ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET"

Transkriptio

1 ETÄTYÖKYSELY HANKO, PARAINEN, UUSIKAUPUNKI TULOKSET

2 SAATTEEKSI Uudessakaupungissa, Hangossa ja Paraisilla toteutettiin etätyöhön liittyvä internetkysely touko elokuussa Kyselyllä selvitettiin kaupunkien asukkaiden, osa aikaisten asukkaiden ja satunnaisten matkailijoiden kiinnostusta etätyön tekemiseen, kokemuksia etätyön tekemisestä sekä mahdollisia toiveita asian suhteen. Etätyöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä pääasiassa tieto ja tietoliikenneteknologian tukemana tehtyä työtä, joka ei ole (työ)paikkaan tai (työ)aikaan sidottua. Kyse on siis työstä, jota voidaan joustavasti ja sovitusti tehdä varsinaisen työpisteen ulkopuolella vakituisesti tai vaikkapa vapaa ajanasunnolta käsin parina päivänä viikossa. Kysely on osa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället hanketta (InterregIIIASkärgård), joka toteutetaan Ahvenanmaan, Länsi Uudenmaan, Turunmaan, Turun seudun ja Vakka Suomen saaristoalueilla Hankkeen tavoitteena on koota saaristosta kokemuksia etätyön ja muun it perustaisen työn edistämisestä ja edistämiseksi saaristoalueella. Hankkeella edistetään saariston työmahdollisuuksia ja kilpailukykyä ja sitä myötä alueen vetovoimaisuutta asumisen ja elämisen paikkana. Sami Tantarimäki Elisa Holma Suunnittelija, FT Harjoittelija Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus p , p , e. e.

3 SISÄLLYS 1. Johdanto 1 2. Taustatietoja kyselyyn vastanneista 1 3. Etätyön yleisyys, kiinnostavuus ja edellytykset Etätyöntekijöiden osuus kyselyyn vastanneista Etätyön määrä Kiinnostus etätyötä kohtaan Etätyön edellytykset 5 4. Yhteenveto 6 LIITE 1. Vapaa palaute Hangon kaupungille

4 1. JOHDANTO Etätyötä koskevaan internetkyselyyn vastasi yhteensä 178 Uudenkaupungin, Hangon tai Paraisten vakituista asukasta, osa aikaista asukasta tai satunnaista matkailijaa. Vastanneiden määrä vaihteli kaupunkien välillä Hangossa vastanneita oli 103, Paraisilla 42 ja Uudessakaupungissa 33. Raportissa käsitellään kyselyyn vastanneita kaupungeittain vertaillen kyselyn tuloksia kaupunkien välillä. Tarkoituksena on esittää, kuinka paljon Uudenkaupungin, Hangon ja Paraisten vakituiset asukkaat, vapaa ajan asukkaat ja kaupungeissa vierailevat matkailijat tekevät kyselyn perusteella etätyötä näiden kaupunkien alueella, ovatko he kiinnostuneita etätyöstä ja mitkä tekijät rajoittavat etätyön tekemistä. Kyselyssä oli myös mahdollisuus kertoa kaupunkia koskevia ajatuksia ja terveisiä esimerkiksi etätyöhön, työmahdollisuuksiin tai asumiseen liittyen. Palaute esitetään sellaisenaan liitteessä. Vastaava kysely lähetettiin myös postikyselynä eräiden saaristo tai saaristo osakuntien osaaikaisille asukkaille. Kyselyitä lähetettiin yhteensä yli 8000, joista yli 2000:een vastattiin. Postikyselyä käytetään raportissa tietyin osin tukemaan myös kyselyn internetversion tuloksia. 2. TAUSTATIETOJA KYSELYYN VASTANNEISTA 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Oletteko kunnan... 9,1 7,1 26,2 21,2 28, ,7 64,3 39,8 Uusikaupunki Hanko Parainen Satunnainen matkailija Vapaa ajan asukas Vakituinen asukas Kyselyyn vastanneet ovat Uudenkaupungin, Paraisten ja Hangon osalta enimmäkseen kaupunkien vakituisia asukkaita, joiden osuus vastanneista Uudessakaupungissa ja Paraisilla on pitkälti yli 60 prosenttia, mutta vastanneiden joukossa on myös useita osaaikaisia asukkaita sekä muutamia satunnaisia matkailijoita. Hangon osalta kyselyyn vastanneet jakautuvat tasaisemmin vakituisiin asukkaisiin, vapaa ajan asukkaisiin ja satunnaisiin matkailijoihin. (Kuva 1.) Kuva 1. Vakituisten asukkaiden, vapaa ajan asukkaiden ja satunnaisten matkailijoiden osuus kyselyyn vastanneista. 1

5 Kyselyyn vastanneet, jotka eivät ole kyseisten kaupunkien vakituisia asukkaita, ovat Uudenkaupungin osalta enimmäkseen turkulaisia. Hangon kyselyyn vastanneet ei hankolaiset asuvat tyypillisesti pääkaupunkiseudulla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Paraisten kyselyyn vastanneet ei paraislaiset ovat pääosin Turusta ja pääkaupunkiseudulta. Kaikkien kyselyyn vastanneiden keski ikä on 44 vuotta Uudenkaupungin kyselyyn vastanneiden keski ikä on 41 ja Hangon sekä Paraisten 44 vuotta. Naiset ovat vastanneet kyselyyn hieman miehiä innokkaammin, sillä kaikista vastanneista 61 prosenttia on naisia ja miehiä 39 prosenttia. Naisia on vastannut kyselyyn kaikkien kaupunkien kohdalla hieman enemmän kuin miehiä (Kuva 2). 100 % Vastaajien sukupuoli 90 % 80 % 70 % 30,3 42,7 38,1 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 69,7 57,3 61,9 Uusikaupunki Hanko Parainen mies nainen Kuva 2. Naisten ja miesten osuus vastanneista kaupungeittain. Kyselyyn vastasi useiden ammattiryhmien edustajia. Paraisilla ja Uudessakaupungissa kyselyyn vastasi eniten erilaisiksi asiantuntijoiksi itsensä luokittelevia ihmisiä, kun taas Hangossa kyselyyn vastanneet jakautuvat melko tasaisesti useisiin ammattiryhmiin. Hangossa suurin ammattiryhmä ovat toimisto ja asiakaspalvelutyöntekijät. (Taulukko 1.) Taulukko 1. Vastaajien jakautuminen ammattiryhmittäin suhteutettuna vastausten määrään. Vastaajien ammattiryhmät, % Uusikaupunki Hanko Parainen asiantuntija 28,2 11,0 26,5 johtaja/ylin virkamies 15,4 13,8 12,2 toimisto/asiakaspalvelutyöntekijä 12,8 17,4 16,3 opiskelija 12,8 1,8 2,0 palvelu/myynti/hoitotyöntekijä 7,7 9,2 4,1 muu palkallinen 7,7 11,0 8,2 erityisasiantuntija 5,1 12,8 16,3 yrittäjä 5,1 10,1 4,1 maanviljelijä/metsätyöntekijä 2,6 0,0 2,0 eläkeläinen 2,6 6,4 0,0 freelancer/ammatinharjoittaja 0 1,8 8,2 rakennus/korjaus/valmistustyöntekijä 0 2,8 0,0 prosessikuljetustyöntekijä 0 1,8 0,0 100,0 100,0 100,0 2

6 3. ETÄTYÖN YLEISYYS, KIINNOSTAVUUS JA EDELLYTYKSET 3.1 Etätyöntekijöiden osuus kyselyyn vastanneista Kaikista kyselyyn vastanneista 42 prosenttia vastaa tekevänsä Uudenkaupungin, Hangon tai Paraisten alueella etätyötä. Määrä on huomattavasti suurempi kuin postikyselyllä saatu etätyötä tekevien osa aikaisten asukkaiden määrä, mikä mitä todennäköisimmin kertoo siitä, että internetkyselyyn ovat vastanneet etenkin etätyötä tekevät ja siitä kiinnostuneet asukkaat tai matkailijat. Postikyselyn mukaan noin 14 prosenttia kaikista postikyselyyn vastanneista tekee oman käsityksensä mukaan etätyötä mukaan lukien eläkeläiset vastaajat, joita kyselyyn vastanneista osa aikaisista asukkaista on reilut 40 prosenttia. Kyselyn perusteella etätyön tekeminen on yleisintä Paraisilla, missä 60 prosenttia kyselyyn vastanneista tekee oman käsityksensä mukaan etätyötä. Uudenkaupungin kyselyyn vastanneista 39 prosenttia tekee etätyötä, ja Hangossa vastaava osuus on 35. Paraisilla ja Uudessakaupungissa etätyötä tehdään kyselyn perusteella enemmän kotona kuin vapaa ajan asunnolla tai jossakin muussa työtilassa. Etenkin Paraisilla etätyötä tehdään selvästi eniten kotona: Kaikista Paraisten kyselyyn vastanneista kolmannes tekee etätyötä kotona. Vapaa ajan asunnolla työskentelee Paraisilla viidennes kyselyyn vastanneista. Sen sijaan Hangossa, jossa kyselyyn vastanneita oli selvästi eniten, vapaa ajan asunnolla työskentelevien osuus ylittää kotonaan työskentelevien osuuden. (Kuva 3.) Tosin Hangon kyselyyn vastanneista selvästi suurempi osa oli osa aikaisia asukkaita kuin muissa kaupungeissa. Kyselyllä oli tarkoitus selvittää kyseisten kaupunkien alueella tapahtuvaa etätyöntekoa, mutta vaihtoehdossa muualla, missä? mainitaan monasti myös esimerkiksi jossakin muussa kotikunnassa tapahtuva etätyön tekeminen. Uudessakaupungissa sijaitsevina muina etätyöskentelytiloina mainitaan vene ja matkailukohde. Hangossa muita etätyöskentelytiloja ovat alihankkijan konttori, vene, vuokrattu konttori ja nettikahvila. Teettekö etätyötä kaupungissa? , ,7 40, ,2 21, ,2 13,6 14,6 Kotona Vapaa ajan asunnossa 11,9 9,1 4,9 3,9 0 0 Muualla En En enää Uusikaupunki Hanko Parainen Kuva 3. Etätyöskentelytilojen ja etätyöntekijöiden suhteellinen osuus vastanneista. 3

7 3.2 Etätyön määrä Kyselyn perusteella etätyötä tehdään tyypillisimmin satunnaisesti. Kaikista kyselyyn vastanneista etätyöntekijöistä 37 prosenttia vastaa tekevänsä etätyötä satunnaisesti. Viikoittain etätyötä tekee 30 prosenttia, vakituisesti 24 prosenttia ja kuukausittain 10 prosenttia vastanneista etätyöntekijöistä. Internetkyselyn mukaan etätyöntekijöitä, jotka tekevät säännöllisesti etätyötä, on suhteessa selvästi enemmän kuin osa aikaisille asukkaille kohdistetun postikyselyn mukaan. Postikyselyn mukaan 68 prosenttia etätyöntekijöistä tekee etätyötä satunnaisesti, mutta tähän löytyy luonnollinen selitys siitä, että harvat osa aikaiset asukkaat viettävät säännöllisesti aikaa vapaa ajan asunnollaan ympäri vuoden. Uudenkaupungin, Hangon ja Paraisten välillä etätyön määrissä on jonkin verran eroja, joskin kaikissa kaupungeissa suuntaus on sama (Kuva 4). Sekä Uudessakaupungissa että Hangossa on eniten satunnaisia etätyöntekijöitä, mutta Paraisilla satun Kuinka usein? naisesti ja viikoittain etätyöskenteleviä 100 % on kuitenkin yhtä suuri osa etätyöntekijöistä. Uudessakaupungissa vakituisesti 90 % 28,0 etätyötä tekeviä on hieman 80 % 39,4 46,2 enemmän kuin muissa kaupungeissa. 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 23,1 Paraisilla viidennes etä 20,0 työntekijöistä vastaa tekevänsä 6,1 etätyötä kuukausittain, kun taas Uudessakaupungissa ja Hangossa kuukausittain etätyötä 33,3 28,0 tekeviä ei ole joko lainkaan tai heidän osuutensa etätyöntekijöistä on vähäinen. 20 % 10 % 0 % 30,8 21,2 24,0 Uusikaupunki Hanko Parainen satunnaisesti kuukausittain viikoittain vakituisesti Kuva 4. Etätyöntekijöiden tekemän etätyön määrä. 3.3 Kiinnostus etätyötä kohtaan Kaikista kyselyyn vastanneista 79 prosenttia on kiinnostunut etätyön tekemisestä kyselyn kohteena olleissa kaupungeissa. Sekä Uudessakaupungissa että Paraisilla, missä kyselyyn vastanneistakin suurin osa oli vakituisia asukkaita, etätyön tekeminen kotona kiinnostaa eniten. Sen sijaan Hangossa, jossa vastanneiden joukossa oli paljon vapaa ajan asukkaita ja matkailijoita, etätyötä haluttaisiin tehdä vapaa ajan asunnolla hieman yleisemmin kuin kotona. Hangossa myös niitä, jotka eivät ole kiinnostuneita etätyön tekemisestä, on suhteessa enemmän kuin Paraisilla ja Uudessakaupungissa, jossa kaikki kyselyyn vastanneet ovat kiinnostuneita etätyön tekemisestä. Muussa järjestetyssä työtilassa etätyötä olisi halukas tekemään Hangossa noin viidennes ja Uudessakaupungissa ja Paraisilla kymmenesosa tai vähemmän etätyöstä kiinnostuneista. (Kuva 5.) 4

8 Olisitteko kiinnostunut tekemään etätyötä? , ,9 38, ,4 22,3 28, Kotona Vapaa ajan asunnossa 10 Muussa järjestetyssä työtilassa 5,9 5,9 En Uusikaupunki Hanko Parainen Kuva 5. Kiinnostus etätyötä kohtaan. 3.4 Etätyön edellytykset Etätyön edellytyksiä koskevassa kysymyksessä erot kaupunkien välillä ovat melko pienet ja tulokset samansuuntaisia: jokaisen kaupungin kohdalla korostuu kyselyn mukaan kolme tekijää työnantajan suostumus, internetyhteys ja työn joustavuus (Kuva 6). Samat kolme edellytystä nousevat keskeisimmiksi myös postikyselyssä saaduissa tuloksissa hieman eri järjestyksessä. Saaristokuntien osa aikaisille asukkaille lähetetyn kyselyn mukaan nopean ja langattoman internetyhteyden tarve kuitenkin nousee selvästi ylitse muiden. Sekä Uudenkaupungin, Hangon että Paraisten osalta yleisimmin valituksi etätyön edellytykseksi nousee työnantajan suostumus, jonka osuus vaihtoehdoista on vajaa kolmannes. Hyvin lähellä edellistä on internetyhteys, jonka merkitys korostuu vapaa ajan asukkaiden määrän myötä. Myös työn joustamattomuus on merkittävä etätyön yleistymistä rajoittava tekijä. Moni kysymykseen vastannut pitää etätyötä rajoittavina tekijöinä useaa vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa muu korostuvat työn luonteeseen, asenteisiin ja internetyhteyksiin liittyvät tekijät. Internetyhteyksien puutteellisuus mainitaan lähinnä Uudenkaupungin ja Paraisten kohdalla esimerkiksi seuraavin kommentein: Internet yhteyttä kotiin, 3G peittoaluetta 2MB kaistalla, Nopeampi ADSL yhteys sekä sähkö ja nettiyhteyksien toimivuutta. Työn luonteeseen ja etätyöntekoon kohdistuviin asenteisiin liittyviä kommentteja ovat esimerkiksi vähemmän asiakaskontakteja, työnkuvan muutosta ja paremmin etätyötä tukevaa kulttuuria sekä käytäntöä+välineitä. Lisäksi edellytyksinä mainitaan esimerkiksi sopimusta työnantajan kanssa, distans arbetsplats sekä videokonferensutrustning. 5

9 Etätyön edellytykset ,4 43,5 41,4 41, ,1 34,1 24, , ,1 11,1 3,4 9,4 12,9 Uusikaupunki Hanko Parainen Internetyhteys vapaa ajan asunnolle Erillinen ityhteyksen varustettu tila Erillinen tila Joustavampi työ Työnantajan suostumus Muu Kuva 6. Etätyön edellytykset. 4. YHTEENVETO Uudenkaupungin, Hangon ja Paraisten internetsivuilla ollut kysely kaupunkien vakituisten asukkaiden, vapaa ajan asukkaiden ja kaupungeissa vierailevien matkailijoiden etätyön tekemisestä tuotti lähes 180 vastausta. Kaupunkikohtainen vastausmäärä jäi melko pieneksi, ja kyselyyn ovat vastanneet innokkaimmin itsensä etätyöntekijäksi määrittelevät ja etätyöstä kiinnostuneet. Esimerkiksi Uudessakaupungissa kaikki vastaajat ovat joko jo etätyötä tekeviä tai etätyöstä kiinnostuneita. Vastausten määrästä huolimatta tulokset ovat internetkyselyn perusteella hyvin samansuuntaisia kuin osa aikaisille asukkaille lähetetyn, yli 2000 vastausta tuottaneen postikyselyn. Kyselyyn vastanneet ovat suurelta osin kaupunkien vakituisia asukkaita, mutta etenkin Hangossa myös lukuisat vapaa ajan asukkaat ja matkailijat ovat vastanneet kyselyyn. Etätyötä tehdään eniten kotona, mutta erityisesti Hangon osalta korostuu myös vapaa ajan asunnoilla tehtävä etätyö. Vakituisesti etätyötä tekee vajaa neljännes kyselyyn vastanneista yleisintä on satunnainen tai viikoittainen etätyö. Suurin osa etätyöstä kiinnostuneista on kiinnostunut etätyön tekemisestä kotonaan, mutta etätyötä haluttaisiin tehdä myös vapaa ajan asunnoilla. Myös muulle järjestetylle työtilalle olisi kysyntää, etenkin Hangossa. Etätyön edellytykset ovat hyvin samansuuntaisia kaikkien kaupunkien kohdalla tärkeimmiksi edellytyksiksi nousevat työnantajan suostumus, nopea ja luotettava internetyhteys sekä työn joustavuus. Myös vapaasti mainittavat edellytykset painottuvat työn luonteeseen, työelämään kohdistuviin asenteisiin ja kaupunkikohtaisesti enemmän tai vähemmän internetyhteyksiin. 6

10 VAPAA PALAUTE HANGON KAUPUNGILLE LIITE Onko teillä muita kuntaa koskevia ajatuksia ja terveisiä liittyen etätyöhön, työmahdollisuuksiin, asumiseen, palveluihin tai muuhun liittyen?/har Ni andra åsikter om kommunen och hälsningar angående distansarbete, arbetsmöjligheter, boende, service eller annat? 1. Kysymyksistä puuttui yleisen langattoman verkon tarve. ( ) 2. Sattumalta tulin Hangon sivuille ja siellä tuli tämä kysely... Eipä muuta, hymyillään kuin hangn keksi! ( ) 3. Hangosta on erittäin vaikea saada pieniä asuntoja kuten yksiöitä tai kaksioita vuokrattua. Esittelyiden ja kokouksien pitäminen talvella on vaikea järjestää koska täältä on vaikea saada ravintolatiloja ja näyttää siltä että tarjonta talviaikana vain vähenee. ( ) 4. Työnantajien tulisi nähdä organisoitu etätyö mahdollisuutena käyttää työntekijöiden voimavaroja entistä tehokkaammin. Tehokkuuden lisäys tapahtuu paremman elämänlaadun myötä ja säästyneiden työmatkakustannusten seurauksena. ( ) 5. Olen ammatiltani väitöskirjatutkija ja teen osan työstäni kotikaupungissani Hangossa. Käyn myös osaaikatyössä, lähinnä Helsingissä. ( ) 6. Hangon elinkeinoelämälle olisi suuri etu, jos kesähankolaisilla olisi mahdollisuus vuokrata jokin pieni työtila vapaana olevista kiinteistöistä. Tilajalostukseen kannattaisi satsata. ( ) 7. Hanko tuntuu kaukaiselta paikalta, ei "kotoisalta". Enemmän mainontaa, tuokaa Hanko ihmisten lähelle. Paremmat liikkumisyhteydet. ( ) 8. Hangö, Tvärminne är kiiva. Jag och brorsan har varit i tvärminne sen vi var små på somrarna, och nu är vi där med våra familjer och egna barn. ( ) 9. Det är endast att hyra en bredbandsanslutning ( ) 10. Minulla on jo kaikki tarvittavat yhteydet myös Hangon kodissani, eli laajakaista. Teen ajoittain käännöstöitä sieltä käsin ja tulen tekemään sen tyyppistä työtä enemmän eläkkeelle jäätyäni parin vuoden kuluttua. Sekä jatkamaan kahdessa kaupungissa asumista. ( ) 11. Tiedon lisääminen yleisesti, vaikka suuri muutos on tapahtunut viimeisten vuosien kuluessa. Olen sairaanhoitaja, jolle voi lähettää tietoja yksityissektorimahdollisuuksista Hangossa (oma yritys?), yhteistyö Hangon kaupungin kanssa?). Kiitos, mielenkiintoinen tutkimus ( ) 12. hangosta ei tällähetkellä löydy mielenkiintoisia uusia asuntoja kesäpaikaksi ( ) 13. Det finns mycket möjligheter, också bland släktingarna att jobba i Hangö med projekt runt om i landet ( ) 14. Kunta voisi oikeasti miettiä, mitä väkeä se tänne haluaa ja minkälaisia palveluita pitäisi olla.tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma, jotta ns kesäasukkaat voisivat olla täällä pidempään.matkailun kehittäminen sataman rinnalle olisi toivottavaa.tie Hanko HKI välillä on toivottoman kapea ja hidas vrt esim HKi porvoo väli!!!!! ( ) 15. Hankoon (esierkiksi kirjastoon) pitäisi saada pikaisesti langaton wlan verkko, jossa voi käydä omalla kannettavalla tietokoneellaan hoitamassa sähköpostit ym. asioinnit. Wlan verkkoja on joissain ravintoloissa, mutta työympäristöinä ne ovat epämiellyttäviä. Siis: Yleiseen käyttöön tila, jossa on tuoli, pöytä ja langaton wlan verkko. Tila voisi löytyä kirjastosta. Koska siellä on jo nettiyhteys, langattoman verkon lisäkustannukset ovat 100. Mikäli tämä toteutuu, voin

11 viettää nykyistä enemmän vapaa aikaani Hangossa. Terveisin KK ( ) 16. Hangon kaupunki voisi myös hyödyntää etätyön mahdollisuutta, esim. teknisessä virastossa se voisi hyvinkin olla mahdollista, etenkin jos työntekijällä on tietokone ja internetyhteys käytettävissään kotona ( ) 17. ihana loma kaupunki ( ) 18. Hangossa ei ole kunnon kahviloita, jotka olisivat ilta aikaan auki.olisimme mielellään istahtaneet kahville ja ehkä ostaneet jotain pientä naposteltavaa. ( ) 19. Asukasfoorumi on erittäin kannatettava yhteistoiminnan muoto kesäasukkaiden ja kunnan päätöksen tekijöiden välillä. ( ) 20. Mina erfarenheter av distansjobb hemma: Kräver självständighet och självdisciplin, klara arbetsuppgifter som ska göras klara inom viss deadline. Får dubbelt så mycket gjort under en distansjobbsdag än på kontoret (distraherande moment), arbetsresorna tröttar inte ut en och man sparar på miljön när man inte kör bil. Med småbarn i lågstadieålder skulle arrangemanget inte fungera, om de inte var borta hemifrån på eftermiddagsklubbar el dyl. Frestelsen är större att hjälpa ett barn med bedjande blick är än att färdigställa sitt projektarbete... I alla fall ABSOLUT värt att pröva på distansarbete för alla som har möjlighet till det! ( ) 21. Ihanteellista olisi, että mieheni saisi Hangosta oman alansa vanhustenhoitoon liittyvää työtä ja voisimme muuttaa sinne. Sitten voisin työskennellä osittain etänä ja osittain Helsingissä. Olemme joskus keskustelleet tästä, sillä rakastamme Hankoa ja matkailemme siellä joka kesä useita kertoja. ( ) 22. Kulttuuripalvelut ovat jo verrattain hyviä, mutta esim. klassisen musiikin konsertteja voisi olla enemmän. Myös ulkoilmatapahtumia (ravintolatoiminta poissulkien) voisi olla enemmän, esim. messut, jazztapahtuma tms. ( ) 23. Jag skulle besöka staden mycket offtare om bara trafiken skulle vara bättre planerad i Hangö. ( ) 24. Hangö måste kunna erbjuda intressanta boendemöjligheter och möjligheter att utnyttja fritiden för att locka människor som antingen bosätter sig i Hangö eller blir distansarbetare, tillbringar en stor del av sin tid där och gör av med pengar där. Hälsningar till projektet, fd projektarbetare. ( ) 25. regelbundet on suomeksi jotain muuta... ( ) 26. Hangö borde satsa hårt på distansarbete, stöda 'bredband' i alla former samt investera i turismen. Hangö dör sakta men säkert ut om ej Hangöborna på ett fördelaktigt sätt kan jobba hemifrån åtm. vissa dagar. Välmående delvis distansarbetare och personer som jobbar hårt med turismen. Hamnen bör ej heller glömmas. Men de idioter som först släppte Railship sedan SeaWind (hette den så?) borde ställas till svars. Gör Hangö till Lyx badort. ( ) 27. Järjestäkää erillisiä it varusteisia työtiloja ja laaja kaistaa koko kaupunkiin; varmasti kannattaa! ( ) 28. Kaupunkiin olisi hyvä saada erilaisia palveluja ja kaupunkikulttuurimaista elämää myös kesäkauden ulkopuolella yleisen elämän laadun ja viihtyisyyden kohenemiseksi ( ) 29. Hangö är en ypperlig plats att distansarbeta ifrån, om man jobbar annanstans. Vägen ut och in är ganska bedövande! ( ) 30. Hanko on muuttotappiokunta. Etäisyys pääkaupunkiseudulle on kohtuullinen, mutta junayhteys hieman hidas ja kömpelö. Voisin kuvitella, että Hanko vetäisi hyvinkin väkeä asumaan tänne ainakin osaaikaisesti, jos täällä olisi nopeat verkkoyhteydet. ( ) 31. Hälsovårdens öppethållningstider ger stor anledning till oro. Astmatiker och allergiker även andra utan snabb hjälp från fredag kl måndag kl ( )

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät Jokin muu

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni?

Fritidsboendeforum i Pargas Mökkiläisfoorumi Paraisilla Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Fritidsboendeforum i Pargas 8.8.2015 Mökkiläisfoorumi Paraisilla 8.8.2015 Får man flytta till sitt fritidshus? Voinko muuttaa vapaa-ajanasunnolleni? Bostadshus / Asuinrakennus Ändring av fritidshusets

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA

PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA PIIRTEITÄ ESPOOLAISISTA SENIOREISTA Tietoisku 1/2008 Sisällys Senioreiden määrä ja ikä Ikäihmisten asuminen Koulutustaso Tulot Kuva: Petri Lintunen Tiivistelmä Vuoden 2007 alussa espoolaisista joka kymmenes,

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Fysiosporttis asiakaskysely 2011

Fysiosporttis asiakaskysely 2011 Fysiosporttis asiakaskysely 2011 1.11.2011 Toteutimme fysioterapia-asiakkaillemme asiakaskyselyn ajalla 15.9.-31.10.2011. Vastauksia kerättiin: 1) paperikyselyllä hoitojakson yhteydessä, 2) sähköisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Palkansaajien sairauspoissaolot

Palkansaajien sairauspoissaolot Palkansaajien sairauspoissaolot Kaikilla mausteilla Artikkeleita työolotutkimuksesta Julkaisuseminaari 2.6.2006 Marko Ylitalo Asetelma! Tutkimuksessa selvitettiin " omaan ilmoitukseen perustuvien sairauspoissaolopäivien

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2012 / 2013 Tietoisku 6/2013 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Finland 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING POPULATION

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 254/2012 vp Soneran toiminta Perhon Mehtä-Porasessa ja yritysten laajakaistayhteyksien turvaaminen haja-asutusalueilla Eduskunnan puhemiehelle Laajakaista 2015 -hanke käynnistyi hallituksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla 1 SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla ISBN 978-951-714-281-6

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion

Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion DALSBRUKS MOTIONSHALL (BRUKSHALLEN) Ansökningsblankett för uthyrning av inomhusutrymmen för idrott och motion Sökande Ansvarig övervakare Önskar hyra /Förening/Lag Adress Hela salen för ca personer 2/3

Lisätiedot