Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEET VUODELTA /01/016/2008 KHALL 184 Kj:n ehdotus: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luet telo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähete tyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Kv Matti Pohjola Lapsiperheiden tukeminen. Aloitteessa esitetään, et tä uu dessa Siikajoen kunnassa selvitettäisiin, mitkä kustan nus vaiku tukset olisivat seuraavilla toimenpiteillä: - tuettaisiin maksamalla Siikajoen kunnassa asuville perheil le, joille syntyy uusi kuntalainen, nk. "vauvarahaa". - selvitettäisiin myöskin, olisiko mahdollista ottaa käyttöön ns. "kuntalisä" uudessa kunnassa. Kuntalisä tukisi lapsiper heitä. Saataisiinko näillä mahdollisilla toimenpiteillä uusia tuulia kuntaamme? Uuden Siikajoen kunnanhallitus päätti antaa aloitteessa esitetyt asiat perusturvalautakunnan valmistelta vaksi vuoden 2007 toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydes sä. Lautakunnan arvioitavaksi tulevat sekä aloitteen hyöty- että kustannusvaikutukset. Uuden Siikajoen perusturvalautakunta on vuo den 2007 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että valtuustoaloite vauvarahan ja kuntalisän maksamisista val mistellaan vuoden 2007 puolella. Talousarvioesitykseen ei sisällytetä tässä vaiheessa niihin määrärahaa. Perusturvalautakunta on merkinnyt kokouksessaan aloit teen valmistelutilanteen tiedoksi se kä päät tänyt, että tässä vaiheessa kotihoidon kuntali säs tä teh dään ky sely niil le alle 3-vuotiaiden lasten perheille, joissa lapset ovat päivä hoidon piirissä tai ovat hakeneet hoitopaikkaa tu levaa hoi don tarvetta varten. Sosiaalitoimi suoritti kotihoidon tuen kuntalisästä kyse lyn per heil le, joilla on alle 3-vuotiaita lapsia päivähoidossa ja per heille, jotka ovat hakeneet hoitopaikkaa tulevaa hoidon tar vetta varten. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 42. Uusia päi vähoitopaikan ha kijoita näistä oli 7.

2 Vastauksia saapui 19 (vastaus prosentti 45), joissa oli mukana oletettavasti kaikki uudet hakijat (vas tauksissa oli tulkinnan varaa). Kyselyyn vastattiin nimettö mänä. Perusturvalautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan , kun kysely kotihoidon tuen kun ta li sästä oli suo ritettu. Perusturvalautakunta päätti kannanottonaan seu raa vaa: Vauvaraha voidaan käsitellä kunnassa kuntamarkkinointiin liittyvänä asiana, jolloin sen kustannukset myönteisessä ta pauksessa tulisi varata kunnanhallituksen talousarvioon. Käsityksenään perusturvalautakunta toteaa, että mikäli "vauvarahaa" kunnassa myönnetään, se tulisi myöntää kai kille asianomaisen vuoden aikana synnyttäneille perheille, joiden määrän arvioidaan uudessa kunnassa olevan noin lasta. Rahallista vauvaraha tarkoituksenmukaisempi tapa on myöntää maksusitoumus paikkakunnan liikkeisiin vauvan hoitoon liittyvien tarvikkeiden tai vaatteiden hankintaan. Kuntalisän osalta kunnalla ei ole taloudellisia mahdolli suuksia maksaa kuntalisää kaikille alle 3-vuotiaille kuntalai sille kustannusten ollessa keskimääräisellä valtakunnallisel la tuella (136 euroa/kk/lapsi) laskettuna euroa. Vaihtoehtona on maksaa kuntalisää niille perheille, jotka ei vät hae päivähoitopaikkaa. Kyselyn perusteella perheiden määrä jää vähäiseksi eikä varmuutta sitoutumisesta asian omaiseen ratkaisuun ole tiedossa. Päivähoidon järjestämi nen kunnan hoitopaikoista ao määrälle ei tuottane ongel mia. Seutukunnallisen yhteistoiminta-alueen muodostaminen on vireillä ja toteutunee v alusta. Tarkoituksenmukaista olisi, että jäätäisiin odottamaan seutukunnallista ratkaisua kuntalisän osalta. Kunnanhallitus merkitsi perusturvalautakunnan päätöksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi valtuus tolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Esko Sikkilä Kunnanvaltuuston jäsenten ja kunnan virkailijoiden matka- ja kotipuhelinnumerojen julkaiseminen seuraavissa Siikasa nomissa. Kunnanhallitus päätti , että yhteys tiedot saatetaan ajan tasalle ja samalla varmistetaan tieto jen julkaisulupa. Tiedot julkaistaan valmistumisen jälkeen seuraavassa kun tatiedotteessa Siikasanomissa. Valtuuston jäsenten yhteystiedot on julkaistu Siikasa no missa 4/2007. Johtavien viranhaltijoiden yhteystiedot on jul kaistu usei ta ker toja Siikasanomissa. Viranhaltijoiden yh teystiedot on laitettu kunnan nettisivuille. Lisäksi johtavien viranhaltijoiden sekä muun

3 henkilökunnan yhteystiedot löy tyvät Eniron pu helin luettelosta. Kv Vasemmistoliiton ja Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmät Aloitteessa esitetään toisen erityisasuntolan rakentamista, koska tarve tämän tyyppiselle asumistarpeelle on välttämä tön. Nykyinen tilanne aiheuttaa rauhattomuutta muissa kun nan vuokrakiinteistössä. Hanke rahoitettaisiin vuoden 2007 aikana mahdollisesti myytävistä kunnan kiinteistöistä tulevil la myyntirahoilla. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen tekniselle toimelle ja perusturvalautakunnalle valmisteltavaksi. Valmis telussa tulee mm. selvittää asuntojen tarve sekä selvittää hankkeen kustannukset. Perusturvalautakunta on kokouksessaan toden nut seuraavaa: Kunnassa on osoitteessa Pehkolantie 176 kolme asuntoa rakennettuna erityisasu misen tarpeisiin. Asunnot ovat täyn nä ja yleensä niissä on pitkäaikaisia vuokralaisia. Tekninen toimi on teettänyt kustannusarvion erityisasunto jen rakentamisesta. Kustannusarvion on laatinut Juha Jär venpää Taloco Oy:stä. Mikäli rakennettaisiin kahden asunnon talo, kustannus olisi (alv =%) ja mikäli rakennettaisiin kolmen asun non talo, kustannus olisi (alv 0%) Tällä hetkellä ARA:n valtionavustusta voi hakea erityisryh mille tarkoitettuihin asuntoihin. Mikäli kyseessä on pelkäs tään asuntojen rakentaminen ilman palveluja, voi avustuk sen suuruus olla enintään 5 %. Aran ilmoituksen mukaan valmisteilla on lainsäädäntö, joka mahdollistaisi suuremman valtionosuuden, mikäli asuntoja rakennetaan asunnottomana oleville päihdeongelmaisille. Sosiaalitoimen arvion mukaan erityisasumisen tarpeessa olisi 2-3 asukasta/ruokakuntaa. Heidän sijoittumisensa mui hin vuokra-asuntoihin on tuottanut ja tuottaisi häiriötä talo jen muille asukkaille. Perusturvalautakunta tutustuu paikan päällä erityisasuntoi hin. Perusturvalautakunta lausuntonaan totesi, että *asuntojen tarve kunnan alueella on 2-3 asuntoa. *tutustuttuaan nykyiseen asuinalueeseen, perusturvalauta kunta katsoo, että häiriöiden välttämiseksi ei ole tarkoituk senmukaista rakentaa nykyiselle alueelle enempää asuntoja. *erityisryhmien asuntojen rakentamiseen myönnettävät avustukset

4 ovat mahdollisesti uuden lainsäädännön kautta muuttumassa, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista odot taa uuden lainsäädännön tuomia mahdollisuuksia Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt perusturvalautakunnan lausunnon mukaisen valmistelun erityisasuntojen rakentamiseksi kuntaan. Kv Esko Sikkilä Katuvalojen sammuttaminen klo välisenä aika na. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen tekniselle toimelle toimenpiteitä varten. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seu raavaa: Tievalojen sammuttaminen on tehty vuosittain kaavatieva laistuksien osalta siten, et tä ne on sammutettu toukokuun puolivälissä ja sytytetty elo kuun puolivälissä. Ruukin liike keskuksessa on tievalot syty tetty hieman aikaisemmin kuin muualla. Tievalaistukset voi daan sammuttaa aloitteessa esitetyllä tavalla ns. sivukylis sä. Näitä ovat mm. Karinkanta, Saarikoski, Luohua ja Rel letti, joissa on kunnan omistamat ja kustantamat valaistuk set. Tekninen lautakunta päätti, että tievalojen sammuttaminen kesäaikana suoritetaan Karinkannassa, Saarikoskella, Luo hualla ja Relletissä. Kunnanhallitus merkitsi teknisen lautakunnan pää töksen tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi myös valtuustol le.. Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Sami Nyman Aloite hyötyjätteen keräyksen tehostamisesta Siikajoen kun nassa. Sami Nyman esittää selvitettäväksi mahdollisuutta lisätä ja sijoittaa hyötyjätteen keräyspisteitä paikkoihin, joihin kunta laisten normaali asiointiliikennekin suuntautuu esimerkkinä Ruukin taajaman liikekeskus. Yhteistyömahdollisuus kaup paliikkeiden kanssa kannattaa selvittää ja hyötyjätteen ke räilystä tiedottamista tehostaa. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on to den nut se kä päät tänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Tällä hetkellä kunta on järjestänyt hyötyjätteiden keräilyä

5 seuraavasti: Ruukin kylä: Lasin ja paperin keräyspiste kunnan varastolla Paavolan kylä: Lasin ja paperin keräys työkeskuksen P-pai kalla. Revonlahden kylä: Lasin ja paperin keräys SEO- huoltoase man pihalla. Luohua: Kyläyhdistys kerää paperia kunnan omistamaan rakennukseen. Saarikoski: Paperin keräys koulun pihalla. Tuomioja: Paperin ja lasin keräys aseman piharakennuk sessa Siikajoen kylä: Paperin ja lasin keräys Terveysaseman pi ha-alueella. Keräyspaikkoja voidaan luonnollisesti lisätä tarpeen mu kaan. Nykyinen keräysjärjestelmä perustuu 600 litran laatik kokeräykseen, mikä tarkoittaa sitä, että tarkoitusta varten on oltava pieni katos. Toisen tyyppinen keräysjärjestelmä on ns. maanalainen säiliö, jossa tyhjennysperiaate on erilainen eli se tapahtuu autonosturilla (ns. suursäkkejä). Tämäntyyp pisiä on rakennettu eri kuntiin. Toinen asia on, että eräät kauppa-alan keskusliikkeet ovat omatoimisesti ja omilla kus tannuksillaan aloittaneet keräilyn kauppaliikkeiden parkkialueella. Tätä on toteutettu kaupungeissa. Voidaan todeta, että hyötyjätepisteiden sijoitus vaatii harkintaa ja selkeintä sen olisi olla kunnan omistamalla maa-alueella. Kokemuksia on siitä, että hyötyjätepisteisiin saatetaan tuoda luvatta kaik kea muutakin jätettä, kuten esim. kaatopaikalle menevää jä tettä. Tekninen lautakunta päätti seuraavaa: - Selvitetään Ruukin kylän kauppaliikkeiltä (Sale, Siwa ja K- kauppa), onko kiinnostusta sijoittaa keräyspiste jonkin kauppaliikkeen piha-alueelle. - Esitetään Paperinkeräys Oy:lle Relletin, Karinkannan ja Tauvon keräyspisteiden paperinkeräyksen käynnistämistä. Myös kunnan kustantama lasinkeräyspiste ko. paikkoihin selvitetään. Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan toi menpiteet valtuustoaloitteen toteuttamiseksi. Kv Päivi Eskola Tiedottamisen parantaminen. Aloitteessa esitetään seuraavat esimerkit tiedottamisen parantamiseksi: 1. Johtoryhmän työskentelyn tehostaminen; tiedottamisen merkitys ja tarkoitus muutosvaiheessa, riittävä asioiden valmistelu. 2. Ns. laajennetun johtoryhmän käyttöönotto; edustettuina eri henkilöstöryhmät. 3. Ulkopuolisen avun käyttö; muutosprosessin läpikäynti yksilön ja ryhmän kannalta. Esim. terveyskeskuspsykologin palvelun käyttäminen niin työntekijöille kuin luottamushenkilöille. Keskustelu- ja tiedotustilaisuudet. 4. Kuntatiedotteen käytön tehostaminen.

6 5. Kuntatiedote jaetaan koko kunnan alueelle. 6. Tärkeimmät esim. maataloustukeja koskevat ilmoitukset julkaistava sellaisissa ilmoituslehdissä, jotka jaetaan joka talouteen. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen johto ryh mäl le työstettäväksi. Aloite koskee kaikkia hallintokuntia. Johtoryhmä ja valtuuston puheenjohtajat ovat kokoontuneet kaksi kertaa ennen syksyn 2007 valtuustoseminaaria, jolloin on työs tet ty aloit tees sa mai nit tuja asioi ta. Valtuuston päätöksen mukaisesti maataloustuke ja koskevia ilmoituksia ei julkaista ilmaislehdissä. Kv Ahti Häikiö Siikajokimelontatapahtuman elvyttäminen. Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunta yhdessä muiden Siikajokilaakson kuntien, kyläyhdistysten ja yritysten kanssa elvyttäisi vuotuisen Siikajokimelontatapahtuman. Melonta ta pahtuma voisi liittyä Siikajoen pitäjäpäivien ohjelmaan. Aloitteessa todetaan, että tapahtuma saa aikaan myönteistä julkisuutta ja helpottaa kuntamarkkinointia. Tapahtuma tuo alueelle myös entisiä kuntalaisia, jotka voivat olla kiinnostu neita kunnan tonttitarjonnasta ja paluumuutosta kuntaan. Li säksi se luo aktiivisuutta joen kunnon parantamiseen ja eri laiseen jokiluontoon liittyvään harrastustoiminnan elvyttämi seen. Kunnanhallitus päätti lähettää val tuus to aloit teen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Aloite käsitellään huhtikuussa 2008 sivistyslautakunnassa. Kv Kokoomuksen valtuustoryhmä Siikajoen ja Revonlahden välisen joen eteläpuolen tien perusparantaminen. Kuntien yhdistymissopimuksessa todetaan, että uusi kunta edesauttaa voimakkaasti seuraavien tiehankkei den toteutta mista: Siikajoen ja Revonlahden välisen etelä puolisen tien perusparannus, siemenrahan varaaminen Tiehallinnon perusparannushankkeeseen. Siikajoen ja Ruukin kuntien yhdistyessä ja kuntakeskuksen muuttuessa Ruukkiin on entisten kuntakeskusten välinen lii kenne lisääntynyt. Lisäksi useissa ammattiautoilijoiden au toissa on nykyaikaiset gps-laitteet, jotka ohjaavat käyttä mään seututie nro

7 807:ää eikä päällystettyä pohjoispuolen paikallistietä. Tien kunto ei vastaa enää tämän päivän liiken nemääriä eikä sen kunnossapitoon enää riitä pintaremontit, vaan tie vaatii rakenteiden perusteellisempaa kunnostusta. Kunnanhallitus totesi , että aloitteen tarkoitta man tien kunnostaminen otetaan esille Tiehallinnon kanssa lähi aikoi na järjestettävässä neuvottelussa. Siikajoen ja Revonlahden välisen joen eteläpuolen tien perusparanta minen on ollut esillä Liikenneministeri Anu Vehvi läi sen vie rai lun yh dessä Lii ken ne mi nis teri Anu Veh vi läiselle ojen net tiin Revonlahden Kotiseututalolla 53:n maan omis ta jan al le kir joit ta ma ve too mus, jos sa he il moittivat omal ta osal taan ha luavansa edes auttaa tien 807 perusparannushanketta. Tien 807 kunnostamisesta keskusteltiin myös Tiejoh ta ja Erk ki Myl lylän vie railun yhteydessä Kv Mervi Koski Aloitteessa todetaan, että Ruukin ja Siikajoen kuntien yhdis tettyä on uuden Siikajoen kunnan monia käytäntöjä tarkas teltu uudelleen. Aloitteessa esitetään, että tarkastelun koh teeksi otettaisiin kunnan maiden käyttö metsästysseurojen alueella siten, että se metsästysseura jonka toiminta-alueel la kunnan maita/sarka sijaitsee saisi ko. alueen käyttöönsä. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja otettavaksi huomioon kunnan mai den vuokrausmenettelyssä. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Vuoden 2007 alusta tulleen Siikajoen kunnan hallintosään nön mukaan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta vastaa kunnanhallitus, ellei päätöksellään ole siirtänyt valtaa muul le toimielimelle tai viranhaltijalle (ratkaisuvalta 4). Tekni selle lautakunnalle ei ole siirretty kiinteän omaisuuden vuok rauk sen ratkaisuvaltaa kunnanhallitukselta. Tekninen lauta kunta voi luonnollisesti esittää asiaan kannanoton. Tekninen lautakunta totesi kannanottonaan, että aloite on tarkoituksenmukainen ja aloitteessa esille tuotu periaate on hy vä tapa toimia asias sa. Kunnanhallitus päätti , että Mervi Kos ken aloite huomioidaan kunnan maiden vuokrausmenettelyssä. Pää tös saatetaan valtuustolle tiedoksi.

8 Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Pekka Rautio Muistolaatan hankkiminen ensimmäisen suomalaissyhtyi sen NHL:ssä pelanneen jääkiekkoilija Albert Pudaksen muistamiseksi. Albert Putaansuu, myöhemmin Pudas, syntyi Siikajoella ja kuoli Thunder Bayssa Kanadassa. Hän pelasi kaudella neljä ottelua Toronto Maple Leafsin joukkueessa. Seuraavana vuonna Pudas pelasi vie lä 30 ottelua alemmalla tasolla CPHL-Liigassa. Pudas toimi Kanadan maajoukkueen valmentajana saavut taen hopeaa vuoden 1936 olympialaisissa. Muistolaatan sijaintipaikka olisi Komppalinna. Kunnanhallitus päätti lähettää Pekka Raution aloit teen sivistyslautakunnalle toimeenpantavaksi. Aloite käsitellään huhtikuussa 2008 sivistyslautakunnassa. Kv Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö ry Aloitteessa esitetään, että koko Siikajoen kun nan alu eella järjestetään yh dessä kyläyhdistysten kanssa siivoustalkoot. Kukin vointin sa mukaan kerää roskia omista tievieristään, koulut mukana ja kunnan muutkin lai tokset se kä yritykset omista nurkkajuu ristaan. Näin saamme juhlistet tua seuraavan sunnuntain äi tienpäivää puhtaalla ympäristöl lä. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt aloitteen , kos ka kunnanhallituksen kokous on vasta Johtoryh mä päätti, että asian hoito keskitetään tekniselle toimelle. Aloitteesta, jätesäkeistä ja jätteiden poiskuljettamisesta informoidaan kaikkia kunnan kyläyhdistyksiä. Aloite lähetettiin myös kaikille kouluille. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi johtoryhmän val mis te le vat toimenpiteet ja päätti, että siivoustalkoot järjeste tään. Siivoustalkoot on järjestetty keväällä Kv Matti Pohjola Puhelinlehtisen tekeminen ja jakaminen Siikajoen kunnan joka talouteen, joka sisältäisi kunnan eri hallinnonalojen, vi ranhaltijoiden ja toimihenkilöiden yhteystiedot. Lehtiseen tu lisi ottaa myös mukaan

9 rakennusvalvonnan ja ympäristö asioista vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Aloitteen perusteluna on, että kuntalaiset ovat kokeneet puhelinnumeroiden puuttumisen luettelosta palvelunsaata vuuden heikke nemisenä. Kunnanhallitus on päättänyt antaa puhelinlehtisen teon val mistelun yleishallinnon tehtäväksi. Kustannustieto jen yms. selvitysten jälkeen asia tulee uudelleen hallituksen käsiteltäväksi. Puhelinlehtistä ei ole vielä tehty, koska on tapahtunut mm. henkilövaihdoksia ja puhelinnumerot muuttuvat kevään 2008 aikana. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden puhelinnu merot ovat ne tis sä kunnan kotisivuilla. Kv Perussuomalaisten valtuustoryhmä Aloitteessa esitetään, että Siikajioen kunnan järjestämät kulttuuri-/konserttitilaisuudet olisivat eläkeläisille maksutto mia ja kunta järjestäisi myös kuljetuksen edellä mainittuihin tilaisuuksiin. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyslau takunnan käsiteltäväksi. Sivistyslautakunta on todennut ja päättänyt aloit teen johdosta seuraavaa: Siikajoen kun nan jär jes tä mät ti lai suu det ovat pää sään töi sesti ilmaisia kai kille. Kan sallisen Vete raani päi vän juh laan on li säksi jär jestetty il mai nen kulje tus, sa moin Van hus ten viikon juhlaan Raa heen. It senäi syyspäi vä juhla on kaikil le il mainen ja sinne tul laan jär jestämään kulje tus. Seu rakun nan tiloissa järjestet tä vät tilai suu det ovat ilmaisia, mut ta niissä voi olla vapaaeh toinen oh jel mamaksu. Kuljetuksia ei ole jär jestetty. Mäkelänrinteellä ja Puistolassa järjestetään tilaisuudet esim. lauantaina , mutta niihin ei ole kuljetusta. Vanhus ten viikolla Ruukin kansalaisopisto järjestää tapahtumia. Kansalaisopis ton tilaisuudet ovat kaikille ilmaisia. Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle / -val tuus tol le vasti neena Perussuomalaisten valtuustoaloittee seen, että koska - melkein kaikki kunnan järjestämät tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja ilmaisia, - kuljetus järjestetään veteraani- ja itsenäisyyspäivätilai suuksiin, - tilaisuuksia järjestetään hoitolaitoksissa, jolloin myös ne, jotka eivät voi käyttää järjestettyjä kuljetuksia, voivat osallis tua, - kansalaisopiston järjestämät tilaisuudet ovat ilmaisia, - seurakunnan tiloissa järjestetyissä tilaisuuksissa on vain vapaaehtoinen ohjelmamaksu ja - tammenlehväsukupovelta ei peritä kansalaisopiston pii reissä

10 opisto- tai kurssimaksua, käytäntöä maksujen perimisestä ei tarvitse muuttaa. Kulje tuksia tullaan järjestämään kysynnän mukaan. Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan pää tök sen val tuustoaloitteen käsittelystä ja lähettää sen edel leen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Perussuomalaisten valtuustoryhmä Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunta "patistaa" tielii kennelaitosta raivaamaan kunnan alueella olevat ojanpien ta reet. Ojat ovat niin vesakoituneet, että ne ovat todella suu ri tieliikenneriski. Raivaus pitäisi suorittaa ennen kuin hämä rät yöt tulevat. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta on toden nut ja päättänyt aloit teen joh dos ta seuraavaa: Aloitteessa esitetty asia koskee Tiehallinnon hallinnoimia maanteitä. Aloitteessa esitetty asia vaikuttaa liikenneturvalli suuteen ja on tärkeä, että raivaukset tehtäisiin vuosittain Tiehallinnon toimesta. Tekninen lautakunta päätti esittää Tiehallinnolle, että maan teiden ojien ri suraivaukset tehtäisiin joka vuosi ja välivuosia ei saa ol la, koska paju ja pienpuusto kasvavat erit täin no peasti tällä alu eella. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti saattaa sen tiedoksi myös valtuustolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi Tekninen toimi on ottanut asiassa yhteyttä Tiehallintoon. Kv Hannu Pudas Aloitteessa todetaan, että viime kesän poikkeuksellisen kui vuu den jäl keen Sii ka joes sa esiintyi vahvoja happamuus piik kejä, jot ka johtivat ka la kuole miin syksyn ja talven aikana. Pudas esit tää, et tä Sii kajoen kunta olisi aloitteellinen koko joen va lu ma-aluet ta kos kevaa selvitystä varten, jossa selvi tetään nii tä toimia, joilla voitai siin estää viime syksyn ja tal ven kal tai sia tapahtu mia. Työ vaatinee yhteistyötä eri kuntien ympäristöviranomais ten, valtiovallan, tutkijoiden yms. tahojen kanssa. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen teknisen toi men ja ym pä ristölautakunnan käsiteltäväksi.

11 Tekninen lautakunta on toden nut ja päättänyt aloit teen joh dos ta seuraavaa: Joen ja kalakannan kunnon kannalta asia on erittäin tärkeä ja vaatii ympäristökeskukselta asiaan liittyviä toimenpiteitä. Tekninen lautakunta päätti antaa asian käytännön toimen pi teet ympäristölautakunnan ja ympäristösihteerin tehtäväk si. Tekninen lautakunta on lähettänyt aloitteen Raa hen ympä ristölautakunnalle/ympäristösihteerille. Kunnanhallitus päätti merkitä aloitetilanteen tie doksi. Kv Pentti Koskela Kreivinsaaren kiinteistön antaminen nuorison kokoontumis- ja harrasteti loiksi. Aloitteessa todetaan mm. seuraavaa: "Kreivinsaari kokonaismiljöönä on historiallisesti ja maise mallisesti sekä sijaintinsa puolesta ainutkertainen, joten tar joamme nuorison käyttöön parasta mahdollista kokonaisuut ta Siikajoen kunnan alueella muistaen, että lapset ja nuoret ovat kansakunnan rikkaus ja samoin muistaen, että nuoriin satsattu markka tulee eurona takaisin". Kunnanhallitus päätti lähettää Pentti Koske lan val tuus toaloitteen sivistyslautakun nan ja teknisen lauta kunnan yh dessä valmisteltavaksi. Sel vityksen on oltava val mis kulu van vuoden syyskuun alkuun mennessä. Tekninen toimi tekee Kreivinsaaren kiinteistöstä kustannus arvion. Asia käsitellään sivistyslautakunnassa. Kv Päivi Eskola Komppalinnan lähikirjaston aukioloaikojen lisääminen. Aloitteessa todetaan, että kun ta lai silta on tul lut run saasti pa lau tetta, et tä Komp palin nan lä hi kir jaston tuli si olla avoin na vä hintään maanan tais ta-per jan taihin joka päi vä se kä ke säisin useam pana päivä nä vii kossa. Yksi päi vä viikos sa ke sällä ei riitä. Kesäl lä, kun ei ole kouluja eikä lap silla muuten kaan ko vin paljon virikkei tä, tu lee kirjaston pal velu jen olla paremmin kuntalais ten saavu tettavissa. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti lähettää sen si vistyslautakunnalle valmisteltavaksi ja käsi tel tä väksi.

12 Sivistyslautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Komppalinnan lähikirjaston aukioloaikoja on mahdollista laajentaa keskiviikkopäiviä koskeviksi kirjastotoimen saa man oppisopimusopiskelijan avulla. Komppalinnan vakitui sen kirjastovirkailijan on tarkoituksenmukaista edelleenkin työskennellä pääkirjastossa keskiviikkoisin. Järjestely on tarpeen, koska työ on yksinäistä ja työyhteisön olemassaolo on tärkeää työssäjaksamisen kannalta. Siikajoen lähikirjastot ovat olleet avoinna normaalisti kesäl lä: poikkeuksena on ollut viisi viikkoa heinäkuun alusta, jol loin kaikki lähikirjastot ovat olleet avoinna ainoastaan yhte nä päivänä viikossa. Kirjastotoimenjohtaja ymmärtää kunta laisten huolen kirjastopalveluiden saatavuudesta kesällä, mutta järjestely on johtunut kirjastohenkilökunnan vuosilo mista eikä rahaa sijaisten palkkaamiseen ole. Oppisopi musopiskelijan työpanoksen avulla olisi mahdollista pitää koko kesän normaaleilla aukioloajoilla avoinna yhtä lähikir jastoa, mutta se asettaisi muiden lähikirjastojen asiakkaat epätasa-arvoiseen asemaan. Sivistyslautakunta päätti, että Komppalinnan lähikirjasto on avoin na myös kes ki viik koi sin klo al kaen. Ke säisin lä hikirjas tot ovat edel leenkin avoinna hei näkuun alus ta vii den viikon ajan yh tenä päivänä viikossa. Sivistyslautakunta toivoi, että aukioloajoissa huomioitaisiin työssäkäyvät kuntalaiset. Kunnanhallitus merkitsi sivistyslautakunnan pää tök sen val tuustoaloitteen pohjalta tiedoksi ja saattaa sen edel leen tie doksi valtuustolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Päivi Eskola Siikajoenkylän leikkikenttien kunnostaminen ja aitaaminen. Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kylän leikkikenttä kunnostettaisiin turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Kentälle on tehty aikanaan vanhan Siikajoen kunnan aikana suunnitelmat, jotka voisi hyödyntää kunnostamisessa. Li säksi kentän aitaaminen olisi tärkeää, jolloin esim. ryhmä perhepäivähoitokodit pystyisivät enemmän ja turvallisemmin käyttämään leikkikenttää hyödyksi. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti an taa sen tek ni sen toimen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa:

13 Tekninen lautakunta toteuttaa leikkikenttien rakentamista ja parantamista valtuuston hyväksymien määrärahojen puit teissa. Aloitteessa esitettyjä asioita tehdään vuonna 2008 kesäaikana. Hankkeen toteuttamisen tavasta keskustellaan käyttäjien kanssa, mm. perusturvalautakunnan alaisuudes sa olevalta päivähoitohenkilöstöltä saadaan yksityiskohtai sempaa tietoa toteuttamiseen. Tekninen lautakunta hyväksyi leikkikentän parantamisen vuoden 2008 kesällä to teutettavaksi. Toteutuksesta neuvo tellaan perusturvalauta kunnan alaisuudessa olevan päivä kotihenkilöstön kanssa. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi ja saat taa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Kokoomuksen valtuustoryhmä Henkilöstöasioiden käsikirjan laatiminen. Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunnassa laaditaan henkilöstöasioiden käsikirja, joka sisältää yleiset ohjeet, pe riaatteet ja paikalliset sopimukset, joita kunnassa noudate taan liittyen henkilöstöasioihin. Esimerkiksi sisältönä voisi olla palkkaukseen, työaikaan, vuosilomaan, virka- ja työva paisiin, henkilöstön hyvinvointiin ja ammattitaidon ylläpitämi seen liittyvät toimintaperiaatteet ja paikalliset sopimukset. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päät tää an taa aloitteen kunnan johtoryhmän valmisteltavaksi ja toi meen pantavaksi. Johtoryhmän on annettava selvitys asian hoita misesta vuoden loppuun mennessä. Henkilöstösihteeri Hannele Hankala tekee opinnäytetyönä Siikajoen kunnalle tilaustyönä esimieskansion (henkilöstö- ja palkkahallinnon ohjeistus). Kv Kokoomuksen valtuustoryhmä Siikajoen kunnan omistamien metsäalueiden kartoittaminen ja hyödyntämättömien metsäalueiden myyminen. Kunnanhallitus on merkinnyt aloitteen tiedoksi ja lähettänyt sen valmisteltavaksi tekniselle toimelle ja metsätoimikunnalle. Tekninen lautakunta on perustanut metsienhoito toi mi kunnan, jonka tehtävänä on valmistella kunnan met sien hoitoa kos kevat asiat.

14 Metsienhoitotoimikunta on pitänyt syksyllä 2007 kokouksen. Toimikunta totesi, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen myy dä kunnan met säkiinteistöjä. Metsäsuunnitelman päivityk sen jäl keen näh dään metsien todellinen tilanne. Metsäkiin teistö jen myynti on perusteltua vain syrjäisten pienten erillis ten pals tojen osalta. Samassa kokouksessa päätettiin tehdä myös metsätaloussuunnitelman päivitys. Kv Eero Ronkainen Hietamaan uimapaikan viihtyvyyden parantaminen. Aloitteessa esitetään, että Ruukin Hietamaan uimapaikalle hankittaisiin kunnolliset wc- ja pukeutumistilat. Viihtyvyyden parantamiseksi ranta-alueelle pitäisi hankkia massiivisia penkkejä. Alueella toimii erittäin vireä Ruukin FK-kerho. Ee ro Ronkainen pyytää kunnanhallitusta selvittämään yhteis työmahdollisuudet hankinnoissa ja rakentamisessa FK-ker hon, urheiluseurojen ja muiden järjestöjen kanssa. Kunnanhallitus on merkinnyt Eero Ronkaisen aloit teen tie doksi ja päättänyt lähettää sen tekniselle toimel le val mis telta vaksi ja toimen piteitä varten. Tekninen lautakunta on todennut valtuustoaloit teen johdosta seuraavaa: Hietamaan alueella on tällä hetkellä lasikuitumuoviset ves sat 2 kpl erik seen miehille ja naisille. Alueella on myös ke säui mareille pukukopit erik seen miehille ja naisille. Alueella on kesäisin penkkejä ja roskiksia, molempien lisäys on pai kal laan. Talvi uimareille on oma lämpimänä pidettävä huolto ra kennus. Mikäli alueen tasoa nostetaan siten, että rakennetaan kiin teät vessat ja pukutilat, kysymyksessä on huoltorakennus tyyppinen investointi. Muutama vuosi takaperin alueelle oli suunnitteilla huoltorakennus, joka hankkeena hylättiin val tuustossa. Urheilu ja vapaa-ajan alueiden kehittäminen kuu luu sivistyslautakunnan toiminta-alueeseen, joten aloitteesta tulee olla sivistyslautakunnan kannanotto. Aloitteessa mainittujen FK- kerhon, urheiluseurojen ja mui den järjestöjen mukanaolo hankkeessa on voi olla hyvä rat kaisu moneltakin kannalta. Hankkeeseen voidaan esim. saada rahoitusta sellaisista rahoituskanavista, joita kunta ei saa. Rakennuksen käytön valvonta on parempaa, kun taus talla on useita toimijoita. Tekninen lautakunta päätti esittää valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan käsittelyyn, koska urheilu- ja vapaa-ajan pal veluiden kehittäminen kuuluu sen toimialaan. Asia käsitellään huhtikuussa 2008 sivistyslautakunnassa.

15 Kv Matti Pohjola Painekyllästetynpuun vastaanottaminen yksityistalouksilta kunnan varastoalueella. Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunnassa selvitettäisiin käytetyn painekylläste tyn puutavaran vastaanottomahdolli suudet kunnan puoles ta. Voisiko mahdollinen vastaanotto tapahtua kunnan varastoalueella valvotusti esim. kaatopai kan työntekijä? Kylläste tyn puutavaran vastaanotto koskisi Siikajoen kunnan yksityiskotitalouksia. Rakennusliik keet/urakoitsijat eivät olisi oi keutettuja em. palveluun, ellei palvelun evääminen ole risti riidassa yhdenvertaisuusperi aatteen kanssa. Kunnanhallitus merkitsi Matti Pohjolan aloit teen tie dok si ja päätti lähettää sen tekniselle toimelle valmistel ta vaksi ja toi men piteitä varten. Tekninen lautakunta on todennut aloitteen joh dosta seuraavaa: Painekyllästetty puutavara ei ole tuottajavastuulain alaista materiaalia. Käytännössä asia tarkoittaa sitä, että liikkeet, jotka myyvät painekyllästettyä puutavaraa eivät ole velvolli sia ottamaan vastaan käytöstä poistettua painekyllästettyä puuta. Käytöstä poistettu painekyllästetty puu on ongelma jätettä, jota ei saa sijoittaa kaatopaikalle. Kunnan kannalta katsottuna voidaan vastaanotto suorittaa kunnan varastolla sijaitsevalle ongelmajätepisteelle, josta se toimitetaan esim. Oulun Jätehuollolle jatkokäsittelyyn. Oulun Jätehuolto ottaa vastaan painekyllästettyä jätepuuta, jonka käsittelymaksu tällä hetkellä on 120 /tn alv 0 %. Tämän päälle tulee kulje tuskustan nukset Ouluun. Tarkoitusta varten on hankittava siirtolava, jolla saadaan toiminta hoidettua siististi. Siirtola van hinta on n euroa, vaihtoehtona on siirtolavan vuokraus. Talousarvioon ei ole varattu erillistä määrärahaa siirtolavan hankintaan. Vastaanottotoimintaa ei tarvitse erik seen luvit taa esim. ympäristölautakunnassa, jos toiminnan luonne on se, että puutavara seisoo alle vuoden varastossa. Tekninen lautakunta päätti esittää aloitteen johdosta halli tukselle ja valtuustolle, että painekyllästetyn puutavaran vastaanottotoiminta voi daan aloittaa vuokrattavalla siirtola valla. Tekninen lautakunta päätti, että asuinkiinteistöiltä tulevan painekyllästetyn puutava ran vastaanottotoiminta aloitetaan kunnanvaraston ongel majätepisteessä. Toimintaa varten hankintaan kunnalle käy tetty siirtolava. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi ja saat taa sen tiedoksi edelleen valtuustolle.

16 Kv Pentti Koskela Nykyaikaisen ilmastoinnin rakentaminen Mäkelänrinteelle. Aloitteessa esitetään, että koska kuumina kesäpäivinä Mäkelänrinteen sisätilojen il ma käy sietämättömän kuumaksi, tulisi Mäkelänrinteelle ra kentaa nykyaikainen täydellinen il mastointi. Tämä helpottai si vanhusten olotilaa ja henkilö kunnan työskentelyä. Tähän voidaan hänen mielestään mainiosti käyttää ns. Re porahoja, jolloin ne palvelisivat sen sukupolven hyvinvointia, joka on ko. rahat ansainnutkin. Ilmastoinnin rakentaminen on huomattavasti halvempaa, kuin entisen Ruukin kunnan harjoittama tolkuton kasinopeliseikkailu alaskirjauksineen. Hankkeen toteuttaminen ei ole rahasta kiinni vaan halusta. Kunnanhallitus merkitsi Pentti Koskelan aloit teen tie doksi ja päätti lähettää sen tekniselle toimelle val mis tel ta vaksi ja toi menpiteitä varten. Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitettu ja to dennut seu raavaa: Tällä hetkellä Mäkelänrinteellä on ns. perinteinen ilmastoin ti, jossa on ko neellinen tuloilma ja poistoilma. Tuloilma esi lämmitetään talviaikana ilmastointikoneessa. Kesäaikana tuloilma on käytännössä sama kuin ulkoilma. Aloitteessa lähdetään sii tä, että ilmastointia tulisi kehittää niin, että ke säaikana tuloil ma jäähdytettäisiin, jolloin sisätiloissa ei olisi tukalaa. Ilmas tointitekniikka on alue, jonka kehittämis- ja muutostöissä on käytettävä alan suunnittelutoimistoa, jotta saadaan selville, mitä toimenpiteitä pitää tehdä ja samalla laadittava alustava kustannusarvio hankkeelle. Mäkelänrinteen toiminta kuuluu perusturvalautakunnan palvelukokonaisuuden alaisuuteen, joten perusturvalautakun nan kannanotto aloitteessa esitettyyn hankkeeseen on syy tä olla. Tekninen lautakunta päätti esittää aloitteessa esitetyn hank keen perusturvalautakunnan käsittelyyn. Hankkeen toteuttaminen vaatii hyvän suunnittelun, jossa ilmastoinnin tekniset ratkaisut ja kustannusarvio selvitytetään alan suunnittelijalla. Kv Pekka Rautio Siikajoen kylän Heikihovin nuorisotilojen aukioloajan lisää minen. Aloitteessa esitetään, että Heikinhovin nuorisotilat pidettäi siin ohjatusti avoinna myös lauantai-iltaisin. Nuoret tarvitse vat toimintaa ja kokoontumis paikan silloin, kun heillä on va paata aikaa. Stakesin kevääl lä 2007 tekemän kouluterveys kyselyn tuloksien perusteella on pikaisesti ryhdyttävä toimi maan nuorison parhaaksi. Kunnanhallitus merkitsi Pekka Raution aloit teen tiedoksi ja päätti lähettää sen sivistyslauta kun nan käsi tel tä väksi.

17 Sivistyslautakunta on käsitellyt aloitetta ja toden nut seuraavaa: Aloitteessa esitetään, että Heikinhovin nuorisotilat pidettäi siin ohjatusti avoinna myös lauantai-iltaisin. Nuoret tarvitse vat toimintaa ja kokoontumis paikan silloin, kun heillä on va paata aikaa. Stakesin kevääl lä tekemän kouluterveyskyse lyn tuloksien perusteella on pikaisesti ryhdyttävä toimintaan nuorison par haaksi. Nuorisotilojen nykytilanne: Siikajoen kylän nuorisotilat Heikinhovissa ovat avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo ja perjantai sin klo Nuoria käy tiloissa keskimäärin nuorta/ilta, enimmillään jopa yli 20. Nuorisotilatoiminta on järjestetty kunnan nuorisotoimen ja Siikasalon seurakunnan yhteistyönä siten, että seurakunta maksaa nuorisotilan oh jaa/valvojan palkan ja velottaa nuorisotoimelta 50 % palkka kuluista. Nuorisotoimi vastaa kaikista muista, toiminnasta aiheutuneista kuluista. Ruukin kylän nuorisotilat, kunnanviraston alakerrassa ovat avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo ja perjantaisin ja lauantaisin klo Tilojen kävijämäärä vaihtelee ollen keskimäärin nuorta. Tilan valvontaa suorittavat, osto palveluna Siikajoen 4H:n kautta palkatut, nuoret nuorisosih teerin ja 4H toiminnanjohtajan ohjeistamina. Nuorisotilojen aukioloajan lisääminen Heikinhovissa koske maan myös lauantaita tarkoittaa, että tilojen valvoja/ohjaan palkkaukseen tarvitaan sekä lisärahoitusta että henkilöre surssia. Nykyinen sopimus tilojen valvoja/ohjaajan ja Siika salon seurakunnan välillä on voimassa saakka. Nykyinen ohjaaja/valvoja jää kevään kuluessa äitiyslomalle ja nuorisosihteeri on irtisanottu, joten henkilöresursseja ei ole. Sivistyslautakunta päätti antaa po.selvityksen vastaukse na valtuustoaloittee seen. Neuvo tellaan seurakunnan kans sa mahdollisuudesta kokeilla syk syllä 2008 Heikinhovin lau antai aukioloa. Kv Mika Kaijankoski Aloitteessa esitetään hidasteen rakentaminen Siikajoen ky läl lä risteyk seen Pit kätie-revonlahdentie 807 suojatien koh dalle. Risteyksen kautta kulkee suurin osa Gumeruksen koulun oppilaista ja Komppalinnan/kirjaston käyttäjistä. Kunnanhallitus on merkinnyt aloitteen tiedoksi ja päättänyt lähettää sen teknisen toimen käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta käsittelee aloitetta kokouksessaan

18 Kh:n päätös: Koska kunnanjohtaja oli estynyt olemasta pai kalla, toimi kokouksessa esittelijänä hä nen sijaisenaan hallintopäällikkö. Kunnanhallitus päätti antaa valtuustolle tiedoksi edellä selostetun valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että joka talouteen jaettava puhelinlehtinen laaditaan, kunhan kun nan uudet puhelinnumerot tulevat käyttöön. Uuden val tuuston yh teys tiedot sähköpostiosoitteineen tu lee laittaa kun nan kotisi vuil le heti uu den valtuuston aloit taessa toimikautensa.

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden Kunnanhallitus 184 25.03.2008 Valtuusto 31 03.04.2008 VALTUUSTOALOITTEET VUODELTA 2007 832/01/016/2008 KHALL 184 Kj:n ehdotus: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI Perusturvalautakunta 112 03.10.2007 Perusturvalautakunta 127 21.11.2007 Kunnanhallitus 645 10.12.2007 MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI 649/21/211/2007 PERUST 112 Matti Pohjola

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Kaavanlaatija on todennut tekniselle lautakunnalle antamassaan kaa vaa koskevassa vastineessa liikenneturvallisuudesta seuraavaa:

Kaavanlaatija on todennut tekniselle lautakunnalle antamassaan kaa vaa koskevassa vastineessa liikenneturvallisuudesta seuraavaa: Kunnanhallitus 4 13.01.2014 Kunnanvaltuusto 6 19.02.2014 Vuoden 2013 aloitteet Khall 4 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016 Kunnanhallitus 54 21.03.2016 Kunnanhallitus 74 11.04.2016 Aloiteluettelo 2016 911/00.02.00/2016 KHALL 54 21.3.2016 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTO 125 31.08.2015. Valtuutettujen aloitteet. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen. 2 luku Valtuutetun aloiteoikeus

KAUPUNGINVALTUUSTO 125 31.08.2015. Valtuutettujen aloitteet. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen. 2 luku Valtuutetun aloiteoikeus KAUPUNGINVALTUUSTO 125 31.08.2015 Valtuutettujen aloitteet KV 125 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 luku Valtuutetun aloiteoikeus 5 Valtuutettujen aloitteet Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Kunnanhallitus 292 07.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Kunnanhallitus 79 31.03.2014 Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Khall 79 31.3.2014 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavasisätöinen suunnitelma päivähoidon henkilöstöstä:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 151 20.05.2013 Kunnanhallitus 226 23.09.2013 Kunnanvaltuusto 87 30.09.2013 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Kunnanhallitus 56 23.03.2015 Varavaltuutettu Urpo Airaksisen erottaminen luottamustoimesta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

SUUNNITELMA TIRROLANTIEN ASUINTALON MUUTTAMISEKSI VANHUSTEN TUETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖKSI 117/10.06/2015

SUUNNITELMA TIRROLANTIEN ASUINTALON MUUTTAMISEKSI VANHUSTEN TUETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖKSI 117/10.06/2015 Perusturvalautakunta 32 16.04.2015 Perusturvalautakunta 58 27.08.2015 Tekninen lautakunta 28 02.09.2015 Kunnanhallitus 182 14.09.2015 Kunnanvaltuusto 40 28.09.2015 SUUNNITELMA TIRROLANTIEN ASUINTALON MUUTTAMISEKSI

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE Tekninen lautakunta 19 02.02.2012 Kunnanhallitus 52 27.02.2012 Valtuusto 27 04.04.2012 Tekninen lautakunta 17 27.02.2014 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN LEPPÄLAMMEN VESIOSUUSKUNNAN LAINALLE 379/02.05.01/2012

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien kansalais-/kuntalaisaloitteiden käsittelytilanteen:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien kansalais-/kuntalaisaloitteiden käsittelytilanteen: Kunnanhallitus 211 14.04.2009 Kansalais- ja kuntalaisaloitteet vuodelta 2008 1535/01/016/2009 KHALL 211 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus teh dä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja

A. Nastolan kunnan viranomaiset. 1. Viranhaltijapäätökset. Perusturvajohtaja Kunnanhallitus 119 16.06.2014 Tiedoksi saatettavat asiat Kunnanhallitus 119 Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus päättää, etteivät seuraavat asiat anna aihetta muihin toi men pi tei siin kuin merkitä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot