lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan"

Transkriptio

1

2 ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen sallittu I'ähde mainiten Tietoja julkaisijayhdistyksestäa Yhdistyksen tarkoi tuksena on tutkia ja välittää "lentäviä lautasia" koskevia tietoja. Puheenjohtaja Ilpo Koskinen Vuotuinen jäsenmaksu 10 mk Yhdistyksen posti osoite& - postilokero Helsinki 10 Po stisiirtotili Paikalliskerhota Jyväskylä Kotka Erkki Erähonka os. Puuppola Pekka Teerikorpi os. Merikatu 4 B Lappeenranta "UFO 66" Seinäjoki Tapani Kuningas os. Uro kk. Jarl Lund os. Val tak. 5 D Runar Smedlund lnterplanetistit ry Interplanetisterna rf perustettiin marraakuussa Koska v11me aikoina on julkisuudessa ilmennyt epätietoisuutta yhdistyksem e toimintaperiaatteista ja käsityksistä, julkaisemme niistä täasä yhteydessä pienen selonteon. TehtäTänämme on tutkia "lentäviä lautasia" ja niihi n liittyviä ilmiöitä sekä levittää tietoja tältä alalta. Alkututkimuksien pohjalta voidaan esittää seuraavat kolme kohtaa, jotka kuvastavat yhdistyksen virallista kantaa tunniatamattomista lentävistä esineistä. fielestimme näitä kolmea kohtaa Toidaan pitää työhypoteesin&, jolle oloiaaamme mahdol l inen jatkotutkimus voi perustua. 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa todiatettuna. Lentävillä lautasil la tarkoitetaan täl löin ei-maanpääl lisiä aluksia. Lukemattomat yksityiskohtaiset, luotettavat havainnot muodostavat perustan em. käsitykselle. Viitataan eri tyisesti National lnvestiaation Committee on Aerial Phenomena -nimisen yksityisen järjestön (NICAP) vuonna 1964 julkaisemaan laajaan tutki musraportti in 'The UFO Evidence ja julkaisuja sekä suureen määrään mu ita alan teoksia (pääasiassa englanninkielisiä). 2) Yhdistys pitää todennäköisenä - huomattako on, vain todennäköisenä - että eräät maapallon asukkaat 1

3 1! ovat tavanneet avaruusolentoja. Paitsi erittäin suurta määrää tapauksia, jolloin maanpinnalla on nähty ilmeisesti avaruusaluksen miehistöön kuuluneita jäseniä ilman kuitenkaan mitään yhteydenottoa (kts. esim. 'The Humanoids', Flying Saucer Review'n erikoisnumero joulukuussa 1966), on olemassa suuri määrä ns. kontaktihenkilöitä, jotka väittävät olleensa yhteydessä - tavalla tai toisella - avaruusolentoihin. Yhdistys ei kuitenkaan väitä mitään erityistä tapausta todellisuudeksi, koska - vaikkakin yleisesti ottaen kontaktikertomukset sopivat varsin hyvin yhteen - on kuitenkin löydettävissä myös selvittwmättömiä eroavuuksia kertomusten yksityiskohdissa. 3) Yhdistys pitää mahdollisena, että näillä avaruusolennoilla, sellaisina kuin he ilmenevät kontaktikertomuksissa, voi olla annettavinaan arvokkaita tietoja tämän päivän ihmiselle. Tämän "sanoman" sisältöä voitaisiin ehkä luonnehtia seuraavasti: se pyrkii estämään ihmistä takertumasta tieteellisiin tai uskonnollisiin dogmeihin ja oppeihin ja valmistamaan häntä uusiin aluevaltauksiin kaikilla aloilla, niin tieteellisellä, yhteiskunnallisella kuin uskonnollisellakin. Kun yhdistys on suomenkielellä julkaissut Rolf Telanon telepaattisesti saaman sanoman Venuksen Borealikselta, on täten haluttu antaa yleisölle näyte siitä, minkälaisiata asioista näissä kontaktikertomuksissa yleensä on puhe. Borealiksen sanoma on epäilemättä mielenkiintoista luettavaa, mutta sitä tarkasteltaessa on luonnollisesti pantava sekä Isaac Newton että Martin Luther hyllylle. Kirjan esipuheessa varoitetaankin lukijaa ottamasta sanomaa liian kirjaimellisesti, virhemahdollisuudet ovat liian suuret. eko rja u s Lehtemme viime numeroon oli puikahtanut painovirhe. Sivulla 9 sanottiin venäläisten.vuonna 1957 saneen ensimmäisen vetypomminsa radalleen. Kysymyksessä oli luonnollisesti heidän ensimmäinen tekokuunsa. 2 NL:n tiedemiehet uskovat ''marsilaisiin lautasiin '' Moskova, (UPI) Neuvostoliittolainen N euvostollittolaisten tiedemiesten kerrotaan bavainneen useita lentäviä. lautasia, joiden uskotaan olevan peräisin Marsista. tähtitieteilijä Felix Zigel kirjoittaa.nuorisolehti Smennassao. (Nuorempi sukupolvi), että tunnistamattomia lentäviä esineitä on olemassa, mutta lisää, että mitkään nykyiset yritykset niiden alkuperän selvittämiseksi eivät ole tyydyttäviä. Zigel hyväksyy lähinnä selityksen, että nämä tunnistamattomat lentävät esineet ovat muilta planeetoilta tutkimustarkoituksissa saapq.via aluksia. 1autasen suunnatonta nopeutta 1 lkiihtyvyyttä, joihin maan päällä :rakennetut kulkuneuvot eivät.pysty ja joka olisi kestämätön, maan päällä kehittyneelle elimistölle.,. Toinen tätä väitettä tukev.a todistus on se, että lentävien lautasten lukumäärä lisääntyy aään nöllisesti, kun mars lähestyy maata.., kirjoittaa Zigel. Zigel sanoo, että neuvostoliitto.. laiset tiedemiehet ovat jatkuvasti havainneet lentäviä esineitä Moskovan observatoriosta käsin.,. Amerikkalaisten, neuvostolii t.. 'tolaisten, australialaisten, intia.. laisten ja japanilaisten havainnot tekemät tunnistamattomista Vaikka Zigel myöntää, että tä- lentävistä esineistä viimeksi kulu mä selitys voi tuntua täysin neen 20 vuoden aikana, todistamahdottomalta, niin hän koros- 'vat kiistattomasti lentävien lau taa kuitenkin näiden lentävien ta ten olemassaolon. Etelä-Suomen Sanomat Gagarin ja UFOt Wienin radio ilmoitti klo 7 seuraavan uutisena Astronautti Gagarin ilmoitti, että LENTÄVÄT LAUTASET ovat todellisia lentäviä esineitä, jotka kulkevat valon nopeudella ja jotka muodostavat vakavan probleeman, jota on nyt tutkittava. (UFO-Nachrichten Nr. 131 ) 3

4 Katkellllia eräästä tutkiinuksesta Flying Saucer Review-lehden maalia-huhtikuun numerossa oli John A.Keelin artikkeli North America Development of a Great Wave (Pohjois-Amerikka Suuren {UFO) aallon kehitys), jossa hän kertoi niistä tutkimuksista, joita häm oli suorittanut yli mailin pituisella matkallaan eri puolille Yhdysvaltoja. John A. Keelin johtopäätös tutkimuksistaan voidaan lyhyesti sanoa seuraavaatia Jotakin outoa on tapahtumassa USAsaa (ja uualla) tällä hetkellä. Viime vuosi oli ennennäkemättömän kiihkeätä ja vilkasta UFO-kautt&J havaintoja laskeutuneiata esineistä ja niiden ohjaajista tehtiin enemmän kuin minään aikaisempana vuotena. Havaintojen suuri määrä ja etenkin luotettavien henkilöiden tekemien havaintojen määrän kasvu. on saanut aikaan silmiinpistävän muutoksen yleisessä suhtautumisessa lentitiin lautasiin. Sanomalehtien suhtautuminen kyaymykseen muuttui vuoden aikana rohkeammaksi ja ennakkoluulotto ammaksi kuin aikaisemmin. Monet lehdet hylkäsivät '-mien UFO ja.,lentävät lautaset" käytön ja viittasivat avoimesti "avaruusaluksiin toisesta maailmasta''. Lehdistö on alkanut keskittyä poliisien ja sheriffien havain toilmoituksiin, joita John A.Keelin arkiston mukaan tuli maaliskuussa 1966 yli 50 poliisilta ja järjestysviranomaiselta. Tärkein suuntaus YUonna 1966 oli maanpintaa li hellä lentlaeitä Ja laakeutuneita esineitä kuvallevien ilmoitusten mielikuvituksellinen määrä. Näitä tuli jokaisesta USAn valtiosta, ja useat silminnäkijät valittivat silmävaivoja havaintojen jälkeen. (Vrt. VIMANA 1/67 sivnt 37-38).-John A. Keel haastatteli monia henkilöitä heidän silmiensä vielä ollessa turvonneita, punaisia ja vettyneitä. 4 "Farmarit Länsi-Virginiasaa etsivät minut käsiinsä, kun he kuulivat, että paikkakunnalla oli "UPOtutkija" ja kertoivat minulle kuiskaten, että he olivat nähneet pyöreiden, hehkuvien esineiden laskeutuva heidän pelloilleea ja varaatavan heidän karjaansa. He pelkäsivät kertoa tapauksesta kenellekään, koska useianat ihmiset ajattelivat, että he "olisivat menneet sekaisin". John A. Keelin tietoon tuli useita tapauksia, joissa ihmiset olivat hatainneet UFOn ja sitten "olivat kadottaneet seuraavat kolme tuntia". Hän tutkii par'aikaa neljää sellaista tapausta, joissa ko. ihmiset vaikuttavat erikoisen vilpittömiltä ja luotettavilta. Em. tapaukset tulivat ilmi sen jälkeen, kun Look-lehdessä oli julkaistu John G. Fullerin kirjan The Interrupted Journey (K skeytynyt matka) lyhennelmä, jossa kirjoittaja kertoi Betty ja Barney Hillin vastaavankaltaisesta kokemuksesta. Lyhennelmä ilmestyi viime syksynä Suomessa aikakausilehti Seurassa. Kolme henkilöä vaikutti huomattavasti siihen, että UFO-kyaymykseen on alettu USAsaa suhtautua toisin kuin aikaisemmin. He ovat JOhn G. Fuller, jonka teos Incident at Exeter kertoo asiallisesti ja mielenkiintoisesti syksyn 1965 tapahtumista Exeterisaä New H.. pa ireaaä, tri Allen J. Hynek, jonka kirje Science-lehdelle (ka. VIMANA 1/67 sivu 4) vei sanan tiedemiespiireille, ja Frank Edvards, jonka best-seller Flying Saucers- Serioua Business (Lentävät lautaset - vakava asia) toi suuren yleisön tietoon paljon asiatietoja "lentävien lautasten maailmasta". "Jokaisessa vuoden aikana vierailemaasani kaupungissa tapasin ihmisiä, jotka väittivät nähneensä UFOjen ohjaajia- vaikkakin eräät heistä olivat huolellisesti väittäneet asian julkiatamiata. Ja monet noista "aalaiaiatat kontaktihenkilöistä kertoivat minullea "Kaikki nuo kertomukaet pienistä miehistä owat pötyä. Lautaaibmi set ovat aivan me idän näkö i aiänne". Eräs kontaktihenkilö, hyvin huomattava liikemies Ohioata, joka vannotti minua pitämään hänen henkilölliayytenaä ja jopa hänen kotikaupunkinsa 5

5 nimen salasaa, aanoi kohdanneenaa laskentuneen UFOn maantiellä eräänä aamuna marraskuussa. Hän kertoi, että UFOn ohjaaja oli puhunut hänelle liikauttamatta huuliaan ja oli kertonut, että he "tulivat maan alta". Tämä silminnäkijä ei ollut koskaan kuullut Shaverista ja vannoi, ettei ollut uskonut UFOihin ennen väitettyä kokemustaan". Tutkimuksissaan Keel on kiinnittänyt runsaasti huomiota siihen, millaisilla paikoilla UFOt ovat vierailleet. Hän korostaa tällaisen tutkimuksen tärkeyttä, koska se saattaa tuoda esille jotakin uutta, jotakin, mitä pelkkien havaintokertomusten tutkiminen ei voi valaista. Kut n hän sanoos Ufologit USAsaa ovat liian kauan keskittyneet vain todistamaan näiden esineiden olemassaoloa - sekä todistamaan, etteivät he itse ole pöhköjä - ja he ovat jättäneet tekemättä tärkeän työa, tie ojen keräämisen, joka saattaisi paljastaa mäirättyji käyttäytymiakaat Dja. Poikkeuksena on APRO, jonka on onnistunut poimia ea11n joitakin kaavoja ja vallitsevia piirteitä. Keelin mukaan olivat viime vuonna useat tehtaat ja varikot säännöllisten UFO-vierailujen kohteena. "Suosittuja" vierailupaikkoja olivat myös kansallispuistot, joiata useimmat sijaitsevat harvaan asutuilla seuduilla ja sul jetaan auringon laskettua tai keskiyöllä. Keskiyöllä eräissä tällaisissa puistoissa, joista monet vat satojen neliömailien laajuisia ja tiheämetsäisiä, on vartioina ainoastaan yksi tai kaksi miestä. Usein vartijat viettävät koko yön majaasaan lukien tai kuunnellen radiota. Siksi tuollaiset alueet muodostavat ihante&llisia laskeutumisp ikkoja UFOille ja Keelin sadoista kansallispuistoja koskevista leikkeistä ilmenee, että näin saattaa todella ollakin. Intiaanireservaatioiden lähettyvillä on ollut myös paljon havaintoja eri puolilla maata. Useissa näistä tapauksista silminnäkijät väittivät nähneensä esineiden todella laskeutuvan reservaatioalueille. Intiaanit itse pysyvät kuitenkin vaiti. Läpi vuoden 1966 tunsivat UFOt kiinnostusta Long lslandilla sijaitsevia radiomaatoja kohtaan. 6 Esim. toukokuun 2 päivänä ryhmä luotettavia aikuisia näki suuren, valkoisen, soikean esineen, joka laskeutui suoraan eräiden radiomastojen luo. He sanoivat, että kaksi sauvamaista laitetta, jotka hehkuivat kirkkaan punaisina, tulivat esiin esineestä ja kevyesti koskettivat mastojen huippua. Suuri määrä havaintoja UFO-ohjaajista tehtiin eri puolilla USAta. Usein nämä havainnot olivat sekä ajallisesti että paikallisesti keskittyneitä. Eräs erikoisimmista tapahtumasarjoista koski ns. Moth Man'ia (moth = yöperhonen, koi; nimitys viittaa ilmeisesti ko. henkilön kykyyn lentää). Moth Man havaittiin syksyn 1966 aikana useita kertoja Ohio Riverin tienoilla. Satakunta ihmistä ilmoitti nähneensä sen muutaman viikon ku uessa, heidän joukossaan huomattavia liikemiehiä, opettajia ja pappeja Kuvaukset 1-ioth Man'sta olivat yhtäpitäviä. Olento oli suurempi ja leveämpi kuin ihminen, väriltään harmaa ja sillä oli punaiset silmät, joiden vaikutus oli hypnoottinen. Se nähtiin sekä maanpinnalla että ilmassa. Lentäessään sillä oli siivet, kolme metriä kärjestä k rkeen arvioituna, jotka olivat paikallaan eivätkä siis heiluneet. Useissa tapauksissa sen oli sanottu seuranneen autoja jopa 160 km tuntinopeudella. Kummallisesti jokainen, joka oli nähnyt Moth Man'in läheltä, kärsi myöhemmin samanlaisesta silmäsairaudesta kuin oli kyse UFOjen yhteydess. Eräs nainen näki useiden muiden kanssa ole non läheltä, kun se tuli parin metrin päähän heistä alueella, jossa sijaitsee II maailmansodan aikainen räjähdysainevarasto. Nainen pelästyi niin, että hän pudotti käsivarsillaan pitämänsä lapsen maahan. Hänen silmänsä olivat turvoksissa vielä kahden viikon kuluttua tapahtumasta. Mainittakoon, että seuduilla, joissa Moth Man liikuskeli, tehtiin säännöllisesti havaintoja ilmassa lentäneistä pyöreistä esineistä. Samalla alueella oli myös toisen tyyppisiä kontakteja: Marraskuun 2 päivänä kertoi myyntimies Woodrow Derenberger kohdanneensa Valtatie 77:n varrella (Marietta, Ohio) laskentuneen lautasen ja siitä tulleen 7

6 sädehtivään, s1n1seen pukuun pukeutuneen miehen, joka puhui hänelle lyhyesti telepatian avulla. Kaksi muuta miestä väitti kokeneensa suunnilleen samaan aikaan samalla valtatiellä samanlaisen kontaktin. He olivat ajamassa kotiin töistä aikaisin aamutunneilla, kun he näkivät suuren sikaarinmuotoisen esineen, joka sulki valtatien. Noin 1.80 m pituinen, välkkyvää.n kokoasuun pukeutunut olento tuli heidän autonsa luo ja puhui heille telapatian avulla. lli.in oli tumma.ihoinen, hänellä oli hiukan ulkonevat silmät ja eteenpäin työntyvä leuka, mutta hän ei kuitenkaan poikennut kovin paljon Maan ihmisistä. Hän oli vain kysynyt heiltä, minne he olivat menossa ja keitä he olivat. "Kaava on varsin ilmeinen. UFOt ovat hitaasti ja järjestelmällisesti liikl<uneet pitkin näitä vesiteitä (Alleghany River, Missouri, Ohio-River) ja ne ovat viipyneet kauemmin erikoisen kiinnostavilla alueilla. Kun ne päättävät viipyä alueella kauemmin, on myös ehkä päätetty tehdä joitakin sattumanvaraisia kontakteja, ehkäpä olettaen, että täten jotenkin vapautettaisiin ihmisiä siitä jännityksestä, jonka UFOjen läsnäolo muuten saattaisi aiheuttaa". Vuonna 1966 sattui sadoittain tapauksia, jolloin UFOt olivat ikäänkuin tarkoituksella seuranneet ja tarkkailleet yksityisiä henkilöitä. Edellä on annettu välähdys siitä kuvasta, jonka John A. Keel antoi vuoden 1966 UFO-tapahtumista Yhdysvalloissa. Monet seikat viittaavat siihen, että mai ni tunkal tai set tapahtwnat eil,ät o 1 e rajo i ttuneet vain USAan vaan että samanlaista tapahtuu joka puolella maapalloa, että elämme tuollaisten tapahtumien keskellä, "tässä ja nyt". (PT) e SiTUlla 25 ma.ini tun "The Bumano d "-lehclen Toi tilata oaoitteella "Flying Saucer ReTiew" Special, 49a Kiaga GroTe, Peckh.. ; London, SoE l, England. Hinta 12 Od. 8 Poliisiupseeri Lonnie Z ora seuraa Ilmavoimien tutkijoita näiden auorittaessa mittauksia Geigerlaskijalla UFOn polttamasta pensaikosta. Erään kuvion tarina Huhtikuun 24. pa1van iltapäivällä vuonna 1964 oli poliisiupseeri Lonnie Zamora ajamassa partioauto llaan takaa ylinopeudella kulkenutta autoa Socorrosaa lähellä New Mexicoa. Alue oli karua erämaaseutua, taivas sininen, vain joitakin pilvenhattaroita oli näkyvissä. ' Lonnie Zamoran huomio kiintyi taivaalla näkyvään siniseen ja hiukan oranssinväriseen ''liekkiin", joka näytti laskeutuvan eristetyn räjähdysainevaraston suuntaan. Hän pelkäsi, että varastossa oli sattunut räjähdys, ja suuntasi autonsa sinne päin. Liekistä 9 ' 1 1

7 kuului jyrävää ääntä. Tie oli vaikeakulkuinen. Zamora koetti etsiä räjähdysainevarastoa, hän ei tiennyt tarkalleen sen sijaintia. Yht'äkkiä hän huomasi hohtavan esineen metrin päässä tien laidasta. Aluksi hän luuli sitä nokallaan seisovakai autokai ja arveli onnettomuuden tapahtuneen. Esineen vieressä seisoi kaksi ihmi stä, joilla oli valkoiset kokoasut yllään. Toinen heistä näytti kääntyvän ja katsovan Zamoraa hämmästyneenä. He vaikuttivat suhteiltaan normaaleilta, mutta olivat mahdollisesti pienehköjä. kooltaan "pieniä aikuisia tai suuria l!rpsia". Tällöin Zamora alkoi ajaa esinettä kohti tarkoituksenaan auttaa heitä. Hän ilmoitti tapauksesta radiopuhelimella sheriffin toimistoon ja sanoi menevänsä tarkistamaan tilanteen auton luona. Hän pääsi autollan noin 30 metrin päähän esineestä. Kun Zamora nousi autosta, alkoi esineestä kuulua hyvin kovaa jyrinää, jonka jaksoluku ja voimakkuus lisääntyi koko ajan. Samalla esineen alla näkyi liekki ja esine alkoi kohota. Liekki oli vaalean sininen ja alaosaltaan hiukan oranssiin vivahtava. Esine oli muodoltaan soikea ja vaikutti alumiiniselta. Kersantti M.S. vielä kalpea ja hikoilevainen. katsomaan palavaa pensasta, alla. Palaneen kohdan ympärillä oli neljä painautumaa, Chavez'in tultua paikalle oli Zamora He menivät molemmat joka oli ollut esineen ilmeisesti esineen tukijaloista, joista Zamora näki kaksi esineen ollessa maassa. Laskelmat osoittivat, että kutakin tukijalkaa kohden tarvittiin n kg a n paino, jotta painautumat olisivat syntyneet. Juuri ennen kersantti Chavez'in saapumista piirsi Zamora kuvan esineen kyljessä olleesta kuviosta. Tapauksesta suoritettiin tarkat tutkimukset mm. USAn Ilmavoimien taholta, jonka neuvonantajana kävi paikalla prof. Allen J. Hynek (kts. VIM.AfJA 1/67). Virallisessa USAn Ilmavoimien raportissa tapaus todetaan selvittämättömäksi. Poliisiupseeri Zamora tunnettiin erittäin luotettavana ammattihenkilönä. Tapauksesta kerrotaan tarkemmin esim. Flying Saucer Review'n erikoisnumerossa The Hu.anoids. PT. Zamora huomasi sen tasaisessa ja ikkunattomassa kyljessä punaisen kuvion, joka oli cm korkea ja n. 60 cm leveä. (Kuva 1) Jyrinän alkaessa kuulua Zamora lähti juoksemaan es'ineestä poispäin, koska pelkäsi sen räjähtävän. Hän pääsi n. 15 metrin päähän autostaan, kun pysähtyi koska ei enää kuullut ääntä, kääntyi esineeseen päin ja painautui maahan suojaten kasvojaan käsillä. Koska esine pysyi edelleen äänettöminä, hän katsoi ylös ja näki sen etääntyvän hänestä noin viiden metrin korkeudella maanpinnasta lentäen ja ylittävän räjähdysainevaraston noin metrin korkeudella sen katosta. Esine kulki kovaa vauhtia ja tuntui kohoavan ylöspäin. åhitellen se katosi näkyvist. Kun se kulki, siitä ei lähtenyt savua eikä ääntä. Vielä esineen ollessa näkyvissä hö.n ehti ilmoittaa havainnoista radiopuhelimitse kahdelle muulle poliisiupseerille Kuva 1 Punainen kuvio, jonka poliisiupseeri Zamora näki erämaahan laskeutuneen.esineen kyljessä. Poliisiupseeri Zamoran piirros laskeutuneesta esineestä. 11

8 e Ja:skuu ai TUlta 29. iaestä "langenneena olentona", joka ei ole s11na paikaasa - tai tilassa - jossa hänen oikeuksiensa nojalla tul isi olla. Esoteeri siin itimäisiin opetuksiin perehtyneet vo i-vat ehkä miettiä tuota outoa ja synkkää ja harvo in tavattua oppia siitä, kuinka on olemassa "Maailman, so. kiertotähtemme, salainen hallitus". Meidän tul isi myö s pitää mielessämme kuten olen aikaisemminkin koro stanut, että jotkut UFOjen ohjaajista, joita on väitetty kohdatuiksi - lukuunottamatta siipien puuttumista useimmissa {muttei kaiki ssaj) tapauksissa - on sanottu vastaavan varsin tarkasti perinteellistä länsimaista, kri stil listä, näkemystä "enkelei stä" (".Angeloi", "sanansaattajat", Uuden Testamentin kreikadkielessä) ja sitä aitä hindut ja muut Aasian kansat saattaisivat kutsua "devoiksi". Ja näiden lisäksi kuten äskeinen erikoisnumeromme 'The Humanoids ' osoittaa on runsaasti todisteita, että on toisia ja täysin erilaisia olentoja, jotka vastaavat todellakin hyvin tarkasti kaikissa maapal lomme osissa esiintyyiä perinteellisiä näkemyksiä "demonei sta", "vuorenhaltioista","peikoi sta", jne. Ja lopuksi emmekö alakin nyt jostakin sieltä havaintoilaoitusten sekavuuden keskeltä erottaa jotakin meille tutuapaa - piirteitä silloin tällöin kohdatuiata oled noi sta, jotka näyttävät olevan tudt:lli sia ibmi siä kuten mekin, luultavasti ihmisiä, jotka ovat meitä paljon edel lä sekä aoraali sesti että älyllisesti, autta jotka kuitenkin ovat ehkä sukua ainakin joillekin meistä. Se, että kaikki nimi eri tyyppiset olennot olisivat nykyään saapumassa tänne sellaisissa määrin ja pyrkivät tunkeutu.aan Maan ihmisen tietoisuuteen, merkitsee varaasti, että jokin ratkai seva vaihe kehityksessw.me on saavutettu, tai että jokin suunnattoman tärkeä tapaht a on käsillä. Tässä on paljon ajattelemisen aihetta. Kirjoittajasta& Gordon Greighton. on jo vuo sia toiminut Flying Saucer Review-n avustajana ja häntä voidaan. pitää eräänä eturivi n UFO-tutkijana. 12 Suomessa tehtyjä havaintoja Kiitämme luki joitamme sawmistamme kirjeistä ja havaintoilmoituksista. Seuraavan havainnon on tehnyt hra B. H. Koivi stolla& Keväällä toukokuun alussa eräänä iltana, kun taivas oli kuulakas ja näkyvyys tähtitaivaalla erittäin hyvä, näin kolmen kirkkaan piatee, etäälll taivaalla liikkuvan sekä. eteenpäin että as assaan toisi'i nsa näh den, sekä tehokkaasti vaihtelevin kiihtyvyyksin niin että se sai tapahtuman vaikuttamaan elävältä. Sain seurata ilmiötä n. 15 min. Käytin myö s apunani kiikaria, mutta valitettavasti se oli halpa ja alkeelli nen ja lähentää matkaa vain noin puolella. - Noin puolta tuntia em. ilmiötä aikai semmin näin matalalla n.l/ - 1 km korkeudella ja noin 1/2 km etäisyydellä itsestäni lautasenmuotoisen kirkkaan esineen syöksyvän seuraavaatia Ensin jyrkästi maata kohden, sitten vaakasuoraan ja siitä loivasti yl ö späin ja kaartaen vasemmalle niin että tämäkin ilmiö vaikutti hyvin elävältä ja siinäkin ilmeni kiihtyväi syys voi akkaana. Kun esine syöksyi maata kohden suhteelli se.n hitaasti mutta lisäsi nopeuttaan vo imakkaasti nousussa ja kaarro ssa, sai siitä sen vaikutelman kuin lentokone pyrki si ottamaan nopeutta syök syn avulla. Sitten esine kato si, mutta näin sen uudestaan 15 min. myöhemmin etäämpänä vaakalennossa. Tämä ilmiö saikin minut tutkimaan taivasta tarkem min. Muistan hyvin ääriviivat ja värit ko esineestä. Kts. kuvaa 13

9 eseuraava kirjoitus on ilmestynyt Rhein-Ze}tungenissa ja saksalainen UFO-Nachrichten x julkaisi sen numerossaan 125 (tammikuu -67). Kirjoittaja on lakimies, Adrian BUckling, joka on kansainvälisen avaruudessa tapahtuvaa oikeudenkäyttöä tutkivan järjestön jäsen. OIKEUDENKÄYTTÖ MAAPALLOLLA JA AVARUUDESSA ( Erdenrecht und Weltraumrecht) Aikamme hätkähdyttä.vi piin näköaloihin kuuluu Maan ihmiskunnan ja avaruuden kaukaisten maailmojen asukkaiden mahdollinen kohtaaminen. Kysymys kaukaisten taivaankappaleiden asuttavuudesta on tosin kautta aikojen askarruttanut runoilijoita ja tiedemiehiä.' mutta se ei ole koskaan aikaisemmin tunkeutunut meidän Maan ihmisten tietoisuuteen niin syvästi kuin nykyaikana, jolloin ihmiskunta itse valmistautuu astumaan maailmankaikkeuden syvyyksiin. Luonnontieteilijät pitävät älyllisten olentojen olemassaoloa Maan ulkopuolella melko varmana. Moninaiset ovat ne vaikutukset, jotka sellaisista planeettojen välisistä tapahtumista heijastuisivat luonnon- ja henkitieteisiimme. Mitä tulee erikoisesti lakitieteeseen, niin julkisuudessa ei ole tähän mennessä. juuri lainkaan kerrottu, että eri maiden lakimiehet jo nyt käsittelevät kysymyksiä Maan ihmiskunnan ja mahdollisten ei-maanpäällisten älyolentojen keskinäisistä oikeudellisista suhteista. Saksalaisen oikeustieteilijän Berberin kansainoikeuden oppikirjassa on huomautus, että omituisen yhdenmukaisesti "siirtomaa-ajan naivin eurooppakeskeis:ryden" kanssa on nykyään kai kissa avaruuden oikeudenkäyttöä koskevissa keskusteluissa ollut puhe "naivisti maakeskeisesti" korkeintaan maapallon valtioiden oikeuksien rajoituksista avaruudessa, sen sijaan että käsiteltäisiin mahdollisia muita avaruuden yhteisöjä koskevia oikeudellisia kysymyksiä. Ennenkaikkea amerikkalainen avaruusoilceuden tuntija Haley on kiinnittänyt yleiseen käyttöön nimityksen "metaoikeus" (Metarecht ) tästä tosin vielä ei-käytän- 14 nössä koetusta probleemakentästä. Haley ja häntä seuraten myöskin itävaltalainen avaruusoikeustieteilijä Fasan, joka on hiljakkoin julkaissut ensimmäisen saksankielisen avaruusoikeutta käsittelevän oppikirjan, pitävät ei-maanpäällisen oikeusjärjestyksen perustana luonnonlaki&: "Kohtele lähimmäistäsi niin kuin toivoisit hänen kohtelevan itseäsi.", käytösohje, jota emme muuten kohtaa. ainoastaan Uudessa Testamentissa (Matteus 7,12 ja Luukas 6, 31), vaan melkein kaikissa ihmiskunnan suurissa uskonnoissa. Tästä luonnonlaista Haley johtaa kaksi perussääntöä: 1. Laskeutumiseen ja ei-maanpäällisiin olentoibio suhtautumiseen ei saisi liittyä minkäänlaista vahingoittami sta. 2. Laskeutuminen asutuille planeetoille saisi tapahtua vasta sitten kun he, joita tutkimus koskee (planeetan asukkaat), kehottavat siihen. Olisi täysin utopistista tarkastellu näiden lisäksi muita yksityiskysymyksiä. Tässä yhteydessä on tarkoitus kertoa vain olennainen siitä, mihin pohdiskeluihin ihmisen avaruuslennot ovat johtaneet uuden oikeustieteen haaran, avaruusoikeuden (Weltraumrecht) alalla. Mainittakoon vo.in1 Vaikuttaa hyvin pulmalliselta, onko oikeudenkäytöllemme, jolle kiertotähtem me sekä ihmisen luonne ja hänen!uomansa yhteiskuntarakenne ovat painaneet leimansa - tai ylipäänsä ajatustoiminnallemme mahdollista luoda todellisen yhteyden säikeet ihmiskunnan ja ei-maanpäällisten olentojen välille, varsinkin kun on täysin epävarmaa, minkälaisia he ovat fyysiseltä ja psyykkiseltä luonteeltaan. Planeettojen välisen (interplanetaarisen) yhteistyön perusta voidaan löytää vain Luojan sanaan ja tekoihin perustuvan kosmisen ykseyden ymmärtämisessä, sillä oikeuden todellinen sisältö syntyy ja kehittyy loppujen lopuksi Jumalan luomassa ja asettamassa luonnollisessa suhdejärjestelmä.ssä.. Vain kosmisten tapahtumien ja syiden luotaaminen selvittää ihmiselle hänen tehtävänsä ja luonjlonoikeudelliset lait. Kun otetaan huomioon edellä mainitut inhimillisen e Jatkuu sivulle

10 1! 1 'II '1 u 1 LENTÄVÄT LAUTASET ""viihdyttivät" Etelä-Amerikkaa B u e n o s A i r e s, (STT - Reuter) Ulkoava - ilmojen halki viikonloppumat - tokenttien tarkkailutornit. ruudesta tulleet vierailijat koillaan. Paraguayssa nähtiin suurin silmäilivät tarkkaan Etelä- Ne sattuivat onnellisesti ilmes- piirtein samoihin aikoihin pää Amerikkaa viime viikonlo- ty mään samoihin aikoihin kun kaupungin Asuncionin yläp u o- vietettiin ensimmäisen lentävä- lella kuuden esineen lentävän Pun aikana. M arsilaiset, ve- nuslaiset ja muut maan ul- lautas-havainnon 20-vuotisjuhlaa. äänettömästi muodostelmassa n. kopuolelta kotoisin olevat H avai n non teki 24. kesäkuuta 10 minuutin aikan. oliot ovat aina olleet suo muuan ame r ikkalainen l el\ - Latinalais-ameri alaiset ovat sittuja latinalaisessa Ametäjä. lujimpia uskossaantentävien laurikassa, mutta tällä kertaa Argen t iinassa ilmoitettiin tun- tasten olemassaolof a. Argentii - ne ylittiv ä t itsens ä. - - temattomia lentäviä esineitä ha- nan lehdistö oli maanantaina Argentiinalaisten, etelä-brasi- vaitun laivueen verran kuudessa täynnä viikonlopun lautasuutisia lialaisten ja påragualaisten len- maakunnassa lauantai-iltana. Jopa ja lentävät esineet olivat pääputävien lautasten katselijoiden kilometrin tuntinopeudella heenaiheena maanalaisissa, kamukaan kokonaiset salaperäisten lentäviä esineitä havaitsivat pai- dunkulmissa ja tietenkin kapaesineiden laivueet syöksyilivät kalliset asukkaat, lentäjät ja len- koissa. Kummallista valo,a Euroopan taivaalla Wi esbade n, (UPI) Tuntemattomia valoa hehkuvia esineitä lensi tllstaiaamuna taivaan poikki Saksassa, Ranskassa, Belgiassa, Sveitsissä, Italiassa ja Luxemburgiss Yhdysvaltain ilmavoimat ilmoitti henkilökuntansa havainneen valoilmiöt Ramsteinin, Spangdahlemin ja Sembachin lentotukikohdis.sa Länsi-Saksassa. Eräs Yhdysvaltain Eu::.?.opa:5sa olevien ilmavoimien p.aama)an (USAFE) edustaja sanoi Wiesbadenissa, että tuntemattomat lentävät esineet havaittiin vähän kes kiyön j älkeen ja että. nii&tä näytti syöksyvän liekkejä. Esineitä ei 1t) kuit nkaan nähty tutkan kuvaruuduissa. Bochumin observatorion johtaja H inz Kaminski sanoi, ettei hän uskonut tuntemattomiin lentävhn esineisiin, mutta lisäsi, että hän yritti tutkia salaperäisiä ilmiöitä syöttämällä kaiklki niitä koskevat yksityiskohdat tietokoneeseen. Kaminski arveli, ttä ilmiön on saattanut aiheuttaa pilvien välistä tunkeutunut harvinainen valo. Ol'lyn lentokentän poliisit ilmoittivat, että tiedemiehet uskovat ilmiöiden aiheutuneen joko erittäin kuumasta. yöstä tai maan ilmakehään palaavista satelliiteista, mutta että mitään viraljusta tutkimusta ei ole suoritettu n-ii den johd<>!jta.,etelä-suorden Sanomat Helsingin Sanoma ltasano f 967 1r t Outo esine piipitti Hyrynsalmen taivaalla H y r y n s a 1 m i, (.TE) Usko.lentä viin Ia utasiin heräsi kertaiskulla Hyrynsalmella lauantai-iltana. Lukuisat henkilöt kuulivat oudon, puhelimen varattu-merkkiä muistuttavan, kolmiosaisen jaksottaisen piipitukscn taivaalta. Samalla kun piipltyksecn sekoittui :rhtäjaksol lh'n ireenin nh onta, näkivät f'räät henkilöt tumman esinc n kiitävän taiva.ankann n halki hyvin nopu sti pohjois-cteläsuunna.ssa..jotkut sanoivat C'sincen olleen laut.asmuotoisen ja jotkut taas lähinnä burnerangia rnuistutta\'r n kappaleen. Piipitys alkoi lauantaina iltapäivällä klo 16 tienoilla, ja <'nsimmäisen kcniln esine h<waitt.iin hieman cnncn klo 21. Tällöin l:iite tai ilmiö lensi hyvin nopeasti. mutta noin puoli tuntia myöhemmin. kun se ilmes tyi uudelleen näkyviin. lento kesti noin minuutin. Esineen ll'ntosu11nta oli tj.mtn< Uakin kerralla sama. ja Hf:tSJNGfN SAMOMAT Lentävän laulasen a l;kuperä tuntematon Ka jaani, (JE). Suomussalmen Pyyvaarassa havaitun lentävän lautasen alkuperää on tutkittu tuloksetta. Vajaan metrin läpimittaisen esineen näki maanviljelijä Arvi J u n t u n e n vain muutamien metrien päästä keskiviikkona. "Esine oli laskeutunut maahan ja kun aloin lähestyä sitä,. siitä kohosi kolme antennia muistuttamolemmilla kerroilla ulvonta edelsi tumman esineen tuloa. Olavi Sini s a 1 on perheen pojat havaitsivat esineen molemmilla kerroilla. Perheen vanhin poika Seppo Sinisalo var usti ensimmäisen kerran jälkeen kameransa toimintakuntoon ja ryhtyi ulkona odottelemaan esinettä. Puolen tunnin kulutfua esine ilmestyi jälleen, ja Seppo yritti vangita sen Yärifilmille. Onnistu mi sesta ei toistaiseksi ole tietoa. koska esine liikkui ko vaa vauhtia taivaanrannan ylä puolella. Kajaani ja Oulun lentoasemien lennonjohdot eivät tiedä yhdenkään lentokoneen liikkunecn Hyrynsalmella lauantaina. Metsänlannoitusta varten paikkakunnalla olc\ a kone oli niinikään lentämättä lauantaina. Saha ei ollut bynnissä. eikä palohiilytyssireenejäkään soitettu lauantaina. Kajaanin lennonj ohto ei usko laitteella ja joitakin aikoj a sitten sattuneella Acron Convairin harhaelnlennolla olevan yhteyttä keskenään. vaa sau"aa. Samassa esine nousi kohisten ilmaan ja katosi viistosti luoteeseen", kertoi maanviljelijä Juntunen, joka heitti esinettä hatullaan kun se oli kohoamassa. Myös Juntusen perheen muut jä S net havaitsivaot esineen ja vielä naapuristakin nähtiin lautasen nousevan välkehtien taivaalle. Esineen kerrotaan olleen noin puolen metrin korkuinen j ylösalaisin käännettyä pataa sivukuvaltaan muistuttava. Esineen ala-. osan kerrotaan pyörineen ja yläosan olleen siivellä varustettu. Sen näki noin 10 henkilöä, jotka jokainen esittävät samanlaisen kertomuksen 'esineen ulkonäöstä ja liikkeistä. Joitakin viikkoja sitten havairt:tiin Hyrynsalmen kirkonkylän yläpuolella outo lentävä e ine, jonk.a alkuperää ei tutkimuksista huolimatta saatu selvi,tetyksi. 17

11 luonnonoikeuden alkuperä.ja perussyy, on eittämättömänä seurauksena, että voimme odottaa oikeuden vallitessa tapahtuvaa kosmillista tapaamista luottavaisina vain silloin kun tapaamme olentoja, jotka kuten me pystyvät vapaaseen siveelliseen ratkaisuntekoon, sillä väärän näkeminen ja kyky toimia tämän näkemisen mukaan ovat älyolentoyhteisön perusolemuksia ja täten samalla eivät ainoastaan Maan ihmisen luonnonoikeuden vaan k a i k k i e n luonnonoikeuksien perustat. x) UFO-Nachrichten, kerran kuukaudessa ilmestyvä UFOalan monipuolinen julkaisu, päätoimittaja Karl Veit, c/o Ventla-Verlag 62 Wiesbaden-Schierstein, Postfach 17185, Deutsche Bundesrepublik. Joel Rehnström rc Meillä ensisijassa interplanetistiyhdistys on yrittänyt levittää mieler iintoa lautastutkimuksiin, mutta vaikka yhdistys on kaksikielinen, on se luonnollisista syistä joutunut työskentelemään enemmän suomenkielisellä taholla. Myös ruotsiksi on kuitenkin ilmestynyt melkoinen joukko lautaakirjoja - pääasiassa pienen Parthenonin kustannusliikkeen julka.isemina Hälsingborgissa - ja niitä ovat suuremmat kir,iakauppamme välittäneet meillekin. Viimeisin lisäys on Wilbert B. Smithin kirja "Fakta om flygande tefat och deras drivmetoder" ( Kustannusliike Parthenon, Hälsingborg- 1966, 77 sivua, hinta mk 13,40) - kirjanen, hyvä johdatus aiheeseen. 18 joka mdnelta näkökannalta on Wilbert B. Smith ( t 1962) oli sähkötekniikan insinööri ja myöhemmin elämänsä aikana Kanadan tietoliikenteen palveluksessa teleteknisen osaston päällikkönä. Hänellä sanotaan olleen virallisesti lupa käyttää hyväkseen kokonaista erilaisten valtiollisten mittausasemien ja laboratorioiden verkostoa tutkimuksiaan varten, jotka koskivat tunnistamattomia lentäviä esineitä ja niihin liittyviä painovoiman, geomagnetismin ym. periaatteita. Suunnitelma kulki nimellä "Project Magnet" ja oli siis puolivaltiollinen yritys - ensimmäinen lajissaan. Smithin kirja on tulos kymmenen vuoden kokemuksista, ja se sisältää esim. seuraavat kappaleet: Materian koossapitävät voimat, Suurenmoinen kosminen suunnitelma, Ihmisen viidet kasvot. Smith on mielestään löytänyt täysin objektiivisia todisteita sille, että lentävät lautaset tulevat Maan ulkopuolelta ja että ne kulkevat periaatteiden mukaan, jotka ilmaisevat paljon kehittyneempää tiedettä kuin meidän - niin kehittynyttä - tai niin yksinkertaista - että tiedemiehistä näyttää aluksi aivan mahdottomalta käsittää mistä on kysymys. Smith on tehnyt myös perinpohjaisen tutkimuksen lukuisista "kontaktikertomuksista" - kertomuksista, joissa Maan ihmiset kuvailevat kohtaamisia avaruusihmisten kanssa. Smith tulee tässä siihen johtopäätökseen, että ei tosin voi luottaa kaikkiin kontaktikertomuksiin, mutta on kuitenkin suuri joukko sellaisia kertomuksia, jotka vertailevassa tutkimuksessa ovat osoittaneet sellaista yhtäpitävyyttä yksityiskohtia myöten, ettei yhtäpitävyyttä voida selittää olemattomaksi. Henkilöt eivät todistettavasti ole myöskä n olleet yhteydessä toisiinsa. Smith selostaa, kuinka hän näiden kontaktihenkilöiden välityksellä on avaruudesta saanut mn1. monien laitteiden rakennusperiaatteita, joilla hän on voinut osoittaa esim. että Newton ei lainkaan ole sanonut viimeistä sanaa painovoimasta ja että meidän käsityksemme ajasta on väärä - myös Einsteinin subteellisuusteorian mukaan. Toisin sanoen tieteemme perussuureet, sellaiset kuin aika, nopeus, etäisyys, massa ja energia täytyy selvittää ja määritellä uudelleen - eikä pitää niitä tiettyinä suuraina kuten tähän asti. Tieteel- 19

12 lisissä päätelmissämme ei tietyst ikään ole mitään suurempia virheitä; on vain kysymys siitä, että kun perusteet - perussuureet - ovat virheellisiä, on tulos sitten sellainen matemaattinen hirviö kuin nykyinen tieteemme on, kun pitäisi osata selvittää erilai sia ilmiöitä. - Avaruudesta saamme nyt kuitenkin kuulla, että asiayhteydet ovat paljon yksinkertaisimpia kuin mitä olemn1 e kuvitelleet. Kyetäksemme oivaltamaan tämän meidän täytyy ku i tenkin vapauttaa itsemme si itä henkisestä pai nolastista, jonka tähänastiset luulomme ja käsi tyksemute muodostavat. Sm i thin mukaan a "Aloin ensi mmäistä kertaa elämässäni käsi ttää, että perusajatus maailmankaikkeudessa on kaiken ykseys. Tieteet, filosofia, uskonto, materia, energia ovat kaikki saman jalokiven särmiä, ja ennenkuin voi arvostella jotakin näi stä sä istä, täytyy oppia perusteelli sesti tuntemaan itse tämä säi hkyvä,j alokivi. " Tämä päätelmiemme peruateiden uudelleen artiointi ei siis koske aino astaan materiaalisten tietei den aluetta, vaan yhtä hyvin ihmi sten välistä ja uskonnollista aluetta. Uudelleensyntymisen evankeliumia on varmasti julistettu pian 2000 vuotta, ja uskonnon pii rissä avaruusihmisten sanoma tuskin si sältääkään mitään uutta - ero on vain siinä, että he e 1 ä v ä t päivästä päivään universaalisten totuuksien mukaan, jotka myös me hyvin tunnemme, mutta joita emme vie lä onnistu yhtä hyvin so ve l tamaan. Ehkä kuitenkin olfsi.j okapäiväisen aherruksemrne keskellä inno i ttava& saada ti etää, että on olemas sa niitä, jotka todella pysyvästi osaavat elää näiden universaal isten lakien mukaan. Ehkä myöskin on lohdul l ista tietää, että emme ole yksin. "Ihmiskuntaa, joka on uskomattoman vanha, on kaikkialla maailmankaikkeudessa. Kun se nyt esii ntyy fyysisessä muodo ssa, on se va in yksi monista ilmennyksistä kehityksen po lun varrella. Meidän sivistyksemme täällä maanpinnalla on vain yksi moni sta, jotka ovat ol leet ja menneet. Tämä planeetta on monta kertaa asutettu siirto laisi lla. "jostakin", ja nykyinen ihmiskunta on sentähden sukua heil le. Onko ihme, että. he ovat ki inno stuneita meistä? 20 Oikeaoppisesti ajattelevista tämän täytyy tuntua kummal liselta, mutta ei läh eskään niin kummalli selta kuin heistä tuntuu mei dän käsi tyksemme kehityksestä.. - Voidaan luonnol lisesti nyt asettaa kysymys, miksi nämä ihmiset, jos he ovat velji ämme ja ovat kiinnostuneita menestyksestämme, pysyttelevät nä in piilossa. Olemme saaneet vastauksen tähän kysymykseen: On un iversaalinen laki, joka takaa jokaiselle yksilöll e täyden ri ippumattomuuden ja täyden valinnanvapauden, kun on kysymys kokemuksien hankkimisesta ja niiden kautta oppimimisesta. Ke nel l äkään ei ole oikeutta sekaantua toi sen asioihin. Itse asiaasahan Jumalan Kymmenen Kä skyä ovat juuri määräys senkaltaista sekaantumista vastaan. Jos rikomme tätä lakia, saamme itse vastata seurauks ista, ja pienen hark i nnan jälkeen huomaamme pian, että aailmamme surkea nykyi nen tila on välitön seuraus si itä, että olemme rikkoneet tätä lakia. " Lautaaki rjalli suutta on mahdoton luokitella. Se ei mahdu siihen ryhmitykseen, jota kirjakaupat käyttävät. Se kuuluu alueelle, jota kutsumme tod ellisuudeksi, Taatakohtana mielikuvi tuksell e. Englanniksi puhutaan New Age Literature sta - ehkä näemme jo erään aikakauden lopun J lentävien lautasten ilmaantuminen merkitaee Uuden Ajan alkamista - vesimiehen ai kakautta, kuten jotkut ihmiset sitä kutsuvat. Jos ni in olisi, älkäämm e antako ha,ioavan "vanhan a,jan" lamaannuttaa itseämme, vaan käykäämme innostun eesti rakentamaan uutta aikaa - un i versaalisen veljeyden aikaa - un i versaali sen sanan varsinaise ssa merkityksessä. Maurice Massen kokellluksesta Vi ime vuonna hei näkuun 1 päi vänä klo 5,30 oli Maur ice Masse tapansa mukaan lavendelipellollaan lähellä Valensolea. Hän oli aikeissa käynnistää 21

13 traktorinsa, kun hän kuul i vi heltävää ääntä, jonka alkuperää hän ei pystynyt määrittelemään. Tu ltuaan esi in edessään olevan sorakasan takaa hän näki no in 80 metrin päässä ihmeellisen muoto isen laitteen, joka oli laskeutunut hänen pel lolleen. En sin hän ajatteli kysymylisessä olevan hel ikopterin, mutta huomasi pian, ettei niin vo inut olla. Mikä saattoi olla tuo esine, joka oli rugby-pal lon muotoinen ja llauphine-aut on kokoinen ja jossa oli kupu pääl lä ja sei soi kuuden jalan varassa? Ehkäpä jokin kokeilulaite, hän ajatteli. Hän läht i kulkemaan e inettä kohti. Si l loin hän huomasi esineen vi eressä kaksi ihmi smäi stä olentoa., jotka olivat T{umartuneina lavendeli-ka.svi en puoleen. Hno lestunu tta Masee kävel i olento ja koht i aikeissa puhutel la heitä. Kun hän pääsi 5-6 metrin etäi syydel le olennaista, huomasivat nämä hänet, kohottautuivat ja toinen ojensi häntä kohti putken tai pi stoolin tapai sen laitteen. Tällöin Ma sse ei pystynyt liik kumaan, vaan pysyi kuin naul i ttuna pail{al laan. fyöhemmin häne ltä kysytt iin, olisiko hän pystynyt huutamaan. Masse vastasi, ettei hän sinä hetkenä ajatellut huut ami sta, joten hän ei vo i sano a, olisiko hän pystynyt siihen. Mutta Masse pystyi nä.kem än, mitä hänen l hellään tapahtui. Hänel lä oli varsin pal jon aikaa tarkast ella no ita kahta "pientä miestä". He olivat vartaloltaan 8-vuotiaan lapsen I{okoisia, mutta heidän päänsä oli ko lme kertaa niin suuri kui n normaal i ihmi sen pä;i. Heillä ei ollut hiuksia, iho oli sileä ja vaalea kui n lapsella - ai nakin kasvojen ja pään iho, si llä muu vartalo oli eräänl aisen suo j apuvun peittämä. Olentojen kasvot vastasivat suunni lle en ihmisen kasvoja, paitsi että suussa ei ollut huulia ja se näytti auko lta. Olentojen keskinäinen puhe oli epäselvää, eikä se näyttänyt tulevan si itä paikasta, joka vai kutti suulta. He katselivat Massea ja olivat ilmei sesti huvittuneita hänen vuokseen, mutta heidän kat seensa ei ollut epä.mieflyttävä, vaan päinvastoin. He tekivät Masseen sellaisen vaikutuksen, ettei hän ollut tekemi sissä. hirvi öiden 22 kanssa. Hetken kul ut ua menivät olennot yl l ätt ävän v kkeläst i takaisin lai tteeseensa liukuoven kautta. S1tten laite koho si ilmaan länsisuuntaan suunnattomal la nopeudella miltei 45 asteen kulmassa, kuului jolloin samanlainen vihellys kuin sen tul lessakin. Se ei jättänyt jälkeensä savujuovaa. Tämän jälkeen kest i vi elä 15 minuuttia, ennenkuin hän pystyi liikuttwmaan lamaantune ita jäseniään.!yöhemmin paikalta löyd ettiin cm syvä ko lo, jonka ympärillä maa oli kovaa kui n sementti. Tapahtuman jälkeisinä päivi nä Masse tarvitsi tunnin unen, vai kka. hän ennen tapau sta. oli nukkunut a.i va.n normaalisti ( 4-5 t/vrk. ). J.iaini ttakoon että Maurice Massen kertoman mukaan olivat jotkut ni istä lavende lei sta., j:)tka lautasen laskeuduttua olivat l as un e, sittemm n ironneet ja tul l eet jopa kaunii iidlllksi JO. suuremmiksi kui n muut lavendelit keskimäärin. Tapaukse sta on suoritettu Ranskassa varsin tarkat tutkimukset ja yleisesti ollaan sitä mieltä, että jotakin todella on laskeutunut Maurice Massen pel lolle. Tätä mieltä on esim Jacques Va lle e, tunnettu ranskalainen ' nykyään USAssa asuva UFO tutkija. Tarkemp ia tietoja tapauksesta saa Flying Saucer Review'n numeroista marras-jouluk./65 sekä touko-ke säk./ ''Pieni vihreä lllies '' Seuraavassa esitän päa:pi irtei tti eräiistä tapauk sesta joka sattui Lutmtäellä elokuussa vuo nna Tapauk: sen todi staj ina on kaksi eri ttäin hyvin tuntemaani henk i löä, jotka kuitenkin ymm ärrettävi stä syi stä haluavat esi intyä. nimettöminä. Sen ti:ihd en ldiyt än näi stä si lminnäki jöistä. tä.ssti vain symbo leja A ja B. He ovat mo l emmat 1 uotettavia henf{ i löi tä ja vo idaan pi tä.ä varmana, että heidän kertomuk sensa on täyttä totta. Tapaukseen ei liity minkäänlai sia lento lautas- tai UFO havaintoja, mutta monet seikat vi ittaavat kuitenkin 23

14 si ihen suunt aan, että Aa n ja Ban näkemä tunni stamaton pieni mi es ei ollut kotoi sin tältä planeeta}ta. A ja B oli vat tuona kauni ina elokuun päi vänä eräiden muiden mukana po imimassa mu stikoita met sästä, jossa hyvi n harvoin liikkuu ihmi siä. Suunni lleen puo l enpäivän aikoihin A alkoi kuul la lähei sen mäen pääl tä outo ja ääni ä, jonkinlai sta suhinaa ja "puputusta", mutta hän ei kuitenkaan vo i nut nähdä mitään erikoista äänen suunnassa. Jonkin aj an ku luttua hän katsoi uudestaan samaan suuntaan, ja nyt al koi jo näkyäkin. No in 20 0 metrin päässä mäellä sei so i pieni i hm iso lento, joka katsel i suo raan Aa ta ko hti. Jo nkin ai kaa A ja tämä olento tui jottivat toisiaan, pieni muukalainen lähti kulkemaan Aa ta koht i. Muukalai sen p ituus oli tuskin metriäkään, kunnes tämä mut ta silti sen pää ja hartiat näyttivät olevan ku in vo imamiehellä. Kun olento läht i liikkeel le, se ho ippui aluksi jonkin verran, mutta saavutt i pian tasapainon ja lähestyi vakain askelin Aa ta, joka katseli kuin hal vaantuneena lähestyvää olentoa, jonka kasvo t olivat porkkanan väri aet ja jo lla oli koko ruumi in peittävä, i ho nmyö täinen, vi hreä puku yl l ään. Pikku mies muutti pian kulku suuntaansa ja tul i pi enen suon reunaan, jos a se merki llisellä taval la hävi si Aa n silmi stä. Henki lö B joka myö s oli huomannut pien e n miehen, kerto i kuitenkin ed e lle en nähne ensä sen. B. näki kui nka pikku mi es tul i juo sten aivan lähelle Aa ta { ja al leki rjoi ttanutta, joka ei tiennyt koko tapauksesta mitään, vaan po imi kaikessa rauhassa mustiko ita no in 10 metrin päässä Aa s t a ). Eräiden merki llisten liikkeiden jälkeen pikku mi es katosi ihme el lisesti myö s Ba n silmi stä. Ihmeellistä tapauksessa on myö s se, ettei A pystynyt mi llään taval la ilmo ittamaan al l ekirjo i ttaneelle pienen mi ehen ilme stymi stä, va ikka olimme aivan lähe llä to i siamm e. Itse asiassa ku lui no in puoli vuotta ennenkuin A. pystyi kert omaan merki llisestä kokemukse staan, va sta täl löin selvisi myö s, että B o li nähnyt saman 24 "pienen vihreän miehen". Tapan i Kuningas ja eotteit a Gordon Greightonin kirjoi tuksesta Saueer Revi ew 3/67 ) Three Mo re Bra i l ian Casea (Flyi ng Kirj?. itta saaan äskettäin i lmai stak aeen t_yytyväi syyteaaa er1ko ianumeroata The Humano ids tr i Buhler liitti mukaan hänen SEEDV Bu lle tin * sa ( Na o 10 hei näkuu/ 1 9), j? ka - kuten hän korostaa - si sältää joitakin k11nt? is1a tapauksia, joista en ollut kuullut ja joi s ta _ e l * varmast i ko skaan ole mainittu F l yi ng Saucer R v1ew ssa. Kaksi näistä tapauks i sta, jotka si sältävat väi tettyj ä ko ntakt eja, tri Btihler tutki henkilökoh a s e t i, kun taas ko lmannen, johon liittyi psykologi ala Ja hypnoottis ia pi irteitä, tutki tunnettu brasil ialainen leht imies ja UFU-tutki j a Jo ao Martina. E i tä äi stä tapaukai sta ta., kan käännöksen j a jo i takin llsahuomautuksia. Paraida do Su la elokuu Tri W. Titihlerin tutkimus ja raportti. Si lminnäki jä L. ( tri Buhl er ei ilmai ssut htinen nimeään ) kerto i asuneensa no in 30 Jan:n piiässä Paraida d Sul 's a io de J ne iron val tiossa. Ko. p iv nff han hava1 ts1 oll essaan läh el lä taloaan loistavan esineen, joka laskeutui äänettömästi ja näytti tulevan häntä kohd en. Se laskeutu i muahan ja hän kuul i s i t ä il ik? n vihel tävän äänen. Kun hän lähestyi sitä,.. han na.k 1 p1 enen pyöreän luukun avautuvan aluksejj alao ss, ja luukusta tul i näkyvi in mi ehen pää, ol kapa.a.t Ja yl a.ruwnis.!! ies hymyi li häne.. lle. L: ensinu?ii i s nä ajatuk sena oli pötkiä pakoon,.. n 1 suur 1 ol1 ha.nen pel konsa, että hänen jalkansa e1va.t totel leet. M i e s tul i mutta ulos aluksesta ja lähestyi h ntä. Käve l tyäin muutaman metrin mies po imi maasta kiven ja näytt i tutkivan sitä. Sitten hän o ensi avonai sen kätensä laää kohti, j o ka ei ymm ärtanyt eleen merki tystä. Tämän jälkeen vi erai lija 25

15 osoitti sormellaan eteensä, mutta. jälleen La lli ei ollut aavistustakaan, mitä hän tarkoitti. L. seisoi siinä ihmetellen tarko itt iko vierailija eleillään kukkuloi"ta vai puita vai jotakin muuta maiseman piirrettä. Vi elä kerran mies teki eleen aivankuin olisi halunnut saada Laään yhteyden ja sitten - tehden vastenmielisyyttä tai kiukkua kuvaavan liikkeen - kääntyi poi späin Lastä ja käveli takaisin alukseen, joka hetken kuluttua kohosi ilmaan, aluksi hi l jaa ja sitten nopeasti taivaalle kadoten. L. kerto i tti Biihl erille, että mies oli "komea", hänellä oli pitkä vaalea tukka, kirkas vaaleanpunainen iho, ei lainkaan partaa, ja hän oli n. 1,72 m pitkä. Hänellä oli yl l ään jonkinlainen vaalea kokoasu, jossa ei ollut taskuja eikä saumoja. Mies ei puhunut lainkaan tapauksen aikanaf hän käyt i vain elekieltä. L. kertoi aluksen olleen keltatsen ja kul l anvärisen ja siinä oli neliönmuotoisia aukkoja ympäri reunaa. Näistä auko ista tuli "heikkoa valkoista satua". Alus "näytti muodostuvan kahdesta osasta, jotka olivat kuin vateja". Jäll een kerran, vaikka alus itse selvästi vaikuttaa aivan erilai selta, tunnen, että rehellisyyden nimessä olisi ki innitettävä huomiota siihen täydelliseen samankaltaisuuteen, joka ilmenee ko. vierailijan ja Adamskin kuvail eman "venuslai sen" väl illä. Tämä on siten k u u d e s ''pitkätukkaisten miesten" tapaus Etelä Amerikassa. Huomaa, ettei tämä mies puhunut, kuten L. kertoi. Myöskään Adamskin mies ei puhunut, vaan hänen täytyi - kuten Adameki kertoi - käyttää elekieltä. Bahia huht ikuun Hra Joao Martins in tutkimus ja raportti Brasil ian At lantin rannikolta. Huhtikuun 24 päivänä silminnäkijä hra Helio Aguiar kävi tapaamassa ystäväänsä Brasilian Laivaston kuudennen rykmentin paikallisilla parakeil la. Kuten hän itsekin, on myö s hänen ystävänsä perehtynyt hypnotiamiin ja metafyysisiin kysymyksiin. Silminnäkijä 26 lainasi laivastoystävänsä moottoripyörän ja. lähti sillä vierailemaan joidenkin sukulai stensa luona, jotka asuivat lähellä Amaralinaa. Hänellä oli mukanaan kamera, sillä hän aikoi ottaa valokuvi a veljentai sisarenpojistaan. Kun hra Aguiar saapui Piata ksi kutsuttuun paikkaan, näki hän mustan täplän taivaalla, ja luuli sitä alkuun näköhäiriöksi. Mutta kun se tuli lähemmäksi, hän huomasi, että se oli- ääriviivoiltaan terävä ja tuolloin hänen moottoripyöränsä pysähtyi. Istuen liikkumattomana pyöränsä päällä hän näki nyt, että esine oli hopeanbobto inen kiekko. Sen toisella puolella oli kupo li, jonka ympärillä oli aukko ja tai ikkuno ita ja ni istä pisti esiin lukui sia yhdensuuntaisia putkia. Siinä oli myös erikoisia merkkejä ja symboleja, joita hän ei pystynyt kii nnittämään muistiinsa. _.Toinen kiekon pinno i sta (epäilemättä alapuoli) oli tasainen ja siinä oli "neljä pientä ulkonevaa puolipalloa". Siinä oli myö s joitakin tummia merkintöjä, aivankuin symboleja, ja hän pystyi näkemään ne paremmin. Hän otti aluksesta ko lme valokuvaa. Kun silminnäkijä otti kuvia, teki esine taivaalla "surmansilmukoiden" kaltaisia liikkeitä. Kaksi otetuista kuvista esitti tasaista alapuo lta, kolmannessa oli kupoli näkyvi ssä. Ottaessaan kuvia hra Aguiar alko i tuntea outoa painetta aivoisåaan ja hänet valtasi ede lleen kehittyvä hämärätila. Hän tajusi heikosti aivankuin joku olisi käskenyt häntä kirjoittamaan jotakin muistiin. Hän oli aivankuin hypnotisoitu. Kiertäessään filmirullaa neljättä kuvaa varten hän menetti tajuntansa siitä mitä tapahtui. Kun hän tuli tajuihinsa, hän makasi moottoripyörän päällä ja UFO oli kadonnut. Vasemmassa kädessään hänellä oli paperinpalanen, joka oli ollut hänen taskussaan {sen toisella puolella oli risti ja ympyräpeli, jota hänen lapsensa olivat pelanneet ), ja oikeassa kädessään hänellä oli kynä. Paperisaa luki p rtugal iakai ja hänen o al la kiaialallaa.d ki rjoitettuna sano a a Lopettakaa kokonaan sotai- 27

16 sia tarkoituksia varten suoritettavat atomikokeet. Maailmankaikkeuden tasapaino on uhattuna. Pyaym.e valppaina ja valmiina puuttumaan aaiaan. Ennenkuin tutkimme tä.än kertomuksen sisältöä, on idän aluksi huomattava, että ailainnäkijä on myöntänyt olevansa kiinnostunut hypnoti8biata. Skeptikot ehdottavat sen YUokai, - emmekä voi ayyttää heitä siitä että miehen ystävä laivastosaa oli hypnotiaoinut hänet ja oli siirtänyt koko tapauksen hänen mieleenai. Emme voi olla varmoja, ettei näin ollut asia. Olettaen toisaalta, että tapaus on aito ja todellinen, on meidän muistettava, ettei Brasilia ole vielä atomivalta eikä se ole etulinjasaa nykyiaeaaä kiistassa, jossa päätetään ihmisyhteisön tulevaisuudeata tällä planeetalla {vaikkakin USAn uskollisena liittolaisena sen asennoituminen tuosaa kiistasaa ei liene epäselvä). Niinpä olemme pakotettuja ihmettelebään, miksi ketkään ei-maanpäälliset olennot, jotka tarkkailevat maapalloamme, pitäisivät tarkoituksenmukaisena välittää kehoituksenaa brasilialaiselle kadunmiehelle. Ehkä vastaus on, että sellaisia varoituksia on annettu sekä USAlie että NLaol le sekä muille maille. Mutta uskovatko vierailijamme niin paljon tuntemattomien ja merkityksettö ien kanaalaisten vaikutukseea, että he kuvittelevat "sanomansa" aaayuttavan hallitsijamme tällä oudolla tavalla? Miksi sitä ei voi si välittää suoraan maapallomme johtomiehille? Tähän kysymykseen voidaan vain vaatata a Kuinka tiedetään, ettei näin ole jo tapahtunut, ja useinkin? En sano, että niin on tapahtunut. Minulla ei ole siitä tietoja. Painotan vain, että jos niin on tapahtunut, olisi melko lapsellista puoleltamme kuvitella, että valtioiden johtajat olisivat koskaan kertoneet meille siitä mitään. Henkilökohtaisesti uskon, että koska on ollut niin onia väitettyjä tämänkaltaisia "varoituksia", joiden on sanottu olevan peräisin UFOjen ohjaajilta, niin huolimatta kaikesta skeptilliseatä ja rikkiviisaasta puheeata "atomiajan neurooaista" meidän olisi tarkasteltava kaikkia ilmoituksia todella huolellisesti. Huo- 28 attakoon eaiaerkikai, että tä äll een aaaa "sanoma" annettiin.. erikkal iselle näyttelijälle Stuart Whitaan ille suuren New Yorkin pimennyksen aikana ( kts. aivu 10 F.S.R 6/ 66) M ita heaki löiti, joilla ei ole poliittista vaikutusvaltaa ja jotka ovat väittäneet saaneensa "varoituksen", ovat... Adamski ja Allingh.- sekä huomattava aäiri vähe-äa tunnettuja "kontaktihenki löi tä" Uleimaat heistä aaerikkalaisia. Voidaan myös auiata kirjoitukseni F. S.Rasaa 6/ 66, jossa kerroin venäläiaea ti aaialaakuvarjohyppääjästä, joka sanoi joutuneensa "kaapatuksi" il aaaa ja "aaaneenaa aanoman vietäväkai virano aiaille", ja kertomukaeni varoitukaista, jotka italialainen Eugenio Siragusa on väittänyt saaneensa, F. S.R 1/63. Koska eaae voi tilli hetkellä saada aelville, onko brasil ialaisen hra Aguiarin kertomuksessa lainkaan totuutta, voimme vain panna sen auiatiin assa hengessä kuin hra Joao Martina, kun hän julkaisi sen 0 Cruzeiroasa. Ehkäpä tiediame jonakin päivänä totuuden. Mitä tulee täaai tapauksessa nähdyksi väitettyyn alukseen, huomattakoon, että ae näyttää olevan paljon atal.-paa ja litteäpää tyyppiä kuin ".Adamakin kel lo" (tyyppi, jonka ol.. assaoloata on loiatavia todisteita, olkoot Ad.. akin valokuvat sitten vääriä tai ei) ja että kolmen alapuolella olevan puolipallon sijasta siinä on niitä neljä. Olisi todella mielenkiintoista nähdä alkuperäiset valokuvat. Luul en, että sen peruaulkomuoto uiatuttaa sitä esinettä, jonka englantilainen poliisi Colin Perka väittää nähneensä klo aamulla Wi l alow'ssa, muutamien mailien pääsai Jodrell Bankin radioastronomiaesta laitoksesta. kuka tai mikä yrittää ehkä tulla esiin ja pitää meihia yhteyttä ja kuka tai mikä on taipuvainen estämään sellaisen yhteyden? Kun tiedämme vastauksen tämäntyyppisiin kysy.ykaiin, aaata.me olla lähel lä sitä tietoa, keitä me olemme ja mikä on olemassaolomme tarkoitus. Sillä välin voimme hetkisen miettiä sellaisten asioiden mahdollista merkitystä kuten kristillistä käsitystä ib- 29

17 In this issue af the Sun1.n1.ary in English "VIM.ANA" there a.re many articles that touch upon the important aspect of the UFO-inv estigation, the humanoids and UFOentiti es. We present the cases of Lonnie Zamora and Maurice Masse, which altough well-known many countries are nearly unknown here in Fi nland. Besides we present som e other sim i lar cases that have occured in the USA and Brazilia and also an interesting story about "a little green man", who was encountered here in Finland by a father and his so n. We shall give the translation of that story at the end of thi s summary. in In Finland we have also some other ca ses in whi ch possible UFO-entities have been seen. We shall try to give some details in the future issues of the "VIMANA". In the edi tori al The Fi nnish Interplanet ist Soci ety wants to po int out that because of the great amount of reliable UFO-sightings all over the world the existence of extraterrestrial spaceships cannot be denied. Futher it is pro bable - but only pro ba ble - that some persons have seen UFO-entitres or even been in co ntact with them. We sho uh examine very carefully all contact-reports because they a part of this phenomenon. a r e If UFO 's really are extraterrestrial spaceships so it is possible that ve could learn from "spacepeople " many intere sti ng and valuable things abo ut Science, ) Philosophy and Religion. The mere fact of their existence could change many of our opinions. A contact wi th them would be something new and unique in this wo rld and bec ause of its uniqueness it would have a great in fluen ce upon all walks of life. Last year Parthenon, Hälsingborg, Sweden, pu blished a collection of lectures by the late Wilbert B. Smith. 30 This book, "Flygande te fat och deras drivm et9der", is reviewed by Joel Rehnström in this issue. We have also on interesting article by Adrian Buckling, a lawyer, who in his article {originally published in Rhein- Zeitung en and in UFO-Nachri chten 1/67_ under t e title Erdenrecht und Weltraumrecht) presents some views about the legal problems which may ar ise when enco untering extraterrestrial beinga in space. During this summer there has been some UFO-activity in Finland, especially in the nothern parts of our country. "The Little Gr een Man" ln the following wi ll be related the pri ncipal traits on an event happening at Luumäki in August The incident was testi fied by two exceedingly well known persons, who for comprehensible reasons, anyway, wish to remain ano nymous. These eye-witnesses, to by the letters A and B. therefore, will be herein referred Since they are both reliable persons what they have narrated may held perfectly true. The incident is neither asso ciated Tith any experience relative to flying saucers nor UFO, though many circumstances point in the direction that the strange little man seen by A and B was not a terrestial being. On a lovely day in August A and B together with some friends were picking whortleberries in a seldom frequented part of the forest. By about noon A began to hear some sort of peculiar murmuring a.nd "bubbling" so unds from the top of a nearby slope, though he could not detect anything unusual in the direction of the so und. After some time A again looked in the same direction and he now saw, at a. distance of a.bout 200 metres, a sma.ll manlike being sta.ndi ng on top of the slope, looking straight towards him. This bei ng and A for some time stood staring at each other and then the visitor started to walk towards A. little strange The stranger hardly was 1 metre in height, yet its he ad and 31

18 shoulders appeared to be like tho se of a strong man. When thi s al ien being started to mo ve, it to begi n wi th seemed to totter just a bit, but it soon ga ined its bal ance and wi th firm steps wa lked straight toward s A, who like one paralyzed sto od looking at the approaching strange vi sitor who se face was carrot red and who se body wa s covered by a skintight green apparel. The little man, however, soon changed its d irec tion and so reached the ed ge of a smal l bog, where it just disappeared and wa s no longer anywhere to be seen. B, who had also noticed the litt le man, anyway, told he had seen it later on too wh en it came running quite close to A ( and to me, the undersigned, who knew no thing of the event, but continued qu ite calmly to pick whort leberr ies about 10 metres off A). Af ter a few strange movements the litt le man in a curious manner disappeared to t he vision of B, also. A peculiar thing also was that A was utterly incapable in any way to draw my at tention to the appearance of the little man, though we were qu ite close. Al so, more than half a year paseed before A could make him se lf tel l about hi s strange experience and it only then was found out that B had also seen the same "little gr een man". Tapani Kuningas. IThi a agazine will have an Engl iah Sum.ary in every iaaue, and we ahal l be glad to exchange pub1 icat iona wi th organi aationa. in other countri ea. The addre aa iaa The Fi nni ah Interplanetiat So ciety, P. O. Box 10101, Hel ainki 10, Fi nland. U Thant ja UFO kysyntys Tunnettu amerikkalainen ":t\ew YORK PO ST"in kolumnisti Drew Pearson kirjoit ti seuraavan mielenki i ntoisen uutisen elok. 1967): (UFO- Nachrichten New York Lähi- Idän kriisin aikana ehti YK: n p ääsihteeri U Thant tehdä jotakin hyvin tärkeätä : hän sai aikaan, että eräs sen teorian kannattaja, jonka mukaan lent ävät lautaset UFOt - tulevat toisilta planeetoilt a, piti puheen YK: n ulkoavaruusval iol{unnan kokouksessa. Lähi-Idän sota puhkesi 5. päivänä kesäkuuta. 7. päivänä puhui tri James E. McDonald Arizonan yliopistosta YK :n avaruusvaliokunnan edessä. Hän on täysin vakuuttu- 'nut UFOjen olemassaolosta ja uskoo, ovat että ne alkuperältään ei-maanpäällisiä ja ett ä niillä on tehtävänä tutkia Maat. Hän kääntyi s amoihin aikoihin tästä aiheesta "Amerikan sanomalehtikustanta,jain liiton" "Meteorologisen yhdistyksen " puoleen Washingto nis sa. On erittäi n kiinnostavaa, että U Thant tunnusti ystävi lleen, ja että hän pitää UPO-kysymystä Vi etnamin sodan jälkeen tärkeimpänä kysymyksenä. Tämän lausunnon U Thant antoi ennen : Lähi-Idän sotaa eikä tiedetä, m inkä arvoiseksi hän arvioi tämän viimeisimmän kansainvälisen välikohtauksen UFOi hin nähden. 32

19 Suomeksi ildlestynyttä UFO kirjallisuutta k i r j a k e r t o 01 eyl lättiti ä pal j aatukaia ataruu.. atkai luata esuurten Tirähtelynopeuk aien aaai lmo iata eyatäti e-e elu.äati &Taruuaalukailla De.. ond Lealie - George Ad.. aki 1 LentiTi lautaaet - onko ni itä? I ja II oaa. (loppa.u..yyt,y) George Ml.. aki 1 Olen ollu lentitil li lautaael la. Dani el w. Fry1 LeatäTit lautaaet ke totat.

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

Radioaktiivisen iänmäärityksen vakavat ongelmat! Lintujen evoluutio lentää ulos ikkunasta! Opaaleja kuukausissa ei miljoonissa vuosissa!

Radioaktiivisen iänmäärityksen vakavat ongelmat! Lintujen evoluutio lentää ulos ikkunasta! Opaaleja kuukausissa ei miljoonissa vuosissa! Radioaktiivisen iänmäärityksen vakavat ongelmat! Numero 1 Lintujen evoluutio lentää ulos ikkunasta! Opaaleja kuukausissa ei miljoonissa vuosissa! Kadonnut lentolaivue löytyy syvältä jään uumenista - jääkerrosten

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON

MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON MINÄ OLEN RAKKAANI OMA ESTHER KORSON Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa... (Matteus 10:8) Tätä kirjaa ei saa myydä missään tilanteessa. Tämä kirja on omistettu

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies

MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies MUN ELÄMÄNI runo ja kirjoituskilpailun järjestivät seudulliset nuorisotiedotushankkeet yhdessä Lasten ja nuorten kulttuuriasiamies hankkeen kanssa. Kilpailu tuotti noin 80 kiinnostavaa nuorten kirjoittajien

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA...

NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... NIIN RAKASTI JUMALA MAAILMAA... Pekka Ervastin esitelmä 26.12.1927 `Niin rakasti Jumala maailmaaa on ilmoitettu tämänpäiväisen esitelmän aiheeksi ja sehän on luonnollinen aihe näin joulun aikana. Meillä

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Kehitysopin tieteellisyyden sivu 8

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Kehitysopin tieteellisyyden sivu 8 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Nro 3/2009 Pastorit löysivät toisensa ja niin syntyi näky uudesta seurakunnasta Helsinkiin

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISHALTIA

SUOMEN KANSALLISHALTIA SUOMEN KANSALLISHALTIA KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1913 TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE TAMPEREELLA, TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA 1913. DIGITALISOITU NÄKÖISPAINOS 2006. VÄINÄMÖISEN

Lisätiedot

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään.

Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. 16.11.2257 : Babylon 5 Olen ollut täällä nyt viikon, mutta ennen tätä päivää ei varsinaisesti ole tapahtunut mitään. Kontaktihenkilöni, Babylon 5:n tiedeinstituutissa toimiva professori Muath Kalon (joka

Lisätiedot

Jos Mestareita seuraisimme

Jos Mestareita seuraisimme RUUSU-RISTI-KIRJASTO N:o 16 Jos Mestareita seuraisimme... Pari sanaa yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja Gandhin elämäntyöstä Helsingin esitelmiä helmikuulla 1924 pitänyt Pekka Ervast Näköispainos (Ensimmäisestä

Lisätiedot

-käsikirja. Tunteitten vapautustekniikat. missä hämmästyttävä tunnehelpotus johtaa syvällisiin fyysisiin parantumisiin. Lääkäreiden hyväksymä

-käsikirja. Tunteitten vapautustekniikat. missä hämmästyttävä tunnehelpotus johtaa syvällisiin fyysisiin parantumisiin. Lääkäreiden hyväksymä -käsikirja Kuudes painos Tunteitten vapautustekniikat missä hämmästyttävä tunnehelpotus johtaa syvällisiin fyysisiin parantumisiin. Lääkäreiden hyväksymä Soveltuu kaikkiin ongelmiin, mm... kivun helpotus

Lisätiedot

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT Totuus vai tehtävä Miten tehdä dokumenttielokuva aiheesta, jota ei voi kuvata Mari Clusius HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 2 Mari Clusius Totuus vai tehtävä Miten

Lisätiedot

Ei-ymmärtämisen eteisessä

Ei-ymmärtämisen eteisessä Ei-ymmärtämisen eteisessä kustantajan yhteystiedot Todellisuuden tutkimuskeskus, Helsinki www.todellisuus.fi info@todellisuus.fi 0400 641989 avainsanat ymmärrys, tajunta, tietoisuus, esitys, teatteri,

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Forssan ohjelman muistojuhla 1

Forssan ohjelman muistojuhla 1 4 Uskonto ja terrorismi Pyhä media ET-opetus kotona Forssan ohjelman muistojuhla 1 Vapaa Ajattelija 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava toimittaja Erkki

Lisätiedot

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille

Tule ja seuraa minua. Pyhäkoulu 2015. Oppiaineistoa nuorille Tule ja seuraa minua Pyhäkoulu 2015 Oppiaineistoa nuorille kääntymykseen johtavaa opettamista ja oppimista Pyhäkoulu 2015 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 2014 Intellectual Reserve,

Lisätiedot

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI Kirsi Ranto Pehmeä kuin kukka, kova kuin timantti kustannusosakeyhtiö tammi helsinki Kuvat: Kirsi Ranto, paitsi kuvaliitteen s. 5 ja 7 Shawn Reeder

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: info@teosofinenseura.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle

Seurakunta voi nousta uudelle tasolle 27.11.2011 Anne-Mari Manninen Seurakunta voi nousta uudelle tasolle Ääni on tärkein Ja minä henkilökohtaisesti olen Isältä rukoillut sitä, että Herra, minua ei kiinnosta onko minun hiukset aina täydelliset,

Lisätiedot

HÁNTÁ voi ODOTTAA JOS ANNELI AUER ON SYYTO N,

HÁNTÁ voi ODOTTAA JOS ANNELI AUER ON SYYTO N, A n u N o u s i a i n e n JOS ANNELI AUER ON SYYLLINEN miehensá kuolemaan, HÁNTÁ voi ODOTTAA elinkautinen VANKEUS. JOS ANNELI AUER ON SYYTO N, kukaan ei enáá tiedá, mitá tástá kaikesta tulisi ajatella.

Lisätiedot

Yhteisönsä riivaamat. Daniel Nylund Katso tuoreempia kirjoituksiani; Teoblogi

Yhteisönsä riivaamat. Daniel Nylund Katso tuoreempia kirjoituksiani; Teoblogi Yhteisönsä riivaamat Daniel Nylund Katso tuoreempia kirjoituksiani; Teoblogi Johdanto Elämme yksilöllisyyden juhlinnan aikaa. Ole erilainen niin kuin kaikki muutkin. Yksilöllisyys on haluttua valuuttaa,

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 4/2012 (13.4.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan

Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan Päivä jolloin tunteetkin pikakelataan A. Sovijärvi, 2002, rev 1.02 http://apz.fi/kirjat/ Tämä teksti on 2. osa "Olet parempi ihminen ilman tunteita"-sarjaa. Esitän syvimmät kiitokseni avusta tämän tekstin

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot