ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN"

Transkriptio

1 ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN

2 ETÄTYÖKYSELY ASKAINEN TULOKSET

3 SAATTEEKSI Askaisissa toteutettiin etätyöhön liittyvä kysely huhti toukokuussa Kyselyllä selvitettiin Askaisten kunnan kesäasukkaiden, osa aikaisten asukkaiden ja vapaa ajanasukkaiden kiinnostusta etätyön tekemiseen, kokemuksia etätyön tekemisestä sekä mahdollisia toiveita asian suhteen. Etätyöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä pääasiassa tieto ja tietoliikenneteknologian tukemana suoritettua työtä, joka ei ole (työ)paikkaan tai (työ)aikaan sidottua. Kyse on siis työstä, jota voidaan joustavasti ja sovitusti tehdä varsinaisen työpisteen ulkopuolella vakituisesti tai vaikkapa vapaa ajanasunnolta käsin parina päivänä viikossa. Kysely oli osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället hanketta (InterregIIIASkärgård), joka toteutetaan Ahvenanmaan, Turunmaan, Turun seudun ja Vakka Suomen seudun sekä Länsi Uudenmaan saaristoalueilla Hankkeen tavoitteena on koota saaristosta kokemuksia etätyön ja muun it perustaisen työn edistämisestä ja edistämiseksi saaristoalueella. Hankkeella edistetään saariston työmahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja sitä myötä alueen vetovoimaisuutta asumisen ja elämisen paikkana. Suomenkielisten saaristokuntien osalta kyselyaineistoa käytetään myös Turun yliopiston maantieteen laitoksella valmisteilla olevan ja hanketta tukevan opinnäytetyön kuntaaineistona. Yhteistyöstä kiittäen, Sami Tantarimäki Elisa Holma Suunnittelija, FT Harjoittelija Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus p , p , e. e.

4 SISÄLLYS 1. Johdanto 1 2. Kaikki kyselyyn vastanneet ja työikäiset Yleistä Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Kiinnostus etätyötä kohtaan Etätyön edellytykset Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja muuttoinnokkuus 4 3. Etätyöntekijät ja muut työssäkäyvät Yleistä Etätyön määrä ja edellytykset 5 4. Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja kuntaan muuttaminen ryhmittäin Vapaa ajanasunnon muuttaminen ympärivuotisesti asuttavaksi Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi 7 5. Vapaa palaute kunnalle 8 6. Livonsaaren toimintakeskukseen kaivattavat toiminnot 9 7. Yhteenveto 9 Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Taulukko 1. Liite 3. Kuntapalaute Liite 4. Livonsaaren toimintakeskukseen toivottavat toiminnot

5 1. JOHDANTO Askaisten osa aikaisille asukkaille lähetettiin etätyökyselyitä yhteensä 600 (liite 1). Niistä vastattiin 143:een, eli vastausprosentiksi tuli 24. Raportissa käsitellään vastanneita ensin yhtenä kokonaisuutena yleiskuvan antamiseksi koko vastaajajoukosta. Työhön liittyvissä tarkasteluissa on jätetty eläkkeellä olevat vastaajat tarkastelun ulkopuolelle ja keskitytty työikäisiin asukkaisiin, joilla työpaikka vielä todennäköisesti vaikuttaa asunnon sijaintiin ja vapaaajanasunnolla vietettyyn aikaan. Koko aineistoa koskevan yleiskatsauksen jälkeen kyselyn tuloksia tarkastellaan pienempinä kokonaisuuksina. Vastaajat on ryhmitelty etätyöntekijöihin ja niihin, jotka eivät tee etätyötä, sekä eläkkeellä oleviin. Etätyötä tekemättömät työikäiset on jaettu edelleen niihin, jotka ovat kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan ja niihin, jotka eivät ole siitä kiinnostuneitakaan. Lopuksi tuloksia vertaillaan keskenään kiinnittäen huomiota erityisesti siihen, mitkä ryhmät ovat kiinnostuneita lisäämään vapaa ajanasuntonsa käyttöä sekä mahdollisesti muuttamaan kunnan viralliseksi asukkaaksi. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että aineisto on hyvin pieni erityisesti eriteltyjen ryhmien kohdalla. Siksi tuloksiin on suhtauduttava varauksella ja yleistyksiä tehtävä varoen. Kyselylomakkeessa osa aikaisilla asukkailla oli myös mahdollisuus antaa kunnalle vapaata palautetta ja esittää toiveita siitä, mitä toimintoja he haluaisivat Livonsaaren koululle suunnitteilla olevaan toimintakeskukseen. Näistä on koottu yhteenveto, ja vastaukset on koottu sellaisenaan liitteeksi raportin loppuun. 2. KAIKKI KYSELYYN VASTANNEET JA TYÖIKÄISET 2.1 Yleistä Askaisten kyselyyn vastanneista on naisia 64 (45 %) ja miehiä 79 (55 %). Vastanneiden keski ikä on 58 vuotta. Nuorin vastaajista on iältään 19 vuotias ja vanhin 85 vuotias. Selvästi suurin osa Askaisten osa aikaisista asukkaista asuu Turussa (46 %). Myös muut asuinkunnat, joissa asuu useita kyselyyn vastanneita osa aikaisia asukkaita, sijoittuvat Helsinkiä lukuun ottamatta Turun lähiseuduille. Turku erottuu selvästi suurimpana myös työssäkäyntikuntana. Siellä käy töissä lähes puolet työikäisistä vastanneista. Muiden kuntien osalta työssäkäynti jakaantuu melko tasaisesti. Työssäkäyntikuntia on hieman enemmän kuin työssäkäyviä, koska kyselylomakkeessa oli mahdollista antaa useita työssäkäyntikuntia. (Taulukko 1. Liite 2.) Tarkasteltaessa kyselyyn vastanneita ammattiryhmittäin eläkeläiset erottuu selvästi suurimpana ryhmänä. Heitä on vastanneista lähes puolet. Palveluammatit työllistävät paljon Askaisten kyselyyn vastanneita: Työikäisistä eniten on palvelu, myynti ja hoitoalan työtehtävissä toimivia (18 %), ja yhdessä asiakaspalvelu ja toimistotyöntekijöiden kanssa näiden osuus on lähes kolmannes vastanneista. Asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita on yhteensä viidennes vastanneista. Johtavassa asemassa olevia ja yrittäjiä on molempia yli 10 prosenttia. (Taulukko 2.) 1

