Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset"

Transkriptio

1 maailmantalouden tekijät Järjestöjen hallitusohjelmasuositukset Kasvava eriarvoisuus on aikamme suurimpia maailmanlaajuisia haasteita. Vaikka tuloihin perustuva absoluuttinen köyhyys on vähentynyt, tulo- ja varallisuuserot ovat kasvaneet useimmissa valtioissa viimeisten 30 vuoden aikana. Rikkain prosentti omistaa nyt lähes puolet kaikesta maailman varallisuudesta. Kehitysyhteistyön lisäksi tarvitaan muutoksia eriarvoisuutta ylläpitäviin rakenteisiin. Tämän vuoksi finanssimarkkinoiden vakauttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Veroparatiiseja tulee suitsia lisäämällä avoimuutta. Tämä parantaa demokratiaa ja ihmisten luottamusta talousjärjestelmään. Verojärjestelmien tulee myös tasata eriarvoisuutta. Suuremmilla verotuloilla voitaisiin tarjota julkisia palveluita kaikkialla. Verotulojen ei saa antaa valua käsistä. Nykymuotoinen talouskasvu kärjistää ilmastokriisiä. Talous ei ole ympäristön ja luonnonvarojen kannalta kestävällä pohjalla. Ylitämme maapallon kantokyvyn moninkertaisesti, kun talouskasvu perustuu halpojen uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen. Elinolosuhteiden heikkeneminen ja voimistuvat luonnonkatastrofit ovat arkipäivää. Emme kunnioita tulevien sukupolvien oikeuksia ja mahdollisuuksia ihmisarvoiseen elämään. Nämä haasteet pitää kääntää mahdollisuuksiksi. Kestävää taloutta rakentamalla voimme edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta meillä ja maailmalla. Luomme uusia työpaikkoja ja resursseja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Samalla teemme kehitysavusta pitkällä tähtäimellä tarpeetonta. Vaurauden ja mahdollisuuksien keskittyminen estää tasa-arvoisen ja vakaan yhteiskunnallisen kehityksen. Se vie suurimmalta osalta ihmisistä edellytykset hyödyntää lahjojaan, toteuttaa itseään ja elää ihmisarvoista elämää. Heikoilla ovat erityisesti naiset ja lapset. Kaikilla täytyy kuitenkin olla samat lähtökohdat menestymiseen. Asioiden täytyy muuttua kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Muutos vaatii poliittista tahtoa ja rohkeita toimia. Eriarvoisuudelle loppu Kasvava eriarvoisuus on epäreilun talousjärjestelmän kipein oire. Eriarvoistuminen koskettaa meitä kaikkia syöden pohjaa hyvinvoinnilta. Jotta kehityssuunta voidaan kääntää, päättäjien on puututtava veroparatiisitalouteen. Globaalin etelän valtioista pakenee veroparatiiseihin vuosittain jopa yhdeksän kertaa näiden maiden saamaa kehitysapua vastaava summa. Samanaikaisesti maailmantalouden ja etenkin finanssitalouden heilahtelut vaikeuttavat ihmisten arkea kaikkialla. Seuraavan hallituksen tulee: ÝÝvaatia suomalaisilta suuryrityksiltä maakohtaisten talousraporttien vuosittaista julkaisemista ja ajaa talousraportoinnin laajentamista EU:ssa ÝÝedistää yritysten tosiasiallisten omistajien tietojen julkaisemista Suomessa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti ÝÝtoimeenpanna hallituksen kansainvälisen veronkierron vastainen toimenpideohjelma (2014) ja arvioida sen menestystä hallituskauden aikana ÝÝedistää vastuullista sijoittamista varmistamalla, ettei työeläkevaroilla tueta veroparatiisitaloutta ÝÝ tukea köyhempien maiden mahdollisuuksia kartuttaa omaa veropohjaansa muun muassa kytkemällä tuloverosopimukset Suomen ihmisoikeusperustaiseen kehityspolitiikkaan ja varmistamalla vaikutusarvioinneilla, ettei niillä tueta veroparatiisitaloutta eikä vaaranneta kehitysmaiden mahdollisuuksia kerätä verotuloja ÝÝ edistää tulo- ja varallisuuseroja tasaavien verojärjestelmien käyttöönottoa kaikkialla ÝÝ ajaa YK:n verokomitean aseman vahvistamista Reaalitalouden toimivuus on tärkeintä. Finanssitalouden koko on kasvanut suhteettoman suureksi suhteessa reaalitalouteen, ja finanssimarkkinoiden heilahtelut aiheuttavat epävakautta. Seuraavan hallituksen tulee: ÝÝ hillitä lyhytnäköistä keinottelua liittymällä eurooppalaiseen rahoitusmarkkinaveroon ja edistämällä veroa maailmanlaajuisesti Laadukas kehitysyhteistyö tukee kestävän talouden edellyttämiä muutoksia. Kehitysyhteistyöllä vähennetään

2 köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Sen merkitys on suuri etenkin kaikkein köyhimpien ihmisten tukemisessa. Kehitysyhteistyötä tarvitaan niin kauan, kunnes eriarvoistumisen rakenteelliset esteet on poistettu. Seuraavan hallituksen tulee: ÝÝsitoutua nostamaan kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta kansainvälisten lupausten mukaisesti ÝÝ ohjata EU:n päästökauppajärjestelmästä saadut tulot kehitys- yhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen ÝÝ edistää kehitysyhteistyön tuloksellisuutta ja ennakoitavuutta hallituskausien ylitse ulottuvan kehityspolitiikan johdonmukaisuuden avulla Politiikan suunnittelu tarvitsee hyvät mittarit luvulla kehitetty bruttokansantuote (BKT) mittaa talouskasvua, ei ihmisten hyvinvointia, tulonjakoa tai ympäristövaikutuksia. Poliittisia päätöksiä ei tule perustella pelkästään arvioiduilla BKT-vaikutuksilla, vaan tuloksia on ennakoitava myös muilla arviointimenetelmillä. Suomella on edellytykset uusien mittareiden käyttöönottoon. Seuraavan hallituksen tulee: ÝÝ pohjata hallituksen päätöksenteko objektiivisiin ja kattaviin vaikuttavuusarvioihin ja edistää BKT:n lisäksi muiden mittareiden käyttöönottoa poliittisessa päätöksenteossa ÝÝ edistää hyvinvointia, ympäristökestävyyttä ja eriarvoisuutta mittaavien indikaattoreiden kehittämistä ja käyttöönottoa EU:ssa ja kansainvälisesti Ilmastokestävyys talouden ytimeen Uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuva tuotanto- ja yhteiskuntamalli on mahdollistanut ennen näkemättömän vaurastumisen. Se on myös suurin syy ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, elinympäristöjen tuhoutumiseen ja yleistyviin kiistoihin hupenevien luonnonvarojen hallinnasta. Seuraavan hallituksen tulee: ÝÝ ottaa kotimaiseksi tavoitteeksi fossiilisista polttoaineista irtautuminen ja täysin uusiutuvaan energiaan siirtyminen vuoteen 2050 mennessä ÝÝ laatia suunnitelma kotimaisten päästöjen supistamisesta vähintään 95 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. On luotava mekanismi, jolla tavoite on mahdollista tarkistaa tasaisin väliajoin vastaamaan uusinta ilmastotieteellistä tietoa ÝÝ edistää oikeudenmukaisen, kunnianhimoisen ja laillisesti sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen solmimista YK:n ilmastoneuvotteluissa Pariisissa vuonna 2015, sekä tukea sopimuksen toimeenpanoa viimeistään vuonna 2020 ÝÝ tukea YK:n ilmastoneuvotteluprosessissa julkisesti globaalia fossiilisista polttoaineista irtautumista ja fossiiliperäisten päästöjen saamista nollaan vuoteen 2050 mennessä ÝÝlaatia suunnitelma hiilivoiman ja turpeen käytön asteittaisesta alasajosta vuoteen 2025 mennessä ja niiden korvaamisesta kestävillä uusiutuvilla energiamuodoilla ÝÝ laatia vuoteen 2030 suuntaavat kansalliset tavoitteet kestävän uusiutuvan energian edistämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi Fossiilienergia (kivihiili, maakaasu, öljy, turve) saa Suomessa julkista tukea yli miljardi euroa vuodessa. Maailmanlaajuisesti summan arvioidaan olevan miljardia. Myös Suomen tukemat Maailmanpankki ja Euroopan kehityspankki tukevat ilmaston kannalta haitallisia investointeja. Näiden olemassa olevien resurssien uudelleen kohdentaminen on yksinkertainen keino edistää ilmastokestävää taloutta. Seuraavan hallituksen tulee: ÝÝ lopettaa asteittain uusiutumattoman energian ja muiden ympäristölle haitallisten toimintojen tuet ja edistää samaa käytäntöä EU:ssa, kansainvälisissä kehitysrahoituslaitoksissa ja kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ÝÝkohdentaa haitallisista tuista vapautuneet varat energian säästön, kestävän uusiutuvan energian, vähähiilisten tuotantomuotojen ja tehokkaamman julkisen liikenteen kehittämiseen ÝÝ kasvattaa haitallisista tuista vapautuneilla varoilla ilmasto- rahoitusta kansainvälisten rahoitussitoumusten mukaisesti ÝÝ siirtää verotuksen painopiste ympäristölle ja yhteiskunnalle haitallisiin toimintamuotoihin ja sitoutua kompensoimaan haittaveroista mahdollisesti aiheutuvat sosiaaliset tai eriarvoistavat vaikutukset yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville. Esimerkiksi kaivoksille tulee asettaa ympäristöperustainen louhintavero Reilulla pelillä kohtuutta kasvuun Kansainvälinen kauppa voi vähentää eriarvoisuutta, mutta kaupan reiluista säännöistä tulee sopia kaikkien valtioiden kesken. Kauppapolitiikan alueellistuminen hajaannuttaa kansainvälisestä kaupasta sopimista, mikä haittaa kaupankäynnin ennakoitavuutta ja heikentää erityisesti kehitysmaiden neuvotteluasemia. Samalla kauppasopimusten takaama investointisuoja antaa yrityksille mahdollisuuden jopa haastaa valtioita oikeuteen tapauksissa, joissa yritysten toimintaympäristö muuttuu uuden lainsäädännön myötä. Reilusta kauppapolitiikasta hyötyvät kaikki. Seuraavan hallituksen tulee: ÝÝajaa WTO:n Dohan kehityskierroksen neuvottelujen etenemistä ÝÝ ajaa EU:n tuleviin kauppa- ja investointisopimuksiin sitovia kestävän kehityksen normeja ja ihmisoikeuslausekkeita ÝÝ sitoutua avoimeen ja demokraattiseen kauppapolitiikkaan

3 Suomalaisten yritysten vastuullinen toiminta on Suomelle kilpailuvaltti, joka edistää tasa-arvoa ja kestävää kehitystä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Kansalaiset ja kuluttajat kaikkialla vaativat lisää vastuuta ja avoimuutta yrityksiltä. Yritysvastuulla luodaan ihmisarvoisia työpaikkoja ja vahvistetaan sitoutumista työelämän perusoikeuksiin, kuten elämiseen riittävään palkkaan. maailmanlaajuinen haaste. Samaan aikaan uudet alat tarjoavat valtavia mahdollisuuksia ja kaipaavat osaajia. Nuorisotyöttömyys on ongelma kaikkialla. Maailmassa on tällä hetkellä jopa 75 miljoonaa nuorta työtöntä. Puolet maailman väestöstä on alle 25-vuotiaita, ja tämän vuosikymmenen kuluessa yli miljardi nuorta kaikkien aikojen suurin ikäluokka pyrkii siirtymään työelämään. Seuraavan hallituksen tulee: ÝÝjatkaa YK:n liike-elämää ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden toimeenpanoa asettamalla yrityksille sitovat ihmis- oikeuksia koskevat huolellisuus- ja yritysvastuuraportointivelvoitteet ÝÝ edistää edellä mainittujen periaatteiden toimeenpanoa myös kansainvälisesti ÝÝ luoda mekanismi, jolla turvataan suomalaisten yritysten aiheuttamien ihmisoikeusloukkausten uhreille oikeussuoja ÝÝ uudistaa hankintalakia siten, että julkisissa hankinnoissa säädetään pakolliseksi ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden huomioivien kilpailutuskriteerien käyttö Tasavertaisuutta työllisyyteen Globalisoituminen ja nopeat rakennemuutokset ravisuttavat niin pohjoisen kuin etelänkin työn ja koulutuksen jatkuvuutta. Ihmisarvoisten työpaikkojen luominen on Seuraavan hallituksen tulee: ÝÝkehittää nuorisotakuuta ja taata riittävät resurssit sen toteuttamiseen Suomessa ja EU:ssa ÝÝ edistää globaalisti nuorten sekä tyttöjen että poikien oikeutta ammattikoulutukseen ja työllistymistä tukevia toimia Ympäristö- ja ilmastokestävä talousjärjestelmä luo hyvinvointia ja työpaikkoja. Vuonna 2012 Suomessa käytettiin 8,5 miljardin euron edestä ulkomailta tuotuja energiatuotteita. Tämä vastaa noin neljää prosenttia Suomen BKT:sta. Jo vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia tästä olisi mahdollista suunnata Suomeen, vuoteen 2050 mennessä jopa 100 prosenttia. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian alalle on lisäksi mahdollista luoda jopa uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Seuraavan hallituksen tulee: ÝÝlaatia energiapoliittinen selvitys, jossa avataan energiainvestointeihin liittyviä työllisyysmahdollisuuksia ja huomioidaan niiden ympäristövaikutukset maailmantaloudentekijat.fi

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta

Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Suomen kehityspolitiikan Rio+20 + 5 tiekartta: Kohti kestävää tulevaisuutta Eija Maria Ranta 1 1. Johdanto Kestävä kehitys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Taloudellinen hyvinvointi jakautuu epätasa-arvoisesti

Lisätiedot

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme itsestään ja kanssaihmisistään vastuuta ottavaan yksilöön. Yhteiskuntamme

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI

Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI Rivi Esittäjä Muutos Muutettava teksti Lyhyt perustelu (sihteeristön lyhentämiä) HYV/ HYL/ MUUT/ÄÄN:JAA/ÄÄN:EI 7 Vauhkonen Muutetaan otsikko muotoon: Vihreä tehtävä 2014-2018 Yhteiskunta on näennäinen

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Suomen Kiina-toimintaohjelma

Suomen Kiina-toimintaohjelma Suomen Kiina-toimintaohjelma ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen Kiina-toimintaohjelma Johdanto Kiinan merkitys Suomelle sekä kahdenvälisenä yhteistyökumppanina että kansainvälisenä toimijana

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki

Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki ASIAPOHJAISEN JULKISEN KESKUSTELUN PUOLESTA Eroon ilmastopäästöistä miten se onnistuu? Debattibaari -briiffi 1/2015 Elina Venesmäki Tämä briiffi kansanedustajaehdokkaille perustuu Debattibaari.fi-sivustolla

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 (2000) NAISET, RAUHA JA TURVALLISUUS SUOMEN KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA 2012 2016 ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkosto kiinnittää kannanotossaan hallitusneuvotteluihin huomiota seuraaviin seikkoihin:

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkosto kiinnittää kannanotossaan hallitusneuvotteluihin huomiota seuraaviin seikkoihin: Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien kannanotto hallitusneuvotteluihin Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi:

Lisätiedot