Radio ja televisiotoimittajien liitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radio ja televisiotoimittajien liitto ry"

Transkriptio

1 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä yhteisiä etuja ja kehittää niiden välistä yhteistyötä sekä tukea jäsenyhdistyksien edunvalvontaa. RTTL:n päätehtäviä ovat sähköistä mediaa koskeva viestintäpoliittinen vaikuttaminen, tekijänoikeuksien puolustaminen ja vaikuttaminen Suomen Journalistiliitossa (SJL). RTTL puolustaa toiminnassaan journalismia ja sananvapautta. Vaikea taloustilanne on pitkittynyt jo usean vuoden mittaiseksi. Mediasektorillakin on odotettu jo nousua aallonpohjasta, mutta näyttää siltä, että taloussuhdanteet heikkenevät edelleen. Samaan aikaan median käytössä on tapahtunut murros, jonka nopeus on yllättänyt niin kaupalliset mediayhtiöt kuin Yleisradionkin. Tämä on johtanut vakaviin seurauksiin. Sähköisen median yhtiöissä on ollut YT neuvotteluja toisensa jälkeen, suurimpana Ylen YT neuvottelut, jotka koskivat syksyllä 2014 yli tuhatta työntekijää. Sähköisen median työpaikat ovat vähentyneet ja työnantajien asenteet koventuneet. Yhä useampi RTTL:n jäsen on joko työttömänä, vuokratyöntekijänä, tarvittaessa töihin tulevana, alihankkijoiden palveluksessa, freelancerina tai yrittäjänä. Työpaikkojen vähentyminen, työttömyyden lisääntyminen ja vajaatyöllisyys ovat jonkin verran laskeneet RTTL:n työssäkäyvien jäsenten määrää, mutta tilannetta on tasoittanut Ylen designtyöntekijöiden siirtyminen Teatteri ja mediatyöntekijöiden liitosta (TeMe) Suomen Journalistiliiton (SJL) jäseniksi. Suomen Journalistiliitosta tulevat jäsenmaksupalautukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla usean vuoden ajan, ja oma sijoitustoiminta on pitänyt RTTL:n talouden suhteellisen vakaana. Tulevana vuonna tilanne voi kuitenkin muuttua muun muassa Yleisradion irtisanomisten myötä, ja jatkossa RTTL:n on suunniteltava talouttaan entistä huolellisemmin. Vaikka mediatalous onkin kriisissä, journalismi voi hyvin monilla sektoreilla. Alati kasvavassa informaatiotulvassa on tärkeää, että monipuolinen ja riippumaton journalismi pystytään turvaamaan. RTTL jatkaa työtä riippumattoman ja laadukkaan journalismin puolesta Suomessa ja yhteistyötahojen kanssa myös muualla Euroopassa ja koko maailmassa. Sähköisen median ja printtimedian työnkuvien lähestyessä toisiaan on tärkeää saada media alalle yhtenäiset työehdot. Siitä ensimmäisenä merkkinä ovat MTV:n ja Yleisradion työehtojen yhdistämispyrkimykset. RTTL toimii sen puolesta, että media alan työehtosopimukset yhdistettäisiin tulevaisuudessa mahdollisimman pitkälle. Tekijöiden oikeuksia omiin teoksiinsa on pyritty heikentämään tai poistamaan kokonaan. RTTL jatkaa tekijöiden moraalisten ja taloudellisten oikeuksien puolustamista ja korostaa, että

2 2 tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille ja niistä voidaan luopua vain tekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella. RTTL on SJL:n suurin jäsenyhdistys ja toimii vahvana vaikuttajana SJL:n valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa. Osallistumme liiton toiminnan kehittämiseen yhdessä muiden SJL:n jäsenyhdistysten kanssa. Suurimpana ryhmänä toimimme valtuustossa vastuullisesti ja yhteistyöhakuisesti. Vuonna 2015 Journalistiliiton hallituksessa aloittavat joulukuussa 2014 valitut henkilöt. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa ei vielä tiedetä, kuka on SJL:n puheenjohtaja seuraavien neljän vuoden ajan. RTTL:n oma ehdokas on nykyinen puheenjohtaja Arto Nieminen. RTTL:llä on vuoden 2015 alussa noin jäsentä, joista työssäkäyviä on vajaat EDUNVALVONTA RTTL ei ole neuvotteluosapuoli työehtoja koskevissa asioissa, vaan RTTL:n jäsenyhdistykset hoitavat itsenäisesti jäsentensä edunvalvonnan yhteistyössä SJL:n kanssa. Järjestäytymättömän tuotantoyhtiökentän osalta edunvalvontavastuu on SJL:llä. RTTL:n päätavoite edunvalvonnassa on sähköisen median yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaaminen. RTTL tukee Ylen ja MTV:n ohjelmatyöntekijöiden yhteisiä tavoitteita työehtosopimusten yhdistämisprosessissa. RTTL osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen alan työehtojen ja työpaikkojen puolustamiseksi. RTTL:n jäsenistöä koskevat seuraavat työehtosopimukset: YLE YOT/SJL (voimassa asti) Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on voimassa marraskuun loppuun 2016 asti. Sopimus koskee myös syksyllä 2014 liikkeenluovutuksella Ylestä Aito Tehdas Oy:n palvelukseen siirtyneitä työntekijöitä. Palkkoja ja palkkataulukoita sekä euromääräisiä lisä korotetaan alkaen 0,4 prosenttia. Sopimuskauden 2. jakson ( ) palkankorotuksista sovitaan mennessä. Ylessä käytiin raskaat YT neuvottelut syksyllä Yleisradio perusteli henkilöstön vähentämiseen johtaneita YT neuvotteluja indeksikorotuksen jäädytyksen vaikutuksilla sekä median käytön muutoksilla, erityisesti verkkokäytön lisääntymisellä. Yhtiö arvioi neuvottelujen alussa, että indeksikorotuksen jäädytykseen perustuva kustannusten karsimisen tarve olisi vuonna miljoonaa euroa. Ylen ohjelmatyöntekijät (YOT) ry piti yhtiön johdon esittämiä perusteluja ristiriitaisina ja osin jopa virheellisinä, sillä Viestintäviraston ilmoituksen mukaan jäädytys leikkasi suunniteltua rahoitusta vain noin neljä miljoonaa euroa. YOT:n mukaan tämä olisi pystytty säästämään suhteellisen helposti ilman irtisanomisia ja henkilöstövähennykset olisi voitu hoitaa

3 3 luonnollisen poistuman kautta vuoden 2017 loppuun mennessä. Neuvottelujen päättyessä yhtiö ilmoitti 74 vakinaisessa työsuhteessa olevan työntekijän irtisanomisesta. Kun mukaan lasketaan eläköitymisen ja määräaikaisten sopimusten päättymisen kautta poistunut työvoima ja freetyön vähentäminen, yhtiöstä häviää yhteensä 160 henkilötyövuotta. Suurin osa irtisanomisista johtui toimintojen ulkoistamisista, eikä niistä koitunut yhtiölle säästöä. YT neuvottelujen alettua SJL/YOT keskeytti yhtiön kanssa käydyt neuvottelut työehtosopimukseen sisältyvästä palkkausjärjestelmäuudistuksesta, ja neuvottelujen jatkuminen on toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa vielä epäselvää. MTV MOT/SJL (voimassa asti) Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän keskusliiton välillä solmittu MTV Oy:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva sopimus on voimassa maan yleisen nk. työllisyys ja kasvusopimuksen mukaisesti. Työehtosopimus koskee lähes kaikkia MTV:n kaikille julkaisualustoille (tv kanaville ja nettiin) ohjelma ja sisältötyötä tekeviä työntekijöitä, jotka ovat Journalistiliiton jäseniä. Se koskee tietysti MTV:n vakituisia ohjelmatyöntekijöitä, mutta myös Nouhau Professional vuokratyöyhtiön kautta MTV:lle työskenteleviä ohjelmatyöntekijöitä sekä sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuneiden ulkoistuksien kohteeksi joutuneita ohjelmatyöntekijöitä. MTV ulkoisti syyskuussa teknistä työntekijää Ericssonille ja 10 graafista työntekijää Valve Oy:lle. Molemmissa yhtiöissä säilyy liikkeenluovutuslainsäädännön mukaisesti voimassa MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus kauden loppuun MTV:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus on siis hajotettu tai levitetty yli yhtiön rajojen MTV:n tekemien ratkaisujen myötä. Yhtiö pyrkii yhä enemmän hankkimaan työvoimaa ulkopuolelta, siksi se ulkoistaa ja käyttää vuokratyövoimaa. Tällainen meno vaikeuttaa merkittävästi edunvalvontaa, koska MTV:n ohjelmatyöntekijöiden luottamusmies ei voi mennä edunvalvojaksi toisiin firmoihin, vaan neuvoo jäseniä ikään kuin aidan takaa. Ongelmallisin kohta edunvalvonnassa on Nouhau Production yhtiö, joka kutsuu itseään tuotantoyhtiöksi. Sen työntekijöissä on myös liittomme jäseniä, mutta Nouhau Productions ei noudata mitään työehtosopimusta vedoten siihen, että se on riippumaton tuotantoyhtiö. Silti sen työntekijät työskentelevät MTV:n tiloissa, MTV:n laittein ja MTV:n työnjohdon alaisuudessa. He tekevät lähinnä nettiin muuta sisältöä kuin päivittäistä uutistyötä. Tämä edunvalvonta asia on niin sanotusti vaiheessa. MTV:n Ohjelmantyöntekijät ry:hyn kuuluu myös iso joukko Directors Cut yhtiön palveluksessa olevaa studioteknistä henkilökuntaa, jotka ovat Elokuva ja tv työtä koskevan työehtosopimuksen piirissä. Sopimuksen ovat työntekijäpuolelta allekirjoittaneet Teatteri ja Mediatyöntekijät ry (TeMe) ja Suomen Journalistiliitto.

4 4 Sanoma Entertainment NOT/SJL (neuvottelut käynnissä) NOT/SJL sopimus kattaa käytännössä Sanomien radioiden journalistisen henkilöstön. Marraskuun alkuun mennessä uutta sopimusta ei ole vielä saatu neuvoteltua, mutta keskustelut työnantajan kanssa sopimuksen uusimiseksi on aloitettu. Aiemmin sama työehtosopimus kattoi myös Nelosen uutisten journalistit, mutta viimeinenkin sidos tähän työehtosopimukseen Helsingin Sanomissa tehtävään videotuotantoon katkesi lokakuun 2014 alussa, kun lehdistön työehtosopimus astui voimaan uudella, laajennetulla soveltamisalalla. Ilta Sanomissa ja Helsingin Sanomissa tehtävään sähköiseen journalistiseen työhön sovelletaan siis tästedes lehdistön työehtosopimusta. NOT/SJLsopimuksen neuvotteluissa on tarkoitus päivittää sopimuksen nimi ja soveltamisala vastaamaan nykytilannetta. Palkankorotuksissa ja sopimuksen kestossa noudattelisimme lehdistön sopimusta. Uudessa videotuotantoja tekevässä Sanoma Creative Studiossa ei vielä noudateta mitään työehtosopimusta. Sanoma Creative Studion liittämisestä jompaankumpaan sopimukseen on tarkoitus saada päätös aikaan neuvotteluiden yhteydessä. Yhtyneet sopimus (voimassa asti) Yhtyneet sopimus takaa Yleisradiolle työskenteleville freelancereille minimipalkkiot. Käytännössä tämä on usein merkinnyt sitä, että minimipalkkiot ovat muodostuneet myös maksimipalkkioiksi. Sopimus kuitenkin määrittelee myös tilanteet, joissa palkkioita on syytä korottaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus, työhön tarvittava aika, tekijän journalistinen tai taiteellinen osaaminen, työn laatu, työsuorituksen määrä, esiintymisosaaminen ja kielitaito. Myös ohjelmantekijän tekemän teknisen työn (kuvaus, äänitys, leikkaus) pitää korottaa palkkiota. Sopimuksessa on määritelty myös kokemuslisä, joka korottaa palkkiota vähintään viisi prosenttia. Aikaisemmin palkkiokiistoissa on tyydytty korostamaan minimipalkkioista kiinnipitämistä; jatkossa on korostettava myös sitä, että jokainen työkeikka pitää arvioida yksilöllisesti ja minimipalkkioita on korotettava, jos siihen on syytä. Vuoden 2015 aikana Yhtyneet sopimuksen kieliasu uudistetaan työryhmätyönä, johon kuuluu sekä Yleisradion että Suomen Journalistiliiton edustajia. Yhtyneet sopimuksen valvonnasta vastaa freelance luottamusmies yhdessä Freelanceammattiosasto FAO:n puheenjohtajan kanssa. RTTL vastaa freelance luottamusmiehen palkkiokuluista ja saa kustannuksiin tukea Yleisradiolta. Elokuva ja tv työtä koskeva työehtosopimus (voimassa asti) Elokuva ja televisiotyötä koskevan työehtosopimuksen voimassa oloa on jatkettu vuodella. Sopimuksen uudistamista käydään parhaillaan neuvotteluja, ja tavoitteena on saada aikaan sopimus, joka tyydyttää kaikkia osapuolia ja saa mahdollisimman monen tuotantoyhtiön järjestäytymään ja liittymään sopimuksen piiriin.

5 5 Ålands Radio och TV (sopimukseton tila, aiemmin YOT:n työehtosopimusta) Neuvottelujen aloiteltiin keväällä, mutta niiden tämänhetkisestä tilanteesta ei ole tietoa. Keväällä työntekijöiden tavoitteena oli säilyttää ehdot Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen mukaisina. Mediarinki Oy (voimassa asti) Vuokratyöyritys Mediaringin työehdot ovat Elokuva ja tv työtä koskevan työehtosopimuksen mukaiset. Käännöstoimisto Pre text (voimassa asti, neuvottelut käynnissä) Neuvotteluja av käännöstoimistoja koskevan yleissitovan työehtosopimuksen solmimiseksi käydään parhaillaan. Marraskuun puolivälissä neuvotteluissa olivat mukana kaikki avkäännöstoimistot: Pre Text, Rosmer International Osk, SDI Media, Stellar Text ja myös BTI Studios. Av kääntäjiä neuvottelussa edustavat Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat. RTTL tukee av kääntäjien ponnisteluja yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. 3. JÄSENTILAISUUDET Toimintavaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja järjestää yhteisiä tilaisuuksia jäsenistölle. Keväällä järjestetään tukihenkilö viisikkopäivä, syksyllä kaksipäiväiset tukihenkilöpäivät ja tarpeen mukaan loppuvuodesta yksipäiväinen viisikkopäivä. Tukihenkilö ja viisikkopäivät on tarkoitettu jäsenyhdistysten tukihenkilöiden ja luottamushenkilöiden kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen. Yhteistyössä Journalistiliiton ja oppilaitosten kanssa pyritään järjestämään alan opiskelijoille tapaaminen pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on tiedottaa alan harjoittelu ja työehdoista sekä hankkia liittoon uusia jäseniä. Lisäksi tehdään tarpeen mukaan oppilaitosvierailuja. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös alueellisia tapahtumia, koulutusta ja jäsentilaisuuksia joko yksin tai yhteistyössä paikallisten sanomalehtimiesyhdistysten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään muita tapahtumia ja tilaisuuksia, joilla tuetaan työssä jaksamista. Jäsentilaisuuksien tavoitteena on välittää tietoa alan yhteisistä kysymyksistä ja lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista eri työnantajille työskentelevien jäsenten välillä.

6 6 4. TEKIJÄNOIKEUDET Tekijänoikeusvaliokunta seuraa mediakentän muutoksia ja niiden vaikutuksia tekijänoikeuksiin. Valiokunta valmistelee hallitukselle lausuntoja ja kannanottoja, joilla pyritään puolustamaan tekijöiden taloudellisia ja moraalisia oikeuksia. Vuonna 2015 valiokunta pyrkii järjestämään tekijänoikeuksiin liittyvää koulutusta yhdistysten hallituksille, liiton aktiiveilla ja asiasta kiinnostuneille jäsenille yhteistyössä Kopioston ja Suomen Journalistiliiton kanssa. Jakelukanavien lisääntyminen ja uudet hyvitysmaksun piiriin kuulumattomat tallennealustat ovat romahduttaneet hyvitysmaksuista saatavat korvaukset. Hyvitysmaksujärjestelmän säilyttäminen ja ajantasaistaminen ovat tekijäjärjestöjen keskeisempiä tavoitteita myös ensi vuonna. RTTL toimii aktiivisesti tekijänoikeuksia valvovassa Kopiostossa. Valiokunnan jäsenet tekevät aktiivisesti yhteistyötä SJL:n tekijänoikeusvaliokunnan kanssa laatien muun muassa lausuntoja. Läheistä yhteistyötä tehdään myös muiden tekijäjärjestöjen kanssa Tekijäfoorumin kautta. Ajankohtaisista tekijänoikeusasioista tiedotetaan liiton nettisivuilla, jäsentiedotteissa ja Liiton Arkissa. 5. VIESTINTÄPOLITIIKKA RTTL:n viestintäpoliittinen valiokunta seuraa sähköisessä mediassa tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin. Valiokunta ottaa osaa alan eettisistä kysymyksistä käytävään keskusteluun. Viestintäpoliittinen päätapahtuma on RTTL:n oma mediaseminaari syksyllä Seminaarin järjestelyissä pyritään jatkamaan yhteistyötä SJL:n, Yleisradion ja kaupallisen median kanssa. Tarpeen vaatiessa järjestetään muita viestintäpoliittisia tilaisuuksia. Viestintäpoliittinen valiokunta seuraa myös kansainvälistä kehitystä BREG ryhmän kautta EFJ:ssä. RTTL tekee aikaisempien vuosien tapaan ehdotuksia valtion tiedonjulkistamispalkintojen saajiksi. Ehdotusten kokoamisesta vastaa RTTL:n tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä. 6. TIEDOTUSTOIMINTA Liiton tiedotustoimintaa hoidetaan sivujen, sähköisten uutiskirjeiden ja nettiarkin kautta. RTTL:n painettu jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen keväällä ja toinen loppusyksyllä. Lehden sisällöstä vastaa RTTL:n tiedotustoimikunta ja sen päätoimittajana on RTTL:n puheenjohtaja. Nettiarkkia julkaistaan noin kerran kuukaudessa ja sähköisiä uutiskirjeitä

7 7 tarpeen mukaan pikatiedotuksena. Epävirallisena ja vapaamuotoisena tiedotus ja keskustelukanavana toimivat RTTL:n facebook sivut. 7. YHDISTYKSET JA OSASTOT RTTL:n yhdistyksiä ovat olleet Freelance ammattiosasto FAO Frilansarnas fackavdelning ry, MTV:n Ohjelmatyöntekijät MOT ry, Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry, YMT Yhdistyneet mediatyöntekijät ry ja Ylen ohjelmatyöntekijät Rundradions programarbetare ry (YOT), jolla on kuusi osastoa: Alue, Pasila, Tohloppi, Ruuti, Svenska fackavdelningen SFA ja Tuotannon osasto (Hki). Marraskuussa 2014 perustettu Aito Tehtaan työntekijöiden yhdistys liitetään RTTL:n jäseneksi loppuvuodesta Yhdistykset hyväksyvät toimintasuunnitelmansa vuosikokouksissaan. Sanomien organisaatiossa tapahtuneista muutoksista huolimatta Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry jatkaa RTTL:n jäsenyhdistyksenä. Senioriosasto Vanhat Ketut Gamla Rävar Osasto toimii RTTL:n eläkkeellä olevien jäsenten yhdyssiteenä ja järjestää keskustelu ja viihdetilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja muuta toimintaa. 8. TALOUS Yleinen taloustilanne jatkuu edelleen epävarmana. Sijoitustoiminnan tuotot ovat kuitenkin olleet viime vuosina odotettua hieman parempia, ja odotukset vuodelle 2015 ovat tästä syystä hieman korkeammat kuin edellisenä vuonna. Jäsenistön eläköityminen, työttömyyden kasvu ja kassamaksujen kohoaminen alentavat SJL:n jäsenmaksutuloa ja pienentävät myös yhdistyksille tulevia jäsenmaksupalautuksia. Siksi RTTL:n talouden seurantaan ja kulukuriin kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. RTTL:n asiamies jää eläkkeelle 31.3., ja uusi asiamies on aloittanut syyskuussa Vuoden 2015 talousarviossa RTTL:n toimintamenot katetaan pääosin jäsenmaksupalautuksilla. Talousarvion alijäämä katetaan sijoitusten tuotolla ja käyttörahastoa purkamalla.

8 8 Sijoitukset Toimintavuoden 2015 sijoitustuotot ovat Mombasan hiekkarantaa. Siitä voi haaveilla, mutta sinne ne vain mereen huuhtoutuvat haaveet ja hiekat linnoineen. Eletään siis hissuksiin ja pidetään huivista kiinni. Aiempina vuosina tehdyt kiinteistösijoitukset alkavat olla kypsässä vaiheessa, joten ilman täyttä romahdusta ne ehkä tuottavat sen minkä ovat ennakoineet. Omista osakkeista saadaan parhaassa tapauksessa kohtuullinen osinkotuotto, sillä keskeiset salkkumme yhtiöt ovat vakaita ja vauraita. Nokiakin. Euroopan taloustilanteen kehittymistä on silti syytä seurata valppaasti ja tarvittaessa harkita suorien osakeomistusten vähentämistä niistä yhtiöistä, jotka kriisistä eniten nilkkaansa ottaisivat. Osakerahasto kannattaa pitää, mutta sieltä on turha odottaa muuta kuin hyvät juhannukset. Metsälaina pidetään salkussa edelleen. Salkkumme pieni kuopus, kehittyvien maiden omavaluuttaiset korkopaperit, on testi siitä, miten tämä isojen keskuspankkien kyhäämä separaattori lopulta toimii.

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014/ hallituksen esitys edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013/hallituksen esitys edustajakokoukselle 24.11.2012 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä yhteisiä etuja ja kehittää niiden

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017/ hallituksen esitys RTTL:n edustajakokoukselle

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017/ hallituksen esitys RTTL:n edustajakokoukselle 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017/ hallituksen esitys RTTL:n edustajakokoukselle 1. YLEISTÄ Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

SUOMEN JOURNALISTI- LIITON FREELANCER- STRATEGIA 2012

SUOMEN JOURNALISTI- LIITON FREELANCER- STRATEGIA 2012 SUOMEN JOURNALISTI- LIITON FREELANCER- STRATEGIA 2012 Freelancereiden rooli liitossa kasvaa Journalistisesta työstä entistä suuremman osan tekevät tänä päivänä freelancerit. Valtaosa päätoimisista freelance-

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2015 Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry / hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle Toimintakertomus 2015 1. YLEISTÄ Yt-neuvotteluja, ulkoistamisia ja Yle-kritiikkiä - Radio- ja televisiotoimittajien

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry /hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry /hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry /hallituksen esitys kevätedustajakokoukselle Vuosikertomus 2013 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton toimintaa vuonna 2013 hallitsivat TES ja YT neuvottelut.

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijat

Viestinnän asiantuntijat Viestinnän asiantuntijat Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty liittovaltuustossa 17. 18.5.2016 1 (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN :N 1 SOVELTAMISALA Jytyn sääntöjen 18 2 momentissa tarkoitetut liittovaltuuston jäsenet ja heille valittavat yleisvarajäsenet

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen, tavoitteena pitää mahdollisimman kattava

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

!"! #$$% $ &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% ""

!! #$$% $ &&& #& &#& $! %%! &!$'$()!% !"! #$$% $!"# &&& #& &#& $!" %%!" &!""$'$()!% "" !"! &$# *+!,% *&!!&!"!-"". /%-"!". #$$ &&& # & 0 $!"! *+ 1 2"!!" % AMMATTIOSAAMINEN SÄILYTETTÄVÄ TALOUDEN HAASTEISTA HUOLIMATTA Talouden taantuma on tuonut

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu Tiedustelussa selvitettiin vuoden 2015 säästöjen tilanne sekä arvio säästötarpeista vuodelle 2016 Tiedustelu lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0279(COD) työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2016/0279(COD) 5.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Valtuuston järjestäytymiskokous

Valtuuston järjestäytymiskokous 1 Aika Paikka (ke pe) Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 1.1 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja Arto Nieminen avaa kokouksen. 1.2 Kokouksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus

Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma. Kuulemistilaisuus Sähköisen median viestintäpoliittinen ohjelma Kuulemistilaisuus 23.5.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaan hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman. Suomi on pitkään ollut edelläkävijä

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

1.11.2012 1(5) Palkkiot maksetaan ohjelman todellisen pituuden mukaan kultakin alkavalta minuutilta.

1.11.2012 1(5) Palkkiot maksetaan ohjelman todellisen pituuden mukaan kultakin alkavalta minuutilta. 1.11.2012 1(5) TELEVISION PALKKIOT 1.11.2012 ALKAEN Ohjelmat on jaettu palkkioitten kannalta ajankäytön ja vaativuuden perusteella jäljempänä oleviin ryhmiin. Palkkion määrityksessä otetaan huomioon, mitä

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI

NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI Tiedote (1/2) 31.10.2013 NEUVOTTELUTULOS YLIOPISTOJEN YLEISEKSI TYÖEHTOSOPIMUKSEKSI Sivistystyönantajat ry ja yliopistojen henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöt saavuttivat neuvottelutuloksen 25.10.2013

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot