Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen"

Transkriptio

1 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä Luonnoksista saatiin viisi lausuntoa ja 16 mielipidettä. Seuraavassa yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaavoittajan vastineet Sisällys 1. Melu Luonnonsuojelu Kadut Hulevedet ja niille varatut alueet Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Muinaismuistot Palvelut Vesihuolto Virkistys- ja suojaviheralueet Kaavavaihtoehdot Vuorovaikutuksen järjestäminen Kaava-alueen rajaus Yksittäiset kohteet Yhdyskuntarakenne ja alueen toteuttaminen Muuta Melu Lempäälän kunnan ympäristöjaosto esittää, että mikäli vaihtoehto B toteutuu, tulisi korttelin 218 AP-alueelle osoittaa esimerkiksi me-4 merkintä (Rakennukset on sijoitettava siten, että ne suojaavat ulko-oleskelualuetta liikenteen aiheuttamilta häiriöiltä). Lempäälän kunnan ympäristöjaosto Asemakaavaehdotuksessa on vaihtoehdon A mukaisesti suojaviheralue Ruskontien varressa koko kaava-alueella. Suojaviheraluelle tulee rakenta meluaita tai valli. Anniston alueen itäosat ovat riittävän kaukana

2 2 huomauttaa, että meluselvityksen melukartat eivät ulotu koko Anniston suunnittelualueelle. Ennen asemakaavaehdotusta tulee varmistua siitä, että alueen itäisimmilläkin osilla melun suojaus on riittävää. 2. Luonnonsuojelu Lempäälän kunnan ympäristöjaosto huomauttaa, että lepakkokartoituksen mukaan tärkein ruokailualue sijaitsee Vanhan Hervannantien eteläpuolella alueen itäosassa. Kartoituksen mukaan alue tulisi jättää maankäytön ulkopuolelle. Lisäksi on todettu, että suojaisa kulkuyhteys itään on tärkeä säilyttää. Ympäristöjaosto toteaa, että asutusta ei tulisi osoittaa Koipijärvenpuiston itäpuolelle (vaihtoehdossa A korttelit 210 ja 211 sekä vaihtoehdossa B korttelit 212 ja 213), vaan alue tulisi säilyttää lepakoiden ruokailualueena. Kaavassa osoitetaan uutta ja tiheämpää asutusta alueen lounais- ja länsipuolelle, eikä huomioon ole otettu lepakkokartoituksessa osoitettuja lepakoiden tärkeitä kulkuyhteyksiä. Asemakaavaselostuksen sivulla 25 mainitaan, että luontoselvityksessä todettu luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä kosteikkoalue Kaskimäenpuistossa on otettu huomioon luo-kaavamerkinnällä. Lempäälän kunnan ympäristöjaosto huomauttaa, että kaavakartassa kyseistä kosteikkoaluetta ei kuitenkaan ole osoitettu luo-merkinnällä. Myöskään peltoaukean halki Koipijärveen laskevaa ojan vartta ei ole merkitty luomerkinnällä (alue merkitty hule-1 merkinnällä), vaikka asemakaavaselostuksessa näin mainitaan. Tilan 3:16 rajalla kulkee puro, joka tulisi jättää luonnonmukaiseksi. Tontti on kapea varsinkin rannan puolelta, ja jos puroa levitetään, niin käytännössä tontti menee pilalle. Edellä mainitun puron varrella kasvaa suojeltuja kasveja. pääasiallisesta melunlähteestä Ruskontiestä, jotta melun ohjearvot alittuvat. Vanhan Hervannantien varteen osoitetaan 10 metrin levyinen istutettava alueen osa suojaamaan lepakkojen kulkureittiä. Annistonkaaren alueelle osoitetaan vähäistä täydennysrakentamista, joka ei vaikuta olennaisesti luonnonoloihin. Kaskimäenpuistossa olevan kosteikon ympäristö on luontoselvityksen jälkeen täysin muuttunut avohakkuun vuoksi. Siksi sitä ei ole osoitettu luo-merkinnällä. Koipijärveen laskevan ojan varrella ei luontoselvityksessä ole katsottu olevan erityisiä luontoarvoja. Kaavaselostusta korjataan luontokohteiden osalta. Anniston alueelle kesällä 2012 tehdyn hulevesisuunnitelman mukaan kaava-alueen länsiosassa Koipijärveen laskeva oja säilytetään luonnonmukaisena. Kaavassa uoman käsittelyyn ei oteta kantaa. Mielipiteen esittäjä on kysyttäessä kertonut, että puron varrella kasvaa metsälehmusta ja näsiää. Niiden säilyttäminen on kannatettavaa, mutta

3 3 suojeltuja ne eivät ole. On tärkeää, että puron kautta tulevat hulevedet pysyisivät mahdollisimman puhtaina. Tampereen alueelta tulevien hulevesien laatuun ei voida vaikuttaa kaavoituksen keinoin. 3. Kadut Vanhan Hervannantien levennys ja kevyen liikenteen väylä tulisi sijoittaa sille puolelle mihin suurin osa alueen asukkaistakin eli Vanhan Hervannantien pohjoispuolelle. Alueen länsiosassa oleva mutka on vaarallinen. Sitä pitäisi oikaista. Vanhan Hervannantien kevyen liikenteen väylälle on varattu osayleiskaavan mukaisesti tilaa nykyisen tien eteläpuolelle. Vanhan Hervannantien katualuetta levennetään alueen länsiosassa, mikä mahdollistaa kadun vähäisen oikaisemisen. Mahdollisesta oikaisemisesta päätetään katusuunnittelun yhteydessä. Tuomistontien varren asukkaat vastustavat Tuomistontien läpiajoa Pelätään ulkopuolisten ralliajoa koko tien ympäri. Tuomistontien eteläosan toivotaan päättyvän Korven (3:15) ja Viljasen kohdalle, jotka katsoivat paremmaksi kulkua Annistonkaaren kautta. Nimikin voisi koko matkalta olla Annistonkaari. Tuomistontien osuus, joka lähtee Vanhasta Hervannantiestä voitaisiin jättää kokonaan levittämättä, koska vain Lehtomäen lisätontille ja Sillanpään uusille tonteille tulisi uudet liittymät. Tuomistontien tulisi olla kapea niin, että se ei pienentäisi tontteja. Annistonkaaren kavennuskohtaa on hyvä, jos sen kautta voi kuitenkin ajaa tonteille. Lisäksi toivotaan liikenneturvallisuussyistä A- luonnokseen lisättäväksi B-luonnokseen piirretty Annistonkaaren mutka ja risteyksen levennys rajoittuen tontteihin 3:116, 3:33, 3:34, 3:31 ja 3:30. Tuomistontien ja Annistonkaaren väliin osoitetaan kevyen liikenteen väylä. Läpiajo moottoriajoneuvolla ei ole silloin sallittua huoltoajoa lukuunottamatta. Katujen mutkaisuus hillitsee ajonopeuksia. Viljasen tontilla (korttelin 204 tontti 3) voidaan käyttää olemassa olevaa liittymää Annistonkaarelle. Vastapäinen tila 3:15 on rakentamaton. Sen tonteille esitetään liittymää Tuomistontielle. Annistonkaari ja Tuomistontie ovat kaksi eri katua, koska niiden välissä ei ole kulkuyhteyttä moottoriajoneuvoille. Katualueille on mahduttava varsinaisen kulkuväylän lisäksi myös teknisen huollon linjoja kuten vesi- ja viemärijohdot, kuivatusjärjestelmä ja tilaa auratulle lumelle. Tuomistontiestä ei tule läpiajettavaa, vaan se yhdistetään Annistonkaareen kevyen liikenteen väylällä. Tuomistontien levennyksessä on otettu huomioon lähellä nykyistä tietä sijaitsevat rakennukset. Luonnoksiin piirretyt alikulkutiet ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat joustavan yhteyden

4 4 Ruskontielle. Jalankulku- ja pyörätiet Vuoreksen keskustaan ovat oikeassa paikassa. Tuomistontie kulkee kaavasuunnitelmassa korttelin 203 tontin 4 talon pohjoisseinästä vain n. 4 m päässä ja talon itäpääty saunan vilpoloineen jää täysin paljaaksi tien suuntaan. Tuomistontien ei tarvitsisi jatkua korttelin 204 tontille 2 asti, vaan sille voitaisiin kulkea nykyisen tontin (tontti 1) kautta nykyisestä Vanha Hervannantien liittymästä. Kavennukset pp/t mukana olevan kartan punaisella merkitylle kohdalle Annistonraitti pitäisi muuttaa pp:ksi, (luonnoksessa pp/t) kulkisi myös korttelin 206 tontin 7 alueella puoliksi (tasapuolisuus). Annistonraitin ja Vanhan Hervannatien risteys kavennetaan ei kuorma-autoille sopivaksi. 4. Hulevedet ja niille varatut alueet Lempäälän kunnan ympäristöjaosto toteaa, että alueen hulevesien hallinnan yleissuunnitelmassa ehdotetaan kaava-alueelle sijoitettavan reunaojia ja viivytyspainanteita, joita käytetään katualueen hulevesien käsittelyyn ja johtamiseen. Ympäristöjaosto katsoo, että kaavaan tulisi osoittaa aluevaraukset hulevesiä viivyttäville reunaojille, sinne missä se on tilavarausten ja korkeusasemien puolesta toteutettavissa. Kyläläisten mielestä hulevesiselvitys on puutteellinen. Tuomistontietä kuljetaan korttelin 203 tontin 4 ohi vain kahdelle tontille. Asemakaavoitetussa taajamassa neljän metrin etäisyys katualueen reunasta rakennukseen on riittävä. Saunan vilpola on suojattavissa kasvillisuudella tai aidalla. Pääsääntöisesti jokaiselle tontille järjestetään kulku suoraan kadulta. Toisen tontin kautta kuljetaan vain poikkeustapauksissa, kun liittymää on vaikea järjestää suoraan kadulta. Punaisella merkityt kohdat ovat luonnoksen mukaisten pyöräteiden lisäksi Tuomistontiellä korttelin 204 tontin 3 länsipuolella. Tuomistontien ja Annistonraitin välisen kevyen liikenteen reitin paikkaa tarkistetaan. Annistonraitti on kaavakartassa osoitettu paikkaan, jossa on olemassa oleva kulkuväylä. Asemakaava ei ota kantaa liittymän rakentamisen yksityiskohtiin. Katualueelle varataan tilaa hulevesien käsittelylle hulevesisuunnitelman mukaisesti. Reunaojille ja viivytyspainanteille katualueelta varatut tilan merkitään hule-1-merkinnällä. Hulevesien johtaminen ja käsittely on Anniston alueella suunniteltu poikkeuksellisen huolellisesti. Koko Vuoreksen alueelle laadittua hulevesisuunnitelmaa täydennettiin kesällä 2012 Anniston osalta erillisellä suunnitelmalla (Anniston asemakaava-alueen hulevesien.

5 5 hallinnan yleissuunnitelma, FCG ). Pitäisi olla Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan välinen sopimus siitä, miten hulevesien kulku hoidetaan. Siitä syystä Lempäälän kunnalla olisi tärkeätä olla hulevesien vastuuhenkilö, joka hoitaisi yhteydet Tampereen kaupunkiin päin. Ojien varsilta pitäisi olla tarkka selvitys piirrosten kera. Anniston eteläosan koski olisi säilytettävä mahdollisimman luonnontilaisena. Hulevesiuoma pitäisi rakentaa, kivetä niin, ettei sitä tarvitse joka vuosi kaivaa uudestaan. Suunnitelma ei kerro tästä mitään. Laskuojista olisi otettava näytteitä jatkuvasti varsinkin keväisin ja kesäisin. Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan välistä yhteydenpitoa ei voida säännellä asemakaavalla. Asemakaava ei ota kantaa hulevesiuomien toteutuksen yksityiskohtiin vaan se jää ratkaistavaksi tarkemman suunnittelun yhteydessä. Hulevesien laadun tarkkailuun ei voida vaikuttaa asemakaavoituksella. 5. Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö Pirkanmaan maakuntamuseo Kaavamerkintään MA-1 tulee liittää määräys, joka velvoittaa säilyttämään arvokkaan avoimen maisematilan rakentamattomana. Anniston ja Koipijärven rakennuksille tulee osoittaa asianmukaiset suojelumerkinnät. AM/smerkintään liittyvästä määräyksestä tulee käydä ilmi, että pihapiirin vanha rakennuskanta tulee pyrkiä säilyttämään, Anniston osalta vanhimmat rakennukset tulee lisäksi merkitä rakennuskohtaisin suojelumerkinnöin sr ja varustaa määräyksellä, joka edellyttää niiden säilyttämistä. Kaavaselostukseen tulee liittää tiivistelmä suojelutavoitteista eli kuvaus kunkin arvokohteen arvokkaista piirteistä, rakennukset mukaan lukien. Vaikutusten arviointi jää kulttuuriympäristön osalta varsin ohueksi vaikka alueelle osoitetaan merkittävästi uudisrakentamista. Arviointia tulee MA-merkintään lisätään rakentamiskielto. AM/s-märäykseen lisätään maininta, että vanha rakennuskanta tulee pyrkiä säilyttämään. Anniston päärakennus merkitään sr-1- merkinnällä, johon liittyy purkukielto. Kaavaselostusta täydennetään. Anniston ja Koipijärven tiloja koskeva rakennusinventointi liitetään kaavaselostukseen. Vaikutusten arviointia täydennetään kaavaselostukseen.

6 6 täydentää. Kaavan tulisi rakentua Anniston ja Koipijärven tilakeskusten ympärille, eikä se saisi aiheuttaa tilojen välisen maalaistunnelman, ketomaiseman ja kyläraitin tuhoamista. 6. Muinaismuistot Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta maakuntamuseo toteaa, että kaava-alueella on tehty yleiskaavaa varten historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi vuonna 2002 (Heiskanen ja Tupala 2002). Inventoinnissa todetut torppien historiaan liittyvät arkeologiset kohteet on merkitty kaavaluonnoksiin sm-1 - osa-alueina. Tiedot niistä ja asianmukainen lähdeviittaus selvitykseen puuttuvat kuitenkin kaavaselostuksesta, jota tulee täydentää näiltä osin. 7. Palvelut Sääksjärven koulun johtokunta katsoo, että Sääksjärven koulun kasvavan oppilasmäärän ja siitä johtuvan opetustilojen puutteen vuoksi on syytä suunnitella alueen peruskouluikäisten koulupaikaksi Vuoreksen koulu. 8. Vesihuolto Tampereen Vesi teetti asemakaavaluonnosten pohjalta vesihuoltotarkastelun, jonka mukaan asemakaavaluonnosten toteutuminen sellaisenaan ei mahdollista vesihuoltoverkostojen rakentamista eikä niiden toimivuutta optimaalisella tavalla. Luonnoksia tulisi muuttaa seuraavasti: Anniston ja Koipijärven tilojen välisen peltoaukean MA-kaavamerkintä tähtää avoimen pellon ja tilojen välisen maisemallisen yhteyden säilyttämiseen. Anniston tilan alueella pelto on jo metsitetty. Nykyiset kylänraitit eivät riitä kasvavalle liikenteelle. Asemakaavassa varataan tilaa katujen parantamiseen. Anniston alueen arkeologisia kohteita on käsitelty Vuoreksen osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvityksessä Arkeologisia kohteita koskevat tiedot lisätään kaavaselostukseen. Asemakaava ei ota kantaa siihen, mihin kouluun alueen lapset sijoitetaan. Vesihuoltoa koskevat aluevaraukset päivitetään kaavakarttaan Tampereen Veden lausunnon liitteenä olleen verkostokartan mukaisiksi. Uuden suunnitelman mukaan vesihuoltolinjat sijoittuvat pääasiassa katu- virkistys- ja maa- ja metsätalousalueille. Kortteleissa 207, 210 ja 214 olevat rasitealueet ovat vesihuollon toiminnan kannalta väärässä paikassa. Kortteleiden 200, 201, 202 ja 203 vesihuoltoverkostot tulee sijoittaa

7 7 liitteenä olevan vesihuoltotarkastelun mukaiseen paikkaan lähivirkistysalueiden pohjoisreunaan, kulkien Tuomistontien ja Annistonkaaren kautta jätevedenpumppaamolle. Korttelissa 207 sijaitsevien nykyisten kiinteistöjen on varauduttava jätevesien pumppaamiseen kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla. Asemakaavaluonnosten itäosien vesihuoltoverkostot tulee sijoittaa liitteenä olevan vesihuoltotarkastelun mukaisesti ja perustaa sitä varten rasite korttelin 210 poikki. Korttelissa 212 sijaitsevat kesämökkikiinteistöjen jätevedet tulee pumpata Kaivopolulle rakennettavaan jätevesiviemäriin kiinteistökohtaisella jätevedenpumppaamolla. Tampereen Veden mielestä asemakaavoitus voidaan toteuttaa nämä muutokset huomioiden. Koipijärven rannan virkistyskäyttö kärsii, jos vesiputkisto sijoitetaan luonnoksissa esitetyllä tavalla. Vesiputket tulisi rannassa sijoittaa veden alle niin syvälle kuin on tarpeellista, joka merkitsisi pumppaamon sijoittamista alemmaksi. Pumpussa tulisi olla myös kaksoistäyttösysteemi. Vesihuoltoverkostolle varataan alueita Tampereen Veden laatiman suunnitelman mukaisesti. Vesihuoltoverkoston suunnitelmat ovat muuttuneet luonnosvaiheen jälkeen. Asemakaava ei ota kantaa teknisiin yksityiskohtiin, kuten jätevesipumpun laatuun. Jätevesilinjat tulisi rakentaa olevia katuja mukaillen. 9. Virkistys- ja suojaviheralueet Virkistysalueita pidetään osin suurina. Mielipiteestä ei käy ilmi, miksi virkistysalueiden suuruus on mielipiteen esittäjien mielestä ongelmallista. Onko kaavaan tulossa uimaranta Koipijärven pohjoispuolelle, ja mihin kohtaan sitä on ajateltu? Anniston alueelle ei ole tarkoitus osoittaa uimarantaa. On kuitenkin tärkeää, että järvellä on ranta-alueita, joille on yleinen pääsy. Uimarantaa ei tarvita Ehdotamme, että Riihipuistoalue kaavoitetaan Maisemallisista syistä kaavaehdotuksessa

8 8 tontiksi ja B-vaihtoehdon mukaan. Vilhelminpuisto pitäisi yhdistää AM/s alueeseen. laajennetaan Riihipuistoa käsittämään koko metsäalue ja Annistonkaaren ja Vanhan Hervannantien kulmassa oleva pelto osoitetaan MA-merkinnällä. Vilhelminpuisto liitetään maa- ja metsätalousalueisiin (M ja MA). Koipijärvenpuisto tulisi muuttaa M-alueeksi. Tuomistonpuiston käyttötarkoitusta toivotaan muutettavan vain hulevesi ja viemäröintiä varten ja B-vaihtoehdon mukaan. Puisto-nimitys poistetaan. Annistonpuisto haluttaisiin nähdä isompana alueena kuin nyt suunnitteilla oleva, perusteena tien oikaisu tontin 2:15 kohdalla. Kaislaranta ei pitäisi osoittaa virkistysalueeksi vaan se pitäisi jakaa sitä reunustavien tonttien jatkeeksi. Alueen maasto on vaikeakulkuista ja näin ollen ei sovellu virkistysalueeksi. Kaislarannan alueen osoittaminen virkistysalueeksi ei ole tasapuolista maanomistajien kohtelua. Koipijärvenpuisto muutetaan pääosin maa- ja metsätalousalueeksi (M). Lepakkoselvityksessä alueen on todettu olevan tärkeä lepakoiden ruokailualue, mikä osoitetaan merkinnällä luo-3. Tuomistonpuiston kaavamerkinnän muuttamiseen tai nimen poistamiseen ei ole perustetta. Hulevesien käsittely voidaan järjestää virkistysalueella. Suunnittelualueella ei ole tilaa 2:15. Tien oikaisua ei ole suunnitteilla. Kaavaluonnoksessa osoitettu Kaislarantaniminen virkistysalue liitetään tontteihin. Alueella oleva luo-1-merkintä säilytetään. Kaavasuunnitelmassa on korostettu viheralueiden säilyttämistä mahdollisimman luonnontilaisina. Mikäli Kaislarannan alue kaavoitetaan yhteiseksi viheralueeksi, alueen käyttö ja läpikulku järvelle läpi vuoden lisääntyy nykyisestä huomattavasti. Yhden tontin omistajan hallinnassa rannan käyttö on paljon vähäisempää. Kaistale on maaperältään suoperäistä vesijättöä ja ranta matalaa lettoa hyvin pitkälle, joten sen soveltuvuus yhteiseen virkistyskäyttöön tulisi olemaan huono. Tontin omistajalle rantaoikeuden säilyttäminen on sen sijaan ensiarvoisen tärkeää. Viheralueet haluttaisiin nähdä isompana alueena eikä pieniksi paloiksi ripoteltuina. Kaikki Anniston kaavaluonnoksen virkistysalueet liittyvät suurempaan rakentamattomaan alueeseen, mutta

9 9 pienelläkin virkistysalueella voi olla suuri merkitys paitsi ulkoilun kannalta myös maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Koipijärven tilalle merkitty kohtuuttoman paljon virkistysalueita. Tilalle piirretyt puistoalueet vaikuttavat väkinäisiltä ja on hyvin vaikea nähdä niiden todellista virkistysarvoa (esim. Vilhelminpuisto). Riihipuiston virkistysalueena ymmärtää paremmin mikäli Annistonkaaren varrella olevat uudet tontit (jotka piirretty Koipijärven tilan puolelle) toteutuvat. Emme tule hyväksymään sitä, että tulevat alueet tontitetaan täysin tukeutuen Koipijärven tilan puoleisiin virkistysalueisiin. Kohtelun pitää olla tasapuolista. Anniston varsinaisen kylän alueella ei tarvita puistoa, joka vie meidän nykytontista yli 20% (Tuomistonpuisto, tila 3:112). Korttelia 205 on suurennettava Vanhan Hervannantiehen asti ja leveys sellaiseksi, että hulevesiuoma n. 4 m ja viemäri/vesijohto n. 2 m mahtuvat vierekkäin kulkemaan. Kortteli 205 ei saa rakennusoikeutta koko alueelle, vaan hieman suurempana kuin se on B-vaihtoehdossa. AP- 32 e-luku voisi nostaa tällöin saman kuin aleen muilla AP-32 kortteleilla eli 0.30 (tasapuolisuus). Koipijärven tilan alueelle on osoitettu myös erittäin paljon tontteja ja rakennusoikeutta. Tämän vuoksi Koipijärven tilalle osoitettuja virkistysalueita ei voida pitää epätasapuolisina. Vanhan Hervannantien pohjoispuoliset Koipijärven tilan metsät on jo hyödynnetty myymällä niiltä puusto. Asuntoalueen viihtyisyys kärsii pahoin, jos sen viereisiä metsiä käsitellään edelleen talousmetsinä esim. avohakkuin ja aurauksin. Siksi Anniston alueen metsät osoitetaan pääosin virkistysalueiksi. Koipijärven tilan itäpuolinen metsäalue osoitetaan maa- ja metsätalousalueeksi (M). Sillä metsän käsittelyä rajoittaa luo-3-merkintä (lepakoiden ruokailualue). Tila 3:112 ei ole tontti vaan maarekisterikiinteistö. Tilan rakennusoikeus kasvaa ja maan arvo nousee asemakaavan tultua voimaan. Tuomistonpuiston virkistysaluetta tarvitaan mm. hulevesisuunnitelmassa esitettyä hulevesiuomaa ja -kosteikkoa varten. Korttelia 205 laajennetaan hiukan. Virkistysalueen määrä VE A:ssa on kohtuuton: noin puolet koko maa-alueemme pinta-alasta (Anniston tila 3:108). Maa-alueemme pienenee merkittävästi jo Ruskontien vaatimien suojaviheralueiden takia, jotka hyödyttävät kaava-alueen kaikkia asukkaita meluntorjuntarakentamisella. Pyydämme lähivirkistysalue-merkinnän tilalle M -merkintää ojan itäpuolelle. M-merkintä mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän tilakeskuksen rauhoittamisen, säilymisen ja toiminnallisen jatkamisen esim. lammaslaiduntamisen avulla. Kaavaehdotuksessa Koipijärven laskuojan itäpuoli osoitetaan maa- ja metsätalousalueen merkinnällä (M).

10 10 A-vaihtoehto ei tule kysymykseenkään korttelin 205 kohdalla. Näin estetään ns. Tuomistonpuiston muuttuminen sellaiseksi varastopaikaksi, joka ei sovi kylän tulevaan imagoon; kummassakin kaavavaihtoehdossa ei ole merkitty mitään muuta kuin asumiseen tarkoitettu alue. Toivottavasti näin pysyykin. VLalueeksi tämä kohta on alun perin liian pieni. Suojaviheralueeksi Ruskontien suunnasta riittää pienempikin alue ja varsinkin, jos Ruskontien eteläreunalle vielä rakennetaan aikanaan meluvalli/-aita. Tosin nykyinenkin pengerrys Ruskontien reunassa sekä mäkinen maasto suojaavat Anniston kyläaluetta liikenteen melulta riittävästi. Virkistysalueiden muuttuminen varastoalueiksi ei ole tiettävästi ollut yleisesti ongelmana Lempäälän asemakaavoitetuilla alueilla. Mikäli niin tapahtuu, tulee ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan. Ruskontien ja asutuksen väliin jätetään suojavyöhykettä sekä melun että maiseman vuoksi. Suojaviheralueelle rakennetaan meluaita- tai valli. Virkistysalueilla ovat voimassa melun ohjearvot, joita voi olla vaikea alittaa vilkasliikenteisen liikenneväylän varrella. Ruskontien varteen suunniteltu suojaviheralue on A-vaihtoehdossa liian leveä. 10. Kaavavaihtoehdot Vaihtoehdon A puolesta: A-vaihtoehto on kylämiljöön säilymisen kannalta parempi. Omistan Anniston alueella tilan numero 3:16. Olen sitä mieltä, että alueen kylämäisyys on arvokas asia. Minusta kaavaluonnoskartta A tukee tätä paremmin, eli olen sen kaltaisen kaavoituksen kannalla. Sekä A- että B-vaihtoehto on saanut kannatusta, enemmän kuitenkin vaihtoehto B. Rakentamisen tehokkuuden kannalta kaavaehdotus on lähempää luonnosvaiheen vaihtoehtoa B. Kaikki rantatontit osoitetaan jatkossa erillispientalojen tonteiksi. AOmerkintää puoltaa se, että koko alueelle on suunnitteilla keskitetty vesihuolto. Vaihtoehdon B puolesta B-vaihtoehto vaikuttaa selkeämmältä. B- kaavassa Sysimiiluntie ei ympäröi aivan vanhaa taloa (korttelin 214 tontti 2), sen vuoksi sen on parempi meidän kannaltamme kuin A- kaavassa. Kannatamme VE B:tä koko kaavoitettavan alueen tonttirajausten sekä Koipijärven rantatonttimme osalta. Ranta-alue kannattaisi kaavoittaa yhdenmukaisesti. Eriarvoinen kaavoittaminen aiheuttaa naapureiden välille epäsopua erilaisesta käytöstä johtuen, eikä tonttia voi käyttää loma-asuntona tiiviin

11 11 omakotialueen keskellä. Ehdotus B on mieluisampi. On hyvä, että hyödynnetään paljon rakennuskelpoista maata erityisesti Tampereen puoleisen Vuoreksen läheisyydestä ja tällä hetkellä asuttamattomilta ja rakentamattomilta alueilta. Näin Vuoreksen keskusalue näyttäisi Lempäälän puoleltakin katsottuna enempi kaupunkimaiselta. B-vaihtoehdossa miellyttää myös se, että Annistoon saadaan enemmän väkeä, koska nykyisellään kylä on ollut hiipumaan päin väkimäärältään. 11. Vuorovaikutuksen järjestäminen Toivomme vastausta toiveisiin ja kysymyksiin ennen kaavaluonnoksen eteenpäin viemistä hyvän hallintotavan mukaisesti. 12. Kaava-alueen rajaus Kaupungin rajalla olevat tontit 3:28 ja 3:67 pitäisi liittää kaava-alueeseen, koska tontti on aikoinaan erotettu Koipijärven tilasta. 13. Yksittäiset kohteet Esitän omistamani tilan Kiviranta 3:25 (korttelin 210 tontti 3) osoittamista osayleiskaavan mukaisesti vakituiseen asumiseen. Toivon korttelin 207 tontin 6 (tila 3:34) jakamista kahdeksi tontiksi. Sysimiiluntien ja Vanhan Hervannantien kulmatontti yhdeksi tontiksi, jotta raja ei tule liian lähelle vanhaa taloa. Vanhasta tontista (korttelin 214 tontti 2) raja pysyisi suunnilleen nykyisellään. Seuraavankin no 10 ja no 1, ja pois ja yhdistetään yhdeksi tontiksi. Jos Vanhan Kaavoitukseen liittyvä vuorovaikutus järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Laki ei edellytä, että joillekin osallisista järjestetään heidän pyynnöstään ylimääräinen kuulemiskierros. Yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä ja niihin annetuista vastineista liitetään kaavaehdotusvaiheessa kaavaselostukseen. Suunnittelualueen rajauksessa pyritään kokonaisuuteen, joka on hallittavissa mm. vesihuollon kannalta. Kiinteistöjen historialla ei ole merkitystä kaava-alueen rajauksen kannalta. Kivirannan tilalla oleva tontti osoitetaan erillispientalon tontiksi (AO). Tontti jaetaan kahdeksi. Kulmatonttia suurennetaan esityksen mukaisesti.

12 12 Hervannantien ja rakennusten väliin ei mahdu tonttia, niin alueen voi liittää tähän vanhan tonttiin, ei missään tapauksessa viheralueeksi. Meidän (korttelin 214 tontti 2) traktorisuoja on jäämässä toiselle puolen raja, joten pyytäisimme siihen korjausta. Samoin saunan takana on vanha raja kulkenut aivan liian läheltä, joten uudelleen kaavoituksessa sen voisi korjata. 4 ha:n kokoisen maa-alueemme (Anniston tila 3:108) rakennusoikeus on kohtuuttoman pieni suhteutettuna kaava-alueen muihin maanomistajiin. Ehdotamme tonttimaan lisäämistä alueemme itärajalle, johon on nyt suunniteltu molemmissa vaihtoehdoissa vain yksi tontti. AM/s merkinnällä rajattu tilakeskuksen alueen rakentamisoikeutta tulisi tarkastella uudelleen. Mielestämme suunnitellut rakennusneliöoikeudet ovat pienet suhteutettuna alueen kokoon ja mahdolliseen toiminnallisuuteen. Sekä asumis- että maatalousrakennusten rakennusoikeutta pitäisi varata enemmän. Pyydämme tarkistamaan tonttien rajausta (Anniston tilan 3:108) navetan kohdalta siten, että länsipuolinen AP-tontti ei rajaudu kiinni kiinteistön rajaan. Tämä tekee navetan mahdolliset korjaustyöt ja nykymuotoisen käytön jatkossakin mahdollisemmaksi (rajanaapureiden pienempi määrä). Suojaviheralueen leveys tulisi tarkistaa siten, että (Anniston tilan 3:108) navetan ja riihiladon ympäri pystytään kiertämään esimerkiksi traktorilla. Korttelin 203 tontilla 4 tulisi olla AO-merkintä. Alue muuttuu lisärakentamisen myötä merkittävästi, ja naapuritonteille nousee omakotitaloja. Tonttini menettää silloin kesäasuntomaisen luonteensa rakentamisen tiivistymisen myötä. Tontin läpi viedään kunnallistekniikan viemäri ja muutenkin alueen rakentamisen myötä viihtyisyys hetkellisesti kärsii. Koen epäoikeudenmukaiseksi, että Kaikki pohjakartassa näkyvät tilan 3:49 rakennukset sijoittuvat korttelin 214 tontille 2. Asemakaavoituksella pyritään säilyttämään Anniston tilan pihapiirin maisemalliset ja rakennushistorialliset arvot. Tilakeskuksen alueelle ei silloin voida osoittaa huomattavaa uudisrakentamista. Osa Anniston maista on puronnotkoa, jolla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Perustamisolot ovat notkopaikoissa usein huonot. Anniston tilan talousrakennusten ja AP-tontin väliin osoitetaan suojaviheraluetta (EV). Anniston tilan länsipuolisen korttelin itäreunaan osoitetaan istutusvyöhyke. Rakennusten etäisyys suojaviheralueen rajasta on pienimmillään noin viisi metriä. Välimatka riittää traktorilla ajamiseen. Tontin kaavamerkintä muutetaan AO:ksi. Vesihuoltolinja kulkee uuden suunnitelman mukaan katualueella rantatonttien pohjoispuolella.

13 13 tonttini jäisi kesäasuntotontiksi muun omakotitalorakentamisen väliin. Tontin pinta-ala on nykymittapuun mukaan hyvinkin soveltuva omakotitontiksi. Vaihtoehdossa B tontille on merkitty mahdolliseksi rakentaa 180 kerrosalaneliömeriä. Tämä on riittävä neliömäärä. Koipijärven tilalle on merkitty iso alue maisemallisesti merkittäviä peltoalueita. Jotta näitä peltoalueita pystytään pitämään vaatimusten mukaisena, pitäisi tilalla olla edellytyksiä harjoittaa maa- ja metsätaloutta. Koipijärven tilan tällä kaava-alueella sijaitsevat alueet ovat niin pienet, että niillä voidaan harjoittaa maa- ja metsätaloutta enintään harrastusluonteisesti, vaikka ne kaikki osoitettaisiin maa- ja metsätalousalueeksi. Tilan alueelle on kaavoitettu suurehko määrä asuintontteja, mistä seuraa huomattavaa taloudellista hyötyä. Kasvavalle asutukselle tarvitaan myös virkistysalueita. Tehometsätalouden harjoittaminen avohakkuineen ja aurauksineen ei sovellu asuntoalueen reunoille. Pyykkikallio kiinteistö pyydetään osoittamaan kokonaan AO-alueeksi ilman erillistä M-kaistaa ja Pyykkikallion kiinteistön läheisyyteen yksi lisätontti. Mielellämme siirtäisimme koko Koipijärven tilan kaavoittamisen tulevaisuuteen. Omistamastamme tontista 3:60 on suunnitelmassa merkitty kaavoitettuun alueeseen tontin alapuolinen osa. Kyseinen alue on merkitty suunnitelmassa viheralueeksi (Kaislaranta). Valtaosa tontista (kallion päällinen) ei kuulu kaava-alueeseen. Tontin omistajan näkökulmasta nykyinen suunnitelma on kohtuuton. Alapuoleisen kaistaleen mahdollinen menetys/luovutus yhteiseen käyttöön ja samalla rantaoikeuden menetys on mielestämme epäoikeudenmukaista. Tontin arvo alenee tuntuvasti sen johdosta. Pyykkikallion tilan alue osoitetaan kokonaan erillispientalon tontiksi (korttelin 208 tontti 2). Rantaan lisätään yksi tontti mielipiteeseen liittyvän liitekartan mukaisesti. Lempäälän kunnanhallitus on päättänyt, että Anniston alue asemakaavoitetaan. Koipijärven tilan alueet sijaitsevat keskeisellä paikalla, eikä niitä voida jättää asemakaavan ulkopuolelle. Tila 3:60 ei ole tontti vaan maarekisterikiinteistö. Tila ei kuulu Anniston asemakaava-alueeseen.

14 Yhdyskuntarakenne ja alueen toteuttaminen Anniston kaava on pieni irrallinen osa suurempaa kokonaisuutta. Nyt esitettyjen suunnitelmien perusteella on hyvin vaikea arvioida virkistysalueiden ja muiden toimintojen merkitystä. Ei ole mitään tietoa siitä mitä Tampereen kaupunki suunnittelee lähialueille. Anniston ja Vuoreksen alueen asemakaavoitusta tehdään Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan yhteisen Vuoreksen osayleiskaavan pohjalta. Tampereen Vuoreksen alue on asemakaavoitettu ja jo suurimmaksi osaksi rakennettukin. Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan lausunto: Lempäälä käynnistää Vuoreksen yhteisen yleiskaavan toteuttamisen asemakaavoittamalla ensimmäiseksi väljää omakotiasutusta sekä kehittämällä Anniston kyläaluetta. Tampereen kaupunki on toteuttanut Vuoreksen alueelle valmiudet sekä kunnallistekniikan että peruspalvelujen osalta, mikä tulisi ottaa täysipainoisesti huomioon ja alusta alkaen myös Lempäälän alueita kehitettäessä. Vuoreksen osayleiskaavassa Lempäälän kunnan alueelle osoitetut kerrostalorakentamisen alueet tulisi ottaa ensi vaiheessa Anniston kaavan rinnalla asemakaavoituksen kohteeksi, mikä mahdollistaa samalla mm. tuetun asuntotuotannon sijoittumisen tasapainoisemmin eri kuntien alueelle. Asemakaavoitettavaksi valittu Anniston kyläalue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Maanomistuksesta johtuen asemakaavan toteutumiseen liittyy suurta epävarmuutta sekä suunnittelualueen osalta että myös yleiskaavavarannoksi jäävien alueiden osalta ja siksi Anniston merkitys Vuoreksen kaupunginosan kehitykselle on lähivuosina vähäinen. Tampereen kaupunki katsoo, että Vuoreksen kaupunginosaa tulee toteuttaa yhtenä kokonaisuutena ja pyrkiä tekemään jo rakennettu kunnallisteknistä verkostoa ja palveluja tehokkaasti hyödyntäviä ratkaisuja. Tampereen kaupungilla on valmis projektiorganisaatio, joka voi tarvittaessa ottaa vastuulleen myös Lempäälän puolella

15 15 Vuoreksen osayleiskaavassa osoitetun maankäytön toteuttamisen, mikäli kunnat yhteisesti tällaiseen ratkaisuun päätyvät. 15. Muuta Kuinka suuri korotettu kiinteistövero rakentamattomista tontista on ja milloin tarkalleen sitä aletaan periä? Kuinka monta tonttia (kaavoitettavan alueen kokoon tai tonttien lukumäärään suhteutettuna) kunta kaavoituksesta ottaa? Tiedustelemme, miten luonnoksessa on huomioitu kiinteistömme rasitusoikeus ranta- ja venepaikkaan, sillä katsomme ko. oikeudella olevan huomattavan vaikutuksen kiinteistömme arvoon Korotettu kiinteistövero on harkinnanvarainen. Kunnanhallitus päättää vuosittain, miltä alueilta sitä peritään. Korotettu kiinteistövero on 3% kiinteistön arvosta, ja sitä voidaan alkaa periä kalenterivuoden kuluttua siitä, kun asemakaava on tullut voimaan. Kunta perii pääsääntöisesti kehittämiskorvauksena 50% maan arvon laskennallisesta noususta niiltä maanomistajilta, jotka saavat tällä kaava-alueella yli 500 m² uutta rakennusoikeutta, Maksun voi suorittaa joko rahana tai luovuttamalla kunnalle maata. Rasitteet eivät poistu asemakaavoituksella. Käytännössä ranta- ja venepaikkaoikeuden käyttö toisen omistamalla asuintontilla voi kuitenkin olla mahdotonta, koska se loukkaisi maanomistajan kotirauhaa. Rasite voidaan purkaa asemakaavan perusteella maanmittaustoimituksella. Maanomistajan tulee maksaa korvausta niille, jotka menettävät oikeuksiaan rasitteen purkamisen vuoksi.

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. KAAVASELOSTUKSEN YHTEENVETO Luonnos

JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. KAAVASELOSTUKSEN YHTEENVETO Luonnos ARTJÄRVI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUKSEN YHTEENVETO Luonnos 22.10.2010. Vireille tulo: Yleiskaavan muutos sisältyy kunnan kaavoituskatsaukseen 2009. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus

Lisätiedot

Vastine Juankosken keskustaajaman asemakaavamuutosluonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin

Vastine Juankosken keskustaajaman asemakaavamuutosluonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin Vastine 1 (5) Leskinen Timo/Mari Piipponen Juankosken kaupunginhallitus Juankoskentie 13 73500 JUANKOSKI Lausuntopyyntö Vastine luonnoksesta (korttelit 58,62,98,99,257,263,334 ja 337) saatuihin palautteisiin

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TRE1656/2012 Dno TRE1656/10.02.01/2012 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.4.2012 KÄMMENNIEMI, 8114-8 ja 9, AUNESSALMENKATU 6 JA 10, TONTTIEN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1610/2015 VP 44/3.9.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TOEJOKI 52. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 16 TONTTI 1001 (KESKIKATU 26) JA PUISTON RIITAVIIKIN AUKION (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1668 Maankäyttö-

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016

HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1033-01/16 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0815_1 HEL 2011-004816 26.4.2016 LINNANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET KARVIAN KIRKONKYLÄN KORTTELEITA 82, 83 JA M-ALUETTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Västilän asuin-alueen asemakaava) ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELIT 95, 96, 97, 98, 99, 100,101 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEET

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.9.2006, tark. 8.3.2007 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI. KOIVISTONKYLÄ-5393

Lisätiedot

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 tark 20.09.2012 30.07.2012 KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS KOSKI

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HAAPAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Harjavallan 304 Pirkkalan kaupunginosan korttelin 38 osaa sekä puistoaluetta koskeva asemakaavan muutos. Sitova tonttijako: kortteli 38 tontti 7. Laatija:

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Sääksjärven asemakaavan muutos, Telinetie Kaava numero 1097 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Sääksjärven asemakaavan muutos, Telinetie Kaava numero 1097 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaavan muutos, Telinetie Kaava numero 1097 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA. Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin

PYHTÄÄN KUNTA. Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila. Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin PYHTÄÄN KUNTA Ahvenkosken osayleiskaavan muutos, Volttila Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja 1 (8) FCG FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22961 Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS, LUONNOS 07.03.2016 KUHMOISTEN KUNTA. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: Kaavan voimaan tulo:

KAAVASELOSTUS, LUONNOS 07.03.2016 KUHMOISTEN KUNTA. Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: Kaavan voimaan tulo: KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Kuhmoisten kirkonkylän korttelin 460 rakennuspaikkaa 3. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Kuhmoisten kirkonkylän korttelin

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot