ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET"

Transkriptio

1 ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

2 SAATTEEKSI Uudessakaupungissa, Hangossa ja Paraisilla toteutettiin etätyöhön liittyvä internetkysely touko elokuussa Kyselyllä selvitettiin kaupunkien asukkaiden, osa aikaisten asukkaiden ja satunnaisten matkailijoiden kiinnostusta etätyön tekemiseen, kokemuksia etätyön tekemisestä sekä mahdollisia toiveita asian suhteen. Etätyöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä pääasiassa tieto ja tietoliikenneteknologian tukemana tehtyä työtä, joka ei ole (työ)paikkaan tai (työ)aikaan sidottua. Kyse on siis työstä, jota voidaan joustavasti ja sovitusti tehdä varsinaisen työpisteen ulkopuolella vakituisesti tai vaikkapa vapaa ajanasunnolta käsin parina päivänä viikossa. Kysely on osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället hanketta (InterregIIIASkärgård), joka toteutetaan Ahvenanmaan, Länsi Uudenmaan, Turunmaan, Turun seudun ja Vakka Suomen saaristoalueilla Hankkeen tavoitteena on koota saaristosta kokemuksia etätyön ja muun it perustaisen työn edistämisestä ja edistämiseksi saaristoalueella. Hankkeella edistetään saariston työmahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja sitä myötä alueen vetovoimaisuutta asumisen ja elämisen paikkana. Sami Tantarimäki Elisa Holma Suunnittelija, FT Harjoittelija Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus p , p , e. e.

3 SISÄLLYS 1. Johdanto 1 2. Taustatietoja kyselyyn vastanneista 1 3. Etätyön yleisyys, kiinnostavuus ja edellytykset Etätyöntekijöiden osuus kyselyyn vastanneista Etätyön määrä Kiinnostus etätyötä kohtaan Etätyön edellytykset 5 4. Yhteenveto 6 LIITE 1. Vapaa palaute Hangon kaupungille

4 1. JOHDANTO Etätyötä koskevaan internetkyselyyn vastasi yhteensä 178 Uudenkaupungin, Hangon tai Paraisten vakituista asukasta, osa aikaista asukasta tai satunnaista matkailijaa. Vastanneiden määrä vaihteli kaupunkien välillä Hangossa vastanneita oli 103, Paraisilla 42 ja Uudessakaupungissa 33. Raportissa käsitellään kyselyyn vastanneita kaupungeittain vertaillen kyselyn tuloksia kaupunkien välillä. Tarkoituksena on esittää, kuinka paljon Uudenkaupungin, Hangon ja Paraisten vakituiset asukkaat, vapaa ajan asukkaat ja kaupungeissa vierailevat matkailijat tekevät kyselyn perusteella etätyötä näiden kaupunkien alueella, ovatko he kiinnostuneita etätyöstä ja mitkä tekijät rajoittavat etätyön tekemistä. Kyselyssä oli myös mahdollisuus kertoa kaupunkia koskevia ajatuksia ja terveisiä esimerkiksi etätyöhön, työmahdollisuuksiin tai asumiseen liittyen. Palaute esitetään sellaisenaan liitteessä. Vastaava kysely lähetettiin myös postikyselynä eräiden saaristo tai saaristo osakuntien osaaikaisille asukkaille. Kyselyitä lähetettiin yhteensä yli 8000, joista yli 2000:een vastattiin. Postikyselyä käytetään raportissa tietyin osin tukemaan myös kyselyn internetversion tuloksia. 2. TAUSTATIETOJA KYSELYYN VASTANNEISTA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oletteko kunnan... 9,1 7,1 26,2 21,2 28, ,7 64,3 39,8 Uusikaupunki Hanko Parainen Satunnainen matkailija Vapaa ajan asukas Vakituinen asukas Kyselyyn vastanneet ovat Uudenkaupungin, Paraisten ja Hangon osalta enimmäkseen kaupunkien vakituisia asukkaita, joiden osuus vastanneista Uudessakaupungissa ja Paraisilla on pitkälti yli 60 prosenttia, mutta vastanneiden joukossa on myös useita osaaikaisia asukkaita sekä muutamia satunnaisia matkailijoita. Hangon osalta kyselyyn vastanneet jakautuvat tasaisemmin vakituisiin asukkaisiin, vapaa ajan asukkaisiin ja satunnaisiin matkailijoihin. (Kuva 1.) Kuva 1. Vakituisten asukkaiden, vapaa ajan asukkaiden ja satunnaisten matkailijoiden osuus kyselyyn vastanneista. 1

5 Kyselyyn vastanneet, jotka eivät ole kyseisten kaupunkien vakituisia asukkaita, ovat Uudenkaupungin osalta enimmäkseen turkulaisia. Hangon kyselyyn vastanneet ei hankolaiset asuvat tyypillisesti pääkaupunkiseudulla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Paraisten kyselyyn vastanneet ei paraislaiset ovat pääosin Turusta ja pääkaupunkiseudulta. Kaikkien kyselyyn vastanneiden keski ikä on 44 vuotta Uudenkaupungin kyselyyn vastanneiden keski ikä on 41 ja Hangon sekä Paraisten 44 vuotta. Naiset ovat vastanneet kyselyyn hieman miehiä innokkaammin, sillä kaikista vastanneista 61 prosenttia on naisia ja miehiä 39 prosenttia. Naisia on vastannut kyselyyn kaikkien kaupunkien kohdalla hieman enemmän kuin miehiä (Kuva 2). 100 % Vastaajien sukupuoli 90 % 80 % 70 % 30,3 42,7 38,1 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 69,7 57,3 61,9 Uusikaupunki Hanko Parainen mies nainen Kuva 2. Naisten ja miesten osuus vastanneista kaupungeittain. Kyselyyn vastasi useiden ammattiryhmien edustajia. Paraisilla ja Uudessakaupungissa kyselyyn vastasi eniten erilaisiksi asiantuntijoiksi itsensä luokittelevia ihmisiä, kun taas Hangossa kyselyyn vastanneet jakautuvat melko tasaisesti useisiin ammattiryhmiin. Hangossa suurin ammattiryhmä ovat toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät. (Taulukko 1.) Taulukko 1. Vastaajien jakautuminen ammattiryhmittäin suhteutettuna vastausten määrään. Vastaajien ammattiryhmät, % Uusikaupunki Hanko Parainen asiantuntija 28,2 11,0 26,5 johtaja/ylin virkamies 15,4 13,8 12,2 toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 12,8 17,4 16,3 opiskelija 12,8 1,8 2,0 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 7,7 9,2 4,1 muu palkallinen 7,7 11,0 8,2 erityisasiantuntija 5,1 12,8 16,3 yrittäjä 5,1 10,1 4,1 maanviljelijä/metsätyöntekijä 2,6 0,0 2,0 eläkeläinen 2,6 6,4 0,0 freelancer/ammatinharjoittaja 0 1,8 8,2 rakennus/korjaus/valmistustyöntekijä 0 2,8 0,0 prosessikuljetustyöntekijä 0 1,8 0,0 100,0 100,0 100,0 2

6 3. ETÄTYÖN YLEISYYS, KIINNOSTAVUUS JA EDELLYTYKSET 3.1 Etätyöntekijöiden osuus kyselyyn vastanneista Kaikista kyselyyn vastanneista 42 prosenttia vastaa tekevänsä Uudenkaupungin, Hangon tai Paraisten alueella etätyötä. Määrä on huomattavasti suurempi kuin postikyselyllä saatu etätyötä tekevien osa aikaisten asukkaiden määrä, mikä mitä todennäköisimmin kertoo siitä, että internetkyselyyn ovat vastanneet etenkin etätyötä tekevät ja siitä kiinnostuneet asukkaat tai matkailijat. Postikyselyn mukaan noin 14 prosenttia kaikista postikyselyyn vastanneista tekee oman käsityksensä mukaan etätyötä mukaan lukien eläkeläiset vastaajat, joita kyselyyn vastanneista osa aikaisista asukkaista on reilut 40 prosenttia. Kyselyn perusteella etätyön tekeminen on yleisintä Paraisilla, missä 60 prosenttia kyselyyn vastanneista tekee oman käsityksensä mukaan etätyötä. Uudenkaupungin kyselyyn vastanneista 39 prosenttia tekee etätyötä, ja Hangossa vastaava osuus on 35. Paraisilla ja Uudessakaupungissa etätyötä tehdään kyselyn perusteella enemmän kotona kuin vapaa ajan asunnolla tai jossakin muussa työtilassa. Etenkin Paraisilla etätyötä tehdään selvästi eniten kotona: Kaikista Paraisten kyselyyn vastanneista kolmannes tekee etätyötä kotona. Vapaa ajan asunnolla työskentelee Paraisilla viidennes kyselyyn vastanneista. Sen sijaan Hangossa, jossa kyselyyn vastanneita oli selvästi eniten, vapaa ajan asunnolla työskentelevien osuus ylittää kotonaan työskentelevien osuuden. (Kuva 3.) Tosin Hangon kyselyyn vastanneista selvästi suurempi osa oli osa aikaisia asukkaita kuin muissa kaupungeissa. Kyselyllä oli tarkoitus selvittää kyseisten kaupunkien alueella tapahtuvaa etätyöntekoa, mutta vaihtoehdossa muualla, missä? mainitaan monasti myös esimerkiksi jossakin muussa kotikunnassa tapahtuva etätyön tekeminen. Uudessakaupungissa sijaitsevina muina etätyöskentelytiloina mainitaan vene ja matkailukohde. Hangossa muita etätyöskentelytiloja ovat alihankkijan konttori, vene, vuokrattu konttori ja nettikahvila. Teettekö etätyötä kaupungissa? , ,7 40, ,2 21, ,2 13,6 14,6 Kotona Vapaa ajan asunnossa 11,9 9,1 4,9 3,9 0 0 Muualla En En enää Uusikaupunki Hanko Parainen Kuva 3. Etätyöskentelytilojen ja etätyöntekijöiden suhteellinen osuus vastanneista. 3

7 3.2 Etätyön määrä Kyselyn perusteella etätyötä tehdään tyypillisimmin satunnaisesti. Kaikista kyselyyn vastanneista etätyöntekijöistä 37 prosenttia vastaa tekevänsä etätyötä satunnaisesti. Viikoittain etätyötä tekee 30 prosenttia, vakituisesti 24 prosenttia ja kuukausittain 10 prosenttia vastanneista etätyöntekijöistä. Internetkyselyn mukaan etätyöntekijöitä, jotka tekevät säännöllisesti etätyötä, on suhteessa selvästi enemmän kuin osa aikaisille asukkaille kohdistetun postikyselyn mukaan. Postikyselyn mukaan 68 prosenttia etätyöntekijöistä tekee etätyötä satunnaisesti, mutta tähän löytyy luonnollinen selitys siitä, että harvat osa aikaiset asukkaat viettävät säännöllisesti aikaa vapaa ajan asunnollaan ympäri vuoden. Uudenkaupungin, Hangon ja Paraisten välillä etätyön määrissä on jonkin verran eroja, joskin kaikissa kaupungeissa suuntaus on sama (Kuva 4). Sekä Uudessakaupungissa että Hangossa on eniten satunnaisia etätyöntekijöitä, mutta Paraisilla satun Kuinka usein? naisesti ja viikoittain etätyöskenteleviä 100 % on kuitenkin yhtä suuri osa etätyöntekijöistä. Uudessakaupungissa vakituisesti 90 % 28,0 etätyötä tekeviä on hieman 80 % 39,4 46,2 enemmän kuin muissa kaupungeissa. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 23,1 Paraisilla viidennes etä 20,0 työntekijöistä vastaa tekevänsä 6,1 etätyötä kuukausittain, kun taas Uudessakaupungissa ja Hangossa kuukausittain etätyötä 33,3 28,0 tekeviä ei ole joko lainkaan tai heidän osuutensa etätyöntekijöistä on vähäinen. 20 % 10 % 0 % 30,8 21,2 24,0 Uusikaupunki Hanko Parainen satunnaisesti kuukausittain viikoittain vakituisesti Kuva 4. Etätyöntekijöiden tekemän etätyön määrä. 3.3 Kiinnostus etätyötä kohtaan Kaikista kyselyyn vastanneista 79 prosenttia on kiinnostunut etätyön tekemisestä kyselyn kohteena olleissa kaupungeissa. Sekä Uudessakaupungissa että Paraisilla, missä kyselyyn vastanneistakin suurin osa oli vakituisia asukkaita, etätyön tekeminen kotona kiinnostaa eniten. Sen sijaan Hangossa, jossa vastanneiden joukossa oli paljon vapaa ajan asukkaita ja matkailijoita, etätyötä haluttaisiin tehdä vapaa ajan asunnolla hieman yleisemmin kuin kotona. Hangossa myös niitä, jotka eivät ole kiinnostuneita etätyön tekemisestä, on suhteessa enemmän kuin Paraisilla ja Uudessakaupungissa, jossa kaikki kyselyyn vastanneet ovat kiinnostuneita etätyön tekemisestä. Muussa järjestetyssä työtilassa etätyötä olisi halukas tekemään Hangossa noin viidennes ja Uudessakaupungissa ja Paraisilla kymmenesosa tai vähemmän etätyöstä kiinnostuneista. (Kuva 5.) 4

8 Olisitteko kiinnostunut tekemään etätyötä? , ,9 38, ,4 22,3 28, Kotona Vapaa ajan asunnossa 10 Muussa järjestetyssä työtilassa 5,9 5,9 En Uusikaupunki Hanko Parainen Kuva 5. Kiinnostus etätyötä kohtaan. 3.4 Etätyön edellytykset Etätyön edellytyksiä koskevassa kysymyksessä erot kaupunkien välillä ovat melko pienet ja tulokset samansuuntaisia: jokaisen kaupungin kohdalla korostuu kyselyn mukaan kolme tekijää työnantajan suostumus, internetyhteys ja työn joustavuus (Kuva 6). Samat kolme edellytystä nousevat keskeisimmiksi myös postikyselyssä saaduissa tuloksissa hieman eri järjestyksessä. Saaristokuntien osa aikaisille asukkaille lähetetyn kyselyn mukaan nopean ja langattoman internetyhteyden tarve kuitenkin nousee selvästi ylitse muiden. Sekä Uudenkaupungin, Hangon että Paraisten osalta yleisimmin valituksi etätyön edellytykseksi nousee työnantajan suostumus, jonka osuus vaihtoehdoista on vajaa kolmannes. Hyvin lähellä edellistä on internetyhteys, jonka merkitys korostuu vapaa ajan asukkaiden määrän myötä. Myös työn joustamattomuus on merkittävä etätyön yleistymistä rajoittava tekijä. Moni kysymykseen vastannut pitää etätyötä rajoittavina tekijöinä useaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa muu korostuvat työn luonteeseen, asenteisiin ja internetyhteyksiin liittyvät tekijät. Internetyhteyksien puutteellisuus mainitaan lähinnä Uudenkaupungin ja Paraisten kohdalla esimerkiksi seuraavin kommentein: Internet yhteyttä kotiin, 3G peittoaluetta 2MB kaistalla, Nopeampi ADSL yhteys sekä sähkö ja nettiyhteyksien toimivuutta. Työn luonteeseen ja etätyöntekoon kohdistuviin asenteisiin liittyviä kommentteja ovat esimerkiksi vähemmän asiakaskontakteja, työnkuvan muutosta ja paremmin etätyötä tukevaa kulttuuria sekä käytäntöä+välineitä. Lisäksi edellytyksinä mainitaan esimerkiksi sopimusta työnantajan kanssa, distans arbetsplats sekä videokonferensutrustning. 5

9 Etätyön edellytykset ,4 43,5 41,4 41, ,1 34,1 24, , ,1 11,1 3,4 9,4 12,9 Uusikaupunki Hanko Parainen Internetyhteys vapaa ajan asunnolle Erillinen ityhteyksen varustettu tila Erillinen tila Joustavampi työ Työnantajan suostumus Muu Kuva 6. Etätyön edellytykset. 4. YHTEENVETO Uudenkaupungin, Hangon ja Paraisten internetsivuilla ollut kysely kaupunkien vakituisten asukkaiden, vapaa ajan asukkaiden ja kaupungeissa vierailevien matkailijoiden etätyön tekemisestä tuotti lähes 180 vastausta. Kaupunkikohtainen vastausmäärä jäi melko pieneksi, ja kyselyyn ovat vastanneet innokkaimmin itsensä etätyöntekijäksi määrittelevät ja etätyöstä kiinnostuneet. Esimerkiksi Uudessakaupungissa kaikki vastaajat ovat joko jo etätyötä tekeviä tai etätyöstä kiinnostuneita. Vastausten määrästä huolimatta tulokset ovat internetkyselyn perusteella hyvin samansuuntaisia kuin osa aikaisille asukkaille lähetetyn, yli 2000 vastausta tuottaneen postikyselyn. Kyselyyn vastanneet ovat suurelta osin kaupunkien vakituisia asukkaita, mutta etenkin Hangossa myös lukuisat vapaa ajan asukkaat ja matkailijat ovat vastanneet kyselyyn. Etätyötä tehdään eniten kotona, mutta erityisesti Hangon osalta korostuu myös vapaa ajan asunnoilla tehtävä etätyö. Vakituisesti etätyötä tekee vajaa neljännes kyselyyn vastanneista yleisintä on satunnainen tai viikoittainen etätyö. Suurin osa etätyöstä kiinnostuneista on kiinnostunut etätyön tekemisestä kotonaan, mutta etätyötä haluttaisiin tehdä myös vapaa ajan asunnoilla. Myös muulle järjestetylle työtilalle olisi kysyntää, etenkin Hangossa. Etätyön edellytykset ovat hyvin samansuuntaisia kaikkien kaupunkien kohdalla tärkeimmiksi edellytyksiksi nousevat työnantajan suostumus, nopea ja luotettava internetyhteys sekä työn joustavuus. Myös vapaasti mainittavat edellytykset painottuvat työn luonteeseen, työelämään kohdistuviin asenteisiin ja kaupunkikohtaisesti enemmän tai vähemmän internetyhteyksiin. 6

10 VAPAA PALAUTE HANGON KAUPUNGILLE LIITE Onko teillä muita kuntaa koskevia ajatuksia ja terveisiä liittyen etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen, palveluihin tai muuhun liittyen?/har Ni andra åsikter om kommunen och hälsningar angående distansarbete, arbetsmöjligheter, boende, service eller annat? 1. Kysymyksistä puuttui yleisen langattoman verkon tarve. ( ) 2. Sattumalta tulin Hangon sivuille ja siellä tuli tämä kysely... Eipä muuta, hymyillään kuin hangn keksi! ( ) 3. Hangosta on erittäin vaikea saada pieniä asuntoja kuten yksiöitä tai kaksioita vuokrattua. Esittelyiden ja kokouksien pitäminen talvella on vaikea järjestää koska täältä on vaikea saada ravintolatiloja ja näyttää siltä että tarjonta talviaikana vain vähenee. ( ) 4. Työnantajien tulisi nähdä organisoitu etätyö mahdollisuutena käyttää työntekijöiden voimavaroja entistä tehokkaammin. Tehokkuuden lisäys tapahtuu paremman elämänlaadun myötä ja säästyneiden työmatkakustannusten seurauksena. ( ) 5. Olen ammatiltani väitöskirjatutkija ja teen osan työstäni kotikaupungissani Hangossa. Käyn myös osaaikatyössä, lähinnä Helsingissä. ( ) 6. Hangon elinkeinoelämälle olisi suuri etu, jos kesähankolaisilla olisi mahdollisuus vuokrata jokin pieni työtila vapaana olevista kiinteistöistä. Tilajalostukseen kannattaisi satsata. ( ) 7. Hanko tuntuu kaukaiselta paikalta, ei "kotoisalta". Enemmän mainontaa, tuokaa Hanko ihmisten lähelle. Paremmat liikkumisyhteydet. ( ) 8. Hangö, Tvärminne är kiiva. Jag och brorsan har varit i tvärminne sen vi var små på somrarna, och nu är vi där med våra familjer och egna barn. ( ) 9. Det är endast att hyra en bredbandsanslutning ( ) 10. Minulla on jo kaikki tarvittavat yhteydet myös Hangon kodissani, eli laajakaista. Teen ajoittain käännöstöitä sieltä käsin ja tulen tekemään sen tyyppistä työtä enemmän eläkkeelle jäätyäni parin vuoden kuluttua. Sekä jatkamaan kahdessa kaupungissa asumista. ( ) 11. Tiedon lisääminen yleisesti, vaikka suuri muutos on tapahtunut viimeisten vuosien kuluessa. Olen sairaanhoitaja, jolle voi lähettää tietoja yksityissektorimahdollisuuksista Hangossa (oma yritys?), yhteistyö Hangon kaupungin kanssa?). Kiitos, mielenkiintoinen tutkimus ( ) 12. hangosta ei tällähetkellä löydy mielenkiintoisia uusia asuntoja kesäpaikaksi ( ) 13. Det finns mycket möjligheter, också bland släktingarna att jobba i Hangö med projekt runt om i landet ( ) 14. Kunta voisi oikeasti miettiä, mitä väkeä se tänne haluaa ja minkälaisia palveluita pitäisi olla.tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma, jotta ns kesäasukkaat voisivat olla täällä pidempään.matkailun kehittäminen sataman rinnalle olisi toivottavaa.tie Hanko HKI välillä on toivottoman kapea ja hidas vrt esim HKi porvoo väli!!!!! ( ) 15. Hankoon (esierkiksi kirjastoon) pitäisi saada pikaisesti langaton wlan verkko, jossa voi käydä omalla kannettavalla tietokoneellaan hoitamassa sähköpostit ym. asioinnit. Wlan verkkoja on joissain ravintoloissa, mutta työympäristöinä ne ovat epämiellyttäviä. Siis: Yleiseen käyttöön tila, jossa on tuoli, pöytä ja langaton wlan verkko. Tila voisi löytyä kirjastosta. Koska siellä on jo nettiyhteys, langattoman verkon lisäkustannukset ovat 100. Mikäli tämä toteutuu, voin

11 viettää nykyistä enemmän vapaa aikaani Hangossa. Terveisin KK ( ) 16. Hangon kaupunki voisi myös hyödyntää etätyön mahdollisuutta, esim. teknisessä virastossa se voisi hyvinkin olla mahdollista, etenkin jos työntekijällä on tietokone ja internetyhteys käytettävissään kotona ( ) 17. ihana loma kaupunki ( ) 18. Hangossa ei ole kunnon kahviloita, jotka olisivat ilta aikaan auki.olisimme mielellään istahtaneet kahville ja ehkä ostaneet jotain pientä naposteltavaa. ( ) 19. Asukasfoorumi on erittäin kannatettava yhteistoiminnan muoto kesäasukkaiden ja kunnan päätöksen tekijöiden välillä. ( ) 20. Mina erfarenheter av distansjobb hemma: Kräver självständighet och självdisciplin, klara arbetsuppgifter som ska göras klara inom viss deadline. Får dubbelt så mycket gjort under en distansjobbsdag än på kontoret (distraherande moment), arbetsresorna tröttar inte ut en och man sparar på miljön när man inte kör bil. Med småbarn i lågstadieålder skulle arrangemanget inte fungera, om de inte var borta hemifrån på eftermiddagsklubbar el dyl. Frestelsen är större att hjälpa ett barn med bedjande blick är än att färdigställa sitt projektarbete... I alla fall ABSOLUT värt att pröva på distansarbete för alla som har möjlighet till det! ( ) 21. Ihanteellista olisi, että mieheni saisi Hangosta oman alansa vanhustenhoitoon liittyvää työtä ja voisimme muuttaa sinne. Sitten voisin työskennellä osittain etänä ja osittain Helsingissä. Olemme joskus keskustelleet tästä, sillä rakastamme Hankoa ja matkailemme siellä joka kesä useita kertoja. ( ) 22. Kulttuuripalvelut ovat jo verrattain hyviä, mutta esim. klassisen musiikin konsertteja voisi olla enemmän. Myös ulkoilmatapahtumia (ravintolatoiminta poissulkien) voisi olla enemmän, esim. messut, jazztapahtuma tms. ( ) 23. Jag skulle besöka staden mycket offtare om bara trafiken skulle vara bättre planerad i Hangö. ( ) 24. Hangö måste kunna erbjuda intressanta boendemöjligheter och möjligheter att utnyttja fritiden för att locka människor som antingen bosätter sig i Hangö eller blir distansarbetare, tillbringar en stor del av sin tid där och gör av med pengar där. Hälsningar till projektet, fd projektarbetare. ( ) 25. regelbundet on suomeksi jotain muuta... ( ) 26. Hangö borde satsa hårt på distansarbete, stöda 'bredband' i alla former samt investera i turismen. Hangö dör sakta men säkert ut om ej Hangöborna på ett fördelaktigt sätt kan jobba hemifrån åtm. vissa dagar. Välmående delvis distansarbetare och personer som jobbar hårt med turismen. Hamnen bör ej heller glömmas. Men de idioter som först släppte Railship sedan SeaWind (hette den så?) borde ställas till svars. Gör Hangö till Lyx badort. ( ) 27. Järjestäkää erillisiä it varusteisia työtiloja ja laaja kaistaa koko kaupunkiin; varmasti kannattaa! ( ) 28. Kaupunkiin olisi hyvä saada erilaisia palveluja ja kaupunkikulttuurimaista elämää myös kesäkauden ulkopuolella yleisen elämän laadun ja viihtyisyyden kohenemiseksi ( ) 29. Hangö är en ypperlig plats att distansarbeta ifrån, om man jobbar annanstans. Vägen ut och in är ganska bedövande! ( ) 30. Hanko on muuttotappiokunta. Etäisyys pääkaupunkiseudulle on kohtuullinen, mutta junayhteys hieman hidas ja kömpelö. Voisin kuvitella, että Hanko vetäisi hyvinkin väkeä asumaan tänne ainakin osaaikaisesti, jos täällä olisi nopeat verkkoyhteydet. ( ) 31. Hälsovårdens öppethållningstider ger stor anledning till oro. Astmatiker och allergiker även andra utan snabb hjälp från fredag kl måndag kl ( )

ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN

ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN ETÄTYÖKYSELY TULOKSET KUNNITTAIN ETÄTYÖKYSELY ASKAINEN TULOKSET SAATTEEKSI Askaisissa toteutettiin etätyöhön liittyvä kysely huhti toukokuussa 2007. Kyselyllä selvitettiin Askaisten kunnan kesäasukkaiden,

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 SIPOO

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 SIPOO OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2007 SIPOO Päiväys: 28.6. 2007 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424, 041 4470 190 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO

LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO LAPSIPERHEET, IT JA TASA-ARVO SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS... 4 2.1 Esiselvityksen taustaa... 4 2.2 Esielvityksen taustaoletukset ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan

Erittäin paljon Jonkin verran Ei kovinkaan paljon Ei ollenkaan 1 Yhteenveto toisesta Laajakaistakyselystä: kokemuksia kolmessa taloyhtiössä loppuvuonna 2002 Järjestyksessä toinen käyttäjäkysely järjestettiin marras-joulukuussa 2002. Ilmoitus kyselystä jaettiin kolmen

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Lapsen ystävät ovat netissä

Lapsen ystävät ovat netissä Lapsen ääni 2005 -kysely Lapsen ystävät ovat netissä Barnets röst 2005 Barnen har vänner på nätet Mikä on Lapsen ääni? Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten lapsille suunnattu nettikysely, jota on toteutettu

Lisätiedot

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013]

[RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] 2013 Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry 6.3.2013 kuluttajat.pk@gmail.com [RAPORTTI KULUTTAJAKYSELYSTÄ 2012-2013] Raportti Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n suorittamasta kuluttajakyselystä, jolla saatiin

Lisätiedot

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti

Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Kuluttajien energiakulutuskyselyn raportti Toukokuu 2011 Lapuan kaupunki ja Thermopolis Oy 1 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tausta ja toteutus...3 2. Tulosten analysointia...3 2.1 Yleistä...3 2.2 Energiankulutus

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Yrityskysely Tulokset

Yrityskysely Tulokset Yleiskaava 09 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.11.01 Yrityskysely Tulokset Sisällys 1 Johdanto... Yhteenveto tuloksista... 3 3 Kyselyn tulokset....1 Yrityksen tiedot....

Lisätiedot

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE?

INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? VANTAAN KAUPUNKI Tilasto ja tutkimus C11:2004 INTERNET-PALVELUT IHMISELLE VAI IHMINEN INTERNET- PALVELUILLE? Vantaan verkkopalveluiden kehittämiskyselyn tulokset Saara Hämäläinen VANTAAN KAUPUNKI KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä

Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN. Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Pilvi Lempiäinen TYÖELÄMÄÄ VARTEN Selvitys Turun yliopiston poliittisen historian oppiaineesta vuosina 2005 2009 valmistuneiden työllistymisestä Turun yliopiston Poliittisen historian raportteja 8 Turun

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2001-2003

VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2001-2003 VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 200-2003 Tiina Mäkitalo-Keinonen SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND ry 2 TIIVISTELMÄ...4 SAMMANDRAG...6. JOHDANTO...8 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOS. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014

RIKOSSEURAAMUSLAITOS. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014 Selvitys rikosseuraamusalan työntekijöiden näkemyksistä ja kokemuksista Toimivat käytännöt ja ajankohtaiset haasteet asuntoasioiden hoidossa

Lisätiedot

Juha Nurmela, Seija Öörni, Riina Nyberg, Päivi Hokka MATKALLA KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAAN?

Juha Nurmela, Seija Öörni, Riina Nyberg, Päivi Hokka MATKALLA KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAAN? Juha Nurmela, Seija Öörni, Riina Nyberg, Päivi Hokka KATSAUKSIA MATKALLA KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAAN? Raportti asukkaiden suhtautumisesta tietoja viestintätekniikan käyttöön OSKU-alueilla syksyllä

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus

Suomen elokuvasäätiö. Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Suomen elokuvasäätiö Kotimaisen elokuvan yleisöt -tutkimus Parametra Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ.. 3 1 JOHDANTO 4 1.1 Tutkimuksen tausta 4 1.2 Otos ja vastanneiden taustatiedot. 4 2 ELOKUVIEN

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

työhyvinvointi 2013 Toni Pekka, Pirjo Saari ja Pauli Forma

työhyvinvointi 2013 Toni Pekka, Pirjo Saari ja Pauli Forma Kuntajohtajien työhyvinvointi Toni Pekka, Pirjo Saari ja Pauli Forma Kevan tutkimuksia 2/ Kuntajohtajien työhyvinvointi ISBN 978-952-5933-26-0 (nid.) ISBN 978-952-5933-27-7 (PDF) ISSN-L 2242-0851 ISSN

Lisätiedot

Minun toiveammattini -kyselyn tulokset

Minun toiveammattini -kyselyn tulokset Minun toiveammattini -kyselyn tulokset 3.1.2008 VTM Tua Nummelin Sisältö 1 Ammattiluokitus... 3 2 Vastaajat... 3 3 Opiskelu... 4 4 Haaveammatti... 8 5 Työ ja palkka...10 Liitteet...12 2 1 Ammattiluokitus

Lisätiedot

Peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakartoitus

Peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakartoitus Jalava Tuomas, Selkee Johanna & Torsell Kurt Peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakartoitus 2013 Kysely kunnille ja kuntayhtymille Helsinki 2014 Sisältö 1 Yhteenveto... 2 1.1 Neljä havaintoa!... 2

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Työpapereita 2009:1

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Työpapereita 2009:1 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Työpapereita 2009:1 Kannen kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki, Mari Hohtari Kansi: Riitta Ropo Ulkoasu: Saija Turunen Pdf-tiedosto: www.socca.fi/julkaisut

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA

SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Jukka Vehviläinen SELVITYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJA-ASUNTOLOISTA Raportit ja selvitykset 2012:5 Opetushallitus ja tekijä Raportit ja selvitykset 2012:5 ISBN 978-952-13-5076-4

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot