ITÄRANNAN LÄMPÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄRANNAN LÄMPÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA"

Transkriptio

1 1 (8) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta ITÄRANNAN LÄMPÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Vapo Oy Energia PL Jyväskylä Kiinteistö ja kiinteistön haltija Tikkamannilan kylä, Lentoasema-alue niminen tila, rek.nro 2:0 Kiinteistön omistaa Senaattikiinteistöt, os. PL 237, Helsinki. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Lämpökeskus on Tikkakoskella Luonetjärven varuskunnan Itärannan alueella. Lähimmät asuinalueet ovat noin kilometrin päässä ja lähin puolustusvoimien konttorirakennus noin puolen kilometrin päässä. Hakemuksen vireilletulo Alueella ei ole asemakaavaa. Hakemus on tullut vireille ja sitä on täydennetty , ja Ympäristönsuojeluasetuksen 41 :n mukaan energialaitosten, joiden polttoaineteho on yli 5 MW, mutta enintään 50 MW, oli haettava ympäristölupaa mennessä. Laitoksella tehdään syksyn aikana olennaisia muutoksia, joiden perusteella on haettava ympäristölupaa (YSL 28 2 mom). Toiminta hakemuksen mukaan Lämpökeskus tuottaa tällä hetkellä kaukolämpöä noin 40 GWh/a. Tuotannon on ennustettu kasvavan noin 43 GWh:iin vuodessa vuoteen 2010 mennessä. Lämpökeskuksen vanhoista kattiloista kolme (halko, öljy- ja hakekattilat) kuljettimineen puretaan ja korvataan uudella, nimellisteholtaan 7 MW:n leijukerroskattilalla. Uusi kattila otetaan lämmöntuotantoon Vanhoista kattiloista käyttöön jäävät: - raskasta öljyä käyttävä teholtaan 6,0 MW:n kattila, arvioitu käyntiaika on h/v öljykattila ulkona, teho 4 MW, toimii vara- ja huippukattilana ja - arinakattila, nimellisteho 3, 5 MW, polttoaineena palaturve, käyttö loppuu suunnitelmien mukaan kevättalvella 2004

2 2 (8) Pääpolttoaineena on jyrsinturve, jonka kosteuspitoisuus on %. Puupolttoaineena on metsätähdehake (kosteuspitoisuus %). Kotimaisen polttoaineen määrä on t/a (turpeena), joka vastaa polttoainetehoa MWh/a. Käynnistyksessä käytetään kevyttä polttoöljyä, joka varastoidaan sisällä 15 m 3 :n säiliössä. Raskas öljy varastoidaan ulkona olevassa 800 m 3 :n säiliössä sekä sisällä olevassa 14 m 3 :n säiliössä. Sisällä olevat säiliöt on varustettu 100 %:lla valuma-altailla. Laudeveden neutralointiin käytettävä lipeä varastoidaan sisällä kontissa, jonka tilavuus on 1 m 3. Uusi polttoaineen vastaanottoasema rakennetaan vanhan vastaanottoaseman ja rakennuksen laajennuksen sisään. Kattilan tehoa säädetään kiinteän polttoaineen syöttöruuvin kierroslukua muuttamalla. Lämpökeskuksen keskimääräinen käyntiaika on tuntia vuodessa ja suurin käyntiaika tuntia. Lämpölaitos pystyy tuottamaan kaukolämpöä enimmillään 57,8 GWh/a. Savukaasut johdetaan kattilasta multisyklonin kautta savukaasupesurille. Savukaasun puhdistimien kokonaiserotusaste on 99,5 %.Pesurin erotusaste on noin 87,5 %. Savupiipun korkeus on 17 m. Laitoksen automaatiota ja sähköistystä uusitaan ja valvomotilaa saneerataan. Tulipesän ja savukaasujen lämpötilaa sekä savukaasujen happipitoisuutta mitataan jatkuvasti, ja happipitoisuuden saavuttaessa määritellyn raja-arvon, saadaan hälytys pääautomaatiojärjestelmään. Mittauslaitteiden kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti ja kalibroidaan tarvittaessa. Pesurin häiriötilanteessa saadaan hälytys valvomoon. Nuohous tehdään paineilmakäyttöisin käsin avattavin nuohoussuuttimin. Prosessia valvova hoitaja on paikalla jaksottaisesti. Automaatiojärjestelmästä saadaan seuranta- ja raportointitiedot käyttötarkkailuun. Laitoksen polttoaineista, päästöistä ja syntyvistä jätteistä pidetään kirjaa ja niistä raportoidaan vuosittain lupaviranomaiselle. Koepolttolaitos Lämpökeskuksen vieressä on erillinen koepolttolaitos. CMR- laitosta tullaan mahdollisesti käyttämään polttotekniikoiden kehittämiseen vuosittain enintään tuntia. Sillä tuotetaan muuta tuotantoa korvaavaa kaukolämpöä enintään MWh/a. Polttoaineena on puu. Savukaasut puhdistetaan multisyklonilla, jonka jälkeen savukaasujen hiukkaspitoisuus on enintään 200 mg/mj. Savupiipun korkeus on noin 10 m maanpinnasta. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Päästöt ilmaan Lämpökeskuksen hiukkaspäästö on 6 t/a, rikkidioksidipäästö 32 t/a, typen oksidien päästö 55 t/a ja hiilidioksidipäästö t/a. Kattilasta tulevan savukaasun hiukkaspitoisuus on mg/m 3 n (märkiä kaasuja), multisyklonin jälkeen 400 mg/m 3 n ja pesurin jälkeen 50 mg/m 3 n.

3 3 (8) Hiukkaspitoisuus kuivissa savukaasuissa 6 %:n happipitoisuuteen redusoituna on enintään 62 mg/m 3 n ja ominaispäästöt rikkidioksidille 133 mg/mj (kun turpeen rikkipitoisuus on 0,2 %) ja typen oksideille 230 mg/mj (NO 2 :na laskettuna). Hiukkaspäästömittaukset toteutetaan takuumittauksen jälkeen kolmen vuoden välein ja rikkidioksidi- ja typenoksidimittaukset kuuden vuoden välein. Melu Kaikki melua tuottavat laitteet ovat kattilahuoneen sisällä. Toiminnasta ei aiheudu meluhaittaa asutukselle. Lämpökeskuksen huoltotie tulee kulkemaan lentokentän pohjoispuolen kautta eikä Tikkakosken taajaman läpi. Lämpökeskukselle tuo kiinteää polttoainetta yksi kuorma-auto (115 m 3 ) talvella vuorokaudessa ja kesällä kolmessa vuorokaudessa. Jätehuolto Lämpökeskuksessa syntyy pohjatuhkaa 126 t/a, tuhkaa multisyklonilta t/a ja tuhkaa pesurilta 38,5 t/a, yhteensä t/a. Kaikki tuhka on kostutettua ja kootaan samalle siirtolavalle. Tuhkat läjitetään turvesoiden tienrakennustyömaiden välittömään läheisyyteen siten, että tuhkaa ei pääse valumaan ojiin ja sitä kautta vesistöihin. Läjitystä jatketaan voimalaitostuhkien uuden asetuksen voimaantuloon asti. Tuhka korvaa tienrakentamisessa tarvittavaa muuta materiaalia. Sijoitusalueet ovat seuraavien viiden vuoden aikana Palosuo Jyväskylän maalaiskunnassa ja Kurkisuo ja Valkeasuo Petäjävedellä. Yhdyskuntajäte (0,2 t/a) kuljetetaan järjestetyssä jätteenkuljetuksessa. Öljyiset jätteet (0,5 t/a) varastoidaan astioissa tiivispohjaisessa varastossa ja toimitetaan Mustankorkean jäteasemalle. Metalliromu (1 t/a) toimitetaan uusiokäyttöön. Romuakut ja vanhat loisteputket varastoidaan astioissa tiivispohjaisessa varastossa ja toimitetaan ongelmajätteiden käsittelylaitokselle. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään. Jätevedet Kaikki jätevedet johdetaan kunnan viemäriverkostoon, lattiakanaalien vedet öljynerotuskaivon kautta. Sosiaalijätevesiä syntyy enintään 15 m 3 /a ja muita jätevesiä (lattioiden huuhtelu- ja pesuvedet yms.) noin 10 m 3 /a. Pesurin selkeyttimeltä tulee jätevettä 2,5 m 3 /h ja se sisältää kiintoainetta 200 mg/l. Vesi johdetaan painesuotimelle, jonka jälkeen kiintoainepitoisus on 10 mg/l. Veden ph neutraloidaan lipeällä alueelle ph 6 8 ja vesi johdetaan sadevesiviemäriin. Sadevesiviemäriin johdetaan veden mukana pesurilta tulevaa tuhkaa 1,0 t/a. Toiminnan vaikutus ilman laatuun Palamisprosessin valvonnalla ja säädöllä taataan tehokas palaminen, jolla minimoidaan hiilimonoksidin ja palamattomien hiilivetyjen päästöt ympäristöön. Hiukkaspäästöjä rajoitetaan multisyklonilla ja pesurilla. Uudessa kattilassa käytetään nykyaikaista polttotekniikkaa, joka on hyvän hyötysuhteen (87 %) perusteella ympäristöystävällistä. Alhaiset palamislämpötilat, jonka valittu polttotekniikka mahdollistaa, vähentävät tehokkaasti typenoksidien syntymistä. Nykyaikaisen automaatio- ja säätötekniikan sekä te-

4 4 (8) hokkaan savukaasujen puhdistuslaitteiston avulla laitoksessa tuotettu energia on ominaispäästöiltään vain vähän ympäristöä kuormittavaa. MUUT LUVAT Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa ja koelämpökeskusta koskeva lupa toiminnan muuttamiseen sekä ympäristölupapäätös koelämpökeskuksen toiminnan jatkamisesta. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Kuulutus Jyväskylän maalaiskunnan ilmoitustaululla, kirjastossa ja kirjastoautossa sekä erityistiedoksianto rajanaapureille Muistutukset ja mielipiteet Muistutuksia ei ole tehty. Lausunnot Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta ilmoittaa lausuntonaan , että sillä ei ole huomauttamista hakemuksesta. Petäjäveden ympäristölautakunta lausunnossaan ilmoitti, että hakemuksesta ei riittävästi käy selville, miten tuhkien varastointi ja käyttö tien rakentamisessa järjestetään. Varastoinnin ja rakentamisen aikana tulee ehdottomasti varmistua siitä, ettei tuhkaa pääse valumaan ojiin ja sitä kautta vesistöihin. Tuhkien varastoinnista voi aiheutua pölyämistä ilmaan ja tuhkien kulkeutumista sadevesien mukana vesistöihin. Petäjäveden ympäristölautakunta toteaa, että voimalaitostuhkien käyttämisestä tiettyihin rakennuskohteisiin ilman erillistä ympäristölupamenettelyä on vireillä uusi asetus, joka ei ole toistaiseksi tullut voimaan. Siksi lautakunnan mielestä tuhkien varastoinnista ja käytöstä tierakenteisiin tulee tehdä erillinen selvitys aikatauluineen ympäristölautakunnan tarkastettavaksi. Ympäristölupaan tulee myös sisällyttää ehto tuhkan laadun tarkkailusta vähintään kerran vuodessa ulkopuolisen asiantuntijalaitoksen toimesta. Tarkkailun tulokset tulee toimittaa kuntaan välittömästi niiden valmistuttua. Tarkastukset Lämpökeskus on tarkastettu Hakijan vastine Hakija on saanut tiedon annetuista lausunnoista ja on toimittanut täydennyksiä ympäristölupaan YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Ympäristölautakunta myöntää Vapo Oy Energialle ympäristönsuojelulain 41 :n mukaan ympäristöluvan. Toiminta tulee järjestää hakemuksen mukaisesti mm. seuraavasti: Lämpö tuotetaan leijukerroskattilalla. Kiinteät polttoaineet jyrsinturve ja metsätähdehake varastoidaan sisällä. Sisällä olevat polttoainesäiliöt on varustettu valuma-altailla, joiden tilavuus vastaa säiliöiden tilavuutta. Savukaasut johdetaan kattilasta multisyklonin kautta savukaasupesurille. Syklonin erotusaste on 71 98,5 %. Savupiipun korkeus on 17 m.

5 5 (8) Hiukkaspäästömittaukset toteutetaan takuumittauksen jälkeen kolmen vuoden välein ja rikkidioksidi- ja typenoksidimittaukset kuuden vuoden välein. Koepolttolaitoksen savukaasujen hiukkaspäästö on enintään 200 mg/mj. Laitostiloista tulevat jätevedet johdetaan öljynerotuskaivojen kautta vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Pesurilta tuleva lauhdevesi suodatetaan ja neutraloidaan ennen viemäriin laskemista. Lämpökeskuksen toimintaa tarkkaillaan ja siitä pidetään kirjanpitoa hakemuksen mukaisesti. Tuhka toimitetaan Vapon turvetuotantoalueille tienrakennuksen pohja- ja täytemateriaaliksi Palosuolle, Kurkisuolle ja Valkeasuolle. Lisäksi toiminnassa tulee noudattaa seuraavaa: 1. Leijukerroskattilan keskimääräinen vuosipäästö ei saa ylittää ominaispäästöä 82 mg/mj. 2. Polttoaineet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit varastoidaan tiiviissä säiliöissä, jotka varustetaan suojakaukaloin niin, ettei haitallisia aineita pääse viemäriin tai maaperään. Öljysäiliöiden tiilestä muurattujen valuma-altaiden tiiviys tarkastetaan ja tarvittaessa altaat tiivistetään mennessä. 3. Savukaasun puhdistinlaitteet on hoidettava ja pidettävä jatkuvasti käytössä. Puhdistinlaitteiden toimintakuntoa on tarkkailtava ja tarkkailun tulokset on ilmoitettava vuosiraportoinnin yhteydessä. 4. Viemäriin ei saa päästää jätevettä, josta on haittaa viemäriverkostolle, jätevedenpuhdistamolle tai puhdistamolietteen käsittelylle. Pesurilta tulevat jätevedet on johdettava jätevesiviemäriin. Jäteveden ph:n tulee olla 6-8 ja kiintoainepitoisuuden enintään 10 mg/l. Hakijan tulee tarkkailla jäteveden laatua vuosittain. Ensimmäisellä lämmityskaudella tarkkailua tulee tehdä vähintään kolme kertaa. Tarkkailusuunnitelma tulee toimittaa ympäristölautakunnalle mennessä. 5. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää asuinalueilla keskimääräistä melutasoa L Aeq päivällä (klo 7 22) 55 db tai yöllä (klo 22 7) 45 db. Hakijan on tarvittaessa selvitettävä laitoksen aiheuttama melutaso mittaamalla. 6. Hakija seuraa käytettävien polttoaineiden määrää ja laatua. Raskaan polttoöljyn rikkipitoisuuden on oltava alle 1,00 painoprosenttia. Kultakin turvetuotantoalueelta tulevan turpeen laadusta määritetään vuosittain rikki-, kosteus- ja tuhkapitoisuus sekä lämpöarvo. Tiedot toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiraportoinnin yhteydessä. 7. Hakija laatii suunnitelman tuhkan sijoittamisesta turvetuotantoalueelle ja toimittaa sen asianomaisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen tuhkan kuljettamista alueelle. Suunnitelman tulee sisältää tarvittavat toimenpiteet,

6 6 (8) joilla estetään turpeen tai sen sisältämien ympäristölle haitallisten aineiden huuhtoutuminen vesistöön tai pohjavesiin. 8. Hakija teettää syklonilta tulevan tuhkan ja lietetuhkan laadusta kolmen vuoden välein asiantuntijalaitoksella tutkimuksen, josta ilmenee tuhkan mahdollisesti sisältämät ympäristölle haitalliset aineet ja niiden vaikutus ympäristössä. Tulokset toimitetaan vuosittain Jyväskylän maalaiskunnan ja Petäjäveden kuntien ympäristölautakunnille. Ensimmäiset tulokset toimitetaan mennessä. 9. Jätteet lajitellaan ja varastoidaan ja jätehuolto kiinteistöllä muutenkin järjestetään kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. 10. Ongelmajätteet varastoidaan tiiviillä alustalla, katetussa ja lukitussa tai valvotussa tilassa. Syntyvien ongelmajätteiden (esim. kemikaalijätteet, lyijyakut, paristot, loisteputket, kiinteä öljyinen jäte, öljynerotuskaivon tyhjennysjäte ja jäteöljy) määristä ja niiden edelleen toimittamisesta sekä öljynerotuskaivojen tarkkailusta ja tyhjennyksistä pidetään kirjaa. Kirjanpito esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle. 11. Lämpökeskuksen toiminnasta ja päästöistä laaditaan vuosiyhteenveto, joka toimitetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportissa ilmoitetaan tiedot käytettyjen polttoaineiden määristä ja laadusta, tuotantotiedot kattiloittain sekä tehtyihin mittauksiin perustuvat laskelmat päästöistä (hiukkaset, rikkidioksidi, typen oksidit, hiilidioksidi), laitoksen jätehuollosta sekä poikkeuksellisista tilanteista. 12. Hakijan on ilmoitettava toiminnasta vastaavien henkilöiden yhteystiedot ympäristönsuojelutoimistoon mennessä. 13. Toiminnan harjoittaja osallistuu alueen ilman laadun seurantaan. 14. Sellaisista poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta ympäristöön tai luvan noudattamiseen, esimerkiksi puhdistinlaitteiden rikkoutumisesta, ilmoitetaan välittömästi ympäristönsuojelutoimistoon. (YSA 30 ) 15. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta lopettamisesta taikka toiminnan harjoittajan vaihtumisesta ilmoitetaan viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 81 ) 16. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden perusteella annettujen valtioneuvoston päätösten ja asetusten vaatimukset. Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä naapuruussuhdelaissa tarkoitettua pysyvää kohtuutonta rasitusta, kun toimitaan hakemuksen ja lupaehtojen mukaisesti. Hiukkaspäästölle asetettu raja perustuu valtioneuvoston päätökseen 157/87 (lupaehto 1). Savukaasut on puhdistettava hakemuksen mukaisesti multisyklonilla ja pesurilla (lupaehto 3). Polttoaineiden laadun seuranta on tarpeen laitoksen päästöjen tuntemiseksi (lupaehto 6).

7 7 (8) Ympäristölle vaarallisten aineiden varastoinnista on annettu lupaehto 2 maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Laitoksen aiheuttamaa melutasoa on rajoitettu lupaehdossa 5 terveydellisen haitan estämiseksi. Pesurilta tulevat jätevedet sisältävät turpeen poltossa syntyneitä palamistuotteita, jotka saattavat sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Jätevesien johtaminen jätevesiviemäriin ja edelleen jäteveden puhdistamoon on maaperän, pohjavesien ja vesistön pilaantumisen estämiseksi tarpeen (lupaehto 4). Hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä laitoksella syntyvien jätevesien laadusta, joten jätevesien tarkkailusta on annettu lupaehto 4. Petäjäveden ympäristölautakunnan lausunnossaan esittämät asiat on otettu huomioon lupaehdoissa 7 ja 8. Hakemuksessa ei ole esitetty riittäviä selvityksiä tuhkan varastoinnista ja käsittelystä, joten hakija on velvoitettu toimittamaan asiassa riittävät selvitykset. Selvitysten perusteella asianomaisen kunnan lautakunta voi antaa tuhkan käsittelystä tarvittavat määräykset. Jätehuollon järjestämiseksi jätelain mukaisesti on annettu lupaehdot 9 ja 10. Laitoksen toiminnan valvontaa varten on annettu lupaehdot LUVAN VOIMASSAOLOAIKA Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan harjoittajan on esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hakemus lupamääräysten tarkistamista varten mennessä. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen muuttamiseen on haettava lupa (YSL 28 ). Luvan myöntänyt viranomainen voi muuttaa lupaa ympäristönsuojelulain 58 :n perusteella. YMPÄRISTÖLUPAMAKSU Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 1 698,69. Maksu perustuu Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan. Maksutaulukon mukaan energiantuotantoa koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelystä peritään 2 035,06 (ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 3 kohdan mukaiset laitokset). Koska hakemuksesta ei ole kuulutettu sanomalehdessä, vähennetään maksusta 336,37 (taksa 5.8 ). SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 7, 8, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 90, 96, 97, 105 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 37 Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 5, 6, 7 Jätelaki (10727/93) 4, 6, 9, 15, 51, 52 Valtioneuvoston päätös 157/87 yleisistä ohjeista voimalaitosten ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi Valtioneuvoston asetus 766/2000 raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston päätös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksymisestä

8 8 (8) LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätöksen antopäivä on Päätöksestä kuulutetaan Jyväskylän maalaiskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Päätös lähetetään tiedoksi kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle, Keski- Suomen ympäristökeskukselle ja Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnalle. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta (YSL 96 ). Valitusaika päättyy Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009

Lupajaosto Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 75531 Nurmes NURMEKSEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lupajaosto PL 12 Annettu julkipanon jälkeen 75531 NURMES 2.6.2009 Nro 51/2009 LUPAJ 26.5.2009, 19 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuk sen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot