FINNFOAM OY. Toiminnan tarkkailusuunnitelma RAPORTTI. Projektinumero: Jakelu: Finnfoam Oy Seppo Paasi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINNFOAM OY. Toiminnan tarkkailusuunnitelma RAPORTTI. Projektinumero: Jakelu: Finnfoam Oy Seppo Paasi"

Transkriptio

1 RAPORTTI FINNFOAM OY Toiminnan tarkkailusuunnitelma Projektinumero: Jakelu: Finnfoam Oy Seppo Paasi

2 Sisällysluettelo 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS Johdanto KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU Prosessin tarkkailu Lämpökeskuksen tarkkailu Käyttötarkkailu Savukaasujen tarkkailu Päästöarvot hiukkasille, typenoksideille ja rikkidioksidille Polttoaineen varastointi Tuhkan laatu Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa Ympäristötarkkailu Päästöt veteen Päästöt maahan Päästöt ilmaan Melu Jätteet Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa Raportointi ja raportin toimitustapa... 7 LIITTEET LIITE A Tarkkailusuunnitelma Projektinro i

3 1.0 TEHTÄVÄN KUVAUS 1.1 Johdanto Etelä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi Finnfoam Oy:lle ympäristöluvan DNRO ESAVI/18/04.08/2012 nro 14/2013/ Ympäristöluvan määräyksessä numero 19 määrätään Finnfoam Oy laatimaan laitoksen toimintaa koskevan tarkkailusuunnitelman, joka tulee toimittaa viranomaisille mennessä. Finnfoam Oy on hakemassa ympäristölupaan muutosta tämän vuoden aikana, joka sisältää uuden PIR-tuotannon aloittamisen. Tässä suunnitelmassa esitetään Finnfoam Oy:n toiminnan tarkkailusuunnitelman. Tällä hetkellä tehtaalla on toiminnassa raskaalla polttoöljyllä toimiva lämmityskeskus. Lämmitystapa muutetaan kesän 2013 aikana pellettilämmitykseen, jonka jälkeen lämmitys ja prosessin vaatima vesihöyry tehdään puupelletillä. Tässä suunnitelmassa ei siten käsitellä käytöstä poistuvaa raskaalla polttoöljyllä toimivaa lämmitystapaa. Puupellettikattilan rinnalle on suunnitteilla varavoimalähteeksi polttoöljyllä toimiva järjestelmä. Varajärjestelmä on vasta suunnitteluvaiheessa. Tarkkailusuunnitelmaan päivitetään vastaamaan laitoksen tilannetta, sen jälkeen kun varavoimasuunnitelma on toteutunut. Finnfoam Oy:llä ei ole toiminnassa sertifioitua laatu tai ympäristöjärjestelmää. Yritys on mukana EcoStartympäristöohjelmassa, joka on kevennetty ympäristöjärjestelmä PKyrityksille. Liitteessä A on esitetty taulukoituna tässä tarkkailusuunnitelmassa esitetyt tarkkailtavat toiminnat ja niiden tarkkailutiheys sekä vastuuhenkilö. Projektinro

4 2.0 KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU 2.1 Prosessin tarkkailu Finnfoam Oy:llä laitoksen tilaa tarkkaillaan pääosin työntekijöiden kuten työnjohtajien tekemien havaintojen perusteella. Finnfoam Oy:n tuotteiden valmistusprosessia tarkkaillaan: Raaka-ainevaraston määrää ja laatua seurataan päivittäin työnjohtajan ja työntekijöiden tekemällä tarkkailulla. Tarkkailu pitää sisällään myös kemikaalien (etanoli, hiilidioksidi, poltto-öljyn tms) kulutuksen ja varastomäärien seurantaa. Finnfoam Oy käyttää prosessissa kemikaaleista eniten etanoli, joka varastoidaan kahdessa maan alla sijaitsevassa yksivaippaisessa lasikuitusäiliössä. Säiliöt on varustettu mekaanisella pintamittarilla, jota seurataan viikoittain. Prosessin vaatima hiilidioksidi on varastoitu 20 m 3 maanpäälliseen painesäiliöön. Säiliön omistaa ja myös huoltotoimenpiteistä vastaa Oy AGA Ab. Yrityksen tärkeimmistä huoltotoimista pidetään huoltopäiväkirjaa, mistä ilmenee tehdyt huollot ja tarkistukset sekä tehdyt korjaukset. Finnfoam Oy:llä seurataan vuositasolla sähkön ja veden kulutusta, kemikaalien kulutusta ja sen kehitystä suhteutettuna tuotantoon, jätteiden määrää ja sen kehitystä suhteutettuna tuotantoon, vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia, energian (pelletin) kulutusta. 2.2 Lämpökeskuksen tarkkailu Lämpölaitoksen toiminnan tarkkailu tehdään asetuksen 445/2010 liitteessä 2 esitetyn mukaisesti sisältäen käyttö- ja päästötarkkailun. Finnfoam Oy on uusimassa lämmitystapaa raskaasta poltto-öljystä puupellettiin. Siirtyminen puupellettiin merkitsee uuden lämpökeskuksen rakentamista sisältäen mm. pellettisiilon rakentamisen. Uuden pellettikattilan malli on Aralsan ABR-KY S , jonka kattilateho 1,37 MW. Uusi pellettikattila otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Laitoksen toiminnasta vastaa lämpölaitoksen käytönvalvoja. Projektinro

5 2.2.1 Käyttötarkkailu Uuden pelletillä toimivan laitoksen toimintaa seurataan päivittäin ja toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon merkitään kattilan käyttötunnit, tiedot käynnistys- ja alasajotilanteista ja mahdolliset käyttöhäiriöt. Päivittäinen seuranta sisältää kattilan, pellettivaraston, pellettiruuvin, syöttölaitteen, mittalaitteiden toimivuuden varmistamisen. Raaka-aineesta (puupelletti) seurataan seuraavia laatuominaisuuksia, joista suurin osa on pellettitoimittajan antamia: alkuperä, kulutus, kosteus, lämpöarvo, rae- tai palakoko, rikkipitoisuus, raskasmetallit (Cr, Pb, Zn, Cd, As). Palamisolosuhteita seurataan mittaamalla jatkuvatoimisesti happea ja lämpötilaa. Lämpölaitoksen huoltotoimenpiteet noudattavat laitevalmistajan huoltoohjelmaa. Tehdyistä huolloista pidetään kirjaa. Nuohooja tarkastaa ja nuohoaa kattilan ja hormit vähintään kerran vuodessa nuohousasetuksen mukaisesti. Myös nuohoustyö merkitään käyttöpäiväkirjaan Savukaasujen tarkkailu Pellettikattilan savukaasuista mitataan jatkuvatoimisilla mittareilla lämpötilaa ja happipitoisuutta. Jatkuvatoimiset mittalaitteet huolletaan ja kalibroidaan vähintään vuosittain tai useammin mikäli siihen on tarvetta. Lisäksi savukaasuista määritetään joka toinen vuosi kertaluonteisesti typenoksidipäästöt ja hiukkaspäästöt. Mittaussuunnitelma toimitetaan viimeistään kuukautta ennen kertamittausta Varsinais-Suomen ELYkeskukselle hyväksyttäväksi. Hiukkasmittaus tehdään standardin SFS-EN mukaisesti kolmen mittauksen keskiarvona kussakin ajotilanteessa. Typenoksidit määritetään noudattaen standardia EN14792:2005. Rikkidioksidipäästöt arvioidaan laskennallisesti pelletin sisältämän rikkipitoisuuden ja päästökertoimien perusteella. Ensimmäinen mittaus esitetään tehtäväksi laitoksen takuumittauksen yhteydessä vuonna 2013 aikana. Savukaasumittauksen tehdään ulkoisen mittaajan toimesta, jolla on käytettyjen mittausmenetelmien akkreditointi. Tehdyistä mittauksista pidetään kirjaa. Mittausraporteissa esitetään mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet. Mittausraportit liitetään viranomaisille toimitettavaan vuosiraporttiin. Projektinro

6 2.2.3 Päästöarvot hiukkasille, typenoksideille ja rikkidioksidille Kattilaitokselle esitetään päästöarvoja, jotka noudattavat asetuksen 445/2010 liitteessä 1 esitettyjä raja-arvoja. Raja-arvot on annettu milligrammoina normaalikuutiometrissä (mg/m 3 n) 6 % happipitoisuudessa kiinteälle polttoaineelle. Hiukkasille raja-arvo on 200 mg/m 3 n, typen oksideille 375 mg/m 3 n ja rikkidioksidille 200 mg/m 3 n. Mikäli mittaukset alittavat edellä mainitut raja-arvot, kattilalaitos toimii asetuksen 445/2010 mukaisesti. Laitosten käynnistys- ja alasajojaksoja tai häiriötilanteita ei oteta huomioon tarkasteltaessa päästöraja-arvojen noudattamista Polttoaineen varastointi Puupelletti varastoidaan 160 m 3 terässiiloon. Puupelletin varastoinnin ympäristöhaitat ovat lähinnä pölyäminen täyttö ja/tai huoltotöiden aikana. Pölyäminen pyritään estämään työtapamenetellyllä Tuhkan laatu Syntyvää tuhkaa on tarkoitus ensisijaisesti hyödyntää. Tuhkan laatu määritetään ensisijaisesti noudattaen Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisessä maanrakentamisessa 591/ Mikäli tuhka ei laadullisesti täytä em. asetuksen vaatimuksia, selvitetään tuhkan kaatopaikkakelpoisuus noudattaen asetusta Vna 202/2006. Mikäli tuhkaa käytetään lannoitteena, tulee tuhkan varastointi, säilytys ja kuljetus noudattaa lannoitevalmistuslain 539/2006 vaatimuksia. Ensimmäisen kerran tuhkan laatu selvitetään laajalla perusmäärittelyllä vuonna 2014, jonka jälkeen tehdään vuosittain suppeampi vastaavuustestaus. Joka viides vuosi tai mikäli polttoaineen laadussa tai polttoprosessissa tapahtuu muutoksia, tuhkasta tehdään laajempi perusmäärittely Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa Poikkeuksellisiin tilanteisiin Finnfoam Oy on varautunut ennakolta. Vahingon tai onnettomuuden varalle laitoksella on saatavilla tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja sekä astioita talteen kerätyille aineille. Finnfoam Oy on kiinnittänyt erityistä huomioita palotorjuntaan varaamalla riittävän määrän palontorjuntavälineistöä laitoksen eri paikkoihin. Projektinro

7 Poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista häiriötilanteista ilmoitetaan viipymättä Varsinais-Suomen ELYkeskukseen ja Salon kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon. 2.3 Ympäristötarkkailu Päästöt veteen Finnfoam Oy:n prosesseissa käytetään vettä jäähdytyksessä: Jäähdytysjärjestelmä on suljettu järjestelmä. Tuotantoprosessista ei käytetä vettä ja siten valmistusprosessista ei synny vesipäästöjä. Alueen hulevedet imeytyvät suoraan maaperään ja asfaltoiduilla alueilla sadevedet kulkeutuvat sadevesiviemäreihin, joista osa on liitetty Salon kaupungin hulevesivesiverkkoon. Osa sadevesijärjestelmistä purkaa Finnfoam Oy:n pohjoispuolella kulkevaan ojaan. Saniteettivedet johdetaan kaupungin jätevesijärjestelmään. Jäteveden määrällinen tarkkailu perustuu käyttöveden määrän tarkkailuun. Teollisuushallit on varustettu öljynerottimilla. Öljynerottimet tullaan varustamaan näytteenotto- ja sulkukaivolla sekä ylitäytön hälyttimellä mennessä. Öljynerottimien toimintaa seurataan laitoksen muun huoltotoiminnan yhteydessä. Öljynerottimesta poistuvasta vedestä mitataan öljyhiilivetyjen pitoisuus ensimmäisen kerran vuonna 2018, jonka jälkeen vedestä analysoidaan öljyhiilivedyt joka kolmas vuosi Päästöt maahan Normaalitilanteessa toiminnasta ei synny päästöjä maaperään. Poikkeukselliset tilanteet on käsitelty kappaleessa Päästöt ilmaan Finnfoam Oy toiminnasta syntyy ilmapäästöjä lämpölaitoksen toiminnasta ja eristelevyjen valmistamisen yhteydessä. Lämpölaitoksesta syntyvät päästöt on esitetty kappaleessa 2.2. Tässä kappaleessa on esitetty prosessissa syntyvät ilmapäästöt. Laitoksen prosesseista vapautuu sisäilmaan hajapäästöinä pentaania ja etanolia. Sisäilman pentaani tai etanolipitoisuuksia ei mitata lukuun ottamatta PIR-tuotannon paisututustilaa, joka tullaan varustamaan jatkuvatoimisilla mittareilla. EPS-levyjen valmistuksen yhteydessä syntyy sisäilmaan hajapäästöinä pentaania. Pentaanimäärä arvioidaan käytetyn raaka-aineen mukaan siten että yhdestä tonnista raaka-ainetta syntyy 50 kg pentaani ilmapäästöjä. Projektinro

8 XPS-levyn valmistuksessa syntyy hajapäästöinä etanolia, jotka poistetaan rakennuksen sisältä normaalin ilmavaihdon kautta ulkoilmaan. XPS-levyjen valmistuksen yhteydessä seurataan jatkuvatoimisesti etanolin ja hiilidioksidin kulutusta, eikä päästömittauksia tehdä. XPS-tuotannon yhteydessä syntyvä ilmapäästö arvioidaan siten että yksi tonni käytettyä raaka-ainetta synnyttää 0,5-1.0 kg verran etanolia laitoksen sisäilmaan. Laitos on teettänyt leviämismallin etanoli- sekä pentaanipäästöihin liittyen ja mallinnuksen perusteella pitoisuudet ovat pieniä ja eivät ylittäneet hajukynnystä. PIR-levyjen valmistuksen yhteydessä eristelevyyn sitoutunutta pentaania vapautuu rakennuksen sisäilmaan. PIR- paisutustilaan, missä pentaanipitoisuuksien arvioidaan olevan korkeimmillaan, asennetaan jatkuvatoimiset mittarit sisäilman pentaanipitoisuuksien mittaukseen. Muut prosessissa syntyvät pentaanipäästöt ovat hajapäästöjä, jotka poistetaan ilmavaihdon kautta ulkoilmaan. PIR-tuotannosta syntyvä ilmapäästö per tuotetonni on 2,5 kg. Ulkoilman etanoli tai pentaanipitoisuuksia ei normaalin toiminnan yhteydessä mitata Melu Toiminnasta aiheutuva melu on selvitetty vuonna 2011 tutkimuksella. Meluselvitysten perusteella lähimpien asuinkiinteistöjen alueella äänitasot jäivät alle ohjearvojen (VPN993/1992). Mikäli toiminta muuttuu nykyisestä merkittävästi, Finnfoam Oy teettää uuden meluselvityksen melutilanteesta tehtaan ympäristössä vuoden sisällä muutoksesta. Melun kannalta uuden pellettikattilan toiminta ei merkittävästi poikkea käytössä olevasta raskaan polttoöljyn kattilan toiminnasta, joten uuden pellettilämpökattilan käyttöönoton yhteydessä ei tehdä uusia melumittauksia Jätteet Toiminnassa syntyy vähän jätteeksi luokiteltavaa materiaalia. Jätteet pyritään ensisijaisesti hyötykäyttämään. XPS-valmistuksessa hukkamateriaali käytetään uudelleen. EPS:n valmistuksessa hukkamateriaali ei synny, koska EPS-tuotteet valmistetaan määrämittaan. Toiminnasta syntyy vähäisiä määriä seka-, paperi-, pahvi, puu-, vaarallista jätettä (jäteöljy) ja muovijätettä. Jätejakeet varastoidaan erikseen tehtaana alueella. Jätehuollosta vastaa Salon Jätehuolto Oy, joka toimittaa vuosittaiset jätemäärätiedon Finnfoam Oy:lle. Finnfoam toimittaa tiedot jäteluokittain vuosiraportoinnin yhteydessä. Jäteluokittelu tehdään asetuksen (Vna 179/2012) mukaisesti. Tarvittaessa syntyvistä jätteistä selvitään kaatopaikkakelpoisuus. Projektinro

9 2.4 Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa Normaali toiminta laitoksessa ei aiheuta haittaa ympäristölle. Laitoksen normaaliin toimintaan kuuluvien laitteiden huoltotoimenpiteillä pyritään välttämään sellaiset poikkeavat tilanteet, jotka aiheuttavat prosessihäiriöitä ja siitä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Kohteen toiminta aiheuttaa pääasiassa vähäisiä etanolia ja pentaania sisältäviä ilmapäästöjä. Tehtyjen selvitysten perusteella ilmapäästöjen osalta hajukynnys ei ylity. Mikäli aistinvaraisesti todetaan etanolin tai pentaanin hajua ts. hajukynnys ylittyy, aloitetaan välittömästi toimenpiteet hajupäästön päästölähteen selvittämiseksi ja tehdään korjaavat toimenpiteet. Normaalissa tilanteessa toiminnasta ei synny merkittävää melua. Laiterikon tms. yhteydessä voi syntyä hetkellisesti normaalista poikkeavaa melua. Korjaavat toimenpiteet tehdään välittömästi. Finnfoam Oy on varustautunut mahdollisten kemikaalivahinkojen varalle ennakolta. Vahingon tai onnettomuuden varalle on imeyttämismateriaalia trukkien tankkauspaikan välittömässä läheisyydessä. Kemikaalit on sijoitettu pinnoitetuille alueille. Laitoksella on myös alkusammutuskalustoa sijoitettuna eripuolille rakennuksia. Mahdollisista poikkeavista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista häiriötilanteista ilmoitetaan viipymättä Varsinais-Suomen ELYkeskukseen ja Salon kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon. 2.5 Raportointi ja raportin toimitustapa Finnfoam Oy toimittaa tarkkailuvuoden tulokset seuraavan vuoden helmikuuhun mennessä Salon kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon ja Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen ELY:lle. Toimitettavat tiedot ovat: vuotuiset tuotantomäärät (t/a) ja tuotannon käyntiajat (h/a) ja kattiloiden käyntiajat (h/a) tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden, kierrätysraaka-aineiden, kemikaalien ja polttoaineiden määrät (t/a) päästöt ilmaan (VOC koostuen etanoli ja pentaanin päästöistä) päästökohteittain ja päästöjen laskentaperusteet sekä energiantuotantolaitoksen päästöt ilmaan veden käyttötiedot (m 3 /a) energian kulutus (GWh) ja vuoden aikana toteutetut energiansäästötoimenpiteet laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden määrät, luokittelu ja toimituspaikat jätteistä (179/2012) liitteessä 4 esitettyä jaottelua. selvitys vuoden aikana toteutetuista tai suunnitteilla olevista muutoksista kemikaalien käytössä päästömittaustulokset ja -raportit Projektinro

10 yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja käyttöhäiriöistä (syy, kestoaika, arvio päästöistä ja niiden ympäristövaikutuksista sekä suoritetut toimenpiteet) sekä ympäristön kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjauksista tehdään ympäristörekisteriin Tyvi-VAHTI raportointina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Ensimmäisen kerran toiminnasta raportoidaan talvella Vuoden aikana yrityksen toiminta ja prosessit ovat muuttuneet merkittävästi aikaisemmin harjoitetusta toiminnasta. Lisäksi yritys on hakemassa ympäristölupaan muutosta, joka mahdollistaa PIR-tuotannon aloittamisen. Tämän vuoksi tarkkailusuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa vastaamaan laitoksen toimintaa Varsinais-Suomen ELYkeskuksen hyväksymällä tavalla. Projektinro

11 Raportti allekirjoitussivu GOLDER ASSOCIATES OY Marko Syrjänen QA: JRA FI (Helsinki, Suomi) Ruosilankuja 3 E, Helsinki, Suomi Toimitusjohtaja / Managing Director Kim Brander. g:\ x\ finnfoam salo satamakatu\toiminnan tarkkailusuunnitelma\ finnfoam oy toiminnan tarkkailusuunnitelma a3.docx Projektinro

12 LIITE A Tarkkailusuunnitelma Projektinro

13 Finnfoam Oy Salo Tarkkailusuunnitelma Laitos Tarkkailun kohde Ominaisuus Tiheys Lisätiedot ja laadunvarmistus Vastuuhenkilö Lämpölaitos Käytön seuranta Käyttötunnit, häiriötilanteet, tiedot käynnistys- ja alasajotilanteista Lämpölaitos Puupelletti Alkuperä, kulutus, kosteus, lämpöarvo, raetai palakoko, rikkipitoisuus, raskasmetallit (Cr, Pb, Zn, Cd, As). Päivittäin Kerran vuodessa Uuden pelletillä toimivan laitoksen toimintaa seurataan päivittäin ja toiminnasta pidetään Laitoksen käyttövalvoja käyttöpäiväkirjaa, johon merkitään kattilan käyttötunnit ja mahdolliset käyttöhäiriöt. Tehdyt huollot kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Lämpölaitoksen huoltotoimenpiteet noudattavat laitevalmistajan huolto-ohjelmaa. Nuohooja tarkastaa ja nuohoaa kattilan ja hormit vähintään kerran vuodessa nuohousasetuksen mukaisesti. Myös nuohoustyö merkitään käyttöpäiväkirjaan. Laatuominaisuudet toimittaa raaka-ainetoimittaja. Laitoksen käyttövalvoja seuraa raaka-aineen laatua aistinvaraisin havannoin. Laitoksen käyttövalvoja Lämpölaitos Palamistapahtuma: Happipitoisuus ja lämpötila Jatkuva mittaus Mittalaitteet huolletaan ja kalibroidaan vähintään vuosittain. Laitoksen käyttövalvoja Lämpölaitos Savukaasut: Lämpötila ja happipitoisuus Jatkuva mittaus Mittalaitteet huolletaan ja kalibroidaan vähintään vuosittain Laitoksen käyttövalvoja Lämpölaitos Savukaasut: Rikkidioksidi Kerran vuodessa Arvioidaan polttoaineen rikkipitoisuuden perusteella Laitoksen käyttövalvoja Lämpölaitos Savukaasut: Typen oksidit ja hiukkaspäästöt Kertamittaus joka toinen vuosi Ulkopuolinen FINAS akkreditoitu mittaaja. Hiukkasmittaus tehdään standardin SFS-EN mukaisesti kolmen mittauksen keskiarvona kussakin ajotilanteessa. Typenoksidit määritetään noudattaen standardia EN14792:2005. Mittaussuunnitelma toimitetaan viimeistään kuukautta ennen kertamittausta Varsinais-Suomen ELY- keskukselle hyväksyttäväksi. Laitoksen käyttövalvoja Lämpölaitos Tuhka Asetuksen 591/2006 mukainen hyötykäyttöselvitys (tai vastaavasti kaatopaikkakelpoisuus) Kertamittaus, joka vuosi Tuhkan perusmäärittely asetuksen asetuksen 591/2006 (ns. Mara-asetus) mukaisesti ensimmäisen kerran vuonna 2014, jonka jälkeen vastaavuustestaus vuosittain. Mikäli tuhkan laatu ei täytä Mara-asetuksen vaatimuksia, selvitetään tuhkan Vna202/2006 mukainen sijoituskelpoisuus (kaatopaikkakelpoisuus). Laitoksen käyttövalvoja Tuotanto EPS-valmistus Pentaanipitoisuus Kerran vuodessa Ei mitata. Tuotannon vuosittaiset ilmapäästöt arvioidaan raaka-aineiden kulutuksen perusteella. Yhdestä tonnista raaka-ainetta tulee 50 kg pentaantipäästöjä. Tuotanto XPS-valmistus Etanolipitoisuus Kerran vuodessa Ei mitata. Tuotannon vuosittaiset ilmapäästöt arvioidaan raaka-aineiden kulutuksen perusteella. Yhdestä tonnista raaka-ainetta tulee 0,5-1,0 kg etanolipäästöjä Seppo Paasi Seppo Paasi Tuotanto PIR-valmistus Pentaanipitoisuus Kerran vuodessa Ei mitata. Tuotannon vuosittaiset ilmapäästöt arvioidaan tuotetonnien perusteella. Yhdestä tonnista tuotetta tulee 2,5 kg pentaanipäästöjä. Paisutustunneli varustetaan jatkuvatoimisilla mittareilla ja tuuletusautomatiikalla. Seppo Paasi Tuotanto Etanoli Etanolin määrä Kerran viikossa Varastoitun kahdessa maan alla sijaitsevassa yksivaippaisessa lasikuitusäiliössä. Säiliöt on Seppo Paasi varustettu mekaanisella pintamittarilla, jota seurataan viikoittain. Tuotanto Raaka-aineiden määrä Varastomäärät Päivittäinen seuranta Työjohtajat ja työntekijät seuraavat varastotilannetta Seppo Paasi Tuotanto Öljynerottimet Öljyhiilivetyjen pitoisuus Kertamittaus, joka kolmas vuosi Ensimmäinen öljyhiilivetymääritys tehdään 2018, jonka jälkeen näyte otetaan joka kolmas vuosi. Seppo Paasi Öljynerottimiin tulee asentaa näytteenotto- ja sulkukaivo ja ylitäytönhälytin mennessä. Tuotanto Vesipäästöt Jätevesimäärät Kerran vuodessa Määrä perustuu käyttöveden määrään Seppo Paasi Tuotanto Jätteet Metalli-, seka-, paperi-, pahvi-, puu-, vaarallinen- ja muovijäte. Kerran vuodessa Jätehuoltoyhtiö toimittaa vuosittain yhteenvedon Finnfoam Oy:lle. Syntyvien jätteiden määrä on Seppo Paasi esitetty jäteluokittain asetuksen (Vna 179/2012) mukaisesti.

14 Golder Associates Oy Apilakatu 13 B Turku Suomi T:

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

PIENEN ENERGIANTUOTANTOYKSIKÖN JA -LAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMA (LIITE LOMAKKEESEEN 6035)

PIENEN ENERGIANTUOTANTOYKSIKÖN JA -LAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMA (LIITE LOMAKKEESEEN 6035) PIENEN ENERGIANTUOTANTOYKSIKÖN JA -LAITOKSEN TARKKAILUSUUNNITELMA (LIITE LOMAKKEESEEN 6035) Laitoksen toiminnan sekä sen päästöjen ja vaikutusten tarkkailun keskeisenä tavoitteena on tuottaa tietoa valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Liite 3 ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TARKKAILU, KIRJANPITO JA RAPORTOINTI

Liite 3 ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TARKKAILU, KIRJANPITO JA RAPORTOINTI LUONNOS 6.9.2017 Liite 3 ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TARKKAILU, KIRJANPITO JA RAPORTOINTI 1. SAVUKAASUPÄÄSTÖJEN TARKKAILU Niissä energiantuotantoyksiköissä, jotka noudattavat 5 :n 1, 2 tai 3 momentin mukaisesti

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4

1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU Päästöt ilmaan Päästöt veteen... 4 EKOKEM OYJ:N JEPUAN HYÖTYVOIMALAITOKSEN ILMAN LAADUN JA YMPÄRISTÖN TILAN TARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 1 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2015... 1 2.1 Päästöt ilmaan...

Lisätiedot

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 216 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoaineen käyttö ja laatu... 4 3.2 Palaminen... 5 3.3

Lisätiedot

3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 BENSIINI (20 000 L) GLYKOLI (40 000 L) DIESELÖLJY (4 500 L) GLYKOLI- JÄTE (1000 L) BENSIININ TÄYTTÖ- ASEMA MATERIAALI- LABORATORIO (vähäisiä määriä kaasuja) LIUOTINVÄRI- PUMPPAAMO

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 2522/11.01.00/2014 74 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kaupunginkallion lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka

HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA. Erikoistutkija Tuula Pellikka HEVOSENLANNAN PIENPOLTTOHANKKEEN TULOKSIA Erikoistutkija Tuula Pellikka TUTKIMUKSEN TAUSTA Tavoitteena oli tutkia käytännön kenttäkokeiden avulla hevosenlannan ja kuivikkeen seoksen polton ilmaan vapautuvia

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA MITTAUSRAPORTTI 3.4.214 KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA Jarmo Lundgren LVI ja energiatekniikan insinööri Metalli ja LVI Lundgren Oy Metalli ja LVI lundgren Oy Autokatu 7 Jarmo Lundgren

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 119/12/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 119/12/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 119/12/1 Dnro PSAVI/161/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2012 ASIA JK Juusto Kaira Oy:n ympäristöluvan nro 48/11/1 lupamääräysten muuttaminen, Kuusamo LUVAN HAKIJA JK Juusto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence

Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy. Results From Assets Environmental Excellence Ympäristöratkaisut Case Tornion Voima Oy Results From Assets Environmental Excellence Sisältö Taustaa - Laitoksen esittely - Ympäristöluvan tarkkailuvaatimukset Päästöjen valvontaratkaisu - Päästölaskennat,

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18170/13 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2013. 750/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2013. 750/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2013 750/2013 Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1502/11.01.00/2015 35 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, säiliökonttien ja -autojen

Lisätiedot

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan

Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Biohiilipellettien soveltuvuus pienmittakaavaan Puhdas vesi ja ympäristö seminaari 8.12.2016 Juha-Pekka Lemponen, TKI -asiantuntija Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä Biomassan torrefiointi

Lisätiedot

ITÄRANNAN LÄMPÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA

ITÄRANNAN LÄMPÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (8) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta ITÄRANNAN LÄMPÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Vapo Oy Energia

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Vuosiraportti 2015 Haapaveden voimalaitos. HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö

Vuosiraportti 2015 Haapaveden voimalaitos. HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö HAAPAVEDEN VOIMALAITOKSEN VUOSIRAPORTTI 2015 Sisältö 1. Laitoksen yleistiedot 2. Polttoaineiden kulutus ja laatu 3. Energiantuotanto ja käyttötunnit 4. Päästöt ilmaan 5. Kemikaalit 6. Jätehuolto 7. Veden

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset päästömittaajapäivät 12.- Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö LCP-BREF:n päästö- ja mittausvelvoitteet Heidi Lettojärvi Päästösääntely Jätteenpolttoasetus (151/2013) JÄTTEENPOLTON BREF

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Emas-raportti 2007 Nokian-tehdas

Emas-raportti 2007 Nokian-tehdas Emas-raportti 27 Nokian-tehdas DNV Certification Oy Ab, FI-V-2, on akkreditoituna tarkastajana todentanut 7.5.28, että Nokian Renkaat Oyj:n ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteon päivitystiedot 27 täyttävät

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ HYÖTYVOIMALAN TARKKAILUSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 TARKKAILUN PERUSTE... 3 2 KUVAUS VOIMALAITOKSESTA... 3 3 KÄYTTÖTARKKAILU... 4 3.1 Polttoaineen laaduntarkkailu... 4 3.2 Arinakattilan käyttö

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/2011/1 Dnro ISAVI/278/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee yhdyskunnista kerätystä

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari

LCA-työkalun kehittäminen. Puoliväliseminaari LCA-työkalun kehittäminen Puoliväliseminaari 4.6.2014 LCA-työkalu Työkalu kierrätysmateriaalin tuottajille ja viherrakentajille Ottaa huomioon sekä kierrätysmateriaalin tuotannon että nurmikon perustamis-

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että

Lisätiedot

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -

T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i!

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Ilmapäästöjen ennakoiva valvonta teollisuusympäristössä

Ilmapäästöjen ennakoiva valvonta teollisuusympäristössä Ilmapäästöjen ennakoiva valvonta teollisuusympäristössä Ympäristömittauspäivät 3-4.4.2008 Sokos Hotel Vuokatti, Sotkamo Maria Nurmoranta Esityksen sisältö Vaatimukset ja haasteet ilmapäästöjen valvonnalle

Lisätiedot

BioForest-yhtymä HANKE

BioForest-yhtymä HANKE HANKE Kokonaisen bioenergiaketjun yritysten perustaminen: alkaa pellettien tuotannosta ja päättyy uusiutuvista energialähteistä tuotetun lämmön myyntiin Bio Forest-yhtymä Venäjän federaation energiatalouden

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa

Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus. YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Hallinnolliset pullonkaulat ja rahoitus YVA ja ympäristöluvat mahdollistajina tulevaisuudessa Biokaasua Varsinais-Suomessa -seminaari 16.2.2016 Eljas Hietamäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

joutsenmerkityt takat

joutsenmerkityt takat joutsenmerkityt takat tulevaisuus luodaan nyt Pohjoismaisen Joutsen-ympäristömerkin tavoitteena on auttaa kuluttajaa valitsemaan vähiten ympäristöä kuormittava tuote. Palvelulle tai tuotteelle myönnettävän

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös annettu julkipanon jälkeen PIRELY/5427/2015 10.10.2016 1(5) ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, joka koskee

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Forssa 2.3.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Valoku vaus: H eikki L askar i Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat

Lisätiedot

Vatajankosken Sähkö Oy:n Niinisalon lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkastaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Vatajankosken Sähkö Oy:n Niinisalon lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkastaminen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 28 09.10.2014 Vatajankosken Sähkö Oy:n Niinisalon lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkastaminen Ympäristö- ja terveyslautakunta 28 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2 SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP Permitting engineering services TYÖNUMERO F13551 ILMANLAADUN TARKKAILU Sisältö 1 Ilmanlaadun tarkkailu 2 1.1 Kemin nykyinen ilman laadun tarkkailu 2 1.2 Aiemmissa mittauksissa

Lisätiedot

>> Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa

>>  Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Ekovoimalaitos täydessä toiminnassa Riikinvoima Oy lyhyesti 100 % kunnallinen osakeyhtiö, osakkaina Varkauden Aluelämpö ja kahdeksan itä-suomalaista jätehuoltoyhtiötä Osakkaat huolehtivat noin 640 000

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Todentaminen - tausta

Todentaminen - tausta ÅF-Enprima Oy Liikevaihto 38,3 milj. v. 2005 260 energia-alan asiantuntijaa Laatujärjestelmä sertifioitu, ISO9001:2000 Omistajana ruotsalainen ÅF- Process AB Käynnissä olevia toimeksiantoja 20 maassa 1

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI 7017A PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA

MITTAUSRAPORTTI 7017A PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA Sivu 1/8 PÄÄSTÖMITTAUKSET KREMATORIO KAJAANIN SEURAKUNTA 14.11.2017 Kotkassa Raportin laatija tekn. Marko Piispa Raportin tarkastaja Ins. Mikko Nykänen Sivu 2/8 1. MITTAUSKOHTEEN KUVAUS... 3 2. MITTAUSTEN

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Nro 188/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2012

Nro 188/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 188/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/89/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2012 ASIA Tampereen Energiantuotanto Oy:n hakemus Sarankulman energiantuotantolaitoksen

Lisätiedot

Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke

Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke Biolämpökeskus- ja kaukolämpösiirtojohtohanke Biolämpökeskus ja KL siirtojohtoprojekti 1. Biolämpökeskus 2 x 15 MW + LTO puuhake (turve) 2. Imatran pääkaukolämpöverkot Vuoksenniska, Sienimäki ja Imatrankoski

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2011 1 (7) 864 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta (Alppilan lämpökeskus) HEL 2011-000106 T 11 01 00 00

Lisätiedot

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUS 1 (5) -)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Selvitys Metsä Fibre Oy Kemin tehtaan TRS-yhdisteiden keräily - ja käsittelyjärjestelmien tehokkuudesta sekä soodakattilan ja meesauunin

Lisätiedot

Porvoon jalostamon ympäristötulos

Porvoon jalostamon ympäristötulos Porvoon jalostamon ympäristötulos 2015 Sisältö Syötöt ja tuotanto Käytetyt polttoaineet Päästöt ilmaan Päästöt veteen Jäähdytysvesi Jätteet Energiatehokkuus Ympäristöinvestoinnit Vaikutukset ympäristöön

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

Kuva 1. Ilmakuvassa esitetty massanvaihtoalue.

Kuva 1. Ilmakuvassa esitetty massanvaihtoalue. Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) 01621 Vantaa Kotipaikka Vantaa Jukka Ikäheimo Puh. 040 504 3764 www.poyry.com HYVINKÄÄN KAUPUNKI Päivä 3.1.2017 SEURANTAOHJELMA HANGONSILLAN KAAVA-ALUEEN PILAANTUNEEN

Lisätiedot

Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata?

Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata? Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Ryhmäpäällikkö, Jarno Ilme Energiamarkkinavirasto Tarkkailun lähtötilanne pk-sektorilla

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen

TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET. 13.12.2011, Arttu Peltonen TEOLLISUUDEN ENERGIAKATSELMUKSET 13.12.2011, Arttu Peltonen ENERGIAKATSELMUS Tavoite on vähentää kohteen energian- ja vedenkulutusta, kustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä ja näin toteuttaa kansallista

Lisätiedot

Jyväskylän Postiosoite/ Puhelin/Tel. Faksi/Fax Internet ammattikorkeakoulu Address JAMK University of Applied Sciences

Jyväskylän Postiosoite/ Puhelin/Tel. Faksi/Fax Internet ammattikorkeakoulu Address JAMK University of Applied Sciences 1 (11) MITTAUSSUUNNITELMA 26.6.2015 Tekijät: Jaakko Tukia Kimmo Puolamäki Mari Vasara 2 (11) Sisällys 1 Mittaussuunnitelman tavoite 3 2 Mitattavat kohteet 3 3 Mittausten toteutus 4 3.1 Mitattavat suureet

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Ilmoitus hevosenlannan koepolttamisesta lämpölaitoksessa. Suur-Savon Sähkö Oy/yhteyshenkilö Harri Karhu PL Mikkeli

Ilmoitus hevosenlannan koepolttamisesta lämpölaitoksessa. Suur-Savon Sähkö Oy/yhteyshenkilö Harri Karhu PL Mikkeli RANTASALMEN KUNTA Ympäristölautakunta Poikkitie 2 58900 RANTASALMI PÄÄTÖS koeluonteisen toiminnan ilmoituksesta Päätös annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2016. ASIA Ilmoitus hevosenlannan koepolttamisesta

Lisätiedot

Päästölupiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia päästökauppakaudelle 2013-2020

Päästölupiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia päästökauppakaudelle 2013-2020 Päästölupiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia päästökauppakaudelle 2013-2020 Yleiset päästölupiin liittyvät kysymykset 1. Missä vaiheessa uudelle laitokselle haetaan päästölupaa? Päästökauppalain 9 :n

Lisätiedot

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY

Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Pellettien pienpolton haasteet TUOTEPÄÄLLIKKÖ HEIKKI ORAVAINEN VTT EXPERT SERVICES OY Esityksen sisältö Ekopellettien ja puupellettien vertailua polttotekniikan kannalta Koetuloksia ekopellettien poltosta

Lisätiedot