ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN"

Transkriptio

1 ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN

2 ETÄTYÖKYSELY ASKAINEN TULOKSET

3 SAATTEEKSI Askaisissa toteutettiin etätyöhön liittyvä kysely huhti toukokuussa Kyselyllä selvitettiin Askaisten kunnan kesäasukkaiden, osa aikaisten asukkaiden ja vapaa ajanasukkaiden kiinnostusta etätyön tekemiseen, kokemuksia etätyön tekemisestä sekä mahdollisia toiveita asian suhteen. Etätyöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä pääasiassa tieto ja tietoliikenneteknologian tukemana suoritettua työtä, joka ei ole (työ)paikkaan tai (työ)aikaan sidottua. Kyse on siis työstä, jota voidaan joustavasti ja sovitusti tehdä varsinaisen työpisteen ulkopuolella vakituisesti tai vaikkapa vapaa ajanasunnolta käsin parina päivänä viikossa. Kysely oli osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället hanketta (InterregIIIASkärgård), joka toteutetaan Ahvenanmaan, Turunmaan, Turun seudun ja Vakka Suomen seudun sekä Länsi Uudenmaan saaristoalueilla Hankkeen tavoitteena on koota saaristosta kokemuksia etätyön ja muun it perustaisen työn edistämisestä ja edistämiseksi saaristoalueella. Hankkeella edistetään saariston työmahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja sitä myötä alueen vetovoimaisuutta asumisen ja elämisen paikkana. Suomenkielisten saaristokuntien osalta kyselyaineistoa käytetään myös Turun yliopiston maantieteen laitoksella valmisteilla olevan ja hanketta tukevan opinnäytetyön kuntaaineistona. Yhteistyöstä kiittäen, Sami Tantarimäki Elisa Holma Suunnittelija, FT Harjoittelija Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus p , p , e. e.

4 SISÄLLYS 1. Johdanto 1 2. Kaikki kyselyyn vastanneet ja työikäiset Yleistä Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Kiinnostus etätyötä kohtaan Etätyön edellytykset Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja muuttoinnokkuus 4 3. Etätyöntekijät ja muut työssäkäyvät Yleistä Etätyön määrä ja edellytykset 5 4. Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja kuntaan muuttaminen ryhmittäin Vapaa ajanasunnon muuttaminen ympärivuotisesti asuttavaksi Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi 7 5. Vapaa palaute kunnalle 8 6. Livonsaaren toimintakeskukseen kaivattavat toiminnot 9 7. Yhteenveto 9 Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Taulukko 1. Liite 3. Kuntapalaute Liite 4. Livonsaaren toimintakeskukseen toivottavat toiminnot

5 1. JOHDANTO Askaisten osa aikaisille asukkaille lähetettiin etätyökyselyitä yhteensä 600 (liite 1). Niistä vastattiin 143:een, eli vastausprosentiksi tuli 24. Raportissa käsitellään vastanneita ensin yhtenä kokonaisuutena yleiskuvan antamiseksi koko vastaajajoukosta. Työhön liittyvissä tarkasteluissa on jätetty eläkkeellä olevat vastaajat tarkastelun ulkopuolelle ja keskitytty työikäisiin asukkaisiin, joilla työpaikka vielä todennäköisesti vaikuttaa asunnon sijaintiin ja vapaaajanasunnolla vietettyyn aikaan. Koko aineistoa koskevan yleiskatsauksen jälkeen kyselyn tuloksia tarkastellaan pienempinä kokonaisuuksina. Vastaajat on ryhmitelty etätyöntekijöihin ja niihin, jotka eivät tee etätyötä, sekä eläkkeellä oleviin. Etätyötä tekemättömät työikäiset on jaettu edelleen niihin, jotka ovat kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan ja niihin, jotka eivät ole siitä kiinnostuneitakaan. Lopuksi tuloksia vertaillaan keskenään kiinnittäen huomiota erityisesti siihen, mitkä ryhmät ovat kiinnostuneita lisäämään vapaa ajanasuntonsa käyttöä sekä mahdollisesti muuttamaan kunnan viralliseksi asukkaaksi. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että aineisto on hyvin pieni erityisesti eriteltyjen ryhmien kohdalla. Siksi tuloksiin on suhtauduttava varauksella ja yleistyksiä tehtävä varoen. Kyselylomakkeessa osa aikaisilla asukkailla oli myös mahdollisuus antaa kunnalle vapaata palautetta ja esittää toiveita siitä, mitä toimintoja he haluaisivat Livonsaaren koululle suunnitteilla olevaan toimintakeskukseen. Näistä on koottu yhteenveto, ja vastaukset on koottu sellaisenaan liitteeksi raportin loppuun. 2. KAIKKI KYSELYYN VASTANNEET JA TYÖIKÄISET 2.1 Yleistä Askaisten kyselyyn vastanneista on naisia 64 (45 %) ja miehiä 79 (55 %). Vastanneiden keski ikä on 58 vuotta. Nuorin vastaajista on iältään 19 vuotias ja vanhin 85 vuotias. Selvästi suurin osa Askaisten osa aikaisista asukkaista asuu Turussa (46 %). Myös muut asuinkunnat, joissa asuu useita kyselyyn vastanneita osa aikaisia asukkaita, sijoittuvat Helsinkiä lukuun ottamatta Turun lähiseuduille. Turku erottuu selvästi suurimpana myös työssäkäyntikuntana. Siellä käy töissä lähes puolet työikäisistä vastanneista. Muiden kuntien osalta työssäkäynti jakaantuu melko tasaisesti. Työssäkäyntikuntia on hieman enemmän kuin työssäkäyviä, koska kyselylomakkeessa oli mahdollista antaa useita työssäkäyntikuntia. (Taulukko 1. Liite 2.) Tarkasteltaessa kyselyyn vastanneita ammattiryhmittäin eläkeläiset erottuu selvästi suurimpana ryhmänä. Heitä on vastanneista lähes puolet. Palveluammatit työllistävät paljon Askaisten kyselyyn vastanneita: Työikäisistä eniten on palvelu, myynti ja hoitoalan työtehtävissä toimivia (18 %), ja yhdessä asiakaspalvelu ja toimistotyöntekijöiden kanssa näiden osuus on lähes kolmannes vastanneista. Asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita on yhteensä viidennes vastanneista. Johtavassa asemassa olevia ja yrittäjiä on molempia yli 10 prosenttia. (Taulukko 2.) 1

6 Taulukko 2. Askaisten osa aikaisten asukkaiden jakautuminen ammattiryhmittäin. Kaikki vastanneet Työikäiset hlöä % hlöä % palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 14 9, ,4 asiantuntija 11 7, ,5 toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 11 7, ,5 johtaja/ylin virkamies 10 7, ,2 yrittäjä 9 6,3 9 11,8 muu palkallinen 9 6,3 9 11,8 erityisasiantuntija 4 2,8 4 5,3 rakennus/korjaus/valmistustyöntekijä 4 2,8 4 5,3 freelancer/ammatinharjoittaja 2 1,4 2 2,6 maanviljelijä/metsätyöntekijä 2 1,4 2 2,6 eläkeläinen 66 46,2 0 0,0 ei vastausta 1 0,7 0 0,0 yht , ,0 2.2 Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Kyselyyn vastanneiden Askaisten työikäisten osa aikaisten asukkaiden keski ikä on 49 vuotta. Näistä vastaajista lähes neljännes tekee etätyötä vapaa ajanasunnollaan ainakin joskus. Vastanneista 4 prosenttia on aiemmin satunnaisesti 10 % kuukausittain 4 % viikoittain 6 % Etätyön yleisyys ei enää 4 % ei tee 76 % Kuva 1. Etätyöntekijöiden osuus työikäisistä. neet. (Kuva 1.) tehnyt etätyötä vapaa ajanasunnollaan mutta ei tee enää. Syitä etätyönteon lopettamiselle ovat eläkkeelle siirtyminen ja langattoman internetyhteyden puute. Tyypillisintä on satunnainen etätyön tekeminen. Satunnaisesti vapaa ajanasunnollaan työskentelee kymmenesosa työikäisistä. Kuukausittain etätyötä tekee 4 prosenttia ja viikoittain 6 prosenttia vastanneista työikäisistä. Etätyöntekijöiden määrä suhteutettuna kaikkiin Askaisten osa aikaisiin asukkaisiin saattaa kuitenkin olla harhaanjohtava, sillä on mahdollista, että kyselyyn ovat vastanneet innokkaammin etätyöntekijät tai etätyöstä kiinnostu 2.3 Kiinnostus etätyötä kohtaan Kyselyyn vastanneista työikäisistä vajaa kolmannes on kiinnostunut etätyön tekemisestä vapaa ajanasunnossaan tai vapaa aikakunnassaan. Selvästi suurin osa heistä on kiinnostunut etätyön tekemisestä omassa vapaa ajanasunnossaan. Vapaa ajanasuntonsa lisäksi muussa vapaa aikakunnassa sijaitsevassa tilassa olisi kiinnostunut työskentelemään kahdeksan prosenttia vastanneista. Ainoastaan muussa tilassa etätyötä olisi kiinnostunut tekemään kaksi prosent 2

7 Etätyöstä kiinnostuneet kaikkiaan neljässä vastauksessa: Nykyiseen työhön liittyen tarvitsisin vain ensin sähköt mökille ; Sähköä ; Mökin sähköistämistä. Parhaillaan käytössä aggregaatti. sekä Sähköä ja internetyht. Omiin asenteisiin liittyviä vastauksia ovat Muuttaa ajatusta tai asennetta pyhittää loma asunto vapaa ajalle ; Omaa mielenkiintoa sotkea työ ja vapaa ajan perin vapaaajanasunnossa 20 % tia vastanneista. Työikäisten lisäksi kaksi eläkeläistä ilmoittaa olevansa kiinnostuneita etätyön tekemisestä. muussa tilassa 2 % molemmissa 8 % ei kummassakaan 70 % Kuva 2. Etätyöstä kiinnostuneet työikäiset osa aikaiset asukkaat Askaisissa. 2.4 Etätyön edellytykset Etätyön edellytyksiä koskevaan kysymykseen vastasi yhteensä 79 henkilöä. Mukana on myös 19 jo eläkkeellä olevaa vastaajaa. Kysymyksessä oli mahdollista antaa useita vaihtoehtoja, joten vastauksia kertyi kaiken kaikkiaan 114. Langaton tai laajakaistainternetyhteys koetaan selvästi tärkeimpänä etätyön Etätyön edellytykset tekemisen edellytyksenä. Tämän vaihtoehdon valitsi yli puolet työnantajan suostumus 11 % joustavampi työ 11 % muu 18 % erillinen tila 2 % erillinen it tila 7 % internetyhteys 51 % Kuva 3. Etätyön edellytykset koko aineiston perusteella. kysymykseen vastanneista. Työnantajan suostumus ja joustavampi työ ovat toiseksi suurimmat yksittäiset etätyön edellytykset. Erillistä it yhteyksin varustettua tilaa tai muuta erillistä työtilaa kaipaa yhteensä yhdeksän prosenttia kysymyksiin vastanneista. (Kuva 3.) Vaihtoehdossa muu korostuvat työn luonteeseen liittyvät tekijät, kuten Uutta työpaikkaa ; Työnkuvan muuttamista enemmän etätyötä mahdollistavaksi ja Ei sovellu työtehtäviin. Teknisistä valmiuksista korostuu sähkön puute, joka mainitaan 3

8 teinen ero ; Teen etätyötä kotona, en vapaa ajanasunnolla. Näistä kaikki eivät kuitenkaan ole kiinnostuneitakaan etätyön tekemisestä vapaa ajanasunnollaan. 2.5 Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja muuttoinnokkuus Valtaosa kyselyyn vastanneista (67 %) ei ole harkinnut vapaa ajanasuntonsa muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Vastanneista vajaa neljännes on harkinnut tätä, ja vajaa kymmenesosa kaikista vapaa ajanasunnoista on jo tällä hetkellä ympärivuotisesti asuttavia. (Kuva 4.) Selvä enemmistö (79 %) ei ole myöskään harkinnut muuttavansa vapaa aikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi. Myönteisesti tähän suhtautuu kuitenkin reilu viidennes vastanneista. (Kuva 5.) Onko harkinnut vapaa ajanasunnon muuttamista ympärivuotiseen käyttöön Onko harkinnut muuttamista pysyvästi kuntaan on jo 9 % kyllä 24 % kyllä 21 % ei 67 % ei 79 % Kuva 4. Vapaa ajan asunnon muuttaminen ympärivuoti Kuva 5. Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi. seen asuinkäyttöön. 3. ETÄTYÖNTEKIJÄT JA MUUT TYÖSSÄKÄYVÄT 3.1 Yleistä Etätyötä tekee viidennes kyselyyn vastanneista työikäisistä osa aikaisista asukkaista Askaisissa, eli yhteensä 15 henkilöä. Etätyötä tekevien ja etätyötä tekemättömien työikäisten miesten ja naisten välillä ei ole eroa. Sekä etätyöntekijöistä että etätyötä tekemättömistä työikäisistä on naisia 53 prosenttia ja miehiä 47 prosenttia. Myöskään työntekijöiden keski ikä ei juuri eroa etätyöntekijöiden ja etätyötä tekemättömien työikäisten välillä, sillä etätyöntekijöiden keskiikä on aineistossa 48 vuotta ja muiden työikäisten 49 vuotta. Aineiston nuorin etätyöntekijä on 19 vuotias ja vanhin 65 vuotias. Etätyöntekijöistä yli puolet asuu Turussa, jonka ilmoittaa työssäkäyntikunnakseen kolmannes etätyöntekijöistä (Taulukko 3). Työssäkäyntikunnat sijoittuvat paria poikkeusta lukuun ottamatta Turun lähikuntiin. 4

9 Taulukko 3. Etätyöntekijöiden asuin ja työssäkäyntikunnat. Asuin ja työssäkäyntikunnat: Etätyöntekijät kunta asuinkunta, hlöä % työssäkäyntikunta, hlöä ei ilmoitettu 1 6,7 3 20,0 Turku 8 53,3 5 33,3 Raisio 3 20,0 3 20,0 Naantali 1 6,7 1 6,7 Salo 0 0,0 1 6,7 Vantaa 0 0,0 1 6,7 Jyväskylä 0 0,0 1 6,7 Kaarina 1 6,7 0 0,0 Helsinki 1 6,7 0 0,0 yht , ,0 Etätyötä tekevien Askaisten osa aikaisten asukkaiden ammattiryhmät jakautuvat melko tasaisesti useiden ammattiryhmien välillä. Asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita on yhteensä kolmannes etätyöntekijöistä ja palvelu, myynti ja hoitotyöntekijöitä viidennes. Johtajia ja yrittäjiä on molempia 13 prosenttia etätyöntekijöistä. (Taulukko 4.) Etätyön tekeminen vapaaajanasunnolla on yleisintä asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden keskuudessa, sillä heistä kolmannes tekee etätyötä Askaisissa sijaitsevalla vapaa ajanasunnollaan. Yrittäjistä 22 prosenttia, palvelu, myynti ja hoitotyöntekijöistä 21 prosenttia ja johtajista ja ylimmistä virkamiehistä 20 prosenttia kertoo tekevänsä etätyötä vapaa ajanasunnollaan. Etätyöstä kiinnostuneiden ammattiryhmät ovat pitkälti samoja kuin jo etätyötä tekevien. Poikkeuksena tähän ovat ainoastaan toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät, joiden osuus etätyöstä kiinnostuneista vapaa aikakunnassaan on yli viidennes. Heitä on kyselyyn vastanneista melko suuri osa, mutta etätyötä heistä ei toistaiseksi tee yksikään. (Taulukko 5.) Taulukko 4. Etätyöntekijöiden ammattiryhmät. Etätyöntekijöiden ammattiryhmät hlöä % asiantuntija 3 20,0 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 3 20,0 johtaja/ylin virkamies 2 13,3 erityisasiantuntija 2 13,3 yrittäjä 2 13,3 freelancer/ammatinharjoittaja 1 6,7 rakennus/korjaus/valmistustyöntekijä 1 6,7 eläkeläinen 1 6,7 yht ,0 Taulukko 5. Etätyöstä kiinnostuneiden ammattiryhmät. Etätyöstä kiinnostuneiden ammattiryhmät hlöä % toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 4 22,2 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 4 22,2 johtaja/ylin virkamies 3 16,7 asiantuntija 3 16,7 yrittäjä 2 11,1 freelancer/ammatinharjoittaja 1 5,6 muu palkallinen 1 5,6 yht ,0 3.2 Etätyön määrä ja edellytykset Kyselyyn vastanneiden keskuudessa etätyötä tehdään vapaa ajanasunnolla tyypillisimmin satunnaisesti. Etätyöntekijöistä yli puolet ilmoittaa tekevänsä etätyötä vapaa ajanasunnollaan satunnaisesti. Viikoittain etätyötä tekee kolmannes ja kuukausittain 13 prosenttia etätyönte 5

10 satunnaisesti 54 % Etätyön määrä viikoittain 33 % kuukausittain 13 % Kuva 6. Etätyöntekijöiden vapaa ajanasunnolla tekemän etätyön määrä. kijöistä. Vakituisesti vapaaajanasunnolla ei työskentele yksikään. (Kuva 6.) Etätyön määrän lisäämisen edellytyksiä koskevaan kysymykseen vastasivat yhtä lukuun ottamatta kaikki etätyöntekijät. Selvästi muista etätyön tekemisen edellytyksistä erottuu langaton tai laajakaistainternetyhteys, jonka valitsi etätyöntekijöistä lähes kolme neljännestä. Vaihtoehdossa muu korostuvat työn luonteeseen liittyvät tekijät. Etätyöstä kiinnostuneiden osalta edellytyksissä korostuu etätyöntekijöitä enemmän työn luonteeseen liittyvät tekijät sekä myös erillisen työtilan tarve. Etätyön edellytykset: Etätyöntekijät Etätyön edellytykset: kiinnostuneet työnantajan suostumus 5 % erillinen ittila 5 % muu 11 % ei vastausta 5 % internetyhteys 74 % työnantajan suostumus 18 % joustavampi työ 11 % muu 11 % erillinen ittila 11 % internetyhteys 49 % Kuva 7. Etätyön edellytykset etätyöntekijöiden Kuva 8. Etätyön edellytykset etätyöstä kiinnostuneiden mukaan. mukaan. 4. VAPAA AJANASUNNON KÄYTÖN LISÄÄMINEN JA KUNTAAN MUUTTAMINEN RYHMITTÄIN 4.1 Vapaa ajanasunnon muuttaminen ympärivuotisesti asuttavaksi Etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet ovat selvästi muita osa aikaisia asukkaita kiinnostuneempia lisäämään vapaa ajanasuntonsa käyttöä ja muuttamaan sen ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Etätyöntekijöistä 60 prosenttia on harkinnut vapaa ajanasuntonsa muuttamista ympärivuotisesti asuttavaksi. Etätyöstä kiinnostuneiden osalta vapaa ajanasunnon muuttamista 6

11 ympärivuotiseen asuinkäyttöön on harkittu vielä hieman tätäkin useammin. Etätyöntekijöiden vapaa ajanasunnot ovat jo tällä hetkellä muita useammin ympärivuotisessa asuinkäytössä. Vähiten kiinnostusta vapaa ajanasunnon muuttamiseen ympärivuotisesti asuttavaksi on eläkeläisillä, joista ainoastaan 11 prosenttia on harkinnut tätä. Työikäisistä ne, jotka eivät ole kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan, ovat harvimmin harkinneet vapaaajanasuntonsa muuttamista ympärivuotisesti asuttavaksi. (Kuva 9.) Vapaa ajanasunnon muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön harkinneet osa aikaiset asukkaat 100 % 90 % 80 % 70 % 9,4 24,5 26,7 8,2 31,1 11,8 7,0 4,8 20,9 11,1 60 % 50 % 40 % 30 % 66,2 60,0 60,7 64,7 72,1 84,1 20 % 10 % 0 % 13,3 23,5 on jo kyllä ei Kaikki Etätyöntekijät Työikäiset, ei etätyöntekijät Etätyöstä kiinnostuneet Eivät kiinnostuneet Eläkeläiset Kuva 9. Vapaa ajanasunnon muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön harkinneet asukkaat ryhmittäin Askaisissa. 4.2 Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi Etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet työikäiset ovat selvästi muita osa aikaisia asukkaita useammin harkinneet myös muuttavansa vakituisesti asumaan vapaa aikakuntaansa. Kyselyyn vastanneista etätyöntekijöistä 60 prosenttia ja etätyöstä kiinnostuneista työikäisistä peräti 72 prosenttia on harkinnut muuttavansa vapaa aikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi. Kielteisimmin vapaa aikakuntaansa muuttamiseen suhtautuvat ne työikäiset, jotka eivät ole kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan. Heistä ainoastaan seitsemän prosenttia on harkinnut muuttavansa Askaisiin. Myös eläkeläisillä en melko vähän kiinnostusta muuttaa vapaa aikakuntansa vakituiseksi asukkaaksi. Heistä vain yhdeksän prosenttia on harkinnut kuntaan muuttamista. (Kuva 10.) 7

12 Muuttamista kunnan vakituiseksi asukkaaksi harkinneet osaaikaiset asukkaat 100 % 7,1 9,4 90 % 21,4 24,6 80 % 70 % 60 % 60 72,2 50 % 40 % 78,6 75,4 92,9 90,6 30 % 20 % 10 % 0 % 40 27,8 kyllä ei Kaikki Etätyöntekijät Työikäiset, ei etätyöntekijät Etätyöstä kiinnostuneet Eivät kiinnostuneet Eläkeläiset Kuva 10. Muuttamista kunnan vakituiseksi asukkaaksi harkinneet osa aikaiset asukkaat ryhmittäin Askaisissa. 5. VAPAA PALAUTE KUNNALLE Kyselyssä osa aikaisilla asukkailla oli mahdollisuus antaa Askaisten kunnalle vapaata palautetta ja esittää muun muassa etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen ja palveluihin liittyviä ajatuksia ja terveisiä (Liite 3.) Palautteessa osa aikaiset asukkaat toivovat huomiota kiinnitettävän erityisesti kulkuyhteyksiin, julkiseen liikenteeseen ja vapaa ajanasunnoille vievien teiden kunnossapitoon. Näihin liittyvää palautetta annetaan kaikkiaan viidessä vastauksessa. Erityisesti Turun suuntaan toivotaan parempia julkisia kulkuyhteyksiä. Kunnallistekniikan ulottamista asuttuihin saariin pidetään tärkeänä. Vesijohto ja viemäriverkostoa toivotaan ainakin Mannerlahteen, Lierantaan ja Livonsaareen. Myös kunnan palvelutarjontaan kiinnitetään huomiota. Vaikka eräs vastanneista toteaakin, että Askainen on niin lähellä Turkua, että palvelut haetaan helposti sieltä, Askaisten palvelutarjontaa pidetään kuitenkin tärkeänä. Erityisesti Livonsaaren kirjasto on kesäaikaan tärkeä osa aikaisille asukkaille. Internetyhteyden osalta toivotaan sekä laajakaistaa että internetkahvilaa Askaisten keskustaan. 8

13 6. LIVONSAAREN TOIMINTAKESKUKSEEN KAIVATTAVAT TOIMINNOT Osa aikaiset asukkaat saivat esittää Livonsaaren koululle suunnitteilla olevaan toimintakeskukseen liittyviä toiveita ja ideoita siitä, millaisia toimintoja he sinne kaipaavat (Liite 4). Melko runsaan palautteen joukossa on paljon toteuttamiskelpoisia ideoita, mutta monella vastaajalla ei ole lainkaan tietoa Livonsaareen suunnitellusta toimintakeskuksesta. Osa vastaajista pitää Livonsaaren sijaintia liian syrjäisenä. Toimintakeskukseen toivotaan eniten atk laitteita ja internetyhteyttä sekä asioiden hoitoa että työskentelyä varten. Myös eri ikäryhmille suunnattu kerho ja harrastustoiminta sekä kahvila saavat paljon kannatusta. Kirjastopalveluita ja niiden kehittämistä pidetään tärkeinä, ja toimintakeskukseen voisi sijoittaa myös kunnan neuvonta ja infopisteen. Livonsaaressa voisi järjestää myös erilaisia te toja ja ulkoilmatapahtumia erityisesti kesäaikaan. 7. YHTEENVETO Suuri osa Askaisten etätyökyselyyn vastanneista osa aikaisista asukkaista on eläkeläisiä, joiden vapaa aikakunnassa vietettyyn aikaan työpaikka ei enää vaikuta. Askaisten osa aikaisten asukkaiden asuin ja työssäkäyntikunnat sijaitsevat enimmäkseen Turun ympäristössä ja pääkaupunkiseudulla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lähes puolet kyselyyn vastanneista asuu Turussa, ja työikäistä lähes puolet käy siellä myös töissä. Työikäisten suurin yksittäinen ammattiryhmä ovat palvelu, myynti ja hoitotyöntekijät, mutta asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita on kuitenkin yhteensä hieman enemmän. Myös toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijöitä, johtavassa asemassa olevia sekä yrittäjiä on melko paljon. Kaikista työssäkäyvistä vajaa neljännes tekee etätyötä vapaa ajanasunnollaan ainakin joskus, ja kiinnostusta tähän on erityisesti palveluammateissa, joissa työn luonne usein rajoittaa etätyön tekemistä. Nopean ja saaristoon soveltuvan internetyhteyden puute on kuitenkin selvästi merkittävin etätyön tekemisen yleisyyttä rajoittava tekijä. Etätyöntekijät ja siitä kiinnostuneet ovat Askaisissa selvästi muita osa aikaisia asukkaita kiinnostuneempia muuttamaan vapaa ajanasuntonsa ympärivuotisesti asuttaviksi. Etätyöntekijöiden vapaa ajanasunnot ovat jo tällä hetkellä muita useammin ympärivuotisessa asuinkäytössä. Eläkeläisillä ja niillä työikäisillä, jotka eivät ole etätyöstä kiinnostuneita, kiinnostus vapaaajanasunnon käytön lisäämiseen on pienintä. Etätyöntekijät ja siitä kiinnostuneet suhtautuvat muita myönteisemmin myös vapaa aikakuntaansa muuttamiseen, sillä he ovat muita useammin harkinneet vapaa aikakuntaansa muuttamista. Eläkeläiset ja työikäisistä ne, jotka eivät ole etätyöstä kiinnostuneita, harkitsevat vapaa aikakuntaansa muuttamista selvästi muita harvemmin. 9

14 ASKAINEN Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin LIITE 1. Valintakysymyksissä ympyröikää vaihtoehtojen kirjain. 1. Vastaajatiedot Sukupuoli a) Nainen b) Mies Ikänne: Asuinkuntanne: Työssäkäyntikuntanne: Ammattiryhmä a) sotilaat b) johtajat ja ylimmät virkamiehet c) erityisasiantuntijat d) asiantuntijat e) yrittäjä f) ammatinharjoittaja/freelancer g) toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät h) palvelu, myynti ja hoitotyöntekijät i) maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. j) rakennus, korjaus ja valmistustyöntekijät k) prosessikuljetustyöntekijät l) muu palkallinen m) eläkeläinen n) opiskelija 2. Teettekö etätyötä vapaa ajan asunnollanne? a) Kyllä b) En c) Olen tehnyt, mutta en tee enää, koska 3. Jos vastasitte edelliseen kyllä, niin kuinka usein? a) Vakituisesti b) Viikottain c) Kuukausittain d) Satunnaisesti 4. Jos vastasitte en, niin olisitteko kiinnostunut tekemään etätyötä? a) Vapaa ajanasunnossanne b) Muussa järjestetyssä työtilassa vapaa aikakunnassanne c) Molemmissa d) En kummassakaan

15 ASKAINEN Etätyön tekeminen tai sen tekeminen nykyistä enemmän edellyttäisi a) Internetyhteyttä vapaa ajan asunnolle (laajakaista tai langaton) b) Erillistä it yhteyksin varustettua työtilaa vapaa aikakunnassa c) Erillistä työtilaa vapaa aikakunnassa d) Joustavampaa työtä e) Työnantajan suostumusta f) Muuta, mitä? 6. Oletteko harkinnut kesäasuntonne muuttamista ympärivuotiseen asuinkäyttöön? a) Kyllä b) En c) On jo ympärivuotisesti asuttava 7. Oletteko harkinnut muuttavanne pysyvästi vapaa aikakuntaan asumaan? a) Kyllä b) En c) Olen jo kuntalainen 8. Mitä toimintoja kaipaisitte Livonsaaren koululle suunnitteilla olevaan toimintakeskukseen? 9. Jos teette tai olette tehnyt etätyötä, niin saako Teitä mahdollisesti myöhemmin haastatella? Kyllä, yhteystiedot: Ei 10. Onko teillä muita vapaa aikakuntaanne koskevia ajatuksia ja terveisiä etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen, palveluihin tai muuhun liittyen? Kiitos vastauksistanne! Pyydämme palauttamaan täyttämänne lomakkeen oheisella palautuskuorella mennessä.

16 Taulukko 1. Askaisten osa aikaisten asukkaiden asuin ja työssäkäyntikunnat. LIITE 2. Asuinkunta Työssäkäyntikunta Kunta koko aineisto, hlöä % työikäiset, hlöä % työikäiset, hlöä % ei ilmoitettu 5 3,5 2 2,6 9 11,4 Turku 66 46, , ,8 Raisio 19 13,3 7 9,2 6 7,6 Naantali 9 6,3 2 2,6 3 3,8 Helsinki 7 4,9 4 5,3 5 6,3 Masku 6 4,2 3 3,9 2 2,5 Kaarina 5 3,5 2 2,6 1 1,3 Lieto 5 3,5 4 5,3 1 1,3 Mynämäki 2 1,4 0 0,0 1 1,3 Lemu 2 1,4 1 1,3 1 1,3 Nousiainen 2 1,4 2 2,6 0 0,0 Paimio 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Nurmijärvi 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Espoo 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Vantaa 1 0,7 1 1,3 2 2,5 Tampere 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Vahto 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Tuusula 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Rusko 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Porvoo 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Vihti 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Laukaa 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Pohja 1 0,7 1 1,3 0 0,0 Honkniemi 1 0,7 0 0,0 0 0,0 Vehmaa 1 0,7 1 1,3 1 1,3 Kisko 1 0,7 0 0,0 0 0,0 Salo 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Pöytyä 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Kirkkonummi 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Jyväskylä 0 0,0 0 0,0 2 2,5 Marttila 0 0,0 0 0,0 1 1,3 Karjaa 0 0,0 0 0,0 1 1,3 yht , , ,0

17 ETÄTYÖKYSELY DRAGSFJÄRD TULOKSET

18 SAATTEEKSI Dragsfjärdissä toteutettiin etätyöhön liittyvä kysely kesäkuussa Kyselyllä selvitettiin Dragsfjärdin kunnan kesäasukkaiden, osa aikaisten asukkaiden ja vapaa ajanasukkaiden kiinnostusta etätyön tekemiseen, kokemuksia etätyön tekemisestä sekä mahdollisia toiveita asian suhteen. Etätyöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä pääasiassa tieto ja tietoliikenneteknologian tukemana suoritettua työtä, joka ei ole (työ)paikkaan tai (työ)aikaan sidottua. Kyse on siis työstä, jota voidaan joustavasti ja sovitusti tehdä varsinaisen työpisteen ulkopuolella vakituisesti tai vaikkapa vapaa ajanasunnolta käsin parina päivänä viikossa. Kysely oli osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället hanketta (InterregIIIASkärgård), joka toteutetaan Ahvenanmaan, Turunmaan, Turun seudun ja Vakka Suomen seudun sekä Länsi Uudenmaan saaristoalueilla Hankkeen tavoitteena on koota saaristosta kokemuksia etätyön ja muun it perustaisen työn edistämisestä ja edistämiseksi saaristoalueella. Hankkeella edistetään saariston työmahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja sitä myötä alueen vetovoimaisuutta asumisen ja elämisen paikkana. Suomenkielisten saaristokuntien osalta kyselyaineistoa käytetään myös Turun yliopiston maantieteen laitoksella valmisteilla olevan ja hanketta tukevan opinnäytetyön kuntaaineistona. Yhteistyöstä kiittäen, Sami Tantarimäki Elisa Holma Suunnittelija, FT Harjoittelija Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus p , p , e. e.

19 SISÄLLYS 1. Johdanto 1 2. Kaikki kyselyyn vastanneet ja työikäiset Yleistä Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Kiinnostus etätyötä kohtaan Etätyön edellytykset Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja muuttoinnokkuus 4 3. Etätyöntekijät ja muut työssäkäyvät Yleistä Etätyön määrä ja edellytykset 6 4. Vapaa ajanasunnon käytön lisääminen ja kuntaan muuttaminen ryhmittäin Vapaa ajanasunnon muuttaminen ympärivuotisesti asuttavaksi Muuttaminen kunnan vakituiseksi asukkaaksi 7 5. Vapaa palaute kunnalle 9 6. Yhteenveto 9 Liite 1. Kyselylomake Liite 2. Taulukko 1. Liite 3. Kuntapalaute

20 1. JOHDANTO Dragsfjärdin osa aikaisille asukkaille lähetettiin etätyökyselyitä yhteensä 1800 (liite 1). Niistä vastattiin 250:een, eli vastausprosentiksi tuli 14. Raportissa käsitellään vastanneita ensin yhtenä kokonaisuutena yleiskuvan antamiseksi koko vastaajajoukosta. Työhön liittyvissä tarkasteluissa on jätetty eläkkeellä olevat vastaajat tarkastelun ulkopuolelle ja keskitytty työikäisiin asukkaisiin, joilla työpaikka vielä todennäköisesti vaikuttaa asunnon sijaintiin ja vapaaajanasunnolla vietettyyn aikaan. Koko aineistoa koskevan yleiskatsauksen jälkeen kyselyn tuloksia tarkastellaan pienempinä kokonaisuuksina. Vastaajat on ryhmitelty etätyöntekijöihin ja niihin, jotka eivät tee etätyötä, sekä eläkkeellä oleviin. Etätyötä tekemättömät työikäiset on jaettu edelleen niihin, jotka ovat kiinnostuneita etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan ja niihin, jotka eivät ole siitä kiinnostuneitakaan. Lopuksi tuloksia vertaillaan keskenään kiinnittäen huomiota erityisesti siihen, mitkä ryhmät ovat kiinnostuneita lisäämään vapaa ajanasuntonsa käyttöä sekä mahdollisesti muuttamaan kunnan vakituiseksi asukkaaksi. Tuloksia tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että aineisto on melko pieni erityisesti eriteltyjen ryhmien kohdalla. Siksi tuloksiin on suhtauduttava varauksella ja yleistyksiä tehtävä varoen. Kyselylomakkeessa osa aikaisilla asukkailla oli myös mahdollisuus antaa kunnalle vapaata palautetta, mikä on koottu raportin loppuun. 2. KAIKKI KYSELYYN VASTANNEET JA TYÖIKÄISET 2.1 Yleistä Dragsfjärdin kyselyyn vastanneista on naisia 104 (42 %) ja miehiä 146 (58 %). Vastanneiden keski ikä on 58 vuotta. Vastaajista nuorin on iältään 25 vuotias ja vanhin 83 vuotias. Suurin osa Dragsfjärdin osa aikaisista asukkaista asuu pääkaupunkiseudulla tai Turun ja Helsingin välillä ja käy siellä myös töissä (Liite 2). Pääkaupunkiseudun kunnissa Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla asuu yhteensä vajaat 60 prosenttia kyselyyn vastanneista osaaikaisista asukkaista. Pääkaupunkiseutu on myös vastanneiden suurin työssäkäyntialue edellä mainituissa kunnissa käy töissä lähes yhtä suuri osa vastanneista työikäisistä. Ero työssäkäyntikuntien ja työikäisten vastaajien määrässä selittyy sillä, että työssäkäyntikuntia oli mahdollista antaa useita. Tarkasteltaessa kyselyyn vastanneita ammattiryhmittäin eläkkeelle siirtyneet erottuvat suurimpana ryhmänä (Taulukko 2). Heitä on lähes kolmannes kyselyyn vastanneista. Työikäisistä vastaajista 70 prosenttia kuuluvat ryhmiin johtaja/ylin virkamies, yrittäjä, asiantuntija tai erityisasiantuntija. Työikäisistä vastaajista lähes kolmannes on johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä viidennes ja asiantuntijoita ja erityisasiantuntijoita yhteenlaskettuna yhtä suuri osa. Myös erilaisissa asiakaspalvelu, hoito, myynti ja toimistotehtävissä toimivien osuus on yhteensä viidennes kaikista kyselyyn vastanneista työikäisistä. 1

21 Taulukko 2. Dragsfjärdin osa aikaisten asukkaiden jakautuminen ammattiryhmittäin. Kaikki vastanneet Työikäiset hlöä % hlöä % ei vastausta 1 0,4 johtaja/ylin virkamies 53 21, ,0 yrittäjä 34 13, ,9 asiantuntija 19 7, ,1 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 17 6,8 17 9,9 toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 16 6,4 16 9,4 erityisasiantuntija 14 5,6 14 8,2 freelancer/ammatinharjoittaja 9 3,6 9 5,3 muu palkallinen 7 2,8 7 4,1 sotilas 1 0,4 1 0,6 opiskelija 1 0,4 1 0,6 eläkeläinen 78 31,2 yht ,0 2.2 Etätyöntekijöiden osuus kaikista työssäkäyvistä Etätyön yleisyys ei tee enää 3 % viikoittain 5 % vakituisesti 5 % satunnaisesti 23 % kuukausittain 2 % ei tee 62 % Kuva 1. Etätyön yleisyys työikäisten keskuudessa. Kyselyyn vastanneista työikäisistä 35 prosenttia tekee etätyötä vapaa ajanasunnollaan ainakin joskus. Tyypillisimmin etätyötä tehdään vapaa ajanasunnolla satunnaisesti. Satunnaisesti etätyötä tekee vapaa ajanasunnollaan 23 prosenttia vastanneista työikäisistä. Säännöllisemmin etätyötä tekee selvästi harvempi: sekä vakituisesti että viikoittain työskenteleviä on molempia viisi prosenttia ja kuukausittain työskenteleviä kaksi prosenttia työikäisistä. Kolme prosenttia työikäisistä on aikaisemmin tehnyt etätyötä vapaaajanasunnollaan, mutta ei tee enää. (Kuva 1.) Syiksi etätyönteon lopettamiseen mainitaan työn luonteen muuttuminen ja nopeiden internetyhteyksien puute. Etätyöntekijöiden melko suuri suhteellinen määrä ei todennäköisesti ole kuitenkaan suhteutettavissa kaikkiin Dragsfjärdin osaaikaisiin asukkaisiin, sillä vastausprosentti oli pieni, ja kyselyyn ovat todennäköisesti vastanneet muita aktiivisemmin etätyöntekijät ja etätyöstä kiinnostuneet. 2.3 Kiinnostus etätyötä kohtaan Kysymykseen kiinnostuksesta etätyötä kohtaan vastanneista työikäisistä hieman yli puolet, 57 henkilöä, vastaa olevansa kiinnostunut etätyön tekemisestä vapaa aikakunnassaan. Suurin osa heistä on kiinnostunut tekemään etätyötä omassa vapaa ajanasunnossaan, jossa etätyötä on kiinnostunut tekemään yli 40 prosenttia vastanneista työikäisistä. Muussa tilassa Dragsfjärdissä sen sijaan on kiinnostunut tekemään etätyötä selvästi harvempi kysymykseen vastanneista, 2

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 90 876 avoimia

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme Pohjois-Savo Satakunta Koko maa Etelä-Savo. Varsinais-Suomi TYÖTTÖMYYDEN KASVU NOPEUTUI KESÄN AIKANA Työttömyyden kasvu kiihtyi Varsinais-Suomessa kuluneen kesän aikana. Tämä näyttää johtuneen ainakin osin nuorten työllistymisvaikeuksista, sillä työttömien määrä

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5. klo 9.00 Työttömyys kasvaa edelleen 15 prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi

Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä. Caruna Oy / Henrik Suomi Kokemuksia tuulivoimaliitynnöistä Caruna Oy / Henrik Suomi Tuulivoimaliitynnät Carunan verkkoalueella 2012 3,5 MVA Mika Manni, Peräseinäjoki 1.5 MVA Koskenkorvan Tuulivoima 2,0 MVA 2013 3,7 MVA Halikon

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jyrkkeni kesäkuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Uusien työpaikkojen määrä kasvussa ja työttömien Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016

Uudet avoimet työpaikat tammikuu joulukuu tammikuu tammikuu 2017/2016 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.2.2017 Tammikuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.1.2017) Työttömyys aleni reippaasti sekä vuosi- että kuukausitasolla Pirkanmaalla oli tammikuun 2017

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Työttömyys yhä kasvussa elokuussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

PALVELURAKENNE- UUDISTUS

PALVELURAKENNE- UUDISTUS PALVELURAKENNE- UUDISTUS IHANTEISTA TODELLISUUTEEN SELVITYSMIESTEN TYÖ Göran Honga 22.08.2013 HISTORIA 10 VUOTTA 3 HALLITUSTA TYÖRYHMIÄ SELVITYSMIEHIÄ ASIANTUNTIJASELVITYKSIÄ NYKYHALLITUS KUNTARAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.12.2016 Marraskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2016) Työttömyystilanteessa selvä käänne Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun 2016 viimeisenä

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km)

Turku. Keskusverkkoselvitys 1:800 000. Tarkastelualueella keskustaajamassa työssäkäyviä on n. 116 000 (työmatka keskustaajamaan korkeintaan 200 km) Pirkkala Nakkila Harjavalta ssa työssäkäyvienkokemäki asuinpaikat vuonna 2007 Eurajoki Le Vesilahti Rauma Köyliö Eura Pyhäranta Säkylä Akaa Punkalaidun Urjala Laitila Kustavi Vehmaa Naantali Ta Taivassalo

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Varsinais-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Varsinais-Suomen Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

20 Varsinais-Suomi Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 20 Varsinais-Suomi 20.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 20.1. VARSINAIS-SUOMI Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 4 kpl Taajaan asutut: 9 kpl Maaseutumaiset: 15 kpl

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat syyskuu elokuu syyskuu syyskuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.10.2016 Syyskuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.9.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui huomattavasti Pirkanmaan TE-toimistossa oli syyskuun

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi

Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi LTE 1 (1/62) Mahdolliset viemäröintialueet Kustannukset ja priorisointi mukaan (

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.3.2016 Helmikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.2.2016) Työttömyyden vuositasomuutos kääntyi uudelleen kasvuun Pirkanmaan TE-toimistossa oli helmikuun

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa lokakuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Muonio 20,3 Kolari 19,9 Posio 18,8 Kotka 18,6 Salla 18,4 Lieksa 18,4 Pori 18,1 Tohmajärvi 17,8

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT. VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT. VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki Muuttoliike on yksi väestökehityksen osatekijä Väestönkehityksen osatekijät: Luonnollinen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa syyskuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Posio 20,3 Muonio 19,9 Kotka 18,8 Salla 18,6 Lieksa 18,4 Tohmajärvi

Lisätiedot

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut

Häiriötiedottaminen kaipaa kehittämistä? Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 1 Jorma Helin Tiehallinto Liikenteen palvelut 2 Tieliikenteen häiriötiedotusta tutkittiin Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 276 249 332 274 261 694 346 347 348 344 337 259 338 325 322 310 130 301 249

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 23.2.2016 Tammikuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 29.1.2016) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli tammikuun 2016

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014

Uudet avoimet työpaikat marraskuu lokakuu marraskuu marraskuu 2015/2014 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 22.12.2015 Marraskuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.11.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli marraskuun

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Työttömyysaste yhä varsin korkea Varsinais-Suomen työttömyysaste on yhä varsin korkealla tasolla joulukuussa 2013. Työttömyysasteen kasvu on Varsinais-Suomessa kuitenkin koko maan keskiarvoa pienempää,

Lisätiedot

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua

Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen kasvua Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.9.2016 Elokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.8.2016) Työttömyys väheni reilusti kuukausitasolla, vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna edelleen

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä )

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 27.1.2016 Joulukuun 2015 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2015) Työttömyyden vuositason kasvu hidastui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2015

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko

Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Varsinais- Suomessa vuonna 2016 Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Rusko Kalle Myllymäki 21.3.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Elokuu 2016

Työttömyyskatsaus Elokuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa elokuussa 2016 Työttömyyskatsaus Elokuu 2016 Pelkosenniemi 22,5 Muonio 20,9 Posio 20,5 Kotka 19,5 Ilomantsi 18,7 Salla 18,4 Saarijärvi

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat joulukuu marraskuu joulukuu joulukuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat joulukuu marraskuu joulukuu joulukuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 24.1.2017 Joulukuun 2017 tilannekatsaus (tilastopäivä 30.12.2016) Myönteinen työttömyyskehitys jatkui ja kiihtyi Pirkanmaalla oli joulukuun 2016 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Turussa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopussa 15700, miehiä 9059 ja naisia 6641. Turun työttömyysaste oli 17,2 %, lisäystä edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Uudet avoimet työpaikat toukokuu huhtikuu toukokuu toukokuu 2016/2015

Uudet avoimet työpaikat toukokuu huhtikuu toukokuu toukokuu 2016/2015 Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.6.2016 Toukokuun 2016 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.5.2016) Työttömyyden vuosimuutoksen heikkeneminen voimistui edelleen Pirkanmaan TE-toimistossa oli

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2016

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa marraskuussa 2016 Lieksa 20,5 Posio 20,0 Pelkosenniemi 19,7 Salla 19,6 Ilomantsi 19,3 Kotka 19,3 Saarijärvi 18,8 Outokumpu 18,4 Kannonkoski

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne

Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Selvitys 5/2012 Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet ja markkinatilanne 2010 2012 27.11.2012 Sisällys 1 VUOKRA- JA OMISTUSASUMISEN VÄLIMUOTO... 3 1.1

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014

Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Kesäkuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 22.7.2014 klo 9.00 Ulkomaalaisten, naisten ja nuorten työttömyys kasvaa. Kesäkuun lopussa työttömiä oli 10 288 henkilöä,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 5/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 24.6.2014 klo 9.00 Työttömyys kasvussa - paikoin tosin vähenee Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu 2016 Päivitetty 22.11.2016/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 2 Hämeen ELY-keskuksen

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2016

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa joulukuussa 2016 Posio 21,9 Kotka 21,3 Ilomantsi 21,1 Salla 21,0 Saarijärvi 20,8 Lieksa 20,3 Rautjärvi 19,9 Juuka 19,7 Äänekoski

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvitys: Toimintaympäristön tila ja kehitys. Ohjausryhmä 28.1.2014 Kirkkonummi Teuvo Savikko

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvitys: Toimintaympäristön tila ja kehitys. Ohjausryhmä 28.1.2014 Kirkkonummi Teuvo Savikko Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvitys: Toimintaympäristön tila ja kehitys Ohjausryhmä 28.1.2014 Kirkkonummi Teuvo Savikko Toimintaympäristön tila ja kehitys raportin sisältö Tekijätiedot ja/tai esityksen

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2014 Kaakkois-Suomen työttömyys

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2014

Finnan käyttäjäkysely 2014 Finnan käyttäjäkysely 2014 Kooste tuloksista Kyselyn toteuttaminen ja vastaajat Toteutettiin Surveypal-sovelluksella 27.10.-17.11.2014 Kyselyyn vastasi 3239 käyttäjää Vetonaulana tabletin arvonta Eniten

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot