Taidetta rakennushankkeisiin!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taidetta rakennushankkeisiin!"

Transkriptio

1 Taidetta rakennushankkeisiin! Taidemaalariliitto järjesti seminaarisarjan taidehankkeista rakennushankkeissa. Seminaarit pidettiin tm gallerian tiloissa Helsingissä kolmena maanantaina syys- ja lokakuun aikana, 16.9., ja Seminaarit olivat avoimia kaikille. Seminaarien tarkoituksena oli antaa kuvataiteilijoille valmiuksia osallistua taidehankkeisiin rakennushankkeiden yhteydessä antamalla taiteilijoille tietoa rakennushankkeiden käytännöistä ja tekemisen tekniikoista. Seminaarit jakautuivat kolmeen aihealueeseen: 1. Toteuttamistekniikat, 2. Rakennushankkeiden taiteenhankinta, 3. Taidehankkeiden budjetointi, sopimuksissa huomioitavat asiat ja tekijänoikeudet. 1. Seminaari ( ): Toteuttamistekniikat Seminaarin puheenjohtajana toimi taidemaalari Anitta Ruotsalainen ja puhujia olivat kuvataiteilijat Stig Baumgartner, Jan-Erik Andersson ja Erika Adamsson sekä taiteilija, sisustusarkkitehti Samuli Naamanka. Taiteilija voi rakennushankkeiden yhteydessä joutua pohtimaan oman taiteellisen työnsä luonnetta, esimerkiksi sitä, mikä on uniikin maalauksen suhde teoksen monistettavuuteen. Voi olla haastavaa kehittää taiteellisesti tinkimätön idea, joka ei loukkaa, hyökkää tai masenna ketään. Ehtoja teoksille luovat sijoituspaikkojen muodot, aihealueiden soveltuvuus vaikkapa kouluun tai sairaalaan sekä käytössä olevat materiaalit, niiden kestävyys ja hygieenisyys. Taideteoksen rooli rakennetussa ympäristössä voi olla muutakin kuin selkeästi tilaa määrittävä. Se voi olla pienimuotoinen ja sijoittua yllättäväänkin paikkaan. Rakennettuun ympäristöön sijoittuva teos on erilaisen katsomistavan kohteena kuin galleriaan ripustettu teos. Arkkitehtuuri ei ole kuvia, vaan perustuu liikkeelle ja toiminnalle. Taideteos kohdataan liikkeessä, sitä ei katsota paikallaan ollen. Seminaarissa käsiteltiin toteuttamistekniikoina seinämaalausta, kaakelien käyttöä, laserleikkausta ja graafista betonia. Materiaali voi olla yksi tapa sitoa teos ympäristöönsä. Stig Baumgartner käytti Helsingin Arabianrannan ja Katajanokan seinämaalauksissaan niitä maaleja mitä käytävätilassa olisi käytetty muutenkin, Erika Adamsson toteutti Turun T-sairaalan wc-tiloihin sijoittuvan teoksensa kuvansiirtona valmiiksi poltetulle kaakelille ja Jan-Erik Andersson on tehnyt lattioihin ja katuihin sijoittuvat teoksensa käyttäen luonnonkivilaattoja ja linoleumia. Tällainen toteutustapa on myös yksi kestävyyden tae. Rakennetun ympäristön taidehankkeissa voi taiteilijalle tulla eteen uusien teknisten ratkaisujen löytäminen. On hyvä muistaa että kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Yhtenä esimerkkinä tästä on seminaarissa puheenaiheena ollut graafinen betoni. Teoksen toteutus tapahtuu elementtitehtaalla ja taiteilijalle jää suunnittelijan rooli. Graafinen betoni on vakiinnuttanut asemansa arkkitehtuurissa tapana elävöittää pintoja. Betonielementtiä tehtäessä graafinen betoni ei tule juurikaan kalliimmaksi kuin muut pintakäsittelyvaihtoehdot. Tekniikka muistuttaa seripainoa ja sillä voi toteuttaa lähes mitä tahansa graafista kuvaa. Kuvataiteilijoiden suunnittelemia kohteita ei vielä

2 juurikaan ole. Taiteilijoiden kannattaisi olla yhteydessä arkkitehtitoimistoihin, jotta he saisivat esille ajatuksiaan graafisen betonin käytöstä. Seminaarin taiteilijoilla oli hyviä kokemuksia yhteistyöstä arkkitehtien kanssa. Oman kantansa esittävää taiteilijaa arvostetaan. 2. Seminaari ( ): Rakennushankkeiden taiteenhankinta Toisen seminaarin puheenjohtajana toimi taidemaalari, Taidemaalariliiton puheenjohtaja Maaria Märkälä. Puhujina olivat taidemaalari, arkkitehti Eeva-Liisa Rautalahti, taiteen lisensiaatti Ulla-Kirsti Junttila, kuvataiteilija Markku Pääkkönen ja valtion taideteostoimikunnan puheenjohtaja Jari Auer. Eeva-Liisa Rautalahti aloitti seminaarin kertomalla rakennushankkeiden taiteenhankintamallista. Rakennushankkeen yhteydessä toteutetun taideteoksen hankintaprosessia voi kuvata vaiheittain kuten yleensä kuvataan rakennushankkeen etenemistä. Rakennushanke on usein monen vuoden projekti. Taiteenhankintaprosessin eri vaiheet ovat lyhyempiä, mutta ne linkittyvät tietyissä päätöksentekokohdissa rakennushankkeeseen. Tärkeitä seikkoja pitkäkestoisissa projekteissa ovatkin informaation kulku ja sopimusten tarkkuus. Taiteenhankintamallista voi lukea lisää Taidemaalariliiton nettisivuilta osoitteesta Laaja tietopaketti on myös Milla Järvipetäjän ja Aura Nikkilän toimittama, Suomen Rakennusmedia Oy:n kustantama Taide rakennushankkeessa opas tilaajalle -kirja (http://www.rakennusmedia.fi/shop.aspx?id=1091&p=1707). Taiteen lisensiaatti Ulla-Kirsti Junttila kertoi Taide rakennushankkeessa RT-kortin kehittämisestä. RT-kortisto on suomalaisen Rakennustieto Oy:n julkaisema kortistomuotoinen tietokokoelma, joka sisältää tietoa rakennusalan säännöksistä, sopimuksista, suunnittelusta ja laatuvaatimuksista. Taide rakennushankkeessa RTkortti tulee sisältämään käytännön asioita taidehankkeen eri vaiheista. Se auttaa selkeyttämään sitä, missä kaikissa rakennushankkeen vaiheissa kuvataiteilija voi tulla mukaan hankkeeseen. Koska RT-kortin työstäminen on vasta alkamassa, ei sisältöä vielä tuotu laajemmin esille. RT-kortin kehittämisen taustalla on Ympäristötaiteen säätiön ja Arkkitehtuurikeskus ry:n työryhmän Opetus- ja kulttuuriministeriölle esittämä selvitys prosenttiperiaatteen käytöstä julkisessa rakentamisessa (http://www.minedu.fi/opm/julkaisut/2013/taidetta_arkeen.html). Selvityksessä tuli esiin hankkeiden tilaajien toive selkeille, tarkoin määritetyille ohjeille. RT-kortti julkaistaan vuoden 2014 syksyllä. Kuvataiteilija Markku Pääkkönen puhui taiteesta kaavoituksessa. Pääkkönen on mukana Vantaan Leinelän taidehankkeessa taiteilijana ja korttelialueiden ja rakennusten taiteen yleissuunnitelman tekijänä. Taideteosten suunnittelu alueelle alkoi hyvissä ajoin. Jo ennen kuin oli tarkkaa tietoa alueen rakennusten muodosta, oli jo selvillä miten taideteosten sijoituspaikat ja määrä. Valtion taideteostoimikunnan puheenjohtaja Jari Auer kertoi toimikuntansa käytännöistä. Toimikunta hankkii julkisia taideteoksia suorahankintoina ja taidekilpailujen kautta. Yleisiä taidekilpailuja järjestetään harvoin. Ne ovat kalliita ja työläitä järjestää, mutta toisaalta myös tasa-arvoisia ja antavat mahdollisuuden myös tuntemattomien taiteilijoiden esille tuloon. Yleisempi kilpailumuoto on kutsukilpailu,

3 joita järjestetään vuosittain yhdestä kolmeen kappaletta. Kilpailuun pyydetään idealuonnokset kolmelta kuudelta taiteilijalta. Kilpailujen kulut maksetaan samasta määrärahasta kuin muutkin taidehankinnat. Kilpailuteoksia valitessa otetaan huomioon taiteilijan taiteelliset ansiot, teoksen turvallisuus, ylläpito, elinkaari, sopivuus arkkitehtuuriin ja käyttäjän arvomaailmaan sekä mahdollinen toiminnallisuus ja ajankohtaisuus. Taiteilijavalinnoista huolehtii toimikunta. Se pyytää taiteilijalta portfoliot. Taiteilijoita pyritään valitsemaan eri taiteen aloilta ja eri ikäryhmistä. Portfoliota pyydettäessä kerrotaan taidehankeesta jota ollaan suunnittelemassa. Portfolion tulisi sisältää mahdollisemman laadukkaita kuvia viime aikaisesta tuotannosta suunniteltu taidehanke huomioiden, teostiedot sekä ansioluettelon. Lopullinen päätös teoksen tilaamisesta tehdään taiteilijalta joko suoraan tai kilpailun kautta tilatun teosluonnoksen perusteella. Teosluonnoksessa tulisi olla pitkälle kehitellyn luonnoksen lisäksi selvitys teoksen materiaaleista ja teknisestä toteutuksesta, kustannusarvio sekä selvitys teoksen sijoittumisesta tilaan. Taiteilijalle annetaan yleensä jo luonnosta tilatessa tieto, kuinka paljon teokseen on varattu rahaa. Suurimmat ongelmat taideteoksia hankkiessa ovat olleet teoksen teknisen toteutuksen ja realistisen kustannusarvion selvittelemisessä. 3. Seminaari ( ): Taidehankkeiden budjetointi, sopimukset ja taiteilijan tekijänoikeudet Seminaarin puheenjohtajana toimi Taidemaalariliiton puheenjohtaja Maaria Märkälä. Puhujia olivat Taidemaalariliiton vs. pääsihteeri Anne Vilppula, Pohjois-Karjalan läänintaiteilija Hannu Aaltonen sekä Kuvasto ry:n toiminnanjohtaja Tommi Nilsson. Anne Vilppula käsitteli puheenvuorossaan taidehankkeiden budjetointia ja sopimuksissa huomioitavia asioita. Hyvä sopimus on selkeä, jättää mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa ja on riittävän yksityiskohtainen. Vähimmillään sopimuksen tulisi sisältää sopimuksen kohde, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusrikkomusten seuraamukset. Yksilöllisesti sovittuun sopimukseen voi liittää vakioehtosopimuksen, jota sovitaan noudatettavaksi muilta osin. Jos näiden sopimusten välillä on ristiriitaa, menee yksilöllisesti sovittu sopimus yleissopimusehdon edelle. Sopimus on voimassa niin kauan kuin velvoitteet ovat täyttyneet, ellei niille ole määritetty takarajaa. Sopimusta tehtäessä osapuolet voivat sopia vapaasti oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan mutta mitä on sovittu, sitä on myös noudatettava. Laki asettaa joitakin rajoituksia sopimuksille. Tällöin tavoitteena on toisen osapuolen suojelu. Esimerkkejä tästä ovat työlainsäädäntö ja kuluttajansuojalainsäädäntö. Sopimuksissa on muotovapaus: on virheellistä olettaa, että sopimus on pätevä vasta sitten kun nimet ovat paperissa. Sopimus syntyy kun tarjoukseen on annettu hyväksyvä vastaus. Sopimus voi syntyä suullisesti, kirjallisesti, sähköpostilla, jopa hiljaisella hyväksynnälläkin. Myös tarjous on sitova. Tarjous sitoo tietyn kohtuullisen ajan, riippuen tilanteesta. Jos tarjoukseen vastaamiseen on annettu määräaika, noudatetaan sitä. Suulliseen

4 tarjoukseen on vastattava heti, ellei vastaukselle ole annettu lisäaikaa. Kun tarjous on nimenomaisesti hylätty, se raukeaa, vaikka määräaikaa olisi vielä jäljellä. Jos määräajan jälkeen ilmoittaa hyväksyvänsä tarjouksen, se katsotaan uudeksi tarjoukseksi, jonka vastapuoli taas voi hyväksyä tai hylätä. Vastauksen täytyy vastata tarjousta. Mikäli vastapuoli muuttaa tarjousta miltään osin, on kyseessä uusi tarjous. Sopimuksen tulkinnan selkeyttämiseksi on asioista syytä sopia kirjallisesti. Tulkinnan apuna voi käyttää muuta dokumentaatiota, kuten sähköpostikirjeenvaihtoa. Itse sopimusneuvotteluissa saattaa jäädä epäselväksi, milloin tarjous ja vastaus ovat niin yksiselitteisiä, että niiden pohjalta syntyisi lopullinen sopimus ja missä vaiheessa tähän pisteeseen saakka on päädytty. Viimekädessä sitova sopimus syntyy viimeistään silloin, kun sopimusasiakirja on allekirjoitettu. Sopimusoikeudessa on kohtuusperiaate: sopimuksen sisällön lisäksi huomioidaan osapuolten neuvotteluasema, sopimuksen tekemisen aikaiset ja sen jälkeiset olosuhteet ja osapuolten selonottovelvollisuus. Sopimusta voidaan joutua täydentämään mikäli jostain asiasta ei ole sovittu. Sopimusongelmia aiheuttavia tilanteita ovat sopimuksen sisällön epäselvyys, odottamattomat muutokset olosuhteissa ja suoritushäiriöt, kuten viivästys tai suoritusvirhe. Kustannusarviota tehdessä tulee olla realistinen ja muistaa myös vakuutukset, arvonlisävero, apulaisten sivukulut jne. Maksuaikataulusta kannattaa sopia tarkkaan ja maksuerät tulee sopia niin, että tulot ja menot pysyvät tasapainossa. Hannu Aaltonen kertoi seikoista joihin taidehankkeessa tulee varautua. Rakennuttajan puolella voi olla kokemattomuutta ja tietämättömyyttä taidehankkeiden toteuttamisesta. Tätä ei tule säikähtää, vaan keskustella asiasta. Rakennushankkeen johtajataso saattaa esittää yllättäviäkin ajatuksia, jotka ovat ristiriidassa taiteilijan näkemyksen kanssa. Tällöin taiteilijan kannattaa olla voimakastahtoisesti omaa mieltä. Rakennuttajat kuitenkin ajattelevat, että hyvä taide edistää asuntokauppaa. Sopimusta muotoillessa täytyy tehdä selväksi se, mikä kaikki kuuluu taidebudjettiin. Rakennuttaja voi koittaa säästää kustannuksissa esimerkiksi sisällyttämällä betonielementit taiderahaan, vaikka seinä tulisi paikalleen ilman elementtiin liitettyä taideteostakin. Etukäteen kannattaa miettiä myös se, kuka hoitaa tai korjaa teosta. Mikäli on mahdollista, kannattaa taiteilijan hoitaa nämä asiat itse, korvausta vastaan. Yksi yllättävä tekijä hankkeessa voi olla sääolosuhteet. Sade tai helle voi vaikeuttaa työskentelyä tai jopa tehdä sen mahdottomaksi. Vuodenajat kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Koko teoksen toteuttamisen ajalta kannattaa pitää työpäiväkirjaa ja dokumentoida prosessi valokuvin, myös piiloon jäävät yksityiskohdat. Näin voi jälkikäteen osoittaa toteen tekemänsä työvaiheet ja niiden laadun. Tämä voi olla tarpeen, jos teos jostain syystä vahingoittuu ja sille etsitään syytä. Pysyvää taideteosta tehtäessä hyvänä periaatteena on, että teoksen tulisi kestää yhtä kauan rakennuksen kanssa. Taideteosta vakuuttaessa on hyvä tietää, että taideteokselle on helpompi saada vakuutus vakuutettaessa osana taloa, kuin erikseen vakuuttamalla.

5 Seminaarin lopuksi Tommi Nilsson kertoi kuvataiteilijan tekijänoikeuksista ja Kuvaston toiminnasta. Tekijänoikeus syntyy teoksen luomishetkellä suoraan lain perusteella. Taiteilijalla on yksinoikeus teokseen. Yksinoikeus sisältää oikeuden valmistaa teoksesta kappaleita ja oikeuden saattaa se yleisön saataviin. Julkisella paikalla olevasta teoksesta saa ottaa kuvia epäkaupalliseen tarkoitukseen ja arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen. Sellaisessa artikkelissa tekstin tulee olla pääasia ja kuvien tulee liittyä tekstiin. Tekijänoikeudet eivät saisi tulla rakentavan kahdenvälisen yhteistyön väliin. Jos teoksen tilaaja haluaa käyttää kuvia teoksesta esimerkiksi vuosikertomuksessaan tai muissa julkaisuissa, tulisi nämä eri käyttömuodot eritellä jo sopimuksessa. Linkkejä: Seminaarien ohjelma ja osa puhujien luentomateriaaleista löytyy Taidemaalariliiton internetsivuilta osoitteesta kohdasta ajankohtaista. Katso myös:

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Kustannussopimuksen ABC

Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen ABC Kustannussopimuksen solmiminen Kustannussopimuksia solmitaan erilaisista teoksista ja erilaisissa tilanteissa: tekijä voi itse tarjota käsikirjoitustaan kustantajalle tai kustantaja

Lisätiedot

AB AB C. Oppikirjojen kirjoittamisesta. Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille

AB AB C. Oppikirjojen kirjoittamisesta. Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille ABC AB AB C Oppikirjojen kirjoittamisesta Suomen tietokirjailijat ry:n tietopaketti aloitteleville oppikirjantekijöille Tervetuloa oppikirjailijoiden joukkoon! Tässä julkaisussa kerromme lyhyesti asioista,

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006

Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Valokuvaajan uusi tekijänoikeusopas 2006 Finnfoto Musta Taide Helsinki Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry Laivurinkatu 39, 00150 Helsinki toimisto@finnfotory.fi http://www.finnfotory.fi/

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas

ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas Ammattikorkeakouluopiskelijan tekijänoikeusopas Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry Kulttuurialan jaosto 2001 Annika Ihalainen

Lisätiedot

Ei tuurilla, vaan taidolla

Ei tuurilla, vaan taidolla Ei tuurilla, vaan taidolla Sopimus- ja vastuutietoutta Opaskirjanen pk-yrityksille 1 Sisällysluettelo Hallitse yrityksesi sopimusriskit...3 Miten tunnistat yrityksen sopimusriskit?...4 Sopimuskartta...4

Lisätiedot

Taidetta arkeen. Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit

Taidetta arkeen. Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit Taidetta arkeen Ehdotus valtion keinoiksi edistää prosenttiperiaatetta osana julkista rakentamista Täydentävät taustaselvitykset, artikkelit ja seminaarit (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:5)

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Teoksen digitaalinen käyttö ja tekijänoikeus OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS Oppaan tekstissä on huomioitu lainmuutokset 1.1.2009 asti. Oppaan internet versiossa on mainittu kirjallisuutta, joka antaa lisä- ja

Lisätiedot

TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena

TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA. alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena TAPAHTUMA- TUOTANTO LÄPIVALAISUSSA alihankkijaverkosto tapahtumaorganisaation tukena Toimittajat: Noora Kumpulainen Anu Lähteenmäki Petteri Lehtola Pekko Hokkanen Avustavat toimittajat: Juha Koivisto Satu

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

Keksintöopas. Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta

Keksintöopas. Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta Keksintöopas Mitä tutkijan tulisi tietää keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta 1 Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus... 3 Mitä tarkoitetaan keksinnöllä?... 4 Korkeakoulukeksintölaki... 4 Lain tarkoitus...

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä

Selvitys työkyvyn tuen malleista. ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012. Kimmo Terävä Selvitys työkyvyn tuen malleista ja työterveyshuoltoyhteistyöstä vuokratyössä 12.12.2012 Kimmo Terävä 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Työkyvyn tuki vuokratyössä -hanke... 4 2.1 Tämä selvitys ja sen toteuttaminen...

Lisätiedot

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista

Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Tekijänoikeudesta ja luvallisista kuvista Valokuvan tekijänoikeudesta on runsaasti materiaalia sekä netissä että kirjoissa. Viimeksi mainituista voidaan suositellen mainita Finnfoto ry:n ja Mustan taiteen

Lisätiedot

Free-sopimuksen ABC VIESTINTÄTYÖNANTAJAT VTA ry SUOMEN JOURNALISTILIITTO ry

Free-sopimuksen ABC VIESTINTÄTYÖNANTAJAT VTA ry SUOMEN JOURNALISTILIITTO ry Free-sopimuksen ABC VIESTINTÄTYÖNANTAJAT VTA ry SUOMEN JOURNALISTILIITTO ry LUKIJALLE Freelancerit ovat lehtitaloille merkittävä erityisosaamista edustava voimavara, jonka merkitys on muuttuvassa mediamaailmassa

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot