ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (8)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8)"

Transkriptio

1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Aspon liikevaihto kasvoi 31 % 50,3 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen veroja 2,1 milj. euroa (0,4 MEUR) ja tulos/osake 0,19 euroa (0,03 euroa). Liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan tasaisesti ja kannattavuuden ennakoidaan säilyvän alkuvuoden tasolla. Koko vuoden liikevoiton odotetaan näin ollen selvästi paranevan viimevuotisesta. LIIKEVAIHTO JA TULOS Aspo-konsernin liikevaihto oli 50,3 milj. euroa, kun se viime vuonna (pro forma) vastaavalla jaksolla oli 38,4 milj. euroa. Kaikki liiketoimintaryhmät kasvattivat liikevaihtoaan. Chemicals-toimialan tulos oli viimevuotista jonkin verran heikompi, kun taas Shipping- ja Systems- toimialat paransivat tulostaan. Liikevaihto yhtiöittäin ja liikevoitto liiketoimintaryhmittäin on esitetty erikseen taulukossa. Konsernin liikevoitto oli 2,8 milj. euroa eli 5,7 % liikevaihdosta (0,4 milj. euroa; 1,1 % 1999). Suunnitelman mukaiset poistot pienenivät 0,6 milj. eurolla 3,4 milj. euroon. Nettorahoituskulut olivat 0,5 milj. euroa (0). Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 2,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Tulos osaketta kohden oli 0,19 euroa (0,03 euroa). Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu rahastoannin jälkeisellä osakemäärällä. Satunnaisiin kuluihin sisältyy Aspoyhtymän Eläkesäätiön vakuutuskannan siirtoon liittyvän vakuutusmaksun loppuosan suoritus. RAHOITUS JA INVESTOINNIT Rahoitustilanne on säilynyt tyydyttävänä. Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 10,3 milj. euroa. Investoinnit olivat yhteensä 0,7 milj. euroa. Konsernituloslaskelman nettorahoituskulut olivat 0,9 % liikevaihdosta (0). Konsernin omavaraisuusaste nousi 52,0 %:iin (47,7 %). Vuodenvaihteessa omavaraisuusaste oli 53,2 %. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma oli euroa ja osakkeiden lukumäärä Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 2 euroa. Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa rahastoannilla eurosta euroon siirtämällä vapaasta omasta pääomasta euroa osakepääomaan. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekis-

2 2(8) teriin Rahastoannissa annetut uudet osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä alkaen samanlajisina yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa. Uudet osakkeet tuottavat osakasoikeudet rekisteröintipäivästä alkaen. Aspo Oyj:n osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä oli tammi-kesäkuussa yhteensä euroa ja osaketta. Ulkomaalaisomistus oli 5,3 %. Osakkeen alin kaupantekokurssi tammi-kesäkuussa oli 4,50 euroa ja ylin osakeantioikaistu 11,20 euroa. Otto Henrik Bernhard Nyberg ilmoitti , että hänen osuutensa Aspo Oyj:n osake- ja äänimäärästä on noussut yli 10 %:n 10,91 %:iin. European Strategic Investors Holdings NV ilmoitti , että sen osuus on alittanut 5 % Aspo Oyj:n osakkeista ja äänistä. Katsauskauden jälkeen Aatos Ensio Vehmas ilmoitti, että hänen osuutensa yhtiön osake- ja äänimäärästä on ylittänyt 5 %. Aspo Oyj:n hallitus päätti yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla hankkia markkinahintaan Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä enintään yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 2,5 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiölle käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yritysjärjestelyissä taikka pääomarakenteen järjestelyissä taikka edelleen luovutettavaksi hallituksen päättämällä tavalla tai laajuudessa. Hallitus voi myös esittää omien osakkeiden mitätöimisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiökokouksen antama valtuutus on voimassa saakka Aspo Oyj on ostanut Helsingin Pörssistä yhteensä yhtiön omaa osaketta 5,20 euron keskihintaan. Ostettujen osakkeiden yhteenlaskettu hankintahinta, euroa, on vähennetty konsernin vapaasta omasta pääomasta. Yhtiön hallussa olevat osakkeet per edustavat 0,1 % osakkeiden ja äänten kokonaismäärästä. Yhtiö on jatkanut omien osakkeiden hankkimista Helsingin Pörssistä niin, että mennessä osakkeita oli hankittu yhteensä kappaletta 5,23 euron keskihintaan yhteensä eurolla. Hallituksella on valtuudet paitsi omien osakkeiden ostoon myös yhtiölle hankittavien omien osakkeiden luovuttamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Lisäksi hallituksella on valtuutus päättää osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta niin, että uusmerkinnässä sekä vaihtovelkakirjojen että optiotodistusten perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään eurolla antamalla merkittäväksi enintään

3 3(8) uutta osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutukset ovat voimassa asti. ESL SHIPPING OY:N OSAKKEIDEN LUNASTUS Aspo Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää OYL 14 luvun 19 :n mukaista oikeuttaan lunastaa kaikki tytäryhtiö ESL Shipping Oy:n osakkeet. Lunastuksen tuloksena Aspo Oyj:n osuus ESL Shipping Oy:n osakkeista ja äänistä on noussut noin 99,9 %:iin. OIKEUSASIAT Jakautumissuunnitelmassa yhtiön vastattavaksi siirtynyt verovuotta 1994 koskeva verovalitusasia on palautettu Uudenmaan verovirastolle Uudenmaan lääninoikeuden antamalla päätöksellä. Yhtiö on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta siltä osin kuin lääninoikeus on palautuspäätöksessään ottanut kantaa asiaratkaisuihin. Asiaa on tarkemmin selostettu yhtiön pörssitiedotteissa ja HENKILÖSTÖ Aspo-konsernin henkilöstön keskimäärä oli 373, viime vuonna vastaavalla jaksolla 294 ja 300 koko tilivuonna NÄKYMÄT VUODELLE 2000 Konsernin vuoden 2000 liikevaihdon odotetaan kasvavan huomattavasti viimevuotisesta. Myös konsernin liikevoiton odotetaan parantuvan kuluvana vuonna. Näkemys perustuu tarkasteluhetken arvioon markkinatilanteesta, joka erityisesti Chemicals- ja Shipping-toimialoilla näyttää suotuisalta. Kaikkien liiketoimintaryhmien liikevaihdon odotetaan kasvavan, Systemsin suhteellisesti eniten. Tuloksen osalta Shippingin kannattavuustason ennakoidaan parantuvan. Chemicalsin odotetaan säilyttävän viimevuotisen suhteellisen kannattavuutensa. Systems saattaa jäädä viimevuotisesta tuloksestaan. LIIKETOIMINTARYHMÄT CHEMICALS Aspon Chemicals-liiketoiminnan muodostaa Aspokem Oy tytäryhtiöineen. Ne tuovat maahan, varastoivat ja markkinoivat kemikaaleja, muoviraaka-aineita ja kiinteitä polttoaineita. Lisäksi Aspokem Oy harjoittaa kemikaalien itä-länsi-tradingtoimintaa. Aspokem Oy:llä

4 4(8) on tytäryhtiöt Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä myyntikonttorit Moskovassa ja Pietarissa. Liikevaihto, MEUR 26,2 21,3 45,5 Liikevoitto, MEUR 1,2 1,3 2,1 Henkilöstö Liikevaihtoa kasvatti etenkin tradingtoiminta. Kotimaan toiminnassa teollisuuskemikaalien ja muovien liikevaihto kasvoi. Autokemikaalien liikevaihto sen sijaan kehittyi epätyydyttävästi. Ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto yli kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Sekä teollisuuskemikaalien että muovien hintojen nousu jatkui tarkastelukauden aikana ja tämä osaltaan kasvatti liikevaihtoa. Auto- ja teollisuuskemikaalien sekä muovien kannattavuus vaikutti tulosta heikentävästi. Tradingtoiminta sekä ulkomaiset tytäryhtiöt vahvistivat tulosta. Loppuvuoden aikana Chemicals-liiketoiminnan tuloksen odotetaan saavuttavan viimevuotisen suhteellisen tasonsa. Koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan viimevuotiseen verrattuna. SHIPPING Aspon Shipping-liiketoimintaan kuuluvat ESL Shipping Oy sekä sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Oy Bomanship Ab ja O.Y. Näppärä. Liikevaihto, MEUR 15,8 12,6 27,5 Liikevoitto, MEUR 2,6 0,4 2,4 Henkilöstö Varustamon pääosin Itämerellä ja Pohjan merellä liikennöivien viiden aluksen lastimäärien kehitys oli myönteinen. Suhteellisen korkea käyttöaste sekä vahva dollari vaikuttivat varustamon liikevaihtoon ja tulokseen myönteisesti. Kuljetetuista lasteista pääosa oli kivihiiltä ja rautamalmia. Kivihiilen käyttö kasvoi viimevuotisesta, mutta runsasluminen talvi ja Pohjois-Ruotsin ja Suomen runsaat sateet ovat johtaneet hyvään vesivoimatilanteeseen. Sähkö- ja lämpöenergiateollisuuden lastimäärien ennustettavuus on tästä johtuen loppuvuoden osalta vaikeaa.

5 5(8) Shipping-liiketoiminnan koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan huomattavasti edellisvuotiseen verrattuna. SYSTEMS Aspon Systems-toimialaan kuuluvat Aspo Systems Oy tytäryhtiöineen sekä Navintra Oy. Aspo Systems Oy on maan johtava polttoaineiden maksuautomatiikan valmistaja. Navintra Oy keskittyy merenkulun navigointijärjestelmiin ja laitteisiin. Liikevaihto, MEUR 8,2 4,5 10,5 Liikevoitto, MEUR 0,4 0,2 0,5 Henkilöstö Systems-toimialan liikevaihdon kasvuun vaikutti eniten viime joulukuussa tehty yrityskauppa. Tarkastelukauden liiketoiminnan muihin tuottoihin ja tulokseen sisältyy noin 0.7 milj. euron kertaluonteinen tuotto. Aspo Systems Oy tytäryhtiöineen kasvatti liikevaihtoaan pääosin hyvin kehittyvän viennin ansiosta. Alkuvuoden toimintaa on leimannut yrityskaupan haltuunottoprojekti ja tulos on ollut tappiollinen. Navintra Oy:n toiminta alkoi ja sen myynti on kehittynyt odotetusti. Navintra Oy:n myynnin kehityksessä ei loppuvuoden aikana odoteta suuria muutoksia alkuvuoteen verrattuna. Aspo Systems Oy:n liikevaihdon odotetaan pysyvän alkuvuoden tasolla myös loppuvuonna. Tulos saattaa kuitenkin jäädä viimevuotista heikommaksi. Kokonaisuutena Systems-toimialan vuoden 2000 liikevaihto tulee kasvamaan merkittävästi. Tuloksen ennakoidaan muodostuvan edellisvuotista suhteellisesti heikommaksi. ASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR % MEUR % MEUR % LIIKEVAIHTO 50,3 100,0 38,4 100,0 83,5 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 2,7 0,7 1,7 1,2 1,4 Poistot ja arvonalentumiset 3,4 6,9 4,0 10,5 7,6 9,1 LIIKEVOITTO 2,8 5,7 0,4 1,1 1,6 1,9

6 6(8) Rahoitustuotot ja -kulut 0,5-0, ,2-0,2 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 2,4 4,8 0,4 1,1 1,4 1,7 Satunnaiset tuotot 0, ,3 8,8 Satunnaiset kulut -0, ,8 - VOITTO ENNEN VEROJA JA VÄHEMMISTÖOSUUTTA 2,1 4,1 0,4 1,1 6,9 8,3 KATSAUSKAUDEN VOITTO 1,4 2,8 0,3 0,7 6,2 7,4 TULOS / OSAKE, e 0,19 0,03 0,13 Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vertailujakson ja vuoden 1999 tiedot ovat pro forma -lukuja. Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu rahastoannin jälkeisellä osakemäärällä. Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan. ASPO-KONSERNIN TASE 6/00 6/99 Muutos 12/99 MEUR MEUR % MEUR Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 83,0 83,8-1,0 86,1 Vaihto-omaisuus 10,9 8,5 28,1 9,8 Saamiset 22,9 39,8-42,5 31,8 Rahat ja pankkisaamiset 1,3 2,3-42,2 1,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ 118,1 134,3-12,1 129,2 Oma pääoma 61,2 62,4-1,9 68,5 Vähemmistöosuus 0,2 1,7-87,5 0,2 Pakolliset varaukset 1,0-0,7 Pitkäaikainen vieras pääoma 36,5 42,8-14,8 39,7 Lyhytaikainen vieras pääoma 19,2 27,4-30,0 20,1 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 118,1 134,3-12,1 129,2 OMA PÄÄOMA / OSAKE, e 6,97 7,34 7,81 OMAVARAISUUSASTE, % 52,0 47,7 53,2 Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vertailujakson tiedot ovat pro forma -lukuja.

7 7(8) Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu rahastoannin jälkeisellä osakemäärällä. Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 39,8 milj. euroa on taseessa jaettu omaksi pääomaksi, laskennalliseksi verovelaksi ja osaksi vähemmistöosuutta. ASPO-KONSERNIN PRO FORMA -VASTUUSITOUMUKSET 6/00 12/99 MEUR MEUR Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 37,8 37,8 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN MEUR MEUR MEUR CHEMICALS Aspokem Oy 25,0 20,9 44,2 Aspokem Eesti AS 1,6 0,8 2,4 Aspokem Latvia SIA 0,6 0,3 1,1 UAB Aspokemlit 0,3 0,1 0,6 Sisäinen liikevaihto -1,5-0,9-2,8 YHTEENSÄ 26,2 21,3 45,5 SHIPPING ESL Shipping Oy 15,8 12,6 27,4 Oy Bomanship Ab 0,1 0,1 0,2 Sisäinen liikevaihto -0,1-0,1-0,1 YHTEENSÄ 15,8 12,6 27,5 SYSTEMS Aspo Systems Oy 6,4 4,5 10,5 Aspo Systems Eesti Ou 0,2 - - Navintra Oy 1,7 - - Sisäinen liikevaihto -0,2 - - YHTEENSÄ 8,2 4,5 10,5 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 50,3 38,4 83,5 LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN MEUR MEUR MEUR Chemicals 1,2 1,3 2,1 Shipping 2,6 0,4 2,4 Systems 0,4 0,2 0,5 Konsernihallinto -1,3-1,4-3,4 YHTEENSÄ 2,8 0,4 1,6

8 INVESTOINNIT LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN 8(8) MEUR MEUR MEUR Chemicals 0,4 0,4 0,5 Shipping 0,05-4,6 Systems 0,2 0,27 2,9 Konsernihallinto 0,1 0,03 1,4 YHTEENSÄ 0,7 0,7 9,4 HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄ LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN Chemicals Shipping Systems Konsernihallinto YHTEENSÄ Helsinki, ASPO Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Gustav Nyberg, ASPO Oyj Gustav Nyberg toimitusjohtaja JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Aspon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 15 % ja nousi 57,6 milj. euroon (50,3 MEUR). Liikevoitto oli 3,4 milj.

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto oli 123,1 milj. euroa (107,5 Me). Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (5,6 Me) ja voitto rahoituserien

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos %

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos % ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 138,9 milj. euroa (123,1 Me). Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (8,7 Me)

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.5.2001 klo 8.30 1(5) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisten kolmen kuukauden aikana 6,9 % 63,7 miljoonaan

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Liikevaihto nousi 63,1 milj. euroon, liikevoitto oli 3,0 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2008 klo 8.30 1(11) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2008 Liikevaihto nousi 65,2 milj. euroon, liikevoitto oli 2,5 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6)

ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6) ASPOCOMP GROUP Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.7.2001 klo 8.30 1(6) ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2001 Aspocomp-konsernin liikevaihto laski ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 3,9 % 117,5 miljoonaan

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8.2008 klo 8.30 1(16) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.8. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Liikevaihto nousi 140,8 milj. euroon, liikevoitto oli 7,0 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

2(16) KONSERNIRAKENNE

2(16) KONSERNIRAKENNE ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.10. klo 8.30 1(16) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. Liikevaihto nousi 258,0 milj. euroon, liikevoitto oli 12,9 milj. euroa - Aspo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Aspo lyhyesti. Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-aineita.

Aspo lyhyesti. Aspo Chemicals markkinoi maahantuomiaan teollisuuskemikaaleja sekä muoviraaka-aineita. Vuosikertomus 2002 Sisällysluettelo 1 Aspo lyhyesti 2 Aspon toiminta-ajatus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Aspo Chemicals 10 Aspo Shipping 14 Aspo Systems 18 Henkilöstö 19 Ympäristö 20 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004

TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 TIETO-X OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 Tieto-X Oyj:n liikevaihto kasvoi vuonna 2004 20,9 prosenttia

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30

Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30 Kiinteistösijoitus Oyj Citycon Pörssitiedote 1(11) 29.2.2000 klo 11.30 CITYCONIN TULOS PARANI Citycon-konsernin tulos viime tilikaudelta oli 63,6 Mmk (vuotta aiemmin 42,2 Mmk).Liikevaihto oli 330,4 Mmk

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13)

Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) Wärtsilä Oyj Abp TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2003 klo 8.30 1(13) WÄRTSILÄN LIIKEVAIHTO KASVOI 2.519 MILJOONAAN EUROON. HALLITUS ESITTÄÄ YHTIÖKOKOUKSELLE YHTEENSÄ 1,75 EURON OSINKOA. - Liikevaihto kasvoi 2.519

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.8.2009 klo 13.00 1(18) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 Tammi-kesäkuu, jatkuvat toiminnot - Aspo-konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7)

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS Citycon-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2002 oli 4,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 KLO 8.00 1 ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuussa konsernin liikevaihto oli 371 (384)

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. Aspo Chemicals. Aspo Shipping. Aspo Systems

Vuosikertomus 2001. Aspo Chemicals. Aspo Shipping. Aspo Systems Vuosikertomus 2001 Aspo Chemicals Aspo Shipping Aspo Systems Aspo lyhyesti 1 Toiminta-ajatus 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Hyvä ympäristömaine edistää liiketoimintaa 8 Aspo Shipping 10

Lisätiedot

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana.

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.4.2006 klo 11.30 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Konsernirakenteessa tapahtui katsauskaudella merkittäviä muutoksia, kun Stockmann luopui 1.1.2006 lukien Venäjän

Lisätiedot