ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE"

Transkriptio

1 mkhall (61) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei ollut huomautettavaa... 2 Kunnat, jotka eivät jättäneet lausuntoa... 2 Enonkosken kunta... 2 Heinäveden kunta... 2 Puumalan kunta... 3 Savonlinnan kaupunki... 3 Valtion viranomaisten ja laitosten palaute... 4 Etelä-Savon ELY-keskus... 4 Pohjois-Savon ELY-keskus... 7 Museovirasto... 8 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Pääesikunta, logistiikkaosasto Metsähallitus Itä-Suomen AVI Metsäkeskus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes Naapuriliittojen ja kuntien palaute Keski-Suomen liitto Pohjois-Savon liitto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto...15 Kymenlaakson liitto...15 Energialan toimijoiden palaute...15 Fingrid Oyj...15 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy...15 TuuliSaimaa Oy...16 Järvi-Suomen energia Oy...17 Muiden lausunnon antaneiden palaute...17 MTK Etelä-Savo...17 Metsänomistajien liitto, Järvi-Suomi...18 Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri...20 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy...21 Etelä-Savon kauppakamari...22 Osallisten muistutukset... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Enonkoski, Enonkosken kk tv Heinävesi, Kangasmäki tv Puumala, Konnalamminmäki tv Savonlinna, Pihlajaniemi tv Savonlinna, Savonrannan kk tv Savonlinna-Enonkoski, Laukunkangas tv Kaavaehdotuksesta pyydettiin lähetetyin lausuntopyynnöin lausuntoa 67 taholta. Määräaikaan ( ) saapui 31 lausuntoa. Lisäksi muutama lausunto saapui myöhässä. Myös niihin on annettu vastine. Kaavaehdotus oli nähtävillä Nähtävilläoloaikana muistutuksia saapui seuraavasti: Enonkoski, Enonkosken kk tv1.900 Heinävesi, Kangasmäki tv2.902 Puumala, Konnalamminmäki tv Savonlinna, Pihlajaniemi tv Savonlinna, Savonrannan kk tv Savonlinna-Enonkoski, Laukunkangas tv Heinävesi, Sarvikumpu-Sopakko tv2.903 ja Kilpimäki tv2.904 Pieksämäki, Niinimäki tv Savonlinna-Enonkoski, Syvälahti-Hanhijärvi tv yhteensä 5 muistutusta yhteensä 11 erilaista muistutusta, joista yhtä on lähetetty 149 kertaa erikseen allekirjoitettuna ja postitettuna, yhtä on lähetetty 6 kertaa erikseen allekirjoitettuna ja postitettuna. Lopuista yhdeksästä muistutuksesta usean tekijä on jättänyt kaksi erilaista muistutusta. Muistutuksia on osoitetietojen perusteella 108 kotitaloudesta. yhteensä 3 muistutusta yhteensä 4 erilaista muistutusta, joista yhtä on lähetetty neljä kertaa erikseen allekirjoitettuna ja postitettuna. yhteensä 1 muistutus yhteensä 2 muistutusta Ei muistutuksia

2 mkhall (61) LAUSUNTO VASTINE Etelä-Savon kuntien palaute Kunnat, joilla ei ollut huomautettavaa Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Rantasalmi, Sulkava Merkitään tiedoksi. Kunnat, jotka eivät jättäneet lausuntoa Kangasniemi Enonkosken kunta Kunnaninsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksen ja toivoo kaavoituksen edesauttavan tuulivoimapuiston syntymistä myös Enonkosken kunnan Laukunkankaan alueelle. Samalla lautakunta esittää, että tuulivoimapuistojen sijoituksessa tulee huomioida maisemalliset arvot riittävän hyvin, kuten Laukunkankaan tuulivoimapuiston osalta on tehty. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta esittää, että varsinainen voimaloiden lukumäärä päätettäisiin paikallisesti lupaprosessin yhteydessä. Maakuntakaavassa osoitetaan soveltuvia alueita tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun ja voimaloiden määrä ja tarkempi sijoittelu ratkaistaan yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjalta. Heinäveden kunta Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Etelä-Savon 1.vaihemaakuntakaavanehdotuksesta, mutta kunnanhallitus esittää, että mikäli jatkossa tulee vielä maanomistajien esittämiä muistutuksia, ne tulee ottaa huomioon valmistelussa, kuten Heinäveden reitin vaikutus ja muut ympäristö- ja maisema-asiat. Merkitään tiedoksi.

3 mkhall (61) Puumalan kunta Etelä-Savon 1.vaihemaakuntakaavaehdotukseen tulee Puumalan kunnan osalta liittää taustaselvityksissä tutkittu Sahanlahden ympäristö tuulivoimalle soveltuvana alueena, tietyin rajoittein. Muilta osin Puumalan kunnalla ei ole huomautettavaa ko.kaavaehdotuksesta. Tuulivoima-alueiden osoittamista Sahalahden alueelle on tutkittu kaavaprosessin aikana. Maakuntahallituksen antamaan valmisteluvaiheen vastineeseen viitaten tuulivoima-alueen osoittamiselle maakuntakaavassa Sahalahden ympäristöön ei ole maisemallisia edellytyksiä. Savonlinnan kaupunki (Lausunto saapunut myöhässä ) Savonlinnan kaupunki esittää, että - vaihekaavaan otetaan mukaan kaikki tuuli voimaselvityksessä ja kaavaselostuksessa esitetyt potentiaaliset alueet Savonlinnasta. Mahdollisten hankkeiden ja tarkemman jatkosuunnittelun yhteydessä yleiskaavoituksessa ja YVA-menettelyssä selvitetään ja ratkaistaan onko hanke kyseiselle alueelle toteutettavissa, - vaihekaavaratkaisun tulee olla johdonmukainen maakuntaliiton tekemien omien selvitysten kanssa, - tuulivoimapuiston maisemallisia vaikutuksia pystytään aidosti selvittämään vasta hankekaavoituksen yhteydessä, kun tiedetään tarkasti mihin ja minkä kokoisia tuulivoimaloita alueelle aiotaan oikeasti sijoittaa, - maakuntakaavan tulee ohjata jatkosuunnittelua, ei rakentamista, - seudullisen tuulivoimahankkeen alarajan on oltava yhtenevä YVA-lainsäädännön kanssa. Alle 10 voimalan hanke ei pääsääntöisesti vaadi YVA-menettelyä. Alle 10 voimalan hankkeet tulee määritellä paikallisiksi, - myös tuulivoimarakentamisen osalta maakuntakaava tulee olla mahdollistava, ei rajoittava. Maakuntakaavan tehtävänä on tuulivoiman osalta osoittaa tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita, sovittaa niiden käyttö yhteen muun maankäytön kanssa ja ohjata tuulivoimatuotantoa kokonaisuutena. Kaavaprosessin edetessä kaavan selvityksiä ja vaikutusten arviointia on täsmennetty ja kaavaehdotuksessa on osoitettu se tuulivoimapotentiaali, joka kaava-aineistojen perusteella voidaan katsoa täyttävän MRL:n ja VAT:n asettamat vaatimukset sekä maakuntavaltuuston linjauksen siitä, että Etelä-Savossa tuulivoima on metsäenergiatuotantoa tukeva energiamuoto, joka toteutetaan maakunnan järvimaiseman arvot turvaten. Kaavaratkaisu on maakuntaliiton näkemyksen mukaan tehtyihin selvitykseen peilaten johdonmukainen. Maakuntaliitto on yhtä mieltä siitä, että vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa pystytään riittävän tarkasti suunnittelemaan voimaloiden sijoittamispaikkoja ja niiden vaikutusta ympäristöönsä. Tästä riippumatta maakuntakaavaratkaisussa tulee jatkosuunnitteluun osoitettavat tuulivoima-alueet rajata siten, että maakuntakaavan yleispiirteisten selvitysten perusteella voidaan arvioida alueiden jatkosuunnittelun mahdollisuudet kestäviksi. Seudullisen tuulivoimahankkeen rajan osalta viitataan maakuntahallituksen valmisteluvaiheen vastineeseen, jossa todettiin seuraavaa: Maakuntaliitto katsoo, että 7 voimalan raja yhdistettynä maakuntakaavan yleismääräykseen turvaa riittävässä määrin maiseman erityispiirteiden säilymisen maakunnassa. Maakuntaliitto katsoo, että mm. maisema-arvojen turvaaminen saattaa edellyttää keskeisten vesistöalueiden ympäristössä YVA-asetuksen 10 voimalan tai 30 MW:n tuulipuistoja pienempienkin suunnitelmien yhteydessä erityistä suunnittelutarkkuutta ja pitää tämän vuoksi 7 voimalan rajaa yhdistettynä maakuntakaavan yleismääräykseen tarpeellisena ja perusteltuna ratkaisuna. Maakuntakaavaratkaisu mahdollistaa tuulivoiman jatkosuunnittelu laajemmassa mitassa kymmenellä alueella ja lisäksi mahdollistaa seudullisuuden raja-arvoa pienempien tuulivoima-alueiden jatkosuunnittelun yleismääräyksen reunaehdot huomioiden. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan kaavaratkaisu antaa hyvät mahdollisuudet tuulivoiman kestävään suunnitteluun maakunnassa.

4 mkhall (61) Valtion viranomaisten ja laitosten palaute Etelä-Savon ELY-keskus (Lausunto saapunut myöhässä ) Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa maakuntakaavoitukselle on asetettu velvoite osoittaa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet rannikko- ja tunturialueiden lisäksi myös sisämaassa. Tavoitteisiin sisältyy määräys sijoittaa voimalat ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Etelä-Savon maakuntaliiton syksyllä 2011 käynnistämä tuulivoimaa koskeva 1. vaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tavoitteena on selvittää maakuntatasolla yleiset edellytykset tuulipuistojen sijoittumiselle ja osoittaa selvitysten perusteella tuulipuistoiksi parhaiten soveltuvat alueet. Kaavaehdotuksessa osoitetaan yhteensä kymmenen potentiaalista tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta. Kohteista kaksi Heinäveden Kilpimäki ja Pieksämäen Niinimäki ovat kokonaan uusia alueita, jotka on otettu kaavaan maanomistajan toivomuksesta. Heinäveden Kangasmäen ja Sarvikumpu-Sopakko -alueen sekä Puumalan Konnalamminmäen rajauksia on muutettu luonnosvaiheen jälkeen ja aiemmin luonnosvaiheessa selvityksissä mukana olleet Enonkosken kirkonkylän ympäristö, Savonlinnan Savonrannan kirkonkylän ympäristö sekä Savonlinnan Pihlajaniemi on otettu uudelleen kaavatarkasteluun. Rantasalmen Parkumäen alue ja Heinäveden Kangaslamminmäki on poistettu luonnosvaiheen jälkeen kaavasta kokonaan. Luonnosvaiheen mukaisina ehdotuksessa ovat säilyneet Savonlinnan ja Enonkosken alueelle sijoittuvat Laukunkangas ja Syvälahti-Hanhijärvi, joissa kummassakin on vireillä maakuntakaavan myötä etenevä hankeyleiskaavoitus. Kaavaehdotus mahdollistaa teoriassa enimmillään 239 noin kolmen megawatin tuulivoimalan sijoittamisen Etelä-Savoon. Kaavaratkaisu toteuttaa sekä kansallista energia- ja ilmastopolitiikkaa että Itä-Suomen bioenergiaohjelman tavoitteita. Selvitykset ja vaikutusten arviointi Kokonaan uusina alueina kaavaan lisättyihin Heinäveden Kilpimäkeen ja Pieksämäen Niinimäkeen on maanomistajan toimesta laadittu muihin kohteisiin laadittuja vastaavat selvitykset, joiden perusteella kohteet on otettu mukaan kaavaehdotukseen. Myös vaikutusten arviointi on pyritty

5 mkhall (61) tekemään vertailukelpoisesti kaikkien alueiden osalta. Kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty lisäämällä aihetta käsittelevään kaavaselostuksen osioon kaavan mahdollistaman rakentamisen aiheuttamien vaikutusten arviointi Natura verkostoon (Pieksämäen Niinimäki) sekä täydennetty linnustovaikutusten arviointia sääksen rengastus- ja pesimätietojen pohjalta. Lisäksi on täydennetty ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, tietoliikenteeseen sekä kulttuuriympäristöihin ja maisemiin kohdistuvia vaikutusarviointeja. Myös vaihemaakuntakaavan vaikutukset naapurimaakuntien maankäyttöön on huomioitu kaavaehdotuksen selostuksessa. Kaavaselostukseen on lisätty uusi kohta 6.1 Maakuntakaavan rooli tuulivoimaa suunniteltaessa ja oikeusvaikutukset, jossa esitellään mm. kaavan suhdetta yksityiskohtaisempaan suunnitteluun sekä sen oikeudellisia vaikutuksia maankäyttöön. ELY-keskus katsoo tämän täydennyksen erittäin tarpeelliseksi ja etenkin maanomistajien kannalta hyödylliseksi. Kaavaratkaisu Kaavaehdotukseen nostettuihin uusiin alueisiin ja kalasääskeen liittyen ELY-keskus esittää seuraavaa: o Enonkosken kirkonkylän läheisyyteen sijoittuvan tuulivoimaloiden alueen lounaisosaan sisältyy laaja valtiolle ostettu Metso-kohde, joka tulee poistaa rajauksesta. o Sääksen pesimätietojen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin (maakuntaliiton vastine) viitaten ELY-keskus huomauttaa, että Niinimäen alue Pieksämäellä on Sulkavan Iiniemen ja Heinäveden Valamon tavoin sääksen käytössä olevien pesien ympäröimä. Niinimäen tuulipuistoalueen koillisreunalla on sääksen pesä. Lisäksi alueen ympäristössä on useita sääksen pesiä. Näistä kolme on alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloiden alueen rajauksesta. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee siten kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tuulivoimalat tulevat riittävän etäälle sääksen pesistä, mikä on huomioitu kaavaehdotuksessa linnustoa koskevalla erityismääräyksellä. Vaihtoehtona on alueen jättäminen pois maakuntakaavasta. o Laukunkankaan alueen tarkemmassa suunnittelussa on tarpeen ottaa huomioon erityisesti sääkselle aiheutuvat vaikutukset, eli linnustoa koskeva erityismääräys tulee liittää myös Laukunkankaan o alueelle. Myös Kilpimäen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on linnusto (kuukkelihavaintoja) huomioitava lisäämällä alueelle linnustoa koskeva erityismääräys. Vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueiksi osoitettaville potentiaalisille kohdealueille on laadittu 13-kohtainen kriteeristö, jonka tehtä- Metso-kohde Rajausmuutos Tehdään esitetty rajausmuutos (kts. kuva yllä). Niinimäen ympäristön kalasääskihavainnot on huomioitu antamalla alueella jatkosuunnittelua ohjaava linnustomääräys. Lausunnossa viitattujen Iiniemen ja Valamon osalta näillä alueille useampi kriteeri ei täyttynyt, joten niiden jääminen kaavaratkaisun ulkopuolelle ei johdu yksin linnustosta. Lisätään linnustomääräys koskemaan myös Laukunkankaan ja Kilpimäen alueita.

6 vänä on ehkäistä tuulivoiman haitallisimmat vaikutukset ohjaamalla rakentaminen sinne, missä tuulivoimasta häiriintyviä kohteita on mahdollisimman vähän ja toisaalta teknistaloudelliset edellytykset puiston rakentamiselle ovat hyvät. Luonnosvaiheessa tuulivoima-alueen etäisyysvaatimukseksi suurjänniteverkosta oli asetettu yksi kilometri (kriteeri 3), mikä rajasi turhaan muutoin kelvollisia kohteita pois kaavasta. Ehdotusvaiheessa enimmäisetäisyys on muutettu 10 kilometriksi, mikä on mahdollistanut mm. Pihlajaniemen alueen lisäämisen kaavaan. ELYkeskus katsoo kaavan kriteeristön riittäväksi ja tarkoituksenmukaiseksi sekä haittavaikutusten minimoimisen että tuulivoiman edistämisen näkökulmasta. ELY-keskus haluaa kuitenkin edelleen korostaa vaihemaakuntakaavan luonnon- ja järvimaiseman erityispiirteitä koskevan kriteerin 7 merkitystä. Etelä-Savossa kansallispuistot ja rantojensuojeluohjelman alueet muodostavat järvimaiseman erityispiirteiden vaalimisen kannalta arimman alueen ja samalla vesistöaluekokonaisuuden erityispiirteiden kannalta keskeisen ydinalueen. Tuulivoimapuistojen alueita osoitettaessa on huolehdittava siitä, että niiden vaikutus näillä alueilla olisi mahdollisimman vähäinen. Useimmissa tapauksissa voimaloiden sijoittelulla voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vielä vähentää maisemaan kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Maakuntakaavan aluerajauksia tehtäessä tulee olla varmuus siitä, että niillä kohteilla, joilla tähän on tarvetta, se on myös käytännössä mahdollista ja toteutettavissa. Kriittisimmät tuulipuistoalueet järvimaiseman kannalta ovat Laukunkankaan ja Pihlajaniemen alueet. Tuulipuistoalueiden vaikutukset maisemaan Linnansaaren kansallispuistossa ja yleensä Haukiveden alueella ovat edelleen esitettyjen selvitysten valossa merkittävät. Lisäksi Joutenvesi-Pyyveden rantojensuojeluohjelman alue ja syväväylä ulottuvat kohtisuoraan ja lähimmillään vain kilometrin etäisyydelle Enonkosken kirkonkylän ympäristön tuulivoima-alueesta. Kangasmäen uudelleen muotoillulla tuulivoima-alueella on haitallisia vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaan Heinäveden kirkonkylän maiseman (RKY ja VAT) taustamaisemassa. Maisema-arvojen säilyminen edellyttää kirkonkylän maisema-alueen dominantin, Heinäveden kirkon, aseman säilyttämistä hallitsevana laivareiteiltä avautuvien maisemien sektoreissa. Samantyyppistä vaikutusta on Savonrannan kirkonkylän ympäristön tuulivoimaloilla kirkonkylän koskimaiseman ja Linnosaaren maisemien taustamaisemissa. Haitallisia vaikutuksia arvotettuihin alueisiin tulee vähentää rajaamalla tuulivoima-alueet arvotettujen maisemaalueiden tärkeiden näkösektorien ulkopuolelle ja varmistamalla yksityiskohtaisessa suunnittelussa haitallisten vaikutusten minimointi. ELY-keskus esittää vaihekaavan yleismääräykseen lisättäväksi, että tuulivoimarakentamisen suunnittelussa on Vuoksen vesistöalueella mkhall (61) Maakuntakaavaratkaisun tueksi on laadittu erillinen näkemäanalyysi, jossa on pyritty tarkastelemaan esitettävien alueiden voimaloiden teoreettisen enimmäismäärän näkymistä ja vaikutuksia ympäristöönsä. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan analyysin perusteella voidaan päätellä, että tuulivoiman jatkosuunnittelu on kullakin alueella mahdollista kun yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tehdään riittävän laadukkaat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Tätä ohjaamaan on Laukunkankaan, Kangasmäen, Konnalamminmäen ja Pihlajaniemen alueille annettu maisemaa koskeva erityismääräys sekä alueita on rajattu kaavaprosessin aikana suhteessa prosessin alkuvaiheen rajauksiin juuri maisemallisista syistä. Vastaava maisemamääräys lisätään myös Enonkosken ja Savonrannan kirkonkylän ympäristön tuulivoima-alueille. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan erityismääräys ( Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemaalueiden läheisyys ) varmistaa maakuntakaavan yleispiirteisyystaso huomioiden riittävästi yksityiskohtaisessa suunnittelussa haitallisten vaikutusten minimoinnin. Poistetaan Kangasmäen alue kaavasta. Kaavaehdotuksen yleismääräys on muodossa Tuulivoimaa suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä luonnonympäristöön, kulttuuriperintöön, maisemaan, kohdistuvat vaikutukset ja pyrittävä ehkäisemään näihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntymistä. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan niin kaavaratkaisussa yleisesti kuin em. yleismääräyksessä on jo huomioitu VAT:n Vuoksen vesistöaluetta koskevat erityistavoitteet ja jalostettu niitä eteenpäin. Maakuntakaavan yksi tehtävä on MRL:n mukaan huolehtia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

7 mkhall (61) otettava huomioon järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön erityispiirteet (valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yleistavoite 4.7). huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista sekä sovitetaan ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Pohjois-Savon ELY-keskus (Lausunto saapunut myöhässä ) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen "Liikenne- ja infrastruktuuri" -vastuualue (myöhemmin liikennevastuualue) esittää lausuntonaan tuulivoimaa käsittelevästä Etelä-Savon 1.vaihemaakuntakaavaehdotuksesta seuraavaa: Vaihekaavamaakuntakaavan vaikutustarkastelussa on käsitelty tuulivoimaloiden vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Tuulipuistojen sijoittelussa on otettu huomioon liikenneviraston ohjeistuksessa suositellut etäisyydet maantieverkkoon. Liikenneturvallisuuteen ja suojaetäisyyksiin liittyvät näkökohdat korostuvat maantieverkon osilla valtatiellä 23 ja kantatiellä 62, joissa tuulipuistoalueet sivuavat maanteitä. Vaikka alueiden valintaan ja sijoittamiseen liittyvissä tarkasteluissa on etäisyysvaatimukset huomioitu, on kaavaselostuksen luonnoksen kohtaan "4.2 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset" tarpeen täydentää liikennevastuualueen konsultointia koskeva suunnittelumääräys, kuten liikennevastuualue jo vaihekaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa on esittänyt. Siitä tulisi ilmetä, että yksityiskohtaisemman kaavoituksen tai muun suunnittelun käynnistyessä sellaisissa kohteissa, joissa voimalaitoksen etäisyys maantiehen on 300 m tai vähemmän, tulee ennen toimenpiteitä olla hyvissä ajoin yhteydessä Pohjois-Savon ELYkeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueeseen, jotta tuulivoimalaitoksen ja maantien yhteensovittamisen kannalta tarpeellinen harkinta ja selvitykset suoritetaan riittävän alkuvaiheessa. Vaikka lainsäädäntö tätä ilman kaavamääräystäkin edellyttää, niin täydennys on tuulivoimatoimijoille tarpeellinen suunnittelun käynnistymisvaiheen muistutus liikenteellisten seikkojen varhaisesta huomioon ottamisesta. Liikenneturvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten ohella on tuulivoimahankkeiden yhteydessä tarve tiedostaa uusien liittymien rakentamistarve tai olemassa olevien liittymien parantamistarve ja/tai käyttötarkoituksen muuttamistarve, mitkä kaikki ovat maantielain mukaisen luvan edellyttäviä toimenpiteitä. Lisäksi isot, pitkät ja painavat erikoiskuljetukset vaativat kuljetusreittien hyvää ennakkosuunnittelua ja mahdollisesti toimenpiteitä laajemmaltikin maantieverkolla. Suunnittelumääräyksellä voidaan varmistaa ajoissa myös näiden seikkojen huomioon ottaminen ja riittävä vuoropuhelu. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueella ei ole muuta huomautettavaa. Viitaten maakuntahallituksen valmisteluvaiheen vastineeseen, tulee Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen konsultointi huomioitua yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa suoraan maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n ja maankäyttöja rakennusasetuksen 22 :n perusteella, eikä lain sisältöä ole tarpeen toistaa suunnittelumääräyksessä. Lisäksi koko maakuntakaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä on huomioitu liikenneturvallisuus yhtenä jatkosuunnittelun erityisesti selvitettävänä asiana.

8 mkhall (61) Museovirasto (Lausunto saapui myöhässä ) Etelä-Savon maakuntaliitto on pyytänyt lausuntoa Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Museovirasto on käsitellyt asian erityisistunnossaan Vaihemaakuntakaava koskee tuulivoimaa. Siinä annetaan koko maakuntakaavaa koskeva yleismääräys tuulivoiman sijoittamiselle sekä osoitetaan omalla kaavamerkinnällään siihen kuuluvin määräyksin maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet. VAIKUTUKSET RAKENNUSPERINTÖÖN JA KULTTUURIMAISE- MAAN Maakuntakaavassa tutkittujen, soveltuvien maakunnallisten tuulivoimaloiden alueiden määrä on kasvanut kymmeneen, kun niitä oli luonnosvaiheessa seitsemän. Myös aluevarausten sijaintia ja laajuutta on eräin osin muutettu. Kangasmäen tuulivoimala-alueen uudelleen muotoilu on lisännyt olennaisesti näkymävaikutuksia Kermajärvelle Heinäveden reitin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan. Kaavaratkaisussa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varmistaa, että tuulivoimalat sijoitetaan näkymiä minimoiden ja heikentämättä kirkon hallitsevaa asemaa vesistömaisemassa. Kangasmäen, Konnalamminmäen, Syvälahden Hanhijärven, Niinimäen ja Pihlajamäen tuulivoima-alueita koskeva kohdekohtainen erityismääräys huomioi valtakunnallisiksi ja maakunnallisiksi arvotettujen rakennettujen kulttuuriympäristöjen läheisyyden. Määräys on tarpeellinen ja esitetyssä muodossaan tyydyttävä. Tunnettuja muinaisjäännöksiä, esimerkiksi maakunnan kalliomaalauksia, koskevien tuulivoimala-alueiden maisemavaikutusten käsittelyä on täydennetty kaavaselostuksessa asianmukaisesti. ARKEOLOGISEN KULTTUURIPERINNÖN SELVITYKSET Kohdekohtaisessa erityismääräyksessä edellytetään muinaisjäännösten suojelun turvaamista yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vain Savonlinnan Pihlajaniemen tuulivoimaloiden alueella, joilla tiedetään entuudestaan sijaitsevan arkeologista kulttuuriperintöä, ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita. Huomattakoon, että myös muilla tuulivoimaloiden alueilla saattaa sijaita Merkitään tiedoksi.

9 mkhall (61) ennestään tuntemattomia, vielä kartoittamattomia, muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä kuten esim. kaavan valmisteluvaiheen aikana löytynyt Enonkosken Tontonmäen historiallisen ajan viljelyröykkiöalue osoittaa. Koska vaihemaakuntakaavan perusselvityksiin ei ole sisältynyt arkeologisen kulttuuriperinnön maastoinventointeja, tulee riittävät inventoinnit tehdä yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Vaihekaavan yleismääräyksen tulee ohjata näiden muinaisjäännöksiä (arkeologista kulttuuriperintöä) koskevien selvitysten tekemiseen. Yleismääräystä tulee vielä selkiyttää tältä osin. Tuulivoimarakentamisen yleismääräystä on täydennetty siten kuin Museovirasto esitti kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä (lausunto dnro 789/303/2012). Kulttuuriympäristöjen arvojen, mukaan lukien vedenalaisen kulttuuriperinnön, huomioon ottamista edellytetään täydennetyssä määräyksessä nyt myös teknisen huollon ja sähkönsiirron suunnittelun yhteydessä. Koko maakuntakaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä määrätään, että tuulivoimaa suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä mm. kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset ja pyrittävä ehkäisemään näihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntymistä. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan kulttuuriperintö kattaa ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntynyttä henkisen ja aineellisen perinnön mukaan lukien muinaisjäännökset, eikä tämän vuoksi määräystä ole maakuntaliiton näkemyksen mukaan tarvetta muuttaa. KRITEERITAULUKKO JA ARKELOGINEN KULTTUURIPERINTÖ Sovellettu kriteeristö on sinällään asianmukainen arvioitaessa tutkittujen tuulivoimala-alueiden soveltuvuutta suhteessa arkeologiseen kulttuuriperintöön, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaisemaan. Arkeologisen kulttuuriperinnön pohjatietona on käytetty Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin kohdetietoja tiedossa olevista muinaisjäännöksistä. Muinaisjäännösten osalta kriteerin käyttöä ja johtopäätöstä onkin pidettävä vasta alustavana, sillä riittäviä ajanmukaisia arkeologisia selvityksiä ei maakunnallisiksi osoitettuilta tuulivoima-alueilta ole ollut käytettävissä. Kaavaselostuksen sivulla 25 olevassa Etelä-Savon muinaisjäännöksiä kuvaavassa kartassa esitetty kohteiden jaottelu on harhaanjohtava, eikä sille ole perusteita. Kiinteä muinaisjäännös -merkintää tulee käyttää kaikkiin kohteisiin. Sivun 25 kartta on suora kopio voimassa olevan vahvistetun Etelä-Savon maakuntakaavan asiakirjoista (Kaavaselostus, Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 98:2009 ja Kohdeluettelo, Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 97:2009) ja siinä on käytetty voimassa olevan maakuntakaavan periaatteiden mukaisia termejä. Karttaa ei ole maakuntaliiton näkemyksen mukaan syytä muuttaa. MAAKUNTAMUSEON KUULEMINEN Maakuntakaavassa ja siinä osoitetun maankäytön yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon Savonlinnan maakuntamuseon asiantuntemus oman toimialueen arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun asiantuntijaviranomaisena. Merkitään tiedoksi.

10 mkhall (61) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto on lausunut Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston osalta Tässä vaiheessa Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole asiaan lausuttavaa. Merkitään tiedoksi. Pääesikunta, logistiikkaosasto Ei huomautettavaa Merkitään tiedoksi. Metsähallitus Maakuntakaavaehdotus ja sitä varten valmistellut selvitykset vaikuttavat perusteellisilta. Metsähallituksella ei ole huomautettavaa ehdotukseen. Metsähallituksella on vähäisessä määrin maata hallinnassaan seuraavilla alueilla: Metsätalouden maata alueilla: Heinävedellä 1.900, ja Savonlinnassa Pieksämäellä Luontopalveluiden alueita: Enonkoskella Merkitään tiedoksi. Itä-Suomen AVI Etelä-Savon vaihemaakuntakaavalla täydennetään voimassa olevaa maakuntakaavaa tuulivoima-alueeksi soveltuvien alueiden osalta. Etelä-Savossa tuulipotentiaali keskittyy suurten järvien ympäristöihin, jotka ovat myös samalla kulttuurimaisemallisesti merkittäviä alueita, mutta osa myös matkailun, loma-asumisen ja virkistyskäytön alueita. Itä-Suomen aluehallintovirasto pitää oikeana, että kaavaratkaisussa on lähdetty siitä, ettei tuulivoimatuotantoa ohjata keskeisimmille vesistömaiseman kannalta merkittäville alueille. Kaavassa on esitetty 10 maakunnallista tuulivoima-aluetta, joiden kooksi on määritelty vähintään seitsemän suurvoimalan muodostama kokonaisuus. Tätä pienemmät tuulivoima-alueet voidaan toteuttaa ilman

11 maakuntakaavamerkintää. Maakuntakaavan lähtökohtien tarkastelu ja vaikutusten arviointi on tehty varsin monipuolisesti huomioiden myös väestö ja rakennettu ympäristö sekä tuulivoiman vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Kaavaratkaisun pohjaksi on laadittu useita selvityksiä ja käytetty runsaasti lähdemateriaalia, joiden perusteella on laadittu monipuoliset kriteerit potentiaalisten tuulivoima-alueiden valinnalle. Liitetaulukkona esitetty aluevertailu kriteereiden täyttymisestä on selkeä ja informatiivinen. Koko maakuntakaava-aluetta koskevalla yleismääräyksellä on annettu reunaehdot jatkosuunnittelulle. Yleismääräyksen perusteella tuulivoimaa suunniteltaessa on selvitettävä myös asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen kohdistuvat vaikutukset sekä pyrittävä ehkäisemään näihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntymistä. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan yleismääräys määrää jatkosuunnittelua siten, että myös mahdolliset tuulivoiman terveyshaittavaikutukset tulevat arvioiduksi tulevassa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja huomioiduksi lupamenettelyssä. Kaavaehdotuksessa merkittävimmiksi ihmisiin kohdistuviksi vaikutuksiksi on tunnistettu ääni- ja välkevaikutukset sekä turvallisuushaittana tuulivoimaloiden jäänmuodostus. Vaikutusten arvioinnissa on otettu kantaa melun leviämiseen voimaloiden lähellä oleviin kiinteistöihin sekä välkevaikutusten hallintaan. Kaavaehdotuksessa asutuskeskusten, asutuksen ja loma-asutuksen kriteerinä on käytetty 1000 m etäisyyttä lähimpiin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, mutta esitetyn alueen sisällä voi olla yksittäisiä asuinrakennuksia, jotka erityisesti tulisi huomioida yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Melun ja suojaetäisyyksien osalta sosiaali- ja terveysministeriö on viimeaikaisissa ympäristöministeriölle antamissaan lausunnoissaan esittänyt näkemyksenään, että maakuntakaavoituksessa tuulivoimaalueiden suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulisi olla 2 km. Sosiaalija terveysministeriö on perustellut tätä sillä, että tuulivoimaloiden tuottaman pienitaajuisen melun terveyshaitoista on vielä erittäin vähän tietoa ja esimerkiksi Englannissa on jouduttu sulkemaan tuulivoimapuisto melun häiritsevyyden takia, vaikka lähimpään asutukseen oli 2 km. Näkemyksensä sosiaali- ja terveysministeriö perustaa myös siihen, että tulevaisuudessa tuulivoimalat tullevat olemaan suurempia kuin nykyisin arvioinnissa käytetyt 3 MW voimalat, jolloin niiden aiheuttamat haitatkin korostunevat. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa olisi voitu tuoda esille enemmän myös tuulivoiman positiivisia vaikutuksia. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen harkitusti sijoitetuilla tuulivoimaalueilla vähentää merkittävästi polton aiheuttamia hiukkaspäästöjä, millä on merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. mkhall (61) Maakuntakaavamerkinnät toimivat jatkosuunnittelun pohjana. Maakuntakaavan yleispiirteisellä suunnittelutasolla on tutkittu, että alueet soveltuvat jatkosuunnitteluun. Yksityiskohtaisemmassa hankesuunnittelussa määritellään yksityiskohtaisesti suunniteltavien voimaloiden ominaisuuksien ja suunnitteluhetkellä voimassa olevien melu- ym. ohjearvojen perusteella voimaloiden sijoittuminen suhteessa ympäröivään asutukseen. AVIn esille nostama tuulivoiman yleisen vaikuttavuuden arviointi kuuluu lähinnä yleisempään energia- ja ilmastopoliittiseen keskusteluun. Maakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa on keskitytty maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytettyihin näkökulmiin.

12 mkhall (61) Metsäkeskus Käsiteltyään asiaa alueneuvottelukunnan kokouksessa Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon alueyksikkö lausuu asiasta seuraavaa: Merkitään tiedoksi. Lausunnon viimeisessä kappaleessa esitetty täsmennys lisätään kaavaselostuksen oikeusvaikutustekstiin. Kaavaehdotuksessa on todettu maakuntastrategian linjaus, jonka mukaan uusiutuvista energialähteistä erityisesti puupohjaisen energiatuotannon kehittäminen ja lisääminen on maakunnan runsaiden metsävarojen vuoksi keskeinen tavoite ja että Etelä-Savossa tuulivoima on metsäenergiatuotantoa tukeva energiamuoto, joka toteutetaan maakunnan järvimaiseman arvot turvaten. Metsäkeskus yhtyy maakuntastrategian linjaukseen ja on tyytyväinen siihen, että puupohjaisen energiantuotannon keskeinen merkitys maakunnalle sekä sen mittava kehittämispotentiaali on tuotu selkeästi esille kaavaehdotuksessa. Suhtaudumme silti positiivisesti muihinkin uusiutuviin lähteisiin perustuvan energiantuotannon kehittämiseen ja pidämme tärkeänä turvata tuulivoiman sijoittumismahdollisuudet myös meidän maakuntaamme riittävillä kaavamerkinnöillä. Kuten kaavaehdotuksessa todetaan, toteutuessaan tuulivoimalat voivat energian lisäksi tuoda maakuntaan taloudellista hyötyä maavuokrien ja kiinteistöverojen muodossa. Valtioneuvoston päättämiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyy yleistavoite edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Tuulivoiman osalta määrätään, että maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Energiahuoltoa koskevassa erityistavoitteessa määritellään yhteys- ja energiaverkostojen suunnittelussa huomioitavat, lukuisat seikat (maankäyttö, lähiympäristö, asutus arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet, maisema, maanpuolustuksen, rajavalvonnan ja lentoliikenteen vaatimukset). Lisäksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä edistetään Vuoksen vesistöalueen säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävänä aluekokonaisuutena. Kaavaehdotuksessa kerrotun perusteella tuulivoiman hyödyntämisen kannalta parhaiten soveltuvia alueita on punnittu työssä hyvin monipuolisesti, perusteellisesti ja mielestämme kriittisestikin. Erityisesti on huomioitu tuuliolosuhteiltaan edullisen Vuoksen vesistöalueen maiseman kannalta merkittävimpien alueiden säilyttäminen. Tarkastelun kriittisyyttä kuvaa, että alkuperäisistä tuulisuustietojen perusteella 33 potentiaalisesta alueesta karsiutui työn eri vaiheissa peräti 25 aluetta.

13 mkhall (61) Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa (ISBEO 2020) on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä 1% alueen loppuenergian kulutuksesta on tuulivoimaa. Kansallinen tuulivoimatavoite on 3 % loppuenergian kulutuksesta. Itä-Suomen bioenergiaohjelman mukainen tuulienergiatavoite voitaisiin saavuttaa koko Itä-Suomessa noin 70 tuulivoimalalla. Kaavaehdotuksen mukaisille tuulivoiman sijoittamisen kannalta soveliaille 10 alueelle mahtuisi arviolta enimmillään 240 voimalaa. Tuulivoimalahankkeen toteutuminen edellyttää monen reunaehdon yhtäaikaista toteutumista. Maakuntakaava ei mm. anna oikeutta lunastaa tuulivoimala-alueita, vaan tuulivoimalan sijoittamisesta täytyy päästä maanomistajien kanssa yhteisymmärrykseen sopimusteitse. Myös alueiden tarkemmassa suunnittelussa saattaa ilmetä tuulivoimaloiden sijoittamista rajoittavia tekijöitä. Seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentaminen ei ole mahdollista, ellei sitä osoiteta maakuntakaavassa. Myös pienempien yksiköiden tai kokonaisuuksien sijoittaminen tuulivoimakaavassa esitettyjen alueiden ulkopuolelle voi olla kaavaehdotukseen sisältyvän yleismääräyksen perusteella vaikeaa. Edellisen perusteella metsäkeskus pitää järkevänä, että kaikki seulan läpäisseet 10 tuulivoiman sijoittamiseen soveltuvaa aluetta sisällytetään vaihemaakuntakaavaan. Näin mahdollisille tuulivoimahankkeille on pidemmälläkin tähtäimellä riittävästi soveliaita sijoittumisvaihtoehtoja. Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoittumiseen soveltuvat alueet osoitetaan alueen erityisominaisuutta kuvaavin osaaluemerkinnöin. Kyseessä ei siis ole alueen päämaankäyttöluokkaa osoittava merkintä, vaan tavallisimmin alueet ovat maa- ja metsätalouskäytössä. Kaavaehdotuksen mukaan tuulivoimaloiden rakentaminen ei rajoita maa- ja metsätalouden harjoittamista syntyvien vuokra-alueiden ulkopuolella. Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia on arvioitu vaihekaavan taustaselvityksissä mm. näkemäanalyysillä. Kaavaehdotuksessa viitataan metsien suureen osuuteen maapinta-alasta ja metsien aikaansaamiin luontaisiin näkemäesteisiin maalta käsin maisemaa tarkasteltaessa. Kaavaselostuksessa on syytä tuoda selkeästi esille, etteivät myöskään mahdolliset vaatimukset mainittujen näkemäesteiden säilyttämisestä saa aiheuttaa rajoituksia metsien käytölle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes (lausunto saapui myöhässä )

14 mkhall (61) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) alustavan selvityksen mukaan osoitetuilla alueilla ei nykyisellään sijaitse tuotantolaitoksia tai varastoja, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely olisi laajamittaista toimintaa. Alueilla voi olla kuitenkin pelastusviranomaisen valvonnassa olevia vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia kohteita. Arvioitaessa voimaloista mahdollisesti aiheutuvaa riskiä kemikaaleja käsitteleviin kohteisiin, kyseeseen tulevat tuuliturbiinien kaatumisesta tai rikkoontumisesta (esim. lavan tai sen osan irtoaminen) taikka jään muodostuksesta ja jään sinkoutumisesta aiheutuvat riskit. Erään artikkelin (Wind Turbines and Health, National Collaborating Centre for Environmental Health, January 2010) mukaan tuuliturbiineihin voi muodostua jäätä, joka voi joko pudota suoraan alas tai lentää liikkuvista turbiineista jopa 100 metriä. Saman lähteen mukaan kokonainen lapa voisi lentää 150 metrin etäisyydelle ja osat enimmillään 500 metrin etäisyydelle. Tuuliturbiinit tuleekin sijoittaa riittävän kauaksi vaarallisten kemikaalien varastosäiliöistä ja paikoista. Merkitään tiedoksi. Naapuriliittojen ja kuntien palaute Keski-Suomen liitto Keski-Suomen liitto pitää Etelä-Savon kaavaehdotusta kattaviin selvityksiin perustuvana ja asiantuntevasti laadittuna, eikä liitolla ole huomautettavaa ehdotuksesta. Merkitään tiedoksi. Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon liitto pitää Etelä-Savon 1. aihemaakuntakaavaehdotusta selkeänä ja hyvällä asiantuntemuksella tehtynä sekä kaavan ratkaisuja perusteltuina ja onnistuneina. Pohjois-Savossa on määritelty maakunnallisen tuulivoima-alueen rajaksi Kallaveden ja Rautalammin reitin alueilla 3 kpl suurvoimalaa ja muualla 8 kpl. Pohjois-Savon liitolla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta. Päätös: Maakuntajohtaja teki kokouksessa teknisenä korjauksena tarkennuksen, että Heinäveden alueille mahtuu molempiin noin 20 (korjaus: ei 10) tuulivoimalaa. + Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkitään tiedoksi.

15 mkhall (61) Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Etelä-Savon maakuntakaavaratkaisut tuulivoiman osalta ovat hyvin linjassa Pohjois-Karjalassa tehtyjen tuulivoimaratkaisujen kanssa. Kaavamääräysten osalta Etelä-Savon makuntakaavan kohdekohtaiset erityismääräykset ovat jonkun verran yksityiskohtaisempia Pohjois- Karjalan maakuntakaavaan nähden. Yleisperiaatteena Pohjois-Karjalan maakuntaliitto korostaa tässäkin yhteydessä maakuntakaavan yleispiirteisyyden vaatimusta. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto näkee Etelä-Savon maakuntakaavan antavan hyvät edellytykset ja toiminnan reunaehdot yksityiskohtaissemmalle tuulivoimala-alueiden ja laajemmin teollisen mittakaavan voimaloiden maankäytölliselle ohjaamiselle. Merkitään tiedoksi. Kymenlaakson liitto Ei huomautettavaa Merkitään tiedoksi. Päijät-Hämeen liitto (Lausunto saapui myöhässä ) Ei huomautettavaa Merkitään tiedoksi. Energialan toimijoiden palaute Fingrid Oyj Ei huomautettavaa Merkitään tiedoksi. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Ei huomautettavaa Merkitään tiedoksi.

16 mkhall (61) TuuliSaimaa Oy TuuliSaimaa Oy kiittää mahdollisuudesta lausua Etelä-Savon 1 vaihemaakunta kaavaehdotuksesta. Kaavaprosessia on kokonaisuutena viety laadukkaasti eteenpäin, hyödyntäen myös vaihemaakuntakaavoituksen aikana syntyneet ohjeistukset sekä Etelä-Savon ympäristössä samanaikaisesti käynnissä oleva kaavoitus ja muu energiahuollon suunnittelu. Tuulivoimamaakuntakaavaa varten laaditut selvitykset ovat osittain maakuntakaavoituksen tarkastelutasoon suhteutettuna jopa poikkeuksellisen yksityiskohtaisia. Kriittisimpien viranomaislausuntojen saamisesta on mitä ilmeisimmin huolehdittu asianmukaisesti eikä näiltä osin toivottavasti ole enää odotettavissa merkittäviä riskejä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. TuuliSaimaa pitää positiivisena, että maakuntakaavoituksen perusteena olevaa kriteeristöä on luonnosvaiheen palautteen perusteella tarkistettu ja maakuntakaavaan merkittävien alueiden määrää on sen myötä edes hieman saatu nostettua. Vaihemaakuntakaavan määritelmä seudullisesti merkittävästä tuulivoimarakentamisesta (vähintään seitsemän voimalaa) on luonnosvaiheen tapaan rajattu perusteettoman alhaiseksi. Nykyisellään kaavaehdotuksessa oletetaan, ettei yli seitsemän voimalan hankkeita voitaisi Etelä- Savossa suunnitella mihinkään muualle kuin vaihemaakuntakaavassa merkityille alueille, mikä ei ole realistista. Tuulivoimarakentamisen tulee olla mahdollista muuallakin kuin vaihemaakuntakaavaan merkityillä alueilla, jos kunnan tuulivoimayleiskaavan mukainen ratkaisu ei vaikeuta maakuntakaavan toteutumista tai se ei ole keskeisten alueidenkäyttötavoitteiden ja suunnitteluperiaatteiden vastainen. Referenssinä Asianajotoimisto Borenius Oy:n lausunto Etelä-Karjalan maakuntaliitolle tuulivoimamaakuntakaavan laatimista varten (liitteenä). Kaavoituksessa käytettyihin kriteereihin sisältyy aina epävarmuuksia, minkä seurauksena hankkeiden suunnittelua myös muualle ei voida sulkea pois. Selkeimpänä esimerkkinä voidaan nostaa esille maakuntakaavoituksen yhtenä lähtöaineistona käytetty Suomen TuuliAtlas, joka korostaa tuuliolosuhteita vesistöjen ympärillä, eikä toisaalta suuren hilakokonsa vuoksi anna realistisia tuloksia alueille joilla maaston korkeuserot todellisuudessa luovat potentiaalia tuulivoimarakentamiseen. Voidaankin todeta, että tuulivoimakehitykseen soveltuvia alueita löytyy varmasti myös muualta Etelä-Savon maakunnan alueelta kuin nyt kaavaan merkityiltä kymmeneltä alueelta, ja todennäköisesti potentiaalisia alueita on jo liian tiukkojen kriteerien myötä suljettu pois vaihemaakuntakaavasta. Maankäyttö- ja rakennuslain 25 :n mukaan Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Lisäksi lain 28 :n mukaan Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Maakuntavaltuuston on maakuntastrategiassa linjannut, että Etelä-Savossa tuulivoima on metsäenergiatuotantoa tukeva energiamuoto, joka toteutetaan maakunnan järvimaiseman arvot turvaten. Kaavaprosessissa on katsottu maakunnan erityisominaisuuksien vuoksi tarpeelliseksi ohjata jo maakuntakaavatasolla tarkasti tuulivoiman jatkosuunnittelua, mikä on maakuntaliiton näkemyksen mukaan täysin maankäyttö- ja rakennuslain mukaista. Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen osalta todettakoon, että maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tällöin kyseessä on hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. Lähtökohtana on, että maakuntakaavan tavoite on turvattava samassa kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poiketaan. Hyväksyttävän eroavuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei aluetta ole maakuntakaavassa varattu sellaiseen muuhun tarkoitukseen, joka estää tuulivoimarakentamisen. Hyväksyttävä eroavuus ei voi kuitenkaan tarkoittaa maakuntakaavan keskeisistä periaatteista poikkeamista eikä myöskään maakuntakaavassa erityisesti tutkitusta sijaintipaikasta poikkeamista. Maakuntakaavassa esitetyn ratkaisun kanssa ristiriidassa oleva eli maakuntakaavan vastainen kaavaratkaisu ei ole mahdollinen ilman maakuntakaavan muuttamista. Kaavaratkaisun voidaan katsoa olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, mikäli kyseessä ei ole maakuntakaavan täsmentyminen tai edellä todettu hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. Jos lainvoimaisessa maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoima-alueet, ei vaikutuksiltaan seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävää tuulivoima-aluetta voida osoittaa kuntakaavassa muille alueille. Lisäksi on hyvä muistaa, että maakuntakaavaa on mahdollista päivittää jatkossa myös tuulivoiman osalta, mikäli tarvetta tähän ilmenee.

17 mkhall (61) Järvi-Suomen energia Oy Olemme koonneet sähkönjakelun (110 kv) verkkojen osalta niitä rajoitteita, jotka olisi otettava huomioon ennen lopullisia investointipäätöksiä ja aikatauluja suunniteltaessa. Merkitään tiedoksi. Muiden lausunnon antaneiden palaute MTK Etelä-Savo MTK-ETELÄ-SAVON LAUSUNTO ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUN- TAKAAVAEHDOTUKSESTA Lisäyksenä yhdessä Metsänomistajien liitto Järvi-Suomen kanssa antamaamme lausuntoon tuomme esille seuraavia seikkoja. Maakuntakaavan suhde maanomistukseen Vaihemaakuntakaavaehdotukseen on lisätty sivulle 45 Luku Maakuntakaavan suhde maanomistukseen. Luvussa todetaan, että maakuntakaavan merkintä ei sido maanomistajaa toteuttamaan tuulivoimaa alueellaan. Tämä osaltaan selventää kaavan suhdetta yksityiseen maanomistukseen ja ohjaa kuntien kaavoitusta, mutta ei selvennä maanomistajan asemaa tuulivoimaloiden vaikutusalueella. Lisäksi on huomioitava, että kunta voi laatia yleiskaavan tuulivoimahankkeita varten ilman maanomistajan suostumusta, jolloin kaava vaikeuttaa ja haittaa muuta maankäyttöä alueella. Tältä osin maanomistajien asema heikkenee vaihemaakuntakaavassa. Edelleen samassa luvussa todetaan, että tuulivoima-alueen tarvitsemat voimajohdot toteutetaan lunastuslain mukaisella lunastusmenettelyllä. Voimajohdoilla onkin nykyisessä kaavaehdotuksessa jopa suuremmat vaikutukset yksityiseen maanomistukseen kuin varsinaisilla tuulivoimaloilla. Tuulivoimaloiden vaikutukset voivat jäädä hyvinkin paikallisiksi, mutta luvussa 4.1 Tehdyt selvitykset ja valinnat esitetty tuulivoimaalueiksi parhaiten sopivien alueiden kriteerit laajentavat välillisesti niiden vaikutusta moninkertaisesti aiempaan kaavaehdotukseen verrattuna. Kriteeriä Etäisyys suurjänniteverkosta (110 kv) on 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa muutettu niin, että aiemman enintään yhden kilo- Kuudella alueella kymmenestä voimalinja kulkee tuulivoima-alueella, yhdellä n. 2 km etäisyydellä ja lopuilla kolmella etäisyys on suurempi. Voimalinjojen toteuttamistapa ja paikka ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaavaprosessin ohella voimalinjan toteuttamisvaihtoehtoja voidaan tarkastella myös YVAmenettelyllä. Voimalinjayhteyksien suhteen maakuntakaavan valmistelussa on noudatettu Ympäristöministeriön Tuulivoimarakentamisen suunnittelu-opasta (Ympäristöhallinnon

18 mkhall (61) metrin etäisyys olemassa olevaan verkkoon tai voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettuun verkon laajenemiseen on kasvatettu 10 kilometriin. MTK-Etelä-Savo vastustaa em. kriteerin muutosta, joka johtaa merkittäviin taloudellisiin uhkiin yksityisen maanomistuksen näkökulmasta. Enimmillään 10 kilometrin uusi johtolinja voi tarkoittaa jopa yli 50 hehtaarin maa-alueen joutumista lunastusmenettelyyn ja sitä kautta pois metsätalouskäytöstä tai estää esimerkiksi asuin-, vapaa-ajan- ja maatalousrakentamisen alueelle. ohjeita 4/2012): Maakuntakaavassa osoitetaan vähintään 110 kilovoltin suurjännitevoimajohdot. Jos voimajohdon linjaus ei ole tiedossa, mutta tuulivoima-alueesta on tehty verkkoselvitys ja liityntäpiste sähköverkkoon on tiedossa, merkitään liityntäjohto maakuntakaavaan yhteystarvetta osoittavalla merkinnällä. Mikäli liityntäpiste sähköverkkoon ei ole tiedossa, ei maakuntakaavakartalle ole tarkoituksenmukaista osoittaa yhteystarvemerkintää, vaan asiaa käsitellään vain kaavaselostuksessa. Kaavaselostuksessa tulee aina mainita tuulivoima-alueen läheisyyteen sijoittuvat lähimmät sähköasemat, joille tuulivoima-alueen liittäminen olisi mahdollista. Tämä on tehty kaavaselostuksen sivulla 37. Uuden johtolinjan, jonka leveys voi olla reunametsän vaikutusalueineen lähes 60 metriä, rakentaminen voi pirstoa yksittäisen metsätilan arvottomaksi. Nykyinen lunastuslainsäädäntö jättää maanomistajan käytännössä ilman korvausta lunastuksen aiheuttamista menetyksistä erityisesti metsämaan osalta alhaisten korvausten vuoksi. Konkreettisen esimerkkinä edellä mainitusta on Pöyryn tekemä selvitys Tornatorille, jossa uusien voimalinjojen tarpeeksi on esitetty jo 40 kilometrin mittaisia johtokäytäviä yksityisten maanomistajien maille. Tämä on maakuntakaavan kohtuullisuusedellytysten vastaista ja vaatii ehdottomasti tarkempia selvityksiä vaihemaakuntakaavaan. Etäisyyskriteeriä tulee muutoinkin tarkentaa siltä osin, tarkoittaako se, että pelkkä linjan sijainti riittää vai sitä, että uusi linja rakennetaan enintään kriteerin mukaisen etäisyyden päähän. MTK-Etelä-Savo ei hyväksy vaihemaakuntakaavassa esitetyssä muodossa kriteeristöön tehtyä muutosta etäisyydeksi suurjänniteverkosta ja vaatii sen palauttamista takaisin enintään yhden kilometrin ehtoon. Mikäli etäisyys on tätä suurempi, tulee siitä tehdä tarkemmat selvitykset vaikutuksista maanomistukseen niin maankäytön kuin taloudellisten tekijöiden osalta. Metsänomistajien liitto, Järvi-Suomi Yleisesti Maakuntakaavan yhtenä tarkoituksena on mahdollistaa maakunnassa elinkeinojen harjoittamista huomioimalla maankäyttöön vaikuttavat seikat elinoloihin, elinkeinoihin ja ympäristöön. Nyt tehtävällä vaihemaakuntakaavalla luodaan raamit suuremmille tuulivoimalapuistoille. Tämä palvelee sekä yhteistä tavoitetta uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä, metsäenergian ollessa ykkösvaihtoehto, sekä maanomistajien

19 mahdollisuutta hyödyntää maaomaisuuttaan uudella tavalla. Kaavan valmisteluaineistoissa on monipuolisesti käsitelty kaavaan ja maankäyttöön vaikuttavia taustoja. Kaavassa aivan oikein pyritään huomioimaan valtakunnalliset ohjeet hyvän asuin- ja muun ympäristön reunaehdot. Kuitenkin pääpaino selvityksissä on edelleen ympäristöasioissa ja vaikutukset elinkeinoihin ja omaisuuden arvostukseen jäävät heikommalle. Näitä selvityksiä tulee tehdä vielä ennen lopullista kaavaa. Alla lisää yksityiskohtaisempia kommentteja aiemman lausuntomme lisäksi Kaavassa todetaan, että tuulivoimapuistoille osoitetut alueet eivät muuta alueen maankäytön pääluokkaa useimmiten maa- ja metsätalous. On kuitenkin selvää, että kaavamerkintä ja suunnittelumääräys tulevat jatkossa vaikeuttamaan kaava-alueen muuta rakentamista ja käyttöä. Kunnan intressissä on saada alueelle tuulivoimaloita myös kiinteistöverojen toivossa, jolloin muut rakentamishankkeet tai muut tuulivoimahanketta vaikeuttavat toimet ja hankkeet tuskin tulevat saamaan tarvittavia lupia. Vaikka maanomistajien ei ole pakko luovuttaa alueita tuulivoimalakäyttöön, niin tuulivoimalahanketta voidaan viedä eteenpäin kunnan kautta yleiskaavoituksella. Viimeistään tässä vaiheessa maanomistajien tahdon ilmaisut tulee ottaa vahvasti huomioon. Kaavamääräyksissä on erillinen rakentamista koskeva rakentamismääräys. Koska maankäyttöpääluokka pysyy maa- ja metsätaloudessa, on oikein, että rakentamista ei rajoiteta kaavassa MRL 33 mukaisesti tai muutenkaan vaikeuteta maa- ja metsätalouden harjoittamista ja maaomaisuuden käyttöä. Kaavaselostuksessa kuitenkin todetaan sivulla 35, että tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä on rakentaminen rajoitettua äänivaikutusten vuoksi. Kaavassa viitataan tuleviin meluvaikutusta koskeviin ohjeisiin, mutta niiden vaikutusta päästään arvioimaan vasta niiden voimaantulon jälkeen, mahdollisesti yleiskaavavaiheessa. Vaikutukset voivat siis rajoittaa myös vielä aloittamatonta rakentamista, myös rantarakentamista. Samassa yhteydessä todetaan, että tuulivoimalaa varten tarvitaan n. 0,5 ha maaalaa ja tuulivoimaloiden rakentaminen ei rajoita maa- ja metsätalouden harjoittamista vuokra-alueen ulkopuolella. Kaavaan merkittävät tuulivoimalapuistojen pinta-alat vaihtelevat 1000 ha:sta 3200 ha:n ja arvioidut tuulivoimalamäärät vaihtelevat kpl / alue. Tällöin pelkästään niiden vaatima maa-alue vaihtelee 5 22 ha:n. Mielestämme maininta vuokra-alueen ulkopuolella tulee jättää pois, koska vuokra-aluetta ei ole määritelty ja nämä asiat sovitaan mahdollisissa maanomistajan ja hankkeen toteuttajan välisissä sopimuksissa. Sen sijaan maininta, ettei kaava rajoita maankäyt- mkhall (61) Kaavan selvitykset ja vaikutusten arviointi on maakuntaliiton näkemyksen mukaan tehty kaavan yleispiirteisyysaste huomioiden riittävällä tarkkuudella. Yleiskaavassa on kaavamuotona tavoitteena aina yksityiskohtainen rakentamiseen johtava suunnitelma, jonka oikeusvaikutukset kohdistuvat yksittäisiin ihmisiin ja maanomistajiin. Tällöin myös yleiskaavojen kuuleminen tapahtuu maanomistajakohtaisesti. Tuulivoima-alan toimijoiden ja maanomistajien väliset sopimukset ovat yksityisoikeudellinen asia. Tuulivoiman on maanomistajasta itsestään kiinni, haluaako tämä edistää tuulivoimaa maillaan tai millaisen sopimuksen maankäytöstä tekee. Muutetaan kaavaselostuksen vaikutusarviotekstiä esitetyllä tavalla. Kuudella alueella kymmenestä voimalinja kulkee tuulivoima-alueella, yhdellä n. 2 km etäisyydellä ja lopuilla kolmella etäisyys on suurempi. Voimalinjojen toteuttamistapa ja paikka ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaavaproses-

20 töä, muuhunkin kuin tuulivoima tarkoitukseen, tulee olla näkyvissä. Maakuntakaava ei saa olla maanomistajalle kohtuuton. Vaikka varsinainen tuulivoimala-alue ei estäisikään maan muuta käyttöä, niin sähkön siirtoon voidaan tarvita laajojakin maa-alueita. Sähkönsiirtoon tarvittavista alueista todetaan vain, että ne tehdään normaalin lunastusmenettelyn kautta. Nyt vaihemaakuntakaavassa on muutettu tuulivoimapuistolle asetettuja kriteereitä, siten että niiden perusteella voidaan tuulivoimapuisto sijoittaa alueelle, jos se on aiemmin esitetyn 1 km vaatimuksen sijaan lähempänä kuin 10 km siirtolinjaa. Näillä perusteilla kaavassa on esitetty mahdollisuus kolmen aiempaan versioon nähden uuden tuulivoimalapuiston perustamiseen. Pöyryn Tornatorille tekemässä selvityksessä käy ilmi, että vaikka tuulivoimalapuisto olisikin lähellä (< 10 km) varsinaisesta voimalinjasta, niin silti voi olla tarpeen tehdä pitkältikin uutta linjaa, jopa km, jotta energia saadaan valtakunnan verkkoon. Voimalinjojen rakentaminen tai leventäminenkin vaatii suuresti uusia maa-alueita, jolloin lunastustoimituksen kautta maanomistajat joutuvat luovuttamaan maitaan kohtuuttoman pienellä korvauksella sähkönsiirtoon. Aiempaa kriteeriä 1 km:n vaatimuksesta ei tule muuttaa. Maaseudun elinkeinojen huomioiminen MRA1 mukaan, tulee selvittää luonnon, maiseman ja kulttuuriarvojen lisäksi vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä talouteen. YVA menettelyssä vaaditaan selvityksiä myös ihmisten elinoloihin, mm. melu, ja elinkeinoihin mm. maa- ja metsätalous sekä matkailu. Vaihekaavassa tulee selvittää vaikutukset elinkeinoihin tai lisätä yleismääräykseen, että vaikutukset maaseutuelinkeinoihin tulee selvittää. mkhall (61) sin ohella voimalinjan toteuttamisvaihtoehtoja voidaan tarkastella myös YVAmenettelyllä. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan kaava-asiakirjoissa on tarkasteltu kaavan yleispiirteisyysaste huomioiden riittävällä tarkkuudella kaavaratkaisun vaikutuksia maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Maakuntakaavan sijaan on yleiskaavan sisältövaatimuksena MRL:ssa kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomiointi sekä velvoite huolehtia siitä ettei yleiskaavalla ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri on tutustunut kaavaehdotukseen ja pitää sitä pääosin hyvänä. Aluevaraukset sijoittuvat tuuliolojen kannalta edullisille alueille. Etäisyydet maisemallisesti arvokkaille alueille ovat mielestämme riittävät. Myös tärkeät luontokohteet on kaavaehdotuksessa huomioitu. Erityisesti sääksen pesien ja pesimäalueiden lisääminen kaavaehdotukseen on merkittävä parannus. Ainoa epävarmuus liittyy lintujen muuttoreitteihin, joista edelleenkään ei ole riittävästi tietoa. Asiaan on saatava lisävalaistusta mahdollisten voimahankkeiden luvitusvaiheessa.

21 mkhall (61) Enonkosken kunnassa tuulivoima- alue tv eteläosan muodostavat tilat ja , jotka on hankittu valtiolle Metsoohjelman varoin mutta joita ei ilmeisesti vielä ole muodostettu luonnonsuojelualueeksi. Tuulivoimaloiden rakentaminen alueelle ei näin ollen ole mahdollista. Esitämme harkittavaksi, jääkö ao. tuulivoimala- alueelle riittävästi rakennuspaikkoja voimaloille, vai pitäisikö alue poistaa vaihekaavasta kokonaan. Metso-kohde Rajausmuutos Ko. alueen osa rajataan tuulivoima-alueen ulkopuolelle. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Savonlinnan Yrityspalvelut esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: Vaihekaavaan otetaan mukaan kaikki tuulivoimaselvityksessä ja kaavaselostuksessa esitetyt potentiaaliset alueet Savonlinnan seudulta (Savonlinna, Enonkoski). Mahdollisten hankkeiden ja jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään ja ratkaistaan, onko hanke kyseiselle alueelle toteutettavissa. Tuulivoimarakentamisen osalta maakuntakaavan tulee olla mahdollistava, ei rajoittava. Ympäristöhäiriöitä aiheuttavien toimintojen ohjaamisessa on otettava huomioon luonnon-, rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön arvo- Kaavaa laadittaessa on toimittu juuri, kuten lausunnossa todetaan eli kaavan selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen on osoitettu kaavassa ne alueet joiden jatkosuunnittelu on katsottu mahdolliseksi.

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 28.04.2014 1(36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavaselostus Ehdotus 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos Kooste kaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista Ministeriöt, maakuntien liitot, asiantuntijalaitokset, yhdistykset, yhteisöt ja yritykset MKH 17.8.2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen) POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN EHDOTUKSEN PALAUTTEET JA VASTINEET Maakuntahallitus 25.5.2015 (punaisella esitetty muutetut vastineet edellisen maakuntahallituskäsittelyn eli 27.4. jälkeen)

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

Paraisten tuulivoimaselvitys

Paraisten tuulivoimaselvitys Paraisten tuulivoimaselvitys 1 Johanna Eskola Suunnittelija 20.9.2013 MILJÖAVDELNINGEN YMPÄRISTÖOSASTO Strandvägen 28, FI-21600 PARGAS Rantatie 28, FI-21600 PARAINEN Tfn / Puh. (02) 458 5700 Fax (02) 458

Lisätiedot

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry

Lisäksi saatiin muistutukset: 16. Saimaan Eräelämys Oy 17. Tammenlahden Lomamökit 18. Rantasalmen Matkailu ry LIITE 28. Laukunkankaan tuulipuiston osayleiskaava Ehdotus nähtävillä 12.12.2013 14.1.2014, Savonlinnan kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja muistutuksista Lausuntopyynnöt: 1. Etelä-Savon maakuntaliitto

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA lausuntojen ja mielipiteiden FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 lausuntojen ja mielipiteiden Sisällysluettelo

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta.

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta. Diaarinumero Varsinais-Suomi 20.3..2012 VARELY/26/07.04/2011 Fingrid Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Tuulivoimaa edistämään

Tuulivoimaa edistämään Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys 13.4.2012 Aineisto julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa Energia ja ilmasto 2012 Tuulivoimaa edistämään Lauri Tarastin selvitys

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTUKSESSA KUVATUT HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIMENETTELY

ARVIOINTISELOSTUKSESSA KUVATUT HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUS- TEN ARVIOINTIMENETTELY Diaarinumero Varsinais-Suomi 15.3.2013 VARELY/22/07.04/2011 Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen tuulivoimapuisto Egentliga

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Ehdotus 17.11.2014 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus Sarja A:37 ISBN 978-951-766-173-7 (nide) ISBN 978-951-766-174-4 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot