ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE"

Transkriptio

1 mkhall (36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei ollut huomautettavaa... 2 Kunnat, jotka eivät jättäneet lausuntoa... 2 Enonkosken kunta... 2 Heinäveden kunta... 3 Savonlinnan kaupunki... 3 Valtion viranomaisten ja laitosten palaute... 4 Etelä-Savon ELY-keskus... 4 Museovirasto... 5 Naapuriliittojen palaute... 6 Liitot, joilla ei ollut huomautettavaa... 6 Liitot, jotka eivät jättäneet lausuntoa... 6 Muut lausunnon jättäneet... 6 Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi... 6 MTK Etelä-Savo... 9 Birdlife Finland...10 Osallisten muistutukset...13 Toisesta Kaavaehdotuksesta pyydettiin päivätyin lausuntopyynnöin lausuntoa jäsenkunnilta Etelä-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon ELYkeskukselta, Museovirastolta, Naapuriliitoilta sekä UPM-kymmene Oyj:ltä ja Tornator Oyj:ltä. Toinen kaavaehdotus oli nähtävillä maakuntaliiton ja jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä maakuntaliiton kotisivuilla Määräaikaan ( ) mennessä saapui 18 lausuntoa ja 11 muistutusta. Lisäksi Pertunmaan ja Savonlinnan kaupungin lausunnot saapuivat myöhässä. Lisäksi Enonkosken kunta lähetti tiedoksi lausuntoajan jälkeen kunnanhallituksessa käsitellyn oikaisuvaatimuksen lausuntopäätöksestään.

2 mkhall (36) LAUSUNTO VASTINE Etelä-Savon kuntien palaute Kunnat, joilla ei ollut huomautettavaa Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Mikkeli, Puumala, Sulkava, Pertunmaa (saapunut myöhässä) Merkitään tiedoksi. Kunnat, jotka eivät jättäneet lausuntoa Kangasniemi, Mäntyharju, Pieksämäki Merkitään tiedoksi. Enonkosken kunta Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Etelä-Savon 1. vaiheen maakuntakaavaehdotukseen. Merkitään Enonkosken kunnan lausunto tiedoksi. Lausunnonantoajan jälkeen kunnan tiedoksi lähettämä päätös ( ) em. lausuntopäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelystä: Saatujen lisäselvitysten ja alueella sijaitsevien vakituisten ja vapaa-ajanasuntojen määrän perusteella Enonkosken kunnanhallitus esittää, että Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta poistetaan tv alue. Liittyen tiedoksi saatuun oikaisuvaatimukseen liittyneeseen päätökseen maakuntaliitto toteaa seuraavaa: Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa siten myös tehtävät selvitykset ja analyysi toteutetaan yleispiirteisesti. Samalla suunniteltu maankäyttö yhteen sovitetaan alueen erityispiirteisiin. Tässä on käytetty apuna valintakriteeristöä, jonka avulla yleisellä tasolla tuulivoimapotentiaalin sijoittelussa on huomioitu mm. asutuksen häiriöiden minimointi sekä maiseman ja luonnon erityisarvojen turvaaminen. Tarkemmat yksityiskohtaiset selvitykset tuulivoiman osalta toteutetaan hankesuunnittelussa, jolloin voidaan hankkeessa aiottujen voimaloiden suhteen arvioida ja minimoida vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen (mm. melu), ympäristöön, maisemaan, luontoarvoihin ja matkailuelinkeinoon. Tällöin selvitetään mm. tarkasti, etteivät sijoitettavat tuulivoimalat aiheuta mm. melu- tai välkehäiriötä ympäröivälle asutukselle. Myös maanomistajakohtainen kuuleminen toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä. Vielä toteutumattomat kaavojen rantarakennuspaikat huomioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakennettujen rakennuspaikkojen tapaan. On myös huomioi-

3 mkhall (36) tava, että maanomistajalla on vapaus ratkaista, toteuttaako tämä maillaan laatimansa ranta-asemakaavan rantarakennuspaikkoja vai tuulivoimaa. Hankesuunnittelua ohjaamaan on maakuntakaavaehdotuksessa annettu yleisiä ja aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset on annettu alueille maakuntakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten tietojen pohjalta. Muistutuksen kohteena olevaa aluetta koskee koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, tuulivoimaloiden aluetta koskeva suunnittelumääräys sekä kohdekohtaisia erityismääräyksiä. Näissä on jatkosuunnittelua ohjattu mm. asumisen, vapaaajanasumisen, maisema-arvojen ja linnuston erityiseen huomiointiin. Potentiaaliset tuulivoima-alueet osoitetaan maakuntakaavassa alueen erityisominaisuutta kuvaavalla karttamerkinnällä. Tuulivoimapuistoalueen merkintä on alueen erityisominaisuutta kuvaava osa-aluemerkintä, ei aluevaraus. Siten mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai yleiskaavoitusta. Tällöin kunta viime kädessä päättää tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuiston alueelle tuulivoimaloita. Heinäveden kunta Ei huomautettavaa, mutta kunnanhallitus esittää, että mikäli jatkossa tulee vielä maanomistajien esittämiä muistutuksia, ne tulee ottaa huomioon valmistelussa, kuten Heinäveden reitin vaikutus ja muut ympäristö- ja maisema-asiat. Merkitään tiedoksi. Rantasalmen kunta Enonkosken Laukunkankaan tuuli voimapuiston aluevaraus ei merkittävästi vaikuta Linnansaaren kansallispuiston pääsaaren, Linnansaaren maisema-alueeseen. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Linnansaaresta itään olevalle Tuunaanselälle, josta on oltava tarkemmat selvitykset mahdollisessa jatkokaavoituksessa. Rantasalmen kunnan esittämä näkökanta on huomioitu maakuntakaavaehdotuksen suunnittelumääräyksissä seuraavasti: - Koko maakuntakaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä määrätään, että kaikessa tuulivoimasuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota Vuoksen vesistöalueen erityispiirteiden ml. maiseman huomioimiseen ja haittavaikutusten ehkäisyyn - Laukunkankaan alueen osalta on annettu lisäksi erityismääräys, jonka mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden läheisyys siten, että maisemalliset erityisarvot turvataan. Savonlinnan kaupunki (saapunut myöhässä) Savonlinnan kaupunki uudistaa ehdotuksesta aikaisemmin antaman Viitaten Maakuntahallituksen antamaan vastineeseen:

4 mkhall (36) lausuntonsa: Savonlinnan kaupunki esittää, että - vaihekaavaan otetaan mukaan kaikki tuuli voimaselvityksessä ja kaavaselostuksessa esitetyt potentiaaliset alueet Savonlinnasta. Mahdollisten hankkeiden ja tarkemman jatkosuunnittelun yhteydessä yleiskaavoituksessa ja YVA-menettelyssä selvitetään ja ratkaistaan onko hanke kyseiselle alueelle toteutettavissa, - vaihekaavaratkaisun tulee olla johdonmukainen maakuntaliiton tekemien omien selvitysten kanssa, - tuulivoimapuiston maisemallisia vaikutuksia pystytään aidosti selvittämään vasta hankekaavoituksen yhteydessä, kun tiedetään tarkasti mihin ja minkä kokoisia tuulivoimaloita alueelle aiotaan oikeasti sijoittaa, - maakuntakaavan tulee ohjata jatkosuunnittelua, ei rakentamista, - seudullisen tuulivoimahankkeen alarajan on oltava yhtenevä YVA-lainsäädännön kanssa. Alle 10 voimalan hanke ei pääsääntöisesti vaadi YVA-menettelyä. Alle 10 voimalan hankkeet tulee määritellä paikallisiksi, - myös tuulivoimarakentamisen osalta maa kuntakaava tulee olla mahdollistava, ei rajoittava. Maakuntakaavan tehtävänä on tuulivoiman osalta osoittaa tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita, sovittaa niiden käyttö yhteen muun maankäytön kanssa ja ohjata tuulivoimatuotantoa kokonaisuutena. Kaavaprosessin edetessä kaavan selvityksiä ja vaikutusten arviointia on täsmennetty ja kaavaehdotuksessa on osoitettu se tuulivoimapotentiaali, joka kaava-aineistojen perusteella voidaan katsoa täyttävän MRL:n ja VAT:n asettamat vaatimukset sekä maakuntavaltuuston linjauksen siitä, että Etelä-Savossa tuulivoima on metsäenergiatuotantoa tukeva energiamuoto, joka toteutetaan maakunnan järvimaiseman arvot turvaten. Kaavaratkaisu on maakuntaliiton näkemyksen mukaan tehtyihin selvitykseen peilaten johdonmukainen. Maakuntaliitto on yhtä mieltä siitä, että vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa pystytään riittävän tarkasti suunnittelemaan voimaloiden sijoittamispaikkoja ja niiden vaikutusta ympäristöönsä. Tästä riippumatta maakuntakaavaratkaisussa tulee jatkosuunnitteluun osoitettavat tuulivoima-alueet rajata siten, että maakuntakaavan yleispiirteisten selvitysten perusteella voidaan arvioida alueiden jatkosuunnittelun mahdollisuudet kestäviksi. Seudullisen tuulivoimahankkeen rajan osalta viitataan maakuntahallituksen valmisteluvaiheen vastineeseen, jossa todettiin seuraavaa: Maakuntaliitto katsoo, että 7 voimalan raja yhdistettynä maakuntakaavan yleismääräykseen turvaa riittävässä määrin maiseman erityispiirteiden säilymisen maakunnassa. Maakuntaliitto katsoo, että mm. maisema-arvojen turvaaminen saattaa edellyttää keskeisten vesistöalueiden ympäristössä YVA-asetuksen 10 voimalan tai 30 MW:n tuulipuistoja pienempienkin suunnitelmien yhteydessä erityistä suunnittelutarkkuutta ja pitää tämän vuoksi 7 voimalan rajaa yhdistettynä maakuntakaavan yleismääräykseen tarpeellisena ja perusteltuna ratkaisuna. Maakuntakaavaratkaisu mahdollistaa tuulivoiman jatkosuunnittelu laajemmassa mitassa kaavassa osoitetuilla alueilla ja lisäksi mahdollistaa seudullisuuden rajaarvoa pienempien tuulivoima-alueiden jatkosuunnittelun yleismääräyksen reunaehdot huomioiden. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan kaavaratkaisu antaa hyvät mahdollisuudet tuulivoiman kestävään suunnitteluun maakunnassa. Valtion viranomaisten ja laitosten palaute Etelä-Savon ELY-keskus Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa maakuntakaavoitukselle on asetettu velvoite osoittaa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet rannikko- ja tunturialueiden lisäksi myös sisämaassa. Tavoitteisiin sisältyy määräys sijoittaa voimalat ensisijaisesti keskitetysti Merkitään tiedoksi.

5 mkhall (36) useamman voimalan yksiköihin. Etelä-Savon maakuntaliiton syksyllä 2011 käynnistämä tuulivoimaa koskeva 1. vaihemaakuntakaava on edennyt toiseen ehdotusvaiheeseen. Tavoitteena on selvittää maakuntatasolla yleiset edellytykset tuulipuistojen sijoittumiselle ja osoittaa selvitysten perusteella tuulipuistoiksi parhaiten soveltuvat alueet. Ensimmäisessä kaavaehdotuksessa esitetyistä kymmenestä potentiaalisesta tuulivoimatuotantoon soveltuvasta alueesta on nähtävilläolon jälkeen poistettu Heinäveden Kangasmäen alue kokonaan, muutettu joitakin alue-rajauksia sekä täsmennetty kaavamääräyksiä ja - selostusta. Kaavaehdotus mahdollistaa teoriassa enimmillään 216 noin kolmen megawatin tuulivoimalan sijoittamisen Etelä-Savoon. Kaavaratkaisu toteuttaa sekä kansallista energia- ja ilmastopolitiikkaa että Itä-Suomen bioenergia-ohjelman tavoitteita. Kaavaratkaisu Uuteen kaavaehdotukseen on tehty Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) edellisessä kuulemisvaiheessa esittämät korjaukset Metso-alueen poistamiseksi Enonkosken kirkonkylän tuuli-voimala-alueen rajauksesta sekä joidenkin kohdealueiden linnuston huomioimiseksi ja Vuoksen vesistön erityispiirteiden korostamiseksi kaavamääräyksissä. Lisäksi Heinäveden Kangasmäen alue on poistettu kaavasta kokonaan ja Savonrannan kirkonkylän rajausta on pienennetty laaditun maisemaselvityksen mukaisesti koskimaisema-arvojen turvaamiseksi. ELY-keskus katsoo, että vaihemaakuntakaava vastaa hyvin sille asetettuja tavoitteita ja ottaa riittävästi huomioon maakunnan paikallisolot ja erityispiirteet. Lausunto on valmisteltu ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella. Museovirasto Etelä-Savon liitto on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta (uusi kuuleminen ). Kaavaehdotusta on muutettu siten, että Heinäveden Kangasmäen tuulivoima-alue on poistettu kaavaehdotuksesta ja Enonkosken kk:n sekä Savonrannan kk tuulivoima-alueiden rajauksia on muutettu. Lisäksi kaavamääräyksiä on täsmennetty ja kaavaselostusta täydennetty. Varsinkin Kangasmäen tuulivoima-alueen poisto lieventää kaavan vaikutuksia arvotettuihin kulttuuriympäristöihin ja maisema-alueisiin, sillä alue on Kermajärven yli avoimessa näkymäyhteydessä Heinäveden Merkitään tiedoksi.

6 mkhall (36) reittiin ja kirkonkylään. Koko maakuntakaava-aluetta koskevaan yleismääräykseen tehty täydennys Vuoksen vesistöalueen erityispiirteiden huomioon ottamisesta on perusteltu valtakunnallisten luontoja kulttuuriarvojen kannalta. Maakuntakaavan ohjaavuutta arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta on hieman parannettu: Kaavaselostuksessa todetaan nyt, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon, ettei maakuntakaavan yhteydessä ole tehty muinaisjäännösinventointeja. Tällainen tarkennus on paikallaan sikälikin, että kaavaselostukseen sisältyvän tuulivoimala-alueiden soveltuvuutta kuvaavan kriteeritaulukon perusteella tehdyt johtopäätökset perustuvat ainoastaan tiedossa oleviin, päivittämättömiin muinaisjäännöstietoihin. Muutetun, uuteen kuulemiseen asetetun vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksymiselle ei ole Museoviraston näkemyksen mukaan esteitä kulttuuriympäristön kannalta. Naapuriliittojen palaute Liitot, joilla ei ollut huomautettavaa Keski-Suomen liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Päijät-Hämeen liitto Merkitään tiedoksi. Liitot, jotka eivät jättäneet lausuntoa Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson liitto Merkintään tiedoksi. Muut lausunnon jättäneet Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi Yleisesti Maakuntastrategiassa ja Savon ilmasto-ohjelmassa todetaan, että maakunnan kärki uusiutuvien energialähteiden käytössä on metsäenergian hyödyntämisessä. Maakuntamme metsävarat antavat siihen merkittävän mahdollisuuden. Metsävarojen hyödyntämisen näkökulmasta

7 onkin oikein kaavan toteamus, että tuulivoimapuistoille osoitetut alueet eivät muuta alueen maa- ja metsätalouden maankäytön pääluokkaa Lisäksi kaavaselostuksessa todetaan että mahdolliset vaatimukset näkemäesteiden säilyttämiseksi eivät aiheuta rajoituksia metsien käytölle. Nyt ehdotusvaiheessa olevalla vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus mahdollistaa tuulivoiman hyödyntämistä valtakunnallisten uusiutuvien energiatavoitteiden mukaisesti. Vaihemaakuntakaavalla osoitetaan alueet tuulivoimalapuistoille, joille voidaan rakentaa yli 7 tuulivoimalaa. Tämä lisää maanomistajien mahdollisuutta hyödyntää maaomaisuuttaan uudella tavalla. Tuulivoimaa voidaan hyödyntää parhaiten merenranta- ja järviseuduilla. Ympäristöministeriö toteaa oppaissaan, että järviseudut ovat maisemaltaan herkkiä muutoksille, jolloin tuulivoimaloiden sijoittaminen niille alueille ei ole ensisijainen tavoite. Lisäksi todetaan, että metsäiset maaalueet eivät ole parhaita tuuliolosuhteiltaan, johtuen maaston vaihtelevuudesta. Vaihemaakuntakaavaan valituilla alueilla on vaikutuspiirissään merkittävä määrä suuria vesialueita, joiden maisemaan ia käyttöön tuulivoimala puistot vaikuttavat. Tämä on myös kaavaselostuksessa tuotu esille. Kaavan taustaselvityksissä huomioidaan valtakunnalliset ohjeet. Etenkin luonnon ja ympäristöasioiden suhteen asioita on selvitetty monipuolisesti. Vaikutusten arvioinnissa ei ole riittävästi selvitetty eri vaikutusten yhteisvaikutusta terveelliseen ja viihtyisään elinympäristöön eikä maaseudun elinkeinoihin tai maanarvon muutoksiin. Kaavaan merkittävät tuulivoimalapuistojen pinta-alat vaihtelevat 1000 ha:sta 3200 ha:n ja arvioidut tuulivoimalamäärät vaihtelevat kpl / alue. Vaikka alueella ei olekaan MRL 33 :n mukaista rakentamisrajoitusta, niin kunnan tulee huomioida maakuntakaava yleiskaavoitusta tai suunnittelutarveratkaisua tehdessään. Tuulivoima- alueelle yleiskaavaa tehtäessä, tulee yleiskaavalla ohjata MRL 77b :n mukaisesti muuta rakentamista ja teknisen huollon ja sähkönsiirron järjestämismahdollisuuksista. Kaavamerkintä ja suunnittelumääräys tulevat jatkossa vaikeuttamaan kaava-alueen muuta rakentamista ja käyttöä. Käytännössä tämä tulee rajoittamaan asuin- ja vapaa-alanrakentamista kyseisellä maakuntakaavan mukaisella tv-alueella. Heijastusvaikutuksia tu- mkhall (36) Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa siten myös tehtävät selvitykset ja analyysi toteutetaan yleispiirteisesti. Samalla suunniteltu maankäyttö yhteen sovitetaan alueen erityispiirteisiin. Tässä on käytetty apuna valintakriteeristöä, jonka avulla yleisellä tasolla tuulivoimapotentiaalin sijoittelussa on huomioitu mm. asutuksen häiriöiden minimointi sekä maiseman ja luonnon erityisarvojen turvaaminen. Laadittuja selvityksiä hyödyntämällä ja kriteeristöä käyttämällä on kaavaprosessissa haettu ne alueet, joilla on edellytykset jatkosuunnittelun toteuttamiselle siten, ettei näillä alueille maakuntakaavan yleispiirteinen tarkastelu huomioiden synny merkittäviä haittaavia yhteisvaikutuksia. Tarkemmat yksityiskohtaiset selvitykset tuulivoiman osalta toteutetaan hankesuunnittelussa, jolloin voidaan hankkeessa aiottujen voimaloiden suhteen arvioida ja minimoida vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen (mm. melu), ympäristöön, maisemaan sekä luontoarvoihin. Tällöin selvitetään mm. tarkasti, etteivät sijoitettavat tuulivoimalat aiheuta mm. melu- tai välkehäiriötä ympäröivälle asutukselle. Myös maanomistajakohtainen kuuleminen toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä. Hankesuunnittelua ohjaamaan on maakuntakaavaehdotuksessa annettu yleisiä ja aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset on annettu alueille maakuntakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten tietojen pohjalta. Maakuntaliiton tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavan laatiminen. Yksityiskohtaisempi suunnittelu on kunnan toimintaa, samoin rakennusluvitus. Maakuntakaavan erityisominaisuutta kuvaava merkintä ei sido maanomistajaa toteuttamaan tuulivoimaa alueelle. Maakuntakaavan tuulivoimaloi-

8 lee myös kaava-alueen ulkopuolelle. Rakentamishankkeille tai muille tuulivoimahanketta vaikeuttaville toimille la hankkeille luvan saanti tulee vaikeutumaan. mkhall (36) Yksityiskohtaisempia kommentteja, huomioiden MRL 5 ja MRA 1 Kaavaselostuksessa todetaan sivulla 35, että tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä on rakentaminen rajoitettua äänivaikutusten vuoksi. Kaavassa viitataan tuleviin meluvaikutusta koskeviin ohjeisiin, mutta niiden vaikutusta päästään arvioimaan vasta niiden voimaantulon jälkeen, mahdollisesti yleiskaavavaiheessa. Vaikutukset voivat siis rajoittaa myös vielä aloittamatonta rakentamista, myös rantarakentamista. AVI on todennut lausunnossaan: "Melun ja suojaetäisyyksien osalta sosiaali-ja terveysministeriö on viimeaikaisissa ympäristöministeriölle antamissaan lausunnoissaan esittänyt näkemyksenään, että maakuntakaavoituksessa tuulivoimaalueiden suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulisi olla 2 km. Sosiaalija terveysministeriö on perustellut tätä sillä, että tuulivoimaloiden tuottaman pienitaajuisen melua terveyshaitoista on vielä erittäin vähän tietoa ja esimerkiksi Englannissa on jouduttu sulkemaan tuulivoimapuisto melun häiritsevyyden takia, vaikka lähimpään asutukseen oli 2 km. Näkemyksensä sosiaali -ja terveysministeriö perustaa myös siihen, että tulevaisuudessa tuulivoimalat tullevat olemaan suurempia kuin nykyisin arvioinnissa käytetyt 3 MW voimalat, jolloin niiden aiheuttamat haitatkin korostunevat." Kaavamääräyksiin tulee erikseen korostaa, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa melu vaikutukset tulee selvittää myös matalataajuisten äänien osalta ja melualueen suojavyöhykettä tulee tarvittaessa kasvattaa. Tällä on suuri merkitys elinympäristön viihtyisyyteen ia terveyteen. Rakentamiseen ja siihen liittyvään maanarvoon ei ole kaavan taustaaineistossa tehty selvityksiä. Tällä voi olla kuitenkin huomattava vaikutus maanomistajan maanarvoon ja käyttöön. Tuulivoimaloiden maisemalliset ja melu- sekä välkevaikutukset ulottuvat varsinaisten kaavaalueiden ulkopuolellekin, joskus hyvin kauas. Maakuntakaava ei saa olla maanomistajalle kohtuuton. Vaikka varsinainen tuulivoimala-alue ei estäisikään maan muuta käyttöä, niin sähkön siirtoon voidaan tarvita laajojakin maa-alueita. Sähkönsiirtoon tarvittavista alueista todetaan vain, että ne tehdään normaalin lunastusmenettelyn kautta. Vaihemaakuntakaavassa on muutettu tuulivoimapuistolle asetettuja kriteereitä, siten että niiden perusteella voidaan tuulivoimapuisto sijoittaa alueelle, jos se on aiemmin esitetyn 1 km vaatimuksen sijaan lähempänä kuin 10 km siirtolinjaa. Tuulivoimapuistossa ja - puistosta pien- ja voimalinjojen rakentaminen tai leventäminenkin vaatii suuresti uusia maa-alueita, jolloin lunastustoimituksen kautta maanden alueet ovat maa- ja metsä-talousvaltaisia alueita ja on täysin maanomistajan omasta tahdosta kiinni, haluaako hän lähteä yhteistyöhön tuulivoimatuotantoyhtiön kanssa. Maakuntakaavan alueen erityisominaisuutta kuvaava merkintä suoraan ei estä rakentamistoimintaa ko. alueilla. Koko maakuntakaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä on määrätty kaiken teollisen kokoluokan tuulivoimasuunnittelun osalta, että suunnittelussa tulee erityisesti selvittää asumiseen ja vapaa-ajanasumiseen sekä matkailuelinkeinoon kohdistuvat vaikutukset ja pyrittävä ehkäisemään näihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntymistä. Maakuntakaava on pitkän aikavälin suunnitelma ja tämän vuoksi kaavan suunnittelumääräykset tehdään sellaisiksi, että ne toimivat toisaalta nopeasti muuttuvan teknologia toisaalta muuttuvien normien ja ohjearvojen kanssa. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan em. yleismääräys ohjaa riittävällä tarkkuudella tuulivoiman yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jossa on huomioitava mm. kulloinkin voimassa olevat valtioneuvoston meluohjearvot.

9 mkhall (36) omistajat joutuvat luovuttamaan maitaan. Näihin tarvitaan myös tuulivoimapuistoksi suunnitellun alueen ulkopuolisia alueita. Ympäristöministeriö oppaassaan (YM opas 8 Osallistuminen la vaikutusten arvioiminen maakuntakaavoituksessa) kiinnittää huomioita yksittäisten vaikutusten arvioinnin lisäksi niiden yhteisvaikutusten arviointiin. Tätä ei ole vaihemaakuntakaavassa riittävästi huomioitu. Vaikka maakuntakaavan teossa asioita käsitelläänkin yleispiirteisemmin, tulee tällaiset yhteisvaikutukset huomioida. jotta kaava ei ole kohtuuton maanomistajille ia niistä voidaan antaa kaavamääräyksissä riittävät ohjeet tarkemmalle suunnittelulle. Lausunnossa mainitun oppaan mukaisesti maakuntakaavassa osoitetaan vähintään 110 kilovoltin suurjännitevoimajohdot, mikäli saatavilla on riittävästi tietoa. Jos voimajohdon linjaus ei ole tiedossa, mutta tuulivoima-alueesta on tehty verkkoselvitys ja liityntäpiste sähköverkkoon on tiedossa, merkitään liityntäjohto maakuntakaavaan yhteystarvetta osoittavalla merkinnällä. Mikäli liityntäpiste sähköverkkoon ei ole tiedossa, ei maakuntakaavakartalle ole tarkoituksenmukaista osoittaa yhteystarvemerkintää, vaan asiaa käsitellään vain kaavaselostuksessa. Tästä on kyse kaikkien alueiden osalta. Voimalinjakriteeristöllä on pyritty vaikuttamaan siihen, että tuulipuistot sijoittuisivat muut reunaehdot huomioiden mahdollisimman lähelle nykyisiä voimalinjoja. Yhdeksästä tuulivoimaloiden alueesta kuuden kautta tai niiden välittömässä läheisyydessä kulkee nykyinen 110kV:n voimalinja. Enokosken kk:n alue sijoittuu n. 2 km päähän maakuntakaavan mukaisesta ohjeellisesta uudesta 110kV.n voimalinjasta. Tornator Oyj:n esityksestä kaavaan mukaan otetut Niinimäen ja Kilpimäen alueista nykyiset voimalinjat sijaitsevat n km etäisyydellä. Näiden osalta tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sovellettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa voimalinjojen toteuttamisen vaikutukset selvitetään tarkemmin. MTK Etelä-Savo MTK-Etelä-Savon osalta toteamme, että tuemme Metsänomistajien liitto Järvi-Suomen antamaa lausuntoa Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. Sen lisäksi tuomme esille seuraavaa. Kaavaselostuksessa todetaan sivulla 35, että tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä on rakentaminen rajoitettua äänivaikutusten vuoksi. Kaavassa viitataan tuleviin meluvaikutusta koskeviin ohjeisiin, mutta niiden vaikutusta päästään arvioimaan vasta niiden voimaantulon jälkeen, mahdollisesti yleiskaavavaiheessa. Vaikutukset voivat siis rajoittaa myös vielä aloittamatonta rakentamista, myös rantarakentamista ja maatalouden rakentamista. Kaavamääräyksiin tulee erikseen korostaa, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa meluvaikutukset tulee selvittää myös matalataajuisten äänien osalta ja melurajaa tulee tarvittaessa kasvattaa. Melun osalta on syytä huomioida myös maatalouden tuotantoeläimet. Eri taajuuksilla ilmenevät äänet voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla eläimiin, vaikka niillä ei olisikaan ihmisiin vaikutusta. Pitkälle jalostetut tuotantoeläimet ovat herkkiä erilaisille poikkeamille niiden elinolosuhteissa. Erityisesti epätavalliset äänet voivat aiheuttaa hyvinkin arvaamattomia vaikutuksia, joita ei pystytä ilman laajempaa tutkimusta arvioimaan etukäteen. Maakuntakaavassa on kaavan yleispiirteisyysaste huomioiden tutkittu tuulivoimaalueiden soveltuvuutta jatkosuunnitteluun. Sen lisäksi mitä maakuntakaavan suunnittelu määräyksissä todetaan, tulee jatkosuunnittelussa huomioida maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavojen sisältövaatimukset ml. vaatimus elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioinnista.

10 mkhall (36) Ilman riittäviä tutkimuksia ja selvityksiä ei tuulivoimaloita tule osoittaa alueille, joissa on kotieläintuotantoa ja varoetäisyyksien tulee olla riittävät. Birdlife Finland Kaavan yleinen arviointi Kiitämme Etelä-Savon maakuntaliittoa mahdollisuudesta antaa muistutus 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. BirdLife Suomi ja Oriolus ry pitävät tärkeänä uusiutuvien energiantuotantomuotojen käytön lisäämistä, ja toteavat, että mittavakin tuulivoimarakentaminen on mahdollista linnustollisesti kestävällä tavalla. Ratkaisevaa on tuulivoimala-alueiden sijoittelu. Tuulivoimalle soveltuvat alueet tulee ensisijaisesti osoittaa maakuntakaavoissa, jotka ohjaavat mahdollista jatkokaavoitusta, kuten tuulivoimayleiskaavoja. Maakuntakaavoilla on täten vastuu tuulivoiman hyvästä sijoittumisesta. Maakuntakaavassa tulisi lähtökohtana olla niiden alueiden pois sulkeminen, joille tuulivoimarakentaminen ei linnustovaikutusten takia sovellu. Tuulivoimarakentamiselle todennäköisesti (teknis-taloudellisesti) soveltuvat kohteet etsitään lähtökohtaisesti näiden alueiden ulkopuolelta. Todennäköisesti soveltuvilla kohteilla tehdään tarvittavat linnustoselvitykset ja niiden perusteella arvioidaan, onko tuulivoimarakentaminen näille alueille mahdollista linnuston suojelunäkökohdat huomioiden. BirdLife Suomi ja Oriolus ry pitävät tuulivoimamaakuntakaavaa ja sen toteutustapaa monelta osin hyvänä. Kaavan lähtökohtana on ollut, että vähintään seitsemän yksikön kokoiset tuulivoima-alueet on osoitettava maakuntakaavassa. Tämä noudattaa hyvin periaatetta, jonka mukaan maakuntakaavoituksen tulee ohjata seudullisesti merkittävää tuulivoimarakentamista ja alemman tason kaavoilla tai suunnittelutarveratkaisuilla voidaan toteuttaa vain seudullisesti vähämerkityksellisiä hankkeita. Kaavaselostuksesta ilmenee, että tuulivoima-alueita ei ole osoitettu luonnonsuojelu-, Natura, IBA- tai FINIBA-alueille. Tuulivoimatörmäyksille erityisen alttiit suuret petolinnut on huomioitu kaavan valmistelussa ja esimerkiksi voimaloiden sijoittelusta sääksen pesien suhteen mainitaan tarkemmin kaavaselostuksessa. Epäselväksi jää, miten kaakkurien käyttämät lentoreitit on tarkoitus huomioida, koska kaavaselostuksessa todetaan osan tuulivoima-alueista sijoittuvan kaakkurikeskittymien alueelle mutta yksityiskohtaisia suunnittelumääräyksiä ei anneta. BirdLife Suomi ja Oriolus ry pitävät kaavaehdotuksen suurimpana puutteena riittämätöntä vaikutusten arviointia muuttavaan linnustoon. Maan- Kaavaa varten on laadittu linnustoselvitys, jossa tarkastellaan potentiaalisia alueita suhteessa olemassa olevaan tietoon linnustosta sekä linnuston maakunnallisiin erityispiirteisiin. Selvitys laaditaan yhteistyössä Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus ry:n kanssa. Maakuntaliitto katsoo, että sen olemassa olevaan lähtötietoon perustuva linnustoselvitys on riittävä. Viranomaiset ovat neuvotteluissa jakaneet tämän näkemyksen. Olemassa olevaa tietoa on kerätty linnustoselvitykseen seuraavasti (Linnustoselvitys s. 4-5): Tässä selvityksessä käytetty aineisto on saatu peto lintujen rengastustietojen pohjalta rengastustoimistosta luonnontieteellisestä keskusmuseosta, kaakkureiden osalta BirdLife Suomen kaakkurivastaavalta Kalevi Eklöfiltä sekä UHEX tietokannasta. Uhanalaista linnustoa koskevia paikkatietoja on saatu myös ELYkeskuksen hallinnoimasta UHEX tietokannasta. Lisäksi Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry on luovuttanut valtakunnalliseen Tiira-havaintotietokantaan kerätyt Etelä-Savon tuulivoima selvitysalueita koskevat satunnaishavainnot käytettäväksi tässä selvityksessä. Yhdistyksen aktiiviset lintujen muuttoon perehtyneet jäsenet (Pekka Heikkilä kysynyt myös monien muiden näkemyksen, Miika Suojarinne ja Jari Kontiokorpi, sekä Keski-Suomen lintutieteellisestä yhdistyksestä Jukka Virtanen) antoivat tietoa tärkeimpinä pitämistään lintujen muuttoreiteistä, levähdys- ja kerääntymäalueista sekä uhanalaisten lajien tunnetuista pesimäalueista. IBA-, FI- NIBA- ja linnustonsuojelualueet on esitetty karttaliitteessä suhteessa tuulivoimasuunnittelualueisiin. Tässä selvityksessä on esitetty tiedot, jotka ovat olennaisia tuulivoimasuunnittelualueiden kannalta, muut Etelä-Savon alueen linnustotiedot eivät ole näkyvissä. Tarkkoja reviiritietoja ei ole suojelullisista syistä esitetty. Lajikohtaiset turva-alueet ja erityistä suunnittelua ja seurantaa vaativat alueet on rajattu lajien vaatiman suojaetäisyyden ja mahdollisesti tärkeiden saalistus ja lentoreittien perusteella. Aineisto perustuu arkistohavaintoihin, joita harrastajat ja tutkijat ovat ilmoittaneet. Kohdennettuja maastoselvityksiä ei ole tätä linnustoselvitystä varten tehty. Luvussa kolme on kuvattu suunnittelualueiden suhdetta paikalliseen linnustoon. Samassa on esitetty mahdolliset tarpeet tarkempiin maastossa tehtäviin selvityksiin kunkin alueen osalta. Selvityksen tietoja kaavassa on hyödynnetty siten, että muuttolintujen osalta selvityksen mukaiselle päämuuttoreitille maakunnan kaakkoisosaan ei ole osoitettu lainkaan tuulivoima-alueita maakuntakaavaan ja muiden muuttolinjojen osalta on annettu aluekohtaiset linnostomääräykset. Samoin on menetelty pesimälinnuston osalta. Esim. lausunnossa mainitun kaakkurin osalta on annettu suunnittelumää-

11 mkhall (36) käyttö- ja rakennuslaki edellyttää riittäviä selvityksiä, jotta kaavojen tai hankkeiden vaikutukset voidaan arvioida. Kaavaselostuksessa kirjoitetaan, että: Alueen läpi kulkevista muuttoreiteistä ja muuton aikaisista levähdyspaikoista todettiin olevan vähän tietoa ja sekin suuntaa antavaa. Etelä-Savon kaakkoiskulmassa kulkee kuitenkin koko Suomen tärkeimpiin arktisten muuttolintujen reittiin kuuluva vyöhyke ja voimaloiden sijoittamisella sinne voi olla lintujen kuolleisuutta lisäävä vaikutus. Alueelle ei kaavassa sijoitettu tuulivoimaloiden alueita. Suunnittelun pohjana ollut tieto lintujen muuttoreiteistä on puutteellinen ja osin virheellinen. Valtakunnallisesti merkittävä arktisten ja muidenkin lintujen muuttoalue ulottuu laajemmalle kuin maakunnan kaakkoiskulmaan. räys niille alueille, joilla on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa selvittää tarkemmin kaakkurien ruokailureitit ja huomioida nämä voimaloiden sijoittelussa. Maakuntaliitto katsoo, että maakuntakaavan yleispiirteisyysaste huomioiden laadittu linnustoselvitys on riittävä ja että siinä olevaa tietoa on käytetty kaavaratkaisua laadittaessa johdonmukaisesti. Maakuntaliitto on koko kaavaprosessin ajan luottanut siihen, että lausunnon laatineen tahon liiton käyttöön antamat lähtötiedot ovat luotettavia. Maakuntaliitto pitää hyvänä, että linnustotiedot täsmentyvät lausunnossa esitetyllä tavalla, jotta niitä voidaan hyödyntää maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaisesti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Lintujen valtakunnallisesti merkittävät muuttoreitit Etelä-Savossa Maakuntakaavan linnusto- ja luontoselvityksen valmistumisen jälkeen on lintujen muuttoreiteistä tuotettu paljon uutta tietoa. BirdLife Suomi on Ympäristöministeriön Tuulivoima ja linnusto hanketta varten määritellyt suurikokoisten lintulajien päämuuttoreitit Suomessa. Hankkeessa tuotetaan myös ohjeistus linnuston huomioimiseksi tuulivoimarakentamisessa. Raportit ja niihin liittyvät muuttoreittikartat julkaistaan kun Ympäristöministeriö on ne lopullisesti hyväksynyt. Tämä tapahtuu todennäköisesti alkuvuoden 2014 aikana, jonka jälkeen materiaalit ovat esimerkiksi maakuntien liittojen käytettävissä. Arktisten vesilintujen, hanhien ja kuikkalintujen syksyiset päämuuttoreitit kulkevat noin koillisesta lounaaseen leveällä vyöhykkeellä Suomen itärajan molemmin puolin. Se, mistä päämuutto tällä vyöhykkeellä kulloinkin kulkee, vaihtelee suuresti mm. tuulen suunnan ja sadealueiden sijainnin mukaan. Muutto seuraa usein vesireittejä, mutta etenkin sateettomalla säällä muutto kulkee hyvin suoraviivaisesti myös maaalueiden yli. Petolintujen syysmuutto itäisessä Suomessa kulkee etelään-kaakkoon ja tiivistyy Karjalan kannasta kohti ja toisaalta suurten järvenselkien välisille alueille. Esimerkiksi Haukiveden ja Oriveden välistä reittiä pitkin muuttaa syksyisin kansallisesti merkittäviä määriä petolintuja. BirdLife Suomen muuttoreittianalyysin mukaan seuraavat Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa esitetyt tuulivoima-alueet sijoittuvat lintujen syksyisille valtakunnallisille päämuuttoreiteille: Enonkosken kk Konnalamminmäki Laukunkangas Savonlinnan Pihlajaniemi Savonrannan kk Syvälahti-Hanhijärvi Lajit tai lajiryhmät, joihin näille alueille sijoittuvalla tuulivoimarakentamisella voi olla vaikutusta, ovat tundrahanhi, valkoposkihanhi, sepelhanhi,

12 mkhall (36) arktiset vesilinnut, kuikkalinnut, mehiläishaukka, piekana ja hiirihaukka. Muutosesitykset maakuntakaavaan Lähtökohtaisesti BirdLife Suomi ja Oriolus ry eivät suosittele tuulivoimarakentamista valtakunnallisille päämuuttoreiteille. Mikäli reiteille tuulivoimarakentamista tästä huolimatta suunnitellaan, tulee vaikutukset muuttavaan linnustoon arvioida kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa, että yksittäisen hankkeen vaikutusten arvioinnissa huomioidaan lisäksi kaikkien samalla reitille sijoittuvien olemassa olevien tai suunniteltujen tuulivoimaloiden yhteisvaikutus kyseistä päämuuttoreittiä pitkin muuttavaan populaatioon. Ensisijaisesti BirdLife Suomi ja Oriolus ry katsovat, että tuulivoimamaakuntakaavassa ei tule edetä edellä mainittujen alueiden osalta, ennen kuin riittävät muuttoselvitykset on tehty ja tuulivoimarakentamisen kokonaisvaikutukset arvioitu. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti alueet tai osa alueista voidaan myös poistaa kaavaehdotuksesta. Muuttoreittitarkastelun perusteella muuttavan linnuston kannalta erityisen ongelmallinen, ja siten poistettavaksi harkittava, on todennäköisesti Syvälahden-Hanhijärven alue. Vähimmäistoimenpiteenä BirdLife Suomi ja Oriolus ry esittävät aluekohtaisten suunnittelumääräysten tarkentamista niin, että edellä mainittujen alueiden osalta määrätään, että suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota muuttavaan linnustoon ja että vaikutukset siihen on selvitettävä ja arvioitava ottaen huomioon myös muu seudulla olemassa oleva tai sinne suunniteltu tuulivoimarakentaminen. Suunnittelumääräyksiä on tarkennettava myös kaakkurin lentoreittien osalta, ja kaavaselostuksen maininta suojaetäisyydestä sääksen pesiin on kirjattava yksityiskohtaisesti myös kohdekohtaiseksi erityismääräykseksi. BirdLife Suomi ja Oriolus pitävät myös maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kannalta tärkeänä, että maakuntakaavassa osoitetaan myös alueet, jonne tuulivoimaa ei tule sijoittaa. Muistuttajat esittävät, että maakuntakaavan yleismääräykseen lisätään seuraavat tärkeiksi määritellyt lintualueet: IBA-, FINIBA- ja MAALI (maakunnallisesti tärkeät lintu- ) alueet. Viimeksi mainitussa hankkeessa nimettävistä alueista ja alueiden rajauksista Oriolus ry antaa mielellään lisätietoja. Maakuntakaavan tehtävänä on VAT:en mukaisesti osoittaa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnitteluoppaan mukaan: Maakuntakaavoituksen tehtävänä on tuulivoimarakentamisen kokonaisuuden ohjaaminen. Tuulivoimarakentamisen keskittäminen maakuntakaavassa osoitetuille tuulivoima-alueille edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista, vähentää tuulivoimarakentamisen ympäristövaikutuksia ja helpottaa tuulivoimarakentamisen ja muun alueiden käytön yhteensovittamista. Linnustonäkökulmasta maakuntakaavassa on selvitetty saatavilla olevaan tietoon perustuen keskeiset muutto- ja esiintymisalueet, rajattu merkittävästi tuulivoimarakentamista keskeisimmillä linnustoalueilla ja ohjattu jatkosuunnittelua suunnittelumääräyksin huomioimaan linnuston muutto- ja esiintymisalueet. Maakuntaliitto katsoo, että se on edellä kuvatulla tavalla maakuntakaavan yleispiirteisyysaste huomioiden tarkastellut maakunnan tuulivoimakokonaisuuden linnustoon kohdistuvia yhteisvaikutuksia ja huomioinut jo ne riittävällä tarkkuudella. Muutto- ja pesimälinnuston huomioinnin varmistamiseksi yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa muutetaan kuitenkin linnustoa koskeva kohdekohtainen erityismääräys kaikkia maakuntakaavassa osoitettavia tuulivoimaloiden alueita koskevaksi suunnittelumääräykseksi. Suunnittelumääräyksen sisällöstä on keskusteltu myös viranomaisneuvottelussa, jonka perusteella määräys muutetaan muotoon (muutos kursiivilla): Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota linnustoon siten, että ehkäistään haitalliset vaikutukset merkittäville pesimä-, ruokailu- ja muuttoalueille.

13 mkhall (36) Osallisten muistutukset MUISTUTUS VASTINE Turunen Kari, Enonkoski Omistan tv ja tv sekä tv kaavaehdotus alueilla metsäkiinteistöjä. Vastustin jo lokakuussa 2013 kyseistä kaavaa. Kyseiset tuulivoimalat toteutuessaan, häiritsevät metsätalouden harjoittamista. Heikentävät kesämökkien vuokraustoimintaa. Alentavat rantojen arvoa. Lisäksi alueiden matkailu käyttö arvo heikkenee, tai jopa loppuu kokonaan. Esitän kyseisten tuulivoimakaavojen poistamista. Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa siten myös tehtävät selvitykset ja analyysi toteutetaan yleispiirteisesti. Samalla suunniteltu maankäyttö yhteen sovitetaan alueen erityispiirteisiin. Tässä on käytetty apuna valintakriteeristöä, jonka avulla yleisellä tasolla tuulivoimapotentiaalin sijoittelussa on huomioitu mm. asutuksen häiriöiden minimointi sekä maiseman ja luonnon erityisarvojen turvaaminen. Tarkemmat yksityiskohtaiset selvitykset tuulivoiman osalta toteutetaan hankesuunnittelussa, jolloin voidaan hankkeessa aiottujen voimaloiden suhteen arvioida ja minimoida vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen (mm. melu), ympäristöön, maisemaan sekä luontoarvoihin. Tällöin selvitetään mm. tarkasti, etteivät sijoitettavat tuulivoimalat aiheuta mm. melu- tai välkehäiriötä ympäröivälle asutukselle. Myös maanomistajakohtainen kuuleminen toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä. Vielä toteutumattomat kaavojen rantarakennuspaikat huomioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakennettujen rakennuspaikkojen tapaan. Hankesuunnittelua ohjaamaan on maakuntakaavaehdotuksessa annettu yleisiä ja aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset on annettu alueille maakuntakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten tietojen pohjalta. Muistutuksen kohteena olevia alueita koskee koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, tuulivoimaloiden aluetta koskeva suunnittelumääräys sekä kohdekohtaisia erityismääräyksiä. Näissä on jatkosuunnittelua ohjattu mm. asumisen, vapaaajanasumisen, maisema-arvojen ja linnuston erityiseen huomiointiin. Potentiaaliset tuulivoima-alueet osoitetaan maakuntakaavassa alueen erityisominaisuutta kuvaavalla karttamerkinnällä. Tuulivoimapuistoalueen merkintä on alueen erityisominaisuutta kuvaava osa-aluemerkintä, ei aluevaraus. Siten mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai yleiskaavoitusta. Tällöin kunta viime kädessä päättää tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuiston alueelle tuulivoimaloita. Omien maiden käytön osalta maanomistaja itse ratkaisee hyödyntääkö hän maittensa mahdollista tuulivoimapotentiaalia. Muistutuksessa ei ole tullut esille sellaisia uusia näkökulmia, joiden perusteella olisi syytä muuttaa maakuntakaavaehdotusta.

14 mkhall (36) Mustonen Risto ja Sirpa, Espoo (vapaa-ajanasunto Enonkoskella) Esitämme, että nähtävillä olevasta 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta poistettaisiin kokonaan merkintä Enonkosken kunnan alueelle suunnitellusta tuulivoima-alueesta tv Perusteluina esitämme seuraavaa: - Esitetyllä tvl.900 alueella sijaitsee n. 2 km säteellä huomattava määrä asutusta. - karja-ja maanviljelytiloja, - noin 30 ympärivuotisessa käytössä olevaa omakotitaloa - liki 40 vapaa-ajan asuntoa ja lisäksi rakentamattomia rantatontteja Haitat: Ympäristöhaitat Käytönaikaisista ympäristöhaitoista on merkittävimpiä lähellä asuville äänihaitat, maankäyttörajoitukset ja maisemavaikutukset sekä heijastukset ja varjot, jotka voivat näkyä kauas (lapojen pyöriminen voi aiheuttaa välkkymistä valon heijastuessa lapoihin). Varsinkin rakentamisvaiheessa melu- ja äänihaitat ovat todella merkittävät ympäristössä asuville sekä eläimistölle. Ympäristöhaitoissa on huomioonotettava myös tuulivoimaloiden lyhyt n. 20 vuoden elinkaari luonnossa. Tämän jälkeen tuulivoimala joudutaan purkamaan tai vaihtamaan uuteen, muussa tapauksessa se jää ympäristöongelmaksi. Lisäksi häiriöitä aiheuttavaa huoltotyötä joudutaan tekemään vuosittain. Tuulivoimalat tuottavat paljon pienitaajuista ääntä, joka myös merkittävästi tuottaa häiriötä alueen vaikutuspiirissä oleville asukkaille. Tuulivoimala rajoittaa alueen asukkaiden maankäyttöä. Uusien tonttien - varsinkin rantatonttien - myyminen vaikeutuu, Ihmiset eivät halua ostaa maa-aluetta läheltä häiritsevää ja mahdollisesti terveyshaittoja aiheuttavan laitoksen läheisyydestä. Alueelle on kaavoitettu uusia rantatontteja ja alueeseen rajoittuu myös Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa siten myös tehtävät selvitykset ja analyysi toteutetaan yleispiirteisesti. Samalla suunniteltu maankäyttö yhteen sovitetaan alueen erityispiirteisiin. Tässä on käytetty apuna valintakriteeristöä, jonka avulla yleisellä tasolla tuulivoimapotentiaalin sijoittelussa on huomioitu mm. asutuksen häiriöiden minimointi sekä maiseman ja luonnon erityisarvojen turvaaminen. Tarkemmat yksityiskohtaiset selvitykset tuulivoiman osalta toteutetaan hankesuunnittelussa, jolloin voidaan hankkeessa aiottujen voimaloiden suhteen arvioida ja minimoida vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen (mm. melu), ympäristöön, maisemaan sekä luontoarvoihin. Tällöin selvitetään mm. tarkasti, etteivät sijoitettavat tuulivoimalat aiheuta mm. melu- tai välkehäiriötä ympäröivälle asutukselle. Myös maanomistajakohtainen kuuleminen toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä. Vielä toteutumattomat kaavojen rantarakennuspaikat huomioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakennettujen rakennuspaikkojen tapaan. Hankesuunnittelua ohjaamaan on maakuntakaavaehdotuksessa annettu yleisiä ja aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset on annettu alueille maakuntakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten tietojen pohjalta. Muistutuksen kohteena olevaa aluetta koskee koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, tuulivoimaloiden aluetta koskeva suunnittelumääräys sekä kohdekohtaisia erityismääräyksiä. Näissä on jatkosuunnittelua ohjattu mm. asumisen, vapaaajanasumisen, maisema-arvojen ja linnuston erityiseen huomiointiin. Potentiaaliset tuulivoima-alueet osoitetaan maakuntakaavassa alueen erityisominaisuutta kuvaavalla karttamerkinnällä. Tuulivoimapuistoalueen merkintä on alueen erityisominaisuutta kuvaava osa-aluemerkintä, ei aluevaraus. Siten mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai yleiskaavoitusta. Tällöin kunta viime kädessä päättää tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuiston alueelle tuulivoimaloita. Omien maiden käytön osalta maanomistaja itse ratkaisee hyödyntääkö hän maittensa mahdollista tuulivoimapotentiaalia. Muistutuksessa ei ole tullut esille sellaisia uusia näkökulmia, joiden perusteella olisi syytä muuttaa maakuntakaavaehdotusta.

15 mkhall (36) metsähallituksen luonnon suojelualue. Vaikkakin kaavaluonnosta on pienenetty valtion suojelutarkoituksiin hankkiman maa-alueen osalta, sillä muutoksella ei ole merkitystä alueen tv osalta. Tv on erillinen alue, joka on sijoitettu asutuksen läheisyyteen. Sekä rantatonteilta että muiltakin asutuskohteista on suora näköyhteys suunniteltuun tuulivoimalaan. Lähellä sijaitsevat vesistöalueet haavoittuvat myös maisemallisesti korkeisiin maaston kohtiin sijoitettavien voimalarakennelmien vuoksi. Luontomatkailun (saimaannorppa ja eräretkeily) arvot kärsivät kyseisen hankkeen toteutuessa. Edelleen uudet voimalinjat pirstovat jo ennestään pieniä pelto-ja metsäalueita vaikeuttaen ja hidastaen alueilla maa- ja metsätaloutta lisäten vajaatuottoisia ja epäsuotuisia tuotantoaloja. Vaikutukset eläimistöön/ kotieläimiin Tuulivoimaloiden ja niiden huoltotoiminnan on todettu haittaavan paikallista eläimistöä, kuten pesiminen, lintujen törmäykset jne. Keväiset ja syksyiset muuttolintureitit ovat kulkeneet kautta aikojensuunnitellun alueen kautta. Tuulivoimaloiden vaikutus on todettu erittäin haitalliseksi kotieläimille. Esitetyllä alueella harjoitetaan karjataloutta ja alueen vaikutuspiirissä on myös tällä hetkellä voimassaolevia perinnebiotooppialueita ja maisemallisesti arvokkaita kohteita (ympäristökeskus) ja näiden säilyminen edellyttää kotieläintalouden harjoittamista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että voimalan ääni tekee eläimet levottomiksi, vaikeuttaen alueelle tyypillistä pelto- ja metsälaidunnusta ja myös tuotanto kärsii. Emme halua kotieläintalouden loppuvan tuulivoimalan takia. Eri taajuuksien äänten vaikutuksista eläviin olentoihin (myös ihminen) ei ole riittävästi tutkimistietoa sulkemaan pois haittavaikutuksia (etenkin matalataajuudet). WHO:n mukaan myös henkinen paine ja stressi (elinympäristön vastentahtoinen muuttaminen ja häiriötekijöiden kasvu) aiheuttavat lisääntynyttä riskiä sairastua myös fyysisesti. EDELLÄ ESITETYILLÄ PERUSTEILLA ESITÄMME, ETTÄ ENON- KOSKEN KUNNAN ALUEELLE SUUNNITELTU JA KMVALUONNOK- SEEN MERKITTY KOHDE TV POISTETAAN KOKONAAN LAADITTAVASTA ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA- EHDOTUKSESTA

16 mkhall (36) Leinonen Jaakko ja Matti, Enonkoskella sijaitsevan tilan kuolinpesän osakkaat Muistutuksena vaihemaakuntakaavaehdotukseen esitämme seuraavaa. Soveltuvuuskriteeri 4. Asutusetäisyys. Alueen tv sisälle ja viereen on tekeillä kaksi ranta-asema kaavaa, Haponniemi ja Pahkalahti. Nämä kaavat on jo hyväksytty kunnassa ja ovat valituskäsittelyssä. Ranta-asemakaavoihin sisältyvät noin kahdenkymmenen lomaasunnon rakennuspaikat ovat lähempänä kuin 1000 metriä ehdotetusta tuulivoima-alueesta. Lisäksi kun ääni kantautuu vesialueella, tulevat kaikki Pahkajärven olemassa olevat asunnot melualueelle. Melu on tuulivoiman pahin ja ihmisten terveyteen eniten vaikuttava haitta. Melu on myös vaikeasti etukäteen mitattavissa ja arvioitavissa. Monesti hankkeita viedään kiireellä eteenpäin ja melun vaikutukset ilmaantuvat vasta tuulivoimaloiden käyttöönoton jälkeen. Mielestämme jo tämän meluhaitan takia alue Enonkoski kk, tv tulee poistaa kaavaehdotuksesta tuulivoimalle soveltuvista alueista. Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa siten myös tehtävät selvitykset ja analyysi toteutetaan yleispiirteisesti. Samalla suunniteltu maankäyttö yhteen sovitetaan alueen erityispiirteisiin. Tässä on käytetty apuna valintakriteeristöä, jonka avulla yleisellä tasolla tuulivoimapotentiaalin sijoittelussa on huomioitu mm. asutuksen häiriöiden minimointi sekä maiseman ja luonnon erityisarvojen turvaaminen. Tarkemmat yksityiskohtaiset selvitykset tuulivoiman osalta toteutetaan hankesuunnittelussa, jolloin voidaan hankkeessa aiottujen voimaloiden suhteen arvioida ja minimoida vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen (mm. melu), ympäristöön, maisemaan sekä luontoarvoihin. Tällöin selvitetään mm. tarkasti, etteivät sijoitettavat tuulivoimalat aiheuta mm. melu- tai välkehäiriötä ympäröivälle asutukselle. Myös maanomistajakohtainen kuuleminen toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä. Vielä toteutumattomat kaavojen rantarakennuspaikat huomioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakennettujen rakennuspaikkojen tapaan. Hankesuunnittelua ohjaamaan on maakuntakaavaehdotuksessa annettu yleisiä ja aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset on annettu alueille maakuntakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten tietojen pohjalta. Muistutuksen kohteena olevaa aluetta koskee koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, tuulivoimaloiden aluetta koskeva suunnittelumääräys sekä kohdekohtaisia erityismääräyksiä. Näissä on jatkosuunnittelua ohjattu mm. asumisen, vapaaajanasumisen, maisema-arvojen ja linnuston erityiseen huomiointiin. Potentiaaliset tuulivoima-alueet osoitetaan maakuntakaavassa alueen erityisominaisuutta kuvaavalla karttamerkinnällä. Tuulivoimapuistoalueen merkintä on alueen erityisominaisuutta kuvaava osa-aluemerkintä, ei aluevaraus. Siten mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai yleiskaavoitusta. Tällöin kunta viime kädessä päättää tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuiston alueelle tuulivoimaloita. Omien maiden käytön osalta maanomistaja itse ratkaisee hyödyntääkö hän maittensa mahdollista tuulivoimapotentiaalia vai toteuttaako ranta-asemakaavan. Muistutuksessa ei ole tullut esille sellaisia uusia näkökulmia, joiden perusteella olisi syytä muuttaa maakuntakaavaehdotusta. Hakkarainen Erkka, Enonkoski Esitämme, että nähtävillä olevasta 1.vaihemaakuntakaavaehdotuksesta poistettaisiin kokonaan merkintä Enonkosken kunnan alueelle suunnitellusta tuulivoima-alueesta tv Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa siten myös tehtävät selvitykset ja analyysi toteutetaan yleispiirtei-

17 Perusteluina esitämme seuraavaa: - Esitetyllä tvl.900 alueella sijaitsee n. 2 km säteellä huomattava määrä asutusta. - karja- ja maanviljelytiloja, - noin 30 ympärivuotisessa käytössä olevaa omakotitaloa - liki 40 vapaa-aja asuntoa ja lisäksi rakentamattomia rantatontteja - tuulivoima-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee norppien pesimä-ja suojelualue Haitat: Ympäristöhaitat Käytönaikaisista ympäristöhaitoista on merkittävimpiä lähellä asuville äänihaitat, maankäyttörajoitukset ja maisemavaikutukset sekä heijastukset ja varjot, jotka voivat näkyä kauas (lapojen pyöriminen voi aiheuttaa välkkymistä valon heijastuessa lapoihin). Varsinkin rakentamisvaiheessa melu- ja äänihaitat ovat todella merkittävät ympäristössä asuville sekä eläimistölle. Ympäristöhaitoissa on huomioonotettava myös tuulivoimaloiden lyhyt n. 20 vuoden elinkaari luonnossa. Tämän jälkeen tuulivoimala joudutaan purkamaan tai vaihtamaan uuteen, muussa tapauksessa se jää ympäristöongelmaksi. Lisäksi häiriöitä aiheuttavaa huoltotyötä joudutaan tekemään vuosittain. Tuulivoimalat tuottavat paljon pienitaajuista ääntä, joka myös merkittävästi tuottaa häiriötä alueen vaikutuspiirissä oleville asukkaille. Tuulivoimala rajoittaa alueen asukkaiden maankäyttöä. Uusien tonttien- varsinkin rantatonttien - myyminen vaikeutuu. Ihmiset eivät halua ostaa maa-aluetta läheltä häiritsevää ja mahdollisesti terveyshaittoja aiheuttavan laitoksen läheisyydestä. Alueelle on kaavoitettu uusia rantatontteja ja alueeseen rajoittuu myös metsähallituksen luonnonsuojelualue. Vaikkakin kaavaluonnosta on pienenetty valtion suojelutarkoituksiin hankkiman maa-alueen osalta, sillä muutoksella ei ole merkitystä alueen tvl.900 osalta. Tv on erillinen alue, joka on sijoitettu asutuksen läheisyyteen. Sekä rantatonteilta että muutakin asutuskohteista on suora näköyhteys suunniteltuun tuulivoimalaan. Lähellä sijaitsevat vesistöalueet haavoittuvat myös maisemallisesti korkeisiin maaston kohtiin sijoitettavien voimalarakennelmien vuoksi. Luontomatkailun (saimaannorppa ja eräretkeily) arvot kärsivät kyseisen hankkeen toteutuessa. Edelleen uudet voimalinjat pirstovat jo ennestään pieniä pelto-ja metsäalueita vaikeuttaen ja hidastaen alueilla maa- ja metsätaloutta lisäten vajaatuottoisia ja epäsuotuisia tuotantoaloja. mkhall (36) Vaikutukset eläimistöön/ kotieläimiin Tuulivoimaloiden ja niiden huoltotoiminnan on todettu haittaavan paikalsesti. Samalla suunniteltu maankäyttö yhteen sovitetaan alueen erityispiirteisiin. Tässä on käytetty apuna valintakriteeristöä, jonka avulla yleisellä tasolla tuulivoimapotentiaalin sijoittelussa on huomioitu mm. asutuksen häiriöiden minimointi sekä maiseman ja luonnon erityisarvojen turvaaminen. Tarkemmat yksityiskohtaiset selvitykset tuulivoiman osalta toteutetaan hankesuunnittelussa, jolloin voidaan hankkeessa aiottujen voimaloiden suhteen arvioida ja minimoida vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen (mm. melu), ympäristöön, maisemaan sekä luontoarvoihin. Tällöin selvitetään mm. tarkasti, etteivät sijoitettavat tuulivoimalat aiheuta mm. melu- tai välkehäiriötä ympäröivälle asutukselle. Myös maanomistajakohtainen kuuleminen toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä. Vielä toteutumattomat kaavojen rantarakennuspaikat huomioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakennettujen rakennuspaikkojen tapaan. Hankesuunnittelua ohjaamaan on maakuntakaavaehdotuksessa annettu yleisiä ja aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset on annettu alueille maakuntakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten tietojen pohjalta. Muistutuksen kohteena olevaa aluetta koskee koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, tuulivoimaloiden aluetta koskeva suunnittelumääräys sekä kohdekohtaisia erityismääräyksiä. Näissä on jatkosuunnittelua ohjattu mm. asumisen, vapaaajanasumisen, maisema-arvojen ja linnuston erityiseen huomiointiin. Potentiaaliset tuulivoima-alueet osoitetaan maakuntakaavassa alueen erityisominaisuutta kuvaavalla karttamerkinnällä. Tuulivoimapuistoalueen merkintä on alueen erityisominaisuutta kuvaava osa-aluemerkintä, ei aluevaraus. Siten mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai yleiskaavoitusta. Tällöin kunta viime kädessä päättää tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuiston alueelle tuulivoimaloita. Omien maiden käytön osalta maanomistaja itse ratkaisee hyödyntääkö hän maittensa mahdollista tuulivoimapotentiaalia vai toteuttaako ranta-asemakaavan. Muistutuksessa ei ole tullut esille sellaisia uusia näkökulmia, joiden perusteella olisi syytä muuttaa maakuntakaavaehdotusta.

18 mkhall (36) lista eläimistöä, kuten pesiminen, lintujen törmäykset jne. Keväiset ja syksyiset muuttolintureitit ovat kulkeneet kautta aikojensuunnitellun alueen kautta. Tuulivoimaloiden vaikutus on todettu erittäin haitalliseksi kotieläimille. Esitetyllä alueella harjoitetaan karjataloutta ja alueen vaikutuspiirissä on myös tällä hetkellä voimassaolevia perinnebiotooppialueita ja maisemallisesti arvokkaita kohteita (ympäristökeskus) ja näiden säilyminen edellyttää kotieläintalouden harjoittamista. Tutkimuksissa on todettu melun häiritsevän norppien pesintää ja ehdotettu kaava-alue rajautuu ja/tai on erittäin lähellä norppien pesimä- & suojelualueita kts _Liite4_Haukivesi_etelainen.pdf - ehdotettu tuulivoimakaava-alue rikkoo saimaannorpan suojelua koskevia asetuksia ja on siten poistettava tuulivoimakaavasta. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että voimalan ääni tekee eläimet levottomiksi, vaikeuttaen alueelle tyypillistä pelto-ja metsälaidunnusta ja myös tuotanto kärsii. Emme halua kotieläintalouden loppuvan tuulivoimalan takia. Eri taajuuksien äänten vaikutuksista eläviin olentoihin (myös ihminen) ei ole riittävästi tutkimistietoa sulkemaan pois haittavaikutuksia (etenkin matalataajuudet). WHO:n mukaan myös henkine paine ja stressi (elinympäristön vastentahtoinen muuttaminen ja häiriötekijöiden kasvu) aiheuttavat lisääntynyttä riskiä sairastua myös fyysisesti. EDELLÄ ESITETYILLÄ PERUSTEILLA ESITÄMME, ETTÄ ENON- KOSKEN KUNNAN ALUEELLE SUUNNITELTU JA KAAVALUON- NOKSEEN MERKITTY KOHDE TV POISETAAN KOKONAAN LAADI1TAVASTA ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAEH- DOTUKSESTA Rautiainen Riitta ym. (28 allekirjoittajaa) Esitämme, että nähtävillä olevasta 1.vaihemaakuntakaavaehdotuksesta poistettaisiin kokonaan merkintä Enonkosken kunnan alueelle suunnitellusta tuulivoima-alueesta tv Perusteluina esitämme seuraavaa: - Esitetyllä tvl.900 alueella sijaitsee n. 2 km säteellä huomattava määrä asutusta. - karja-ja maanviljelytiloja, - noin 30 ympärivuotisessa käytössä olevaa omakotitaloa - liki 40 vapaa-aja asuntoa ja lisäksi rakentamattomia rantatontteja Haitat: Ympäristöhaitat Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa siten myös tehtävät selvitykset ja analyysi toteutetaan yleispiirteisesti. Samalla suunniteltu maankäyttö yhteen sovitetaan alueen erityispiirteisiin. Tässä on käytetty apuna valintakriteeristöä, jonka avulla yleisellä tasolla tuulivoimapotentiaalin sijoittelussa on huomioitu mm. asutuksen häiriöiden minimointi sekä maiseman ja luonnon erityisarvojen turvaaminen. Tarkemmat yksityiskohtaiset selvitykset tuulivoiman osalta toteutetaan hankesuunnittelussa, jolloin voidaan hankkeessa aiottujen voimaloiden suhteen arvioida ja minimoida vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen (mm. melu), ympäristöön, maisemaan sekä luontoarvoihin. Tällöin selvitetään mm. tarkasti, etteivät sijoitettavat tuulivoimalat aiheuta mm.

19 mkhall (36) Käytönaikaisista ympäristöhaitoista on merkittävimpiä lähellä asuville äänihaitat, maankäyttörajoitukset ja maisemavaikutukset sekä heijastukset ja varjot, jotka voivat näkyä kauas (tapojen pyöriminen voi aiheuttaa vätkkymistä valon heijastuessa tapoihin). Varsinkin rakentamisvaiheessa melu-ja äänihaitat ovat todella merkittävät ympäristössä asuville sekä eläimistölle. Ympäristöhaitoissa on huomioonotettava myös tuulivoimaloiden lyhyt n. 20 vuoden elinkaari luonnossa. Tämän jälkeen tuulivoimala joudutaan purkamaan tai vaihtamaan uuteen, muussa tapauksessa se jää ympäristöongelmaksi. Lisäksi häiriöitä aiheuttavaa huoltotyötä joudutaan tekemään vuosittain. Tuulivoimalat tuottavat paljon pienitaajuista ääntä, joka myös merkittävästi tuottaa häiriötä alueen vaikutuspiirissä oleville asukkaille. Tuulivoimala rajoittaa alueen asukkaiden maankäyttöä. Uusien tonttien- varsinkin rantatonttien - myyminen vaikeutuu. Ihmiset eivät halua ostaa maa-aluetta läheltä häiritsevää ja mahdollisesti terveyshaittoja aiheuttavan laitoksen läheisyydestä. Alueelle on kaavoitettu uusia rantatontteja ja alueeseen rajoittuu myös metsähallituksen luonnonsuojelualue. Vaikkakin kaavaluonnosta on pienenetty valtion suojelutarkoituksiin hankkiman maa-alueen osalta, sillä muutoksella ei ole merkitystä alueen tvl.900 osalta. Tv on erillinen alue, joka on sijoitettu asutuksen läheisyyteen. Sekä rantatonteilta että muiltakin asutuskohteista on suora näköyhteys suunniteltuun tuulivoimalaan. Lähellä sijaitsevat vesistöalueet haavoittuvat myös maisemallisesti korkeisiin maaston kohtiin sijoitettavien voimalarakennelmien vuoksi. Luontomatkailun (saimaannorppa ja eräretkeily) arvot kärsivät kyseisen hankkeen toteutuessa. Edelleen uudet voimalinjat pirstovat jo ennestään pieniä pelto-ja metsäalueita vaikeuttaen ja hidastaen alueilla maa- ja metsätaloutta lisäten vajaatuottoisia ja epäsuotuisia tuotantoaloja. melu- tai välkehäiriötä ympäröivälle asutukselle. Myös maanomistajakohtainen kuuleminen toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä. Vielä toteutumattomat kaavojen rantarakennuspaikat huomioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakennettujen rakennuspaikkojen tapaan. Hankesuunnittelua ohjaamaan on maakuntakaavaehdotuksessa annettu yleisiä ja aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset on annettu alueille maakuntakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten tietojen pohjalta. Muistutuksen kohteena olevaa aluetta koskee koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, tuulivoimaloiden aluetta koskeva suunnittelumääräys sekä kohdekohtaisia erityismääräyksiä. Näissä on jatkosuunnittelua ohjattu mm. asumisen, vapaaajanasumisen, maisema-arvojen ja linnuston erityiseen huomiointiin. Potentiaaliset tuulivoima-alueet osoitetaan maakuntakaavassa alueen erityisominaisuutta kuvaavalla karttamerkinnällä. Tuulivoimapuistoalueen merkintä on alueen erityisominaisuutta kuvaava osa-aluemerkintä, ei aluevaraus. Siten mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai yleiskaavoitusta. Tällöin kunta viime kädessä päättää tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuiston alueelle tuulivoimaloita. Omien maiden käytön osalta maanomistaja itse ratkaisee hyödyntääkö hän maittensa mahdollista tuulivoimapotentiaalia vai toteuttaako ranta-asemakaavan. Muistutuksessa ei ole tullut esille sellaisia uusia näkökulmia, joiden perusteella olisi syytä muuttaa maakuntakaavaehdotusta. Vaikutukset eläimistöön/ kotieläimiin Tuulivoimaloiden ja niiden huoltotoiminnan on todettu haittaavan paikallista eläimistöä, kuten pesiminen, lintujen törmäykset jne. Keväiset ja syksyiset muuttolintureitit ovat kulkeneet kautta aikojensuunnitellun alueen kautta. Tuulivoimaloiden vaikutus on todettu erittäin haitalliseksi kotieläimille. Esitetyllä alueella harjoitetaan karjataloutta ja alueen vaikutuspiirissä on myös tällä hetkellä voimassaolevia perinnebiotooppialueita ja maisemallisesti arvokkaita kohteita (ympäristökeskus) ja näiden säilyminen edellyttää kotieläintalouden harjoittamista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että voimalan ääni tekee eläimet levottomiksi, vaikeuttaen alueelle tyypillistä pelto- ja metsälaidunnusta ja myös tuotanto kärsii. Emme halua kotieläintalouden loppuvan

20 mkhall (36) tuulivoimalan takia. Eri taajuuksien äänten vaikutuksista eläviin olentoihin (myös ihminen) ei ole riittävästi tutkimistietoa sulkemaan pois haittavaikutuksia (etenkin matalataajuudet). WHO:n mukaan myös henkine paine ja stressi (elinympäristön vastentahtoinen muuttaminen ja häiriötekijöiden kasvu) aiheuttavat lisääntynyttä riskiä sairastua myös fyysisesti. EDELLÄ ESITETYILLÄ PERUSTEILLA ESITÄMME, ETTÄ ENON- KOSKEN KUNNAN ALUEELLE SUUNNITELTU JA KAAVALUON- NOKSEEN MERKITTY KOHDE TV POISETAAN KOKONAAN LAADITTAVASTA ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAEH- DOTUKSESTA Melonen Jukka, Mikkeli (Savonlinnassa sijaitsevan kiinteistön omistaja) Omistamme kiinteistön ja metsätilan Savonlinnan Kallislahdessa. Omistamamme maa-alueet jäävät kokonaisuudessaan tuulivoima-alueen sisälle tai rajautuvat siihen. Kiinteistömme on entinen suvun kotitila (maa- ja metsätalous) jonka olemme pystyneet viimein hankimaan yhtenäisenä takaisin omistukseemme. Kohde on meille iso investointi ja se on pitkänajan sijoitus jälkipolvillemme. Jatkamme metsätalouden harjoittamista ja meillä on tarkoitus kunnostaa 1800-luvun lopulla rakennettu hirsitalo vapaaajankäyttöön sekä huoltorakennuksesi ja varastoksi metsätyövälineille. Emme halua tuulivoimaa maillemme, emmekä sen läheisyyteen. Jätämme muistutuksen tuulivoimalakaavasta, perusteluina seuraavaa: 1. Haitalliset vaikutukset maa- ja metsätalouteen sekä vapaan ajan asumiseen Tilamme muoto on pitkä ja kapea ja jo yhden tuulivoimalan sijoittuminen tilamme alueelle/viereen estää vaatimallaan pinta-alalla käytännössä lähes koko tilan muun käytön. Samoin nykyisten teiden rakentaminen leveämmäksi ja mahdollisten uusien sähkönsiirtolinjojen rakentaminen maillemme tuhoaa kapean metsätilamme täysin (vaikutusalue sekä muu käyttö, huolto, aitaukset yms on haitaltaan selvästi laajempaa kuin mitä kartalta voisi olettaa). Tuulivoimaloiden ylläpidon vaatiman infran rakentamiseen tilallemme emme anna lupaa. Tuulivoimalat vaikeuttavat alueella liikkumista ja monimuotoista metsänhoitoa. Tuulivoimaloista syntyvä ääni- ja valohaitta vaikuttaa tulevan vapaa-ajan asuntomme viihtyvyyteen sekä mahdollisesti putoavat jäät vaarantavat alueella liikkumista. Mikäli metsätilan ja Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa siten myös tehtävät selvitykset ja analyysi toteutetaan yleispiirteisesti. Samalla suunniteltu maankäyttö yhteen sovitetaan alueen erityispiirteisiin. Tässä on käytetty apuna valintakriteeristöä, jonka avulla yleisellä tasolla tuulivoimapotentiaalin sijoittelussa on huomioitu mm. asutuksen häiriöiden minimointi sekä maiseman ja luonnon erityisarvojen turvaaminen. Tarkemmat yksityiskohtaiset selvitykset tuulivoiman osalta toteutetaan hankesuunnittelussa, jolloin voidaan hankkeessa aiottujen voimaloiden suhteen arvioida ja minimoida vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen (mm. melu), ympäristöön, maisemaan sekä luontoarvoihin. Tällöin selvitetään mm. tarkasti, etteivät sijoitettavat tuulivoimalat aiheuta mm. melu- tai välkehäiriötä ympäröivälle asutukselle. Myös maanomistajakohtainen kuuleminen toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä. Vielä toteutumattomat kaavojen rantarakennuspaikat huomioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakennettujen rakennuspaikkojen tapaan. Hankesuunnittelua ohjaamaan on maakuntakaavaehdotuksessa annettu yleisiä ja aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset on annettu alueille maakuntakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten tietojen pohjalta. Muistutuksen kohteena olevaa aluetta koskee koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, tuulivoimaloiden aluetta koskeva suunnittelumääräys sekä kohdekohtaisia erityismääräyksiä. Näissä on jatkosuunnittelua ohjattu mm. asumisen, vapaaajanasumisen, maisema-arvojen ja linnuston erityiseen huomiointiin. Potentiaaliset tuulivoima-alueet osoitetaan maakuntakaavassa alueen erityisominaisuutta kuvaavalla karttamerkinnällä. Tuulivoimapuistoalueen merkintä on alueen erityisominaisuutta kuvaava osa-aluemerkintä, ei aluevaraus. Siten mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai yleiskaa-

1. Vaihemaakuntakaava viranomaisneuvottelu 5.11.2013

1. Vaihemaakuntakaava viranomaisneuvottelu 5.11.2013 1. Vaihemaakuntakaava viranomaisneuvottelu 5.11.2013 Asialista 1. Neuvottelun avaus 2. Järjestäytyminen ja osanottajien toteaminen 3. Kaavan esittely 4. Maakuntakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja niiden

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE mkhall 21.10.2013 183 1(61) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntokohtaiset vastineet:

Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntokohtaiset vastineet: 1(7) Vastine 19.01.2015 Vastine Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaa koskeviin lausuntoihin Ympäristöministeriö on 17.12.2014 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Etelä-Savon maakuntaliitolta vastinetta tuulivoimaa

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 1/3 SAVONLINNAN KAUPUNKI Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 28.3.2013 Viite 16USP0033.BSE Sivu 1 (3) SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA VASTINEET YLEISKAAVALUONNOKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUN-

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa. Karttaliite Karttaliite Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Karttojen selite ja tulkintaohje... 3 Yhdistelmäkartat kaikkien lajien muuttoreiteistä... 4 Kevätmuutto...

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014. Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan

ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014. Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014 Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan 3.2.2015 SOIDINNIEMI Soidinniemen sijainti Leväsentie 23 H 142 70780 KUOPIO Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Liperin tuulivoimalat

Liperin tuulivoimalat Muuttolinnustoselvitys Aappo Luukkonen 1.0 5.6.2015 5.6.2015 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 1.1 Liperin tuulivoimahanke... 2 1.2 Muuttolintuseurannan menetelmät ja aineisto... 2 1.3 Törmäysmalli... 3 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Soidinmäen tuulivoimahanke

Soidinmäen tuulivoimahanke KESELY/14//07.04/2013 Keski-Suomi 17.1.2014 Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy/Megatuuli Oy Teknobulevardi 3-5 01530 VANTAA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Hanke: Soidinmäen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä.

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Tuulivoima-alueiden rajaus, Uusikaupunki Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Alustavassa selvitysvaiheessa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6. Maakuntahallitus

Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6. Maakuntahallitus Lausunto valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivityksestä, liite 6 Maakuntahallitus 21.3.2016 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Maisema-alue -kuuleminen Aineisto on kunnissa ja ELY-keskusten

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Savukoski Pykäläinen-Kuttusoja rantaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.05.2011 Seitap Oy 2011 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM 2 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (VN 16.9.2010) Tuulivoimatuotannolle syöttötariffi

Lisätiedot

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7)

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7) Lakiakankangas 1 Malinen Pertti Liite 7 1 (7) 16.2.2014 Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yrittäjänkatu 13, PL 186, 65101 Vaasa Puh. 010 4090, fax 010 409 6999,

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAUKUNKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.2.2013 KUNTA Enonkoski 046 KYLÄ Haukiniemi 404 TILA Kurppala 5:2 Möngänkangas 5:18 Päiväsuo 5:28 Keisarinviitta 5:29 Hanikonsiru

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA, ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVAN 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SULKAVAN KUNTA, ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVAN 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SULKAVAN KUNTA, ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot