Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje"

Transkriptio

1 Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL liite B

2

3 Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Lähde: RIL liite B

4 Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Varoitus: Eurokoodi 5:n ja lyhennetyn suunnitteluohjeen päivitysmahdollisuus. Tämä lyhennetty suunnitteluohje perustuu Eurokoodi 5 suunnittelustandardin versioihin EN :2004+A1:2008 ja EN :2004+AC:2009 ja niiden Suomen kansallisiin liitteisiin sekä RIL:n Puurakenteiden suunnitteluohjeisiin ja Mikäli tässä ohjeessa havaitaan virheitä, kansallisiin liitteisiin vahvistetaan muutoksia tai eurokoodeihin tulee lyhennetyn suunnitteluohjeen pätevyyteen vaikuttavia korjauksia, Puuinfo tekee tähän ohjeeseen tarvittavat päivitykset. Päivitettyä lyhennettyä suunnitteluohjetta ylläpidetään internetissä Puuinfon kotisivuilla (www. puuinfo.fi). RIL:in Puurakenteiden suunnitteluohjeita ja voi tilata osoitteesta www. ril.fi. Lisätietoja eurokoodeista löytyy osoitteesta Standardien lainaukset on julkaistu Suomen Standardisoimisliiton SFS:n luvalla. PEFC/ Kestävän metsätalouden edistämiseksi. Lisätietoja

5 Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje Alkusanat Tämä ohje on lyhennelmä Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemista teoksista RIL ja RIL Lyhennetyn suunnitteluohjeen tavoitteena on helpottaa Eurokoodi 5:n mukaista rakennesuunnittelua. Tavoitteena on myös tuottaa opetusmateriaalia oppilaitoksille. Tämä ohje on pyritty laatimaan laajuudessaan RakMK:n osan B10 tasoiseksi niin, että pienet ja tavanomaiset rakennuskohteet voidaan suunnitella sen perusteella. Mahdolliset Eurokoodi 5:n muutokset tullaan päivittämään lyhennettyyn suunnitteluohjeeseen, mutta mahdollisten Eurokoodi 5:n muutosten ajanmukainen seuranta on myös käyttäjän vastuulla. Tämän suunnitteluohjeen on kirjoittanut tekniikan tohtori Ari Kevarinmäki. Tämä ohje sisältyy myös teokseen RIL (liite B). Elokuussa 2011 PUUINFO OY Mikko Viljakainen Toimitusjohtaja

6 Puurakenteiden suunnitteluohje - Lyhennetty suunnitteluohje

7 Sisällys Alkusanat 5 1 Soveltamisala 8 2 Suunnitteluperusteet Yleistä Murtorajatilat Käyttörajatilat Kuormat Kuormien aikaluokat Käyttöluokat Materiaalin osavarmuusluvut 15 3 Materiaaliominaisuudet Kuormitusajan ja kosteuspitoisuuden vaikutus Biologinen kestävyys Sahatavara, liimapuu ja LVL Puulevyt Liimat Metalliliittimet 20 4 Käyttörajatilamitoitus Sallitut taipumat Lattian värähtely 21 5 Rakenneosien mitoitus Poikittainen puristus Leikkaus Taivutus ja normaalivoima Kiepahdus Nurjahdus 26 6 Mekaaniset liitokset Yleistä Naulaliitokset Ruuviliitokset Pulttiliitokset 37 7 Jäykistysmitoitus Puristussauvojen tuenta Palkisto- ja ristikkokenttien tuenta Jäykistysseinien mitoitus 41 8 Palomitoitus Suunnitteluperusteet Hiiltymissyvyys Palonkestävyyden mitoitus Liitokset 47 L.1 Seinätolpan mitoitus 52 L.2 Palkin mitoitus 53 L.3 Naulaliitoksen mitoitus 54 7

8 1 Soveltamisala Tämä suunnitteluohje on lyhennetty ja yksinkertaistettu Eurokoodi 5:stä (suunnittelustandardit EN ja EN ). Lyhennetty suunnitteluohje on tarkoitettu Suomessa sijaitsevien tavanomaisten puurakenteiden, kuten pientalojen, suunnitteluun. Mitoitettaessa sellaisia poikkileikkauksia, rakenneosia, liitoksia, komponentteja tai rakennejärjestelmiä, joihin lyhennetyssä suunnitteluohjeessa ei ole esitetty suunnittelusääntöjä, noudatetaan suunnitteluohjetta RIL tai suunnittelustandardeja EN 1990, EN 1991 ja EN Puurakenteisten siltojen suunnittelussa noudatetaan standardia EN Huomattakoon, että lyhennetty suunnitteluohje ei sisällä kaikkia Eurokoodi 5:n velvoittavia P-tunnuksella merkittyjä periaatesääntöjä. Suunnittelustandardi EN 1995 (Eurokoodi 5) koskee rakennusten sekä maa- ja vesirakennuskohteiden suunnittelua käytettäessä sahatavaraa, höylättyä tai pyöreää puutavaraa, liimapuuta tai puisia rakenteisiin tarkoitettuja tuotteita, kuten LVL:ää tai puulevyjä, jotka on valmistettu liimaamalla tai mekaanisin liittimin. Eurokoodi 5:ssä noudatetaan standardissa EN 1990:2002 (Eurokoodi 0) esitettyjä rakenteiden varmuutta ja käyttökelpoisuutta koskevia periaatteita ja vaatimuksia sekä rakenteiden suunnittelua ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevia perusteita. Eurokoodi 5 käsittelee vain puurakenteiden mekaanista kestävyyttä, käyttökelpoisuutta, säilyvyyttä ja palonkestävyyttä koskevia vaatimuksia. Eurokoodi 5:ssä ei tarkastella muita vaatimuksia, kuten lämmön- tai ääneneristävyyttä. Lyhennetty suunnitteluohje perustuu Eurokoodi 5:n yleiseen osaan 1-1 ja palomitoitusosaan 1-2 ja niiden Suomen kansallisiin liitteisiin NA. Yleisimmät EN 1990:n (Eurokoodi 0) kuormitusyhdistelmät ja EN 1991:n (Eurokoodi 1) kuormat ja niitä koskevat Suomen kansalliset liitteet NA on sisällytetty tähän ohjeeseen lyhennettynä ja yksinkertaistettuna. Lyhennetty suunnitteluohje ei kata vaativimman seuraamusluokan CC3 rakennuksien ja rakenteiden suunnittelua (ks. RIL taulukko 2.1). 2 Suunnitteluperusteet 2.1 Yleistä Puurakenteet suunnitellaan siten, että standardissa EN 1990:2002 ja sitä koskevassa kansallisessa liitteessä esitetyt perusvaatimukset täyttyvät. Perusvaatimusten katsotaan täyttyvän puurakenteiden osalta, kun käytetään rajatilamitoitusta ja osavarmuuslukumenetelmää Eurokoodi 0:n ja sen kansallisen liitteen mukaan, kuormat ja niiden yhdistelmät määritetään Eurokoodi 1:n ja sen kansallisen liitteen mukaan ja kun kestävyyksien, käyttökelpoisuuksien ja säilyvyyden osalta noudatetaan Eurokoodi 5:ttä ja sen kansallista liitettä. EN 1990 ja EN 1991 standardien ja niiden Suomen kansallisten liitteiden sijasta voidaan käyttää Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisua RIL Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vastaavasti SFS-EN 1995 standardin ja sen Suomen kansallisen liitteen sijasta voidaan käyttää julkaisua RIL Puurakenteiden suunnitteluohje. EN 1995 on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä seuraavien standardien kanssa: 8 - EN 1990:2002 Eurocode Basis of design (SFS-EN 1990, Eurokoodi - Rakenteiden suunnitteluperusteet) - EN 1991 Actions on structures - Puurakenteita koskevat rakennustuotteiden yhdenmukaistetut EN-standardit

9 RIL ja RIL ohjeiden sijasta voidaan tavanomaisten yksinkertaisten puurakenteiden suunnittelussa käyttää tätä lyhennettyä suunnitteluohjetta. On huomattava, että lyhennetty suunnitteluohje on käyttöalueeltaan vastaavia RIL ohjeita rajoitetumpi ja siihen sisältyvät suunnitteluohjeiden yksinkertaistukset johtavat EN standardeihin nähden varmalla puolella olevaan mitoitukseen. Kantavat puurakenteet jaetaan Suomessa Rak- MK osan A2 mukaisesti neljään vaativuusluokkaan, joita nimitetään AA-, A-, B- ja C-luokiksi. Rakenteiden suunnittelijalla tulee olla käytettävän vaativuusluokan mukainen pätevyys. Rakennusvalvontaviranomainen toteaa rakennuslupakohtaisesti suunnittelutehtävän vaativuusluokan ja suunnittelijan kelpoisuuden, jota arvioitaessa voidaan ottaa huomioon ao. suunnittelualaa koskevan pätevyyden toteamiselimen antama todistus. Jos rakennuskohteella on useita rakennesuunnittelijoita, on yksi heistä nimettävä vastaavaksi rakennesuunnittelijaksi, joka huolehtii siitä, että osasuunnitelmista muodostuu rakenteelliset vaatimukset täyttävä kokonaisuus. 2.2 Murtorajatilat Tässä luvussa esitetyt murtorajatilan ohjeet pätevät, kun: - voimasuureet lasketaan geometrisesti lineaarisen kimmoteorian mukaan, - rakenteen kaikilla sauvoilla on sama virumaluku k def (ks. taulukko 3.2), - rakennuksen tai rakenteen seuraamusluokka on CC2 tai CC1 (ks. RIL ), - ja kun rakennetta kuormittaa samanaikaisesti korkeintaan omapaino, lumi, tuuli ja yksi A, B tai C luokan hyötykuorma (asuin-, toimisto- tai kokoontumistila). Murtorajatilan rakennemallissa käytetään jäykkyysominaisuuksien keskimääräisiä arvoja. Murtorajatilassa vaikuttavalle liitoksen keskimääräiselle siirtymäkertoimelle K u käytetään arvoa: (2.1) K ser on liitoksen käyttörajatilan siirtymäkerroin, ks. RIL taulukko 7.1. Eri rajatilojen mitoitusmalleissa otetaan huomioon seuraavat asiat: Rakenteen kestävyyttä ja tasapainoa tarkasteltaessa mitoituskuorma lasketaan aikaluokittain seuraavilla kuormitusyhdistelyillä. - eri materiaaliominaisuudet (esim. lujuus ja jäykkyys), - materiaalien erilainen ajasta riippuva toiminta (kuorman vaikutusaika, viruminen), - erilaiset ilmasto-olosuhteet (lämpötila, kosteuden vaihtelu) ja - erilaiset mitoitustilanteet (rakentamisvaiheet, tukiehtojen muutos). Pysyvä aikaluokka: Keskipitkä aikaluokka: Hetkellinen aikaluokka: (2.2) (2.3) (2.4) G kj on pysyvien kuormien ominaisarvo Q k,1 on lumi- ja hyötykuorman ominaisarvoista suurempi Q k,2 on lumi- ja hyötykuorman ominaisarvoista pienempi Q k,t on tuulikuorman ominaisarvo Mikäli pysyvien kuormien yhteisvaikutus lisää rakenteen kestävyyttä, pysyvien kuormien ominaisarvo G kj kerrotaan kertoimen 1,15 sijasta luvulla 0,9. 9

10 Palomitoituksessa käytetään onnettomuustilanteen kuormitusyhdistelyä: Kokonaistaipuma w fin (ks. kuva 4.1) saadaan kaavalla: 10 G kj on pysyvien kuormien ominaisarvo Q k,l on lumikuorman ominaisarvo Q k,h on hyötykuorman ominaisarvo ja Q k,t on tuulikuorman ominaisarvo 2.3 Käyttörajatilat (2.5) Kuormien ja kosteuden vaikutuksista rakenteeseen syntyvän muodonmuutostilan tulee pysyä riittävän pienenä, kun otetaan huomioon mahdollisuus, että se voi aiheuttaa vahinkoa pintamateriaaleille, katoille, lattioille, keveille väliseinille ja pinnoitteille ja tuottaa haittaa toiminnan ja ulkonäkövaatimusten kannalta. Tässä luvussa esitetyt käyttörajatilan ohjeet pätevät, kun: - rakenteen kaikilla sauvoilla on sama virumaluku k def (ks. taulukko 3.2) ja kun - rakennetta kuormittaa samanaikaisesti korkeintaan omapaino, lumi, tuuli ja yksi A, B tai C luokan hyötykuorma (asuin-, toimistotai kokoontumistila). Kuormasta aiheutuva hetkellinen taipuma w inst tai muodonmuutostila u inst (ks. kuva 4.1) lasketaan seuraavalle kuormien ominaisyhdistelmälle käyttämällä kimmo-, liuku- ja siirtymäkertoimien keskiarvoja. Hyöty- tai lumikuorman ollessa määräävä muuttuva kuorma: (2.6) Tuulikuorman ollessa määräävä muuttuva kuorma (muuttujat kuten kohdassa 2.2): (2.7) (2.8) k def on virumaluku (ks. taulukko 3.2) w inst,g on pysyvän kuorman G kj aiheuttama hetkellinen taipuma w inst,lumi on lumikuorman Q k,l aiheuttama hetkellinen taipuma ja w inst,hyöty on hyötykuorman Q k,h aiheuttama hetkellinen taipuma Värähtelyn käyttörajatilatarkasteluissa käytetään jäykkyysvakioiden keskiarvoja. 2.4 Kuormat Suunnittelussa käytettävät kuormat saadaan standardista SFS-EN 1991 ja sen kansallisista liitteistä, RIL :sta tai puurakenteille yksinkertaistettuna RIL ohjeen kohdasta S. Tässä lyhennetyssä ohjeessa esitetään yksinkertaistettuna tärkeimmät tavanomaisten rakennusten kuormat. Kuorman kesto ja puun kosteus vaikuttavat puun ja puurakenneosien lujuus- ja jäykkyysominaisuuksiin ja ne tulee ottaa huomioon, kun suunnittelukriteereinä ovat mekaaninen kestävyys ja käyttökelpoisuus. Puun kosteudenvaihtelun vaikutuksesta aiheutuvat rasitukset tulee ottaa myös huomioon. Omapaino Rakennuskohteen omapainon ominaisarvo lasketaan nimellismittojen ja nimellisten tilavuuspainojen perusteella. Tehdasvalmisteisille rakennusosille ja laitteille käytetään valmistajan ilmoittamia arvoja. Kuivalle havupuutavaralle ja siitä liimaamalla valmistetuille rakennusmateriaaleille (mm. liimapuu, LVL ja vaneri) käytetään tilavuuspainoa 5,0 kn/m 3. Rakennuskohteen omaan painoon kuuluvat kantavat ja ei-kantavat rakennusosat, kiinteät laitteet sekä maakerrosten ja sepellysten painot. Rakenteisiin kiinnitettyjen kantamattomien keveiden väliseinien omapaino voidaan käsitellä tasaisena lattiakuormana, jolle ei saa kuitenkaan käyttää pienempää arvoa kuin g k = 0,3 kn/m 2. Vapaasti liikuteltavien seinämien, kuten sermien, omapaino lisätään hyötykuormaan.

11 Käyttötarkoitusluokka ja tila tasainen kuorma q k (kn/m 2 ) pistekuorma Q k (kn) vaakakuorma q k (kn/m) Luokka A: Asuintilat - Lattiat - Portaat - Parvekkeet 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 Luokka B: Toimistotilat 2,5 2,0 0,5 Luokka C: Kokoontumistilat -C1: Pöytäalueet -C2: Kiinteiden istuimien alueet -C3: Esteettömät alueet -C4: Liikuntatilat ja näyttämöt -C5: Tungokselle alttiit alueet 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 0,5 1,0 1,0 1,0 3,0 Taulukko Tavallisimpien hyötykuormien ominaisarvot. Hyötykuorma Rakennusten hyötykuormat aiheutuvat tilojen käytöstä. Hyötykuormina käytetään tilan käyttötarkoituksesta riippuvia tasan jakautuneita kuormia, pistekuormia ja vaakasuuntaisia viivakuormia. Taulukossa 2.1 on esitetty tavallisimpien hyötykuormien ominaisarvot. Hyötykuorma oletetaan liikkuvaksi kuormaksi, joka vaikuttaa tarkasteltavan rakenteen kannalta epäedullisimmassa osassa. Paikallisia vaikutuksia tarkasteltaessa otetaan huomioon pistekuorma Q k, jota ei yhdistetä tasaiseen kuormaan tai muihin muuttuviin kuormiin. Pistekuorman kuormitusalaksi oletetaan 50 x 50 mm 2, kun Q k < 2,0 kn, muutoin 100 x 100 mm 2. Lumikuorma Maanpinnan lumikuorman ominaisarvot s k on esitetty kuvassa 2.1. Kattojen ominaislumikuormat q k saadaan kertomalla maanpinnan lumikuorma kuvien 2.2 ja 2.3 mukaan määritetyllä muotokertoimella µ i : (2.9) Katot tarkistetaan kuvassa 2.3 esitetyille lumen kuormitustapauksille. Lumikuorma on kiinteä muuttuva kuorma ts. lumikuorman liikkuvuutta ei tarkastella esim. moniaukkoisten kattoelementtien mitoituksessa. Kaiteena toimiviin väliseiniin ja kaiteisiin kohdistuvan vaakasuuntaisen viivakuorman q k oletetaan vaikuttavan käsijohteen tai kaiteen korkeudella, mutta ei ylempänä kuin 1,2 m. Kuva Maanpinnan lumikuorman ominaisarvot s k. 11

12 Luokka Maaston rosoisuuden ja pinnanmuodon kuvaus. 0 Avomeri tai merelle avoin rannikko. I II III IV Järvi tai alue, jolla on vähäistä kasvillisuutta eikä esteitä. Alue, jolla on matalaa kasvillisuutta ja erillisiä puita tai rakennuksia, joiden etäisyys toisistaan on vähintään 20 kertaa esteen korkeus. Esim. maatalousmaa. Esikaupunki- tai teollisuusalueet sekä metsät. Matalat pien talo alueet ja kylät. Yhtenäiset laajat kaupunkialueet, joiden pinta-alasta vähintään 15% on rakennettu ja rakennusten keskimääräinen korkeus on yli 15 m. Taulukko Maastoluokat. Kuvissa 2.2 ja 2.3 esitetyt muotokertoimien arvot ovat voimassa, kun lunta ei estetä liukumasta katolla. Jos katolla on lumieste tai muu liukumiseste tai jos katon alaräystäällä on kaide, niin lumikuorman muotokertoimelle käytetään vähintään arvoa 0,8. Tuulen kinostama lumi on otettava huomioon katolla olevien tasoerojen, ulkonemien ja esteiden kohdalla. Monitasoisten kattojen ja korkeampaa rakennuskohdetta vasten olevien kattojen yhteydessä on otettava huomioon myös ylemmältä katolta liukuvan lumen kasautuminen (ks. RIL tai RIL kohta S). Kuva Lumikuorman muotokertoimet. a) Tuulikuorma Seuraavassa annetaan tuulikuorman laskemiseksi yksinkertaistettu menettely, jota voidaan käyttää tavanomaisten rakennusten yhteydessä. Tuulikuorman suuruuteen vaikuttaa taulukon 2.2 mukainen maastoluokka. Tasaista maastoa vastaava nopeuspaineen ominaisarvo q k (h) esitetään kuvassa 2.4. Rakennuksen kaikissa tuulikuormatarkasteluissa käytetään samaa nopeuspaineen ominaisarvoa, joka määritetään rakennuksen korkeuden h mukaan. b) c) Mitoitettaessa rakenteita tuulikuormalle erotetaan mitoitustapaukset A ja B: 12 A) rakennuksen tuulta jäykistävien rakenteiden mitoitus kokonaistuulikuormalle (rakennuksen kokonaisstabiliteetti) B) rakennuksen tai rakenteen osapintojen ja niiden kiinnitysten mitoitus paikalliselle tuulenpaineelle. Kuva Kattojen lumikuorman muotokertoimet: a) pulpetti-, b) harja- ja c) sahakatto.

13 Kuvaus Umpinainen rakennus yleensä 1,3 Pulpettikattoinen umpinainen rakennus tarkasteltaessa kattolappeen suuntaista tuulta, kun katon kaltevuus on (toisessa suunnassa c f = 1,3) Osittain avoin rakennus, kun tuulen puoleisella sivulla olevien aukkojen pinta-ala on enintään 30 % rakennuksen ulkoseinien kokonaispinta-alasta. c f 1,5 1,6 Erillinen seinämä 2,1 Taulukko Yksinkertaistetussa menettelyssä käytettäviä voimakertoimia c f. Muiden kuin tuulta vastaan jäykistävien kantavien puurakenteiden mitoituksessa ei yleensä tarvitse tarkastella tuulikuormaa yhdessä muiden muuttuvien kuormien kanssa; hetkellinen aikaluokka ei tule mitoittavaksi esimerkiksi lumi- ja tuulikuormalla rasitetuissa kattorakenteissa. Kattorakenteiden kiinnitykset tuulen imulle tulee kuitenkin tarkistaa käyttäen osapintojen paikallista tuulenpainetta. Kaltevien kattojen kannatteiden kiinnitykset tulee tarkistaa myös jäykistäville rakenteille johdettavalle vaakakuormalle, joka määritetään kannatteen kuormitusalan pystyprojektiota vastaavana osuutena rakennuksen kokonaistuulikuormasta. Rakennuksen tai erillisen seinämän vaakasuuntainen kokonaistuulikuorman ominaisarvo saadaan tavallisissa tapauksissa kaavasta (2.10) c f on rakenteen voimakerroin (ks. taulukko 2.3) q k (h) on rakennuksen korkeutta h vastaava nopeuspaine (ks. kuva 2.4) ja A ref on rakenteen tuulta vastaan kohtiosuora projektiopinta-ala Kokonaistuulikuorman resultantin F w,k oletetaan vaikuttavan 0,6h korkeudella maasta. Kuva Nopeuspaineen ominaisarvot q k (h) eri maastoluokissa. Rakenteen osapinnoille kohdistuvaa paikallista tuulenpainetta käytetään rakenteiden kiinnitysten mitoituksessa sekä rakenneosien ja verhousten taivutustarkasteluissa. Osapinnan tuulenpaine kohdistuu aina kohtisuorasti pintaa vastaa. Tässä ohjeessa paikallinen tuulenpaine määritetään rakennuksen ulkoisen ja sisäisen tuulenpaineen sisältävänä nettopaineena. Tuulen aiheuttama osapinnan nettopaine (2.11) c p,net on osapinnan nettotuulenpainekerroin (ks. taulukot 2.4 ja 2.5) ja q k (h) on rakennuksen korkeutta h vastaava nopeuspaine (ks. kuva 2.4) 13

14 Ulkoseinät suurin imu nurkka-alueilla 1) suurin imu keskialueilla suurin paine sisäänpäin tarkasteltava pinta-ala A > 10 A < 1 m 2 A > 10 A < 1 m 2 A > 10 A < 1 m 2 c p,net -1,5-1,7-1,1-1,4 +1,1 +1,3 Taulukko Ulkoseinien paikallisen tuulenpaineen nettopainekertoimia. 1) Nurkka-alue ulottuu rakennuksen ulkonurkasta molempiin suuntiin etäisyydelle e/5, jossa e = min(b; 2h), kun h on rakennuksen korkeus ja b on rakennuksen suurempi sivumitta. Muualla tuulen imulle voidaan käyttää keskialueen nettopainekerrointa. kattotyyppi katon kaltevuus 1) nurkka-alueet 2) reuna-alueet 3) muu alue 4) A>10 A<1 A>10 A<1 räystäs räystäs A>10 A<1 Tasakatto < 5-2,1-2,8-3,5-1,5-2,3-3,0-1,0-1,5 Pulpettikatto Harjakatto ,7-3,2-3,9-2,2-2,8-3,5-1,2-1,5 > 30-2,4-3,2-3,9-1,8-2,3-3,0-1,3-1, ,0-2,8-3,5-1,6-2,3-3,0-1,0-1,5 > 30-1,4-1,8-2,5-1,7-2,3-3,0-1,2-1,5 Taulukko Kattojen nettopainekertoimia suurimmalle paikalliselle tuulen imulle. Kertoimet eivät päde avoimille katoksille. 1) Kaltevuuksilla käytetään lineaarista interpolointia. 2) Nurkka-alue ulottuu rakennuksen ulkonurkasta molempiin suuntiin etäisyydelle e/4, kun e = min(b;2h), jossa h on rakennuksen korkeus ja b on rakennuksen suurempi sivumitta. 3) Katon reuna-alue ulottuu etäisyydelle e/10 ulkoseinälinjalta - ei kuitenkaan nurkka-alueille. 4) Muut kuin nurkka- ja reuna-alueet. Tarkasteltaessa koko rakennuksen levyisen kattokannatteen kiinnitystä tuulen imulle, voidaan tuulenpaine laskea käyttäen pelkästään tämän sarakkeen nettopainekerrointa. Taulukoissa 2.4 ja 2.5 esitetyt nettopainekertoimet on annettu tarkasteltavan osapinnan pintaalan mukaan. Alle 1 m 2 pinta-aloille tarkoitettua arvoa käytetään katteiden ja julkisivuverhousten kiinnitysten mitoituksessa ja yli 10 m 2 arvoa käytetään esimerkiksi kattokannatteen ja sen kiinnityksen mitoituksessa tuulen imulle. Kun tarkasteltavan pinnan ala on m 2, nettopaine voidaan interpoloida lineaarisesti. Mikäli osittain avoimen rakennuksen yhdellä sivulla olevien aukkojen pinta-ala on yli kaksinkertainen rakennuksen muilla seinillä olevien aukkojen kokonaisalaan verrattuna, tulee taulukoissa 2.4 ja 2.5 esitetyt nettopainekertoimet kertoa luvulla 1, Kuormien aikaluokat Kuormien aikaluokkien määrittämiseen käytetään rakenteen käyttöiän aikana tietyn ajan vaikuttavan vakiokuorman kestoa. Muuttuvalle kuormalle asianomainen luokka tulee määrittää kuorman tyypillistä ajallista vaihtelua koskevan arvion perusteella. Kukin kuorma nimetään yhteen aikaluokkaan. Tässä lyhennetyssä ohjeessa kuormat jaotellaan kolmeen aikaluokkaan taulukossa 2.6 esitetyllä tavalla. Eurokoodi 5:n pitkäaikainen aikaluokka yhdistetään pysyvään aikaluokkaan ja lyhytaikainen keskipitkään aikaluokkaan. 14

15 Kuorman aikaluokka Pysyvä Keskipitkä Ominaiskuorman vaikutusajan suuruusluokka yli 6 kuukautta 10 minuuttia - 6 kuukautta Kuormitukset Omapaino, koneet, laitteet, kevyet väliseinät, varastoitu tavara Lumi, hyötykuormat, kosteusrasitukset, asennuskuormat Hetkellinen alle 10 minuuttia Tuuli, onnettomuuskuormat Taulukko Kuormien aikaluokat ja kuormien jaottelu aikaluokkiin. 2.6 Käyttöluokat Rakenteet tulee jaotella seuraavien kohtien mukaisiin käyttöluokkiin 1, 2 tai 3. Käyttöluokkajärjestelmä on tarkoitettu pääasiassa lujuusarvojen jaottelua varten ja määritellyissä ympäristöolosuhteissa syntyvän muodonmuutoksen laskemista varten. Käyttöluokka 1. Käyttöluokalle 1 on tyypillistä, että materiaalien kosteus on lämpötilaa 20 C vastaava ja ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ylittää arvon 65 % vain muutamana viikkona vuodessa. Käyttöluokassa 1 havupuun kosteus ei enimmäkseen ylitä arvoa 12 %. Käyttöluokkaan 1 kuuluu puurakenne, joka on lämmitetyissä sisätiloissa tai vastaavissa kosteusoloissa. Käyttöluokkaan 1 voidaan yleensä lukea myös lämpöeristekerroksessa olevat rakenteet sekä palkit, joiden vetopuoli on lämmöneristeen sisällä. Käyttöluokka 2. Käyttöluokalle 2 on tyypillistä, että materiaalien kosteus on lämpötilaa 20 C vastaava ja ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ylittää arvon 85 % vain muutamana viikkona vuodessa. Käyttöluokassa 2 havupuun kosteus ei enimmäkseen ylitä arvoa 20 %. Käyttöluokkaan 2 kuuluu ulkoilmassa kuivana oleva puurakenne. Rakenteen tulee olla katetussa ja tuuletetussa tilassa sekä alta ja sivuilta hyvin kastumiselta suojattu. Tähän käyttöluokkaan kuuluvat yleensä esimerkiksi rossipohjan ja kylmän ullakkotilan puurakenteet. Käyttöluokka 3. Käyttöluokalle 3 on tyypillistä, että ilmasto-olosuhteet johtavat suurempiin kosteusarvoihin kuin käyttöluokassa 2. Käyttöluokkaan 3 kuuluu ulkona säälle alttiina, kosteassa tilassa tai veden välittömän vaikutuksen alaisena oleva puurakenne. Arvioitaessa puurakenteen säilyvyyttä käyttöluokka 3 jaetaan vielä kahteen erilaiseen kosteusaltistumisastetta kuvaavaan alaluokkaan (SFS-EN 335-1). Puun tasapainokosteuden lisäksi käyttöluokan valinnassa tulee kiinnittää huomiota kosteuden vaihteluihin. Kosteuden vaihtelun vaikutus puurakenteeseen voi olla suurempi kuin korkeankin tasaisen kosteuden vaikutus. Käyttöluokassa 1 tulee kiinnittää erityistä huomiota puutavaran halkeiluvaaraan. 2.7 Materiaalin osavarmuusluvut Lujuusominaisuuden mitoitusarvo X d lasketaan seuraavasti: (2.12) X k on lujuusominaisuuden ominaisarvo γ M on materiaaliominaisuuden osavarmuusluku (ks. taulukko 2.7) k mod on muunnoskerroin, jonka avulla otetaan huomioon kuorman keston ja kosteuden vaikutus (ks. taulukko 3.1) Perusyhdistelmät: Sahatavara ja pyöreä puutavara yleensä 1,4 Havusahatavara, jonka lujuusluokka > C35 1,25 Liimapuu, LVL 1,2 Puulevyt 1,25 Liitokset * ) Onnettomuusyhdistelmät 1,0 Taulukko Suomessa käytettävät materiaalien osavarmuusluvut γ M (* Liitoskestävyyden mitoitusarvon laskennassa käytetään liittyvän puutuotteen osavarmuuslukua γ M. Mikäli liittimellä yhdistetään kahta tai useampaa puutuotetta, joilla on eri osavarmuusluku, käytetään liitoskestävyydelle näistä suurinta γ M :n arvoa). 15

16 3 Materiaaliominaisuudet 3.1 Kuormitusajan ja kosteuspitoisuuden vaikutus Materiaalien ja liitosten mitoituslujuuksien laskennassa käytetään taulukossa 3.1 esitettyjä kuorman keston ja kosteusvaikutuksen muunnoskertoimia k mod. Jos kuormayhdistelmä muodostuu eri aikaluokkiin kuuluvista kuormista, valitaan kertoimelle k mod arvo, joka vastaa lyhytkestoisinta kuormaa. Esimerkiksi pysyvän kuorman ja keskipitkään aikaluokkaan kuuluvan lumikuorman yhdistelmälle käytetään keskipitkän aikaluokan k mod kerrointa. Pitkäaikaisen taipuman laskennassa käytetään taulukossa 3.2 esitettyjä virumalukuja k def. Liimapuun tulee olla standardin EN mukaista. Havupuusta valmistetun liimapuun lujuusluokat on esitetty standardissa EN 1194 erikseen samanlaisista lamelleista valmistetulle homogeeniselle liimapuulle GL24h-GL36h ja eri lujuusluokan lamelleista kootulle liimapuulle GL24c-GL36c. Yleisimmät lujuusluokat on esitetty taulukossa 3.3. LVL:n tulee täyttää EN standardissa esitetyt vaatimukset. Yhteen suuntaan viilutetun Kerto-S- ja Kerto-T-LVL:n sekä ristiviilutetun Kerto-Q-LVL:n lujuus- ja jäykkyysominaisuuksia on esitetty taulukossa 3.4. Tämä ohje ei koske alle 27 mm paksua Kerto-Q-levyä. Kun syrjällään taivutetun LVL-palkin korkeus on yli 300 mm, taivutuslujuuden ominaisarvoa f m,k pienennetään kertoimella k h : 3.2 Biologinen kestävyys Puulla ja puutuotteilla tulee olla joko riittävä luonnollinen biologinen kestävyys standardin EN mukaisesti kyseisessä EN 335 standardin mukaisessa biologisen rasituksen riskiluokassa tai ne tulee suojakäsitellä standardien EN ja EN 460 mukaan. Suojakäsittelyvaatimuksia koskevat säännöt on esitetty standardeissa EN ja EN 335. On otettava huomioon, että suojakäsittely voi vaikuttaa lujuus- ja jäykkyysominaisuuksiin. 3.3 Sahatavara, liimapuu ja LVL Sahatavaran tulee olla standardin EN mukaista. Sormijatkosten tulee olla standardin EN 385 mukaisia. Suomalaisen pyöreän puutavaran lujuusluokaksi voidaan olettaa C30. (3.1) h palkin korkeus [mm] s kokovaikutuseksponentti (ks. taulukko 3.4) Kun vedetyn LVL-sauvan pituus on yli 3000 mm, vetolujuuden ominaisarvoa f t,0,k pienennetään kertoimella k l : (3.2) l pituus [mm] ja s kokovaikutuseksponentti (ks. taulukko 3.4). Havupuun lujuusluokat C14-C50 ja lehtipuulajien lujuusluokat D30-D70 esitetään standardissa EN 338. Havupuun yleisimmät C-lujuusluokat ja niitä vastaavat pohjoismaiset T-lajitteluluokat on esitetty taulukossa 3.3. Käytettäessä kokonaan tai lähes kokonaan veden kyllästämää tuoretta tai kastunutta puutavaraa, joka todennäköisesti kuivuu kuormitettuna ollessaan, suurennetaan taulukon 3.2 mukaisia virumalukuja k def arvolla 1,0. 16

17 Materiaali Käyttö luokka Kuorman aikaluokka Pysyvä Keskipitkä Hetkellinen Sahatavara, Pyöreä puu, Liimapuu, LVL, Vaneri Lastulevy P4 1), OSB/2 1), Kova kuitulevy EN Lastulevy P6 1), OSB/3 ja OSB/4 1 0,60 0,80 1,10 2 0,60 0,80 1,10 3 0,50 0,65 0,90 1 0,30 0,65 1,10 2 0,20 0,45 0,80 1 0,40 0,70 1,10 2 0,30 0,55 0,90 Puolikovat kuitulevyt: MBH.LA 1), MBH.HLS, MDF.LA 1) ja MDF.HLS 1 2 0,20-0,60-1,10 0,80 Taulukko 3.1 Muunnoskertoimen k mod arvot. 1) Saadaan käyttää vain käyttöluokassa 1 Käyttöluokka Materiaali Standardit Sahatavara, Pyöreä puu EN Liimapuu EN ,60 0,80 2,00 LVL EN 14374, EN Vaneri, Kerto-Q lappeella EN 636, VTT 184/03 0,80 1,00 2,50 OSB-levy EN 300: OSB/2 2,25 EN 300: OSB/3, OSB/4 1,50 2,25 Lastulevy EN 312: P4 2,25 EN 312: P6 1,50 Kova kuitulevy EN 622-2: HLA, HHLA 2,25 3,00 Puolikova kuitulevy EN 622-3: MBH.LA, MBH.HLS 3,00 4,00 MDF-levy EN 622-5: MDF.LA, MDF.HLS 2,25 3,00 Taulukko 3.2 Virumaluvun k def arvot puulle ja puutuotteille. L uj u u sl u o kk a Omi nais lu juu det (N/mm 2 ) Sahatavara Liimapuu C18 (T1) C24 (T2) C30 (T3) GL28c GL32c Taivutus f m,k Veto Puristus f t,0,k ,5 19,5 f t,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 f c,0,k ,5 f c,90,k 2,2 2,5 2,7 2,7 3,0 Leikkaus f v,k 3,4 4,0 4,0 2,7 3,2 Jäyk kyys o mi nai suu det (N/mm 2 ) Kimmomoduuli E mean E 90, mean Liukumoduuli G mean Ti hey det (kg/m 3 ) Ominaistiheys ρ k Tiheyden keskiarvo ρ mean Taulukko Sahatavaran ja liimapuun ominaislujuudet, jäykkyysominaisuudet ja tiheydet yleisim lujuusluokissa. 17

18 Tyyp pi Kerto-S Kerto-T Kerto-Q Paksuus (mm) Omi nais lu juu det (N/mm 2 ) Taivutus syrjällään Kokovaikutuseksponentti Taivutus lappeellaan f m,k s f m,0,flat,k 44 0, , ,12 36 Ve to syysuuntaan Veto poikittain syrjällään f t,0,k 35 f t,90,edge,k 0,8 24 0,5 26 6,0 Puristus syysuuntaan Puristus poikittain syrjällään Puristus poikittain lappeellaan f c,0,k f c,90,edge,k f c,90,flat,k , , ,2 Leikkaus syrjällään Lappeellaan pintaviilun suuntaan f v,k 4,1 f r,0,k 2,3 2,4 1,3 4,5 1,3 Jäyk kyys o mi nai suu det (N/mm 2 ) Kimmomoduuli E mean Liukumoduuli G edge, mean Ti hey det (kg/m 3 ) Ominaistiheys ρ k Tiheyden keskiarvo ρ mean Taulukko Kerto-S, Kerto-T ja Kerto-Q LVL:n ominaislujuudet, kokovaikutuseksponentit, jäykkyysominaisuudet ja tiheydet (VTT Certificate No 184/03 ja sertifikaatti VTT-C ). 3.4 Puulevyt Puulevyjen tulee olla standardin EN mukaisia ja LVL-levyjen standardin EN mukaisia. Puulevyille voidaan käyttää taulukossa 3.5 esitettyjä taivutus- ja leikkauslujuuksien ominaisarvoja ja keskimääräisiä taivutuskimmomoduuleja. Suomalaisen vanerin tekniset ominaisuudet on esitetty kattavasti Metsäteollisuus ry:n julkaisemassa Vanerikäsikirjassa (2001). Vähintään 27 mm paksulle Kerto-Q-levylle käytetään taulukossa 3.4 esitettyjä lujuus- ja jäykkyysarvoja. Huokoisia kuitulevyjä, kipsilevyjä, kuitusementtilevyjä, sementtilastulevyjä, puukipsilevyjä tai kalsiumsilikaattilevyjä voidaan käyttää puurakenteiden tuulta jäykistävinä levyinä, jos levytuotteella on tyyppihyväksyntä, jossa esitetään EN 1995:2004 suunnittelustandardin yhteydessä noudatettavat tuulijäykistyksen mitoitusohjeet. 18

19 Levy paksuus t (mm) Suomalainen ohutviiluinen havuvaneri Viilun paksuus 1,4 mm Suomalainen paksu-viiluinen havuvaneri Viilu 2,6..3,2 mm Suomalainen koivuvaneri OSB-levyt: OSB/2, OSB/3, OSB/4 P4-luokan lastulevy P6-luokan lastulevy lattialevy Taivutus f m,k 90 6, Leikkaus f v,k ,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Tasoleikkaus f r,k 90-1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 0 1,7 2,0 1,7 1,6 1,6 1,6 E mean Taivutus f m,k ,8 8, Leikkaus f v,k ,5 3,5 3,5 3,5 Tasoleikkaus f r,k , ,9 0,9 0,9 1,0 E mean Taivutus f m,k Leikkaus f v,k ,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 Tasoleikkaus f r,k 90-1,7 2,3 2,3 2,3 2,3 0 2,7 3,2 2,6 2,6 2,5 2,5 E mean q Taivutus f m,k 90-9,0 8,2 8,2 7, Leikkaus f v,k ,8 6,8 6,8 6,8 - Tasoleikkaus f r,k ,0 1,0 1,0 1,0 - E mean Taivutus f m,k Leikkaus f v,k - 6,6 6,6 6,1 5,5 4,8 Tasoleikkaus f r,k - 1,8 1,8 1,6 1,4 1,2 Taivutus E mean Taivutus f m,k Leikkaus f v,k - 7,8 7,8 7,3 6,8 6,5 Tasoleikkaus f r,k - 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 Taivutus E mean Taulukko Puulevyjen taivutus- ja leikkauslujuuden ominaisarvoja sekä keskimääräisiä kimmomoduuleja. 19

20 Liitin Käyttöluokka Naulat ja ruuvit, joiden d 4 mm Ei mitään Fe/Zn 12c, Z275 Fe/Zn 25c, Z350 Pultit, naulat ja ruuvit, joiden d > 4 mm Teräslevyt, joiden paksuus > 5 mm Ei mitään Ei mitään Fe/Zn 25c, Z350 Teräslevyt, joiden paksuus < 3 mm Fe/Zn 12c, Z275 Fe/Zn 12c, Z275 Ruostumaton teräs Teräslevyt, joiden paksuus on mm Ei mitään Fe/Zn 12c, Z275 Fe/Zn 25c, Z350 1 Erityisen syövyttäviin olosuhteisiin on syytä harkita paksumpaa kuumasinkitystä tai ruostumatonta terästä. Taulukko Liittimien korroosiosuojausta koskevia vähimmäisvaatimuksia. Sähkösinkityksen Fe/Zn -luokat ovat standardin ISO 2081 mukaisia ja kuumasinkityksen Z-pinnoitteet on määritelty standardissa EN Liimat 3.6 Metalliliittimet 20 Rakenteellisilla liimoilla tehdyillä liitoksilla tulee olla sellainen lujuus ja säilyvyys, että sauma säilyy ehjänä valitussa käyttöluokassa koko suunnitellun käyttöiän ajan. Liimoja, jotka täyttävät standardin EN 301 tyypin I vaatimukset, voidaan käyttää kaikissa käyttöluokissa. Tällaisia ovat esimerkiksi resorsinoli- ja resorsinolifenoliliimat. Liimoja, jotka täyttävät standardin EN 301 tyypin II vaatimukset, voidaan käyttää vain käyttöluokissa 1 tai 2 eikä silloinkaan pitkään yli 50 C lämpötilalle altistettuna. Rakenteellinen liimaus edellyttää EU:n vahvistaman ilmoitetun laitoksen antamaa, kyseisten tuotteiden liimauksen kattavaa, vaatimustenmukaisuustodistusta tehtaan laadunvarmentamismenettelystä (AC-luokka 1). Pelkästään käyttörajatilamitoituksessa hyödynnettävien liitosten liimaus voidaan suorittaa ilman vaatimustenmukaisuustodistusta tai muuta ulkopuolista laadunvalvontaa, mutta tällöinkin liimaliitosten lujuuden ja säilyvyyden ja käytettävän liiman tulee täyttää rakenteellisten liimaliitosten vaatimukset. Metallisten puikkoliittimien tulee olla standardin EN mukaisia. Vaarna-, naulaus- ja naulalevyjen tulee olla standardin EN mukaisia. Naulalevyjen käyttö rakenteellisissa liitoksissa edellyttää EU:n vahvistaman ilmoitetun laitoksen antamaa todistusta naulalevyrakenteita valmistavan tehtaan laadunvalvonnasta (AC-luokka 2+). Liittimet, jotka eivät ole edellä mainittuja standardiliittimiä tai joita ei suunnitella käyttökohdekohtaisesti Eurokoodi -standardien mukaan, tulee olla CE-merkintään oikeuttava eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA tai VTT:n lausunto/sertifikaatti liitososan käytöstä EN 1995:2004 standardin mukaisen puurakenteiden suunnittelun yhteydessä. Tällaisia liitososia ovat esim. kulmakiinnikkeet, palkkikengät, pilarikengät, liimakärkinaulat, erikoisruuvit, porakärkiset tappivaarnat jne. Metalliliittimien ja muiden rakenteellisten liitososien tulee tarvittaessa olla korroosionkestäviä tai ne tulee suojata korroosiolta. Taulukossa 3.6 on esimerkkejä vähimmäissuojauksesta tai materiaalin valinnasta suojauduttaessa korroosiota vastaan eri käyttöluokissa. Käyttöluokassa 3 tulee kaikissa kantavien ja muiden henkilöturvallisuuteen liittyvien rakenteiden kyllästetyn puutavaran liitoksissa käyttää ruostumattomasta teräksestä valmistettuja liitososia ja liittimiä ellei kyseiselle kyllästysaineelle ole annettu muuta ilmoitetun laitoksen vahvistamaa ohjetta. Ruostumattomana teräksenä voidaan käyttää peruslaatua EN , AISI 304 tai A2.

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2009 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013

Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Palkin laskentaohjelma PupaX5 Pikaohje 1.10.2013 Copyright 2012-2013 Insinööritoimisto Pauli Närhi Kesantokuja 6 75530 Nurmes 1 YLEISTÄ Ohjelma on laadittu käytännön rakenteiden suunnittelussa esiintyviä

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto

Osa 8: Taipuma. Betoniteollisuus 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Taipuman rajoittaminen. Johdanto 1(9) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D.

Niittiliitokset toimivat periaatteessa kuin ruuviliitokset kiinnitysluokissa A ja D. 3. LIITOKSET 3.1 Yleistä Teräsrakenteiden liittämiseen toisiinsa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä: - ruuvi-, niitti- ja niveltappiliitokset - hitsausliitokset - liimaliitokset Näistä tulevat yleensä

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT-C-9474-13 Myönnetty 19.4.2013 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Siporex-palkki Siporex-tasoelementti Siporex-vaakaseinäelementti H+H Finland Oy Teikankaantie 256 39500 Ikaalinen TUOTEKUVAUS Siporex-palkki

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8

16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5. 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 1 RATO 16 Sisältö SISÄLTÖ 16 VÄYLÄT JA LAITURIT... 5 16.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 16.1.1 Lyhenteet... 7 16.1.2 Symbolit... 8 16.2 MITOITUSPERUSTEITA... 9 16.2.1 Ihmiset... 9 16.2.2 Ajoneuvot... 9 16.2.2.1 Pelastusreitit...

Lisätiedot

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA

SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA www.termopanels.fi SANDWICH-PANEELIT EUROOPPALAISET SANDWICH-PANEELIT TUOTTEIDEN JA LISÄTARVIKKEIDEN KÄYTÄNNÖN OHJEKIRJA Sisällysluettelo Johdanto 3 Seinäelementit PUR/PIR PolTherma DS PolTherma PS PolTherma

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin

Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06034-09 Paikallisen alilujuuden (mis-match) vaikutus muokkaamalla lujitettujen austeniittisten ruostumattomien terästen hitsausliitosten ominaisuuksiin Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT

LATTIAT JA VÄLIPOHJAT LATTIAT JA VÄLIPOHJAT Levylattiat Gyproc-lattiarakenne on kehitetty ala- ja välipohjiin sekä vanhojen lattioiden korjaamiseen. Rakenne soveltuu kaikenkokoiseen rakentamiseen. Perusideana on kaksinkertainen

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille

15.1 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset. 15.1.1 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille LUKU 15 Visiirin ja rampin kiinnikkeiden lujuudet 151 Keulavisiirin suunnitteluperusteet ja suunnitteluvaatimukset 1511 Bureau Veritas n vaatimukset visiirin kiinnikkeille Visiirin rakenteet suunniteltiin

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Ovakon terästen hitsaus

Ovakon terästen hitsaus Ovakon terästen hitsaus SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. HITSAUSLIITOKSEN VYÖHYKKEET...4 3. MUUTOSVYÖHYKE...5 3.1 Jäähtymisnopeus...5 3.2 Aineenpaksuus ja liitosmuoto...6 3.3 Hitsausenergia ja lämmöntuonti...6

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS

LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS LINEAARISESTI MUUTTUVALLA NORMAALIVOIMALLA KUORMI TETUN SAUVAN NURJAHDUS Markku Heinisuo Rakenteiden Mekaniikka, Vol.26 No 4, 1993, pp. 25-37 Tiivistelma: Artikkelissa esitetaan tasonurjahdustarkastelu

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot