Tiesuunnitelman muutos Suunnittelukohde

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiesuunnitelman muutos 2014. Suunnittelukohde"

Transkriptio

1 n muutos 2014 Suunnittelukohde

2 Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa, Kittilä SISÄLLYSLUETTELO 1 (1) Piirustusnumero Nimi Mittakaava Pvm OSA A 1T TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Yleiset asiakirjat Kansilehti n sisällysluettelo T selostus (1.2) Hyväksymisehdotus ja jatkotoimenpiteet 1.4T Liittymäluettelo T Laskuojaluettelo T Maanomistajaluettelo T Kustannusarvio OSA B TIESUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET Piirustusmerkinnät 2T Yleiskartat 2.1T_A M1 plv : T Suunnitelmakartat 3T-1_A M1 plv : T-2_A M1 plv : T Pituusleikkaukset 5T-1_A M1 plv :2000/1: T-2_A M1 plv :2000/1: OSA C TIESUUNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO 6T Ulkopuoliset rakenteet (3T-1 2) Suunnitelmakartat 1:2000 8T Kuivatussuunnitelma (3T-1 2) Suunnitelmakartat 1:2000

3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2T Lapin ELY- keskus Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs Hanhimaa, Kittilä

4 2 SISÄLTÖ TIESUUNNITELMAN MUUTOS 3 1. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT Sijainti Nykyinen tiestö ja liikennetiedot Hankkeen perustelut Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Maankäyttö, kaavatilanne ja suojeltavat kohteet Luonnonympäristö, kasvillisuus ja eläimistö 7 2. HANKKEEN TAVOITTEET 9 3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY Ajoneuvo- ja kevyenliikenteen järjestelyt Tieympäristö SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset ympäristöön Vaikutukset talouteen Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet SUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT LUVAT JA SOPIMUKSET EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEET Jatkotoimenpiteet SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT 16

5 3 TIESUUNNITELMAN MUUTOS Maantie 955 tiesuunnitelma oli maantielain mukaisesti nähtävillä loppuvuodesta Suunnitelman alkuosalle jätettiin useita muistutuksia, joiden pohjalta Lapin ELY- keskus ja Kittilän kunta ovat päättäneet, että laadittua tiesuunnitelmaa muutetaan. a muutetaan siten, maantien 955 linjausta siirretään paaluvälillä etelän suuntaan enimmillään noin 50 metriä. Samassa yhteydessä yksityistiet Y6 ja Y7 poistetaan. Suunnitelman muutoksesta on oltu yhteydessä muutosalueen kiinteistöjen omistajiin puhelimitse kesäkuun 2014 alussa sekä lähetetty heille tarvittaessa sähköpostitse karttaote. n muutos on esitetty seuraavissa asiakirjoissa: tiesuunnitelman sisällysluettelo, suunnitelmaselostus (1.2T), liittymäluettelo (1.4T), laskuojaluettelo (1.5T), kustannusarvio (1.7T), yleiskartta (2.1T), suunnitelmakartat (3T-1 ja 3T-2) ja pituusleikkaukset (5T-1 ja 5T-2). Muilta osin tiesuunnitelma säilyy muuttamattomana.

6 4 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT 1.1 Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Kittilän kunnassa 27 km kirkonkylältä pohjoiseen. ssa esitettävä parannettava tieosuus alkaa maanteiden 956 ja 955 liittymästä noin 1,0 km Inarin suuntaan ja se päättyy Hanhimaan kylän eteläpuolella. Suunniteltavan tien varrelle sijoittuu kaksi kylää Köngäs ja Rautuskylä. Parannettavan tieosan pituus on 12,2 km. Hankkeen tierekisteriosoite on 955/1/ /3/ Nykyinen tiestö ja liikennetiedot Nykyisin maantie 955 on pääosin sorapintainen maantie, jonka poikkileikkaus vaihtelee 5 6 metrin välillä. Rautuskylän länsipuolelle tietä on parannettu luvulla noin 400 metrin matkalta. Parannetun tien kokonaisleveys on 6,5 metriä, josta öljysorapäällysteen leveys on 6 metriä. Vuonna 2010 valmistunut maantieyhteys Mt 9554 Kiistalan kylään ja Suurikuusikon kultakaivokselle erkanee suunnittelualueen loppuosasta. Maantien 955 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vuonna 2010 (KVL2010) oli suunnitteluosuuden alkuosalla Rautuskylän kohdalla noin 540 ajoneuvoa vuorokaudessa ja loppuosalla Hanhimaassa noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisääntyneestä matkailuliikenteestä sekä työmatkaliikenteestä Suurikuusikon kaivokselle johtuen liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Rautuskylän kohdalla liikennemäärät ovat 2,35- kertaistuneet 30 vuodessa (vuonna ajon./vrk). Kaivoksen huoltoliikenteen siirtyessä käyttämään tieyhteyttä yhä enemmän, myös raskaan liikenteen osuus on kasvussa. Tällä hetkellä raskaan liikenteen osuus on 5 %. On arvioitu, että tien liikennemäärä lisääntyy vuoteen 2030 mennessä noin 1,45- kertaiseksi. Tällöin Rautuskylän kohdalla keskimääräinen vuorokautinen liikenne määrä olisi noin 780 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi on arvioitu, että raskaan liikenteen määrä on vuonna % kokonaisliikennemäärästä eli noin 55 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuosina suunnitteluosuudella on sattunut 6 liikenneonnettomuutta, joista 4 on johtanut henkilövahinkoihin. Suunnitelma-alueelle ei ole tällä hetkellä kevyen liikenteen väyliä eikä tievalaistusta. Lismajoen silta(l-845) sijaitsee suunnitteluosuudella. Silta on hyväkuntoinen ja sen hyötyleveys on 6,5 metriä, joten tarvetta sen kunnostamiseen ei ole.

7 5 1.3 Hankkeen perustelut Maantie 955 Köngäs Inari välittää poikittaista liikennettä koko Pohjois- Kalotin ja Ylä-Lapin alueella, ollen näin tärkeä itä länsi suuntainen tieyhteys Pohjois-Suomessa. Lapin ELY- keskuksen tavoitteena on kehittää tieyhteyttä ja muuttaa tieyhteys tulevaisuudessa seututieluokasta kantatieksi. Nykyisen sorapintaisen tien vaaka- ja pystygeometria ei enää vastaa kasvaneiden liikennemäärien mukaisia vaatimuksia. Tien rakenteen kunto on nykyisin niin heikko, ettei sitä voida hyödyntää uutta tietä suunniteltaessa ja rakennettaessa. Kuva 1. Nykyinen maantie on mäkinen ja mutkainen huonokuntoinen soratie. Kuva Sokkaporan ohjelmapalveluyritysten liittymän kohdalta. Lisääntyvä raskas liikenne huonontaa tien kuntoa entisestään sekä vaarantaa kapean ajoradan piennarta käyttävää kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden. Suunnittelualueelle nykyisen maantien varrelle rakennetaan vuosittain jatkuvasti omakotitaloja ja loma-asuntoja ja parannettavan tien tarkka sijainti ja tilantarve helpottaa alueen maankäytön kehittämistä. 1.4 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Lapin tiepiirin toimesta maantien 955 (silloin Mt 9561) parantamiseksi on laadittu tiesuunnitelma vuonna on laadittu Könkään ja Hanhimaan välille noin 17,1 km matkalle. n mukainen tien mitoitusnopeus oli 80 km/h ja uusi tielinjaus noudatteli pääosin nykyistä tietä. Suurimmat tieoikaisut sijoittuivat

8 6 Loma - Paksun sekä Jorvaperänjärven kohdalle. sai lainvoiman vuonna 1987, mutta se on nykyisin rauennut. Sito Oy laati vuonna 2012 toimenpideselvityksen Lapin ELY- keskuksen toimeksiannosta Könkään ja Hanhimaan välille noin 17 kilometrin matkalle. Toimenpideselvityksen tavoitteena oli selvittää mm. laaditun tiesuunnitelman ratkaisujen ajantasaisuus, toteuttamiskelpoisuus sekä mahdolliset kehittämistoimenpiteet, tien jatkosuunnittelun edellytykset ja maantien 955 nykytila ja ongelmat. 1.5 Maankäyttö, kaavatilanne ja suojeltavat kohteet Maankäyttö Tunturi-Lapin maakuntakaavassa ja Levin osayleiskaavassa maantie 955 tieluokka on esitetty nostettavaksi seututiestä kantatieksi. Maakuntakaavassa ja osayleiskaavassa suunniteltava tieosuus on esitetty merkittävästi parannettavana tieosuutena. Lapin ELY-keskuksen Ympäristö-vastuualueen näkemyksen mukaan tiesuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen ei vaadi voimassa olevan yleiskaavan muuttamista. Tunturi - Lapin maakuntakaava on vahvistettu vuonna 2010 ja Levin osayleiskaava vuonna Osayleiskaavassa kevyen liikenteen yhteys esitetään tieyhteyden rinnalle välillä Köngäs Rautuskylä. Suunnittelualueen pohjoisosaan rajautuu myös vuonna 2007 laadittu Hanhimaa Lintula osayleiskaava. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Suunnitelma-alueelle kohdistuu tällä hetkellä Levin matkailukeskuksen johdosta pysyvän asumisen ja lomarakentamisen rakentamispainetta. Levin osayleiskaavassa suunnitteluosuuden varrelle on esitetty uutta pääosin asumiseen painottuvaa maankäyttöä. Pienivaltainen uusi asuntoalue AP on esitetty tieosuuden alkuosalle ja kylämäistä asuin- ja täydennysrakentamista AT AT-1 Munajärven ja Rautusjärven alueille. Sokkaporan alueella nykyisen maantien välittömässä läheisyydessä on useita ohjelmapalveluyrityksiä, jotka järjestävät mm. poro- ja huskysafareja. Vilkkaimpina sesonkiaikoina tien varrelle on pysäköinyt useita charterbusseja, jotka aiheuttavat liikenneturvallisuusongelmia näkemiltään puutteellisella mutkaisella ja mäkisellä tieosuudella. Lisäksi suunnittelualueella on useita majoituspalveluja tarjoavia yrityksiä. Suojelukohteet Könkään ja Rautuskylän alueella sijoittuu maakunta- ja osayleiskaavassa kaksi valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joiden arvoja ei saa toimenpiteillä tai rakentamisella heikentää. Hanhimaan eteläpuolella on II-luokan pohjavesialue, jonka veden antoisuus on koepumppauksilla todettu heikoksi. Pohjavesialue ei tämän hetkisen tiedon mukaan sovellu raakavesilähteeksi. Pohjavesialue ei ulotu

9 7 suunnitellun tien välittömään läheisyyteen. Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä kunnallista vesi- ja viemäriverkostoa. Suunnittelualueelle ei sijoitu luonnonsuojelu- tai Natura 2000 alueita. Suojeltuja sekä miljöölle arvokkaita rakennuksia sijoittuu erityisesti Rautuskylän ja Hanhimaan kyliin. Rakennukset eivät sijoitu nykyisen tien välittömään läheisyyteen ja niiden sijainti on otettu huomion tiesuunnitelman laadinnassa. Tien läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia muinaismuistoja (lähde Hannu Kotivuori Lapin maakuntamuseo). Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Kaivostoiminta Suunnittelualueen pohjoisosassa Rautuskylän ja Hanhimaan välillä on runsaasti kaivosvaltauksia nykyisen tien molemmilla puolilla. Valtausten haltija on Dragon Mining Oy. Mahdollisten kaivoshankkeiden aikataulua ei ole tällä hetkellä tiedossa. Reitit Maantietä 955 risteää kolme virallista moottorikelkkareittiä, tiesuunnitelman paalulla 1400 Sokkaporan länsipuolella, paalulla 2200 Sokkaporan itäpuolella sekä paalulla 4650 Rautuskylän kaupan kohdalla. Moottorikelkkareitit ovat osa Levin matkailukeskuksen kelkkareittiverkostoa. Könkään kylän ja Rautuskylän välillä maantien 955 eteläpuolella on hoidettu hiihtolatu. Hiihtoreitti risteää suunnitellun tien kanssa kolmessa kohdassa paaluilla , ja Hiihtoreitti on osa Levin matkailukeskuksen hiihtoreitistöjä ja kevättalvisin hyvin suosittu. 1.6 Luonnonympäristö, kasvillisuus ja eläimistö Suunniteltu tielinjaus sijoittuu suurelta osalta nykyisen tielinjan kohdalle. Linjauksen länsiosa sijoittuu vanhan tien varrella olevien talojen eteläpuolen peltoalueelle. Rautuskylän kohdalla tehdään linjauksen parantamista mutkien kohdalla. Koleskanpalon ja Nilimaan kohdalla oikaistaan muutaman sadan metrin matkalla tietä ja Jorvaperänpalon ja Nivamaan kohdalla linjaus on uudella linjalla nykyisen tien länsipuolella. Luonnonympäristö Alueen luonnonympäristö on asutuilla kohdilla kulttuurivaikutteista kylä- ja piha-aluetta ja metsäisillä alueilla talousmetsinä hoidettua mustikka- ja puolukkakangasta sekä soistuneita metsäkuvioita. Lismajoen rantaalueilla on rehevää kasvillisuutta. Koleskanjärven kaakkoispäässä on vähäpuustoinen neva-alue, Jorvaperänjärven ympärillä on leveä saravyöhyke ja Matala Puljujärvi on melkein umpeenkasvanut. Munajärven ja Rautusjärven rannalla on vanhoja laidunnettuja niittyjä ja hakamaita. Alueen kasvillisuutta on selvitetty maastokäynnillä heinäkuussa 2013 tielinjauksen lähimaastossa.

10 8 Suunnittelualueella on neljä kasvillisuudeltaan merkittävää aluetta: 1.Jorvaperänjärvi on noin 7 ha kokoinen järvi niukkatuottoinen järvi, jota reunustaa laaja saravaltainen reunus 2.Matala Puljujärvi, lähes umpeenkasvanut 3.Koleskanpalon neva, vähäpuustoinen neva 4.Lismajoen Myllykoski, rehevä joenvarsi Viitasammakko Viitasammakon (Rana arvalis) esiintymistä havainnoitiin seitsemässä potentiaalisessa kohteessa kahtena yönä kesäkuun alussa. Selvityksissä ei havaittu merkkejä viitasammakon esiintymisestä. Kutuääntelyä ei kuulunut, eikä lajista saatu näköhavaintoja. Linnusto Tielinjauksen lähialueen pesimälinnusto selvitettiin noin 200 metrin etäisyydellä uuden tielinjauksen molemmin puolin. Laskenta tehtiin kolmeen kertaan kesäkuun alussa keskivaiheilla ja lopussa. Alueella havaittiin 11 lintudirektiivin liitteen I lintulajia, joista kaikki eivät pesineet suunnitellun tielinjauksen lähialueella, mutta laajan reviirialueen vuoksi saattavat liikkua alueella. Direktiivilajien lisäksi alueella pesi myös kuusi kansallisessa uhanalaisluokituksessa mainittua lintulajia. Seuraavassa taulukossa on merkitty alueella havaitut lintudirektiivin 1 liitteenlajit ja muut uhanalaiset lajit. Alueella pesivät tai havaitut lintudirektiivin liitteen I lajit Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Uivelo (Mergus albellus) Kalasääksi (Pandion aliaetus) Kurki (Grus grus) Teeri (Tetrao tetrix) Metso (Tetrao urogallus) Liro (Tringa glareola) Pohjantikka (Picoides ridactylus) Palokärki (Dryocopterus martius) Hiiripöllö (Surnia ulula) Sinirinta (Luscinia svecica) Rantasipi (Actitis hypoleuca) Niittykirvinen(Anthus rustica) Pohjansirkku (Emberiza rustca) Lisäksi kansallisessa uhanalaisluokituksessa 2010 mainitut lajit ei ei silmälläpidettävä (NT) ei silmälläpidettävä (NT) silmälläpidettävä (NT) ei ei ei ei ei silmälläpidettävä (NT) silmälläpidettävä (NT) vaarantunut (VU) Vaarantuneen pohjansirkun pesimäalue oli suunnitellun tielinjauksen alueella. Suunnittelualueella on kaksi linnustollisesti merkittävämpää aluetta

11 9 1. Jorvaperänjärvi on ympäristöineen linnustollisesti arvokas ja vesilinnuston sekä kahlaajien lisäksi järven rantametsien linnusto on ympäröivää aluetta tiheämpi ja monilajisempi. 2. Koleskanjärven kaakkoispuoleinen neva on linnustoltaan kohtalainen alue. 2. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on laatia maantielle 955 lainvoimainen tiesuunnitelma, joka mahdollistaa tien parantamisen laaditun suunnitelman mukaisesti. Tiehankkeen tavoitteena on parantaa alueen liikenneyhteyksiä, liikenneturvallisuutta sekä asukkaiden asumisedellytyksiä Rautuskylässä ja Hanhimaalla. n laadinnan tavoitteena on ratkaista parannettavan tieyhteyden lopullinen sijainti. Tällöin alueen maankäyttöä pystytään kehittämään yleiskaavan mukaisesti. Hanke toteuttaa valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita. 3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Ajoneuvo- ja kevyenliikenteen järjestelyt Vuonna 2012 laaditussa toimenpideselvityksessä esitetyn tielinjauksen pohjalta on laadittu maantien 955 tiesuunnitelma. Tielinjaus on hieman täsmentynyt sekä muuttunut selvityksessä esitetystä. ssa esitetään, että tie rakennetaan lähes kokonaisuudessaan uudestaan kestopäällystettynä. Maantien kokonaisleveys on 6,5 metriä, josta kestopäällystetyn osan leveys on 6,0 metriä. Paaluvälillä nykyiselle tiellä ei tehdä parantamistoimenpiteitä. Maantien suunnittelun mitoitusnopeutena on käytetty suunnitteluosuuden alkuosalla paaluvälillä km/h ja paaluvälillä km/h. Tielinjauksen vaakageometriaa parannetaan loiventamalla nykyisen tien kaarteita sekä sijoittamalla linjaus osittain uuteen maastokäytävään. Suurimmat linjausmuutokset sijoittuvat paaluvälillä Paksuniemen ja Sokkaporan kohdalle, paaluvälille Rautuskylän kohdalle sekä suunnittelualueen pohjoispäässä Hanhimaan kylän eteläpuolella paaluvälille Maantien pystygeometriaa parannetaan leikkauksilla ja pengerryksillä vastaamaan tieluokan ja mitoitusnopeuden vaatimuksia.

12 10 Yksityistiet Yksityisteiden liittymät järjestellään ja parannetaan maantien rakentamisen yhteydessä. Nykyinen syrjään jäävä maantie jää pääosin yksityistiekäyttöön. Niillä osilla, joilla tielle ei ole käyttöä tierunko puretaan ja alue maisemoidaan. Tieosuudelle ei ole suunniteltu erillisiä kevyen liikenteen väyliä, tievalaistusta tai joukkoliikenteen pysäkkejä. Kuivatus Tiealue kuivatetaan avo-ojin, rummuin ja laskuojin. Tien rakenne kuivatetaan tien sivuojiin. Suunnitelmakartoilla on esitetty päätien rumpujen sijainti sekä tiesuunnitelmassa varattavat laskuoja-alueet. Paalulla 5200 Rautusjärven laskuojan ja paalulla Puljuojan yhteyteen rakennettavat rummut eivät vaadi Lapin ELY- keskuksen lausunnon mukaan vesilain mukaista ympäristölupakäsittelyä. Pohjanvahvistukset Maantien pohjanvahvistustoimenpiteinä ovat massanvaihdot. Suo- ja pehmeikköalueiden eloperäiset ja heikosti kantavat maa-ainekset kaivetaan pois ja tilalle vaihdetaan tieleikkauksista saatava moreeni- ja kallioaines. Poistettava materiaali läjitetään suunnitelmakartoilla esitetyille läjitysalueille. Läjitysalueet Tiealueelta poistettavat tierakentamiseen kelpaamattomat maamassat (pintamaat ja eloperäiset maalajit) läjitetään läjitysalueille. Läjitysalueet ja niiden kulkuyhteydet on esitetty suunnitelmakartoilla. Johtosiirrot Rakentamisen yhteydessä joudutaan siirtämään yksittäisiä Rovakaira Oy:n ja Teliasonera Oy:n sähkö- ja tietoliikenneverkon pylväitä ja ilmajohtoja. Siirrot on esitetty suunnitelmakartoilla. Kesällä 2013 on nykyisen maantien varteen asennettu tietoliikennekaapeli. Asentamisessa on huomioitu suunnitellun tien rakentaminen. Tienpitoaineet Suunnitelmassa ei ole esitetty maa-ainesten ottoalueita. Sillat Lismajoen ylittävä nykyinen silta on hyväkuntoinen, eikä sille ole esitetty suunnitelmassa kunnostustoimenpiteitä.

13 11 Hiihto- ja kelkkareitit Kelkkareittien linjauksia on esitetty siirrettäväksi paaluilla 1300, 2000 ja Hiihtoreittien linjauksia on esitetty siirrettäväksi kolmessa kohdassa paaluilla 1800 ja 4000 ja Reittien lopullisen sijainnin suunnittelu tehdään reitin pitäjän toimesta. Reittien risteämisiin maantien kanssa rakennetaan maatalousliittymän tyyppiset tasoliittymät. Teiden hallinnolliset muutokset Syrjään jäävät nykyisen maantien osat muutetaan yksityisteiksi. ei sisällä muita teiden hallinnollisia muutoksia. Työnaikaiset liikennejärjestelyt Suunnitelmassa ei ole esitetty erillisiä työnaikaisia liikennejärjestelyjä. 3.3 Tieympäristö Suunnittelualueen maisemakuvaa hallitsevat mäntyvaltaiset metsät, peltoaukeat ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Suunnitelluilla toimenpiteillä on pyritty rauhoittamaan asutusympäristö ohikulkuliikenteeltä. Ympäristön suunnittelun lähtökohtana ovat ratkaisut, jotka soveltuvat visuaalisesti ja hoitotasoltaan tienjakson luonteeseen sekä nykyiseen ympäristöön. Istutuksilla ja metsityksillä on pyritty katkaisemaan vanhan tieaukon näkyminen häiritsevästi uudelle tielle. Tien luiskat nurmetetaan maisemanurmella 2. Metsitystaimet ja istutettavat puut ovat nykyiseen ympäristöön soveltuvia havu- ja lehtipuita.

14 12 4. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 4.1 Vaikutukset liikenteeseen Maantien 955 rakentaminen parantaa koko Pohjois-Kalotin liikenneyhteyksiä. Se parantaa Pohjois-Suomen itä-länsi suuntaisia tieyhteyksiä sekä Kittilä Inari tieyhteyden kehittymistä ja käyttömahdollisuuksia. Tieyhteyden rakentaminen parantaa osaltaan mahdollisuuksia muuttaa tulevaisuudessa tieyhteys kantatietasoiseksi. Tien rakentaminen parantaa yhteyttä Suurikuusikon kultakaivokselle, jolloin päivittäinen työmatkaliikenne ja kaivoksen raskas huoltoliikenne voivat käyttää suorinta tieyhteyttä Kittilästä ja Leviltä. Se parantaa myös paikallisten asukkaiden liikkumisolosuhteita huonokuntoisen, mutkaisen ja kelirikolle alttiin tien poistuessa. Uusi tieyhteys parantaa kevyen liikenteen olosuhteita nykyisen maantien jäädessä yksityistie- ja kevyen liikenteen käyttöön. Liikenteen ja erityisesti raskaan liikenteen tuottama melu ja häiriö asutukselle pienenevät tien siirtyessä kauemmas asutuksesta. Könkään ja Rautuskylän asukkaiden liikenneturvallisuus paranee tien geometrian parantuessa, tien siirtyessä uuteen maastokäytävään vilkkaimmilla kyläosuuksilla sekä yksityistiejärjestelyiden selkeytyessä. Matkailuyritysten liikenneturvallisuus paranee tieyhteyden siirtyessä kauemmas yrityksistä. 4.2 Vaikutukset ympäristöön Maankäyttö, kaavoitus, rakenteet ja rakennukset Tien rakentaminen selkeyttää alueen maankäytön rakenteen ja mahdollistaa sen suunnitelmallisen kehittämisen. Uusi tieyhteys lisää alueen vetovoimaa ja mahdollistaa uudisrakentamisen yleiskaavan puitteissa alueelle. Se edesauttaa kylien vetovoimaisuuden säilymistä. Sivuun jäävä nykyinen maantie jää yksityistieksi ja puretaan osittain uuden tien valmistuttua. Rakentamistoimenpiteet aiheuttavat kolmen ladon purkamisen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Hanke tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita seuraavasti. Hanke tukee nykyistä toimivaa aluerakennetta ja kyläverkostoa parantamalla alueen liikenneyhteyksiä ja sitä kautta parantamalla asukkaiden mahdollisuuksia asua myös tulevaisuudessa alueella Hanke ei vaaranna valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden arvoja, vesien tilaa tai muita luontoarvoja Hanke parantaa alueen asukkaiden liikenneturvallisuutta

15 13 Hanke parantaa nykyisen matkailuliiketoiminnan ja kaivostoiminnan toimintaedellytyksiä ja turvallisuutta liikenneyhteyksien parantuessa ja maantien siirtyessä hieman kauemmas yritysten välittömästä läheisyydestä Valtakunnallinen maisema-alue Tien rakentaminen ei heikennä oleellisesti Könkään ja Rautuskylän valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Maisemallisesti herkimpien alueiden kohdilla Paksuniemessä ja Rautuskylässä suunniteltu tie on linjattu uuteen maastokäytävään kauemmas nykyisestä asutuksesta. Ympäristö, kasvillisuus ja eläimistö Suunnitellun tien uusien linjausten alueella ei ole luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja kohteita tai Natura 2000 alueita. Uhanalaisten kasvilajien sijainti tarkistettiin saatujen tietojen perusteella eikä linjauksen alueelta niitä löydetty. Kasvillisuuden kannalta arvokkaat neljä kohdetta säilyvät. Jorvaperänjärvi lähiympäristöineen jää metsäalueelle vanhan ja uuden tielinjauksen väliin. Lähimmillään alue on noin 100 metrin päässä uudesta tielinjauksesta. Matalan Puljujärven pohjoisreunalla on yhteys mt 9954 tielle. Tiealue rajautuu järven reunaan. Koleskanjärven neva sijaitsee tiealueen pohjoispuolella. Läjitysalueiden sijoitteluun tulee kiinnittää huomiota tien pohjoispuolella. Myllykosken ranta-alueet säilyvät sillä tie sijoittuu nykyiselle sillalle. Viitasammakkoselvityksessä ei tehty havaintoja lajista suunnittelualueella. Linnuston kannalta arvokkaat alueet Koleskanjärven neva ja Jorvaperänjärven ympäristö säilyvät. Melu Maantien 955 liikenteen meluvaikutuksien ja eri vaihtoehtojen vertailu on tehty ns. putkimalli-tarkastelulla. Putkimallissa melunleviämisen laskenta perustuu pohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin (NMT1996) sillä erotuksella, että maaston muotoja ja kovia alueita ei oteta huomioon. Melutaso-ohjearvona on käytetty VnP (993/1992) mukaista päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db. Loma-asutuksen kohdalla ohjearvona on käytetty 45 db. Laskennat on laadittu nykytilanteesta (vuosi 2012) nykyisillä liikennejärjestelyillä. Ennustetilanne on laskettu vuoden 2035 ennusteliikennemäärillä sekä määritellyillä mitoitusnopeuksilla ( km/h). Nykytilanteessa tieliikenteen 55 db päivämelualue leviää paikasta riippuen tien keskilinjasta noin m db melualueella on kaksi asuttua rakennusta, joissa on yhteensä kaksi asukasta. Ennustetilanteessa 55 db melualue leviää noin 30 m tien keskilinjasta db melualueella on kaksi asuttua rakennusta, joissa on yhteensä

16 14 kaksi asukasta. Rakennusten suojaaminen melulta kyseisten talojen kohdalla on vaikeaa, koska rakennukset sijoittuvat hyvin lähelle nykyistä tietä. Melutilannetta voidaan pitää hyvänä sekä nyky- että ennustetilanteessa. Uusi tielinjaus kulkee pääosin uudessa maastokäytävässä kauempana asutuksesta, jolloin kyseisillä alueilla melutilanne on nykyistä parempi. Alueilla, joissa tie mukailee nykyistä tielinjausta, melutilanne heikkenee jonkin verran. Vesistöt ja pohjavesi Tien rakentamisella ei ole pysyviä vaikutuksia vesistöjen laatuun ja pohjavesiin. Tien rakentamisen aikana voi esiintyä paikallisia ja hetkittäisiä pieniä veden laadun heikkenemisiä johtuen kiintoaineen kulkeutumisesta veteen. Poronhoito Suunnitellun tieyhteyden välittömään läheisyyteen ei sijoitu poronhoidolle tärkeitä laidunalueita tai muita tärkeitä alueita, eikä se aiheuta oleellista haittaa porohoidolle. Kaivostoiminta Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta kaivostoimintaa, mutta se välillisesti tukee kaivostoiminnan toimintaedellytyksiä, koska liikenneyhteydet Suurikuusikon toiminnassa olevalle kaivokselle sekä potentiaalisille uusille kaivosalueille paranevat. 4.3 Vaikutukset talouteen Hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ilman lunastuskustannuksia ovat noin 5.2 M (MAKU150, 2005=100). Hanke parantaa alueella toimivien matkailuyritysten toimintaedellytyksiä kulkuyhteyksien parantuessa. 4.4 Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet Negatiivisten vaikutusten pienentäminen valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. Maantien 955 parantamisen negatiivisia vaikutuksia Könkään ja Rautuskylän valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin on vähennetty siten, että maantie on linjattu uuteen maastokäytävään maisemallisesti arimmilla alueilla Paksuniemessä Munajärven rannalla sekä Rautuskylässä Rautusjärven rannalla.

17 15 5. SUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT LUVAT JA SOPIMUKSET Hankkeen toteuttamista varten ei ole haettu erillistä maa-aineksen ottolupaa. Suunnitelmaan ei sisälly erityisiä lupia tai sopimuksia. 6. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEET 6.1 Hyväksymisehdotus maantien 955 rakentamiseksi (M1): Tie paaluväli poikkileikkaus pituus (m) piir. nro M ,5/6,0 PAB T-1 9 M ,5/6,0 PAB 324 3T-9 Tiealue Suunnitelmakartalle esitetty tiealue otetaan haltuun tietoimituksen yhteydessä. Näkemä- ja suoja-alueet ssa on esitetty näkemä- ja suoja-alueet. Suoja-alueen laajuus ulottuu tien keskilinjasta maanteillä M1 ja M2 20 m teiden molemmin puolin. Liittymät Yksityiset liittymät on esitetty suunnitelmakartoilla ja liittymäluettelossa. Laskuojat Laskuojat ja laskuoja-alueet on esitetty suunnitelmakartoilla ja laskuojaluettelossa. Liitännäisalueet ssa ei ole esitetty liitännäisalueita. Rakentamisen aikaiset oikeudet Rakennustyön ajaksi ylijäämämassojen läjitystä varten suunnitelmassa on esitetty läjitysalueita ja niille kulkuoikeuksia. Läjitysalueiden ja tilapäisten kulkuoikeuksien sijainti on esitetty suunnitelmakartoilla. Rakentamisen aikaisista muista oikeuksista esim. käyttää materiaalikuljetuksissa yksityisteitä hankkimisesta vastaa urakoitsija.

18

19 Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa 1.4T Kittilä LIITTYMÄLUETTELO Yksityisten teiden liittymät Tie Paalu Suunta Tunnus Käyttötarkoitus Suunnitelmakartan nro Huom. M1 1 oik. Y1 A 3T-1 Muutettu M1 47 vas. Y2 A 3T-1 Muutettu M1 205 vas. Y3 A 3T-1 Muutettu M1 365 vas. Y4 A 3T-1 Muutettu M1 511 vas. Y5 A 3T-1 Muutettu M vas. Y8 E 3T-2 Muutettu M vas. Y9 E 3T-2 M vas. Y10 A 3T-2 M vas. Y11 A 3T-2 M oik. Y12 L 3T-2 M oik. Y13 A 3T-3 M vas. Y14 A 3T-3 M oik. Y15A A 3T-3 M oik. Y16A A 3T-3 M oik. Y17A A 3T-3 M vas. Y18A L 3T-3 M oik. Y19A A 3T-3 M vas. Y20A A 3T-3 M oik. Y21 A 3T-3 M vas. Y22 A 3T-3 M vas. Y23 A 3T-4 M vas. Y24 L 3T-4 M vas. Y25 L 3T-4 M oik. Y26 L 3T-4 M oik. Y27 A 3T-4 M oik. Y28 A 3T-5 M vas. Y29 L 3T-5 M vas. Y30 A 3T-5 M oik. Y31 A 3T-5 M oik. Y32 A 3T-5 M oik. Y33 E 3T-5 M oik. Y34 E 3T-6 Y34 24 vas. Y35 L 3T-6 M vas. Y36 L 3T-6 M oik. Y37 L 3T-6 M oik. Y38 E 3T-6 M oik. Y39 E 3T-7 M vas. Y45 E 3T-7 M oik. Y40 E 3T-7 M oik. Y41 A 3T-9 M oik. Y42 A 3T-9 M2 260 vas. Y43 A 3T-9 M2 290 oik. Y44 E 3T-9 LIITTYMIEN KÄYTTÖRAJOITUKSET 1 (2)

20 A = Asuinkiinteistö L = Lomakiinteistö E = Elinkeinonharjoitus tai erikoiskäyttö Katkaistavat liittymät, ei katkaistavia yksityisten teiden liittymiä 2 (2)

21 Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa 1.5T Kittilä LASKUOJALUETTELO Laskuojan nro. Pituus (m) Sijainti pl. Suunnitelmakartan nro Huom T-1 Muutettu T-1 Muutettu T-1 Muutettu T T T T T T T T T T T T T T T T T T T-9

22 Lapin ELY Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 1.6T Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa, Kittilä MAANOMISTAJALUETTELO Kylä Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi YLEISTEN TEIDEN TIE- JA KATUALUEET Omistaja Sijainti suunnitelmakartalla KITTILÄ 24:12 HIUKKANEN LAUKIA JARMO TAPANI MULIKONTIE JÄMSÄNKOSKI* M1 plv vas T-1 Köngäs 24:7 LAITALA KIVINIEMI LIISA MARJATTA VIINAMÄENTIE YLITORNIO* M1 plv oik. Kiviniemi Veli Samuli Viinamäentie YLITORNIO* 3T-1 24:24 Heikkilä Vuollo Janne Eero Edvard Inarintie KÖNGÄS M1 plv oik. 3T-1 24:6 ALANNE I PAKSUNIEMI ILKKA TAPANI INARINTIE KÖNGÄS M1 plv oik. M1 plv vas. M1 plv vas. ja oik. 3T-1 24:1 ALANNE PAKSUNIEMI ILKKA TAPANI INARINTIE KÖNGÄS M1 plv vas. 3T-1 45:9 KOSKEN- VELI MIKAEL PAKSUNIEMI oikeudenomistajat M1 plv vas. ja oik. PARRAS Paksuniemi Ari-Pekka Ollaksentie 31 D VANTAA* Paksuniemi Harri Mikael Hillatie 1 E SIRKKA Paksuniemi Tuije Terttu Linnea Lakkakuja 3 B SIRKKA 3T-1 24:14 PENIKKAMAA Niemi Pia Karoliina Puomikatu TORNIO* M1 plv vas. ja oik. 3T-1 24:20 TAPIOLA PAKSUNIEMI JARMO SAKARI Siimeksentie KÖNGÄS M1 plv vas. ja oik. 3T-1 24:19 PENIKKALAHTI PAKSUNIEMI KARI AATOS Nikkarinperä KIIMINKI* Y5 plv vas. 3T-1 3:45 TORAJAINEN Paasirova Erkki Olavi Kaarelantie SIRKKA M1 plv vas. ja oik. Paasirova Reijo Antero Inarintie 172a KÖNGÄS 3T-1 3:48 NIEMI Paksuniemi Ella Marja Mäkitie 1 A SIRKKA M1 plv vas. ja oik. M1 plv vas. ja oik. 3T-1, 3T-2 3:29 PAASIROVA PAASIROVA TUOMO TAPANI KELLARIKUJA 1 F ESPOO* M1 pl oik. Paasirova Erkki Olavi Kaarelantie SIRKKA Paasirova Reijo Antero Inarintie 172a KÖNGÄS 3T-1 3:49 PAKSUNIEMI Paksuniemi Ella Marja Mäkitie 1 A SIRKKA M1 pl vas. 3T-1 3:59 Siltalanranta Polar Speed Retket Ky Inarintie KÖNGÄS M1 plv vas. 3T-1 3:44 SILTALA Jääskeläinen Eija Hannele Inarintie KÖNGÄS M1 plv vas. ja oik. 3T-1 3:40 PIKKU- TUOHISTO-KOKKO ANNA-LIISA VILLAHDENKUJA KOKKOLA* M1 plv vas. ja oik. SILTALA 3T-1 3:39 KIEPPI Aaltonen Pirjo Lea Onnelantie FORSSA* M1 plv vas. ja oik. AALTONEN AARNE ALLAN Onnelantie FORSSA* 3T-1 3:28 HATTUROVA HOLM EEVA MAIJA TOUKOLANKUJA HIRVAS* M1 plv vas. ja oik. HOLM SAIJA SINIKKA Caloniuksenkatu 7 A HELSINKI* 3T-2 16:2 RANTALA MARTTIINI MIIKA LAURI SAKARI Valtakatu 34 as ROVANIEMI* M1 plv vas. ja oik. Marttiini-Lumimäki Hanna-Maria Terttu Kauppurienkatu 30 as OULU* M1 plv vas. ja oik. MARTTIINI MARKUS PEKKA SAKARI - MAURITANIA* MARTTIINI MATTI HEIKKI SAKARI Kivikatu 4 F ROVANIEMI* MARTTIINI ENNI KAISA TERTTU Eteläranta ROVANIEMI* 3T-2, 3T-8, 3T-9 16:16 Huutola Huutola Armi Sylvia INARINTIE RAUTUSJÄRVI M1 plv oik. M1 plv vas. 3T-2, 3T-3 16:15 Marila MARTTIINI LAURI ALEKSANTERI Ankerköz 1-3 I I / BUDABEST* M1 plv vas. 3T-2 16:11 SOKKALA HUUTOLA MARJA-LEENA Jyväkuja 10 B JOENSUU* M1 plv oik. 3T-2 16:13 KÖNGÄS- Suortti-Huutola Eija Anja Katriina INARINTIE RAUTUSJÄRVI M1 plv vas. KARTANO 3T-2, 3T-3 16:12 VESALA HUUTOLA MARTTI OLAVI Inarintie RAUTUSJÄRVI M1 plv oik. 3T-2, 3T-3 16:9 KAARAKKO HUUTOLA MARTTI OLAVI Inarintie RAUTUSJÄRVI M1 plv oik. tilalla määräalan lainhuuto M1 plv vas. ja oik M602 Levi Rally Center Oy Heinontie ROVANIEMI* 3T-3, 3T-7, 3T-8 16:7 KYYHKYLÄ Huutola Sisko Annikki oikeudenomist. M1 plv vas. yksi lapsista: Huutola Armi Sylvia Inarintie RAUTUSJÄRVI 3T-3 25:10 PAJALA Marttila Jouko Olavi Inarintie RAUTUSJÄRVI M1 plv oik. Y21 plv oik. 3T-3 6:4 HUUTONIEMI Marttila Jouko Olavi Inarintie RAUTUSJÄRVI M1 plv vas. M1 plv oik. 3T-3 6:12 KILPA ei merkintää lainhuudossa M1 plv vas. 3T-3 6:13 VIISIKULMA HIETANEN ANNI LEENA INARINTIE RAUTUSJÄRVI M1 plv oik. HIETANEN VEIKKO OLAVI INARINTIE RAUTUSJÄRVI 3T-3 Osoite *asuinpaikka toisessa kunnassa 1 / 3 Sito Oy

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari 1 (5) Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari (ent. Dragsfjärd) Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma perustuu Tiehallinnon keskushallinnon päätöksellä 7/2004/20/2

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit. Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Selvitys liikennemelusta osayleiskaava-alueella 16 KSV/L HHä 21.8.2007 SÖRNÄISTENRANTA-HERMANNINRANTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/5 1 b 5 EHDOTUS KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAHDEN UUDEN SIIRTOLAPUUTARHA-ALUEEN PERUSTAMISESTA Kslk 2008-1354 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee ehdottaa kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(11) TK1 Tienvieri 233-412-4-163 Jussila Tynilä Jarmo Antero Pelto SLV 2 50 0,04 0,4 2 233-412-4-165 Tienvieri Tynilä Jarmo Antero Pelto SLV 2 50 0,04 0,6 2 4 TK2 Metsäranta 233-412-4-79 Metsäranta Hautanen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS

RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 RUUNALAN ASEMAKAAVA-ALUEEN MELUSELVITYS E27852 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Oona-Lina Alila Elisa Huotari Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset 1 ( 5 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) K1 Ahistus Jorma Tapio Ahistus Eeva-maija K2 Eskola Ilkka Tapani Eskola Sirpa Aune Helena K3 Eskola Seppo Erkki Martimo

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Karijoen kuntoliikuntakampanja 1988-2014. Liikunnallinen Karijoki Karijoen kunta, liikuntatoimi

Karijoen kuntoliikuntakampanja 1988-2014. Liikunnallinen Karijoki Karijoen kunta, liikuntatoimi Karijoen kuntoliikuntakampanja 1988-2014 Liikunnallinen Karijoki Karijoen kunta, liikuntatoimi Suupohjan ytimessä JURVA Karijoki sijaitsee Länsi-Suomen läänissä Etelä-Pohjanmaalla. NÄRPIÖ TEUVA KURIKKA

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Niemi 748-404-20-68 Niemi Impola Reijo Väinö Samuli, Niittytie 5a, 92330 Karinkanta Asuinkiinteistö ULA 1 900 0,05 0,8 36 36 Ei autoa TK3 Kivimäenniitty 748-401-1-24 Kivimäenniitty Metsä MeL 1,8

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ratayhteysselvitys Kaavatilanne Liite 3 Vaihtoehto A Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk Kuntaraja Asemakaavoitettu alue Yleiskaavat (Maankäyttö ja rakennuslaki) Yleiskaava

Lisätiedot