ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA SÄRKÄNTIE 20 PALVELUTALOHANKKEEN VÄLIAIKAISRAHOITUS 49 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN KORTTELIN 58 B TONTIN 1 VARAAMINEN / TÄYTETAKAUS/VARAUSAJAN JATKAMINEN/LAINAEHTOJEN JA TÄYTETAKAUSSITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN / TÄYTETAKAUKSEN JATKAMINEN PUOLIVUOTISKATSAUS VALTUUSTOALOITE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN EROTTAMISTA VALMISTELEVAN TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMISEKSI TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT VALTUUSTOALOITE KESKUSTA-ALUEEN YLEISKAAVOITUKSESTA 170 Pöytäkirjan tarkastus: toimitetaan hallintosihteerin työhuoneessa perjantaina 11. syyskuuta 2015 kello Pöytäkirjan julkipano: Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone, maanantaina 14. syyskuuta 2015 viraston avoinnaolo ajan.

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Jakara Riitta 18:00-18:57 valtuuston puheenjohtaja Uotila Kalle 18:00-18:57 valtuuston I varapuheenjohtaja Nieminen Antti 18:00-18:57 valtuuston II varapuheenjohtaja Aitolahti Annamari 18:00-18:57 jäsen Autio Matti 18:00-18:57 jäsen Haikka Juha 18:00-18:57 jäsen Hjerppe Ilkka 18:00-18:57 jäsen Jokinen Kaarina 18:00-18:57 jäsen Jokipolvi Marjatta 18:00-18:57 jäsen Järvinen Jussi 18:00-18:57 jäsen Jääskelä Erkki 18:00-18:57 jäsen Kahelin Anne 18:00-18:57 jäsen Kahelin Reijo 18:00-18:57 jäsen Kahilaniemi Sini 18:00-18:57 jäsen Kallio Markku 18:00-18:57 jäsen Ketola Jussi 18:00-18:57 jäsen Kontio-Ollila Kirsti 18:00-18:57 jäsen Koppanen Matti 18:00-18:57 jäsen Koskela Irma 18:00-18:57 jäsen Kymäläinen Anna 18:00-18:57 jäsen Laamanen Veikko 18:00-18:57 jäsen Lahtinen Nina 18:00-18:57 jäsen Laine-Aho Sari 18:00-18:57 jäsen Mäkinen-Aakula Marjo 18:00-18:57 jäsen Ojanen Jere 18:00-18:57 jäsen Reini Ulla 18:00-18:57 jäsen Salomaa Heikki 18:00-18:57 jäsen Sistonen Sami 18:00-18:57 jäsen Tuhkanen Pekka 18:00-18:57 jäsen Viljanen Jussi 18:00-18:57 jäsen Viskari Tarmo 18:00-18:57 jäsen Mäkinen Kirsi 18:00-18:57 varajäsen Palomäki Marita 18:00-18:57 varajäsen Vihusaari Kimmo 18:00-18:57 varajäsen POISSA Arantila Markku jäsen Lähteenmäki Heikki jäsen Nevala Hannu jäsen Nikkilä Päivi jäsen MUU Kuusisto Juha 18:00-18:57 kaupunginjohtaja Lappi Helena 18:00-18:57 pöytäkirjanpitäjä Jortikka Antti 18:00-18:57 tekninen johtaja Lilja Marjatta 18:00-18:57 talousjohtaja Lintunen Jussi 18:00-18:23 varhaiskasvatuksen johtaja Naumanen Veli-Pekka 18:00-18:57 asumispalvelupäällikkö Peurala Tuija 18:00-18:57 hallintojohtaja Ruissalo Kiti 18:00-18:23 liikuntapäällikkö Silvennoinen Silja 18:00-18:57 vs. kasvatus- ja opetusjohtaja

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ ALLEKIRJOITUKSET Riitta Jakara Puheenjohtaja Helena Lappi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivedellä klo Irma Koskela Kaarina Jokinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone viraston avoinnaoloajan Hallintosihteeri Helena Lappi

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupunginvaltuusto Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Irma Koskela ja Kaarina Jokinen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Koskela ja Kaarina Jokinen

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SÄRKÄNTIE 20 PALVELUTALOHANKKEEN VÄLIAIKAISRAHOITUS Kaupunginhallitus Tehostetun palveluasumisen yksikkö Särkäntielle (Särkänkoti) on saanut ARA:l ta lainavarauksen siirtopäätöksen ja sen jälkeen kustannusten ja suunnitelmien hyväksymispäätöksen (ns. osapää tös), jolla vahvistetaan rahoituspäätösten pohjana oleva alustava han kinta-ar vo (=hankkeen kokonaiskustannukset). Kohteen hankinta-arvo al ku hinta pää tök sen perusteella on euroa, johon urakoitsija on esit tä nyt n euron lisäkustannuksia alkuperäisen rakentamisaikataulun vii väs tymi ses tä tilaajasta johtuvista syistä (valtion päätösten viivästyminen ja lainvoi mai suu det). Rakennustöiden valmistumisen jälkeen tehdään vielä taloudellinen lop pusel vi tys, jonka jälkeen ARA:lta haetaan lopullisen hankinta-arvon hy väk symis tä (ns. loppuhinta) ja korjauksia rahoituspäätöksiin. Rakennusaikaiset lisä kus tan nuk set ja mahdolliset väliaikaiset rahoituskulut voidaan tietyin edel ly tyk sin hyväksyä lopulliseen hankinta-arvoon ja rahoitukseen. Vanhan talon purkaminen vastaanotettiin ja uuden rakennuksen urak ka so pi muk set allekirjoitettiin samana päivän. Rakennustyöt alkoivat ja ne valmistuvat urakkasopimuksen mukaan Ura koitsi jal la on kuitenkin oikeus luovuttaa kohde myös aikaisemmin. Handelsbankenin myöntämän laina euroa hyväksyttiin ARAssa kor ko tu ki lai nak si Investointiavustuksesta (n % (kokouksessa tehty korjaus), eli eu roa) saatiin kuitenkin vain ennakkoilmoitus, jonka mukaan vuo den 2015 mää rä ra ha on loppunut, joten varsinainen päätös avustuksesta voi daan saa da vasta vuoden 2016 alussa. Sinänsä avustuksen saaminen en nak ko il moi tuk sen perusteella on lähes varmaa, mutta avustuksen viipyminen ai heut taa hank keen alkuvaiheeseen rahoitusvajeen hankkeen maksuvalmiuteen. Korkotukilainaa ei voi nostaa etupainotteisesti rahoitusvajeen kattamiseksi, jo ten erityisesti syksyn 2015 ajaksi tarvitaan väliaikaista rahoitusta. Vä li aikai sen rahoituksen tarve on rakennuttajakonsultin arvion mukaan pienellä var muus mar gi naa lil la vuoden 2015 loppuun mennessä n euroa. Vä li ai kai ses ta rahoituksesta voidaan maksaa investointiavustuksen noston jäl keen takaisin euroa. Loppuosa euroa voi daan mak saa vasta ARA:n loppuhintapäätöksen jälkeen, koska in ves toin ti avustuk ses ta pidätetään 10 % kunnes ARA on hyväksynyt kohteen lo pul li set kus tan nuk set (n. puolen vuoden päästä kohteen valmistumisesta. Kaupunginhallitus on päätöksessään sitoutunut järjestämään tar vit ta van väliaikaisen rahoituksen. Talousjohtajan päätöksellä kohteelle on tähän mennessä myönnetty väliaikaisrahoitusta euroa eu roa, jotka oli tarkoitus maksaa takaisin, kun ensimmäinen lai na erä on

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto nos tet tu. Koska investointiavustusta ei hankkeelle makseta vuoden 2015 aika na, näiden väliaikaisen rahoituksen erien käyt tö ai kaa tulee jatkaa ja tämän lisäksi tarvitaan lisää väliaikaisrahoitusta euroa. Edel lä se loste tun mukaisesti yhteismäärä siis nousisi euroon. Oriveden kaupungin maksuvalmiuden vuoksi kyseinen väliaikaisrahoitus tu lee myös kaupungille ottaa lyhytaikaisena lainana, joten tästä lainanotosta ai heu tu vat korkokustannukset tulee edelleen laskuttaa Särkäntien pal ve lu talo hank keel ta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää 1. todeta edellä selostetun väliaikaisrahoituksen tarpeen muutoksen ja hankkeen investointiavustuksen maksatusaikataulun viivästymisen, 2. että talousjohtaja voi valtuuston periaatepäätöksen mu kaises ti vuoden 2015 aikana myöntää Särkäntie 20 palvelutalohankkeelle enintään euroa väliaikaisrahoitusta, 3. että väliaikaisrahoituksesta peritään Särkäntie 20 palvelutalohankkeelta kor koa 0,2 % p.a. kullekin maksuerälle sen nostopäivästä lainan mak su päivään. 4. saattaa tiedoksi valtuustolle asiaselostuksessa esitetyn ja edellä olevat ehdo tuk sen kohdat pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen oli asian tunti ja na paikalla asian käsittelyn aikana Kaupunginvaltuusto Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että asumispalvelupäällikkö Veli-Pekka Naumanen oli asian tunti ja na paikalla asian käsittelyn aikana

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN KORTTELIN 58 B TONTIN 1 VARAAMINEN / TÄYTETAKAUS/VARAUSAJAN JATKAMINEN/LAINAEHTOJEN JA TÄYTETAKAUSSITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN / TÄYTETAKAUKSEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus Pirkanmaan AVO Asunnot Oy ja Pirkanmaan Projektitoimi Oy ovat tehneet tontinvaraushakemuksen osoitteessa Puistolanraitti 2 sijaitsevasta asuinkerrostalotontista. Tontti sijaitsee Puistolankujan ja Niementien risteyksessä ja sillä on asuinrakennusoikeutta yhteensä 2000 krs-m². Hakijat esittävät tontin varaamista hankekehittelyä ja ennakkomarkkinointia varten saakka, johon mennessä hankkeen käynnistys toteutetaan. Hakijoiden tavoitteena on rakentaa joko vapaarahoitteinen tai valtion tukema osaomistuskohde Pirkanmaan AVO Asunnot Oy:n toimiessa rakennuttajana ja Pirkanmaan Projektitoimi Oy:n vastatessa projektinjohtourakoinnista. Hakijoiden ensisijaisena tontin hankintamuotona on vuokraus. Liitteenä on ote asemakaavasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. varata Kirkonseudun asemakaavan korttelin 58 b tontin 1 Pirkanmaan AVO Asunnot Oy:lle ja Pirkanmaan Projektitoimi Oy:lle asti. 2. todeta, että tontti voidaan joko myydä tai vuokrata. 3. veloittaa varausmaksuna yleisten varausehtojen mukaisesti 1100 euroa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jussi Järvinen Kaupunginhallitus Pirkanmaan AVO Asunnot Oy esittää Oriveden kaupungille seuraavaa:

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy on kiinnostunut tuottamaan Orivedelle osaomistusasuntoja. Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy rakennuttajaliike, jolle valtion asuntorahasto on myöntänyt yleishyödyllisen statuksen elokuussa Toimintamme aikana olemme tuottaneet yhteensä n. 500 asuntoa pääosin Pirkanmaan alueelle. Tuotamme lähinnä osaomistusasuntoja, mutta myös vuokra-asuntoja. Osaomistusasuntoa ostaessaan ostaja maksaa osaomistusmaksuna asunnosta 15 % kokonaishinnasta. Loppuosa on yhtiölainaa, jota maksetaan takaisin rahoitusvastikkeella. Ostajalla on oikeus asunnon lunastamiseen alkuperäisellä ostohinnalla. Ostaja voi myös asua edullisella vuokralla ilman, että entisen asunnon myynti on välttämätöntä. Vuokra määräytyy vapaiden markkinoiden edullisen koron mukaan. Kohderyhmänä ovat senioriasukkaat. Olemme valmiit toteuttamaan hankkeemme Oriveden kaupungilta varaamallemme keskeiselle tontille osoitteeseen Puistolanraitti 2. Hanke käsittää 20 asuntoa (kokouksessa tehty korjaus). Hankkeen kokonaiskustannusarvio Yhtiön nimi on Asunto Oy Oriveden Puistolanhovi. Hankkeen toteuttamiseksi yhtiö ottaa 85%:n yhtiölainan Kuntarahoitukselta eli yhteensä Laina edellyttää Oriveden kaupungin ns. täytetakausta. Takauksen tulisi olla voimassa 20 v. Laki takauksesta ja vieraspanttauksesta 2 4 mom toteaa täytetakauksesta seuraavaa: tässä laissa tarkoitetaan täytetakauksella takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain silta osin kuin suoritusta ei saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnalla ei ole tosiasiallisesti mitään vastuuta. Hankkeen loppurahoitus muodostuu asukkaiden osaomistusmaksuista. Useat kunnat mm. Urjala ovat antaneet vastaaville yhtiöille täytetakauksen asuntomarkkinoidensa monipuolistamiseksi. Hankkeen toteuttamisesta vastaa yhteistyökumppanimme Pirkanmaan Projektitoimi Oy, joka kuuluu valtakunnalliseen SRV-Yhtiöt Oyj konserniin. Pyydämme, että Oriveden kaupunki suhtautuisi esitykseemme myönteisesti ja antaisi Asunto Oy Oriveden Puistolanhovin yhtiölainalle täytetakauksen.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esitämme edelleen, että Oriveden kaupunki vuokraisi meille varaamamme tontin ja hakisi aikataulusyistä pikaisesti hankkeelle rakennusluvan siten, että rakennuslupa voisi olla lainvoimainen ennen Vastaamme luonnollisesti rakennuslupamaksuista. PIRKANMAAN AVO-ASUNNOT OY Jari Palo toimitusjohtaja Liitteenä kokoukseen osallistuville osaomistusmalli. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi Pirkanmaan AVO-Asunnot Oy:n esityksen. 2. todeta, että pyydetty täytetakaus, tontin vuokraaminen sekä muut hankkeeseen liittyvät asiat otetaan käsittelyyn kaupunginhallituksessa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jussi Järvinen Kaupunginhallitus Todetaan hankkeen osalta seuraava selvitys: Lähtökohdiltaan hanke on myönteinen, sillä kaupungin yksi keskeinen tavoite on kehittyminen asuinkuntana, mitä tavoitetta ko. hanke osaltaan edistää. Hanke on myös luonteeltaan sellainen, että se monipuolistaa Oriveden asuntotarjontaa. Hankkeeseen on pyydetty kaupungin täytetakaus. Täytetakauksen osalta todetaan seuraavaa: Täytetakauksella tarkoitetaan TakausL 2 :n 4) kohdan mukaan takausta, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta vain siltä osin kuin suoritusta ei

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto saada päävelan vakuudeksi annetusta omaisuudesta. Täytetakaus täydentää reaalivakuutta siten, että velkojalle on annettu samasta velasta sekä esinevakuus että takaus. Täytetakaukselle on ominaista takaajan vastuun toissijaisuus. Esinevakuus realisoidaan ensin; takaaja joutuu maksamaan vain sen, mitä realisointihinta ei kata. TakausL 23 : Velkoja saa täytetakauksen perusteella vaatia takaajalta suoritusta, kun vakuus on myyty tai kun ulosotossa on todettu, että vakuuden myynnille on este. Takaajan suoritusvelvollisuus alkaa myös, jos hän on päävelan erääntymisen jälkeen ilmoittanut velkojalle, ettei hän vaadi vakuuden myyntiä. Jos velallinen säilyttää vakuutena olevan omaisuuden yksityishenkilön velkajärjestelyssä tai yrityksen saneerauksessa, velkoja saa vaatia täytetakauksen antaneelta takaajalta suoritusta vain siitä osasta päävelkaa, jolle ei maksuohjelman mukaan kerry suoritusta. Kaupungilla ei ole täytetakausvastuita. Kaupungin riski ko. kohteessa ovat arviolta varsin pieni, sillä kiinteistö on taloyhtiön lainan ensisijainen vakuus, mutta on kuitenkin todettava, että takaukseen sisältyy aina riski taloudellisista seuraamuksista. Kaupungin täytetakauksen myöntämistä arvioitaessa lisäksi on otettava huomioon tasapuolisuus eri rakennushankkeiden osalta, joita tiedetään olevan valmistelussa tälläkin hetkellä. Kyseinen hanke poikkeaa normaalista vapaarahoitteisesta ns. kovan rahan hankkeista siten, että hanke on luonteeltaan yleishyödyllinen sitä kautta, että toimi jana on yleishyödyllinen rakennuttaja Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy, ja asukkaiksi valitaan valtion määräämiin tulo- ja omaisuusrajojen puitteisiin soveltuvat asukkaat. Täytetakauksen myöntämistä arvioitaessa on harkittava takausprovision perimistä. Tontin vuokraaminen: Tontin vuokraamisessa noudetaan kaupunginhallituksen kesäkuussa 2005 hyväksymiä yleisiä ehtoja, joiden mukaan vuokran peruste on 4-6 % tontin hinnasta joka puolestaan perustuu rakennusoikeuteen. Ko. kohteessa on perusteltua noudattaa 5 %:n mukaista vuokranmääräytymistä. Tontin vuokraamisesta päättäminen on delegoitu maankäyttöinsinöörille ja maanmittausteknikolle. Rakentamisvelvoite: Ko. tontin normaaliehtojen mukainen minimi rakentamisvelvoite 1700 kerrosm2 (lasketaan 85 % / 2000 m2 rak.oikeudesta). Kyseinen hanke on laajuudeltaan n kerrosm2 eikä näin ollen täysin täytä rakentamisvelvoitetta. Poikkeama voidaan hyväksyä, mutta käytäntö on kaupungilla ollut, että liittymismaksut peritään minimirakentamisvelvoitteen mukaan, eli 1700 m2 kerrosneliömetrimäärän mukaan tässä tapauksessa.

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättä esittää valtuustolle 1. kaupunki myöntää Asunto Oy Oriveden Puistolanhovin Kuntarahoitukselle otettavalle euron 20 vuoden laina-ajan yhtiölainalle täytetakauksen ilman vastavakuutta 2. täytetakauksesta peritään vuotuista takausprovisiota 0,2 %:n mukaan jäljellä olevaan lainapääomaan perustuen. 3. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään täytetakauksen kohteena olevan lainan muut kuin kohdassa 1 ) mainitut ehdot. Perusteena täytetakaukselle todetaan, että kyseinen hanke on luonteeltaan yleishyödyllinen ottaen huomioon edellä asiaselostuksessa esitetyn. Lisäksi perusteena todetaan, että hanke on kaupungin asuinkuntastrategiaa edistävä ja täytetakaukseen sisältyvää riskiä voidaan pitää vähäisenä ottaen huomioon, että kiinteistö on ensisijainen vakuus. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tontin vuokraamisessa ja rakentamisvelvoitteen / liittymämaksujen määräytymisessä noudatetaan edellä asiaselostuksessa todettuja periaatteita. Tontin vuokraamisesta tehdään viranhaltijapäätös. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jussi Järvinen. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalle valittiin Tarmo Viskari Kaupunginvaltuusto Liitteenä osaomistusmalli. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Todetaan, että tontin varausaika Kirkonseudun asemakaavan korttelin 58 b tontin 1 Pirkanmaan AVO Asunnot Oy:lle ja Pirkanmaan Projektitoimi Oy:lle päättyi Rakennushankkeen valmistelu on kesken. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää jatkaa tontin varausaikaa Kirkonseudun asemakaavan korttelin 58 b tontin 1 Pirkanmaan AVO Asunnot Oy:lle ja Pirkanmaan Projektitoimi Oy:lle asti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jussi Järvinen Kaupunginhallitus Todetaan, että hanke on lähdössä liikkeelle. Maanvuokrasopimus kaupungin ja yhtiön kesken on allekirjoitettu edellä todettuja perusteita noudattaen. Todetaan, että kaupunginvaltuusto :ssä 90 päätti seuraavaa: 1. kaupunki myöntää Asunto Oy Oriveden Puistolanhovin Kuntarahoitukselle otettavalle euron 20 vuoden laina-ajan yhtiölainalle täytetakauksen ilman vastavakuutta. 2. täytetakauksesta peritään vuotuista takausprovisiota 0,2 %:n mukaan jäljellä olevaan lainapääomaan perustuen. 3. valtuuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään täytetakauksen kohteena olevan lainan muut kuin kohdassa 1 ) mainitut ehdot. Edellä olevan kohdan 3) mukaisesti kaupunginhallituksen tulee hyväksyä täytetakauksen muut ehdot.

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pirkanmaan AVO-Asunnot on toimittanut lainan ehdot, lyhennysohjelman ja täytetakaussitoumusmallin. Lainan keskeiset ehdot tarjouksen mukaan ovat seuraavat: Lainanantaja: Kuntarahoitus Oyj Lainan määrä ; euroa Laina-aika: 20 vuotta Korko: Kuntarahoituksen 6 kk viitekoko lisättynä 0,230 %: marginaalilla Todetaan, että tarjouksen mukainen lainan määrä on 50 euroa suurempi kuin mikä oli valtuuston päätös. Takaus annetaan valtuuston päätöksen mukaiseen määrään. Liitteenä kokoukseen osallistuville Pirkanmaan AVO-asunnot Oy:n kirje sisältäen lyhennysohjelman, Kuntarahoituksen lainatarjoukset sekä mallin täytetakaussitoumuksesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. Hyväksyä täytetakauksen kohteena olevan lainan ehdot edellä esitetyn sekä liitteenä olevan Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen mukaisesti, kuitenkin poiketen tarjouksesta siten että noudatetaan valtuuston päätöksen mukaista luoton määrää euroa (tarjouksessa euroa) 2. Hyväksyä täytetakaussitoumuksen liitteenä olevan mallin mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Nieminen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jussi Järvinen Kaupunginhallitus Oriveden kaupungin Asunto Oy Oriveden Puistolanhoville antama täy te ta-

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kauk sen yleinen 10 vuoden vanhenemisaika on täyttynyt Kun ta rahoi tus Oyj on lähettänyt takaajalle muistutuksen takauksen voimassaolon jat ka mi ses ta 10 vuoden välein. Jatkettavan täytetakauksen määrä on ,24 euroa ja lainan eräpäivä on Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää val tuus tolle, että se päättää antaa Kuntarahoitus Oyj:lle ilmoituksen Asunto Oy Orive den Puistolanhovin täytetakauksen voimassaolon jatkamisesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kaupunginvaltuusto Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Antti Nieminen pois tui esteellisenä paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PUOLIVUOTISKATSAUS Kaupunginhallitus Puolivuotiskatsauksella esitetään, miten kaupungin talous- ja toiminta on ke hit ty nyt ja mikä on kesäkuun taloustilanteen perusteella laa dit tu tilinpäätösennuste vuodelle Yleinen kehitys Kaupungin asukasmäärä on Asukasluku on vuoden alusta ke sä kuun loppuun vähentynyt 74 henkilöllä. Työllisyystilanne on noussut edel lis vuo den vastaavasta ajasta. Työttömyysaste oli kesäkuussa 13,8 %, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 13,1 %. Kokonaisuutena kaupungin palvelutehtävät, investoinnit ja alueen ke hit tämi nen sekä ajankohtaiset kuntayhteistyöhankkeet ovat pääosin edenneet talous ar vion tavoitteiden mukaisesti. Talous Toimintakulujen toteuma oli 48,9 %, minkä perusteella tasaisen vauh din mukaan ennakoitu menomäärärahojen talousarvion alitus ta lous arvi oon verrattuna on noin 0,97 milj. euroa. Palvelukeskukset ovat omissa osa vuo si tie dois saan ennakoineet nettona noin 1,0 milj. euron menojen ylitys tar vet ta, jot ka muodostuu sosiaali- ja terveysjaoston alaisista pe rus tervey den huol lon menojen ylityksistä. Talouden tasapainottamisohjelmien mu kai ses ti toimintamenot ovat edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna vä hen ty neet 3,3 %. Kaupungin kaikkien toimintatulojen toteuma on 47,7 %, verotulojen to teuma on 51,6 % ja val tion osuuk sien 51,5 %. Kesäkuussa vuosikate on 1,72 milj. euroa ja ti li kau den ylijäämä 0,29 milj. euroa. Investointien toteuma net to na on -0,55 milj. eu roa, 37,1 % talousarviosta. Loppuvuodesta in vestoin tien määrä merkittävästi nousee, koska Särkäntie 20:n pal ve lu ta lo hankkeen kustannukset painottuvat loppuvuoteen 2015 ja vuodelle Rahoituslaskelman mukaisesti kaupungin rahavarat ovat vuoden en sim mäisel lä puo lis kol la vähentyneet 0,84 milj. eurolla. Pitkäaikaista lainaa ei ole al ku vuo den aikana nostettu, vaikka siihen talousarviossa on 6,0 milj. euron va raus. Maksuvalmiuden vaatima rahoitus on hoidettu lyhytaikaisella ra hoituk sel la. Vanhoja lainoja on alkuvuoden aikana lyhennetty 2,64 milj. eu rolla. Kesäkuun tilanteen perusteella laadittu tilinpäätösennuste osoittaa ti li kauden tuloksena alijäämää noin 0,83 milj. euroa. Alijäämä on noin 1,81 milj. eu roa talousarviossa ennakoitua pienempi. Alijäämään sisältyy 0,36 milj. eu roa satunnaisia kuluja Kiinteistö Oy Oriveden Kenkätalon loppumiseen liit tyen.

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Verotulot ovat alkuvuonna kehittyneet positiivisesti. Kehitys johtuu pääosin vuo den 2015 alusta tehdyllä 0,75 %-yksikön tuloveroprosentin ko ro tuk sella. Ve ro ti li tyk set tammi-elokuulta ovat kokonaisuudessaan noin 7,2 % suurem mat kuin vuoden 2014 vastaavana aikana. Verohallinnon en nak ko tie tojen mukaan ti li tys ten kehitys tulee marraskuun maksuunpanon (-2,26 milj. eu roa) jälkeen toteutumaan talousarvion mukaisena. Kun nal lis - ja kiin teistö ve rot hieman ylittävät ta lous ar vion ja yhteisövero näyt tää puolestaan alitta van talousarvion. Valtionosuudet ylittänevät ta lous ar vion noin 0,5 milj. eu rol la. Osavuosikatsaus tytäryhtiöiden välitilinpäätöksineen on liitteenä ko koukseen osallistuville. (Valmistelu: talousjohtaja ML) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää: 1. merkitä puolivuotiskatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edel leen tiedoksi valtuustolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille. 2. että palvelukeskusten tulee loppuvuonna aktiivisesti seurata mää rä ra hojen käyttöä ja noudattaa talouden tasapainottamisohjelmissa päätettyjä toimen pi tei tä sekä edelleen tehdä toimenpiteitä kustannusten vähentämiseksi ja tulojen li sää mi sek si. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kaupunginvaltuusto Liitteenä kokoukseen osallistuville puolivuotiskatsaus tytäryhtiöiden vä li tilin pää tök si neen. Liiteaineisto on jaettu valtuutetuille valtuuston ta lous se mi naa rin yhteydessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja, hallintojohtaja Tuija Peurala, tek ni nen johtaja Antti Jortikka, vs. kasvatus- ja opetusjohtaja Silja Sil vennoi nen, varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen ja liikuntapäällikkö Kiti Ruis sa lo olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana. Varhaiskasvatuksen johtaja Jussi Lintunen ja liikuntapäällikkö Kiti Ruis salo poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto VALTUUSTOALOITE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN EROTTAMISTA VALMISTELEVAN TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMISEKSI Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheen joh ta ja totesi, että yhdeksän kaupunginvaltuutettua on jättänyt aloitteen kos kien tilapäisen valiokunnan asettamista valmistelemaan ym pä ris tö lau takun nan jäsenten erottamista. Aloite kuuluu seuraavasti: "Oriveden kaupunginvaltuustolle Kaupunginvaltuutettu Heikki Salomaa on eronnut omasta tahdostaan Kokoo mus rp:n jäsenyydestä ja Oriveden Kokoomuksen valtuustoryhmästä ja hän on liittynyt Keskustan valtuustoryhmään. Viimeisten kunnallisvaalien jälkeen eri luottamustehtävät jaettiin vaaleihin osal lis tu nei den puolueiden kanssa. Ympäristölautakunnan puheenjohtajuus se kä yksi jäsenyys sovittiin Kokoomuksen mandaateiksi. Edellä esitetyistä poliittisista syistä johtuen puheenjohtaja ei nauti enää luot ta mus ta. Siksi on syytä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta lau takun nal le valitaan uusi puheenjohtaja. Käytännössä toimenpide vaatii kuntalain 21 :n mukaan kaikkia lau ta kuntaan valittujen jäsenten erottamista ja uusien jäsenten valintaa. Edellä esitetyistä syistä me allekirjoittaneet esitämme, että valtuusto aset ta kuntalain 22 :n nojalla tilapäisen valiokunnan valmistelemaan Ori ve den ympäristölautakunnan jäsenten erottamista. Orivedellä 15. kesäkuuta 2015 Sini Kahilaniemi Sari Laine-Aho Risto Viljanen Juha Haikka Kimmo Vihusaari Jussi Viljanen Jussi Ketola Kaarina Jokinen Antti Nieminen" Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kau pun gin hal li tuk sel le valmisteltavaksi.

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kuntalain 21 :n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan yhteiseen toi mi elimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heis tä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toi mi eli meen valittuja luottamushenkilöitä. Asia tulee vireille kun nan hal lituk sen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä kos ke van aloitteen. Todetaan, että aloitteen on allekirjoittanut 9 val tuu tettua, joten asia on tullut vireille. Valtuuston on kuntalain 22 :n nojalla päätettävä valiokunnan aset ta mi sesta, joka muodostetaan valtuutetuista ja tulkinta, että voi olla myös va ra valtuu tet tu, valmistelemaan luottamushenkilöiden erottamista kesken toi mikau den. Tilapäisen valiokunnan jäsenmäärää ei laissa ole säännelty, mutta va lio kunnan kokoonpanon tulee olla tasapuolinen ja tasa-arvolain säännökset tulee huo mioi da. Tilapäinen valiokunta valmistelee asian valtuustolle. Kuntalain 53 :n mukaisesti tilapäisen valiokunnan tulee hankkia sen valmis tel ta viin kuuluvissa asioissa kaupunginhallituksen lausunto ennen asian vie mis tä valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus ei valmistele asiaa. Myös erottamisen kohteena oleville luottamushenkilöille on varattava ti laisuus antaa selityksensä luottamuksen menetyksestä ja erot ta mis vaa ti mukses ta. Kuulemisen suorittaa valmistelusta vastaava tilapäinen valiokunta. Ti la päi sen valiokunnan toimintaan noudatetaan kuntalain ja kaupungin hallin to sään nön määräyksiä. Erottaminen voi perustua poliittiseen harkintaan, tästä johtuen laissa ei ole erot ta mis pe rus tei ta. Tarkoitussidonnaisuuden periaate rajoittaa harkintaa, erot ta mi nen ei saa perustua mielivaltaan. Tarkoitussidonnaisuuden pe ri aatteen mukaan viranomaisella ei saa olla toiminnassaan vääriä vaikuttimia eikä harkintavaltaa saa käyttää väärin. Epäluottamus voi kohdistua vain osaan toi mi eli men jäsenistä. Erottaminen koskee kuitenkin aina kaikkia jäseniä ja va ra jä se niä Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää saattaa tiedoksi ja kä si tel tä väk si valtuustolle seuraavaa: 1. ympäristölautakunnan erottamista koskeva asia on tullut vireille edellä ole van aloitteen johdosta. 2. että valtuusto ottaa käsittelyyn tilapäisen valiokunnan perustamista koske van aloitteen.

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaupunginhallitus ei valmistele niitä asioita, jotka kuuluvat tilapäiselle va lio kun nal le. 4. valtuuston on kuntalain 22 :n nojalla päätettävä, asettaako se tilapäisen va lio kun nan, joka muodostetaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista, valmis te le maan ympäristölautakunnan erottamista kesken toimikauden. 5. Tilapäisen valiokunnan jäsenmäärää ei laissa ole säännelty, mutta va liokun nan kokoonpanon tulee olla tasapuolinen ja tasa-arvolain säännökset tulee huomioida. 6. tilapäinen valiokunta vastaa asian valmistelusta valtuustolle. 7. tilapäisen valiokunnan on noudatettava kuntalain ao. säännöksiä sekä hal lin to la kia, mm. valmistelussa on kuultava asianomaisia luot ta mus hen kilöi tä ja varattava mahdollisen erottamisen kohteena oleville luot ta mus henki löil le tilaisuus antaa selityksensä luottamuksen menetyksestä ja erot ta misvaa ti muk sis ta. 8. tilapäisen valiokunnan on pyydettävä kaupunginhallitukselta lausunto ennen ehdotuksensa viemistä valtuustoon. 9. tilapäisen valiokunnan ehdotus on pohjaehdotus valtuustokäsittelyssä. Päätös: Päätösehdotuksen kohdat 1-9 hyväksyttiin Kaupunginvaltuusto Käsittely: Aluksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja selvitti asiaa val tuute tuil le. Tämän jälkeen valtuuston kokous keskeytettiin neu vot te lu tau on ajak si kello Neuvottelutauon jälkeen kaupunginvaltuutettu Heikki Salomaa käytti puheen vuo ron, jonka lopussa hän ilmoitti irtisanoutuvan ym pä ris tö lau ta kunnan puheenjohtajan tehtävästä ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä, kir jalli nen ir ti sa no mis il moi tus on pöy tä kir jan liitteenä. Todettiin, että tilanne oli muuttunut, koska Heikki Salomaa oli esittänyt irti sa nou tu mi sen sa ympäristölautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja ym päris tö lau ta kun nan jä se nyy des tä. Tämän vuok si tilapäistä valiokuntaa ei tarvit se pe rus taa.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 37/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 30.12.2013 klo 15:00-18:25 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 693 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE

ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN TAKAUS / RAKENTAMISHANKKEEN SIIRTÄMINEN ORIVEDEN KAUPUNGILLE Kaupunginhallitus 80 16.03.2015 Kaupunginhallitus 96 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 13 07.04.2015 Kaupunginhallitus 145 11.05.2015 ORIVEDEN KOTIKOIVU OY / SÄRKÄNTIE 20:N PALVELUTALOHANKKEEN KORKOTUKILAINAN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot