Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo 1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2 2. Etelä-Karjalan maakuntaliitto 4 3. Imatran seudun ympäristölautakunta 4 4. Rautjärven kunnan tekninen lautakunta 5 5. Parikkalan kunta 6 6. Ruokolahden kunta 6 1

2 1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus Lausunto Yhdyskunnat ja luonnonvarat -yksikkö ilmoittaa, että annetussa lausunnossa on esitetty lisättävän viitattua hajajätevesiasetukseen, mikä sittemmin uusilttiin (209/2011, valtioneuvoston asetus, talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla). Yksikkö edellyttää maininnan lisäämistä asetuksesta vesi- ja jätevesihuoltoa koskeviin määräyksiin. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualueen Luonto- ja ympäristöntila -yksikkö (LYT) ilmoittaa, että muutoksista saisi selkeämmän kuvan, jos kaavaselostuksessa olisi mukana karttaote myös muutosehdotuksesta. Kaavaselostuksen kohdasta Luonnonympäristö LYT toteaa, että esitetyissä luetteloissa on seuraanvanalaisia puutteita ja virheitä: Voimassa olevaan rantayleiskaavaan luonnonsuojelualueiksi merkittyjen kohteiden luettelosta puuttuu Martinkonnun rantalehto ja Purnujärven pohjoisrannan SL-alue. Luettelossa mainitut Kaltelammlt ja Hirssaarenlampi eivät sen sijaan ole olleet luonnonsuojelualueita. Kaava-alueella sijaitsevien Natura-alueiden luettelosta puuttuu Äpätinkangas (kartta ja kohdelomake liitteenä) ja Haukkavuoren Natura-alueen nimessä ei ole Vuorenperänmäkeä. Uusia luonnonsuojelualueita on perustettu enemmän kuin luettelossa on mainittu. Ohessa liitteinä on alla olevien uusien alueiden rauhoituspäätökset: o lmmanuelin luonnonsuojelualue o Hyypiän luonnonsuojelualue o Suurivuoren luonnonsuojelualue (kaavaselostuksessa mainittu Rautjärven itäosan Järvenpäänlahdessa sijaitseva kohde) o Palomäki o Nurmelan luonnonsuojelualue (osa em. Purnujärven pohjoisrannan SLaluetta) o I Kynskaivo (kaavan SL-alueen Kynskaivo laajennus) Torsanjärven etelärannalla sijaitseva Suoja-Kekäleniemen tila on Äpätinkankaan Natura-alue, joka on valtion omistuksessa (ei ole lunastettu vaan saatu perintönä). LYT edellyttää, että selostuksen Vaikutusten arvioinnissa olevat puutteet tulee täydentää. Monessa kohdassa lukee, että vaikutukset täsmennetään maastokäynnin jälkeen tai ehdotusvaiheessa tms. Muutoskohteen 4.2 Rantalehto alueelta on poistettu Martinkonnun lehdon luonnonsuojelualueelle merkitty lomarakennuspaikka. LYT katsoo myös, että toimenpide on oikea, koska luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset eivät salli normaalia lomarakentamista. Alueella on kuitenkin olemassa olevat vaatimattomat loma-asunto- ja saunarakennukset, joiden kunnossapito ja käyttö on sallittua ja selvyyden vuoksi tämä olisi hyvä osoittaa myös kaavassa. Rakennusten paikan voisi esittää esimerkiksi osa-alueena: ra-l Loma-asunnon rakennuspaikka luonnonsuojelualueella. "Olemassa olevien rakennusten (kerrosala yhteensä n. 20 k-m2) kunnossapito ja käyttö sallittua. Lisärakentamista ei sallita." Muutoskohteella 4.26 Tuomela olisi liito-oravan elinympäristön säilyttämiseksi suositeltavaa siirtää myös tilojen 9:75 ja 9:69 väliin siirretty rakennuspaikka tilojen 9:69 ja 9:77 väliselle alueelle. Lisäksi luo-3 rajaus erityisesti ranta-alueen taustalla mäen päällä olisi hyvä olla laa- 2

3 jempi siten, että siihen sisältyy koko lajin tärkeä elinympäristö tai ainakin ne osat siitä, joista papanoita on löytynyt eniten. Muutoskohteen 4.27 Suoja-Kekäleniemi osalta tulee myös tähän kohtaan kaavaselostusta korjata, että alue on valtion omistuksessa (ei siis lunastettu vaan saatu perintönä). Ja koska kyse on Natura-alueesta, tulee vaikutuksia arvioida myös Natura-alueen luonnonarvoihin. Selostuksessa mainitaan, että kaavaan merkitään virkistyskohdemerkintä, mutta sitä ei ole kaavakartalla. Mikäli sellainen osoitetaan kartalle, LYT edellyttää, että siitä tulee esittää tarkempi selvitys ja arvio vaikutuksista Natura-alueen luonnonarvoihin. Edellä mainituista uusista luonnonsuojelualueista osaa ei ole merkitty kaavaan SL-alueiksi (lmmanuelin ls-alue, Hyypiän Is-alue ja Palomäen Is-alue). Tämä puute tulee korjata. Lisäksi SL-alueiden rajauksia tulee tarkistaa seuraavissa kohteissa: Suurivuoren luonnonsuojelualue: RA-paikat ulottuvat osittain luonnonsuojelualueen puolelle. Veteläsuon SL-alue: korjaus Iiitekarttaan merkityn punaisella rasteroidun yksityismaan luonnonsuojelualueen ja sinisellä rasteroidun valtion omistaman alueen rajausten mukaiseksi. Kynskaivon SL-alueen laajennus perustetulla Is-alueella. Purnujän/en SL-alueen rajauksen tarkistus Iiitekarttaan sinisellä rasteroidun mukaiseksi. Natura-alueiden rasterimerkintä erottuu huonosti kaavakartalta ja se tulisi korvata selvemmin erottuvalla. Merkintä puutuu kokonaan Äpätinkankaan Natura-alueelta. Y-vastuualueen Vesistöt -yksikkö viittaa antamiinsakommentteihin koskien rakentamiskorkeusmääräyksiä tulvariskien minimoimiseksi ranta-alueilla. Luonnoslausunnossa yksikön kaavan yleismääräyksiin esittämään määräys on ehdotuksessa huomioitu. Hiitolanjoen osalta Vesistöt -yksikkö ilmoittaa lisäksi, että sen luonnoslausunnossa esitettämä ehdotus joen alaosalla olevan puron merkitsemistä kaava-alueen rajalle asti luo-1 asemesta luo-4 merkinnällä on myös otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri - vastuualue toteaa kaavaehdotuksesta seuraavaa: Kaavaehdotuksen laajennusalueita koskeviin yleisiin määräyksiin ei ole kirjattu uusia rakennuspaikkoja koskevaa ehtoa olemassa olevien liittymien ja yhteyksien käytöstä. Tämä tulisi kirjata sinne samalla tavalla kuin se on kirjattu muutosalueita koskeviin määräyksiin. Liikenneväylien (yleiset tietja rautatiet) merkinnät puuttuvat kaavaehdotuskartoilta. Ne tulisi osoittaa viivamerkinnöillä. Kaikille kaavaluonnoskartoilla olevia merkinnöille ei löydy selitettä. Ne tulisi lisätä kaavamerkinnät ja kaavamääräykset -osaan. Liikennevastuualueella ei ole muuta huomauttamista kaavaehdotukseen. Jätevedet. Valtioneuvostonasetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on voimassa kaava-alueella ilman, että sitä mainitaan kaavamääräyksissä. Määräys voidaan lisätä lisäinformaationa kaavamääräyksiin. Karttaote muutosehdotuksesta. Kaavaselostuksessa on eritelty tarkasti kaikki muutokset sanallisesti. Lisäksi nykytilanteesta on kartta voimassa olevasta kaavasta sekä mahdollisesti kuvia/karttoja. Kaavoittaja on lähtenyt ajatuksesta, että muutoksen näkee riittävän helposti kaavakartasta. Kohdan puutteet. Lausunnossa esiintuodut täsmennykset vallitsevaan suojelutilanteeseen korjataan ja lisätään kaava-asiakirjoihin. Vaikutustenarviointi. Vaikutustenarviointia tarkennetaan kaavaselostukseen. Muutoskohde 4.2. Martinkonnun lehdon suojelualueella oleva rakennuspaikka merkitään kaavaan omalla osa-alue merkinnällään lausunnossa esitetyllä tavalla. 3

4 Muutoskohde 4.26 Tuomela. Alueen merkittävimmät luontoarvot on selvitetty ja ne on esitetty ja turvattu kaavaehdotuksen mukaisella ratkaisulla. Kyseisen kohteen osalta ei tehdä muutoksia. Muutoskohde 4.27 Suojakekäleniemi. Maakuntakaavassa osoitettua virkistyskohdemerkintää ei merkitä kaavaan, koska sille ei ole esitetty maakuntakaavan asiakirjoissa perusteita. Lisäksi merkintä on jokseenkin ristiriidassa suojelumerkinnän kanssa. Laajennusalueen määräyksiin lisätään ehto uusien rakennuspaikkojen osalta käyttää olemassa olevia liittymiä. Yleisiä teitä ja rautateitä ei ole tarpeen merkitä rantayleiskaavaan, koska niitä ei ole tarkoitus kaavalla muuttaa eikä se kuuluu rantayleiskaavoituksessa ratkaistaviin asioihin. Kaavakartan ja kaavamääräysten merkintöjä yhdenmukaistetaan, mikäli niissä on epäselvyyttä. Korpijärven kylällä tilalla Peltola oleva luonnonsuojelualue poistetaan kaavasta ELYkeskuksen päivätyn kirjeen mukaisesti. 2. Etelä-Karjalan maakuntaliitto Lausunto Rantayleiskaavan asiakirjat ja kartat on laadittu hyvin. Kaavasuunnitelmassa on otettu huomioon valtakunnalliset ja myös maakunnalliset tarpeet. Kuitenkin toivottavaa olisi, että myös maakunnallisesti ja seudullisesti tärkeät retki- ja virkistyskohteet ja laavut sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt merkittäisiin kaavakartoille valtuuston hyväksymän Etelä-Karjalan maakuntakaavan mukaisesti. Etelä-Karjalan liitolla ei ole muuta huomautettavaa yleiskaava-asiakirjoihin. Kaavaehdotusta muutetaan seuraavasti: Maakuntakaavan kulttuurimaisema-aluerajaukset sisällytetään km-alueiden sisään. Kaavaalueelle sijoittuvat maakuntakaavan mukaiset retkeilyreitit merkitään niiden mukaisesti kaavaan. Kaava-alueelle sijoittuvat maakuntakaavan mukaiset virkistyskohdemerkinnät merkitään niiden mukaisesti kaavaan. 3. Imatran seudun ympäristölautakunta Lausunto Kaavassa ja kaavamerkinnöissä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei Hiitolanjoen luonnonarvoja vaaranneta millään tavoin rakennustoiminnoilla. Joki ja sen reuna-alueet tulee säästää mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman luonnontilaisina. Rakennuksissa ja niiden tyylissä tulee ottaa huomioon niiden soveltuvuus ja sopivuus olemassa olevaan luonnonympäristöön. Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa voimassa olevia minimi vaatimuksia. Varsinaisesta rantayleiskaavan muutoksesta Imatran seudun ympäristötoimella ei ole huomautettavaa, kun se tehdään kaavasuunnitelman mukaisesti. Kaavaehdotuksessa on huomioitu Hiitolanjoen erityiset luontoarvot. Hiitolanjoen luontoarvojen huomioimisesta kertoo esimerkiksi luo-1 merkintä joka kattaa koko jokialueen kapeine rantavyöhykkeineen: "Jokialue on useiden uhanalaisten lajien sekä luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien elinympäristöä. Jokivarren ja rantaluhtien kasvillisuus on edustavaa. Ruoppaaminen alueella on kielletty. Rantaluhtien lahopuusto tulee säilyttää." 4

5 Hiitolanjoen alueen yleisiin kaavamääräyksiin tehdään seuraava muutos: "Rakennetun alueen maisemakuva on muutoinkin säilytettävä luonnonmukaisena." Muutetaan muotoon; "Hiitolanjoen alueen maisemakuva on muutoinkin säilytettävä luonnonmukaisena." Näin turvataan koko kaava-alueen säilymistä luonnonmukaisena. 4. Rautjärven kunnan tekninen lautakunta Lausunto Rautjärven kunnan tekninen lautakunta esittää Rautjärven rantayleiskaavanmuutosaluetta koskeviin osayleiskaavamerkintöihin ja määräyksiin seuraavia muutoksia: Rakennusoikeuden määrä tulee muotoilla siten, ettei nykyinen rakennusoikeus pienene, eli nykyinen 120 k-m2 tulee olla minimi määrä ja muissa pienemmissä rakennusoikeuksissa (RA-1 ym.) samoin ennallaan, huolimatta pinta-alasta.(saavutettu etu/nautinta) P-alueelle ja vastaaville tulee olla rakennusoikeus selvästi merkitty karttaan, koska kyseessä on oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Grillikatos korkeintaan 12 m2, 15 metriä rannasta, 1 kpl/rakennuspaikka. Venevajan rakentaminen kielletty. 1 kpl savusauna voidaan rakentaa tavallisen saunan lisäksi, korkeintaan 15 m2, vähintään 15 m rannasta. Rautjärven kunnan tekninen lautakunta esittää Rautjärven rantayleiskaavan laajennusaluetta koskeviin osayleiskaavamerkintöihin ja määräyksiin seuraavia muutoksia: Rakennusoikeuden määrä tulee ilmaista joko numeraalisesti tai kirjallisesti jokaiseen rakennuspaikkaan. Grillikatos korkeintaan 12 m2, 15 metriä rannasta, 1 kpl/rakennuspaikka. Venevajan rakentaminen kielletty. 1 kpl savusauna voidaan rakentaa tavallisen saunan lisäksi, korkeintaan 15 m2, vähintään 15 m rannasta. Muutosalue Rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden määräystä muotoillaan siten, että voimassa olevan kaavan rakennusoikeus ei pienene millään tilalla muutoksen seurauksena: A-rakennuspaikoilla ei voimassa olevassa kaavassa ole määritetty rakennusoikeutta. Se määritetään jatkossa seuraavasti: "Alueelle saa sijoittaa asuinrakennuksia ja niihin liittyviä talousrakennuksia. Uuden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 7% rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin vähintään 150 k-m2 ja enintään 250 k-m2. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m²." Suurimman sallitun kerrosalan saa ylittää maa- ja metsätalouteen liittyvällä tuotantorakentamisella." Lomarakennuspaikkojen osalta vähimmäisrakennusoikeus on 120 k-m2, kuten voimassa olevassa kaavassa. 5

6 P yms. alueille eivät rantayleiskaavat tavanomaisesti oikeuta suoriin rakennuslupiin vaikkakin asiaa koskeva MRL:n 72 on muotoiltu seuraavasti: "Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena." Lakiteksti ei siis rajaa asiaa pelkästään loma- ja asuinrakennuksiin. Kaavaa muutetaan siten, että P-alueille annetaan maksimirakennusoikeudeksi k-m² ja määräys, joka oikeuttaa suoriin rakennuslupiin. Kaavaa lisäksi muutetaan siten, että kaavamääräyksissä yksiselitteisemmin esitetään millä alueilla kaava oikeuttaa suoriin rakennuslupiin. Molempien alueiden kaavamääräyksiin lisätään saunojen, savusaunojen ja grillikatosten sallimiseksi seuraava määräys: "Kullekin rakennuspaikalle 15 metrin etäisyydelle rannasta voidaan rakentaa enintään 25 k-m2 suuruisen rantasaunan lisäksi joko savusauna, talousrakennus (grillikota) tai (grilli) katos, joka on kerrosalaltaan enintään 15 m2." 5. Parikkalan kunta Lausunto Ei huomautettavaa 6. Ruokolahden kunta Lausunto Ei huomautettavaa. Hollolassa Ramboll Finland Oy Markus Hytönen Kaavoitusinsinööri 6

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET 11-16 LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

Oravikoski Paukarlahti Kotalahti osayleiskaava PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Oravikoski Paukarlahti Kotalahti osayleiskaava PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS LEPPÄVIRRAN KUNTA ORAVIKOSKI PAUKARLAHTI KOTALAHTI OSAYLEISKAAVA PAUKARLAHDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA SÄRKINIEMEN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: AO Erillispientalojen

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet

Suunnittelu- ja mitoitusperusteet 18.11.2009/13.3.2015 Viiden kylän kyläyleiskaava Sivu 1/30 Sisältö 1 KYLÄYLEISKAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖVAATIMUKSET 2 1.1 Kyläyleiskaavoituksen lähtökohdat 2 1.2 Kyläyleiskaavan sisältövaatimukset

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA

IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A IIN KUNTA IIN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 24.11.-23.12.2014 1 (57) Jaakko Isoherranen 28.5.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (57) P21325 Jaakko Isoherranen 28.5.2015

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY täyd. 22.4.2015 10.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-TENHETYN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen

Lisätiedot

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA

PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA KANGASALAN KUNTA PAKKALAN KYLÄYLEISKAAVA LUONNOS 28.3.2014 Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen Sisällys 1 LÄHTÖTIEDOT JA TAVOITTEET... 3 2 MITOITUS... 3 2.1 Emätilatarkastelu... 3 2.2 Edullisuusvyöhykkeet...

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822

SÄKYLÄN KUNTA. Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät. Rannankulman ranta-asemakaava. Työt: E25822 SÄKYLÄN KUNTA Isosäkylän ja Pyhäjoen kylät Rannankulman ranta-asemakaava Työt: E25822 Turku, 8.2.2013, tark. 27.3.2014, 19.8.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Hakalahden (2.) kaupunginosan kortteli 4 ja siihen liittyvät katu- ja puistoalueet EHDOTUSVAIHE Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2013 60 Hyväksyminen

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA Valtuusto 10.4.2012 10 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA RANTAOSAYLEISKAAVA ON TULLUT VOIMAAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ 25.6.2012 111 LUKUUNOTTAMATTA TILOJA: SUVIRANTA 419-7-1, HONKALA 423-1-94,

Lisätiedot