PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma /

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ PÄÄMÄÄRIÄ JA TAVOITTEITA VAMMAISPOLITIIKKA TÄNÄÄN YHDENVERTAINEN OSALLISTUMINEN JA SAAVUTETTAVUUS KUNTOUTUMISMAHDOLLISUUDET KOULUTUS TYÖLLISYYS NYKYTILANNE PORIN VÄESTÖRAKENNE YHDENVERTAINEN OSALLISTUMINEN JA SAAVUTETTAVUUS TIEDOTUS ESTEETÖN ELINYMPÄRISTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ KUNTOUTUS PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS KULTTUURI, LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO VAMMAISNEUVOSTON JA VAMMAISJÄRJESTÖJEN ROOLI LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA OHJEISTUSTA UUUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ PORIN VAMMAISNEUVOSTON VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 3.1. TIEDOTUS, SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS ESTEETÖN YMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS TYÖLLISTYMINEN JA TALOUDELLINEN TURVA KULTTUURI, LIIKUNTA JA VAPAA-AJAN PALVELUT POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO KEHITTÄMISTOIMENPITEET TIEDOTUS ESTEETÖN ELINYMPÄRISTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ KUNTOUTUS PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS KULTTUURI, LIIKUNTA JA VAPAA-AJAN PALVELUT POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO SEURANTA Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma /

3 3 JOHDANTO Porin vammaisneuvosto on laatinut opiskelijatyönä oman vammaispoliittisen ohjelmansa vuosille Vammaispoliittinen ohjelma perustuu YK:n yleisohjeisiin. Sen lisäksi siinä korostetaan erilaisia Poria koskevia näkökohtia, joihin porilaiset vammaisjärjestöt ovat kiinnittäneet erityistä huomiota. Porin vammaisneuvoston työvaliokunta on esittänyt Porin kaupunginhallitukselle, että se nimeäisi työryhmän valmistelemaan Porin kaupungin vammaispoliittista ohjelmaa. Kaupunginhallitus asetti vammaispoliittisen työryhmän päivittämään edellisen opiskelijatyönä tehdyn Porin vammaisneuvoston vammaispoliittisen ohjelman mennessä. Työryhmä sai lisäaikaa työskentelyyn asti. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin toimistopäällikkö Riittaliisa Salmi, kaupunginhallituksen edustajaksi Reetta Uusitalo sekä edustajat vammaisneuvostosta, terveys-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja teknisestä toimesta. Työryhmän tavoitteena oli laatia asianmukainen ja arkitodellisuudessa toteuttamiskelpoinen vammaispoliittinen ohjelma, jossa huomioidaan myös eri lakien tuomat muutokset vammaisten elämään. Työryhmän jäsenet ja yhteystiedot: Salmi Riittaliisa Sosiaalilautakunta Setälä Markku Tekninen palvelukeskus Rinne Hannu Kutsuttu erityisasiantuntija Varho Altti Kunttu Arja-Kaarina Kulttuurilautakunta Uusitalo Reetta Kaupunginhallitus Aittamäki Sinikka Terveysvirasto Kuusisto Johanna Vapaa-aikavirasto Saarinen Seija Sosiaalivirasto (työryhmän sihteeri) Ulkopuolisina asiantuntijoina on kuultu: Kotiranta Marianne IT-palvelut Olenius Hannu Rakennusvalvonta Tiira Hannes Näkövammaisten asiantuntija Kiitokset työryhmän jäsenille sekä ulkopuolisille asiantuntijoille ja erityisesti sihteerille. Porissa Riittaliisa Salmi Toimistopäällikkö Sosiaalikeskus, Vammaispalvelut

4 4 OHJELMAN TAVOITTEET Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on vaikuttaa viran- ja toimenhaltijoihin, päätöksentekijöihin, palveluntuottajiin ja ammatinharjoittajiin sellaisten ratkaisujen syntymiseksi, jotka ottavat huomioon kaikkien porilaisten tarpeet, eivätkä ole ristiriidassa syrjinnän kieltoa koskevien pykälien kanssa vrt. hallitusmuodon muutos (969/95) ja rikoslaki (578/95). Ohjelman tarkoituksena on myös lujittaa ja lisätä julkisen sektorin sekä vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on laatia Porin kaupungille vuosille vammaispoliittinen ohjelma, jota Porin kaupungin eri hallintokunnat, vammaisneuvosto, vammaisyhdistykset, vammaiset sekä kaikki heidän kanssaan työtä tekevät voisivat käyttää työvälineenään kaikissa päätöksentekoon vaikuttavissa vajaakuntoisia ja vammaisia koskevissa asioissa. Samalla laajennetaan vammaisneuvoston vammaispoliittinen ohjelma Porin kaupungin vammaispoliittiseksi ohjelmaksi, jonka toteuttamiseen kaupunki sitoutuu. Vammaispoliittisessa ohjelmassa on otettu huomioon Pori 2012 strategian linjaukset sekä Porin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kuten toimeksiannossa edellytettiin. Ohjelman teossa on huomioitu vammaispalvelulaki ja asetus, jotka edellyttävät, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat vammaisille henkilöille sekä uusi perustuslaki, joka kieltää henkilöiden asettamisen eriarvoiseen asemaan vammaisuuden tai terveydentilan perusteella.

5 5 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ PÄÄMÄÄRIÄ JA TAVOITTEITA Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta (Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 13/2006 vp) 1.1. Vammaispolitiikka tänään Vammaisilla henkilöillä on oikeus samaan ihmisoikeuksien toteutumisen tasoon kuin muillakin kansalaisilla. Ihmisoikeussopimusten ja perustuslain sitovien säännösten ohella Suomi on sitoutunut YK:n ja Euroopan Unionin jäsenvaltiona edistämään kaikille avointa ja syrjimätöntä yhteiskuntaa. Erityisesti edunvalvonnan ja asenteisiin vaikuttamisen kannalta eri vammaisjärjestöjen merkitys on huomattava. Tavoitteena on turvata kaikkien kansalaisten täysipainoinen osallistuminen työelämään ja edistää toimia vammaisten työllistymisen helpottamiseksi. Koulutuksellista yhdenvertaisuutta tulee vahvistaa ja erityistä tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta integroitua tavalliseen kouluopetukseen edistää. Vammaispalvelujen saatavuus tulee turvata ja erityisesti kehitetään henkilökohtaista avustajajärjestelmää ja tulkkipalveluja. Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Lisäksi hallitus edistää vammaisten ihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissaan, tukee erityisryhmien terveyttä ja toimintakykyä liikunnan avulla sekä edistää kulttuurisia oikeuksia Yhdenvertainen osallistuminen ja saavutettavuus Esteettömyys ja saavutettavuus Yhteiskunnan rakenteiden, toimintojen ja palveluiden esteettömyys edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, vahvistaa ongelmia ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja vähentää syrjäytymistä. Keskeisimmät kehittämiskohteet esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäämisessä liittyvät vammaisjärjestöjen näkemyksen mukaan rakennusalan lainsäädännön soveltamiseen, rakennusten käytettävyyden lisäämiseen, soveltuvien kulkuvälineiden lisäämiseen, kommunikaation esteettömyyden lisäämiseen sekä tiedon saatavuuden parantamiseen. Kommunikaatio Oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi on yksi ihmisen perusoikeuksista. Kommunikaation avulla tyydytetään inhimillisiä tarpeita ja kommunikaatio on keskeinen ihmisyyteen kuuluva asia.

6 6 Kommunikaation olennainen ulottuvuus on tiedonsaanti. Vammaisen henkilön toimiminen on hankalaa, mikäli vamma haittaa ja estää tiedonsaantia. Yksi esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistävä väline on tietoteknologia. Tietoteknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea tiedon hankintaa, työntekoa, opetusta, kuntoutusta, kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika Jokaisella on oltava mahdollisuus rikastuttaa taiteen ja kulttuurin avulla omaa ja muiden elämää, nauttia laadukkaasta ympäristöstä ja vaalia sen kulttuuriperintöä. Kulttuurinen osallistuminen sisältää myös vammaisten henkilöiden mahdollisuuden saada käyttää ja kehittää omaa luovaa ja taiteellista osaamistaan. Vammaisille henkilöille tulee varmistaa muiden kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet virkistäytymiseen ja osallistumiseen. Vammaisjärjestöjen, liikuntajärjestöjen sekä kuntien tulee kehittää yhteistyötä vammaisten integroitumiseksi tavanomaisen liikunta- ja urheilutoiminnan piiriin Kuntoutumismahdollisuudet 1.4. Koulutus Terveyspalveluista kuntoutus- ja apuvälinepalvelut ovat keskeisiä itsenäiselle selviytymiselle. Kunta vastaa lääkinnällisestä kuntoutuksesta siltä osin kuin sitä ei ole säädetty Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi. Kuntoutus lisää vammaisen henkilön työ- ja toimintakykyä ja antaa voimavaroja oman elämän hallintaan. Kuntoutuksen erityisenä haasteena tulee lähivuosina olemaan vaikeavammaisten ihmisten ja vanhusväestön kuntoutus. Apuvälineet ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta. Niillä tuetaan itsenäistä selviytymistä kotona ja korjataan vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä. Apuvälineiden avulla voidaan ylläpitää liikkumiskykyä pidempään ja siirtää raskaamman hoidon tarvetta. Apuvälinepalveluita myöntävät perusterveydenhuolto ja sairaanhoitopiiri. Vammaisilla lapsilla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkki- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, apuvälineet sekä erityisopetuksen tukipalvelut. Erityisopetuksen tavoitteet ovat samat kuin muussakin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Opetuksessa huomioidaan oppimistavoitteiltaan ja - valmiuksiltaan erilaiset oppijat, jolloin toteutustavat voivat vaihdella. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukiossa sekä yliopistossa opiskeleva vammainen henkilö on oikeutettu saamaan palveluja ja tukea oppilaitoksesta, omasta kotikunnasta, Kansaneläkelaitokselta tai tietyin edellytyksin myös vakuutusyhtiöltä. Kunnan palveluja ovat mm. avustaja-, tulkki- ja kuljetuspalvelut. Kaikkien oppilaitosten velvollisuutena on omalta osaltaan huolehtia, että opiskelun yleiset edellytykset ovat kunnossa vammaisen oppijan näkökulmasta. Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelun pahimmat puutteet liittyvät tulkkipalvelun saatavuuteen, tilojen esteellisyyteen sekä välineiden ja opetusmateriaalien puutteisiin.

7 Työllisyys Työhallinto on ensisijaisesti vastuussa vammaisten ihmisten työllistymisen tukitoimista, mutta sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia järjestämään työllistymistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa silloin, kun työhallinnon keinot eivät ole riittäviä. Lisäksi kehitysvammalain mukaan järjestetään työ- ja päivätoimintaa. Vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden käytettävissä ovat yleiset työvoimapalvelut, joiden lisäksi heitä varten voidaan tarpeen mukaan järjestää ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Toissijaisesti työllistymistä tuetaan käyttämällä työllisyysmäärärahoja. Heidän työllistymistään ja työssä pysymistä voidaan tukea myös työnantajalle maksettavalla työolosuhteiden järjestelytuella. Toimeentulon takaava työ, turvallinen elinympäristö, hyvät asumisolot, toimivat lähipalvelut sekä ihmisten omaa selviytymistä tukeva sosiaalinen verkosto muodostavat perustan osallistumiselle ja yhteiskuntaan kuulumiselle. Elannon hankkiminen valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla on jokaisen perustuslaillinen oikeus. Yhteiskunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada vammaiset henkilöt mukaan työelämään parantamaan työmarkkinoiden toimivuutta sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. 2. NYKYTILANNE 2.1. Porin väestörakenne Vuoteen 2008 mennessä yli 75-vuotiaiden porilaisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan 17 %. Tämän jälkeen kasvu jatkuu tasaisena noin vuoteen 2020 saakka. Porissa on arvioitu olevan vuonna 2030 noin kaksi kertaa enemmän 75 vuotta täyttäneitä kuin vuonna Laki turvaa vaikeavammaisten tarvitsemat palvelut. Ongelmallisena pidetään lain tulkinnanvaraisuutta, erityisesti vaikeavammaisuuden pulmallista määrittelyä. Iän myötä ilmenevän toimintarajoitteisuuden erottaminen vaikeavammaisuudesta koetaan hankalaksi. Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden osuus on suuri kuljetuspalveluissa ja asunnonmuutostöissä Sen sijaan tulkkipalveluja, palveluasumista ja henkilökohtaista avustajaa käyttävät pääasiassa työikäiset.

8 Yhdenvertainen osallistuminen ja saavutettavuus 2.3. Tiedotus Porin kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa mainitaan mm., että stigmatisointi on vammautuneen ihmisen leimaamista yksipuolisesti vammaansa. Vammainen erotellaan normaalista maailmasta ja näin ollen unohdetaan, että vammainen on ensisijaisesti tavallinen ihminen. Suunnitelmassa mainitaan pitkän tähtäyksen ( ) toimenpiteinä mm. seuraavat asiat: - Maahanmuuttajien, romanien ja liikuntarajoitteisten määrätietoinen rekrytointi kaupungin palvelukseen - Kaupungin kaavoituksessa, rakentamisessa ja asuntopolitiikassa yhdenvertainen kohtelu huomioidaan jo kaavoitusvaiheessa - Etenkin vammaisille ja vanhuksille suunnattujen palvelutalojen kasvava tarve otetaan huomioon - Tietoisuuden lisääminen yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta - Syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen - Luottamusmiesten ja esimiesten perehdyttäminen syrjinnän tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen - Porin kaupungin eri dokumenttien, ohjelmien ja strategioiden päivittäminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmalla. - Vammaisten palveluita seurataan Porin vammaispoliittisen ohjelman avulla. Porin kaupungin tiedottajan tehtävänä on koordinoida ja kehittää kaupungin viestintää. Porin kaupungin internet-sivusto sijaitsee osoitteessa Internet-sivuston tarkoituksena on tarjota luotettavaa ja ajantasaista tietoa kaupungin toiminnasta. Sivuston palveluiden ja erityisesti palveluhakemiston tavoitteena on helpottaa asiointia kaupungin virastojen kanssa. Tietoa vammaisia koskevista asioista ja lainsäädännöstä (liite 1) saa tarkemmin Porin kaupungin sosiaalikeskuksen vammaisinfosta Esteetön elinympäristö Kaupungilla on keskeinen rooli esteettömyyden edistämisessä. Vammaisuus huomioidaan kaikessa rakentamisessa. Tavoitteena on saada asunnot, rakennukset, kadut ja muut ulkotilat sekä liikenne esteettömiksi. Etenkin julkisten tilojen esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on erilaisilla kulkuvälineillä tapahtuvan julkisen kaupunkiliikenteen saavutettavuus huomioiden autojen varustelu ja asiakkaiden mukavuus. Niissä tilanteissa, joissa julkisen liikenteen palvelut eivät parhaimmillaankaan turvaa vammaiselle henkilölle esteetöntä matkaketjua, tarvitaan täydentäviä kuljetuspalveluja. Matkapalvelukeskus (MPK) on matkojen yhdistelyä varten perustettava keskus, jonne ohjataan pääasiassa yhteiskunnallisia kuljetustilauksia laajalta alueelta. MPK reitittää ja yhdistelee kuljetuksia. Tarkoitus on yhdistellä kuljetuksia asiakkaita tyydyttävällä tavalla, mutta samalla taloudellisesti tehokkaasti.

9 Länsi-Suomen lääni on tehnyt päätöksen, että Satakunnan maakunta muodostaa yhden MPK-alueen. Alueen matkapalvelukeskuksen on tarkoitus olla toiminnassa vuonna MPK palvelee niitä yhteiskunnallisia tahoja, joilla on kuljetuspalveluita. Kuntien lisäksi mukana ovat Kansaneläkelaitos ja sairaanhoitopiirit. Kunta päättää yhteistyösopimuksella, millä laajuudella matkapalvelukeskukseen liitytään. MPK:n toimintaperiaatteena on, että sen kautta tilatulla matkalla asiakas saa yhtä hyvää ja luotettavaa palvelua kuin tähänkin asti. Ensisijaisesti asiakas ohjataan kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen joko suoraan tai matkaketjun kautta. Mikäli joukkoliikenteen käyttö ei onnistu, pyritään asiakkaan matka yhdistelemään jonkun toisen samalta suunnalta samaan aikaan matkustavan kanssa. Jos edellä mainitut vaihtoehdot eivät tule kysymykseen, tarjotaan asiakkaalle yksittäiskuljetusta. Tiettyjä asiakasryhmiä varten rakennetaan MPK:een ns. asiakasprofiilit, jotka määrittelevät mitä erityisoikeuksia heillä matkaa ajatellen on. Tällaisia vaatimuksia ovat mm. avustajan mukanaolo, käytettävät apuvälineet, invataksin käyttö ja yksinmatkustusoikeus Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus Vammaispalvelut Yhteiskunnan ensisijaisena velvollisuutena on järjestää yleiset palvelunsa niin, että ne ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla. Toissijaisesti tulevat täydentävät palvelut. Kaikkia vammaisten henkilöiden toimintoihin vaikuttavia esteitä ei voida poistaa yleisiä, koko väestölle tarkoitettuja palveluja kehittämällä ja ympäristöä parantamalla. Siksi heidän toimintaedellytystensä parantamiseksi annetaan myös yksilöllisiä palveluja ja tukitoimenpiteitä, joita järjestetään joko sosiaalihuolto-, kehitysvamma- tai vammaispalvelulain nojalla. Tällaisia palveluja ovat vaikeavammaisille kuljetus- ja tulkkipalvelut, palveluasuminen ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyöt ja lisäksi vammaisille henkilöille myönnettävät erilaiset määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet. Kehitysvammaisten palveluja ovat mm. laitoshoito, erilaiset asumispalvelut, päivätoiminta, perhehoito ja avohuollon ohjaus.

10 10 Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Sen tavoitteena on myös ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluasetuksen mukaan vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet edellytetään järjestettäväksi siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan. Vammaispalvelujen asiakasmäärät ja määrärahojen tarve ovat kasvaneet 1990-luvulta alkaen. Kustannusten ja asiakasmäärien nousu johtuvat osittain siitä, että yhteiskunnan yleisissä palveluissa olevat puutteet näkyvät vammaisille tarkoitettujen erityispalvelujen kysyntänä. Terveyspalvelut Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuolto hoidetaan Porin terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuoltoon kuuluvat myös äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjestää ja tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja alueensa väestölle. Kuntoutus Kuntoutuspalvelut ja -etuudet määräytyvät kuntoutuslainsäädännön perusteella. Kuntoutukseen kuuluu neuvonta, kuntoutustutkimus, erilaiset terapiat, kuntoutuslaitosjaksot, sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus ja apuvälinepalvelut. Vammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä vastaa terveyskeskus ja Satakunnan keskussairaala. Kuntoutuksen ja apuvälinehuollon peruspalvelut saadaan terveyskeskuksesta. Palveluja voidaan myös ostaa yksityisiltä laitoksilta, ammatinharjoittajilta tai vammaisjärjestöiltä Lakisääteistä, kaikille tarvitsijoille järjestettävää kuntoutusta on mm. Kansaneläkelaitoksen järjestämä ammatillinen kuntoutus, vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus ja tapaturma- liikennevakuutus- ja sotilasvammalain mukainen kuntoutus Päivähoito ja koulutus Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja leikkitoimintana. Erityispäivähoidon tehtävänä on ennaltaehkäistä, havaita ja hoitaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä viivästymiä ja häiriöitä. Erityiskouluissa käyville oppilaille järjestetään kouluajan ulkopuolista päivätoimintaa Koululainsäädännössä on säännökset oppivelvollisuudesta ja perusopetuksen antamisesta. Niillä turvataan koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaiset koulutuspalvelut kaikille. Opetusta annetaan siis myös kaikkein vaikeimmin vammaisille. Koululainsäädännössä on myös säännökset eri ikäryhmien, alle kouluikäisten, kouluikäisten, nuorten ja aikuisten kouluttamisesta. Porissa voi opiskella peruskoulusta aina tohtorin tutkintoon asti. Perinteisempien alojen lisäksi kaupunkiseudulla voi opiskella esimerkiksi käsi- ja taideteollisuus- sekä musiikkialaa.

11 Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika Kulttuuri on Porissa peruspalvelu. Kulttuuritoimi tuottaa kulttuuri- ja taidepalveluja, tukee taiteilijoiden, yhteisöjen ja järjestöjen sekä opiskelevan ja harrastavan nuorison luovaa toimintaa. Porin vapaa-aikatoimen tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuudet hyvään elämään ja jokaisella kuntalaisella on edellytykset liikuntaan ja muihin harrastuksiin Poliittinen päätöksenteko Suomessa kunnilla on laaja poliittinen ja taloudellinen itsehallinto. Koko kaupungin organisaatio vastaa osaltaan vammaispoliittisen ohjelman toteutumisesta. Yksityinen palvelutuotanto täydentää palvelujen kokonaisuutta n ja vammaisjärjestöjen rooli Porin on Porin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, johon kuuluu 34 vammaisjärjestöä. Sääntöjen mukaan vammaisneuvoston tarkoituksena on: Toimia vammaisjärjestöjen yhdyssiteenä ja edistää järjestöjen yhteistoimintaa Edistää Porin kaupungin ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Edistää vammaisten oikeutta kuntoutukseen, koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin palveluihin Tehdä aloitteita ja esityksiä vammaisia koskevissa asioissa sekä antaa lausuntoja Seurata vammaisten tarpeita ja vammaispalvelulain mukaista kehitystä Toimia vammaisten yhteisten asioiden ajajana Järjestää erilaisia tiedotus- ja valistustilaisuuksia Sääntöjen 9 :n mukaisesti vammaisneuvosto päättää Porin kaupunginhallituksen myöntämien avustusten jakamisesta. koostuu vammaisjärjestöjen sekä Porin kaupunginhallituksen, sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan edustajista. n puheenjohtaja valitaan vuosittain (vammaisjärjestöjen edustajista) ja hän toimii myös työvaliokunnan puheenjohtajana. Sihteerinä toimii sosiaalitoimen viranhaltija. kokoontuu sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin ja työvaliokunta 8-9 kertaa vuodessa. KH:n sekä lautakuntien edustajille maksetaan kokouspalkkiot säännösten mukaisesti ja puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkiot työajan ulkopuolella olevista syys- ja kevätkokouksista vammaisneuvoston määrärahoista.

12 12 Keväällä 2002 järjestettiin Porin vammaisneuvoston pyynnöstä kysely porilaisille järjestöille kumppanuustalohankkeesta. Kumppanuustalon ideana olisi saada saman katon alle useita erilaisia toimijoita sekä muodostaa näiden toimijoiden välinen yhteisö ja asiakkaille tarkoitettu yhteistoimintapiste. Hanke on ollut esillä useaan otteeseen Lainsäädäntöä ja ohjeistusta Perustuslaki kieltää henkilöiden asettamisen eriarvoiseen asemaan vammaisuuden tai terveydentilan perusteella. Tämä koskee sekä julkishallintoa että yksityissektoria. Vammaisten henkilöiden terveyspalvelut järjestetään osana kunnan kansanterveystyötä, josta säätää kansanterveyslaki. Vaativampi terveydenhuolto järjestetään osana erikoissairaanhoitoa. Perusopetuslaki ja -asetus säätelevät perusopetusta. Vammaispalvelulaki ja asetus edellyttävät, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat vammaisille henkilöille. Vammaisten ihmisten asumispalveluista annetun valtakunnallisen suosituksen tavoitteena on tukea kuntia asumisen suunnittelussa ja asumispalvelujen kehittämisessä. Suositus on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman (TATO) kohdan 53 mukaista laatusuositusten kokonaisuutta. Se on suunnattu kuntien johdolle, luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille. Siinä on laajasti käsitelty vammaisten asumiseen liittyviä kysymyksiä. Porissa on laadittu kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Sen tavoitteena on, että jokainen voi hoitaa työtehtäviään, kehittää osaamistaan ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta, iästä, etnisestä yms. taustasta johtuvia rajoituksia. Oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen tulee olla osa jokaisen kaupungin työntekijän asiantuntemusta. Pori 2012-strategian mukaan Kaupungin arvot ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, hyvä työyhteisö, kehityshalukkuus ja muutoskyvykkyys, kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus. Ne ovat hyvinvointipolitiikan lähtökohtia, ja niiden toteutuminen edellyttää moninaisuuden arvostamista niin työyhteisössä kuin asiakaskunnassakin Uutta lainsäädäntöä Vammaispalvelujen uudistaminen Sosiaali- ja terveysministeriö asetti erityishuoltopiirin johtaja Erkki Paaran selvittämään ja tekemään ehdotukset vaikea- ja monivammaisten tarvitsemien palvelujen hallinnon ja rahoituksen järjestämisestä sekä palveluissa tarvittavan erityisosaamisen turvaamisesta. Tehtävä liittyi hallitusohjelman mukaiseen kehitysvamma- ja vammaispalvelulain yhteensovittamiseen, joka ei ainakaan kuluvalla vaalikaudella toteudu. Päivätoimintaa ja tulkkipalveluja lisätään v Eduskunta on hyväksynyt lait vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n muuttamisesta. Lakimuutokset tulevat voimaan

13 Vammaispalvelulakiin otettavat säännökset korvaavat vammaispalveluasetukseen sisältyvät tulkkipalveluja koskevat säännökset. Uudistuksen yhteydessä tulkkipalvelujen vähimmäistuntimääriä nostetaan. Vammaispalvelulain muutoksella kuurosokeiden henkilöiden tulkkipalvelujen vähimmäistuntimäärä nostetaan 240 tunnista 360 tuntiin ja kuulovammaisten sekä puhevammaisten 120 tunnista 180 tuntiin kalenterivuodessa. Lisäksi vammaispalvelulakiin lisätään vaikeavammaisten päivätoimintaa koskeva säännös. Päivätoiminta kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Asiakasmaksulain mukaan päivätoiminta on maksuton sosiaalipalvelu. Päivätoimintaan liittyviä kuljetuksia ja aterioita ei ole säädetty maksuttomiksi. Päivätoimintaa on järjestettävä työikäiselle henkilölle, jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Kehitysvammaisille henkilöille päivätoimintaa järjestetään kehitysvammalain nojalla. Näiden ryhmien osalta lakiuudistus ei merkitse muutosta. Omaishoitolain muutos tulee voimaan Eduskunta on hyväksynyt lain omaishoitolain 4 :n muuttamisesta siten, että omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen on lisätty kahdesta vuorokaudesta kolmeen vuorokauteen kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras- hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on turvata asukkaille kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Kuntarakenteen on oltava elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä. Puitelakiin (voimassa ) sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tulee laatia ensi kesään mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Puitelaki antaa nimensä mukaisesti kunnille puitteet, kun ne uudistavat kunta- ja palvelurakenteita. Niiden pohjalta syntyy alueellisia erityispiirteitä vahvistava kuntarakenne. Kunnilla on hyvät mahdollisuudet kehittää palvelujen tuotantotapoja ja niiden organisointia. 13

14 14 3. PORIN VAMMAISNEUVOSTON VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Seuraavassa on arvioitu niitä toimenpiteitä, jotka ovat vammaispoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti toteutuneet kokonaan tai osittain ja joiden toteuttamisessa vammaisneuvosto on omalla panoksellaan ollut mukana: 3.1. Tiedotus, suunnittelu ja kehittäminen Sosiaalikeskuksen sivuille laadittiin Porin vammaisneuvostolle omat kotisivut, joiden päivittämisessä on kuitenkin ollut ongelmia On järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja tietoiskuja yhteistyön tehostamiseksi tiedotusvälineiden sekä mm. sosiaali-, terveys- ja koulutoimen, Kelan, kuntoutuslaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa Porin vammaisneuvoston 30-vuotisjuhlien yhteydessä v julkaistiin Porin vammaisneuvoston historiikki 3.2. Terveydenhuolto ja lääkinnällinen kuntoutus (Otsikko ei vastaa vammaispoliittisessa ohjelmassa asetettuja tavoitteita, jotka koskevat lähinnä sosiaalihuoltoa) Omaishoitajien kuntoutustarvetta on huomioitu seuraavasti: - Omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi järjestetään hoidettavalle hoitopaikka kaupungin asuntoloissa tai perhehoidossa - Kaupungin sosiaalitoimi järjestää omaishoitajille 2-3 kertaa vuodessa virkistäytymistilaisuuden - Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Lähellä omaishoidon sijaishoito- projekti v tarjosi omaishoitajille sijaishoitajan kotiin - Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Lähellä kunto-projekti v tukee omaishoitoperheiden jaksamista - Satakunnan Vanhustuki ry:n Turvassa kotona - projekti v toimii ikääntyneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi sekä kotona asumisen edistämiseksi - Porin Seudun Dementiayhdistys ry:n projekti Kotikuntoutus Kissankello tarjoaa asiakaslähtöistä kuntoutusta kotona (ohjausta, vertaistukea ja neuvontaa) tavoitteena asiakkaan ja hänen omaishoitajansa toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitäminen Erityisneuvolatoiminta on toteutunut vain osittain, koska yrityksistä huolimatta toimintaan ei ole saatu mukaan lääkäriä Vertaistukitoiminnan kehittäminen on toteutunut eri vammaisjärjestöjen keskuudessa Esteetön ympäristö, rakentaminen ja liikkuminen Porin palveluliikennelinja on suunniteltu erityisesti vanhempien ja liikuntaesteisten henkilöiden tarpeet huomioiden helpoksi ja joustavaksi käyttää: - Autossa on pyörätuolipaikat ja luiska sekä tilaa apuvälineille - Auto on matalalattiamallia

15 - Porin sosiaalikeskuksen kuljetuspalveluasiakkaalla on oikeus palveluliikennekorttia näyttämällä matkustaa palvelulinjalla normaalia kertamaksua edullisemmin - Apuvälineistä ja avustajasta ei peritä erillistä maksua - Palveluliikenne täydentää kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumismahdollisuuksia Porissa on kiinnitetty viime vuosina huomiota liikkumisesteiden poistamiseen ja katujen kunnossapitotöiden merkitsemiseen Suurimpiin ostoskeskuksiin on oltu yhteydessä ja niihin on saatu levähdyspaikkoja on osallistunut uuden linja-autoaseman suunnittelutyöhön antamalla asiantuntijalausuntoja n kuuleminen kunnallisessa rakennustyössä on toteutunut osittain Itsenäisen elämän tukipalvelut Omaishoitajien kuntoutustarvetta ei ole kartoitettu Vammaisten elinoloja ja palvelutarvetta on selvitetty tekemällä ASPA-selvitys (asumispalvelu) Harkinnanvaraisten määrärahojen lisäämistä kunnan sosiaalitoimeen on käsitelty vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä, mutta edelleen määrärahat ovat liian vähäiset Pori on mukana ASUVA-projektissa, jonka tarkoituksena on asumispalvelujen ja - valmennuksen kehittäminen nuorille vammaisille Vertaisneuvojatoiminta ei ole toteutunut 3.5. Päivähoito ja koulutus ovat järjestäneet eri kouluilla tiedotustilaisuuksia vammaisuudesta Koulutettuja koulunkäyntiavustajia on palkattu kouluihin jonkin verran Ohjelman laatimisen jälkeen on tullut uusi laki koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseksi (ILTIS-toiminta). Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminta on järjestetty, mutta loma-ajan toiminta vain osittain Ammatinvalinnan ohjaus on toteutunut lakisääteisenä

16 Työllistyminen ja taloudellinen turva Kaupunki järjestää päivä- ja työtoimintaa vammaisille Kaupunki toimii edelleen vajaakuntoisten työllistämisessä suunnannäyttäjänä Kaupungin työvoiman palvelukeskuksessa työskentelee vajaakuntoisten työllisyysneuvojia Muut vammaispoliittisen ohjelman työllisyyttä ja taloudellista turvaa koskevat toimenpide-ehdotukset ovat hyvin teoreettisia ja niiden toteutumisen arvioiminen vaikeaa Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajan palvelut Avustajan maksuton sisäänpääsy avustettavan kanssa eri kulttuuri-, ja liikuntatiloihin ja tapahtumiin ei ole toteutunut kuin osittain Vammaisille on turvattu osittain osallistumismahdollisuus kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan Porin kaupunginhallitus myöntää vammaisneuvostolle vuosittain määrärahan, jonka vammaisneuvosto jakaa eri järjestöille toiminta-, liikunta- ja vuokra-avustuksina. Määräraha ei kuitenkaan ole ollut riittävä Kaupunki tarjoaa vammaisjärjestöjen kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumiin tiloja käyttöön maksutta 3.8. Poliittinen päätöksenteko Kaupungin ja vammaisjärjestöjen välinen yhteistyömuotojen kehittäminen ei ole toteutunut toivotulla tavalla 4. KEHITTÄMISTOIMENPITEET 4.1. Tiedotus Tiedotusvälineet, kaupungin virastot, Kansaneläkelaitos ja vammaisjärjestöt ovat yleisimpiä tiedonjakajia vammaisten arjessa. Parhaita asiantuntijoita vammaisuuteen liittyvässä viestinnässä ovat vammaiset itse. Vammaisinfo toimii myös hyvänä tiedonlähteenä (www.pori.fi/sov/vammaisinfo). Tavoitteet Vammaisilla kuntalaisilla on muiden kuntalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa Tiedottaminen on selkokielistä Sähköinen viestintä on selkeää ja eteneminen verkossa helppoa Porin kaupungin vammaisinfoa kehitetään ja päivitetään. Kaupungin tulee kiinnittää erityistä huomiota tiedottamiseen silloin, kun lainsäädännössä, palveluissa tai elinympäristössä tapahtuu vammaisia koskevia muutoksia

17 17 Toimenpiteet Toteuttaja Aikataulu Seuranta Kehitetään ja päivitetään vammaisinfoa. Turvataan riittävät resurssit toimintaan. Kaupunginhallitus Kaupunginkanslia Tietohallinto Käyttö aloitetaan vuoden 2007 alusta Kaupunginkanslia Porin kaupungin vammaispoliittisesta ohjelmasta tehdään selkokielinen lyhennetty versio sekä äänikasetti/cd vammaisjärjestöjen käyttöön. Porin kaupungin tiedotuksessa huomioidaan aistivammaiset. Vammaisinfon tunnetuksi tekeminen (tiedonanto medialle). Kaupungin tiedottaja, Kaupungin tiedottaja Kaupunginkanslia Eri hallintokunnat Kaupungin tiedottaja Eri hallintokunnat Eri hallintokunnat Esteetön elinympäristö Pori 2012 strategia Strategianmukaisesti Porissa on mahdollista valita sopiva asumisen muoto. Elinympäristö on terveellinen ja viihtyisä. Tavoitteet Perustetaan työryhmä kartoittamaan liikkumisesteet Porissa Liikuntaesteet poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikista julkisista ja kaupallisista tiloista sekä kaduilta ja yleisistä kulkuvälineistä Seurataan taksikaluston määrää ja laatua (inva-takseja liian vähän) osallistuu asiantuntijana uusien kuljettajien koulutukseen Tekninen palvelukeskus (TPK) pyytää vammaisneuvostolta lausunnot kaikista julkisista rakennushankkeista ja kaavoitusosasto kaavahankkeista Huolehditaan katujen kunnossapitotöiden riittävästä merkitsemisestä (esim. puomit) Seurataan ja osallistutaan palvelulinjan kehittämiseen sekä seurataan matkapalvelukeskushankkeen toteutumista (koko matkaketju saatava esteettömäksi kotoa määränpäähän asti) TPK lähettää nähtävillä olevat katusuunnitelmat kommentoitaviksi vammaisneuvostolle

18 18 Toimenpiteet Toteuttaja Aikataulu Seuranta Kaupunkialueen liikuntaesteet kartoitetaan (esim. oppilastyönä). TPK kartoitus, jota seurataan jatkossa TPK Paikallisliikenteen aikatauluun ja reittikarttaan merkitään matalalattiabussien kulkureitit. Seurataan taksien määrää ja niiden sopivuutta vammaiskuljetuksiin ja tarvittaessa tehdään esityksiä (invatakseja on liian vähän) Joukkoliikennetoimikunta Joukkoliikenteen harjoittajat Joukkoliikennetoimikunta TPK TPK asiantuntijana mukaan uusien kuljettajien koulutukseen. Joukkoliikennetoimikunta TPK Julkisista rakennus- ja kaavahankkeista vammaisneuvoston lausunto huomioiden kaikkien vammaisryhmien tarpeet TPK Kaavoitusosasto TPK Keskeisten yleisten alueiden, pihojen, jalkakäytävien, inva-pysäköintipaikkojen, kevyen liikenteen väylien, sekä bussipysäkkien kunnossapitoa ja valvontaa parannetaan TPK TPK Kaupunkiliikkumiseen tarpeeksi vammaisille ja vanhuksille levähdyspenkkejä. Suositellaan myös suurimpiin ostoskeskuksiin. TPK Kartoitus 5 vuoden välein MPK:n hankkeen toteutumista ja jatkossa sen toimivuutta seurataan Joukkoliikennetoimikunta Joukkoliikennetoimikunta

19 Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus Pori 2012 strategia Porissa palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti mutta tasapuolisesti ja inhimillisesti. Kaiken taustalla on laadukas päätöksenteko. Palveluprosessi määritellään osana laatujärjestelmää, joka koskee sekä omaa palvelutuotantoa että ostopalveluja. Porissa varmistetaan arvokas ja turvallinen vanhuus. Tavoitteet Täydennetään nykyistä vastaanottotoimintaa (Erityisneuvola) vastaamaan kokonaisvaltaisesti nuorten ja aikuisten kehitysvammaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Neuvolassa tehdään lääketieteelliset, psykologiset ja sosiaaliset tutkimukset, joiden pohjalta laaditaan yksilöllinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Tutkimuksissa kartoitetaan mm. kuntoutukseen, asumiseen, koulutukseen, päivä- ja työtoimintaan sekä sosiaaliturvaan liittyvät palvelutarpeet ja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Sosiaalitoimen vastaanottotoiminnassa on mukana psykologi ja sosiaalityöntekijä sekä muita erityistyöntekijöitä tarpeen mukaan. Jotta voidaan puhua erityisneuvolatoiminnasta, vaaditaan toimintaan mukaan myös lääkäri Jos perheeseen syntyy vammainen lapsi, vanhemmat tarvitsevat tietoa sekä vammasta että sen hoidosta, apuvälineistä sekä kuntoutuksesta ja sosiaalipalveluista. Laaditaan sähköinen ensitietopaketti, joka sijoitetaan Porin kaupungin vammaisinfon sivuille. Laaditaan myös painettu versio, jota jaetaan tarpeen mukaan eri toimipisteistä Vammaispalvelulain mukaisiin määrärahasidonnaisiin palveluihin ja taloudellisiin tukitoimiin osoitetaan tarvetta vastaavat määrärahat Terveydenhuollossa turvattava perusapuvälineiden saatavuus kuntalaisille Vaikeavammaisten tarvitsemaa päivittäistä hoitoa varmistetaan lisäämällä omaishoitajien vapaan järjestämisvaihtoehtoja Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotipalvelujen saatavuutta parannetaan Vertaistuki- ja neuvojatoimintaa kehitetään Vaikea- ja kehitysvammaisten asumispalveluita lisätään Toimenpiteet Toteuttaja Aikataulu Seuranta Erityisneuvolatoiminta käynnistetään Osoitetaan toiminnan käynnistämiseksi tarvittavat lääkäripalvelut. Terveystoimi Terveystoimi, Vammaispalvelulain mukaisiin määrärahasidonnaisiin palveluihin ja taloudellisiin tukitoimiin osoitetaan tarvetta vastaavat määrärahat. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginkanslia Tiedon saannin turvaamiseksi ja perheiden jaksamisen tukemiseksi laaditaan Ensitietopaketti vammaisuudesta. Terveystoimi Terveystoimi

20 20 Toimenpiteet Toteuttaja Aikataulu Seuranta Terveystoimen talousarvioon varattava riittävästi määrärahoja apuvälineiden hankkimiseksi. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Terveystoimi Terveystoimi Vammaisten tarvitsemaa kotihoitoa kehitetään kohdistamalla kotipalveluita myös vammaisten tarpeisiin Omaishoitajien jaksamista tuetaan, kouluttavat yhteisesti vertaistuki- ja vertaisneuvojatoimintaan henkilöitä vammaisten avuksi Vaikea- ja kehitysvammaisten asumispalveluita toteutetaan tarvetta vastaavasti. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Päivähoito ja koulutus Pori 2012 strategia Lapsiperheet haluavat asua Porissa. Se merkitsee heille terveyttä ja turvallisuutta, hyvää vapaaajan sisältöä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteet Esi- ja peruskouluissa, joissa opiskelee vammaisia, pitää olla peruskoululain mukaiset avustajapalvelut Erityisopettajien ja kouluavustajien täydennyskoulutus turvataan Liikuntaesteet poistetaan kouluista ja päiväkodeista huomioiden myös lasten liikuntavammaiset vanhemmat Koulut, joissa on integroituna vammaisia koululaisia, tulee varustaa hyvä kommunikoinnin mahdollistava laitteisto Koululaisten iltapäivä- ja loma-ajan toimintaa järjestetään riittävin resurssein Inkluusio edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista. Vammaisten ihmisten oikeuksien ja yhdenvertaistamisen ohjeiden mukaisesti koulujärjestelyjä ja oppimisympäristöjä tulee kehittää kaikille sopiviksi Koululaisten iltapäivä- ja loma-ajan hoito turvataan riittävin resurssein On tutkittava mahdollisuuksia siirtyä integroidusta opetuksesta inkluusio-opetukseen

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 1 EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 Johdanto Vammaispoliittisen ohjelman on laatinut Evijärvellä järjestöjen edustajista ja viranhaltijoista koostunut työryhmä. Vammaispoliittinen

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisättäväksi kahdesta vuorokaudesta kolmeen

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen

Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon. Eveliina Pöyhönen Hallitusohjelman mahdollisuudet Kuusikkokuntien työllisyydenhoitoon Eveliina Pöyhönen Hallituksen painopistealueet Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013

ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013 ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013 12.3.2014 Vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Vammaisasiamiehen toiminnasta 3 3. Vammaisten henkilöiden elinolot, palvelujen soveltuminen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi

Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Vammaispalvelulain mukainen Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2014 Mitä tarkoittaa henkilökohtainen apu? Henkilökohtainen apu tarkoittaa vaikeavammaisen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:

Mahdolliset linkit valtioneuvoston strategioihin ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 3.3.1 Miten eri maissa lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut tuotetaan eri hallintokuntien kuten sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyöllä? Koko: 100 000 Aikajänne: 3/2016

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Alle on koottu tulkkipalveluun ja tulkintaan liittyviä säännöksiä. Kokonaisuudessaan lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi Perustuslaki (731/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Vammaislainsäädännön ajankohtaiset muutokset mitä ja miksi?

Vammaislainsäädännön ajankohtaiset muutokset mitä ja miksi? Vammaislainsäädännön ajankohtaiset muutokset mitä ja miksi? Terve-Sos, Helsinki, 14.5.2009 lakimies Jaana Huhta, STM 15.5.2009 Vammaispalvelulain muutokset Asiakkaan oikeudet vahvistuvat: asiakkaan yksilöllinen

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet

Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet Kuntakentän haasteet ja mahdollisuudet Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.- 18.1.2013 Jaana Viemerö, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto Käynnissä edelleen useita samanaikaisia uudistuksia Vammaislainsäädännön

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

sosiaali- ja terveystoimiala LAHTI, KAUPUNKI KAIKILLE

sosiaali- ja terveystoimiala LAHTI, KAUPUNKI KAIKILLE sosiaali- ja terveystoimiala LAHTI, KAUPUNKI KAIKILLE Lahden kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2011-2016 Julkaisija Painopaikka Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Puh. (03) 818 11 Ecapaino Oy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen uudistaminen jatkuu

Vammaispalvelujen uudistaminen jatkuu Vammaispalvelujen uudistaminen jatkuu Henkilökohtaisen avun päivät Assistentti.info Helsinki, Kuntatalo 22.9.2010 Hallitussihteeri Jaana Huhta, STM Esityksen näkökulmia Vammaispalvelulain muutoksesta vuosi

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle?

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? Mitä ovat kohtuulliset mukautukset ja kenelle? 13.4.2015 Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Kohtuulliset mukautukset Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä

Lisätiedot

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina

HE 85/2016 VP. Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Erkki Papunen Anne-Mari Raassina HE 85/2016 VP Omaishoidon kehittäminen - kuuleminen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Erkki Papunen Anne-Mari Raassina 25.5.2016 Tausta ja tavoite Taustalla hallitusohjelman kirjaukset omaishoitajien ja

Lisätiedot

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN Sosiaalinen kuntoutus tavoitteena osallisuus Kuntoutusakatemia 13.12.2012 Aulikki Kananoja ylisosiaalineuvos SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN POHDINTAA 1970-LUVULLA

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen

Vaikeasti työllistyvien tukeminen. Eveliina Pöyhönen Vaikeasti työllistyvien tukeminen Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä tai pitkäaikaissairaita

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 85/2016 vp, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) PALVELUSUUNNITELMA Päiväys ja paikka: Asiakas Sukunimi ja etunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto Edunvalvoja

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot