ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE"

Transkriptio

1 mkhall (36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei ollut huomautettavaa... 2 Kunnat, jotka eivät jättäneet lausuntoa... 2 Enonkosken kunta... 2 Heinäveden kunta... 3 Savonlinnan kaupunki... 3 Valtion viranomaisten ja laitosten palaute... 4 Etelä-Savon ELY-keskus... 4 Museovirasto... 5 Naapuriliittojen palaute... 6 Liitot, joilla ei ollut huomautettavaa... 6 Liitot, jotka eivät jättäneet lausuntoa... 6 Muut lausunnon jättäneet... 6 Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi... 6 MTK Etelä-Savo... 9 Birdlife Finland...10 Osallisten muistutukset...13 Toisesta Kaavaehdotuksesta pyydettiin päivätyin lausuntopyynnöin lausuntoa jäsenkunnilta Etelä-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon ELYkeskukselta, Museovirastolta, Naapuriliitoilta sekä UPM-kymmene Oyj:ltä ja Tornator Oyj:ltä. Toinen kaavaehdotus oli nähtävillä maakuntaliiton ja jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä maakuntaliiton kotisivuilla Määräaikaan ( ) mennessä saapui 18 lausuntoa ja 11 muistutusta. Lisäksi Pertunmaan ja Savonlinnan kaupungin lausunnot saapuivat myöhässä. Lisäksi Enonkosken kunta lähetti tiedoksi lausuntoajan jälkeen kunnanhallituksessa käsitellyn oikaisuvaatimuksen lausuntopäätöksestään.

2 mkhall (36) LAUSUNTO VASTINE Etelä-Savon kuntien palaute Kunnat, joilla ei ollut huomautettavaa Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Mikkeli, Puumala, Sulkava, Pertunmaa (saapunut myöhässä) Merkitään tiedoksi. Kunnat, jotka eivät jättäneet lausuntoa Kangasniemi, Mäntyharju, Pieksämäki Merkitään tiedoksi. Enonkosken kunta Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomauttamista Etelä-Savon 1. vaiheen maakuntakaavaehdotukseen. Merkitään Enonkosken kunnan lausunto tiedoksi. Lausunnonantoajan jälkeen kunnan tiedoksi lähettämä päätös ( ) em. lausuntopäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittelystä: Saatujen lisäselvitysten ja alueella sijaitsevien vakituisten ja vapaa-ajanasuntojen määrän perusteella Enonkosken kunnanhallitus esittää, että Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta poistetaan tv alue. Liittyen tiedoksi saatuun oikaisuvaatimukseen liittyneeseen päätökseen maakuntaliitto toteaa seuraavaa: Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa siten myös tehtävät selvitykset ja analyysi toteutetaan yleispiirteisesti. Samalla suunniteltu maankäyttö yhteen sovitetaan alueen erityispiirteisiin. Tässä on käytetty apuna valintakriteeristöä, jonka avulla yleisellä tasolla tuulivoimapotentiaalin sijoittelussa on huomioitu mm. asutuksen häiriöiden minimointi sekä maiseman ja luonnon erityisarvojen turvaaminen. Tarkemmat yksityiskohtaiset selvitykset tuulivoiman osalta toteutetaan hankesuunnittelussa, jolloin voidaan hankkeessa aiottujen voimaloiden suhteen arvioida ja minimoida vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen (mm. melu), ympäristöön, maisemaan, luontoarvoihin ja matkailuelinkeinoon. Tällöin selvitetään mm. tarkasti, etteivät sijoitettavat tuulivoimalat aiheuta mm. melu- tai välkehäiriötä ympäröivälle asutukselle. Myös maanomistajakohtainen kuuleminen toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä. Vielä toteutumattomat kaavojen rantarakennuspaikat huomioidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa rakennettujen rakennuspaikkojen tapaan. On myös huomioi-

3 mkhall (36) tava, että maanomistajalla on vapaus ratkaista, toteuttaako tämä maillaan laatimansa ranta-asemakaavan rantarakennuspaikkoja vai tuulivoimaa. Hankesuunnittelua ohjaamaan on maakuntakaavaehdotuksessa annettu yleisiä ja aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset on annettu alueille maakuntakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten tietojen pohjalta. Muistutuksen kohteena olevaa aluetta koskee koko maakuntakaava-aluetta koskeva yleismääräys, tuulivoimaloiden aluetta koskeva suunnittelumääräys sekä kohdekohtaisia erityismääräyksiä. Näissä on jatkosuunnittelua ohjattu mm. asumisen, vapaaajanasumisen, maisema-arvojen ja linnuston erityiseen huomiointiin. Potentiaaliset tuulivoima-alueet osoitetaan maakuntakaavassa alueen erityisominaisuutta kuvaavalla karttamerkinnällä. Tuulivoimapuistoalueen merkintä on alueen erityisominaisuutta kuvaava osa-aluemerkintä, ei aluevaraus. Siten mahdollinen tuulivoimapuiston alue täsmentyy vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai yleiskaavoitusta. Tällöin kunta viime kädessä päättää tuleeko maakuntakaavan tuulivoimapuiston alueelle tuulivoimaloita. Heinäveden kunta Ei huomautettavaa, mutta kunnanhallitus esittää, että mikäli jatkossa tulee vielä maanomistajien esittämiä muistutuksia, ne tulee ottaa huomioon valmistelussa, kuten Heinäveden reitin vaikutus ja muut ympäristö- ja maisema-asiat. Merkitään tiedoksi. Rantasalmen kunta Enonkosken Laukunkankaan tuuli voimapuiston aluevaraus ei merkittävästi vaikuta Linnansaaren kansallispuiston pääsaaren, Linnansaaren maisema-alueeseen. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Linnansaaresta itään olevalle Tuunaanselälle, josta on oltava tarkemmat selvitykset mahdollisessa jatkokaavoituksessa. Rantasalmen kunnan esittämä näkökanta on huomioitu maakuntakaavaehdotuksen suunnittelumääräyksissä seuraavasti: - Koko maakuntakaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä määrätään, että kaikessa tuulivoimasuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota Vuoksen vesistöalueen erityispiirteiden ml. maiseman huomioimiseen ja haittavaikutusten ehkäisyyn - Laukunkankaan alueen osalta on annettu lisäksi erityismääräys, jonka mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisema-alueiden läheisyys siten, että maisemalliset erityisarvot turvataan. Savonlinnan kaupunki (saapunut myöhässä) Savonlinnan kaupunki uudistaa ehdotuksesta aikaisemmin antaman Viitaten Maakuntahallituksen antamaan vastineeseen:

4 mkhall (36) lausuntonsa: Savonlinnan kaupunki esittää, että - vaihekaavaan otetaan mukaan kaikki tuuli voimaselvityksessä ja kaavaselostuksessa esitetyt potentiaaliset alueet Savonlinnasta. Mahdollisten hankkeiden ja tarkemman jatkosuunnittelun yhteydessä yleiskaavoituksessa ja YVA-menettelyssä selvitetään ja ratkaistaan onko hanke kyseiselle alueelle toteutettavissa, - vaihekaavaratkaisun tulee olla johdonmukainen maakuntaliiton tekemien omien selvitysten kanssa, - tuulivoimapuiston maisemallisia vaikutuksia pystytään aidosti selvittämään vasta hankekaavoituksen yhteydessä, kun tiedetään tarkasti mihin ja minkä kokoisia tuulivoimaloita alueelle aiotaan oikeasti sijoittaa, - maakuntakaavan tulee ohjata jatkosuunnittelua, ei rakentamista, - seudullisen tuulivoimahankkeen alarajan on oltava yhtenevä YVA-lainsäädännön kanssa. Alle 10 voimalan hanke ei pääsääntöisesti vaadi YVA-menettelyä. Alle 10 voimalan hankkeet tulee määritellä paikallisiksi, - myös tuulivoimarakentamisen osalta maa kuntakaava tulee olla mahdollistava, ei rajoittava. Maakuntakaavan tehtävänä on tuulivoiman osalta osoittaa tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita, sovittaa niiden käyttö yhteen muun maankäytön kanssa ja ohjata tuulivoimatuotantoa kokonaisuutena. Kaavaprosessin edetessä kaavan selvityksiä ja vaikutusten arviointia on täsmennetty ja kaavaehdotuksessa on osoitettu se tuulivoimapotentiaali, joka kaava-aineistojen perusteella voidaan katsoa täyttävän MRL:n ja VAT:n asettamat vaatimukset sekä maakuntavaltuuston linjauksen siitä, että Etelä-Savossa tuulivoima on metsäenergiatuotantoa tukeva energiamuoto, joka toteutetaan maakunnan järvimaiseman arvot turvaten. Kaavaratkaisu on maakuntaliiton näkemyksen mukaan tehtyihin selvitykseen peilaten johdonmukainen. Maakuntaliitto on yhtä mieltä siitä, että vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa pystytään riittävän tarkasti suunnittelemaan voimaloiden sijoittamispaikkoja ja niiden vaikutusta ympäristöönsä. Tästä riippumatta maakuntakaavaratkaisussa tulee jatkosuunnitteluun osoitettavat tuulivoima-alueet rajata siten, että maakuntakaavan yleispiirteisten selvitysten perusteella voidaan arvioida alueiden jatkosuunnittelun mahdollisuudet kestäviksi. Seudullisen tuulivoimahankkeen rajan osalta viitataan maakuntahallituksen valmisteluvaiheen vastineeseen, jossa todettiin seuraavaa: Maakuntaliitto katsoo, että 7 voimalan raja yhdistettynä maakuntakaavan yleismääräykseen turvaa riittävässä määrin maiseman erityispiirteiden säilymisen maakunnassa. Maakuntaliitto katsoo, että mm. maisema-arvojen turvaaminen saattaa edellyttää keskeisten vesistöalueiden ympäristössä YVA-asetuksen 10 voimalan tai 30 MW:n tuulipuistoja pienempienkin suunnitelmien yhteydessä erityistä suunnittelutarkkuutta ja pitää tämän vuoksi 7 voimalan rajaa yhdistettynä maakuntakaavan yleismääräykseen tarpeellisena ja perusteltuna ratkaisuna. Maakuntakaavaratkaisu mahdollistaa tuulivoiman jatkosuunnittelu laajemmassa mitassa kaavassa osoitetuilla alueilla ja lisäksi mahdollistaa seudullisuuden rajaarvoa pienempien tuulivoima-alueiden jatkosuunnittelun yleismääräyksen reunaehdot huomioiden. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan kaavaratkaisu antaa hyvät mahdollisuudet tuulivoiman kestävään suunnitteluun maakunnassa. Valtion viranomaisten ja laitosten palaute Etelä-Savon ELY-keskus Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa maakuntakaavoitukselle on asetettu velvoite osoittaa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet rannikko- ja tunturialueiden lisäksi myös sisämaassa. Tavoitteisiin sisältyy määräys sijoittaa voimalat ensisijaisesti keskitetysti Merkitään tiedoksi.

5 mkhall (36) useamman voimalan yksiköihin. Etelä-Savon maakuntaliiton syksyllä 2011 käynnistämä tuulivoimaa koskeva 1. vaihemaakuntakaava on edennyt toiseen ehdotusvaiheeseen. Tavoitteena on selvittää maakuntatasolla yleiset edellytykset tuulipuistojen sijoittumiselle ja osoittaa selvitysten perusteella tuulipuistoiksi parhaiten soveltuvat alueet. Ensimmäisessä kaavaehdotuksessa esitetyistä kymmenestä potentiaalisesta tuulivoimatuotantoon soveltuvasta alueesta on nähtävilläolon jälkeen poistettu Heinäveden Kangasmäen alue kokonaan, muutettu joitakin alue-rajauksia sekä täsmennetty kaavamääräyksiä ja - selostusta. Kaavaehdotus mahdollistaa teoriassa enimmillään 216 noin kolmen megawatin tuulivoimalan sijoittamisen Etelä-Savoon. Kaavaratkaisu toteuttaa sekä kansallista energia- ja ilmastopolitiikkaa että Itä-Suomen bioenergia-ohjelman tavoitteita. Kaavaratkaisu Uuteen kaavaehdotukseen on tehty Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) edellisessä kuulemisvaiheessa esittämät korjaukset Metso-alueen poistamiseksi Enonkosken kirkonkylän tuuli-voimala-alueen rajauksesta sekä joidenkin kohdealueiden linnuston huomioimiseksi ja Vuoksen vesistön erityispiirteiden korostamiseksi kaavamääräyksissä. Lisäksi Heinäveden Kangasmäen alue on poistettu kaavasta kokonaan ja Savonrannan kirkonkylän rajausta on pienennetty laaditun maisemaselvityksen mukaisesti koskimaisema-arvojen turvaamiseksi. ELY-keskus katsoo, että vaihemaakuntakaava vastaa hyvin sille asetettuja tavoitteita ja ottaa riittävästi huomioon maakunnan paikallisolot ja erityispiirteet. Lausunto on valmisteltu ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella. Museovirasto Etelä-Savon liitto on pyytänyt Museoviraston lausuntoa Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta (uusi kuuleminen ). Kaavaehdotusta on muutettu siten, että Heinäveden Kangasmäen tuulivoima-alue on poistettu kaavaehdotuksesta ja Enonkosken kk:n sekä Savonrannan kk tuulivoima-alueiden rajauksia on muutettu. Lisäksi kaavamääräyksiä on täsmennetty ja kaavaselostusta täydennetty. Varsinkin Kangasmäen tuulivoima-alueen poisto lieventää kaavan vaikutuksia arvotettuihin kulttuuriympäristöihin ja maisema-alueisiin, sillä alue on Kermajärven yli avoimessa näkymäyhteydessä Heinäveden Merkitään tiedoksi.

6 mkhall (36) reittiin ja kirkonkylään. Koko maakuntakaava-aluetta koskevaan yleismääräykseen tehty täydennys Vuoksen vesistöalueen erityispiirteiden huomioon ottamisesta on perusteltu valtakunnallisten luontoja kulttuuriarvojen kannalta. Maakuntakaavan ohjaavuutta arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta on hieman parannettu: Kaavaselostuksessa todetaan nyt, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon, ettei maakuntakaavan yhteydessä ole tehty muinaisjäännösinventointeja. Tällainen tarkennus on paikallaan sikälikin, että kaavaselostukseen sisältyvän tuulivoimala-alueiden soveltuvuutta kuvaavan kriteeritaulukon perusteella tehdyt johtopäätökset perustuvat ainoastaan tiedossa oleviin, päivittämättömiin muinaisjäännöstietoihin. Muutetun, uuteen kuulemiseen asetetun vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksymiselle ei ole Museoviraston näkemyksen mukaan esteitä kulttuuriympäristön kannalta. Naapuriliittojen palaute Liitot, joilla ei ollut huomautettavaa Keski-Suomen liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto, Päijät-Hämeen liitto Merkitään tiedoksi. Liitot, jotka eivät jättäneet lausuntoa Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson liitto Merkintään tiedoksi. Muut lausunnon jättäneet Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi Yleisesti Maakuntastrategiassa ja Savon ilmasto-ohjelmassa todetaan, että maakunnan kärki uusiutuvien energialähteiden käytössä on metsäenergian hyödyntämisessä. Maakuntamme metsävarat antavat siihen merkittävän mahdollisuuden. Metsävarojen hyödyntämisen näkökulmasta

7 onkin oikein kaavan toteamus, että tuulivoimapuistoille osoitetut alueet eivät muuta alueen maa- ja metsätalouden maankäytön pääluokkaa Lisäksi kaavaselostuksessa todetaan että mahdolliset vaatimukset näkemäesteiden säilyttämiseksi eivät aiheuta rajoituksia metsien käytölle. Nyt ehdotusvaiheessa olevalla vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus mahdollistaa tuulivoiman hyödyntämistä valtakunnallisten uusiutuvien energiatavoitteiden mukaisesti. Vaihemaakuntakaavalla osoitetaan alueet tuulivoimalapuistoille, joille voidaan rakentaa yli 7 tuulivoimalaa. Tämä lisää maanomistajien mahdollisuutta hyödyntää maaomaisuuttaan uudella tavalla. Tuulivoimaa voidaan hyödyntää parhaiten merenranta- ja järviseuduilla. Ympäristöministeriö toteaa oppaissaan, että järviseudut ovat maisemaltaan herkkiä muutoksille, jolloin tuulivoimaloiden sijoittaminen niille alueille ei ole ensisijainen tavoite. Lisäksi todetaan, että metsäiset maaalueet eivät ole parhaita tuuliolosuhteiltaan, johtuen maaston vaihtelevuudesta. Vaihemaakuntakaavaan valituilla alueilla on vaikutuspiirissään merkittävä määrä suuria vesialueita, joiden maisemaan ia käyttöön tuulivoimala puistot vaikuttavat. Tämä on myös kaavaselostuksessa tuotu esille. Kaavan taustaselvityksissä huomioidaan valtakunnalliset ohjeet. Etenkin luonnon ja ympäristöasioiden suhteen asioita on selvitetty monipuolisesti. Vaikutusten arvioinnissa ei ole riittävästi selvitetty eri vaikutusten yhteisvaikutusta terveelliseen ja viihtyisään elinympäristöön eikä maaseudun elinkeinoihin tai maanarvon muutoksiin. Kaavaan merkittävät tuulivoimalapuistojen pinta-alat vaihtelevat 1000 ha:sta 3200 ha:n ja arvioidut tuulivoimalamäärät vaihtelevat kpl / alue. Vaikka alueella ei olekaan MRL 33 :n mukaista rakentamisrajoitusta, niin kunnan tulee huomioida maakuntakaava yleiskaavoitusta tai suunnittelutarveratkaisua tehdessään. Tuulivoima- alueelle yleiskaavaa tehtäessä, tulee yleiskaavalla ohjata MRL 77b :n mukaisesti muuta rakentamista ja teknisen huollon ja sähkönsiirron järjestämismahdollisuuksista. Kaavamerkintä ja suunnittelumääräys tulevat jatkossa vaikeuttamaan kaava-alueen muuta rakentamista ja käyttöä. Käytännössä tämä tulee rajoittamaan asuin- ja vapaa-alanrakentamista kyseisellä maakuntakaavan mukaisella tv-alueella. Heijastusvaikutuksia tu- mkhall (36) Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 4 :n 3 momentin mukainen yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavassa siten myös tehtävät selvitykset ja analyysi toteutetaan yleispiirteisesti. Samalla suunniteltu maankäyttö yhteen sovitetaan alueen erityispiirteisiin. Tässä on käytetty apuna valintakriteeristöä, jonka avulla yleisellä tasolla tuulivoimapotentiaalin sijoittelussa on huomioitu mm. asutuksen häiriöiden minimointi sekä maiseman ja luonnon erityisarvojen turvaaminen. Laadittuja selvityksiä hyödyntämällä ja kriteeristöä käyttämällä on kaavaprosessissa haettu ne alueet, joilla on edellytykset jatkosuunnittelun toteuttamiselle siten, ettei näillä alueille maakuntakaavan yleispiirteinen tarkastelu huomioiden synny merkittäviä haittaavia yhteisvaikutuksia. Tarkemmat yksityiskohtaiset selvitykset tuulivoiman osalta toteutetaan hankesuunnittelussa, jolloin voidaan hankkeessa aiottujen voimaloiden suhteen arvioida ja minimoida vaikutuksia ihmisten elinoloihin, terveyteen (mm. melu), ympäristöön, maisemaan sekä luontoarvoihin. Tällöin selvitetään mm. tarkasti, etteivät sijoitettavat tuulivoimalat aiheuta mm. melu- tai välkehäiriötä ympäröivälle asutukselle. Myös maanomistajakohtainen kuuleminen toteutetaan hankesuunnittelun yhteydessä. Hankesuunnittelua ohjaamaan on maakuntakaavaehdotuksessa annettu yleisiä ja aluekohtaisia suunnittelumääräyksiä. Suunnittelumääräykset on annettu alueille maakuntakaavan yhteydessä laadittujen selvitysten tietojen pohjalta. Maakuntaliiton tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakuntakaavan laatiminen. Yksityiskohtaisempi suunnittelu on kunnan toimintaa, samoin rakennusluvitus. Maakuntakaavan erityisominaisuutta kuvaava merkintä ei sido maanomistajaa toteuttamaan tuulivoimaa alueelle. Maakuntakaavan tuulivoimaloi-

8 lee myös kaava-alueen ulkopuolelle. Rakentamishankkeille tai muille tuulivoimahanketta vaikeuttaville toimille la hankkeille luvan saanti tulee vaikeutumaan. mkhall (36) Yksityiskohtaisempia kommentteja, huomioiden MRL 5 ja MRA 1 Kaavaselostuksessa todetaan sivulla 35, että tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä on rakentaminen rajoitettua äänivaikutusten vuoksi. Kaavassa viitataan tuleviin meluvaikutusta koskeviin ohjeisiin, mutta niiden vaikutusta päästään arvioimaan vasta niiden voimaantulon jälkeen, mahdollisesti yleiskaavavaiheessa. Vaikutukset voivat siis rajoittaa myös vielä aloittamatonta rakentamista, myös rantarakentamista. AVI on todennut lausunnossaan: "Melun ja suojaetäisyyksien osalta sosiaali-ja terveysministeriö on viimeaikaisissa ympäristöministeriölle antamissaan lausunnoissaan esittänyt näkemyksenään, että maakuntakaavoituksessa tuulivoimaalueiden suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulisi olla 2 km. Sosiaalija terveysministeriö on perustellut tätä sillä, että tuulivoimaloiden tuottaman pienitaajuisen melua terveyshaitoista on vielä erittäin vähän tietoa ja esimerkiksi Englannissa on jouduttu sulkemaan tuulivoimapuisto melun häiritsevyyden takia, vaikka lähimpään asutukseen oli 2 km. Näkemyksensä sosiaali -ja terveysministeriö perustaa myös siihen, että tulevaisuudessa tuulivoimalat tullevat olemaan suurempia kuin nykyisin arvioinnissa käytetyt 3 MW voimalat, jolloin niiden aiheuttamat haitatkin korostunevat." Kaavamääräyksiin tulee erikseen korostaa, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa melu vaikutukset tulee selvittää myös matalataajuisten äänien osalta ja melualueen suojavyöhykettä tulee tarvittaessa kasvattaa. Tällä on suuri merkitys elinympäristön viihtyisyyteen ia terveyteen. Rakentamiseen ja siihen liittyvään maanarvoon ei ole kaavan taustaaineistossa tehty selvityksiä. Tällä voi olla kuitenkin huomattava vaikutus maanomistajan maanarvoon ja käyttöön. Tuulivoimaloiden maisemalliset ja melu- sekä välkevaikutukset ulottuvat varsinaisten kaavaalueiden ulkopuolellekin, joskus hyvin kauas. Maakuntakaava ei saa olla maanomistajalle kohtuuton. Vaikka varsinainen tuulivoimala-alue ei estäisikään maan muuta käyttöä, niin sähkön siirtoon voidaan tarvita laajojakin maa-alueita. Sähkönsiirtoon tarvittavista alueista todetaan vain, että ne tehdään normaalin lunastusmenettelyn kautta. Vaihemaakuntakaavassa on muutettu tuulivoimapuistolle asetettuja kriteereitä, siten että niiden perusteella voidaan tuulivoimapuisto sijoittaa alueelle, jos se on aiemmin esitetyn 1 km vaatimuksen sijaan lähempänä kuin 10 km siirtolinjaa. Tuulivoimapuistossa ja - puistosta pien- ja voimalinjojen rakentaminen tai leventäminenkin vaatii suuresti uusia maa-alueita, jolloin lunastustoimituksen kautta maanden alueet ovat maa- ja metsä-talousvaltaisia alueita ja on täysin maanomistajan omasta tahdosta kiinni, haluaako hän lähteä yhteistyöhön tuulivoimatuotantoyhtiön kanssa. Maakuntakaavan alueen erityisominaisuutta kuvaava merkintä suoraan ei estä rakentamistoimintaa ko. alueilla. Koko maakuntakaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä on määrätty kaiken teollisen kokoluokan tuulivoimasuunnittelun osalta, että suunnittelussa tulee erityisesti selvittää asumiseen ja vapaa-ajanasumiseen sekä matkailuelinkeinoon kohdistuvat vaikutukset ja pyrittävä ehkäisemään näihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntymistä. Maakuntakaava on pitkän aikavälin suunnitelma ja tämän vuoksi kaavan suunnittelumääräykset tehdään sellaisiksi, että ne toimivat toisaalta nopeasti muuttuvan teknologia toisaalta muuttuvien normien ja ohjearvojen kanssa. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan em. yleismääräys ohjaa riittävällä tarkkuudella tuulivoiman yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jossa on huomioitava mm. kulloinkin voimassa olevat valtioneuvoston meluohjearvot.

9 mkhall (36) omistajat joutuvat luovuttamaan maitaan. Näihin tarvitaan myös tuulivoimapuistoksi suunnitellun alueen ulkopuolisia alueita. Ympäristöministeriö oppaassaan (YM opas 8 Osallistuminen la vaikutusten arvioiminen maakuntakaavoituksessa) kiinnittää huomioita yksittäisten vaikutusten arvioinnin lisäksi niiden yhteisvaikutusten arviointiin. Tätä ei ole vaihemaakuntakaavassa riittävästi huomioitu. Vaikka maakuntakaavan teossa asioita käsitelläänkin yleispiirteisemmin, tulee tällaiset yhteisvaikutukset huomioida. jotta kaava ei ole kohtuuton maanomistajille ia niistä voidaan antaa kaavamääräyksissä riittävät ohjeet tarkemmalle suunnittelulle. Lausunnossa mainitun oppaan mukaisesti maakuntakaavassa osoitetaan vähintään 110 kilovoltin suurjännitevoimajohdot, mikäli saatavilla on riittävästi tietoa. Jos voimajohdon linjaus ei ole tiedossa, mutta tuulivoima-alueesta on tehty verkkoselvitys ja liityntäpiste sähköverkkoon on tiedossa, merkitään liityntäjohto maakuntakaavaan yhteystarvetta osoittavalla merkinnällä. Mikäli liityntäpiste sähköverkkoon ei ole tiedossa, ei maakuntakaavakartalle ole tarkoituksenmukaista osoittaa yhteystarvemerkintää, vaan asiaa käsitellään vain kaavaselostuksessa. Tästä on kyse kaikkien alueiden osalta. Voimalinjakriteeristöllä on pyritty vaikuttamaan siihen, että tuulipuistot sijoittuisivat muut reunaehdot huomioiden mahdollisimman lähelle nykyisiä voimalinjoja. Yhdeksästä tuulivoimaloiden alueesta kuuden kautta tai niiden välittömässä läheisyydessä kulkee nykyinen 110kV:n voimalinja. Enokosken kk:n alue sijoittuu n. 2 km päähän maakuntakaavan mukaisesta ohjeellisesta uudesta 110kV.n voimalinjasta. Tornator Oyj:n esityksestä kaavaan mukaan otetut Niinimäen ja Kilpimäen alueista nykyiset voimalinjat sijaitsevat n km etäisyydellä. Näiden osalta tulee yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa sovellettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa voimalinjojen toteuttamisen vaikutukset selvitetään tarkemmin. MTK Etelä-Savo MTK-Etelä-Savon osalta toteamme, että tuemme Metsänomistajien liitto Järvi-Suomen antamaa lausuntoa Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. Sen lisäksi tuomme esille seuraavaa. Kaavaselostuksessa todetaan sivulla 35, että tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä on rakentaminen rajoitettua äänivaikutusten vuoksi. Kaavassa viitataan tuleviin meluvaikutusta koskeviin ohjeisiin, mutta niiden vaikutusta päästään arvioimaan vasta niiden voimaantulon jälkeen, mahdollisesti yleiskaavavaiheessa. Vaikutukset voivat siis rajoittaa myös vielä aloittamatonta rakentamista, myös rantarakentamista ja maatalouden rakentamista. Kaavamääräyksiin tulee erikseen korostaa, että yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa meluvaikutukset tulee selvittää myös matalataajuisten äänien osalta ja melurajaa tulee tarvittaessa kasvattaa. Melun osalta on syytä huomioida myös maatalouden tuotantoeläimet. Eri taajuuksilla ilmenevät äänet voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla eläimiin, vaikka niillä ei olisikaan ihmisiin vaikutusta. Pitkälle jalostetut tuotantoeläimet ovat herkkiä erilaisille poikkeamille niiden elinolosuhteissa. Erityisesti epätavalliset äänet voivat aiheuttaa hyvinkin arvaamattomia vaikutuksia, joita ei pystytä ilman laajempaa tutkimusta arvioimaan etukäteen. Maakuntakaavassa on kaavan yleispiirteisyysaste huomioiden tutkittu tuulivoimaalueiden soveltuvuutta jatkosuunnitteluun. Sen lisäksi mitä maakuntakaavan suunnittelu määräyksissä todetaan, tulee jatkosuunnittelussa huomioida maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavojen sisältövaatimukset ml. vaatimus elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioinnista.

10 mkhall (36) Ilman riittäviä tutkimuksia ja selvityksiä ei tuulivoimaloita tule osoittaa alueille, joissa on kotieläintuotantoa ja varoetäisyyksien tulee olla riittävät. Birdlife Finland Kaavan yleinen arviointi Kiitämme Etelä-Savon maakuntaliittoa mahdollisuudesta antaa muistutus 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. BirdLife Suomi ja Oriolus ry pitävät tärkeänä uusiutuvien energiantuotantomuotojen käytön lisäämistä, ja toteavat, että mittavakin tuulivoimarakentaminen on mahdollista linnustollisesti kestävällä tavalla. Ratkaisevaa on tuulivoimala-alueiden sijoittelu. Tuulivoimalle soveltuvat alueet tulee ensisijaisesti osoittaa maakuntakaavoissa, jotka ohjaavat mahdollista jatkokaavoitusta, kuten tuulivoimayleiskaavoja. Maakuntakaavoilla on täten vastuu tuulivoiman hyvästä sijoittumisesta. Maakuntakaavassa tulisi lähtökohtana olla niiden alueiden pois sulkeminen, joille tuulivoimarakentaminen ei linnustovaikutusten takia sovellu. Tuulivoimarakentamiselle todennäköisesti (teknis-taloudellisesti) soveltuvat kohteet etsitään lähtökohtaisesti näiden alueiden ulkopuolelta. Todennäköisesti soveltuvilla kohteilla tehdään tarvittavat linnustoselvitykset ja niiden perusteella arvioidaan, onko tuulivoimarakentaminen näille alueille mahdollista linnuston suojelunäkökohdat huomioiden. BirdLife Suomi ja Oriolus ry pitävät tuulivoimamaakuntakaavaa ja sen toteutustapaa monelta osin hyvänä. Kaavan lähtökohtana on ollut, että vähintään seitsemän yksikön kokoiset tuulivoima-alueet on osoitettava maakuntakaavassa. Tämä noudattaa hyvin periaatetta, jonka mukaan maakuntakaavoituksen tulee ohjata seudullisesti merkittävää tuulivoimarakentamista ja alemman tason kaavoilla tai suunnittelutarveratkaisuilla voidaan toteuttaa vain seudullisesti vähämerkityksellisiä hankkeita. Kaavaselostuksesta ilmenee, että tuulivoima-alueita ei ole osoitettu luonnonsuojelu-, Natura, IBA- tai FINIBA-alueille. Tuulivoimatörmäyksille erityisen alttiit suuret petolinnut on huomioitu kaavan valmistelussa ja esimerkiksi voimaloiden sijoittelusta sääksen pesien suhteen mainitaan tarkemmin kaavaselostuksessa. Epäselväksi jää, miten kaakkurien käyttämät lentoreitit on tarkoitus huomioida, koska kaavaselostuksessa todetaan osan tuulivoima-alueista sijoittuvan kaakkurikeskittymien alueelle mutta yksityiskohtaisia suunnittelumääräyksiä ei anneta. BirdLife Suomi ja Oriolus ry pitävät kaavaehdotuksen suurimpana puutteena riittämätöntä vaikutusten arviointia muuttavaan linnustoon. Maan- Kaavaa varten on laadittu linnustoselvitys, jossa tarkastellaan potentiaalisia alueita suhteessa olemassa olevaan tietoon linnustosta sekä linnuston maakunnallisiin erityispiirteisiin. Selvitys laaditaan yhteistyössä Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus ry:n kanssa. Maakuntaliitto katsoo, että sen olemassa olevaan lähtötietoon perustuva linnustoselvitys on riittävä. Viranomaiset ovat neuvotteluissa jakaneet tämän näkemyksen. Olemassa olevaa tietoa on kerätty linnustoselvitykseen seuraavasti (Linnustoselvitys s. 4-5): Tässä selvityksessä käytetty aineisto on saatu peto lintujen rengastustietojen pohjalta rengastustoimistosta luonnontieteellisestä keskusmuseosta, kaakkureiden osalta BirdLife Suomen kaakkurivastaavalta Kalevi Eklöfiltä sekä UHEX tietokannasta. Uhanalaista linnustoa koskevia paikkatietoja on saatu myös ELYkeskuksen hallinnoimasta UHEX tietokannasta. Lisäksi Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry on luovuttanut valtakunnalliseen Tiira-havaintotietokantaan kerätyt Etelä-Savon tuulivoima selvitysalueita koskevat satunnaishavainnot käytettäväksi tässä selvityksessä. Yhdistyksen aktiiviset lintujen muuttoon perehtyneet jäsenet (Pekka Heikkilä kysynyt myös monien muiden näkemyksen, Miika Suojarinne ja Jari Kontiokorpi, sekä Keski-Suomen lintutieteellisestä yhdistyksestä Jukka Virtanen) antoivat tietoa tärkeimpinä pitämistään lintujen muuttoreiteistä, levähdys- ja kerääntymäalueista sekä uhanalaisten lajien tunnetuista pesimäalueista. IBA-, FI- NIBA- ja linnustonsuojelualueet on esitetty karttaliitteessä suhteessa tuulivoimasuunnittelualueisiin. Tässä selvityksessä on esitetty tiedot, jotka ovat olennaisia tuulivoimasuunnittelualueiden kannalta, muut Etelä-Savon alueen linnustotiedot eivät ole näkyvissä. Tarkkoja reviiritietoja ei ole suojelullisista syistä esitetty. Lajikohtaiset turva-alueet ja erityistä suunnittelua ja seurantaa vaativat alueet on rajattu lajien vaatiman suojaetäisyyden ja mahdollisesti tärkeiden saalistus ja lentoreittien perusteella. Aineisto perustuu arkistohavaintoihin, joita harrastajat ja tutkijat ovat ilmoittaneet. Kohdennettuja maastoselvityksiä ei ole tätä linnustoselvitystä varten tehty. Luvussa kolme on kuvattu suunnittelualueiden suhdetta paikalliseen linnustoon. Samassa on esitetty mahdolliset tarpeet tarkempiin maastossa tehtäviin selvityksiin kunkin alueen osalta. Selvityksen tietoja kaavassa on hyödynnetty siten, että muuttolintujen osalta selvityksen mukaiselle päämuuttoreitille maakunnan kaakkoisosaan ei ole osoitettu lainkaan tuulivoima-alueita maakuntakaavaan ja muiden muuttolinjojen osalta on annettu aluekohtaiset linnostomääräykset. Samoin on menetelty pesimälinnuston osalta. Esim. lausunnossa mainitun kaakkurin osalta on annettu suunnittelumää-

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-SAVON LIITTO MTK-ETELÄ-SAVO RY. TOIMINTAKERTOMUS 2014 20.3.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan katsaus vuoteen 2014. 3 Toiminnan tarkoitus.. 4 Johtokunta, valiokunnat ja toimihenkilöt.

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry LIITE 28. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava Ehdotus nähtävillä 12.12.2013 14.1.2014, Savonlinnan kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja muistutuksista Lausuntopyynnöt: 1. Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.

82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti. 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9. 82129133-03 Merikarvian Korpi-Matin OYK, palauteraportti Merikarvian Korpi-Matin osayleiskaava PALAUTERAPORTTI 2. osayleiskaavaehdotus 2.7.-25.8.2014 VIRANOMAISLAUSUNNOT VASTINEET 30.9.2014 1) Pääesikunnan

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 Tekijät: Aleksis Klap,

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Ehdotus 17.11.2014 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus Sarja A:37 ISBN 978-951-766-173-7 (nide) ISBN 978-951-766-174-4 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta.

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta. Diaarinumero Varsinais-Suomi 20.3..2012 VARELY/26/07.04/2011 Fingrid Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot