Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen"

Transkriptio

1 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä Luonnoksista saatiin viisi lausuntoa ja 16 mielipidettä. Seuraavassa yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoittajan vastineet Sisällys 1. Melu Luonnonsuojelu Kadut Hulevedet ja niille varatut alueet Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Muinaismuistot Palvelut Vesihuolto Virkistys- ja suojaviheralueet Kaavavaihtoehdot Vuorovaikutuksen järjestäminen Kaava-alueen rajaus Yksittäiset kohteet Yhdyskuntarakenne ja alueen toteuttaminen Muuta Melu Lempäälän kunnan ympäristöjaosto esittää, että mikäli vaihtoehto B toteutuu, tulisi korttelin 218 AP-alueelle osoittaa esimerkiksi me-4 merkintä (Rakennukset on sijoitettava siten, että ne suojaavat ulko-oleskelualuetta liikenteen aiheuttamilta häiriöiltä). Lempäälän kunnan ympäristöjaosto Asemakaavaehdotuksessa on vaihtoehdon A mukaisesti suojaviheralue Ruskontien varressa koko kaava-alueella. Suojaviheraluelle tulee rakenta meluaita tai valli. Anniston alueen itäosat ovat riittävän kaukana

2 2 huomauttaa, että meluselvityksen melukartat eivät ulotu koko Anniston suunnittelualueelle. Ennen asemakaavaehdotusta tulee varmistua siitä, että alueen itäisimmilläkin osilla melun suojaus on riittävää. 2. Luonnonsuojelu Lempäälän kunnan ympäristöjaosto huomauttaa, että lepakkokartoituksen mukaan tärkein ruokailualue sijaitsee Vanhan Hervannantien eteläpuolella alueen itäosassa. Kartoituksen mukaan alue tulisi jättää maankäytön ulkopuolelle. Lisäksi on todettu, että suojaisa kulkuyhteys itään on tärkeä säilyttää. Ympäristöjaosto toteaa, että asutusta ei tulisi osoittaa Koipijärvenpuiston itäpuolelle (vaihtoehdossa A korttelit 210 ja 211 sekä vaihtoehdossa B korttelit 212 ja 213), vaan alue tulisi säilyttää lepakoiden ruokailualueena. Kaavassa osoitetaan uutta ja tiheämpää asutusta alueen lounais- ja länsipuolelle, eikä huomioon ole otettu lepakkokartoituksessa osoitettuja lepakoiden tärkeitä kulkuyhteyksiä. Asemakaavaselostuksen sivulla 25 mainitaan, että luontoselvityksessä todettu luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä kosteikkoalue Kaskimäenpuistossa on otettu huomioon luo-kaavamerkinnällä. Lempäälän kunnan ympäristöjaosto huomauttaa, että kaavakartassa kyseistä kosteikkoaluetta ei kuitenkaan ole osoitettu luo-merkinnällä. Myöskään peltoaukean halki Koipijärveen laskevaa ojan vartta ei ole merkitty luomerkinnällä (alue merkitty hule-1 merkinnällä), vaikka asemakaavaselostuksessa näin mainitaan. Tilan 3:16 rajalla kulkee puro, joka tulisi jättää luonnonmukaiseksi. Tontti on kapea varsinkin rannan puolelta, ja jos puroa levitetään, niin käytännössä tontti menee pilalle. Edellä mainitun puron varrella kasvaa suojeltuja kasveja. pääasiallisesta melunlähteestä Ruskontiestä, jotta melun ohjearvot alittuvat. Vanhan Hervannantien varteen osoitetaan 10 metrin levyinen istutettava alueen osa suojaamaan lepakkojen kulkureittiä. Annistonkaaren alueelle osoitetaan vähäistä täydennysrakentamista, joka ei vaikuta olennaisesti luonnonoloihin. Kaskimäenpuistossa olevan kosteikon ympäristö on luontoselvityksen jälkeen täysin muuttunut avohakkuun vuoksi. Siksi sitä ei ole osoitettu luo-merkinnällä. Koipijärveen laskevan ojan varrella ei luontoselvityksessä ole katsottu olevan erityisiä luontoarvoja. Kaavaselostusta korjataan luontokohteiden osalta. Anniston alueelle kesällä 2012 tehdyn hulevesisuunnitelman mukaan kaava-alueen länsiosassa Koipijärveen laskeva oja säilytetään luonnonmukaisena. Kaavassa uoman käsittelyyn ei oteta kantaa. Mielipiteen esittäjä on kysyttäessä kertonut, että puron varrella kasvaa metsälehmusta ja näsiää. Niiden säilyttäminen on kannatettavaa, mutta

3 3 suojeltuja ne eivät ole. On tärkeää, että puron kautta tulevat hulevedet pysyisivät mahdollisimman puhtaina. Tampereen alueelta tulevien hulevesien laatuun ei voida vaikuttaa kaavoituksen keinoin. 3. Kadut Vanhan Hervannantien levennys ja kevyen liikenteen väylä tulisi sijoittaa sille puolelle mihin suurin osa alueen asukkaistakin eli Vanhan Hervannantien pohjoispuolelle. Alueen länsiosassa oleva mutka on vaarallinen. Sitä pitäisi oikaista. Vanhan Hervannantien kevyen liikenteen väylälle on varattu osayleiskaavan mukaisesti tilaa nykyisen tien eteläpuolelle. Vanhan Hervannantien katualuetta levennetään alueen länsiosassa, mikä mahdollistaa kadun vähäisen oikaisemisen. Mahdollisesta oikaisemisesta päätetään katusuunnittelun yhteydessä. Tuomistontien varren asukkaat vastustavat Tuomistontien läpiajoa Pelätään ulkopuolisten ralliajoa koko tien ympäri. Tuomistontien eteläosan toivotaan päättyvän Korven (3:15) ja Viljasen kohdalle, jotka katsoivat paremmaksi kulkua Annistonkaaren kautta. Nimikin voisi koko matkalta olla Annistonkaari. Tuomistontien osuus, joka lähtee Vanhasta Hervannantiestä voitaisiin jättää kokonaan levittämättä, koska vain Lehtomäen lisätontille ja Sillanpään uusille tonteille tulisi uudet liittymät. Tuomistontien tulisi olla kapea niin, että se ei pienentäisi tontteja. Annistonkaaren kavennuskohtaa on hyvä, jos sen kautta voi kuitenkin ajaa tonteille. Lisäksi toivotaan liikenneturvallisuussyistä A- luonnokseen lisättäväksi B-luonnokseen piirretty Annistonkaaren mutka ja risteyksen levennys rajoittuen tontteihin 3:116, 3:33, 3:34, 3:31 ja 3:30. Tuomistontien ja Annistonkaaren väliin osoitetaan kevyen liikenteen väylä. Läpiajo moottoriajoneuvolla ei ole silloin sallittua huoltoajoa lukuunottamatta. Katujen mutkaisuus hillitsee ajonopeuksia. Viljasen tontilla (korttelin 204 tontti 3) voidaan käyttää olemassa olevaa liittymää Annistonkaarelle. Vastapäinen tila 3:15 on rakentamaton. Sen tonteille esitetään liittymää Tuomistontielle. Annistonkaari ja Tuomistontie ovat kaksi eri katua, koska niiden välissä ei ole kulkuyhteyttä moottoriajoneuvoille. Katualueille on mahduttava varsinaisen kulkuväylän lisäksi myös teknisen huollon linjoja kuten vesi- ja viemärijohdot, kuivatusjärjestelmä ja tilaa auratulle lumelle. Tuomistontiestä ei tule läpiajettavaa, vaan se yhdistetään Annistonkaareen kevyen liikenteen väylällä. Tuomistontien levennyksessä on otettu huomioon lähellä nykyistä tietä sijaitsevat rakennukset. Luonnoksiin piirretyt alikulkutiet ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat joustavan yhteyden

4 4 Ruskontielle. Jalankulku- ja pyörätiet Vuoreksen keskustaan ovat oikeassa paikassa. Tuomistontie kulkee kaavasuunnitelmassa korttelin 203 tontin 4 talon pohjoisseinästä vain n. 4 m päässä ja talon itäpääty saunan vilpoloineen jää täysin paljaaksi tien suuntaan. Tuomistontien ei tarvitsisi jatkua korttelin 204 tontille 2 asti, vaan sille voitaisiin kulkea nykyisen tontin (tontti 1) kautta nykyisestä Vanha Hervannantien liittymästä. Kavennukset pp/t mukana olevan kartan punaisella merkitylle kohdalle Annistonraitti pitäisi muuttaa pp:ksi, (luonnoksessa pp/t) kulkisi myös korttelin 206 tontin 7 alueella puoliksi (tasapuolisuus). Annistonraitin ja Vanhan Hervannatien risteys kavennetaan ei kuorma-autoille sopivaksi. 4. Hulevedet ja niille varatut alueet Lempäälän kunnan ympäristöjaosto toteaa, että alueen hulevesien hallinnan yleissuunnitelmassa ehdotetaan kaava-alueelle sijoitettavan reunaojia ja viivytyspainanteita, joita käytetään katualueen hulevesien käsittelyyn ja johtamiseen. Ympäristöjaosto katsoo, että kaavaan tulisi osoittaa aluevaraukset hulevesiä viivyttäville reunaojille, sinne missä se on tilavarausten ja korkeusasemien puolesta toteutettavissa. Kyläläisten mielestä hulevesiselvitys on puutteellinen. Tuomistontietä kuljetaan korttelin 203 tontin 4 ohi vain kahdelle tontille. Asemakaavoitetussa taajamassa neljän metrin etäisyys katualueen reunasta rakennukseen on riittävä. Saunan vilpola on suojattavissa kasvillisuudella tai aidalla. Pääsääntöisesti jokaiselle tontille järjestetään kulku suoraan kadulta. Toisen tontin kautta kuljetaan vain poikkeustapauksissa, kun liittymää on vaikea järjestää suoraan kadulta. Punaisella merkityt kohdat ovat luonnoksen mukaisten pyöräteiden lisäksi Tuomistontiellä korttelin 204 tontin 3 länsipuolella. Tuomistontien ja Annistonraitin välisen kevyen liikenteen reitin paikkaa tarkistetaan. Annistonraitti on kaavakartassa osoitettu paikkaan, jossa on olemassa oleva kulkuväylä. Asemakaava ei ota kantaa liittymän rakentamisen yksityiskohtiin. Katualueelle varataan tilaa hulevesien käsittelylle hulevesisuunnitelman mukaisesti. Reunaojille ja viivytyspainanteille katualueelta varatut tilan merkitään hule-1-merkinnällä. Hulevesien johtaminen ja käsittely on Anniston alueella suunniteltu poikkeuksellisen huolellisesti. Koko Vuoreksen alueelle laadittua hulevesisuunnitelmaa täydennettiin kesällä 2012 Anniston osalta erillisellä suunnitelmalla (Anniston asemakaava-alueen hulevesien.

5 5 hallinnan yleissuunnitelma, FCG ). Pitäisi olla Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan välinen sopimus siitä, miten hulevesien kulku hoidetaan. Siitä syystä Lempäälän kunnalla olisi tärkeätä olla hulevesien vastuuhenkilö, joka hoitaisi yhteydet Tampereen kaupunkiin päin. Ojien varsilta pitäisi olla tarkka selvitys piirrosten kera. Anniston eteläosan koski olisi säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisena. Hulevesiuoma pitäisi rakentaa, kivetä niin, ettei sitä tarvitse joka vuosi kaivaa uudestaan. Suunnitelma ei kerro tästä mitään. Laskuojista olisi otettava näytteitä jatkuvasti varsinkin keväisin ja kesäisin. Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan välistä yhteydenpitoa ei voida säännellä asemakaavalla. Asemakaava ei ota kantaa hulevesiuomien toteutuksen yksityiskohtiin vaan se jää ratkaistavaksi tarkemman suunnittelun yhteydessä. Hulevesien laadun tarkkailuun ei voida vaikuttaa asemakaavoituksella. 5. Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Pirkanmaan maakuntamuseo Kaavamerkintään MA-1 tulee liittää määräys, joka velvoittaa säilyttämään arvokkaan avoimen maisematilan rakentamattomana. Anniston ja Koipijärven rakennuksille tulee osoittaa asianmukaiset suojelumerkinnät. AM/smerkintään liittyvästä määräyksestä tulee käydä ilmi, että pihapiirin vanha rakennuskanta tulee pyrkiä säilyttämään, Anniston osalta vanhimmat rakennukset tulee lisäksi merkitä rakennuskohtaisin suojelumerkinnöin sr ja varustaa määräyksellä, joka edellyttää niiden säilyttämistä. Kaavaselostukseen tulee liittää tiivistelmä suojelutavoitteista eli kuvaus kunkin arvokohteen arvokkaista piirteistä, rakennukset mukaan lukien. Vaikutusten arviointi jää kulttuuriympäristön osalta varsin ohueksi vaikka alueelle osoitetaan merkittävästi uudisrakentamista. Arviointia tulee MA-merkintään lisätään rakentamiskielto. AM/s-märäykseen lisätään maininta, että vanha rakennuskanta tulee pyrkiä säilyttämään. Anniston päärakennus merkitään sr-1- merkinnällä, johon liittyy purkukielto. Kaavaselostusta täydennetään. Anniston ja Koipijärven tiloja koskeva rakennusinventointi liitetään kaavaselostukseen. Vaikutusten arviointia täydennetään kaavaselostukseen.

6 6 täydentää. Kaavan tulisi rakentua Anniston ja Koipijärven tilakeskusten ympärille, eikä se saisi aiheuttaa tilojen välisen maalaistunnelman, ketomaiseman ja kyläraitin tuhoamista. 6. Muinaismuistot Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo toteaa, että kaava-alueella on tehty yleiskaavaa varten historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi vuonna 2002 (Heiskanen ja Tupala 2002). Inventoinnissa todetut torppien historiaan liittyvät arkeologiset kohteet on merkitty kaavaluonnoksiin sm-1 - osa-alueina. Tiedot niistä ja asianmukainen lähdeviittaus selvitykseen puuttuvat kuitenkin kaavaselostuksesta, jota tulee täydentää näiltä osin. 7. Palvelut Sääksjärven koulun johtokunta katsoo, että Sääksjärven koulun kasvavan oppilasmäärän ja siitä johtuvan opetustilojen puutteen vuoksi on syytä suunnitella alueen peruskouluikäisten koulupaikaksi Vuoreksen koulu. 8. Vesihuolto Tampereen Vesi teetti asemakaavaluonnosten pohjalta vesihuoltotarkastelun, jonka mukaan asemakaavaluonnosten toteutuminen sellaisenaan ei mahdollista vesihuoltoverkostojen rakentamista eikä niiden toimivuutta optimaalisella tavalla. Luonnoksia tulisi muuttaa seuraavasti: Anniston ja Koipijärven tilojen välisen peltoaukean MA-kaavamerkintä tähtää avoimen pellon ja tilojen välisen maisemallisen yhteyden säilyttämiseen. Anniston tilan alueella pelto on jo metsitetty. Nykyiset kylänraitit eivät riitä kasvavalle liikenteelle. Asemakaavassa varataan tilaa katujen parantamiseen. Anniston alueen arkeologisia kohteita on käsitelty Vuoreksen osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvityksessä Arkeologisia kohteita koskevat tiedot lisätään kaavaselostukseen. Asemakaava ei ota kantaa siihen, mihin kouluun alueen lapset sijoitetaan. Vesihuoltoa koskevat aluevaraukset päivitetään kaavakarttaan Tampereen Veden lausunnon liitteenä olleen verkostokartan mukaisiksi. Uuden suunnitelman mukaan vesihuoltolinjat sijoittuvat pääasiassa katu- virkistys- ja maa- ja metsätalousalueille. Kortteleissa 207, 210 ja 214 olevat rasitealueet ovat vesihuollon toiminnan kannalta väärässä paikassa. Kortteleiden 200, 201, 202 ja 203 vesihuoltoverkostot tulee sijoittaa

7 7 liitteenä olevan vesihuoltotarkastelun mukaiseen paikkaan lähivirkistysalueiden pohjoisreunaan, kulkien Tuomistontien ja Annistonkaaren kautta jätevedenpumppaamolle. Korttelissa 207 sijaitsevien nykyisten kiinteistöjen on varauduttava jätevesien pumppaamiseen kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla. Asemakaavaluonnosten itäosien vesihuoltoverkostot tulee sijoittaa liitteenä olevan vesihuoltotarkastelun mukaisesti ja perustaa sitä varten rasite korttelin 210 poikki. Korttelissa 212 sijaitsevat kesämökkikiinteistöjen jätevedet tulee pumpata Kaivopolulle rakennettavaan jätevesiviemäriin kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla. Tampereen Veden mielestä asemakaavoitus voidaan toteuttaa nämä muutokset huomioiden. Koipijärven rannan virkistyskäyttö kärsii, jos vesiputkisto sijoitetaan luonnoksissa esitetyllä tavalla. Vesiputket tulisi rannassa sijoittaa veden alle niin syvälle kuin on tarpeellista, joka merkitsisi pumppaamon sijoittamista alemmaksi. Pumpussa tulisi olla myös kaksoistäyttösysteemi. Vesihuoltoverkostolle varataan alueita Tampereen Veden laatiman suunnitelman mukaisesti. Vesihuoltoverkoston suunnitelmat ovat muuttuneet luonnosvaiheen jälkeen. Asemakaava ei ota kantaa teknisiin yksityiskohtiin, kuten jätevesipumpun laatuun. Jätevesilinjat tulisi rakentaa olevia katuja mukaillen. 9. Virkistys- ja suojaviheralueet Virkistysalueita pidetään osin suurina. Mielipiteestä ei käy ilmi, miksi virkistysalueiden suuruus on mielipiteen esittäjien mielestä ongelmallista. Onko kaavaan tulossa uimaranta Koipijärven pohjoispuolelle, ja mihin kohtaan sitä on ajateltu? Anniston alueelle ei ole tarkoitus osoittaa uimarantaa. On kuitenkin tärkeää, että järvellä on ranta-alueita, joille on yleinen pääsy. Uimarantaa ei tarvita Ehdotamme, että Riihipuistoalue kaavoitetaan Maisemallisista syistä kaavaehdotuksessa

8 8 tontiksi ja B-vaihtoehdon mukaan. Vilhelminpuisto pitäisi yhdistää AM/s alueeseen. laajennetaan Riihipuistoa käsittämään koko metsäalue ja Annistonkaaren ja Vanhan Hervannantien kulmassa oleva pelto osoitetaan MA-merkinnällä. Vilhelminpuisto liitetään maa- ja metsätalousalueisiin (M ja MA). Koipijärvenpuisto tulisi muuttaa M-alueeksi. Tuomistonpuiston käyttötarkoitusta toivotaan muutettavan vain hulevesi ja viemäröintiä varten ja B-vaihtoehdon mukaan. Puisto-nimitys poistetaan. Annistonpuisto haluttaisiin nähdä isompana alueena kuin nyt suunnitteilla oleva, perusteena tien oikaisu tontin 2:15 kohdalla. Kaislaranta ei pitäisi osoittaa virkistysalueeksi vaan se pitäisi jakaa sitä reunustavien tonttien jatkeeksi. Alueen maasto on vaikeakulkuista ja näin ollen ei sovellu virkistysalueeksi. Kaislarannan alueen osoittaminen virkistysalueeksi ei ole tasapuolista maanomistajien kohtelua. Koipijärvenpuisto muutetaan pääosin maa- ja metsätalousalueeksi (M). Lepakkoselvityksessä alueen on todettu olevan tärkeä lepakoiden ruokailualue, mikä osoitetaan merkinnällä luo-3. Tuomistonpuiston kaavamerkinnän muuttamiseen tai nimen poistamiseen ei ole perustetta. Hulevesien käsittely voidaan järjestää virkistysalueella. Suunnittelualueella ei ole tilaa 2:15. Tien oikaisua ei ole suunnitteilla. Kaavaluonnoksessa osoitettu Kaislarantaniminen virkistysalue liitetään tontteihin. Alueella oleva luo-1-merkintä säilytetään. Kaavasuunnitelmassa on korostettu viheralueiden säilyttämistä mahdollisimman luonnontilaisina. Mikäli Kaislarannan alue kaavoitetaan yhteiseksi viheralueeksi, alueen käyttö ja läpikulku järvelle läpi vuoden lisääntyy nykyisestä huomattavasti. Yhden tontin omistajan hallinnassa rannan käyttö on paljon vähäisempää. Kaistale on maaperältään suoperäistä vesijättöä ja ranta matalaa lettoa hyvin pitkälle, joten sen soveltuvuus yhteiseen virkistyskäyttöön tulisi olemaan huono. Tontin omistajalle rantaoikeuden säilyttäminen on sen sijaan ensiarvoisen tärkeää. Viheralueet haluttaisiin nähdä isompana alueena eikä pieniksi paloiksi ripoteltuina. Kaikki Anniston kaavaluonnoksen virkistysalueet liittyvät suurempaan rakentamattomaan alueeseen, mutta

9 9 pienelläkin virkistysalueella voi olla suuri merkitys paitsi ulkoilun kannalta myös maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Koipijärven tilalle merkitty kohtuuttoman paljon virkistysalueita. Tilalle piirretyt puistoalueet vaikuttavat väkinäisiltä ja on hyvin vaikea nähdä niiden todellista virkistysarvoa (esim. Vilhelminpuisto). Riihipuiston virkistysalueena ymmärtää paremmin mikäli Annistonkaaren varrella olevat uudet tontit (jotka piirretty Koipijärven tilan puolelle) toteutuvat. Emme tule hyväksymään sitä, että tulevat alueet tontitetaan täysin tukeutuen Koipijärven tilan puoleisiin virkistysalueisiin. Kohtelun pitää olla tasapuolista. Anniston varsinaisen kylän alueella ei tarvita puistoa, joka vie meidän nykytontista yli 20% (Tuomistonpuisto, tila 3:112). Korttelia 205 on suurennettava Vanhan Hervannantiehen asti ja leveys sellaiseksi, että hulevesiuoma n. 4 m ja viemäri/vesijohto n. 2 m mahtuvat vierekkäin kulkemaan. Kortteli 205 ei saa rakennusoikeutta koko alueelle, vaan hieman suurempana kuin se on B-vaihtoehdossa. AP- 32 e-luku voisi nostaa tällöin saman kuin aleen muilla AP-32 kortteleilla eli 0.30 (tasapuolisuus). Koipijärven tilan alueelle on osoitettu myös erittäin paljon tontteja ja rakennusoikeutta. Tämän vuoksi Koipijärven tilalle osoitettuja virkistysalueita ei voida pitää epätasapuolisina. Vanhan Hervannantien pohjoispuoliset Koipijärven tilan metsät on jo hyödynnetty myymällä niiltä puusto. Asuntoalueen viihtyisyys kärsii pahoin, jos sen viereisiä metsiä käsitellään edelleen talousmetsinä esim. avohakkuin ja aurauksin. Siksi Anniston alueen metsät osoitetaan pääosin virkistysalueiksi. Koipijärven tilan itäpuolinen metsäalue osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M). Sillä metsän käsittelyä rajoittaa luo-3-merkintä (lepakoiden ruokailualue). Tila 3:112 ei ole tontti vaan maarekisterikiinteistö. Tilan rakennusoikeus kasvaa ja maan arvo nousee asemakaavan tultua voimaan. Tuomistonpuiston virkistysaluetta tarvitaan mm. hulevesisuunnitelmassa esitettyä hulevesiuomaa ja -kosteikkoa varten. Korttelia 205 laajennetaan hiukan. Virkistysalueen määrä VE A:ssa on kohtuuton: noin puolet koko maa-alueemme pinta-alasta (Anniston tila 3:108). Maa-alueemme pienenee merkittävästi jo Ruskontien vaatimien suojaviheralueiden takia, jotka hyödyttävät kaava-alueen kaikkia asukkaita meluntorjuntarakentamisella. Pyydämme lähivirkistysalue-merkinnän tilalle M -merkintää ojan itäpuolelle. M-merkintä mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän tilakeskuksen rauhoittamisen, säilymisen ja toiminnallisen jatkamisen esim. lammaslaiduntamisen avulla. Kaavaehdotuksessa Koipijärven laskuojan itäpuoli osoitetaan maa- ja metsätalousalueen merkinnällä (M).

10 10 A-vaihtoehto ei tule kysymykseenkään korttelin 205 kohdalla. Näin estetään ns. Tuomistonpuiston muuttuminen sellaiseksi varastopaikaksi, joka ei sovi kylän tulevaan imagoon; kummassakin kaavavaihtoehdossa ei ole merkitty mitään muuta kuin asumiseen tarkoitettu alue. Toivottavasti näin pysyykin. VLalueeksi tämä kohta on alun perin liian pieni. Suojaviheralueeksi Ruskontien suunnasta riittää pienempikin alue ja varsinkin, jos Ruskontien eteläreunalle vielä rakennetaan aikanaan meluvalli/-aita. Tosin nykyinenkin pengerrys Ruskontien reunassa sekä mäkinen maasto suojaavat Anniston kyläaluetta liikenteen melulta riittävästi. Virkistysalueiden muuttuminen varastoalueiksi ei ole tiettävästi ollut yleisesti ongelmana Lempäälän asemakaavoitetuilla alueilla. Mikäli niin tapahtuu, tulee ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan. Ruskontien ja asutuksen väliin jätetään suojavyöhykettä sekä melun että maiseman vuoksi. Suojaviheralueelle rakennetaan meluaita- tai valli. Virkistysalueilla ovat voimassa melun ohjearvot, joita voi olla vaikea alittaa vilkasliikenteisen liikenneväylän varrella. Ruskontien varteen suunniteltu suojaviheralue on A-vaihtoehdossa liian leveä. 10. Kaavavaihtoehdot Vaihtoehdon A puolesta: A-vaihtoehto on kylämiljöön säilymisen kannalta parempi. Omistan Anniston alueella tilan numero 3:16. Olen sitä mieltä, että alueen kylämäisyys on arvokas asia. Minusta kaavaluonnoskartta A tukee tätä paremmin, eli olen sen kaltaisen kaavoituksen kannalla. Sekä A- että B-vaihtoehto on saanut kannatusta, enemmän kuitenkin vaihtoehto B. Rakentamisen tehokkuuden kannalta kaavaehdotus on lähempää luonnosvaiheen vaihtoehtoa B. Kaikki rantatontit osoitetaan jatkossa erillispientalojen tonteiksi. AOmerkintää puoltaa se, että koko alueelle on suunnitteilla keskitetty vesihuolto. Vaihtoehdon B puolesta B-vaihtoehto vaikuttaa selkeämmältä. B- kaavassa Sysimiiluntie ei ympäröi aivan vanhaa taloa (korttelin 214 tontti 2), sen vuoksi sen on parempi meidän kannaltamme kuin A- kaavassa. Kannatamme VE B:tä koko kaavoitettavan alueen tonttirajausten sekä Koipijärven rantatonttimme osalta. Ranta-alue kannattaisi kaavoittaa yhdenmukaisesti. Eriarvoinen kaavoittaminen aiheuttaa naapureiden välille epäsopua erilaisesta käytöstä johtuen, eikä tonttia voi käyttää loma-asuntona tiiviin

11 11 omakotialueen keskellä. Ehdotus B on mieluisampi. On hyvä, että hyödynnetään paljon rakennuskelpoista maata erityisesti Tampereen puoleisen Vuoreksen läheisyydestä ja tällä hetkellä asuttamattomilta ja rakentamattomilta alueilta. Näin Vuoreksen keskusalue näyttäisi Lempäälän puoleltakin katsottuna enempi kaupunkimaiselta. B-vaihtoehdossa miellyttää myös se, että Annistoon saadaan enemmän väkeä, koska nykyisellään kylä on ollut hiipumaan päin väkimäärältään. 11. Vuorovaikutuksen järjestäminen Toivomme vastausta toiveisiin ja kysymyksiin ennen kaavaluonnoksen eteenpäin viemistä hyvän hallintotavan mukaisesti. 12. Kaava-alueen rajaus Kaupungin rajalla olevat tontit 3:28 ja 3:67 pitäisi liittää kaava-alueeseen, koska tontti on aikoinaan erotettu Koipijärven tilasta. 13. Yksittäiset kohteet Esitän omistamani tilan Kiviranta 3:25 (korttelin 210 tontti 3) osoittamista osayleiskaavan mukaisesti vakituiseen asumiseen. Toivon korttelin 207 tontin 6 (tila 3:34) jakamista kahdeksi tontiksi. Sysimiiluntien ja Vanhan Hervannantien kulmatontti yhdeksi tontiksi, jotta raja ei tule liian lähelle vanhaa taloa. Vanhasta tontista (korttelin 214 tontti 2) raja pysyisi suunnilleen nykyisellään. Seuraavankin no 10 ja no 1, ja pois ja yhdistetään yhdeksi tontiksi. Jos Vanhan Kaavoitukseen liittyvä vuorovaikutus järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Laki ei edellytä, että joillekin osallisista järjestetään heidän pyynnöstään ylimääräinen kuulemiskierros. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä ja niihin annetuista vastineista liitetään kaavaehdotusvaiheessa kaavaselostukseen. Suunnittelualueen rajauksessa pyritään kokonaisuuteen, joka on hallittavissa mm. vesihuollon kannalta. Kiinteistöjen historialla ei ole merkitystä kaava-alueen rajauksen kannalta. Kivirannan tilalla oleva tontti osoitetaan erillispientalon tontiksi (AO). Tontti jaetaan kahdeksi. Kulmatonttia suurennetaan esityksen mukaisesti.

12 12 Hervannantien ja rakennusten väliin ei mahdu tonttia, niin alueen voi liittää tähän vanhan tonttiin, ei missään tapauksessa viheralueeksi. Meidän (korttelin 214 tontti 2) traktorisuoja on jäämässä toiselle puolen raja, joten pyytäisimme siihen korjausta. Samoin saunan takana on vanha raja kulkenut aivan liian läheltä, joten uudelleen kaavoituksessa sen voisi korjata. 4 ha:n kokoisen maa-alueemme (Anniston tila 3:108) rakennusoikeus on kohtuuttoman pieni suhteutettuna kaava-alueen muihin maanomistajiin. Ehdotamme tonttimaan lisäämistä alueemme itärajalle, johon on nyt suunniteltu molemmissa vaihtoehdoissa vain yksi tontti. AM/s merkinnällä rajattu tilakeskuksen alueen rakentamisoikeutta tulisi tarkastella uudelleen. Mielestämme suunnitellut rakennusneliöoikeudet ovat pienet suhteutettuna alueen kokoon ja mahdolliseen toiminnallisuuteen. Sekä asumis- että maatalousrakennusten rakennusoikeutta pitäisi varata enemmän. Pyydämme tarkistamaan tonttien rajausta (Anniston tilan 3:108) navetan kohdalta siten, että länsipuolinen AP-tontti ei rajaudu kiinni kiinteistön rajaan. Tämä tekee navetan mahdolliset korjaustyöt ja nykymuotoisen käytön jatkossakin mahdollisemmaksi (rajanaapureiden pienempi määrä). Suojaviheralueen leveys tulisi tarkistaa siten, että (Anniston tilan 3:108) navetan ja riihiladon ympäri pystytään kiertämään esimerkiksi traktorilla. Korttelin 203 tontilla 4 tulisi olla AO-merkintä. Alue muuttuu lisärakentamisen myötä merkittävästi, ja naapuritonteille nousee omakotitaloja. Tonttini menettää silloin kesäasuntomaisen luonteensa rakentamisen tiivistymisen myötä. Tontin läpi viedään kunnallistekniikan viemäri ja muutenkin alueen rakentamisen myötä viihtyisyys hetkellisesti kärsii. Koen epäoikeudenmukaiseksi, että Kaikki pohjakartassa näkyvät tilan 3:49 rakennukset sijoittuvat korttelin 214 tontille 2. Asemakaavoituksella pyritään säilyttämään Anniston tilan pihapiirin maisemalliset ja rakennushistorialliset arvot. Tilakeskuksen alueelle ei silloin voida osoittaa huomattavaa uudisrakentamista. Osa Anniston maista on puronnotkoa, jolla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Perustamisolot ovat notkopaikoissa usein huonot. Anniston tilan talousrakennusten ja AP-tontin väliin osoitetaan suojaviheraluetta (EV). Anniston tilan länsipuolisen korttelin itäreunaan osoitetaan istutusvyöhyke. Rakennusten etäisyys suojaviheralueen rajasta on pienimmillään noin viisi metriä. Välimatka riittää traktorilla ajamiseen. Tontin kaavamerkintä muutetaan AO:ksi. Vesihuoltolinja kulkee uuden suunnitelman mukaan katualueella rantatonttien pohjoispuolella.

13 13 tonttini jäisi kesäasuntotontiksi muun omakotitalorakentamisen väliin. Tontin pinta-ala on nykymittapuun mukaan hyvinkin soveltuva omakotitontiksi. Vaihtoehdossa B tontille on merkitty mahdolliseksi rakentaa 180 kerrosalaneliömeriä. Tämä on riittävä neliömäärä. Koipijärven tilalle on merkitty iso alue maisemallisesti merkittäviä peltoalueita. Jotta näitä peltoalueita pystytään pitämään vaatimusten mukaisena, pitäisi tilalla olla edellytyksiä harjoittaa maa- ja metsätaloutta. Koipijärven tilan tällä kaava-alueella sijaitsevat alueet ovat niin pienet, että niillä voidaan harjoittaa maa- ja metsätaloutta enintään harrastusluonteisesti, vaikka ne kaikki osoitettaisiin maa- ja metsätalousalueeksi. Tilan alueelle on kaavoitettu suurehko määrä asuintontteja, mistä seuraa huomattavaa taloudellista hyötyä. Kasvavalle asutukselle tarvitaan myös virkistysalueita. Tehometsätalouden harjoittaminen avohakkuineen ja aurauksineen ei sovellu asuntoalueen reunoille. Pyykkikallio kiinteistö pyydetään osoittamaan kokonaan AO-alueeksi ilman erillistä M-kaistaa ja Pyykkikallion kiinteistön läheisyyteen yksi lisätontti. Mielellämme siirtäisimme koko Koipijärven tilan kaavoittamisen tulevaisuuteen. Omistamastamme tontista 3:60 on suunnitelmassa merkitty kaavoitettuun alueeseen tontin alapuolinen osa. Kyseinen alue on merkitty suunnitelmassa viheralueeksi (Kaislaranta). Valtaosa tontista (kallion päällinen) ei kuulu kaava-alueeseen. Tontin omistajan näkökulmasta nykyinen suunnitelma on kohtuuton. Alapuoleisen kaistaleen mahdollinen menetys/luovutus yhteiseen käyttöön ja samalla rantaoikeuden menetys on mielestämme epäoikeudenmukaista. Tontin arvo alenee tuntuvasti sen johdosta. Pyykkikallion tilan alue osoitetaan kokonaan erillispientalon tontiksi (korttelin 208 tontti 2). Rantaan lisätään yksi tontti mielipiteeseen liittyvän liitekartan mukaisesti. Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt, että Anniston alue asemakaavoitetaan. Koipijärven tilan alueet sijaitsevat keskeisellä paikalla, eikä niitä voida jättää asemakaavan ulkopuolelle. Tila 3:60 ei ole tontti vaan maarekisterikiinteistö. Tila ei kuulu Anniston asemakaava-alueeseen.

14 Yhdyskuntarakenne ja alueen toteuttaminen Anniston kaava on pieni irrallinen osa suurempaa kokonaisuutta. Nyt esitettyjen suunnitelmien perusteella on hyvin vaikea arvioida virkistysalueiden ja muiden toimintojen merkitystä. Ei ole mitään tietoa siitä mitä Tampereen kaupunki suunnittelee lähialueille. Anniston ja Vuoreksen alueen asemakaavoitusta tehdään Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan yhteisen Vuoreksen osayleiskaavan pohjalta. Tampereen Vuoreksen alue on asemakaavoitettu ja jo suurimmaksi osaksi rakennettukin. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan lausunto: Lempäälä käynnistää Vuoreksen yhteisen yleiskaavan toteuttamisen asemakaavoittamalla ensimmäiseksi väljää omakotiasutusta sekä kehittämällä Anniston kyläaluetta. Tampereen kaupunki on toteuttanut Vuoreksen alueelle valmiudet sekä kunnallistekniikan että peruspalvelujen osalta, mikä tulisi ottaa täysipainoisesti huomioon ja alusta alkaen myös Lempäälän alueita kehitettäessä. Vuoreksen osayleiskaavassa Lempäälän kunnan alueelle osoitetut kerrostalorakentamisen alueet tulisi ottaa ensi vaiheessa Anniston kaavan rinnalla asemakaavoituksen kohteeksi, mikä mahdollistaa samalla mm. tuetun asuntotuotannon sijoittumisen tasapainoisemmin eri kuntien alueelle. Asemakaavoitettavaksi valittu Anniston kyläalue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Maanomistuksesta johtuen asemakaavan toteutumiseen liittyy suurta epävarmuutta sekä suunnittelualueen osalta että myös yleiskaavavarannoksi jäävien alueiden osalta ja siksi Anniston merkitys Vuoreksen kaupunginosan kehitykselle on lähivuosina vähäinen. Tampereen kaupunki katsoo, että Vuoreksen kaupunginosaa tulee toteuttaa yhtenä kokonaisuutena ja pyrkiä tekemään jo rakennettu kunnallisteknistä verkostoa ja palveluja tehokkaasti hyödyntäviä ratkaisuja. Tampereen kaupungilla on valmis projektiorganisaatio, joka voi tarvittaessa ottaa vastuulleen myös Lempäälän puolella

15 15 Vuoreksen osayleiskaavassa osoitetun maankäytön toteuttamisen, mikäli kunnat yhteisesti tällaiseen ratkaisuun päätyvät. 15. Muuta Kuinka suuri korotettu kiinteistövero rakentamattomista tontista on ja milloin tarkalleen sitä aletaan periä? Kuinka monta tonttia (kaavoitettavan alueen kokoon tai tonttien lukumäärään suhteutettuna) kunta kaavoituksesta ottaa? Tiedustelemme, miten luonnoksessa on huomioitu kiinteistömme rasitusoikeus ranta- ja venepaikkaan, sillä katsomme ko. oikeudella olevan huomattavan vaikutuksen kiinteistömme arvoon Korotettu kiinteistövero on harkinnanvarainen. Kunnanhallitus päättää vuosittain, miltä alueilta sitä peritään. Korotettu kiinteistövero on 3% kiinteistön arvosta, ja sitä voidaan alkaa periä kalenterivuoden kuluttua siitä, kun asemakaava on tullut voimaan. Kunta perii pääsääntöisesti kehittämiskorvauksena 50% maan arvon laskennallisesta noususta niiltä maanomistajilta, jotka saavat tällä kaava-alueella yli 500 m² uutta rakennusoikeutta, Maksun voi suorittaa joko rahana tai luovuttamalla kunnalle maata. Rasitteet eivät poistu asemakaavoituksella. Käytännössä ranta- ja venepaikkaoikeuden käyttö toisen omistamalla asuintontilla voi kuitenkin olla mahdotonta, koska se loukkaisi maanomistajan kotirauhaa. Rasite voidaan purkaa asemakaavan perusteella maanmittaustoimituksella. Maanomistajan tulee maksaa korvausta niille, jotka menettävät oikeuksiaan rasitteen purkamisen vuoksi.

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan.

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan. Liite 8 1 (5) Ehdotusvaiheen palauteraportti Juupajoen kunta Kopsamon kyläosayleiskaava Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaavanlaatijan vastine näihin Sisällysluettelo Kopsamoon laadittavana

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä. Pöyry Finland Oy

Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä. Pöyry Finland Oy Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä Pöyry Finland Oy Matti Veijovuori 1 Kulennoinen http://.maps.google.fi Matti Veijovuori 2 Lähtötilanne Vanha kyläalue, tiivis Jukolan alue Itäosassa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE

RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE KOSKI TL KUNTA RITARIN ALUEEN ASEMAKAAVA RITARIN ALUE Näkymä 10-tieltä itään ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2017 Kosken Tl Ritarin alueen asemakaava / Ritarin alue Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 6011 Halkolan asemakaava ja asemakaavan muutos, Alatie 14.9.2015 Kunta: Kylä: Kaava-alue LEMPÄÄLÄ

Lisätiedot

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 71, MAA-JA METSÄTALOUSALUE JA LÄHIVIRKISTYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.3.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos

Hähniemi V098 Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Liite yleiskaavoittajan päätös 5.3.2015 2 Nastolan kunta Villähde Kortteli 6 tontit 24-28 Asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Arkyhtymä Oy Lahti Nastolan kunta Luonnosvaiheen

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

9011 Tuulialan asemakaavan muutos, Lahnatie

9011 Tuulialan asemakaavan muutos, Lahnatie 9011 Tuulialan asemakaavan muutos, Lahnatie OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.8.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot