Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon"

Transkriptio

1 A JI Metsä sijoituskohteena JE = I J JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Esa Uotila Antrei Lausti Puuntuotannon keskimääräinen reaalituotto jäänyt 2 luvulla yhteen prosenttiin Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon sitoutuneen metsäomaisuuden tuotto osatekijöittäin vuosina Puuntuotannolla aikaan saatavaa metsäomaisuuden tuottoa ja riskiä verrataan osake-, asunto- ja obligaatiosijoittamiseen. Omaisuus on kaikissa sijoitusluokissa arvotettu vuoden lopun hinnoilla. Vuoden 25 tiedot ovat ennakkotietoja. Puuntuotannon reaalituotto on pysynyt 3 4 prosentissa vuosina , kun tuoton osatekijöistä otetaan huomioon rahana ja puustona realisoituvat puuntuotannon tulot ja kustannukset sekä pystypuuston määrän muutoksen arvo (kuva 1). Selvä ero alkujakson ( ) ja metsäverotuksen siirtymäkauteen osuvan loppujakson ( ) välillä oli se, että alkujaksolla pystypuuston määrän muutoksen arvo tuotti keskimäärin prosentin vuodessa, kun loppujaksolla sen tuotto jäi runsaiden tukkipuuvaltaisten päätehakkuiden takia vain hivenen positiiviseksi. Loppujaksolla tulojen, kustannusten ja puuston määrämuutoksen yhteenlaskettu tuotto nousi kuitenkin trendinomaisesti 3 prosentista 3,7 prosenttiin. Vuonna 25 metsäteollisuuden työkiista vähensi hieman hakkuumääriä, mikä näkyi positiivisena pystypuuston määrän muutoksen arvon tuottona. Laskelmassa puuntuotannon kustannuksina käytettiin investointeja metsänhoito- ja perusparannustöihin Kantohintojen muutos vaikuttaa laskelmissa metsäomaisuuden arvona käytettävään hakkuuarvoon. Pystypuuston puutavaralajimäärä on noin 3-kertainen hakkuiden ja nettokasvun yhteismäärään verrattuna, joten kantohintojen muutokset vaikuttavat keskeisesti koko puuntuotannon sijoitustuottoon (kuva 2). Suurimmillaan kantohintojen muutoksen vaikutus tuottoon oli 199 luvun alun laman ja sitä seuranneen nousukauden aikana. Vuonna 25 joulukuun kantohinnat alenivat verrattuna edelliseen vuoteen ja kantohintamuutoksen tuotto jäi negatiiviseksi (-2,5 %). Puuntuotannon reaalinen kokonaistuotto jäi runsaaseen prosenttiin. Vuosina puuntuotannon nimellistuotto oli keskimäärin 8 prosenttia vuodessa, mutta inflaatio vei tuotosta lähes kolme neljäsosaa (kuva 3). Kausi voidaan jakaa kolmeen jaksoon. Vuosia kuvaa nimelliskantohintojen muutoksen suuri osuus kokonaistuotosta ja korkea inflaatio. Lamaan päättyvä jakso oli puuntuotannon kannalta huono ja nimellistuotto jäi alle keskimääräisen inflaatiotason. Laman pohjalta alkavaa ja metsäverotuksen siirtymäkauteen ( ) osuvaa jaksoa kuvaa matala inflaatio ja puuntuotannon kohtalaisen hyvä 5 prosentin reaalituotto. Lisäksi siirtymäkaudelle oli tunnusomaista se, että runsaiden päätehakkuiden takia puuntuotannon nettotuloksesta saatu tuotto oli korkea, mutta vastaavasti puuston määrän muutoksen arvosta ei syntynyt tuottoa.

2 2 Vuonna 25 puuntuotannon nimellinen sijoitustuotto (2 %) jäi kantohintojen alenemisen takia selvästi jälkeen muista vertailussa mukana olleista sijoitusluokista (taulukko 1). Selvästi parhaan tuoton tarjosivat osakkeet 3 prosentin nimellistuotolla, mutta metsäteollisuusosakkeiden tuotto (5 %) jäi selvästi jälkeen osakkeiden keskimääräisestä tuotosta. Myös asunnoista saatu tuotto pysyi korkeana (12 %). Elinkustannusindeksin perusteella laskettu inflaatio jäi 1 prosenttiin. Puuntuotantoon sijoittamisen nimellisriski (tuottojen keskihajonta) oli vuosina keskimäärin 13 (taulukko 2). Puuntuotannon ja valtion obligaatioiden riski on alentunut rahamarkkinoiden vapautumisen (1986) jälkeen, mutta osake- ja asuntosijoittamisen riskit ovat nousseet. Vuosina tuotto/riski -suhteella mitaten parhaat sijoitusluokat olivat valtion obligaatiot ja asunnot, sillä osakkeiden suuri volatiliteetti pudotti niiden sijoitusta tällä mittarilla. Vuodesta 1985 alkavalla jaksolla puuntuotannon kumulatiivinen tuottoindeksi päätyy 95 prosenttiin vuonna 25 (kuva 4). Tarkastelujaksolla puuntuotannon tuotto jäi noin kolmasosaan pörssiosakkeiden kumulatiivisesta tuottoindeksistä.

3 3 5 4 Reaalituotto, % e Puunmyyntitulot Pystypuuston määrän muutoksen arvo Tuotto yhteensä (ilman kantohintojen muutosta) Puuntuotannon investoinnit Valtion tuki puuntuotantoon Kuva 1. Metsänomistamisen reaalinen tuotto ilman kantohintojen muutosta e. Rahanarvon muutos on tehty elinkustannusindeksillä. Reaalituotto, % e Kantohinnan muutos Kokonaistuotto Kuva 2. Metsänomistamisen reaalinen kokonaistuotto e. Metsäomaisuuden arvo (hakkuuarvo) laskettu joulukuun kantohinnoilla ja rahanarvon muutos tehty elinkustannusindeksillä.

4 Nimellistuotto, % Kantohinnan muutos Pystypuuston määrän muutoksen arvo Nettotulos Inflaatio e e Vuodet Kuva 3. Metsänomistamisen nimellinen sijoitustuotto kolmeen osatekijään jaettuna ja inflaatio e Nimellistuottoindeksi, % e Puuntuotanto Metsäteollisuusosakkeet Valtion obligaatiot Pörssiosakkeet Asunnot Inflaatio Kuva 4. Metsänomistamisen sekä eräiden muiden sijoitusluokkien kumulatiiviset nimellistuottoindeksit ja inflaatio e.

5 5 Taulukko 1. Metsänomistamisen, metsäteollisuusosakkeiden, kaikkien osakkeiden, asuntojen ja valtion obligatioiden nimellistuotot sekä elinkustannusindeksin perusteella laskettu inflaatio e. Puuntuotanto Metsäteollisuuden osakkeet Sijoitusluokka % Kaikki Asunnot Obligaatiot Inflaatio osakkeet ,2 16, 19,7 1,6 8,6 6,4 2 6,9-16, -9,8 2,8 6,7 3,4 21-3,3 11, -36,6 7,3 5,6 1,6 22 7,7-22,3-39,8 13,1 9,3 1,6 23-2,3 7,3 8,2 12,1 4,1,6 24 6,4 9,6 7,3 9,7 6,4,4 25e 2,1 5,1 3,2 12,1 3,5 1, Lähteet: Metsäntutkimuslaitos, Helsingin pörssi, Tilastokeskus, Sampo Oyj. Taulukko 2. Sijoitusluokkien nimellistuotot ja -riskit sekä niiden suhde vuosina e Nimellistuotto Nimellisriski Tuotto/riski e 25e 1985e 25e 25e e 25e Korkeat riskit ja tuotto-odotukset Kaikki pörssiosakkeet 15,2 14,9 15, 23,6 36,8 31,6,6,4,5 Metsäteollisuusosakkee 11,4 14,2 13, 23,1 29,8 26,9,5,5,5 Keskimääräiset riskit ja tuotto-odotukset Asunnot 13,1 8,5 1,4 8, 12,6 11, 1,7,7,9 Puuntuotanto 12,8 4,8 8,1 16,1 9,2 12,9,8,5,6 Matala riski ja tuotto-odotukset Valtion obligaatiot 8,1 8,1 8,1 3,5 6,5 5,4 2,3 1,2 1,5

6 6 METSÄ SIJOITUSKOHTEENA Määritelmiä Puuntuotannon tuoton laskenta perustuu eri puutavaralajeista saataviin myyntituloihin ja puuntuotantoon käytettyihin menoihin sekä metsäomaisuuden arvonmuutokseen, joka lasketaan puutavaralajien määrien ja hintojen muutosten perusteella. Vuotuinen tuotto suhteutetaan hakkuuarvona laskettuun metsäomaisuuden arvoon. Sijoitustuotto on toimintaan sitoutuneelle pääomalle saatava tuotto. Nimellistuotto saadaan käytettäessä sijoitustuoton laskennassa laskentavuoden hintoja. Reaalituotossa on otettu huomioon rahan arvon muutokset. Riski sijoittamisen yhteydessä tarkoittaa epävarmuutta tulevasta tuotosta. Sitä arvioidaan mm. tuottojen vaihteluiden (volatiliteetti) keskihajonnan perusteella. Metsäomistuksen pääomana käytetty hakkuuarvo saadaan kertomalla puutavaralajeittaiset puumäärät niiden kantohinnoilla. Kantohinta on puutavaralajeittainen yksikköhinta ( /m³) pystykaupalla myydyistä puista. Pystykauppa tarkoittaa puun ostajan saamaa metsänhakkuuoikeutta tietylle alueelle ja puustolle (leimikolle). Yksityismetsillä tarkoitetaan varsinaisten yksityismetsänomistajien metsien lisäksi myös mm. yhteismetsiä sekä kuntien ja seurakuntien metsiä. Yhtiöiden omat metsät ja Metsähallituksen metsät jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Menetelmät Puuntuotannon tuotto esitetään tässä tiedotteessa koko maan (pl. Ahvenanmaa) keskiarvona. Tilasto laaditaan erottelemalla vuotuinen nimellistuotto, inflaatio ja reaalituotto, määrittelemällä sijoitustuoton keskihajonta (riski) tarkasteltavalla aikaperiodilla, ja erottelemalla vuotuisen sijoitustuoton komponentit: hakkuutulot, puutavaran hintojen muutoksesta johtuva puuston arvon muutos, pystypuuston nettomäärän muutoksesta johtuva puuston arvonmuutos sekä puuntuotannon kustannukset. Puuntuotannon tuoton laskentatiedot Metsäkeskukset 25 Ahvenanmaa 1 Rannikko 1a Etelärannikko 1b Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 1 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi Osakkeiden tuoton laskentaan on käytetty vuosille Helsingin Pörssin HEX-yleisindeksin tuottoindeksiä ja vuosille Ruotsalaisen kauppakorkeakoulun laskemaa WI-indeksiä, joka on kuvattu yksityiskohtaisesti julkaisussa Berglund ym. (1983). Asuntojen tuotto on laskettu Tilastokeskuksen asuntojen hinta-, vuokra- ja asunto-osakeyhtiöiden kustannustietojen (esimerkiksi yhtiövastikkeet) perusteella. Asuntojen kohdalla vuoden 25 tiedot perustu- Etelä- Suomi Vuotuisen pystypuuston määrän laskenta perustui 7, 8 ja 9 valtakunnan metsien inventointien (VMI) puutavaralajeittaisiin tietoihin sekä tilastoituihin hakkuumääriin. Puuston hakkuuarvo vuoden lopussa on laskettu kertomalla puutavaralajeittaiset puumäärät kyseisen vuoden joulukuun kantohinnoilla. Hakkuumäärät perustuivat tilastoituihin puutavaralajeittaisiin markkinahakkuisiin ja metsänomistajien omaa puunkäyttöä selvittäneisiin tutkimuksiin. Laskelmat koskivat yksityismetsätaloutta sekä omistajaryhmää "muut" eli kuntia, seurakuntia, säätiöitä ym. Puuntuotannon tulot saatiin kertomalla puutavaralajeittaiset hakkuumäärät niiden kantohintojen vuosikeskiarvoilla. Puuntuotannon investoinnit perustuivat tilastoituihin metsänhoidon ja -parannuksen kustannuksiin. Kokonaiskustannuksista vähennettiin valtion puuntuotantoon myöntämät tuet. Puuntuotannon reaalinen tuotto osatekijöittäin on laskettu elinkustannusindeksillä deflatoiduilla kantohinnoilla ja kustannuksilla (kuvat 1 ja 2). Muut sijoitusluokat Pohjois- Suomi b a

7 7 vat heinä lokakuun tilanteeseen. Valtion obligaatioiden tuottoindeksi vuosille on johdettu Suomen Pankin sarjoista. Indeksi sisältää vain 1 3 obligaatiota. Vuosille on käytetty Sammon bond -indeksiä. Kaikkien sijoituskohdeluokkien tulokset on määritelty samalla sijoitussalkku- eli Port-foliojohtamisen lähestymistavalla, joka seuraa omaisuusarvojen muutoksia. Omaisuusarvoihin lisättiin vuosittaiset osingot, vuokrat, yhtiövastikkeet, hakkuutulot jne. ja niistä vähennettiin toiminnasta aiheutuneet menot. Vuosituottoprosentti laskettiin tuottojen ja omaisuuden arvon suhteen luonnollisena logaritmina. Riskiä mitattiin omaisuuksien vuosittaisten tuottoprosenttien keskihajonnalla. Laskentamenetelmä on esitetty Laustin ja Penttisen (1998) ja Penttisen ja Laustin (24) julkaisuissa. puuston kehittymisestä ainakin kahden VMI-mittauksen väliltä. Sen sijaan viimeksi tehdyn VMI-mittauksen jälkeen joudutaan paremman tiedon puutteessa käyttämään tuoreimpia VMI:ssä mitattuja kasvutietoja. Mitä pidemmäksi väli edelliseen VMI:n maastomittaukseen venyy, sitä suuremmaksi virhemahdollisuus kasvaa. Vertailtavuus Tuloksia voidaan suoraan vertailla muiden samalla menetelmällä laskettujen sijoituskohdeluokkien kuten asuntojen, obligaatioiden, joukkovelkakirjojen, osakkeiden tai metsäteollisuusosakkeiden tuottoon. Vertailuja voidaan tehdä myös muilla menetelmillä (esim. Artto & Pirjetä 22) määriteltyihin tuloksiin. Luotettavuus Tulosten luotettavuus perustuu käytettyjen tilastojen luotettavuuteen. Metsänomistamisen tuottotietojen laskennassa käytettyjen lähtötietojen luotettavuutta selostetaan valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) osalta sen tuloksia esittelevissä julkaisuissa (esim. Metsätieteen aikakauskirja 2B/25) ja muiden metsätilastotietojen niitä esittelevien metsätilastotiedotteiden laatuselosteissa. (esim. Metsätilastotiedotteet 772, 778, 87, 89 Puuston määrän laskentamenetelmästä johtuen puuston arvon laskennassa suurimmat epätarkkuudet aiheutuvat puutavaralajijaosta ja viimeisen VMI-mittauksen jälkeisen puuston kehittymisen arvioinnista. Puulajien jako tukki- ja kuitupuutavaralajeihin on tehty VMI-tietojen perusteella. Esimerkiksi muutoksia puutavaralajien mittavaatimuksissa tai markkinatilanteesta johtuvia eroja runkojen apteerauksessa ei ole otettu huomioon. Menetelmällä saadaan kuitenkin pääoman arvonmääritystä varten riittävän tarkat puustotiedot ja kuva Kirjallisuutta Artto, E & Pirjetä, A. 22. Review of the Performance of Forest Industry in North America and Scandinavia. LTT-Tutkimus Oy. Helsinki. Berglund, T., Wahlroos, B. & Grandell, L The Kop and Unitas Indexes for the Helsinki Stock Exchange in the Light of a New Value Weighted Index. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 32(1): Lausti, A. & Penttinen, M The analysis of return and its components of non-industrial private forest ownership by forestry board districts in Finland. Silva Fennica 32(1): Penttinen, M. & Lausti, A. 24. The Competitiveness and Return Components of NIPF Ownership in Finland. Liiketaloudellinen Aikakauskirja 53(2). Uotila, E. 25. Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto Metsätieteen aikakauskirja 1/25:

8 SVT Suomen Virallinen Tilasto Finlands Officiella Statistik Official Statistics of Finland Maa-, metsä- ja kalatalous Yhteystiedot: Metsäntutkimuslaitos Metsätilastollinen tietopalvelu Unioninkatu 4 A 17 Helsinki Puh Faksi ISSN Maa-, metsä- ja kalatalous ISSN Metsätilastotiedote

Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon

Tässä tiedotteessa esitetään puuntuotantoon A JI Metsä sijoituskohteena 1983 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Esa Uotila Antrei Lausti 2.5.2007 864 Metsänomistamisen sijoitustuotto

Lisätiedot

Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto 1983 2003

Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto 1983 2003 Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Esa Uotila Esa Uotila Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen sijoitustuotto 1983 2003 Uotila, E. 2005. Yksityismetsien hakkuuarvo ja metsänomistamisen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 52/2014 Metsä sijoituskohteena 1983 2013 15.12.2014 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 4 prosenttia vuonna 2013 Yksityismetsien

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Käsitteitä. Aineistot

Käsitteitä. Aineistot 14 YKSITYISMETSÄTALOUDEN KANNATTAVUUSAINEISTOT Yksityismetsätalouden kannattavuusaineistoihin kerätään jo valmiina olevaa yksityismetsätalouden tuloihin ja menoihin liittyvää aineistoa ja tehdään sen perusteella

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Yritysten taloutta tutkitaan laskentatoimen ja

Yritysten taloutta tutkitaan laskentatoimen ja Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Markku Penttinen ja Antrei Lausti Metsänomistamisen markkinariski Laskentatoimi ja rahoitus Yritysten taloutta tutkitaan laskentatoimen ja rahoituksen menetelmin.

Lisätiedot

Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien ja markkina-arvojen mukaan

Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien ja markkina-arvojen mukaan 28 Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien ja markkina-arvojen mukaan Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 2.3.2007 ja tarkistettuna 18.6.2007 Hyväksytty 21.9.2007 Yksityismetsien arvo tuottoarvolaskelmien

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213 Pellervo Economic Research Institute Reports 213 METSÄNOMISTAJIEN NÄKEMYKSIÄ METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUDESTA JA PUUN TARJONNASTA VUOTEEN 2015 Tapio

Lisätiedot

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys

Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Esa-Jussi Viitala ja Jussi Leppänen Esa-Jussi Viitala Yhteismetsien edistämisen perustelut, tutkimusnäyttö ja tilakoon merkitys Viitala, E.-J. & Leppänen, J. 2014.

Lisätiedot

METSÄLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKURI

METSÄLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKURI PTT työpapereita 142 PTT Working Papers 142 METSÄLIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUSLASKURI Käsitteet ja ohjeet Metsätalouslaskuri 1.0 24.1.2013 Jyri Hietala Helsinki 2013 1 PTT työpapereita 142 PTT Working Papers

Lisätiedot

Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen

Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Veli-Matti Saarinen, Jukka Aarnio, Esa Uotila ja Esa-Jussi Viitala Veli-Matti Saarinen Metsätiehankkeen yksityistaloudellinen kannattavuus kestävän

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena

42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena 42 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin ja markkina-analyysin tukena Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 18.2.2005 Hyväksytty 9.8.2005 Kauppahintatilastot metsätilojen kiinteistöarvioinnin

Lisätiedot

Yksityismetsien puunmyyntitulot omistajaryhmittäin ja alueittain

Yksityismetsien puunmyyntitulot omistajaryhmittäin ja alueittain Metsätieteen aikakauskirja Järveläinen, Karppinen & Ripatti t i e d o n a n t o Veli-Pekka Järveläinen, Heimo Karppinen ja Pekka Ripatti Yksityismetsien puunmyyntitulot omistajaryhmittäin ja alueittain

Lisätiedot

Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa

Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa PTT raportteja 232 PTT Reports 232 Omaisuus ja hoiva Eri omaisuuslajit vanhuusajan hoivan rahoittamisessa Jyri Hietala Markus Lahtinen Petri Mäki-Fränti Sami Pakarinen Helsinki 2011 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Miikka Mäenpää KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Opinnäytetyö Metsä- ja puutalouden markkinointi Kesäkuu 2006 Opinnäytetyön päivämäärä 2.6.2006 Tekijä Miikka Mäenpää

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAMISEN TUOTTO JA RISKI FINANSSIKRIISIN AIKANA. Risk and return of housing investments during the financial crisis

ASUNTOSIJOITTAMISEN TUOTTO JA RISKI FINANSSIKRIISIN AIKANA. Risk and return of housing investments during the financial crisis Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen ASUNTOSIJOITTAMISEN TUOTTO JA RISKI FINANSSIKRIISIN AIKANA Risk and return of housing investments

Lisätiedot

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle

Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/1/mwp143.htm ISBN 978-951-4-2216-6 (PDF) ISSN 1795-15X Taloudellisesti optimaalisista harvennuksista ja kiertoajoista männylle ja kuuselle Kari Hyytiäinen, Olli

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Vuosina 1994 96 teollisuuden puunkäyttö ja hakkuut olivat ennätyksellisen suuret. Teollinen puunkäyttö oli 58 miljoonaa kuutiometriä vuodessa; siitä kotimaisen puun

Lisätiedot

Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omistusjärjestelyt vuosina 2001 2005

Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omistusjärjestelyt vuosina 2001 2005 Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Esa-Jussi Viitala Esa-Jussi Viitala Stora Enson ja Metsäliitto-konsernin metsien omistusjärjestelyt vuosina 2001 2005 Viitala, E.-J. 2010. Stora

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS. Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 LAKISÄÄTEISEN TAPATURMA- VAKUUTUKSEN TILASTOTUTKIMUS Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2007:3 KUVAILULEHTI/ BESKRIVNING Julkaisija/Utgivare Vakuutusvalvontavirasto, Försäkringsinspektionen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot

Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot Metsätieteen aikakauskirja m e t s ä v a r a t Antti Ihalainen ja Arto Ahola Antti Ihalainen Arto Ahola Pyry- ja Janika-myrskyjen aiheuttamat puuston tuhot Ihalainen, A. & Ahola, A. 2003. Pyry- ja Janika-myrskyjen

Lisätiedot