TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 3b 6 Alueosasto LS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 3b 6 Alueosasto LS 22.11.2011"

Transkriptio

1 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ LIITE 3b 6 Alueosasto LS LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN VUODEN 2012 TEKNISEN TUEN JAKO JA INDIKATIIVINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tekninen tuki on koko ohjelmakaudella ohjelma-asiakirjan mukaan euroa, joka on 4,0 % ohjelman EAKR-rahoituksesta. Kansallinen rahoitusosuus huomioiden teknistä tukea on käytettävissä ohjelmakauden aikana 12,750 miljoonaa euroa. EU-rahoituksen ja kansallisen rahoituksen suhde on 50/50. Nyt jaettava Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tekninen tuki vuodelle 2012 on yhteensä euroa (EAKR+valtio). Esityksen mukaan vuoden 2012 teknisen tuen EAKR-varoista suunnataan maakuntien käyttöön yhteensä euroa. Kaikille ohjelmille yhteisiin kuluihin (seurantajärjestelmän rakentaminen, tarkastus, arviointi, viestintä) sekä ministeriöiden käyttöön osoitetaan yhteensä euroa. Ohjelman koordinaatiotyöhön ei vuonna 2012 osoiteta erillistä rahoitusta. Ohjelma-alueen viranomaisten laatimien indikatiivisten käyttösuunnitelmien mukaan valtaosa teknisestä tuesta (n. 81,1 %) käytetään ohjelman toimeenpanoon ja hallinnointiin. Viestinnän osuus on 4,6 %, arvioinnin 1,4 % ja seurannan 13,0 %. Seuraavilla sivuilla esitetään vuoden 2012 teknisen tuen indikatiivinen käyttösuunnitelma taulukkomuodossa sekä sanallisin kuvauksin maakunnittain ja ministeriöittäin. Päätösesitys Hyväksytään ohjelman vuoden 2012 teknisen tuen jako ja indikatiivinen käyttösuunnitelma esityksen mukaisesti.

2 2 Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelma: Teknisen tuen käyttösuunnitelmat vuodelle 2012 TEKNISEN TUEN INDIKATIIVINEN JAKAUTUMINEN MAAKUNNISSA KÄYTTÖKOHTEITTAIN (EAKR+valtio) Koordinaatio Satakunta Pirkanmaa Keski-Suomi Etelä-Pohjanm. Pohjanmaa Yhteensä Osuus Valmistelu 0 0,0 % Täytäntöönpano, hallinnointi ,9 % Seuranta 0 0,0 % Tarkastus 0 0,0 % Menoluokka 85 yhteensä ,9 % Arviointi ja tutkimukset 0 0,0 % Tiedotus ja viestintä ,1 % Menoluokka 86 yhteensä ,1 % Tekninen tuki yhteensä ,0 % Palkattava henkilöstö yht. (htv) 1,0 6,5 8,0 7,0 3,8 3,4 29,7 -maakunnan liitto 1,0 3,0 6,0 4,0 3,0 2,0 19,0 -ELY-keskus 3,5 2,0 3,0 0,8 1,4 10,7 TEKNISEN TUEN JAKAUTUMINEN MAAKUNNISSA TOIMIJOITTAIN (EAKR+valtio) Koordinaatio Satakunta Pirkanmaa Keski-Suomi Etelä-Pohjanm. Pohjanmaa Yhteensä Osuus Maakunnan liitto yht ,2 % - TEM:n hallinnonala ,0 % - OKM:n hallinnonala ,2 % - STM:n hallinnonala 0 0,0 % ELY-keskukset yht ,8 % -TEM:n hallinnonala ,9 % -YM:n hallinnonala ,9 % Yhteensä ,0 % TEKNISEN TUEN INDIKATIIVINEN JAKAUTUMINEN KESKUSHALLINNOSSA KÄYTTÖKOHTEITTAIN (EAKR+valtio) TEM* OKM YM Yhteensä Osuus Valmistelu 0 0,0 % Täytäntöönpano, hallinnointi ,2 % Seuranta ,7 % Tarkastus 0 0,0 % Menoluokka 85 yhteensä ,9 % Arviointi ja tutkimukset ,6 % Tiedotus ja viestintä ,5 % Menoluokka 86 yhteensä ,1 % Tekninen tuki yhteensä ,0 % *) TEM:n luvut sisältävät myös Länsi-Suomen osuuden EAKR-toimenpideohjelmille yhteisistä seuranta-, arviointi- ja viestintäkuluista. YHTEENVETO TEKNISEN TUEN INDIKATIIVISESTA JAKAUTUMISESTA KÄYTTÖKOHTEITTAIN (EAKR-osuus) Koordinaatio Maakunnat Keskushall. Yhteensä Osuus Valmistelu ,0 % Täytäntöönpano, hallinnointi ,1 % Seuranta ,0 % Tarkastus ,0 % Menoluokka 85 yhteensä ,0 % Arviointi ja tutkimukset ,4 % Tiedotus ja viestintä ,6 % Menoluokka 86 yhteensä ,0 % Tekninen tuki yhteensä ,0 %

3 Teknisen tuen käyttösuunnitelmat vuodelle 2012; sanalliset kuvaukset toimenpiteistä 3 Ohjelmakoordinaatio (ei vuoden 2012 teknistä tukea): Maakuntien koordinaatiosopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen varataan koordinaattorin palkkakulujen lisäksi tarvittavat toimintamäärärahat (matkakulut, toimisto- ja vuokrakulut, pienimuotoiset kone- ja laitehankinnat jne.) sekä varaudutaan toimistotyön vaatimiin menoihin. Näihin peruskoordinoinnin kustannuksiin ei tarvitse varata lainkaan lisärahaa. Edellisten vuosien teknisellä tuella rahoitetaan myös IQ-NET varaus osallistumismaksuihin (osto- ja asiantuntijapalvelut). Lisäksi varaudutaan projektisihteerin palkkaukseen ym. tukipalveluihin sekä raportointiin tai selvityksiin, joista sovitaan erikseen ohjausryhmässä. Painopisteinä tiedotuksessa ovat yleisinformaation lisäksi suuralueteemoista ja ohjelman tuloksista ja vaikuttavuudesta sekä pääomarahastotoiminnasta tiedottaminen. Kotisivuja ylläpidetään yhteistyössä ESR-alueosion ja mm. ruotsinkielisiä sivuja Pohjanmaan liiton kanssa. Ohjelma-alueen viestintä ja internetsivustojen kehittäminen toteutetaan erillisen L-S EAKR viestintäprojektin kautta (johon ei myöskään tarvita lisärahoitusta). Maakunnat: Satakunta Satakuntaliitto: EU-ohjelmien toimeenpano, seuranta (mm. valmistelu, päätöksenteko, maksatus), MYR:n ja MYR-sihteeristön kokoukset, EU-koordinaattorin, EU-taloussihteerin ja EU-sihteerin palkkakulut sekä puhelin- ym. kulut. Satakunnan ELY: EU-koordinaattorin keskeisiä tehtäviä ovat ELY-keskuksen myöntämän EAKR-rahoituksen valmistelu-, täytäntöönpano- ja seurantatehtävät, esim. tiedotus ja hankeaktivointi, hankevalmistelu, ohjaus, raportointi ja koordinointi. EU-koordinaattori vastaa erityisesti teemahankkeiden aktivoinnista ja valmistelusta. Tarkastajan tehtäviä ovat mm. hankkeiden maksatus, paikan päällä tapahtuva tarkastus sekä valvonta. Maksatus- ja tarkastusresurssit ovat tällä hetkellä riittämättömät ja tarkoitus on palkata n. 0,5 henkilötyövuotta vastaavasti työpanosta maksatusten tarkastuksiin loppukaudeksi jos TEM myöntää ELY-keskukselle tarvittavan htv-kehyksen. Varsinais-Suomen ELY: Maksatushakemusten käsittely ja esittely, tarkastukset paikan päällä, rakennerahastoviestinnän työpanos, hallinnointiin, maksatuksiin ja koulutukseen liittyvät matkakulut, maksullinen koulutus. Viestintään liittyvät muut kustannukset pyritään rahoittamaan aiempina vuosina saaduilla teknisen tuen varoilla. Pirkanmaa Ohjelman hallinnolliset tehtävät. Maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön asioiden valmistelu sekä toiminnan ja päätöksenteon käytännön järjestelyistä huolehtiminen. Rahoituspäätösten valmistelu, päätöksenteko, seuranta ja valvonta. Hallinnoinnin ja hanketyön tukena toteutettu tarkastustoiminta (paikan päällä tehtävät tarkastukset). Maksatuksista huolehtiminen. Yleiskoordinaatio ja valmistelu yhteistyössä maakunnan hankerahoituksen eri toimijoiden kanssa sekä eri ohjelmien kesken. Ministeriön, maakunnan yhteistyöryhmän, muiden sidosryhmien ja tiedotusvälineiden edellyttämän seurannan ja raportoinnin toteuttaminen. Päätöksenteon sähköinen asiakirjahallinta, yhteistyöasiakirjan laatiminen, Länsi- Suomen suuralueen yhteensovitukseen, teematyöhön ja koordinointiin osallistuminen. Ylimaakunnallisten

4 4 hankkeiden valmistelu. Maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset (n. 10 kokousta /vuosi), sihteeristön kokoukset (n. 10 / vuosi) ja hanketyöryhmän kokoukset (n. 11 / vuosi). EURA2007 -järjestelmän käyttö. Eri kohderyhmille (kansalaiset, hankkeet, sidosryhmät, alue- ja paikallistason toimijat, media) suunnattavat tiedotus- ja viestintätoimenpiteet, mm. EU-rahoituksen nettisivujen ylläpito, hankehakuilmoitukset, lehdistötiedotteet, Oiva-asiakaslehti, esitykset ja muu viestintämateriaali, erinäiset info- ja koulutustilaisuudet. Aluekehittäjien valtakunnallinen Kevätkylvö seminaari sekä IQ-net -seminaari. Keski-Suomi * yhdeksän osa-aikaisen tai kokoaikaisen henkilön palkkakustannukset (6,9 htv) * henkilöstön tehtäviin kuuluvat: * hankkeiden neuvonta, ohjaus ja seuranta * rahoituspäätösten ja jatkoaikapäätösten valmistelu ja kirjaaminen * maksatuspäätösten valmistelu ja tallennus * yritystukihankkeiden arkistointi (hakemukset, päätökset, maksatukset ym. materiaali) * yritystukien erääntymisen seuranta * ohjelman toteutuksen seuranta ja raportointi * EU-hanketyöryhmätyöskentely ja muu viranomaisyhteistyö * paikan päällä suoritettavat varmennuskäynnit * viestintä * tasa-arvo- ja ympäristövaikutusten arvioinnin johtaminen * henkilöiden tavanomaiset toimisto- ja matkakulut * maakunnan yhteistyöryhmän ja sen työryhmien kokouskustannukset * hanketarkastus ostopalveluna * maakunnan yhteistyöryhmän tiedotuslehden julkaiseminen * lehti-ilmoitukset * info-tilaisuudet Etelä-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaan liitto: MYR:n, sihteeristön ja hankeryhmän kokous-, matka- ja materiaalikulut. MYR:n ja sihteeristön kokouksia on 5-6 kpl/vuosi, hankeryhmän kokouksia noin kpl/vuosi. Maakunnallinen EAKR-koordinaatio ja -raportointi, Länsi-Suomen EAKR-yhteistyö, liiton EAKR-kehysseuranta, MYR:n asioiden valmistelu, EU-ohjelmaviestintä. EAKR-maksatusmenettelyjen neuvonta, koulutus ja tiedotus sekä paikan päällä tehtävät tarkastukset, projektiohjeet, EAKR-hallinto- ja valvontajärjestelmän kehittäminen ja ylläpito. EAKR-hankevalmistelu ja yhteyshenkilön tehtävät, erityisesti OKM:n toimialan hankkeet. EAKRmaksatusten valmistelu. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: EAKR-tuen maksamistehtävät ja paikan päällä tehtävä tarkastus. EAKR tuen maksamiseen ja paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin liittyvä valmistelu. Lehti-ilmoitukset, seminaarit, muut viestintätoimet Pohjanmaa Teknisellä tuella varmistetaan ensisijaisesti ohjelman maakunnallisen toimeenpanon ja hallinnoinnin edellyttämät tehtävät, kuten maksatustarkastus, seuranta, raportointi ja paikan päällä tehtävät tarkastukset. Teknistä tukea käytetään myös maakunnan yhteistyöryhmän sekä sen sihteeristön ja hankevalmisteluryhmän kokous-, matka- ja materiaalikuluihin.

5 Ministeriöt: 5 Ministeriöt palkkaavat työntekijöitä EAKR-toimenpideohjelmien (Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi) teknisellä tuella yhteensä 13 henkilötyövuoden edestä (TEM: 10 htv, OKM: 2 htv, YM 1 htv) Palkkakustannukset jakautuvat ministeriöittäin eri ohjelmien kesken niiden toteutusosuuksien mukaan. Työ- ja elinkeinoministeriö Taulukossa esitetty työ- ja elinkeinoministeriölle osoitettava tekninen tuki sisältää sekä ministeriön omaan hallinnolliseen työhön varattavan osuuden, että Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman osuuden kaikille ohjelmille yhteisistä seuranta-, arviointi ja viestintäkuluista. Osa 10 henkilön palkkakustannuksista, matkakustannukset (esim. sihteeristön kokoukset). Osallistuminen IQ-Net-verkoston toimintaan. Seurantakulut koostuvat EURA2007-seurantajärjestelmän ja siihen kytkeytyvän Wepa2007-/Valtteri-järjestelmän suunnittelu- ja toteutuskuluista, sekä Tuki2000-järjestelmän kehittämiskuluista siltä osin, kuin ne ovat kohdistuneet rakennerahastotoimiin ja tiedonsiirtoon EURA2007-järjestelmään. Arviointi ja tutkimukset: Varataan perusrahoitus jatkuvaa ohjelmatason arviointitoimintaa varten. Yhteisen rakennerahastoviestinnän toteuttaminen. Vuonna 2012 panostetaan edelleen eri ohjelmien ja teemojen hyvän hanketoiminnan sekä rakennerahastotoiminnan tulosten esittelyyn ja ajankohtaisviestintään. Opetus- ja kulttuuriministeriö EAKR:n teknisen tuen käytön suunnittelu ja budjetointi, EAKR-ohjelmien sidontojen ja maksatusten seuranta, EAKR:n teknisen tuen maksatusten todentamisen valmistelu, EAKR:n teknisen tuen käytön seuranta OKM:n osalta, EURA-tietojärjestelmän pääkäyttäjän tehtävät OKM:n hallinnonalalla. Ympäristöministeriö Arviointi ja tutkimukset: Selvityksiä ympäristöhallinnon alalla Esitteiden valmistelu ja painattaminen, ajankohtais- ja asiantuntijaseminaareja

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Aika 17.12.2012 klo 10:00 16:15 Paikka Läsnä

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot Työ ja elinkeinoministeriö Alueosasto / Rakennerahastot Kestävää kasvua ja työtä 204 2020 Suomen rakennerahastoohjelman hallinto ja valvontajärjestelmän kuvaus Välittävä toimielin: EteläSavon maakuntaliitto

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma

Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma MYR-käsittelyyn maakunnissa Käsitelty Etelä-Suomen EAKR koordinaatiotyöryhmässä 8.1.2015 Tämä viestintäsuunnitelma on laadittu työ-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

1. Rahoitustaulukot ESR- ja EAKR-ohjelmissa. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmat

1. Rahoitustaulukot ESR- ja EAKR-ohjelmissa. Etelä-, Länsi-, Pohjois- ja Itä-Suomen EAKR-ohjelmat 8.7.2008 Liite 13 KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS Jäsenvaltioiden laatimissa ja komission hyväksymissä ohjelma-asiakirjoissa määritellään kansallisen rahoituksen suuruus. 1. Rahoitustaulukot

Lisätiedot

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA MAAKUNTAHALLITUS 19.6.2006 LIITE 21 Maakuntahallitus 19.6.2006 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Hallinto- ja valvontajärjestelmä perustuu seuraaviin säädöksiin:

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 3.3.2014 Sivu 1 (11) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2014 Kokousaika maanantai 3.3.2014 klo 10 12 Kokouspaikka Lappeenrannan kaupungintalo, valtuustosali Läsnä Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: ( ) Jukka

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 2 Sisältö Johdanto... 3 Etelä-Suomen suuralue... 3 Länsi-Suomen suuralue... 4 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS

5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS 5. VASTINRAHOITUKSEKSI KATSOTTAVA KUNTA-, MUU JULKINEN JA YKSITYINEN RAHOITUS Jäsenvaltioiden laatimissa ja komission hyväksymissä ohjelma-asiakirjoissa määritellään kansallisen rahoituksen suuruus. 5.1

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 2/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Perjantai 13.2.2015 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot