lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan"

Transkriptio

1

2 ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen sallittu I'ähde mainiten Tietoja julkaisijayhdistyksestäa Yhdistyksen tarkoi tuksena on tutkia ja välittää "lentäviä lautasia" koskevia tietoja. Puheenjohtaja Ilpo Koskinen Vuotuinen jäsenmaksu 10 mk Yhdistyksen posti osoite& - postilokero Helsinki 10 Po stisiirtotili Paikalliskerhota Jyväskylä Kotka Erkki Erähonka os. Puuppola Pekka Teerikorpi os. Merikatu 4 B Lappeenranta "UFO 66" Seinäjoki Tapani Kuningas os. Uro kk. Jarl Lund os. Val tak. 5 D Runar Smedlund lnterplanetistit ry Interplanetisterna rf perustettiin marraakuussa Koska v11me aikoina on julkisuudessa ilmennyt epätietoisuutta yhdistyksem e toimintaperiaatteista ja käsityksistä, julkaisemme niistä täasä yhteydessä pienen selonteon. TehtäTänämme on tutkia "lentäviä lautasia" ja niihi n liittyviä ilmiöitä sekä levittää tietoja tältä alalta. Alkututkimuksien pohjalta voidaan esittää seuraavat kolme kohtaa, jotka kuvastavat yhdistyksen virallista kantaa tunniatamattomista lentävistä esineistä. fielestimme näitä kolmea kohtaa Toidaan pitää työhypoteesin&, jolle oloiaaamme mahdol l inen jatkotutkimus voi perustua. 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa todiatettuna. Lentävillä lautasil la tarkoitetaan täl löin ei-maanpääl lisiä aluksia. Lukemattomat yksityiskohtaiset, luotettavat havainnot muodostavat perustan em. käsitykselle. Viitataan eri tyisesti National lnvestiaation Committee on Aerial Phenomena -nimisen yksityisen järjestön (NICAP) vuonna 1964 julkaisemaan laajaan tutki musraportti in 'The UFO Evidence ja julkaisuja sekä suureen määrään mu ita alan teoksia (pääasiassa englanninkielisiä). 2) Yhdistys pitää todennäköisenä - huomattako on, vain todennäköisenä - että eräät maapallon asukkaat 1

3 1! ovat tavanneet avaruusolentoja. Paitsi erittäin suurta määrää tapauksia, jolloin maanpinnalla on nähty ilmeisesti avaruusaluksen miehistöön kuuluneita jäseniä ilman kuitenkaan mitään yhteydenottoa (kts. esim. 'The Humanoids', Flying Saucer Review'n erikoisnumero joulukuussa 1966), on olemassa suuri määrä ns. kontaktihenkilöitä, jotka väittävät olleensa yhteydessä - tavalla tai toisella - avaruusolentoihin. Yhdistys ei kuitenkaan väitä mitään erityistä tapausta todellisuudeksi, koska - vaikkakin yleisesti ottaen kontaktikertomukset sopivat varsin hyvin yhteen - on kuitenkin löydettävissä myös selvittwmättömiä eroavuuksia kertomusten yksityiskohdissa. 3) Yhdistys pitää mahdollisena, että näillä avaruusolennoilla, sellaisina kuin he ilmenevät kontaktikertomuksissa, voi olla annettavinaan arvokkaita tietoja tämän päivän ihmiselle. Tämän "sanoman" sisältöä voitaisiin ehkä luonnehtia seuraavasti: se pyrkii estämään ihmistä takertumasta tieteellisiin tai uskonnollisiin dogmeihin ja oppeihin ja valmistamaan häntä uusiin aluevaltauksiin kaikilla aloilla, niin tieteellisellä, yhteiskunnallisella kuin uskonnollisellakin. Kun yhdistys on suomenkielellä julkaissut Rolf Telanon telepaattisesti saaman sanoman Venuksen Borealikselta, on täten haluttu antaa yleisölle näyte siitä, minkälaisiata asioista näissä kontaktikertomuksissa yleensä on puhe. Borealiksen sanoma on epäilemättä mielenkiintoista luettavaa, mutta sitä tarkasteltaessa on luonnollisesti pantava sekä Isaac Newton että Martin Luther hyllylle. Kirjan esipuheessa varoitetaankin lukijaa ottamasta sanomaa liian kirjaimellisesti, virhemahdollisuudet ovat liian suuret. eko rja u s Lehtemme viime numeroon oli puikahtanut painovirhe. Sivulla 9 sanottiin venäläisten.vuonna 1957 saneen ensimmäisen vetypomminsa radalleen. Kysymyksessä oli luonnollisesti heidän ensimmäinen tekokuunsa. 2 NL:n tiedemiehet uskovat ''marsilaisiin lautasiin '' Moskova, (UPI) Neuvostoliittolainen N euvostollittolaisten tiedemiesten kerrotaan bavainneen useita lentäviä. lautasia, joiden uskotaan olevan peräisin Marsista. tähtitieteilijä Felix Zigel kirjoittaa.nuorisolehti Smennassao. (Nuorempi sukupolvi), että tunnistamattomia lentäviä esineitä on olemassa, mutta lisää, että mitkään nykyiset yritykset niiden alkuperän selvittämiseksi eivät ole tyydyttäviä. Zigel hyväksyy lähinnä selityksen, että nämä tunnistamattomat lentävät esineet ovat muilta planeetoilta tutkimustarkoituksissa saapq.via aluksia. 1autasen suunnatonta nopeutta 1 lkiihtyvyyttä, joihin maan päällä :rakennetut kulkuneuvot eivät.pysty ja joka olisi kestämätön, maan päällä kehittyneelle elimistölle.,. Toinen tätä väitettä tukev.a todistus on se, että lentävien lautasten lukumäärä lisääntyy aään nöllisesti, kun mars lähestyy maata.., kirjoittaa Zigel. Zigel sanoo, että neuvostoliitto.. laiset tiedemiehet ovat jatkuvasti havainneet lentäviä esineitä Moskovan observatoriosta käsin.,. Amerikkalaisten, neuvostolii t.. 'tolaisten, australialaisten, intia.. laisten ja japanilaisten havainnot tekemät tunnistamattomista Vaikka Zigel myöntää, että tä- lentävistä esineistä viimeksi kulu mä selitys voi tuntua täysin neen 20 vuoden aikana, todistamahdottomalta, niin hän koros- 'vat kiistattomasti lentävien lau taa kuitenkin näiden lentävien ta ten olemassaolon. Etelä-Suomen Sanomat Gagarin ja UFOt Wienin radio ilmoitti klo 7 seuraavan uutisena Astronautti Gagarin ilmoitti, että LENTÄVÄT LAUTASET ovat todellisia lentäviä esineitä, jotka kulkevat valon nopeudella ja jotka muodostavat vakavan probleeman, jota on nyt tutkittava. (UFO-Nachrichten Nr. 131 ) 3

4 Katkellllia eräästä tutkiinuksesta Flying Saucer Review-lehden maalia-huhtikuun numerossa oli John A.Keelin artikkeli North America Development of a Great Wave (Pohjois-Amerikka Suuren {UFO) aallon kehitys), jossa hän kertoi niistä tutkimuksista, joita häm oli suorittanut yli mailin pituisella matkallaan eri puolille Yhdysvaltoja. John A. Keelin johtopäätös tutkimuksistaan voidaan lyhyesti sanoa seuraavaatia Jotakin outoa on tapahtumassa USAsaa (ja uualla) tällä hetkellä. Viime vuosi oli ennennäkemättömän kiihkeätä ja vilkasta UFO-kautt&J havaintoja laskeutuneiata esineistä ja niiden ohjaajista tehtiin enemmän kuin minään aikaisempana vuotena. Havaintojen suuri määrä ja etenkin luotettavien henkilöiden tekemien havaintojen määrän kasvu. on saanut aikaan silmiinpistävän muutoksen yleisessä suhtautumisessa lentitiin lautasiin. Sanomalehtien suhtautuminen kyaymykseen muuttui vuoden aikana rohkeammaksi ja ennakkoluulotto ammaksi kuin aikaisemmin. Monet lehdet hylkäsivät '-mien UFO ja.,lentävät lautaset" käytön ja viittasivat avoimesti "avaruusaluksiin toisesta maailmasta''. Lehdistö on alkanut keskittyä poliisien ja sheriffien havain toilmoituksiin, joita John A.Keelin arkiston mukaan tuli maaliskuussa 1966 yli 50 poliisilta ja järjestysviranomaiselta. Tärkein suuntaus YUonna 1966 oli maanpintaa li hellä lentlaeitä Ja laakeutuneita esineitä kuvallevien ilmoitusten mielikuvituksellinen määrä. Näitä tuli jokaisesta USAn valtiosta, ja useat silminnäkijät valittivat silmävaivoja havaintojen jälkeen. (Vrt. VIMANA 1/67 sivnt 37-38).-John A. Keel haastatteli monia henkilöitä heidän silmiensä vielä ollessa turvonneita, punaisia ja vettyneitä. 4 "Farmarit Länsi-Virginiasaa etsivät minut käsiinsä, kun he kuulivat, että paikkakunnalla oli "UPOtutkija" ja kertoivat minulle kuiskaten, että he olivat nähneet pyöreiden, hehkuvien esineiden laskeutuva heidän pelloilleea ja varaatavan heidän karjaansa. He pelkäsivät kertoa tapauksesta kenellekään, koska useianat ihmiset ajattelivat, että he "olisivat menneet sekaisin". John A. Keelin tietoon tuli useita tapauksia, joissa ihmiset olivat hatainneet UFOn ja sitten "olivat kadottaneet seuraavat kolme tuntia". Hän tutkii par'aikaa neljää sellaista tapausta, joissa ko. ihmiset vaikuttavat erikoisen vilpittömiltä ja luotettavilta. Em. tapaukset tulivat ilmi sen jälkeen, kun Look-lehdessä oli julkaistu John G. Fullerin kirjan The Interrupted Journey (K skeytynyt matka) lyhennelmä, jossa kirjoittaja kertoi Betty ja Barney Hillin vastaavankaltaisesta kokemuksesta. Lyhennelmä ilmestyi viime syksynä Suomessa aikakausilehti Seurassa. Kolme henkilöä vaikutti huomattavasti siihen, että UFO-kyaymykseen on alettu USAsaa suhtautua toisin kuin aikaisemmin. He ovat JOhn G. Fuller, jonka teos Incident at Exeter kertoo asiallisesti ja mielenkiintoisesti syksyn 1965 tapahtumista Exeterisaä New H.. pa ireaaä, tri Allen J. Hynek, jonka kirje Science-lehdelle (ka. VIMANA 1/67 sivu 4) vei sanan tiedemiespiireille, ja Frank Edvards, jonka best-seller Flying Saucers- Serioua Business (Lentävät lautaset - vakava asia) toi suuren yleisön tietoon paljon asiatietoja "lentävien lautasten maailmasta". "Jokaisessa vuoden aikana vierailemaasani kaupungissa tapasin ihmisiä, jotka väittivät nähneensä UFOjen ohjaajia- vaikkakin eräät heistä olivat huolellisesti väittäneet asian julkiatamiata. Ja monet noista "aalaiaiatat kontaktihenkilöistä kertoivat minullea "Kaikki nuo kertomukaet pienistä miehistä owat pötyä. Lautaaibmi set ovat aivan me idän näkö i aiänne". Eräs kontaktihenkilö, hyvin huomattava liikemies Ohioata, joka vannotti minua pitämään hänen henkilölliayytenaä ja jopa hänen kotikaupunkinsa 5

5 nimen salasaa, aanoi kohdanneenaa laskentuneen UFOn maantiellä eräänä aamuna marraskuussa. Hän kertoi, että UFOn ohjaaja oli puhunut hänelle liikauttamatta huuliaan ja oli kertonut, että he "tulivat maan alta". Tämä silminnäkijä ei ollut koskaan kuullut Shaverista ja vannoi, ettei ollut uskonut UFOihin ennen väitettyä kokemustaan". Tutkimuksissaan Keel on kiinnittänyt runsaasti huomiota siihen, millaisilla paikoilla UFOt ovat vierailleet. Hän korostaa tällaisen tutkimuksen tärkeyttä, koska se saattaa tuoda esille jotakin uutta, jotakin, mitä pelkkien havaintokertomusten tutkiminen ei voi valaista. Kut n hän sanoos Ufologit USAsaa ovat liian kauan keskittyneet vain todistamaan näiden esineiden olemassaoloa - sekä todistamaan, etteivät he itse ole pöhköjä - ja he ovat jättäneet tekemättä tärkeän työa, tie ojen keräämisen, joka saattaisi paljastaa mäirättyji käyttäytymiakaat Dja. Poikkeuksena on APRO, jonka on onnistunut poimia ea11n joitakin kaavoja ja vallitsevia piirteitä. Keelin mukaan olivat viime vuonna useat tehtaat ja varikot säännöllisten UFO-vierailujen kohteena. "Suosittuja" vierailupaikkoja olivat myös kansallispuistot, joiata useimmat sijaitsevat harvaan asutuilla seuduilla ja sul jetaan auringon laskettua tai keskiyöllä. Keskiyöllä eräissä tällaisissa puistoissa, joista monet vat satojen neliömailien laajuisia ja tiheämetsäisiä, on vartioina ainoastaan yksi tai kaksi miestä. Usein vartijat viettävät koko yön majaasaan lukien tai kuunnellen radiota. Siksi tuollaiset alueet muodostavat ihante&llisia laskeutumisp ikkoja UFOille ja Keelin sadoista kansallispuistoja koskevista leikkeistä ilmenee, että näin saattaa todella ollakin. Intiaanireservaatioiden lähettyvillä on ollut myös paljon havaintoja eri puolilla maata. Useissa näistä tapauksista silminnäkijät väittivät nähneensä esineiden todella laskeutuvan reservaatioalueille. Intiaanit itse pysyvät kuitenkin vaiti. Läpi vuoden 1966 tunsivat UFOt kiinnostusta Long lslandilla sijaitsevia radiomaatoja kohtaan. 6 Esim. toukokuun 2 päivänä ryhmä luotettavia aikuisia näki suuren, valkoisen, soikean esineen, joka laskeutui suoraan eräiden radiomastojen luo. He sanoivat, että kaksi sauvamaista laitetta, jotka hehkuivat kirkkaan punaisina, tulivat esiin esineestä ja kevyesti koskettivat mastojen huippua. Suuri määrä havaintoja UFO-ohjaajista tehtiin eri puolilla USAta. Usein nämä havainnot olivat sekä ajallisesti että paikallisesti keskittyneitä. Eräs erikoisimmista tapahtumasarjoista koski ns. Moth Man'ia (moth = yöperhonen, koi; nimitys viittaa ilmeisesti ko. henkilön kykyyn lentää). Moth Man havaittiin syksyn 1966 aikana useita kertoja Ohio Riverin tienoilla. Satakunta ihmistä ilmoitti nähneensä sen muutaman viikon ku uessa, heidän joukossaan huomattavia liikemiehiä, opettajia ja pappeja Kuvaukset 1-ioth Man'sta olivat yhtäpitäviä. Olento oli suurempi ja leveämpi kuin ihminen, väriltään harmaa ja sillä oli punaiset silmät, joiden vaikutus oli hypnoottinen. Se nähtiin sekä maanpinnalla että ilmassa. Lentäessään sillä oli siivet, kolme metriä kärjestä k rkeen arvioituna, jotka olivat paikallaan eivätkä siis heiluneet. Useissa tapauksissa sen oli sanottu seuranneen autoja jopa 160 km tuntinopeudella. Kummallisesti jokainen, joka oli nähnyt Moth Man'in läheltä, kärsi myöhemmin samanlaisesta silmäsairaudesta kuin oli kyse UFOjen yhteydess. Eräs nainen näki useiden muiden kanssa ole non läheltä, kun se tuli parin metrin päähän heistä alueella, jossa sijaitsee II maailmansodan aikainen räjähdysainevarasto. Nainen pelästyi niin, että hän pudotti käsivarsillaan pitämänsä lapsen maahan. Hänen silmänsä olivat turvoksissa vielä kahden viikon kuluttua tapahtumasta. Mainittakoon, että seuduilla, joissa Moth Man liikuskeli, tehtiin säännöllisesti havaintoja ilmassa lentäneistä pyöreistä esineistä. Samalla alueella oli myös toisen tyyppisiä kontakteja: Marraskuun 2 päivänä kertoi myyntimies Woodrow Derenberger kohdanneensa Valtatie 77:n varrella (Marietta, Ohio) laskentuneen lautasen ja siitä tulleen 7

6 sädehtivään, s1n1seen pukuun pukeutuneen miehen, joka puhui hänelle lyhyesti telepatian avulla. Kaksi muuta miestä väitti kokeneensa suunnilleen samaan aikaan samalla valtatiellä samanlaisen kontaktin. He olivat ajamassa kotiin töistä aikaisin aamutunneilla, kun he näkivät suuren sikaarinmuotoisen esineen, joka sulki valtatien. Noin 1.80 m pituinen, välkkyvää.n kokoasuun pukeutunut olento tuli heidän autonsa luo ja puhui heille telapatian avulla. lli.in oli tumma.ihoinen, hänellä oli hiukan ulkonevat silmät ja eteenpäin työntyvä leuka, mutta hän ei kuitenkaan poikennut kovin paljon Maan ihmisistä. Hän oli vain kysynyt heiltä, minne he olivat menossa ja keitä he olivat. "Kaava on varsin ilmeinen. UFOt ovat hitaasti ja järjestelmällisesti liikl<uneet pitkin näitä vesiteitä (Alleghany River, Missouri, Ohio-River) ja ne ovat viipyneet kauemmin erikoisen kiinnostavilla alueilla. Kun ne päättävät viipyä alueella kauemmin, on myös ehkä päätetty tehdä joitakin sattumanvaraisia kontakteja, ehkäpä olettaen, että täten jotenkin vapautettaisiin ihmisiä siitä jännityksestä, jonka UFOjen läsnäolo muuten saattaisi aiheuttaa". Vuonna 1966 sattui sadoittain tapauksia, jolloin UFOt olivat ikäänkuin tarkoituksella seuranneet ja tarkkailleet yksityisiä henkilöitä. Edellä on annettu välähdys siitä kuvasta, jonka John A. Keel antoi vuoden 1966 UFO-tapahtumista Yhdysvalloissa. Monet seikat viittaavat siihen, että mai ni tunkal tai set tapahtwnat eil,ät o 1 e rajo i ttuneet vain USAan vaan että samanlaista tapahtuu joka puolella maapalloa, että elämme tuollaisten tapahtumien keskellä, "tässä ja nyt". (PT) e SiTUlla 25 ma.ini tun "The Bumano d "-lehclen Toi tilata oaoitteella "Flying Saucer ReTiew" Special, 49a Kiaga GroTe, Peckh.. ; London, SoE l, England. Hinta 12 Od. 8 Poliisiupseeri Lonnie Z ora seuraa Ilmavoimien tutkijoita näiden auorittaessa mittauksia Geigerlaskijalla UFOn polttamasta pensaikosta. Erään kuvion tarina Huhtikuun 24. pa1van iltapäivällä vuonna 1964 oli poliisiupseeri Lonnie Zamora ajamassa partioauto llaan takaa ylinopeudella kulkenutta autoa Socorrosaa lähellä New Mexicoa. Alue oli karua erämaaseutua, taivas sininen, vain joitakin pilvenhattaroita oli näkyvissä. ' Lonnie Zamoran huomio kiintyi taivaalla näkyvään siniseen ja hiukan oranssinväriseen ''liekkiin", joka näytti laskeutuvan eristetyn räjähdysainevaraston suuntaan. Hän pelkäsi, että varastossa oli sattunut räjähdys, ja suuntasi autonsa sinne päin. Liekistä 9 ' 1 1

7 kuului jyrävää ääntä. Tie oli vaikeakulkuinen. Zamora koetti etsiä räjähdysainevarastoa, hän ei tiennyt tarkalleen sen sijaintia. Yht'äkkiä hän huomasi hohtavan esineen metrin päässä tien laidasta. Aluksi hän luuli sitä nokallaan seisovakai autokai ja arveli onnettomuuden tapahtuneen. Esineen vieressä seisoi kaksi ihmi stä, joilla oli valkoiset kokoasut yllään. Toinen heistä näytti kääntyvän ja katsovan Zamoraa hämmästyneenä. He vaikuttivat suhteiltaan normaaleilta, mutta olivat mahdollisesti pienehköjä. kooltaan "pieniä aikuisia tai suuria l!rpsia". Tällöin Zamora alkoi ajaa esinettä kohti tarkoituksenaan auttaa heitä. Hän ilmoitti tapauksesta radiopuhelimella sheriffin toimistoon ja sanoi menevänsä tarkistamaan tilanteen auton luona. Hän pääsi autollan noin 30 metrin päähän esineestä. Kun Zamora nousi autosta, alkoi esineestä kuulua hyvin kovaa jyrinää, jonka jaksoluku ja voimakkuus lisääntyi koko ajan. Samalla esineen alla näkyi liekki ja esine alkoi kohota. Liekki oli vaalean sininen ja alaosaltaan hiukan oranssiin vivahtava. Esine oli muodoltaan soikea ja vaikutti alumiiniselta. Kersantti M.S. vielä kalpea ja hikoilevainen. katsomaan palavaa pensasta, alla. Palaneen kohdan ympärillä oli neljä painautumaa, Chavez'in tultua paikalle oli Zamora He menivät molemmat joka oli ollut esineen ilmeisesti esineen tukijaloista, joista Zamora näki kaksi esineen ollessa maassa. Laskelmat osoittivat, että kutakin tukijalkaa kohden tarvittiin n kg a n paino, jotta painautumat olisivat syntyneet. Juuri ennen kersantti Chavez'in saapumista piirsi Zamora kuvan esineen kyljessä olleesta kuviosta. Tapauksesta suoritettiin tarkat tutkimukset mm. USAn Ilmavoimien taholta, jonka neuvonantajana kävi paikalla prof. Allen J. Hynek (kts. VIM.AfJA 1/67). Virallisessa USAn Ilmavoimien raportissa tapaus todetaan selvittämättömäksi. Poliisiupseeri Zamora tunnettiin erittäin luotettavana ammattihenkilönä. Tapauksesta kerrotaan tarkemmin esim. Flying Saucer Review'n erikoisnumerossa The Hu.anoids. PT. Zamora huomasi sen tasaisessa ja ikkunattomassa kyljessä punaisen kuvion, joka oli cm korkea ja n. 60 cm leveä. (Kuva 1) Jyrinän alkaessa kuulua Zamora lähti juoksemaan es'ineestä poispäin, koska pelkäsi sen räjähtävän. Hän pääsi n. 15 metrin päähän autostaan, kun pysähtyi koska ei enää kuullut ääntä, kääntyi esineeseen päin ja painautui maahan suojaten kasvojaan käsillä. Koska esine pysyi edelleen äänettöminä, hän katsoi ylös ja näki sen etääntyvän hänestä noin viiden metrin korkeudella maanpinnasta lentäen ja ylittävän räjähdysainevaraston noin metrin korkeudella sen katosta. Esine kulki kovaa vauhtia ja tuntui kohoavan ylöspäin. åhitellen se katosi näkyvist. Kun se kulki, siitä ei lähtenyt savua eikä ääntä. Vielä esineen ollessa näkyvissä hö.n ehti ilmoittaa havainnoista radiopuhelimitse kahdelle muulle poliisiupseerille Kuva 1 Punainen kuvio, jonka poliisiupseeri Zamora näki erämaahan laskeutuneen.esineen kyljessä. Poliisiupseeri Zamoran piirros laskeutuneesta esineestä. 11

8 e Ja:skuu ai TUlta 29. iaestä "langenneena olentona", joka ei ole s11na paikaasa - tai tilassa - jossa hänen oikeuksiensa nojalla tul isi olla. Esoteeri siin itimäisiin opetuksiin perehtyneet vo i-vat ehkä miettiä tuota outoa ja synkkää ja harvo in tavattua oppia siitä, kuinka on olemassa "Maailman, so. kiertotähtemme, salainen hallitus". Meidän tul isi myö s pitää mielessämme kuten olen aikaisemminkin koro stanut, että jotkut UFOjen ohjaajista, joita on väitetty kohdatuiksi - lukuunottamatta siipien puuttumista useimmissa {muttei kaiki ssaj) tapauksissa - on sanottu vastaavan varsin tarkasti perinteellistä länsimaista, kri stil listä, näkemystä "enkelei stä" (".Angeloi", "sanansaattajat", Uuden Testamentin kreikadkielessä) ja sitä aitä hindut ja muut Aasian kansat saattaisivat kutsua "devoiksi". Ja näiden lisäksi kuten äskeinen erikoisnumeromme 'The Humanoids ' osoittaa on runsaasti todisteita, että on toisia ja täysin erilaisia olentoja, jotka vastaavat todellakin hyvin tarkasti kaikissa maapal lomme osissa esiintyyiä perinteellisiä näkemyksiä "demonei sta", "vuorenhaltioista","peikoi sta", jne. Ja lopuksi emmekö alakin nyt jostakin sieltä havaintoilaoitusten sekavuuden keskeltä erottaa jotakin meille tutuapaa - piirteitä silloin tällöin kohdatuiata oled noi sta, jotka näyttävät olevan tudt:lli sia ibmi siä kuten mekin, luultavasti ihmisiä, jotka ovat meitä paljon edel lä sekä aoraali sesti että älyllisesti, autta jotka kuitenkin ovat ehkä sukua ainakin joillekin meistä. Se, että kaikki nimi eri tyyppiset olennot olisivat nykyään saapumassa tänne sellaisissa määrin ja pyrkivät tunkeutu.aan Maan ihmisen tietoisuuteen, merkitsee varaasti, että jokin ratkai seva vaihe kehityksessw.me on saavutettu, tai että jokin suunnattoman tärkeä tapaht a on käsillä. Tässä on paljon ajattelemisen aihetta. Kirjoittajasta& Gordon Greighton. on jo vuo sia toiminut Flying Saucer Review-n avustajana ja häntä voidaan. pitää eräänä eturivi n UFO-tutkijana. 12 Suomessa tehtyjä havaintoja Kiitämme luki joitamme sawmistamme kirjeistä ja havaintoilmoituksista. Seuraavan havainnon on tehnyt hra B. H. Koivi stolla& Keväällä toukokuun alussa eräänä iltana, kun taivas oli kuulakas ja näkyvyys tähtitaivaalla erittäin hyvä, näin kolmen kirkkaan piatee, etäälll taivaalla liikkuvan sekä. eteenpäin että as assaan toisi'i nsa näh den, sekä tehokkaasti vaihtelevin kiihtyvyyksin niin että se sai tapahtuman vaikuttamaan elävältä. Sain seurata ilmiötä n. 15 min. Käytin myö s apunani kiikaria, mutta valitettavasti se oli halpa ja alkeelli nen ja lähentää matkaa vain noin puolella. - Noin puolta tuntia em. ilmiötä aikai semmin näin matalalla n.l/ - 1 km korkeudella ja noin 1/2 km etäisyydellä itsestäni lautasenmuotoisen kirkkaan esineen syöksyvän seuraavaatia Ensin jyrkästi maata kohden, sitten vaakasuoraan ja siitä loivasti yl ö späin ja kaartaen vasemmalle niin että tämäkin ilmiö vaikutti hyvin elävältä ja siinäkin ilmeni kiihtyväi syys voi akkaana. Kun esine syöksyi maata kohden suhteelli se.n hitaasti mutta lisäsi nopeuttaan vo imakkaasti nousussa ja kaarro ssa, sai siitä sen vaikutelman kuin lentokone pyrki si ottamaan nopeutta syök syn avulla. Sitten esine kato si, mutta näin sen uudestaan 15 min. myöhemmin etäämpänä vaakalennossa. Tämä ilmiö saikin minut tutkimaan taivasta tarkem min. Muistan hyvin ääriviivat ja värit ko esineestä. Kts. kuvaa 13

9 eseuraava kirjoitus on ilmestynyt Rhein-Ze}tungenissa ja saksalainen UFO-Nachrichten x julkaisi sen numerossaan 125 (tammikuu -67). Kirjoittaja on lakimies, Adrian BUckling, joka on kansainvälisen avaruudessa tapahtuvaa oikeudenkäyttöä tutkivan järjestön jäsen. OIKEUDENKÄYTTÖ MAAPALLOLLA JA AVARUUDESSA ( Erdenrecht und Weltraumrecht) Aikamme hätkähdyttä.vi piin näköaloihin kuuluu Maan ihmiskunnan ja avaruuden kaukaisten maailmojen asukkaiden mahdollinen kohtaaminen. Kysymys kaukaisten taivaankappaleiden asuttavuudesta on tosin kautta aikojen askarruttanut runoilijoita ja tiedemiehiä.' mutta se ei ole koskaan aikaisemmin tunkeutunut meidän Maan ihmisten tietoisuuteen niin syvästi kuin nykyaikana, jolloin ihmiskunta itse valmistautuu astumaan maailmankaikkeuden syvyyksiin. Luonnontieteilijät pitävät älyllisten olentojen olemassaoloa Maan ulkopuolella melko varmana. Moninaiset ovat ne vaikutukset, jotka sellaisista planeettojen välisistä tapahtumista heijastuisivat luonnon- ja henkitieteisiimme. Mitä tulee erikoisesti lakitieteeseen, niin julkisuudessa ei ole tähän mennessä. juuri lainkaan kerrottu, että eri maiden lakimiehet jo nyt käsittelevät kysymyksiä Maan ihmiskunnan ja mahdollisten ei-maanpäällisten älyolentojen keskinäisistä oikeudellisista suhteista. Saksalaisen oikeustieteilijän Berberin kansainoikeuden oppikirjassa on huomautus, että omituisen yhdenmukaisesti "siirtomaa-ajan naivin eurooppakeskeis:ryden" kanssa on nykyään kai kissa avaruuden oikeudenkäyttöä koskevissa keskusteluissa ollut puhe "naivisti maakeskeisesti" korkeintaan maapallon valtioiden oikeuksien rajoituksista avaruudessa, sen sijaan että käsiteltäisiin mahdollisia muita avaruuden yhteisöjä koskevia oikeudellisia kysymyksiä. Ennenkaikkea amerikkalainen avaruusoilceuden tuntija Haley on kiinnittänyt yleiseen käyttöön nimityksen "metaoikeus" (Metarecht ) tästä tosin vielä ei-käytän- 14 nössä koetusta probleemakentästä. Haley ja häntä seuraten myöskin itävaltalainen avaruusoikeustieteilijä Fasan, joka on hiljakkoin julkaissut ensimmäisen saksankielisen avaruusoikeutta käsittelevän oppikirjan, pitävät ei-maanpäällisen oikeusjärjestyksen perustana luonnonlaki&: "Kohtele lähimmäistäsi niin kuin toivoisit hänen kohtelevan itseäsi.", käytösohje, jota emme muuten kohtaa. ainoastaan Uudessa Testamentissa (Matteus 7,12 ja Luukas 6, 31), vaan melkein kaikissa ihmiskunnan suurissa uskonnoissa. Tästä luonnonlaista Haley johtaa kaksi perussääntöä: 1. Laskeutumiseen ja ei-maanpäällisiin olentoibio suhtautumiseen ei saisi liittyä minkäänlaista vahingoittami sta. 2. Laskeutuminen asutuille planeetoille saisi tapahtua vasta sitten kun he, joita tutkimus koskee (planeetan asukkaat), kehottavat siihen. Olisi täysin utopistista tarkastellu näiden lisäksi muita yksityiskysymyksiä. Tässä yhteydessä on tarkoitus kertoa vain olennainen siitä, mihin pohdiskeluihin ihmisen avaruuslennot ovat johtaneet uuden oikeustieteen haaran, avaruusoikeuden (Weltraumrecht) alalla. Mainittakoon vo.in1 Vaikuttaa hyvin pulmalliselta, onko oikeudenkäytöllemme, jolle kiertotähtem me sekä ihmisen luonne ja hänen!uomansa yhteiskuntarakenne ovat painaneet leimansa - tai ylipäänsä ajatustoiminnallemme mahdollista luoda todellisen yhteyden säikeet ihmiskunnan ja ei-maanpäällisten olentojen välille, varsinkin kun on täysin epävarmaa, minkälaisia he ovat fyysiseltä ja psyykkiseltä luonteeltaan. Planeettojen välisen (interplanetaarisen) yhteistyön perusta voidaan löytää vain Luojan sanaan ja tekoihin perustuvan kosmisen ykseyden ymmärtämisessä, sillä oikeuden todellinen sisältö syntyy ja kehittyy loppujen lopuksi Jumalan luomassa ja asettamassa luonnollisessa suhdejärjestelmä.ssä.. Vain kosmisten tapahtumien ja syiden luotaaminen selvittää ihmiselle hänen tehtävänsä ja luonjlonoikeudelliset lait. Kun otetaan huomioon edellä mainitut inhimillisen e Jatkuu sivulle

10 1! 1 'II '1 u 1 LENTÄVÄT LAUTASET ""viihdyttivät" Etelä-Amerikkaa B u e n o s A i r e s, (STT - Reuter) Ulkoava - ilmojen halki viikonloppumat - tokenttien tarkkailutornit. ruudesta tulleet vierailijat koillaan. Paraguayssa nähtiin suurin silmäilivät tarkkaan Etelä- Ne sattuivat onnellisesti ilmes- piirtein samoihin aikoihin pää Amerikkaa viime viikonlo- ty mään samoihin aikoihin kun kaupungin Asuncionin yläp u o- vietettiin ensimmäisen lentävä- lella kuuden esineen lentävän Pun aikana. M arsilaiset, ve- nuslaiset ja muut maan ul- lautas-havainnon 20-vuotisjuhlaa. äänettömästi muodostelmassa n. kopuolelta kotoisin olevat H avai n non teki 24. kesäkuuta 10 minuutin aikan. oliot ovat aina olleet suo muuan ame r ikkalainen l el\ - Latinalais-ameri alaiset ovat sittuja latinalaisessa Ametäjä. lujimpia uskossaantentävien laurikassa, mutta tällä kertaa Argen t iinassa ilmoitettiin tun- tasten olemassaolof a. Argentii - ne ylittiv ä t itsens ä. - - temattomia lentäviä esineitä ha- nan lehdistö oli maanantaina Argentiinalaisten, etelä-brasi- vaitun laivueen verran kuudessa täynnä viikonlopun lautasuutisia lialaisten ja påragualaisten len- maakunnassa lauantai-iltana. Jopa ja lentävät esineet olivat pääputävien lautasten katselijoiden kilometrin tuntinopeudella heenaiheena maanalaisissa, kamukaan kokonaiset salaperäisten lentäviä esineitä havaitsivat pai- dunkulmissa ja tietenkin kapaesineiden laivueet syöksyilivät kalliset asukkaat, lentäjät ja len- koissa. Kummallista valo,a Euroopan taivaalla Wi esbade n, (UPI) Tuntemattomia valoa hehkuvia esineitä lensi tllstaiaamuna taivaan poikki Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Sveitsissä, Italiassa ja Luxemburgiss Yhdysvaltain ilmavoimat ilmoitti henkilökuntansa havainneen valoilmiöt Ramsteinin, Spangdahlemin ja Sembachin lentotukikohdis.sa Länsi-Saksassa. Eräs Yhdysvaltain Eu::.?.opa:5sa olevien ilmavoimien p.aama)an (USAFE) edustaja sanoi Wiesbadenissa, että tuntemattomat lentävät esineet havaittiin vähän kes kiyön j älkeen ja että. nii&tä näytti syöksyvän liekkejä. Esineitä ei 1t) kuit nkaan nähty tutkan kuvaruuduissa. Bochumin observatorion johtaja H inz Kaminski sanoi, ettei hän uskonut tuntemattomiin lentävhn esineisiin, mutta lisäsi, että hän yritti tutkia salaperäisiä ilmiöitä syöttämällä kaiklki niitä koskevat yksityiskohdat tietokoneeseen. Kaminski arveli, ttä ilmiön on saattanut aiheuttaa pilvien välistä tunkeutunut harvinainen valo. Ol'lyn lentokentän poliisit ilmoittivat, että tiedemiehet uskovat ilmiöiden aiheutuneen joko erittäin kuumasta. yöstä tai maan ilmakehään palaavista satelliiteista, mutta että mitään viraljusta tutkimusta ei ole suoritettu n-ii den johd<>!jta.,etelä-suorden Sanomat Helsingin Sanoma ltasano f 967 1r t Outo esine piipitti Hyrynsalmen taivaalla H y r y n s a 1 m i, (.TE) Usko.lentä viin Ia utasiin heräsi kertaiskulla Hyrynsalmella lauantai-iltana. Lukuisat henkilöt kuulivat oudon, puhelimen varattu-merkkiä muistuttavan, kolmiosaisen jaksottaisen piipitukscn taivaalta. Samalla kun piipltyksecn sekoittui :rhtäjaksol lh'n ireenin nh onta, näkivät f'räät henkilöt tumman esinc n kiitävän taiva.ankann n halki hyvin nopu sti pohjois-cteläsuunna.ssa..jotkut sanoivat C'sincen olleen laut.asmuotoisen ja jotkut taas lähinnä burnerangia rnuistutta\'r n kappaleen. Piipitys alkoi lauantaina iltapäivällä klo 16 tienoilla, ja <'nsimmäisen kcniln esine h<waitt.iin hieman cnncn klo 21. Tällöin l:iite tai ilmiö lensi hyvin nopeasti. mutta noin puoli tuntia myöhemmin. kun se ilmes tyi uudelleen näkyviin. lento kesti noin minuutin. Esineen ll'ntosu11nta oli tj.mtn< Uakin kerralla sama. ja Hf:tSJNGfN SAMOMAT Lentävän laulasen a l;kuperä tuntematon Ka jaani, (JE). Suomussalmen Pyyvaarassa havaitun lentävän lautasen alkuperää on tutkittu tuloksetta. Vajaan metrin läpimittaisen esineen näki maanviljelijä Arvi J u n t u n e n vain muutamien metrien päästä keskiviikkona. "Esine oli laskeutunut maahan ja kun aloin lähestyä sitä,. siitä kohosi kolme antennia muistuttamolemmilla kerroilla ulvonta edelsi tumman esineen tuloa. Olavi Sini s a 1 on perheen pojat havaitsivat esineen molemmilla kerroilla. Perheen vanhin poika Seppo Sinisalo var usti ensimmäisen kerran jälkeen kameransa toimintakuntoon ja ryhtyi ulkona odottelemaan esinettä. Puolen tunnin kulutfua esine ilmestyi jälleen, ja Seppo yritti vangita sen Yärifilmille. Onnistu mi sesta ei toistaiseksi ole tietoa. koska esine liikkui ko vaa vauhtia taivaanrannan ylä puolella. Kajaani ja Oulun lentoasemien lennonjohdot eivät tiedä yhdenkään lentokoneen liikkunecn Hyrynsalmella lauantaina. Metsänlannoitusta varten paikkakunnalla olc\ a kone oli niinikään lentämättä lauantaina. Saha ei ollut bynnissä. eikä palohiilytyssireenejäkään soitettu lauantaina. Kajaanin lennonj ohto ei usko laitteella ja joitakin aikoj a sitten sattuneella Acron Convairin harhaelnlennolla olevan yhteyttä keskenään. vaa sau"aa. Samassa esine nousi kohisten ilmaan ja katosi viistosti luoteeseen", kertoi maanviljelijä Juntunen, joka heitti esinettä hatullaan kun se oli kohoamassa. Myös Juntusen perheen muut jä S net havaitsivaot esineen ja vielä naapuristakin nähtiin lautasen nousevan välkehtien taivaalle. Esineen kerrotaan olleen noin puolen metrin korkuinen j ylösalaisin käännettyä pataa sivukuvaltaan muistuttava. Esineen ala-. osan kerrotaan pyörineen ja yläosan olleen siivellä varustettu. Sen näki noin 10 henkilöä, jotka jokainen esittävät samanlaisen kertomuksen 'esineen ulkonäöstä ja liikkeistä. Joitakin viikkoja sitten havairt:tiin Hyrynsalmen kirkonkylän yläpuolella outo lentävä e ine, jonk.a alkuperää ei tutkimuksista huolimatta saatu selvi,tetyksi. 17

11 luonnonoikeuden alkuperä.ja perussyy, on eittämättömänä seurauksena, että voimme odottaa oikeuden vallitessa tapahtuvaa kosmillista tapaamista luottavaisina vain silloin kun tapaamme olentoja, jotka kuten me pystyvät vapaaseen siveelliseen ratkaisuntekoon, sillä väärän näkeminen ja kyky toimia tämän näkemisen mukaan ovat älyolentoyhteisön perusolemuksia ja täten samalla eivät ainoastaan Maan ihmisen luonnonoikeuden vaan k a i k k i e n luonnonoikeuksien perustat. x) UFO-Nachrichten, kerran kuukaudessa ilmestyvä UFOalan monipuolinen julkaisu, päätoimittaja Karl Veit, c/o Ventla-Verlag 62 Wiesbaden-Schierstein, Postfach 17185, Deutsche Bundesrepublik. Joel Rehnström rc Meillä ensisijassa interplanetistiyhdistys on yrittänyt levittää mieler iintoa lautastutkimuksiin, mutta vaikka yhdistys on kaksikielinen, on se luonnollisista syistä joutunut työskentelemään enemmän suomenkielisellä taholla. Myös ruotsiksi on kuitenkin ilmestynyt melkoinen joukko lautaakirjoja - pääasiassa pienen Parthenonin kustannusliikkeen julka.isemina Hälsingborgissa - ja niitä ovat suuremmat kir,iakauppamme välittäneet meillekin. Viimeisin lisäys on Wilbert B. Smithin kirja "Fakta om flygande tefat och deras drivmetoder" ( Kustannusliike Parthenon, Hälsingborg- 1966, 77 sivua, hinta mk 13,40) - kirjanen, hyvä johdatus aiheeseen. 18 joka mdnelta näkökannalta on Wilbert B. Smith ( t 1962) oli sähkötekniikan insinööri ja myöhemmin elämänsä aikana Kanadan tietoliikenteen palveluksessa teleteknisen osaston päällikkönä. Hänellä sanotaan olleen virallisesti lupa käyttää hyväkseen kokonaista erilaisten valtiollisten mittausasemien ja laboratorioiden verkostoa tutkimuksiaan varten, jotka koskivat tunnistamattomia lentäviä esineitä ja niihin liittyviä painovoiman, geomagnetismin ym. periaatteita. Suunnitelma kulki nimellä "Project Magnet" ja oli siis puolivaltiollinen yritys - ensimmäinen lajissaan. Smithin kirja on tulos kymmenen vuoden kokemuksista, ja se sisältää esim. seuraavat kappaleet: Materian koossapitävät voimat, Suurenmoinen kosminen suunnitelma, Ihmisen viidet kasvot. Smith on mielestään löytänyt täysin objektiivisia todisteita sille, että lentävät lautaset tulevat Maan ulkopuolelta ja että ne kulkevat periaatteiden mukaan, jotka ilmaisevat paljon kehittyneempää tiedettä kuin meidän - niin kehittynyttä - tai niin yksinkertaista - että tiedemiehistä näyttää aluksi aivan mahdottomalta käsittää mistä on kysymys. Smith on tehnyt myös perinpohjaisen tutkimuksen lukuisista "kontaktikertomuksista" - kertomuksista, joissa Maan ihmiset kuvailevat kohtaamisia avaruusihmisten kanssa. Smith tulee tässä siihen johtopäätökseen, että ei tosin voi luottaa kaikkiin kontaktikertomuksiin, mutta on kuitenkin suuri joukko sellaisia kertomuksia, jotka vertailevassa tutkimuksessa ovat osoittaneet sellaista yhtäpitävyyttä yksityiskohtia myöten, ettei yhtäpitävyyttä voida selittää olemattomaksi. Henkilöt eivät todistettavasti ole myöskä n olleet yhteydessä toisiinsa. Smith selostaa, kuinka hän näiden kontaktihenkilöiden välityksellä on avaruudesta saanut mn1. monien laitteiden rakennusperiaatteita, joilla hän on voinut osoittaa esim. että Newton ei lainkaan ole sanonut viimeistä sanaa painovoimasta ja että meidän käsityksemme ajasta on väärä - myös Einsteinin subteellisuusteorian mukaan. Toisin sanoen tieteemme perussuureet, sellaiset kuin aika, nopeus, etäisyys, massa ja energia täytyy selvittää ja määritellä uudelleen - eikä pitää niitä tiettyinä suuraina kuten tähän asti. Tieteel- 19

12 lisissä päätelmissämme ei tietyst ikään ole mitään suurempia virheitä; on vain kysymys siitä, että kun perusteet - perussuureet - ovat virheellisiä, on tulos sitten sellainen matemaattinen hirviö kuin nykyinen tieteemme on, kun pitäisi osata selvittää erilai sia ilmiöitä. - Avaruudesta saamme nyt kuitenkin kuulla, että asiayhteydet ovat paljon yksinkertaisimpia kuin mitä olemn1 e kuvitelleet. Kyetäksemme oivaltamaan tämän meidän täytyy ku i tenkin vapauttaa itsemme si itä henkisestä pai nolastista, jonka tähänastiset luulomme ja käsi tyksemute muodostavat. Sm i thin mukaan a "Aloin ensi mmäistä kertaa elämässäni käsi ttää, että perusajatus maailmankaikkeudessa on kaiken ykseys. Tieteet, filosofia, uskonto, materia, energia ovat kaikki saman jalokiven särmiä, ja ennenkuin voi arvostella jotakin näi stä sä istä, täytyy oppia perusteelli sesti tuntemaan itse tämä säi hkyvä,j alokivi. " Tämä päätelmiemme peruateiden uudelleen artiointi ei siis koske aino astaan materiaalisten tietei den aluetta, vaan yhtä hyvin ihmi sten välistä ja uskonnollista aluetta. Uudelleensyntymisen evankeliumia on varmasti julistettu pian 2000 vuotta, ja uskonnon pii rissä avaruusihmisten sanoma tuskin si sältääkään mitään uutta - ero on vain siinä, että he e 1 ä v ä t päivästä päivään universaalisten totuuksien mukaan, jotka myös me hyvin tunnemme, mutta joita emme vie lä onnistu yhtä hyvin so ve l tamaan. Ehkä kuitenkin olfsi.j okapäiväisen aherruksemrne keskellä inno i ttava& saada ti etää, että on olemas sa niitä, jotka todella pysyvästi osaavat elää näiden universaal isten lakien mukaan. Ehkä myöskin on lohdul l ista tietää, että emme ole yksin. "Ihmiskuntaa, joka on uskomattoman vanha, on kaikkialla maailmankaikkeudessa. Kun se nyt esii ntyy fyysisessä muodo ssa, on se va in yksi monista ilmennyksistä kehityksen po lun varrella. Meidän sivistyksemme täällä maanpinnalla on vain yksi moni sta, jotka ovat ol leet ja menneet. Tämä planeetta on monta kertaa asutettu siirto laisi lla. "jostakin", ja nykyinen ihmiskunta on sentähden sukua heil le. Onko ihme, että. he ovat ki inno stuneita meistä? 20 Oikeaoppisesti ajattelevista tämän täytyy tuntua kummal liselta, mutta ei läh eskään niin kummalli selta kuin heistä tuntuu mei dän käsi tyksemme kehityksestä.. - Voidaan luonnol lisesti nyt asettaa kysymys, miksi nämä ihmiset, jos he ovat velji ämme ja ovat kiinnostuneita menestyksestämme, pysyttelevät nä in piilossa. Olemme saaneet vastauksen tähän kysymykseen: On un iversaalinen laki, joka takaa jokaiselle yksilöll e täyden ri ippumattomuuden ja täyden valinnanvapauden, kun on kysymys kokemuksien hankkimisesta ja niiden kautta oppimimisesta. Ke nel l äkään ei ole oikeutta sekaantua toi sen asioihin. Itse asiaasahan Jumalan Kymmenen Kä skyä ovat juuri määräys senkaltaista sekaantumista vastaan. Jos rikomme tätä lakia, saamme itse vastata seurauks ista, ja pienen hark i nnan jälkeen huomaamme pian, että aailmamme surkea nykyi nen tila on välitön seuraus si itä, että olemme rikkoneet tätä lakia. " Lautaaki rjalli suutta on mahdoton luokitella. Se ei mahdu siihen ryhmitykseen, jota kirjakaupat käyttävät. Se kuuluu alueelle, jota kutsumme tod ellisuudeksi, Taatakohtana mielikuvi tuksell e. Englanniksi puhutaan New Age Literature sta - ehkä näemme jo erään aikakauden lopun J lentävien lautasten ilmaantuminen merkitaee Uuden Ajan alkamista - vesimiehen ai kakautta, kuten jotkut ihmiset sitä kutsuvat. Jos ni in olisi, älkäämm e antako ha,ioavan "vanhan a,jan" lamaannuttaa itseämme, vaan käykäämme innostun eesti rakentamaan uutta aikaa - un i versaalisen veljeyden aikaa - un i versaali sen sanan varsinaise ssa merkityksessä. Maurice Massen kokellluksesta Vi ime vuonna hei näkuun 1 päi vänä klo 5,30 oli Maur ice Masse tapansa mukaan lavendelipellollaan lähellä Valensolea. Hän oli aikeissa käynnistää 21

13 traktorinsa, kun hän kuul i vi heltävää ääntä, jonka alkuperää hän ei pystynyt määrittelemään. Tu ltuaan esi in edessään olevan sorakasan takaa hän näki no in 80 metrin päässä ihmeellisen muoto isen laitteen, joka oli laskeutunut hänen pel lolleen. En sin hän ajatteli kysymylisessä olevan hel ikopterin, mutta huomasi pian, ettei niin vo inut olla. Mikä saattoi olla tuo esine, joka oli rugby-pal lon muotoinen ja llauphine-aut on kokoinen ja jossa oli kupu pääl lä ja sei soi kuuden jalan varassa? Ehkäpä jokin kokeilulaite, hän ajatteli. Hän läht i kulkemaan e inettä kohti. Si l loin hän huomasi esineen vi eressä kaksi ihmi smäi stä olentoa., jotka olivat T{umartuneina lavendeli-ka.svi en puoleen. Hno lestunu tta Masee kävel i olento ja koht i aikeissa puhutel la heitä. Kun hän pääsi 5-6 metrin etäi syydel le olennaista, huomasivat nämä hänet, kohottautuivat ja toinen ojensi häntä kohti putken tai pi stoolin tapai sen laitteen. Tällöin Ma sse ei pystynyt liik kumaan, vaan pysyi kuin naul i ttuna pail{al laan. fyöhemmin häne ltä kysytt iin, olisiko hän pystynyt huutamaan. Masse vastasi, ettei hän sinä hetkenä ajatellut huut ami sta, joten hän ei vo i sano a, olisiko hän pystynyt siihen. Mutta Masse pystyi nä.kem än, mitä hänen l hellään tapahtui. Hänel lä oli varsin pal jon aikaa tarkast ella no ita kahta "pientä miestä". He olivat vartaloltaan 8-vuotiaan lapsen I{okoisia, mutta heidän päänsä oli ko lme kertaa niin suuri kui n normaal i ihmi sen pä;i. Heillä ei ollut hiuksia, iho oli sileä ja vaalea kui n lapsella - ai nakin kasvojen ja pään iho, si llä muu vartalo oli eräänl aisen suo j apuvun peittämä. Olentojen kasvot vastasivat suunni lle en ihmisen kasvoja, paitsi että suussa ei ollut huulia ja se näytti auko lta. Olentojen keskinäinen puhe oli epäselvää, eikä se näyttänyt tulevan si itä paikasta, joka vai kutti suulta. He katselivat Massea ja olivat ilmei sesti huvittuneita hänen vuokseen, mutta heidän kat seensa ei ollut epä.mieflyttävä, vaan päinvastoin. He tekivät Masseen sellaisen vaikutuksen, ettei hän ollut tekemi sissä. hirvi öiden 22 kanssa. Hetken kul ut ua menivät olennot yl l ätt ävän v kkeläst i takaisin lai tteeseensa liukuoven kautta. S1tten laite koho si ilmaan länsisuuntaan suunnattomal la nopeudella miltei 45 asteen kulmassa, kuului jolloin samanlainen vihellys kuin sen tul lessakin. Se ei jättänyt jälkeensä savujuovaa. Tämän jälkeen kest i vi elä 15 minuuttia, ennenkuin hän pystyi liikuttwmaan lamaantune ita jäseniään.!yöhemmin paikalta löyd ettiin cm syvä ko lo, jonka ympärillä maa oli kovaa kui n sementti. Tapahtuman jälkeisinä päivi nä Masse tarvitsi tunnin unen, vai kka. hän ennen tapau sta. oli nukkunut a.i va.n normaalisti ( 4-5 t/vrk. ). J.iaini ttakoon että Maurice Massen kertoman mukaan olivat jotkut ni istä lavende lei sta., j:)tka lautasen laskeuduttua olivat l as un e, sittemm n ironneet ja tul l eet jopa kaunii iidlllksi JO. suuremmiksi kui n muut lavendelit keskimäärin. Tapaukse sta on suoritettu Ranskassa varsin tarkat tutkimukset ja yleisesti ollaan sitä mieltä, että jotakin todella on laskeutunut Maurice Massen pel lolle. Tätä mieltä on esim Jacques Va lle e, tunnettu ranskalainen ' nykyään USAssa asuva UFO tutkija. Tarkemp ia tietoja tapauksesta saa Flying Saucer Review'n numeroista marras-jouluk./65 sekä touko-ke säk./ ''Pieni vihreä lllies '' Seuraavassa esitän päa:pi irtei tti eräiistä tapauk sesta joka sattui Lutmtäellä elokuussa vuo nna Tapauk: sen todi staj ina on kaksi eri ttäin hyvin tuntemaani henk i löä, jotka kuitenkin ymm ärrettävi stä syi stä haluavat esi intyä. nimettöminä. Sen ti:ihd en ldiyt än näi stä si lminnäki jöistä. tä.ssti vain symbo leja A ja B. He ovat mo l emmat 1 uotettavia henf{ i löi tä ja vo idaan pi tä.ä varmana, että heidän kertomuk sensa on täyttä totta. Tapaukseen ei liity minkäänlai sia lento lautas- tai UFO havaintoja, mutta monet seikat vi ittaavat kuitenkin 23

14 si ihen suunt aan, että Aa n ja Ban näkemä tunni stamaton pieni mi es ei ollut kotoi sin tältä planeeta}ta. A ja B oli vat tuona kauni ina elokuun päi vänä eräiden muiden mukana po imimassa mu stikoita met sästä, jossa hyvi n harvoin liikkuu ihmi siä. Suunni lleen puo l enpäivän aikoihin A alkoi kuul la lähei sen mäen pääl tä outo ja ääni ä, jonkinlai sta suhinaa ja "puputusta", mutta hän ei kuitenkaan vo i nut nähdä mitään erikoista äänen suunnassa. Jonkin aj an ku luttua hän katsoi uudestaan samaan suuntaan, ja nyt al koi jo näkyäkin. No in 20 0 metrin päässä mäellä sei so i pieni i hm iso lento, joka katsel i suo raan Aa ta ko hti. Jo nkin ai kaa A ja tämä olento tui jottivat toisiaan, pieni muukalainen lähti kulkemaan Aa ta koht i. Muukalai sen p ituus oli tuskin metriäkään, kunnes tämä mut ta silti sen pää ja hartiat näyttivät olevan ku in vo imamiehellä. Kun olento läht i liikkeel le, se ho ippui aluksi jonkin verran, mutta saavutt i pian tasapainon ja lähestyi vakain askelin Aa ta, joka katseli kuin hal vaantuneena lähestyvää olentoa, jonka kasvo t olivat porkkanan väri aet ja jo lla oli koko ruumi in peittävä, i ho nmyö täinen, vi hreä puku yl l ään. Pikku mies muutti pian kulku suuntaansa ja tul i pi enen suon reunaan, jos a se merki llisellä taval la hävi si Aa n silmi stä. Henki lö B joka myö s oli huomannut pien e n miehen, kerto i kuitenkin ed e lle en nähne ensä sen. B. näki kui nka pikku mi es tul i juo sten aivan lähelle Aa ta { ja al leki rjoi ttanutta, joka ei tiennyt koko tapauksesta mitään, vaan po imi kaikessa rauhassa mustiko ita no in 10 metrin päässä Aa s t a ). Eräiden merki llisten liikkeiden jälkeen pikku mi es katosi ihme el lisesti myö s Ba n silmi stä. Ihmeellistä tapauksessa on myö s se, ettei A pystynyt mi llään taval la ilmo ittamaan al l ekirjo i ttaneelle pienen mi ehen ilme stymi stä, va ikka olimme aivan lähe llä to i siamm e. Itse asiassa ku lui no in puoli vuotta ennenkuin A. pystyi kert omaan merki llisestä kokemukse staan, va sta täl löin selvisi myö s, että B o li nähnyt saman 24 "pienen vihreän miehen". Tapan i Kuningas ja eotteit a Gordon Greightonin kirjoi tuksesta Saueer Revi ew 3/67 ) Three Mo re Bra i l ian Casea (Flyi ng Kirj?. itta saaan äskettäin i lmai stak aeen t_yytyväi syyteaaa er1ko ianumeroata The Humano ids tr i Buhler liitti mukaan hänen SEEDV Bu lle tin * sa ( Na o 10 hei näkuu/ 1 9), j? ka - kuten hän korostaa - si sältää joitakin k11nt? is1a tapauksia, joista en ollut kuullut ja joi s ta _ e l * varmast i ko skaan ole mainittu F l yi ng Saucer R v1ew ssa. Kaksi näistä tapauks i sta, jotka si sältävat väi tettyj ä ko ntakt eja, tri Btihler tutki henkilökoh a s e t i, kun taas ko lmannen, johon liittyi psykologi ala Ja hypnoottis ia pi irteitä, tutki tunnettu brasil ialainen leht imies ja UFU-tutki j a Jo ao Martina. E i tä äi stä tapaukai sta ta., kan käännöksen j a jo i takin llsahuomautuksia. Paraida do Su la elokuu Tri W. Titihlerin tutkimus ja raportti. Si lminnäki jä L. ( tri Buhl er ei ilmai ssut htinen nimeään ) kerto i asuneensa no in 30 Jan:n piiässä Paraida d Sul 's a io de J ne iron val tiossa. Ko. p iv nff han hava1 ts1 oll essaan läh el lä taloaan loistavan esineen, joka laskeutui äänettömästi ja näytti tulevan häntä kohd en. Se laskeutu i muahan ja hän kuul i s i t ä il ik? n vihel tävän äänen. Kun hän lähestyi sitä,.. han na.k 1 p1 enen pyöreän luukun avautuvan aluksejj alao ss, ja luukusta tul i näkyvi in mi ehen pää, ol kapa.a.t Ja yl a.ruwnis.!! ies hymyi li häne.. lle. L: ensinu?ii i s nä ajatuk sena oli pötkiä pakoon,.. n 1 suur 1 ol1 ha.nen pel konsa, että hänen jalkansa e1va.t totel leet. M i e s tul i mutta ulos aluksesta ja lähestyi h ntä. Käve l tyäin muutaman metrin mies po imi maasta kiven ja näytt i tutkivan sitä. Sitten hän o ensi avonai sen kätensä laää kohti, j o ka ei ymm ärtanyt eleen merki tystä. Tämän jälkeen vi erai lija 25

15 osoitti sormellaan eteensä, mutta. jälleen La lli ei ollut aavistustakaan, mitä hän tarkoitti. L. seisoi siinä ihmetellen tarko itt iko vierailija eleillään kukkuloi"ta vai puita vai jotakin muuta maiseman piirrettä. Vi elä kerran mies teki eleen aivankuin olisi halunnut saada Laään yhteyden ja sitten - tehden vastenmielisyyttä tai kiukkua kuvaavan liikkeen - kääntyi poi späin Lastä ja käveli takaisin alukseen, joka hetken kuluttua kohosi ilmaan, aluksi hi l jaa ja sitten nopeasti taivaalle kadoten. L. kerto i tti Biihl erille, että mies oli "komea", hänellä oli pitkä vaalea tukka, kirkas vaaleanpunainen iho, ei lainkaan partaa, ja hän oli n. 1,72 m pitkä. Hänellä oli yl l ään jonkinlainen vaalea kokoasu, jossa ei ollut taskuja eikä saumoja. Mies ei puhunut lainkaan tapauksen aikanaf hän käyt i vain elekieltä. L. kertoi aluksen olleen keltatsen ja kul l anvärisen ja siinä oli neliönmuotoisia aukkoja ympäri reunaa. Näistä auko ista tuli "heikkoa valkoista satua". Alus "näytti muodostuvan kahdesta osasta, jotka olivat kuin vateja". Jäll een kerran, vaikka alus itse selvästi vaikuttaa aivan erilai selta, tunnen, että rehellisyyden nimessä olisi ki innitettävä huomiota siihen täydelliseen samankaltaisuuteen, joka ilmenee ko. vierailijan ja Adamskin kuvail eman "venuslai sen" väl illä. Tämä on siten k u u d e s ''pitkätukkaisten miesten" tapaus Etelä Amerikassa. Huomaa, ettei tämä mies puhunut, kuten L. kertoi. Myöskään Adamskin mies ei puhunut, vaan hänen täytyi - kuten Adameki kertoi - käyttää elekieltä. Bahia huht ikuun Hra Joao Martins in tutkimus ja raportti Brasil ian At lantin rannikolta. Huhtikuun 24 päivänä silminnäkijä hra Helio Aguiar kävi tapaamassa ystäväänsä Brasilian Laivaston kuudennen rykmentin paikallisilla parakeil la. Kuten hän itsekin, on myö s hänen ystävänsä perehtynyt hypnotiamiin ja metafyysisiin kysymyksiin. Silminnäkijä 26 lainasi laivastoystävänsä moottoripyörän ja. lähti sillä vierailemaan joidenkin sukulai stensa luona, jotka asuivat lähellä Amaralinaa. Hänellä oli mukanaan kamera, sillä hän aikoi ottaa valokuvi a veljentai sisarenpojistaan. Kun hra Aguiar saapui Piata ksi kutsuttuun paikkaan, näki hän mustan täplän taivaalla, ja luuli sitä alkuun näköhäiriöksi. Mutta kun se tuli lähemmäksi, hän huomasi, että se oli- ääriviivoiltaan terävä ja tuolloin hänen moottoripyöränsä pysähtyi. Istuen liikkumattomana pyöränsä päällä hän näki nyt, että esine oli hopeanbobto inen kiekko. Sen toisella puolella oli kupo li, jonka ympärillä oli aukko ja tai ikkuno ita ja ni istä pisti esiin lukui sia yhdensuuntaisia putkia. Siinä oli myös erikoisia merkkejä ja symboleja, joita hän ei pystynyt kii nnittämään muistiinsa. _.Toinen kiekon pinno i sta (epäilemättä alapuoli) oli tasainen ja siinä oli "neljä pientä ulkonevaa puolipalloa". Siinä oli myö s joitakin tummia merkintöjä, aivankuin symboleja, ja hän pystyi näkemään ne paremmin. Hän otti aluksesta ko lme valokuvaa. Kun silminnäkijä otti kuvia, teki esine taivaalla "surmansilmukoiden" kaltaisia liikkeitä. Kaksi otetuista kuvista esitti tasaista alapuo lta, kolmannessa oli kupoli näkyvi ssä. Ottaessaan kuvia hra Aguiar alko i tuntea outoa painetta aivoisåaan ja hänet valtasi ede lleen kehittyvä hämärätila. Hän tajusi heikosti aivankuin joku olisi käskenyt häntä kirjoittamaan jotakin muistiin. Hän oli aivankuin hypnotisoitu. Kiertäessään filmirullaa neljättä kuvaa varten hän menetti tajuntansa siitä mitä tapahtui. Kun hän tuli tajuihinsa, hän makasi moottoripyörän päällä ja UFO oli kadonnut. Vasemmassa kädessään hänellä oli paperinpalanen, joka oli ollut hänen taskussaan {sen toisella puolella oli risti ja ympyräpeli, jota hänen lapsensa olivat pelanneet ), ja oikeassa kädessään hänellä oli kynä. Paperisaa luki p rtugal iakai ja hänen o al la kiaialallaa.d ki rjoitettuna sano a a Lopettakaa kokonaan sotai- 27

16 sia tarkoituksia varten suoritettavat atomikokeet. Maailmankaikkeuden tasapaino on uhattuna. Pyaym.e valppaina ja valmiina puuttumaan aaiaan. Ennenkuin tutkimme tä.än kertomuksen sisältöä, on idän aluksi huomattava, että ailainnäkijä on myöntänyt olevansa kiinnostunut hypnoti8biata. Skeptikot ehdottavat sen YUokai, - emmekä voi ayyttää heitä siitä että miehen ystävä laivastosaa oli hypnotiaoinut hänet ja oli siirtänyt koko tapauksen hänen mieleenai. Emme voi olla varmoja, ettei näin ollut asia. Olettaen toisaalta, että tapaus on aito ja todellinen, on meidän muistettava, ettei Brasilia ole vielä atomivalta eikä se ole etulinjasaa nykyiaeaaä kiistassa, jossa päätetään ihmisyhteisön tulevaisuudeata tällä planeetalla {vaikkakin USAn uskollisena liittolaisena sen asennoituminen tuosaa kiistasaa ei liene epäselvä). Niinpä olemme pakotettuja ihmettelebään, miksi ketkään ei-maanpäälliset olennot, jotka tarkkailevat maapalloamme, pitäisivät tarkoituksenmukaisena välittää kehoituksenaa brasilialaiselle kadunmiehelle. Ehkä vastaus on, että sellaisia varoituksia on annettu sekä USAlie että NLaol le sekä muille maille. Mutta uskovatko vierailijamme niin paljon tuntemattomien ja merkityksettö ien kanaalaisten vaikutukseea, että he kuvittelevat "sanomansa" aaayuttavan hallitsijamme tällä oudolla tavalla? Miksi sitä ei voi si välittää suoraan maapallomme johtomiehille? Tähän kysymykseen voidaan vain vaatata a Kuinka tiedetään, ettei näin ole jo tapahtunut, ja useinkin? En sano, että niin on tapahtunut. Minulla ei ole siitä tietoja. Painotan vain, että jos niin on tapahtunut, olisi melko lapsellista puoleltamme kuvitella, että valtioiden johtajat olisivat koskaan kertoneet meille siitä mitään. Henkilökohtaisesti uskon, että koska on ollut niin onia väitettyjä tämänkaltaisia "varoituksia", joiden on sanottu olevan peräisin UFOjen ohjaajilta, niin huolimatta kaikesta skeptilliseatä ja rikkiviisaasta puheeata "atomiajan neurooaista" meidän olisi tarkasteltava kaikkia ilmoituksia todella huolellisesti. Huo- 28 attakoon eaiaerkikai, että tä äll een aaaa "sanoma" annettiin.. erikkal iselle näyttelijälle Stuart Whitaan ille suuren New Yorkin pimennyksen aikana ( kts. aivu 10 F.S.R 6/ 66) M ita heaki löiti, joilla ei ole poliittista vaikutusvaltaa ja jotka ovat väittäneet saaneensa "varoituksen", ovat... Adamski ja Allingh.- sekä huomattava aäiri vähe-äa tunnettuja "kontaktihenki löi tä" Uleimaat heistä aaerikkalaisia. Voidaan myös auiata kirjoitukseni F. S.Rasaa 6/ 66, jossa kerroin venäläiaea ti aaialaakuvarjohyppääjästä, joka sanoi joutuneensa "kaapatuksi" il aaaa ja "aaaneenaa aanoman vietäväkai virano aiaille", ja kertomukaeni varoitukaista, jotka italialainen Eugenio Siragusa on väittänyt saaneensa, F. S.R 1/63. Koska eaae voi tilli hetkellä saada aelville, onko brasil ialaisen hra Aguiarin kertomuksessa lainkaan totuutta, voimme vain panna sen auiatiin assa hengessä kuin hra Joao Martina, kun hän julkaisi sen 0 Cruzeiroasa. Ehkäpä tiediame jonakin päivänä totuuden. Mitä tulee täaai tapauksessa nähdyksi väitettyyn alukseen, huomattakoon, että ae näyttää olevan paljon atal.-paa ja litteäpää tyyppiä kuin ".Adamakin kel lo" (tyyppi, jonka ol.. assaoloata on loiatavia todisteita, olkoot Ad.. akin valokuvat sitten vääriä tai ei) ja että kolmen alapuolella olevan puolipallon sijasta siinä on niitä neljä. Olisi todella mielenkiintoista nähdä alkuperäiset valokuvat. Luul en, että sen peruaulkomuoto uiatuttaa sitä esinettä, jonka englantilainen poliisi Colin Perka väittää nähneensä klo aamulla Wi l alow'ssa, muutamien mailien pääsai Jodrell Bankin radioastronomiaesta laitoksesta. kuka tai mikä yrittää ehkä tulla esiin ja pitää meihia yhteyttä ja kuka tai mikä on taipuvainen estämään sellaisen yhteyden? Kun tiedämme vastauksen tämäntyyppisiin kysy.ykaiin, aaata.me olla lähel lä sitä tietoa, keitä me olemme ja mikä on olemassaolomme tarkoitus. Sillä välin voimme hetkisen miettiä sellaisten asioiden mahdollista merkitystä kuten kristillistä käsitystä ib- 29

17 In this issue af the Sun1.n1.ary in English "VIM.ANA" there a.re many articles that touch upon the important aspect of the UFO-inv estigation, the humanoids and UFOentiti es. We present the cases of Lonnie Zamora and Maurice Masse, which altough well-known many countries are nearly unknown here in Fi nland. Besides we present som e other sim i lar cases that have occured in the USA and Brazilia and also an interesting story about "a little green man", who was encountered here in Finland by a father and his so n. We shall give the translation of that story at the end of thi s summary. in In Finland we have also some other ca ses in whi ch possible UFO-entities have been seen. We shall try to give some details in the future issues of the "VIMANA". In the edi tori al The Fi nnish Interplanet ist Soci ety wants to po int out that because of the great amount of reliable UFO-sightings all over the world the existence of extraterrestrial spaceships cannot be denied. Futher it is pro bable - but only pro ba ble - that some persons have seen UFO-entitres or even been in co ntact with them. We sho uh examine very carefully all contact-reports because they a part of this phenomenon. a r e If UFO 's really are extraterrestrial spaceships so it is possible that ve could learn from "spacepeople " many intere sti ng and valuable things abo ut Science, ) Philosophy and Religion. The mere fact of their existence could change many of our opinions. A contact wi th them would be something new and unique in this wo rld and bec ause of its uniqueness it would have a great in fluen ce upon all walks of life. Last year Parthenon, Hälsingborg, Sweden, pu blished a collection of lectures by the late Wilbert B. Smith. 30 This book, "Flygande te fat och deras drivm et9der", is reviewed by Joel Rehnström in this issue. We have also on interesting article by Adrian Buckling, a lawyer, who in his article {originally published in Rhein- Zeitung en and in UFO-Nachri chten 1/67_ under t e title Erdenrecht und Weltraumrecht) presents some views about the legal problems which may ar ise when enco untering extraterrestrial beinga in space. During this summer there has been some UFO-activity in Finland, especially in the nothern parts of our country. "The Little Gr een Man" ln the following wi ll be related the pri ncipal traits on an event happening at Luumäki in August The incident was testi fied by two exceedingly well known persons, who for comprehensible reasons, anyway, wish to remain ano nymous. These eye-witnesses, to by the letters A and B. therefore, will be herein referred Since they are both reliable persons what they have narrated may held perfectly true. The incident is neither asso ciated Tith any experience relative to flying saucers nor UFO, though many circumstances point in the direction that the strange little man seen by A and B was not a terrestial being. On a lovely day in August A and B together with some friends were picking whortleberries in a seldom frequented part of the forest. By about noon A began to hear some sort of peculiar murmuring a.nd "bubbling" so unds from the top of a nearby slope, though he could not detect anything unusual in the direction of the so und. After some time A again looked in the same direction and he now saw, at a. distance of a.bout 200 metres, a sma.ll manlike being sta.ndi ng on top of the slope, looking straight towards him. This bei ng and A for some time stood staring at each other and then the visitor started to walk towards A. little strange The stranger hardly was 1 metre in height, yet its he ad and 31

18 shoulders appeared to be like tho se of a strong man. When thi s al ien being started to mo ve, it to begi n wi th seemed to totter just a bit, but it soon ga ined its bal ance and wi th firm steps wa lked straight toward s A, who like one paralyzed sto od looking at the approaching strange vi sitor who se face was carrot red and who se body wa s covered by a skintight green apparel. The little man, however, soon changed its d irec tion and so reached the ed ge of a smal l bog, where it just disappeared and wa s no longer anywhere to be seen. B, who had also noticed the litt le man, anyway, told he had seen it later on too wh en it came running quite close to A ( and to me, the undersigned, who knew no thing of the event, but continued qu ite calmly to pick whort leberr ies about 10 metres off A). Af ter a few strange movements the litt le man in a curious manner disappeared to t he vision of B, also. A peculiar thing also was that A was utterly incapable in any way to draw my at tention to the appearance of the little man, though we were qu ite close. Al so, more than half a year paseed before A could make him se lf tel l about hi s strange experience and it only then was found out that B had also seen the same "little gr een man". Tapani Kuningas. IThi a agazine will have an Engl iah Sum.ary in every iaaue, and we ahal l be glad to exchange pub1 icat iona wi th organi aationa. in other countri ea. The addre aa iaa The Fi nni ah Interplanetiat So ciety, P. O. Box 10101, Hel ainki 10, Fi nland. U Thant ja UFO kysyntys Tunnettu amerikkalainen ":t\ew YORK PO ST"in kolumnisti Drew Pearson kirjoit ti seuraavan mielenki i ntoisen uutisen elok. 1967): (UFO- Nachrichten New York Lähi- Idän kriisin aikana ehti YK: n p ääsihteeri U Thant tehdä jotakin hyvin tärkeätä : hän sai aikaan, että eräs sen teorian kannattaja, jonka mukaan lent ävät lautaset UFOt - tulevat toisilta planeetoilt a, piti puheen YK: n ulkoavaruusval iol{unnan kokouksessa. Lähi-Idän sota puhkesi 5. päivänä kesäkuuta. 7. päivänä puhui tri James E. McDonald Arizonan yliopistosta YK :n avaruusvaliokunnan edessä. Hän on täysin vakuuttu- 'nut UFOjen olemassaolosta ja uskoo, ovat että ne alkuperältään ei-maanpäällisiä ja ett ä niillä on tehtävänä tutkia Maat. Hän kääntyi s amoihin aikoihin tästä aiheesta "Amerikan sanomalehtikustanta,jain liiton" "Meteorologisen yhdistyksen " puoleen Washingto nis sa. On erittäi n kiinnostavaa, että U Thant tunnusti ystävi lleen, ja että hän pitää UPO-kysymystä Vi etnamin sodan jälkeen tärkeimpänä kysymyksenä. Tämän lausunnon U Thant antoi ennen : Lähi-Idän sotaa eikä tiedetä, m inkä arvoiseksi hän arvioi tämän viimeisimmän kansainvälisen välikohtauksen UFOi hin nähden. 32

19 Suomeksi ildlestynyttä UFO kirjallisuutta k i r j a k e r t o 01 eyl lättiti ä pal j aatukaia ataruu.. atkai luata esuurten Tirähtelynopeuk aien aaai lmo iata eyatäti e-e elu.äati &Taruuaalukailla De.. ond Lealie - George Ad.. aki 1 LentiTi lautaaet - onko ni itä? I ja II oaa. (loppa.u..yyt,y) George Ml.. aki 1 Olen ollu lentitil li lautaael la. Dani el w. Fry1 LeatäTit lautaaet ke totat.

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

JÄTTIhampaan. ar voitus

JÄTTIhampaan. ar voitus JÄTTIhampaan ar voitus Fossiili on sellaisen olion tai kasvin jäänne, joka on elänyt maapallolla monia, monia vuosia sitten. Ihmiset ovat löytäneet fossiileja tuhansien vuosien aikana kivistä ja kallioista

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ HELSINKI BJØRN SORTLAND TIMO PARVELA KUVITUS PASI PITKÄNEN SUOMENTANUT OUTI MENNA KIRJA KAKSI: LÄHTÖLASKENTA 1. Norjankielinen alkuteos: KEPLER62 - Nedtelling Teksti Bjørn

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka)

Kenguru 2011 Cadet (8. ja 9. luokka) sivu 1 / 7 NIMI LUOKKA/RYHMÄ Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos et halua

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka

Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 4. - 5. luokka 3 pisteen tehtävät Kenguru Ecolier, ratkaisut (1 / 5) 1. Missä kenguru on? (A) Ympyrässä ja kolmiossa, mutta ei neliössä. (B) Ympyrässä ja neliössä, mutta ei kolmiossa. (C) Kolmiossa ja neliössä, mutta

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

A* Reitinhaku Aloittelijoille

A* Reitinhaku Aloittelijoille A* Reitinhaku Aloittelijoille Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut Patrick Lester, suomentanut Antti Veräjänkorva. Suom. huom. Tätä kääntäessäni olen pyrkinyt pitämään saman alkuperäisen tyylin ja kerronnan.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

2.1 Yhtenevyyden ja yhdenmuotoisuuden käsite

2.1 Yhtenevyyden ja yhdenmuotoisuuden käsite 2.1 Yhtenevyyden ja yhdenmuotoisuuden käsite Tämän päivän lukiogeometrian sisältöjä on melkoisesti supistettu siitä, mitä ne olivat joku vuosikymmen sitten. Sisällöistä ei enää kasata sellaista rakennelmaa,

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Cadet, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle.

Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. Hän rakastaa minua. Tietenkin minä rakastan häntä. Kyllä minä uskon, että hän rakastaa minua... Hänhän on vaimoni! Joskus hän sanoo sen ääneenkin. Pidän hänen ilmeestään, kun sanon sen hänelle. On hyvä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

yyyyyyyyyyyyyyyyy Tehtävä 1. PAINOSI AVARUUDESSA Testaa, paljonko painat eri taivaankappaleilla! Kuu kg Maa kg Planeetta yyy yyyyyyy yyyyyy kg Tiesitk

yyyyyyyyyyyyyyyyy Tehtävä 1. PAINOSI AVARUUDESSA Testaa, paljonko painat eri taivaankappaleilla! Kuu kg Maa kg Planeetta yyy yyyyyyy yyyyyy kg Tiesitk I LUOKKAHUONEESSA ENNEN TIETOMAA- VIERAILUA POHDITTAVIA TEHTÄVIÄ Nimi Luokka Koulu yyyyyyyyyy Tehtävä 1. ETSI TIETOA PAINOVOIMASTA JA TÄYDENNÄ. TIETOA LÖYDÄT MM. PAINOVOIMA- NÄYTTELYN VERKKOSIVUILTA. Painovoima

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Kenguru 2013 Benjamin sivu 1 / 7 (6. ja 7. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa

Kenguru 2013 Benjamin sivu 1 / 7 (6. ja 7. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa Kenguru 2013 Benjamin sivu 1 / 7 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä.

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. M 17 / Mh, Oj -51 / 1 / 84 Muhos ja Oulunjoki E. Aurola 14.6.51. Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. Oulu OY:n puolesta tiedusteli maisteri K. Kiviharju kevättalvella 1951

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Merisuo & Storm Lisää luettavaa 2. Sisältö

Merisuo & Storm Lisää luettavaa 2. Sisältö Sisältö Opettajalle.................................... 3 Kalat metsässä................................. 5 Swaffhamin kulkukauppias........................ 14 Lontoon silta...................................

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ

ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ ANDREA MARIA SCHENKEL HILJAINEN KYLÄ SUOMENTANUT LEENA VALLISAARI GUMMERUS 3 Ympäristövastuu on osa Gummerus Kustannus Oy:n jokapäiväistä toimintaa. www.gummerus.fi/ymparisto Saksankielinen alkuteos Tannöd

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot