-osoitteessa Galaxy Visitor 6:n tuotesivulla on useita video-ohjeita, mm. video-ohje ohjaimen kalibroimiseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.kyosho.fi -osoitteessa Galaxy Visitor 6:n tuotesivulla on useita video-ohjeita, mm. video-ohje ohjaimen kalibroimiseen."

Transkriptio

1 04.NE vol. 1

2 Kiitos, että valitsit Nine Eagles -tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa hyviä neuvoja. Muista aina, että pyörivät potkurit voivat aiheuttaa vahinkoa. Varo erityisesti lapsia ja eläimiä. GALAXY VISITOR 6 Tack för att du valt en produkt från Nine Eagles. Vi hoppas att du finner nöje med produkten. Läs instruktionerna noggrant, den ger goda råd och tips. Kom alltid ihåg att roterande propellrar kan orsaka skada. Se speciellt upp med barn och dju Enemmän irti mallistasi. Lue käyttöohje tarkasti läpi! Få ut mer av din modell. Läs instruktionerna noggrant! -osoitteessa Galaxy Visitor 6:n tuotesivulla on useita video-ohjeita, mm. video-ohje ohjaimen kalibroimiseen. På från Galaxy Visitor 6 produktsidan hittar du flera videoinstruktioner, till exempel videoinstruktionen för kalibrering av sändaren. Myyntipakkaus sisältää: Kopterin, lähettimen paristoineen, LiPo-akun sekä USBlaturin, kameran, muistikortin, muistikortinlukijan, varapotkurit, kännykkätelineen ja häikäisysuojan. Förpackningens innehåll: Quadkopter, sändare med batterier, LiPo-ack, USB-laddare, kamera, minneskort, minneskortläsare, reservpropellrar samt smart phone hållare med ett visir. Nine Eagles takaa, että laite on testattu tehtaalla ennen toimitusta myymälöihin. Nine Eagles garanterar att modellen är testad hos fabriken före leverans till butiken. 2

3 Mode 2 Radiolähetin FLIP Kaasutrimmi Trotteltrim Radiosändaren Korkeusperäsintrimmi Höjdrodertrim Peräsintrimmi Rodertrim Virtakatkaisin Strömbrytare Siiveketrimmi Skevrodertrim VIDEO OFF VIDEO / PICTURE ON FLIP Lataus Laddning 1.Kytke LiPo-akku USB-laturiin HUOM! Huomioi napaisuus! 2.Kytke laturi USB-pistokkeeseen. 3. Akun latauduttua, irrota akku laturista. Laturin merkkivalon selitykset: Punainen valo palaa jatkuvana -> lataa Punainen valo vilkkuu -> akku täynnä Älä koskaan jätä laturia lataamaan ilman valvontaa! 1.Koppla LiPo-acken till USB-laddaren. OBS! Polaritet! 2.Koppla laddare till USB-porten. 3. Då acken är laddad, ta loss acken. Laddarens lysdiodernas betydelse: Röd diod lyser -> laddar Röd diod blinkar -> acken är full Lämna aldrig laddaren obevakad under laddning! 3

4 PUOLITTAJA HALVERARE Lähetin on varustettu ohjauksen puolittajalla. Valittavana on kaksi eri asetusta (aloittelijan / kokeneen). Käytä aloittelijan asetusta, kunnes olet oppinut hallitsemaan kopteria kaikissa lentotilanteissa. Asetusta vaihdetaan painamalla korkeusperäsin/siivekesauvaa alaspäin. Merkkiääni kertoo asetuksen tilan. Korkea merkkiääni = Aloittelijan lentotila Matala merkkiääni = Kokeneen lennättäjän lentotila GAIN-säätö GAIN-säädöllä määritetään kuinka herkästi kopteri vastaa ohjausliikkeisiin. Pienemmällä GAIN-asetuksella kopteri vastaa rauhallisesti ohjausliikkeisiin lentonopeuden ollessa hitaampi. Suuremmalla GAIN-asetuksella kopteri lentää nopeammin ja vastaa aggressiivisemmin ohjausliikkeisiin. GAIN-säätö on tehdasasetuksena aloittelijalle sopiva, muuta säätöä vasta lentotaidon karttuessa. Kytke virta lähettimeen ja kytke LiPo-akku kopteriin. Jos haluat lennättää kopteria expert-tilassa, valitse aloittelijan tila ennen säätöä ja päinvastoin, jotta säätö kohdistuu oikeaan tilaan. Paina korkeusperäsin/siivekesauva pohjaan ja pidä painettuna. Kun merkkiääni muuttuu jatkuvasta piippaavaksi, voidaan GAIN-herkkyys säätää kaasutikun liikkeellä. Tikun ala-asennossa säätö on 0% ja yläasennossa 100%. Perusasetus noin 20%. Asetus tallennetaan nostamalla ohjaussauva. Mikäli kopteri ei vastaa ohjaussauvan käskyihin, tarkista GAIN-asetus ja tarvittaessa kalibroi lähetin seuraavasti. Kytke virta lähettimeen ja paina vasen ja oikea ohjaussauva pohjaan kunnes lähetin antaa merkkiäänen (4 piippausta). Pyöritä sekä vasenta että oikeaa ohjaussauvaa ääriasentoissa ja lopuksi aseta ohjaussauvat keskiasentoon. Kalibrointi päätetään painamalla peräsintrimmiä kerran oikealle. Sändaren är uttrustad med funktion som halverar alla utslag. Det finns två olika inställningar (lägen), nybörjare och expert. Koptern levereras i nybörjarläget. Börja alltid med nybörjarläget, tills du har blivit mer erfaren. För att växla läge, tryck ner höjd/skevroderspaken inåt mot sändaren. Ett pip indikerar status till inställningen. Högt pip = Nybörjare Lågt pip = Expert GAIN-justering Med GAIN-justering kontrolleras kopterns känslighet på spakrörelser. Med lägre GAIN-värde, reagerar koptern lugnare och hastigheten är långsammare. Med större värde är koptern mera aggressiv och snabbare i luften. Fabrikinställd GAIN-justering är nybörjarvänlig. Ändra justering först när du har blivit mer erfaren med koptern. Slå på strömmen till sändaren och ansluta LiPo-acken. Om du vill flyga koptern i expert-läge, välj nybörjarläge och tvärtom före justering (eftersom den växlar mellan dessa när du påbörjar GAIN-justeringen). Tryck ner höjd/ skevroderspaken inåt mot sändaren och håll den där. När ljudet blir pipande, kan GAIN-värdet justeras med gasspaken. I den lägsta positionen är värdet 0% och i översta positionen 100%. Basicinställning är 20%. Värden under 20% är inte praktiskt användbara. Inställt värde sparas genom att släppa gasspaken. Om koptern ej reagerar som förväntat på spakrörelser, måste sändaren kalibreras. Slå på sändaren och tryck ner inåt både vänstra och högra spaken. Håll dom nedtryckta tills sändaren pipar 4 gånger. Rotera båda spakar i maxutslag och till slut sätt spakar till mittläge. Kalibreringen avslutas genom att tryckas rodertrimknapp en gång till höger. 4

5 Valmistelu 1. Asenna paristot ohjaimeen (4 kpl. AA). 2. Lataa lentoakku. Virtojen kytkentä 1. Kytke virta ohjaimeen. 2. Aseta kopteri tasaiselle alustalle ja kytke lentoakku. HUOM! Kopterin tulee olla liikkumatta akun kytkennän jälkeen, kunnes kopterin merkkivalo ilmoittaa kopterin olevan lentovalmis palamalla jatkuvana. Förberedelser 1. Placera 4st AA-batterier i sändaren. 2. Ladda acken fullt. Strömpåslag 1. Slå på sändaren 2. Placera koptern till en jämn yta och koppla in acken. OBS! Notera, att koptern inte får röras efter inkopplingen acken så länge lysdioden lyser kontinuerligt. Poiskytkentä 1.Irrota akkuliitin kopterista. 2.Sammuta lähettimen virta Stänga av 1. Ta loss elkontakten från acken. 2.Slå av sändaren. Älä jätä akkuliitintä kiinni kun lopetat laitteen käytön. Akku purkaantuu liian tyhjäksi ja lataus ei enää onnistu. Koppla alltid ur acken efter flygning. Om acken lämnas inkopplad blir den urladdad och då kan acken inte längre laddas om. 5

6 Toimintojen testaus Trimmien säätö Ennen kuin aloitat lennätyksen ensimmäistä kertaa, tarkista, että trimmit ovat keskiasennossa. Huom! Tässä mallissa on KaasuSafe -toiminto. Kopterin roottorit eivät ala pyöriä akun kytkennän jälkeen ennen kuin lähettimen kaasutikku on alaasennossa. Funktionstest Justering av trim Kontrollera att trimmarna är i mitten före första flygningen. Obs! Denna modell är försedd med TrottelSafe. Kopterns propellrar börjar inte rotera efter inkopplingen av acken förrän sändarens trottelspak är längst ner och du därefter ger gas. Tarkista kopterin osat Yksikään osa ei saa olla vahingoittunut tai rikki. Vaihda osa välittömästi uuteen, jos huomaat siinä jotain poikkeavaa. Huonoilla osilla kopteria on huomattavasti vaikeampi tai mahdotonta ohjata ja hallita. Voit aiheuttaa turhaa vahinkoa esimerkiksi toisille ihmisille tai esineille. Kun olet itse sitä mieltä, että olet valmis lennättämiseen, valitse avoin paikka. Tarkista, että lähellä ei ole muita ihmisiä, lapsia, eläimiä tai mahdollisia esteitä. TEE SEURAAVAT TARKISTUKSET AINA ENNEN LENNÄTYSTÄ: Lähettimen paristojen on oltava kunnossa - käytä aina keskenään samanlaisia paristoja. Osien on oltava kunnolla kiinni. Esim. ruuvit. Kaikki komponentit ovat paikoillaan - elektroniikka, moottorit... Mikään ei ota mihinkään kiinni. Kontrollera delarna i koptern Ingen del får vara skadad eller trasig. Sådana delar ska direkt ersättas med nya. Med dåliga delar är koptern betydligt svårare eller rent av omöjlig att flyga, i värsta fall leder detta till person- eller andra skador. Då du känner dig färdig för att börja flyga, välj en öppen plats. Se till att andra människor, barn, djur eller föremål inte är i närheten. GÖR ALLTID FÖLJANDE KONTROLLER FÖRE FLYGNING: Sändarens batterier bör vara i gott skick - använd alltid samma typ av batterier. Delarna bör vara ordentligt på plats. T ex. skruvarna. Alla komponenter bör vara på plats - elektronik, motorer... Inget får fastna någonstans. Kiinnitä erityisesti huomiota potkurien kiinnitykseen. Potkurit voivat irrotessaan aiheuttaa vaaratilanteen. Kontrollera att propellrar sitter fast. Om propellrar lossnar kan de orsaka en farlig situation. -osoitteessa Galaxy Visitor 6:n tuotesivulla on useita video-ohjeita, mm. video-ohje ohjaimen kalibroimiseen. På från Galaxy Visitor 6 produktsidan finns det flera videoinstruktioner, till exempel videoinstruktionen för kalibrering av sändaren.

7 Trimmien säätö Justering av trim Kaasutrimmi Jos roottorit pyörivät kaasutikun alaasennossa, säädä trimmiä alaspäin, kunnes pyörintä loppuu. Jos roottorit eivät pyöri antaessasi kaasua, säädä trimmiä ylöspäin. Trotteltrim Om propellrarna roterar då trottelspaken är i bottenläge, justera trotteltrimmen neråt tills dom stannar. Då propellrarna inte roterar då du lyfter på trottelspaken, justera trotteltrimmen uppåt. Sivuperäsintrimmi Jos kopteri kääntyy ilmassa ilman, että kosket sivuperäsintikkuun, säädä trimmiä vastakkaiseen suuntaan. Jos kopterin nokka kääntyy esimerkiksi vasemmalle, trimmiä tulee säätää oikealle. Rodertrim Om koptern vrider på sig utan att du rör roderspaken, justera rodertrimmen åt motsatt håll. Då kopterns nos t ex. vrider åt vänster, justeras trimmen åt höger. Korkeusperäsintrimmi Jos kopteri kulkee eteen- tai taaksepäin ilman, että kosket korkeusperäsintikkuun, säädä trimmiä vastakkaiseen suuntaan. Jos kopteri kulkee itsestään esimerkiksi eteenpäin, säädä trimmiä taaksepäin. Höjdrodertrim Om koptern rör sig framåt eller bakåt utan att du rör höjdroderspaken, justera höjdrodertrimmen åt motsatt håll. Då koptern t ex. rör sig framåt, justeras trimmen bakåt. Siiveketrimmi Jos kopteri kallistuu oikealle tai vasemmalle ilman, että kosket siiveketikkuun, säädä trimmiä vastakkaiseen suuntaan. Jos kopteri kallistuu itsestään esimerkiksi vasemmalle, säädä trimmiä oikealle. Skevrodertrim Om koptern lutar åt vänster eller höger utan att du rör skevroderspaken, justera skevrodertrimmen åt motsatt håll. Då koptern t ex. lutar åt vänster, justeras trimmen åt höger. 7

8 Ohjaaminen Styrning 1 ) Vasemmalle / Oikealle 1 ) Till vänster / Till höger MODE 2 2 ) Eteen / Taakse 2 ) Framåt / Bakåt MODE 2 3 ) Ylös / Alas 3 ) Upp / Ner MODE 2 4 ) Kääntyy vasemmalle / Kääntyy oikealle 4 ) Vrid till vänster / Vrid till höger MODE 2

9 FLIP-toiminto Lähettimen vasemmassa ylänurkassa olevalla FLIP-napilla kopteri tekee nopean 360-asteen pyörähdyksen haluttuun suuntaan. Paina FLIP-nappia kerran ja siirrä oikea ohjaussauva yhden suunnan maksimiasentoon. Kopteri tekee voltin annettuun suuntaan. FPV ja videokuvaus 1 Sovelluksen asennus FLIP GV6 kopterin FPV-toiminto on yhteensopiva IOS- ja Android -käyttöjärjestelmää käyttävien mobiililaitteiden kanssa. FLIP-funktion Binda helikoptern FPV och videofilming och sändaren 1 På sändarens vänstra hörn finns FLIP-knappen. Genom att trycka på knappen gör koptern en snabb 360-graders volt eller roll när du sedan för sändarens högra spak till maxläge i vald riktning. Installering av appen GV6 kopterns FPV-funktion är kompatibel med mobila enheter som använder IOS- eller Android operativsystem. Ohjelmiston asennus IOS (Apple): 1. Avaa App Store, etsi sovellus hakusanoilla Nine Eagles Lite ja asenna sovellus. Installering av appen till IOS (Apple) : 1. Besök App Store, sök efter appen Nine Eagles Lite och installera den. Ohjelmiston asennus Android: Etsi tuote Galaxy Visitor 6 ja valitse välilehdeltä Download APP 2. vaihtoehtoisesti lataa sovellus qr-koodista Installering av appen till Android : Sök efter produkten Galaxy Visitor 6 och välj från fliken Download APP 2. alternativ ladda ner appen med qr-koden Jos sovellus avautuu kiinankielisenä, vaihda kieli englanniksi klikkaamalla sovelluksen alkunäytön oikeasta alanurkasta ratas-kuvaketta ja seuraavalta sivulta maapallo-kuvaketta. Om appen öppnar sig på kinesiska, byt språk genom att klicka på drev-ikonen på appens första sida, och sen jordikonen på nästa sida. Kamera ja WiFi: 1. Kytke virrat lähettimeen ja kytke lentoakku kopteriin. HUOM! Kaasutikku ala-asennossa. Kun kopterin merkkivalo ilmoittaa kopterin olevan lentovalmis, voidaan kamera yhdistää mobiililaitteeseen. 2. Avaa mobiililaitteen WiFi-valikko, etsi listasta NE_NineEagles niminen verkko ja yhdistä siihen. Verkon salasana on Avaa sovellus ja lisää kamera painamalla sovelluksen ylänurkassa olevaa + -merkkiä. Kamera och WiFi 1. Slå på sändaren och koppla in acken i koptern. OBS! Kolla att gasspaken är i den lägsta positionen. Då kopterns ledlampa lyser kontinuerligt, kan kameran kopplas till mobila enheten. 2. Öppna mobila enhetens WiFi-meny, sök efter nätet NE_NineEagles och koppla mobila enheten till det. Lösenordet är Öppna appen och lägg kameran till appen via + - teck net på övre hörnan. 4. Viimeistele kameran asennus klikkaamalla add 4. Slutför installationen genom att klicka add 9

10 2 Telineen asennus 1. Asenna teline kuvan mukaisesti. 2 Montering av smart phone hållare 1. Montera hållaren enligt bilden. 2. Kiinnitä mobiililaite tukevasti telineeseen. 2. Montera mobilen på plats. 3. Aseta häikäisysuoja paikoilleen ja kiinnitä se telineeseen. 3. Sätt visiren på plats enligt bilden. 4. Säädä katselukulma sopivaksi, ja varmista että sekä puhelin, että teline ovat tukevasti kiinni. Tarkista myös, että siipimutterit ovat tiukalla. 4. Justera vinkeln så att du ser mobilens skärm. Kolla ännu en gång, att hållaren och mobilen är ordentligt anslutna. Kolla, att vingmuttrarna är åtdragna Video/Still-kuvaus: Video/Still-kuvaus Akun kytkennän jälkeen, sininen merkkivalo palaa jatkuvana. Kamera etsii tällöin WiFi-yhteyttä. Kun kopteri on lennätysvalmis, odota 5-10 sek, että kameran sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. Video/still-kuvaus toimii myös ilman mobiililaitetta. Videokuvaus käynnistetään painamalla kerran lähettimen VIDEO ON -nappia. Videokuvaus pysäytetään VIDEO OFFnappia painamalla. Kopterin valot sammuvat hetkeksi, kun pysäytät videokuvauksen. Still-kuvan saat painamalla kerran VIDEO ON -nappia videokuvauksen ollessa päällä. Kameran sininen merkkivalo vilkahtaa 3 kertaa, kun still-kuva on otettu. Ennen sovelluksen käyttöä kuvaamiseen, varmista, että mobiililaittteessasi on vähintään 500MB vapaata muistia. Still-kuvia voidaan ottaa käyttämällä sovelluksen näytöllä näkyvää Still-kuva -symbolia. WiFi-yhteys saattaa katketa, jos käyttöalueella on muita langattomia yhteyksiä. Voit tarkistaa WiFi-verkon tilanteen lataamalla mobiililaitteeseen tätä tarkoitusta varten sovelluksen. 3 Video/Still Video/Stillbild När acken kopllats in lyser blå ledlampor kontinuerligt, vilket visar att kameran söker WiFi kontakt med den mobila enheten. Först när den blå ledlampan blinkar långsamt (5-10 sekunder) går det att filma och fotografera. Strax efter att ha kopplat in acken, blå lysdioden lyser kontinuerligt. Videofotografering fungerar också utan mobilenheten. Att börja spela in videofilmer sker med ett tryck på VIDEO ON -knappen. Sluta inspelning med tryck på VIDEO OFF. När VIDEO OFF trycks, slocknar kopterns ledlampor ett ögönblick. Bilder tas då när videofilmingen är på med knappen VIDEO ON. Kamerans blå lysdioden blinkar 3 gånger efter bilden har tagits. Före användning appen, kolla att du har 500MB minne ledigt i mobila enheten. Bilder kan tas med still-bild -symbolen i appen. WiFi-anslutningen kan förloras, om det i området finns flera trådlösa anslutningar. Läget till WiFi-nätverket kan du kolla t ex. med appen som kan laddas ned till mobila enheten.

11 4 Sovelluksen toiminnot 4 Appens funktioner Kun kamera on lisätty sovellukseen onnistuneesti näkyy kamera listattuna sovelluksessa. FPV-kuvatilaan siirrytään toisto (Play)-kuvaketta painamalla. Sovelluksen toiminnot ilmestyvät näyttöä koskettamalla. Kirkkauden säätö Still-kuva Play / Pause Mikrofoniääni päälle/pois Äänenvoimakkuuden säätö Videoiden lataus mobiililaitteelle Kameran asetukset Efter kameran har installerats till appen, visas kameran på listan. Till FPV-läge kommer du via Play-ikonen. Appens funktioner visas när du trycker på skärmen. Ljuskontroll Still-bild Play / Pause Mikrofon på/av Volymkontroll Videonedladdning Kameras inställningar 4 Tiedostojen lataus (Downloading) 4 Nedladdning av filer Tiedostojen lataus tapahtuu painamalla kuvaketta. Ladattavat tiedostot valitaan listasta ja ladataan mobiililaitteeseen klikkaamalla lataus kuvaketta valikon vasemmasta alanurkassa. Latauksen jälkeen valitut kuvat löytyvät sovelluksen Picture osiosta. Tiedostojen hallinta tapahtuu esikatselun pikkukuvakkeista : Lisää tiedosto Suosikit-kansioon Poista tiedosto Tiedoston jakaminen Nedladdning av filer sker genom att klicka på ikon. De filer som ska laddas ned, väljs från listan och laddas ned till mobila enheten genom att klicka på ikonen i nedre vänstra hörnet. Efter nedladdningen finns filerna på appens Picture-sektion. Admin av filerna sker genom förhandsvisningens små ikoner : Lägg filen till Favoriter-mappen Ta bort filen Fildelning (Sharing file) Tiedoston jakamisella voit lähettää valitun tiedoston sähköpostiin tai vaihtoehtoisesti video- ja kuvapalveluihin. Tiedostoja ei tallenneta mobiililaitteeseen, vaan aina kameran muistikorttiin. Med fildelnings-funktion kan du skicka filen till din mailbox eller alternativt till video- och bildtjänster. Filerna sparas alldrig till mobila enhetens minne utan bara till kamerans minneskort. 11

12 Tärkeää! Lopeta lennätys, kun kopteri tuntuu väsyneeltä. Akku on lähes tyhjä. Poista akku AINA mallista. Jos akun jättää paikalleen, se tyhjenee ja sitä ei pysty enää lataamaan täyteen. Jos olet törmäämässä kopterilla, vedä kaasutikku alaasentoon välittömästi. Vältät elektroniikan ja moottorin ylikuormittumisen sekä estät lapojen rikkoutumisen. Jos et aio lennättää kopteria lähipäivien aikana, lataa akku noin puoleen väliin ja poista paristot lähettimestä. Viktigt! Sluta flyga då koptern är trött. Acken är då nästan tom. Koppla ALLTID ur acken efter varje flygning. Om acken lämnas inkopplad blir den urladdad, då kan acken inte längre laddas om. Om du håller på att krascha, dra trottelspaken snabbt ner. Detta sparar på elektroniken, propellrar och motorer. Om du inte tänker flyga på länge, ladda acken ungefär halvvägs och ta bort batterierna från sändaren. JOS AKKU ON OLLUT MUKANA TÖR- MÄYKSESSÄ TAI SE ON VAHINGOITTUNUT Poista akku mallista Tarkista vahingot Jos akku ei voi käyttää, jätä se kierrätyspisteeseen tai toimita liikkeeseen LIPO-AKUN KIERRÄTYS Ota vesilasi ja laita lasiin reilusti ruokasuolaa. Suola aiheuttaa sen, että akku purkautuu rauhallisesti tyhjäksi. Jätä akku kierrätykseen. OM ACKEN HAR UTSATTS FÖR EN KRASCH ELLER ÄR SKADAT Ta loss acken från modellen Inspektera skador Om acken är oanvändbar, lämna den för återvinning eller till din återförsäljare ÅTERVINNING AV LIPO-ACKAR Fyll ett glas med vatten och mycket bordssalt. Saltet laddar ur acken långsamt och säkert. Lämna acken för återvinning.! lataamaan Huom! Poista aina akku mallista, kun lopetat sen käytön. Jos akun jättää paikalleen, se tyhjenee ja sitä ei pysty enää täyteen. Obs! Koppla alltid ur acken! efter varje flygning. Om acken lämnas inkopplad blir den urladdad, då kan acken inte längre laddas om. 12

13 Varoitukset Nine Eagles -tuotteet eivät ole leikkikaluja. Tuotteen käyttöä ei suositella alle 14-vuotiaille. Tuotetta on käytettävä turvallisella tavalla. Noudata ohjeita, kun valmistaudut lennätykseen. Varmista, että kädet, hiukset tai mikään muu ei kosketa kopterin pyöriviin osiin. Älä lennätä kenenkään lähellä tai yläpuolella. Irrota akku ennen kuin suljet lähettimen. Kopteri käyttää LiPo-akkua. Noudata ohjeita tämäntyyppisen akun kanssa välttääksesi onnettomuudet. Käytä aina Nine Eaglesin tähän malliin tarkoitettua laturia akun lataamiseen. Irrota akku laturista, kun lataus on valmis. Akkua ei saa yliladata. Akkua ei saa säilyttää auringon paisteessa tai lähellä tulta. Akun on oltava kuiva. Akkua ei saa kuljettaa/säilyttää metalliesineiden läheisyydessä oikosulun välttämiseksi. Akkua ei saa purkaa osiin. Laturin on oltava kuiva. Kopteria ei saa käyttää sellaisten elektronisten laitteiden läheisyydessä, jotka käyttävät toimiessan 2.4GHz radiotekniikkaa. Käyttöohje pohjautuu Mode 2 -tilan käyttöön. Mode 2 on tavallisin tapa Pohjoismaissa. Varningar Nine Eagles -produkterna är ej leksaker. Det är rekommenderat att personer under 14 år inte använder produkten. Produkten bör användas på ett säkert sätt. Följ instruktionerna då du börjar flyga. Se till att händer, hår eller annat inte hamnar i helikopterns roterande delar. Flyg inte nära eller ovanför någon annan person. Ta loss acken innan du stänger av sändaren. Koptern använder en LiPo-ack. Följ instruktioner gällande dessa ackar för att undvika olyckor. Använd alltid en Nine Eagles-laddare som är avsedd för just denna modell. Lossa acken från laddaren då laddningen är klar. Acken får ej överladdas. Acken får ej förvaras i solsken eller nära eld. Acken bör hållas torr. Acken får ej transporteras/förvaras nära föremål av metall för att undvika kortslutningar. Acken får ej tas i sär. Laddaren bör hållas torr. Koptern får ej användas nära elektrisk utrustning som fungerar med 2.4 GHz radioteknik. Instruktionerna baserar sig på Mode 2. Mode 2 är det vanligaste flygsättet i de nordiska länderna. Tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana. Tuotteen toimitus kierrätykseen on käyttäjän vastuulla. Elektronisten laitteiden kierrätyksestä saat lisää tietoa omalta kunnaltasi. Voit toimittaa tuotteen myös jälleenmyyntipisteeseen. Produkten får ej skrotas bland hushållsavfall. Användaren ansvarar för att lämna produkten för återvinning. Tilläggsinformation om återvinning får du av din hemkommun. Du kan också leverera produkten till din återförsäljare. 13

14 Varaosakuva Reservdelsbild

15 15

16 Verkkosivumme tarjoaa laitteista tekniset tiedot, räjäytyskuvat, vara- ja viritysosalistat, kuvia sekä esittelyvideoita. Verkkokauppamme kautta ostat kätevästi niin laitteita, varaosia kuin tarvikkeita kotiin toimitettuna. På vår hemsida hittar du all information kring produkterna, manualer, sprängskisser, videos och reservdelar med mera. Du kan också handla våra produkter via vår hemsida. Mini-Z autoa voi säätää ja virittää monin eri tavoin. Pienestä koostaan huolimatta alustasta löytyy kaikki isompien mallien säätömahdollisuudet. Radiolaitteisto toimii häiriöttömällä 2.4GHz taajuudella. Tekniikka mahdollistaa jopa 40 auton samanaikaisen käytön. MR03 Sports sisältää alustasarjan, korin ja lähettimen. Kori- ja optio-osavalikoima tarjoaa mallille laajan muunneltavuuden ulkonäöstä suorituskykyyn. Mini-Z bilarna har trots sitt ringa format en mängd justeringsmöjligheter. Kör ett Championship lopp i vardagsrummet, eller besök din närmsta klubb för race på bana. Sändaren använder 2.4GHz och gör att 40 bilar samtidigt kan köras utan störningar. MR03 Sports är en ny serie av Mini-Z bilar, levereras komplett med sändare. Vi erbjuder trimningsdelar och reservdelar till hela serien. Olika typer av modeller och bilmärken finns att tillgå. Vill du ha ännu fler varianter finns karosser som gör att din bil sticker ut lite extra på banan. Audi R8 LMS MR-03 Sports Lamborghini Murciélago LP670-4 SV MM pituus mm leveys 65-76mm paino 135g nopeus 25+km/h längd mm bredd 65-76mm vitk 135g hastighet 25+km/h Lisäksi tarvitaan Behövs innan körning 8kpl AAA-akkuja (4kpl autoon, 4kpl lähettimeen) AAA-pikalaturi 8 st. AAA-batterier (4st till bil och 4st till sändare) AAA Snabbladdare Mini-Z rata Mini-Z bana 01.MZW301 Viritysmoottori Trimningsmotor Ferrari 458 Italia GT2 01.MZW37.30 eturenkaat 01.MZW38.30 takarenkaat 01.MZW37.30 framdäck 01.MZW38.30 bakdäck 01.MZW207 Öljyiskunvaimennin Öljestötdämpare 01.MZW401 Jousisarja eteen Fjädringsats - fram

GALAXY VISITOR 3. 04.NE201690 vol. 1

GALAXY VISITOR 3. 04.NE201690 vol. 1 NINE EAGLES GALAXY VISITOR 3 NINE EAGLES 04.NE201690 vol. 1 Kiitos, että valitsit Nine Eagles tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa hyviä

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Solo Pro NE230 vol. 1

Solo Pro NE230 vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 230 04.NE230 vol. 1 Solo Pro 230 Kiitos, että valitsit Nine Eagles tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa hyviä neuvoja.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 8" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat

Maksaaksesi varausmaksun sinun täytyy rekisteröityä myyjäksi. Aloita klikkaamalla linkkiä Julmarknaden Joulumarkkinat För att kunna betala en platsreservation måste du registrera dig som säljare. Börja med att klicka på länken Julmarknaden Joulumarkkinat Om du har problem med något gällande reservationen, vänligen kontakta

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Walkera Heksakopteri LIITE : Walkera DEVO-OHJAIN sivu 1

Walkera Heksakopteri LIITE : Walkera DEVO-OHJAIN sivu 1 Walkera Heksakopteri LIITE : Walkera DEVO-OHJAIN sivu 1 iremote älypuhelin/tablet (Android/iPhone/iPad) sovelluksen sijaan Walkera QR Y100 -kopterin ohjaamiseen voi käyttää Walkeran Devo-sarjan ohjainta.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7 kosketusnäyttö Ukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-antur Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite Kuulokkeita Pikakäyttöopas 1 OTG USB-johto

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här

Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här Start Here Start her Aloita tästä Start her Börja här 1 Install the software (required for full functionality). Installer softwaren (er nødvendig, for at alle funktionerne kan bruges). Asenna ohjelmisto

Lisätiedot

ReSound-sovellukset - käyttöohje

ReSound-sovellukset - käyttöohje ReSound-sovellukset - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon ReSound-sovelluksen lataamisen johdosta. ReSoundsovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat hyödyntämään ReSound-kuulokojeita

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Beskrivning Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 10.1 kosketusnäyttö Ukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-antur Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite Kuulokkeita Pikakäyttöopas 1 OTG USB-johto

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje

P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje P-6210 aktiivisuusrannekkeen käyttöohje Toiminnot Aktiivisuusranneke on yhteensopiva sellaisten älypuhelinten ja tablettien kanssa, joilla on Bluetooth 4.0 yhteys, ja käytössä joko Android 4.3 tai myöhäisempi

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 10.1" IPS kosketusnäyttö Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2

Nokia Bluetooth-HF BH-102 9207247/2 Nokia Bluetooth-HF BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-107Wtyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

U Can Fly 02.0222081R

U Can Fly 02.0222081R U Can Fly 02.0222081R Tämä tuote ei ole leikkikalu. Ei sovellu alle 14-vuotiaiden käyttöön. Denna modell är inte en leksak. Ej lämplig för barn under 14 år. U Can Fly Hype U Can Fly on perinteinen ylätasotraineri.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Versio G FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI

TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI TURNERING - TURNAUS JAKOBSTAD 9-10.08.2014 PIETARSAARI I år ordnar FF Jaro tillsammans med LokaTapiola för 14:e gången sin ALL STARS fotbollsturnering. Sammanlagt 65 lag och ca 750 spelare deltar. Åldersklasserna

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

P-0500 autokameran käyttöohje

P-0500 autokameran käyttöohje P-0500 autokameran käyttöohje Osat 1 LED valot 2 Linssi 3 Korttipaikka 4 Ilmaisinvalo 5 Mikrofoni 6 LCD näyttö 7 Kaiutin 8 Asennustelineen kiinnitys 9 Nollaus näppäin (Reset) 10 Päälle/pois kytkin 11 Valikko

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille

24.3.2005 Versio 1.0. BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille BLUETOOTH DONGLE, GS-301 GPS JA NAVICORE PERSONAL Asennusohje Windows 2000/XP ja Nokia Series 60 älypuhelimille 1 SISÄLLYLUETTELO 24.3.2005 1. Asennus...3 1.1 Bluetooth Dongle...3 1.2 Bluetooth GPS...3

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Langaton koti Monitori

Langaton koti Monitori INSMAT Oy Ennen käyttöä, lue tämä käsikirja huolellisesti varmistaaksesi nopean ja tehokaaan asennuksen. Lopullinen ulkonäkö, väri ja tarvikkeet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Langaton koti

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot