Kauppatieteiden jatko-opintokurssit Doctoral courses offered by Economics and Business Administration

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppatieteiden jatko-opintokurssit 2015 2016 Doctoral courses offered by Economics and Business Administration 2015-2016"

Transkriptio

1 Kauppatieteiden jatko-opintokurssit Doctoral courses offered by Economics and Business Administration A210AJ000 JOHDATUS KAUPPATIETEIDEN JATKO-OPINTOIHIN 7 op Introduction to Post-Graduate Business Studies Kurssi on kaikille jatko-opiskelijoille yhteinen ja pakollinen orientaatiojakso tutkimusalan opinnoissa ja suositellaan suoritettavaksi 1. jatko-opintovuonna. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään viisi. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta syyskuun loppuun mennessä. Kurssikielenä käytetään tarvittaessa englantia. 2 professori, KTT Ari Jantunen ja kauppatieteiden jatko-opintoja ohjaavat professorit Kurssin tavoitteena on tukea kauppakorkeakoulun jatko-opiskelijoita väitöskirjatyön käynnistymisessä ja etenemisessä sekä tutkimusyhteisön syntymisessä. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija oman alansa tutkimusperinteeseen ja nykyisiin tutkimussuuntauksiin. Tutkimussuunnitelman valmistelua sisältäen väitöskirjatyön keskeiset käsitteet, teoriat ja käytettävät metodit. Kurssilla kirjoitetaan tutkimussuunnitelman lisäksi työpaperit oman väitöskirjatyön keskeisistä käsitteistä ja tutkimusalueen keskeisistä teorioista suhteessa väitöskirjatyöhön. Lisäksi opiskelijat analysoivat väitöskirjoja ja muita tieteellisiä julkaisuja sekä osallistuvat väitöstilaisuuteen. Vastuullinen professori ja vierailevat asiantuntijat alustavat tieteellisestä kirjoittamisesta, julkaisemisesta jne. Kurssivaatimuksena ovat hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja aktiivinen osallistuminen seminaareihin. Kurssin tarkemmat suoritusohjeet ja aikataulu ilmoitetaan kurssilla. Kirjat, artikkelit, tieteelliset julkaisut ja väitöskirjat sopimuksen mukaan. A210AJ000 INTRODUCTION TO POST-GRADUATE BUSINESS STUDIES Johdatus kauppatieteiden jatko-opintoihin Compulsory orientation course for all postgraduate students (studies in one s research field), recommended to be completed in the first year of postgraduate studies. The course will be organised if a minimum of five students enrol for it. Registration for the course through WebOodi by the end of September. The course will be lectured in English, if needed. 7 ECTS cr Year and Period Period 2 Professor, D.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) Ari Jantunen and professors supervising postgraduate studies The aim is to support postgraduate students majoring in the faculty in the start and progress of their dissertation process and in establishing a research community. The aim of the course is to acquaint students with the research traditions and current research trends in their own field. Preparation of a research plan including the key concepts, theories and methods of the dissertation. Students write a research plan, and working papers on the key concepts of their dissertation and key theories in their research area in relation to their dissertation. In addition, students analyse dissertations and other scientific publications and attend a public examination of a dissertation. The professor responsible and visiting experts give presentations on scientific writing, publication, etc. Modes of Study Successful completion requires assignments approved and active participation in seminar sessions. Detailed instructions and schedules given in the course sessions. Study materials Books, articles, scientific publications and dissertations as agreed.

2 A210AJ100 KAUPPATIETEIDEN JATKO-OPINTOSEMINAARI 3 op (KATI-FORUM) Post-Graduate Research Seminar in Business Studies (Kati-Forum) Kurssi on jatko-opiskelijoille vapaaehtoinen kauppatieteiden valinnaisiin jatko-opintoihin sisällytettävä kurssi. Kauppatieteiden nuoremmat tutkijat esittävät kuitenkin ensimmäisen opintovuoden aikana Kati-Forumilla yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään viisi. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta helmikuun loppuun mennessä. Kurssikielenä käytetään tarvittaessa englantia. 4 professori, KTT Ari Jantunen Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tutkimustyön tekemisen eri osa-alueet. Kurssi koostuu kauppatieteiden jatko-opiskelijoiden ja tutkijoiden esityksistä sekä itsenäisestä työskentelystä. Kurssisuoritus koostuu itsenäisestä työskentelystä, aktiivisesta osallistumisesta seminaariin ja sisältää: 1) oman väitöskirjatyön kirjallisen tutkimussuunnitelman laatiminen tai päivittäminen, 2) tutkimussuunnitelman esittäminen seminaaritapaamisessa, 3) muiden jatko-opiskelijoiden tutkimussuunnitelmien esitysten seuraaminen ja 4) toisen jatkoopiskelijan tutkimussuunnitelman kirjallinen arviointi. Kurssin tarkemmat suoritusohjeet lähetetään kurssille ilmoittautuneille keväällä A210AJ100 POST-GRADUATE RESEARCH SEMINAR IN BUSINESS STUDIES (KATI-FORUM) Kauppatieteiden jatko-opintoseminaari (Kati-Forum) The course is elective for postgraduate students and is included in other scientific postgraduate studies. However, doctoral students present a detailed research plan in this course during their first year of studies. The course will be organised if a minimum of five students enrol for it. Registration for the course through WebOodi by the end of February. The course will be lectured in English, if needed. 3 ECTS cr Year and Period Period 4 Professor, D.Sc. (Econ. & Bus. Adm.) Ari Jantunen By the end of the course, students are expected to master the different stages of research work. The course consists of presentations by postgraduate students and researchers at the school and of independent work. Modes of Study Successful completion requires independent work and active participation, including 1) preparing or updating the written research plan for one's dissertation 2) presenting one s research plan in the seminar 3) following the research plan presentations of other postgraduate students, and 4) a written evaluation of the research plan of another postgraduate student. Detailed instructions will be sent to students who enrol for the course in spring A210AJ200 TIETEENFILOSOFIA 7 op Philosophy of Science Kurssi on kaikille jatko-opiskelijoille pakollinen kurssi metodologian ja tieteenteorian opinnoissa sekä pakollinen valintakurssi kauppatieteiden jatko-opiskelijaksi pääsemiseksi. Kurssin kontaktiopetus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 10. Hakijat, joilla ei ole opinto-oikeutta LUT:ssa, hakevat

3 kurssille avoimen yliopiston kautta mennessä. Opiskelijat, joilla on opinto-oikeus LUT:ssa, ilmoittautuvat suoraan kurssin vastuuopettajalle mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään ennakkotehtävä, jonka suorittaminen on edellytyksenä kurssille pääsylle. Kurssin vastuuopettaja valitsee opiskelijat kurssille. Kontaktiopetuskurssin vaatimukset ilmoitetaan opetuksen yhteydessä. Kurssi luennoidaan tarvittaessa englanniksi. toukokuu 2016 tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen, professori Ph.D. Kristina Rolin Vastuuhenkilö(t): tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot tieteenfilosofiasta ja hänellä on apuvälineitä tieteellisten teorioiden ja tutkimusmenetelmien vertailuun ja arviointiin sekä valmiudet liiketaloustieteiden tietoteoreettisen ja metodologisen keskustelun ymmärtämiseksi. Kurssin kirjalliset työt suoritettuaan opiskelijalla on kattava tietämys tieteenfilosofiasta ja hän osaa käyttää tätä tietämystä apuna oman tutkimustyönsä perusteiden ja siihen liittyvän argumentaation arvioinnissa ja kehittämisessä. Argumentaatio, tietoteoria, induktio ja deduktio, tieteenfilosofian pääsuuntaukset, tieteellinen selittäminen ja tieteen etiikka. 16 h luentoja ja 16 h seminaarityöskentelyä sekä itsenäinen työskentely. Kurssi suoritetaan joko a) osallistumalla kurssille ja tekemällä harjoitustyöt/esseet tai b) tenttimällä kurssin kirjallisuuspaketti. Lukuvuonna tentit järjestetään , ja klo 16:15. Tenttiin ilmoittaudutaan opintotoimistoon vähintään viikkoa ennen tenttiä tai avoimeen yliopistoon opinto-oikeudesta riippuen. Kurssin tarkemmat suoritusohjeet lähetetään kurssille ilmoittautuneille keväällä Kirjallisuuskuulustelu: (1) Godfrey-Smith, Peter: Theory and Reality; An introduction to philosophy of science, excluding chapter 14. (2) Locke, Lawrence F. et al: Reading and Understanding Research, 3rd ed. (3) Bryman, Alan & Bell, Emma: Business Research Methods, 2nd or 3rd ed, chapters 1, 5 and 24 (4) Academy of Management (AoM), Code of Ethics: (5) Responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland. Guidelines of the Finnish Advisory Board of Research Integrity, 2012: A210AJ200 PHILOSOPHY OF SCIENCE 7 ECTS cr Tieteenfilosofia Compulsory course in methodology and scientific theory studies for all postgraduate students, and a compulsory prerequisite for doctoral studies in business. The contact lessons will be organised if a minimum of ten students enrol. Applicants without a valid right to study at LUT apply through the open university by 8 April Students with a study right at LUT enrol directly to the instructor responsible by 8 April Students enrolled will be sent an advance assignment, which must be completed in order to be able to take the course. The instructor responsible selects the students for the course. The requirements for passing the contact lessons are explained when the lessons begin. The course will lectured in English, if needed. Year and Period toukokuu 2016 Associate Professor, Ph.D. Jorma Sappinen, Professor Ph. D. Kristina Rolin This course provides students basic knowledge of the philosophy of science in order to equip students for comparing and assessing scientific theories and research methods, and for understanding theoretical and methodological discourse involving business administration. The written assignments for the course give students extensive knowledge

4 Modes of Study Study materials of the philosophy of science and allow them to use this knowledge in the evaluation and development of the motivation and argumentation of their own research. Argumentation, theory of knowledge, induction and deduction, main schools of the science of philosophy, scientific explanation and the ethics of science. 16 h of lectures, 16 h of seminar work and independent work. The course is completed either a) by attending classes and completing the assignments/essays or b) by passing an examination on the course literature. In the academic year , examinations will be arranged on , and at 16:15. Students register for the examination at least one week in advance to the Student Affairs Office or to the Open University depending on the study right. Detailed instructions will be sent to students who enrol for the course in spring Literature examination: (1) Godfrey-Smith, Peter: Theory and Reality; An introduction to philosophy of science, excluding chapter 14. (2) Locke, Lawrence F. et al.: Reading and Understanding Research, 3rd ed. (3) Bryman, Alan & Bell, Emma: Business Research Methods, 2nd or 3 rd ed, chapters 1, 5 and 24 (4) Academy of Management (AoM), Code of Ethics: (5) Responsible conduct of research and procedures for handling allegations of misconduct in Finland. Guidelines of the Finnish Advisory Board of Research Integrity, 2012: A210AJ300 TILASTOLLISTEN TUTKIMUSMENETELMIEN JATKO- OPINTOKURSSI Post-Graduate Course in Statistical Methods Kurssi on vapaaehtoinen kaikille jatko-opiskelijoille metodologian ja tieteenteorian opinnoissa. Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään viisi. Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta mennessä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille. Kurssi luennoidaan tarvittaessa englanniksi. 5 op touko-/kesäkuu 2016 professori, TkT Kaisu Puumalainen, professori, TkT Sanna-Katriina Asikainen, vierailevat luennoitsijat Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee erilaisia liiketaloustieteissä käytettyjä monimuuttujamenetelmiä. Kurssilla tehdään runsaasti analyysiharjoituksia, joissa opiskelijat voivat soveltaa opittuja menetelmiä omiin aineistoihinsa. Analyyseissa käytetään SAS- ja LISREL-ohjelmistoja. Regressiomallit (lineaariset, hierarkiset, mediaattorit, moderaattorit, logit, probit), varianssianalyysi, konfirmatorinen faktorianalyysi, rakenneyhtälömallit, kurssin sisältö voi vaihdella vuosittain. Hair, Anderson, Tatham & Black. Multivariate data analysis. Prentice Hall, New Jersey tai uudempi painos. Diamantopoulos & Siguaw. Introducing LISREL. A Guide for the Uninitiated. Sage Publications, London Lisäksi luennoitsijan osoittamia artikkeleita. A210AJ300 POST-GRADUATE COURSE IN STATISTICAL METHODS Tilastollisten tutkimusmenetelmien jatko-opintokurssi Optional course in methodology and scientific theory for all postgraduate students. The course will be organised if a minimum of five students enrol for it. Registration for the course through WebOodi by 8 April A more detailed schedule is sent to 5 ECTS cr

5 those who enrol for the course. The course will be lectured in English, if needed. Year and Period touko-/kesäkuu 2016 Professor, D.Sc. (Tech.) Kaisu Puumalainen, Professor, D.Sc. (Tech.) Sanna-Katriina Asikainen, visiting lecturers By the end of the course, students are expected to master different multivariate methods in business administration. The course involves a number of analysis assignments in which students apply the methods they have learned to their own material. The SAS and LISREL software programmes are used in the analyses. Regression models (linear, hierarchical, mediators, moderators, etc.) variance analysis, confirmatory factor analysis, structural equation models. The contents may vary annually. Study materials Hair, Anderson, Tatham & Black. Multivariate data analysis. Prentice Hall, New Jersey or a more recent edition. Diamantopoulos & Siguaw. Introducing LISREL. A Guide for the Uninitiated. Sage Publications, London In addition articles assigned by the lecturer. A210AJ400 SCIENCE, RESEARCH AND THE RESEARCHER 5 ECTS cr Science, Research and the Researcher An optional course to be included in postgraduate business studies (elective postgraduate studies). However, the course is highly recommended to all postgraduate students in business. The course will be lectured in English. Registration for the course through WebOodi, max 35 students. Year and Period Period 1 Professor, Ph.D. Karl-Erik Michelsen The course aims to give doctoral students an understanding what science is, how scientific research is conducted and how social, political, economic and cultural forces affect scientific knowledge. In addition, the course provides doctoral students a comprehensive road map that helps them to navigate through the dissertation process into the academic world. The course consists of three parts: The first of deals with the nature of scientific knowledge and the science as a social system. The second part examines how academic communities are structured and how they operate. The third part examines the role of science and technology in modern and post-modern societies, different modes of research, and national and international science and technology policies. Modes of Study Lectures 18 h. Successful completion requires attendance in lectures, discussions based on lecture literature, and two completed assignments: an interim report, which is a scientific argumentation on a topic chosen by the student, and a final report, which is a scientific critique examining topical questions related to science and research policies. Moodle is used in this course. Study materials Course literature available in electronic form and announced in lectures. A210AJ500 TIETEENFILOSOFIAA TEKNIIKAN JATKO- OPISKELIJOILLE Philosophy of Science for Technology Post-Graduates Kurssi järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 6. Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Ilmoittautumiset suoraan kurssin vastuuopettajalle Jorma Sappiselle mennessä. Kurssin vastuuopettaja valitsee opiskelijat kurssille. Ilmoittautuneille lähetetään ennakkotehtävä, jonka suorittaminen on edellytyksenä kurssille pääsylle. Kurssi luennoidaan tarvittaessa englannin kielellä. 6 op

6 touko- ja elokuu 2016 tutkijaopettaja, FT Jorma Sappinen, professori Ph. D. Kristina Rolin Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot tieteenfilosofiasta ja hänellä on apuvälineitä tieteellisten teorioiden ja tutkimusmenetelmien vertailuun ja arviointiin sekä valmiudet teknisten tieteiden tietoteoreettisen ja metodologisen keskustelun ymmärtämiseksi. Kurssin kirjalliset työt suoritettuaan opiskelijalla on kattava tietämys tieteenfilosofiasta ja hän osaa käyttää tätä tietämystä apuna oman tutkimustyönsä perusteiden ja siihen liittyvän argumentaation arvioinnissa ja kehittämisessä. Opiskelija tutustuu teknologian filosofian keskeisiin alueisiin ja lähestymistapoihin, ja pystyy analysoimaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Argumentaatio, tietoteoria, induktio ja deduktio, tieteenfilosofian pääsuuntaukset, tieteellinen selittäminen ja tieteen etiikka. 16 h luentoja ja 16 h seminaarityöskentelyä sekä itsenäinen työskentely. Kurssi suoritetaan osallistumalla kurssille (yhteiset luennot kauppatieteiden jatko-opiskelijoiden kanssa) ja tekemällä seminaarien harjoitustyöt/esseet. Luennot ovat yleistä tieteenfilosofiaa, seminaarityöt käsittelevät tekniikan filosofiaa ja etiikkaa. Kurssin tarkemmat suoritusohjeet lähetetään kurssille ilmoittautuneille keväällä Kurssin materiaali jaetaan osallistujille luennoilla ja seminaarissa. A210AJ500 PHILOSOPHY OF SCIENCE FOR TECHNOLOGY POST-GRADUATES Tieteenfilosofiaa tekniikan jatko-opiskelijoille The course will be organised if a minimum of six students enrol for it. Max 20 students will be enrolled into the course. Enrolments directly to Ph.D. Jorma Sappinen by 8 April The instructor responsible selects the students for the course. Students enrolled will be sent an advance assignment, which must be completed in order to be able to take the course The course will be lectured in English, if needed. 6 ECTS cr Year and Period Period May and August 2016 Associate Professor, Ph.D. Jorma Sappinen, professor Ph. D. Kristina Rolin 16 h of lectures, 16 h of seminar work and independent work. The course is completed by attending classes (basic knowledge of the philosophy of science) and completing the assignments/essays (philosophy of technology). Detailed instructions will be sent to students who enrol for the course in spring Argumentation, theory of knowledge, induction and deduction, main schools of the science of philosophy, scientific explanation and the ethics of science. Modes of Study 16 h of lectures, 16 h of seminar work and independent work. The course is completed either a) by attending classes and completing the assignments/essays or b) by passing an examination on the course literature. In the academic year , examinations will be arranged on x Oct. 2015, x Jan and x Apr at Students register for the examination at least one week in advance to the Student Affairs Office or to the Open University depending on the study right. Detailed instructions will be sent to students who enrol for the course in spring Study materials Course material is handed out in lectures. A210AJ600 ANALYTICAL READING AND REVIEWING OF SCIENTIFIC ARTICLES Analytical Reading and Reviewing of Scientific Articles An optional course to be included in postgraduate business studies (research field studies). However, the course is highly recommended to all postgraduate students in business. The course will be lectured in English. Registration for the course through WebOodi. 7 ECTS cr

7 Year and Period Period 1-2 Professor, D.Sc. (Tech.) Sanna-Katriina Asikainen After the course students should be able to: - evaluate and interpret academic journal articles - analytically synthesize scientific material - review an academic paper and write a review statement Modes of Study 6 h in class: lectures and seminar 180 h out class: reading the course material, preparing the written report. Total 186 h. Evaluation Accepted/Rejected. Study materials To be informed later. Course study materials will be tailored to participants research topics. Päivitetty lukuvuoden opetussuunnitelman mukaisesti/ Updated according to the curriculum of the academic year Edellä esitettyjen jatko-opintokurssien lisäksi myös alla olevat kauppatieteiden maisterin tutkinnon opintojaksot ovat tohtoriopintoihin soveltuvia. Näiden opintojaksojen kohdalla on opintojaksokuvauksissa maininta Opintojakso soveltuu myös tohtoriopintoihin. In addition to the doctoral courses above, the Master s-level courses in business listed below may be included in doctoral studies. The suitability is mentioned in the course description. A210A0200 Empirical Strategy Research A330A0400 International Marketing Research A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan.

Lisätiedot

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston avoimeen yliopistoon!...4 Aalto-yliopisto... 5 Aalto-yliopiston avoin yliopisto... 5 Ilmoittautuminen ja maksut...

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

Yritysviestinnän suunnittelu Tunnus: COM3LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 4.-6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO

Yritysviestinnän suunnittelu Tunnus: COM3LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 4.-6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO Yritysviestinnän suunnittelu Tunnus: COM3LH002 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 4.-6. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta) Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Lähtötaso

Lisätiedot

AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) UNDERVISNING OPETUS

AVDELNINGEN FÖR PRODUKTIONSEKONOMI (TU) TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) UNDERVISNING OPETUS 818 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) TU-22 Teollisuustalous TU-22 Logistiikka TU-22 Laatujohtaminen TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Työpsykologia ja johtaminen TU-53 Työpsykologia TU-91

Lisätiedot

Englannin kielioppi ja rakenteet

Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin kielioppi ja rakenteet Tunnus: ENG8TD062 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1. lukukausi kieli: suomi / englanti Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet

Lisätiedot

Allison, John (2007) The Business: Intermediate. MacMillan ISBN 978-1-4050-8185-6 (The book is available for purchase in the Kirjasalkku bookstore)

Allison, John (2007) The Business: Intermediate. MacMillan ISBN 978-1-4050-8185-6 (The book is available for purchase in the Kirjasalkku bookstore) Page 1 of 167 Liiketalouden koulutusohjelma, Pasila Englanti Englannin opinnot Lisää englanninkielisiä opintojaksoja on tarjolla Liibban opintojaksotarjonnassa. Business-Oriented English Course identification

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013

Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Tietojenkäsittelyn ko, Helsinki, monimuoto opintojaksokuvaukset 2012-2013 Englannin kielioppi ja rakenteet Englannin tasokoe English 1 English 2 ICT architectures ICT-hankinnat ICT-johtaminen ja -strategia

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KIELIKESKUS Opinto-opas 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 KIELIKESKUS 2 Julkaisija Puhelin: Sähköposti: WWW-osoite: Uniportaali:

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Principles of Marketing and Sales Code: SOC1RB001 Extent: 3 ECTS (81 h) Timing: Semester 1-2 Language: English

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Degree Programme in Experience and Wellness Management, Course Descriptions 2014-2015 Block-0 Orientation & Personal Development

Degree Programme in Experience and Wellness Management, Course Descriptions 2014-2015 Block-0 Orientation & Personal Development Degree Programme in Experience and Wellness Management, Course Descriptions 2014-2015 Block-0 Orientation & Personal Development Code: ROP1RX100 Extent: 5-ECTS (135 h) Timing: Period 4, 5, 1 & 2 Language:

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops. Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops. Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu Opintojaksokuvaukset 2010-2011 HELI2009-ops Voit hakea haluamaasi merkkijonoa CTRL+F -toiminnolla Aloittavan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu Tunnus: BUS2LH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3. tai

Lisätiedot

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Basic English...1 Business Oriented English...2 English for International Environments...3 English Business Communication and Current Economic Topics...4 English

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma. Englanti. Matkatoimisto- ja liikennepalvelut. Learning outcomes. Course description. Course contents.

Matkailun koulutusohjelma. Englanti. Matkatoimisto- ja liikennepalvelut. Learning outcomes. Course description. Course contents. 1 / 142 4.9.2009 12:45 Matkailun koulutusohjelma Englanti Englanti Matkatoimisto- ja liikennepalvelut Matkatoimisto- ja liikennepalvelut Study module: travel business/elective language studies Code: ENG02M

Lisätiedot

Työelämäyhteydet konkretisoituvat samaan opintokokonaisuuteen kytkeytyvän ohjelmistoprojektin kautta.

Työelämäyhteydet konkretisoituvat samaan opintokokonaisuuteen kytkeytyvän ohjelmistoprojektin kautta. .NET sovelluskehitys Tunnus: SWD4TN012 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 6. lukukausi Opetuskieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3

Perusopinnot 60. Pakolliset perusopinnot 60. ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3. TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 Opintojaksoluettelo Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma (HETI09) op Perusopinnot 60 Pakolliset perusopinnot 60 ICT1TA001 Orientaatio ICT-alaan 3 TOO1TA001 Tietotekniset välineet 3 ICT1TA002 Työasemat ja

Lisätiedot

Otsikon "Laskentatoimi" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta).

Otsikon Laskentatoimi alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta). Page 1 of 60 Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Laskentatoimi Otsikon "Laskentatoimi" alta löydät aihepiirin sisältämät opintojaksot (sivun vasemman laidan navigaation kautta). Yrityksen

Lisätiedot

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA

KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Kardiologian koulutusohjelma KARDIOLOGIKSI KOULUTETTAVAN LOKIKIRJA Training Programme in Cardiology LOGBOOK FOR TRAINING IN CARDIOLOGY KOULUTUSOHJELMAN KUVAUS TRAINING GUIDELINES - ASSESSMENT 2 3 Kardiologiksi

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN AVDELNINGEN FÖR OSASTO (TU) PRODUKTIONSEKONOMI (TU)

TUOTANTOTALOUDEN AVDELNINGEN FÖR OSASTO (TU) PRODUKTIONSEKONOMI (TU) 486 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO (TU) TU-22 Teollisuustalous TU-22 Logistiikka TU-22 Laatujohtaminen TU-22 International Project-Oriented Business TU-53 Työpsykologia ja johtaminen TU-53 Työpsykologia TU-91

Lisätiedot

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 a LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 Englanti 1...1 Englanti ja viestintä...2 Englanti 2...3 Espanjan alkeet 1...4 Espanjan alkeet 2...5 Espanjan alkeet 3...6 Espanjan alkeet 4...7 Liiketalouden koulutusohjelman

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo Point. Englannin kieli. Englanti 1. Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin.

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo Point. Englannin kieli. Englanti 1. Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin. Page 1 of 124 Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo Point Englannin kieli Englanti 1 Tunnus: ENG1LP011 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: lukukausi 1-2 Kieli: englanti/suomi Opintojakson taso: perusopinnot

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet:

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013

AVOIN YLIOPISTO KeSäLuKuKAuSI 2013 AVOIN YLIOPISTO Kesälukukausi 2013 Tampereen teknillinen yliopisto AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas Kesälukukausi 2013 Tampere 5.4.2013 Toimittanut: Sini Ullgren Kuvat: TTY:n kuvapankki ja Sami Helenius/Tampereen

Lisätiedot