AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kaavaselostus Ehdotusvaihe

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Palvelut Yhdyskuntatekninen huolto, ajoyhteydet Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava Osayleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Tonttijako ja rekisteri Rakennuskiellot Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne Aluetta koskevat selvitykset... 6 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet ja valmisteluvaiheen palaute Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Viheralueet Katu- ja muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen...12

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta II P Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta...14 LIITTEET Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 1 (15) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kaavan päiväys: Alueen määrittely: Asemakaavan koskee Multian Ahjomäen alueen kortteleita sekä niihin liittyviä katu-, tie-, virkistys ja erityisalueita Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu Multian Ahjomäen alueen korttelit sekä niihin liittyvät katu-, tie-, virkistys- ja erityisalueet. Kaavan laatija: FCG Finnish Consulting Group Oy/ Aulikki Graf, arkkitehti SAFA Mari Kirjavainen, arkkitehti SAFA Osoite: Pyhäjärvenkatu TAMPERE Puhelin: Sähköposti: Projektinumero: Vireilletulo: Lautakunta hyväksynyt: Kaupunginhallitus hyväksynyt: 1.2 Kaava-alueen sijainti muuttaa Multian kirkonkylän asemakaavaa. Suunnittelualue on esitetty alla olevassa kuvassa. Suunnittelualueen koko on n. 14,5 ha

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 2 (15) Kuva 1. Suunnittelualue ja voimassaoleva asemakaava 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kaavan vireilletulo Asemakaavan toteuttaminen Suunnittelun tavoitteina ovat asemakaavan muuttaminen yrittäjien toiveiden mukaisesti ja elinkeinotoiminnan tukeminen. Asemakaavan on tullut vireille kunnan ja yksityisten maanomistajien toimesta. Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 3 (15) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelualue sijaitsee Multian kirkonkylässä. Alue käsittää korttelit sekä niihin liittyvät katu-, tie-, virkistys ja erityisalueet. Kuvassa 1 esitetyn Suunnittelualueen koko on n. 14,5 ha Suunnittelualueelta ei ole tiedossa erityisiä luonnonsuojelullisia arvoja. Alueella ei ole laadittu erillistä luontoselvitystä tätä kaavatyötä varten. Suunnittelualueen nykyinen pääkäyttö suuntautuu teollisuuteen, pienteollisuuteen, varastointiin ja kunnallisteknisiin toimintoihin. Alueella on kaksi kohdetta, joissa saattaa olla toiminnasta aiheutuneita pilaantuneita maa-alueita. Nyt tehtävässä kaavamuutoksessa nämä alueet osoitetaan mahdollisesti puhdistettavaksi tai kunnostettaviksi. Keskustien ja Naskalinkujan haarassa sijaitsee Multian työväentalo, ja sitä vastapäätä Ahjotien toisella puolen on yksi pientalo. Työväentalo Ahjola on vuodelta Rakennus on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi. Nyt laadittavassa Kaavassa sille osoitetaan suojelumerkintä (sr). Multialla on tehty rakennetun ympäristön selvitys (rakennusinventointi) vuosina Ahjomäen alue rajautuu reunoiltaan kolmeen kulkuväylään. Käynti tonteille tapahtuu pääasiassa Naskalinkujalta kolmiomaisen alueen sisään kurottuvia tonttikatuja pitkin. Keskelle jää lähivirkistysalue. Kevyen liikenteen väylät täydentävät kulkua alueella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Petäjävedentiehen. Suunnittelualueen länsipuolta rajaava Uuraistentie jatkuu tällä hetkellä pohjoiseen, mutta tulevaisuudessa liikenne tullaan ohjaamaan Multian Kirkonkylään eri kautta. Osa Uuraistentietä muutetaan nyt tehtävässä kaavassa osaksi keskustietä. Petäjävedentiestä pohjoiseen suuntaavan Uuraistentien liittymän paikkaa muutetaan samalla liikenneturvallisuussyistä hieman idemmäs. Seuraavalla sivulla olevassa kaaviossa esitellään Ahjomäen alueen rakennuskantaa.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 4 (15) Kuva 3: Uuraistentien liittymän siirto (luonnos 2010, Ramboll) Maanomistus Palvelut Asemakaavan muutosalueella on sekä kunnan että yksityisten maanomistajien omistuksessa olevia alueen osia. Suunnittelualueella on teollisuus- ja pienteollisuustoimijoita sekä niihin liittyviä kaupallisia palveluita. Alueella sijaitsee myös Multian työväentalo sekä joitakin kunnan ylläpitämiä palveluita, kuten omatoiminen matonpesupaikka. Lähin päivittäistavarakauppa sekä tavanomaisimmat erikoiserikoiskaupan palvelut löytyvät noin kilometrin päästä Multian kirkonkylän keskustasta. Alueeseen kuuluu virkistysaluetta ja kunnan virkistysreitistöön liittyviä kevyen liikenteen yhteyksiä Yhdyskuntatekninen huolto, ajoyhteydet Kaava-alue sijoittuu Petäjävedentien ja Uuraistentien risteykseen. Alueella oleville tonteille kuljetaan pääosin Ahjotien ja Kisällikujan kautta. Liittyminen em. tonttikaduille käy Naskalinkujan kautta. Kaavamuutoksessa osoitetaan Uuraistentie muutettavaksi osaksi keskustietä Petäjävedentien eteläpuoliselta osalta. Multian kirkonkylän läpi Uuraistentietä pitkin kulkeva liikenne ohjataan kulkemaan toista, kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaa väylää pitkin. Tällöin voidaan Ahjomäen kortteleille osoittaa liittymiä suoraan keskustieltä. Alueella on Multian kunnan rakennuttama ja hallinnoima vesi- ja viemäriverkosto. Alueen jätevedet johdetaan kunnan verkostoon ja talousvesi alueelle tulee kunnan verkostosta.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 5 (15) 3.2 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus on tullut voimaan Alueidenkäyttötavoitteet liittyvät suurelta osin valtakunnallisiin maankäytön suunnittelun kysymyksiin, suunnittelun ohjaukseen ja kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoon. Tärkeimpinä, kaikkia kaavatasoja koskevana tavoitteina, on hyvän elinympäristön tavoittelu ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen kaikessa suunnittelussa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät asemakaavoitukseen pääosin maakuntakaavan ja yleiskaavan ohjausvaikutuksen kautta. Keski-Suomen maakuntavaltuusto on hyväksynyt Keski-Suomen maakuntakaavan Maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Merkinnällä osoitetaan pääasiassa asumisen ja muiden taajamatoimintojen rakentamisalueita. Alla olevassa kuvassa on ote maakuntakaavasta. Multian paikkakuntakohtaisessa suunnittelumääräyksessä sanotaan, että taajamarakennetta ei tule laajentaa vt:n18 pohjoispuolelle. Maankäytön suunnittelussa on otettava huomioon kantatien linjaus keskustaan Kukontien kautta. Kuva 4: Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta: kaavamuutosalueen sijainti on merkitty kuvaan punaisella ympyrärajauksella Osayleiskaava Multian kunnassa on voimassa kunnanvaltuuston v hyväksymä Kirkonkylän osayleiskaava. Osayleiskaava on joiltakin osin vanhentunut. Osayleiskaava on oikeusvaikutukseton.

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 6 (15) Asemakaava Kuva 5: Multian Kirkonkylän osayleiskaava: keskellä suunnittelualue Multian kunnassa on voimassa vuosina tehdyt rakennuskaavat ja v valmistuneet asemakaavat. Asemakaavat on numeeristettu ja koottu yhdistelmäksi Kaavayhdistelmä ei ole lainvoimainen. Tämän selostuksen kuvassa 1 sivulla 2 on ote kaavayhdistelmästä Ahjomäen osalta. Voimassa olevassa kaavassa muutoskohteet on osoitettu AO, VL- sekä T- alueiksi Rakennusjärjestys Tonttijako ja rekisteri Rakennuskiellot Multian kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty Multian kunnanvaltuustossa. Rakennusjärjestys on tullut voimaan Alue on Multian kunnan ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja Päätökset, suunnitelmat, pohjakarttatilanne Aluetta koskevat selvitykset Kaavan pohjakartta 1:2000 on Suomen Kartoitus ja Mittaus SKM Oy:n laatima. Pohjakartta on hyväksytty keväällä Kaavatyön yhteydessä ei ole laadittu erillisselvityksiä.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 7 (15) ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.3 Asemakaavan suunnittelun tarve, suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 3.4 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Suunnittelun tavoitteina ovat asemakaavan muuttaminen yrittäjien toiveiden mukaisesti ja elinkeinotoiminnan tukeminen. Asemakaavan muutos- ja laajennus on tullut vireille kunnan ja yksityisten maanomistajien toimesta. Kaavamuutoksen osalliset (MRL 62 ) on lueteltu liitteenä 1 olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäväksi kaavaluonnoksen kanssa samanaikaisesti. Osallistumista ja vuorovaikutusmenettelyitä on esitelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmisteluvaiheessa pyydettiin viranomaisten lausunnot. 3.5 Asemakaavan tavoitteet ja valmisteluvaiheen palaute Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Suunnittelun tavoitteina ovat asemakaavan muuttaminen yrittäjien toiveiden mukaisesti ja elinkeinotoiminnan tukeminen. Osa Uuraistentietä muutetaan katualueeksi. Muutos liittyy laajempiin liikennesuunnittelullisiin tavoitteisiin Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Viranomaisten tavoitteet ja kaavan valmisteluvaiheessa saatu palaute Kaava-aluetta on laajennettu pohjoisen suuntaan ottamalla siihen mukaan aluevaraus Uuraistentien liittymän siirtoa varten. Kortteliin 103 on liitetty uusi pysäköintialue. Korttelin sisälle on osoitettu uusi erityisalue polttopuiden tekoa, säilytystä ja myyntiä varten. Alueella olevat mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet on pyritty ottamaan huomioon kaavasuunnittelussa. Luonnosvaiheen palautteen johdosta tehdyt tarkistukset Täydentyy prosessin kuluessa.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 8 (15) Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Toimiva aluerakenne: Asemakaavan tavoitteena on luoda toimivaa aluerakennetta olemassa olevia rakenteita hyödyntämällä (käyttötarkoitukseensa soveltuvat alueet sopivalla etäisyydellä keskustasta). Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Toteutuessaan asemakaava eheyttää Multian taajama-aluetta. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: Alueen luonnon ja maiseman erityispiirteet pyritään parhaalla tavalla hyödyntämään. Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet on huomioitu. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: Kaava yhdistää alueen virkistyskäyttöön liittyvät yhteysverkostot turvalliseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Uusi kunnallistekniikka jatkaa luontevasti olevia runkolinjoja. MRL 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Kaavan tavoitteet ovat linjassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa ja edistävät niiden toteutumista. 3.6 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot Suunnitteluprosessin aluksi on suoritettu maastokatselmuksia ja tutkittu vaihtoehtoisia rakennusten sijoittumismahdollisuuksia. Elinkeinoelämän tarpeet on otettu suunnittelulähtökohdaksi. Valmisteluvaiheessa kaavoituksen tavoitteet ovat täydentyneet, ja alueen käyttötarpeiden luonne tarkentunut.

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 9 (15) Kuva 6. Kaksi valmisteluvaiheen luonnosversiota. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne Mitoitus Korttelin 100 tonttien pinta-alat ovat: Tontti 1: m² Tontti 2: m² Korttelin 101 tonttien pinta-alat ovat: Tontti 1: m² Tontti 2: m² Tontti 3: m² Tontti 4: m²

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 10 (15) Korttelin 102 tontin pinta-ala on: Tontti 1: m² Korttelin 103 tonttien pinta-alat ovat: Tontti 1: m² Tontti 2: m² Tontti 3: m² Tontti 4: m² Tontti 5: m² Korttelin 103 tonttien pinta-alat ovat: Tontti 1: m² Tontti 2: m² Tontti 3: m² Tontti 4: m² Tontti 5: m² Tontti 6: m² 4.2 Aluevaraukset Korttelialueet Kortteli 100 sekä osia kortteleista 103 ja 104 on osoitettu TY-2 korttelialueiksi. Alueiden pääkäyttö on teollisuusrakennuksissa. Lisäksi alueille voidaan sijoittaa rajoitetusti toimintaa palvelevia myymälätiloja ja/tai huoltoa palvelevaa asumista. Tehokkuusluku on 0,8, ja rakennusten suurin sallittu kerrosmäärä on kaksi. Korttelissa 103 on lisäksi tontin 1 käyttöön osoitettua autopaikkojen korttelialuetta (LPA), jolle ei ole osoitettu rakennusalaa. Korttelissa 104 on Kunnallistekniikalle varattu energiahuollon korttelialue EN, jonka tehokkuusluku on 0,5 ja suurin sallittu kerrosmäärä kaksi. Kortteli 101 on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolla rakentamisen tehokkuusluku on niin ikään 0,8 ja suurin sallittu kerrosmäärä kaksi.

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 11 (15) Viheralueet Katu- ja muut alueet Korttelissa 102 sijaitsee Multian työväentalo. Kortteli on osoitettu Yleisten rakennusten korttelialueeksi. Suurin sallittu kerrosmäärä on yksi, ja tehokkuusluvuksi on osoitettu 0,3 Kortteleiden 101 ja 102 välille on osoitettu kapea puistoalue. Osa Ahjomäen keskiöön jäävästä lähivirkistysalueesta on säilytetty. Jalankululle ja pyöräilylle osoitettu yhteys Tukkitieltä Kisällikujalle on säilytetty kaavassa. Petäjävedentien eteläpuolinen osa Uuraistentiestä on muutettu katualueeksi, keskustien jatkeeksi. Uuraistentien pohjoiseen suuntaavan liittymän siirtoon hieman idemmäs on tehty aluevaraus. Korttelin 103 sisään jää E-1 -erityisalue, joka on osoitettu polttopuiden tekoon, säilytykseen ja myyntiin tarkoitetulle toiminnalle. Kisällikujan päädyssä olevan matonpesupaikan etualueen kaavamääräyksenä on E, erityisalue. 4.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset maisemaan, kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Yhdyskuntarakenne Yhdyskuntatalous Taajamakuva Palvelut ja työpaikat Liikenne Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Tekninen huolto Virkistys Kaava tukee Multian elinkeinoelämän kehittymiseen liittyviä mahdollisuuksia. Kaava mahdollistaa myös osalle teollisuustonteista toimintaa palvelevan asumisen. Kaavan mahdollistama rakentaminen tiivistää Multian Kirkonkylän keskustaa. Kaavan toteutuminen edellyttää uusien rakennuksien liittämistä kunnallistekniikkaan. Kaduksi muutettava tiealue liittää alueen paremmin osaksi Kirkonkylän keskustaa. Suunnitelma tukee Multian teollisuustoiminnan ja palvelujen kehittämistä. Samalla tuetaan työpaikkojen säilymistä alueella. Liikenneturvallisuus paranee Uuraistentien osan muuttuessa osaksi Keskustietä ja Uuraistentien pohjoiseen suuntaavan liittymän siirtyessä hieman idemmäksi. Suunnittelualueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaismuistoja. Työväentalo säilyttää sijaintinsa liikenteellisessä solmukohdassa. Alueen jätevedet johdetaan kunnan jätevesiverkostoon ja talousvesi otetaan kunnan verkostosta. Kaavassa on varattu alue uuden kaukolämpöaseman sijoituspaikalle. Osa alueella olevasta lähivirkistysalueesta säilyy kaavassa. Kävely- ja polkupyöräilyyhteys Tukkitieltä Kisällikujalle säilyy kaavassa. Korttelien 102 ja 101 välille osoitettu puistoalue säilyy kaavassa Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemarakenne, luonnonolot Pienilmasto Uuraistentien osan muuttaminen Keskustien osaksi vaikuttaa miljööseen merkittävästi. Korttelin 103 takaosiin sijoittuvilla uusilla pysäköinti- ja erityisalueilla on pirstova vaikutus yhtenäiseen lähivirkistysalueeseen. Kaavalla ei ole oleellista vaikutusta pienilmastoon.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 12 (15) Pohjavedet Luonnonsuojelu Alueella ei ole merkitystä pohjavedenoton kannalta. Suunnittelualueelta ei ole tiedossa erityisiä luontokohteita, joihin kaavalla olisi vaikutuksia Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Liikenneturvallisuus Ihmisten elinolot ja terveys, ympäristön puhtaus Kaava vaikuttaa merkittävästi liikenneturvallisuuteen. Uuraistentien osan muuttuessa katustatukselle mahdollistuu liittymien ottaminen suoraa keskustieltä tonteille. Petäjävedentien turvallisuus paranee, kun Uuraistentien liittymän siirtäminen hieman idemmäksi mahdollistuu. Jos toteutuksessa noudatetaan voimassaolevaa jätehuoltoon ym. liittyvää lainsäädäntöä, ei kaavasuunnittelun toteutuksella voida todeta olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen tai ympäristön puhtauteen. Mahdolliset pilaantuneet maa-alueet on kaavassa osoitettu mahdollisesti puhdistettaviksi tai kunnostettaviksi. 4.4 Kaavamerkinnät ja määräykset

16 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 13 (15) 4.5 Nimistö Uuden kadun nimi on Keskustie, nimistössä ei ole muita muutoksia.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta 14 (15) 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 5.1 Toteuttaminen ja ajoitus 5.2 Toteutuksen seuranta Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa heti kaavan saatua lainvoiman. Kunta valvoo rakennuslupien kautta alueen rakennusten ja ympäristörakentamisen sopeutumista alueen yleisilmeeseen. Tampereella FCG Finnish Consulting Group Oy Tarkastanut: Aulikki Graf arkkitehti SAFA Laatinut: Mari Kirjavainen suunnittelija, arkkitehti SAFA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot