Radio ja televisiotoimittajien liitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radio ja televisiotoimittajien liitto ry"

Transkriptio

1 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä yhteisiä etuja ja kehittää niiden välistä yhteistyötä sekä tukea jäsenyhdistyksien edunvalvontaa. RTTL:n päätehtäviä ovat sähköistä mediaa koskeva viestintäpoliittinen vaikuttaminen, tekijänoikeuksien puolustaminen ja vaikuttaminen Suomen Journalistiliitossa (SJL). RTTL puolustaa toiminnassaan journalismia ja sananvapautta. Vaikea taloustilanne on pitkittynyt jo usean vuoden mittaiseksi. Mediasektorillakin on odotettu jo nousua aallonpohjasta, mutta näyttää siltä, että taloussuhdanteet heikkenevät edelleen. Samaan aikaan median käytössä on tapahtunut murros, jonka nopeus on yllättänyt niin kaupalliset mediayhtiöt kuin Yleisradionkin. Tämä on johtanut vakaviin seurauksiin. Sähköisen median yhtiöissä on ollut YT neuvotteluja toisensa jälkeen, suurimpana Ylen YT neuvottelut, jotka koskivat syksyllä 2014 yli tuhatta työntekijää. Sähköisen median työpaikat ovat vähentyneet ja työnantajien asenteet koventuneet. Yhä useampi RTTL:n jäsen on joko työttömänä, vuokratyöntekijänä, tarvittaessa töihin tulevana, alihankkijoiden palveluksessa, freelancerina tai yrittäjänä. Työpaikkojen vähentyminen, työttömyyden lisääntyminen ja vajaatyöllisyys ovat jonkin verran laskeneet RTTL:n työssäkäyvien jäsenten määrää, mutta tilannetta on tasoittanut Ylen designtyöntekijöiden siirtyminen Teatteri ja mediatyöntekijöiden liitosta (TeMe) Suomen Journalistiliiton (SJL) jäseniksi. Suomen Journalistiliitosta tulevat jäsenmaksupalautukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla usean vuoden ajan, ja oma sijoitustoiminta on pitänyt RTTL:n talouden suhteellisen vakaana. Tulevana vuonna tilanne voi kuitenkin muuttua muun muassa Yleisradion irtisanomisten myötä, ja jatkossa RTTL:n on suunniteltava talouttaan entistä huolellisemmin. Vaikka mediatalous onkin kriisissä, journalismi voi hyvin monilla sektoreilla. Alati kasvavassa informaatiotulvassa on tärkeää, että monipuolinen ja riippumaton journalismi pystytään turvaamaan. RTTL jatkaa työtä riippumattoman ja laadukkaan journalismin puolesta Suomessa ja yhteistyötahojen kanssa myös muualla Euroopassa ja koko maailmassa. Sähköisen median ja printtimedian työnkuvien lähestyessä toisiaan on tärkeää saada media alalle yhtenäiset työehdot. Siitä ensimmäisenä merkkinä ovat MTV:n ja Yleisradion työehtojen yhdistämispyrkimykset. RTTL toimii sen puolesta, että media alan työehtosopimukset yhdistettäisiin tulevaisuudessa mahdollisimman pitkälle. Tekijöiden oikeuksia omiin teoksiinsa on pyritty heikentämään tai poistamaan kokonaan. RTTL jatkaa tekijöiden moraalisten ja taloudellisten oikeuksien puolustamista ja korostaa, että

2 2 tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille ja niistä voidaan luopua vain tekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella. RTTL on SJL:n suurin jäsenyhdistys ja toimii vahvana vaikuttajana SJL:n valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa. Osallistumme liiton toiminnan kehittämiseen yhdessä muiden SJL:n jäsenyhdistysten kanssa. Suurimpana ryhmänä toimimme valtuustossa vastuullisesti ja yhteistyöhakuisesti. Vuonna 2015 Journalistiliiton hallituksessa aloittavat joulukuussa 2014 valitut henkilöt. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa ei vielä tiedetä, kuka on SJL:n puheenjohtaja seuraavien neljän vuoden ajan. RTTL:n oma ehdokas on nykyinen puheenjohtaja Arto Nieminen. RTTL:llä on vuoden 2015 alussa noin jäsentä, joista työssäkäyviä on vajaat EDUNVALVONTA RTTL ei ole neuvotteluosapuoli työehtoja koskevissa asioissa, vaan RTTL:n jäsenyhdistykset hoitavat itsenäisesti jäsentensä edunvalvonnan yhteistyössä SJL:n kanssa. Järjestäytymättömän tuotantoyhtiökentän osalta edunvalvontavastuu on SJL:llä. RTTL:n päätavoite edunvalvonnassa on sähköisen median yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaaminen. RTTL tukee Ylen ja MTV:n ohjelmatyöntekijöiden yhteisiä tavoitteita työehtosopimusten yhdistämisprosessissa. RTTL osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen alan työehtojen ja työpaikkojen puolustamiseksi. RTTL:n jäsenistöä koskevat seuraavat työehtosopimukset: YLE YOT/SJL (voimassa asti) Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on voimassa marraskuun loppuun 2016 asti. Sopimus koskee myös syksyllä 2014 liikkeenluovutuksella Ylestä Aito Tehdas Oy:n palvelukseen siirtyneitä työntekijöitä. Palkkoja ja palkkataulukoita sekä euromääräisiä lisä korotetaan alkaen 0,4 prosenttia. Sopimuskauden 2. jakson ( ) palkankorotuksista sovitaan mennessä. Ylessä käytiin raskaat YT neuvottelut syksyllä Yleisradio perusteli henkilöstön vähentämiseen johtaneita YT neuvotteluja indeksikorotuksen jäädytyksen vaikutuksilla sekä median käytön muutoksilla, erityisesti verkkokäytön lisääntymisellä. Yhtiö arvioi neuvottelujen alussa, että indeksikorotuksen jäädytykseen perustuva kustannusten karsimisen tarve olisi vuonna miljoonaa euroa. Ylen ohjelmatyöntekijät (YOT) ry piti yhtiön johdon esittämiä perusteluja ristiriitaisina ja osin jopa virheellisinä, sillä Viestintäviraston ilmoituksen mukaan jäädytys leikkasi suunniteltua rahoitusta vain noin neljä miljoonaa euroa. YOT:n mukaan tämä olisi pystytty säästämään suhteellisen helposti ilman irtisanomisia ja henkilöstövähennykset olisi voitu hoitaa

3 3 luonnollisen poistuman kautta vuoden 2017 loppuun mennessä. Neuvottelujen päättyessä yhtiö ilmoitti 74 vakinaisessa työsuhteessa olevan työntekijän irtisanomisesta. Kun mukaan lasketaan eläköitymisen ja määräaikaisten sopimusten päättymisen kautta poistunut työvoima ja freetyön vähentäminen, yhtiöstä häviää yhteensä 160 henkilötyövuotta. Suurin osa irtisanomisista johtui toimintojen ulkoistamisista, eikä niistä koitunut yhtiölle säästöä. YT neuvottelujen alettua SJL/YOT keskeytti yhtiön kanssa käydyt neuvottelut työehtosopimukseen sisältyvästä palkkausjärjestelmäuudistuksesta, ja neuvottelujen jatkuminen on toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa vielä epäselvää. MTV MOT/SJL (voimassa asti) Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän keskusliiton välillä solmittu MTV Oy:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva sopimus on voimassa maan yleisen nk. työllisyys ja kasvusopimuksen mukaisesti. Työehtosopimus koskee lähes kaikkia MTV:n kaikille julkaisualustoille (tv kanaville ja nettiin) ohjelma ja sisältötyötä tekeviä työntekijöitä, jotka ovat Journalistiliiton jäseniä. Se koskee tietysti MTV:n vakituisia ohjelmatyöntekijöitä, mutta myös Nouhau Professional vuokratyöyhtiön kautta MTV:lle työskenteleviä ohjelmatyöntekijöitä sekä sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuneiden ulkoistuksien kohteeksi joutuneita ohjelmatyöntekijöitä. MTV ulkoisti syyskuussa teknistä työntekijää Ericssonille ja 10 graafista työntekijää Valve Oy:lle. Molemmissa yhtiöissä säilyy liikkeenluovutuslainsäädännön mukaisesti voimassa MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus kauden loppuun MTV:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus on siis hajotettu tai levitetty yli yhtiön rajojen MTV:n tekemien ratkaisujen myötä. Yhtiö pyrkii yhä enemmän hankkimaan työvoimaa ulkopuolelta, siksi se ulkoistaa ja käyttää vuokratyövoimaa. Tällainen meno vaikeuttaa merkittävästi edunvalvontaa, koska MTV:n ohjelmatyöntekijöiden luottamusmies ei voi mennä edunvalvojaksi toisiin firmoihin, vaan neuvoo jäseniä ikään kuin aidan takaa. Ongelmallisin kohta edunvalvonnassa on Nouhau Production yhtiö, joka kutsuu itseään tuotantoyhtiöksi. Sen työntekijöissä on myös liittomme jäseniä, mutta Nouhau Productions ei noudata mitään työehtosopimusta vedoten siihen, että se on riippumaton tuotantoyhtiö. Silti sen työntekijät työskentelevät MTV:n tiloissa, MTV:n laittein ja MTV:n työnjohdon alaisuudessa. He tekevät lähinnä nettiin muuta sisältöä kuin päivittäistä uutistyötä. Tämä edunvalvonta asia on niin sanotusti vaiheessa. MTV:n Ohjelmantyöntekijät ry:hyn kuuluu myös iso joukko Directors Cut yhtiön palveluksessa olevaa studioteknistä henkilökuntaa, jotka ovat Elokuva ja tv työtä koskevan työehtosopimuksen piirissä. Sopimuksen ovat työntekijäpuolelta allekirjoittaneet Teatteri ja Mediatyöntekijät ry (TeMe) ja Suomen Journalistiliitto.

4 4 Sanoma Entertainment NOT/SJL (neuvottelut käynnissä) NOT/SJL sopimus kattaa käytännössä Sanomien radioiden journalistisen henkilöstön. Marraskuun alkuun mennessä uutta sopimusta ei ole vielä saatu neuvoteltua, mutta keskustelut työnantajan kanssa sopimuksen uusimiseksi on aloitettu. Aiemmin sama työehtosopimus kattoi myös Nelosen uutisten journalistit, mutta viimeinenkin sidos tähän työehtosopimukseen Helsingin Sanomissa tehtävään videotuotantoon katkesi lokakuun 2014 alussa, kun lehdistön työehtosopimus astui voimaan uudella, laajennetulla soveltamisalalla. Ilta Sanomissa ja Helsingin Sanomissa tehtävään sähköiseen journalistiseen työhön sovelletaan siis tästedes lehdistön työehtosopimusta. NOT/SJLsopimuksen neuvotteluissa on tarkoitus päivittää sopimuksen nimi ja soveltamisala vastaamaan nykytilannetta. Palkankorotuksissa ja sopimuksen kestossa noudattelisimme lehdistön sopimusta. Uudessa videotuotantoja tekevässä Sanoma Creative Studiossa ei vielä noudateta mitään työehtosopimusta. Sanoma Creative Studion liittämisestä jompaankumpaan sopimukseen on tarkoitus saada päätös aikaan neuvotteluiden yhteydessä. Yhtyneet sopimus (voimassa asti) Yhtyneet sopimus takaa Yleisradiolle työskenteleville freelancereille minimipalkkiot. Käytännössä tämä on usein merkinnyt sitä, että minimipalkkiot ovat muodostuneet myös maksimipalkkioiksi. Sopimus kuitenkin määrittelee myös tilanteet, joissa palkkioita on syytä korottaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus, työhön tarvittava aika, tekijän journalistinen tai taiteellinen osaaminen, työn laatu, työsuorituksen määrä, esiintymisosaaminen ja kielitaito. Myös ohjelmantekijän tekemän teknisen työn (kuvaus, äänitys, leikkaus) pitää korottaa palkkiota. Sopimuksessa on määritelty myös kokemuslisä, joka korottaa palkkiota vähintään viisi prosenttia. Aikaisemmin palkkiokiistoissa on tyydytty korostamaan minimipalkkioista kiinnipitämistä; jatkossa on korostettava myös sitä, että jokainen työkeikka pitää arvioida yksilöllisesti ja minimipalkkioita on korotettava, jos siihen on syytä. Vuoden 2015 aikana Yhtyneet sopimuksen kieliasu uudistetaan työryhmätyönä, johon kuuluu sekä Yleisradion että Suomen Journalistiliiton edustajia. Yhtyneet sopimuksen valvonnasta vastaa freelance luottamusmies yhdessä Freelanceammattiosasto FAO:n puheenjohtajan kanssa. RTTL vastaa freelance luottamusmiehen palkkiokuluista ja saa kustannuksiin tukea Yleisradiolta. Elokuva ja tv työtä koskeva työehtosopimus (voimassa asti) Elokuva ja televisiotyötä koskevan työehtosopimuksen voimassa oloa on jatkettu vuodella. Sopimuksen uudistamista käydään parhaillaan neuvotteluja, ja tavoitteena on saada aikaan sopimus, joka tyydyttää kaikkia osapuolia ja saa mahdollisimman monen tuotantoyhtiön järjestäytymään ja liittymään sopimuksen piiriin.

5 5 Ålands Radio och TV (sopimukseton tila, aiemmin YOT:n työehtosopimusta) Neuvottelujen aloiteltiin keväällä, mutta niiden tämänhetkisestä tilanteesta ei ole tietoa. Keväällä työntekijöiden tavoitteena oli säilyttää ehdot Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen mukaisina. Mediarinki Oy (voimassa asti) Vuokratyöyritys Mediaringin työehdot ovat Elokuva ja tv työtä koskevan työehtosopimuksen mukaiset. Käännöstoimisto Pre text (voimassa asti, neuvottelut käynnissä) Neuvotteluja av käännöstoimistoja koskevan yleissitovan työehtosopimuksen solmimiseksi käydään parhaillaan. Marraskuun puolivälissä neuvotteluissa olivat mukana kaikki avkäännöstoimistot: Pre Text, Rosmer International Osk, SDI Media, Stellar Text ja myös BTI Studios. Av kääntäjiä neuvottelussa edustavat Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat. RTTL tukee av kääntäjien ponnisteluja yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. 3. JÄSENTILAISUUDET Toimintavaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja järjestää yhteisiä tilaisuuksia jäsenistölle. Keväällä järjestetään tukihenkilö viisikkopäivä, syksyllä kaksipäiväiset tukihenkilöpäivät ja tarpeen mukaan loppuvuodesta yksipäiväinen viisikkopäivä. Tukihenkilö ja viisikkopäivät on tarkoitettu jäsenyhdistysten tukihenkilöiden ja luottamushenkilöiden kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen. Yhteistyössä Journalistiliiton ja oppilaitosten kanssa pyritään järjestämään alan opiskelijoille tapaaminen pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on tiedottaa alan harjoittelu ja työehdoista sekä hankkia liittoon uusia jäseniä. Lisäksi tehdään tarpeen mukaan oppilaitosvierailuja. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös alueellisia tapahtumia, koulutusta ja jäsentilaisuuksia joko yksin tai yhteistyössä paikallisten sanomalehtimiesyhdistysten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään muita tapahtumia ja tilaisuuksia, joilla tuetaan työssä jaksamista. Jäsentilaisuuksien tavoitteena on välittää tietoa alan yhteisistä kysymyksistä ja lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista eri työnantajille työskentelevien jäsenten välillä.

6 6 4. TEKIJÄNOIKEUDET Tekijänoikeusvaliokunta seuraa mediakentän muutoksia ja niiden vaikutuksia tekijänoikeuksiin. Valiokunta valmistelee hallitukselle lausuntoja ja kannanottoja, joilla pyritään puolustamaan tekijöiden taloudellisia ja moraalisia oikeuksia. Vuonna 2015 valiokunta pyrkii järjestämään tekijänoikeuksiin liittyvää koulutusta yhdistysten hallituksille, liiton aktiiveilla ja asiasta kiinnostuneille jäsenille yhteistyössä Kopioston ja Suomen Journalistiliiton kanssa. Jakelukanavien lisääntyminen ja uudet hyvitysmaksun piiriin kuulumattomat tallennealustat ovat romahduttaneet hyvitysmaksuista saatavat korvaukset. Hyvitysmaksujärjestelmän säilyttäminen ja ajantasaistaminen ovat tekijäjärjestöjen keskeisempiä tavoitteita myös ensi vuonna. RTTL toimii aktiivisesti tekijänoikeuksia valvovassa Kopiostossa. Valiokunnan jäsenet tekevät aktiivisesti yhteistyötä SJL:n tekijänoikeusvaliokunnan kanssa laatien muun muassa lausuntoja. Läheistä yhteistyötä tehdään myös muiden tekijäjärjestöjen kanssa Tekijäfoorumin kautta. Ajankohtaisista tekijänoikeusasioista tiedotetaan liiton nettisivuilla, jäsentiedotteissa ja Liiton Arkissa. 5. VIESTINTÄPOLITIIKKA RTTL:n viestintäpoliittinen valiokunta seuraa sähköisessä mediassa tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin. Valiokunta ottaa osaa alan eettisistä kysymyksistä käytävään keskusteluun. Viestintäpoliittinen päätapahtuma on RTTL:n oma mediaseminaari syksyllä Seminaarin järjestelyissä pyritään jatkamaan yhteistyötä SJL:n, Yleisradion ja kaupallisen median kanssa. Tarpeen vaatiessa järjestetään muita viestintäpoliittisia tilaisuuksia. Viestintäpoliittinen valiokunta seuraa myös kansainvälistä kehitystä BREG ryhmän kautta EFJ:ssä. RTTL tekee aikaisempien vuosien tapaan ehdotuksia valtion tiedonjulkistamispalkintojen saajiksi. Ehdotusten kokoamisesta vastaa RTTL:n tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä. 6. TIEDOTUSTOIMINTA Liiton tiedotustoimintaa hoidetaan sivujen, sähköisten uutiskirjeiden ja nettiarkin kautta. RTTL:n painettu jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen keväällä ja toinen loppusyksyllä. Lehden sisällöstä vastaa RTTL:n tiedotustoimikunta ja sen päätoimittajana on RTTL:n puheenjohtaja. Nettiarkkia julkaistaan noin kerran kuukaudessa ja sähköisiä uutiskirjeitä

7 7 tarpeen mukaan pikatiedotuksena. Epävirallisena ja vapaamuotoisena tiedotus ja keskustelukanavana toimivat RTTL:n facebook sivut. 7. YHDISTYKSET JA OSASTOT RTTL:n yhdistyksiä ovat olleet Freelance ammattiosasto FAO Frilansarnas fackavdelning ry, MTV:n Ohjelmatyöntekijät MOT ry, Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry, YMT Yhdistyneet mediatyöntekijät ry ja Ylen ohjelmatyöntekijät Rundradions programarbetare ry (YOT), jolla on kuusi osastoa: Alue, Pasila, Tohloppi, Ruuti, Svenska fackavdelningen SFA ja Tuotannon osasto (Hki). Marraskuussa 2014 perustettu Aito Tehtaan työntekijöiden yhdistys liitetään RTTL:n jäseneksi loppuvuodesta Yhdistykset hyväksyvät toimintasuunnitelmansa vuosikokouksissaan. Sanomien organisaatiossa tapahtuneista muutoksista huolimatta Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry jatkaa RTTL:n jäsenyhdistyksenä. Senioriosasto Vanhat Ketut Gamla Rävar Osasto toimii RTTL:n eläkkeellä olevien jäsenten yhdyssiteenä ja järjestää keskustelu ja viihdetilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja muuta toimintaa. 8. TALOUS Yleinen taloustilanne jatkuu edelleen epävarmana. Sijoitustoiminnan tuotot ovat kuitenkin olleet viime vuosina odotettua hieman parempia, ja odotukset vuodelle 2015 ovat tästä syystä hieman korkeammat kuin edellisenä vuonna. Jäsenistön eläköityminen, työttömyyden kasvu ja kassamaksujen kohoaminen alentavat SJL:n jäsenmaksutuloa ja pienentävät myös yhdistyksille tulevia jäsenmaksupalautuksia. Siksi RTTL:n talouden seurantaan ja kulukuriin kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. RTTL:n asiamies jää eläkkeelle 31.3., ja uusi asiamies on aloittanut syyskuussa Vuoden 2015 talousarviossa RTTL:n toimintamenot katetaan pääosin jäsenmaksupalautuksilla. Talousarvion alijäämä katetaan sijoitusten tuotolla ja käyttörahastoa purkamalla.

8 8 Sijoitukset Toimintavuoden 2015 sijoitustuotot ovat Mombasan hiekkarantaa. Siitä voi haaveilla, mutta sinne ne vain mereen huuhtoutuvat haaveet ja hiekat linnoineen. Eletään siis hissuksiin ja pidetään huivista kiinni. Aiempina vuosina tehdyt kiinteistösijoitukset alkavat olla kypsässä vaiheessa, joten ilman täyttä romahdusta ne ehkä tuottavat sen minkä ovat ennakoineet. Omista osakkeista saadaan parhaassa tapauksessa kohtuullinen osinkotuotto, sillä keskeiset salkkumme yhtiöt ovat vakaita ja vauraita. Nokiakin. Euroopan taloustilanteen kehittymistä on silti syytä seurata valppaasti ja tarvittaessa harkita suorien osakeomistusten vähentämistä niistä yhtiöistä, jotka kriisistä eniten nilkkaansa ottaisivat. Osakerahasto kannattaa pitää, mutta sieltä on turha odottaa muuta kuin hyvät juhannukset. Metsälaina pidetään salkussa edelleen. Salkkumme pieni kuopus, kehittyvien maiden omavaluuttaiset korkopaperit, on testi siitä, miten tämä isojen keskuspankkien kyhäämä separaattori lopulta toimii.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä yhteisiä etuja ja kehittää niiden

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 Journalistien liitosta media-alan liitoksi Journalistiliitto on suomalaisen mediakentän keskeinen toimija, jonka tärkein tehtävä on liiton jäsenten

Lisätiedot

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry / luonnos hallituksen esitykseksi kevätedustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry / luonnos hallituksen esitykseksi kevätedustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry / luonnos hallituksen esitykseksi kevätedustajakokoukselle Vuosikertomus 2014 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli Radio- ja televisiotoimittajien liitolle kiireinen. Media-alan

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012

JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 JOURNALISTILIITON VUOKRATYÖOHJE 23.5.2012 SAATTEEKSI Vuokratyö on uudenlainen työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Erityisesti Ruotsissa jo monta sataa

Lisätiedot

nettiarkin TES-extra

nettiarkin TES-extra RTTL:n jäsentiedote 2/2013 www.rttl.fi Tässä tiedotteessa: * Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen kertoo, millaisissa tunnelmissa valmistaudutaan tessupervuoden 2013 neuvotteluihin * Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry / hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle Toimintakertomus 2015 1. YLEISTÄ Yt-neuvotteluja, ulkoistamisia ja Yle-kritiikkiä - Radio- ja televisiotoimittajien

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007

Yleisradion. digisopimus 14.6.2007 1 Yleisradion digisopimus 14.6.2007 2 SOPIMUS 14.6.2007 1. Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Yleisradion ja allekirjoittajajärjestöjen välillä solmitun Yhtyneet-sopimuksen piirissä tehtyyn suojattuun

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin:

Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Yleisesti puhutaan liiton jäsenyydestä, mutta oikeasti homma menee näin: Sinä olet jäsen ammattiosastossa eli Jyväskylän Kirjatyöntekijäin Yhdistyksessä (JKY) JKY ja noin 300 muuta ammattiosastoa ovat

Lisätiedot

SUOMEN JOURNALISTI- LIITON FREELANCER- STRATEGIA 2012

SUOMEN JOURNALISTI- LIITON FREELANCER- STRATEGIA 2012 SUOMEN JOURNALISTI- LIITON FREELANCER- STRATEGIA 2012 Freelancereiden rooli liitossa kasvaa Journalistisesta työstä entistä suuremman osan tekevät tänä päivänä freelancerit. Valtaosa päätoimisista freelance-

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy

Lukijatutkimus 2015. Tutkimusraportti 11.8.2015 Focus Master Oy Lukijatutkimus 05 Tutkimusraportti.8.05 Focus Master Oy Lukijaprofiili () työtehtävät % työnantaja % toimittaja 9 tuottaja / toimitussihteeri toimituksen esimies / päällikkötoimittaja freelancetoimittaja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu.

Tilinpäätös 2014. Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu. Tilinpäätös 2014 Tasekirja 31.12.2014 o Tekstiosa o Tuloslaskelma o Tase o Tilinpäätöksen liitetiedot o Allekirjoitussivu o Liitteet Tilintarkastajien lausunto SUOMEN JOURNALISTILIITTO

Lisätiedot

Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma

Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma Uusien verkkopalvelujen edistäminen tekijänoikeuspolitiikassa - Tekijänäkökulma Lottaliina Lehtinen lakiasiainpäällikkö Suomen Muusikkojen Liitto ry Tekijäfoorumin työvaliokunnan jäsen Tekijäfoorumi Animaatioklinikka

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28

Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 Liite 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto 65 08.03.1999 28 1728-1999 (102) Paikallinen virka- ja työehtosopimus noudatettavista palvelussuhteen ehdoista ja menettelytavoista,

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry /hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry /hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry /hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle Vuosikertomus 2013 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton toimintaa vuonna 2013 hallitsivat TES ja YT neuvottelut.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa.

Jäsenmaksu on 1,4 % veronalaisesta palkasta ja sen voi vähentää verotuksessa. Liittymällä Sähköliiton jäseneksi olet hyvässä seurassa. Meitä sähköliittolaisia on noin 36 000 ajamassa parempia työehtoja kaikille. Meitä on niin rakennustyömailla, voimalaitoksissa ja tehtaissa kuin

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) on viiden itsenäisen yhdistyksen kattojärjestö. RTTL:n päätehtäviä ovat osallistuminen

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VARASTO-

Lisätiedot

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta.

Sisältö. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin,

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana

PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa PTY kuntaomisteisten organisaatioiden edunvalvojana Työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Kuntamarkkinat, Helsinki Katri Tonteri Palvelulaitosten työnantajayhdistys

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN

AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN 1.1.2014 1(6) AUDIOVISUAALISEN TYÖN PALKKIOT 1.5.2014 ALKAEN Tekstit voimassa 1.1.2014 lukien. Palkkiot voimassa 1.5.2015 alkaen. Ohjelmat on jaettu palkkioitten kannalta ajankäytön ja vaativuuden perusteella

Lisätiedot

Valtuuston järjestäytymiskokous

Valtuuston järjestäytymiskokous 1 Aika Paikka (ke pe) Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen avaa kokouksen. 1.2 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT

LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT LUOTTAMUSMIESVALINTASÄÄNNÖT 1. Yleistä Luottamusmiesvalinnoissa noudatetaan Palvelualojen Ammattiliitto PAMin hallituksen vahvistamia luottamusmiesvalintoja koskevia sääntöjä. Näillä säännöillä ei ole

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2014 2017 1 :N JA :N TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1. Työllisyys - ja kasvusopimuksen toteuttaminen Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 30.8.2013 sopineet työllisyys-

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000 1000 0940 87 DABAFIHH Broholmsgatan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Valtuuston syyskokous 10. 11.12.2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. talousarvio 2014

Toimintasuunnitelma. talousarvio 2014 syyskokouksessa 12. -13.12.2013 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula YT-asiat käytännössä Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän tulee tietää, tää kun työvoiman tarve muuttuu AA Katriina Vierula Ai Asianajotoimisto i i Pl Peltonen LMR Oy 24.11.2015 YTL soveltamisala 1

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Hallituksen valmisteluelimet 2015-2018

Hallituksen valmisteluelimet 2015-2018 12.05.2015 Hallituksen valmisteluelimet 2015-2018 Ammattikoulutusvaliokunta 1 Mäkilä Kimmo puheenjohtaja valtuuston 2. vpj / HSY STT-Lehtikuva 2 Anttila Päivi jäsen SAL Kauneus & Terveys 3 Hietala Johanna

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012

JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 JÄSENTIEDOTE 2/2012 JHL 012 Hyvääsyksynalkuakaikillejäsenillemme! KävimmeelokuunlopussaretkelläPorvoossajaHangossa.Oliupeasääjamuutenkin reissuolionnistunut.kuvassaistunmustionlinnankartanonportaikolla.enollutkäynytsiellä

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen, tavoitteena pitää mahdollisimman kattava

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA Lo5aliina Leh

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA

PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA PÖYTÄKIRJA YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISESTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen uudistamisesta seuraavasti: 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ

KÄÄNTÄjät. Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015. Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄjät Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat Käännösalan asiantuntijat KAJ KÄÄNTÄJÄT Vähimmäispalkkasuositus 1.6.2014 31.5.2015 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton. väliseen. sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton. väliseen. sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton väliseen sanomalehdenjakajia koskevaan TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 8.6.2010 30.4.2011 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot