KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT"

Transkriptio

1 1 (10) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT SOPIJAOSAPUOLET 1) Jämsän kaupunki (jäljempänä kaupunki) Sosiaali- ja terveyslautakunta 2) Palveluntuottaja (jäljempänä palvelutuottaja) Hoivakymppi Oy Olavinkatu 42 A, Savonlinna Y-tunnus Sopijaosapuolten yhteyshenkilöt: Kaupungin yhteyshenkilö: Vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen Puh S-posti: Palveluntuottajan yhteyshenkilö: Palvelupäällikkö Sari Kärpänen Puh S-posti: Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaation sisällä ja toiselle sopijaosapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen sopijaosapuolen yhteyshenkilölle. 1. SOPIMUKSEN KOHDE Tämä sopimus perustuu Jämsän kaupungin julkaisemaan kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelun tarjouspyyntöön, palveluntuottajan päivättyyn tarjoukseen sekä Jämsän kaupungin Sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemään päätökseen.

2 2 (10) Sopimus koskee palvelutuottajan tuottamia kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 :n 4. kohdan ja 35 :n sekä sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa ja 23 :ssä tarkoitettua asumispalvelua, kehitysvammaisten henkilöiden ympärivuorokautisen asumispalveluja (ns. autettu asuminen) Jämsän kaupungin osoittamassa, v valmistuvassa 15 asukkaan ryhmäkodissa, osoite Linnamäentie 21, Jämsänkoski. Sopimus ei sisällä kaupungin määräostovelvoitetta. Muissa asiakirjoissa mahdollisesti kuvatut volyymiarviot ovat kaupunkia sitomattomia arvioita. Mikäli palvelukodin kaikki paikat eivät ole täynnä, voidaan palveluntuottajan ja kaupungin välillä neuvotella siitä, että vapaana olevaa paikkaa voidaan tarjota myös toisen paikkakunnan asiakkaalle. Sopimus ei tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta palveluiden tuottamiseen. 2. SOVELLETTAVAT YLEISET EHDOT Sopimukseen sovelletaan Julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009 PALVELUT), jollei tässä sopimuksessa tai tarjouspyynnössä ole toisin sovittu. 3. KAUSI JA IRTISANOMISAIKA Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja päättyy määräaikaisena ilman erillistä irtisanomista Palveluiden tuottaminen on suunniteltu alkavaksi Palvelutuotannon alkamisesta sovitaan tarkemmin sitten, kun tiedetään ryhmäkodin tarkka valmistumisajankohta. Sopimusta voidaan jatkaa 2 optiovuodella saakka. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että hankintasopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä ilman uutta hankintamenettelyä ja solmitun hankintasopimuksen mukaisin ehdoin edellä mainitun ajan. Tilaaja päättää optiokauden käytöstä ja ilmoittaa siitä palveluntuottajalle kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että nyt kilpailutettu asumispalvelu jatkuu myös sopimusajan umpeuduttua siihen saakka, kunnes uusi palveluntuottaja on ottanut toiminnasta vastuun, siinäkin tapauksessa, että seuraavassa kilpailutuksessa valitaan eri palveluntuottaja. Hinnoittelu on tältä ajalta viimeisimmän, voimassa olevan hinnoittelun mukainen.

3 3 (10) Lisäksi palveluntuottaja sitoutuu tarvittaessa tuottamaan palveluita myös sopimuskauden päätyttyä (riippumatta siitä kenen kanssa seuraava sopimus solmitaan), mikäli kyseeseen tulee hankinnan väliaikainen järjestäminen. Hankinnan väliaikainen järjestäminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa uudesta hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Mikäli hankinta järjestetään väliaikaisesti, sopivat kaupunki ja palveluntuottaja erikseen palvelun tuottamisen sopimusehdoista. Sopimusehtojen tulee tällöin olla kuitenkin molempien osapuolten kannalta kohtuulliset. Jos jompikumpi osapuolista haluaa irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, on irtisanominen tehtävä kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) kuukautta ennen haluttua päättymisajankohtaa. Irtisanominen ei aiheuta osapuolille maksuseuraamuksia. 4. ASIAKIRJAT JA NIIDEN KESKINÄINEN ETUSIJAJÄRJESTYS Sopimusasiakirjojen keskinäinen etusijajärjestys on seuraava: Tämä sopimus Liite 1: Hankintapäätös Liite 2: Tarjouspyyntö liitteineen Liite 3: Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 PALVELUT) Liite 4: Tarjous liitteineen 5. HANKITTAVAN PALVELUN SISÄLTÖ JA VAATIMUKSET Hankittavan palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä 2. Alihankkijoiden käyttö on sallittua vain tukipalveluissa kuten ruokahuolto, siivous, kiinteistönhuolto jne. Mikäli palveluntuottaja käyttää alihankkijoita, on tarjouksessa annettu tieto siitä, miltä osin heitä käytetään. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tilaajavastuulain ja muut tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetut yhteiskunnalliset vaatimukset täyttävä alihankintayritys. Lisäksi kaupungilla on oikeus perustellusta syystä kieltäytyä hyväksymästä esitettyä alihankkijaa palvelun tuottamisessa. Palveluntuottaja vastaa alihankkijoittensa toiminnasta kuten omastaan. 6. PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU Palveluntuottaja huolehtii riittävän vastuuvakuutuksen ja muiden alalla tavanomaisten vakuutusten voimassapitämisestä. Mikäli vastuuvakuutus ei kata

4 4 (10) täysimääräisesti aiheutuneita vahinkoja, vastaa palveluntuottaja vahingoista täyteen määrään asti. Palveluntuottaja antaa pyydettäessä kaupungille tutustuttavaksi ko. vakuutuskirjat. Palveluntuottaja varmistaa tilaajalle, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevät työntekijät ovat esittäneet rikosrekisteriotteet ennen palvelusuhteen alkua. Esitettävä rikosrekisteriote ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Palveluntuottaja vastaa katkeamattoman palvelun turvaamisesta myös poikkeustilanteissa. Palveluntuottaja vastaa tuottamansa palvelun sekä asiakkaalle että kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta. Palveluntuottajan vahingonkorvausvastuuseen sovelletaan lisäksi JYSE 2009 Palvelut -ehtoja. Palveluntuottaja on itsenäinen yrittäjä, joka vastaa itse veroistaan ja muista julkisoikeudellisista maksuistaan ja vakuutuksistaan. 7. HINNAT JA HINTOJEN TARKISTUS Sovittu palvelun hinta on kiinteä arvonlisäveroton bruttohinta 128 euroa/asukas/ vuorokausi. Muuttovalmennuksen kiinteä arvonlisäveroton bruttohinta 29 euroa/tunti. Muuttovalmennuksen aloituksesta, sisällöstä ja kestosta sovitaan erikseen. Hinnan on oltava kaupungin määrittelyn mukainen ja sen tulee sisältää tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyt hankinnan kohteen ja vähimmäisvaatimusten mukaiset palvelut ja kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hintaan ei ole lupa lisätä lasku-, toimitus- tai muita lisiä. Hyväksytyn tarjouksen ja allekirjoitetun sopimuksen mukainen hinta on voimassa saakka. Tämän jälkeen voidaan sopimuksen mukaista vuorokausihintaa tarkistaa vuosittain enintään Terveys- ja sosiaalipalvelujen ansiotasoindeksin / Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010 = 100 toimialoittain (TOL 2008) muutoksen verran. Mahdollisessa hinnantarkistuksessa sopimuksessa voidaan sovittua vuorokausihintaa muuttaa enintään vertailukohtien III/2015 ja III/2016 välisen indeksimuutoksen verran. Muina hinnantarkistushetkinä annettua tarjoushintaa voidaan muuttaa enintään vertailukohtien III/2015 ja tarkistushetken mukaisen indeksin indeksimuutoksen verran.

5 5 (10) Hintaa voidaan tarkistaa enintään kerran vuodessa. Mikäli alakohtainen lainsäädäntö tai viranomaisohjeet edellyttävät palvelun sisällössä olennaisia muutoksia, voidaan hintaa tarkistaa muutosta vastaavasti. Ateriapalvelun hinnan (sisältyy vuorokausihintaan) tulee olla paikkakunnan markkinahintaan verrattuna kohtuullinen. 8. LASKUTUS, MAKSUEHTO JA VIIVÄSTYSKORKO Kaupunki suorittaa hankkimistaan palveluista korvauksen laskun mukaan kuukausittain jälkikäteen. Laskussa tulee ilmetä erillisellä liitteellä laskutetut palvelut asukaskohtaisesti; asiakkaiden hoitopäivät ja -päivämäärät sekä poissaolopäivät, -päivämäärät ja poissaolon syy. Laskutuskausi alkaa ensimmäisestä varsinaisesta asiakkaan hoitopäivästä. Asukkaan kokonaisista poissaolopäivistä hinta määräytyy seuraavasti: Jos asukas on yhtäjaksoisesti sairaalassa, kuntoutuslaitoksessa tai vastaavassa, palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan tilaajaa vain asukkaan 14 vuorokauden poissaolon ajalta. Sairaalaan tai muuhun hoitoon lähtöpäivää ei lasketa tämän sopimuksen tarkoittamaksi hoitovuorokaudeksi, mutta tulopäivä lasketaan. 14 vuorokautta pidemmästä laskutusajasta on neuvoteltava erikseen tilaajan kanssa. Mikäli paikka on voitu käyttää toisen asukkaan lyhytaikaiseen asumiseen, laskutusta ei voida suorittaa. Jos poissaolon syy on asukkaan oma loma/omaehtoinen poissaolo, palveluntuottaja on oikeutettu laskuttamaan tilaajaa vain asukkaan 7 vuorokauden poissaolon ajalta. Omalle lomalle lähtöpäivää ei lasketa tämän sopimuksen tarkoittamaksi hoitovuorokaudeksi, mutta tulopäivä lasketaan. 7 vuorokautta pidemmästä laskutusajasta on neuvoteltava erikseen tilaajan kanssa. Mikäli paikka on voitu käyttää toisen asukkaan lyhytaikaiseen asumiseen, laskutusta ei voida suorittaa. Tilapäisistä asumispalveluista korvaus maksetaan asiakaskohtaisesti erikseen sovituilta toteutuneilta läsnäolovuorokausilta. Läsnäolovuorokaudella tarkoitetaan yhtäjaksoista 24 tunnin jaksoa, vaikka tunnit ajoittuisivat kahdelle eri kalenterivuorokaudelle. Kuolemantapauksessa tai asukkaan muuton vuoksi laskutus keskeytetään tapahtumaa seuraavana päivänä.

6 6 (10) Palveluntuottajan tulee ilmoittaa asukkaan poissaolosta tilaajan yhdyshenkilölle tai asukkaan palvelusuunnittelun vastuuhenkilölle välittömästi. Maksu suoritetaan Palveluntuottajan eritellyn laskun perusteella. Maksuaika on vähintään 30 pv netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain 4 1 mom. mukainen. Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi ja laskutuskauden tulee päättyä vuodenvaihteeseen. Palveluntuottajan omaan käyttöön tulevista tiloista kaupunki perii Palveluntuottajalta sopimusajalta erikseen määräytyvän omakustannusvuokran kuukausittain (toimistotilat, henkilökunnan sosiaalitilat). Vuokra määrittyy KSP Asunnot Oy:n päättämän kaupungilta perittävän vuokran mukaisesti. 9. ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN Kaupunki määrää osoittamiltaan asiakkailta perittävät asiakasmaksut ja perii ne asiakkailta. Palveluntuottaja ei voi periä mitään asiakasmaksuja. 10. YHTEISTYÖ AIKANA SEURANTA Kaupungin tai palveluntuottajan aloitteesta pidetään tarvittaessa yhteistyökokouksia tilaajan ja palveluntuottajan kesken. Palveluntuottaja sitoutuu osallistumaan kokouksiin ja niihin käytettyä aikaa ei korvata palveluntuottajalle. Palveluntuottaja antaa kaupungille säännöllisesti laskun mukana selvitykset tuotetuista palveluista, toimittaa vuosittaisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöstiedot ja muut kaupungin tarvitsemat tiedot. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan olennaisista muutoksista ilmoitetaan sopijaosapuolille. Kaupungilla on oikeus erityisestä syystä tutustua Palveluntuottajan kirjanpitoon. Palveluntuottaja noudattaa yhdessä kaupungin kanssa asetettuja asumispalvelujen laatua koskevia vaatimuksia. Palveluntuottaja arvioi ja kuvaa toimintaansa säännöllisesti ja sitoutuu käymään kaupungin kanssa säännölliset, vuotuiset kehityskokoukset toiminnan sisällöstä kaupungin ilmoittamana ajankohtana. Kaupungilla on mahdollisuus tehdä haluamallaan tavalla arviointi- ja

7 7 (10) auditointikäyntejä, joiden kertomuksen runkona käytetään Valviran Ohjaus- ja valvontakäynnin sekä tarkastuskäynnin kertomuslomaketta. Jatkuvan sopimusseurannan yhteydessä tarkistetaan Palveluntuottajan tarjouksen pohjalta sovitun palvelun sisältö. Kaupunki valvoo sopimuksen täyttymistä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaan VIRHEET PALVELUN SISÄLLÖSSÄ JA REKLAMAATIOT Palvelussa on virhe, mikäli palvelu tai palveluntuotantoon tarkoitetut tilat eivät täytä tässä sopimuksessa kuvattuja ehdottomia edellytyksiä, tai palveluntuottajan henkilökunta ei määrältään tai ammatilliselta tasoltaan vastaa sopimuksessa sovittua tasoa. Reklamaatio on tehtävä todisteellisesti heti kun sopimuspoikkeama havaitaan. Sen jälkeen on neuvoteltava, jos toinen osapuoli sitä vaatii. Reklamaatio toimitetaan kirjallisesti palveluntuottajan yhteyshenkilölle, mikäli kyse on sopimuspoikkeamasta palvelutuottajan toiminnassa. Mikäli vastaavasti on kysymys sopimuspoikkeamasta kaupungin toiminnassa, toimitetaan reklamaatio kaupungin yhteyshenkilölle. Jos palvelu on ollut virheellinen, kaupungilla on oikeus vaatia palveluntuottajalta hinnanalennusta Sopimusosapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusvelvoitteittaan eikä kohtuullisessa ajassa (14 vrk) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään esimerkiksi reklamaatioista huolimatta toistuvia viivästys- ja virhetilanteita. Kummallakin sopimusosapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti tai yli kolme (3) kuukautta. Sopimuksen purkautuessa Palveluntuottaja on velvollinen palauttamaan liikaa maksetut korvaukset kaupungille ja kaupunki on velvollinen maksamaan puuttuvat korvaukset Palveluntuottajalle. 11. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY JA SALASSAPITO Henkilötietolain lain tarkoittamana rekisterinpitäjänä toimii kaupunki. Palveluntuottaja huolehtii rekisterinpidosta tietyin osin kaupungin lukuun. Kaupunki vastaa rekisteriselosteen laatimisesta ja palveluntuottaja sen saatavilla pidosta

8 8 (10) toimintayksikössään. Toiminnassa syntyneet asiakirjat ovat luonteeltaan viranomaisen asiakirjoja. Palveluntuottaja vastaa siitä, että tämän sopimuksen piiriin kuuluvat asiakastiedot ovat erillään palveluntuottajan muusta rekisteristä ja että tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä palvelujen toteuttamiseksi ja jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa siitä, että palveluntuottajan tietoliikenneyhteydet ovat ulkopuolisilta suojatut. Tiedon käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa. Henkilötietolain 26 ja 29 :n perusteella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu, sekä mahdollisuus vaatia tiedon korjaamista. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 :n perusteella asianosaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä. Edellä mainittujen lainkohtien perusteella esitetyt vaatimukset ratkaisee kaupunki, myös siltä osin kuin asiakirjat ovat palveluntuottajan hallussa. Jollei asiakirjan tai tiedon antaminen tiedon pyytäjälle edellytä kirjallisen päätöksen tekemistä, tiedon antaa palveluntuottaja tiedusteltuaan asiaa kaupungilta. Palveluntuottaja sitoutuu hankintasopimuksen päättyessä siirtämään arkistoivat asiakastiedot viipymättä kaupungin käyttöön. Päättyneiden asiakkuuksien asiakirjat tulee siirtää kaupungin käyttöön pyydettäessä tai viimeistään asiakkuuden päättymisvuoden lopussa. Asiakastietojen kirjaamisessa ja asiakirjojen käsittelyssä, säilytyksessä, hävittämisessä ja luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja alemmanasteisia säädöksiä. Sovellettavaksi tulevat potilaslain säännökset ja sitä täydentävänä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Lisäksi noudatetaan potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä annettua asetusta, julkisuuslakia, henkilötietolakia, ja soveltuvin osin Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ohjetta Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia sekä kaupungin antamia ohjeita. Salassapito Palveluntuottaja huolehtii siitä, että sen henkilökunta ja sen tukipalveluja mahdollisesti tuottavat alihankkijat noudattavat hankintasopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa voimassaolevia salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Salassapito velvoite säilyy koko sopimusajan ja sopimusajan päättymisen jälkeen aina siihen asti kun salassapidon perusteet ovat olemassa.

9 9 (10) 12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen jätetään, asia Keski- Suomen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 13. MUUT EHDOT Ylivoimainen este Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle mahdollisimman pian sen ilmaannuttua. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista sopimusosapuolista riippumatonta ja ennalta arvaamatonta seikkaa, joka on sopimusosapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka vaikutuksia sopimusosapuoli ei voi välttää eikä voittaa Sopimuksen siirtäminen Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toiselta osapuolelta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Sopijaosapuolten mahdollinen sulautuminen kolmannen osapuolen kanssa ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon, vaan sopimus siirtyy sulautumistilanteessa sellaisenaan vastaanottavalle yritykselle. Sopijaosapuolia koskeva osakeyhtiölain mukainen jakautuminen ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon, vaan sopimus siirtyy sellaisenaan uuden yhtiön vastattavaksi. Sopimusosapuolet sitoutuvat tiedottamaan toiselle sopijaosapuolelle hyvissä ajoin mahdollisista sulautumis- ja jakautumissuunnitelmistaan Sopimuksen muuttaminen Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat osapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.

10 10 (10) Sopimuksen päättyminen Tämän sopimuksen päättymisellä, purkamisella tai irtisanomisella ei ole sellaisenaan vaikutuksia ennen irtisanomista tehtyihin tilauksiin, toimituksiin, mahdollisiin toimitussopimuksiin tai palvelua koskeviin sopimuksiin. 14. ALLEKIRJOITUKSET JA KAPPALEET Tämä sopimus on tehty kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Jämsässä Jämsän kaupunki: Heikki Oksanen Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Armi Lehtinen Vammaispalvelupäällikkö Hoivakymppi Oy: Aila Pärnänen Toimitusjohtaja SOPIMUKSEN LIITTEET: Liite 1: Hankintapäätös Liite 2: Tarjouspyyntö liitteineen Liite 3: Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 PALVELUT) Liite 4: Tarjous liitteineen

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT

KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1 (11) KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tuottamisesta. 1. Hankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi.

Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja. Asiakkaan yhteyshenkilö: Antti Asiakas, p. (09) 816 xxxxx, antti.asiakas@kirkkonummi. Sopimusluonnos Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja /Suun terveydenhuolto jäljempänä Asiakas Osoite Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Asiakkaan yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU

SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SOPIMUS 1 (3) SOPIMUS VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJESTELYSTÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi = Tilaaja, Y-tunnus: 0175622-1,

Lisätiedot

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat.

JYSE-ehtojen kohdassa 22.2 tarkoitettuja kirjallisia sopimusmuutoksia voivat tehdä ainoastaan sopimuksen allekirjoittajat. LIITE 3. SOPIMUS IKÄÄNTYNEIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntuottaja: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä PL 42 30101 FORSSA Nimi Y-tunnus Yhteystiedot Lisäksi

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a)

LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a) 1 (12) LASTENSUOJELUN SIJAISHUOLLON PALVELUN HANKINTASOPIMUS/ PUITEOSA 1.1.2014-31.12.2017 (pohja/ Petu 16.10.2013 118 liite 7a) 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja Mäntsälän kunta Mustijoen Perusturva Heikinkuja

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA

PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 (9) PUITESOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖSTÖN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1. SOPIJAPUOLET Jämsän kaupunki (jäljempänä Tilaaja),, Y-tunnus : 0175622-1 Yhteyshenkilö: Petri Jetsu Puhelinnumero:

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: nn (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT

SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1(11) SOPIMUS VPL - JA SHL- MATKOJEN VÄLITYS- KULJETUS- JA LASKUTUSPALVELUT 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunnan sopimus: Nurmijärven kunta/seudullinen hankintapalvelukeskus jäljempänä Hankintapalvelukeskus

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

PUITE- JA PALVELUSOPIMUS

PUITE- JA PALVELUSOPIMUS KUOPION KAUPUNKI Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus PUITE- JA PALVELUSOPIMUS ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT VANHUKSET KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS JA XXXXXXXXXXXXXXX Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA

PUITESOPIMUS TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 (8) PUITESOPIMUS TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Jämsän kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus : 0175622-1 Osoite: Seppolantie 10, 42100 Jämsä Yhteyshenkilö: Petri Jetsu Puhelinnumero: 020

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio, LUONNOS Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2

Lisätiedot

Liite 5 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA. Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli )

Liite 5 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA. Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli ) 1(9) SOPIMUS SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLLON KULJETUKSISTA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Nurmijärven kunta, (jäljempänä Kunta tai Sopijaosapuoli ) Y-tunnus: 9014643-2 X, (jäljempänä Palveluntuottaja tai Sopijaosapuoli

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot