Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen:"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITTEET VUODELTA /01/016/2008 KHALL 184 Kj:n ehdotus: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luet telo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähete tyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraa vien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Kv Matti Pohjola Lapsiperheiden tukeminen. Aloitteessa esitetään, et tä uu dessa Siikajoen kunnassa selvitettäisiin, mitkä kustan nus vaiku tukset olisivat seuraavilla toimenpiteillä: - tuettaisiin maksamalla Siikajoen kunnassa asuville perheil le, joille syntyy uusi kuntalainen, nk. "vauvarahaa". - selvitettäisiin myöskin, olisiko mahdollista ottaa käyttöön ns. "kuntalisä" uudessa kunnassa. Kuntalisä tukisi lapsiper heitä. Saataisiinko näillä mahdollisilla toimenpiteillä uusia tuulia kuntaamme? Uuden Siikajoen kunnanhallitus päätti antaa aloitteessa esitetyt asiat perusturvalautakunnan valmistelta vaksi vuoden 2007 toiminta- ja taloussuunnittelun yhteydes sä. Lautakunnan arvioitavaksi tulevat sekä aloitteen hyöty- että kustannusvaikutukset. Uuden Siikajoen perusturvalautakunta on vuo den 2007 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että valtuustoaloite vauvarahan ja kuntalisän maksamisista val mistellaan vuoden 2007 puolella. Talousarvioesitykseen ei sisällytetä tässä vaiheessa niihin määrärahaa. Perusturvalautakunta on merkinnyt kokouksessaan aloit teen valmistelutilanteen tiedoksi se kä päät tänyt, että tässä vaiheessa kotihoidon kuntali säs tä teh dään ky sely niil le alle 3-vuotiaiden lasten perheille, joissa lapset ovat päivä hoidon piirissä tai ovat hakeneet hoitopaikkaa tu levaa hoi don tarvetta varten. Sosiaalitoimi suoritti kotihoidon tuen kuntalisästä kyse lyn per heil le, joilla on alle 3-vuotiaita lapsia päivähoidossa ja per heille, jotka ovat hakeneet hoitopaikkaa tulevaa hoidon tar vetta varten. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 42. Uusia päi vähoitopaikan ha kijoita näistä oli 7.

2 Vastauksia saapui 19 (vastaus prosentti 45), joissa oli mukana oletettavasti kaikki uudet hakijat (vas tauksissa oli tulkinnan varaa). Kyselyyn vastattiin nimettö mänä. Perusturvalautakunta käsitteli aloitetta kokouksessaan , kun kysely kotihoidon tuen kun ta li sästä oli suo ritettu. Perusturvalautakunta päätti kannanottonaan seu raa vaa: Vauvaraha voidaan käsitellä kunnassa kuntamarkkinointiin liittyvänä asiana, jolloin sen kustannukset myönteisessä ta pauksessa tulisi varata kunnanhallituksen talousarvioon. Käsityksenään perusturvalautakunta toteaa, että mikäli "vauvarahaa" kunnassa myönnetään, se tulisi myöntää kai kille asianomaisen vuoden aikana synnyttäneille perheille, joiden määrän arvioidaan uudessa kunnassa olevan noin lasta. Rahallista vauvaraha tarkoituksenmukaisempi tapa on myöntää maksusitoumus paikkakunnan liikkeisiin vauvan hoitoon liittyvien tarvikkeiden tai vaatteiden hankintaan. Kuntalisän osalta kunnalla ei ole taloudellisia mahdolli suuksia maksaa kuntalisää kaikille alle 3-vuotiaille kuntalai sille kustannusten ollessa keskimääräisellä valtakunnallisel la tuella (136 euroa/kk/lapsi) laskettuna euroa. Vaihtoehtona on maksaa kuntalisää niille perheille, jotka ei vät hae päivähoitopaikkaa. Kyselyn perusteella perheiden määrä jää vähäiseksi eikä varmuutta sitoutumisesta asian omaiseen ratkaisuun ole tiedossa. Päivähoidon järjestämi nen kunnan hoitopaikoista ao määrälle ei tuottane ongel mia. Seutukunnallisen yhteistoiminta-alueen muodostaminen on vireillä ja toteutunee v alusta. Tarkoituksenmukaista olisi, että jäätäisiin odottamaan seutukunnallista ratkaisua kuntalisän osalta. Kunnanhallitus merkitsi perusturvalautakunnan päätöksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen tiedoksi valtuus tolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Esko Sikkilä Kunnanvaltuuston jäsenten ja kunnan virkailijoiden matka- ja kotipuhelinnumerojen julkaiseminen seuraavissa Siikasa nomissa. Kunnanhallitus päätti , että yhteys tiedot saatetaan ajan tasalle ja samalla varmistetaan tieto jen julkaisulupa. Tiedot julkaistaan valmistumisen jälkeen seuraavassa kun tatiedotteessa Siikasanomissa. Valtuuston jäsenten yhteystiedot on julkaistu Siikasa no missa 4/2007. Johtavien viranhaltijoiden yhteystiedot on jul kaistu usei ta ker toja Siikasanomissa. Viranhaltijoiden yh teystiedot on laitettu kunnan nettisivuille. Lisäksi johtavien viranhaltijoiden sekä muun

3 henkilökunnan yhteystiedot löy tyvät Eniron pu helin luettelosta. Kv Vasemmistoliiton ja Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmät Aloitteessa esitetään toisen erityisasuntolan rakentamista, koska tarve tämän tyyppiselle asumistarpeelle on välttämä tön. Nykyinen tilanne aiheuttaa rauhattomuutta muissa kun nan vuokrakiinteistössä. Hanke rahoitettaisiin vuoden 2007 aikana mahdollisesti myytävistä kunnan kiinteistöistä tulevil la myyntirahoilla. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen tekniselle toimelle ja perusturvalautakunnalle valmisteltavaksi. Valmis telussa tulee mm. selvittää asuntojen tarve sekä selvittää hankkeen kustannukset. Perusturvalautakunta on kokouksessaan toden nut seuraavaa: Kunnassa on osoitteessa Pehkolantie 176 kolme asuntoa rakennettuna erityisasu misen tarpeisiin. Asunnot ovat täyn nä ja yleensä niissä on pitkäaikaisia vuokralaisia. Tekninen toimi on teettänyt kustannusarvion erityisasunto jen rakentamisesta. Kustannusarvion on laatinut Juha Jär venpää Taloco Oy:stä. Mikäli rakennettaisiin kahden asunnon talo, kustannus olisi (alv =%) ja mikäli rakennettaisiin kolmen asun non talo, kustannus olisi (alv 0%) Tällä hetkellä ARA:n valtionavustusta voi hakea erityisryh mille tarkoitettuihin asuntoihin. Mikäli kyseessä on pelkäs tään asuntojen rakentaminen ilman palveluja, voi avustuk sen suuruus olla enintään 5 %. Aran ilmoituksen mukaan valmisteilla on lainsäädäntö, joka mahdollistaisi suuremman valtionosuuden, mikäli asuntoja rakennetaan asunnottomana oleville päihdeongelmaisille. Sosiaalitoimen arvion mukaan erityisasumisen tarpeessa olisi 2-3 asukasta/ruokakuntaa. Heidän sijoittumisensa mui hin vuokra-asuntoihin on tuottanut ja tuottaisi häiriötä talo jen muille asukkaille. Perusturvalautakunta tutustuu paikan päällä erityisasuntoi hin. Perusturvalautakunta lausuntonaan totesi, että *asuntojen tarve kunnan alueella on 2-3 asuntoa. *tutustuttuaan nykyiseen asuinalueeseen, perusturvalauta kunta katsoo, että häiriöiden välttämiseksi ei ole tarkoituk senmukaista rakentaa nykyiselle alueelle enempää asuntoja. *erityisryhmien asuntojen rakentamiseen myönnettävät avustukset

4 ovat mahdollisesti uuden lainsäädännön kautta muuttumassa, minkä vuoksi on tarkoituksenmukaista odot taa uuden lainsäädännön tuomia mahdollisuuksia Kunnanhallitus on kokouksessaan hyväksynyt perusturvalautakunnan lausunnon mukaisen valmistelun erityisasuntojen rakentamiseksi kuntaan. Kv Esko Sikkilä Katuvalojen sammuttaminen klo välisenä aika na. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen tekniselle toimelle toimenpiteitä varten. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seu raavaa: Tievalojen sammuttaminen on tehty vuosittain kaavatieva laistuksien osalta siten, et tä ne on sammutettu toukokuun puolivälissä ja sytytetty elo kuun puolivälissä. Ruukin liike keskuksessa on tievalot syty tetty hieman aikaisemmin kuin muualla. Tievalaistukset voi daan sammuttaa aloitteessa esitetyllä tavalla ns. sivukylis sä. Näitä ovat mm. Karinkanta, Saarikoski, Luohua ja Rel letti, joissa on kunnan omistamat ja kustantamat valaistuk set. Tekninen lautakunta päätti, että tievalojen sammuttaminen kesäaikana suoritetaan Karinkannassa, Saarikoskella, Luo hualla ja Relletissä. Kunnanhallitus merkitsi teknisen lautakunnan pää töksen tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi myös valtuustol le.. Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Sami Nyman Aloite hyötyjätteen keräyksen tehostamisesta Siikajoen kun nassa. Sami Nyman esittää selvitettäväksi mahdollisuutta lisätä ja sijoittaa hyötyjätteen keräyspisteitä paikkoihin, joihin kunta laisten normaali asiointiliikennekin suuntautuu esimerkkinä Ruukin taajaman liikekeskus. Yhteistyömahdollisuus kaup paliikkeiden kanssa kannattaa selvittää ja hyötyjätteen ke räilystä tiedottamista tehostaa. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on to den nut se kä päät tänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Tällä hetkellä kunta on järjestänyt hyötyjätteiden keräilyä

5 seuraavasti: Ruukin kylä: Lasin ja paperin keräyspiste kunnan varastolla Paavolan kylä: Lasin ja paperin keräys työkeskuksen P-pai kalla. Revonlahden kylä: Lasin ja paperin keräys SEO- huoltoase man pihalla. Luohua: Kyläyhdistys kerää paperia kunnan omistamaan rakennukseen. Saarikoski: Paperin keräys koulun pihalla. Tuomioja: Paperin ja lasin keräys aseman piharakennuk sessa Siikajoen kylä: Paperin ja lasin keräys Terveysaseman pi ha-alueella. Keräyspaikkoja voidaan luonnollisesti lisätä tarpeen mu kaan. Nykyinen keräysjärjestelmä perustuu 600 litran laatik kokeräykseen, mikä tarkoittaa sitä, että tarkoitusta varten on oltava pieni katos. Toisen tyyppinen keräysjärjestelmä on ns. maanalainen säiliö, jossa tyhjennysperiaate on erilainen eli se tapahtuu autonosturilla (ns. suursäkkejä). Tämäntyyp pisiä on rakennettu eri kuntiin. Toinen asia on, että eräät kauppa-alan keskusliikkeet ovat omatoimisesti ja omilla kus tannuksillaan aloittaneet keräilyn kauppaliikkeiden parkkialueella. Tätä on toteutettu kaupungeissa. Voidaan todeta, että hyötyjätepisteiden sijoitus vaatii harkintaa ja selkeintä sen olisi olla kunnan omistamalla maa-alueella. Kokemuksia on siitä, että hyötyjätepisteisiin saatetaan tuoda luvatta kaik kea muutakin jätettä, kuten esim. kaatopaikalle menevää jä tettä. Tekninen lautakunta päätti seuraavaa: - Selvitetään Ruukin kylän kauppaliikkeiltä (Sale, Siwa ja K- kauppa), onko kiinnostusta sijoittaa keräyspiste jonkin kauppaliikkeen piha-alueelle. - Esitetään Paperinkeräys Oy:lle Relletin, Karinkannan ja Tauvon keräyspisteiden paperinkeräyksen käynnistämistä. Myös kunnan kustantama lasinkeräyspiste ko. paikkoihin selvitetään. Kunnanhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan toi menpiteet valtuustoaloitteen toteuttamiseksi. Kv Päivi Eskola Tiedottamisen parantaminen. Aloitteessa esitetään seuraavat esimerkit tiedottamisen parantamiseksi: 1. Johtoryhmän työskentelyn tehostaminen; tiedottamisen merkitys ja tarkoitus muutosvaiheessa, riittävä asioiden valmistelu. 2. Ns. laajennetun johtoryhmän käyttöönotto; edustettuina eri henkilöstöryhmät. 3. Ulkopuolisen avun käyttö; muutosprosessin läpikäynti yksilön ja ryhmän kannalta. Esim. terveyskeskuspsykologin palvelun käyttäminen niin työntekijöille kuin luottamushenkilöille. Keskustelu- ja tiedotustilaisuudet. 4. Kuntatiedotteen käytön tehostaminen.

6 5. Kuntatiedote jaetaan koko kunnan alueelle. 6. Tärkeimmät esim. maataloustukeja koskevat ilmoitukset julkaistava sellaisissa ilmoituslehdissä, jotka jaetaan joka talouteen. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen johto ryh mäl le työstettäväksi. Aloite koskee kaikkia hallintokuntia. Johtoryhmä ja valtuuston puheenjohtajat ovat kokoontuneet kaksi kertaa ennen syksyn 2007 valtuustoseminaaria, jolloin on työs tet ty aloit tees sa mai nit tuja asioi ta. Valtuuston päätöksen mukaisesti maataloustuke ja koskevia ilmoituksia ei julkaista ilmaislehdissä. Kv Ahti Häikiö Siikajokimelontatapahtuman elvyttäminen. Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunta yhdessä muiden Siikajokilaakson kuntien, kyläyhdistysten ja yritysten kanssa elvyttäisi vuotuisen Siikajokimelontatapahtuman. Melonta ta pahtuma voisi liittyä Siikajoen pitäjäpäivien ohjelmaan. Aloitteessa todetaan, että tapahtuma saa aikaan myönteistä julkisuutta ja helpottaa kuntamarkkinointia. Tapahtuma tuo alueelle myös entisiä kuntalaisia, jotka voivat olla kiinnostu neita kunnan tonttitarjonnasta ja paluumuutosta kuntaan. Li säksi se luo aktiivisuutta joen kunnon parantamiseen ja eri laiseen jokiluontoon liittyvään harrastustoiminnan elvyttämi seen. Kunnanhallitus päätti lähettää val tuus to aloit teen sivistyslautakunnan käsiteltäväksi. Aloite käsitellään huhtikuussa 2008 sivistyslautakunnassa. Kv Kokoomuksen valtuustoryhmä Siikajoen ja Revonlahden välisen joen eteläpuolen tien perusparantaminen. Kuntien yhdistymissopimuksessa todetaan, että uusi kunta edesauttaa voimakkaasti seuraavien tiehankkei den toteutta mista: Siikajoen ja Revonlahden välisen etelä puolisen tien perusparannus, siemenrahan varaaminen Tiehallinnon perusparannushankkeeseen. Siikajoen ja Ruukin kuntien yhdistyessä ja kuntakeskuksen muuttuessa Ruukkiin on entisten kuntakeskusten välinen lii kenne lisääntynyt. Lisäksi useissa ammattiautoilijoiden au toissa on nykyaikaiset gps-laitteet, jotka ohjaavat käyttä mään seututie nro

7 807:ää eikä päällystettyä pohjoispuolen paikallistietä. Tien kunto ei vastaa enää tämän päivän liiken nemääriä eikä sen kunnossapitoon enää riitä pintaremontit, vaan tie vaatii rakenteiden perusteellisempaa kunnostusta. Kunnanhallitus totesi , että aloitteen tarkoitta man tien kunnostaminen otetaan esille Tiehallinnon kanssa lähi aikoi na järjestettävässä neuvottelussa. Siikajoen ja Revonlahden välisen joen eteläpuolen tien perusparanta minen on ollut esillä Liikenneministeri Anu Vehvi läi sen vie rai lun yh dessä Lii ken ne mi nis teri Anu Veh vi läiselle ojen net tiin Revonlahden Kotiseututalolla 53:n maan omis ta jan al le kir joit ta ma ve too mus, jos sa he il moittivat omal ta osal taan ha luavansa edes auttaa tien 807 perusparannushanketta. Tien 807 kunnostamisesta keskusteltiin myös Tiejoh ta ja Erk ki Myl lylän vie railun yhteydessä Kv Mervi Koski Aloitteessa todetaan, että Ruukin ja Siikajoen kuntien yhdis tettyä on uuden Siikajoen kunnan monia käytäntöjä tarkas teltu uudelleen. Aloitteessa esitetään, että tarkastelun koh teeksi otettaisiin kunnan maiden käyttö metsästysseurojen alueella siten, että se metsästysseura jonka toiminta-alueel la kunnan maita/sarka sijaitsee saisi ko. alueen käyttöönsä. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja otettavaksi huomioon kunnan mai den vuokrausmenettelyssä. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Vuoden 2007 alusta tulleen Siikajoen kunnan hallintosään nön mukaan kiinteän omaisuuden vuokraamisesta vastaa kunnanhallitus, ellei päätöksellään ole siirtänyt valtaa muul le toimielimelle tai viranhaltijalle (ratkaisuvalta 4). Tekni selle lautakunnalle ei ole siirretty kiinteän omaisuuden vuok rauk sen ratkaisuvaltaa kunnanhallitukselta. Tekninen lauta kunta voi luonnollisesti esittää asiaan kannanoton. Tekninen lautakunta totesi kannanottonaan, että aloite on tarkoituksenmukainen ja aloitteessa esille tuotu periaate on hy vä tapa toimia asias sa. Kunnanhallitus päätti , että Mervi Kos ken aloite huomioidaan kunnan maiden vuokrausmenettelyssä. Pää tös saatetaan valtuustolle tiedoksi.

8 Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Pekka Rautio Muistolaatan hankkiminen ensimmäisen suomalaissyhtyi sen NHL:ssä pelanneen jääkiekkoilija Albert Pudaksen muistamiseksi. Albert Putaansuu, myöhemmin Pudas, syntyi Siikajoella ja kuoli Thunder Bayssa Kanadassa. Hän pelasi kaudella neljä ottelua Toronto Maple Leafsin joukkueessa. Seuraavana vuonna Pudas pelasi vie lä 30 ottelua alemmalla tasolla CPHL-Liigassa. Pudas toimi Kanadan maajoukkueen valmentajana saavut taen hopeaa vuoden 1936 olympialaisissa. Muistolaatan sijaintipaikka olisi Komppalinna. Kunnanhallitus päätti lähettää Pekka Raution aloit teen sivistyslautakunnalle toimeenpantavaksi. Aloite käsitellään huhtikuussa 2008 sivistyslautakunnassa. Kv Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestö ry Aloitteessa esitetään, että koko Siikajoen kun nan alu eella järjestetään yh dessä kyläyhdistysten kanssa siivoustalkoot. Kukin vointin sa mukaan kerää roskia omista tievieristään, koulut mukana ja kunnan muutkin lai tokset se kä yritykset omista nurkkajuu ristaan. Näin saamme juhlistet tua seuraavan sunnuntain äi tienpäivää puhtaalla ympäristöl lä. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt aloitteen , kos ka kunnanhallituksen kokous on vasta Johtoryh mä päätti, että asian hoito keskitetään tekniselle toimelle. Aloitteesta, jätesäkeistä ja jätteiden poiskuljettamisesta informoidaan kaikkia kunnan kyläyhdistyksiä. Aloite lähetettiin myös kaikille kouluille. Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi johtoryhmän val mis te le vat toimenpiteet ja päätti, että siivoustalkoot järjeste tään. Siivoustalkoot on järjestetty keväällä Kv Matti Pohjola Puhelinlehtisen tekeminen ja jakaminen Siikajoen kunnan joka talouteen, joka sisältäisi kunnan eri hallinnonalojen, vi ranhaltijoiden ja toimihenkilöiden yhteystiedot. Lehtiseen tu lisi ottaa myös mukaan

9 rakennusvalvonnan ja ympäristö asioista vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Aloitteen perusteluna on, että kuntalaiset ovat kokeneet puhelinnumeroiden puuttumisen luettelosta palvelunsaata vuuden heikke nemisenä. Kunnanhallitus on päättänyt antaa puhelinlehtisen teon val mistelun yleishallinnon tehtäväksi. Kustannustieto jen yms. selvitysten jälkeen asia tulee uudelleen hallituksen käsiteltäväksi. Puhelinlehtistä ei ole vielä tehty, koska on tapahtunut mm. henkilövaihdoksia ja puhelinnumerot muuttuvat kevään 2008 aikana. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden puhelinnu merot ovat ne tis sä kunnan kotisivuilla. Kv Perussuomalaisten valtuustoryhmä Aloitteessa esitetään, että Siikajioen kunnan järjestämät kulttuuri-/konserttitilaisuudet olisivat eläkeläisille maksutto mia ja kunta järjestäisi myös kuljetuksen edellä mainittuihin tilaisuuksiin. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyslau takunnan käsiteltäväksi. Sivistyslautakunta on todennut ja päättänyt aloit teen johdosta seuraavaa: Siikajoen kun nan jär jes tä mät ti lai suu det ovat pää sään töi sesti ilmaisia kai kille. Kan sallisen Vete raani päi vän juh laan on li säksi jär jestetty il mai nen kulje tus, sa moin Van hus ten viikon juhlaan Raa heen. It senäi syyspäi vä juhla on kaikil le il mainen ja sinne tul laan jär jestämään kulje tus. Seu rakun nan tiloissa järjestet tä vät tilai suu det ovat ilmaisia, mut ta niissä voi olla vapaaeh toinen oh jel mamaksu. Kuljetuksia ei ole jär jestetty. Mäkelänrinteellä ja Puistolassa järjestetään tilaisuudet esim. lauantaina , mutta niihin ei ole kuljetusta. Vanhus ten viikolla Ruukin kansalaisopisto järjestää tapahtumia. Kansalaisopis ton tilaisuudet ovat kaikille ilmaisia. Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle / -val tuus tol le vasti neena Perussuomalaisten valtuustoaloittee seen, että koska - melkein kaikki kunnan järjestämät tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja ilmaisia, - kuljetus järjestetään veteraani- ja itsenäisyyspäivätilai suuksiin, - tilaisuuksia järjestetään hoitolaitoksissa, jolloin myös ne, jotka eivät voi käyttää järjestettyjä kuljetuksia, voivat osallis tua, - kansalaisopiston järjestämät tilaisuudet ovat ilmaisia, - seurakunnan tiloissa järjestetyissä tilaisuuksissa on vain vapaaehtoinen ohjelmamaksu ja - tammenlehväsukupovelta ei peritä kansalaisopiston pii reissä

10 opisto- tai kurssimaksua, käytäntöä maksujen perimisestä ei tarvitse muuttaa. Kulje tuksia tullaan järjestämään kysynnän mukaan. Kunnanhallitus hyväksyi sivistyslautakunnan pää tök sen val tuustoaloitteen käsittelystä ja lähettää sen edel leen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Perussuomalaisten valtuustoryhmä Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunta "patistaa" tielii kennelaitosta raivaamaan kunnan alueella olevat ojanpien ta reet. Ojat ovat niin vesakoituneet, että ne ovat todella suu ri tieliikenneriski. Raivaus pitäisi suorittaa ennen kuin hämä rät yöt tulevat. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta on toden nut ja päättänyt aloit teen joh dos ta seuraavaa: Aloitteessa esitetty asia koskee Tiehallinnon hallinnoimia maanteitä. Aloitteessa esitetty asia vaikuttaa liikenneturvalli suuteen ja on tärkeä, että raivaukset tehtäisiin vuosittain Tiehallinnon toimesta. Tekninen lautakunta päätti esittää Tiehallinnolle, että maan teiden ojien ri suraivaukset tehtäisiin joka vuosi ja välivuosia ei saa ol la, koska paju ja pienpuusto kasvavat erit täin no peasti tällä alu eella. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti saattaa sen tiedoksi myös valtuustolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi Tekninen toimi on ottanut asiassa yhteyttä Tiehallintoon. Kv Hannu Pudas Aloitteessa todetaan, että viime kesän poikkeuksellisen kui vuu den jäl keen Sii ka joes sa esiintyi vahvoja happamuus piik kejä, jot ka johtivat ka la kuole miin syksyn ja talven aikana. Pudas esit tää, et tä Sii kajoen kunta olisi aloitteellinen koko joen va lu ma-aluet ta kos kevaa selvitystä varten, jossa selvi tetään nii tä toimia, joilla voitai siin estää viime syksyn ja tal ven kal tai sia tapahtu mia. Työ vaatinee yhteistyötä eri kuntien ympäristöviranomais ten, valtiovallan, tutkijoiden yms. tahojen kanssa. Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen teknisen toi men ja ym pä ristölautakunnan käsiteltäväksi.

11 Tekninen lautakunta on toden nut ja päättänyt aloit teen joh dos ta seuraavaa: Joen ja kalakannan kunnon kannalta asia on erittäin tärkeä ja vaatii ympäristökeskukselta asiaan liittyviä toimenpiteitä. Tekninen lautakunta päätti antaa asian käytännön toimen pi teet ympäristölautakunnan ja ympäristösihteerin tehtäväk si. Tekninen lautakunta on lähettänyt aloitteen Raa hen ympä ristölautakunnalle/ympäristösihteerille. Kunnanhallitus päätti merkitä aloitetilanteen tie doksi. Kv Pentti Koskela Kreivinsaaren kiinteistön antaminen nuorison kokoontumis- ja harrasteti loiksi. Aloitteessa todetaan mm. seuraavaa: "Kreivinsaari kokonaismiljöönä on historiallisesti ja maise mallisesti sekä sijaintinsa puolesta ainutkertainen, joten tar joamme nuorison käyttöön parasta mahdollista kokonaisuut ta Siikajoen kunnan alueella muistaen, että lapset ja nuoret ovat kansakunnan rikkaus ja samoin muistaen, että nuoriin satsattu markka tulee eurona takaisin". Kunnanhallitus päätti lähettää Pentti Koske lan val tuus toaloitteen sivistyslautakun nan ja teknisen lauta kunnan yh dessä valmisteltavaksi. Sel vityksen on oltava val mis kulu van vuoden syyskuun alkuun mennessä. Tekninen toimi tekee Kreivinsaaren kiinteistöstä kustannus arvion. Asia käsitellään sivistyslautakunnassa. Kv Päivi Eskola Komppalinnan lähikirjaston aukioloaikojen lisääminen. Aloitteessa todetaan, että kun ta lai silta on tul lut run saasti pa lau tetta, et tä Komp palin nan lä hi kir jaston tuli si olla avoin na vä hintään maanan tais ta-per jan taihin joka päi vä se kä ke säisin useam pana päivä nä vii kossa. Yksi päi vä viikos sa ke sällä ei riitä. Kesäl lä, kun ei ole kouluja eikä lap silla muuten kaan ko vin paljon virikkei tä, tu lee kirjaston pal velu jen olla paremmin kuntalais ten saavu tettavissa. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti lähettää sen si vistyslautakunnalle valmisteltavaksi ja käsi tel tä väksi.

12 Sivistyslautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa: Komppalinnan lähikirjaston aukioloaikoja on mahdollista laajentaa keskiviikkopäiviä koskeviksi kirjastotoimen saa man oppisopimusopiskelijan avulla. Komppalinnan vakitui sen kirjastovirkailijan on tarkoituksenmukaista edelleenkin työskennellä pääkirjastossa keskiviikkoisin. Järjestely on tarpeen, koska työ on yksinäistä ja työyhteisön olemassaolo on tärkeää työssäjaksamisen kannalta. Siikajoen lähikirjastot ovat olleet avoinna normaalisti kesäl lä: poikkeuksena on ollut viisi viikkoa heinäkuun alusta, jol loin kaikki lähikirjastot ovat olleet avoinna ainoastaan yhte nä päivänä viikossa. Kirjastotoimenjohtaja ymmärtää kunta laisten huolen kirjastopalveluiden saatavuudesta kesällä, mutta järjestely on johtunut kirjastohenkilökunnan vuosilo mista eikä rahaa sijaisten palkkaamiseen ole. Oppisopi musopiskelijan työpanoksen avulla olisi mahdollista pitää koko kesän normaaleilla aukioloajoilla avoinna yhtä lähikir jastoa, mutta se asettaisi muiden lähikirjastojen asiakkaat epätasa-arvoiseen asemaan. Sivistyslautakunta päätti, että Komppalinnan lähikirjasto on avoin na myös kes ki viik koi sin klo al kaen. Ke säisin lä hikirjas tot ovat edel leenkin avoinna hei näkuun alus ta vii den viikon ajan yh tenä päivänä viikossa. Sivistyslautakunta toivoi, että aukioloajoissa huomioitaisiin työssäkäyvät kuntalaiset. Kunnanhallitus merkitsi sivistyslautakunnan pää tök sen val tuustoaloitteen pohjalta tiedoksi ja saattaa sen edel leen tie doksi valtuustolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Päivi Eskola Siikajoenkylän leikkikenttien kunnostaminen ja aitaaminen. Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kylän leikkikenttä kunnostettaisiin turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi. Kentälle on tehty aikanaan vanhan Siikajoen kunnan aikana suunnitelmat, jotka voisi hyödyntää kunnostamisessa. Li säksi kentän aitaaminen olisi tärkeää, jolloin esim. ryhmä perhepäivähoitokodit pystyisivät enemmän ja turvallisemmin käyttämään leikkikenttää hyödyksi. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti an taa sen tek ni sen toimen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta on todennut ja päättänyt aloitteen johdosta seuraavaa:

13 Tekninen lautakunta toteuttaa leikkikenttien rakentamista ja parantamista valtuuston hyväksymien määrärahojen puit teissa. Aloitteessa esitettyjä asioita tehdään vuonna 2008 kesäaikana. Hankkeen toteuttamisen tavasta keskustellaan käyttäjien kanssa, mm. perusturvalautakunnan alaisuudes sa olevalta päivähoitohenkilöstöltä saadaan yksityiskohtai sempaa tietoa toteuttamiseen. Tekninen lautakunta hyväksyi leikkikentän parantamisen vuoden 2008 kesällä to teutettavaksi. Toteutuksesta neuvo tellaan perusturvalauta kunnan alaisuudessa olevan päivä kotihenkilöstön kanssa. Kunnanhallitus merkitsi päätöksen tiedoksi ja saat taa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Valtuusto merkitsi tiedoksi Kv Kokoomuksen valtuustoryhmä Henkilöstöasioiden käsikirjan laatiminen. Aloitteessa esitetään, että Siikajoen kunnassa laaditaan henkilöstöasioiden käsikirja, joka sisältää yleiset ohjeet, pe riaatteet ja paikalliset sopimukset, joita kunnassa noudate taan liittyen henkilöstöasioihin. Esimerkiksi sisältönä voisi olla palkkaukseen, työaikaan, vuosilomaan, virka- ja työva paisiin, henkilöstön hyvinvointiin ja ammattitaidon ylläpitämi seen liittyvät toimintaperiaatteet ja paikalliset sopimukset. Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja päät tää an taa aloitteen kunnan johtoryhmän valmisteltavaksi ja toi meen pantavaksi. Johtoryhmän on annettava selvitys asian hoita misesta vuoden loppuun mennessä. Henkilöstösihteeri Hannele Hankala tekee opinnäytetyönä Siikajoen kunnalle tilaustyönä esimieskansion (henkilöstö- ja palkkahallinnon ohjeistus). Kv Kokoomuksen valtuustoryhmä Siikajoen kunnan omistamien metsäalueiden kartoittaminen ja hyödyntämättömien metsäalueiden myyminen. Kunnanhallitus on merkinnyt aloitteen tiedoksi ja lähettänyt sen valmisteltavaksi tekniselle toimelle ja metsätoimikunnalle. Tekninen lautakunta on perustanut metsienhoito toi mi kunnan, jonka tehtävänä on valmistella kunnan met sien hoitoa kos kevat asiat.

14 Metsienhoitotoimikunta on pitänyt syksyllä 2007 kokouksen. Toimikunta totesi, että tässä vaiheessa ei ole tarpeen myy dä kunnan met säkiinteistöjä. Metsäsuunnitelman päivityk sen jäl keen näh dään metsien todellinen tilanne. Metsäkiin teistö jen myynti on perusteltua vain syrjäisten pienten erillis ten pals tojen osalta. Samassa kokouksessa päätettiin tehdä myös metsätaloussuunnitelman päivitys. Kv Eero Ronkainen Hietamaan uimapaikan viihtyvyyden parantaminen. Aloitteessa esitetään, että Ruukin Hietamaan uimapaikalle hankittaisiin kunnolliset wc- ja pukeutumistilat. Viihtyvyyden parantamiseksi ranta-alueelle pitäisi hankkia massiivisia penkkejä. Alueella toimii erittäin vireä Ruukin FK-kerho. Ee ro Ronkainen pyytää kunnanhallitusta selvittämään yhteis työmahdollisuudet hankinnoissa ja rakentamisessa FK-ker hon, urheiluseurojen ja muiden järjestöjen kanssa. Kunnanhallitus on merkinnyt Eero Ronkaisen aloit teen tie doksi ja päättänyt lähettää sen tekniselle toimel le val mis telta vaksi ja toimen piteitä varten. Tekninen lautakunta on todennut valtuustoaloit teen johdosta seuraavaa: Hietamaan alueella on tällä hetkellä lasikuitumuoviset ves sat 2 kpl erik seen miehille ja naisille. Alueella on myös ke säui mareille pukukopit erik seen miehille ja naisille. Alueella on kesäisin penkkejä ja roskiksia, molempien lisäys on pai kal laan. Talvi uimareille on oma lämpimänä pidettävä huolto ra kennus. Mikäli alueen tasoa nostetaan siten, että rakennetaan kiin teät vessat ja pukutilat, kysymyksessä on huoltorakennus tyyppinen investointi. Muutama vuosi takaperin alueelle oli suunnitteilla huoltorakennus, joka hankkeena hylättiin val tuustossa. Urheilu ja vapaa-ajan alueiden kehittäminen kuu luu sivistyslautakunnan toiminta-alueeseen, joten aloitteesta tulee olla sivistyslautakunnan kannanotto. Aloitteessa mainittujen FK- kerhon, urheiluseurojen ja mui den järjestöjen mukanaolo hankkeessa on voi olla hyvä rat kaisu moneltakin kannalta. Hankkeeseen voidaan esim. saada rahoitusta sellaisista rahoituskanavista, joita kunta ei saa. Rakennuksen käytön valvonta on parempaa, kun taus talla on useita toimijoita. Tekninen lautakunta päätti esittää valtuustoaloitteen sivistyslautakunnan käsittelyyn, koska urheilu- ja vapaa-ajan pal veluiden kehittäminen kuuluu sen toimialaan. Asia käsitellään huhtikuussa 2008 sivistyslautakunnassa.

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet:

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustolle tiedoksi seuraavien valtuustoaloitteiden käsittelytilanteen: Vuodelta 2007 siirtyneet: Kunnanhallitus 210 14.04.2009 Valtuusto 80 22.04.2009 Valtuustoaloitteet vuodelta 2008 1501/01/016/2009 KHALL 210 Kj:n esitys: Kunnanvaltuuston työjärjestys 5 3 mom: Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot