Radio ja televisiotoimittajien liitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Radio ja televisiotoimittajien liitto ry"

Transkriptio

1 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Toimintasuunnitelma vuodelle YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liiton (RTTL) tehtävänä on ajaa jäsenyhdistystensä yhteisiä etuja ja kehittää niiden välistä yhteistyötä sekä tukea jäsenyhdistyksien edunvalvontaa. RTTL:n päätehtäviä ovat sähköistä mediaa koskeva viestintäpoliittinen vaikuttaminen, tekijänoikeuksien puolustaminen ja vaikuttaminen Suomen Journalistiliitossa (SJL). RTTL puolustaa toiminnassaan journalismia ja sananvapautta. Vaikea taloustilanne on pitkittynyt jo usean vuoden mittaiseksi. Mediasektorillakin on odotettu jo nousua aallonpohjasta, mutta näyttää siltä, että taloussuhdanteet heikkenevät edelleen. Samaan aikaan median käytössä on tapahtunut murros, jonka nopeus on yllättänyt niin kaupalliset mediayhtiöt kuin Yleisradionkin. Tämä on johtanut vakaviin seurauksiin. Sähköisen median yhtiöissä on ollut YT neuvotteluja toisensa jälkeen, suurimpana Ylen YT neuvottelut, jotka koskivat syksyllä 2014 yli tuhatta työntekijää. Sähköisen median työpaikat ovat vähentyneet ja työnantajien asenteet koventuneet. Yhä useampi RTTL:n jäsen on joko työttömänä, vuokratyöntekijänä, tarvittaessa töihin tulevana, alihankkijoiden palveluksessa, freelancerina tai yrittäjänä. Työpaikkojen vähentyminen, työttömyyden lisääntyminen ja vajaatyöllisyys ovat jonkin verran laskeneet RTTL:n työssäkäyvien jäsenten määrää, mutta tilannetta on tasoittanut Ylen designtyöntekijöiden siirtyminen Teatteri ja mediatyöntekijöiden liitosta (TeMe) Suomen Journalistiliiton (SJL) jäseniksi. Suomen Journalistiliitosta tulevat jäsenmaksupalautukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla usean vuoden ajan, ja oma sijoitustoiminta on pitänyt RTTL:n talouden suhteellisen vakaana. Tulevana vuonna tilanne voi kuitenkin muuttua muun muassa Yleisradion irtisanomisten myötä, ja jatkossa RTTL:n on suunniteltava talouttaan entistä huolellisemmin. Vaikka mediatalous onkin kriisissä, journalismi voi hyvin monilla sektoreilla. Alati kasvavassa informaatiotulvassa on tärkeää, että monipuolinen ja riippumaton journalismi pystytään turvaamaan. RTTL jatkaa työtä riippumattoman ja laadukkaan journalismin puolesta Suomessa ja yhteistyötahojen kanssa myös muualla Euroopassa ja koko maailmassa. Sähköisen median ja printtimedian työnkuvien lähestyessä toisiaan on tärkeää saada media alalle yhtenäiset työehdot. Siitä ensimmäisenä merkkinä ovat MTV:n ja Yleisradion työehtojen yhdistämispyrkimykset. RTTL toimii sen puolesta, että media alan työehtosopimukset yhdistettäisiin tulevaisuudessa mahdollisimman pitkälle. Tekijöiden oikeuksia omiin teoksiinsa on pyritty heikentämään tai poistamaan kokonaan. RTTL jatkaa tekijöiden moraalisten ja taloudellisten oikeuksien puolustamista ja korostaa, että

2 2 tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille ja niistä voidaan luopua vain tekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella. RTTL on SJL:n suurin jäsenyhdistys ja toimii vahvana vaikuttajana SJL:n valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa. Osallistumme liiton toiminnan kehittämiseen yhdessä muiden SJL:n jäsenyhdistysten kanssa. Suurimpana ryhmänä toimimme valtuustossa vastuullisesti ja yhteistyöhakuisesti. Vuonna 2015 Journalistiliiton hallituksessa aloittavat joulukuussa 2014 valitut henkilöt. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa ei vielä tiedetä, kuka on SJL:n puheenjohtaja seuraavien neljän vuoden ajan. RTTL:n oma ehdokas on nykyinen puheenjohtaja Arto Nieminen. RTTL:llä on vuoden 2015 alussa noin jäsentä, joista työssäkäyviä on vajaat EDUNVALVONTA RTTL ei ole neuvotteluosapuoli työehtoja koskevissa asioissa, vaan RTTL:n jäsenyhdistykset hoitavat itsenäisesti jäsentensä edunvalvonnan yhteistyössä SJL:n kanssa. Järjestäytymättömän tuotantoyhtiökentän osalta edunvalvontavastuu on SJL:llä. RTTL:n päätavoite edunvalvonnassa on sähköisen median yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaaminen. RTTL tukee Ylen ja MTV:n ohjelmatyöntekijöiden yhteisiä tavoitteita työehtosopimusten yhdistämisprosessissa. RTTL osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen alan työehtojen ja työpaikkojen puolustamiseksi. RTTL:n jäsenistöä koskevat seuraavat työehtosopimukset: YLE YOT/SJL (voimassa asti) Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on voimassa marraskuun loppuun 2016 asti. Sopimus koskee myös syksyllä 2014 liikkeenluovutuksella Ylestä Aito Tehdas Oy:n palvelukseen siirtyneitä työntekijöitä. Palkkoja ja palkkataulukoita sekä euromääräisiä lisä korotetaan alkaen 0,4 prosenttia. Sopimuskauden 2. jakson ( ) palkankorotuksista sovitaan mennessä. Ylessä käytiin raskaat YT neuvottelut syksyllä Yleisradio perusteli henkilöstön vähentämiseen johtaneita YT neuvotteluja indeksikorotuksen jäädytyksen vaikutuksilla sekä median käytön muutoksilla, erityisesti verkkokäytön lisääntymisellä. Yhtiö arvioi neuvottelujen alussa, että indeksikorotuksen jäädytykseen perustuva kustannusten karsimisen tarve olisi vuonna miljoonaa euroa. Ylen ohjelmatyöntekijät (YOT) ry piti yhtiön johdon esittämiä perusteluja ristiriitaisina ja osin jopa virheellisinä, sillä Viestintäviraston ilmoituksen mukaan jäädytys leikkasi suunniteltua rahoitusta vain noin neljä miljoonaa euroa. YOT:n mukaan tämä olisi pystytty säästämään suhteellisen helposti ilman irtisanomisia ja henkilöstövähennykset olisi voitu hoitaa

3 3 luonnollisen poistuman kautta vuoden 2017 loppuun mennessä. Neuvottelujen päättyessä yhtiö ilmoitti 74 vakinaisessa työsuhteessa olevan työntekijän irtisanomisesta. Kun mukaan lasketaan eläköitymisen ja määräaikaisten sopimusten päättymisen kautta poistunut työvoima ja freetyön vähentäminen, yhtiöstä häviää yhteensä 160 henkilötyövuotta. Suurin osa irtisanomisista johtui toimintojen ulkoistamisista, eikä niistä koitunut yhtiölle säästöä. YT neuvottelujen alettua SJL/YOT keskeytti yhtiön kanssa käydyt neuvottelut työehtosopimukseen sisältyvästä palkkausjärjestelmäuudistuksesta, ja neuvottelujen jatkuminen on toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa vielä epäselvää. MTV MOT/SJL (voimassa asti) Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän keskusliiton välillä solmittu MTV Oy:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva sopimus on voimassa maan yleisen nk. työllisyys ja kasvusopimuksen mukaisesti. Työehtosopimus koskee lähes kaikkia MTV:n kaikille julkaisualustoille (tv kanaville ja nettiin) ohjelma ja sisältötyötä tekeviä työntekijöitä, jotka ovat Journalistiliiton jäseniä. Se koskee tietysti MTV:n vakituisia ohjelmatyöntekijöitä, mutta myös Nouhau Professional vuokratyöyhtiön kautta MTV:lle työskenteleviä ohjelmatyöntekijöitä sekä sopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuneiden ulkoistuksien kohteeksi joutuneita ohjelmatyöntekijöitä. MTV ulkoisti syyskuussa teknistä työntekijää Ericssonille ja 10 graafista työntekijää Valve Oy:lle. Molemmissa yhtiöissä säilyy liikkeenluovutuslainsäädännön mukaisesti voimassa MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus kauden loppuun MTV:n ohjelmatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus on siis hajotettu tai levitetty yli yhtiön rajojen MTV:n tekemien ratkaisujen myötä. Yhtiö pyrkii yhä enemmän hankkimaan työvoimaa ulkopuolelta, siksi se ulkoistaa ja käyttää vuokratyövoimaa. Tällainen meno vaikeuttaa merkittävästi edunvalvontaa, koska MTV:n ohjelmatyöntekijöiden luottamusmies ei voi mennä edunvalvojaksi toisiin firmoihin, vaan neuvoo jäseniä ikään kuin aidan takaa. Ongelmallisin kohta edunvalvonnassa on Nouhau Production yhtiö, joka kutsuu itseään tuotantoyhtiöksi. Sen työntekijöissä on myös liittomme jäseniä, mutta Nouhau Productions ei noudata mitään työehtosopimusta vedoten siihen, että se on riippumaton tuotantoyhtiö. Silti sen työntekijät työskentelevät MTV:n tiloissa, MTV:n laittein ja MTV:n työnjohdon alaisuudessa. He tekevät lähinnä nettiin muuta sisältöä kuin päivittäistä uutistyötä. Tämä edunvalvonta asia on niin sanotusti vaiheessa. MTV:n Ohjelmantyöntekijät ry:hyn kuuluu myös iso joukko Directors Cut yhtiön palveluksessa olevaa studioteknistä henkilökuntaa, jotka ovat Elokuva ja tv työtä koskevan työehtosopimuksen piirissä. Sopimuksen ovat työntekijäpuolelta allekirjoittaneet Teatteri ja Mediatyöntekijät ry (TeMe) ja Suomen Journalistiliitto.

4 4 Sanoma Entertainment NOT/SJL (neuvottelut käynnissä) NOT/SJL sopimus kattaa käytännössä Sanomien radioiden journalistisen henkilöstön. Marraskuun alkuun mennessä uutta sopimusta ei ole vielä saatu neuvoteltua, mutta keskustelut työnantajan kanssa sopimuksen uusimiseksi on aloitettu. Aiemmin sama työehtosopimus kattoi myös Nelosen uutisten journalistit, mutta viimeinenkin sidos tähän työehtosopimukseen Helsingin Sanomissa tehtävään videotuotantoon katkesi lokakuun 2014 alussa, kun lehdistön työehtosopimus astui voimaan uudella, laajennetulla soveltamisalalla. Ilta Sanomissa ja Helsingin Sanomissa tehtävään sähköiseen journalistiseen työhön sovelletaan siis tästedes lehdistön työehtosopimusta. NOT/SJLsopimuksen neuvotteluissa on tarkoitus päivittää sopimuksen nimi ja soveltamisala vastaamaan nykytilannetta. Palkankorotuksissa ja sopimuksen kestossa noudattelisimme lehdistön sopimusta. Uudessa videotuotantoja tekevässä Sanoma Creative Studiossa ei vielä noudateta mitään työehtosopimusta. Sanoma Creative Studion liittämisestä jompaankumpaan sopimukseen on tarkoitus saada päätös aikaan neuvotteluiden yhteydessä. Yhtyneet sopimus (voimassa asti) Yhtyneet sopimus takaa Yleisradiolle työskenteleville freelancereille minimipalkkiot. Käytännössä tämä on usein merkinnyt sitä, että minimipalkkiot ovat muodostuneet myös maksimipalkkioiksi. Sopimus kuitenkin määrittelee myös tilanteet, joissa palkkioita on syytä korottaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tehtävän tavallisuudesta poikkeava vaativuus, työhön tarvittava aika, tekijän journalistinen tai taiteellinen osaaminen, työn laatu, työsuorituksen määrä, esiintymisosaaminen ja kielitaito. Myös ohjelmantekijän tekemän teknisen työn (kuvaus, äänitys, leikkaus) pitää korottaa palkkiota. Sopimuksessa on määritelty myös kokemuslisä, joka korottaa palkkiota vähintään viisi prosenttia. Aikaisemmin palkkiokiistoissa on tyydytty korostamaan minimipalkkioista kiinnipitämistä; jatkossa on korostettava myös sitä, että jokainen työkeikka pitää arvioida yksilöllisesti ja minimipalkkioita on korotettava, jos siihen on syytä. Vuoden 2015 aikana Yhtyneet sopimuksen kieliasu uudistetaan työryhmätyönä, johon kuuluu sekä Yleisradion että Suomen Journalistiliiton edustajia. Yhtyneet sopimuksen valvonnasta vastaa freelance luottamusmies yhdessä Freelanceammattiosasto FAO:n puheenjohtajan kanssa. RTTL vastaa freelance luottamusmiehen palkkiokuluista ja saa kustannuksiin tukea Yleisradiolta. Elokuva ja tv työtä koskeva työehtosopimus (voimassa asti) Elokuva ja televisiotyötä koskevan työehtosopimuksen voimassa oloa on jatkettu vuodella. Sopimuksen uudistamista käydään parhaillaan neuvotteluja, ja tavoitteena on saada aikaan sopimus, joka tyydyttää kaikkia osapuolia ja saa mahdollisimman monen tuotantoyhtiön järjestäytymään ja liittymään sopimuksen piiriin.

5 5 Ålands Radio och TV (sopimukseton tila, aiemmin YOT:n työehtosopimusta) Neuvottelujen aloiteltiin keväällä, mutta niiden tämänhetkisestä tilanteesta ei ole tietoa. Keväällä työntekijöiden tavoitteena oli säilyttää ehdot Ylen ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuksen mukaisina. Mediarinki Oy (voimassa asti) Vuokratyöyritys Mediaringin työehdot ovat Elokuva ja tv työtä koskevan työehtosopimuksen mukaiset. Käännöstoimisto Pre text (voimassa asti, neuvottelut käynnissä) Neuvotteluja av käännöstoimistoja koskevan yleissitovan työehtosopimuksen solmimiseksi käydään parhaillaan. Marraskuun puolivälissä neuvotteluissa olivat mukana kaikki avkäännöstoimistot: Pre Text, Rosmer International Osk, SDI Media, Stellar Text ja myös BTI Studios. Av kääntäjiä neuvottelussa edustavat Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat. RTTL tukee av kääntäjien ponnisteluja yleissitovan työehtosopimuksen aikaansaamiseksi. 3. JÄSENTILAISUUDET Toimintavaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja järjestää yhteisiä tilaisuuksia jäsenistölle. Keväällä järjestetään tukihenkilö viisikkopäivä, syksyllä kaksipäiväiset tukihenkilöpäivät ja tarpeen mukaan loppuvuodesta yksipäiväinen viisikkopäivä. Tukihenkilö ja viisikkopäivät on tarkoitettu jäsenyhdistysten tukihenkilöiden ja luottamushenkilöiden kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen. Yhteistyössä Journalistiliiton ja oppilaitosten kanssa pyritään järjestämään alan opiskelijoille tapaaminen pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on tiedottaa alan harjoittelu ja työehdoista sekä hankkia liittoon uusia jäseniä. Lisäksi tehdään tarpeen mukaan oppilaitosvierailuja. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös alueellisia tapahtumia, koulutusta ja jäsentilaisuuksia joko yksin tai yhteistyössä paikallisten sanomalehtimiesyhdistysten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään muita tapahtumia ja tilaisuuksia, joilla tuetaan työssä jaksamista. Jäsentilaisuuksien tavoitteena on välittää tietoa alan yhteisistä kysymyksistä ja lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista eri työnantajille työskentelevien jäsenten välillä.

6 6 4. TEKIJÄNOIKEUDET Tekijänoikeusvaliokunta seuraa mediakentän muutoksia ja niiden vaikutuksia tekijänoikeuksiin. Valiokunta valmistelee hallitukselle lausuntoja ja kannanottoja, joilla pyritään puolustamaan tekijöiden taloudellisia ja moraalisia oikeuksia. Vuonna 2015 valiokunta pyrkii järjestämään tekijänoikeuksiin liittyvää koulutusta yhdistysten hallituksille, liiton aktiiveilla ja asiasta kiinnostuneille jäsenille yhteistyössä Kopioston ja Suomen Journalistiliiton kanssa. Jakelukanavien lisääntyminen ja uudet hyvitysmaksun piiriin kuulumattomat tallennealustat ovat romahduttaneet hyvitysmaksuista saatavat korvaukset. Hyvitysmaksujärjestelmän säilyttäminen ja ajantasaistaminen ovat tekijäjärjestöjen keskeisempiä tavoitteita myös ensi vuonna. RTTL toimii aktiivisesti tekijänoikeuksia valvovassa Kopiostossa. Valiokunnan jäsenet tekevät aktiivisesti yhteistyötä SJL:n tekijänoikeusvaliokunnan kanssa laatien muun muassa lausuntoja. Läheistä yhteistyötä tehdään myös muiden tekijäjärjestöjen kanssa Tekijäfoorumin kautta. Ajankohtaisista tekijänoikeusasioista tiedotetaan liiton nettisivuilla, jäsentiedotteissa ja Liiton Arkissa. 5. VIESTINTÄPOLITIIKKA RTTL:n viestintäpoliittinen valiokunta seuraa sähköisessä mediassa tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin. Valiokunta ottaa osaa alan eettisistä kysymyksistä käytävään keskusteluun. Viestintäpoliittinen päätapahtuma on RTTL:n oma mediaseminaari syksyllä Seminaarin järjestelyissä pyritään jatkamaan yhteistyötä SJL:n, Yleisradion ja kaupallisen median kanssa. Tarpeen vaatiessa järjestetään muita viestintäpoliittisia tilaisuuksia. Viestintäpoliittinen valiokunta seuraa myös kansainvälistä kehitystä BREG ryhmän kautta EFJ:ssä. RTTL tekee aikaisempien vuosien tapaan ehdotuksia valtion tiedonjulkistamispalkintojen saajiksi. Ehdotusten kokoamisesta vastaa RTTL:n tiedonjulkistamispalkintotyöryhmä. 6. TIEDOTUSTOIMINTA Liiton tiedotustoimintaa hoidetaan sivujen, sähköisten uutiskirjeiden ja nettiarkin kautta. RTTL:n painettu jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen keväällä ja toinen loppusyksyllä. Lehden sisällöstä vastaa RTTL:n tiedotustoimikunta ja sen päätoimittajana on RTTL:n puheenjohtaja. Nettiarkkia julkaistaan noin kerran kuukaudessa ja sähköisiä uutiskirjeitä

7 7 tarpeen mukaan pikatiedotuksena. Epävirallisena ja vapaamuotoisena tiedotus ja keskustelukanavana toimivat RTTL:n facebook sivut. 7. YHDISTYKSET JA OSASTOT RTTL:n yhdistyksiä ovat olleet Freelance ammattiosasto FAO Frilansarnas fackavdelning ry, MTV:n Ohjelmatyöntekijät MOT ry, Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry, YMT Yhdistyneet mediatyöntekijät ry ja Ylen ohjelmatyöntekijät Rundradions programarbetare ry (YOT), jolla on kuusi osastoa: Alue, Pasila, Tohloppi, Ruuti, Svenska fackavdelningen SFA ja Tuotannon osasto (Hki). Marraskuussa 2014 perustettu Aito Tehtaan työntekijöiden yhdistys liitetään RTTL:n jäseneksi loppuvuodesta Yhdistykset hyväksyvät toimintasuunnitelmansa vuosikokouksissaan. Sanomien organisaatiossa tapahtuneista muutoksista huolimatta Nelosen ohjelmatyöntekijät NOT ry jatkaa RTTL:n jäsenyhdistyksenä. Senioriosasto Vanhat Ketut Gamla Rävar Osasto toimii RTTL:n eläkkeellä olevien jäsenten yhdyssiteenä ja järjestää keskustelu ja viihdetilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, matkoja ja muuta toimintaa. 8. TALOUS Yleinen taloustilanne jatkuu edelleen epävarmana. Sijoitustoiminnan tuotot ovat kuitenkin olleet viime vuosina odotettua hieman parempia, ja odotukset vuodelle 2015 ovat tästä syystä hieman korkeammat kuin edellisenä vuonna. Jäsenistön eläköityminen, työttömyyden kasvu ja kassamaksujen kohoaminen alentavat SJL:n jäsenmaksutuloa ja pienentävät myös yhdistyksille tulevia jäsenmaksupalautuksia. Siksi RTTL:n talouden seurantaan ja kulukuriin kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. RTTL:n asiamies jää eläkkeelle 31.3., ja uusi asiamies on aloittanut syyskuussa Vuoden 2015 talousarviossa RTTL:n toimintamenot katetaan pääosin jäsenmaksupalautuksilla. Talousarvion alijäämä katetaan sijoitusten tuotolla ja käyttörahastoa purkamalla.

8 8 Sijoitukset Toimintavuoden 2015 sijoitustuotot ovat Mombasan hiekkarantaa. Siitä voi haaveilla, mutta sinne ne vain mereen huuhtoutuvat haaveet ja hiekat linnoineen. Eletään siis hissuksiin ja pidetään huivista kiinni. Aiempina vuosina tehdyt kiinteistösijoitukset alkavat olla kypsässä vaiheessa, joten ilman täyttä romahdusta ne ehkä tuottavat sen minkä ovat ennakoineet. Omista osakkeista saadaan parhaassa tapauksessa kohtuullinen osinkotuotto, sillä keskeiset salkkumme yhtiöt ovat vakaita ja vauraita. Nokiakin. Euroopan taloustilanteen kehittymistä on silti syytä seurata valppaasti ja tarvittaessa harkita suorien osakeomistusten vähentämistä niistä yhtiöistä, jotka kriisistä eniten nilkkaansa ottaisivat. Osakerahasto kannattaa pitää, mutta sieltä on turha odottaa muuta kuin hyvät juhannukset. Metsälaina pidetään salkussa edelleen. Salkkumme pieni kuopus, kehittyvien maiden omavaluuttaiset korkopaperit, on testi siitä, miten tämä isojen keskuspankkien kyhäämä separaattori lopulta toimii.

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ

Radio ja televisiotoimittajien liitto ry. Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ 1 Radio ja televisiotoimittajien liitto ry Vuosikertomus 2011 1. YLEISTÄ Radio ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) on viiden itsenäisen yhdistyksen kattojärjestö. RTTL:n päätehtäviä ovat osallistuminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000 1000 0940 87 DABAFIHH Broholmsgatan

Lisätiedot

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018

JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 JOURNALISTILIITON TOIMINTA- JA TALOUSOHJELMA 2015-2018 Journalistien liitosta media-alan liitoksi Journalistiliitto on suomalaisen mediakentän keskeinen toimija, jonka tärkein tehtävä on liiton jäsenten

Lisätiedot

Hallituksen kertomus valtuustokaudesta 2010-2014

Hallituksen kertomus valtuustokaudesta 2010-2014 Hallituksen kertomus valtuustokaudesta 2010-2014 Valtuustokausi oli suurten mullistusten aikaa mediateollisuudessa. Jäsenille tämä näyttäytyi jatkuvina yt-neuvotteluina, irtisanomisina ja erilaisten lehtiyritysten

Lisätiedot

Sari Taussi matkalla Kiinaan. Kivisellä on syytä hymyyn Maikkariin vai Mäkkäriin? Pitkä kuuma kesä Nelosen uutiset Sanomataloon

Sari Taussi matkalla Kiinaan. Kivisellä on syytä hymyyn Maikkariin vai Mäkkäriin? Pitkä kuuma kesä Nelosen uutiset Sanomataloon Sari Taussi matkalla Kiinaan Kivisellä on syytä hymyyn Maikkariin vai Mäkkäriin? Pitkä kuuma kesä Nelosen uutiset Sanomataloon TÄSSÄ NUMEROSSA: Hyvää kesää! Pääkirjoitus 3 Kivisellä on syytä hymyyn 5 Normalisoidaanko

Lisätiedot

Liiton ARKKI SYYSKARAOKE. www.rttl.fi. Onko TES jo aivan täynnä? RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011

Liiton ARKKI SYYSKARAOKE. www.rttl.fi. Onko TES jo aivan täynnä? RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011 RTTL:n jäsenlehti Lokakuu 2011 www.rttl.fi SYYSKARAOKE Onko TES jo aivan täynnä? Yle haluaa erottua eettisimpänä Förkortningen av Kvällsnytt ledde till personalnedskärningar Liiton ARKKI Liiton ARKKI 3/2011

Lisätiedot

KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY

KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2011 KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY KESKUSTELU KÄÄNTÄJIEN PALKKIOISTA REILUA PELIÄKÖ? AV ALAN LEVOTTOMAT VUODET KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti

Lisätiedot

YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11.

YHTYNEET-SOPIMUS YLEISRADIO. + Allekirjoituspöytäkirja + Yle-SJL erillispöytäkirja (YLE-SJL) + Versioinnin pelisäännöt (YLE-SJL) 1.1.2014 30.11. Finlands svenska författareförening rf Suomen arvostelijain liitto ry Suomen Kirjailijaliitto ry Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry Suomen Radio- ja TV-selostajat ry Suomen tietokirjailijat ry Palvelualojen

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

joulukuu 2012 Julkisen palvelun näytön paikka Nelosen uutiset Sanomataloon Jaksaminen paranee reilulla meiningillä Sähköinen moniosaaja

joulukuu 2012 Julkisen palvelun näytön paikka Nelosen uutiset Sanomataloon Jaksaminen paranee reilulla meiningillä Sähköinen moniosaaja joulukuu 2012 Julkisen palvelun näytön paikka Nelosen uutiset Sanomataloon Jaksaminen paranee reilulla meiningillä Sähköinen moniosaaja Yhtenäiset työehdot TÄSSÄ NUMEROSSA: Pääkirjoitus 3 Sähköinen moniosaaja

Lisätiedot

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista 8/2011 sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvontaa... 10 10 Pertti

Lisätiedot

OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ

OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 02 2013 OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ EULITAN

Lisätiedot

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi...

Messut ja tapahtumat... 23 Jäsenpito ja uusjäsenhankinta... 23 Markkinointimateriaalit... 24 Markkinoinnin seuranta... 24 Sisäinen markkinointi... Akavan Erityisalojen toimintasuunnitelma 2013 Sisällys JOHDANTO... 4 EDUNVALVONTA... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta... 6 Akavan Erityisalojen

Lisätiedot

KOHTUULLINEN KORVAUS/SUOMEN KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN LIITTO, 26.2.2014

KOHTUULLINEN KORVAUS/SUOMEN KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN LIITTO, 26.2.2014 KOHTUULLINEN KORVAUS/SUOMEN KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN LIITTO, 26.2.2014 Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsenkunnassa kysymys kohtuullisesta korvauksesta, sen ottaminen tekijänoikeuslakiin, koskettaa

Lisätiedot

Tiina Åberg UUSI TYÖ, UUSI TAISTELU - MUUTTUVA AMMATTI-IDENTITEETTI? Pro gradu -tutkielma AV-kääntäjien tulkinnoista

Tiina Åberg UUSI TYÖ, UUSI TAISTELU - MUUTTUVA AMMATTI-IDENTITEETTI? Pro gradu -tutkielma AV-kääntäjien tulkinnoista Tiina Åberg UUSI TYÖ, UUSI TAISTELU - MUUTTUVA AMMATTI-IDENTITEETTI? Pro gradu -tutkielma AV-kääntäjien tulkinnoista käännöstoimistojen työehtosopimusneuvottelujen aikana 2009-2014 Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla

Ratkaisun avaimet työurien pidentämiseksi ovat työpaikoilla Akavalainen 4 2009 Ministerit Anni Sinnemäki ja Henna Virkkunen: kasvua etsittävä uusilta aloilta Akava haluaa lisää onnistuneita työvuosia Masennus vie asiantuntijoita eläkkeelle Ratkaisun avaimet työurien

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. osaksi IAU:ta. Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 1. osaksi IAU:ta. Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni24.2.2012 Nro 1 Ilmailutietotekniset osaksi IAU:ta Tuulia Turusta / Työsuojelukausi vaihtui / Catering - muutosten vuosi sisällys 1 2012 3 Pääkirjoitus 4 Tuulia

Lisätiedot

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen

Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen Vuosikertomus 2014 1 Sisällys 1. Toiminnan painopisteet... 3 2. Edunvalvonta... 4 2.1 Voimassa olevat työ- ja virkaehtosopimukset... 4 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 4 2.3 Valtion tutkimuslaitosten

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 Kelassa varaudutaan vaaraan SIVU 40 Edustajakokouksessa keskusteltiin tulevaisuudesta SIVU 54 JÄSENEMME AHVENANMAALLA SIVU 10 TEEMANA eläkeuudistus

Lisätiedot

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia

Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti. Nro 6. Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia Ilmailualan Unioni IAU:n jäsenlehti Unioni12.12.2012 Nro 6 Tulitikkutyttöjä Tuhlaajapoikia sisällys 6 2012 3 Pääkirjoitus 4 Kun saapuu syyskokous 6 Muutosturvatietoa edunvalvojille 6 Luottamusmiehille

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti /00 4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

Lisätiedot