Kunnossapidon tuotekortit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006"

Transkriptio

1 Kunnossapidon tuotekortit Sisällysluettelo Yleiset vaatimukset 2 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista 3 1 Talvihoito 4 2 Liikenneympäristön hoito Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden ja reunapaalujen hoito Tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapito ja kalusteiden hoito Viheralueiden hoito Kuivatusjärjestelmän kaivojen, putkistojen ja pumppaamoiden hoito Rumpujen kunnossapito Kaiteiden, riista- ja suoja-aitojen sekä kiveysten kunnossapito Päällysteiden paikkaus Päällystettyjen teiden sorapientareen kunnossapito Siltojen ja laitureiden hoito 26 3 Sorateiden hoito Soratien pinnan hoito Sorastus Oja- ja luiskamateriaalien käyttö kulutuskerroksessa Liikenteen varmistaminen kelirikkokohteissa 33 4 Liikenteen varmistaminen erikoistilanteissa 35 5 Ylläpito ja korvausinvestoinnit Avo-ojien kunnossapito Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen 38 6 Kunnossapidon tuotekorttien viiteaineisto 40

2 (40) Yleiset vaatimukset Seuraavat yleiset vaatimukset ovat hyvän hoitotavan mukaisina perusvaatimuksina voimassa aina kaikissa kunnossapitotöissä: - Liikennöinti on turvattava kaikissa olosuhteissa, ja liikenteen tarpeet on otettava huomioon. - Tiestön tila on hallittava niin, että toimenpiteet pystytään tekemään oikea-aikaisesti ja riittävästi ennakoiden. - Liikenneolojen on oltava yllätyksettömät. - Samaan hoitoluokkaan kuuluvat tiet on pidettävä yhdenmukaisessa kunnossa, myös urakka-alueiden rajoilla. - Turvallisuuden vaarantavat vauriot on korjattava viipymättä. - Tienkäyttäjälle ei saa aiheutua vaaraa tiealueella sijaitsevista rakenteista ja kasvustoista. - Työmenetelmien ja materiaalien on oltava hyväksyttyjä, ja ne eivät saa kohtuuttomasti haitata kemiallisesti tai mekaanisesti tien rakenteita, varusteita ja ympäristöä, eivätkä aiheuttaa vahinkoa, vaaraa tai kohtuutonta haittaa tienkäyttäjille ja muille osapuolille. - Uusittavien ja korjattavien rakenteiden, laitteiden ja varusteiden tulee olla vähintään samaa tasoa kuin korvattava ja niiden tulee täyttää rakennussuunnitelmassa, yleisissä työselityksissä ja laatuvaatimuksissa esitetyt vaatimukset. - Korjauksessa ja uusimisessa käytettävien rakenteiden ja materiaalien on oltava rakenteeltaan ja ulkonäöltään mahdollisimman lähellä ympäröiviä tai alkuperäisiä rakenteita ja materiaaleja. - Tieympäristön yleisilmeen on oltava selkeä, siisti ja hoidettu.

3 (40) 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista Alueurakassa noudatetaan hyvää hoitotapaa ottaen huomioon mm. liikenteen tarpeiden, tiestön pitkäaikaisen kestävyyden, liikenne- ja työturvallisuuden sekä ympäristön näkökohdat. Alueurakan keskeiset toimivuusvaatimukset ovat: - Tieliikenteen toimivuus on varmistettu koko tieverkolla talvellakin. - Liikenne- ja opastusmerkit, liikenteen ohjauslaitteet ja reunapaalut ovat toimintakunnossa ja täyttävät tehtävänsä. - Liikenneympäristö on riittävän siisti. Epäpuhtaudet eivät haittaa liikennettä. Pysäkkikatokset ja tienvarsikalusteet ovat kunnossa. - Tien viheralueet on hoidettu. Kasvustot eivät estä näkemiä. Istutukset, puut ja pensaat ovat elinvoimaisia. - Sadevesi- ja salaojakaivot, putkistot sekä pumppaamot toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu. - Rummut toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu. Rummut ovat rakenteellisesti kestävät. - Kaiteet, riista- ja suoja-aidat sekä kiveykset toimivat tehtävässään rakenteena ja ovat asianmukaisessa kunnossa. - Päällysteet ovat ehyet. Liikennettä vaarantavat ja selvästi haittaavat vauriot ja routaheitot on korjattu ja liikennettä varoitettu. - Pientareet muodostavat päällysteen kanssa toimivan kokonaisuuden. Vaarallisia luiskavaurioita ei esiinny. - Siltojen rakenteet ja laiturit ovat puhtaat hiekasta, suolasta yms. epäpuhtauksista. Siltojen ja laitureiden vuositarkastus on tehty. - Soratien pinta on riittävän tasainen, kiinteä ja pölyämätön. Soratien poikkileikkausmuoto on kunnossa. - Sorastus on toteutettu suunnitelmallisesti. Kulutuskerros toimii edesauttaen pinnan kestävyyttä. - Oja- ja luiskamateriaali on hyödynnetty suunnitelmallisesti toimivaksi soratien kulutuskerrokseksi. - Kelirikko ei haittaa kohtuuttomasti liikennettä. Kelirikosta mahdollisesti aiheutuvat haitat ovat hallinnassa. - Äkillisiin hoitotöihin on riittävä valmius ja toimet käynnistetään viivytyksettä. - Avo-ojat toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu. - Runkokelirikkokohteet on korjattu suunnitelmallisesti kuntoon. Edellä mainittuja toimivuusvaatimuksia tarkennetaan seuraavissa luvuissa tuotekuvauksilla ja tarkemmilla laatuvaatimuksilla.

4 (40) 1 Talvihoito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu tiestön tilan hallinta talvihoidon oikea-aikaisuuden varmistamiseksi. Tuotteeseen kuuluu lumen ja sohjon poisto, pinnan tasaus ja liukkauden torjunta: ajoradalla ohituskaistoineen, ramppeineen, liittymineen ja risteyksineen, pientareilla, bussipysäkeillä, levähdys- ja pysäköimisalueilla sekä kevyen liikenteen väylillä. Tuotteeseen kuuluu myös: - aurausviitoitus; kinostimet; liikennemerkkien ja opast. puhdistus - lumivallien madaltaminen ja lumen siirto kun lumitila täyttyy - sulamisvesihaittojen torjunta ja paannejään poisto - jäätien hoito (lossin korvaavan jäätien hoito ei kuulu tuotteeseen) - roska-astioiden, wc-tilojen, hiekkalaatikoiden, tms. lumityöt - liikennevalojen jakokaapistojen edustojen sekä tiesääasemien ja kelikameroiden huoltolevikkeiden pitäminen lumiesteistä vapaana - siltojen tms. kohteiden liikennettä vaarantavien jääpuikkojen poisto - lumen painamien liikennettä vaarantavien puiden ja oksien raivaus - hoitoon otettujen linja-autopysäkkikatosten talvihoito. Rummun sulatus sekä rummun ja siihen liittyvien ojien päiden jääesteiden aukaisu käsitellään kohdassa 2.5 (rumpujen kunnossapito). Tieliikenteen toimivuus on varmistettu koko tieverkolla talvellakin. Tarkemmat laatuvaatimukset on esitetty ohjeessa: Teiden talvihoito,, moniste Turvallisuusohjeet ja vaatimukset on esitetty julkaisuissa: Liikenne tietyömaalla, 5F Tienpitoajoneuvot, TIEH ja Liikennejärjestelyt ja työturvallisuus kunnossapitotyössä, TIEH v-05. Talvihoitoon liittyvää perustietoa on esitetty julkaisussa: Teiden talvihoito, Menetelmätieto (TIEH ). Julkaisun ohjeita sovelletaan vain siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa muiden ohjeiden ja laatuvaatimusten kanssa. Tieosuudelle tai kohteelle voidaan työkohtaisesti määrätä normaalia vaatimusta korkeampi hoidon taso (tarpeen mukainen täsmähoito). Laadun toteamismenetelmä Laadun toteaminen perustuu urakoitsijan laatusuunnitelmaan ja siinä kuvattuun yksityiskohtaiseen raportointiin. Talvihoidon laatu, lumen ja sohjon määrä, polanteen tasaisuus ja liukkaus mitataan tai arvioidaan.

5 (40) 2 Liikenneympäristön hoito 2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden ja reunapaalujen hoito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu liikenne- ja opastusmerkkien (mukaan lukien yksityistieliittymien kärkikolmiot ja pakollista pysähtymistä osoittavat merkit) pitäminen kunnossa. Tuotteeseen kuuluu urakan alkaessa olemassa olevien reunapaalujen (mukaan lukien yksittäiset reunapaalut kaiteiden päissä tms. kohteissa) sekä liikennemerkkien havainnepaalujen pitäminen kunnossa. Tuotteeseen kuuluu liikennevalojen opastimien ja muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien ja opasteiden peseminen keväisin ja muulloin tarvittaessa. Kyseisiä laitteita ei saa puhdistaa painepesurilla. Tuotteeseen kuuluu talvinopeusrajoitusten asentaminen syksyllä ja poistaminen keväällä tilaajan ilmoittamina ajankohtina. Tuotteeseen kuuluu lapsimerkkien asianmukainen peittäminen tai poistaminen ja palauttaminen kesällä koulujen päättyessä ja alkaessa. Tuotteeseen kuuluu talvihoidotta jätettävien levähdys- ja pysäköimisalueiden merkkien asianmukainen peittäminen tai poistaminen syksyllä ja palauttaminen keväällä tilaajan ilmoittamina ajankohtina. Tuotteeseen kuuluu suolauksen vähentämisestä varoittavien merkkien asennus (tai peitteen poisto) syksyllä ja poisto (peittäminen) keväällä. Tuotteeseen kuuluu yksikköhintaperusteisena työnä liikennemerkkien sekä opastustaulujen ja -viittojen uusiminen, jotka tilaaja tilaa vuosittain tarjouslomakkeessa esitetyssä laajuudessa urakkakohtaisesti. Tuotteeseen kuuluu kokonaishintaperusteisena edellisestä kappaleesta poiketen pelkän lisäkilven, linja-autopysäkkimerkin ja tienumerokilven uusiminen (ei täytä kuntoarvovaatimusta). Uusimisen toimenpideaika on 3 viikkoa. Tilaaja vastaa liikenne- ja opastusmerkkien sijainnista ja informaatiosisällöstä. Poikkeuksena ovat työmaan ohjaus sekä tilapäiset tien kuntoon liittyvät varoitukset. Routaheitoista varoittavien sekä kelirikkoa ja painorajoitusta osoittavien liikennemerkkien asettaminen käsitellään kohdissa 2.7 (päällysteiden paikkaus) ja 3.4 (liikenteen varmistaminen kelirikkokohteissa). Tilaaja päättää uusien merkkien, kuten tienumeromuutosten tai liittymäjärjestelyjen, asettamisesta. Em. työt tilataan tarvittaessa lisätyönä.

6 (40) Tilaaja vastaa valaistujen merkkien ja opasteiden energiamaksuista. Liikenne- ja opastusmerkit, liikenteen ohjauslaitteet ja reunapaalut ovat toimintakunnossa ja täyttävät tehtävänsä. Valta- ja kantateiden sekä taajamien merkkien alin hyväksyttävä kuntoarvo on 3 ja muiden teiden 2. (Liikennemerkkien ja reunapaalujen kuntoluokitus TIEL / 99). Likaantuneiden merkkien ja liikennevalojen puhdistuksen toimenpideaika on valta- ja kantateillä sekä taajamissa 2 vrk ja muilla teillä 4 vrk. Toimimattomaksi likaantuneita merkkejä ei sallita. Kallistumat ja kiertymät: Maan ollessa roudassa liikennemerkin suurin sallittu kallistuma on 10 % ja kiertymä ei saa haitata merkin luettavuutta. Kallistuneiden ja kiertyneiden merkkien on oltava kunnossa keväällä valta- ja kantateillä sekä taajamissa viimeistään ja muilla teillä viimeistään Em. ajankohdan jälkeen liikennemerkin suurin sallittu kallistuma on valta- ja kantateillä sekä taajamissa 2 % ja muilla teillä 4 %. Yksityistieliittymän kärkikolmion ja pakollista pysähtymistä osoittavan merkin suurin sallittu kallistuma on 10 %. Merkin kiertymä ei saa olla valta- ja kantateillä sekä taajamissa esteettisesti häiritsevä, eikä muillakaan teillä haitata merkin luettavuutta. Merkin kallistuman ja kiertymän oikaisun toimenpideaika on kaikilla teillä 2 viikkoa. Kallistuman tai kiertymän takia toimimattomat merkit on korjattava viimeistään seuraavana arkipäivänä. Liikenteen vaurioittamat merkit, joiden kunto ei ole hyväksyttävä, mutta jotka vielä toimivat, on uusittava 3 viikon kuluessa havainnosta. Liikenteen tuhoamat ja täysin pilalle menneet merkit on uusittava seuraavana arkipäivänä koskien merkkejä nro: Varoitusmerkit 132 ja 171, etuajo-oikeus- ja väistämismerkit ja , kielto- ja rajoitusmerkit 311, , 351 ja 352 sekä (kaikki yleiset nopeudet), määräysmerkit 411, , sekä ohjemerkit Urakoitsijalla tulee olla edellä luetelluista merkeistä muutaman kappaleen varasto, mikäli niitä on urakassa. Lisäksi merkeistä pitää pystyä tekemään väliaikainen rajoitusmerkintä viipymättä. Muut liikenteen tuhoamat ja täysin pilalle menneet liikennemerkit ja opastetaulut on tilattava seuraavana arkipäivänä kiireellisenä ja merkin ja kilven toimitusaikana on järjestettävä tilapäinen merkintä. Liikennemerkit on hankittava tilaajan hyväksymiltä valmistajilta. Uusittavien merkkien on täytettävä uusille merkeille asetetut vaatimukset.

7 (40) Merkkien korkeusaseman ja sijainnin tien poikkileikkauksessa on oltava yhtenäinen samalla tiejaksolla. Merkin edessä ei saa olla havaittavuutta heikentävää kasvillisuutta. Työnaikaisten ja tarpeettomien merkkien poistosta on huolehdittava. Luvattomat tiealueelle sijoitetut merkit ja opasteet on poistettava viipymättä tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Liikennemerkkejä koskevia ohjeita on annettu julkaisuissa: - Liikennemerkkien ja reunapaalujen kuntoluokitus, TIEL / 99 - Liikenne tietyömaalla, Kansio päivitetty , TIEL / 91 - Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, TIEH Reunapaalut Paalujen autoilijaa harhauttamaton toiminta varmistetaan pimeässä. Reunapaalut ovat puhtaat niin, että vähintään 2 peräkkäistä paalua näkyy lähivaloilla pimeässä. Paalujen näkyvyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota pimeänä vähälumisena aikana. Puuttuva reunapaalu korvataan talvella tilapäisesti heijastavalla aurausviitalla viipymättä. Paalujen on oltava suorassa, ehjiä ja täysilukuisia valta- ja kantateillä viimeistään ja muilla teillä viimeistään Paalujen ja heijastimien kunto varmistetaan kaikilla teillä elokuun aikana. Samalla tiejaksolla reunapaalujen tyyppi voi muuttua vain, jos muutos on vähäinen, tai liikenteen kannalta merkityksetön. Laadun toteamismenetelmä Merkkien laatu arvioidaan silmämääräisesti Liikennemerkkien ja reuna-paalujen kuntoluokituksen (TIEL / 99) mukaan. Merkkien suoruus mitataan tarvittaessa.

8 (40) 2.2 Tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapito ja kalusteiden hoito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu tiealueen, luiskien, levähdys- ja pysäköimisalueiden, lauttapaikkojen ja muiden vastaavien tiehen liittyvien alueiden yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Tuotteeseen kuuluu jätehuolto, roskien poisto ja päällystettyjen pintojen puhtaanapito. Tuotteeseen kuuluu tienvarsikalusteiden poisto, varastoiminen ja paikoilleen asentaminen tilaajan määritteleminä ajankohtina. Tuotteeseen kuuluu tienvarsikalusteiden ja wc tilojen kunnossapito ja hoito kokonaisuudessaan, mukaan lukien näiden kalusteiden ja tilojen vaurioiden kuntoon saattaminen. Tuotteeseen kuuluu luvattomien mainosten, opasteiden ja rakenteiden poistaminen tiealueelta. Tuotteeseen kuuluu hoitoon otettujen pysäkkikatosten siisteydestä huolehtiminen, roska-astioiden tyhjentäminen sekä pysäkkikatosten ja niiden varusteiden vaurioiden kuntoon saattaminen. Tuotteeseen kuuluu meluesteiden siisteydestä huolehtiminen, pienten vaurioiden korjaaminen sekä rakenteellisista vaurioista, ilkivallasta ja töherryksistä tilaajalle raportoiminen. Urakoitsija on velvollinen raportoimaan tilaajalle tievarusteisiin ilmestyneistä olennaisesti siisteyskuvaan vaikuttavista töherryksistä. Töherrysten poisto ja esto sisältyy urakkaan SKU:n kohdan mukaan. Tilaaja vastaa levähdys- ja pysäköimisalueen sähkö- ja vesimaksuista. Liikenneympäristö on riittävän siisti. Epäpuhtaudet eivät haittaa liikennettä. Pysäkkikatokset ja tienvarsikalusteet ovat kunnossa. Puhtaanapidon laatu kuvataan kuntoluokituksessa TIEL / 94 ja tienvarsikalusteiden laatu kuntoluokituksessa TIEL / 94. Tiet ja kevyen liikenteen väylät: - Tiekohdan puhtaanapidon kuntoarvo on vähintään 3. - Vaatimuksen alittavat tiekohdat siistitään valtateiltä, kantateiltä, taajamista sekä kevyen liikenteen väyliltä 1 viikon ja muilta teiltä 2 viikon toimenpideajassa. Levähdys- ja pysäköimisalueet: - Puhtaanapidon ja kalusteiden kuntoarvo on vähintään 3. - Pöytäpenkkikalusteet ovat siistit, huolletut ja tarvittaessa maalatut tai lakatut keväisin ennen levähdysalueelle vientiä.

9 (40) - Rikkoutuneet käyttäjälle vaaraksi olevat kalusteet on korjattava viipymättä ja käyttö estettävä korjaukseen saakka. - Erikseen sovittavat alueet hoidetaan päivittäin. - Levähdysalueet ja kalustetut pysäköimisalueet hoidetaan välisenä aikana vähintään 2-3 kertaa viikossa ja muulloin tarpeen mukaan vähintään 1-2 kertaa viikossa. - Muut pysäköimisalueet hoidetaan vähintään viikon välein. Hoitoon otettujen pysäkkikatosten pintojen on oltava siistit, roskat poistettu sekä roska-astiat tyhjennetty tarpeen mukaan viikoittain. Katokset ovat kunnossa, eikä niissä ole käyttäjille vaaraa aiheuttavia rikkinäisiä kiinnityksiä tai muita vaurioita. Meluesteet on puhdistettu tarpeen mukaan ja pienet rakenteelliset vauriot, kuten rikkinäiset kiinnitykset on korjattu. Hiekoitushiekka on poistettava: - Taajamista ja kevyen liikenteen väyliltä heti sulan kauden vakiinnuttua huhtikuussa. Puhdistus uusitaan tarpeen mukaan. Hiekka ei saa aiheuttaa vaaraa pyöräilijöille. - Valta- ja kantatiet sekä levähdys- ja pysäköimisalueet on puhdistettava viimeistään Muut päällystetyt tiet on puhdistettava viimeistään Kevätpuhdistuksen jälkeen päällysteet pidetään hyväksytyn laadun mukaisesti puhtaina seuraavaan liukkaudentorjuntakauteen saakka. Taajama-alueella harjataan, ellei muuta sovita, kostuttavalla keräävällä laitteella, eikä sivuun harjausta sallita. Muualla sallitaan sivuun harjaus. Kuivaharjaus on kaikissa kohteissa kielletty. Keväällä puhdistetaan liikennesaarekkeet ja muut tiehen liittyvät päällystetyt alueet. Tienvarsien roskat kerätään keväällä lumien sulettua mahdollisimman ripeästi, ensin taajamista, kevyen liikenteen väyliltä sekä valta- ja kantateiltä ja lopuksi muilta teiltä viimeistään Kevätharjauksen ja -siivouksen loppulaadun on täytettävä välittömästi työn jälkeen kaikilla tieluokilla ja alueilla vähintään kuntoarvo 4. Kevätsiivouksen jälkeen ylläpidetään hyväksytty laatutaso. Erityisesti levähdys- ja pysäköimisalueiden, taajamien, kevyen liikenteen väylien ja pysäkkien ympäristö on pidettävä siistinä. Yksittäiset rumentavat roskat kerätään säännöllisesti teiden varsilta. Puutavaran käsittelyn tuomien roskien poisto kuuluu puhtaanapitoon: Huolehditaan, että levähdys- ja pysäköimisalueilla, pysäkeillä tms. tapahtuvan puun käsittelyn jäljet tulevat asianmukaisesti siistittyä.

10 (40) Liikennettä vaarantavat kivet, maa-ainekset, jätteet, eläinraadot, roskat, tms. poistetaan viipymättä tienpinnalta ja luiskista. Kallioleikkauksista luiskiin tippuneiden kivien poiston toimenpideaika on 4 viikkoa, elleivät ne aiheuta liikenteelle välitöntä vaaraa. Luvattomat mainokset, opasteet ja rakenteet on poistettava tiealueelta viipymättä. Tarkempi menettely sovitaan tilaajan kanssa. Laadun toteamismenetelmä Puhtaanapidon laatu arvostellaan Tiealueen puhtaanapidon ja sorapientareiden kuntoluokituksen (TIEL / 94) mukaan 5- luokkaisella asteikolla. Laatu todetaan silmämääräisesti. Tienvarsikalusteiden hoidon laatu arvostellaan Tienvarsikalusteiden kuntoluokituksen (TIEL / 94) mukaan 5-luokkaisella asteikolla. Kalusteiden arvostelussa otetaan huomioon vaurioituneisuus, puhtaus ja yleisilme. Laatu todetaan silmämääräisesti.

11 (40) 2.3 Viheralueiden hoito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu tieympäristön viheralueiden hoito: Vesakonraivaus ja niitto sekä nurmikoiden, istutusten ja luonnon kasvustojen hoito. Tuotteeseen kuuluu myös: - Näkemien, liikennemerkkien ja opasteiden havaittavuuden ylläpito. - Vapaan liikenteen tilan ylläpito. - Tielle ilmeisessä kaatumisvaarassa olevien puiden poistaminen. - Pinnoitettujen (kiveys tai päällyste) alueiden heinittymisen esto. - Kaikkien siltojen keilojen ja luiskien vesakoitumisen estäminen sekä risteyssiltojen etuluiskien heinittymisen estäminen. - Vihertöiden aiheuttamien jätteiden huollon järjestäminen - Haittakasvien, kuten jättiputki, torjunta ja leviämisen estäminen. Tilaaja määrittelee teiden viherhoitoluokat, muut tarvittavat vihertöiden reunaehdot sekä inventointitiedot. Urakoitsija on velvollinen esittämään näihin tietoihin perustuvan, toimintalinjat ja laatuvaatimukset täyttävän sekä vihertyöohjeita noudattavan vihertoimintansa kuvauksen tarkennetussa laatusuunnitelmassaan ja päivittämään siihen tarvittavat muutokset vuosittain huhtikuun puoliväliin mennessä. Tien viheralueet on hoidettu. Kasvustot eivät estä näkemiä. Istutukset, puut ja pensaat ovat elinvoimaisia. on esitetty taulukoissa 1-5. Tilaaja tarkentaa erikseen mm. toimenpiteiden ajoitukset, työkerrat ja -laajuudet. Liikennetila on pidettävä vapaana kasvaneista ja taipuneista puista ja oksista teillä (kevyen liikenteen väylillä) seuraavasti: Vapaa liikennetila ulottuu 70 (30) cm päällysteen reunan ulkopuolelle ja koko em. poikki-leikkauksen leveydellä 4,8 (2,8) m korkeudelle tien pinnasta. Jättiputken torjuntaan on ryhdyttävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kun esiintymät ovat vielä pieniä. Torjuntatavat tulee hyväksyttää tilaajalla. Haittakasviesiintymistä on raportoitava tilaajalle. Viherhoitoa ja -luokitusta koskevaa ohjeistoa ja toimintalinjat on esitetty julkaisussa: Viherhoito tieympäristössä (TIEL / 00), luvuissa 1-2. Vihertöitä koskevia turvallisuusohjeita on annettu julkaisussa: Niitto- ja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje, TIEL / 95.

12 (40) Taulukko 1: Vesakonraivauksen laatuvaatimukset hoitoluokissa N1, N2 ja N3 Raivattava alue Raivauskierto Hoitoluokka N1 N2 N3 - valta- ja kantateillä tiealue puustorajaan tai 12 m etäisyydelle päällysteen reunasta sekä näkemäalueet - muilla teillä tiealue puustorajaan tai 10 m etäisyydelle päällysteen reunasta sekä näkemäalueet - tiealue puustorajaan tai 6 m etäisyydelle päällysteen reunasta sekä näkemäalueet - kevyen liikenteen väylillä tiealue puustorajaan tai 4 metrin etäisyyteen päällysteen reunasta sekä näkemäalueet - liittymien, risteysten ja tasoristeysten näkemäalueet kokonaan - riistavaara-alueet koko tiealueen leveydeltä vuotta, määritellään työkohdeluettelossa - 3 vuotta - liittymien, risteysten ja tasoristeysten näkemäalueet raivataan vuosittain niin, että näkemät pysyvät aina kunnossa - riistavaara-alueet raivataan joka toinen vuosi Raivausajankohta matkailuteillä on vältettävä raivaustyötä heinäkuussa Muut vaatimukset lumen tuloon Liikenneturvallisuus ja tien kunnossapito - työ ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta - vesakot eivät saa aiheuttaa näkemäesteitä liittymien, risteysten ja tasoristeysten näkemäalueilla - liikenne- ja tiemerkkien havaittavuus on turvattava - siltojen keilojen ja luiskien vesakoituminen on estettävä Maisemalliset näkökohdat - maisemalliset erityispiirteet huomioidaan liikenneturvallisuuden sallimissa rajoissa Työjälkeen liittyviä vaatimuksia - vesakon korkeus leikkauksen jälkeen enintään 15 cm maan pinnasta - leikkausjäljen on oltava siisti - raivausjätteen on oltava silppuuntunutta, yli 1 m mittaista jätettä ei esiinny - silppuuntumattomat kaadetut puut on poistettava hoitokauden aikana - puiden kaato maanpintaa myöten, kanto korkeimmalta kohdaltaan max. 5 cm - viereisen puuston on oltava vaurioitumatonta - teknisten laitteiden tyvet on vesottu Raivausmenetelmät - mekaaninen menetelmä (ei kemiallinen menetelmä) - silppuava ja murskaava laite - erityiskohteissa raivaussaha ja moottorisaha

13 (40) Taulukko 2: Nurmetusten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa N1, N2 ja N3 Niitto Niitettävä alue Hoitoluokka N1 N2 N3 - niitto ulotettava vähintään 6 m etäisyydelle päällysteen reunasta - keskikaistat on niitettävä kokonaan - pensasalueiden mekaaninen niitto erikseen sovittaessa - niitto ulotettava vähintään 4 m etäisyydelle päällysteen reunasta - niitto ulotettava vähintään 2 m etäisyydelle päällysteen reunasta - mikäli kaksi niittokertaa, ensimmäinen niitto ulotetaan vähintään 2 m etäisyydelle päällysteen reunasta - ensimmäiseen vesomiseen saakka niittoleveyttä voi rajoittaa vahva vesakko (niitto tehdään kapeampana, mikäli vesakko estää; seuraavina kesinä niitto vaatimuksen mukaan) - kevyen liikenteen väylä 2 m päällysteen reunasta - alle 20 m leveät tien ja kevyen liikenteen väylän sekä levähdys- ja pysäköimisalueiden väliset alueet niitetään kokonaan tai puustorajaan, tätä leveämmät alueet niitetään hoitoluokan edellyttämään leveyteen. - liittymien, risteysten ja tasoristeysten näkemät on pidettävä kunnossa - nurmetetut ja muut pinnoittamattomat murskeella tms. olevat saarekkeet, kiertoliittymät ja välikaistat (elleivät ole määritelty viherhoitoluokkaan E1 tai E2) - niitto mahdollisimman läheltä, enintään 20 cm teknisistä laitteista, puista ja pensaista Niittokerrat kertaa kesässä, luokan niittokerrat määritellään työkohtaisessa tarkennuksessa - niittämättä jätettävät tiet määritellään työkohtaisessa tarkennuksessa Niiton ajankohdat - vain yhden kerran niitettäessä niitto tehtävä mennessä - ensimmäinen niittokerta ennen juhannusta mikäli 2 niittokertaa Kaiteiden taustat Kaiteiden alustat Pysäkkikatosten taustat Muut vaatimukset - koulujen lähistöjen tieosuuksille on ajoitettava yksi niitto ennen koulujen alkamista - vähintään kerran kesässä yhdeltä terän leveydeltä (vähintään 1,5 m), - vuosittain yhdeltä terän leveydeltä - kuitenkin näkyviltä osin ojan pohjaan, tai luokan edellyttämään niittoleveyteen (vähintään 1,5m) - viimeisen niittokerran yhteydessä - kerran kesässä - viimeisen niittokerran yhteydessä viimeistään viikon kuluessa niitosta - viimeisen niittokerran yhteydessä viimeistään viikon kuluessa niitosta Pinnoitetut alueet - pinnoitettujen saarekkeiden, kiertoliittymien, välikaistojen, risteyssiltojen etuluiskien jne. heinittyminen on estettävä Niittojälki ja niiton viimeistely - nurmen pituus niiton jälkeen 4-10 cm, esteisessä luiskassa mahdollisimman läheltä maata - kuivatusrakenteiden toimintaa haittaava niittojäte on poistettava viikon kuluessa - nurmetuksen on liityttävä saumattomasti viereisen alueen ympäristöön - niitettävä tiejaksoittain niin, että työ valmistuu keskeytyksittä tien molemmin puolin Niittomenetelmät - silppuava laite - kapeat keskikaistat, kaiteiden alustat ja taustat tarvittaessa siimaleikkurilla - ketjumurskaimen käyttö sallittu vain luokassa N3

14 (40) Taulukko 3: Nurmetusten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa T1, T2, E1 ja E2 Hoitoluokka T1, E1 puistomainen T2, E2 luonnonmukainen Niitto Niitettävä alue - tiealueen rajoja noudattaen puustorajaan, puistoon tai hoidettuun piha-alueeseen - keskikaistat koko leveydeltään - tien ja levähdys- ja pysäköimisalueiden väliset alueet koko leveydeltä tai puustorajaan - tien ja kevyen liikenteen väylän välinen alue kokonaan tai puustorajaan - saarekkeet, kiertoliittymät ja välikaistat Nurmen pituus - nurmi ei saa olla yli 15 cm pitkää - nurmi ei saa olla yli 25 cm pitkää - nurmea ei saa niittää 4 cm lyhyemmäksi Kaiteiden taustat - 2 kertaa kasvukaudessa ajoitettuna toiseen ja neljänteen niittokertaan - kerran kasvukaudessa ajoitettuna toiseen niittokertaan Kaiteiden alustat, teknisten laitteiden - 2 kertaa kasvukaudessa ajoitettuna toiseen ja neljänteen niittokertaan - kerran kasvukaudessa ajoitettuna toiseen niittokertaan ja puiden tyvet Niiton viimeistely - tiemaisemaa häiritsevä niittojäte on kerättävä 2 vrk:n kuluessa niitosta - tiemaisemaa häiritsevä niittojäte on kerättävä 1 viikon kuluessa niitosta - pylväiden, liikennemerkkien ym. teknisten laitteiden sekä puiden ja pensasalueiden ympärystöjen niitto on tehtävä 1 viikon kuluessa alueen niitosta - kuivatuslaitteiden toimintaa haittaava niittojäte on kerättävä 1 viikon kuluessa niitosta - tielle ja kevyen liikenteen väylälle sinkoutuneet kivet ja roskat on poistettava välittömästi Niittomenetelmät - kapeat keskikaistat tarvittaessa siimaleikkurilla - kaiteiden alustat ja taustat siimaleikkurilla - niiton valmistuttava tiejaksoittain keskeytyksittä tien molemmin puolin - ketjumurskaimen käyttö on kielletty Kevätkunnostus ja syyskunnostus Paikkaus Kalkitus ja lannoitus Rikkakasvien torjunta, rajaus ja kastelu Muut vaatimukset - ylimääräinen kasvijäte ja hiekoitushiekka on poistettava siten, että nurmikon vihertyminen ei esty - kevätkunnostus on aloitettava, kun nurmikko kestää koneiden painon - syyskunnostus kun ympäröivät kasvit ovat tiputtaneet lehtensä tai urakan asettamissa aikarajoissa jo aiemmin - hiekoitushiekka on poistettava - yli 1,0 m 2 kokoiset talvivauriot on korjattava keväällä - yli 2,0 m 2 kokoiset talvivauriot on korjattava keväällä - kylvö on suoritettava perustamisluokan mukaisella siemenseoksella ja kylvös on peitettävä ja tiivistettävä - kaikki mekaaniset vauriot on korjattava heti vaurion ilmaannuttua - erikseen sovittaessa, viljavuustutkimukseen perustuen - erikseen sovittaessa - siisti, puistomainen yleisilme - vihreä yleisilme - hoitotoimet on tehtävä siten, että nurmipinnassa ei ole suurikokoisia aukkoja, ja että kasvuston elinvoimaisuus säilyy - pinnoitettujen alueiden (saarekkeet, kiertoliittymät, välikaistat, risteyssiltojen etuluiskat jne.) heinittyminen on estettävä - nurmetuksen on liityttävä saumattomasti viereiseen ympäristöön - nurmetuksen ja luonnonmukaisen kasvuston raja on tehtävä portaattomaksi tai muuten luontevaksi

15 (40) Taulukko 4: Puiden hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa T1, T2, E1, E2 ja N1 Hoitoluokka T1, E1 puistomainen T2, E2, N1 luonnonmukainen Paikkaistutus ja puun poistaminen - kuolleen tai poistettavan puun korvaamisesta uudella taimella sovitaan erikseen - istutettavan taimen on oltava samaa lajiketta kuin poistettu puu - urakoitsijan kunnossapitotöissä aiheutuneet mekaaniset vauriot on korjattava heti tai korvattava puu heti, kun se on mahdollista - puut, jotka ovat ilmeisessä vaarassa kaatua tielle, poistetaan - puun kaadossa noudatetaan kuntakohtaisia puun poistoa koskevia määräyksiä Kastelu - kastelu erikseen sovittaessa - kahdessa erässä yhteensä litraa puuta kohden - urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle Leikkaukset kastelun tarpeesta - liikennettä haittaavat oksat on poistettava - puita saa leikata vain ammattihenkilö, ainoastaan kuolleiden oksien ja rungon vesiversojen poiston voi tehdä muu henkilö - runko- ja juurivesojen poisto 1 v välein Leikkausaika - leikkaus on tehtävä puulajille sopivana ajankohtana Katupuiden leikkaus Lannoitus ja kalkitus Kasvualustan pinta ja rajaukset sekä juuristoalueen hoito Tuentojen tarkistus, korjaus ja poisto - runko- ja juurivesojen poisto 3 v välein - katupuiden rungon vapaakorkeus: näkemäalueet 3 m, ajoneuvoliikenteen puoli 4,8 m, JK-tien puoli 3,0 m. - rungon korkeutta on nostettava vähitellen siten, että puulajille tyypillinen kasvutapa ja esteettinen muoto säilyvät - erikseen sovittaessa, viljavuustutkimukseen perustuen - urakassa edellytetyt puiden tyvet on pidettävä nurmikosta ja rikkakasveista vapaana halkaisijaltaan metrin laajuiselta alueelta - kivetyillä pinnoilla kasvualustan tukirakenteet on pidettävä kunnossa ja kasvualustapinnat heinistä ja rikkakasveista vapaana - puun juuristoalueelle kohdistuneet vahingot ja ongelmat on ilmoitettava tilaajalle ja sovittava korjaustoimenpiteet - nopeasti puuta vaurioittavat vahingot esim. öljyvahingot on korjattava välittömästi - tuennat ja sidokset on poistettava kun puu on juurtunut paikalleen kunnolla - tuentojen kuntoa ja tarvetta on seurattava muun hoidon yhteydessä vuosittain - vaurioituneet tuennat on korjattava välittömästi - tuennat ja sidokset eivät saa aiheuttaa puulle kuristumis- tai hankautumisvaara - katupuille pysyväksi asennettujen rungonsuojien on oltava kunnossa - rungonsuojat eivät saa aiheuttaa puulle kuristumis- tai hankautumisvaaraa - suojeltujen puiden hoitotoimille on haettava paikallisen ympäristökeskuksen lupa Rungonsuojien tarkistus ja korjaus Suojeltujen puiden hoito Muut vaatimukset - puiden tulee olla terveitä ja elinvoimaisia - puut eivät saa aiheuttaa vaaraa tienkäyttäjille - puun tukirakenteiden on oltava kunnossa ja puun kasvualustapinnan siisti - elinvoimainen, turvallinen, kaunis, pitkäikäinen ja lajilleen tyypillinen puu, joka sopii hyvin kasvuympäristöönsä - urakoitsijalla on ilmoitusvelvollisuus vaurioista ja ongelmista puiden kasvussa

16 (40) Taulukko 5: Pensaiden hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa T1, T2, E1, E2 ja N1 Hoitoluokka T1, E1 puistomainen T2, E2, N1 luonnonmukainen Paikkaistutus - kuolleiden kasvien korvaaminen ja paikkaus on sovittava erikseen - käytettävä kotimaista alkuperää olevaa samaa lajia ja lajiketta, mikäli niitä on saatavissa; muutoksista on sovittava erikseen - paikkaistutukset on suoritettava noudattaen TYLT laatuvaatimuksia Lannoitus, - erikseen sovittaessa, viljavuustutkimuksiin perustuen kalkitus ja maanparannus Leikkaus - pensaat eivät saa peittää näkemää - liikennettä haittaavat oksat on leikattava - urakoitsijan on ilmoitettava alasleikkausta vaativista pensaista - leikkaustapa ja -ajankohta on valittava kasvilajikohtaisesti Leikkaustapa - vuosittain kasvilajin vaatimalla tavalla - kasvukauden aikaisesta halutusta Siistimisleikkaus muodosta selvästi uloskasvaneet, - kuolleet oksat poistetaan katkenneet ja sairaat versot poistetaan Alasleikkaus - ainoastaan pensaslajeille, joille se sopii - alasleikkauksen ajoitus sovittava erikseen - alasleikkauksen jälkeen kasvualusta on katettava Harvennusleikkaus - ensisijainen leikkaustapa pohjoisissa oloissa sekä puumaisilla yksittäispensailla - kasvilajikohtainen leikkaustapa ja -ajankohta varmistettava - leikkausjäljen on oltava siisti Leikattavat aidat - leikkausmuodon on oltava asianmukainen - leikkaukset on tehtävä huolellisesti ja vain viimeisiä vuosikasvaimia saa leikata Lehtipensasaita - vuosittain varhaiskeväällä tai ennen uuden kasvuston puutumista Havupensasaita - vuosittain kevättalvella tai ennen uuden kasvuston puutumista Rikkakasvien - kasvustosta selvästi erottuvia rikkaruohoja ei saa esiintyä torjunta Yleiset laatuvaatimukset - kasvualusta- tai katepinta on työn jälkeen siisti ja tasainen - kasvualusta- tai katepinta on työn jälkeen yleisilmeeltään siisti ja tasai- Hoitokerrat - 2 kertaa kasvukaudessa - yhdeksi hoitokerraksi katsotaan, kun yleisilmettä haittaava rikkakasvusto on poistettu nen - kerran kasvukaudessa - yhdeksi hoitokerraksi katsotaan, kun pensaiden kasvua haittaava rikkakasvusto on poistettu Torjuntamenetelmät - leikkipaikkojen läheisyydessä on käytettävä mekaanisia menetelmiä - kemiallinen torjunta on tehtävä valmistajan ohjeen mukaan, tiedottaminen ja ympäristönäkökohdat on otettava huomioon - torjunta-aine ja menetelmä on valittava pensaslajin ja torjuttavan rikkakasvin mukaan - urakoitsijan vastaa vahingoista - mekaanisesti torjutut rikkakasvit on poistettava juurineen - rikkakasveja poistettaessa kate ja kasvualustamateriaali eivät saa sekoittua Rikkakasvien mekaaninen leikkaaminen - sovittava erikseen - nurmikon leikkauksen yhteydessä, yhtä monta kertaa - yhdeksi leikkauskerraksi katsotaan, kun yleisilmettä haittaava kasvusto leikattu - työn jälkeen viereiset pinnat ovat siistit - urakoitsija vastaa vahingoista

17 (40) Rikkakasvijäte Kasvualustan pinta ja rajaukset - kemiallisesti torjuttua rikkakasvustoa ei saa poistaa - mekaanisesti torjuttu näkyvä rikkakasvijäte poistetaan - leikattu, silppuuntunut kasvusto voidaan jättää kasvualustalle - rajauksien on oltava siistit - kasvuston on oltava yleisilmeeltään - rajaukset on kunnostettava kerran siisti kasvukaudessa - irrotettu kasviaines on kerättävä pois ja kasvualusta siistittävä Kevätkunnostus - talvivauriot ja paikkaistutustarve on tarkastettava - kasvualustan kuohkeutus tarvittaessa - kevätkunnostuksen jälkeen pensaiden alustojen katteiden on oltava kunnossa Syyskunnostus - kasvusto ja kasvualusta siistitään roskista ja ylimääräinen lehti- ja kasvijäte poistetaan Muut vaatimukset - pensasryhmän kasvuston on oltava tervettä ja elinvoimaista - kasvustosta erottuvaa huomattavaa rikkakasvustoa ei saa esiintyä - pensaiden on oltava yleisilmeeltään aina siistejä ja hoidettuja - kasvuston on oltava myös syksyllä yleisilmeeltään siisti - kasvua haittaavaa rikkakasvustoa ei saa esiintyä - pensaiden on oltava yleisilmeeltään siistejä Laadun toteamismenetelmä Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksessa. Laatu mitataan tai todetaan silmämääräisesti. Urakoitsijan on annettava tilaajalle mahdollisuus tarkastaa niiton ja raivauksen viimeistelty laatu noin 3 km pitkältä vaativalta tieosuudelta tai korkeatasoiselta alueelta. Katselmuksessa varmistetaan hyväksyttävä työjälki ennen töiden jatkamista. Virheet sekä sopimiset laadun tavoitteista ja toteuttamistavasta kirjataan pöytäkirjaan.

18 (40) 2.4 Kuivatusjärjestelmän kaivojen, putkistojen ja pumppaamoiden hoito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu sadevesi- ja salaojakaivojen sekä sadevesi- ja salaojaputkistojen tyhjennys ja puhdistus. Tuotteeseen kuuluu mahdollinen putkistojen sulatus sekä keväällä tehtävä rakenteiden toimintatarkastus. Tuotteeseen kuuluu pumppaamoiden putkistojen hoito ja huolto tarvittavine tyhjennyksineen ja puhdistuksineen sekä pumppaamotilan lieteosaan kertyvän lietteen poisto. Tuotteeseen kuuluu myös pumppaamoiden toiminnan jatkuva tarkkailu. Siltojen kuivatusjärjestelmän puhdistus- ja kunnostustyöt käsitellään kohdassa 2.9 (siltojen ja laitureiden hoito). Tilaaja vastaa omistamiensa lämmityskaapeleiden ja pumppaamoiden energiamaksuista. Sadevesi- ja salaojakaivot, putkistot sekä pumppaamot toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu. Sadevesikaivot ja -viemärit sekä salaojakaivot tarkistetaan, tyhjennetään ja puhdistetaan keväisin hiekoitushiekan poiston jälkeen ja muulloin tarvittaessa esim. kaivon lietepesän täytyttyä, putkistojen tukkeennuttua liikaa, tai pumppujen toiminnan vaarantuessa. Salaojaputkistot huuhdellaan tarvittaessa. Toimenpiteiden jälkeen kaivot ja putkistot ovat puhtaat hiekasta ja roskista. Kaivon kansiston kehyksen ura ja kannen ritilä on myös puhdas. Salaojaputkistot ovat toimintakunnossa. Pumppaamot hoidetaan niin, että niiden jatkuva toimivuus varmistuu ja putkistot ovat toimintakunnossa. Pumppaamoiden lieteosaan kertynyt liete on poistettava. Laadun toteamismenetelmä Laatu todetaan silmämääräisesti.

19 (40) 2.5 Rumpujen kunnossapito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu rumpujen aukaisu ja toiminnan varmistaminen. Urakoitsija on velvollinen raportoimaan tilaajalle kaikista toistuvasti tukkoon jäätyvistä, nopeasti tukkoon liettyvistä ja padottuvista rummuista. Tilaaja vastaa omistamiensa lämmityskaapeleiden energiamaksuista. Tuotteeseen kuuluu korjata ja uusia tarjouspyynnössä mainittu vuotuinen metrimäärä halkaisijaltaan 600 mm ja sitä pienempiä sorateiden rumpuja. Rumpukoko hyväksytetään tilaajalla. Urakoitsijan on tarkkailtava koko tiestön rumpujen kuntoa niin, että rumputyöt pystytään ajoittamaan oikein. Urakoitsijan tulee tehdä omaaloitteisesti esityksiä tilaajalle rumpujen korjaus- ja uusimistarpeesta erityisesti tilanteissa, joissa korjaustarve aiheuttaa vaaraa liikenteelle tai haittaa tien tai yläpuolisten maa-alueiden kuivatusta. Urakoitsija voi esittää ja tilaaja voi lisätöinä tilata rummun korjauksen tai uuden rummun rakentamisen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: - Ø > 600 mm rummut ja päällystettyjen teiden rummut - erikoisperustusta vaativat rummut (laatta, paalutus, pontit ym.) - maa-alueiden kuivattamisen takia perustamissyvyys muuttuu - tiealueen tai ympäristön kuivatus vaatii veden kulkua tien ali. Betonirumpujen osittaiset kunnostukset kuuluvat tuotteeseen. Urakoitsijan on pidettävä kirjaa rakennetuista ja uusituista rummuista inventointitiedon ylläpitämiseksi: Vanhan rummun koko ja laatu, miten uuden rummun kuivatussyvyys poikkeaa aiemmasta, uuden rummun koko ja laatu. Rumpukoot eritellään (Ø 300 mm, 400 mm, 500 mm ja 600 mm). Siirtymäkiilan vaativat rummut eritellään. Työt merkitään urakan päiväkirjaan ja raportoidaan valvojalle sovittuina aikoina. Urakoitsija on velvollinen tekemään ennen urakka-ajan päättymistä tilaajalle esityksen seuraavan urakan uusittavista rummuista kiireellisyysjärjestyksessä. Rummut toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu. Rummut ovat rakenteellisesti kestävät. Rumpu aukaistaan, kun se on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy liiallista padotusta ja kuivatusjärjestelmät eivät toimi tai rumpu on jäätynyt umpeen.

20 (40) Aukaisun jälkeen rumpu on puhdas sinne kertyneestä maa-aineksesta ja roskista. Rummun aukaisun yhteydessä liittyvien avo-ojien päitä on avattava tarvittavassa laajuudessa rummun toiminnan varmistamiseksi. Laskuojan pään maa- ja jääesteet on myös poistettava. Jäätyneen rummun avaamiseen ei saa käyttää suolaa. Toimenpideaika rummun aukaisuun on 1 viikko. Työ on tehtävä välittömästi, mikäli rummun jäätyminen tai tukkeutuminen vaarantaa liikennettä, vahingoittaa tien rakennetta tai aiheuttaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle. Korjaamisen ja uusimisen vaatimuksia Rummun korkeusasema on valittava liettymistä ehkäiseväksi. Rummun on oltava niin pitkä, että tien luiska säilyy normaalina. Rumpu on rakennettava niin, että haitallista routaheittoa ei synny. Siirtymäkiila on rakennettava aina, ellei urakka-asiakirjoissa muuta mainita. Käytettävä rumpumateriaali on hyväksytettävä tilaajalla. Rummun rakentamisessa on noudatettava työselitysten mukaisia peitesyvyyksiä. Rumpujen uusimista koskevia laatuvaatimuksia ja ohjeita on esitetty julkaisussa: Kuivatusrakenteet ja putkistot, TIEH v-04. Laadun toteamismenetelmä Laatu mitataan tai todetaan silmämääräisesti.

Kunnossapidon tuotekortit 22.1.2007

Kunnossapidon tuotekortit 22.1.2007 Kunnossapidon tuotekortit 22.1.2007 Sisällysluettelo Yleiset vaatimukset 2 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista 3 1 Talvihoito 4 2 Liikenneympäristön hoito 5 2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden

Lisätiedot

Maanteiden hoidon ja ylläpidon tuotekortit 30.1.2015

Maanteiden hoidon ja ylläpidon tuotekortit 30.1.2015 Maanteiden hoidon ja ylläpidon tuotekortit 30.1.2015 Nämä tuotekortit yksilöivät hoidon ja ylläpidon alueurakkaan kuuluvat työt laatuvaatimuksineen. Mainitut työt ovat alueurakan kokonaishintaperusteiseen

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Laatuvaatimukset

Laatuvaatimukset Laatuvaatimukset 1.10.2008 Suuremmat muutokset pohdintaan toimintalinjojen kautta Reunalumet, vähäiset lumet Tasaisuuden sentit jne Yöajan lievennysten poisto Sorateiden laatuvaatimukset Laatuvaatimukset

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula

PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula 2016-2021 Tekstitarkennukset Tarjouspyyntökirje Tämän alueurakan alueella pilotoidaan päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointia

Lisätiedot

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017

JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2013 2017 TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Sivu 2 Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEHTÄVÄLUETTELO 2.1 KOKONAISHINTAAN

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET 3. painos ISBN 951-47-9082-0 TIEL 2230010 Oy Edita Ab Helsinki 1999 Julkaisua myy Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204 22 2652 Tielaitos TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka

Lisätiedot

KUNNOSSAPIDON TUOTEKORTIT

KUNNOSSAPIDON TUOTEKORTIT Kunnossapidon tuotekortit 15.1.2004 1(39) KUNNOSSAPIDON TUOTEKORTIT 15.1.2004 YLEISET VAATIMUKSET 2 0 YHTEENVETO TOIMIVUUSVAATIMUKSISTA 3 1 TALVIHOITO (110) 4 2 LIIKENNEYMPÄRISTÖN HOITO (120) 5 2.1 LIIKENNEMERKKIEN

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon tuotekortit

Hoidon ja ylläpidon tuotekortit Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 19.1.2009 Sisällysluettelo Yleiset vaatimukset 2 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista 3 1 Talvihoito 4 2 Liikenneympäristön hoito 5 2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden

Lisätiedot

Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti

Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti Maija Elo, Aino-Kaisa Nuotio Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kannen kuva: Aino-Kaisa Nuotio, Turun moottoritie ISBN 951-803-016-2 TIEH 2200018-03

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon tuotekortit

Hoidon ja ylläpidon tuotekortit Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 Sisällysluettelo Liikennevirasto Hoidon ja ylläpidon alueurakka 2014, Tuotekortit, versio 31.1.2014 Yleiset vaatimukset 2 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista 3

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite Piha-alueiden ja jalkakäytävien puhtaanapito Nurmikoiden hoito Pensaiden hoito PIHA-ALUEIDEN JA JALKAKÄYTÄVIEN PUHTAANAPITO Puhtaanapitotyöhön kuuluu

Lisätiedot

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita.

Väylät aurataan muiden väylien tultua auratuiksi. Ainoastaan arkipäivisin klo 7 ja 16 välillä, lukuun ottamatta erityisen vaikeita olosuhteita. 12.3.2015 HOITOTASON MÄÄRITTELY 2015 1/5 Lumen poisto Aloitetaan, kun lunta on Aloitetaan, kun lunta on kertynyt enintään 3 cm. kertynyt enintään 5 cm. Aurataan ennen asuntokatuja. Polanteen poisto Polanteet

Lisätiedot

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt

1000 TALVIHOITO: KADUT, TORIT, AUKIOT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA- AUTOPYSÄKIT, PYSÄKÖINTIALUEET Valmistelevat työt Sivu 1 JOKELAN ALUEURAKKA 2O13 2O17 Tuusulan Jokelan alueurakkaa 2013 2017 koskevaan urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan urakassa esiin tulevia kokonaishintaan kuuluvia tehtäviä hinnoin

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI Talvikunnossapito Tehtäväkortti Viimeksi päivitetty 10.8.2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO Tehtäväkortti Sisällysluettelo 1 Auraus... 1 1.1 Milloin

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET. Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 Tapiolan alueurakka 2012-2017/19 1 (6) TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Alueurakointi Yleinen tehtäväluettelo 2003 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA 2015-2019 8.6.2015 Sisällysluettelo 1 Auraus........................................... 3 1.1 Milloin työ on suoritettava...............................................

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT (tarjouslomake 4a) Pihojen hoidon työkortit 2013 2(16) YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA. Tähän tarvittaessa otsikko VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS ELI ABC-LUOKITUS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGISSA Tähän tarvittaessa otsikko PUISTOYKSIKKÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT PUISTOTYÖNTEKIJÄT 2,5 HENKILÖÄ PUISTOTYÖNJOHTAJA 1 HLÖ KAUPUNGINPUUTARHURI

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito

TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3. Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito TUOTANTOSOPIMUS PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSSAPIDOSTA 1/3 Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen

Lisätiedot

12.2.2013 / Aluevastaava Risto Loikkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Hämeenlinna 2013 2018

12.2.2013 / Aluevastaava Risto Loikkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Hämeenlinna 2013 2018 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Hämeenlinna 2013 2018 Yleistä urakka-alueesta Vaativa urakka. Tiestöä alueella on yhteensä 1191 km 2-ajorataisia teitä 54 km Sorateitä tiestöstä on 255 km ( 21 % urakan tiestöstä)

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 927/00.06.00/2013 1(4) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika:

Lisätiedot

TAPIOLAN AU 2012-2017/19

TAPIOLAN AU 2012-2017/19 1 Asianumero 1411/02.08.00/2012 ESPOON KAUPUNKI TAPIOLAN AU 2012-2017/19 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT 2012 2 YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA JA PUHTAANAPITO EI KUULU PIHOISSA URAKKAAN. KOHTEISSA

Lisätiedot

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke

Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Metsäkeskus Pohjois-Savo Tietoa tienpitoon -kehittämishanke Yksityistien vuosittainen kunnossapito Vuosittainen kunnossapito on tieosakkaiden avaintehtävä. Kunnossapitotöiden

Lisätiedot

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät

Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Katujen kunnossapitoluokitus ja -tehtävät Raision yleisten alueiden kunnossapidosta vastaa Raision kaupungin Teknisen keskuksen Kunnallistekniset palvelut yksikkö.

Lisätiedot

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ

Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ Savonlinnan kaupunki TYÖOHJEITA Tekninen palvelualue Kunnallistekniset palvelut 21.3.2011 TALVIKUNNOSSAPITO KEVYTLIIKENNEVÄYLILLÄ YLEISTÄ Laki kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005)

Lisätiedot

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO JA HIUKAN PERUSPARANTAMSESTA Auraus ja linkous Asutuilla teillä sallitaan lunta yleensä max 8-10 cm Sohjoa max 4-5 cm Tie aurattu yleensä klo 6-7 Kuorma-auto- tai traktoriaura

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 3726/00.06.00/2014 1(6) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin viheralueiden hoidosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika:

Lisätiedot

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa

Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa Opas katualueiden hoidosta ja vastuurajoista Reisjärven kunnassa päivitetty 12.11.2017 Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapidon vastuunjako Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Lisätiedot

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun

Muutoksia ja tarkennuksia päivättyyn tarjouspyyntöön ja Karttulan alueurakan julkiseen hankintakilpailuun KUOPION KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut Karttulan alueurakka 2017 2022 5.4.2017 Lisäkirje 1 Muutoksia ja tarkennuksia 2.3.2017 päivättyyn tarjouspyyntöön

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Heka-Maunula Oy:n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS :n isännöimien kiinteistöjen piha-alueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 18.11.2014 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito Talvihoito 1 Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoluokitus Talvikunnossapito 1.0 Yleistä Parikkalan kunnan kadut on jaettu kolmeen eri kunnossapitoluokkaan. Kunnossapitoluokituksen avulla määritetään

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 Asianumero 834/02.08.00/2013 1 (8) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KATUYLLÄPIDON TEHTÄVÄLUETTELO JA TEHTÄVÄKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asianumero 834/02.08.00/2013 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2.

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki

Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa. HaKoYki Oleellisimmat muutokset urakkaohjelmassa HaKoYki 2014-2017 Kadut Yleistä Yksityistiekäytännöt muuttuvat 30.4.2015 jälkeen, jolloin kaupunki avustaa yksityisteitä enää vain rahallisesti. Urakkaan voi jäädä

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. Kuntatekniikka Kommunteknik 13.5.2015 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ

Sivu 1 / 5. Kuntatekniikka Kommunteknik 13.5.2015 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ Sivu 1 / 5 VIHERALUEIDEN TAKUUAJAN HOIDON TYÖSELOSTUS 1. YLEISTÄ Tämän työselostuksen mukaiset takuuajan hoitotyöt käsittävät rakennusurakkaan kuuluvien viheralueiden hoitotyöt. Takuuajan hoito alkaa vastaanottokatselmuksessa

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA /20 1(5) POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEET 1. YLEISTÄ 2. TALVIHOITO Asianumero 834/02.08.00/2013 Tässä asiakirjassa esitetyt suoritusvelvollisuuteen liittyvät asiat koskevat

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET Liikennemerkkien ja reunapaalujen tehtävänä on varoittaa, ohjata ja opastaa liikennettä sekä välittää informaatiota tienkäyttäjille. Kuntomäärityksen tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Lauttaliikenteen palvelutaso ja sanktioluokitus. Maantielauttaliikennepalvelu Barösund, Pellinki ja Skåldö xx.xx.

Lauttaliikenteen palvelutaso ja sanktioluokitus. Maantielauttaliikennepalvelu Barösund, Pellinki ja Skåldö xx.xx. Lauttaliikenteen palvelutaso ja sanktioluokitus Maantielauttaliikennepalvelu Barösund, 1.1.2018-31.12.2027 1 Yleistä... 3 2 Liikennöinti... 3 2.1 Kuljetus... 3 2.2 Kuljetuskaluston ja laitteiden hoito

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Tuotantotalous. Antti Vidgrén KONEELLISEN VESAKONRAIVAUKSEN JA NIITON KUSTANNUKSET

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Tuotantotalous. Antti Vidgrén KONEELLISEN VESAKONRAIVAUKSEN JA NIITON KUSTANNUKSET KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Tuotantotalous Antti Vidgrén KONEELLISEN VESAKONRAIVAUKSEN JA NIITON KUSTANNUKSET Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Syksyllä 2012 ja 2013 alkaneet maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat

Syksyllä 2012 ja 2013 alkaneet maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat LIIKENNEVIRASTO Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelo 1 (5) Syksyllä 2012 ja 2013 alkaneet maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat 9. Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2012 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2012.pdf

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO

ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO Talvihoidon tuotekortit ORIVEDEN KAUPUNGIN LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO TALVIHOIDON TUOTEKORTIT Talvihoidon tuotekortit 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEALUEIDEN TALVIHOITO... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. LUMEN

Lisätiedot

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä

Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Kunnossapidon hoitosopimuksella kunnan hoidossa olevat yksityistiet, Kittilä Arvoisa tiekunnan edustaja, Tiekunnan tienne kunnossapidon pääurakoitsija seuraavat viisi (5) vuotta on NCC ROADS Oy. Urakka-aika

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021

23.2.2016 Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 1 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio 2016-2021 Pääasiallinen alue: Kuopio Leppävirta Varkaus Siilinjärvi

Lisätiedot

Liikennemerkkien ja reunapaalujen

Liikennemerkkien ja reunapaalujen Kunnossapidon laatu Tielaitos Liikennemerkkien ja reunapaalujen kuntoluokitus 1FI 1 1 Kunnossapidon ohjaus Helsinki 1994 Tuotannon palvelukeskus ö' // Kunnossapidon laatu Liikennemerkkien ja reunapaalujen

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS

Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS n isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoitourakka HOITOTYÖSELOSTUS TÄSSÄ URAKASSA NOUDATETAAN KIINTEISTÖRYL 09 Tässä työselostuksessa mainituin poikkeuksin 27.12.2012 Laatinut: Piha- ja puistosuunnittelu

Lisätiedot

TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI

TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI ](2 3/i,,/n KUNNOSSAPIDON LAATU TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS Kurinossapitotoimisto TVH 743925 HELSINKI 1985 KUNNOSSAPIDON LAATU TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE

Lisätiedot

Kiinteistöjen talvikunnossapito

Kiinteistöjen talvikunnossapito Työkohtainen työselostus, Kiinteistöjen talvikunnossapito 2016 2017 1000 TALVIHOITO, KADUT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT, KIINTEISTÖT Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Siltojen hoito

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Siltojen hoito 29 2014 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 29/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Mika Schroderus Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE

VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE 1 (5) VARUSTE- JA LAITEINVENTOINTIOHJE HARJA-KÄYTTÄJILLE Varusteet ovat tierekisterin 500-sarjan tietolajeja. Kaikki varusteita koskevat muutokset voidaan kirjata Harjan kautta. Tietojen kirjaamista varten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen

YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET

KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET KUNTOMÄÄRITYKSEN PERIAATTEET Tienvarsikalusteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tielaitoksen ja muiden ylläpitämiä levähdys- ja pysäköimisalueiden sekä lauttapaikkojen pöytiä, istuimia, katoksia, käymälöitä,

Lisätiedot

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-257-3

Lisätiedot

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN

23312 Katupuut. InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 JULKAISTAAN InfraRYL / TK242/TR7, Päivitys 26.3.2015/KM 1 23312 Katupuut Katupuilla tarkoitetaan kadun- tai liikenneväylän keski- tai välikaistoille sekä lähelle kadunvartta istutettavia runkopuita, joiden rungonkorkeutta

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Orivesi

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Orivesi Hoidon ja ylläpidon alueurakka Orivesi 2016 2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen vaativa urakka Sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa Sijoittuu Oriveden, Mänttä-Vilppulan, Juupajoen sekä osin Tampereen

Lisätiedot

Raskaat kuljetukset yksityisteillä

Raskaat kuljetukset yksityisteillä Raskaat kuljetukset yksityisteillä Lähtökohta: tien on kestettävä se liikenne, joka osakaskiinteistöille suuntautuu (YksL 7 ja 8 ). Mikäli näin ei ole, on tiekunnan asia ja vastuu ryhtyä tien parantamistoimiin.

Lisätiedot

Satu Pekkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula

Satu Pekkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula 23.2.2016 Satu Pekkanen Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula 2016-2021 1 Karstulan alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula 2016-2021 Pääasiallinen alue: Karstula Saarijärvi Kyyjärvi

Lisätiedot

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013- Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-11.10.2013 1 Talvihoitoluokka I Tie pääosan ajasta paljas Voi esiintyä kapeita, matalia polannekaistoja ajokaistojen ja ajourien välissä Sään muutostilanteissa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 3723/00.06.00/2014 1(8) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika: 1.1.2014

Lisätiedot

Lauttaliikenteen palvelutaso ja sanktioluokitus. Maantielauttaliikenne Kietävälä

Lauttaliikenteen palvelutaso ja sanktioluokitus. Maantielauttaliikenne Kietävälä Lauttaliikenteen palvelutaso ja sanktioluokitus Maantielauttaliikenne Kietävälä 1.10.2017 31.12.2019 1 Yleistä 3 2 Liikennöinti 3 2.1 Kuljetus 3 2.2 Kuljetuskaluston ja laitteiden hoito ja ylläpito 3 2.3

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 927/00.06.00/2013 1(4) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika: 1.1.2015

Lisätiedot

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT LIITE 9/1 PIHA-ALUEIDEN TALVIHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Talvihoito Pvm. Suorite Auraus piha-alueilla Sohjon poisto piha-alueilla Lumen lähisiirto ja läjitys Lumen kuormaus ja kuljetus Liukkaudentorjunta piha-alueilla

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012

TAPIOLAN ALUEURAKKA /19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012 1(6) Asianumero 1411/02.08.00/2012 TAPIOLAN ALUEURAKKA 2012 2017/19 VESIAIHEIDEN HOITO 2012 2(6) ESPOON KAUPUNKI tekninen keskus TYÖSELOSTUS Katu ja viherpalvelut TAPIOLAN YLEISTEN VIHERALUEIDEN HOITO

Lisätiedot

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Versio 28.8.2006 2 Ylläpidon toimintaympäristö 2006 Tieverkko 78 168 km (65 % päällystetty) Liikennesuorite 34 Mrd ajokm/v Vuotuinen ylläpito 0,22

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus

Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA Siltojen tarkastukset 7.2.2018 Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus Liikenneturvallisuuden takaaminen Taitorakenteen ja sen rakenteiden toimivuuden

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT

URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT URAKKA-ALUEIDEN KESÄHOIDON TEHTÄVÄKORTIT Pvm. Suorite 9.3.2016 Viheralueiden puhtaanapito 9.3.2016 Nurmikoiden hoito 9.3.2016 Pensaiden ja puiden hoito 9.3.2016 Perennojen ja kevätkukkasipulien hoito 9.3.2016

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Tienpidosta Pohjois- Savossa

Tienpidosta Pohjois- Savossa Tienpidosta Pohjois- Savossa Pohjois-Savon kylät ry:n syyspäivä 18.11.2017 Huttunen Tommi 18.11.2017 Ennakkotoiveita Voisimmeko saada jonkun Pohjois-Savon Ely-keskuksesta alustamaan ja kertomaan tiestöön

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 12/95) 2.914 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta 2016-2021 Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen perusurakka Sijaitsee Satakunnan maakunnassa Sijoittuu pääosin Harjavallan, Euran ja Säkylän kuntien alueelle Tiestöä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) Oulun kiinteistöjen talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman laatiminen...

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Lappeenrannan alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Lappeenrannan alueurakka Lappeenrannan alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Lappeenranta 2016-2021 Pääasiallinen alue: Lappeenranta Luumäki Lemi Taipalsaari Savitaipale Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen vaativa

Lisätiedot

Emäkosken silta, katselmus

Emäkosken silta, katselmus 1 (6) Lausunto 31.10.2012 Emäkosken silta, katselmus 11.10.2012 1 Lähtötilanne Tämä lausunto perustuu sillalla 11.10.2012 tehtyyn katselmukseen. Katselmukseen osallistuivat Jouni Saranpää ja Markku Leppänen

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen Kiinteistöliikelaitos, infrapalvelut TEHTÄVÄKORTIT 2015 1 (1) Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku 6944-2015 Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä - Turku, 1.6.2016 alkaen TEHTÄVÄKORTIT 2015 Tehtäväkortit

Lisätiedot