ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE"

Transkriptio

1 mkhall (61) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUSVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VAS- TINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei ollut huomautettavaa... 2 Kunnat, jotka eivät jättäneet lausuntoa... 2 Enonkosken kunta... 2 Heinäveden kunta... 2 Puumalan kunta... 3 Savonlinnan kaupunki... 3 Valtion viranomaisten ja laitosten palaute... 4 Etelä-Savon ELY-keskus... 4 Pohjois-Savon ELY-keskus... 7 Museovirasto... 8 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Pääesikunta, logistiikkaosasto Metsähallitus Itä-Suomen AVI Metsäkeskus Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes Naapuriliittojen ja kuntien palaute Keski-Suomen liitto Pohjois-Savon liitto Pohjois-Karjalan maakuntaliitto...15 Kymenlaakson liitto...15 Energialan toimijoiden palaute...15 Fingrid Oyj...15 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy...15 TuuliSaimaa Oy...16 Järvi-Suomen energia Oy...17 Muiden lausunnon antaneiden palaute...17 MTK Etelä-Savo...17 Metsänomistajien liitto, Järvi-Suomi...18 Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri...20 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy...21 Etelä-Savon kauppakamari...22 Osallisten muistutukset... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Enonkoski, Enonkosken kk tv Heinävesi, Kangasmäki tv Puumala, Konnalamminmäki tv Savonlinna, Pihlajaniemi tv Savonlinna, Savonrannan kk tv Savonlinna-Enonkoski, Laukunkangas tv Kaavaehdotuksesta pyydettiin lähetetyin lausuntopyynnöin lausuntoa 67 taholta. Määräaikaan ( ) saapui 31 lausuntoa. Lisäksi muutama lausunto saapui myöhässä. Myös niihin on annettu vastine. Kaavaehdotus oli nähtävillä Nähtävilläoloaikana muistutuksia saapui seuraavasti: Enonkoski, Enonkosken kk tv1.900 Heinävesi, Kangasmäki tv2.902 Puumala, Konnalamminmäki tv Savonlinna, Pihlajaniemi tv Savonlinna, Savonrannan kk tv Savonlinna-Enonkoski, Laukunkangas tv Heinävesi, Sarvikumpu-Sopakko tv2.903 ja Kilpimäki tv2.904 Pieksämäki, Niinimäki tv Savonlinna-Enonkoski, Syvälahti-Hanhijärvi tv yhteensä 5 muistutusta yhteensä 11 erilaista muistutusta, joista yhtä on lähetetty 149 kertaa erikseen allekirjoitettuna ja postitettuna, yhtä on lähetetty 6 kertaa erikseen allekirjoitettuna ja postitettuna. Lopuista yhdeksästä muistutuksesta usean tekijä on jättänyt kaksi erilaista muistutusta. Muistutuksia on osoitetietojen perusteella 108 kotitaloudesta. yhteensä 3 muistutusta yhteensä 4 erilaista muistutusta, joista yhtä on lähetetty neljä kertaa erikseen allekirjoitettuna ja postitettuna. yhteensä 1 muistutus yhteensä 2 muistutusta Ei muistutuksia

2 mkhall (61) LAUSUNTO VASTINE Etelä-Savon kuntien palaute Kunnat, joilla ei ollut huomautettavaa Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Rantasalmi, Sulkava Merkitään tiedoksi. Kunnat, jotka eivät jättäneet lausuntoa Kangasniemi Enonkosken kunta Kunnaninsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksen ja toivoo kaavoituksen edesauttavan tuulivoimapuiston syntymistä myös Enonkosken kunnan Laukunkankaan alueelle. Samalla lautakunta esittää, että tuulivoimapuistojen sijoituksessa tulee huomioida maisemalliset arvot riittävän hyvin, kuten Laukunkankaan tuulivoimapuiston osalta on tehty. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta esittää, että varsinainen voimaloiden lukumäärä päätettäisiin paikallisesti lupaprosessin yhteydessä. Maakuntakaavassa osoitetaan soveltuvia alueita tuulivoimatuotannon jatkosuunnitteluun ja voimaloiden määrä ja tarkempi sijoittelu ratkaistaan yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjalta. Heinäveden kunta Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Etelä-Savon 1.vaihemaakuntakaavanehdotuksesta, mutta kunnanhallitus esittää, että mikäli jatkossa tulee vielä maanomistajien esittämiä muistutuksia, ne tulee ottaa huomioon valmistelussa, kuten Heinäveden reitin vaikutus ja muut ympäristö- ja maisema-asiat. Merkitään tiedoksi.

3 mkhall (61) Puumalan kunta Etelä-Savon 1.vaihemaakuntakaavaehdotukseen tulee Puumalan kunnan osalta liittää taustaselvityksissä tutkittu Sahanlahden ympäristö tuulivoimalle soveltuvana alueena, tietyin rajoittein. Muilta osin Puumalan kunnalla ei ole huomautettavaa ko.kaavaehdotuksesta. Tuulivoima-alueiden osoittamista Sahalahden alueelle on tutkittu kaavaprosessin aikana. Maakuntahallituksen antamaan valmisteluvaiheen vastineeseen viitaten tuulivoima-alueen osoittamiselle maakuntakaavassa Sahalahden ympäristöön ei ole maisemallisia edellytyksiä. Savonlinnan kaupunki (Lausunto saapunut myöhässä ) Savonlinnan kaupunki esittää, että - vaihekaavaan otetaan mukaan kaikki tuuli voimaselvityksessä ja kaavaselostuksessa esitetyt potentiaaliset alueet Savonlinnasta. Mahdollisten hankkeiden ja tarkemman jatkosuunnittelun yhteydessä yleiskaavoituksessa ja YVA-menettelyssä selvitetään ja ratkaistaan onko hanke kyseiselle alueelle toteutettavissa, - vaihekaavaratkaisun tulee olla johdonmukainen maakuntaliiton tekemien omien selvitysten kanssa, - tuulivoimapuiston maisemallisia vaikutuksia pystytään aidosti selvittämään vasta hankekaavoituksen yhteydessä, kun tiedetään tarkasti mihin ja minkä kokoisia tuulivoimaloita alueelle aiotaan oikeasti sijoittaa, - maakuntakaavan tulee ohjata jatkosuunnittelua, ei rakentamista, - seudullisen tuulivoimahankkeen alarajan on oltava yhtenevä YVA-lainsäädännön kanssa. Alle 10 voimalan hanke ei pääsääntöisesti vaadi YVA-menettelyä. Alle 10 voimalan hankkeet tulee määritellä paikallisiksi, - myös tuulivoimarakentamisen osalta maakuntakaava tulee olla mahdollistava, ei rajoittava. Maakuntakaavan tehtävänä on tuulivoiman osalta osoittaa tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita, sovittaa niiden käyttö yhteen muun maankäytön kanssa ja ohjata tuulivoimatuotantoa kokonaisuutena. Kaavaprosessin edetessä kaavan selvityksiä ja vaikutusten arviointia on täsmennetty ja kaavaehdotuksessa on osoitettu se tuulivoimapotentiaali, joka kaava-aineistojen perusteella voidaan katsoa täyttävän MRL:n ja VAT:n asettamat vaatimukset sekä maakuntavaltuuston linjauksen siitä, että Etelä-Savossa tuulivoima on metsäenergiatuotantoa tukeva energiamuoto, joka toteutetaan maakunnan järvimaiseman arvot turvaten. Kaavaratkaisu on maakuntaliiton näkemyksen mukaan tehtyihin selvitykseen peilaten johdonmukainen. Maakuntaliitto on yhtä mieltä siitä, että vasta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa pystytään riittävän tarkasti suunnittelemaan voimaloiden sijoittamispaikkoja ja niiden vaikutusta ympäristöönsä. Tästä riippumatta maakuntakaavaratkaisussa tulee jatkosuunnitteluun osoitettavat tuulivoima-alueet rajata siten, että maakuntakaavan yleispiirteisten selvitysten perusteella voidaan arvioida alueiden jatkosuunnittelun mahdollisuudet kestäviksi. Seudullisen tuulivoimahankkeen rajan osalta viitataan maakuntahallituksen valmisteluvaiheen vastineeseen, jossa todettiin seuraavaa: Maakuntaliitto katsoo, että 7 voimalan raja yhdistettynä maakuntakaavan yleismääräykseen turvaa riittävässä määrin maiseman erityispiirteiden säilymisen maakunnassa. Maakuntaliitto katsoo, että mm. maisema-arvojen turvaaminen saattaa edellyttää keskeisten vesistöalueiden ympäristössä YVA-asetuksen 10 voimalan tai 30 MW:n tuulipuistoja pienempienkin suunnitelmien yhteydessä erityistä suunnittelutarkkuutta ja pitää tämän vuoksi 7 voimalan rajaa yhdistettynä maakuntakaavan yleismääräykseen tarpeellisena ja perusteltuna ratkaisuna. Maakuntakaavaratkaisu mahdollistaa tuulivoiman jatkosuunnittelu laajemmassa mitassa kymmenellä alueella ja lisäksi mahdollistaa seudullisuuden raja-arvoa pienempien tuulivoima-alueiden jatkosuunnittelun yleismääräyksen reunaehdot huomioiden. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan kaavaratkaisu antaa hyvät mahdollisuudet tuulivoiman kestävään suunnitteluun maakunnassa.

4 mkhall (61) Valtion viranomaisten ja laitosten palaute Etelä-Savon ELY-keskus (Lausunto saapunut myöhässä ) Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa maakuntakaavoitukselle on asetettu velvoite osoittaa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet rannikko- ja tunturialueiden lisäksi myös sisämaassa. Tavoitteisiin sisältyy määräys sijoittaa voimalat ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin. Etelä-Savon maakuntaliiton syksyllä 2011 käynnistämä tuulivoimaa koskeva 1. vaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tavoitteena on selvittää maakuntatasolla yleiset edellytykset tuulipuistojen sijoittumiselle ja osoittaa selvitysten perusteella tuulipuistoiksi parhaiten soveltuvat alueet. Kaavaehdotuksessa osoitetaan yhteensä kymmenen potentiaalista tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta. Kohteista kaksi Heinäveden Kilpimäki ja Pieksämäen Niinimäki ovat kokonaan uusia alueita, jotka on otettu kaavaan maanomistajan toivomuksesta. Heinäveden Kangasmäen ja Sarvikumpu-Sopakko -alueen sekä Puumalan Konnalamminmäen rajauksia on muutettu luonnosvaiheen jälkeen ja aiemmin luonnosvaiheessa selvityksissä mukana olleet Enonkosken kirkonkylän ympäristö, Savonlinnan Savonrannan kirkonkylän ympäristö sekä Savonlinnan Pihlajaniemi on otettu uudelleen kaavatarkasteluun. Rantasalmen Parkumäen alue ja Heinäveden Kangaslamminmäki on poistettu luonnosvaiheen jälkeen kaavasta kokonaan. Luonnosvaiheen mukaisina ehdotuksessa ovat säilyneet Savonlinnan ja Enonkosken alueelle sijoittuvat Laukunkangas ja Syvälahti-Hanhijärvi, joissa kummassakin on vireillä maakuntakaavan myötä etenevä hankeyleiskaavoitus. Kaavaehdotus mahdollistaa teoriassa enimmillään 239 noin kolmen megawatin tuulivoimalan sijoittamisen Etelä-Savoon. Kaavaratkaisu toteuttaa sekä kansallista energia- ja ilmastopolitiikkaa että Itä-Suomen bioenergiaohjelman tavoitteita. Selvitykset ja vaikutusten arviointi Kokonaan uusina alueina kaavaan lisättyihin Heinäveden Kilpimäkeen ja Pieksämäen Niinimäkeen on maanomistajan toimesta laadittu muihin kohteisiin laadittuja vastaavat selvitykset, joiden perusteella kohteet on otettu mukaan kaavaehdotukseen. Myös vaikutusten arviointi on pyritty

5 mkhall (61) tekemään vertailukelpoisesti kaikkien alueiden osalta. Kaavan vaikutusten arviointia on täydennetty lisäämällä aihetta käsittelevään kaavaselostuksen osioon kaavan mahdollistaman rakentamisen aiheuttamien vaikutusten arviointi Natura verkostoon (Pieksämäen Niinimäki) sekä täydennetty linnustovaikutusten arviointia sääksen rengastus- ja pesimätietojen pohjalta. Lisäksi on täydennetty ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, tietoliikenteeseen sekä kulttuuriympäristöihin ja maisemiin kohdistuvia vaikutusarviointeja. Myös vaihemaakuntakaavan vaikutukset naapurimaakuntien maankäyttöön on huomioitu kaavaehdotuksen selostuksessa. Kaavaselostukseen on lisätty uusi kohta 6.1 Maakuntakaavan rooli tuulivoimaa suunniteltaessa ja oikeusvaikutukset, jossa esitellään mm. kaavan suhdetta yksityiskohtaisempaan suunnitteluun sekä sen oikeudellisia vaikutuksia maankäyttöön. ELY-keskus katsoo tämän täydennyksen erittäin tarpeelliseksi ja etenkin maanomistajien kannalta hyödylliseksi. Kaavaratkaisu Kaavaehdotukseen nostettuihin uusiin alueisiin ja kalasääskeen liittyen ELY-keskus esittää seuraavaa: o Enonkosken kirkonkylän läheisyyteen sijoittuvan tuulivoimaloiden alueen lounaisosaan sisältyy laaja valtiolle ostettu Metso-kohde, joka tulee poistaa rajauksesta. o Sääksen pesimätietojen pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin (maakuntaliiton vastine) viitaten ELY-keskus huomauttaa, että Niinimäen alue Pieksämäellä on Sulkavan Iiniemen ja Heinäveden Valamon tavoin sääksen käytössä olevien pesien ympäröimä. Niinimäen tuulipuistoalueen koillisreunalla on sääksen pesä. Lisäksi alueen ympäristössä on useita sääksen pesiä. Näistä kolme on alle kahden kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloiden alueen rajauksesta. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee siten kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tuulivoimalat tulevat riittävän etäälle sääksen pesistä, mikä on huomioitu kaavaehdotuksessa linnustoa koskevalla erityismääräyksellä. Vaihtoehtona on alueen jättäminen pois maakuntakaavasta. o Laukunkankaan alueen tarkemmassa suunnittelussa on tarpeen ottaa huomioon erityisesti sääkselle aiheutuvat vaikutukset, eli linnustoa koskeva erityismääräys tulee liittää myös Laukunkankaan o alueelle. Myös Kilpimäen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on linnusto (kuukkelihavaintoja) huomioitava lisäämällä alueelle linnustoa koskeva erityismääräys. Vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden alueiksi osoitettaville potentiaalisille kohdealueille on laadittu 13-kohtainen kriteeristö, jonka tehtä- Metso-kohde Rajausmuutos Tehdään esitetty rajausmuutos (kts. kuva yllä). Niinimäen ympäristön kalasääskihavainnot on huomioitu antamalla alueella jatkosuunnittelua ohjaava linnustomääräys. Lausunnossa viitattujen Iiniemen ja Valamon osalta näillä alueille useampi kriteeri ei täyttynyt, joten niiden jääminen kaavaratkaisun ulkopuolelle ei johdu yksin linnustosta. Lisätään linnustomääräys koskemaan myös Laukunkankaan ja Kilpimäen alueita.

6 vänä on ehkäistä tuulivoiman haitallisimmat vaikutukset ohjaamalla rakentaminen sinne, missä tuulivoimasta häiriintyviä kohteita on mahdollisimman vähän ja toisaalta teknistaloudelliset edellytykset puiston rakentamiselle ovat hyvät. Luonnosvaiheessa tuulivoima-alueen etäisyysvaatimukseksi suurjänniteverkosta oli asetettu yksi kilometri (kriteeri 3), mikä rajasi turhaan muutoin kelvollisia kohteita pois kaavasta. Ehdotusvaiheessa enimmäisetäisyys on muutettu 10 kilometriksi, mikä on mahdollistanut mm. Pihlajaniemen alueen lisäämisen kaavaan. ELYkeskus katsoo kaavan kriteeristön riittäväksi ja tarkoituksenmukaiseksi sekä haittavaikutusten minimoimisen että tuulivoiman edistämisen näkökulmasta. ELY-keskus haluaa kuitenkin edelleen korostaa vaihemaakuntakaavan luonnon- ja järvimaiseman erityispiirteitä koskevan kriteerin 7 merkitystä. Etelä-Savossa kansallispuistot ja rantojensuojeluohjelman alueet muodostavat järvimaiseman erityispiirteiden vaalimisen kannalta arimman alueen ja samalla vesistöaluekokonaisuuden erityispiirteiden kannalta keskeisen ydinalueen. Tuulivoimapuistojen alueita osoitettaessa on huolehdittava siitä, että niiden vaikutus näillä alueilla olisi mahdollisimman vähäinen. Useimmissa tapauksissa voimaloiden sijoittelulla voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vielä vähentää maisemaan kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Maakuntakaavan aluerajauksia tehtäessä tulee olla varmuus siitä, että niillä kohteilla, joilla tähän on tarvetta, se on myös käytännössä mahdollista ja toteutettavissa. Kriittisimmät tuulipuistoalueet järvimaiseman kannalta ovat Laukunkankaan ja Pihlajaniemen alueet. Tuulipuistoalueiden vaikutukset maisemaan Linnansaaren kansallispuistossa ja yleensä Haukiveden alueella ovat edelleen esitettyjen selvitysten valossa merkittävät. Lisäksi Joutenvesi-Pyyveden rantojensuojeluohjelman alue ja syväväylä ulottuvat kohtisuoraan ja lähimmillään vain kilometrin etäisyydelle Enonkosken kirkonkylän ympäristön tuulivoima-alueesta. Kangasmäen uudelleen muotoillulla tuulivoima-alueella on haitallisia vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaan Heinäveden kirkonkylän maiseman (RKY ja VAT) taustamaisemassa. Maisema-arvojen säilyminen edellyttää kirkonkylän maisema-alueen dominantin, Heinäveden kirkon, aseman säilyttämistä hallitsevana laivareiteiltä avautuvien maisemien sektoreissa. Samantyyppistä vaikutusta on Savonrannan kirkonkylän ympäristön tuulivoimaloilla kirkonkylän koskimaiseman ja Linnosaaren maisemien taustamaisemissa. Haitallisia vaikutuksia arvotettuihin alueisiin tulee vähentää rajaamalla tuulivoima-alueet arvotettujen maisemaalueiden tärkeiden näkösektorien ulkopuolelle ja varmistamalla yksityiskohtaisessa suunnittelussa haitallisten vaikutusten minimointi. ELY-keskus esittää vaihekaavan yleismääräykseen lisättäväksi, että tuulivoimarakentamisen suunnittelussa on Vuoksen vesistöalueella mkhall (61) Maakuntakaavaratkaisun tueksi on laadittu erillinen näkemäanalyysi, jossa on pyritty tarkastelemaan esitettävien alueiden voimaloiden teoreettisen enimmäismäärän näkymistä ja vaikutuksia ympäristöönsä. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan analyysin perusteella voidaan päätellä, että tuulivoiman jatkosuunnittelu on kullakin alueella mahdollista kun yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tehdään riittävän laadukkaat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Tätä ohjaamaan on Laukunkankaan, Kangasmäen, Konnalamminmäen ja Pihlajaniemen alueille annettu maisemaa koskeva erityismääräys sekä alueita on rajattu kaavaprosessin aikana suhteessa prosessin alkuvaiheen rajauksiin juuri maisemallisista syistä. Vastaava maisemamääräys lisätään myös Enonkosken ja Savonrannan kirkonkylän ympäristön tuulivoima-alueille. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan erityismääräys ( Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon valtakunnallisesti ja/tai maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemaalueiden läheisyys ) varmistaa maakuntakaavan yleispiirteisyystaso huomioiden riittävästi yksityiskohtaisessa suunnittelussa haitallisten vaikutusten minimoinnin. Poistetaan Kangasmäen alue kaavasta. Kaavaehdotuksen yleismääräys on muodossa Tuulivoimaa suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä luonnonympäristöön, kulttuuriperintöön, maisemaan, kohdistuvat vaikutukset ja pyrittävä ehkäisemään näihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntymistä. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan niin kaavaratkaisussa yleisesti kuin em. yleismääräyksessä on jo huomioitu VAT:n Vuoksen vesistöaluetta koskevat erityistavoitteet ja jalostettu niitä eteenpäin. Maakuntakaavan yksi tehtävä on MRL:n mukaan huolehtia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

7 mkhall (61) otettava huomioon järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön erityispiirteet (valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yleistavoite 4.7). huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista sekä sovitetaan ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Pohjois-Savon ELY-keskus (Lausunto saapunut myöhässä ) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen "Liikenne- ja infrastruktuuri" -vastuualue (myöhemmin liikennevastuualue) esittää lausuntonaan tuulivoimaa käsittelevästä Etelä-Savon 1.vaihemaakuntakaavaehdotuksesta seuraavaa: Vaihekaavamaakuntakaavan vaikutustarkastelussa on käsitelty tuulivoimaloiden vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Tuulipuistojen sijoittelussa on otettu huomioon liikenneviraston ohjeistuksessa suositellut etäisyydet maantieverkkoon. Liikenneturvallisuuteen ja suojaetäisyyksiin liittyvät näkökohdat korostuvat maantieverkon osilla valtatiellä 23 ja kantatiellä 62, joissa tuulipuistoalueet sivuavat maanteitä. Vaikka alueiden valintaan ja sijoittamiseen liittyvissä tarkasteluissa on etäisyysvaatimukset huomioitu, on kaavaselostuksen luonnoksen kohtaan "4.2 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset" tarpeen täydentää liikennevastuualueen konsultointia koskeva suunnittelumääräys, kuten liikennevastuualue jo vaihekaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa on esittänyt. Siitä tulisi ilmetä, että yksityiskohtaisemman kaavoituksen tai muun suunnittelun käynnistyessä sellaisissa kohteissa, joissa voimalaitoksen etäisyys maantiehen on 300 m tai vähemmän, tulee ennen toimenpiteitä olla hyvissä ajoin yhteydessä Pohjois-Savon ELYkeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueeseen, jotta tuulivoimalaitoksen ja maantien yhteensovittamisen kannalta tarpeellinen harkinta ja selvitykset suoritetaan riittävän alkuvaiheessa. Vaikka lainsäädäntö tätä ilman kaavamääräystäkin edellyttää, niin täydennys on tuulivoimatoimijoille tarpeellinen suunnittelun käynnistymisvaiheen muistutus liikenteellisten seikkojen varhaisesta huomioon ottamisesta. Liikenneturvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten ohella on tuulivoimahankkeiden yhteydessä tarve tiedostaa uusien liittymien rakentamistarve tai olemassa olevien liittymien parantamistarve ja/tai käyttötarkoituksen muuttamistarve, mitkä kaikki ovat maantielain mukaisen luvan edellyttäviä toimenpiteitä. Lisäksi isot, pitkät ja painavat erikoiskuljetukset vaativat kuljetusreittien hyvää ennakkosuunnittelua ja mahdollisesti toimenpiteitä laajemmaltikin maantieverkolla. Suunnittelumääräyksellä voidaan varmistaa ajoissa myös näiden seikkojen huomioon ottaminen ja riittävä vuoropuhelu. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueella ei ole muuta huomautettavaa. Viitaten maakuntahallituksen valmisteluvaiheen vastineeseen, tulee Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikennevastuualueen konsultointi huomioitua yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa suoraan maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n ja maankäyttöja rakennusasetuksen 22 :n perusteella, eikä lain sisältöä ole tarpeen toistaa suunnittelumääräyksessä. Lisäksi koko maakuntakaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä on huomioitu liikenneturvallisuus yhtenä jatkosuunnittelun erityisesti selvitettävänä asiana.

8 mkhall (61) Museovirasto (Lausunto saapui myöhässä ) Etelä-Savon maakuntaliitto on pyytänyt lausuntoa Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Museovirasto on käsitellyt asian erityisistunnossaan Vaihemaakuntakaava koskee tuulivoimaa. Siinä annetaan koko maakuntakaavaa koskeva yleismääräys tuulivoiman sijoittamiselle sekä osoitetaan omalla kaavamerkinnällään siihen kuuluvin määräyksin maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden alueet. VAIKUTUKSET RAKENNUSPERINTÖÖN JA KULTTUURIMAISE- MAAN Maakuntakaavassa tutkittujen, soveltuvien maakunnallisten tuulivoimaloiden alueiden määrä on kasvanut kymmeneen, kun niitä oli luonnosvaiheessa seitsemän. Myös aluevarausten sijaintia ja laajuutta on eräin osin muutettu. Kangasmäen tuulivoimala-alueen uudelleen muotoilu on lisännyt olennaisesti näkymävaikutuksia Kermajärvelle Heinäveden reitin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan. Kaavaratkaisussa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varmistaa, että tuulivoimalat sijoitetaan näkymiä minimoiden ja heikentämättä kirkon hallitsevaa asemaa vesistömaisemassa. Kangasmäen, Konnalamminmäen, Syvälahden Hanhijärven, Niinimäen ja Pihlajamäen tuulivoima-alueita koskeva kohdekohtainen erityismääräys huomioi valtakunnallisiksi ja maakunnallisiksi arvotettujen rakennettujen kulttuuriympäristöjen läheisyyden. Määräys on tarpeellinen ja esitetyssä muodossaan tyydyttävä. Tunnettuja muinaisjäännöksiä, esimerkiksi maakunnan kalliomaalauksia, koskevien tuulivoimala-alueiden maisemavaikutusten käsittelyä on täydennetty kaavaselostuksessa asianmukaisesti. ARKEOLOGISEN KULTTUURIPERINNÖN SELVITYKSET Kohdekohtaisessa erityismääräyksessä edellytetään muinaisjäännösten suojelun turvaamista yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa vain Savonlinnan Pihlajaniemen tuulivoimaloiden alueella, joilla tiedetään entuudestaan sijaitsevan arkeologista kulttuuriperintöä, ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita. Huomattakoon, että myös muilla tuulivoimaloiden alueilla saattaa sijaita Merkitään tiedoksi.

9 mkhall (61) ennestään tuntemattomia, vielä kartoittamattomia, muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjäännöksiä kuten esim. kaavan valmisteluvaiheen aikana löytynyt Enonkosken Tontonmäen historiallisen ajan viljelyröykkiöalue osoittaa. Koska vaihemaakuntakaavan perusselvityksiin ei ole sisältynyt arkeologisen kulttuuriperinnön maastoinventointeja, tulee riittävät inventoinnit tehdä yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Vaihekaavan yleismääräyksen tulee ohjata näiden muinaisjäännöksiä (arkeologista kulttuuriperintöä) koskevien selvitysten tekemiseen. Yleismääräystä tulee vielä selkiyttää tältä osin. Tuulivoimarakentamisen yleismääräystä on täydennetty siten kuin Museovirasto esitti kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä (lausunto dnro 789/303/2012). Kulttuuriympäristöjen arvojen, mukaan lukien vedenalaisen kulttuuriperinnön, huomioon ottamista edellytetään täydennetyssä määräyksessä nyt myös teknisen huollon ja sähkönsiirron suunnittelun yhteydessä. Koko maakuntakaava-aluetta koskevassa yleismääräyksessä määrätään, että tuulivoimaa suunniteltaessa on erityisesti selvitettävä mm. kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset ja pyrittävä ehkäisemään näihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntymistä. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan kulttuuriperintö kattaa ihmisen toiminnan vaikutuksesta syntynyttä henkisen ja aineellisen perinnön mukaan lukien muinaisjäännökset, eikä tämän vuoksi määräystä ole maakuntaliiton näkemyksen mukaan tarvetta muuttaa. KRITEERITAULUKKO JA ARKELOGINEN KULTTUURIPERINTÖ Sovellettu kriteeristö on sinällään asianmukainen arvioitaessa tutkittujen tuulivoimala-alueiden soveltuvuutta suhteessa arkeologiseen kulttuuriperintöön, rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaisemaan. Arkeologisen kulttuuriperinnön pohjatietona on käytetty Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin kohdetietoja tiedossa olevista muinaisjäännöksistä. Muinaisjäännösten osalta kriteerin käyttöä ja johtopäätöstä onkin pidettävä vasta alustavana, sillä riittäviä ajanmukaisia arkeologisia selvityksiä ei maakunnallisiksi osoitettuilta tuulivoima-alueilta ole ollut käytettävissä. Kaavaselostuksen sivulla 25 olevassa Etelä-Savon muinaisjäännöksiä kuvaavassa kartassa esitetty kohteiden jaottelu on harhaanjohtava, eikä sille ole perusteita. Kiinteä muinaisjäännös -merkintää tulee käyttää kaikkiin kohteisiin. Sivun 25 kartta on suora kopio voimassa olevan vahvistetun Etelä-Savon maakuntakaavan asiakirjoista (Kaavaselostus, Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 98:2009 ja Kohdeluettelo, Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 97:2009) ja siinä on käytetty voimassa olevan maakuntakaavan periaatteiden mukaisia termejä. Karttaa ei ole maakuntaliiton näkemyksen mukaan syytä muuttaa. MAAKUNTAMUSEON KUULEMINEN Maakuntakaavassa ja siinä osoitetun maankäytön yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee ottaa huomioon Savonlinnan maakuntamuseon asiantuntemus oman toimialueen arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun asiantuntijaviranomaisena. Merkitään tiedoksi.

10 mkhall (61) Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto on lausunut Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston osalta Tässä vaiheessa Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole asiaan lausuttavaa. Merkitään tiedoksi. Pääesikunta, logistiikkaosasto Ei huomautettavaa Merkitään tiedoksi. Metsähallitus Maakuntakaavaehdotus ja sitä varten valmistellut selvitykset vaikuttavat perusteellisilta. Metsähallituksella ei ole huomautettavaa ehdotukseen. Metsähallituksella on vähäisessä määrin maata hallinnassaan seuraavilla alueilla: Metsätalouden maata alueilla: Heinävedellä 1.900, ja Savonlinnassa Pieksämäellä Luontopalveluiden alueita: Enonkoskella Merkitään tiedoksi. Itä-Suomen AVI Etelä-Savon vaihemaakuntakaavalla täydennetään voimassa olevaa maakuntakaavaa tuulivoima-alueeksi soveltuvien alueiden osalta. Etelä-Savossa tuulipotentiaali keskittyy suurten järvien ympäristöihin, jotka ovat myös samalla kulttuurimaisemallisesti merkittäviä alueita, mutta osa myös matkailun, loma-asumisen ja virkistyskäytön alueita. Itä-Suomen aluehallintovirasto pitää oikeana, että kaavaratkaisussa on lähdetty siitä, ettei tuulivoimatuotantoa ohjata keskeisimmille vesistömaiseman kannalta merkittäville alueille. Kaavassa on esitetty 10 maakunnallista tuulivoima-aluetta, joiden kooksi on määritelty vähintään seitsemän suurvoimalan muodostama kokonaisuus. Tätä pienemmät tuulivoima-alueet voidaan toteuttaa ilman

11 maakuntakaavamerkintää. Maakuntakaavan lähtökohtien tarkastelu ja vaikutusten arviointi on tehty varsin monipuolisesti huomioiden myös väestö ja rakennettu ympäristö sekä tuulivoiman vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Kaavaratkaisun pohjaksi on laadittu useita selvityksiä ja käytetty runsaasti lähdemateriaalia, joiden perusteella on laadittu monipuoliset kriteerit potentiaalisten tuulivoima-alueiden valinnalle. Liitetaulukkona esitetty aluevertailu kriteereiden täyttymisestä on selkeä ja informatiivinen. Koko maakuntakaava-aluetta koskevalla yleismääräyksellä on annettu reunaehdot jatkosuunnittelulle. Yleismääräyksen perusteella tuulivoimaa suunniteltaessa on selvitettävä myös asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen kohdistuvat vaikutukset sekä pyrittävä ehkäisemään näihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten syntymistä. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan yleismääräys määrää jatkosuunnittelua siten, että myös mahdolliset tuulivoiman terveyshaittavaikutukset tulevat arvioiduksi tulevassa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja huomioiduksi lupamenettelyssä. Kaavaehdotuksessa merkittävimmiksi ihmisiin kohdistuviksi vaikutuksiksi on tunnistettu ääni- ja välkevaikutukset sekä turvallisuushaittana tuulivoimaloiden jäänmuodostus. Vaikutusten arvioinnissa on otettu kantaa melun leviämiseen voimaloiden lähellä oleviin kiinteistöihin sekä välkevaikutusten hallintaan. Kaavaehdotuksessa asutuskeskusten, asutuksen ja loma-asutuksen kriteerinä on käytetty 1000 m etäisyyttä lähimpiin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, mutta esitetyn alueen sisällä voi olla yksittäisiä asuinrakennuksia, jotka erityisesti tulisi huomioida yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Melun ja suojaetäisyyksien osalta sosiaali- ja terveysministeriö on viimeaikaisissa ympäristöministeriölle antamissaan lausunnoissaan esittänyt näkemyksenään, että maakuntakaavoituksessa tuulivoimaalueiden suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulisi olla 2 km. Sosiaalija terveysministeriö on perustellut tätä sillä, että tuulivoimaloiden tuottaman pienitaajuisen melun terveyshaitoista on vielä erittäin vähän tietoa ja esimerkiksi Englannissa on jouduttu sulkemaan tuulivoimapuisto melun häiritsevyyden takia, vaikka lähimpään asutukseen oli 2 km. Näkemyksensä sosiaali- ja terveysministeriö perustaa myös siihen, että tulevaisuudessa tuulivoimalat tullevat olemaan suurempia kuin nykyisin arvioinnissa käytetyt 3 MW voimalat, jolloin niiden aiheuttamat haitatkin korostunevat. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan vaikutusten arvioinnissa olisi voitu tuoda esille enemmän myös tuulivoiman positiivisia vaikutuksia. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen harkitusti sijoitetuilla tuulivoimaalueilla vähentää merkittävästi polton aiheuttamia hiukkaspäästöjä, millä on merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. mkhall (61) Maakuntakaavamerkinnät toimivat jatkosuunnittelun pohjana. Maakuntakaavan yleispiirteisellä suunnittelutasolla on tutkittu, että alueet soveltuvat jatkosuunnitteluun. Yksityiskohtaisemmassa hankesuunnittelussa määritellään yksityiskohtaisesti suunniteltavien voimaloiden ominaisuuksien ja suunnitteluhetkellä voimassa olevien melu- ym. ohjearvojen perusteella voimaloiden sijoittuminen suhteessa ympäröivään asutukseen. AVIn esille nostama tuulivoiman yleisen vaikuttavuuden arviointi kuuluu lähinnä yleisempään energia- ja ilmastopoliittiseen keskusteluun. Maakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa on keskitytty maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytettyihin näkökulmiin.

12 mkhall (61) Metsäkeskus Käsiteltyään asiaa alueneuvottelukunnan kokouksessa Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon alueyksikkö lausuu asiasta seuraavaa: Merkitään tiedoksi. Lausunnon viimeisessä kappaleessa esitetty täsmennys lisätään kaavaselostuksen oikeusvaikutustekstiin. Kaavaehdotuksessa on todettu maakuntastrategian linjaus, jonka mukaan uusiutuvista energialähteistä erityisesti puupohjaisen energiatuotannon kehittäminen ja lisääminen on maakunnan runsaiden metsävarojen vuoksi keskeinen tavoite ja että Etelä-Savossa tuulivoima on metsäenergiatuotantoa tukeva energiamuoto, joka toteutetaan maakunnan järvimaiseman arvot turvaten. Metsäkeskus yhtyy maakuntastrategian linjaukseen ja on tyytyväinen siihen, että puupohjaisen energiantuotannon keskeinen merkitys maakunnalle sekä sen mittava kehittämispotentiaali on tuotu selkeästi esille kaavaehdotuksessa. Suhtaudumme silti positiivisesti muihinkin uusiutuviin lähteisiin perustuvan energiantuotannon kehittämiseen ja pidämme tärkeänä turvata tuulivoiman sijoittumismahdollisuudet myös meidän maakuntaamme riittävillä kaavamerkinnöillä. Kuten kaavaehdotuksessa todetaan, toteutuessaan tuulivoimalat voivat energian lisäksi tuoda maakuntaan taloudellista hyötyä maavuokrien ja kiinteistöverojen muodossa. Valtioneuvoston päättämiin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyy yleistavoite edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Tuulivoiman osalta määrätään, että maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Energiahuoltoa koskevassa erityistavoitteessa määritellään yhteys- ja energiaverkostojen suunnittelussa huomioitavat, lukuisat seikat (maankäyttö, lähiympäristö, asutus arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet, maisema, maanpuolustuksen, rajavalvonnan ja lentoliikenteen vaatimukset). Lisäksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytöllä edistetään Vuoksen vesistöalueen säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävänä aluekokonaisuutena. Kaavaehdotuksessa kerrotun perusteella tuulivoiman hyödyntämisen kannalta parhaiten soveltuvia alueita on punnittu työssä hyvin monipuolisesti, perusteellisesti ja mielestämme kriittisestikin. Erityisesti on huomioitu tuuliolosuhteiltaan edullisen Vuoksen vesistöalueen maiseman kannalta merkittävimpien alueiden säilyttäminen. Tarkastelun kriittisyyttä kuvaa, että alkuperäisistä tuulisuustietojen perusteella 33 potentiaalisesta alueesta karsiutui työn eri vaiheissa peräti 25 aluetta.

13 mkhall (61) Itä-Suomen bioenergiaohjelmassa (ISBEO 2020) on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä 1% alueen loppuenergian kulutuksesta on tuulivoimaa. Kansallinen tuulivoimatavoite on 3 % loppuenergian kulutuksesta. Itä-Suomen bioenergiaohjelman mukainen tuulienergiatavoite voitaisiin saavuttaa koko Itä-Suomessa noin 70 tuulivoimalalla. Kaavaehdotuksen mukaisille tuulivoiman sijoittamisen kannalta soveliaille 10 alueelle mahtuisi arviolta enimmillään 240 voimalaa. Tuulivoimalahankkeen toteutuminen edellyttää monen reunaehdon yhtäaikaista toteutumista. Maakuntakaava ei mm. anna oikeutta lunastaa tuulivoimala-alueita, vaan tuulivoimalan sijoittamisesta täytyy päästä maanomistajien kanssa yhteisymmärrykseen sopimusteitse. Myös alueiden tarkemmassa suunnittelussa saattaa ilmetä tuulivoimaloiden sijoittamista rajoittavia tekijöitä. Seudullisesti merkittävä tuulivoimarakentaminen ei ole mahdollista, ellei sitä osoiteta maakuntakaavassa. Myös pienempien yksiköiden tai kokonaisuuksien sijoittaminen tuulivoimakaavassa esitettyjen alueiden ulkopuolelle voi olla kaavaehdotukseen sisältyvän yleismääräyksen perusteella vaikeaa. Edellisen perusteella metsäkeskus pitää järkevänä, että kaikki seulan läpäisseet 10 tuulivoiman sijoittamiseen soveltuvaa aluetta sisällytetään vaihemaakuntakaavaan. Näin mahdollisille tuulivoimahankkeille on pidemmälläkin tähtäimellä riittävästi soveliaita sijoittumisvaihtoehtoja. Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimaloiden sijoittumiseen soveltuvat alueet osoitetaan alueen erityisominaisuutta kuvaavin osaaluemerkinnöin. Kyseessä ei siis ole alueen päämaankäyttöluokkaa osoittava merkintä, vaan tavallisimmin alueet ovat maa- ja metsätalouskäytössä. Kaavaehdotuksen mukaan tuulivoimaloiden rakentaminen ei rajoita maa- ja metsätalouden harjoittamista syntyvien vuokra-alueiden ulkopuolella. Tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia on arvioitu vaihekaavan taustaselvityksissä mm. näkemäanalyysillä. Kaavaehdotuksessa viitataan metsien suureen osuuteen maapinta-alasta ja metsien aikaansaamiin luontaisiin näkemäesteisiin maalta käsin maisemaa tarkasteltaessa. Kaavaselostuksessa on syytä tuoda selkeästi esille, etteivät myöskään mahdolliset vaatimukset mainittujen näkemäesteiden säilyttämisestä saa aiheuttaa rajoituksia metsien käytölle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes (lausunto saapui myöhässä )

14 mkhall (61) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) alustavan selvityksen mukaan osoitetuilla alueilla ei nykyisellään sijaitse tuotantolaitoksia tai varastoja, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely olisi laajamittaista toimintaa. Alueilla voi olla kuitenkin pelastusviranomaisen valvonnassa olevia vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia kohteita. Arvioitaessa voimaloista mahdollisesti aiheutuvaa riskiä kemikaaleja käsitteleviin kohteisiin, kyseeseen tulevat tuuliturbiinien kaatumisesta tai rikkoontumisesta (esim. lavan tai sen osan irtoaminen) taikka jään muodostuksesta ja jään sinkoutumisesta aiheutuvat riskit. Erään artikkelin (Wind Turbines and Health, National Collaborating Centre for Environmental Health, January 2010) mukaan tuuliturbiineihin voi muodostua jäätä, joka voi joko pudota suoraan alas tai lentää liikkuvista turbiineista jopa 100 metriä. Saman lähteen mukaan kokonainen lapa voisi lentää 150 metrin etäisyydelle ja osat enimmillään 500 metrin etäisyydelle. Tuuliturbiinit tuleekin sijoittaa riittävän kauaksi vaarallisten kemikaalien varastosäiliöistä ja paikoista. Merkitään tiedoksi. Naapuriliittojen ja kuntien palaute Keski-Suomen liitto Keski-Suomen liitto pitää Etelä-Savon kaavaehdotusta kattaviin selvityksiin perustuvana ja asiantuntevasti laadittuna, eikä liitolla ole huomautettavaa ehdotuksesta. Merkitään tiedoksi. Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon liitto pitää Etelä-Savon 1. aihemaakuntakaavaehdotusta selkeänä ja hyvällä asiantuntemuksella tehtynä sekä kaavan ratkaisuja perusteltuina ja onnistuneina. Pohjois-Savossa on määritelty maakunnallisen tuulivoima-alueen rajaksi Kallaveden ja Rautalammin reitin alueilla 3 kpl suurvoimalaa ja muualla 8 kpl. Pohjois-Savon liitolla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta. Päätös: Maakuntajohtaja teki kokouksessa teknisenä korjauksena tarkennuksen, että Heinäveden alueille mahtuu molempiin noin 20 (korjaus: ei 10) tuulivoimalaa. + Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Merkitään tiedoksi.

15 mkhall (61) Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Etelä-Savon maakuntakaavaratkaisut tuulivoiman osalta ovat hyvin linjassa Pohjois-Karjalassa tehtyjen tuulivoimaratkaisujen kanssa. Kaavamääräysten osalta Etelä-Savon makuntakaavan kohdekohtaiset erityismääräykset ovat jonkun verran yksityiskohtaisempia Pohjois- Karjalan maakuntakaavaan nähden. Yleisperiaatteena Pohjois-Karjalan maakuntaliitto korostaa tässäkin yhteydessä maakuntakaavan yleispiirteisyyden vaatimusta. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto näkee Etelä-Savon maakuntakaavan antavan hyvät edellytykset ja toiminnan reunaehdot yksityiskohtaissemmalle tuulivoimala-alueiden ja laajemmin teollisen mittakaavan voimaloiden maankäytölliselle ohjaamiselle. Merkitään tiedoksi. Kymenlaakson liitto Ei huomautettavaa Merkitään tiedoksi. Päijät-Hämeen liitto (Lausunto saapui myöhässä ) Ei huomautettavaa Merkitään tiedoksi. Energialan toimijoiden palaute Fingrid Oyj Ei huomautettavaa Merkitään tiedoksi. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Ei huomautettavaa Merkitään tiedoksi.

16 mkhall (61) TuuliSaimaa Oy TuuliSaimaa Oy kiittää mahdollisuudesta lausua Etelä-Savon 1 vaihemaakunta kaavaehdotuksesta. Kaavaprosessia on kokonaisuutena viety laadukkaasti eteenpäin, hyödyntäen myös vaihemaakuntakaavoituksen aikana syntyneet ohjeistukset sekä Etelä-Savon ympäristössä samanaikaisesti käynnissä oleva kaavoitus ja muu energiahuollon suunnittelu. Tuulivoimamaakuntakaavaa varten laaditut selvitykset ovat osittain maakuntakaavoituksen tarkastelutasoon suhteutettuna jopa poikkeuksellisen yksityiskohtaisia. Kriittisimpien viranomaislausuntojen saamisesta on mitä ilmeisimmin huolehdittu asianmukaisesti eikä näiltä osin toivottavasti ole enää odotettavissa merkittäviä riskejä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. TuuliSaimaa pitää positiivisena, että maakuntakaavoituksen perusteena olevaa kriteeristöä on luonnosvaiheen palautteen perusteella tarkistettu ja maakuntakaavaan merkittävien alueiden määrää on sen myötä edes hieman saatu nostettua. Vaihemaakuntakaavan määritelmä seudullisesti merkittävästä tuulivoimarakentamisesta (vähintään seitsemän voimalaa) on luonnosvaiheen tapaan rajattu perusteettoman alhaiseksi. Nykyisellään kaavaehdotuksessa oletetaan, ettei yli seitsemän voimalan hankkeita voitaisi Etelä- Savossa suunnitella mihinkään muualle kuin vaihemaakuntakaavassa merkityille alueille, mikä ei ole realistista. Tuulivoimarakentamisen tulee olla mahdollista muuallakin kuin vaihemaakuntakaavaan merkityillä alueilla, jos kunnan tuulivoimayleiskaavan mukainen ratkaisu ei vaikeuta maakuntakaavan toteutumista tai se ei ole keskeisten alueidenkäyttötavoitteiden ja suunnitteluperiaatteiden vastainen. Referenssinä Asianajotoimisto Borenius Oy:n lausunto Etelä-Karjalan maakuntaliitolle tuulivoimamaakuntakaavan laatimista varten (liitteenä). Kaavoituksessa käytettyihin kriteereihin sisältyy aina epävarmuuksia, minkä seurauksena hankkeiden suunnittelua myös muualle ei voida sulkea pois. Selkeimpänä esimerkkinä voidaan nostaa esille maakuntakaavoituksen yhtenä lähtöaineistona käytetty Suomen TuuliAtlas, joka korostaa tuuliolosuhteita vesistöjen ympärillä, eikä toisaalta suuren hilakokonsa vuoksi anna realistisia tuloksia alueille joilla maaston korkeuserot todellisuudessa luovat potentiaalia tuulivoimarakentamiseen. Voidaankin todeta, että tuulivoimakehitykseen soveltuvia alueita löytyy varmasti myös muualta Etelä-Savon maakunnan alueelta kuin nyt kaavaan merkityiltä kymmeneltä alueelta, ja todennäköisesti potentiaalisia alueita on jo liian tiukkojen kriteerien myötä suljettu pois vaihemaakuntakaavasta. Maankäyttö- ja rakennuslain 25 :n mukaan Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Lisäksi lain 28 :n mukaan Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Maakuntavaltuuston on maakuntastrategiassa linjannut, että Etelä-Savossa tuulivoima on metsäenergiatuotantoa tukeva energiamuoto, joka toteutetaan maakunnan järvimaiseman arvot turvaten. Kaavaprosessissa on katsottu maakunnan erityisominaisuuksien vuoksi tarpeelliseksi ohjata jo maakuntakaavatasolla tarkasti tuulivoiman jatkosuunnittelua, mikä on maakuntaliiton näkemyksen mukaan täysin maankäyttö- ja rakennuslain mukaista. Maakuntakaavan ohjausvaikutuksen osalta todettakoon, että maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Maakuntakaavassa osoitettujen tuulivoima-alueiden laajuutta ja sijaintia voidaan yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. Tällöin kyseessä on hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. Lähtökohtana on, että maakuntakaavan tavoite on turvattava samassa kaavassa, jossa maakuntakaavan ratkaisusta poiketaan. Hyväksyttävän eroavuuden edellytyksenä on lisäksi, ettei aluetta ole maakuntakaavassa varattu sellaiseen muuhun tarkoitukseen, joka estää tuulivoimarakentamisen. Hyväksyttävä eroavuus ei voi kuitenkaan tarkoittaa maakuntakaavan keskeisistä periaatteista poikkeamista eikä myöskään maakuntakaavassa erityisesti tutkitusta sijaintipaikasta poikkeamista. Maakuntakaavassa esitetyn ratkaisun kanssa ristiriidassa oleva eli maakuntakaavan vastainen kaavaratkaisu ei ole mahdollinen ilman maakuntakaavan muuttamista. Kaavaratkaisun voidaan katsoa olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, mikäli kyseessä ei ole maakuntakaavan täsmentyminen tai edellä todettu hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. Jos lainvoimaisessa maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoima-alueet, ei vaikutuksiltaan seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävää tuulivoima-aluetta voida osoittaa kuntakaavassa muille alueille. Lisäksi on hyvä muistaa, että maakuntakaavaa on mahdollista päivittää jatkossa myös tuulivoiman osalta, mikäli tarvetta tähän ilmenee.

17 mkhall (61) Järvi-Suomen energia Oy Olemme koonneet sähkönjakelun (110 kv) verkkojen osalta niitä rajoitteita, jotka olisi otettava huomioon ennen lopullisia investointipäätöksiä ja aikatauluja suunniteltaessa. Merkitään tiedoksi. Muiden lausunnon antaneiden palaute MTK Etelä-Savo MTK-ETELÄ-SAVON LAUSUNTO ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUN- TAKAAVAEHDOTUKSESTA Lisäyksenä yhdessä Metsänomistajien liitto Järvi-Suomen kanssa antamaamme lausuntoon tuomme esille seuraavia seikkoja. Maakuntakaavan suhde maanomistukseen Vaihemaakuntakaavaehdotukseen on lisätty sivulle 45 Luku Maakuntakaavan suhde maanomistukseen. Luvussa todetaan, että maakuntakaavan merkintä ei sido maanomistajaa toteuttamaan tuulivoimaa alueellaan. Tämä osaltaan selventää kaavan suhdetta yksityiseen maanomistukseen ja ohjaa kuntien kaavoitusta, mutta ei selvennä maanomistajan asemaa tuulivoimaloiden vaikutusalueella. Lisäksi on huomioitava, että kunta voi laatia yleiskaavan tuulivoimahankkeita varten ilman maanomistajan suostumusta, jolloin kaava vaikeuttaa ja haittaa muuta maankäyttöä alueella. Tältä osin maanomistajien asema heikkenee vaihemaakuntakaavassa. Edelleen samassa luvussa todetaan, että tuulivoima-alueen tarvitsemat voimajohdot toteutetaan lunastuslain mukaisella lunastusmenettelyllä. Voimajohdoilla onkin nykyisessä kaavaehdotuksessa jopa suuremmat vaikutukset yksityiseen maanomistukseen kuin varsinaisilla tuulivoimaloilla. Tuulivoimaloiden vaikutukset voivat jäädä hyvinkin paikallisiksi, mutta luvussa 4.1 Tehdyt selvitykset ja valinnat esitetty tuulivoimaalueiksi parhaiten sopivien alueiden kriteerit laajentavat välillisesti niiden vaikutusta moninkertaisesti aiempaan kaavaehdotukseen verrattuna. Kriteeriä Etäisyys suurjänniteverkosta (110 kv) on 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa muutettu niin, että aiemman enintään yhden kilo- Kuudella alueella kymmenestä voimalinja kulkee tuulivoima-alueella, yhdellä n. 2 km etäisyydellä ja lopuilla kolmella etäisyys on suurempi. Voimalinjojen toteuttamistapa ja paikka ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaavaprosessin ohella voimalinjan toteuttamisvaihtoehtoja voidaan tarkastella myös YVAmenettelyllä. Voimalinjayhteyksien suhteen maakuntakaavan valmistelussa on noudatettu Ympäristöministeriön Tuulivoimarakentamisen suunnittelu-opasta (Ympäristöhallinnon

18 mkhall (61) metrin etäisyys olemassa olevaan verkkoon tai voimassa olevassa maakuntakaavassa osoitettuun verkon laajenemiseen on kasvatettu 10 kilometriin. MTK-Etelä-Savo vastustaa em. kriteerin muutosta, joka johtaa merkittäviin taloudellisiin uhkiin yksityisen maanomistuksen näkökulmasta. Enimmillään 10 kilometrin uusi johtolinja voi tarkoittaa jopa yli 50 hehtaarin maa-alueen joutumista lunastusmenettelyyn ja sitä kautta pois metsätalouskäytöstä tai estää esimerkiksi asuin-, vapaa-ajan- ja maatalousrakentamisen alueelle. ohjeita 4/2012): Maakuntakaavassa osoitetaan vähintään 110 kilovoltin suurjännitevoimajohdot. Jos voimajohdon linjaus ei ole tiedossa, mutta tuulivoima-alueesta on tehty verkkoselvitys ja liityntäpiste sähköverkkoon on tiedossa, merkitään liityntäjohto maakuntakaavaan yhteystarvetta osoittavalla merkinnällä. Mikäli liityntäpiste sähköverkkoon ei ole tiedossa, ei maakuntakaavakartalle ole tarkoituksenmukaista osoittaa yhteystarvemerkintää, vaan asiaa käsitellään vain kaavaselostuksessa. Kaavaselostuksessa tulee aina mainita tuulivoima-alueen läheisyyteen sijoittuvat lähimmät sähköasemat, joille tuulivoima-alueen liittäminen olisi mahdollista. Tämä on tehty kaavaselostuksen sivulla 37. Uuden johtolinjan, jonka leveys voi olla reunametsän vaikutusalueineen lähes 60 metriä, rakentaminen voi pirstoa yksittäisen metsätilan arvottomaksi. Nykyinen lunastuslainsäädäntö jättää maanomistajan käytännössä ilman korvausta lunastuksen aiheuttamista menetyksistä erityisesti metsämaan osalta alhaisten korvausten vuoksi. Konkreettisen esimerkkinä edellä mainitusta on Pöyryn tekemä selvitys Tornatorille, jossa uusien voimalinjojen tarpeeksi on esitetty jo 40 kilometrin mittaisia johtokäytäviä yksityisten maanomistajien maille. Tämä on maakuntakaavan kohtuullisuusedellytysten vastaista ja vaatii ehdottomasti tarkempia selvityksiä vaihemaakuntakaavaan. Etäisyyskriteeriä tulee muutoinkin tarkentaa siltä osin, tarkoittaako se, että pelkkä linjan sijainti riittää vai sitä, että uusi linja rakennetaan enintään kriteerin mukaisen etäisyyden päähän. MTK-Etelä-Savo ei hyväksy vaihemaakuntakaavassa esitetyssä muodossa kriteeristöön tehtyä muutosta etäisyydeksi suurjänniteverkosta ja vaatii sen palauttamista takaisin enintään yhden kilometrin ehtoon. Mikäli etäisyys on tätä suurempi, tulee siitä tehdä tarkemmat selvitykset vaikutuksista maanomistukseen niin maankäytön kuin taloudellisten tekijöiden osalta. Metsänomistajien liitto, Järvi-Suomi Yleisesti Maakuntakaavan yhtenä tarkoituksena on mahdollistaa maakunnassa elinkeinojen harjoittamista huomioimalla maankäyttöön vaikuttavat seikat elinoloihin, elinkeinoihin ja ympäristöön. Nyt tehtävällä vaihemaakuntakaavalla luodaan raamit suuremmille tuulivoimalapuistoille. Tämä palvelee sekä yhteistä tavoitetta uusiutuvien energialähteiden lisäämisestä, metsäenergian ollessa ykkösvaihtoehto, sekä maanomistajien

19 mahdollisuutta hyödyntää maaomaisuuttaan uudella tavalla. Kaavan valmisteluaineistoissa on monipuolisesti käsitelty kaavaan ja maankäyttöön vaikuttavia taustoja. Kaavassa aivan oikein pyritään huomioimaan valtakunnalliset ohjeet hyvän asuin- ja muun ympäristön reunaehdot. Kuitenkin pääpaino selvityksissä on edelleen ympäristöasioissa ja vaikutukset elinkeinoihin ja omaisuuden arvostukseen jäävät heikommalle. Näitä selvityksiä tulee tehdä vielä ennen lopullista kaavaa. Alla lisää yksityiskohtaisempia kommentteja aiemman lausuntomme lisäksi Kaavassa todetaan, että tuulivoimapuistoille osoitetut alueet eivät muuta alueen maankäytön pääluokkaa useimmiten maa- ja metsätalous. On kuitenkin selvää, että kaavamerkintä ja suunnittelumääräys tulevat jatkossa vaikeuttamaan kaava-alueen muuta rakentamista ja käyttöä. Kunnan intressissä on saada alueelle tuulivoimaloita myös kiinteistöverojen toivossa, jolloin muut rakentamishankkeet tai muut tuulivoimahanketta vaikeuttavat toimet ja hankkeet tuskin tulevat saamaan tarvittavia lupia. Vaikka maanomistajien ei ole pakko luovuttaa alueita tuulivoimalakäyttöön, niin tuulivoimalahanketta voidaan viedä eteenpäin kunnan kautta yleiskaavoituksella. Viimeistään tässä vaiheessa maanomistajien tahdon ilmaisut tulee ottaa vahvasti huomioon. Kaavamääräyksissä on erillinen rakentamista koskeva rakentamismääräys. Koska maankäyttöpääluokka pysyy maa- ja metsätaloudessa, on oikein, että rakentamista ei rajoiteta kaavassa MRL 33 mukaisesti tai muutenkaan vaikeuteta maa- ja metsätalouden harjoittamista ja maaomaisuuden käyttöä. Kaavaselostuksessa kuitenkin todetaan sivulla 35, että tuulivoimaloiden välittömässä läheisyydessä on rakentaminen rajoitettua äänivaikutusten vuoksi. Kaavassa viitataan tuleviin meluvaikutusta koskeviin ohjeisiin, mutta niiden vaikutusta päästään arvioimaan vasta niiden voimaantulon jälkeen, mahdollisesti yleiskaavavaiheessa. Vaikutukset voivat siis rajoittaa myös vielä aloittamatonta rakentamista, myös rantarakentamista. Samassa yhteydessä todetaan, että tuulivoimalaa varten tarvitaan n. 0,5 ha maaalaa ja tuulivoimaloiden rakentaminen ei rajoita maa- ja metsätalouden harjoittamista vuokra-alueen ulkopuolella. Kaavaan merkittävät tuulivoimalapuistojen pinta-alat vaihtelevat 1000 ha:sta 3200 ha:n ja arvioidut tuulivoimalamäärät vaihtelevat kpl / alue. Tällöin pelkästään niiden vaatima maa-alue vaihtelee 5 22 ha:n. Mielestämme maininta vuokra-alueen ulkopuolella tulee jättää pois, koska vuokra-aluetta ei ole määritelty ja nämä asiat sovitaan mahdollisissa maanomistajan ja hankkeen toteuttajan välisissä sopimuksissa. Sen sijaan maininta, ettei kaava rajoita maankäyt- mkhall (61) Kaavan selvitykset ja vaikutusten arviointi on maakuntaliiton näkemyksen mukaan tehty kaavan yleispiirteisyysaste huomioiden riittävällä tarkkuudella. Yleiskaavassa on kaavamuotona tavoitteena aina yksityiskohtainen rakentamiseen johtava suunnitelma, jonka oikeusvaikutukset kohdistuvat yksittäisiin ihmisiin ja maanomistajiin. Tällöin myös yleiskaavojen kuuleminen tapahtuu maanomistajakohtaisesti. Tuulivoima-alan toimijoiden ja maanomistajien väliset sopimukset ovat yksityisoikeudellinen asia. Tuulivoiman on maanomistajasta itsestään kiinni, haluaako tämä edistää tuulivoimaa maillaan tai millaisen sopimuksen maankäytöstä tekee. Muutetaan kaavaselostuksen vaikutusarviotekstiä esitetyllä tavalla. Kuudella alueella kymmenestä voimalinja kulkee tuulivoima-alueella, yhdellä n. 2 km etäisyydellä ja lopuilla kolmella etäisyys on suurempi. Voimalinjojen toteuttamistapa ja paikka ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaavaproses-

20 töä, muuhunkin kuin tuulivoima tarkoitukseen, tulee olla näkyvissä. Maakuntakaava ei saa olla maanomistajalle kohtuuton. Vaikka varsinainen tuulivoimala-alue ei estäisikään maan muuta käyttöä, niin sähkön siirtoon voidaan tarvita laajojakin maa-alueita. Sähkönsiirtoon tarvittavista alueista todetaan vain, että ne tehdään normaalin lunastusmenettelyn kautta. Nyt vaihemaakuntakaavassa on muutettu tuulivoimapuistolle asetettuja kriteereitä, siten että niiden perusteella voidaan tuulivoimapuisto sijoittaa alueelle, jos se on aiemmin esitetyn 1 km vaatimuksen sijaan lähempänä kuin 10 km siirtolinjaa. Näillä perusteilla kaavassa on esitetty mahdollisuus kolmen aiempaan versioon nähden uuden tuulivoimalapuiston perustamiseen. Pöyryn Tornatorille tekemässä selvityksessä käy ilmi, että vaikka tuulivoimalapuisto olisikin lähellä (< 10 km) varsinaisesta voimalinjasta, niin silti voi olla tarpeen tehdä pitkältikin uutta linjaa, jopa km, jotta energia saadaan valtakunnan verkkoon. Voimalinjojen rakentaminen tai leventäminenkin vaatii suuresti uusia maa-alueita, jolloin lunastustoimituksen kautta maanomistajat joutuvat luovuttamaan maitaan kohtuuttoman pienellä korvauksella sähkönsiirtoon. Aiempaa kriteeriä 1 km:n vaatimuksesta ei tule muuttaa. Maaseudun elinkeinojen huomioiminen MRA1 mukaan, tulee selvittää luonnon, maiseman ja kulttuuriarvojen lisäksi vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä talouteen. YVA menettelyssä vaaditaan selvityksiä myös ihmisten elinoloihin, mm. melu, ja elinkeinoihin mm. maa- ja metsätalous sekä matkailu. Vaihekaavassa tulee selvittää vaikutukset elinkeinoihin tai lisätä yleismääräykseen, että vaikutukset maaseutuelinkeinoihin tulee selvittää. mkhall (61) sin ohella voimalinjan toteuttamisvaihtoehtoja voidaan tarkastella myös YVAmenettelyllä. Maakuntaliiton näkemyksen mukaan kaava-asiakirjoissa on tarkasteltu kaavan yleispiirteisyysaste huomioiden riittävällä tarkkuudella kaavaratkaisun vaikutuksia maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Maakuntakaavan sijaan on yleiskaavan sisältövaatimuksena MRL:ssa kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomiointi sekä velvoite huolehtia siitä ettei yleiskaavalla ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa. Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri on tutustunut kaavaehdotukseen ja pitää sitä pääosin hyvänä. Aluevaraukset sijoittuvat tuuliolojen kannalta edullisille alueille. Etäisyydet maisemallisesti arvokkaille alueille ovat mielestämme riittävät. Myös tärkeät luontokohteet on kaavaehdotuksessa huomioitu. Erityisesti sääksen pesien ja pesimäalueiden lisääminen kaavaehdotukseen on merkittävä parannus. Ainoa epävarmuus liittyy lintujen muuttoreitteihin, joista edelleenkään ei ole riittävästi tietoa. Asiaan on saatava lisävalaistusta mahdollisten voimahankkeiden luvitusvaiheessa.

21 mkhall (61) Enonkosken kunnassa tuulivoima- alue tv eteläosan muodostavat tilat ja , jotka on hankittu valtiolle Metsoohjelman varoin mutta joita ei ilmeisesti vielä ole muodostettu luonnonsuojelualueeksi. Tuulivoimaloiden rakentaminen alueelle ei näin ollen ole mahdollista. Esitämme harkittavaksi, jääkö ao. tuulivoimala- alueelle riittävästi rakennuspaikkoja voimaloille, vai pitäisikö alue poistaa vaihekaavasta kokonaan. Metso-kohde Rajausmuutos Ko. alueen osa rajataan tuulivoima-alueen ulkopuolelle. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Savonlinnan Yrityspalvelut esittää pyydettynä lausuntonaan seuraavaa: Vaihekaavaan otetaan mukaan kaikki tuulivoimaselvityksessä ja kaavaselostuksessa esitetyt potentiaaliset alueet Savonlinnan seudulta (Savonlinna, Enonkoski). Mahdollisten hankkeiden ja jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään ja ratkaistaan, onko hanke kyseiselle alueelle toteutettavissa. Tuulivoimarakentamisen osalta maakuntakaavan tulee olla mahdollistava, ei rajoittava. Ympäristöhäiriöitä aiheuttavien toimintojen ohjaamisessa on otettava huomioon luonnon-, rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön arvo- Kaavaa laadittaessa on toimittu juuri, kuten lausunnossa todetaan eli kaavan selvityksiin ja vaikutusarviointeihin perustuen on osoitettu kaavassa ne alueet joiden jatkosuunnittelu on katsottu mahdolliseksi.

1. Vaihemaakuntakaava viranomaisneuvottelu 5.11.2013

1. Vaihemaakuntakaava viranomaisneuvottelu 5.11.2013 1. Vaihemaakuntakaava viranomaisneuvottelu 5.11.2013 Asialista 1. Neuvottelun avaus 2. Järjestäytyminen ja osanottajien toteaminen 3. Kaavan esittely 4. Maakuntakaavaehdotuksesta annetut lausunnot ja niiden

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntokohtaiset vastineet:

Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntokohtaiset vastineet: 1(7) Vastine 19.01.2015 Vastine Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavaa koskeviin lausuntoihin Ympäristöministeriö on 17.12.2014 päivätyllä kirjeellä pyytänyt Etelä-Savon maakuntaliitolta vastinetta tuulivoimaa

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 )

Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Maakuntakaavan oikeusvaikutukset, Keski-Suomen liitto 1.6.2004 Jukka Reinikainen, YM MAAKUNTAKAAVAN OIKEUSVAIKUTUKSET Ohjausvaikutus alueiden käytön suunnitteluun (MRL 32.1 ja 32.3 ) Viranomaisvaikutus

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.

Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa. Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3. Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima maakuntakaavoituksessa Petteri Katajisto Yli-insinööri 3. Vaihemaakuntakaavaseminaari 2.3.2012 Alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet (maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM 2 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (VN 16.9.2010) Tuulivoimatuotannolle syöttötariffi

Lisätiedot

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Kukonahon tuulivoimapuiston osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 Lausuntojen vastineet, 1 (4) Sisällysluettelo 1 Pääesikunta, logistiikkaosasto...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe. Seudulliset yleisötilaisuudet Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Valmisteluvaihe Seudulliset yleisötilaisuudet KAAVOITUSMENETTELY MAAKUNTAKAAVA (MRL 19 Maakunnan liiton tehtävät, MRL 25 Maakunnan suunnittelun tehtävät, MRL 26 Maakunnan

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

Puumalan kunta KESKUSTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Puumalan kunta KESKUSTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PUUMALAN KUNTA KESKUTIEN JA VANHAN PUUMALANTIEN ASEMKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 28.04.2014 1(36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA

SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA 1/3 SAVONLINNAN KAUPUNKI Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 28.3.2013 Viite 16USP0033.BSE Sivu 1 (3) SYVÄLAHDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA VASTINEET YLEISKAAVALUONNOKSESTA JÄTETTYIHIN VIRANOMAISLAUSUN-

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö

TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö. Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö TOKAT-hanke ja alueidenkäyttö Hannu Raasakka Lapin ELY-keskus alueidenkäyttöyksikkö 15.4.2015 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET VNp 30.11.2000, tarkistetut tavoitteet voimaan 1.3.2009 Osa maankäyttö-

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014. Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan

ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014. Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan ENONKOSKEN KUNTA SOIDINNIEMI ASEMAKAAVA 2014 Soidinniemen voimassa oleva asemakaava päivitetään kokonaisuudessaan 3.2.2015 SOIDINNIEMI Soidinniemen sijainti Leväsentie 23 H 142 70780 KUOPIO Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7)

Liite 7. Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki. Lakiakankangas 1 tuulivoimakaava 1 (7) Lakiakankangas 1 Malinen Pertti Liite 7 1 (7) 16.2.2014 Lakiakankaan tuulivoimayleiskaava, Karijoki FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yrittäjänkatu 13, PL 186, 65101 Vaasa Puh. 010 4090, fax 010 409 6999,

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI SAUVIINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa

Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Maankäyttö ja rakennuslain muutos sekä kaavojen oikeusvaikutukset metsätaloudessa Ajankohtaista kaavoituksessa Suomen metsäkeskuksen kaavoituskoulutus metsäalan toimijoille Niina Riissanen 7.4.2017 10.4.2017

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot

Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot 2/2 Jakelu Kunnat, kaavoitustoimi ja rakennusvalvonta Maakuntien liitot Alueelliset ympäristökeskukset Maakuntamuseot Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetusministeriö

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot