SIJOITUSRAHASTON TILINPÄÄTÖSTIETOJA vuodelta 2006 Palautus viimeistään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITUSRAHASTON TILINPÄÄTÖSTIETOJA vuodelta 2006 Palautus viimeistään 26.3.2007"

Transkriptio

1 TALOUDELLISET OLOT / Rahoitusmarkkinat - EKONOMISTATISTIK / Finansmarknaden Tilastokeskus - Statistikcentralen / Puh. Tfn. (09) * SIJOITUSRAHASTON TILINPÄÄTÖSTIETOJA vuodelta 2006 Palautus viimeistään HUOM! Raportointitarkkuus on 1 euro Rahaston nimi: Osoite: Rahaston tyyppi (x): Osakerahasto Pitkän koron rahasto Rahamarkkinarahasto Yhdistelmärahasto Vipurahasto Rahasto-osuusrahasto Muu, mikä Tiedot antoi: Tiedusteluihin vastaa: Puhelin: Sähköposti: Tilaa merkintöjä varten: Tilastokeskuksen sijoitusrahastojen tilinpäätöstiedustelussa käytetään Valtiovarainministeriön asetuksen N:o 515/2004 mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavaa. Jos lomakkeen täyttämisen tai palautusajan suhteen syntyy ongelmia, ottakaa viipymättä yhteyttä Tilastokeskukseen. Pyydämme Teitä lähettämään myös sijoitusrahaston ja rahastoyhtiön toimintakertomuksen välittömästi niiden valmistuttua. Tiedustelut: Susanna Laine, p. (09) sähköposti: Palautusosoite (salattu tiedonvälitys): Postiosoite: Tilastokeskus / Taloudelliset olot Sijoitusrahastot / PL 6C Tilastokeskus RL70/TK560.10/350/2006

2 Rahaston nimi: Sisältää laskusäännön (summa) Sisältää laskusäännön (vertailu) Ero I SIJOITUSRAHASTON TULOSLASKELMA TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET 0 a) Arvopapereiden nettotuotot 1) -/+ b) Johdannaissopimusten nettotuotot 2) -/+ c) Osinkotuotot ja voitto-osuudet + d) Korkotuotot + e) Muut tuotot + 2. KULUT 0 a) Palkkiokulut 0 aa) Rahastoyhtiölle + ab) Säilytysyhteisölle + b) Korkokulut + c) Muut kulut + 3. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0 II SIJOITUSRAHASTON TASE V a s t a a v a a 1. Arvopaperit markkina-arvoon 2. Myyntisaamiset 3. Muut saamiset 0 a) Johdannaissopimusten arvonnousut b) Muut 4. Siirtosaamiset 5. Rahat ja pankkisaamiset 4) Vastaavaa yhteensä 0 V a s t a t t a v a a A RAHASTON ARVO 1. Rahaston arvo 5) B VIERAS PÄÄOMA 1. Ostovelat 2. Muut velat 0 a) Johdannaissopimusten arvonalennukset b) Muut 3. Siirtovelat Vastattavaa yhteensä 0 0 III LISÄERITTELYTIETOJA Arvopapereiden nettotuotoista: Luovutusvoitot Luovutustappiot Realisoitumattomat arvonnousut Realisoitumattomat arvonalennukset 2. Johdannaissopimusten nettotuotoista: Voitot Tappiot Realisoitumattomat arvonnousut Realisoitumattomat arvonalennukset 3. Rahat ja pankkisaamiset (ml. alle 3 kk:n pituiset sijoitustodistukset ja valtion velkasitoumukset) Talletukset Alle 3 kk:n pituiset sijoitustodistukset Alle 3 kk:n pituiset valtion velkasitoumukset Käteisraha Muut saamiset pankeilta siitä: talletustodistukset 4. Johdannaiset 5. Rahaston arvon erittely Rahaston arvo 1.1. Rahasto-osuuksien merkinnät + Rahasto-osuuksien lunastukset + Tuotonjako + Tilikauden voitto/tappio +/- 0 Rahaston arvo Osuuden omistajien lukumäärä Viitteet: 1) eritellään kohdassa ' III Lisäerittelytietoja', taulukko 1 2) eritellään kohdassa ' III Lisäerittelytietoja', taulukko 2 4) eritellään kohdassa ' III Lisäerittelytietoja', taulukko 3 5) eritellään kohdassa ' III Lisäerittelytietoja', taulukko 5

3 TÄYTTÖOHJEET TULOSLASKELMA Arvopapereiden nettotuotot Sekä osake- että korkosidonnaisten erien luovutosvoitot ja -tappiot sekä realisoitumattomat arvonnousut ja -alennukset nettoutettuina. Johdannaissopimusten nettotuotot Sekä osake- että korkosidonnaisten erien voitot ja tappiot sekä realisoitumattomat arvonnousut ja -alennukset nettoutettuina. Osinkotuotot ja voitto-osuudet Osakkeista saadut osinkotuotot ja tuotot muista sellaisista pääomasijoituksista, joiden määrä riippuu yhteisön voitonjakokelpoisista varoista. Myös toisesta sijoitusrahastosta tai yhteissijoitusyrityksestä saadut voitto-osuudet. Korkotuotot Pankkisaamisten ja arvopapereiden korkotuotot ja muut sellaiset korkoon rinnastettavat palkkiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella. Jos saamistodistuksesta on sitä hankittaessa maksettu enemmän tai vähemmän kuin sen nimellisarvo (mm. nollakorkolainat), hankintahinnan ja nimellisarvon erotuksesta tilikaudella kuuluva osa kirjataan korkotuottojen vähennykseksi tai korkotuotoksi, mikäli erotus on olennainen. Vastaerä kirjataan saamistodistuksen kirjanpitoarvon vähennykseksi tai lisäykseksi. Muut tuotot Osakelainauksesta saatu preemio ja saamatta jäävää käteisosinkoa vastaava vastike, valuuttamääräisten rahoituserien euroiksi muuttamisesta johtuneet kurssivoitot sekä rahaston toiminnasta saadut muut kuin edellä oleviin eriin luettavat tuotot. Palkkiokulut rahastoyhtiöille Rahastoyhtiölle maksetut palkkiot. Palkkiokulut säilytysyhteisölle Säilytysyhteisölle maksetut hoitopalkkiot sekä muut mahdolliset palkkiot. Korkokulut Korkokuluksi kirjataan muun ohessa sijoitusrahastoa ja tämän sopimuspuolta velvoittavin takaisinostositoumuksin myytyjen arvopapereiden takaisinosto- ja myyntihinnan erotus. Erotus kirjataan korkokuluksi ja siirtovelaksi sopimuksen voimassaoloaikana. Erään kirjataan lisäksi väliaikaisille rahaluotoille suoritettava korko. Muut kulut Valuuttamääräisten rahoituserien euroiksi muuttamisesta johtuneet kurssitappiot sekä rahaston toiminnasta aiheutuneet muut kuin edellä oleviin eriin luettavat kulut. Siirtosaamiset Siirtosaamisiin merkitään saamatta olevat korot ja muut tuotot oikaistuina tai täydennettyinä suoriteperusteiseksi sekä maksetut korko- ja meno-ennakot. Rahat ja pankkisaamiset Saamiset pankeilta sekä käteisvaroihin luettavat sijoitustodistukset ja valtion velkasitoumukset. Rahaston arvo Rahaston arvo Ostovelat Velat ostetuista arvopapereista. Muut velat - Johdannaissopimusten arvonalennukset Johdannaissopimuksen tekohetken arvon ja tilinpäätöshetken arvon välinen negatiivinen erotus. Muut velat - Muut Velat rahasto-osuuksista ja jaettavissa olevat maksamattomat voittoosuudet sekä vuoden aikana erääntyvät muihin eriin kuulumattomat velat. Myös sijoitusrahastoa ja tämän sopimuspuolta velvoittavin takaisinostoehdoin myytyjen arvopapereiden myyntihinta sekä väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa varten otetut rahaluotot. Siirtovelat Siirtovelkoihin merkitään maksamatta olevat korot ja muut kulut oikaistuina tai täydennettyinä suoriteperusteisiksi sekä saadut korko- ja muut tuloennakot. LISÄERITTELYTIETOJA 1. Luovutusvoitot ja luovutustappiot sekä realisoitumattomat arvonnousut ja arvonalennukset arvopapereiden nettotuotoista 2. Voitot ja tappiot sekä realisoitumattomat arvonnousut ja arvonalennukset johdannaissopimuksista 3. Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset eritellään "Talletuksiin", Käteisrahaan" ja "Muihin saamisiin pankeilta." Kohtaan "Rahat ja pankkisaamiset" luetaan myös alle 3 kk:n pituiset sijoitustodistukset ja valtion velkasitoumukset mikäli ne rahaston tilinpäätöksessä sisältyvät tase-erään "Rahat ja pankkisaamiset". Talletuksia ovat myös sekkitilit. 4. Johdannaiset Johdannaiset tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. 5. Rahaston arvon erittely 6. Osuuden omistajien lukumäärä TASE Arvopaperit markkina-arvoon Markkina-arvon laskemisessa noudatetaan rahaston sääntöjä. Sijoitusrahastoa ja tämän sopimusosapuolta velvoittavin takaisinostoehdoin myyty arvopaperi säilytetään taseessa myynti- ja takaisinostosopimuksesta huolimatta. Lainaksi annetut osakkeet ja osuudet säilyvät lainauksen aikana lainanantajan taseessa. Myyntisaamiset Saamiset myydyistä arvopapereista. Muut saamiset - Johdannaissopimusten arvonnousut Johdannaissopimuksen tekohetken arvon ja tilinpäätöshetken arvon välinen positiivinen erotus. Muut saamiset - Muut Saamiset rahasto-osuuksista sekä muualle kuulumattomat saamiset.

4 TALOUDELLISET OLOT / Rahoitusmarkkinat - EKONOMISTATISTIK / Finansmarknaden Tilastokeskus - Statistikcentralen / Puh. Tfn. (09) * PLACERINGSFONDENS BOKSLUTSUPPGIFTER för år 2006 Återsändningsdatum OBS! Rapporteringsnoggrannhet är 1 euro Placeringsfond: Adress: Fondtyp (x): Aktiefond Obligationsfond Penningmarknadsfond Blandfond Riskfond Fondandelsfond Annan, vilken Uppgifterna lämnades av: På förfrågningar svarar: Telefonnummer: E-post: För anteckningar: Statistikcentralen samlar in uppgifter om placeringsfondernas bokslut enligt den resultat- och balansräkningsscheman som är i Finansministeriets förordning Nr 515/2004. Om det uppstår problem i fråga om att fylla i blanketten eller i fråga om återsändningsdatum ber vi Er utan dröjsmål kontakta Statistikcentralen. Vi ber Er också skicka oss placeringsfondens och fondbolagens verksamhetsberättelser så fort de är klara. Förfrågningar: Susanna Laine, tfn. (09) e-post: Återsändningsadress: (krypterad förbindelse) Postsadress: Statistikcentralen / Ekonomistatistik Placeringsfonder / PB 6C STATISTIKCENTRALEN RL70/TK560.10r/50/2006

5 Placeringsfond: Funktionen innehåller en räkneregel (summa) Funktionen innehåller en räkneregel (jämförelse) Differens I PLACERINGSFONDENS RESULTATRÄKNING INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR 0 a) Nettointäkter från värdepapper 1) -/+ b) Nettointäkter från derivatinstrument 2) -/+ c) Dividendavkastning och vinstandelar + d) Ränteintäkter + e) Övriga intäkter + 2. KOSTNADER 0 a) Arvodeskostnader 0 aa) Till fondbolag + ab) Till förvaringsinstitut + b) Räntekostnader + c) Övriga kostnader + 3. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) 0 II PLACERINGSFONDENS BALANSRÄKNING A k t i v a 1. Värdepapper till marknadsvärde 2. Kundfordringar 3. Övriga fordringar 0 a) Derivatinstrumentens värdestegringar b) Övriga 4. Resultatregleringar 5. Kassa och bank 4) Aktiva sammanlagt 0 P a s s i v a A. FONDENS VÄRDE 1. Fondens värde 5) B FRÄMMÄNDE KAPITAL 1. Skulder till leverantörer 2. Övriga skulder 0 a) Nedskrivningar av derivatinstrument b) Övriga 3. Resultaregleringar Passiva sammanlagt 0 0 III SPECIFIKATIONER Av nettointäkter från värdepapper: Överlåtelsevinster Överlåtelseförluster Icke-realiserade värdestegringar Icke-realiserade nedskrivningar 2. Av nettointäkter från derivatinstrument: Vinster Förluster Icke-realiserade värdestegringar Icke-realiserade nedskrivningar 3. Kassa och bank (också placeringsbevis på mindre än 3 mån. och statsskuldförbindelser) Depositioner Placeringsbevis på mindre än 3 månader Statsskuldebrev på mindre än 3 månader Kontanta pengar Övriga fordringar hos banker därav: depositionsbevis 4. Derivater 5. Specifisering av fondens värde Fondens värde 1.1. Teckning av fondandelar + Inlösen av fondandelar + Utdelning av avkastning + Räkenskapsperiodens vinst/förlust +/- 0 Fondens värde Antalet andelsägare Fotnoter: 1) specificeras i punkt ' III Specifikationer', tabell 1 2) specificeras i punkt 'III Specifikationer', tabell 2 4) specificeras i punkt 'III Specifikationer', tabell 3 5) specificeras i punkt 'III Specifikationer', tabell 5

6 BLANKETTANVISNINGAR RESULTATRÄKNING Nettointäkter från värdepapper Överlåtelsevinster och -förluster samt icke-realiserade värdestegringar och nedskrivningar av både aktie- och ränterelaterade poster, netto. Nettointäkter från derivatinstrument Vinster och förluster samt icke-realiserade värdestegringar och nedskrivningar av både aktie- och ränterelaterade poster, netto. Dividendavkastning och vinstandel Dividendintäkter av aktier och intäkter av andra sådana kapitalplaceringar, där beloppet är beroende av sammanslutningens utdelningsbara tillgångar. Också vinstandelar i andra placeringsfonder eller fondföretag. Ränteintäkter Ränteintäkter av fordringar på banker och av värdepapper samt övriga sådana provisioner som kan jämställas med ränta och som definieras enligt tid och kapitalbelopp. Om placeringsfonden betalat mer eller mindre än det nominella värdet vid anskaffningen av ett fordringsbevis (bl.a. nollräntelån), bokförs den del av skillnaden mellan anskaffningspriset och det nominella värdet, som hänför sig till räkenskapsperioden, som minskning av ränteintäkterna eller som ränteintäkter, förutsatt att skillnaden är väsentlig. Motvärdet bokförs som minskning eller ökning av bokföringsvärdet för fordringsbeviset. Övriga intäkter Premium på aktiebelåning och vederlag som motsvarar utebliven kontant dividend, kursvinster som föranletts av omräkning av finansieringsposter i valuta till euro samt övriga intäkter av fondens verksamhet än de som nämns i posterna ovan. Arvodeskostnader till fondbolag Arvoden som betalas till fondbolag. Arvodeskostnader till förvaringsinstitut Förvaltningsarvoden och andra eventuella arvoden som betalas till förvaringsinstitut. Räntekostnader Som räntekostnad bokförs bland annat skillnaden mellan återköps- och försäljningspriset på värdepapper som sålts med återköpsvillkor som binder placeringsfonden och avtalsparten. Skillnaden bokförs som räntekostnad och resultatreglering under den tid avtalet är i kraft. I posten bokförs dessutom ränta som betalas på tillfälliga penningkrediter. Övriga kostnader Kursförluster som uppstått då finansieringsposter i valuta omvandlats till euro samt övriga kostnader som föranletts av fondens verksamhet än de som ingår i posterna ovan. BALANSRÄKNING Värdepapper till marknadsvärde Marknadsvärdet uträknas enligt fondens regler. Värdepapper som sålts med återköpsvillkor som binder placeringsfonden och avtalsparten kvarstår i balansräkningen trots försäljnings- och återköpsavtal. Aktier och andelar som utlånats kvarstår i lånegivarens balansräkning under lånetiden. Kundfordringar Fordringar för sålda värdepapper. Övriga fordringar - Derivatinstrumentens värdestegringar Den positiva skillnaden mellan värdet på derivatkontrakt vid tidpunkten för avtalet och bokslutsögonblicket. Övriga fordringar - Övriga Fordringar för fondandelar och fordringar som inte hör till andra poster. Resultatregleringar Som resultatregleringar bokförs utebliven ränta och övriga intäkter korrigerade eller kompletterade enligt prestationsprincipen samt betalda ränte- och utgiftsförskott. Kassa och bank Fordringar på banker samt bankcertifikat och statsskuldförbindelser som räknas till kassamedel. Fondens värde Fondens värde Skulder till leverantörer Skulder på köpta värdepapper. Övriga skulder - Nedskrivningar av derivatinstrument Den negativa skillnaden mellan värdet av derivatkontrakt vid tidpunkten för avtalet och värdet vid bokslutet. Övriga skulder - Övriga Skulder för fondandelar och utdelningsbara obetalda vinstandelar samt skulder som inte ingår i andra poster och som förfaller under året. Också försäljningspriset för värdepapper som sålts med återköpsvillkor som binder placeringsfonden och avtalsparten samt tillfälliga penningkrediter som upptagits för placeringsfondverksamhet. Resultatregleringar Bland resultatregleringar bokförs uteblivna räntor och övriga kostnader korrigerade eller kompletterade enligt prestationsprincipen samt erhållna ränteförskott och övriga inkomstförskott. SPECIFIKATIONER 1. Överlåtelsevinter och överlåtelseförluster samt icke-realiserade värdestegringar och nedskrivningar av nettointäkter från värdepapper 2. Vinster och förluster samt icke-realiserade värdestegringar och nedskrivningar av nettointäkter från derivatinstrument 3. Kassa och bank Pengar och fordringar på banker specificeras i punkter "Depositioner", Kontanta pengar och Övriga fordringar på banker. Även bankcertifikat och statsskuldförbindelser med en löptid upp till 3 månader ingår i denna punkt om de i fondens bokslut ingår i balansräkningsposten "kassa och bank". Också checkräkningar är depositioner. 4. Derivatinstrument Derivatinstrument till marknadsvärdet vid bokslutet. 5. Specifisering av fondens värde 6. Antalet andelsinnehavare Specifisering av fondens värde

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN KYSELYN OHJE 1 (10) SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) - OHJE RAPORTOINTIA VARTEN Versio 3.0 Voimassa alkaen 1.3.2014 Deleted: 2 Deleted:.1 Deleted: 1 Raportointi tämän ohjeen mukaisena alkaa

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09) 1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2011 Statistik över kommunens /

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I

Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi Osa I Del I Aluetaloustilastot Statistik över regional ekonomi PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Telefax 09-1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän taloustilasto 2005 Statistik över kommunens

Lisätiedot

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN

YHTEYSHENKILÖ TILASTOKESKUKSESSA / KONTAKTPERSON I STATISTIKCENTRALEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄ- MINISTERIÖ KOMMUNIKATIONSMINISTERIET TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Postiosoite Postadress Tiedot kerää Uppgifterna samlas in av TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN PL 6B, 00022

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012. 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2012 329/2012 Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta,

Lisätiedot

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI

INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 1. OMAN PÄÄOMAN TUOTTO % (ROE) Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - verot x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus

Lisätiedot

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014

1 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELEN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Taloutta kuvaavia tunnuslukuja 2 Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11 Muut sähköliiketoiminnot, tuloslaskelma

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6

1 Soveltamisala ja määritelmät 5. 1.1 Soveltamisala 5. 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 6 Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat Dnro FIVA 8/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II

Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över kommunens / samkommunens ekonomi och verksamhet Osa II Del II Taloudelliset olot Ekonomistatistik PL 6C PB 6C 00022 TILASTOKESKUS STATISTIKCENTRALEN Puh. Tfn (09) 17 341 Faksi Fax (09)1734 3662 Kunnan / kuntayhtymän talous- ja toimintatilasto 2010 Statistik över

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 509. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 509. Laki. vahingonkorvauslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 509 515 SISÄLLYS N:o Sivu 509 Laki vahingonkorvauslain muuttamisesta... 1437 510 Laki liikennevakuutuslain 6 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014

FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014 1(9) FINREP-liitetaulukoiden täyttöohjeet 2014 FINREP-LIITETAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 2014... 1 Yleiset... 1 FA-liitetaulukko... 3 FA11A Korkotuotot... 3 FA11B Korkokulut... 3 FA14 Osinkotuotot... 4 FA16A

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga

LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING milj.euro - 01-02 - 03-04 - 05-06 19,2 20,4 22,4 26,1 28,1 32,4. 0,4 muut tuotot övriga TOIMINTA VERKSAMHET J O H T A J A N K A T S A U S Kertomusvuosi oli Kokkolan Energian 101. toimintavuosi. Kokkolan Energia toimii kunnallisena liikelaitoksena, jota johtaa kymmenjäseninen energiajohtokunta.

Lisätiedot

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal...

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET

TULOSLASKELMAN KAAVA JA TÄYTTÖOHJEET 1(10) LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen (VMA) 9 :n 1 momentin mukaisesti luottolaitos

Lisätiedot

Rahastoraportti. Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2011

Rahastoraportti. Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2011 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2011 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet VESSÖNET ANL OSK STADGAR 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 1 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2014 2 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning Omistajakunnat/ Henkilömäärä/ Omistusosuus/ Ägarkommuner Invånarantal Ägarandel Isojoki/Storå 2 198 5,40 % Kurikka (Jurva) 3

Lisätiedot

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA

INGÅ KOMMUN. Balansbok 2014 INKOON KUNTA INGÅ KOMMUN Balansbok 2014 INKOON KUNTA Tasekirja 2014 Innehållsförteckning Sisällysluettelo VERKSAMHETSBERÄTTELSE TOIMINTAKERTOMUS... 1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2012

Määräykset ja ohjeet 14/2012 Määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014

TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 TILINPÄÄTÖS BOKSLUT 2014 KV hyväksynyt 08.06.2015 34 STF godkänt 08.06.2015 34 TILINPÄÄTÖS 2014 BOKSLUT 2014 SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida 1 TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 1.1 OLENNAISET

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2010

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2010 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2010 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 MAATALOUDEN INTERVENTIORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007 2 SISÄLTÖ Sivu ALLEKIRJOITUKSET... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007... 7 1.1. JOHTOKUNNAN KATSAUS... 7 1.2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 8 1.3.

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26. 13.3.2015 L 68/69 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä

Lisätiedot