Tiesuunnitelman muutos Suunnittelukohde

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiesuunnitelman muutos 2014. Suunnittelukohde"

Transkriptio

1 n muutos 2014 Suunnittelukohde

2 Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa, Kittilä SISÄLLYSLUETTELO 1 (1) Piirustusnumero Nimi Mittakaava Pvm OSA A 1T TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Yleiset asiakirjat Kansilehti n sisällysluettelo T selostus (1.2) Hyväksymisehdotus ja jatkotoimenpiteet 1.4T Liittymäluettelo T Laskuojaluettelo T Maanomistajaluettelo T Kustannusarvio OSA B TIESUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET Piirustusmerkinnät 2T Yleiskartat 2.1T_A M1 plv : T Suunnitelmakartat 3T-1_A M1 plv : T-2_A M1 plv : T Pituusleikkaukset 5T-1_A M1 plv :2000/1: T-2_A M1 plv :2000/1: OSA C TIESUUNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO 6T Ulkopuoliset rakenteet (3T-1 2) Suunnitelmakartat 1:2000 8T Kuivatussuunnitelma (3T-1 2) Suunnitelmakartat 1:2000

3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1.2T Lapin ELY- keskus Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs Hanhimaa, Kittilä

4 2 SISÄLTÖ TIESUUNNITELMAN MUUTOS 3 1. HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT Sijainti Nykyinen tiestö ja liikennetiedot Hankkeen perustelut Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Maankäyttö, kaavatilanne ja suojeltavat kohteet Luonnonympäristö, kasvillisuus ja eläimistö 7 2. HANKKEEN TAVOITTEET 9 3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY Ajoneuvo- ja kevyenliikenteen järjestelyt Tieympäristö SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset ympäristöön Vaikutukset talouteen Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet SUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT LUVAT JA SOPIMUKSET EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEET Jatkotoimenpiteet SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT 16

5 3 TIESUUNNITELMAN MUUTOS Maantie 955 tiesuunnitelma oli maantielain mukaisesti nähtävillä loppuvuodesta Suunnitelman alkuosalle jätettiin useita muistutuksia, joiden pohjalta Lapin ELY- keskus ja Kittilän kunta ovat päättäneet, että laadittua tiesuunnitelmaa muutetaan. a muutetaan siten, maantien 955 linjausta siirretään paaluvälillä etelän suuntaan enimmillään noin 50 metriä. Samassa yhteydessä yksityistiet Y6 ja Y7 poistetaan. Suunnitelman muutoksesta on oltu yhteydessä muutosalueen kiinteistöjen omistajiin puhelimitse kesäkuun 2014 alussa sekä lähetetty heille tarvittaessa sähköpostitse karttaote. n muutos on esitetty seuraavissa asiakirjoissa: tiesuunnitelman sisällysluettelo, suunnitelmaselostus (1.2T), liittymäluettelo (1.4T), laskuojaluettelo (1.5T), kustannusarvio (1.7T), yleiskartta (2.1T), suunnitelmakartat (3T-1 ja 3T-2) ja pituusleikkaukset (5T-1 ja 5T-2). Muilta osin tiesuunnitelma säilyy muuttamattomana.

6 4 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT 1.1 Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Kittilän kunnassa 27 km kirkonkylältä pohjoiseen. ssa esitettävä parannettava tieosuus alkaa maanteiden 956 ja 955 liittymästä noin 1,0 km Inarin suuntaan ja se päättyy Hanhimaan kylän eteläpuolella. Suunniteltavan tien varrelle sijoittuu kaksi kylää Köngäs ja Rautuskylä. Parannettavan tieosan pituus on 12,2 km. Hankkeen tierekisteriosoite on 955/1/ /3/ Nykyinen tiestö ja liikennetiedot Nykyisin maantie 955 on pääosin sorapintainen maantie, jonka poikkileikkaus vaihtelee 5 6 metrin välillä. Rautuskylän länsipuolelle tietä on parannettu luvulla noin 400 metrin matkalta. Parannetun tien kokonaisleveys on 6,5 metriä, josta öljysorapäällysteen leveys on 6 metriä. Vuonna 2010 valmistunut maantieyhteys Mt 9554 Kiistalan kylään ja Suurikuusikon kultakaivokselle erkanee suunnittelualueen loppuosasta. Maantien 955 keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vuonna 2010 (KVL2010) oli suunnitteluosuuden alkuosalla Rautuskylän kohdalla noin 540 ajoneuvoa vuorokaudessa ja loppuosalla Hanhimaassa noin 300 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisääntyneestä matkailuliikenteestä sekä työmatkaliikenteestä Suurikuusikon kaivokselle johtuen liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Rautuskylän kohdalla liikennemäärät ovat 2,35- kertaistuneet 30 vuodessa (vuonna ajon./vrk). Kaivoksen huoltoliikenteen siirtyessä käyttämään tieyhteyttä yhä enemmän, myös raskaan liikenteen osuus on kasvussa. Tällä hetkellä raskaan liikenteen osuus on 5 %. On arvioitu, että tien liikennemäärä lisääntyy vuoteen 2030 mennessä noin 1,45- kertaiseksi. Tällöin Rautuskylän kohdalla keskimääräinen vuorokautinen liikenne määrä olisi noin 780 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lisäksi on arvioitu, että raskaan liikenteen määrä on vuonna % kokonaisliikennemäärästä eli noin 55 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuosina suunnitteluosuudella on sattunut 6 liikenneonnettomuutta, joista 4 on johtanut henkilövahinkoihin. Suunnitelma-alueelle ei ole tällä hetkellä kevyen liikenteen väyliä eikä tievalaistusta. Lismajoen silta(l-845) sijaitsee suunnitteluosuudella. Silta on hyväkuntoinen ja sen hyötyleveys on 6,5 metriä, joten tarvetta sen kunnostamiseen ei ole.

7 5 1.3 Hankkeen perustelut Maantie 955 Köngäs Inari välittää poikittaista liikennettä koko Pohjois- Kalotin ja Ylä-Lapin alueella, ollen näin tärkeä itä länsi suuntainen tieyhteys Pohjois-Suomessa. Lapin ELY- keskuksen tavoitteena on kehittää tieyhteyttä ja muuttaa tieyhteys tulevaisuudessa seututieluokasta kantatieksi. Nykyisen sorapintaisen tien vaaka- ja pystygeometria ei enää vastaa kasvaneiden liikennemäärien mukaisia vaatimuksia. Tien rakenteen kunto on nykyisin niin heikko, ettei sitä voida hyödyntää uutta tietä suunniteltaessa ja rakennettaessa. Kuva 1. Nykyinen maantie on mäkinen ja mutkainen huonokuntoinen soratie. Kuva Sokkaporan ohjelmapalveluyritysten liittymän kohdalta. Lisääntyvä raskas liikenne huonontaa tien kuntoa entisestään sekä vaarantaa kapean ajoradan piennarta käyttävää kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden. Suunnittelualueelle nykyisen maantien varrelle rakennetaan vuosittain jatkuvasti omakotitaloja ja loma-asuntoja ja parannettavan tien tarkka sijainti ja tilantarve helpottaa alueen maankäytön kehittämistä. 1.4 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset Lapin tiepiirin toimesta maantien 955 (silloin Mt 9561) parantamiseksi on laadittu tiesuunnitelma vuonna on laadittu Könkään ja Hanhimaan välille noin 17,1 km matkalle. n mukainen tien mitoitusnopeus oli 80 km/h ja uusi tielinjaus noudatteli pääosin nykyistä tietä. Suurimmat tieoikaisut sijoittuivat

8 6 Loma - Paksun sekä Jorvaperänjärven kohdalle. sai lainvoiman vuonna 1987, mutta se on nykyisin rauennut. Sito Oy laati vuonna 2012 toimenpideselvityksen Lapin ELY- keskuksen toimeksiannosta Könkään ja Hanhimaan välille noin 17 kilometrin matkalle. Toimenpideselvityksen tavoitteena oli selvittää mm. laaditun tiesuunnitelman ratkaisujen ajantasaisuus, toteuttamiskelpoisuus sekä mahdolliset kehittämistoimenpiteet, tien jatkosuunnittelun edellytykset ja maantien 955 nykytila ja ongelmat. 1.5 Maankäyttö, kaavatilanne ja suojeltavat kohteet Maankäyttö Tunturi-Lapin maakuntakaavassa ja Levin osayleiskaavassa maantie 955 tieluokka on esitetty nostettavaksi seututiestä kantatieksi. Maakuntakaavassa ja osayleiskaavassa suunniteltava tieosuus on esitetty merkittävästi parannettavana tieosuutena. Lapin ELY-keskuksen Ympäristö-vastuualueen näkemyksen mukaan tiesuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen ei vaadi voimassa olevan yleiskaavan muuttamista. Tunturi - Lapin maakuntakaava on vahvistettu vuonna 2010 ja Levin osayleiskaava vuonna Osayleiskaavassa kevyen liikenteen yhteys esitetään tieyhteyden rinnalle välillä Köngäs Rautuskylä. Suunnittelualueen pohjoisosaan rajautuu myös vuonna 2007 laadittu Hanhimaa Lintula osayleiskaava. Suunnittelualueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja. Suunnitelma-alueelle kohdistuu tällä hetkellä Levin matkailukeskuksen johdosta pysyvän asumisen ja lomarakentamisen rakentamispainetta. Levin osayleiskaavassa suunnitteluosuuden varrelle on esitetty uutta pääosin asumiseen painottuvaa maankäyttöä. Pienivaltainen uusi asuntoalue AP on esitetty tieosuuden alkuosalle ja kylämäistä asuin- ja täydennysrakentamista AT AT-1 Munajärven ja Rautusjärven alueille. Sokkaporan alueella nykyisen maantien välittömässä läheisyydessä on useita ohjelmapalveluyrityksiä, jotka järjestävät mm. poro- ja huskysafareja. Vilkkaimpina sesonkiaikoina tien varrelle on pysäköinyt useita charterbusseja, jotka aiheuttavat liikenneturvallisuusongelmia näkemiltään puutteellisella mutkaisella ja mäkisellä tieosuudella. Lisäksi suunnittelualueella on useita majoituspalveluja tarjoavia yrityksiä. Suojelukohteet Könkään ja Rautuskylän alueella sijoittuu maakunta- ja osayleiskaavassa kaksi valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, joiden arvoja ei saa toimenpiteillä tai rakentamisella heikentää. Hanhimaan eteläpuolella on II-luokan pohjavesialue, jonka veden antoisuus on koepumppauksilla todettu heikoksi. Pohjavesialue ei tämän hetkisen tiedon mukaan sovellu raakavesilähteeksi. Pohjavesialue ei ulotu

9 7 suunnitellun tien välittömään läheisyyteen. Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä kunnallista vesi- ja viemäriverkostoa. Suunnittelualueelle ei sijoitu luonnonsuojelu- tai Natura 2000 alueita. Suojeltuja sekä miljöölle arvokkaita rakennuksia sijoittuu erityisesti Rautuskylän ja Hanhimaan kyliin. Rakennukset eivät sijoitu nykyisen tien välittömään läheisyyteen ja niiden sijainti on otettu huomion tiesuunnitelman laadinnassa. Tien läheisyydessä ei sijaitse tiedossa olevia muinaismuistoja (lähde Hannu Kotivuori Lapin maakuntamuseo). Suunnittelualueella ei ole valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Kaivostoiminta Suunnittelualueen pohjoisosassa Rautuskylän ja Hanhimaan välillä on runsaasti kaivosvaltauksia nykyisen tien molemmilla puolilla. Valtausten haltija on Dragon Mining Oy. Mahdollisten kaivoshankkeiden aikataulua ei ole tällä hetkellä tiedossa. Reitit Maantietä 955 risteää kolme virallista moottorikelkkareittiä, tiesuunnitelman paalulla 1400 Sokkaporan länsipuolella, paalulla 2200 Sokkaporan itäpuolella sekä paalulla 4650 Rautuskylän kaupan kohdalla. Moottorikelkkareitit ovat osa Levin matkailukeskuksen kelkkareittiverkostoa. Könkään kylän ja Rautuskylän välillä maantien 955 eteläpuolella on hoidettu hiihtolatu. Hiihtoreitti risteää suunnitellun tien kanssa kolmessa kohdassa paaluilla , ja Hiihtoreitti on osa Levin matkailukeskuksen hiihtoreitistöjä ja kevättalvisin hyvin suosittu. 1.6 Luonnonympäristö, kasvillisuus ja eläimistö Suunniteltu tielinjaus sijoittuu suurelta osalta nykyisen tielinjan kohdalle. Linjauksen länsiosa sijoittuu vanhan tien varrella olevien talojen eteläpuolen peltoalueelle. Rautuskylän kohdalla tehdään linjauksen parantamista mutkien kohdalla. Koleskanpalon ja Nilimaan kohdalla oikaistaan muutaman sadan metrin matkalla tietä ja Jorvaperänpalon ja Nivamaan kohdalla linjaus on uudella linjalla nykyisen tien länsipuolella. Luonnonympäristö Alueen luonnonympäristö on asutuilla kohdilla kulttuurivaikutteista kylä- ja piha-aluetta ja metsäisillä alueilla talousmetsinä hoidettua mustikka- ja puolukkakangasta sekä soistuneita metsäkuvioita. Lismajoen rantaalueilla on rehevää kasvillisuutta. Koleskanjärven kaakkoispäässä on vähäpuustoinen neva-alue, Jorvaperänjärven ympärillä on leveä saravyöhyke ja Matala Puljujärvi on melkein umpeenkasvanut. Munajärven ja Rautusjärven rannalla on vanhoja laidunnettuja niittyjä ja hakamaita. Alueen kasvillisuutta on selvitetty maastokäynnillä heinäkuussa 2013 tielinjauksen lähimaastossa.

10 8 Suunnittelualueella on neljä kasvillisuudeltaan merkittävää aluetta: 1.Jorvaperänjärvi on noin 7 ha kokoinen järvi niukkatuottoinen järvi, jota reunustaa laaja saravaltainen reunus 2.Matala Puljujärvi, lähes umpeenkasvanut 3.Koleskanpalon neva, vähäpuustoinen neva 4.Lismajoen Myllykoski, rehevä joenvarsi Viitasammakko Viitasammakon (Rana arvalis) esiintymistä havainnoitiin seitsemässä potentiaalisessa kohteessa kahtena yönä kesäkuun alussa. Selvityksissä ei havaittu merkkejä viitasammakon esiintymisestä. Kutuääntelyä ei kuulunut, eikä lajista saatu näköhavaintoja. Linnusto Tielinjauksen lähialueen pesimälinnusto selvitettiin noin 200 metrin etäisyydellä uuden tielinjauksen molemmin puolin. Laskenta tehtiin kolmeen kertaan kesäkuun alussa keskivaiheilla ja lopussa. Alueella havaittiin 11 lintudirektiivin liitteen I lintulajia, joista kaikki eivät pesineet suunnitellun tielinjauksen lähialueella, mutta laajan reviirialueen vuoksi saattavat liikkua alueella. Direktiivilajien lisäksi alueella pesi myös kuusi kansallisessa uhanalaisluokituksessa mainittua lintulajia. Seuraavassa taulukossa on merkitty alueella havaitut lintudirektiivin 1 liitteenlajit ja muut uhanalaiset lajit. Alueella pesivät tai havaitut lintudirektiivin liitteen I lajit Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Uivelo (Mergus albellus) Kalasääksi (Pandion aliaetus) Kurki (Grus grus) Teeri (Tetrao tetrix) Metso (Tetrao urogallus) Liro (Tringa glareola) Pohjantikka (Picoides ridactylus) Palokärki (Dryocopterus martius) Hiiripöllö (Surnia ulula) Sinirinta (Luscinia svecica) Rantasipi (Actitis hypoleuca) Niittykirvinen(Anthus rustica) Pohjansirkku (Emberiza rustca) Lisäksi kansallisessa uhanalaisluokituksessa 2010 mainitut lajit ei ei silmälläpidettävä (NT) ei silmälläpidettävä (NT) silmälläpidettävä (NT) ei ei ei ei ei silmälläpidettävä (NT) silmälläpidettävä (NT) vaarantunut (VU) Vaarantuneen pohjansirkun pesimäalue oli suunnitellun tielinjauksen alueella. Suunnittelualueella on kaksi linnustollisesti merkittävämpää aluetta

11 9 1. Jorvaperänjärvi on ympäristöineen linnustollisesti arvokas ja vesilinnuston sekä kahlaajien lisäksi järven rantametsien linnusto on ympäröivää aluetta tiheämpi ja monilajisempi. 2. Koleskanjärven kaakkoispuoleinen neva on linnustoltaan kohtalainen alue. 2. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on laatia maantielle 955 lainvoimainen tiesuunnitelma, joka mahdollistaa tien parantamisen laaditun suunnitelman mukaisesti. Tiehankkeen tavoitteena on parantaa alueen liikenneyhteyksiä, liikenneturvallisuutta sekä asukkaiden asumisedellytyksiä Rautuskylässä ja Hanhimaalla. n laadinnan tavoitteena on ratkaista parannettavan tieyhteyden lopullinen sijainti. Tällöin alueen maankäyttöä pystytään kehittämään yleiskaavan mukaisesti. Hanke toteuttaa valtakunnallisia alueiden käyttötavoitteita. 3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Ajoneuvo- ja kevyenliikenteen järjestelyt Vuonna 2012 laaditussa toimenpideselvityksessä esitetyn tielinjauksen pohjalta on laadittu maantien 955 tiesuunnitelma. Tielinjaus on hieman täsmentynyt sekä muuttunut selvityksessä esitetystä. ssa esitetään, että tie rakennetaan lähes kokonaisuudessaan uudestaan kestopäällystettynä. Maantien kokonaisleveys on 6,5 metriä, josta kestopäällystetyn osan leveys on 6,0 metriä. Paaluvälillä nykyiselle tiellä ei tehdä parantamistoimenpiteitä. Maantien suunnittelun mitoitusnopeutena on käytetty suunnitteluosuuden alkuosalla paaluvälillä km/h ja paaluvälillä km/h. Tielinjauksen vaakageometriaa parannetaan loiventamalla nykyisen tien kaarteita sekä sijoittamalla linjaus osittain uuteen maastokäytävään. Suurimmat linjausmuutokset sijoittuvat paaluvälillä Paksuniemen ja Sokkaporan kohdalle, paaluvälille Rautuskylän kohdalle sekä suunnittelualueen pohjoispäässä Hanhimaan kylän eteläpuolella paaluvälille Maantien pystygeometriaa parannetaan leikkauksilla ja pengerryksillä vastaamaan tieluokan ja mitoitusnopeuden vaatimuksia.

12 10 Yksityistiet Yksityisteiden liittymät järjestellään ja parannetaan maantien rakentamisen yhteydessä. Nykyinen syrjään jäävä maantie jää pääosin yksityistiekäyttöön. Niillä osilla, joilla tielle ei ole käyttöä tierunko puretaan ja alue maisemoidaan. Tieosuudelle ei ole suunniteltu erillisiä kevyen liikenteen väyliä, tievalaistusta tai joukkoliikenteen pysäkkejä. Kuivatus Tiealue kuivatetaan avo-ojin, rummuin ja laskuojin. Tien rakenne kuivatetaan tien sivuojiin. Suunnitelmakartoilla on esitetty päätien rumpujen sijainti sekä tiesuunnitelmassa varattavat laskuoja-alueet. Paalulla 5200 Rautusjärven laskuojan ja paalulla Puljuojan yhteyteen rakennettavat rummut eivät vaadi Lapin ELY- keskuksen lausunnon mukaan vesilain mukaista ympäristölupakäsittelyä. Pohjanvahvistukset Maantien pohjanvahvistustoimenpiteinä ovat massanvaihdot. Suo- ja pehmeikköalueiden eloperäiset ja heikosti kantavat maa-ainekset kaivetaan pois ja tilalle vaihdetaan tieleikkauksista saatava moreeni- ja kallioaines. Poistettava materiaali läjitetään suunnitelmakartoilla esitetyille läjitysalueille. Läjitysalueet Tiealueelta poistettavat tierakentamiseen kelpaamattomat maamassat (pintamaat ja eloperäiset maalajit) läjitetään läjitysalueille. Läjitysalueet ja niiden kulkuyhteydet on esitetty suunnitelmakartoilla. Johtosiirrot Rakentamisen yhteydessä joudutaan siirtämään yksittäisiä Rovakaira Oy:n ja Teliasonera Oy:n sähkö- ja tietoliikenneverkon pylväitä ja ilmajohtoja. Siirrot on esitetty suunnitelmakartoilla. Kesällä 2013 on nykyisen maantien varteen asennettu tietoliikennekaapeli. Asentamisessa on huomioitu suunnitellun tien rakentaminen. Tienpitoaineet Suunnitelmassa ei ole esitetty maa-ainesten ottoalueita. Sillat Lismajoen ylittävä nykyinen silta on hyväkuntoinen, eikä sille ole esitetty suunnitelmassa kunnostustoimenpiteitä.

13 11 Hiihto- ja kelkkareitit Kelkkareittien linjauksia on esitetty siirrettäväksi paaluilla 1300, 2000 ja Hiihtoreittien linjauksia on esitetty siirrettäväksi kolmessa kohdassa paaluilla 1800 ja 4000 ja Reittien lopullisen sijainnin suunnittelu tehdään reitin pitäjän toimesta. Reittien risteämisiin maantien kanssa rakennetaan maatalousliittymän tyyppiset tasoliittymät. Teiden hallinnolliset muutokset Syrjään jäävät nykyisen maantien osat muutetaan yksityisteiksi. ei sisällä muita teiden hallinnollisia muutoksia. Työnaikaiset liikennejärjestelyt Suunnitelmassa ei ole esitetty erillisiä työnaikaisia liikennejärjestelyjä. 3.3 Tieympäristö Suunnittelualueen maisemakuvaa hallitsevat mäntyvaltaiset metsät, peltoaukeat ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Suunnitelluilla toimenpiteillä on pyritty rauhoittamaan asutusympäristö ohikulkuliikenteeltä. Ympäristön suunnittelun lähtökohtana ovat ratkaisut, jotka soveltuvat visuaalisesti ja hoitotasoltaan tienjakson luonteeseen sekä nykyiseen ympäristöön. Istutuksilla ja metsityksillä on pyritty katkaisemaan vanhan tieaukon näkyminen häiritsevästi uudelle tielle. Tien luiskat nurmetetaan maisemanurmella 2. Metsitystaimet ja istutettavat puut ovat nykyiseen ympäristöön soveltuvia havu- ja lehtipuita.

14 12 4. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 4.1 Vaikutukset liikenteeseen Maantien 955 rakentaminen parantaa koko Pohjois-Kalotin liikenneyhteyksiä. Se parantaa Pohjois-Suomen itä-länsi suuntaisia tieyhteyksiä sekä Kittilä Inari tieyhteyden kehittymistä ja käyttömahdollisuuksia. Tieyhteyden rakentaminen parantaa osaltaan mahdollisuuksia muuttaa tulevaisuudessa tieyhteys kantatietasoiseksi. Tien rakentaminen parantaa yhteyttä Suurikuusikon kultakaivokselle, jolloin päivittäinen työmatkaliikenne ja kaivoksen raskas huoltoliikenne voivat käyttää suorinta tieyhteyttä Kittilästä ja Leviltä. Se parantaa myös paikallisten asukkaiden liikkumisolosuhteita huonokuntoisen, mutkaisen ja kelirikolle alttiin tien poistuessa. Uusi tieyhteys parantaa kevyen liikenteen olosuhteita nykyisen maantien jäädessä yksityistie- ja kevyen liikenteen käyttöön. Liikenteen ja erityisesti raskaan liikenteen tuottama melu ja häiriö asutukselle pienenevät tien siirtyessä kauemmas asutuksesta. Könkään ja Rautuskylän asukkaiden liikenneturvallisuus paranee tien geometrian parantuessa, tien siirtyessä uuteen maastokäytävään vilkkaimmilla kyläosuuksilla sekä yksityistiejärjestelyiden selkeytyessä. Matkailuyritysten liikenneturvallisuus paranee tieyhteyden siirtyessä kauemmas yrityksistä. 4.2 Vaikutukset ympäristöön Maankäyttö, kaavoitus, rakenteet ja rakennukset Tien rakentaminen selkeyttää alueen maankäytön rakenteen ja mahdollistaa sen suunnitelmallisen kehittämisen. Uusi tieyhteys lisää alueen vetovoimaa ja mahdollistaa uudisrakentamisen yleiskaavan puitteissa alueelle. Se edesauttaa kylien vetovoimaisuuden säilymistä. Sivuun jäävä nykyinen maantie jää yksityistieksi ja puretaan osittain uuden tien valmistuttua. Rakentamistoimenpiteet aiheuttavat kolmen ladon purkamisen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Hanke tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita seuraavasti. Hanke tukee nykyistä toimivaa aluerakennetta ja kyläverkostoa parantamalla alueen liikenneyhteyksiä ja sitä kautta parantamalla asukkaiden mahdollisuuksia asua myös tulevaisuudessa alueella Hanke ei vaaranna valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden arvoja, vesien tilaa tai muita luontoarvoja Hanke parantaa alueen asukkaiden liikenneturvallisuutta

15 13 Hanke parantaa nykyisen matkailuliiketoiminnan ja kaivostoiminnan toimintaedellytyksiä ja turvallisuutta liikenneyhteyksien parantuessa ja maantien siirtyessä hieman kauemmas yritysten välittömästä läheisyydestä Valtakunnallinen maisema-alue Tien rakentaminen ei heikennä oleellisesti Könkään ja Rautuskylän valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Maisemallisesti herkimpien alueiden kohdilla Paksuniemessä ja Rautuskylässä suunniteltu tie on linjattu uuteen maastokäytävään kauemmas nykyisestä asutuksesta. Ympäristö, kasvillisuus ja eläimistö Suunnitellun tien uusien linjausten alueella ei ole luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja kohteita tai Natura 2000 alueita. Uhanalaisten kasvilajien sijainti tarkistettiin saatujen tietojen perusteella eikä linjauksen alueelta niitä löydetty. Kasvillisuuden kannalta arvokkaat neljä kohdetta säilyvät. Jorvaperänjärvi lähiympäristöineen jää metsäalueelle vanhan ja uuden tielinjauksen väliin. Lähimmillään alue on noin 100 metrin päässä uudesta tielinjauksesta. Matalan Puljujärven pohjoisreunalla on yhteys mt 9954 tielle. Tiealue rajautuu järven reunaan. Koleskanjärven neva sijaitsee tiealueen pohjoispuolella. Läjitysalueiden sijoitteluun tulee kiinnittää huomiota tien pohjoispuolella. Myllykosken ranta-alueet säilyvät sillä tie sijoittuu nykyiselle sillalle. Viitasammakkoselvityksessä ei tehty havaintoja lajista suunnittelualueella. Linnuston kannalta arvokkaat alueet Koleskanjärven neva ja Jorvaperänjärven ympäristö säilyvät. Melu Maantien 955 liikenteen meluvaikutuksien ja eri vaihtoehtojen vertailu on tehty ns. putkimalli-tarkastelulla. Putkimallissa melunleviämisen laskenta perustuu pohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin (NMT1996) sillä erotuksella, että maaston muotoja ja kovia alueita ei oteta huomioon. Melutaso-ohjearvona on käytetty VnP (993/1992) mukaista päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 db. Loma-asutuksen kohdalla ohjearvona on käytetty 45 db. Laskennat on laadittu nykytilanteesta (vuosi 2012) nykyisillä liikennejärjestelyillä. Ennustetilanne on laskettu vuoden 2035 ennusteliikennemäärillä sekä määritellyillä mitoitusnopeuksilla ( km/h). Nykytilanteessa tieliikenteen 55 db päivämelualue leviää paikasta riippuen tien keskilinjasta noin m db melualueella on kaksi asuttua rakennusta, joissa on yhteensä kaksi asukasta. Ennustetilanteessa 55 db melualue leviää noin 30 m tien keskilinjasta db melualueella on kaksi asuttua rakennusta, joissa on yhteensä

16 14 kaksi asukasta. Rakennusten suojaaminen melulta kyseisten talojen kohdalla on vaikeaa, koska rakennukset sijoittuvat hyvin lähelle nykyistä tietä. Melutilannetta voidaan pitää hyvänä sekä nyky- että ennustetilanteessa. Uusi tielinjaus kulkee pääosin uudessa maastokäytävässä kauempana asutuksesta, jolloin kyseisillä alueilla melutilanne on nykyistä parempi. Alueilla, joissa tie mukailee nykyistä tielinjausta, melutilanne heikkenee jonkin verran. Vesistöt ja pohjavesi Tien rakentamisella ei ole pysyviä vaikutuksia vesistöjen laatuun ja pohjavesiin. Tien rakentamisen aikana voi esiintyä paikallisia ja hetkittäisiä pieniä veden laadun heikkenemisiä johtuen kiintoaineen kulkeutumisesta veteen. Poronhoito Suunnitellun tieyhteyden välittömään läheisyyteen ei sijoitu poronhoidolle tärkeitä laidunalueita tai muita tärkeitä alueita, eikä se aiheuta oleellista haittaa porohoidolle. Kaivostoiminta Hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta kaivostoimintaa, mutta se välillisesti tukee kaivostoiminnan toimintaedellytyksiä, koska liikenneyhteydet Suurikuusikon toiminnassa olevalle kaivokselle sekä potentiaalisille uusille kaivosalueille paranevat. 4.3 Vaikutukset talouteen Hankkeen arvioidut rakentamiskustannukset ilman lunastuskustannuksia ovat noin 5.2 M (MAKU150, 2005=100). Hanke parantaa alueella toimivien matkailuyritysten toimintaedellytyksiä kulkuyhteyksien parantuessa. 4.4 Haittojen torjumis- ja lieventämistoimenpiteet Negatiivisten vaikutusten pienentäminen valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla. Maantien 955 parantamisen negatiivisia vaikutuksia Könkään ja Rautuskylän valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin on vähennetty siten, että maantie on linjattu uuteen maastokäytävään maisemallisesti arimmilla alueilla Paksuniemessä Munajärven rannalla sekä Rautuskylässä Rautusjärven rannalla.

17 15 5. SUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT LUVAT JA SOPIMUKSET Hankkeen toteuttamista varten ei ole haettu erillistä maa-aineksen ottolupaa. Suunnitelmaan ei sisälly erityisiä lupia tai sopimuksia. 6. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEET 6.1 Hyväksymisehdotus maantien 955 rakentamiseksi (M1): Tie paaluväli poikkileikkaus pituus (m) piir. nro M ,5/6,0 PAB T-1 9 M ,5/6,0 PAB 324 3T-9 Tiealue Suunnitelmakartalle esitetty tiealue otetaan haltuun tietoimituksen yhteydessä. Näkemä- ja suoja-alueet ssa on esitetty näkemä- ja suoja-alueet. Suoja-alueen laajuus ulottuu tien keskilinjasta maanteillä M1 ja M2 20 m teiden molemmin puolin. Liittymät Yksityiset liittymät on esitetty suunnitelmakartoilla ja liittymäluettelossa. Laskuojat Laskuojat ja laskuoja-alueet on esitetty suunnitelmakartoilla ja laskuojaluettelossa. Liitännäisalueet ssa ei ole esitetty liitännäisalueita. Rakentamisen aikaiset oikeudet Rakennustyön ajaksi ylijäämämassojen läjitystä varten suunnitelmassa on esitetty läjitysalueita ja niille kulkuoikeuksia. Läjitysalueiden ja tilapäisten kulkuoikeuksien sijainti on esitetty suunnitelmakartoilla. Rakentamisen aikaisista muista oikeuksista esim. käyttää materiaalikuljetuksissa yksityisteitä hankkimisesta vastaa urakoitsija.

18

19 Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa 1.4T Kittilä LIITTYMÄLUETTELO Yksityisten teiden liittymät Tie Paalu Suunta Tunnus Käyttötarkoitus Suunnitelmakartan nro Huom. M1 1 oik. Y1 A 3T-1 Muutettu M1 47 vas. Y2 A 3T-1 Muutettu M1 205 vas. Y3 A 3T-1 Muutettu M1 365 vas. Y4 A 3T-1 Muutettu M1 511 vas. Y5 A 3T-1 Muutettu M vas. Y8 E 3T-2 Muutettu M vas. Y9 E 3T-2 M vas. Y10 A 3T-2 M vas. Y11 A 3T-2 M oik. Y12 L 3T-2 M oik. Y13 A 3T-3 M vas. Y14 A 3T-3 M oik. Y15A A 3T-3 M oik. Y16A A 3T-3 M oik. Y17A A 3T-3 M vas. Y18A L 3T-3 M oik. Y19A A 3T-3 M vas. Y20A A 3T-3 M oik. Y21 A 3T-3 M vas. Y22 A 3T-3 M vas. Y23 A 3T-4 M vas. Y24 L 3T-4 M vas. Y25 L 3T-4 M oik. Y26 L 3T-4 M oik. Y27 A 3T-4 M oik. Y28 A 3T-5 M vas. Y29 L 3T-5 M vas. Y30 A 3T-5 M oik. Y31 A 3T-5 M oik. Y32 A 3T-5 M oik. Y33 E 3T-5 M oik. Y34 E 3T-6 Y34 24 vas. Y35 L 3T-6 M vas. Y36 L 3T-6 M oik. Y37 L 3T-6 M oik. Y38 E 3T-6 M oik. Y39 E 3T-7 M vas. Y45 E 3T-7 M oik. Y40 E 3T-7 M oik. Y41 A 3T-9 M oik. Y42 A 3T-9 M2 260 vas. Y43 A 3T-9 M2 290 oik. Y44 E 3T-9 LIITTYMIEN KÄYTTÖRAJOITUKSET 1 (2)

20 A = Asuinkiinteistö L = Lomakiinteistö E = Elinkeinonharjoitus tai erikoiskäyttö Katkaistavat liittymät, ei katkaistavia yksityisten teiden liittymiä 2 (2)

21 Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa 1.5T Kittilä LASKUOJALUETTELO Laskuojan nro. Pituus (m) Sijainti pl. Suunnitelmakartan nro Huom T-1 Muutettu T-1 Muutettu T-1 Muutettu T T T T T T T T T T T T T T T T T T T-9

22 Lapin ELY Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue 1.6T Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa, Kittilä MAANOMISTAJALUETTELO Kylä Kiinteistötunnus Kiinteistön nimi YLEISTEN TEIDEN TIE- JA KATUALUEET Omistaja Sijainti suunnitelmakartalla KITTILÄ 24:12 HIUKKANEN LAUKIA JARMO TAPANI MULIKONTIE JÄMSÄNKOSKI* M1 plv vas T-1 Köngäs 24:7 LAITALA KIVINIEMI LIISA MARJATTA VIINAMÄENTIE YLITORNIO* M1 plv oik. Kiviniemi Veli Samuli Viinamäentie YLITORNIO* 3T-1 24:24 Heikkilä Vuollo Janne Eero Edvard Inarintie KÖNGÄS M1 plv oik. 3T-1 24:6 ALANNE I PAKSUNIEMI ILKKA TAPANI INARINTIE KÖNGÄS M1 plv oik. M1 plv vas. M1 plv vas. ja oik. 3T-1 24:1 ALANNE PAKSUNIEMI ILKKA TAPANI INARINTIE KÖNGÄS M1 plv vas. 3T-1 45:9 KOSKEN- VELI MIKAEL PAKSUNIEMI oikeudenomistajat M1 plv vas. ja oik. PARRAS Paksuniemi Ari-Pekka Ollaksentie 31 D VANTAA* Paksuniemi Harri Mikael Hillatie 1 E SIRKKA Paksuniemi Tuije Terttu Linnea Lakkakuja 3 B SIRKKA 3T-1 24:14 PENIKKAMAA Niemi Pia Karoliina Puomikatu TORNIO* M1 plv vas. ja oik. 3T-1 24:20 TAPIOLA PAKSUNIEMI JARMO SAKARI Siimeksentie KÖNGÄS M1 plv vas. ja oik. 3T-1 24:19 PENIKKALAHTI PAKSUNIEMI KARI AATOS Nikkarinperä KIIMINKI* Y5 plv vas. 3T-1 3:45 TORAJAINEN Paasirova Erkki Olavi Kaarelantie SIRKKA M1 plv vas. ja oik. Paasirova Reijo Antero Inarintie 172a KÖNGÄS 3T-1 3:48 NIEMI Paksuniemi Ella Marja Mäkitie 1 A SIRKKA M1 plv vas. ja oik. M1 plv vas. ja oik. 3T-1, 3T-2 3:29 PAASIROVA PAASIROVA TUOMO TAPANI KELLARIKUJA 1 F ESPOO* M1 pl oik. Paasirova Erkki Olavi Kaarelantie SIRKKA Paasirova Reijo Antero Inarintie 172a KÖNGÄS 3T-1 3:49 PAKSUNIEMI Paksuniemi Ella Marja Mäkitie 1 A SIRKKA M1 pl vas. 3T-1 3:59 Siltalanranta Polar Speed Retket Ky Inarintie KÖNGÄS M1 plv vas. 3T-1 3:44 SILTALA Jääskeläinen Eija Hannele Inarintie KÖNGÄS M1 plv vas. ja oik. 3T-1 3:40 PIKKU- TUOHISTO-KOKKO ANNA-LIISA VILLAHDENKUJA KOKKOLA* M1 plv vas. ja oik. SILTALA 3T-1 3:39 KIEPPI Aaltonen Pirjo Lea Onnelantie FORSSA* M1 plv vas. ja oik. AALTONEN AARNE ALLAN Onnelantie FORSSA* 3T-1 3:28 HATTUROVA HOLM EEVA MAIJA TOUKOLANKUJA HIRVAS* M1 plv vas. ja oik. HOLM SAIJA SINIKKA Caloniuksenkatu 7 A HELSINKI* 3T-2 16:2 RANTALA MARTTIINI MIIKA LAURI SAKARI Valtakatu 34 as ROVANIEMI* M1 plv vas. ja oik. Marttiini-Lumimäki Hanna-Maria Terttu Kauppurienkatu 30 as OULU* M1 plv vas. ja oik. MARTTIINI MARKUS PEKKA SAKARI - MAURITANIA* MARTTIINI MATTI HEIKKI SAKARI Kivikatu 4 F ROVANIEMI* MARTTIINI ENNI KAISA TERTTU Eteläranta ROVANIEMI* 3T-2, 3T-8, 3T-9 16:16 Huutola Huutola Armi Sylvia INARINTIE RAUTUSJÄRVI M1 plv oik. M1 plv vas. 3T-2, 3T-3 16:15 Marila MARTTIINI LAURI ALEKSANTERI Ankerköz 1-3 I I / BUDABEST* M1 plv vas. 3T-2 16:11 SOKKALA HUUTOLA MARJA-LEENA Jyväkuja 10 B JOENSUU* M1 plv oik. 3T-2 16:13 KÖNGÄS- Suortti-Huutola Eija Anja Katriina INARINTIE RAUTUSJÄRVI M1 plv vas. KARTANO 3T-2, 3T-3 16:12 VESALA HUUTOLA MARTTI OLAVI Inarintie RAUTUSJÄRVI M1 plv oik. 3T-2, 3T-3 16:9 KAARAKKO HUUTOLA MARTTI OLAVI Inarintie RAUTUSJÄRVI M1 plv oik. tilalla määräalan lainhuuto M1 plv vas. ja oik M602 Levi Rally Center Oy Heinontie ROVANIEMI* 3T-3, 3T-7, 3T-8 16:7 KYYHKYLÄ Huutola Sisko Annikki oikeudenomist. M1 plv vas. yksi lapsista: Huutola Armi Sylvia Inarintie RAUTUSJÄRVI 3T-3 25:10 PAJALA Marttila Jouko Olavi Inarintie RAUTUSJÄRVI M1 plv oik. Y21 plv oik. 3T-3 6:4 HUUTONIEMI Marttila Jouko Olavi Inarintie RAUTUSJÄRVI M1 plv vas. M1 plv oik. 3T-3 6:12 KILPA ei merkintää lainhuudossa M1 plv vas. 3T-3 6:13 VIISIKULMA HIETANEN ANNI LEENA INARINTIE RAUTUSJÄRVI M1 plv oik. HIETANEN VEIKKO OLAVI INARINTIE RAUTUSJÄRVI 3T-3 Osoite *asuinpaikka toisessa kunnassa 1 / 3 Sito Oy

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma, Nilsiä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2011 Kantatie 75 Lastukosken kohdan aluevaraussuunnitelma Nilsiä 10/2011

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola

Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola RAPORTTEJA 9 2013 Valtatie 12 välillä Uusikylä Suvioja, Nastola, Orimattila, Iitti, Kouvola Linjausvaihtoehtojen tarkastelu Alkusanat Valtatie 12 on yksi tärkeimmistä suomen poikittaisyh- Hankkeen rahoitusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

6.4 Pilaantuneet maa-alueet

6.4 Pilaantuneet maa-alueet 37 6.4 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueen alkupäässä sijaitsee Raision vanha, jo suljettu yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on erityisesti otettava huomioon mahdollisten rakennustöiden aikaisten

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS)

Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan liitto Maanvastaanotto- ja kierrätysalueselvitys Tampereen ja sen kehyskuntien alueella 2015 (LUONNOS) Pirkanmaan POSKI-hanke Anne Lindholm ja Nina Nenonen 18.5.2015 Pirkanmaan liitto ISBN Kansikuva:

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot