toteutuminen, tulokset ja vaikutukset sekä Hankeinfo Ravintola Liisanpuisto,Pori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toteutuminen, tulokset ja vaikutukset sekä Hankeinfo 12.12.2013 Ravintola Liisanpuisto,Pori"

Transkriptio

1 Ohjelmakausi : toteutuminen, tulokset ja vaikutukset sekä hankkeiden saattaminen päätökseen ja loppuraportointi Hankeinfo Ravintola Liisanpuisto,Pori Varsinais-Suomen ELY-keskus / Strategiayksikkö Johtava EU-koordinaattori Teija Nokka

2 Ohjelmakauden sulkemisen tavoitteena VARELYssä: Myöntövaltuudet sidotaan lähes 100 %:sti Hankkeet toteutetaan ja saatetaan loppuun asianmukaisesti loppuraportteineen ja tilityksineen Maksatukset vastaavat lähes 100 % sidonnoista ja hoituvat tehokkaasti Osaamme kertoa medialle, sidosryhmille ja suurelle yleisölle, mitä olemme saaneet EU-hankkeilla aikaan = > Informoithan rahoittajaa välittömästi mahdollisista hankkeen muutostarpeista ja/tai ongelmista!!!

3 Rakennerahastovarojen sidonta- ja maksatustiedot : Ohjelma Etelä-Suomen EAKR Sidottu valtuus ( ) Sidottu (%) Sitomaton valtuus ( ) Sidottu ja sitomaton valtuus yhteensä ( ) Maksettu ( ) Maksettu (%) Rahoitetut hankkeet (kpl) Suljetut hankkeet (kpl) , , Länsi-Suomen EAKR , , Central Baltic Interreg IV A Manner- Suomen ESR (ao) Manner- Suomen ESR (vk) , , , , , , YHT , , Hieman alle puolet ei-suljetuista hankkeista päättyy tänä vuonna ja hieman yli puolet hankkeista päättyy ensi vuonna. Joitakin uusia hankkeita käynnistyy vielä vuoden 2013 lopulla: ESR-haku ja L-S EAKR -haku Yritystukia myönnetty mennessä 10,9 M.

4 Rahoitettujen hankkeiden pääteemat: 6% Kulttuuri, opetus, luovat alat 23 % Ympäristö 71 % Työllisyys ja yrittäminen

5 Hankkeiden tarkempaa tyypittelyä (vaikutusselvitys): 5

6 VARELYn rakennerahastohankkeiden tulosten ja vaikutusten selvitystyö: Tekijä Tempo Economics Oy Väliraportti Hanke- ja sidosryhmäkyselyt, hanke-, yritys- ja sidosryhmä- haastattelut, viranomaishaastattelut, hankekorianalyysit, asiakirja-analyysit Työpaja Turussa Loppuraportti mennessä Ovatko hankkeet saavuttaneet ja missä määrin alla luetelluissa asiakirjoissa asetettuja yleisiä ja erityisiä tavoitteita: - hankkeiden hyväksytyt projektisuunnitelmat; - EAKR- ja ESR ohjelma-asiakirjat (4 kpl); - ELY-keskuksen strateginen tulossopimus; - Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntaohjelmat (Tiedoksi tehty selvitys: Katsaus Varsinais-Suomen hankkeisiin Mitä hankerahoituksella on saatu aikaan? suomi.fi/images/tiedostot/aluekehittaminen/2012/profiili2012.pdf). Minkälaisia myönteisiä tuloksia / vaikutuksia on hankkeilla saatu aikaan ja minkälaiset kehittämistoimenpiteet olisivat vielä tarpeellisia? Minkälaiset / minkä tyyppiset hankkeet ovat onnistuneet erityisen hyvin? Ovatko ELY-keskuksen oman tuotannon hankkeet edistäneet kohdan 1) tavoitteita? Ovatko saavutetut tulokset järkevässä suhteessa käytettyihin panostuksiin? Onko hankkeiden raportointi ja seuranta järjestetty sellaiseksi, että se tuottaa riittävästi ja luotettavaa tietoa tuettujen 6 hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista? Miten em. asioita pitäisi kehittää?

7 VARELYn rakennerahastohankkeiden tulosten ja vaikutusten selvitystyö: Havaintoja: Puolet kehittämishankkeista on rakentunut kokonaan uuden yhteistyön tai toiminnan muodon varaan Hankkeet ovat verkostoituneet varsin hyvin alueelliseen / kansalliseen kehittämistyöhön Hankkeiden onnistumisen kannalta on kriittistä hanke-organisaation oma osaaminen, hankkeen haasteellisuus ja ajoitus (toimintaympäristö) sekä yhteistyörakenteet Viranomaistoiminta pääsääntöisesti tukenut hankkeen toimeenpanon onnistumista kritiikki kohdistuu lähinnä viranomaisten jälkimaksatuskäytäntöön sekä rahoitushakemusten pitkään viranomaiskäsittelyyn Kehittämishankkeiden rahoituksen vuotovaikutus on ollut vähäinen ja additionaliteetti suuri hankevastaavien arvion mukaan 80 % hankkeista olisi jäänyt kokonaan toteuttamatta ilman EU-rahoitusta Rakennerahastotoiminnan vaikutukset ovat monimuotoisia

8 Hankekorianalyysia (tuloksia ja vaikutuksia): Ympäristön suojelu: vesienhoito, vesiensuojelu, ympäristökasvatus, ympäristönsuojelu Käytännön muutokset fyysisessä toimintaympäristössä (vesistöt) Uudet menetelmät Tietoisuus ympäristön merkityksestä lisääntynyt Tietoisuus tarvittavista toimenpiteistä lisääntynyt Ympäristökasvatuksellisen materiaalin integroituminen eri toimintoihin Luonnonsuojelun suunnitelmallisuuden lisääntyminen Luonnon siistiytyminen Hyvät toimintamallit: vesistökunnostusten toimivat ja ei-toimivat käytännöt Yhteistyöverkostot

9 Hankekorianalyysia (vaikutukset): Ympäristön käyttö: kulttuuriympäristöt, luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu, luontomatkailu, luonnon virkistyskäyttö Kunnostetut kulttuuriympäristöt Tietämys ympäristön merkityksestä Alueen luontokohteiden hyödyntämisen osaaminen Luonnonsuojelun suunnitelmallisuus lisääntyy Luontomatkailun lisääntyminen ei ole vielä realisoitunut Yhteistyöverkostot Energiatehokkuus: energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen Uusien toimintamallien ja yhteistyöverkostojen vaikutuksia ei voida vielä valtaosin todentaa. Mallit on vasta rakennettu. Kaikki hankkeet tähdänneet t ainakin jossain määrin energia- ja materiaalitehokkuusteeman tietoisuuden kasvattamiseen. Tiedon välittämisen vaikutus on merkittävää. Energia- ja materiaalitehokkuutta lisäävät prosessit ja tuotteet yritystoiminnassa

10 Ohjelmakauden sulkemisaikataulu: Rahoituspäätökset viimeistään Hankkeiden toteutus päättyy viimeistään Maksatushakemukset viimeistään tai aiemmin viimeistään 4 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä (ks. rahoituspäätös) Maksatuspäätökset ennen (todellinen maksupäivä ä vuoden 2015 puolella) ll

11 Hankkeen toteutusajan jatkaminen: Ratkaistaan hankekohtaisesti / rahoittajan tiukka linjaus saakka (ehdoton takaraja ) Muutos- ja jatkoaikahakemus on jätettävä aiemmin hyväksytyn toteutusajan puitteissa Jatkoajan myöntämiseen vaikuttavia tekijöitä: - Tarpeellisuus: alueellinen, VARELYn strategiat - Rahoituksen käyttö täysimääräisenä / Mahdollinen lisärahoitustarve / Uudelleen budjetointi Pyritään välttämään ää sitä riskiä, että rahoitusta t on sidottu hankkeelle, joka ei sitä pysty kuitenkaan käyttämään!!! Pyritään välttämään tilannetta, jossa ei ehditä vuonna 2015 käsittelemään kaikkia maksatushakemuksia!!!

12 Loppuraportointi: Loppuraportti Täytetään EURA-järjestelmässä Viimeisen i maksatushakemuksen k k liitteeksi i allekirjoitettuna Peilataan projektisuunnitelman tavoitteita toteutuneisiin tuloksiin!!! Perustellaan kustannusten liittyminen toteutettuihin toimenpiteisiin ja projektisuunnitelman mukaiseen toimintaan Hyvät käytännöt ja toiminnan jatkuvuus Maksatushakemuksen liitteeksi myös substanssi- raportit (selvitykset, suunnitelmat tms.) sekä viestintämateriaali

13 Loppuraportointi: Seurantalomake: Viimeisen maksatushakemuksen liitteeksi ellei toimitettu jo aiemmin (viimeisen seurantajakson lomake) Tarkistetaan sekä ko. seurantajakson että aiemmin ilmoitetut it t t tiedot t Arkistointi: Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 artikla 90 Aineistot säilytettävä vähintään vuoden 2021 loppuun saakka (TEM:in ohje) Rahoittaja informoi mahdollisesta pidemmästä säilytysajasta Arkistopaikka ja arkistoinnin vastuuhenkilö

14 Muuta huomioitavaa: EURA -järjestelmän toteuttajaosio myöskin suljettu vuoden vaihteessa klo Myös ohjelmakauden hankkeet periytetään uudistuvan hallintomallin mukaisesti neljälle rakennerahasto- ELYlle Keski-Suomen ELY, Jyväskylä (ELY-asetusluonnos) Asiakaspalvelu tapahtuu edelleen Satakunnassa ja Varsinais- Suomessa = pääasiassa samat yhteyshenkilöt säilyvät Turussa ja Porissa Tiedote asiasta tulossa hanketoteuttajille Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

15 Kysymyksiä: Pitääkö koko kuluneesta ohjelmakaudesta tehdä raportti vai riittävätkö aikaisemmat väliraportit+tulossa oleva väliraportti? Luontohankkeiden rahoitus uudella ohjelmakaudella? Tulevan kauden rahoituksesta? Milloinka uuden ohjelmakauden rahoitusta voi ryhtyä hakemaan? Milloin hakemuksia voi jättää? Milloin rahoitus voi alkaa? Milloin uuden kauden rahoitushaut käynnistyvät? Onko edelleen esim. toimintaympäristötuki i t i töt -hankemuoto käytössä? ä? Säilyykö maksatushakemusasioissa "lähipalvelu" Satakunnan ELYkeskuksessa Porissa? Ohjelmakauden Länsi-Suomen kärkihankkeiden - klustereiden määrittely?

16 Tervehdys ympäristöministeriöstä YM:n ja TEM:n kesken on käyty ministerin johdolla keskustelu EU:n rakennerahastojen tulevalla ohjelmakaudella EAKR:stä rahoitettavista ympäristöhankkeista. Keskustelun lähtökohtana olivat ministerille tulleet lukuisat huolenilmaukset siitä, mitä ympäristöhankkeita tulevalla kaudella voidaan rahoittaa ja mitä ei. Huolenilmausten taustalla t on TEM:n taholta aluetasolle ll eri yhteyksissä välitetty näkemys, että mitään investointiluonteisia ympäristöhankkeita ei voitaisi rahoittaa EAKR:stä tulevalla ohjelmakaudella. Käydyssä keskustelussa vakuutettiin TEMn johdon taholta, että myös investointiluonteisten ympäristöhankkeiden rahoitus EAKR:stä on mahdollista, kunhan hankkeet ovat innovatiivisia. Keskustelussa olivat yhtenä hanketyyppinä esillä kalatiet, mutta se koski laajemminkin luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnonhoitoa koskevia hankkeita. Keskustelussa oli esillä myös vähähiilisen talouden hankkeet, joiden rahoittamiseen i tullaan HALKE:n linjauksen mukaisesti kohdentamaan 25 % EAKR:n rahoituksesta. Tämän tärkeyttä korostettiin YM:n taholta ja todettiin korkean rahoitusosuuden toteutumisen oeuu edellyttävän ä valtakunnallisia a a satuki- jaedsä edistämistoimia, so mihin tulee uee kohdentaa EAKR:n rahoitusta. Käydyssä keskustelussa sovittujen em. rahoitusmahdollisuuksien varmistamisesta pyritään YM:n taholta huolehtimaan ohjelmaluonnoksen viimeistelyvaiheessa kuluvan syksyn aikana. Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Alueelliset tilaisuudet Teema 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittäminen

Alueelliset tilaisuudet Teema 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittäminen Alueelliset tilaisuudet Teema 3. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön kehittäminen Sisältö Tilaisuudessa käsitellyt arviointitulokset... 1 Suuraluekohtaiset yhteenvedot... 8 Etelä-Suomi... 8

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Tarkastusviranomaisen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Tiivistelmä Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kansallisen kalatiestrategian valmistelun asettamalla 2.10.2009 laajapohjaisen kehittämisryhmän.

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA

INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA UUMA2 DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS - SUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN 9.9.2013 UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot