KHALL 110 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p ,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KHALL 110 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. 0400 585 443, markku.uusimaa@haukipudas.fi"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kellon osayleiskaavan uudistamisen 1-vaihe 3968/60/601/2009 KHALL 110 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p , Kunnanhallitus päätti jo Kellon osayleiskaavan uudistamisesta ja laajentamisesta. Seudun yleiskaavassa ei ollut rakentamisen varauksia Kellonväylän liittymän itäpuolelle eikä yleiskaavaa muutettaessa v päästy yhteiseen näkemykseen tulevasta maankäytöstä vaan rajavyöhyke osoitettiin kaavakartalla ohjeellisesti yhteissuunnittelualueeksi (ys). Suunnittelusta sovittiin Oulun kaupungin kanssa neuvottelussa , johon perustuen käynnistyi rajavyöhykkeen yhteissuunnittelu ja laadittiin tavoitesuunnitelma, jonka Oulun ja Haukiputaan valtuustot hyväksyivät Kellon osayleiskaavoituksen 1-vaiheen kaavatyö voi käytännössä käynnistyä vasta tämän jälkeen. Alustava keskustelu- ja yleisötilaisuus kaavoituksen lähtökohdista pidettiin Kellon koulukeskuksessa Kunnanhallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja nimesi edustajansa ohjausryhmään. Ohjausryhmään kutsuttiin myös Oulun kaupungin ja Kellon kyläyhdistyksen edustajat. OAS oli nähtävillä Tavoitesuunnitelma ja sen perusselvitykset välittyivät kaavatyöhön alusta alkaen. Luonto-, maaperä- ja maisemaselvityksiä tarkennettiin ja täydennettiin. Muinaismuistoja ei alueelta löytynyt. Kulttuuriympäristön osalta tehtiin jälleenrakennuskauden rakennusten inventointi ja lisättiin Kioski-tietokantaan. Valtatien ja rautatien melusta ja tärinästä tehtiin perusteellinen selvitys. Ohjausryhmä piti ensimmäisen kokouksen ja teki maastokatselmuksen Kehätieyhteyden Kello-Välikylä tarveselvitys käynnistettiin ensisijaisesti Alakyläntien jätekeskuksen kaavoitusratkaisua palvelevana. Viranomaisneuvottelu pidettiin Tällöin katsottiin tarpeelliseksi tutkia myös vanhan yleiskaavan mukaisen Kellonväylä-Virpiniementie yhteystarve ja osoittaa seudullisen kevyen liikenteen ns. rantareitin linjaus kaavassa. Kaksoisraiteeseen tuli varautua, kaupan palveluverkkoselvitys ottaa huomioon valmistelussa ja pyrkiä osoittamaan moottorikelkkareitti merelle sekä turvata Kalimenjoen ja Herukkaojan luonto- ja virkistysarvot. Ampumaradan käytön lopetta mista ennakoitiin. Myös tulvariskit, suojavallin tarve ja rannan Natu ra-alue todettiin kaavoituksen erityiskysymyksiksi. Neuvottelujen, maastotarkistusten ja selvitysten myötä edettiin tavoiteraporttiin jo loppuvuodesta Kellon ampumaradasta neuvoteltiin Ely-liikenteen ja kunnan yhteistyönä tehtyyn kevyen liikenteen rantareitin suunnitteluun liittyi siirtoviemärin linjauksen

2 osoittaminen. Luontoselvityksiä laajennettiin ja rantareitillä tehtiin maastokatselmus. Rautatien ja valtatien välisen alueen maankäyttöä arvioitiin suhteessa melu- ja tärinäselvitykseen ja rautatien tasoristeysten riskeihin. Kellon kyläyhdistyksen kokouksessa esiteltiin selvitysten tilannetta, tavoiteraporttia ja alustavia kaavaluonnoksia. Keskustelussa saatiin runsaasti palautetta ja esitettiin toivomuksia niin yksittäisten maanomistajien kuin koko kyläkunnan kannalta. Työtä jatkettaessa Kellonväylä-Virpiniementie-yhteystarpeen arviointia varten tehtiin liikennelaskenta kesällä Seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys valmistui syksyllä Kaavaluonnoksen laadinta eteni näiden vaiheiden jälkeen nopeasti niin, että ohjausryhmä pääsi käsittelemään kahta vaihtoehtoista kaavaluonnosta Ampumaradan ympäristölupa, uuden Oulun yleiskaavan laatiminen ja maakuntakaavan uudistaminen sekä siirtoviemärihankkeen eteneminen todettiin uusina taustatekijöinä. Vanhojen rakennusten inventointi oli valmistunut ja yhteystarveselvitys Kellonväylä-Virpiniementie tehty. Esitetyistä vaihtoehdoista A1 oli tavoitesuunnitelmaa tarkemmin noudattava eikä sisältänyt Virpiniementien suoraa yhteyttä Kellonväylälle. Valtatien itäpuolella asuntoalueiden, kaupallisten palveluiden ja työpaikka-alueiden rajaukset ja kaavamerkinnät poikkesivat vaihtoehdossa A2 jonkin verran käyttösuunnitelmasta. Ohjausryhmä päätyi esittämään vain yhtä kaavaluonnosvaihtoehtoa Virpiniemen tieyhteysvaraus mukaan lukien. Kaavaluonnos pääpiirteittäin: Kaavan laajenemissuunta valtatien itäpuolella osoitetaan kaupallisten palveluiden alueena KM-1, yritystoiminnalle TP, tehokkaaseen pientalovaltaiseen asumiseen APt sekä asumisen reservialueeksi APr es mukaan lukien tarvittavat lähipalvelut PL-1. KM-1 on varattu liikenteeseen tukeutuville kaupallisille palveluille, paljon tilaa vaativalle erikoiskaupalle ym. hyvistä liikenneyhteyksistä riippuvaisille palveluille, ei kuitenkaan päivittäistavarakaupan suuryksikölle. Päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala voi olla enintään 400 k-m² Kehätievaraus esitetään tavoitesuunnitelman mukaisena. Pohjois-eteläsuuntainen pääkokoojakatu on osa Ritaharjuntienä jatkuvaa valtatien rinnakkaistietä, joka tulee toimimaan myös tärkeänä joukkoliikenteen pääväylänä. Rautatielle varataan mahdollisuus kaksoisraiteelle, mutta tälle valtatien ja rautatien välialueelle ei lisätä asuinaluetta melu- ja tärinähaittojen ja liikenneturvallisuusriskien vuoksi. Rauta tien ta so ris teysten korvaaminen alikuluilla sekä melu- ja tärinähaitto jen tor ju mi nen tuskin olisivat mahdollisia tai todennäköisiä ja rauta tien var ressa suojaukset vaikeita toteutettavaksi. Kaavakartalla osoi tettu jen tärinä ja

3 meluhaitta-alueiden rajausten väliin jää vain pieni kais tale, jolla ei olisi meluntorjuntatarvetta. Holstinmäen teollisuusaluetta täydennetään ja laajennetaan toimitilojen ja yritystoiminnan (KTY-1) sekä tavanomaisen teollisuuden (T) aluevarauksilla. Hietalanmäen puolelle osoitetaan mahdollisuus täydentävään asuinrakentamiseen. Holstinmutkan puolella eheytetään nykyistä hajanaista rakennetta. AP-1-alueet ovat maaseutumaisia peltojen tuntumassa, mutta APt-alueet tiiviisti rakennettuja pientalovaltaisia hyvien joukkoliikenneyh teyksien piirissä. Pienialainen työpaikka- ja asuntoalue ATY on Kel lonväylän eteläpuolisella kaistaleella Kopsan alueella nykyistä ole vaa yritystoimintaa turvaavana. Reservialueiden APres ennakoidaan toteutuvan vasta kaavan tavoitevuoden jälkeen, josta johtuen niiden merkintä on nykyisen maankäytön mukainen reunaviivalla ja kirjain tunnuksella osoittaen. Muilla kuin asumiseen kaavoitettavaksi tarkoitetuilla alueilla nykyiset rakennukset ja myönnetyt luvat on merkitty erikseen mm. rautatien ja valtatien välialueella. Palveluille KM-1 varattu laaja n. 20 ha:n alue voi toteutua esim. liikennepalveluasemana, mutta tilaa jää muille lii kentee seen tukeutuville palveluille n. 15 ha, joka kerrosalana on n k-m². Työpaikka-alue TP, n. 38 ha Kellon eritasoliittymän koillispuolella, on osoitettu liikenteellisesti erittäin edullisesti ja tarkoittaa korttelipinta-alana n. 25 ha ja kerrosalana n k-m². Päävihervyöhykkeinä toimivat meren ranta, Herukkaoja ja Kalimenjoki. Asuinalueisiin liittyvät virkistysalueet VL on eroteltu muutoin pääosin luonnonmukaisina hoidettavista virkistysalueista V. Reitistötarpeita on turvattu ratsastus- ja moottorikelkkareiteillä. Yhteyttä merelle ei saatu osoitetuksi moottorikelkoille, koska tila He rukka ojan varressa oli liian ahdas. Erityisalueina osoitetaan sähköasema EN, ampumarata EA ja suojaviheralue EV. Ampumaradan käyttö kivääriammuntaan jatkuu toistaiseksi. Meluvaikutusalue ulottuu Kellonväylän työpaikka-alueelle TP. Kalimenkyläntienvarren entinen kaatopaikka merkittiin mahdollisena terveyshaittana, joka edellyttää selvitystä ja mahdollisesti maaperän puhdistusta. Kulttuurihistoriallisina kohteina merkitään Kellonkartano ja Pohjanmaan rantatie. Rantavyöhyke ja rantamatalikko ovat Natura-aluetta. Arvokkaimpiin luontoarvoihin liittyy toimenpiderajoitus. Kalimenjokisuisto, Kellonkartano ja Taskisen pellot muodostavat arvokkaan maisemakokonaisuuden, joka on myös merkittävä muuttolintujen levähdys- ja ruokailualue. Lisäksi inventoinnissa todetut yksittäiset ns. jälleenrakennuskauden kiinteistöt on merkitty kaavakartalle ja kaavamerkinnällä turvattu niiden säilyminen. Pohjanmaan rantatien merkintä on Holstinmutkassa ja Ratsu-Halosentiellä.

4 Uhanalaisia kasveja esiintyy ja on merkittynä Kalimenjoen suistossa. Uusi korkealuokkainen kevyen liikenteen reittivaraus, Rantareitti, osana Oulu-Virpiniemi yhteyttä, esitetään tulvanuhanalaista aluetta rajaten niin, että se jatkuu Oulun puolelle yli Herukkaojan ja Kiviniemen suuntaan yli Kalimenjoen. Reitin pituus Piimäperäntieltä Vaajatielle on n. 2,3 km. Siirtoviemäri Lahdenojalta Taskilaan pyritään suunnittelemaan tätä Rantareittiä noudatellen. Toinen isompi kävelyn ja pyöräilyn varaus valtatien alikulkuineen Kel lonväylän eteläpuolella tarvitaan kaavassa osoitettuja mittavia asuin- palvelu- ja työpaikkavarauksia varten. Uusi ohjeellinen maantieyhteysvaraus Kellonväylä-Virpiniementie osoitetaan osana Oulun pohjoista kehätieyhteyttä Kuusamontie-Alakyläntie-Kellonväylä, jonka aluevaraussuunnittelu on jäänyt odottamaan Alakyläntien jätekeskuksen osayleiskaavaratkaisua tien linjauksesta. Tämän yhteyden tarve selvitetään tarkemmin seu raa vaksi uuden Oulun yleiskaavoituksella tai maakuntakaavalla, mutta merkinnällä tässä kaavassa halutaan säilyttää mahdollisuus myö hemmälle harkinnalle ja pitää reitti auki muulta rakentamiselta. Yh teystarve on merkitty ohjeellisena vaihtoehtoisin linjauksin myös tä män kaavan ulkopuolella maisemallisesti arvokkaalla peltoalueella aina Kalimenjoelle saakka. Seudun yleiskaavassa ei tätä tieyhteyttä ole, mutta Virpiniemen kehitysnäkymät ja siellä jo olevat toiminnat sekä asemakaavoitettu rakennusoikeus urheilu- ja ulkoilutilavarauk sineen lisäävät huomattavasti liikennemääriä ja saattavat vaikeuttaa Kellon keskustan sisäistä liikennettä. Tälle uudelle väylälle ennakoi daan v liikennemääräksi n ajoneuvoa/vrk. Ajomatka Ou lun ja Vir piniemen suunnista lyhenisi n. 1,5 km. Tieyhteyden vaikutuksina ja riskeinä arvioidaan henkilöautoliikenteen kil pai lu edun kasva minen, joka heikentää joukkoliikenteen edelly tyk siä ja ha jauttaa lii kennettä pois nykyisistä palveluista. Ristiriitoja saattaisi ilmetä myös paikallisen maankäyttöön ja luontoarvojen suhteen. Hyväksytyn palvelutason mukaiset joukkoliikennepalvelut kattavat miltei koko kaava-alueen mukaan lukien uudet asumisen alueet. Haukiputaantie joukkoliikenteen laatukäytävänä ja tuleva valtatien itäpuolinen rinnakkaisväylä toteuttavat kävelymatkaetäisyyden (=< 600 m) lähes kaikille alueille riittävällä vuorotiheydellä. Kaavakartan ja merkintöjen lisäksi tulevaa asemakaavoitusta ja yksittäistä rakentamista ohjataan yleiskaavamääräyksillä. Lähtökohtana on rakentamisen perustuminen asemakaavoitukseen lukuun ottamatta maaseutumaisesti toteutettavia AP-1-alueita. Uudisrakentaminen edellyttää liittymistä yleiseen viemäriverkostoon. Ulkoilu- ym. reitit toteutetaan sopimuksin maanomistajan kanssa tai reittitoimituksella. Kalimenjoen monipuolisen virkistys- ja maisema-alueen kehittämiseksi ja luontoarvojen suojelemiseksi annetaan kasvullisesta suoja-

5 vyöhykkeestä niin metsä-, maatalous- kuin piha-alueilla minimimitoitus ja maisemanhoidon ohjeistus. Muutoinkin suojelumerkintään liitetään toimenpiderajoitus ja maisematyölupavelvoite. Tulvariskikorkeudet annetaan yksiselitteisesti sekä maanpinnalle (+1,80), maisemalliset arvot huomioon ottavalle täytölle (1 m), että rakentamisen minimikorkeudelle (+2,35). Kellon osayleiskaavan 1-vaihe liittää Haukiputaan rajavyöhykkeen Oulun kaupunkirakenteeseen varmistaen liikenteen toimivuuden ja yhteisten verkostojen rakentamisen mahdollisuudet. Kellonväylä-Hols tin mä ki työ paikka- ja yrityskeskittymä ja tiivistyvä asuminen meren ran nan ja Kalimenjoen virkistysmahdollisuuksien myötä avaa uuden mah dolli suuden Oulun pohjoisen suunnan kasvulle. Tällainen kaa valli nen lii tos edistää Haukiputaan alueen hitsautumista osaksi uuden Oulun maankäyttöä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy Kellon osayleiskaavan 1-vaiheen kaavaluonnoksen asetettavaksi nähtäville ja lausuntoja varten. Mirja Vehkaperä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (läheinen kiinteistönomistaja alu eella). Kunnanhallitus päätti, että kaavoituspäällikkö ja kunnankamreeri ovat läsnä tämän asian kä sittelyn ajan. Jorma Leskelä esitti, että kaavaluonnos pa laute taan vielä ohjausryhmän käsit te lyyn en nen nähtä ville asettamista. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: maankäyttö

KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE

KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE LUONNOSVAIHEEN SELOSTUS 16.5.2011 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 www.airix.fi HAUKIPUTAAN KUNTA Maankäyttö Vireilletulosta

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORIN KAUPUNKI Noormarkun-Toukarin osayleiskaava Oikeusvaikutteinen Tavoitevuosi 2025 Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0160P11420 Kaavaselostus 1 (46)

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (23) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

HAUKIPUDAS. Kirkonkylän osayleiskaava 2020 Selostus. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 kristiina.strommer@airix.fi.

HAUKIPUDAS. Kirkonkylän osayleiskaava 2020 Selostus. Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 kristiina.strommer@airix.fi. HAUKIPUDAS Kirkonkylän osayleiskaava 2020 Selostus Sepänkatu 9 A 7, 90100 OULU puh. 08-883030 kristiina.strommer@airix.fi Haukiputaan kunta Hyväksytty kunnanhallituksessa..200_. Hyväksytty kunnanvaltuustossa..200_.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 52 4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1. MENETTELY Osayleiskaavan ympäristövaikutuksia on arvioitu viranomaisneuvotteluissa, maankäyttö- ja johtoryhmässä, työneuvotteluissa

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa

LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE. ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUA HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA NOVAPARKIN ALUE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS Asemakaavan selostus koskee 3.4.2007 päivättyä asemakaavakarttaa LAPUAN KAUPUNKI Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh. 08-8830 30

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Kristiina Strömmer 21.10.2011

Kristiina Strömmer 21.10.2011 VASTINEET 1 (11) 21.10.2011 HAUKIPUTAAN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Haapakangas III kauppapaikka KAAVOITTAJAN VASTINEET, LUONNOSVAIHE Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 19.8.-2.9.2011 välisen

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos

SÄKYLÄ. Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos SÄKYLÄ Säkylän liikealueen asemakaava ja asemakaavan muutos Turussa 17.12. 2010, tark. 29.12. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot