1. Mallin tarkoituksenmukaisuus ja kansanvaltaisuuden toteutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Mallin tarkoituksenmukaisuus ja kansanvaltaisuuden toteutuminen"

Transkriptio

1 Perustuslakivaliokunnalle HE 324/2014 Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa (PeVL 67/324/2014 vp) sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä HE 324/2014. Sen mukaan (PeVL 67/2014 s. 8/I) viisi sosiaali- ja terveysaluetta, jotka koostuisivat keskimäärin 60 kunnasta, eivät toteuta perustuslain 2 :ssä, 14 :ssä ja 121 :ssä edellytettyä kansanvaltaisuutta. Tämän vuoksi järjestämistä koskevaa lakiehdotusta ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jollei siihen tehdä merkittäviä muutoksia. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota kuntakohtaisten maksuosuuksien muutoksen suuruuteen sekä lainsäädännöstä johtuviin kunnallisveron korotuspaineisiin, joiden se katsoi olevan jo niin merkittäviä, että sääntely muodostuu kokonaisuutena arvioiden perustuslain vastaiseksi. (PeVL 67/2014 vp, s. 12/II). Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain hallituksen esityksestä (HE 324/2014 vp) annettu sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnos sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi yksitasoisen kuntayhtymämallin. Siinä 19 sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymää vastaisi nykylainsäädännön mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Niillä olisi myös hallituksen esityksen tarkoittama tuottamisvastuu. Päärahoitusvastuu säilyisi edelleen kunnilla. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa mietintöluonnoksesta seuraavaa: 1. Mallin tarkoituksenmukaisuus ja kansanvaltaisuuden toteutuminen Perustuslakivaliokunta ei lausunnossaan pidä yksitasoista kuntayhtymämallia ainakaan lähtökohtaisesti ole poissuljettuna vaihtoehtona. Sen toteuttamistapa ei kuitenkaan saisi kokonaisuutena arvioiden olla kansanvaltaisuusperiaatteen tai rahoitusperiaatteen vastainen. Kokonaisarvioinnissa huomioon otettavia seikkoja olisivat muun muassa alueiden koko, kuntayhtymän tehtävien ja toimivaltuuksien kokonaisuus, rahoitusjärjestelyt, erilaisten vastuiden jakautuminen valtion, kuntien ja kuntayhtymän välillä sekä kuntayhtymän ylimmän päättävän elimen kokoonpano, valintatapa ja päätöksentekomenettely. (PeVL 67/2014 vp, s. 8/II). Viitaten sosiaali- ja terveysministeriön perustuslakivaliokunnalle antamaan vastineeseen sosiaali- ja terveysministeriö pitää edelleen erittäin tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus perustuu kuntapohjaiselle mallille. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan päätöksenteon yhteys kunnan vastuulla olevien muiden toimialojen demokraattiseen päätöksentekoon on uudistuksen kaikissa vaiheissa katsottu tärkeäksi säilyttää niin asiantuntija-arvioiden kuin poliittisten linjausten mukaan. Kaikilla niillä päätöksillä, joita tehdään kunnan muilla toimialoilla (mm. sivistys ja kulttuuri, liikenne, asuminen) on suora vaikutus sosiaali- ja terveydenhuollossa ilmenevään palvelutarpeeseen sekä samalla siellä syntyviin kustannuksiin. Perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan tätä tavoitetta sinänsä perusteltuna. Viitaten hallintomallin kuntapohjaisuuteen valiokunta esitti kuitenkin näkemyksenään, ettei ehdotettu järjestelmä kuitenkaan ole ainoa eikä välttämättä kovin tehokaskaan Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09)

2 2(5) tapa kannustaa kuntia huolehtimaan terveyden edistämiseen sekä terveydellisten ja sosiaalisten haittojen ennaltaehkäisystä. (PeVL 67/2014 vp, s. 7/II). Sosiaali- ja ministeriö toteaa tähän liittyen, että kuntapohjainen ratkaisu on kuitenkin perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetyistä rakenteellisista ratkaisuista sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ainoa malli, joka säilyttää tämän päätöksenteon yhteyden ja sen potentiaalin, joka siihen liittyy. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa myös, että ehdotuksen mukainen yksiportainen 19 kuntayhtymän malli on selkeämpi, kuin puolueiden puheenjohtajien linjausten pohjalta valmistellun hallituksen esityksen viiden sosiaali- ja terveysalueen sekä 19 tuottamisvastuualueen malli. Mallia selkeyttää olennaisesti myös se, että nykyistä järjestämisvastuuta ei jaettaisi kahdeksi erilliseksi tehtäväksi (järjestämisvastuu ja tuottamisvastuu). Kansanvaltaisuuden kannalta malli sen sijaan poikkeaa hallituksen esityksen mukaisesta viiden alueen mallista merkittävästi. Kun viiden alueen mallissa keskimääräinen kuntakoko oli 60, olisi tämä nyt 16. Kuten sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksessa on yksityiskohtaisemmin kuvattu, vastaisivat uusien kuntayhtymien kokonaisuudet lopullisesta muotoutumisesta riippuen suurin piirtein nykyisten sairaanhoitopiirien kuntayhtymiä niin kuntamäärän kuin yksittäisten kuntien äänivallan suhteen. Sen sijaan tehtävien laajuuden osalta uudet alueet eroaisivat sairaanhoitopiireistä siten, että niiden tehtäväalaan kuuluisi koko sosiaali- ja terveydenhuolto. Sosiaali- ja terveysministeriö totesi perustuslakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa, sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden näkemyksiin perustuen, että kuntayhtymien määrän tulisi yksiportaisessa kuntayhtymämallissa olla selkeästi pienempi kuin hallituksen esityksen mukainen 19 tuottamisvastuualueen enimmäismäärä. Siten sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta ehdotuksen mukainen 19 kuntayhtymän määrä ei ole kaikkein optimaalisin joidenkin alueiden jäädessä varsin pieniksi. Yksitasoinen kuntayhtymämalli edellyttää kuitenkin sen tasapainon löytämistä, jossa toteutuisi kohtuudella kansanvaltaisuuden vaatimus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet. Kokonaisarvioinnin kannalta on tärkeää myös, ettei ehdotettu malli poissulje sitä, että alueiden lukumäärä vähenisi jatkossa kuntalähtöisesti. Tämä edellyttäisi kuitenkin kuntien vapaaehtoista sopimista. Kun sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksen mukaista mallia verrataan hallituksen esityksen mukaiseen kaksitasoiseen malliin, eivät mallit uudistuksen keskeisten tavoitteiden kannalta merkittävästi poikkea toisistaan. Integraatioon liittyvien tavoitteiden kannalta malli vastaa hallituksen esityksessä olleita tuottamisvastuualueita. Tämän arvioinnin kannalta on olennaista, että tuottamisvastuutehtävä olisi ollut integraation kannalta keskeinen osa nyt ehdotetun yksitasoisen mallin järjestämisvastuutehtävää. Siten yhdenvertaisten palvelujen saatavuuden turvaamisen, peruspalvelujen vahvistamisen sekä kustannustehokkaan palvelurakenteen toteutumisen kannalta ehdotettu yksiportainen malli toteuttaa uudistuksen tavoitteet. Mallien olennaisin ero tavoitteiden toteutumisen kannalta liittyy palveluverkon rationalisointihyötyihin. Erityisesti sairaalaverkoston optimaalinen tiivistyminen voi 19 kuntayhtymän yksitasoisessa mallissa hidastua erityisesti vaativassa, kalliita investointeja edellyttävässä toiminnassa. Tähän päätöksentekoon kaksitasoisessa mallissa viiden sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen päätöksenteolla olisi voitu olennaisesti vaikuttaa. Ehdotetussa yksitasoisessa mallissa sosiaali- ja terveysalueiden välinen työnjako ja päällekkäisyyksien pois-

3 3(5) taminen edellyttävät keskinäistä sopimista sekä valtion ohjausta. Tämän vuoksi mietintöluonnoksessa ehdotetut yhteistyöalueet ja niiden välinen sopimusmenettely sekä sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelumenettelyn säilyttäminen ovat keskeisiä mekanismeja ehkäisemään edellä mainittujen riskien toteutumista. Yksiportaisen mallin osalta on toisaalta syytä korostaa, että se olisi nopeampi toimeenpanna ja sen hyödyt realisoituisivat nopeammin. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksen mukaista yksitasoista mallia on arvioitu tarkemmin liitteenä olevassa muistiossa. 2. Kuntien rahoitusvastuu Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota kuntakohtaisien maksuosuuksien muutoksen suuruuteen sekä lainsäädännöstä johtuviin kunnallisveron korotuspaineisiin, joiden se katsoi olevan jo niin merkittäviä, että sääntely muodostuu kokonaisuutena arvioiden perustuslain vastaiseksi (PeVL 67/2014 vp, s. 12/II). Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksessa ei esitetä muutettavaksi lähtökohtaista kuntien maksuosuuksien määräytymismallia. Kunnilla olisi edelleen päärahoitusvastuu ns. kapitaatiomallilla, jota on painotettu palvelutarvetekijöillä. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää edelleen tätä hallituksen esityksessäkin ollutta lähtökohtaista rahoitusmallia perusteltuna. Se perustuu kustannuksiin, jotka aiheutuvat palvelutarpeeseen vastaamisesta. Kapitaatioon perustuvalla rahoitusmallilla on uudistuksen tavoitteet huomioiden saavutettavissa merkittävämmät hyödyt kuin esimerkiksi suoritteisiin perustuvassa järjestelmässä, jossa syntyy kokonaiskustannusten kannalta epäedullinen kannuste lisätä suoritteiden määrää riippumatta niiden vaikuttavuudesta. Kuten sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, ehdotettuun rahoitusmalliin siirtymisen tekee ongelmalliseksi se, että nykyiset kuntakohtaiset erot sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa ovat erittäin suuret. Ministeriö toteaa, että jo hallintorakenteen muutoksella yksiportaiseksi on kuntakohtaisten laskennallisten maksuosuuksien eroja kaventava vaikutus. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa tasauskattojen muutamista siten, että hallituksen esityksen portaittaista +/- 400 euroon päätyvää tasauskattoa muutetaan niin, että edelleen portaittain vuosina päädyttäisiin +/- 200 euron tasauskattoon. Ministeriö pitää tätä muutosta perustuslakivaliokunnan lausunto huomioiden tarkoituksenmukaisena. Muutoksen merkitys on olennainen niille yksittäisille kunnille, joiden maksuosuuksien muutos olisi suuri. Muutosta on laskennallisesti arvioitu yksityiskohtaisemmin liitemuistiossa. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan myös liittyen kuntayhtymämalliin, että tasauskaton alentaminen ja siirtymäaikojen pidentäminen ei ratkaisisi kaikkia rahoitusmalliin liittyviä ongelmia. (PeVL 67/2014 vp, s. 12/II). Perustuslakivaliokunnan lausunnossa ei kuitenkaan yksilöidä mihin ongelmiin ratkaisua muutoin tarvitaan.

4 4(5) Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, kuten sosiaali- ja terveysvaliokunta mietintöluonnoksessaan, että tilanteessa, jossa kuntakohtaiset erot ovat jo lähtökohtaisesti suuria, mikä tahansa kapitaatioon perustuva rahoitusmalli aiheuttaa joka tapauksessa varsin suuria muutoksia monien kuntien laskennallisissa maksuosuuksissa ja synnyttäisi osassa kuntia veronkorotuspaineita. Maksuosuuksien muutosten suuruuksiin pystytään vaikuttamaan tasauskattoja ja siirtymäaikoja muuttamalla. Jos näitä keinoja ei voida pitää riittävinä, on puututtava sinänsä uudistuksen tavoitteiden ja taloudellisten kannusteiden kannalta parhaana pidettyyn kapitaatioperustaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta onkin ehdottanut voimaanpanolain 13 :ään lisättäväksi uuden säännöksen, jonka mukaan sosiaali- ja terveysalueen kunnat voivat sopia viiden vuoden määräajaksi järjestämislain 30 :stä poikkeavan rahoitusmallin. Tässä rahoitusmallissa vähintään 70 prosenttia maksuosuuksista määräytyy 30 :n mukaisella kapitaatioperusteella ja enintään 30 prosenttia muulla kuntien sopimalla perusteella, esimerkiksi suoriteperusteella. Päätös vaihtoehtoisen rahoitusmallin soveltamisesta edellyttää, että sitä kannattaa 2/3 kunnista, joilla on äänten enemmistö (vrt. perussopimuksen muutos). Ehdotettu uusi siirtymäkauden rahoitussäännös antaa kunnille hallituksen esitystä väljemmän mahdollisuuden sopia maksuperusteiden määräytymisestä. Lisäksi vaihtoehtoisen rahoitusratkaisun voidaan arvioida tuovan kuntakohtaisia maksuosuuksia jossain määrin lähemmäs nykyisiä maksuosuuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa kiinnittää perustuslakivaliokunnan huomiota edelleen siihen seikkaan, että hallituksen esitykseen sisältyvissä ja sen kanssa julkaistuissa tarkemmissa kuntakohtaisissa nykymenoihin perustuvissa suuntaa antavissa laskelmissa ei ole sisällytettynä sitä kustannushyötypotentiaalia, joka uudistuksella on arvioitu saavutettavan. Jos tämä hyöty huomioidaan, näkyy se väistämättä maksuosuuksia sekä veronkorotuspaineita pienentävänä. Jos uudistusta ei nyt toteuteta, myös menetetään valtakunnan tasolla kokonaan tämä hyötypotentiaali, joka esityksellä on arvioitu olevan. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tulee tarkastella myös laajemmassa kontekstissa. Vaikka valtionosuusjärjestelmää uudistettiin äskettäin ja uudistus perustui sen hetkiseen parhaaseen mahdolliseen tietoon, seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta väistämättä tarve tarkastella jatkossa valtionosuusjärjestelmä uudestaan. Tällä uudistuksella olisi olennainen merkitys nyt arvion pohjana olevien laskelmien merkitykselle kokonaistarkastelussa. Sosiaali- ja terveysministeriö totesi perustuslakivaliokunnalle antamassaan vastineessa , että rahoituksen osalta voisi olla aiheellista harkita myös jonkinlaista määräaikaissääntelyä, jolla vähintäänkin edellytettäisiin rahoituksen uudelleentarkastelua tietyn määräajan kuluttua. Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo edelleen, että tämä voisi olla perusteltua. 3. Valtion ohjaus Sosiaali- ja terveysministeriö pitää kokonaisuus huomioiden hyvänä, että mietintöluonnoksessa ehdotetaan säilytettäväksi sosiaali- ja terveysalueiden velvoite tehdä järjestämispäätös sekä siihen liittyvä ministeriön kanssa käytävä neuvottelumenettely. Neuvottelussa olisivat

5 5(5) samanaikaisesti mukana yhteistyöalueen kaikki sosiaali- ja terveysalueet. Näillä ohjausmekanismeilla on keskeinen merkitys valtion ohjauksen kannalta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksen mukaan yksitasoisessa kuntayhtymämallissa sosiaali- ja terveysalueiden kuntayhtymien keskinäistä yhteistyötä toteutettaisiin alueellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueilla. Yhteistyöalue ei olisi oikeushenkilö, eikä sillä olisi omaa organisaatiota. Yhteistyön tarkoituksena olisi mm. edistää palvelujen tarkoituksenmukaista tuotantorakennetta. Keinona yhteistyön tavoitteiden toteutumiseksi olisi sosiaali- ja terveysalueiden yhdessä laatima järjestämissopimus. Siinä sosiaali- ja terveysalueet sopisivat keskenään palvelujen työnjaosta ja kattavan ympärivuorokautisen päivystyksen toteuttamisesta, työnjaosta erityispalvelujen ja tukipalvelujen järjestämisessä sekä koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämistoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Tavoitteena on mm. palvelujen laadun, asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. Ehdotettu säännös vastaa pitkälti nyt terveydenhuoltolain (1326/2010) 43 :ssä olevaa säännöstä. Sen perusteella sairaanhoitopiirien tulee laatia erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sote-järjestämislain perusteella sopimuksen piiriin tulisivat myös sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palvelut sekä koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen kuuluvat palvelut. Tämän perusteella voitaisiin myös luopua terveydenhuoltolain 34 :n mukaisen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimisesta. Ehdotuksen mukainen järjestämissopimus mahdollistaa sen, että sen avulla voitaisiin rationalisoida palvelujen tuotantorakenne koko yhteistyöalueella asukkaiden palvelutarpeita vastaavaksi. Ehdotetun 15 :n mukaisen järjestämissopimuksen valmisteluvaiheessa tulisi alueen kuntien asukkaille antaa mahdollisuus vaikuttaa siihen. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriötä tulee kuulla ennen sopimuksen hyväksymistä. Näin ministeriö voisi edistää muun muassa palveluverkon rationalisointia. Terveydenhuoltolain 43 :n mukaisesti ehdotettu säännös mahdollistaisi sen, että jos johonkin yhteistyöalueeseen kuuluvat sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymät eivät laadi lain edellyttämää järjestämissopimusta, valtioneuvosto voisi määrätä sopimuksen sisällöstä. Terveydenhuoltolain 43 :n mukaista valtioneuvoston päätöstä järjestämissopimuksen sisällöstä ei ole toistaiseksi kertaakaan tarvittu. 4. Lopuksi Kuten aiemmassa vastineessaan, sosiaali- ja terveysministeriö edelleen korostaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon osalta perusoikeudet eivät tällä hetkellä ole koko maassa turvattu riittävällä tavalla eivätkä palvelut toteudu yhdenvertaisesti. Jos uudistus edelleen viivästyy, pahenee tilanne todennäköisesti edelleen. Tilanne on siten vakava ja se korostaa uudistuksen kiireellisyyttä. Hallitusneuvos Päivi Salo

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

1(16) Lausuntopyyntökysely

1(16) Lausuntopyyntökysely 1(16) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava-painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Kuntanäkökulmia muutokselle Sosiaali- ja terveysvaliokunta 27.2.2015 Kaupunginjohtaja Kari Nenonen Rahoitus ja toiminnanohjaus Erot rahoituspohjassa alueiden välillä merkittäviä Haitallista kilpailua alueiden

Lisätiedot

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013)

LAUSUNTO 14.10.2014. Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) 1 (5) LAUSUNTO 14.10.2014 Sosiaali - ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö (STM090:00/2013) Lausunto sosiaali - ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Onko säännös tarkoituksenmukainen?

Onko säännös tarkoituksenmukainen? Keski-Suomen kuntien lausunnot SOTE-järjestämislaista 8. 5 :ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Lausuntopyyntö STM. Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Lausuntopyyntö STM Vastausaika 14.10.2014 9:16:19 Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Suomen Yrittäjät ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Susanna Kallama 3. Vastauksen

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

1(13) Lausuntopyyntökysely

1(13) Lausuntopyyntökysely 1(13) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto. UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto. UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu 33014 Tampereen yliopisto UNIVERSITY OF TAMPERE Management School FIN-33014 University of Tampere Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistiosta 2013:15 Sosiaali - ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN VÄLIRAPORTTI ESOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2013 2 Sosiaali-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

Keskeiset perusteet perustuslain säätämisjärjestykselle sekä kuntarakennelain kokonaisvaltaiselle uudelleentarkastelulle ovat seuraavat:

Keskeiset perusteet perustuslain säätämisjärjestykselle sekä kuntarakennelain kokonaisvaltaiselle uudelleentarkastelulle ovat seuraavat: Kempeleen kunta Lausunto koskien luonnosta kuntarakennelain muuttamisesta Yleislausuma: Lausunnolla olevan lakiluonnoksen mukaista hallituksen esitystä ei tule antaa eduskunnalle. Jos hallituksen esitys

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN

HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN 1 HUS:N OMISTAJAOHJAUKSEN, OHJAUSRAKENTEIDEN, RAHOITUKSEN JA LASKUTUSPERIAATTEIDEN SELKIINNYTTÄMINEN Teemu Malmi Ilkka Kauppinen 07.03.2012 TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 5 1.1 Toimeksianto... 5 1.2 Työn

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain.

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI

EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:7 Selvityshenkilötyöryhmän EHDOTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELU- RAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Helsinki 2013 2 KUVAILULEHTI Julkaisija

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA

Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA Muistio (luonnos) VM060:00/2014 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 28.5.2014 1 (6) VALTIONEUVOSTON ASETUS LAUSUNTOMENETTELYSTÄ TIETOHALLINNON HANKINTOJA KOSKEVISSA ASIOSSA 1 Johdanto Ehdotetulla valtioneuvoston

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 26.11.2013 1(52) TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017... 1 1 Taustaa...

Lisätiedot