6 Taulukko 2. Askaisten osa aikaisten asukkaiden jakautuminen ammattiryhmittäin. Kaikki vastanneet Työikäiset hlöä % hlöä % palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 14 9, ,4 asiantuntija 11 7, ,5 toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 11 7, ,5 johtaja/ylin virkamies 10 7, ,2 yrittäjä 9 6,3 9 11,8 muu palkallinen 9 6,3 9 11,8 erityisasiantuntija 4 2,8 4 5,3 rakennus/korjaus/valmistustyöntekijä 4 2,8 4 5,3 freelancer/ammatinharjoittaja 2 1,4 2 2,6 maanviljelijä/metsätyöntekijä 2 1,4 2 2,6 eläkeläinen 66 46,2 0 0,0 ei vastausta 1 0,7 0 0,0 yht , ,0 2.2 Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Kyselyyn vastanneiden Askaisten työikäisten osa aikaisten asukkaiden keski ikä on 49 vuotta. Näistä vastaajista lähes neljännes tekee etätyötä vapaa ajanasunnollaan ainakin joskus. Vastanneista 4 prosenttia on aiemmin satunnaisesti 10 % kuukausittain 4 % viikoittain 6 % Etätyön yleisyys ei enää 4 % ei tee 76 % Kuva 1. Etätyöntekijöiden osuus työikäisistä. neet. (Kuva 1.) tehnyt etätyötä vapaa ajanasunnollaan mutta ei tee enää. Syitä etätyönteon lopettamiselle ovat eläkkeelle siirtyminen ja langattoman internetyhteyden puute. Tyypillisintä on satunnainen etätyön tekeminen. Satunnaisesti vapaa ajanasunnollaan työskentelee kymmenesosa työikäisistä. Kuukausittain etätyötä tekee 4 prosenttia ja viikoittain 6 prosenttia vastanneista työikäisistä. Etätyöntekijöiden määrä suhteutettuna kaikkiin Askaisten osa aikaisiin asukkaisiin saattaa kuitenkin olla harhaanjohtava, sillä on mahdollista, että kyselyyn ovat vastanneet innokkaammin etätyöntekijät tai etätyöstä kiinnostu 2.3 Kiinnostus etätyötä kohtaan Kyselyyn vastanneista työikäisistä vajaa kolmannes on kiinnostunut etätyön tekemisestä vapaa ajanasunnossaan tai vapaa aikakunnassaan. Selvästi suurin osa heistä on kiinnostunut etätyön tekemisestä omassa vapaa ajanasunnossaan. Vapaa ajanasuntonsa lisäksi muussa vapaa aikakunnassa sijaitsevassa tilassa olisi kiinnostunut työskentelemään kahdeksan prosenttia vastanneista. Ainoastaan muussa tilassa etätyötä olisi kiinnostunut tekemään kaksi prosent 2

7 Etätyöstä kiinnostuneet kaikkiaan neljässä vastauksessa: Nykyiseen työhön liittyen tarvitsisin vain ensin sähköt mökille ; Sähköä ; Mökin sähköistämistä. Parhaillaan käytössä aggregaatti. sekä Sähköä ja internetyht. Omiin asenteisiin liittyviä vastauksia ovat Muuttaa ajatusta tai asennetta pyhittää loma asunto vapaa ajalle ; Omaa mielenkiintoa sotkea työ ja vapaa ajan perin vapaaajanasunnossa 20 % tia vastanneista. Työikäisten lisäksi kaksi eläkeläistä ilmoittaa olevansa kiinnostuneita etätyön tekemisestä. muussa tilassa 2 % molemmissa 8 % ei kummassakaan 70 % Kuva 2. Etätyöstä kiinnostuneet työikäiset osa aikaiset asukkaat Askaisissa. 2.4 Etätyön edellytykset Etätyön edellytyksiä koskevaan kysymykseen vastasi yhteensä 79 henkilöä. Mukana on myös 19 jo eläkkeellä olevaa vastaajaa. Kysymyksessä oli mahdollista antaa useita vaihtoehtoja, joten vastauksia kertyi kaiken kaikkiaan 114. Langaton tai laajakaistainternetyhteys koetaan selvästi tärkeimpänä etätyön Etätyön edellytykset tekemisen edellytyksenä. Tämän vaihtoehdon valitsi yli puolet työnantajan suostumus 11 % joustavampi työ 11 % muu 18 % erillinen tila 2 % erillinen it tila 7 % internetyhteys 51 % Kuva 3. Etätyön edellytykset koko aineiston perusteella. kysymykseen vastanneista. Työnantajan suostumus ja joustavampi työ ovat toiseksi suurimmat yksittäiset etätyön edellytykset. Erillistä it yhteyksin varustettua tilaa tai muuta erillistä työtilaa kaipaa yhteensä yhdeksän prosenttia kysymyksiin vastanneista. (Kuva 3.) Vaihtoehdossa muu korostuvat työn luonteeseen liittyvät tekijät, kuten Uutta työpaikkaa ; Työnkuvan muuttamista enemmän etätyötä mahdollistavaksi ja Ei sovellu työtehtäviin. Teknisistä valmiuksista korostuu sähkön puute, joka mainitaan 3

8 teinen ero ; Teen etätyötä kotona, en vapaa ajanasunnolla. Näistä kaikki eivät kuitenkaan ole kiinnostuneitakaan etätyön tekemisestä vapaa ajanasunnollaan. 2.5 Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja muuttoinnokkuus Valtaosa kyselyyn vastanneista (67 %) ei ole harkinnut vapaa ajanasuntonsa muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Vastanneista vajaa neljännes on harkinnut tätä, ja vajaa kymmenesosa kaikista vapaa ajanasunnoista on jo tällä hetkellä ympärivuotisesti asuttavia. (Kuva 4.) Selvä enemmistö (79 %) ei ole myöskään harkinnut muuttavansa vapaa aikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi. Myönteisesti tähän suhtautuu kuitenkin reilu viidennes vastanneista. (Kuva 5.) Onko harkinnut vapaa ajanasunnon muuttamista ympärivuotiseen käyttöön Onko harkinnut muuttamista pysyvästi kuntaan on jo 9 % kyllä 24 % kyllä 21 % ei 67 % ei 79 % Kuva 4. Vapaa ajan asunnon muuttaminen ympärivuoti Kuva 5. Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi. seen asuinkäyttöön. 3. ETÄTYÖNTEKIJÄT JA MUUT TYÖSSÄKÄYVÄT 3.1 Yleistä Etätyötä tekee viidennes kyselyyn vastanneista työikäisistä osa aikaisista asukkaista Askaisissa, eli yhteensä 15 henkilöä. Etätyötä tekevien ja etätyötä tekemättömien työikäisten miesten ja naisten välillä ei ole eroa. Sekä etätyöntekijöistä että etätyötä tekemättömistä työikäisistä on naisia 53 prosenttia ja miehiä 47 prosenttia. Myöskään työntekijöiden keski ikä ei juuri eroa etätyöntekijöiden ja etätyötä tekemättömien työikäisten välillä, sillä etätyöntekijöiden keskiikä on aineistossa 48 vuotta ja muiden työikäisten 49 vuotta. Aineiston nuorin etätyöntekijä on 19 vuotias ja vanhin 65 vuotias. Etätyöntekijöistä yli puolet asuu Turussa, jonka ilmoittaa työssäkäyntikunnakseen kolmannes etätyöntekijöistä (Taulukko 3). Työssäkäyntikunnat sijoittuvat paria poikkeusta lukuun ottamatta Turun lähikuntiin. 4

9 Taulukko 3. Etätyöntekijöiden asuin ja työssäkäyntikunnat. Asuin ja työssäkäyntikunnat: Etätyöntekijät kunta asuinkunta, hlöä % työssäkäyntikunta, hlöä ei ilmoitettu 1 6,7 3 20,0 Turku 8 53,3 5 33,3 Raisio 3 20,0 3 20,0 Naantali 1 6,7 1 6,7 Salo 0 0,0 1 6,7 Vantaa 0 0,0 1 6,7 Jyväskylä 0 0,0 1 6,7 Kaarina 1 6,7 0 0,0 Helsinki 1 6,7 0 0,0 yht , ,0 Etätyötä tekevien Askaisten osa aikaisten asukkaiden ammattiryhmät jakautuvat melko tasaisesti useiden ammattiryhmien välillä. Asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita on yhteensä kolmannes etätyöntekijöistä ja palvelu, myynti ja hoitotyöntekijöitä viidennes. Johtajia ja yrittäjiä on molempia 13 prosenttia etätyöntekijöistä. (Taulukko 4.) Etätyön tekeminen vapaaajanasunnolla on yleisintä asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden keskuudessa, sillä heistä kolmannes tekee etätyötä Askaisissa sijaitsevalla vapaa ajanasunnollaan. Yrittäjistä 22 prosenttia, palvelu, myynti ja hoitotyöntekijöistä 21 prosenttia ja johtajista ja ylimmistä virkamiehistä 20 prosenttia kertoo tekevänsä etätyötä vapaa ajanasunnollaan. Etätyöstä kiinnostuneiden ammattiryhmät ovat pitkälti samoja kuin jo etätyötä tekevien. Poikkeuksena tähän ovat ainoastaan toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät, joiden osuus etätyöstä kiinnostuneista vapaa aikakunnassaan on yli viidennes. Heitä on kyselyyn vastanneista melko suuri osa, mutta etätyötä heistä ei toistaiseksi tee yksikään. (Taulukko 5.) Taulukko 4. Etätyöntekijöiden ammattiryhmät. Etätyöntekijöiden ammattiryhmät hlöä % asiantuntija 3 20,0 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 3 20,0 johtaja/ylin virkamies 2 13,3 erityisasiantuntija 2 13,3 yrittäjä 2 13,3 freelancer/ammatinharjoittaja 1 6,7 rakennus/korjaus/valmistustyöntekijä 1 6,7 eläkeläinen 1 6,7 yht ,0 Taulukko 5. Etätyöstä kiinnostuneiden ammattiryhmät. Etätyöstä kiinnostuneiden ammattiryhmät hlöä % toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 4 22,2 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 4 22,2 johtaja/ylin virkamies 3 16,7 asiantuntija 3 16,7 yrittäjä 2 11,1 freelancer/ammatinharjoittaja 1 5,6 muu palkallinen 1 5,6 yht ,0 3.2 Etätyön määrä ja edellytykset Kyselyyn vastanneiden keskuudessa etätyötä tehdään vapaa ajanasunnolla tyypillisimmin satunnaisesti. Etätyöntekijöistä yli puolet ilmoittaa tekevänsä etätyötä vapaa ajanasunnollaan satunnaisesti. Viikoittain etätyötä tekee kolmannes ja kuukausittain 13 prosenttia etätyönte 5

10 satunnaisesti 54 % Etätyön määrä viikoittain 33 % kuukausittain 13 % Kuva 6. Etätyöntekijöiden vapaa ajanasunnolla tekemän etätyön määrä. kijöistä. Vakituisesti vapaaajanasunnolla ei työskentele yksikään. (Kuva 6.) Etätyön määrän lisäämisen edellytyksiä koskevaan kysymykseen vastasivat yhtä lukuun ottamatta kaikki etätyöntekijät. Selvästi muista etätyön tekemisen edellytyksistä erottuu langaton tai laajakaistainternetyhteys, jonka valitsi etätyöntekijöistä lähes kolme neljännestä. Vaihtoehdossa muu korostuvat työn luonteeseen liittyvät tekijät. Etätyöstä kiinnostuneiden osalta edellytyksissä korostuu etätyöntekijöitä enemmän työn luonteeseen liittyvät tekijät sekä myös erillisen työtilan tarve. Etätyön edellytykset: Etätyöntekijät Etätyön edellytykset: kiinnostuneet työnantajan suostumus 5 % erillinen ittila 5 % muu 11 % ei vastausta 5 % internetyhteys 74 % työnantajan suostumus 18 % joustavampi työ 11 % muu 11 % erillinen ittila 11 % internetyhteys 49 % Kuva 7. Etätyön edellytykset etätyöntekijöiden Kuva 8. Etätyön edellytykset etätyöstä kiinnostuneiden mukaan. mukaan. 4. VAPAA AJANASUNNON KÄYTÖN LISÄÄMINEN JA KUNTAAN MUUTTAMINEN RYHMITTÄIN 4.1 Vapaa ajanasunnon muuttaminen ympärivuotisesti asuttavaksi Etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet ovat selvästi muita osa aikaisia asukkaita kiinnostuneempia lisäämään vapaa ajanasuntonsa käyttöä ja muuttamaan sen ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Etätyöntekijöistä 60 prosenttia on harkinnut vapaa ajanasuntonsa muuttamista ympärivuotisesti asuttavaksi. Etätyöstä kiinnostuneiden osalta vapaa ajanasunnon muuttamista 6

11 ympärivuotiseen asuinkäyttöön on harkittu vielä hieman tätäkin useammin. Etätyöntekijöiden vapaa ajanasunnot ovat jo tällä hetkellä muita useammin ympärivuotisessa asuinkäytössä. Vähiten kiinnostusta vapaa ajanasunnon muuttamiseen ympärivuotisesti asuttavaksi on eläkeläisillä, joista ainoastaan 11 prosenttia on harkinnut tätä. Työikäisistä ne, jotka eivät ole kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan, ovat harvimmin harkinneet vapaaajanasuntonsa muuttamista ympärivuotisesti asuttavaksi. (Kuva 9.) Vapaa ajanasunnon muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön harkinneet osa aikaiset asukkaat 100 % 90 % 80 % 70 % 9,4 24,5 26,7 8,2 31,1 11,8 7,0 4,8 20,9 11,1 60 % 50 % 40 % 30 % 66,2 60,0 60,7 64,7 72,1 84,1 20 % 10 % 0 % 13,3 23,5 on jo kyllä ei Kaikki Etätyöntekijät Työikäiset, ei etätyöntekijät Etätyöstä kiinnostuneet Eivät kiinnostuneet Eläkeläiset Kuva 9. Vapaa ajanasunnon muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön harkinneet asukkaat ryhmittäin Askaisissa. 4.2 Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi Etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet työikäiset ovat selvästi muita osa aikaisia asukkaita useammin harkinneet myös muuttavansa vakituisesti asumaan vapaa aikakuntaansa. Kyselyyn vastanneista etätyöntekijöistä 60 prosenttia ja etätyöstä kiinnostuneista työikäisistä peräti 72 prosenttia on harkinnut muuttavansa vapaa aikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi. Kielteisimmin vapaa aikakuntaansa muuttamiseen suhtautuvat ne työikäiset, jotka eivät ole kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan. Heistä ainoastaan seitsemän prosenttia on harkinnut muuttavansa Askaisiin. Myös eläkeläisillä en melko vähän kiinnostusta muuttaa vapaa aikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi. Heistä vain yhdeksän prosenttia on harkinnut kuntaan muuttamista. (Kuva 10.) 7

12 Muuttamista kunnan vakituiseksi asukkaaksi harkinneet osaaikaiset asukkaat 100 % 7,1 9,4 90 % 21,4 24,6 80 % 70 % 60 % 60 72,2 50 % 40 % 78,6 75,4 92,9 90,6 30 % 20 % 10 % 0 % 40 27,8 kyllä ei Kaikki Etätyöntekijät Työikäiset, ei etätyöntekijät Etätyöstä kiinnostuneet Eivät kiinnostuneet Eläkeläiset Kuva 10. Muuttamista kunnan vakituiseksi asukkaaksi harkinneet osa aikaiset asukkaat ryhmittäin Askaisissa. 5. VAPAA PALAUTE KUNNALLE Kyselyssä osa aikaisilla asukkailla oli mahdollisuus antaa Askaisten kunnalle vapaata palautetta ja esittää muun muassa etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen ja palveluihin liittyviä ajatuksia ja terveisiä (Liite 3.) Palautteessa osa aikaiset asukkaat toivovat huomiota kiinnitettävän erityisesti kulkuyhteyksiin, julkiseen liikenteeseen ja vapaa ajanasunnoille vievien teiden kunnossapitoon. Näihin liittyvää palautetta annetaan kaikkiaan viidessä vastauksessa. Erityisesti Turun suuntaan toivotaan parempia julkisia kulkuyhteyksiä. Kunnallistekniikan ulottamista asuttuihin saariin pidetään tärkeänä. Vesijohto ja viemäriverkostoa toivotaan ainakin Mannerlahteen, Lierantaan ja Livonsaareen. Myös kunnan palvelutarjontaan kiinnitetään huomiota. Vaikka eräs vastanneista toteaakin, että Askainen on niin lähellä Turkua, että palvelut haetaan helposti sieltä, Askaisten palvelutarjontaa pidetään kuitenkin tärkeänä. Erityisesti Livonsaaren kirjasto on kesäaikaan tärkeä osa aikaisille asukkaille. Internetyhteyden osalta toivotaan sekä laajakaistaa että internetkahvilaa Askaisten keskustaan. 8

13 6. LIVONSAAREN TOIMINTAKESKUKSEEN KAIVATTAVAT TOIMINNOT Osa aikaiset asukkaat saivat esittää Livonsaaren koululle suunnitteilla olevaan toimintakeskukseen liittyviä toiveita ja ideoita siitä, millaisia toimintoja he sinne kaipaavat (Liite 4). Melko runsaan palautteen joukossa on paljon toteuttamiskelpoisia ideoita, mutta monella vastaajalla ei ole lainkaan tietoa Livonsaareen suunnitellusta toimintakeskuksesta. Osa vastaajista pitää Livonsaaren sijaintia liian syrjäisenä. Toimintakeskukseen toivotaan eniten atk laitteita ja internetyhteyttä sekä asioiden hoitoa että työskentelyä varten. Myös eri ikäryhmille suunnattu kerho ja harrastustoiminta sekä kahvila saavat paljon kannatusta. Kirjastopalveluita ja niiden kehittämistä pidetään tärkeinä, ja toimintakeskukseen voisi sijoittaa myös kunnan neuvonta ja infopisteen. Livonsaaressa voisi järjestää myös erilaisia te toja ja ulkoilmatapahtumia erityisesti kesäaikaan. 7. YHTEENVETO Suuri osa Askaisten etätyökyselyyn vastanneista osa aikaisista asukkaista on eläkeläisiä, joiden vapaa aikakunnassa vietettyyn aikaan työpaikka ei enää vaikuta. Askaisten osa aikaisten asukkaiden asuin ja työssäkäyntikunnat sijaitsevat enimmäkseen Turun ympäristössä ja pääkaupunkiseudulla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lähes puolet kyselyyn vastanneista asuu Turussa, ja työikäistä lähes puolet käy siellä myös töissä. Työikäisten suurin yksittäinen ammattiryhmä ovat palvelu, myynti ja hoitotyöntekijät, mutta asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita on kuitenkin yhteensä hieman enemmän. Myös toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijöitä, johtavassa asemassa olevia sekä yrittäjiä on melko paljon. Kaikista työssäkäyvistä vajaa neljännes tekee etätyötä vapaa ajanasunnollaan ainakin joskus, ja kiinnostusta tähän on erityisesti palveluammateissa, joissa työn luonne usein rajoittaa etätyön tekemistä. Nopean ja saaristoon soveltuvan internetyhteyden puute on kuitenkin selvästi merkittävin etätyön tekemisen yleisyyttä rajoittava tekijä. Etätyöntekijät ja siitä kiinnostuneet ovat Askaisissa selvästi muita osa aikaisia asukkaita kiinnostuneempia muuttamaan vapaa ajanasuntonsa ympärivuotisesti asuttaviksi. Etätyöntekijöiden vapaa ajanasunnot ovat jo tällä hetkellä muita useammin ympärivuotisessa asuinkäytössä. Eläkeläisillä ja niillä työikäisillä, jotka eivät ole etätyöstä kiinnostuneita, kiinnostus vapaaajanasunnon käytön lisäämiseen on pienintä. Etätyöntekijät ja siitä kiinnostuneet suhtautuvat muita myönteisemmin myös vapaa aikakuntaansa muuttamiseen, sillä he ovat muita useammin harkinneet vapaa aikakuntaansa muuttamista. Eläkeläiset ja työikäisistä ne, jotka eivät ole etätyöstä kiinnostuneita, harkitsevat vapaa aikakuntaansa muuttamista selvästi muita harvemmin. 9

14 ASKAINEN Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin LIITE 1. Valintakysymyksissä ympyröikää vaihtoehtojen kirjain. 1. Vastaajatiedot Sukupuoli a) Nainen b) Mies Ikänne: Asuinkuntanne: Työssäkäyntikuntanne: Ammattiryhmä a) sotilaat b) johtajat ja ylimmät virkamiehet c) erityisasiantuntijat d) asiantuntijat e) yrittäjä f) ammatinharjoittaja/freelancer g) toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät h) palvelu, myynti ja hoitotyöntekijät i) maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. j) rakennus, korjaus ja valmistustyöntekijät k) prosessikuljetustyöntekijät l) muu palkallinen m) eläkeläinen n) opiskelija 2. Teettekö etätyötä vapaa ajan asunnollanne? a) Kyllä b) En c) Olen tehnyt, mutta en tee enää, koska 3. Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin kuinka usein? a) Vakituisesti b) Viikottain c) Kuukausittain d) Satunnaisesti 4. Jos vastasitte en, niin olisitteko kiinnostunut tekemään etätyötä? a) Vapaa ajanasunnossanne b) Muussa järjestetyssä työtilassa vapaa aikakunnassanne c) Molemmissa d) En kummassakaan

15 ASKAINEN Etätyön tekeminen tai sen tekeminen nykyistä enemmän edellyttäisi a) Internetyhteyttä vapaa ajan asunnolle (laajakaista tai langaton) b) Erillistä it yhteyksin varustettua työtilaa vapaa aikakunnassa c) Erillistä työtilaa vapaa aikakunnassa d) Joustavampaa työtä e) Työnantajan suostumusta f) Muuta, mitä? 6. Oletteko harkinnut kesäasuntonne muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön? a) Kyllä b) En c) On jo ympärivuotisesti asuttava 7. Oletteko harkinnut muuttavanne pysyvästi vapaa aikakuntaan asumaan? a) Kyllä b) En c) Olen jo kuntalainen 8. Mitä toimintoja kaipaisitte Livonsaaren koululle suunnitteilla olevaan toimintakeskukseen? 9. Jos teette tai olette tehnyt etätyötä, niin saako Teitä mahdollisesti myöhemmin haastatella? Kyllä, yhteystiedot: Ei 10. Onko teillä muita vapaa aikakuntaanne koskevia ajatuksia ja terveisiä etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen, palveluihin tai muuhun liittyen? Kiitos vastauksistanne! Pyydämme palauttamaan täyttämänne lomakkeen oheisella palautuskuorella mennessä.

16 Taulukko 1. Askaisten osa aikaisten asukkaiden asuin ja työssäkäyntikunnat. LIITE 2. Asuinkunta Työssäkäyntikunta Kunta koko aineisto, hlöä % työikäiset, hlöä % työikäiset, hlöä % ei ilmoitettu 5 3,5 2 2,6 9 11,4 Turku 66 46, , ,8 Raisio 19 13,3 7 9,2 6 7,6 Naantali 9 6,3 2 2,6 3 3,8 Helsinki 7 4,9 4 5,3 5 6,3 Masku 6 4,2 3 3,9 2 2,5 Kaarina 5 3,5 2 2,6 1 1,3 Lieto 5 3,5 4 5,3 1 1,3 Mynämäki 2 1,4 0 0,0 1 1,3 Lemu 2 1,4 1 1,3 1 1,3 Nousiainen 2 1,4 2 2,6 0 0,0 Paimio 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Nurmijärvi 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Espoo 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Vantaa 1 0,7 1 1,3 2 2,5 Tampere 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Vahto 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Tuusula 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Rusko 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Porvoo 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Vihti 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Laukaa 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Pohja 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Honkniemi 1 0,7 0 0,0 0 0,0 Vehmaa 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Kisko 1 0,7 0 0,0 0 0,0 Salo 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Pöytyä 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Kirkkonummi 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Jyväskylä 0 0,0 0 0,0 2 2,5 Marttila 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Karjaa 0 0,0 0 0,0 1 1,3 yht , , ,0

17 ETÄTYÖKYSELY DRAGSFJÄRD TULOKSET

18 SAATTEEKSI Dragsfjärdissä toteutettiin etätyöhön liittyvä kysely kesäkuussa Kyselyllä selvitettiin Dragsfjärdin kunnan kesäasukkaiden, osa aikaisten asukkaiden ja vapaa ajanasukkaiden kiinnostusta etätyön tekemiseen, kokemuksia etätyön tekemisestä sekä mahdollisia toiveita asian suhteen. Etätyöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä pääasiassa tieto ja tietoliikenneteknologian tukemana suoritettua työtä, joka ei ole (työ)paikkaan tai (työ)aikaan sidottua. Kyse on siis työstä, jota voidaan joustavasti ja sovitusti tehdä varsinaisen työpisteen ulkopuolella vakituisesti tai vaikkapa vapaa ajanasunnolta käsin parina päivänä viikossa. Kysely oli osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället hanketta (InterregIIIASkärgård), joka toteutetaan Ahvenanmaan, Turunmaan, Turun seudun ja Vakka Suomen seudun sekä Länsi Uudenmaan saaristoalueilla Hankkeen tavoitteena on koota saaristosta kokemuksia etätyön ja muun it perustaisen työn edistämisestä ja edistämiseksi saaristoalueella. Hankkeella edistetään saariston työmahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja sitä myötä alueen vetovoimaisuutta asumisen ja elämisen paikkana. Suomenkielisten saaristokuntien osalta kyselyaineistoa käytetään myös Turun yliopiston maantieteen laitoksella valmisteilla olevan ja hanketta tukevan opinnäytetyön kuntaaineistona. Yhteistyöstä kiittäen, Sami Tantarimäki Elisa Holma Suunnittelija, FT Harjoittelija Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus p , p , e. e.

19 SISÄLLYS 1. Johdanto 1 2. Kaikki kyselyyn vastanneet ja työikäiset Yleistä Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Kiinnostus etätyötä kohtaan Etätyön edellytykset Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja muuttoinnokkuus 4 3. Etätyöntekijät ja muut työssäkäyvät Yleistä Etätyön määrä ja edellytykset 6 4. Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja kuntaan muuttaminen ryhmittäin Vapaa ajanasunnon muuttaminen ympärivuotisesti asuttavaksi Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi 7 5. Vapaa palaute kunnalle 9 6. Yhteenveto 9 Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Taulukko 1. Liite 3. Kuntapalaute

20 1. JOHDANTO Dragsfjärdin osa aikaisille asukkaille lähetettiin etätyökyselyitä yhteensä 1800 (liite 1). Niistä vastattiin 250:een, eli vastausprosentiksi tuli 14. Raportissa käsitellään vastanneita ensin yhtenä kokonaisuutena yleiskuvan antamiseksi koko vastaajajoukosta. Työhön liittyvissä tarkasteluissa on jätetty eläkkeellä olevat vastaajat tarkastelun ulkopuolelle ja keskitytty työikäisiin asukkaisiin, joilla työpaikka vielä todennäköisesti vaikuttaa asunnon sijaintiin ja vapaaajanasunnolla vietettyyn aikaan. Koko aineistoa koskevan yleiskatsauksen jälkeen kyselyn tuloksia tarkastellaan pienempinä kokonaisuuksina. Vastaajat on ryhmitelty etätyöntekijöihin ja niihin, jotka eivät tee etätyötä, sekä eläkkeellä oleviin. Etätyötä tekemättömät työikäiset on jaettu edelleen niihin, jotka ovat kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan ja niihin, jotka eivät ole siitä kiinnostuneitakaan. Lopuksi tuloksia vertaillaan keskenään kiinnittäen huomiota erityisesti siihen, mitkä ryhmät ovat kiinnostuneita lisäämään vapaa ajanasuntonsa käyttöä sekä mahdollisesti muuttamaan kunnan vakituiseksi asukkaaksi. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että aineisto on melko pieni erityisesti eriteltyjen ryhmien kohdalla. Siksi tuloksiin on suhtauduttava varauksella ja yleistyksiä tehtävä varoen. Kyselylomakkeessa osa aikaisilla asukkailla oli myös mahdollisuus antaa kunnalle vapaata palautetta, mikä on koottu raportin loppuun. 2. KAIKKI KYSELYYN VASTANNEET JA TYÖIKÄISET 2.1 Yleistä Dragsfjärdin kyselyyn vastanneista on naisia 104 (42 %) ja miehiä 146 (58 %). Vastanneiden keski ikä on 58 vuotta. Vastaajista nuorin on iältään 25 vuotias ja vanhin 83 vuotias. Suurin osa Dragsfjärdin osa aikaisista asukkaista asuu pääkaupunkiseudulla tai Turun ja Helsingin välillä ja käy siellä myös töissä (Liite 2). Pääkaupunkiseudun kunnissa Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla asuu yhteensä vajaat 60 prosenttia kyselyyn vastanneista osaaikaisista asukkaista. Pääkaupunkiseutu on myös vastanneiden suurin työssäkäyntialue edellä mainituissa kunnissa käy töissä lähes yhtä suuri osa vastanneista työikäisistä. Ero työssäkäyntikuntien ja työikäisten vastaajien määrässä selittyy sillä, että työssäkäyntikuntia oli mahdollista antaa useita. Tarkasteltaessa kyselyyn vastanneita ammattiryhmittäin eläkkeelle siirtyneet erottuvat suurimpana ryhmänä (Taulukko 2). Heitä on lähes kolmannes kyselyyn vastanneista. Työikäisistä vastaajista 70 prosenttia kuuluvat ryhmiin johtaja/ylin virkamies, yrittäjä, asiantuntija tai erityisasiantuntija. Työikäisistä vastaajista lähes kolmannes on johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä viidennes ja asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita yhteenlaskettuna yhtä suuri osa. Myös erilaisissa asiakaspalvelu, hoito, myynti ja toimistotehtävissä toimivien osuus on yhteensä viidennes kaikista kyselyyn vastanneista työikäisistä. 1

21 Taulukko 2. Dragsfjärdin osa aikaisten asukkaiden jakautuminen ammattiryhmittäin. Kaikki vastanneet Työikäiset hlöä % hlöä % ei vastausta 1 0,4 johtaja/ylin virkamies 53 21, ,0 yrittäjä 34 13, ,9 asiantuntija 19 7, ,1 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 17 6,8 17 9,9 toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 16 6,4 16 9,4 erityisasiantuntija 14 5,6 14 8,2 freelancer/ammatinharjoittaja 9 3,6 9 5,3 muu palkallinen 7 2,8 7 4,1 sotilas 1 0,4 1 0,6 opiskelija 1 0,4 1 0,6 eläkeläinen 78 31,2 yht ,0 2.2 Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Etätyön yleisyys ei tee enää 3 % viikoittain 5 % vakituisesti 5 % satunnaisesti 23 % kuukausittain 2 % ei tee 62 % Kuva 1. Etätyön yleisyys työikäisten keskuudessa. Kyselyyn vastanneista työikäisistä 35 prosenttia tekee etätyötä vapaa ajanasunnollaan ainakin joskus. Tyypillisimmin etätyötä tehdään vapaa ajanasunnolla satunnaisesti. Satunnaisesti etätyötä tekee vapaa ajanasunnollaan 23 prosenttia vastanneista työikäisistä. Säännöllisemmin etätyötä tekee selvästi harvempi: sekä vakituisesti että viikoittain työskenteleviä on molempia viisi prosenttia ja kuukausittain työskenteleviä kaksi prosenttia työikäisistä. Kolme prosenttia työikäisistä on aikaisemmin tehnyt etätyötä vapaaajanasunnollaan, mutta ei tee enää. (Kuva 1.) Syiksi etätyönteon lopettamiseen mainitaan työn luonteen muuttuminen ja nopeiden internetyhteyksien puute. Etätyöntekijöiden melko suuri suhteellinen määrä ei todennäköisesti ole kuitenkaan suhteutettavissa kaikkiin Dragsfjärdin osaaikaisiin asukkaisiin, sillä vastausprosentti oli pieni, ja kyselyyn ovat todennäköisesti vastanneet muita aktiivisemmin etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet. 2.3 Kiinnostus etätyötä kohtaan Kysymykseen kiinnostuksesta etätyötä kohtaan vastanneista työikäisistä hieman yli puolet, 57 henkilöä, vastaa olevansa kiinnostunut etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan. Suurin osa heistä on kiinnostunut tekemään etätyötä omassa vapaa ajanasunnossaan, jossa etätyötä on kiinnostunut tekemään yli 40 prosenttia vastanneista työikäisistä. Muussa tilassa Dragsfjärdissä sen sijaan on kiinnostunut tekemään etätyötä selvästi harvempi kysymykseen vastanneista, 2

ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET SAATTEEKSI Uudessakaupungissa, Hangossa ja Paraisilla toteutettiin etätyöhön liittyvä internetkysely touko elokuussa 2007. Kyselyllä selvitettiin kaupunkien

Lisätiedot

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä

KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä KELA Matkat kunnittain ryhmiteltynä Period: 1/8/2012-31/8/2012 Auton asemapaikka Tilauksen lähtö Tilauksen kohde Tapahtumia ASKAINEN LEMU MYNÄMÄKI 3 ASKAINEN LEMU RAISIO 2 ASKAINEN LEMU TURKU 1 ASKAINEN

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 50230K TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 1-9 2 015 SU34L 01 PKLKÄYNTI 03 ETÄHOITO 04 MUU KÄYNTI 06 VARAUS Summa: Akaa Akaa Summa:

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET SAATTEEKSI Uudessakaupungissa, Hangossa ja Paraisilla toteutettiin etätyöhön liittyvä internetkysely touko elokuussa 2007. Kyselyllä selvitettiin kaupunkien

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2016 klo 9.00 Nuorten miesten työttömyys vähenee Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET SAATTEEKSI Uudessakaupungissa, Hangossa ja Paraisilla toteutettiin etätyöhön liittyvä internetkysely touko elokuussa 2007. Kyselyllä selvitettiin kaupunkien

Lisätiedot

Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi

Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä Caruna Oy / Henrik Suomi Tuulivoimaliitynnät Carunan verkkoalueella 2012 3,5 MVA Mika Manni, Peräseinäjoki 1.5 MVA Koskenkorvan Tuulivoima 2,0 MVA 2013 3,7 MVA Halikon

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9.00 Nuorten työttömyys väheni Varsinais-Suomen kunnissa Varsinais-Suomen työ- ja

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 21.10.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jatkuu Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 3/2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9.00 Nuorten työttömyys alenemassa paikoitellen Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Nuorten työttömyys väheni useassa Varsinais-Suomen kunnassa Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 21.7.2015 klo 9.00 Työttömyyden kasvu hidastumassa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni vuodentakaisesta lähes joka toisessa kunnassa

Työttömien määrä väheni vuodentakaisesta lähes joka toisessa kunnassa Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Miesten työttömyys kääntyi laskuun Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Uusien työpaikkojen määrä kasvussa ja työttömien Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Työttömien määrä yhä kasvussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2008. Tutkimuksen tausta. Tutkimuksen tavoite. Tutkimusasetelma Palkkatutkimus 2008 Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja Tietoviikko suorittivat kesäkuussa 2008 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jyrkkeni kesäkuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa elokuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi. 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

PALVELURAKENNE- UUDISTUS

PALVELURAKENNE- UUDISTUS PALVELURAKENNE- UUDISTUS IHANTEISTA TODELLISUUTEEN SELVITYSMIESTEN TYÖ Göran Honga 22.08.2013 HISTORIA 10 VUOTTA 3 HALLITUSTA TYÖRYHMIÄ SELVITYSMIEHIÄ ASIANTUNTIJASELVITYKSIÄ NYKYHALLITUS KUNTARAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun

Lisätiedot

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km)

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km) Pirkkala Nakkila Harjavalta ssa työssäkäyvienkokemäki asuinpaikat vuonna 2007 Eurajoki Le Vesilahti Rauma Köyliö Eura Pyhäranta Säkylä Akaa Punkalaidun Urjala Laitila Kustavi Vehmaa Naantali Ta Taivassalo

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen

Työmatkakysely Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Eija Peltonen ja Urpo Huuskonen Yleistä Työmatkakysely toteutettiin 16.9. 20.10.2011 Vastaajia 230, työmatkakyselysivustolla kävijöitä oli 481 Kouvolaan työhön tulevia vastaajista oli 72 Kouvolalaisia

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 26.8.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jatkui heinäkuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Kivitalo luo asumistyytyväisyyttä

Kivitalo luo asumistyytyväisyyttä Puu- ja kivitalojen vertaileva asumistyytyväisyystutkimus 008 Kivitalo luo asumistyytyväisyyttä Taloustutkimus Oy - Suomen Betonitieto Oy Omakotiasuminen on tutkitusti edelleen tavoitelluin asumismuoto

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.12.2016 Marraskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2016) Työttömyystilanteessa selvä käänne Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun 2016 viimeisenä

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT. VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT. VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki Muuttoliike on yksi väestökehityksen osatekijä Väestönkehityksen osatekijät: Luonnollinen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus. Huhtikuu 2015

Työttömyyskatsaus. Huhtikuu 2015 Työttömyyskatsaus Huhtikuu 2015 Edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lisätiedot

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus

Yleiskuva. Palkkatutkimus 2005, osa I. Tutkimuksen tausta. Tutkimusasetelma. Tulosten edustavuus Palkkatutkimus 2005, osa I Yleiskuva Tutkimuksen tausta Tutkimusasetelma Tietotekniikan liitto (TTL) ja ITviikko suorittivat maalis-huhtikuussa 2005 perinteisen palkkatutkimuksen. Tutkimus on perinteisesti

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa syyskuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Posio 20,3 Muonio 19,9 Kotka 18,8 Salla 18,6 Lieksa 18,4 Tohmajärvi

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. 2013 klo 9.00 Työttömyys kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Työttömyysaste yhä varsin korkea Varsinais-Suomen työttömyysaste on yhä varsin korkealla tasolla joulukuussa 2013. Työttömyysasteen kasvu on Varsinais-Suomessa kuitenkin koko maan keskiarvoa pienempää,

Lisätiedot

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys

MATKAILU. KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys MATKAILU KasvuKraft 13.3.2014 Jukka Punamäki Länsi-Uudenmaan matkailun aluekoordinaattori Uudenmaan liitto / Novago Yrityskehitys Globaali matkailu 1950 25 miljoonaa kansainvälistä saapumista 2012 1 miljardi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.2.2016 Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.1.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli tammikuun 2016

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2010. Kyselytutkimuksen tulokset 33 kunnassa YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 00 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa 00 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Heikki Miettinen Yhdyskuntatekniset palv 00 Johdanto Selvityksen taustaa

Lisätiedot

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.9.2016 Elokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.8.2016) Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Porin kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Työvaliokunta ja ohjausryhmä 14.3.2014 Nakkila Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen 19.3.2014 Page 1 Porin

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko

ETÄTYÖN EDISTÄMINEN. Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä. Mari Raininko ETÄTYÖN EDISTÄMINEN Agronomiliitto ry:n jäsenten kokemuksia etätyöstä Mari Raininko Tutkimuksen taustaa Etätyöstä ja sen hyödyistä puhuttu paljon, mutta hyödyntäminen ei ole toteutunut odotetulla tavalla

Lisätiedot