-osoitteessa Galaxy Visitor 6:n tuotesivulla on useita video-ohjeita, mm. video-ohje ohjaimen kalibroimiseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.kyosho.fi -osoitteessa Galaxy Visitor 6:n tuotesivulla on useita video-ohjeita, mm. video-ohje ohjaimen kalibroimiseen."

Transkriptio

1 04.NE vol. 1

2 Kiitos, että valitsit Nine Eagles -tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa hyviä neuvoja. Muista aina, että pyörivät potkurit voivat aiheuttaa vahinkoa. Varo erityisesti lapsia ja eläimiä. GALAXY VISITOR 6 Tack för att du valt en produkt från Nine Eagles. Vi hoppas att du finner nöje med produkten. Läs instruktionerna noggrant, den ger goda råd och tips. Kom alltid ihåg att roterande propellrar kan orsaka skada. Se speciellt upp med barn och dju Enemmän irti mallistasi. Lue käyttöohje tarkasti läpi! Få ut mer av din modell. Läs instruktionerna noggrant! -osoitteessa Galaxy Visitor 6:n tuotesivulla on useita video-ohjeita, mm. video-ohje ohjaimen kalibroimiseen. På från Galaxy Visitor 6 produktsidan hittar du flera videoinstruktioner, till exempel videoinstruktionen för kalibrering av sändaren. Myyntipakkaus sisältää: Kopterin, lähettimen paristoineen, LiPo-akun sekä USBlaturin, kameran, muistikortin, muistikortinlukijan, varapotkurit, kännykkätelineen ja häikäisysuojan. Förpackningens innehåll: Quadkopter, sändare med batterier, LiPo-ack, USB-laddare, kamera, minneskort, minneskortläsare, reservpropellrar samt smart phone hållare med ett visir. Nine Eagles takaa, että laite on testattu tehtaalla ennen toimitusta myymälöihin. Nine Eagles garanterar att modellen är testad hos fabriken före leverans till butiken. 2

3 Mode 2 Radiolähetin FLIP Kaasutrimmi Trotteltrim Radiosändaren Korkeusperäsintrimmi Höjdrodertrim Peräsintrimmi Rodertrim Virtakatkaisin Strömbrytare Siiveketrimmi Skevrodertrim VIDEO OFF VIDEO / PICTURE ON FLIP Lataus Laddning 1.Kytke LiPo-akku USB-laturiin HUOM! Huomioi napaisuus! 2.Kytke laturi USB-pistokkeeseen. 3. Akun latauduttua, irrota akku laturista. Laturin merkkivalon selitykset: Punainen valo palaa jatkuvana -> lataa Punainen valo vilkkuu -> akku täynnä Älä koskaan jätä laturia lataamaan ilman valvontaa! 1.Koppla LiPo-acken till USB-laddaren. OBS! Polaritet! 2.Koppla laddare till USB-porten. 3. Då acken är laddad, ta loss acken. Laddarens lysdiodernas betydelse: Röd diod lyser -> laddar Röd diod blinkar -> acken är full Lämna aldrig laddaren obevakad under laddning! 3

4 PUOLITTAJA HALVERARE Lähetin on varustettu ohjauksen puolittajalla. Valittavana on kaksi eri asetusta (aloittelijan / kokeneen). Käytä aloittelijan asetusta, kunnes olet oppinut hallitsemaan kopteria kaikissa lentotilanteissa. Asetusta vaihdetaan painamalla korkeusperäsin/siivekesauvaa alaspäin. Merkkiääni kertoo asetuksen tilan. Korkea merkkiääni = Aloittelijan lentotila Matala merkkiääni = Kokeneen lennättäjän lentotila GAIN-säätö GAIN-säädöllä määritetään kuinka herkästi kopteri vastaa ohjausliikkeisiin. Pienemmällä GAIN-asetuksella kopteri vastaa rauhallisesti ohjausliikkeisiin lentonopeuden ollessa hitaampi. Suuremmalla GAIN-asetuksella kopteri lentää nopeammin ja vastaa aggressiivisemmin ohjausliikkeisiin. GAIN-säätö on tehdasasetuksena aloittelijalle sopiva, muuta säätöä vasta lentotaidon karttuessa. Kytke virta lähettimeen ja kytke LiPo-akku kopteriin. Jos haluat lennättää kopteria expert-tilassa, valitse aloittelijan tila ennen säätöä ja päinvastoin, jotta säätö kohdistuu oikeaan tilaan. Paina korkeusperäsin/siivekesauva pohjaan ja pidä painettuna. Kun merkkiääni muuttuu jatkuvasta piippaavaksi, voidaan GAIN-herkkyys säätää kaasutikun liikkeellä. Tikun ala-asennossa säätö on 0% ja yläasennossa 100%. Perusasetus noin 20%. Asetus tallennetaan nostamalla ohjaussauva. Mikäli kopteri ei vastaa ohjaussauvan käskyihin, tarkista GAIN-asetus ja tarvittaessa kalibroi lähetin seuraavasti. Kytke virta lähettimeen ja paina vasen ja oikea ohjaussauva pohjaan kunnes lähetin antaa merkkiäänen (4 piippausta). Pyöritä sekä vasenta että oikeaa ohjaussauvaa ääriasentoissa ja lopuksi aseta ohjaussauvat keskiasentoon. Kalibrointi päätetään painamalla peräsintrimmiä kerran oikealle. Sändaren är uttrustad med funktion som halverar alla utslag. Det finns två olika inställningar (lägen), nybörjare och expert. Koptern levereras i nybörjarläget. Börja alltid med nybörjarläget, tills du har blivit mer erfaren. För att växla läge, tryck ner höjd/skevroderspaken inåt mot sändaren. Ett pip indikerar status till inställningen. Högt pip = Nybörjare Lågt pip = Expert GAIN-justering Med GAIN-justering kontrolleras kopterns känslighet på spakrörelser. Med lägre GAIN-värde, reagerar koptern lugnare och hastigheten är långsammare. Med större värde är koptern mera aggressiv och snabbare i luften. Fabrikinställd GAIN-justering är nybörjarvänlig. Ändra justering först när du har blivit mer erfaren med koptern. Slå på strömmen till sändaren och ansluta LiPo-acken. Om du vill flyga koptern i expert-läge, välj nybörjarläge och tvärtom före justering (eftersom den växlar mellan dessa när du påbörjar GAIN-justeringen). Tryck ner höjd/ skevroderspaken inåt mot sändaren och håll den där. När ljudet blir pipande, kan GAIN-värdet justeras med gasspaken. I den lägsta positionen är värdet 0% och i översta positionen 100%. Basicinställning är 20%. Värden under 20% är inte praktiskt användbara. Inställt värde sparas genom att släppa gasspaken. Om koptern ej reagerar som förväntat på spakrörelser, måste sändaren kalibreras. Slå på sändaren och tryck ner inåt både vänstra och högra spaken. Håll dom nedtryckta tills sändaren pipar 4 gånger. Rotera båda spakar i maxutslag och till slut sätt spakar till mittläge. Kalibreringen avslutas genom att tryckas rodertrimknapp en gång till höger. 4

5 Valmistelu 1. Asenna paristot ohjaimeen (4 kpl. AA). 2. Lataa lentoakku. Virtojen kytkentä 1. Kytke virta ohjaimeen. 2. Aseta kopteri tasaiselle alustalle ja kytke lentoakku. HUOM! Kopterin tulee olla liikkumatta akun kytkennän jälkeen, kunnes kopterin merkkivalo ilmoittaa kopterin olevan lentovalmis palamalla jatkuvana. Förberedelser 1. Placera 4st AA-batterier i sändaren. 2. Ladda acken fullt. Strömpåslag 1. Slå på sändaren 2. Placera koptern till en jämn yta och koppla in acken. OBS! Notera, att koptern inte får röras efter inkopplingen acken så länge lysdioden lyser kontinuerligt. Poiskytkentä 1.Irrota akkuliitin kopterista. 2.Sammuta lähettimen virta Stänga av 1. Ta loss elkontakten från acken. 2.Slå av sändaren. Älä jätä akkuliitintä kiinni kun lopetat laitteen käytön. Akku purkaantuu liian tyhjäksi ja lataus ei enää onnistu. Koppla alltid ur acken efter flygning. Om acken lämnas inkopplad blir den urladdad och då kan acken inte längre laddas om. 5

6 Toimintojen testaus Trimmien säätö Ennen kuin aloitat lennätyksen ensimmäistä kertaa, tarkista, että trimmit ovat keskiasennossa. Huom! Tässä mallissa on KaasuSafe -toiminto. Kopterin roottorit eivät ala pyöriä akun kytkennän jälkeen ennen kuin lähettimen kaasutikku on alaasennossa. Funktionstest Justering av trim Kontrollera att trimmarna är i mitten före första flygningen. Obs! Denna modell är försedd med TrottelSafe. Kopterns propellrar börjar inte rotera efter inkopplingen av acken förrän sändarens trottelspak är längst ner och du därefter ger gas. Tarkista kopterin osat Yksikään osa ei saa olla vahingoittunut tai rikki. Vaihda osa välittömästi uuteen, jos huomaat siinä jotain poikkeavaa. Huonoilla osilla kopteria on huomattavasti vaikeampi tai mahdotonta ohjata ja hallita. Voit aiheuttaa turhaa vahinkoa esimerkiksi toisille ihmisille tai esineille. Kun olet itse sitä mieltä, että olet valmis lennättämiseen, valitse avoin paikka. Tarkista, että lähellä ei ole muita ihmisiä, lapsia, eläimiä tai mahdollisia esteitä. TEE SEURAAVAT TARKISTUKSET AINA ENNEN LENNÄTYSTÄ: Lähettimen paristojen on oltava kunnossa - käytä aina keskenään samanlaisia paristoja. Osien on oltava kunnolla kiinni. Esim. ruuvit. Kaikki komponentit ovat paikoillaan - elektroniikka, moottorit... Mikään ei ota mihinkään kiinni. Kontrollera delarna i koptern Ingen del får vara skadad eller trasig. Sådana delar ska direkt ersättas med nya. Med dåliga delar är koptern betydligt svårare eller rent av omöjlig att flyga, i värsta fall leder detta till person- eller andra skador. Då du känner dig färdig för att börja flyga, välj en öppen plats. Se till att andra människor, barn, djur eller föremål inte är i närheten. GÖR ALLTID FÖLJANDE KONTROLLER FÖRE FLYGNING: Sändarens batterier bör vara i gott skick - använd alltid samma typ av batterier. Delarna bör vara ordentligt på plats. T ex. skruvarna. Alla komponenter bör vara på plats - elektronik, motorer... Inget får fastna någonstans. Kiinnitä erityisesti huomiota potkurien kiinnitykseen. Potkurit voivat irrotessaan aiheuttaa vaaratilanteen. Kontrollera att propellrar sitter fast. Om propellrar lossnar kan de orsaka en farlig situation. -osoitteessa Galaxy Visitor 6:n tuotesivulla on useita video-ohjeita, mm. video-ohje ohjaimen kalibroimiseen. På från Galaxy Visitor 6 produktsidan finns det flera videoinstruktioner, till exempel videoinstruktionen för kalibrering av sändaren.

7 Trimmien säätö Justering av trim Kaasutrimmi Jos roottorit pyörivät kaasutikun alaasennossa, säädä trimmiä alaspäin, kunnes pyörintä loppuu. Jos roottorit eivät pyöri antaessasi kaasua, säädä trimmiä ylöspäin. Trotteltrim Om propellrarna roterar då trottelspaken är i bottenläge, justera trotteltrimmen neråt tills dom stannar. Då propellrarna inte roterar då du lyfter på trottelspaken, justera trotteltrimmen uppåt. Sivuperäsintrimmi Jos kopteri kääntyy ilmassa ilman, että kosket sivuperäsintikkuun, säädä trimmiä vastakkaiseen suuntaan. Jos kopterin nokka kääntyy esimerkiksi vasemmalle, trimmiä tulee säätää oikealle. Rodertrim Om koptern vrider på sig utan att du rör roderspaken, justera rodertrimmen åt motsatt håll. Då kopterns nos t ex. vrider åt vänster, justeras trimmen åt höger. Korkeusperäsintrimmi Jos kopteri kulkee eteen- tai taaksepäin ilman, että kosket korkeusperäsintikkuun, säädä trimmiä vastakkaiseen suuntaan. Jos kopteri kulkee itsestään esimerkiksi eteenpäin, säädä trimmiä taaksepäin. Höjdrodertrim Om koptern rör sig framåt eller bakåt utan att du rör höjdroderspaken, justera höjdrodertrimmen åt motsatt håll. Då koptern t ex. rör sig framåt, justeras trimmen bakåt. Siiveketrimmi Jos kopteri kallistuu oikealle tai vasemmalle ilman, että kosket siiveketikkuun, säädä trimmiä vastakkaiseen suuntaan. Jos kopteri kallistuu itsestään esimerkiksi vasemmalle, säädä trimmiä oikealle. Skevrodertrim Om koptern lutar åt vänster eller höger utan att du rör skevroderspaken, justera skevrodertrimmen åt motsatt håll. Då koptern t ex. lutar åt vänster, justeras trimmen åt höger. 7

8 Ohjaaminen Styrning 1 ) Vasemmalle / Oikealle 1 ) Till vänster / Till höger MODE 2 2 ) Eteen / Taakse 2 ) Framåt / Bakåt MODE 2 3 ) Ylös / Alas 3 ) Upp / Ner MODE 2 4 ) Kääntyy vasemmalle / Kääntyy oikealle 4 ) Vrid till vänster / Vrid till höger MODE 2

9 FLIP-toiminto Lähettimen vasemmassa ylänurkassa olevalla FLIP-napilla kopteri tekee nopean 360-asteen pyörähdyksen haluttuun suuntaan. Paina FLIP-nappia kerran ja siirrä oikea ohjaussauva yhden suunnan maksimiasentoon. Kopteri tekee voltin annettuun suuntaan. FPV ja videokuvaus 1 Sovelluksen asennus FLIP GV6 kopterin FPV-toiminto on yhteensopiva IOS- ja Android -käyttöjärjestelmää käyttävien mobiililaitteiden kanssa. FLIP-funktion Binda helikoptern FPV och videofilming och sändaren 1 På sändarens vänstra hörn finns FLIP-knappen. Genom att trycka på knappen gör koptern en snabb 360-graders volt eller roll när du sedan för sändarens högra spak till maxläge i vald riktning. Installering av appen GV6 kopterns FPV-funktion är kompatibel med mobila enheter som använder IOS- eller Android operativsystem. Ohjelmiston asennus IOS (Apple): 1. Avaa App Store, etsi sovellus hakusanoilla Nine Eagles Lite ja asenna sovellus. Installering av appen till IOS (Apple) : 1. Besök App Store, sök efter appen Nine Eagles Lite och installera den. Ohjelmiston asennus Android: Etsi tuote Galaxy Visitor 6 ja valitse välilehdeltä Download APP 2. vaihtoehtoisesti lataa sovellus qr-koodista Installering av appen till Android : Sök efter produkten Galaxy Visitor 6 och välj från fliken Download APP 2. alternativ ladda ner appen med qr-koden Jos sovellus avautuu kiinankielisenä, vaihda kieli englanniksi klikkaamalla sovelluksen alkunäytön oikeasta alanurkasta ratas-kuvaketta ja seuraavalta sivulta maapallo-kuvaketta. Om appen öppnar sig på kinesiska, byt språk genom att klicka på drev-ikonen på appens första sida, och sen jordikonen på nästa sida. Kamera ja WiFi: 1. Kytke virrat lähettimeen ja kytke lentoakku kopteriin. HUOM! Kaasutikku ala-asennossa. Kun kopterin merkkivalo ilmoittaa kopterin olevan lentovalmis, voidaan kamera yhdistää mobiililaitteeseen. 2. Avaa mobiililaitteen WiFi-valikko, etsi listasta NE_NineEagles niminen verkko ja yhdistä siihen. Verkon salasana on Avaa sovellus ja lisää kamera painamalla sovelluksen ylänurkassa olevaa + -merkkiä. Kamera och WiFi 1. Slå på sändaren och koppla in acken i koptern. OBS! Kolla att gasspaken är i den lägsta positionen. Då kopterns ledlampa lyser kontinuerligt, kan kameran kopplas till mobila enheten. 2. Öppna mobila enhetens WiFi-meny, sök efter nätet NE_NineEagles och koppla mobila enheten till det. Lösenordet är Öppna appen och lägg kameran till appen via + - teck net på övre hörnan. 4. Viimeistele kameran asennus klikkaamalla add 4. Slutför installationen genom att klicka add 9

10 2 Telineen asennus 1. Asenna teline kuvan mukaisesti. 2 Montering av smart phone hållare 1. Montera hållaren enligt bilden. 2. Kiinnitä mobiililaite tukevasti telineeseen. 2. Montera mobilen på plats. 3. Aseta häikäisysuoja paikoilleen ja kiinnitä se telineeseen. 3. Sätt visiren på plats enligt bilden. 4. Säädä katselukulma sopivaksi, ja varmista että sekä puhelin, että teline ovat tukevasti kiinni. Tarkista myös, että siipimutterit ovat tiukalla. 4. Justera vinkeln så att du ser mobilens skärm. Kolla ännu en gång, att hållaren och mobilen är ordentligt anslutna. Kolla, att vingmuttrarna är åtdragna Video/Still-kuvaus: Video/Still-kuvaus Akun kytkennän jälkeen, sininen merkkivalo palaa jatkuvana. Kamera etsii tällöin WiFi-yhteyttä. Kun kopteri on lennätysvalmis, odota 5-10 sek, että kameran sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. Video/still-kuvaus toimii myös ilman mobiililaitetta. Videokuvaus käynnistetään painamalla kerran lähettimen VIDEO ON -nappia. Videokuvaus pysäytetään VIDEO OFFnappia painamalla. Kopterin valot sammuvat hetkeksi, kun pysäytät videokuvauksen. Still-kuvan saat painamalla kerran VIDEO ON -nappia videokuvauksen ollessa päällä. Kameran sininen merkkivalo vilkahtaa 3 kertaa, kun still-kuva on otettu. Ennen sovelluksen käyttöä kuvaamiseen, varmista, että mobiililaittteessasi on vähintään 500MB vapaata muistia. Still-kuvia voidaan ottaa käyttämällä sovelluksen näytöllä näkyvää Still-kuva -symbolia. WiFi-yhteys saattaa katketa, jos käyttöalueella on muita langattomia yhteyksiä. Voit tarkistaa WiFi-verkon tilanteen lataamalla mobiililaitteeseen tätä tarkoitusta varten sovelluksen. 3 Video/Still Video/Stillbild När acken kopllats in lyser blå ledlampor kontinuerligt, vilket visar att kameran söker WiFi kontakt med den mobila enheten. Först när den blå ledlampan blinkar långsamt (5-10 sekunder) går det att filma och fotografera. Strax efter att ha kopplat in acken, blå lysdioden lyser kontinuerligt. Videofotografering fungerar också utan mobilenheten. Att börja spela in videofilmer sker med ett tryck på VIDEO ON -knappen. Sluta inspelning med tryck på VIDEO OFF. När VIDEO OFF trycks, slocknar kopterns ledlampor ett ögönblick. Bilder tas då när videofilmingen är på med knappen VIDEO ON. Kamerans blå lysdioden blinkar 3 gånger efter bilden har tagits. Före användning appen, kolla att du har 500MB minne ledigt i mobila enheten. Bilder kan tas med still-bild -symbolen i appen. WiFi-anslutningen kan förloras, om det i området finns flera trådlösa anslutningar. Läget till WiFi-nätverket kan du kolla t ex. med appen som kan laddas ned till mobila enheten.

11 4 Sovelluksen toiminnot 4 Appens funktioner Kun kamera on lisätty sovellukseen onnistuneesti näkyy kamera listattuna sovelluksessa. FPV-kuvatilaan siirrytään toisto (Play)-kuvaketta painamalla. Sovelluksen toiminnot ilmestyvät näyttöä koskettamalla. Kirkkauden säätö Still-kuva Play / Pause Mikrofoniääni päälle/pois Äänenvoimakkuuden säätö Videoiden lataus mobiililaitteelle Kameran asetukset Efter kameran har installerats till appen, visas kameran på listan. Till FPV-läge kommer du via Play-ikonen. Appens funktioner visas när du trycker på skärmen. Ljuskontroll Still-bild Play / Pause Mikrofon på/av Volymkontroll Videonedladdning Kameras inställningar 4 Tiedostojen lataus (Downloading) 4 Nedladdning av filer Tiedostojen lataus tapahtuu painamalla kuvaketta. Ladattavat tiedostot valitaan listasta ja ladataan mobiililaitteeseen klikkaamalla lataus kuvaketta valikon vasemmasta alanurkassa. Latauksen jälkeen valitut kuvat löytyvät sovelluksen Picture osiosta. Tiedostojen hallinta tapahtuu esikatselun pikkukuvakkeista : Lisää tiedosto Suosikit-kansioon Poista tiedosto Tiedoston jakaminen Nedladdning av filer sker genom att klicka på ikon. De filer som ska laddas ned, väljs från listan och laddas ned till mobila enheten genom att klicka på ikonen i nedre vänstra hörnet. Efter nedladdningen finns filerna på appens Picture-sektion. Admin av filerna sker genom förhandsvisningens små ikoner : Lägg filen till Favoriter-mappen Ta bort filen Fildelning (Sharing file) Tiedoston jakamisella voit lähettää valitun tiedoston sähköpostiin tai vaihtoehtoisesti video- ja kuvapalveluihin. Tiedostoja ei tallenneta mobiililaitteeseen, vaan aina kameran muistikorttiin. Med fildelnings-funktion kan du skicka filen till din mailbox eller alternativt till video- och bildtjänster. Filerna sparas alldrig till mobila enhetens minne utan bara till kamerans minneskort. 11

12 Tärkeää! Lopeta lennätys, kun kopteri tuntuu väsyneeltä. Akku on lähes tyhjä. Poista akku AINA mallista. Jos akun jättää paikalleen, se tyhjenee ja sitä ei pysty enää lataamaan täyteen. Jos olet törmäämässä kopterilla, vedä kaasutikku alaasentoon välittömästi. Vältät elektroniikan ja moottorin ylikuormittumisen sekä estät lapojen rikkoutumisen. Jos et aio lennättää kopteria lähipäivien aikana, lataa akku noin puoleen väliin ja poista paristot lähettimestä. Viktigt! Sluta flyga då koptern är trött. Acken är då nästan tom. Koppla ALLTID ur acken efter varje flygning. Om acken lämnas inkopplad blir den urladdad, då kan acken inte längre laddas om. Om du håller på att krascha, dra trottelspaken snabbt ner. Detta sparar på elektroniken, propellrar och motorer. Om du inte tänker flyga på länge, ladda acken ungefär halvvägs och ta bort batterierna från sändaren. JOS AKKU ON OLLUT MUKANA TÖR- MÄYKSESSÄ TAI SE ON VAHINGOITTUNUT Poista akku mallista Tarkista vahingot Jos akku ei voi käyttää, jätä se kierrätyspisteeseen tai toimita liikkeeseen LIPO-AKUN KIERRÄTYS Ota vesilasi ja laita lasiin reilusti ruokasuolaa. Suola aiheuttaa sen, että akku purkautuu rauhallisesti tyhjäksi. Jätä akku kierrätykseen. OM ACKEN HAR UTSATTS FÖR EN KRASCH ELLER ÄR SKADAT Ta loss acken från modellen Inspektera skador Om acken är oanvändbar, lämna den för återvinning eller till din återförsäljare ÅTERVINNING AV LIPO-ACKAR Fyll ett glas med vatten och mycket bordssalt. Saltet laddar ur acken långsamt och säkert. Lämna acken för återvinning.! lataamaan Huom! Poista aina akku mallista, kun lopetat sen käytön. Jos akun jättää paikalleen, se tyhjenee ja sitä ei pysty enää täyteen. Obs! Koppla alltid ur acken! efter varje flygning. Om acken lämnas inkopplad blir den urladdad, då kan acken inte längre laddas om. 12

13 Varoitukset Nine Eagles -tuotteet eivät ole leikkikaluja. Tuotteen käyttöä ei suositella alle 14-vuotiaille. Tuotetta on käytettävä turvallisella tavalla. Noudata ohjeita, kun valmistaudut lennätykseen. Varmista, että kädet, hiukset tai mikään muu ei kosketa kopterin pyöriviin osiin. Älä lennätä kenenkään lähellä tai yläpuolella. Irrota akku ennen kuin suljet lähettimen. Kopteri käyttää LiPo-akkua. Noudata ohjeita tämäntyyppisen akun kanssa välttääksesi onnettomuudet. Käytä aina Nine Eaglesin tähän malliin tarkoitettua laturia akun lataamiseen. Irrota akku laturista, kun lataus on valmis. Akkua ei saa yliladata. Akkua ei saa säilyttää auringon paisteessa tai lähellä tulta. Akun on oltava kuiva. Akkua ei saa kuljettaa/säilyttää metalliesineiden läheisyydessä oikosulun välttämiseksi. Akkua ei saa purkaa osiin. Laturin on oltava kuiva. Kopteria ei saa käyttää sellaisten elektronisten laitteiden läheisyydessä, jotka käyttävät toimiessan 2.4GHz radiotekniikkaa. Käyttöohje pohjautuu Mode 2 -tilan käyttöön. Mode 2 on tavallisin tapa Pohjoismaissa. Varningar Nine Eagles -produkterna är ej leksaker. Det är rekommenderat att personer under 14 år inte använder produkten. Produkten bör användas på ett säkert sätt. Följ instruktionerna då du börjar flyga. Se till att händer, hår eller annat inte hamnar i helikopterns roterande delar. Flyg inte nära eller ovanför någon annan person. Ta loss acken innan du stänger av sändaren. Koptern använder en LiPo-ack. Följ instruktioner gällande dessa ackar för att undvika olyckor. Använd alltid en Nine Eagles-laddare som är avsedd för just denna modell. Lossa acken från laddaren då laddningen är klar. Acken får ej överladdas. Acken får ej förvaras i solsken eller nära eld. Acken bör hållas torr. Acken får ej transporteras/förvaras nära föremål av metall för att undvika kortslutningar. Acken får ej tas i sär. Laddaren bör hållas torr. Koptern får ej användas nära elektrisk utrustning som fungerar med 2.4 GHz radioteknik. Instruktionerna baserar sig på Mode 2. Mode 2 är det vanligaste flygsättet i de nordiska länderna. Tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana. Tuotteen toimitus kierrätykseen on käyttäjän vastuulla. Elektronisten laitteiden kierrätyksestä saat lisää tietoa omalta kunnaltasi. Voit toimittaa tuotteen myös jälleenmyyntipisteeseen. Produkten får ej skrotas bland hushållsavfall. Användaren ansvarar för att lämna produkten för återvinning. Tilläggsinformation om återvinning får du av din hemkommun. Du kan också leverera produkten till din återförsäljare. 13

14 Varaosakuva Reservdelsbild

15 15

16 Verkkosivumme tarjoaa laitteista tekniset tiedot, räjäytyskuvat, vara- ja viritysosalistat, kuvia sekä esittelyvideoita. Verkkokauppamme kautta ostat kätevästi niin laitteita, varaosia kuin tarvikkeita kotiin toimitettuna. På vår hemsida hittar du all information kring produkterna, manualer, sprängskisser, videos och reservdelar med mera. Du kan också handla våra produkter via vår hemsida. Mini-Z autoa voi säätää ja virittää monin eri tavoin. Pienestä koostaan huolimatta alustasta löytyy kaikki isompien mallien säätömahdollisuudet. Radiolaitteisto toimii häiriöttömällä 2.4GHz taajuudella. Tekniikka mahdollistaa jopa 40 auton samanaikaisen käytön. MR03 Sports sisältää alustasarjan, korin ja lähettimen. Kori- ja optio-osavalikoima tarjoaa mallille laajan muunneltavuuden ulkonäöstä suorituskykyyn. Mini-Z bilarna har trots sitt ringa format en mängd justeringsmöjligheter. Kör ett Championship lopp i vardagsrummet, eller besök din närmsta klubb för race på bana. Sändaren använder 2.4GHz och gör att 40 bilar samtidigt kan köras utan störningar. MR03 Sports är en ny serie av Mini-Z bilar, levereras komplett med sändare. Vi erbjuder trimningsdelar och reservdelar till hela serien. Olika typer av modeller och bilmärken finns att tillgå. Vill du ha ännu fler varianter finns karosser som gör att din bil sticker ut lite extra på banan. Audi R8 LMS MR-03 Sports Lamborghini Murciélago LP670-4 SV MM pituus mm leveys 65-76mm paino 135g nopeus 25+km/h längd mm bredd 65-76mm vitk 135g hastighet 25+km/h Lisäksi tarvitaan Behövs innan körning 8kpl AAA-akkuja (4kpl autoon, 4kpl lähettimeen) AAA-pikalaturi 8 st. AAA-batterier (4st till bil och 4st till sändare) AAA Snabbladdare Mini-Z rata Mini-Z bana 01.MZW301 Viritysmoottori Trimningsmotor Ferrari 458 Italia GT2 01.MZW37.30 eturenkaat 01.MZW38.30 takarenkaat 01.MZW37.30 framdäck 01.MZW38.30 bakdäck 01.MZW207 Öljyiskunvaimennin Öljestötdämpare 01.MZW401 Jousisarja eteen Fjädringsats - fram

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1 2.4GHz 01.30835T1 vol.1 Kyosho SandMaster Onnittelemme, että valitsit Kyoshon SandMaster -auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti

Lisätiedot

2.4 GHz. 01.30992 vol.1

2.4 GHz. 01.30992 vol.1 2.4 GHz 01.30992 vol.1 RAGE VE Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Rage VE auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti kaikki

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA Version 4: 09.02.15 Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 ONGELMATILANTEET... 4 JOHDANTO... 6 OMINAISUUDET... 6 TURVALLISUUSOHJEET... 6 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 6 LISÄLAITTEET... 6 RADIOPUHELIN...

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Käyttöohje. Bruksanvisning

Käyttöohje. Bruksanvisning FI SE EN Käyttöohje Bruksanvisning Instruction Manual Verkkokauppa.com Oy, 2009. All rights reserved. GPS-navigaattori Käyttöopas Verkkokauppa.com Oy, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään 1 Johdanto Onnittelut

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR.

Lisätiedot

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

HUOMAUTUS. Turvallisuustiedot. TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä. Sisältö Sisältö... 1 Turvallisuustiedot... 2 TÄRKEÄÄ -Lue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä... 2 Aloittaminen... 3 Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet... 3 Ympäristötietoa... 3 Valmiustilan

Lisätiedot

Clubman Översikt 07.30125 - CLUBMAN INSTRUKTIONSBOK SVENSKA/FINSKA. Översikt. Översikt UTGÅNG TILL BATTERI ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP

Clubman Översikt 07.30125 - CLUBMAN INSTRUKTIONSBOK SVENSKA/FINSKA. Översikt. Översikt UTGÅNG TILL BATTERI ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP 07.30125 - CLUBMAN INSTRUKTIONSBOK SVENSKA/FINSKA Clubman Översikt Översikt UTGÅNG TILL BATTERI 2 SPÄNNINGSMATNING 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Översikt LADDKABLAR KROKODILKLÄMMOR www.teamorion.com

Lisätiedot

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi Ultralight 403 Användarhandbok () Käyttöohje () 1. Innehåll 2. Viktiga säkerhets- och användningsanvisningar...4 3. Inledning...6 4. Gällande föreskrifter...7 4.1 Identifiering och tekniska data...7 4.2

Lisätiedot

Laitteen tyyppitarra Enhet typ. Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum

Laitteen tyyppitarra Enhet typ. Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum Novus Laitteen tyyppitarra Enhet typ Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum Valmistaja/Tillverkare Ultracom Oy Tarjusojantie 13, 90440 Kempele puh. 010 666 4800 myynti@ultracom.fi www.ultracom.fi

Lisätiedot

Turvallisuusvarotoimet

Turvallisuusvarotoimet Sisältö Turvallisuusvarotoimet... 2 Ympäristötietoa... 3 Sisältyvät lisäosat... 3 TV - Toiminnot... 3 TV:n katselu... 4 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 4 TV.n kaukosäätimen tarkasteleminen... 5

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn MT 3060 (09.03) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen uunin käyttöönottoa 3 Asennus 4 Sähköliitäntä 4 Cylinda IB 12.14 6 Cylinda IB 12.08 / IB 12.18 7 Puhdistus

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.

Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov. Lipovacuum - enkelt men verksamt Vi gratulerar dig till ditt inköp av Lipovacuum. Med Lipovacuum får du alla fördelarna med Lipo-Dermology utan att behöva gå på kostsamma salongbehandlingar. Lipo-Dermology

Lisätiedot

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Onnittelemme sinua uuden Tunturi Forte -sähköpyöräsi hankinnan johdosta! Ole hyvä ja lue tämä ohjeisto huolellisesti ennen pyöräsi käyttöönottoa, koska

Lisätiedot

Sisältö Turvallisuusohjeita

Sisältö Turvallisuusohjeita Classic 2.0-4.3 Sisältö Turvallisuusohjeita 1. Turvallisuusohjeita 2. Ominaisuudet ja myyntipakkauksen sisältö 3. Laitteen esittely 4. Akun lataaminen sekä laitteen käynnistys ja sammutus 5. Navigointi

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 12420 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 14730 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

Trek Max - Wireless Speaker A34

Trek Max - Wireless Speaker A34 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning Käyttöohje (FI) VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). LAITE EI SISÄLLÄ KULUTTAJALLE TARKOITETTUJA

Lisätiedot