ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN"

Transkriptio

1 ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN

2 ETÄTYÖKYSELY ASKAINEN TULOKSET

3 SAATTEEKSI Askaisissa toteutettiin etätyöhön liittyvä kysely huhti toukokuussa Kyselyllä selvitettiin Askaisten kunnan kesäasukkaiden, osa aikaisten asukkaiden ja vapaa ajanasukkaiden kiinnostusta etätyön tekemiseen, kokemuksia etätyön tekemisestä sekä mahdollisia toiveita asian suhteen. Etätyöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä pääasiassa tieto ja tietoliikenneteknologian tukemana suoritettua työtä, joka ei ole (työ)paikkaan tai (työ)aikaan sidottua. Kyse on siis työstä, jota voidaan joustavasti ja sovitusti tehdä varsinaisen työpisteen ulkopuolella vakituisesti tai vaikkapa vapaa ajanasunnolta käsin parina päivänä viikossa. Kysely oli osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället hanketta (InterregIIIASkärgård), joka toteutetaan Ahvenanmaan, Turunmaan, Turun seudun ja Vakka Suomen seudun sekä Länsi Uudenmaan saaristoalueilla Hankkeen tavoitteena on koota saaristosta kokemuksia etätyön ja muun it perustaisen työn edistämisestä ja edistämiseksi saaristoalueella. Hankkeella edistetään saariston työmahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja sitä myötä alueen vetovoimaisuutta asumisen ja elämisen paikkana. Suomenkielisten saaristokuntien osalta kyselyaineistoa käytetään myös Turun yliopiston maantieteen laitoksella valmisteilla olevan ja hanketta tukevan opinnäytetyön kuntaaineistona. Yhteistyöstä kiittäen, Sami Tantarimäki Elisa Holma Suunnittelija, FT Harjoittelija Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus p , p , e. e.

4 SISÄLLYS 1. Johdanto 1 2. Kaikki kyselyyn vastanneet ja työikäiset Yleistä Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Kiinnostus etätyötä kohtaan Etätyön edellytykset Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja muuttoinnokkuus 4 3. Etätyöntekijät ja muut työssäkäyvät Yleistä Etätyön määrä ja edellytykset 5 4. Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja kuntaan muuttaminen ryhmittäin Vapaa ajanasunnon muuttaminen ympärivuotisesti asuttavaksi Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi 7 5. Vapaa palaute kunnalle 8 6. Livonsaaren toimintakeskukseen kaivattavat toiminnot 9 7. Yhteenveto 9 Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Taulukko 1. Liite 3. Kuntapalaute Liite 4. Livonsaaren toimintakeskukseen toivottavat toiminnot

5 1. JOHDANTO Askaisten osa aikaisille asukkaille lähetettiin etätyökyselyitä yhteensä 600 (liite 1). Niistä vastattiin 143:een, eli vastausprosentiksi tuli 24. Raportissa käsitellään vastanneita ensin yhtenä kokonaisuutena yleiskuvan antamiseksi koko vastaajajoukosta. Työhön liittyvissä tarkasteluissa on jätetty eläkkeellä olevat vastaajat tarkastelun ulkopuolelle ja keskitytty työikäisiin asukkaisiin, joilla työpaikka vielä todennäköisesti vaikuttaa asunnon sijaintiin ja vapaaajanasunnolla vietettyyn aikaan. Koko aineistoa koskevan yleiskatsauksen jälkeen kyselyn tuloksia tarkastellaan pienempinä kokonaisuuksina. Vastaajat on ryhmitelty etätyöntekijöihin ja niihin, jotka eivät tee etätyötä, sekä eläkkeellä oleviin. Etätyötä tekemättömät työikäiset on jaettu edelleen niihin, jotka ovat kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan ja niihin, jotka eivät ole siitä kiinnostuneitakaan. Lopuksi tuloksia vertaillaan keskenään kiinnittäen huomiota erityisesti siihen, mitkä ryhmät ovat kiinnostuneita lisäämään vapaa ajanasuntonsa käyttöä sekä mahdollisesti muuttamaan kunnan viralliseksi asukkaaksi. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että aineisto on hyvin pieni erityisesti eriteltyjen ryhmien kohdalla. Siksi tuloksiin on suhtauduttava varauksella ja yleistyksiä tehtävä varoen. Kyselylomakkeessa osa aikaisilla asukkailla oli myös mahdollisuus antaa kunnalle vapaata palautetta ja esittää toiveita siitä, mitä toimintoja he haluaisivat Livonsaaren koululle suunnitteilla olevaan toimintakeskukseen. Näistä on koottu yhteenveto, ja vastaukset on koottu sellaisenaan liitteeksi raportin loppuun. 2. KAIKKI KYSELYYN VASTANNEET JA TYÖIKÄISET 2.1 Yleistä Askaisten kyselyyn vastanneista on naisia 64 (45 %) ja miehiä 79 (55 %). Vastanneiden keski ikä on 58 vuotta. Nuorin vastaajista on iältään 19 vuotias ja vanhin 85 vuotias. Selvästi suurin osa Askaisten osa aikaisista asukkaista asuu Turussa (46 %). Myös muut asuinkunnat, joissa asuu useita kyselyyn vastanneita osa aikaisia asukkaita, sijoittuvat Helsinkiä lukuun ottamatta Turun lähiseuduille. Turku erottuu selvästi suurimpana myös työssäkäyntikuntana. Siellä käy töissä lähes puolet työikäisistä vastanneista. Muiden kuntien osalta työssäkäynti jakaantuu melko tasaisesti. Työssäkäyntikuntia on hieman enemmän kuin työssäkäyviä, koska kyselylomakkeessa oli mahdollista antaa useita työssäkäyntikuntia. (Taulukko 1. Liite 2.) Tarkasteltaessa kyselyyn vastanneita ammattiryhmittäin eläkeläiset erottuu selvästi suurimpana ryhmänä. Heitä on vastanneista lähes puolet. Palveluammatit työllistävät paljon Askaisten kyselyyn vastanneita: Työikäisistä eniten on palvelu, myynti ja hoitoalan työtehtävissä toimivia (18 %), ja yhdessä asiakaspalvelu ja toimistotyöntekijöiden kanssa näiden osuus on lähes kolmannes vastanneista. Asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita on yhteensä viidennes vastanneista. Johtavassa asemassa olevia ja yrittäjiä on molempia yli 10 prosenttia. (Taulukko 2.) 1

6 Taulukko 2. Askaisten osa aikaisten asukkaiden jakautuminen ammattiryhmittäin. Kaikki vastanneet Työikäiset hlöä % hlöä % palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 14 9, ,4 asiantuntija 11 7, ,5 toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 11 7, ,5 johtaja/ylin virkamies 10 7, ,2 yrittäjä 9 6,3 9 11,8 muu palkallinen 9 6,3 9 11,8 erityisasiantuntija 4 2,8 4 5,3 rakennus/korjaus/valmistustyöntekijä 4 2,8 4 5,3 freelancer/ammatinharjoittaja 2 1,4 2 2,6 maanviljelijä/metsätyöntekijä 2 1,4 2 2,6 eläkeläinen 66 46,2 0 0,0 ei vastausta 1 0,7 0 0,0 yht , ,0 2.2 Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Kyselyyn vastanneiden Askaisten työikäisten osa aikaisten asukkaiden keski ikä on 49 vuotta. Näistä vastaajista lähes neljännes tekee etätyötä vapaa ajanasunnollaan ainakin joskus. Vastanneista 4 prosenttia on aiemmin satunnaisesti 10 % kuukausittain 4 % viikoittain 6 % Etätyön yleisyys ei enää 4 % ei tee 76 % Kuva 1. Etätyöntekijöiden osuus työikäisistä. neet. (Kuva 1.) tehnyt etätyötä vapaa ajanasunnollaan mutta ei tee enää. Syitä etätyönteon lopettamiselle ovat eläkkeelle siirtyminen ja langattoman internetyhteyden puute. Tyypillisintä on satunnainen etätyön tekeminen. Satunnaisesti vapaa ajanasunnollaan työskentelee kymmenesosa työikäisistä. Kuukausittain etätyötä tekee 4 prosenttia ja viikoittain 6 prosenttia vastanneista työikäisistä. Etätyöntekijöiden määrä suhteutettuna kaikkiin Askaisten osa aikaisiin asukkaisiin saattaa kuitenkin olla harhaanjohtava, sillä on mahdollista, että kyselyyn ovat vastanneet innokkaammin etätyöntekijät tai etätyöstä kiinnostu 2.3 Kiinnostus etätyötä kohtaan Kyselyyn vastanneista työikäisistä vajaa kolmannes on kiinnostunut etätyön tekemisestä vapaa ajanasunnossaan tai vapaa aikakunnassaan. Selvästi suurin osa heistä on kiinnostunut etätyön tekemisestä omassa vapaa ajanasunnossaan. Vapaa ajanasuntonsa lisäksi muussa vapaa aikakunnassa sijaitsevassa tilassa olisi kiinnostunut työskentelemään kahdeksan prosenttia vastanneista. Ainoastaan muussa tilassa etätyötä olisi kiinnostunut tekemään kaksi prosent 2

7 Etätyöstä kiinnostuneet kaikkiaan neljässä vastauksessa: Nykyiseen työhön liittyen tarvitsisin vain ensin sähköt mökille ; Sähköä ; Mökin sähköistämistä. Parhaillaan käytössä aggregaatti. sekä Sähköä ja internetyht. Omiin asenteisiin liittyviä vastauksia ovat Muuttaa ajatusta tai asennetta pyhittää loma asunto vapaa ajalle ; Omaa mielenkiintoa sotkea työ ja vapaa ajan perin vapaaajanasunnossa 20 % tia vastanneista. Työikäisten lisäksi kaksi eläkeläistä ilmoittaa olevansa kiinnostuneita etätyön tekemisestä. muussa tilassa 2 % molemmissa 8 % ei kummassakaan 70 % Kuva 2. Etätyöstä kiinnostuneet työikäiset osa aikaiset asukkaat Askaisissa. 2.4 Etätyön edellytykset Etätyön edellytyksiä koskevaan kysymykseen vastasi yhteensä 79 henkilöä. Mukana on myös 19 jo eläkkeellä olevaa vastaajaa. Kysymyksessä oli mahdollista antaa useita vaihtoehtoja, joten vastauksia kertyi kaiken kaikkiaan 114. Langaton tai laajakaistainternetyhteys koetaan selvästi tärkeimpänä etätyön Etätyön edellytykset tekemisen edellytyksenä. Tämän vaihtoehdon valitsi yli puolet työnantajan suostumus 11 % joustavampi työ 11 % muu 18 % erillinen tila 2 % erillinen it tila 7 % internetyhteys 51 % Kuva 3. Etätyön edellytykset koko aineiston perusteella. kysymykseen vastanneista. Työnantajan suostumus ja joustavampi työ ovat toiseksi suurimmat yksittäiset etätyön edellytykset. Erillistä it yhteyksin varustettua tilaa tai muuta erillistä työtilaa kaipaa yhteensä yhdeksän prosenttia kysymyksiin vastanneista. (Kuva 3.) Vaihtoehdossa muu korostuvat työn luonteeseen liittyvät tekijät, kuten Uutta työpaikkaa ; Työnkuvan muuttamista enemmän etätyötä mahdollistavaksi ja Ei sovellu työtehtäviin. Teknisistä valmiuksista korostuu sähkön puute, joka mainitaan 3

8 teinen ero ; Teen etätyötä kotona, en vapaa ajanasunnolla. Näistä kaikki eivät kuitenkaan ole kiinnostuneitakaan etätyön tekemisestä vapaa ajanasunnollaan. 2.5 Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja muuttoinnokkuus Valtaosa kyselyyn vastanneista (67 %) ei ole harkinnut vapaa ajanasuntonsa muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Vastanneista vajaa neljännes on harkinnut tätä, ja vajaa kymmenesosa kaikista vapaa ajanasunnoista on jo tällä hetkellä ympärivuotisesti asuttavia. (Kuva 4.) Selvä enemmistö (79 %) ei ole myöskään harkinnut muuttavansa vapaa aikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi. Myönteisesti tähän suhtautuu kuitenkin reilu viidennes vastanneista. (Kuva 5.) Onko harkinnut vapaa ajanasunnon muuttamista ympärivuotiseen käyttöön Onko harkinnut muuttamista pysyvästi kuntaan on jo 9 % kyllä 24 % kyllä 21 % ei 67 % ei 79 % Kuva 4. Vapaa ajan asunnon muuttaminen ympärivuoti Kuva 5. Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi. seen asuinkäyttöön. 3. ETÄTYÖNTEKIJÄT JA MUUT TYÖSSÄKÄYVÄT 3.1 Yleistä Etätyötä tekee viidennes kyselyyn vastanneista työikäisistä osa aikaisista asukkaista Askaisissa, eli yhteensä 15 henkilöä. Etätyötä tekevien ja etätyötä tekemättömien työikäisten miesten ja naisten välillä ei ole eroa. Sekä etätyöntekijöistä että etätyötä tekemättömistä työikäisistä on naisia 53 prosenttia ja miehiä 47 prosenttia. Myöskään työntekijöiden keski ikä ei juuri eroa etätyöntekijöiden ja etätyötä tekemättömien työikäisten välillä, sillä etätyöntekijöiden keskiikä on aineistossa 48 vuotta ja muiden työikäisten 49 vuotta. Aineiston nuorin etätyöntekijä on 19 vuotias ja vanhin 65 vuotias. Etätyöntekijöistä yli puolet asuu Turussa, jonka ilmoittaa työssäkäyntikunnakseen kolmannes etätyöntekijöistä (Taulukko 3). Työssäkäyntikunnat sijoittuvat paria poikkeusta lukuun ottamatta Turun lähikuntiin. 4

9 Taulukko 3. Etätyöntekijöiden asuin ja työssäkäyntikunnat. Asuin ja työssäkäyntikunnat: Etätyöntekijät kunta asuinkunta, hlöä % työssäkäyntikunta, hlöä ei ilmoitettu 1 6,7 3 20,0 Turku 8 53,3 5 33,3 Raisio 3 20,0 3 20,0 Naantali 1 6,7 1 6,7 Salo 0 0,0 1 6,7 Vantaa 0 0,0 1 6,7 Jyväskylä 0 0,0 1 6,7 Kaarina 1 6,7 0 0,0 Helsinki 1 6,7 0 0,0 yht , ,0 Etätyötä tekevien Askaisten osa aikaisten asukkaiden ammattiryhmät jakautuvat melko tasaisesti useiden ammattiryhmien välillä. Asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita on yhteensä kolmannes etätyöntekijöistä ja palvelu, myynti ja hoitotyöntekijöitä viidennes. Johtajia ja yrittäjiä on molempia 13 prosenttia etätyöntekijöistä. (Taulukko 4.) Etätyön tekeminen vapaaajanasunnolla on yleisintä asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden keskuudessa, sillä heistä kolmannes tekee etätyötä Askaisissa sijaitsevalla vapaa ajanasunnollaan. Yrittäjistä 22 prosenttia, palvelu, myynti ja hoitotyöntekijöistä 21 prosenttia ja johtajista ja ylimmistä virkamiehistä 20 prosenttia kertoo tekevänsä etätyötä vapaa ajanasunnollaan. Etätyöstä kiinnostuneiden ammattiryhmät ovat pitkälti samoja kuin jo etätyötä tekevien. Poikkeuksena tähän ovat ainoastaan toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät, joiden osuus etätyöstä kiinnostuneista vapaa aikakunnassaan on yli viidennes. Heitä on kyselyyn vastanneista melko suuri osa, mutta etätyötä heistä ei toistaiseksi tee yksikään. (Taulukko 5.) Taulukko 4. Etätyöntekijöiden ammattiryhmät. Etätyöntekijöiden ammattiryhmät hlöä % asiantuntija 3 20,0 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 3 20,0 johtaja/ylin virkamies 2 13,3 erityisasiantuntija 2 13,3 yrittäjä 2 13,3 freelancer/ammatinharjoittaja 1 6,7 rakennus/korjaus/valmistustyöntekijä 1 6,7 eläkeläinen 1 6,7 yht ,0 Taulukko 5. Etätyöstä kiinnostuneiden ammattiryhmät. Etätyöstä kiinnostuneiden ammattiryhmät hlöä % toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 4 22,2 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 4 22,2 johtaja/ylin virkamies 3 16,7 asiantuntija 3 16,7 yrittäjä 2 11,1 freelancer/ammatinharjoittaja 1 5,6 muu palkallinen 1 5,6 yht ,0 3.2 Etätyön määrä ja edellytykset Kyselyyn vastanneiden keskuudessa etätyötä tehdään vapaa ajanasunnolla tyypillisimmin satunnaisesti. Etätyöntekijöistä yli puolet ilmoittaa tekevänsä etätyötä vapaa ajanasunnollaan satunnaisesti. Viikoittain etätyötä tekee kolmannes ja kuukausittain 13 prosenttia etätyönte 5

10 satunnaisesti 54 % Etätyön määrä viikoittain 33 % kuukausittain 13 % Kuva 6. Etätyöntekijöiden vapaa ajanasunnolla tekemän etätyön määrä. kijöistä. Vakituisesti vapaaajanasunnolla ei työskentele yksikään. (Kuva 6.) Etätyön määrän lisäämisen edellytyksiä koskevaan kysymykseen vastasivat yhtä lukuun ottamatta kaikki etätyöntekijät. Selvästi muista etätyön tekemisen edellytyksistä erottuu langaton tai laajakaistainternetyhteys, jonka valitsi etätyöntekijöistä lähes kolme neljännestä. Vaihtoehdossa muu korostuvat työn luonteeseen liittyvät tekijät. Etätyöstä kiinnostuneiden osalta edellytyksissä korostuu etätyöntekijöitä enemmän työn luonteeseen liittyvät tekijät sekä myös erillisen työtilan tarve. Etätyön edellytykset: Etätyöntekijät Etätyön edellytykset: kiinnostuneet työnantajan suostumus 5 % erillinen ittila 5 % muu 11 % ei vastausta 5 % internetyhteys 74 % työnantajan suostumus 18 % joustavampi työ 11 % muu 11 % erillinen ittila 11 % internetyhteys 49 % Kuva 7. Etätyön edellytykset etätyöntekijöiden Kuva 8. Etätyön edellytykset etätyöstä kiinnostuneiden mukaan. mukaan. 4. VAPAA AJANASUNNON KÄYTÖN LISÄÄMINEN JA KUNTAAN MUUTTAMINEN RYHMITTÄIN 4.1 Vapaa ajanasunnon muuttaminen ympärivuotisesti asuttavaksi Etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet ovat selvästi muita osa aikaisia asukkaita kiinnostuneempia lisäämään vapaa ajanasuntonsa käyttöä ja muuttamaan sen ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Etätyöntekijöistä 60 prosenttia on harkinnut vapaa ajanasuntonsa muuttamista ympärivuotisesti asuttavaksi. Etätyöstä kiinnostuneiden osalta vapaa ajanasunnon muuttamista 6

11 ympärivuotiseen asuinkäyttöön on harkittu vielä hieman tätäkin useammin. Etätyöntekijöiden vapaa ajanasunnot ovat jo tällä hetkellä muita useammin ympärivuotisessa asuinkäytössä. Vähiten kiinnostusta vapaa ajanasunnon muuttamiseen ympärivuotisesti asuttavaksi on eläkeläisillä, joista ainoastaan 11 prosenttia on harkinnut tätä. Työikäisistä ne, jotka eivät ole kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan, ovat harvimmin harkinneet vapaaajanasuntonsa muuttamista ympärivuotisesti asuttavaksi. (Kuva 9.) Vapaa ajanasunnon muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön harkinneet osa aikaiset asukkaat 100 % 90 % 80 % 70 % 9,4 24,5 26,7 8,2 31,1 11,8 7,0 4,8 20,9 11,1 60 % 50 % 40 % 30 % 66,2 60,0 60,7 64,7 72,1 84,1 20 % 10 % 0 % 13,3 23,5 on jo kyllä ei Kaikki Etätyöntekijät Työikäiset, ei etätyöntekijät Etätyöstä kiinnostuneet Eivät kiinnostuneet Eläkeläiset Kuva 9. Vapaa ajanasunnon muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön harkinneet asukkaat ryhmittäin Askaisissa. 4.2 Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi Etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet työikäiset ovat selvästi muita osa aikaisia asukkaita useammin harkinneet myös muuttavansa vakituisesti asumaan vapaa aikakuntaansa. Kyselyyn vastanneista etätyöntekijöistä 60 prosenttia ja etätyöstä kiinnostuneista työikäisistä peräti 72 prosenttia on harkinnut muuttavansa vapaa aikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi. Kielteisimmin vapaa aikakuntaansa muuttamiseen suhtautuvat ne työikäiset, jotka eivät ole kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan. Heistä ainoastaan seitsemän prosenttia on harkinnut muuttavansa Askaisiin. Myös eläkeläisillä en melko vähän kiinnostusta muuttaa vapaa aikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi. Heistä vain yhdeksän prosenttia on harkinnut kuntaan muuttamista. (Kuva 10.) 7

12 Muuttamista kunnan vakituiseksi asukkaaksi harkinneet osaaikaiset asukkaat 100 % 7,1 9,4 90 % 21,4 24,6 80 % 70 % 60 % 60 72,2 50 % 40 % 78,6 75,4 92,9 90,6 30 % 20 % 10 % 0 % 40 27,8 kyllä ei Kaikki Etätyöntekijät Työikäiset, ei etätyöntekijät Etätyöstä kiinnostuneet Eivät kiinnostuneet Eläkeläiset Kuva 10. Muuttamista kunnan vakituiseksi asukkaaksi harkinneet osa aikaiset asukkaat ryhmittäin Askaisissa. 5. VAPAA PALAUTE KUNNALLE Kyselyssä osa aikaisilla asukkailla oli mahdollisuus antaa Askaisten kunnalle vapaata palautetta ja esittää muun muassa etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen ja palveluihin liittyviä ajatuksia ja terveisiä (Liite 3.) Palautteessa osa aikaiset asukkaat toivovat huomiota kiinnitettävän erityisesti kulkuyhteyksiin, julkiseen liikenteeseen ja vapaa ajanasunnoille vievien teiden kunnossapitoon. Näihin liittyvää palautetta annetaan kaikkiaan viidessä vastauksessa. Erityisesti Turun suuntaan toivotaan parempia julkisia kulkuyhteyksiä. Kunnallistekniikan ulottamista asuttuihin saariin pidetään tärkeänä. Vesijohto ja viemäriverkostoa toivotaan ainakin Mannerlahteen, Lierantaan ja Livonsaareen. Myös kunnan palvelutarjontaan kiinnitetään huomiota. Vaikka eräs vastanneista toteaakin, että Askainen on niin lähellä Turkua, että palvelut haetaan helposti sieltä, Askaisten palvelutarjontaa pidetään kuitenkin tärkeänä. Erityisesti Livonsaaren kirjasto on kesäaikaan tärkeä osa aikaisille asukkaille. Internetyhteyden osalta toivotaan sekä laajakaistaa että internetkahvilaa Askaisten keskustaan. 8

13 6. LIVONSAAREN TOIMINTAKESKUKSEEN KAIVATTAVAT TOIMINNOT Osa aikaiset asukkaat saivat esittää Livonsaaren koululle suunnitteilla olevaan toimintakeskukseen liittyviä toiveita ja ideoita siitä, millaisia toimintoja he sinne kaipaavat (Liite 4). Melko runsaan palautteen joukossa on paljon toteuttamiskelpoisia ideoita, mutta monella vastaajalla ei ole lainkaan tietoa Livonsaareen suunnitellusta toimintakeskuksesta. Osa vastaajista pitää Livonsaaren sijaintia liian syrjäisenä. Toimintakeskukseen toivotaan eniten atk laitteita ja internetyhteyttä sekä asioiden hoitoa että työskentelyä varten. Myös eri ikäryhmille suunnattu kerho ja harrastustoiminta sekä kahvila saavat paljon kannatusta. Kirjastopalveluita ja niiden kehittämistä pidetään tärkeinä, ja toimintakeskukseen voisi sijoittaa myös kunnan neuvonta ja infopisteen. Livonsaaressa voisi järjestää myös erilaisia te toja ja ulkoilmatapahtumia erityisesti kesäaikaan. 7. YHTEENVETO Suuri osa Askaisten etätyökyselyyn vastanneista osa aikaisista asukkaista on eläkeläisiä, joiden vapaa aikakunnassa vietettyyn aikaan työpaikka ei enää vaikuta. Askaisten osa aikaisten asukkaiden asuin ja työssäkäyntikunnat sijaitsevat enimmäkseen Turun ympäristössä ja pääkaupunkiseudulla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lähes puolet kyselyyn vastanneista asuu Turussa, ja työikäistä lähes puolet käy siellä myös töissä. Työikäisten suurin yksittäinen ammattiryhmä ovat palvelu, myynti ja hoitotyöntekijät, mutta asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita on kuitenkin yhteensä hieman enemmän. Myös toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijöitä, johtavassa asemassa olevia sekä yrittäjiä on melko paljon. Kaikista työssäkäyvistä vajaa neljännes tekee etätyötä vapaa ajanasunnollaan ainakin joskus, ja kiinnostusta tähän on erityisesti palveluammateissa, joissa työn luonne usein rajoittaa etätyön tekemistä. Nopean ja saaristoon soveltuvan internetyhteyden puute on kuitenkin selvästi merkittävin etätyön tekemisen yleisyyttä rajoittava tekijä. Etätyöntekijät ja siitä kiinnostuneet ovat Askaisissa selvästi muita osa aikaisia asukkaita kiinnostuneempia muuttamaan vapaa ajanasuntonsa ympärivuotisesti asuttaviksi. Etätyöntekijöiden vapaa ajanasunnot ovat jo tällä hetkellä muita useammin ympärivuotisessa asuinkäytössä. Eläkeläisillä ja niillä työikäisillä, jotka eivät ole etätyöstä kiinnostuneita, kiinnostus vapaaajanasunnon käytön lisäämiseen on pienintä. Etätyöntekijät ja siitä kiinnostuneet suhtautuvat muita myönteisemmin myös vapaa aikakuntaansa muuttamiseen, sillä he ovat muita useammin harkinneet vapaa aikakuntaansa muuttamista. Eläkeläiset ja työikäisistä ne, jotka eivät ole etätyöstä kiinnostuneita, harkitsevat vapaa aikakuntaansa muuttamista selvästi muita harvemmin. 9

14 ASKAINEN Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin LIITE 1. Valintakysymyksissä ympyröikää vaihtoehtojen kirjain. 1. Vastaajatiedot Sukupuoli a) Nainen b) Mies Ikänne: Asuinkuntanne: Työssäkäyntikuntanne: Ammattiryhmä a) sotilaat b) johtajat ja ylimmät virkamiehet c) erityisasiantuntijat d) asiantuntijat e) yrittäjä f) ammatinharjoittaja/freelancer g) toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät h) palvelu, myynti ja hoitotyöntekijät i) maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. j) rakennus, korjaus ja valmistustyöntekijät k) prosessikuljetustyöntekijät l) muu palkallinen m) eläkeläinen n) opiskelija 2. Teettekö etätyötä vapaa ajan asunnollanne? a) Kyllä b) En c) Olen tehnyt, mutta en tee enää, koska 3. Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin kuinka usein? a) Vakituisesti b) Viikottain c) Kuukausittain d) Satunnaisesti 4. Jos vastasitte en, niin olisitteko kiinnostunut tekemään etätyötä? a) Vapaa ajanasunnossanne b) Muussa järjestetyssä työtilassa vapaa aikakunnassanne c) Molemmissa d) En kummassakaan

15 ASKAINEN Etätyön tekeminen tai sen tekeminen nykyistä enemmän edellyttäisi a) Internetyhteyttä vapaa ajan asunnolle (laajakaista tai langaton) b) Erillistä it yhteyksin varustettua työtilaa vapaa aikakunnassa c) Erillistä työtilaa vapaa aikakunnassa d) Joustavampaa työtä e) Työnantajan suostumusta f) Muuta, mitä? 6. Oletteko harkinnut kesäasuntonne muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön? a) Kyllä b) En c) On jo ympärivuotisesti asuttava 7. Oletteko harkinnut muuttavanne pysyvästi vapaa aikakuntaan asumaan? a) Kyllä b) En c) Olen jo kuntalainen 8. Mitä toimintoja kaipaisitte Livonsaaren koululle suunnitteilla olevaan toimintakeskukseen? 9. Jos teette tai olette tehnyt etätyötä, niin saako Teitä mahdollisesti myöhemmin haastatella? Kyllä, yhteystiedot: Ei 10. Onko teillä muita vapaa aikakuntaanne koskevia ajatuksia ja terveisiä etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen, palveluihin tai muuhun liittyen? Kiitos vastauksistanne! Pyydämme palauttamaan täyttämänne lomakkeen oheisella palautuskuorella mennessä.

16 Taulukko 1. Askaisten osa aikaisten asukkaiden asuin ja työssäkäyntikunnat. LIITE 2. Asuinkunta Työssäkäyntikunta Kunta koko aineisto, hlöä % työikäiset, hlöä % työikäiset, hlöä % ei ilmoitettu 5 3,5 2 2,6 9 11,4 Turku 66 46, , ,8 Raisio 19 13,3 7 9,2 6 7,6 Naantali 9 6,3 2 2,6 3 3,8 Helsinki 7 4,9 4 5,3 5 6,3 Masku 6 4,2 3 3,9 2 2,5 Kaarina 5 3,5 2 2,6 1 1,3 Lieto 5 3,5 4 5,3 1 1,3 Mynämäki 2 1,4 0 0,0 1 1,3 Lemu 2 1,4 1 1,3 1 1,3 Nousiainen 2 1,4 2 2,6 0 0,0 Paimio 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Nurmijärvi 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Espoo 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Vantaa 1 0,7 1 1,3 2 2,5 Tampere 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Vahto 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Tuusula 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Rusko 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Porvoo 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Vihti 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Laukaa 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Pohja 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Honkniemi 1 0,7 0 0,0 0 0,0 Vehmaa 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Kisko 1 0,7 0 0,0 0 0,0 Salo 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Pöytyä 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Kirkkonummi 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Jyväskylä 0 0,0 0 0,0 2 2,5 Marttila 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Karjaa 0 0,0 0 0,0 1 1,3 yht , , ,0

17 ETÄTYÖKYSELY DRAGSFJÄRD TULOKSET

18 SAATTEEKSI Dragsfjärdissä toteutettiin etätyöhön liittyvä kysely kesäkuussa Kyselyllä selvitettiin Dragsfjärdin kunnan kesäasukkaiden, osa aikaisten asukkaiden ja vapaa ajanasukkaiden kiinnostusta etätyön tekemiseen, kokemuksia etätyön tekemisestä sekä mahdollisia toiveita asian suhteen. Etätyöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä pääasiassa tieto ja tietoliikenneteknologian tukemana suoritettua työtä, joka ei ole (työ)paikkaan tai (työ)aikaan sidottua. Kyse on siis työstä, jota voidaan joustavasti ja sovitusti tehdä varsinaisen työpisteen ulkopuolella vakituisesti tai vaikkapa vapaa ajanasunnolta käsin parina päivänä viikossa. Kysely oli osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället hanketta (InterregIIIASkärgård), joka toteutetaan Ahvenanmaan, Turunmaan, Turun seudun ja Vakka Suomen seudun sekä Länsi Uudenmaan saaristoalueilla Hankkeen tavoitteena on koota saaristosta kokemuksia etätyön ja muun it perustaisen työn edistämisestä ja edistämiseksi saaristoalueella. Hankkeella edistetään saariston työmahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja sitä myötä alueen vetovoimaisuutta asumisen ja elämisen paikkana. Suomenkielisten saaristokuntien osalta kyselyaineistoa käytetään myös Turun yliopiston maantieteen laitoksella valmisteilla olevan ja hanketta tukevan opinnäytetyön kuntaaineistona. Yhteistyöstä kiittäen, Sami Tantarimäki Elisa Holma Suunnittelija, FT Harjoittelija Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus p , p , e. e.

19 SISÄLLYS 1. Johdanto 1 2. Kaikki kyselyyn vastanneet ja työikäiset Yleistä Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Kiinnostus etätyötä kohtaan Etätyön edellytykset Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja muuttoinnokkuus 4 3. Etätyöntekijät ja muut työssäkäyvät Yleistä Etätyön määrä ja edellytykset 6 4. Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja kuntaan muuttaminen ryhmittäin Vapaa ajanasunnon muuttaminen ympärivuotisesti asuttavaksi Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi 7 5. Vapaa palaute kunnalle 9 6. Yhteenveto 9 Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Taulukko 1. Liite 3. Kuntapalaute

20 1. JOHDANTO Dragsfjärdin osa aikaisille asukkaille lähetettiin etätyökyselyitä yhteensä 1800 (liite 1). Niistä vastattiin 250:een, eli vastausprosentiksi tuli 14. Raportissa käsitellään vastanneita ensin yhtenä kokonaisuutena yleiskuvan antamiseksi koko vastaajajoukosta. Työhön liittyvissä tarkasteluissa on jätetty eläkkeellä olevat vastaajat tarkastelun ulkopuolelle ja keskitytty työikäisiin asukkaisiin, joilla työpaikka vielä todennäköisesti vaikuttaa asunnon sijaintiin ja vapaaajanasunnolla vietettyyn aikaan. Koko aineistoa koskevan yleiskatsauksen jälkeen kyselyn tuloksia tarkastellaan pienempinä kokonaisuuksina. Vastaajat on ryhmitelty etätyöntekijöihin ja niihin, jotka eivät tee etätyötä, sekä eläkkeellä oleviin. Etätyötä tekemättömät työikäiset on jaettu edelleen niihin, jotka ovat kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan ja niihin, jotka eivät ole siitä kiinnostuneitakaan. Lopuksi tuloksia vertaillaan keskenään kiinnittäen huomiota erityisesti siihen, mitkä ryhmät ovat kiinnostuneita lisäämään vapaa ajanasuntonsa käyttöä sekä mahdollisesti muuttamaan kunnan vakituiseksi asukkaaksi. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että aineisto on melko pieni erityisesti eriteltyjen ryhmien kohdalla. Siksi tuloksiin on suhtauduttava varauksella ja yleistyksiä tehtävä varoen. Kyselylomakkeessa osa aikaisilla asukkailla oli myös mahdollisuus antaa kunnalle vapaata palautetta, mikä on koottu raportin loppuun. 2. KAIKKI KYSELYYN VASTANNEET JA TYÖIKÄISET 2.1 Yleistä Dragsfjärdin kyselyyn vastanneista on naisia 104 (42 %) ja miehiä 146 (58 %). Vastanneiden keski ikä on 58 vuotta. Vastaajista nuorin on iältään 25 vuotias ja vanhin 83 vuotias. Suurin osa Dragsfjärdin osa aikaisista asukkaista asuu pääkaupunkiseudulla tai Turun ja Helsingin välillä ja käy siellä myös töissä (Liite 2). Pääkaupunkiseudun kunnissa Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla asuu yhteensä vajaat 60 prosenttia kyselyyn vastanneista osaaikaisista asukkaista. Pääkaupunkiseutu on myös vastanneiden suurin työssäkäyntialue edellä mainituissa kunnissa käy töissä lähes yhtä suuri osa vastanneista työikäisistä. Ero työssäkäyntikuntien ja työikäisten vastaajien määrässä selittyy sillä, että työssäkäyntikuntia oli mahdollista antaa useita. Tarkasteltaessa kyselyyn vastanneita ammattiryhmittäin eläkkeelle siirtyneet erottuvat suurimpana ryhmänä (Taulukko 2). Heitä on lähes kolmannes kyselyyn vastanneista. Työikäisistä vastaajista 70 prosenttia kuuluvat ryhmiin johtaja/ylin virkamies, yrittäjä, asiantuntija tai erityisasiantuntija. Työikäisistä vastaajista lähes kolmannes on johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä viidennes ja asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita yhteenlaskettuna yhtä suuri osa. Myös erilaisissa asiakaspalvelu, hoito, myynti ja toimistotehtävissä toimivien osuus on yhteensä viidennes kaikista kyselyyn vastanneista työikäisistä. 1

21 Taulukko 2. Dragsfjärdin osa aikaisten asukkaiden jakautuminen ammattiryhmittäin. Kaikki vastanneet Työikäiset hlöä % hlöä % ei vastausta 1 0,4 johtaja/ylin virkamies 53 21, ,0 yrittäjä 34 13, ,9 asiantuntija 19 7, ,1 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 17 6,8 17 9,9 toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 16 6,4 16 9,4 erityisasiantuntija 14 5,6 14 8,2 freelancer/ammatinharjoittaja 9 3,6 9 5,3 muu palkallinen 7 2,8 7 4,1 sotilas 1 0,4 1 0,6 opiskelija 1 0,4 1 0,6 eläkeläinen 78 31,2 yht ,0 2.2 Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Etätyön yleisyys ei tee enää 3 % viikoittain 5 % vakituisesti 5 % satunnaisesti 23 % kuukausittain 2 % ei tee 62 % Kuva 1. Etätyön yleisyys työikäisten keskuudessa. Kyselyyn vastanneista työikäisistä 35 prosenttia tekee etätyötä vapaa ajanasunnollaan ainakin joskus. Tyypillisimmin etätyötä tehdään vapaa ajanasunnolla satunnaisesti. Satunnaisesti etätyötä tekee vapaa ajanasunnollaan 23 prosenttia vastanneista työikäisistä. Säännöllisemmin etätyötä tekee selvästi harvempi: sekä vakituisesti että viikoittain työskenteleviä on molempia viisi prosenttia ja kuukausittain työskenteleviä kaksi prosenttia työikäisistä. Kolme prosenttia työikäisistä on aikaisemmin tehnyt etätyötä vapaaajanasunnollaan, mutta ei tee enää. (Kuva 1.) Syiksi etätyönteon lopettamiseen mainitaan työn luonteen muuttuminen ja nopeiden internetyhteyksien puute. Etätyöntekijöiden melko suuri suhteellinen määrä ei todennäköisesti ole kuitenkaan suhteutettavissa kaikkiin Dragsfjärdin osaaikaisiin asukkaisiin, sillä vastausprosentti oli pieni, ja kyselyyn ovat todennäköisesti vastanneet muita aktiivisemmin etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet. 2.3 Kiinnostus etätyötä kohtaan Kysymykseen kiinnostuksesta etätyötä kohtaan vastanneista työikäisistä hieman yli puolet, 57 henkilöä, vastaa olevansa kiinnostunut etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan. Suurin osa heistä on kiinnostunut tekemään etätyötä omassa vapaa ajanasunnossaan, jossa etätyötä on kiinnostunut tekemään yli 40 prosenttia vastanneista työikäisistä. Muussa tilassa Dragsfjärdissä sen sijaan on kiinnostunut tekemään etätyötä selvästi harvempi kysymykseen vastanneista, 2

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS... 4 2.1 Esiselvityksen taustaa... 4 2.2 Esielvityksen taustaoletukset ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä

Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121 2009 Jos siitä olisi minulle selvää taloudellista hyötyä, ainakin kokeilisin sitä Kuluttajien mielipiteitä e-laskusta Liisa Peura-Kapanen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 121

Lisätiedot

Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON. Maantieteen tutkielma

Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON. Maantieteen tutkielma Turun yliopiston maantieteen laitos Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON Maantieteen tutkielma Asiasanat: aluekehitys, asuminen, etätyö, maaseutupolitiikka,

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna

Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Perhebarometri 1998 Vastuu perheen arjessa Veera Reuna Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 4/1998 1 Perhebarometri 1998 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Iso Roobertinkatu 20 22 A, PL 849,

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

PRO METALLI VARSINAIS-SUOMI: NUORISON ASENTEET JA ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ PRO METALLIN OSARAPORTTI

PRO METALLI VARSINAIS-SUOMI: NUORISON ASENTEET JA ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ PRO METALLIN OSARAPORTTI PRO METALLI VARSINAIS-SUOMI: NUORISON ASENTEET JA ODOTUKSET TYÖELÄMÄLTÄ PRO METALLIN OSARAPORTTI Päivi Peltola, Tarja Meristö, Mari Tammi & Juha Karjalainen Åbo Akademi University Institute for Advanced

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus

PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Timo Toivonen Hanna Ylätalo PIMEÄÄ KESKIAIKAA KESKELLÄ KESÄÄ Turun keskiaikaisten markkinoiden kävijätutkimus Sarja Keskustelua ja raportteja/ Series Discussion and Working Papers 12:2004 ISBN: 951-564-226-4

Lisätiedot

TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET PREFERENSSI KYSELYJEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YLEISRAPORTTI

TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET PREFERENSSI KYSELYJEN MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YLEISRAPORTTI TILANKÄYTTÄJIEN PREFERENSSIT JA TARPEET MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ PREFERENSSI KYSELYJEN YLEISRAPORTTI Rothe Peggie, Niemi Jessica, Lindholm Anna Liisa ja Luoma Tuuli SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla

Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla Turun kaupunki Kaupunkitutkimusohjelma TUTKIMUSKATSAUKSIA 8/2013 Kehyskuntiin muuttaneiden asumispreferenssit ja asuinpaikan valintaan vaikuttaneet tekijät Turun kaupunkiseudulla Antti Vasanen Tästä on

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista Mistä laadulle takuu? Kristiina Aalto Johanna Varjonen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous-

Lisätiedot