Itämeren INTERREG IV B ohjelma ja INTERREG IV C ohjelma Kohti toimivampaa hankeyhteistyötä tilaisuus , Lahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itämeren INTERREG IV B ohjelma ja INTERREG IV C ohjelma Kohti toimivampaa hankeyhteistyötä tilaisuus 2.9.2010, Lahti"

Transkriptio

1 Itämeren INTERREG IV B ohjelma ja INTERREG IV C ohjelma Kohti toimivampaa hankeyhteistyötä tilaisuus , Lahti Harry Ekestam, TEM

2 Suomen rajat ylittävät ohjelmat ja niiden EU-rahoitus vuosina Ohjelman nimi Ohjelman EU-rahoitus, MEUR EAKR ENPI Pohjoinen 34,0 Botnia-Atlantica 30,5 Keskinen Itämeri 102,2 Itämeri 208,0 22,6 Pohjoinen periferia 35,1 INTERREG IV C 321,3 INTERACT II 34,0 4,8 URBACT II 53,3 ESPON ,0 ENPI CBC -ohjelmat 48,5 39,1 YHTEENSÄ 900,9 66,5

3 Itämeren ohjelma Ohjelman strateginen päätavoite: Vahvistaa kehitystä kohti kestävää, kilpailukykyistä ja territoriaalisesti integroitua Itämeren aluetta yhdistämällä potentiaaleja yli rajojen

4 Toimintalinjat 1 ja 2 Toimintalinja 1: Innovaatiotoiminnan edistäminen Itämeren alueella - tuetaan innovaatioiden lähteitä - edistetään teknologian siirtoa ja tiedon levittämistä koko Itämeren alueella - vahvistetaan uuden tiedon synnyttämiseen ja omaksumiseen tarvittavaa sosiaalista kapasiteettia Toimintalinja 2: Itämeren alueen ulkoinen ja sisäinen Toimintalinja 2: Itämeren alueen ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus - edistetään saavutettavuutta ja kestävää sosioekonomista kasvua vahvistavia liikenne-, kuljetus- ja tietoliikennetoimia - tuetaan toimia, jotka vahvistavat olemassa olevien ylikansallisten kehityskäytävien sisäistä integroitumista ja kannustavat uusien kehityskäytävien luomiseen (erityisesti rajoittuvien alueiden sosioekonomisen potentiaalin hyödyntämiseksi)

5 Toimintalinjat 3 ja 4 Toimintalinja 3: Itämeri yhteisenä resurssina - tuetaan merialueiden taloudellista hoitoa ja meren rikkauksien kestävää käyttöä - tuetaan ilmaston ja/tai demografisten muutosten haasteet huomioon ottavaa vesivarojen hoitoa - tuetaan meri- ja rannikkoalueiden integroitua kehittämistä Toimintalinja 4: Vetovoimaisten ja kilpailukykyisten kaupunkien ja alueiden edistäminen - vahvistetaan metropolialueita, kaupunkeja ja kaupunkialueita taloudellisen kasvun moottoreina - tuetaan strategisin toimin Itämeren alueen integroitua kehitystä sekä sosioekonomista ja alueellista koheesiota - vahvistetaan alueiden ja kaupunkien kehittämisen sosiaalisia edellytyksiä ja vaikutuksia EU-maiden ja Venäjän/Valkovenäjän välillä

6 Hankekumppanuus Kussakin projektissa tulee olla vähintään kolme tuensaajaa (kumppania) kolmesta eri ohjelma-alueen maasta, joista vähintään kahden tulee olla EU:n jäsenmaasta tai Norjasta Jokaisen varsinaisen kumppanin tulee täyttää oikeudellista asemaa ja maantieteellistä sijaintia koskevat vaatimukset ja osallistua rahallisesti hankkeeseen; ohjelma-alueen ulkopuolisten kumppaneiden mukaan ottaminen mahdollista tietyin edellytyksin Yksi kumppaneista toimii hankkeen pääpartnerina (Lead Partner) Projektissa voi olla myös liitännäiskumppaneita (associated organisations), jotka tukevat hankkeen toteuttamista, mutta eivät ole varsinaisia kumppaneita eivätkä saa EAKR-rahaa

7 Rahoitus, venäläiset toimijat, investoinnit Ohjelman EAKR-rahoitus on 208 M, Norjan EAKR-vastaava rahoitus: 6 M ja Valkovenäjän käytössä oleva ENPI-rahoitus 22,6 M ; EU:n rahoitusosuus (hankkeille) vanhoissa jäsenmaissa on enintään 75 % ja uusissa jäsenmaissa enintään 85 %; Norjan EAKR-vastaava rahoitus enintään 50 % Hankkeita rohkaistaan ottamaan mukaan venäläisiä toimijoita, vaikka ne eivät voi saada ENPI-rahoitusta; venäläiset toimijat voidaan ottaa mukaan ns. liitännäisorganisaatioina (associated organisations) Ohjelmassa kannustetaan transnationaalisten investointien valmisteluun ja toteuttamiseen osana hankkeita; tällaisia investointeja voivat olla sellaiset, jotka ovat hankepartnereiden yhteisesti valmistelemia, tai sellaiset, jotka luovat siirrettäviä ratkaisuja (pilotteja)

8 Toteutettu kolme hakukierrosta 1. hakukierros ; 110 hakemusta Seurantakomitea hyväksyi 24 hanketta (59,1 milj. euroa EAKRrahaa, 30 % koko EAKR-rahoituksesta hankkeille) 2. hakukierros ; 86 hakemusta Seurantakomitea hyväksyi 22 hanketta (56,4 M, 29 %) 3. hakukierros ; 61 hakemusta Seurantakomitea käsitteli 19 hakemusta (toimintalinjat 2 ja 3) kesäkuussa ja hyväksyi 10 hanketta (24,4 M, 12 %) Loput hakemukset (toimintalinjat 1 ja 4) käsitellään seurantakomitean kokouksessa , sihteeristö suosittelee 6 hankkeen hyväksymistä (14,1 M, 7 %)

9 Toteuttamistilanne Tällä hetkellä on hyväksytty yhteensä 56 hanketta ja sidottu 139,9 milj. euroa (72 %) EAKR-rahaa ja 2,6 milj. euroa (12,7 %) ENPI-rahaa) Mikäli seuraavassa sk-kokouksessa päätetään sihteeristön suositusten mukaisesti on kolmen hakukierroksen jälkeen hyväksytty 62 hanketta ja sidottu 154 milj. euroa (79 %) EAKRrahaa jolloin jäljellä olisi 41,6 milj. euroa EAKR-rahaa jakautuen seuraavasti: Toimintalinja 1 15,7 milj. euroa Toimintalinja 2 8,1 milj. euroa Toimintalinja 3 10,4 milj. euroa Toimintalinja 4 7,3 milj. euroa Hankkeiden keskimääräinen kokonaisbudjetti 3,4 milj. euroa ja EAKRbudjetti 2,5 milj. euroa

10 Suomalaisvetoisia hankkeita Tl 1 BSR InnoReg Itämeri-Instituutti Tl 2 C.A.S.H. Turun yliopisto/kauppakorkea. Rail Baltica GC Helsingin kaupunki BSR InnoShip Itämeri-Instituutti Tl 3 WATERPRAXIS SYKE COHIBA SYKE BaltCICA Geologinen tutkimuskeskus PURE UBC/Ympäristökomissio Tl 4 NEW BRIDGES UBC/Ympäristökomissio BaltMet Promo Helsingin kaupunki

11 4. hakukierrosta kohden Task Force Strategy kokoontuu arvioimaan toteuttamistilannetta syyskuun hankepäätösten jälkeen ja valmistelemaan 4. hakukierroksen avaamista 4. hakukierros on tarkoitus avata Jyväskylän ohjelmakonferenssin yhteydessä (hakuinfo ja paketti julkaistaan ohjelman kotisivuilla ) Kansallinen infotilaisuus joulukuussa 2010 tai tammikuussa 2011 (ks. TEM:n kotisivut, suora linkki Ohjelman sihteeristön järjestämiä neuvontatilaisuuksia syksyllä 2010 ja alkuvuodesta 2011; Project Idea Café jo Tallinnassa (ks. ohjelman kotisivut) Valtion vastinrahan hakeminen helmikuussa 2011 (ks. TEM:n kotisivut) 4. haku suljettaneen helmi/maaliskuussa 2011

12 4. hakukierroksen rahat ja painotukset selviävät vasta Task Force kokouksessa, mutta tässä vaiheessa voi ennakoida seuraavaa: Syyskuun hankepäätösten jälkeen tulee olemaan jäljellä milj. euroa EAKR-rahaa, joka käytettäneen kokonaan 4. hakukierroksella (= ohjelmakauden viimeinen haku) Uusien hankkeiden lisäksi tullaan mahdollisesti myös rahoittamaan 1. hakukierroksella hyväksyttyjen hankkeiden jatkohankkeita (extension stage) Toimintalinjassa 4 saattaa olla hyvin vähän rahaa jäljellä Muissakin toimintalinjoissa tulee todennäköisesti temaattisia rajauksia Hankkeiden kytkentää EU:n Itämeristrategiaan tullaan painottamaan Ei odotettavissa muutoksia venäläisten toimijoiden asemaan

13 Päätöksenteko Päätökset 4. hakukierroksen hankkeista tehtäneen kahdessa erässä: kesäkuussa 2011 ja syyskuussa 2011 Sihteeristön arvioinnit toimitetaan seurantakomitean (ja neuvoaantavien työryhmien) jäsenille kolme viikkoa ennen kokousta Kansalliset neuvoa-antavat komiteat käsittelevät arviointeja ja ilmoittavat etukäteen tuestaan eri hankkeille Hankkeista päättää ohjelman seurantakomitea 11 delegaation yksimielisillä päätöksillä (konsensus päätöksenteko); Suomen delegaatiossa edustettua TEM, YM ja alueet (maakunnan liitot) Seurantakomitean päätöksenteossa korostuu hankkeiden strategisen relevanssin arviointi Kokemuksen mukaan päätökset menevät pitkälti sihteeristön suositusten mukaan -> sihteeristön arvioinnit ratkaisevia Päätöksiin voidaan liittää ehtoja (budjetin leikkauksia), teknisiä korjauksia tai suosituksia

14 Yleisiä arvioinnissa havaittuja puutteita ja heikkouksia (1) Relevanssi Vähäinen ylikansallinen relevanssi Ei erityistä lisäarvoa (aiemmin tehtyyn verrattuna) Koherenssi Ongelma, tavoitteet ja odotetut tulokset kuvattu liian yleisesti Suunnitellut toimet ja tuotokset kuvattu liian yleisesti Suunnitellut investoinnit eivät relevantteja hankkeen kannalta Heikko koherenssi odotettujen tulosten ja ehdotetun lähestymistavan välillä Pysyvyys, siirrettävyys, tulosten levittäminen Epäselvää tullaanko hankkeen päätuotoksia käyttämään hankkeen päätyttyä ja miten Ei selvää levittämisstrategiaa

15 Yleisiä arvioinnissa havaittuja puutteita ja heikkouksia (2) ym Kumppanuus Puuttuu relevantteja organisaatioita Tutkimuspainotteinen kumppanuus, ei käyttäjiä/toteuttajia Ei yhteistä toteuttamista Hallinto ja budjetti Budjetti ei heijasta suunniteltuja toimia ja tuotoksia Budjetti jakautuu epätasaisesti kumppaneiden kesken Ei riittävästi value for money Apua?! Ohjelma-asiakirjasta, ohjelmamanuaalista ja ohjelman FAQsivustolta löytyy vastaukset moniin kysymyksiin Hyödynnä myös sihteeristön neuvontapalveluja Hätätapauksessa myös TEM:n yhteyshenkilöstä voi olla apua

16 INTERREG IV C -ohjelma Ohjelma-alue kattaa koko EU:n + Norja ja Sveitsi Ohjelman puitteissa toteutettavilla hankkeilla pyritään vaihtamaan kokemuksia, yhteisesti kehitettyjä lähestymistapoja ja välineitä, jotka omalta osaltaan voisivat parantaa aluepoliittisten kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tukea talouden uudistamista. Lisäksi ohjelma on väline EU:n Alueet talouden muutosten edistäjinä aloitteen (Regions for Economic Change Initiative) toteuttamisessa. Ohjelman EAKR-rahoitus 321 milj. euroa EU:n rahoitusosuus (hankkeille): vanhoissa jäsenmaissa enintään 75 % ja uusissa jäsenmaissa enintään 85 %; Norjan EAKR-vastaava rahoitus: enintään 50 %

17 Kaksi temaattista toimintalinjaa 1) Innovaatio ja tietoyhteiskunta (177 M EAKR) - innovaatiot, tutkimus ja kehittäminen; - yrittäjyys ja pienyritykset; - tietoyhteiskunta; - työllisyys, osaamispääoma ja koulutus. 2) Ympäristö ja riskien ehkäiseminen (125 M EAKR) 2) Ympäristö ja riskien ehkäiseminen (125 M EAKR) - luonnon- ja teknologiariskit sekä ilmastonmuutos; - vesistöjen hoito/suojelu; - jätehuolto; - biodiversiteetti ja luonnonympäristön säilyttäminen sekä ilmanlaatu; - energia ja kestävä liikenne; - kulttuuriperintö ja maisemointi.

18 Kaksi hanketyyppiä Alueiden aloitteesta toteutettavat hankkeet Alue- ja paikallistason toimijat käynnistävät hankkeita, joilla pyritään tietojenvaihtoon jollakin tietyllä toiminta-alueella. Tavoitteena on identifioida parhaita käytäntöjä (best practices) ja kehittää uusia täytäntöönpanon välineitä ja lähestymistapoja. Kapitalisointihankkeet ja Fast Track Kapitalisointihankkeilla pyritään toteuttamaan esimerkiksi alueiden aloitteesta toteutetuissa hankkeissa identifioituja parhaita käytäntöjä myös kansallisissa konvergenssi- ja kilpailukykyohjelmissa sekä muissa alueellisen yhteistyön tavoitteen ohjelmissa Fast Track -hankkeet valitaan kapitalisointihankkeiden joukosta (komissio antaa suosituksen ohjelman seurantakomitealle) ja niihin on mahdollista saada komission tukea ja asiantuntemusta

19 Kumppanuusvaatimuksia ja -suosituksia Kumppanuusvaatimus hanketasolla kumppaneita vähintään kolmesta maasta. Vähintään kahden kumppanin tulee olla EU-maasta (ja vastaanottaa ohjelman EAKRrahoitusta) ohjelma-alueen (EU27 + Norja ja Sveitsi) ulkopuolisten kumppaneiden mukaan ottaminen mahdollista tietyin edellytyksin Alueiden aloitteesta toteutettaviin hankkeisiin liittyviä suosituksia Kumppanuus: Kumppanien määrä riippuu yhteistyön intensiteetistä Perustaso: min 8 max 20 kumppania Korkeampi taso: max kumppania Kesto: 36 kk Budjetti: Min EAKR: Max EAKR: (vain erityistapauksissa) Keskimääräinen EAKR-budjetti

20 Toteutettu kolme hakukierrosta 1. hakukierros ; 492 hakemusta, josta 13 kapitalisointihanketta Seurantakomitea hyväksyi 41 hanketta (71,3 M EAKR-rahaa, 24 % koko EAKR-rahoituksesta), josta 6 kapitalisointihanketta 2. hakukierros ; 480 hakemusta, josta 26 kapitalisointi- hanketta Seurantakomitea hyväksyi 74 hanketta (121 M, 40 %), josta 7 kapitalisointihanketta 3. hakukierros (vain kapitalisointihankkeille) ; 29 kapitalisointihankehakemusta Seurantakomitea hyväksyi 7 kapitalisointihanketta (9,9 M, 3 %)

21 Tämänhetkinen toteuttamistilanne Kolmen hakukierroksen jälkeen on hyväksytty yhteensä 122 hanketta, joista 102 alueiden aloitteita ja 20 kapitalisointihankkeita EAKR-rahaa on sidottu 202,4 M (67 % kehyksestä) ja jäljellä on 99,7 M, josta 62,4 M toimintalinjassa 1 ja 37,3 M toimintalinjassa 2 Hankkeiden keskimääräinen EAKR budjetti: alueiden aloitteet 1,7 M, kapitalisointihankkeet 1,5 M Suomen osallistuminen: Suomalaisia kumppaneita mukana 26 hyväksytyssä hankkeessa, joista 21 alueiden aloitteita ja 5 kapitalisointihankkeita Suomalainen pääpartneri 3 hyväksytyssä alueiden aloitteessa: CLIQ Jyväskylän kaupunki ecitizen II Itämeri-Instituutti FRESH Kainuun Etu

22 4. hakukierros ensi keväänä Alustavasti päätetty 4. hakukierros avataan tammi/helmikuussa 2011 ja suljetaan maalis/huhtikuussa 2011 Koskee vain alueiden aloitteita (kapitalisointihankkeita ei enää rahoiteta) Molemmat toimintalinjat ja kaikki teemat ovat auki 4. haun avaamisesta, ajoituksesta ja ehdoista päätetään tarkemmin seurantakomitean kokouksessa (hausta tiedotetaan ohjelman kotisivuilla Kansallinen infotilaisuus järjestettäneen vuoden 2011 alussa (ks. TEM:n kotisivut Ohjelman sihteeristö ja Rostockin toimipiste järjestävät neuvontatilaisuuksia (ks. ohjelman kotisivut) Valtion vastinrahan hakeminen helmi/maaliskuussa 2011 (ks. TEM:n kotisivut) TEM:n yhteyshenkilö:

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön vastinrahoitus Itämeren ohjelman hankkeille

Työ- ja elinkeinoministeriön vastinrahoitus Itämeren ohjelman hankkeille 21.1.2009 201/578/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön vastinrahoitus Itämeren ohjelman hankkeille 2. haku (19.1. 31.3.2009) Suomi on ohjelmakaudella 2007-2013 mukana kahdessa EU:n rakennerahastojen alueellisen

Lisätiedot

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista 1/2010 Tekijä: Nina Vesterinen, fememare Oy Tiivistelmä Tämä selvitystyö on koonnut lyhyesti yhteen eritasoiset ohjelmat ja instrumentit

Lisätiedot

Hankkeiden valintamenetelmät ja - perusteet Interreg V A Pohjoinen 2014-2020

Hankkeiden valintamenetelmät ja - perusteet Interreg V A Pohjoinen 2014-2020 Hankkeiden valintamenetelmät ja - perusteet Interreg V A Pohjoinen 2014-2020 1. Johdanto Seurantakomitean tehtävänä on hyväksyä hankkeiden valinnassa käytetyt valintaperusteet asetuksen (EU) nro 1303/2013,

Lisätiedot

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ITÄMERI-INSTITUUTIN SÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Y-tunnus: 1009120-9 Osoite: Suomen Itämeri-instituutti, PL 487, 33101 Tampere Puhelin: 03-5656 6945 Faksi: 03-5656 6252 Sähköposti: baltic@tampere.fi

Lisätiedot

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014

Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 Työpajojen rahoitusseminaari 5.11.2014 MUISTIPAPERI OSALLISTUJILLE CEO, rahoitusasiantuntija Päivi Korhonen PDGE 00120 Helsinki www.pdge.eu Mten haen rahoitusta? EU- ja pohjoismaista rahoitusta voivat

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe

Etelä-Pohjanmaa. Kansainvälinen. Mistä rahaa kansainvälistymiseen. Horisontti 2020 Luova Eurooppa. Baltic Sea Region Interreg Europe Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Horisontti 2020 Luova Eurooppa Baltic Sea Region Interreg Europe Kansalaisten Eurooppa Rakennerahastot Maaseuturahasto Mistä rahaa kansainvälistymiseen 2 3 4 5 6 8 10 11

Lisätiedot

Rajattomat mahdollisuudet. INTERREG IVA Pohjoinen

Rajattomat mahdollisuudet. INTERREG IVA Pohjoinen Rajattomat mahdollisuudet INTERREG IVA Pohjoinen Vuosiraportti 2009 Operatiivinen ohjelma Tavoite: Alueellinen yhteistyö Tukeen oikeutetut alueet: Pohjoinen Pohjoinen osa ohjelmasta käsittää seuraavat

Lisätiedot

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM.

Esipuhe. Rahoitusinstrumenttikooste: Hanna-Miina Sihvonen, Anna Kaikkonen, Tiina Männikkö / SM. 24.06.2014 1 2 Esipuhe Kansainvälisen, yhteiskunnallisen ja luonnonympäristön kehitys asettavat kasvavia vaatimuksia pelastustoimelle kuten myös koko turvallisuussektorille, sen politiikka- ja säädösvalmistelulle,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, 020 450 2896, faksi 020 450 2853, www.edita.fi

Edita Publishing Oy/Matkailu, Siltasaarenkatu 14, 4. krs, PL 710, 00043 EDITA, 020 450 2896, faksi 020 450 2853, www.edita.fi RAHOITUS/EU-OHJELMAT EU-tukia matkailun kehittämiseen voi hakea lukuisista rahoituslähteistä. Niitä myöntävät sekä Suomen viranomaiset että Euroopan Unioni. EU-tukien tavoitteena on koko Euroopan Unionin

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica

Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja. Botnia-Atlantica Interreg V-A Ruotsi Suomi Norja Botnia-Atlantica 2014 2020 1 Sisältö 1. Strategia, jonka avulla yhteistyöohjelmalla pyritään edistämään unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa ja saavuttamaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 ESR Taina Lommi 25.2..2014 Etelä-Suomen RR-ELY Uusimaa/Opastinsilta 12 B, Helsinki taina.lommi@ely-keskus.fi Vielä vähän vanhaa kautta jäljellä Ideahaku käynnissä

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020

Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020 Itämeren alueen ohjelma ja INTERREG EUROPE ohjelma 2014-2020 Kasvua ja työllisyyttä uusista EU:n kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 Lahti, 20.5.2014 Petri Haapalainen, TEM Itämeren alueen ohjelma

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor

Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista. 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor Resursseja kehittämiseen kansainvälisistä EU-ohjelmista 11.9.2014 Jaana Myllyluoma Grant Advisor MIKSI? Hyviä syitä Pääsy osaksi suurempia kokonaisuuksia ja markkinoita - reitit, klusterit Yrityksille

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan aluekehitysrahastosta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan aluekehitysrahastosta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 14.7.2004 KOM(2004) 495 lopullinen 2004/0167 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastosta (komission esittämä) FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot