Kunnossapidon tuotekortit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006"

Transkriptio

1 Kunnossapidon tuotekortit Sisällysluettelo Yleiset vaatimukset 2 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista 3 1 Talvihoito 4 2 Liikenneympäristön hoito Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden ja reunapaalujen hoito Tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapito ja kalusteiden hoito Viheralueiden hoito Kuivatusjärjestelmän kaivojen, putkistojen ja pumppaamoiden hoito Rumpujen kunnossapito Kaiteiden, riista- ja suoja-aitojen sekä kiveysten kunnossapito Päällysteiden paikkaus Päällystettyjen teiden sorapientareen kunnossapito Siltojen ja laitureiden hoito 26 3 Sorateiden hoito Soratien pinnan hoito Sorastus Oja- ja luiskamateriaalien käyttö kulutuskerroksessa Liikenteen varmistaminen kelirikkokohteissa 33 4 Liikenteen varmistaminen erikoistilanteissa 35 5 Ylläpito ja korvausinvestoinnit Avo-ojien kunnossapito Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen 38 6 Kunnossapidon tuotekorttien viiteaineisto 40

2 (40) Yleiset vaatimukset Seuraavat yleiset vaatimukset ovat hyvän hoitotavan mukaisina perusvaatimuksina voimassa aina kaikissa kunnossapitotöissä: - Liikennöinti on turvattava kaikissa olosuhteissa, ja liikenteen tarpeet on otettava huomioon. - Tiestön tila on hallittava niin, että toimenpiteet pystytään tekemään oikea-aikaisesti ja riittävästi ennakoiden. - Liikenneolojen on oltava yllätyksettömät. - Samaan hoitoluokkaan kuuluvat tiet on pidettävä yhdenmukaisessa kunnossa, myös urakka-alueiden rajoilla. - Turvallisuuden vaarantavat vauriot on korjattava viipymättä. - Tienkäyttäjälle ei saa aiheutua vaaraa tiealueella sijaitsevista rakenteista ja kasvustoista. - Työmenetelmien ja materiaalien on oltava hyväksyttyjä, ja ne eivät saa kohtuuttomasti haitata kemiallisesti tai mekaanisesti tien rakenteita, varusteita ja ympäristöä, eivätkä aiheuttaa vahinkoa, vaaraa tai kohtuutonta haittaa tienkäyttäjille ja muille osapuolille. - Uusittavien ja korjattavien rakenteiden, laitteiden ja varusteiden tulee olla vähintään samaa tasoa kuin korvattava ja niiden tulee täyttää rakennussuunnitelmassa, yleisissä työselityksissä ja laatuvaatimuksissa esitetyt vaatimukset. - Korjauksessa ja uusimisessa käytettävien rakenteiden ja materiaalien on oltava rakenteeltaan ja ulkonäöltään mahdollisimman lähellä ympäröiviä tai alkuperäisiä rakenteita ja materiaaleja. - Tieympäristön yleisilmeen on oltava selkeä, siisti ja hoidettu.

3 (40) 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista Alueurakassa noudatetaan hyvää hoitotapaa ottaen huomioon mm. liikenteen tarpeiden, tiestön pitkäaikaisen kestävyyden, liikenne- ja työturvallisuuden sekä ympäristön näkökohdat. Alueurakan keskeiset toimivuusvaatimukset ovat: - Tieliikenteen toimivuus on varmistettu koko tieverkolla talvellakin. - Liikenne- ja opastusmerkit, liikenteen ohjauslaitteet ja reunapaalut ovat toimintakunnossa ja täyttävät tehtävänsä. - Liikenneympäristö on riittävän siisti. Epäpuhtaudet eivät haittaa liikennettä. Pysäkkikatokset ja tienvarsikalusteet ovat kunnossa. - Tien viheralueet on hoidettu. Kasvustot eivät estä näkemiä. Istutukset, puut ja pensaat ovat elinvoimaisia. - Sadevesi- ja salaojakaivot, putkistot sekä pumppaamot toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu. - Rummut toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu. Rummut ovat rakenteellisesti kestävät. - Kaiteet, riista- ja suoja-aidat sekä kiveykset toimivat tehtävässään rakenteena ja ovat asianmukaisessa kunnossa. - Päällysteet ovat ehyet. Liikennettä vaarantavat ja selvästi haittaavat vauriot ja routaheitot on korjattu ja liikennettä varoitettu. - Pientareet muodostavat päällysteen kanssa toimivan kokonaisuuden. Vaarallisia luiskavaurioita ei esiinny. - Siltojen rakenteet ja laiturit ovat puhtaat hiekasta, suolasta yms. epäpuhtauksista. Siltojen ja laitureiden vuositarkastus on tehty. - Soratien pinta on riittävän tasainen, kiinteä ja pölyämätön. Soratien poikkileikkausmuoto on kunnossa. - Sorastus on toteutettu suunnitelmallisesti. Kulutuskerros toimii edesauttaen pinnan kestävyyttä. - Oja- ja luiskamateriaali on hyödynnetty suunnitelmallisesti toimivaksi soratien kulutuskerrokseksi. - Kelirikko ei haittaa kohtuuttomasti liikennettä. Kelirikosta mahdollisesti aiheutuvat haitat ovat hallinnassa. - Äkillisiin hoitotöihin on riittävä valmius ja toimet käynnistetään viivytyksettä. - Avo-ojat toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu. - Runkokelirikkokohteet on korjattu suunnitelmallisesti kuntoon. Edellä mainittuja toimivuusvaatimuksia tarkennetaan seuraavissa luvuissa tuotekuvauksilla ja tarkemmilla laatuvaatimuksilla.

4 (40) 1 Talvihoito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu tiestön tilan hallinta talvihoidon oikea-aikaisuuden varmistamiseksi. Tuotteeseen kuuluu lumen ja sohjon poisto, pinnan tasaus ja liukkauden torjunta: ajoradalla ohituskaistoineen, ramppeineen, liittymineen ja risteyksineen, pientareilla, bussipysäkeillä, levähdys- ja pysäköimisalueilla sekä kevyen liikenteen väylillä. Tuotteeseen kuuluu myös: - aurausviitoitus; kinostimet; liikennemerkkien ja opast. puhdistus - lumivallien madaltaminen ja lumen siirto kun lumitila täyttyy - sulamisvesihaittojen torjunta ja paannejään poisto - jäätien hoito (lossin korvaavan jäätien hoito ei kuulu tuotteeseen) - roska-astioiden, wc-tilojen, hiekkalaatikoiden, tms. lumityöt - liikennevalojen jakokaapistojen edustojen sekä tiesääasemien ja kelikameroiden huoltolevikkeiden pitäminen lumiesteistä vapaana - siltojen tms. kohteiden liikennettä vaarantavien jääpuikkojen poisto - lumen painamien liikennettä vaarantavien puiden ja oksien raivaus - hoitoon otettujen linja-autopysäkkikatosten talvihoito. Rummun sulatus sekä rummun ja siihen liittyvien ojien päiden jääesteiden aukaisu käsitellään kohdassa 2.5 (rumpujen kunnossapito). Tieliikenteen toimivuus on varmistettu koko tieverkolla talvellakin. Tarkemmat laatuvaatimukset on esitetty ohjeessa: Teiden talvihoito,, moniste Turvallisuusohjeet ja vaatimukset on esitetty julkaisuissa: Liikenne tietyömaalla, 5F Tienpitoajoneuvot, TIEH ja Liikennejärjestelyt ja työturvallisuus kunnossapitotyössä, TIEH v-05. Talvihoitoon liittyvää perustietoa on esitetty julkaisussa: Teiden talvihoito, Menetelmätieto (TIEH ). Julkaisun ohjeita sovelletaan vain siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa muiden ohjeiden ja laatuvaatimusten kanssa. Tieosuudelle tai kohteelle voidaan työkohtaisesti määrätä normaalia vaatimusta korkeampi hoidon taso (tarpeen mukainen täsmähoito). Laadun toteamismenetelmä Laadun toteaminen perustuu urakoitsijan laatusuunnitelmaan ja siinä kuvattuun yksityiskohtaiseen raportointiin. Talvihoidon laatu, lumen ja sohjon määrä, polanteen tasaisuus ja liukkaus mitataan tai arvioidaan.

5 (40) 2 Liikenneympäristön hoito 2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden ja reunapaalujen hoito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu liikenne- ja opastusmerkkien (mukaan lukien yksityistieliittymien kärkikolmiot ja pakollista pysähtymistä osoittavat merkit) pitäminen kunnossa. Tuotteeseen kuuluu urakan alkaessa olemassa olevien reunapaalujen (mukaan lukien yksittäiset reunapaalut kaiteiden päissä tms. kohteissa) sekä liikennemerkkien havainnepaalujen pitäminen kunnossa. Tuotteeseen kuuluu liikennevalojen opastimien ja muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien ja opasteiden peseminen keväisin ja muulloin tarvittaessa. Kyseisiä laitteita ei saa puhdistaa painepesurilla. Tuotteeseen kuuluu talvinopeusrajoitusten asentaminen syksyllä ja poistaminen keväällä tilaajan ilmoittamina ajankohtina. Tuotteeseen kuuluu lapsimerkkien asianmukainen peittäminen tai poistaminen ja palauttaminen kesällä koulujen päättyessä ja alkaessa. Tuotteeseen kuuluu talvihoidotta jätettävien levähdys- ja pysäköimisalueiden merkkien asianmukainen peittäminen tai poistaminen syksyllä ja palauttaminen keväällä tilaajan ilmoittamina ajankohtina. Tuotteeseen kuuluu suolauksen vähentämisestä varoittavien merkkien asennus (tai peitteen poisto) syksyllä ja poisto (peittäminen) keväällä. Tuotteeseen kuuluu yksikköhintaperusteisena työnä liikennemerkkien sekä opastustaulujen ja -viittojen uusiminen, jotka tilaaja tilaa vuosittain tarjouslomakkeessa esitetyssä laajuudessa urakkakohtaisesti. Tuotteeseen kuuluu kokonaishintaperusteisena edellisestä kappaleesta poiketen pelkän lisäkilven, linja-autopysäkkimerkin ja tienumerokilven uusiminen (ei täytä kuntoarvovaatimusta). Uusimisen toimenpideaika on 3 viikkoa. Tilaaja vastaa liikenne- ja opastusmerkkien sijainnista ja informaatiosisällöstä. Poikkeuksena ovat työmaan ohjaus sekä tilapäiset tien kuntoon liittyvät varoitukset. Routaheitoista varoittavien sekä kelirikkoa ja painorajoitusta osoittavien liikennemerkkien asettaminen käsitellään kohdissa 2.7 (päällysteiden paikkaus) ja 3.4 (liikenteen varmistaminen kelirikkokohteissa). Tilaaja päättää uusien merkkien, kuten tienumeromuutosten tai liittymäjärjestelyjen, asettamisesta. Em. työt tilataan tarvittaessa lisätyönä.

6 (40) Tilaaja vastaa valaistujen merkkien ja opasteiden energiamaksuista. Liikenne- ja opastusmerkit, liikenteen ohjauslaitteet ja reunapaalut ovat toimintakunnossa ja täyttävät tehtävänsä. Valta- ja kantateiden sekä taajamien merkkien alin hyväksyttävä kuntoarvo on 3 ja muiden teiden 2. (Liikennemerkkien ja reunapaalujen kuntoluokitus TIEL / 99). Likaantuneiden merkkien ja liikennevalojen puhdistuksen toimenpideaika on valta- ja kantateillä sekä taajamissa 2 vrk ja muilla teillä 4 vrk. Toimimattomaksi likaantuneita merkkejä ei sallita. Kallistumat ja kiertymät: Maan ollessa roudassa liikennemerkin suurin sallittu kallistuma on 10 % ja kiertymä ei saa haitata merkin luettavuutta. Kallistuneiden ja kiertyneiden merkkien on oltava kunnossa keväällä valta- ja kantateillä sekä taajamissa viimeistään ja muilla teillä viimeistään Em. ajankohdan jälkeen liikennemerkin suurin sallittu kallistuma on valta- ja kantateillä sekä taajamissa 2 % ja muilla teillä 4 %. Yksityistieliittymän kärkikolmion ja pakollista pysähtymistä osoittavan merkin suurin sallittu kallistuma on 10 %. Merkin kiertymä ei saa olla valta- ja kantateillä sekä taajamissa esteettisesti häiritsevä, eikä muillakaan teillä haitata merkin luettavuutta. Merkin kallistuman ja kiertymän oikaisun toimenpideaika on kaikilla teillä 2 viikkoa. Kallistuman tai kiertymän takia toimimattomat merkit on korjattava viimeistään seuraavana arkipäivänä. Liikenteen vaurioittamat merkit, joiden kunto ei ole hyväksyttävä, mutta jotka vielä toimivat, on uusittava 3 viikon kuluessa havainnosta. Liikenteen tuhoamat ja täysin pilalle menneet merkit on uusittava seuraavana arkipäivänä koskien merkkejä nro: Varoitusmerkit 132 ja 171, etuajo-oikeus- ja väistämismerkit ja , kielto- ja rajoitusmerkit 311, , 351 ja 352 sekä (kaikki yleiset nopeudet), määräysmerkit 411, , sekä ohjemerkit Urakoitsijalla tulee olla edellä luetelluista merkeistä muutaman kappaleen varasto, mikäli niitä on urakassa. Lisäksi merkeistä pitää pystyä tekemään väliaikainen rajoitusmerkintä viipymättä. Muut liikenteen tuhoamat ja täysin pilalle menneet liikennemerkit ja opastetaulut on tilattava seuraavana arkipäivänä kiireellisenä ja merkin ja kilven toimitusaikana on järjestettävä tilapäinen merkintä. Liikennemerkit on hankittava tilaajan hyväksymiltä valmistajilta. Uusittavien merkkien on täytettävä uusille merkeille asetetut vaatimukset.

7 (40) Merkkien korkeusaseman ja sijainnin tien poikkileikkauksessa on oltava yhtenäinen samalla tiejaksolla. Merkin edessä ei saa olla havaittavuutta heikentävää kasvillisuutta. Työnaikaisten ja tarpeettomien merkkien poistosta on huolehdittava. Luvattomat tiealueelle sijoitetut merkit ja opasteet on poistettava viipymättä tilaajan kanssa sovitulla tavalla. Liikennemerkkejä koskevia ohjeita on annettu julkaisuissa: - Liikennemerkkien ja reunapaalujen kuntoluokitus, TIEL / 99 - Liikenne tietyömaalla, Kansio päivitetty , TIEL / 91 - Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, TIEH Reunapaalut Paalujen autoilijaa harhauttamaton toiminta varmistetaan pimeässä. Reunapaalut ovat puhtaat niin, että vähintään 2 peräkkäistä paalua näkyy lähivaloilla pimeässä. Paalujen näkyvyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota pimeänä vähälumisena aikana. Puuttuva reunapaalu korvataan talvella tilapäisesti heijastavalla aurausviitalla viipymättä. Paalujen on oltava suorassa, ehjiä ja täysilukuisia valta- ja kantateillä viimeistään ja muilla teillä viimeistään Paalujen ja heijastimien kunto varmistetaan kaikilla teillä elokuun aikana. Samalla tiejaksolla reunapaalujen tyyppi voi muuttua vain, jos muutos on vähäinen, tai liikenteen kannalta merkityksetön. Laadun toteamismenetelmä Merkkien laatu arvioidaan silmämääräisesti Liikennemerkkien ja reuna-paalujen kuntoluokituksen (TIEL / 99) mukaan. Merkkien suoruus mitataan tarvittaessa.

8 (40) 2.2 Tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden puhtaanapito ja kalusteiden hoito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu tiealueen, luiskien, levähdys- ja pysäköimisalueiden, lauttapaikkojen ja muiden vastaavien tiehen liittyvien alueiden yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Tuotteeseen kuuluu jätehuolto, roskien poisto ja päällystettyjen pintojen puhtaanapito. Tuotteeseen kuuluu tienvarsikalusteiden poisto, varastoiminen ja paikoilleen asentaminen tilaajan määritteleminä ajankohtina. Tuotteeseen kuuluu tienvarsikalusteiden ja wc tilojen kunnossapito ja hoito kokonaisuudessaan, mukaan lukien näiden kalusteiden ja tilojen vaurioiden kuntoon saattaminen. Tuotteeseen kuuluu luvattomien mainosten, opasteiden ja rakenteiden poistaminen tiealueelta. Tuotteeseen kuuluu hoitoon otettujen pysäkkikatosten siisteydestä huolehtiminen, roska-astioiden tyhjentäminen sekä pysäkkikatosten ja niiden varusteiden vaurioiden kuntoon saattaminen. Tuotteeseen kuuluu meluesteiden siisteydestä huolehtiminen, pienten vaurioiden korjaaminen sekä rakenteellisista vaurioista, ilkivallasta ja töherryksistä tilaajalle raportoiminen. Urakoitsija on velvollinen raportoimaan tilaajalle tievarusteisiin ilmestyneistä olennaisesti siisteyskuvaan vaikuttavista töherryksistä. Töherrysten poisto ja esto sisältyy urakkaan SKU:n kohdan mukaan. Tilaaja vastaa levähdys- ja pysäköimisalueen sähkö- ja vesimaksuista. Liikenneympäristö on riittävän siisti. Epäpuhtaudet eivät haittaa liikennettä. Pysäkkikatokset ja tienvarsikalusteet ovat kunnossa. Puhtaanapidon laatu kuvataan kuntoluokituksessa TIEL / 94 ja tienvarsikalusteiden laatu kuntoluokituksessa TIEL / 94. Tiet ja kevyen liikenteen väylät: - Tiekohdan puhtaanapidon kuntoarvo on vähintään 3. - Vaatimuksen alittavat tiekohdat siistitään valtateiltä, kantateiltä, taajamista sekä kevyen liikenteen väyliltä 1 viikon ja muilta teiltä 2 viikon toimenpideajassa. Levähdys- ja pysäköimisalueet: - Puhtaanapidon ja kalusteiden kuntoarvo on vähintään 3. - Pöytäpenkkikalusteet ovat siistit, huolletut ja tarvittaessa maalatut tai lakatut keväisin ennen levähdysalueelle vientiä.

9 (40) - Rikkoutuneet käyttäjälle vaaraksi olevat kalusteet on korjattava viipymättä ja käyttö estettävä korjaukseen saakka. - Erikseen sovittavat alueet hoidetaan päivittäin. - Levähdysalueet ja kalustetut pysäköimisalueet hoidetaan välisenä aikana vähintään 2-3 kertaa viikossa ja muulloin tarpeen mukaan vähintään 1-2 kertaa viikossa. - Muut pysäköimisalueet hoidetaan vähintään viikon välein. Hoitoon otettujen pysäkkikatosten pintojen on oltava siistit, roskat poistettu sekä roska-astiat tyhjennetty tarpeen mukaan viikoittain. Katokset ovat kunnossa, eikä niissä ole käyttäjille vaaraa aiheuttavia rikkinäisiä kiinnityksiä tai muita vaurioita. Meluesteet on puhdistettu tarpeen mukaan ja pienet rakenteelliset vauriot, kuten rikkinäiset kiinnitykset on korjattu. Hiekoitushiekka on poistettava: - Taajamista ja kevyen liikenteen väyliltä heti sulan kauden vakiinnuttua huhtikuussa. Puhdistus uusitaan tarpeen mukaan. Hiekka ei saa aiheuttaa vaaraa pyöräilijöille. - Valta- ja kantatiet sekä levähdys- ja pysäköimisalueet on puhdistettava viimeistään Muut päällystetyt tiet on puhdistettava viimeistään Kevätpuhdistuksen jälkeen päällysteet pidetään hyväksytyn laadun mukaisesti puhtaina seuraavaan liukkaudentorjuntakauteen saakka. Taajama-alueella harjataan, ellei muuta sovita, kostuttavalla keräävällä laitteella, eikä sivuun harjausta sallita. Muualla sallitaan sivuun harjaus. Kuivaharjaus on kaikissa kohteissa kielletty. Keväällä puhdistetaan liikennesaarekkeet ja muut tiehen liittyvät päällystetyt alueet. Tienvarsien roskat kerätään keväällä lumien sulettua mahdollisimman ripeästi, ensin taajamista, kevyen liikenteen väyliltä sekä valta- ja kantateiltä ja lopuksi muilta teiltä viimeistään Kevätharjauksen ja -siivouksen loppulaadun on täytettävä välittömästi työn jälkeen kaikilla tieluokilla ja alueilla vähintään kuntoarvo 4. Kevätsiivouksen jälkeen ylläpidetään hyväksytty laatutaso. Erityisesti levähdys- ja pysäköimisalueiden, taajamien, kevyen liikenteen väylien ja pysäkkien ympäristö on pidettävä siistinä. Yksittäiset rumentavat roskat kerätään säännöllisesti teiden varsilta. Puutavaran käsittelyn tuomien roskien poisto kuuluu puhtaanapitoon: Huolehditaan, että levähdys- ja pysäköimisalueilla, pysäkeillä tms. tapahtuvan puun käsittelyn jäljet tulevat asianmukaisesti siistittyä.

10 (40) Liikennettä vaarantavat kivet, maa-ainekset, jätteet, eläinraadot, roskat, tms. poistetaan viipymättä tienpinnalta ja luiskista. Kallioleikkauksista luiskiin tippuneiden kivien poiston toimenpideaika on 4 viikkoa, elleivät ne aiheuta liikenteelle välitöntä vaaraa. Luvattomat mainokset, opasteet ja rakenteet on poistettava tiealueelta viipymättä. Tarkempi menettely sovitaan tilaajan kanssa. Laadun toteamismenetelmä Puhtaanapidon laatu arvostellaan Tiealueen puhtaanapidon ja sorapientareiden kuntoluokituksen (TIEL / 94) mukaan 5- luokkaisella asteikolla. Laatu todetaan silmämääräisesti. Tienvarsikalusteiden hoidon laatu arvostellaan Tienvarsikalusteiden kuntoluokituksen (TIEL / 94) mukaan 5-luokkaisella asteikolla. Kalusteiden arvostelussa otetaan huomioon vaurioituneisuus, puhtaus ja yleisilme. Laatu todetaan silmämääräisesti.

11 (40) 2.3 Viheralueiden hoito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu tieympäristön viheralueiden hoito: Vesakonraivaus ja niitto sekä nurmikoiden, istutusten ja luonnon kasvustojen hoito. Tuotteeseen kuuluu myös: - Näkemien, liikennemerkkien ja opasteiden havaittavuuden ylläpito. - Vapaan liikenteen tilan ylläpito. - Tielle ilmeisessä kaatumisvaarassa olevien puiden poistaminen. - Pinnoitettujen (kiveys tai päällyste) alueiden heinittymisen esto. - Kaikkien siltojen keilojen ja luiskien vesakoitumisen estäminen sekä risteyssiltojen etuluiskien heinittymisen estäminen. - Vihertöiden aiheuttamien jätteiden huollon järjestäminen - Haittakasvien, kuten jättiputki, torjunta ja leviämisen estäminen. Tilaaja määrittelee teiden viherhoitoluokat, muut tarvittavat vihertöiden reunaehdot sekä inventointitiedot. Urakoitsija on velvollinen esittämään näihin tietoihin perustuvan, toimintalinjat ja laatuvaatimukset täyttävän sekä vihertyöohjeita noudattavan vihertoimintansa kuvauksen tarkennetussa laatusuunnitelmassaan ja päivittämään siihen tarvittavat muutokset vuosittain huhtikuun puoliväliin mennessä. Tien viheralueet on hoidettu. Kasvustot eivät estä näkemiä. Istutukset, puut ja pensaat ovat elinvoimaisia. on esitetty taulukoissa 1-5. Tilaaja tarkentaa erikseen mm. toimenpiteiden ajoitukset, työkerrat ja -laajuudet. Liikennetila on pidettävä vapaana kasvaneista ja taipuneista puista ja oksista teillä (kevyen liikenteen väylillä) seuraavasti: Vapaa liikennetila ulottuu 70 (30) cm päällysteen reunan ulkopuolelle ja koko em. poikki-leikkauksen leveydellä 4,8 (2,8) m korkeudelle tien pinnasta. Jättiputken torjuntaan on ryhdyttävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kun esiintymät ovat vielä pieniä. Torjuntatavat tulee hyväksyttää tilaajalla. Haittakasviesiintymistä on raportoitava tilaajalle. Viherhoitoa ja -luokitusta koskevaa ohjeistoa ja toimintalinjat on esitetty julkaisussa: Viherhoito tieympäristössä (TIEL / 00), luvuissa 1-2. Vihertöitä koskevia turvallisuusohjeita on annettu julkaisussa: Niitto- ja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje, TIEL / 95.

12 (40) Taulukko 1: Vesakonraivauksen laatuvaatimukset hoitoluokissa N1, N2 ja N3 Raivattava alue Raivauskierto Hoitoluokka N1 N2 N3 - valta- ja kantateillä tiealue puustorajaan tai 12 m etäisyydelle päällysteen reunasta sekä näkemäalueet - muilla teillä tiealue puustorajaan tai 10 m etäisyydelle päällysteen reunasta sekä näkemäalueet - tiealue puustorajaan tai 6 m etäisyydelle päällysteen reunasta sekä näkemäalueet - kevyen liikenteen väylillä tiealue puustorajaan tai 4 metrin etäisyyteen päällysteen reunasta sekä näkemäalueet - liittymien, risteysten ja tasoristeysten näkemäalueet kokonaan - riistavaara-alueet koko tiealueen leveydeltä vuotta, määritellään työkohdeluettelossa - 3 vuotta - liittymien, risteysten ja tasoristeysten näkemäalueet raivataan vuosittain niin, että näkemät pysyvät aina kunnossa - riistavaara-alueet raivataan joka toinen vuosi Raivausajankohta matkailuteillä on vältettävä raivaustyötä heinäkuussa Muut vaatimukset lumen tuloon Liikenneturvallisuus ja tien kunnossapito - työ ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta - vesakot eivät saa aiheuttaa näkemäesteitä liittymien, risteysten ja tasoristeysten näkemäalueilla - liikenne- ja tiemerkkien havaittavuus on turvattava - siltojen keilojen ja luiskien vesakoituminen on estettävä Maisemalliset näkökohdat - maisemalliset erityispiirteet huomioidaan liikenneturvallisuuden sallimissa rajoissa Työjälkeen liittyviä vaatimuksia - vesakon korkeus leikkauksen jälkeen enintään 15 cm maan pinnasta - leikkausjäljen on oltava siisti - raivausjätteen on oltava silppuuntunutta, yli 1 m mittaista jätettä ei esiinny - silppuuntumattomat kaadetut puut on poistettava hoitokauden aikana - puiden kaato maanpintaa myöten, kanto korkeimmalta kohdaltaan max. 5 cm - viereisen puuston on oltava vaurioitumatonta - teknisten laitteiden tyvet on vesottu Raivausmenetelmät - mekaaninen menetelmä (ei kemiallinen menetelmä) - silppuava ja murskaava laite - erityiskohteissa raivaussaha ja moottorisaha

13 (40) Taulukko 2: Nurmetusten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa N1, N2 ja N3 Niitto Niitettävä alue Hoitoluokka N1 N2 N3 - niitto ulotettava vähintään 6 m etäisyydelle päällysteen reunasta - keskikaistat on niitettävä kokonaan - pensasalueiden mekaaninen niitto erikseen sovittaessa - niitto ulotettava vähintään 4 m etäisyydelle päällysteen reunasta - niitto ulotettava vähintään 2 m etäisyydelle päällysteen reunasta - mikäli kaksi niittokertaa, ensimmäinen niitto ulotetaan vähintään 2 m etäisyydelle päällysteen reunasta - ensimmäiseen vesomiseen saakka niittoleveyttä voi rajoittaa vahva vesakko (niitto tehdään kapeampana, mikäli vesakko estää; seuraavina kesinä niitto vaatimuksen mukaan) - kevyen liikenteen väylä 2 m päällysteen reunasta - alle 20 m leveät tien ja kevyen liikenteen väylän sekä levähdys- ja pysäköimisalueiden väliset alueet niitetään kokonaan tai puustorajaan, tätä leveämmät alueet niitetään hoitoluokan edellyttämään leveyteen. - liittymien, risteysten ja tasoristeysten näkemät on pidettävä kunnossa - nurmetetut ja muut pinnoittamattomat murskeella tms. olevat saarekkeet, kiertoliittymät ja välikaistat (elleivät ole määritelty viherhoitoluokkaan E1 tai E2) - niitto mahdollisimman läheltä, enintään 20 cm teknisistä laitteista, puista ja pensaista Niittokerrat kertaa kesässä, luokan niittokerrat määritellään työkohtaisessa tarkennuksessa - niittämättä jätettävät tiet määritellään työkohtaisessa tarkennuksessa Niiton ajankohdat - vain yhden kerran niitettäessä niitto tehtävä mennessä - ensimmäinen niittokerta ennen juhannusta mikäli 2 niittokertaa Kaiteiden taustat Kaiteiden alustat Pysäkkikatosten taustat Muut vaatimukset - koulujen lähistöjen tieosuuksille on ajoitettava yksi niitto ennen koulujen alkamista - vähintään kerran kesässä yhdeltä terän leveydeltä (vähintään 1,5 m), - vuosittain yhdeltä terän leveydeltä - kuitenkin näkyviltä osin ojan pohjaan, tai luokan edellyttämään niittoleveyteen (vähintään 1,5m) - viimeisen niittokerran yhteydessä - kerran kesässä - viimeisen niittokerran yhteydessä viimeistään viikon kuluessa niitosta - viimeisen niittokerran yhteydessä viimeistään viikon kuluessa niitosta Pinnoitetut alueet - pinnoitettujen saarekkeiden, kiertoliittymien, välikaistojen, risteyssiltojen etuluiskien jne. heinittyminen on estettävä Niittojälki ja niiton viimeistely - nurmen pituus niiton jälkeen 4-10 cm, esteisessä luiskassa mahdollisimman läheltä maata - kuivatusrakenteiden toimintaa haittaava niittojäte on poistettava viikon kuluessa - nurmetuksen on liityttävä saumattomasti viereisen alueen ympäristöön - niitettävä tiejaksoittain niin, että työ valmistuu keskeytyksittä tien molemmin puolin Niittomenetelmät - silppuava laite - kapeat keskikaistat, kaiteiden alustat ja taustat tarvittaessa siimaleikkurilla - ketjumurskaimen käyttö sallittu vain luokassa N3

14 (40) Taulukko 3: Nurmetusten hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa T1, T2, E1 ja E2 Hoitoluokka T1, E1 puistomainen T2, E2 luonnonmukainen Niitto Niitettävä alue - tiealueen rajoja noudattaen puustorajaan, puistoon tai hoidettuun piha-alueeseen - keskikaistat koko leveydeltään - tien ja levähdys- ja pysäköimisalueiden väliset alueet koko leveydeltä tai puustorajaan - tien ja kevyen liikenteen väylän välinen alue kokonaan tai puustorajaan - saarekkeet, kiertoliittymät ja välikaistat Nurmen pituus - nurmi ei saa olla yli 15 cm pitkää - nurmi ei saa olla yli 25 cm pitkää - nurmea ei saa niittää 4 cm lyhyemmäksi Kaiteiden taustat - 2 kertaa kasvukaudessa ajoitettuna toiseen ja neljänteen niittokertaan - kerran kasvukaudessa ajoitettuna toiseen niittokertaan Kaiteiden alustat, teknisten laitteiden - 2 kertaa kasvukaudessa ajoitettuna toiseen ja neljänteen niittokertaan - kerran kasvukaudessa ajoitettuna toiseen niittokertaan ja puiden tyvet Niiton viimeistely - tiemaisemaa häiritsevä niittojäte on kerättävä 2 vrk:n kuluessa niitosta - tiemaisemaa häiritsevä niittojäte on kerättävä 1 viikon kuluessa niitosta - pylväiden, liikennemerkkien ym. teknisten laitteiden sekä puiden ja pensasalueiden ympärystöjen niitto on tehtävä 1 viikon kuluessa alueen niitosta - kuivatuslaitteiden toimintaa haittaava niittojäte on kerättävä 1 viikon kuluessa niitosta - tielle ja kevyen liikenteen väylälle sinkoutuneet kivet ja roskat on poistettava välittömästi Niittomenetelmät - kapeat keskikaistat tarvittaessa siimaleikkurilla - kaiteiden alustat ja taustat siimaleikkurilla - niiton valmistuttava tiejaksoittain keskeytyksittä tien molemmin puolin - ketjumurskaimen käyttö on kielletty Kevätkunnostus ja syyskunnostus Paikkaus Kalkitus ja lannoitus Rikkakasvien torjunta, rajaus ja kastelu Muut vaatimukset - ylimääräinen kasvijäte ja hiekoitushiekka on poistettava siten, että nurmikon vihertyminen ei esty - kevätkunnostus on aloitettava, kun nurmikko kestää koneiden painon - syyskunnostus kun ympäröivät kasvit ovat tiputtaneet lehtensä tai urakan asettamissa aikarajoissa jo aiemmin - hiekoitushiekka on poistettava - yli 1,0 m 2 kokoiset talvivauriot on korjattava keväällä - yli 2,0 m 2 kokoiset talvivauriot on korjattava keväällä - kylvö on suoritettava perustamisluokan mukaisella siemenseoksella ja kylvös on peitettävä ja tiivistettävä - kaikki mekaaniset vauriot on korjattava heti vaurion ilmaannuttua - erikseen sovittaessa, viljavuustutkimukseen perustuen - erikseen sovittaessa - siisti, puistomainen yleisilme - vihreä yleisilme - hoitotoimet on tehtävä siten, että nurmipinnassa ei ole suurikokoisia aukkoja, ja että kasvuston elinvoimaisuus säilyy - pinnoitettujen alueiden (saarekkeet, kiertoliittymät, välikaistat, risteyssiltojen etuluiskat jne.) heinittyminen on estettävä - nurmetuksen on liityttävä saumattomasti viereiseen ympäristöön - nurmetuksen ja luonnonmukaisen kasvuston raja on tehtävä portaattomaksi tai muuten luontevaksi

15 (40) Taulukko 4: Puiden hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa T1, T2, E1, E2 ja N1 Hoitoluokka T1, E1 puistomainen T2, E2, N1 luonnonmukainen Paikkaistutus ja puun poistaminen - kuolleen tai poistettavan puun korvaamisesta uudella taimella sovitaan erikseen - istutettavan taimen on oltava samaa lajiketta kuin poistettu puu - urakoitsijan kunnossapitotöissä aiheutuneet mekaaniset vauriot on korjattava heti tai korvattava puu heti, kun se on mahdollista - puut, jotka ovat ilmeisessä vaarassa kaatua tielle, poistetaan - puun kaadossa noudatetaan kuntakohtaisia puun poistoa koskevia määräyksiä Kastelu - kastelu erikseen sovittaessa - kahdessa erässä yhteensä litraa puuta kohden - urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle Leikkaukset kastelun tarpeesta - liikennettä haittaavat oksat on poistettava - puita saa leikata vain ammattihenkilö, ainoastaan kuolleiden oksien ja rungon vesiversojen poiston voi tehdä muu henkilö - runko- ja juurivesojen poisto 1 v välein Leikkausaika - leikkaus on tehtävä puulajille sopivana ajankohtana Katupuiden leikkaus Lannoitus ja kalkitus Kasvualustan pinta ja rajaukset sekä juuristoalueen hoito Tuentojen tarkistus, korjaus ja poisto - runko- ja juurivesojen poisto 3 v välein - katupuiden rungon vapaakorkeus: näkemäalueet 3 m, ajoneuvoliikenteen puoli 4,8 m, JK-tien puoli 3,0 m. - rungon korkeutta on nostettava vähitellen siten, että puulajille tyypillinen kasvutapa ja esteettinen muoto säilyvät - erikseen sovittaessa, viljavuustutkimukseen perustuen - urakassa edellytetyt puiden tyvet on pidettävä nurmikosta ja rikkakasveista vapaana halkaisijaltaan metrin laajuiselta alueelta - kivetyillä pinnoilla kasvualustan tukirakenteet on pidettävä kunnossa ja kasvualustapinnat heinistä ja rikkakasveista vapaana - puun juuristoalueelle kohdistuneet vahingot ja ongelmat on ilmoitettava tilaajalle ja sovittava korjaustoimenpiteet - nopeasti puuta vaurioittavat vahingot esim. öljyvahingot on korjattava välittömästi - tuennat ja sidokset on poistettava kun puu on juurtunut paikalleen kunnolla - tuentojen kuntoa ja tarvetta on seurattava muun hoidon yhteydessä vuosittain - vaurioituneet tuennat on korjattava välittömästi - tuennat ja sidokset eivät saa aiheuttaa puulle kuristumis- tai hankautumisvaara - katupuille pysyväksi asennettujen rungonsuojien on oltava kunnossa - rungonsuojat eivät saa aiheuttaa puulle kuristumis- tai hankautumisvaaraa - suojeltujen puiden hoitotoimille on haettava paikallisen ympäristökeskuksen lupa Rungonsuojien tarkistus ja korjaus Suojeltujen puiden hoito Muut vaatimukset - puiden tulee olla terveitä ja elinvoimaisia - puut eivät saa aiheuttaa vaaraa tienkäyttäjille - puun tukirakenteiden on oltava kunnossa ja puun kasvualustapinnan siisti - elinvoimainen, turvallinen, kaunis, pitkäikäinen ja lajilleen tyypillinen puu, joka sopii hyvin kasvuympäristöönsä - urakoitsijalla on ilmoitusvelvollisuus vaurioista ja ongelmista puiden kasvussa

16 (40) Taulukko 5: Pensaiden hoidon laatuvaatimukset hoitoluokissa T1, T2, E1, E2 ja N1 Hoitoluokka T1, E1 puistomainen T2, E2, N1 luonnonmukainen Paikkaistutus - kuolleiden kasvien korvaaminen ja paikkaus on sovittava erikseen - käytettävä kotimaista alkuperää olevaa samaa lajia ja lajiketta, mikäli niitä on saatavissa; muutoksista on sovittava erikseen - paikkaistutukset on suoritettava noudattaen TYLT laatuvaatimuksia Lannoitus, - erikseen sovittaessa, viljavuustutkimuksiin perustuen kalkitus ja maanparannus Leikkaus - pensaat eivät saa peittää näkemää - liikennettä haittaavat oksat on leikattava - urakoitsijan on ilmoitettava alasleikkausta vaativista pensaista - leikkaustapa ja -ajankohta on valittava kasvilajikohtaisesti Leikkaustapa - vuosittain kasvilajin vaatimalla tavalla - kasvukauden aikaisesta halutusta Siistimisleikkaus muodosta selvästi uloskasvaneet, - kuolleet oksat poistetaan katkenneet ja sairaat versot poistetaan Alasleikkaus - ainoastaan pensaslajeille, joille se sopii - alasleikkauksen ajoitus sovittava erikseen - alasleikkauksen jälkeen kasvualusta on katettava Harvennusleikkaus - ensisijainen leikkaustapa pohjoisissa oloissa sekä puumaisilla yksittäispensailla - kasvilajikohtainen leikkaustapa ja -ajankohta varmistettava - leikkausjäljen on oltava siisti Leikattavat aidat - leikkausmuodon on oltava asianmukainen - leikkaukset on tehtävä huolellisesti ja vain viimeisiä vuosikasvaimia saa leikata Lehtipensasaita - vuosittain varhaiskeväällä tai ennen uuden kasvuston puutumista Havupensasaita - vuosittain kevättalvella tai ennen uuden kasvuston puutumista Rikkakasvien - kasvustosta selvästi erottuvia rikkaruohoja ei saa esiintyä torjunta Yleiset laatuvaatimukset - kasvualusta- tai katepinta on työn jälkeen siisti ja tasainen - kasvualusta- tai katepinta on työn jälkeen yleisilmeeltään siisti ja tasai- Hoitokerrat - 2 kertaa kasvukaudessa - yhdeksi hoitokerraksi katsotaan, kun yleisilmettä haittaava rikkakasvusto on poistettu nen - kerran kasvukaudessa - yhdeksi hoitokerraksi katsotaan, kun pensaiden kasvua haittaava rikkakasvusto on poistettu Torjuntamenetelmät - leikkipaikkojen läheisyydessä on käytettävä mekaanisia menetelmiä - kemiallinen torjunta on tehtävä valmistajan ohjeen mukaan, tiedottaminen ja ympäristönäkökohdat on otettava huomioon - torjunta-aine ja menetelmä on valittava pensaslajin ja torjuttavan rikkakasvin mukaan - urakoitsijan vastaa vahingoista - mekaanisesti torjutut rikkakasvit on poistettava juurineen - rikkakasveja poistettaessa kate ja kasvualustamateriaali eivät saa sekoittua Rikkakasvien mekaaninen leikkaaminen - sovittava erikseen - nurmikon leikkauksen yhteydessä, yhtä monta kertaa - yhdeksi leikkauskerraksi katsotaan, kun yleisilmettä haittaava kasvusto leikattu - työn jälkeen viereiset pinnat ovat siistit - urakoitsija vastaa vahingoista

17 (40) Rikkakasvijäte Kasvualustan pinta ja rajaukset - kemiallisesti torjuttua rikkakasvustoa ei saa poistaa - mekaanisesti torjuttu näkyvä rikkakasvijäte poistetaan - leikattu, silppuuntunut kasvusto voidaan jättää kasvualustalle - rajauksien on oltava siistit - kasvuston on oltava yleisilmeeltään - rajaukset on kunnostettava kerran siisti kasvukaudessa - irrotettu kasviaines on kerättävä pois ja kasvualusta siistittävä Kevätkunnostus - talvivauriot ja paikkaistutustarve on tarkastettava - kasvualustan kuohkeutus tarvittaessa - kevätkunnostuksen jälkeen pensaiden alustojen katteiden on oltava kunnossa Syyskunnostus - kasvusto ja kasvualusta siistitään roskista ja ylimääräinen lehti- ja kasvijäte poistetaan Muut vaatimukset - pensasryhmän kasvuston on oltava tervettä ja elinvoimaista - kasvustosta erottuvaa huomattavaa rikkakasvustoa ei saa esiintyä - pensaiden on oltava yleisilmeeltään aina siistejä ja hoidettuja - kasvuston on oltava myös syksyllä yleisilmeeltään siisti - kasvua haittaavaa rikkakasvustoa ei saa esiintyä - pensaiden on oltava yleisilmeeltään siistejä Laadun toteamismenetelmä Toimenpiteiden sopimuksenmukaisuus tarkastetaan tarvittaessa katselmuksessa. Laatu mitataan tai todetaan silmämääräisesti. Urakoitsijan on annettava tilaajalle mahdollisuus tarkastaa niiton ja raivauksen viimeistelty laatu noin 3 km pitkältä vaativalta tieosuudelta tai korkeatasoiselta alueelta. Katselmuksessa varmistetaan hyväksyttävä työjälki ennen töiden jatkamista. Virheet sekä sopimiset laadun tavoitteista ja toteuttamistavasta kirjataan pöytäkirjaan.

18 (40) 2.4 Kuivatusjärjestelmän kaivojen, putkistojen ja pumppaamoiden hoito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu sadevesi- ja salaojakaivojen sekä sadevesi- ja salaojaputkistojen tyhjennys ja puhdistus. Tuotteeseen kuuluu mahdollinen putkistojen sulatus sekä keväällä tehtävä rakenteiden toimintatarkastus. Tuotteeseen kuuluu pumppaamoiden putkistojen hoito ja huolto tarvittavine tyhjennyksineen ja puhdistuksineen sekä pumppaamotilan lieteosaan kertyvän lietteen poisto. Tuotteeseen kuuluu myös pumppaamoiden toiminnan jatkuva tarkkailu. Siltojen kuivatusjärjestelmän puhdistus- ja kunnostustyöt käsitellään kohdassa 2.9 (siltojen ja laitureiden hoito). Tilaaja vastaa omistamiensa lämmityskaapeleiden ja pumppaamoiden energiamaksuista. Sadevesi- ja salaojakaivot, putkistot sekä pumppaamot toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu. Sadevesikaivot ja -viemärit sekä salaojakaivot tarkistetaan, tyhjennetään ja puhdistetaan keväisin hiekoitushiekan poiston jälkeen ja muulloin tarvittaessa esim. kaivon lietepesän täytyttyä, putkistojen tukkeennuttua liikaa, tai pumppujen toiminnan vaarantuessa. Salaojaputkistot huuhdellaan tarvittaessa. Toimenpiteiden jälkeen kaivot ja putkistot ovat puhtaat hiekasta ja roskista. Kaivon kansiston kehyksen ura ja kannen ritilä on myös puhdas. Salaojaputkistot ovat toimintakunnossa. Pumppaamot hoidetaan niin, että niiden jatkuva toimivuus varmistuu ja putkistot ovat toimintakunnossa. Pumppaamoiden lieteosaan kertynyt liete on poistettava. Laadun toteamismenetelmä Laatu todetaan silmämääräisesti.

19 (40) 2.5 Rumpujen kunnossapito Tuotekuvaus Tuotteeseen kuuluu rumpujen aukaisu ja toiminnan varmistaminen. Urakoitsija on velvollinen raportoimaan tilaajalle kaikista toistuvasti tukkoon jäätyvistä, nopeasti tukkoon liettyvistä ja padottuvista rummuista. Tilaaja vastaa omistamiensa lämmityskaapeleiden energiamaksuista. Tuotteeseen kuuluu korjata ja uusia tarjouspyynnössä mainittu vuotuinen metrimäärä halkaisijaltaan 600 mm ja sitä pienempiä sorateiden rumpuja. Rumpukoko hyväksytetään tilaajalla. Urakoitsijan on tarkkailtava koko tiestön rumpujen kuntoa niin, että rumputyöt pystytään ajoittamaan oikein. Urakoitsijan tulee tehdä omaaloitteisesti esityksiä tilaajalle rumpujen korjaus- ja uusimistarpeesta erityisesti tilanteissa, joissa korjaustarve aiheuttaa vaaraa liikenteelle tai haittaa tien tai yläpuolisten maa-alueiden kuivatusta. Urakoitsija voi esittää ja tilaaja voi lisätöinä tilata rummun korjauksen tai uuden rummun rakentamisen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: - Ø > 600 mm rummut ja päällystettyjen teiden rummut - erikoisperustusta vaativat rummut (laatta, paalutus, pontit ym.) - maa-alueiden kuivattamisen takia perustamissyvyys muuttuu - tiealueen tai ympäristön kuivatus vaatii veden kulkua tien ali. Betonirumpujen osittaiset kunnostukset kuuluvat tuotteeseen. Urakoitsijan on pidettävä kirjaa rakennetuista ja uusituista rummuista inventointitiedon ylläpitämiseksi: Vanhan rummun koko ja laatu, miten uuden rummun kuivatussyvyys poikkeaa aiemmasta, uuden rummun koko ja laatu. Rumpukoot eritellään (Ø 300 mm, 400 mm, 500 mm ja 600 mm). Siirtymäkiilan vaativat rummut eritellään. Työt merkitään urakan päiväkirjaan ja raportoidaan valvojalle sovittuina aikoina. Urakoitsija on velvollinen tekemään ennen urakka-ajan päättymistä tilaajalle esityksen seuraavan urakan uusittavista rummuista kiireellisyysjärjestyksessä. Rummut toimivat ja niiden toimivuus on varmistettu. Rummut ovat rakenteellisesti kestävät. Rumpu aukaistaan, kun se on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy liiallista padotusta ja kuivatusjärjestelmät eivät toimi tai rumpu on jäätynyt umpeen.

20 (40) Aukaisun jälkeen rumpu on puhdas sinne kertyneestä maa-aineksesta ja roskista. Rummun aukaisun yhteydessä liittyvien avo-ojien päitä on avattava tarvittavassa laajuudessa rummun toiminnan varmistamiseksi. Laskuojan pään maa- ja jääesteet on myös poistettava. Jäätyneen rummun avaamiseen ei saa käyttää suolaa. Toimenpideaika rummun aukaisuun on 1 viikko. Työ on tehtävä välittömästi, mikäli rummun jäätyminen tai tukkeutuminen vaarantaa liikennettä, vahingoittaa tien rakennetta tai aiheuttaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle. Korjaamisen ja uusimisen vaatimuksia Rummun korkeusasema on valittava liettymistä ehkäiseväksi. Rummun on oltava niin pitkä, että tien luiska säilyy normaalina. Rumpu on rakennettava niin, että haitallista routaheittoa ei synny. Siirtymäkiila on rakennettava aina, ellei urakka-asiakirjoissa muuta mainita. Käytettävä rumpumateriaali on hyväksytettävä tilaajalla. Rummun rakentamisessa on noudatettava työselitysten mukaisia peitesyvyyksiä. Rumpujen uusimista koskevia laatuvaatimuksia ja ohjeita on esitetty julkaisussa: Kuivatusrakenteet ja putkistot, TIEH v-04. Laadun toteamismenetelmä Laatu mitataan tai todetaan silmämääräisesti.

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009

Teiden talvihoito Laatuvaatimukset, moniste 19.1.2009 Teiden talvihoito Teiden talvihoito Tiehallinto Helsinki 2009 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut Opastinsilta 12 A PL 33 00521 HELSINKI Puhelinvaihde 0204 2211 ALKUSANAT Teiden talvihoidon toimintalinjat

Lisätiedot

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001

Teiden talvihoito. Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Teiden talvihoito Laatuvaatimukset 2001 Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN 951-726-763-0 TIEH 2230018-01 Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Yksityisten teiden kunnossapito

Yksityisten teiden kunnossapito 1 Yksityisten teiden kunnossapito TIEHALLINTO Tie- ja liikenneolojen suunnittelu Helsinki 1999 2 1. painos ISBN 951-726-508-5 TIEL 2230053 Kalevan kirjapaino Oulu 1999 Julkaisun kustannus ja myynti: Tiehallinto,

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus

Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 10.9.2013 Tekninen palvelukeskus/porin Palveluliikelaitos Kiinteistönhoidon palvelukuvaus Kohde: Kiinteistövarallisuuden isännöimät toimitilat SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Vastuunrajausohje 7 2 Tukipalvelut

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS

ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS ASEMA-ALUEIDEN VIHERYMPÄRISTÖN HOITOLUOKITUS Postiosoite/Postadress Käyntiosoite/Besöksadress Puhelin/Telefon Fax Sähköposti/E-post Kotisivu/Hemsida PL 185, 00101 Helsinki Keskuskatu 8, 7 krs. (09) 5840

Lisätiedot

Nurmikko- ja niittyalueen ylläpitoprosessi

Nurmikko- ja niittyalueen ylläpitoprosessi Nurmikko- ja niittyalueen ylläpitoprosessi Luennon sisältö Yleistä Hoitoluokitus Kevätkunnostus Paikkaus Lannoitus ja kalkitus Leikkaus ja niitto Rajaus Rikkakasvitorjunta Kastelu ja kastelujärjestelmien

Lisätiedot

LIFE09 ENV FI 000570 LCA

LIFE09 ENV FI 000570 LCA LIFE09 ENV FI 000570 LCA in Landscaping Elinkaarianalyysin soveltaminen kesta va a n, kierra tysmateriaaleja hyo dynta va a n viherrakentamiseen Työpaketti 1: Erilaisten koristenurmikoiden rakentamisen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys

Tampereen kaupungin rakennusjärjestys Tampereen kaupungin rakennusjärjestys 2 Tampereen kaupunginvaltuuston päätös 18.8.2014. Rakennusjärjestys tulee voimaan 1.10.2014 ja sillä kumotaan aiempi, 19.10.2000 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Tielaitos TIEHALLINTO, Liikenteen palvelut Helsinki 1998 2. painos TIEL 2120007 ISBN 951-726-467-4 J-Paino Oy Helsinki 1998 Julkaisua myy Tielaitoksen kirjasto Telefax

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Riihimäen kaupunki OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.8.2013 Voimaantulo 1.9.2013

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 04 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Liikenneviraston ohjeita 4/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Arto Nieminen ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat

Siltojen ylläpito. Toimintalinjat Siltojen ylläpito Toimintalinjat Siltojen ylläpito Toimintalinjat Tiehallinto Helsinki 2009 Kannen kuva: Puumalansalmen silta / Siltarekisteri / Erkki Vaahtersalo ISBN 978-952-221-164-4 TIEH 1000217-09

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset

Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut liikenne- ja viheralueet Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset 25.10.2013 Liikennevalojen ylläpitotyöt 2 (7) Sisältö 1 MÄÄRITELMÄT 3 2 TEHTÄVÄSISÄLTÖ

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. Liite 7 valtuuston 28.4.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 28 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

RAKENNUSJÄRJESTYS. Liite 7 valtuuston 28.4.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 28 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Liite 7 valtuuston 28.4.2014 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 28 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto on hyväksynyt 28.4.2014 Voimaantulo 1.6.2014 Ympäristölautakunta 11.3.2014 13

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot