PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma /

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ PÄÄMÄÄRIÄ JA TAVOITTEITA VAMMAISPOLITIIKKA TÄNÄÄN YHDENVERTAINEN OSALLISTUMINEN JA SAAVUTETTAVUUS KUNTOUTUMISMAHDOLLISUUDET KOULUTUS TYÖLLISYYS NYKYTILANNE PORIN VÄESTÖRAKENNE YHDENVERTAINEN OSALLISTUMINEN JA SAAVUTETTAVUUS TIEDOTUS ESTEETÖN ELINYMPÄRISTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ KUNTOUTUS PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS KULTTUURI, LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO VAMMAISNEUVOSTON JA VAMMAISJÄRJESTÖJEN ROOLI LAINSÄÄDÄNTÖÄ JA OHJEISTUSTA UUUTTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ PORIN VAMMAISNEUVOSTON VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 3.1. TIEDOTUS, SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLTO JA LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS ESTEETÖN YMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS TYÖLLISTYMINEN JA TALOUDELLINEN TURVA KULTTUURI, LIIKUNTA JA VAPAA-AJAN PALVELUT POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO KEHITTÄMISTOIMENPITEET TIEDOTUS ESTEETÖN ELINYMPÄRISTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ KUNTOUTUS PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS KULTTUURI, LIIKUNTA JA VAPAA-AJAN PALVELUT POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO SEURANTA Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma /

3 3 JOHDANTO Porin vammaisneuvosto on laatinut opiskelijatyönä oman vammaispoliittisen ohjelmansa vuosille Vammaispoliittinen ohjelma perustuu YK:n yleisohjeisiin. Sen lisäksi siinä korostetaan erilaisia Poria koskevia näkökohtia, joihin porilaiset vammaisjärjestöt ovat kiinnittäneet erityistä huomiota. Porin vammaisneuvoston työvaliokunta on esittänyt Porin kaupunginhallitukselle, että se nimeäisi työryhmän valmistelemaan Porin kaupungin vammaispoliittista ohjelmaa. Kaupunginhallitus asetti vammaispoliittisen työryhmän päivittämään edellisen opiskelijatyönä tehdyn Porin vammaisneuvoston vammaispoliittisen ohjelman mennessä. Työryhmä sai lisäaikaa työskentelyyn asti. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin toimistopäällikkö Riittaliisa Salmi, kaupunginhallituksen edustajaksi Reetta Uusitalo sekä edustajat vammaisneuvostosta, terveys-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja teknisestä toimesta. Työryhmän tavoitteena oli laatia asianmukainen ja arkitodellisuudessa toteuttamiskelpoinen vammaispoliittinen ohjelma, jossa huomioidaan myös eri lakien tuomat muutokset vammaisten elämään. Työryhmän jäsenet ja yhteystiedot: Salmi Riittaliisa Sosiaalilautakunta Setälä Markku Tekninen palvelukeskus Rinne Hannu Kutsuttu erityisasiantuntija Varho Altti Kunttu Arja-Kaarina Kulttuurilautakunta Uusitalo Reetta Kaupunginhallitus Aittamäki Sinikka Terveysvirasto Kuusisto Johanna Vapaa-aikavirasto Saarinen Seija Sosiaalivirasto (työryhmän sihteeri) Ulkopuolisina asiantuntijoina on kuultu: Kotiranta Marianne IT-palvelut Olenius Hannu Rakennusvalvonta Tiira Hannes Näkövammaisten asiantuntija Kiitokset työryhmän jäsenille sekä ulkopuolisille asiantuntijoille ja erityisesti sihteerille. Porissa Riittaliisa Salmi Toimistopäällikkö Sosiaalikeskus, Vammaispalvelut

4 4 OHJELMAN TAVOITTEET Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on vaikuttaa viran- ja toimenhaltijoihin, päätöksentekijöihin, palveluntuottajiin ja ammatinharjoittajiin sellaisten ratkaisujen syntymiseksi, jotka ottavat huomioon kaikkien porilaisten tarpeet, eivätkä ole ristiriidassa syrjinnän kieltoa koskevien pykälien kanssa vrt. hallitusmuodon muutos (969/95) ja rikoslaki (578/95). Ohjelman tarkoituksena on myös lujittaa ja lisätä julkisen sektorin sekä vammaisneuvoston ja vammaisjärjestöjen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on laatia Porin kaupungille vuosille vammaispoliittinen ohjelma, jota Porin kaupungin eri hallintokunnat, vammaisneuvosto, vammaisyhdistykset, vammaiset sekä kaikki heidän kanssaan työtä tekevät voisivat käyttää työvälineenään kaikissa päätöksentekoon vaikuttavissa vajaakuntoisia ja vammaisia koskevissa asioissa. Samalla laajennetaan vammaisneuvoston vammaispoliittinen ohjelma Porin kaupungin vammaispoliittiseksi ohjelmaksi, jonka toteuttamiseen kaupunki sitoutuu. Vammaispoliittisessa ohjelmassa on otettu huomioon Pori 2012 strategian linjaukset sekä Porin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, kuten toimeksiannossa edellytettiin. Ohjelman teossa on huomioitu vammaispalvelulaki ja asetus, jotka edellyttävät, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat vammaisille henkilöille sekä uusi perustuslaki, joka kieltää henkilöiden asettamisen eriarvoiseen asemaan vammaisuuden tai terveydentilan perusteella.

5 5 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ PÄÄMÄÄRIÄ JA TAVOITTEITA Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta (Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 13/2006 vp) 1.1. Vammaispolitiikka tänään Vammaisilla henkilöillä on oikeus samaan ihmisoikeuksien toteutumisen tasoon kuin muillakin kansalaisilla. Ihmisoikeussopimusten ja perustuslain sitovien säännösten ohella Suomi on sitoutunut YK:n ja Euroopan Unionin jäsenvaltiona edistämään kaikille avointa ja syrjimätöntä yhteiskuntaa. Erityisesti edunvalvonnan ja asenteisiin vaikuttamisen kannalta eri vammaisjärjestöjen merkitys on huomattava. Tavoitteena on turvata kaikkien kansalaisten täysipainoinen osallistuminen työelämään ja edistää toimia vammaisten työllistymisen helpottamiseksi. Koulutuksellista yhdenvertaisuutta tulee vahvistaa ja erityistä tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta integroitua tavalliseen kouluopetukseen edistää. Vammaispalvelujen saatavuus tulee turvata ja erityisesti kehitetään henkilökohtaista avustajajärjestelmää ja tulkkipalveluja. Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Lisäksi hallitus edistää vammaisten ihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissaan, tukee erityisryhmien terveyttä ja toimintakykyä liikunnan avulla sekä edistää kulttuurisia oikeuksia Yhdenvertainen osallistuminen ja saavutettavuus Esteettömyys ja saavutettavuus Yhteiskunnan rakenteiden, toimintojen ja palveluiden esteettömyys edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, vahvistaa ongelmia ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja vähentää syrjäytymistä. Keskeisimmät kehittämiskohteet esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäämisessä liittyvät vammaisjärjestöjen näkemyksen mukaan rakennusalan lainsäädännön soveltamiseen, rakennusten käytettävyyden lisäämiseen, soveltuvien kulkuvälineiden lisäämiseen, kommunikaation esteettömyyden lisäämiseen sekä tiedon saatavuuden parantamiseen. Kommunikaatio Oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi on yksi ihmisen perusoikeuksista. Kommunikaation avulla tyydytetään inhimillisiä tarpeita ja kommunikaatio on keskeinen ihmisyyteen kuuluva asia.

6 6 Kommunikaation olennainen ulottuvuus on tiedonsaanti. Vammaisen henkilön toimiminen on hankalaa, mikäli vamma haittaa ja estää tiedonsaantia. Yksi esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistävä väline on tietoteknologia. Tietoteknologisilla ratkaisuilla voidaan tukea tiedon hankintaa, työntekoa, opetusta, kuntoutusta, kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika Jokaisella on oltava mahdollisuus rikastuttaa taiteen ja kulttuurin avulla omaa ja muiden elämää, nauttia laadukkaasta ympäristöstä ja vaalia sen kulttuuriperintöä. Kulttuurinen osallistuminen sisältää myös vammaisten henkilöiden mahdollisuuden saada käyttää ja kehittää omaa luovaa ja taiteellista osaamistaan. Vammaisille henkilöille tulee varmistaa muiden kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet virkistäytymiseen ja osallistumiseen. Vammaisjärjestöjen, liikuntajärjestöjen sekä kuntien tulee kehittää yhteistyötä vammaisten integroitumiseksi tavanomaisen liikunta- ja urheilutoiminnan piiriin Kuntoutumismahdollisuudet 1.4. Koulutus Terveyspalveluista kuntoutus- ja apuvälinepalvelut ovat keskeisiä itsenäiselle selviytymiselle. Kunta vastaa lääkinnällisestä kuntoutuksesta siltä osin kuin sitä ei ole säädetty Kansaneläkelaitoksen tehtäväksi. Kuntoutus lisää vammaisen henkilön työ- ja toimintakykyä ja antaa voimavaroja oman elämän hallintaan. Kuntoutuksen erityisenä haasteena tulee lähivuosina olemaan vaikeavammaisten ihmisten ja vanhusväestön kuntoutus. Apuvälineet ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta. Niillä tuetaan itsenäistä selviytymistä kotona ja korjataan vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä. Apuvälineiden avulla voidaan ylläpitää liikkumiskykyä pidempään ja siirtää raskaamman hoidon tarvetta. Apuvälinepalveluita myöntävät perusterveydenhuolto ja sairaanhoitopiiri. Vammaisilla lapsilla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkki- ja avustajapalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, apuvälineet sekä erityisopetuksen tukipalvelut. Erityisopetuksen tavoitteet ovat samat kuin muussakin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Opetuksessa huomioidaan oppimistavoitteiltaan ja - valmiuksiltaan erilaiset oppijat, jolloin toteutustavat voivat vaihdella. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukiossa sekä yliopistossa opiskeleva vammainen henkilö on oikeutettu saamaan palveluja ja tukea oppilaitoksesta, omasta kotikunnasta, Kansaneläkelaitokselta tai tietyin edellytyksin myös vakuutusyhtiöltä. Kunnan palveluja ovat mm. avustaja-, tulkki- ja kuljetuspalvelut. Kaikkien oppilaitosten velvollisuutena on omalta osaltaan huolehtia, että opiskelun yleiset edellytykset ovat kunnossa vammaisen oppijan näkökulmasta. Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelun pahimmat puutteet liittyvät tulkkipalvelun saatavuuteen, tilojen esteellisyyteen sekä välineiden ja opetusmateriaalien puutteisiin.

7 Työllisyys Työhallinto on ensisijaisesti vastuussa vammaisten ihmisten työllistymisen tukitoimista, mutta sosiaalihuoltolaki velvoittaa kuntia järjestämään työllistymistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa silloin, kun työhallinnon keinot eivät ole riittäviä. Lisäksi kehitysvammalain mukaan järjestetään työ- ja päivätoimintaa. Vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden käytettävissä ovat yleiset työvoimapalvelut, joiden lisäksi heitä varten voidaan tarpeen mukaan järjestää ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Toissijaisesti työllistymistä tuetaan käyttämällä työllisyysmäärärahoja. Heidän työllistymistään ja työssä pysymistä voidaan tukea myös työnantajalle maksettavalla työolosuhteiden järjestelytuella. Toimeentulon takaava työ, turvallinen elinympäristö, hyvät asumisolot, toimivat lähipalvelut sekä ihmisten omaa selviytymistä tukeva sosiaalinen verkosto muodostavat perustan osallistumiselle ja yhteiskuntaan kuulumiselle. Elannon hankkiminen valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla on jokaisen perustuslaillinen oikeus. Yhteiskunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada vammaiset henkilöt mukaan työelämään parantamaan työmarkkinoiden toimivuutta sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. 2. NYKYTILANNE 2.1. Porin väestörakenne Vuoteen 2008 mennessä yli 75-vuotiaiden porilaisten määrä kasvaa ennusteiden mukaan 17 %. Tämän jälkeen kasvu jatkuu tasaisena noin vuoteen 2020 saakka. Porissa on arvioitu olevan vuonna 2030 noin kaksi kertaa enemmän 75 vuotta täyttäneitä kuin vuonna Laki turvaa vaikeavammaisten tarvitsemat palvelut. Ongelmallisena pidetään lain tulkinnanvaraisuutta, erityisesti vaikeavammaisuuden pulmallista määrittelyä. Iän myötä ilmenevän toimintarajoitteisuuden erottaminen vaikeavammaisuudesta koetaan hankalaksi. Yli 65-vuotiaiden asiakkaiden osuus on suuri kuljetuspalveluissa ja asunnonmuutostöissä Sen sijaan tulkkipalveluja, palveluasumista ja henkilökohtaista avustajaa käyttävät pääasiassa työikäiset.

8 Yhdenvertainen osallistuminen ja saavutettavuus 2.3. Tiedotus Porin kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa mainitaan mm., että stigmatisointi on vammautuneen ihmisen leimaamista yksipuolisesti vammaansa. Vammainen erotellaan normaalista maailmasta ja näin ollen unohdetaan, että vammainen on ensisijaisesti tavallinen ihminen. Suunnitelmassa mainitaan pitkän tähtäyksen ( ) toimenpiteinä mm. seuraavat asiat: - Maahanmuuttajien, romanien ja liikuntarajoitteisten määrätietoinen rekrytointi kaupungin palvelukseen - Kaupungin kaavoituksessa, rakentamisessa ja asuntopolitiikassa yhdenvertainen kohtelu huomioidaan jo kaavoitusvaiheessa - Etenkin vammaisille ja vanhuksille suunnattujen palvelutalojen kasvava tarve otetaan huomioon - Tietoisuuden lisääminen yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta - Syrjinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen - Luottamusmiesten ja esimiesten perehdyttäminen syrjinnän tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen - Porin kaupungin eri dokumenttien, ohjelmien ja strategioiden päivittäminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmalla. - Vammaisten palveluita seurataan Porin vammaispoliittisen ohjelman avulla. Porin kaupungin tiedottajan tehtävänä on koordinoida ja kehittää kaupungin viestintää. Porin kaupungin internet-sivusto sijaitsee osoitteessa Internet-sivuston tarkoituksena on tarjota luotettavaa ja ajantasaista tietoa kaupungin toiminnasta. Sivuston palveluiden ja erityisesti palveluhakemiston tavoitteena on helpottaa asiointia kaupungin virastojen kanssa. Tietoa vammaisia koskevista asioista ja lainsäädännöstä (liite 1) saa tarkemmin Porin kaupungin sosiaalikeskuksen vammaisinfosta Esteetön elinympäristö Kaupungilla on keskeinen rooli esteettömyyden edistämisessä. Vammaisuus huomioidaan kaikessa rakentamisessa. Tavoitteena on saada asunnot, rakennukset, kadut ja muut ulkotilat sekä liikenne esteettömiksi. Etenkin julkisten tilojen esteettömyyteen kiinnitetään huomiota. Tavoitteena on erilaisilla kulkuvälineillä tapahtuvan julkisen kaupunkiliikenteen saavutettavuus huomioiden autojen varustelu ja asiakkaiden mukavuus. Niissä tilanteissa, joissa julkisen liikenteen palvelut eivät parhaimmillaankaan turvaa vammaiselle henkilölle esteetöntä matkaketjua, tarvitaan täydentäviä kuljetuspalveluja. Matkapalvelukeskus (MPK) on matkojen yhdistelyä varten perustettava keskus, jonne ohjataan pääasiassa yhteiskunnallisia kuljetustilauksia laajalta alueelta. MPK reitittää ja yhdistelee kuljetuksia. Tarkoitus on yhdistellä kuljetuksia asiakkaita tyydyttävällä tavalla, mutta samalla taloudellisesti tehokkaasti.

9 Länsi-Suomen lääni on tehnyt päätöksen, että Satakunnan maakunta muodostaa yhden MPK-alueen. Alueen matkapalvelukeskuksen on tarkoitus olla toiminnassa vuonna MPK palvelee niitä yhteiskunnallisia tahoja, joilla on kuljetuspalveluita. Kuntien lisäksi mukana ovat Kansaneläkelaitos ja sairaanhoitopiirit. Kunta päättää yhteistyösopimuksella, millä laajuudella matkapalvelukeskukseen liitytään. MPK:n toimintaperiaatteena on, että sen kautta tilatulla matkalla asiakas saa yhtä hyvää ja luotettavaa palvelua kuin tähänkin asti. Ensisijaisesti asiakas ohjataan kaikille avoimeen joukkoliikenteeseen joko suoraan tai matkaketjun kautta. Mikäli joukkoliikenteen käyttö ei onnistu, pyritään asiakkaan matka yhdistelemään jonkun toisen samalta suunnalta samaan aikaan matkustavan kanssa. Jos edellä mainitut vaihtoehdot eivät tule kysymykseen, tarjotaan asiakkaalle yksittäiskuljetusta. Tiettyjä asiakasryhmiä varten rakennetaan MPK:een ns. asiakasprofiilit, jotka määrittelevät mitä erityisoikeuksia heillä matkaa ajatellen on. Tällaisia vaatimuksia ovat mm. avustajan mukanaolo, käytettävät apuvälineet, invataksin käyttö ja yksinmatkustusoikeus Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus Vammaispalvelut Yhteiskunnan ensisijaisena velvollisuutena on järjestää yleiset palvelunsa niin, että ne ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla. Toissijaisesti tulevat täydentävät palvelut. Kaikkia vammaisten henkilöiden toimintoihin vaikuttavia esteitä ei voida poistaa yleisiä, koko väestölle tarkoitettuja palveluja kehittämällä ja ympäristöä parantamalla. Siksi heidän toimintaedellytystensä parantamiseksi annetaan myös yksilöllisiä palveluja ja tukitoimenpiteitä, joita järjestetään joko sosiaalihuolto-, kehitysvamma- tai vammaispalvelulain nojalla. Tällaisia palveluja ovat vaikeavammaisille kuljetus- ja tulkkipalvelut, palveluasuminen ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyöt ja lisäksi vammaisille henkilöille myönnettävät erilaiset määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet. Kehitysvammaisten palveluja ovat mm. laitoshoito, erilaiset asumispalvelut, päivätoiminta, perhehoito ja avohuollon ohjaus.

10 10 Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Sen tavoitteena on myös ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluasetuksen mukaan vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet edellytetään järjestettäväksi siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan. Vammaispalvelujen asiakasmäärät ja määrärahojen tarve ovat kasvaneet 1990-luvulta alkaen. Kustannusten ja asiakasmäärien nousu johtuvat osittain siitä, että yhteiskunnan yleisissä palveluissa olevat puutteet näkyvät vammaisille tarkoitettujen erityispalvelujen kysyntänä. Terveyspalvelut Julkiset terveyspalvelut jakautuvat perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuolto hoidetaan Porin terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuoltoon kuuluvat myös äitiys- ja lastenneuvolat, kouluterveydenhuolto, lääkinnällinen kuntoutus ja hammashuolto. Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä järjestää ja tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja alueensa väestölle. Kuntoutus Kuntoutuspalvelut ja -etuudet määräytyvät kuntoutuslainsäädännön perusteella. Kuntoutukseen kuuluu neuvonta, kuntoutustutkimus, erilaiset terapiat, kuntoutuslaitosjaksot, sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus ja apuvälinepalvelut. Vammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä vastaa terveyskeskus ja Satakunnan keskussairaala. Kuntoutuksen ja apuvälinehuollon peruspalvelut saadaan terveyskeskuksesta. Palveluja voidaan myös ostaa yksityisiltä laitoksilta, ammatinharjoittajilta tai vammaisjärjestöiltä Lakisääteistä, kaikille tarvitsijoille järjestettävää kuntoutusta on mm. Kansaneläkelaitoksen järjestämä ammatillinen kuntoutus, vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus ja tapaturma- liikennevakuutus- ja sotilasvammalain mukainen kuntoutus Päivähoito ja koulutus Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja leikkitoimintana. Erityispäivähoidon tehtävänä on ennaltaehkäistä, havaita ja hoitaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä viivästymiä ja häiriöitä. Erityiskouluissa käyville oppilaille järjestetään kouluajan ulkopuolista päivätoimintaa Koululainsäädännössä on säännökset oppivelvollisuudesta ja perusopetuksen antamisesta. Niillä turvataan koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaiset koulutuspalvelut kaikille. Opetusta annetaan siis myös kaikkein vaikeimmin vammaisille. Koululainsäädännössä on myös säännökset eri ikäryhmien, alle kouluikäisten, kouluikäisten, nuorten ja aikuisten kouluttamisesta. Porissa voi opiskella peruskoulusta aina tohtorin tutkintoon asti. Perinteisempien alojen lisäksi kaupunkiseudulla voi opiskella esimerkiksi käsi- ja taideteollisuus- sekä musiikkialaa.

11 Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika Kulttuuri on Porissa peruspalvelu. Kulttuuritoimi tuottaa kulttuuri- ja taidepalveluja, tukee taiteilijoiden, yhteisöjen ja järjestöjen sekä opiskelevan ja harrastavan nuorison luovaa toimintaa. Porin vapaa-aikatoimen tavoitteena on erityisesti lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuudet hyvään elämään ja jokaisella kuntalaisella on edellytykset liikuntaan ja muihin harrastuksiin Poliittinen päätöksenteko Suomessa kunnilla on laaja poliittinen ja taloudellinen itsehallinto. Koko kaupungin organisaatio vastaa osaltaan vammaispoliittisen ohjelman toteutumisesta. Yksityinen palvelutuotanto täydentää palvelujen kokonaisuutta n ja vammaisjärjestöjen rooli Porin on Porin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, johon kuuluu 34 vammaisjärjestöä. Sääntöjen mukaan vammaisneuvoston tarkoituksena on: Toimia vammaisjärjestöjen yhdyssiteenä ja edistää järjestöjen yhteistoimintaa Edistää Porin kaupungin ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Edistää vammaisten oikeutta kuntoutukseen, koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin palveluihin Tehdä aloitteita ja esityksiä vammaisia koskevissa asioissa sekä antaa lausuntoja Seurata vammaisten tarpeita ja vammaispalvelulain mukaista kehitystä Toimia vammaisten yhteisten asioiden ajajana Järjestää erilaisia tiedotus- ja valistustilaisuuksia Sääntöjen 9 :n mukaisesti vammaisneuvosto päättää Porin kaupunginhallituksen myöntämien avustusten jakamisesta. koostuu vammaisjärjestöjen sekä Porin kaupunginhallituksen, sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan edustajista. n puheenjohtaja valitaan vuosittain (vammaisjärjestöjen edustajista) ja hän toimii myös työvaliokunnan puheenjohtajana. Sihteerinä toimii sosiaalitoimen viranhaltija. kokoontuu sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin ja työvaliokunta 8-9 kertaa vuodessa. KH:n sekä lautakuntien edustajille maksetaan kokouspalkkiot säännösten mukaisesti ja puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan kokouspalkkiot työajan ulkopuolella olevista syys- ja kevätkokouksista vammaisneuvoston määrärahoista.

12 12 Keväällä 2002 järjestettiin Porin vammaisneuvoston pyynnöstä kysely porilaisille järjestöille kumppanuustalohankkeesta. Kumppanuustalon ideana olisi saada saman katon alle useita erilaisia toimijoita sekä muodostaa näiden toimijoiden välinen yhteisö ja asiakkaille tarkoitettu yhteistoimintapiste. Hanke on ollut esillä useaan otteeseen Lainsäädäntöä ja ohjeistusta Perustuslaki kieltää henkilöiden asettamisen eriarvoiseen asemaan vammaisuuden tai terveydentilan perusteella. Tämä koskee sekä julkishallintoa että yksityissektoria. Vammaisten henkilöiden terveyspalvelut järjestetään osana kunnan kansanterveystyötä, josta säätää kansanterveyslaki. Vaativampi terveydenhuolto järjestetään osana erikoissairaanhoitoa. Perusopetuslaki ja -asetus säätelevät perusopetusta. Vammaispalvelulaki ja asetus edellyttävät, että kunnan yleiset palvelut soveltuvat vammaisille henkilöille. Vammaisten ihmisten asumispalveluista annetun valtakunnallisen suosituksen tavoitteena on tukea kuntia asumisen suunnittelussa ja asumispalvelujen kehittämisessä. Suositus on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman (TATO) kohdan 53 mukaista laatusuositusten kokonaisuutta. Se on suunnattu kuntien johdolle, luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille. Siinä on laajasti käsitelty vammaisten asumiseen liittyviä kysymyksiä. Porissa on laadittu kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Sen tavoitteena on, että jokainen voi hoitaa työtehtäviään, kehittää osaamistaan ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta, iästä, etnisestä yms. taustasta johtuvia rajoituksia. Oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen tulee olla osa jokaisen kaupungin työntekijän asiantuntemusta. Pori 2012-strategian mukaan Kaupungin arvot ovat asukas- ja asiakaslähtöisyys, hyvä työyhteisö, kehityshalukkuus ja muutoskyvykkyys, kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus. Ne ovat hyvinvointipolitiikan lähtökohtia, ja niiden toteutuminen edellyttää moninaisuuden arvostamista niin työyhteisössä kuin asiakaskunnassakin Uutta lainsäädäntöä Vammaispalvelujen uudistaminen Sosiaali- ja terveysministeriö asetti erityishuoltopiirin johtaja Erkki Paaran selvittämään ja tekemään ehdotukset vaikea- ja monivammaisten tarvitsemien palvelujen hallinnon ja rahoituksen järjestämisestä sekä palveluissa tarvittavan erityisosaamisen turvaamisesta. Tehtävä liittyi hallitusohjelman mukaiseen kehitysvamma- ja vammaispalvelulain yhteensovittamiseen, joka ei ainakaan kuluvalla vaalikaudella toteudu. Päivätoimintaa ja tulkkipalveluja lisätään v Eduskunta on hyväksynyt lait vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n muuttamisesta. Lakimuutokset tulevat voimaan

13 Vammaispalvelulakiin otettavat säännökset korvaavat vammaispalveluasetukseen sisältyvät tulkkipalveluja koskevat säännökset. Uudistuksen yhteydessä tulkkipalvelujen vähimmäistuntimääriä nostetaan. Vammaispalvelulain muutoksella kuurosokeiden henkilöiden tulkkipalvelujen vähimmäistuntimäärä nostetaan 240 tunnista 360 tuntiin ja kuulovammaisten sekä puhevammaisten 120 tunnista 180 tuntiin kalenterivuodessa. Lisäksi vammaispalvelulakiin lisätään vaikeavammaisten päivätoimintaa koskeva säännös. Päivätoiminta kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Asiakasmaksulain mukaan päivätoiminta on maksuton sosiaalipalvelu. Päivätoimintaan liittyviä kuljetuksia ja aterioita ei ole säädetty maksuttomiksi. Päivätoimintaa on järjestettävä työikäiselle henkilölle, jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Kehitysvammaisille henkilöille päivätoimintaa järjestetään kehitysvammalain nojalla. Näiden ryhmien osalta lakiuudistus ei merkitse muutosta. Omaishoitolain muutos tulee voimaan Eduskunta on hyväksynyt lain omaishoitolain 4 :n muuttamisesta siten, että omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen on lisätty kahdesta vuorokaudesta kolmeen vuorokauteen kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras- hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Tavoitteena on turvata asukkaille kuntien vastuulla olevat hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Kuntarakenteen on oltava elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä. Puitelakiin (voimassa ) sisältyy useita kuntia koskevia velvoitteita. Kuntien tulee laatia ensi kesään mennessä selvitykset yhteistyöstä ja toimeenpanosuunnitelmat palveluiden järjestämisestä. Yhteistyö tapahtuu joko kuntaliitoksin tai yhteistoiminta-alueita muodostamalla. Puitelaki antaa nimensä mukaisesti kunnille puitteet, kun ne uudistavat kunta- ja palvelurakenteita. Niiden pohjalta syntyy alueellisia erityispiirteitä vahvistava kuntarakenne. Kunnilla on hyvät mahdollisuudet kehittää palvelujen tuotantotapoja ja niiden organisointia. 13

14 14 3. PORIN VAMMAISNEUVOSTON VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Seuraavassa on arvioitu niitä toimenpiteitä, jotka ovat vammaispoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotusten mukaisesti toteutuneet kokonaan tai osittain ja joiden toteuttamisessa vammaisneuvosto on omalla panoksellaan ollut mukana: 3.1. Tiedotus, suunnittelu ja kehittäminen Sosiaalikeskuksen sivuille laadittiin Porin vammaisneuvostolle omat kotisivut, joiden päivittämisessä on kuitenkin ollut ongelmia On järjestetty erilaisia tilaisuuksia ja tietoiskuja yhteistyön tehostamiseksi tiedotusvälineiden sekä mm. sosiaali-, terveys- ja koulutoimen, Kelan, kuntoutuslaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa Porin vammaisneuvoston 30-vuotisjuhlien yhteydessä v julkaistiin Porin vammaisneuvoston historiikki 3.2. Terveydenhuolto ja lääkinnällinen kuntoutus (Otsikko ei vastaa vammaispoliittisessa ohjelmassa asetettuja tavoitteita, jotka koskevat lähinnä sosiaalihuoltoa) Omaishoitajien kuntoutustarvetta on huomioitu seuraavasti: - Omaishoitajien lakisääteisen vapaan ajaksi järjestetään hoidettavalle hoitopaikka kaupungin asuntoloissa tai perhehoidossa - Kaupungin sosiaalitoimi järjestää omaishoitajille 2-3 kertaa vuodessa virkistäytymistilaisuuden - Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Lähellä omaishoidon sijaishoito- projekti v tarjosi omaishoitajille sijaishoitajan kotiin - Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Lähellä kunto-projekti v tukee omaishoitoperheiden jaksamista - Satakunnan Vanhustuki ry:n Turvassa kotona - projekti v toimii ikääntyneiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi sekä kotona asumisen edistämiseksi - Porin Seudun Dementiayhdistys ry:n projekti Kotikuntoutus Kissankello tarjoaa asiakaslähtöistä kuntoutusta kotona (ohjausta, vertaistukea ja neuvontaa) tavoitteena asiakkaan ja hänen omaishoitajansa toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitäminen Erityisneuvolatoiminta on toteutunut vain osittain, koska yrityksistä huolimatta toimintaan ei ole saatu mukaan lääkäriä Vertaistukitoiminnan kehittäminen on toteutunut eri vammaisjärjestöjen keskuudessa Esteetön ympäristö, rakentaminen ja liikkuminen Porin palveluliikennelinja on suunniteltu erityisesti vanhempien ja liikuntaesteisten henkilöiden tarpeet huomioiden helpoksi ja joustavaksi käyttää: - Autossa on pyörätuolipaikat ja luiska sekä tilaa apuvälineille - Auto on matalalattiamallia

15 - Porin sosiaalikeskuksen kuljetuspalveluasiakkaalla on oikeus palveluliikennekorttia näyttämällä matkustaa palvelulinjalla normaalia kertamaksua edullisemmin - Apuvälineistä ja avustajasta ei peritä erillistä maksua - Palveluliikenne täydentää kuljetuspalveluasiakkaiden liikkumismahdollisuuksia Porissa on kiinnitetty viime vuosina huomiota liikkumisesteiden poistamiseen ja katujen kunnossapitotöiden merkitsemiseen Suurimpiin ostoskeskuksiin on oltu yhteydessä ja niihin on saatu levähdyspaikkoja on osallistunut uuden linja-autoaseman suunnittelutyöhön antamalla asiantuntijalausuntoja n kuuleminen kunnallisessa rakennustyössä on toteutunut osittain Itsenäisen elämän tukipalvelut Omaishoitajien kuntoutustarvetta ei ole kartoitettu Vammaisten elinoloja ja palvelutarvetta on selvitetty tekemällä ASPA-selvitys (asumispalvelu) Harkinnanvaraisten määrärahojen lisäämistä kunnan sosiaalitoimeen on käsitelty vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä, mutta edelleen määrärahat ovat liian vähäiset Pori on mukana ASUVA-projektissa, jonka tarkoituksena on asumispalvelujen ja - valmennuksen kehittäminen nuorille vammaisille Vertaisneuvojatoiminta ei ole toteutunut 3.5. Päivähoito ja koulutus ovat järjestäneet eri kouluilla tiedotustilaisuuksia vammaisuudesta Koulutettuja koulunkäyntiavustajia on palkattu kouluihin jonkin verran Ohjelman laatimisen jälkeen on tullut uusi laki koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseksi (ILTIS-toiminta). Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminta on järjestetty, mutta loma-ajan toiminta vain osittain Ammatinvalinnan ohjaus on toteutunut lakisääteisenä

16 Työllistyminen ja taloudellinen turva Kaupunki järjestää päivä- ja työtoimintaa vammaisille Kaupunki toimii edelleen vajaakuntoisten työllistämisessä suunnannäyttäjänä Kaupungin työvoiman palvelukeskuksessa työskentelee vajaakuntoisten työllisyysneuvojia Muut vammaispoliittisen ohjelman työllisyyttä ja taloudellista turvaa koskevat toimenpide-ehdotukset ovat hyvin teoreettisia ja niiden toteutumisen arvioiminen vaikeaa Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajan palvelut Avustajan maksuton sisäänpääsy avustettavan kanssa eri kulttuuri-, ja liikuntatiloihin ja tapahtumiin ei ole toteutunut kuin osittain Vammaisille on turvattu osittain osallistumismahdollisuus kulttuuri-, liikunta- ja harrastustoimintaan Porin kaupunginhallitus myöntää vammaisneuvostolle vuosittain määrärahan, jonka vammaisneuvosto jakaa eri järjestöille toiminta-, liikunta- ja vuokra-avustuksina. Määräraha ei kuitenkaan ole ollut riittävä Kaupunki tarjoaa vammaisjärjestöjen kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan tapahtumiin tiloja käyttöön maksutta 3.8. Poliittinen päätöksenteko Kaupungin ja vammaisjärjestöjen välinen yhteistyömuotojen kehittäminen ei ole toteutunut toivotulla tavalla 4. KEHITTÄMISTOIMENPITEET 4.1. Tiedotus Tiedotusvälineet, kaupungin virastot, Kansaneläkelaitos ja vammaisjärjestöt ovat yleisimpiä tiedonjakajia vammaisten arjessa. Parhaita asiantuntijoita vammaisuuteen liittyvässä viestinnässä ovat vammaiset itse. Vammaisinfo toimii myös hyvänä tiedonlähteenä (www.pori.fi/sov/vammaisinfo). Tavoitteet Vammaisilla kuntalaisilla on muiden kuntalaisten kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa Tiedottaminen on selkokielistä Sähköinen viestintä on selkeää ja eteneminen verkossa helppoa Porin kaupungin vammaisinfoa kehitetään ja päivitetään. Kaupungin tulee kiinnittää erityistä huomiota tiedottamiseen silloin, kun lainsäädännössä, palveluissa tai elinympäristössä tapahtuu vammaisia koskevia muutoksia

17 17 Toimenpiteet Toteuttaja Aikataulu Seuranta Kehitetään ja päivitetään vammaisinfoa. Turvataan riittävät resurssit toimintaan. Kaupunginhallitus Kaupunginkanslia Tietohallinto Käyttö aloitetaan vuoden 2007 alusta Kaupunginkanslia Porin kaupungin vammaispoliittisesta ohjelmasta tehdään selkokielinen lyhennetty versio sekä äänikasetti/cd vammaisjärjestöjen käyttöön. Porin kaupungin tiedotuksessa huomioidaan aistivammaiset. Vammaisinfon tunnetuksi tekeminen (tiedonanto medialle). Kaupungin tiedottaja, Kaupungin tiedottaja Kaupunginkanslia Eri hallintokunnat Kaupungin tiedottaja Eri hallintokunnat Eri hallintokunnat Esteetön elinympäristö Pori 2012 strategia Strategianmukaisesti Porissa on mahdollista valita sopiva asumisen muoto. Elinympäristö on terveellinen ja viihtyisä. Tavoitteet Perustetaan työryhmä kartoittamaan liikkumisesteet Porissa Liikuntaesteet poistetaan mahdollisuuksien mukaan kaikista julkisista ja kaupallisista tiloista sekä kaduilta ja yleisistä kulkuvälineistä Seurataan taksikaluston määrää ja laatua (inva-takseja liian vähän) osallistuu asiantuntijana uusien kuljettajien koulutukseen Tekninen palvelukeskus (TPK) pyytää vammaisneuvostolta lausunnot kaikista julkisista rakennushankkeista ja kaavoitusosasto kaavahankkeista Huolehditaan katujen kunnossapitotöiden riittävästä merkitsemisestä (esim. puomit) Seurataan ja osallistutaan palvelulinjan kehittämiseen sekä seurataan matkapalvelukeskushankkeen toteutumista (koko matkaketju saatava esteettömäksi kotoa määränpäähän asti) TPK lähettää nähtävillä olevat katusuunnitelmat kommentoitaviksi vammaisneuvostolle

18 18 Toimenpiteet Toteuttaja Aikataulu Seuranta Kaupunkialueen liikuntaesteet kartoitetaan (esim. oppilastyönä). TPK kartoitus, jota seurataan jatkossa TPK Paikallisliikenteen aikatauluun ja reittikarttaan merkitään matalalattiabussien kulkureitit. Seurataan taksien määrää ja niiden sopivuutta vammaiskuljetuksiin ja tarvittaessa tehdään esityksiä (invatakseja on liian vähän) Joukkoliikennetoimikunta Joukkoliikenteen harjoittajat Joukkoliikennetoimikunta TPK TPK asiantuntijana mukaan uusien kuljettajien koulutukseen. Joukkoliikennetoimikunta TPK Julkisista rakennus- ja kaavahankkeista vammaisneuvoston lausunto huomioiden kaikkien vammaisryhmien tarpeet TPK Kaavoitusosasto TPK Keskeisten yleisten alueiden, pihojen, jalkakäytävien, inva-pysäköintipaikkojen, kevyen liikenteen väylien, sekä bussipysäkkien kunnossapitoa ja valvontaa parannetaan TPK TPK Kaupunkiliikkumiseen tarpeeksi vammaisille ja vanhuksille levähdyspenkkejä. Suositellaan myös suurimpiin ostoskeskuksiin. TPK Kartoitus 5 vuoden välein MPK:n hankkeen toteutumista ja jatkossa sen toimivuutta seurataan Joukkoliikennetoimikunta Joukkoliikennetoimikunta

19 Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus Pori 2012 strategia Porissa palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti mutta tasapuolisesti ja inhimillisesti. Kaiken taustalla on laadukas päätöksenteko. Palveluprosessi määritellään osana laatujärjestelmää, joka koskee sekä omaa palvelutuotantoa että ostopalveluja. Porissa varmistetaan arvokas ja turvallinen vanhuus. Tavoitteet Täydennetään nykyistä vastaanottotoimintaa (Erityisneuvola) vastaamaan kokonaisvaltaisesti nuorten ja aikuisten kehitysvammaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Neuvolassa tehdään lääketieteelliset, psykologiset ja sosiaaliset tutkimukset, joiden pohjalta laaditaan yksilöllinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Tutkimuksissa kartoitetaan mm. kuntoutukseen, asumiseen, koulutukseen, päivä- ja työtoimintaan sekä sosiaaliturvaan liittyvät palvelutarpeet ja ohjataan tarvittaviin palveluihin. Sosiaalitoimen vastaanottotoiminnassa on mukana psykologi ja sosiaalityöntekijä sekä muita erityistyöntekijöitä tarpeen mukaan. Jotta voidaan puhua erityisneuvolatoiminnasta, vaaditaan toimintaan mukaan myös lääkäri Jos perheeseen syntyy vammainen lapsi, vanhemmat tarvitsevat tietoa sekä vammasta että sen hoidosta, apuvälineistä sekä kuntoutuksesta ja sosiaalipalveluista. Laaditaan sähköinen ensitietopaketti, joka sijoitetaan Porin kaupungin vammaisinfon sivuille. Laaditaan myös painettu versio, jota jaetaan tarpeen mukaan eri toimipisteistä Vammaispalvelulain mukaisiin määrärahasidonnaisiin palveluihin ja taloudellisiin tukitoimiin osoitetaan tarvetta vastaavat määrärahat Terveydenhuollossa turvattava perusapuvälineiden saatavuus kuntalaisille Vaikeavammaisten tarvitsemaa päivittäistä hoitoa varmistetaan lisäämällä omaishoitajien vapaan järjestämisvaihtoehtoja Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotipalvelujen saatavuutta parannetaan Vertaistuki- ja neuvojatoimintaa kehitetään Vaikea- ja kehitysvammaisten asumispalveluita lisätään Toimenpiteet Toteuttaja Aikataulu Seuranta Erityisneuvolatoiminta käynnistetään Osoitetaan toiminnan käynnistämiseksi tarvittavat lääkäripalvelut. Terveystoimi Terveystoimi, Vammaispalvelulain mukaisiin määrärahasidonnaisiin palveluihin ja taloudellisiin tukitoimiin osoitetaan tarvetta vastaavat määrärahat. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginkanslia Tiedon saannin turvaamiseksi ja perheiden jaksamisen tukemiseksi laaditaan Ensitietopaketti vammaisuudesta. Terveystoimi Terveystoimi

20 20 Toimenpiteet Toteuttaja Aikataulu Seuranta Terveystoimen talousarvioon varattava riittävästi määrärahoja apuvälineiden hankkimiseksi. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Terveystoimi Terveystoimi Vammaisten tarvitsemaa kotihoitoa kehitetään kohdistamalla kotipalveluita myös vammaisten tarpeisiin Omaishoitajien jaksamista tuetaan, kouluttavat yhteisesti vertaistuki- ja vertaisneuvojatoimintaan henkilöitä vammaisten avuksi Vaikea- ja kehitysvammaisten asumispalveluita toteutetaan tarvetta vastaavasti. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Päivähoito ja koulutus Pori 2012 strategia Lapsiperheet haluavat asua Porissa. Se merkitsee heille terveyttä ja turvallisuutta, hyvää vapaaajan sisältöä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Tavoitteet Esi- ja peruskouluissa, joissa opiskelee vammaisia, pitää olla peruskoululain mukaiset avustajapalvelut Erityisopettajien ja kouluavustajien täydennyskoulutus turvataan Liikuntaesteet poistetaan kouluista ja päiväkodeista huomioiden myös lasten liikuntavammaiset vanhemmat Koulut, joissa on integroituna vammaisia koululaisia, tulee varustaa hyvä kommunikoinnin mahdollistava laitteisto Koululaisten iltapäivä- ja loma-ajan toimintaa järjestetään riittävin resurssein Inkluusio edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja verkostoitumista. Vammaisten ihmisten oikeuksien ja yhdenvertaistamisen ohjeiden mukaisesti koulujärjestelyjä ja oppimisympäristöjä tulee kehittää kaikille sopiviksi Koululaisten iltapäivä- ja loma-ajan hoito turvataan riittävin resurssein On tutkittava mahdollisuuksia siirtyä integroidusta opetuksesta inkluusio-opetukseen

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1246/00.01.03/2014 97 Espoon kaupungin vammaisasiamiehen katsaus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sirkku Kiviniitty, puh. 050 344 5190 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 1 EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 Johdanto Vammaispoliittisen ohjelman on laatinut Evijärvellä järjestöjen edustajista ja viranhaltijoista koostunut työryhmä. Vammaispoliittinen

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Osallisuus ja palvelusuunnittelu

Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelujen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke 2012-2013 Osallisuus ja palvelusuunnittelu Vammaispalvelulaki VpL:n tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Vastaajien määrä: 1 Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Toni

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Huusko sari.huusko@turku.fi

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Pekka Räsänen pekka.rasanen@kpsaatio.

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan

Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan Taustaa ja näkökulmia vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen historiaan Opetushallitus 3.12.2009 1 Erityisopetuksen lähtökohtia/ valmentava koulutus 1980 Vammaisten ammatillisen

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Riitta Jolanki riitta.jolanki@hiy.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Helsingin

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

* Vammaiset lapset tulisi sijoittaa päiväkoteihin ja kouluihin yhdenvertaisina muiden lasten ja oppilaiden kanssa.

* Vammaiset lapset tulisi sijoittaa päiväkoteihin ja kouluihin yhdenvertaisina muiden lasten ja oppilaiden kanssa. Perusturvalautakunta 64 16.8.2000 Kaupunginhallitus 320 4.9.2000 Kaupunginvaltuusto 79 27.9.2000 LOHJAN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 1. OHJELMAN TAVOITTEET Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Mitä hyvä asiakasyhteistyö on käytännössä Tähän tarvittaessa otsikko. Kirkkonummen kunta, kunt.palv. johtaja Heli Kangas

Mitä hyvä asiakasyhteistyö on käytännössä Tähän tarvittaessa otsikko. Kirkkonummen kunta, kunt.palv. johtaja Heli Kangas Mitä hyvä asiakasyhteistyö on käytännössä Tähän tarvittaessa otsikko Kirkkonummen kunta, kunt.palv. johtaja Heli Kangas Kuva: Kaisa Viljanen Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003 Yhteistyön tarkoitus

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Marjut Eskelinen marjut.eskelinen@avi.fi

Lisätiedot

1 Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin.

1 Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. Kirkkonummen vammaisneuvoston toimintasääntö 1 Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. 2 Kirkkonummen vammaisneuvoston tarkoituksena on 1)

Lisätiedot

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén

Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa Tea Hoffrén Kyselytuloksia: Oikeuksien toteutuminen vammaisten henkilöiden arjessa 1 15.12.2017 Tea Hoffrén Mitä ja miksi? Kohderyhmä: vammaiset henkilöt, omaiset ja läheiset sekä vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestötoimijat

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen

VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA. Tarja Hallikainen VAMMAISPALVELUT PALVELUPAKETTIA JA SOTEA Tarja Hallikainen 26.4.2016 ALUEELLINEN ULOTTUVUUS VAMMAISPALVELU ASIAKKAAT - Kehitysvammaisia noin 1 480 - Vpl- kuljetuspalvelun saajia noin 2 400 - Erityistä

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Suhde asiakkaaseen. Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Sivu 1/5 Palvelusuunnitelma Palvelusuunnitelma on asiakkaan tai asiakkaan ja hänen edustajansa kanssa yhteistyössä tehty yhteenveto hänen elämänsä tämänhetkisestä tilanteesta ja mahdollisesta uusien palveluiden

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anna Moring anna.moring@monimuoto

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ulla Kuittu ulla.kuittu@jkl.fi

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu)

Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Eri järjestämistapojen valintaprosessit (miten se oikeasti Espoossa tapahtuu) Anu Autio, asiantuntija Espoon kaupunki, Vammaispalvelut Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä nettokustannukset Kuusikossa

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus

Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus Sanna Ahola, erityisasiantuntija, OTK 8.12.2017 Vammaispalveluja koskeva lakiuudistus / Sanna Ahola 1 Sosiaalihuollon palvelujärjestelmän tavoitteet Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 15. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 15. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 1 / 1 47/2016 00.01.01 15 Päätöksiä ja kirjelmiä Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen, puh. 043 826 5237 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä

Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Ajankohtaista vammaislainsäädännössä Kuinka lakia luetaan, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, 6.10.2015 Helsinki. Elina Akaan-Penttilä, lakimies, Invalidiliitto. 1 Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl

Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön. 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Ajankohtaiskatsaus lainsäädäntöön 23.9.2014, Seinäjoki Salla Pyykkönen, Kvtl Muutosten aika Taustalla eri lainsäädäntömuutoksien tarpeisiin Ajattelutapa muutos tarve / dg Arjen ongelmien moninaistuminen

Lisätiedot

Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Jaana Huhta, STM

Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Jaana Huhta, STM Vammaispalvelulain uudistuksen tilanne Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, 8.2. 2018 Jaana Huhta, STM Esityksen sisältö Uudistuksen tausta ja lähtökohdat Keskeinen sisältö Jatkovalmistelun kärjet

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sanna Suomi sanna.suomi@ylasavons

Lisätiedot

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi

Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon. 1. Sosiaali- ja terveystoimi Vammaisneuvoston esitykset kaupungin vuoden 2016 talousarvioon 1 Vammaisneuvosto pyytää ko. lautakunnilta vastaukset talousarvioesityksiin. Toimiala valmistelee oman toimialan esitykset. Sivistystoimen

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Ilari Huhtasalo ilari.huhtasalo@parkinson.fi

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN JÄRJESTÖJEN TUKI RY Etelä-Savon ADHD-, Autismi- ja Dysfasiayhdistys ry Etelä-Savon Aivovammayhdistys ry Etelä-Savon CP-yhdistys ry Etelä-Savon Meniere-yhdistys ry Etelä-Savon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen

Ensisijainen. Ensisijainen. Ensisijainen Ensisijainen Sosiaalihuoltolaki esim. sosiaalityö kotipalvelut asumispalvelut laitoshuolto vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta Ensisijainen Vammaispalvelulaki

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013

ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013 ESPOON VAMMAISASIAMIEHEN KATSAUS VUOSI 2013 12.3.2014 Vammaisasiamies Sirkku Kiviniitty 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Vammaisasiamiehen toiminnasta 3 3. Vammaisten henkilöiden elinolot, palvelujen soveltuminen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena

Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Matkalla naapuruuteen -uudistuvat erityispalvelut kuntien peruspalveluiden tukena Sari Hietala Ylihoitaja, PKSSK sosiaalipalvelut 25.11.2013 PKSSK:n toiminta-alue 2 PKSSK sosiaalipalvelut 2013 Tulevaisuuden

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisättäväksi kahdesta vuorokaudesta kolmeen

Lisätiedot

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski

SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski SATAOSAA - MUUTOKSESSA MUKANA! Vammaistyön päällikkö, Rauma Vesa Kiiski VAMMAISPALVELULAKI 8 b Päivätoiminta 8 c Henkilökohtainen apu KEHITYSVAMMALAKI 2 : kohta 3) tarpeellinen ohjaus sekä 4) työtoiminnan

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh Ohje 1 / 5 Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh 23.10.2017 Alaotsikko Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Lapsiperheraati Elinkeinoasioiden raati Kylä- ja kaupunginosaraati Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä

Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Kohti tulevaisuutta: vammaisalan haasteita ja kehitysnäkymiä Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Helsinki 10.9.2015 Jaana Huhta, neuvotteleva virkamies, STM Ajankohtaista vammaispalveluissa ja - politiikassa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Anita Lammassaari anita.lammassaari@lshp.f

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

sosiaali- ja terveystoimiala LAHTI, KAUPUNKI KAIKILLE

sosiaali- ja terveystoimiala LAHTI, KAUPUNKI KAIKILLE sosiaali- ja terveystoimiala LAHTI, KAUPUNKI KAIKILLE Lahden kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2011-2016 Julkaisija Painopaikka Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Puh. (03) 818 11 Ecapaino Oy

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Kiitos, että sain tulla mukaan hienoon tapahtumaanne. Päivien teemat: oikeus omiin vahvuuksiin ja haaveista totta, ovat meille kaikille tärkeitä.

Kiitos, että sain tulla mukaan hienoon tapahtumaanne. Päivien teemat: oikeus omiin vahvuuksiin ja haaveista totta, ovat meille kaikille tärkeitä. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen LUOTA MUHUN -konferenssi 14.-15.5.2014 Helsinki Congress Paasitorni Järjestäjä Kehitysvamma-alan neuvottelukunta yhdessä alan järjestöjen kanssa Ke 14.5.2014 klo

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Raimo Ojanlatva raimo.ojanlatva@ouka.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Oulun

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016 (HE 332/2014) Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot