1(7) Haukiputaan kunta. Virpiniemi. Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(7) 7.5.2010. Haukiputaan kunta. Virpiniemi. Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 1(7) Haukiputaan kunta Virpiniemi Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nähtävillä XX.XX. XX.XX.2010

2 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 2. Kaavoitettava alue Asemakaavan laatimisen kohteena oleva eläinurheilukeskuksen alue sijaitsee Virpiniemen tien pohjoispuolella ja uuden Kirkonkylälle rakennettavan tieyhteyden, Kellonlahdentien itäpuolella. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt eläinurheilualueen käyttösuunnitelman. Suunnittelualue, pinta-alaltaan noin 115 ha, rajoittuu etelässä Virpiniemen Kellonlahden loma-asuntoalueen asemakaavaan ja lännessä Kellonlahdentiehen. Pohjois- ja itäsuunnat ovat seudun yleiskaavan mukaisia maa- ja metsätalousalueita. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti opaskartalla 3. Asemakaavoituksen tarkoitus

3 3(7) Eläinurheilualueen asemakaavalla on tarkoitus osoittaa alueelle uusia eläinharrastusta, -urheilua ja elinkeinoja palvelevia tontteja, ravirata, koirien koulutuskenttiä ym. eläinurheilun tarpeita palvelevia reittejä ja alueita sekä tieyhteydet. Laadittu kunnanvaltuuston hyväksymä käyttösuunnitelma on ohjeellinen kaavoitusta ohjaava lähtökohta. 4. Suunnittelun lähtökohdat 4.1 Maakuntakaava Alueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jossa suunnittelualue on osoitettu virkistysalueeksi (V). Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä retkeily-, ulkoilu-, urheilu- ja virkistysalueita. Lisäksi alue kuuluu matkailun vetovoimaalueeseen/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueeseen (mv- 4). maakuntakaavasta Kuva 2: Ote Pohjois-Pohjanmaan 4.2 Yleiskaava Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Oulun seudun yleiskaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Yleiskaavassa alueelle on osoitettu kohdemerkintänä seudullisen eläinurheilukeskuksen sijainti. Muilta osin alue on osoitettu länsilaidaltaan virkistysalueeksi (V) ja itäosaltaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Kuva 3: Ote seudun yleiskaavasta

4 4(7) Alueelle on laadittu myös kunnanvaltuuston hyväksymä Virpiniemen osayleiskaava, jossa alue on kokonaisuudessaan osoitettu eläinurheilualuee- na (EU) toteutettavaksi erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Eläinurheilualueen sisällä on erotettu ohjeelliset alueet koirakoulutukselle (eu-1), raviradalle (rr) sekä ohjeellinen eläinpuistoalue (eu-2). Osayleiskaavassa on myös pohjavesialuerajaus (pv-3) muu pohjavesialue. Myös rakennettava Kellonlahdentie on osoitettu osayleiskaa- vassa. Osayleiskaava on oikeusvaikutukseton. Kuva 4. Ote Virpiniemen oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta 4.3 Asemakaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, mutta se rajoittuu Virpiniemen voimassa oleviin asemakaavoihin. Lännessä alue rajoittuu asemakaavassa osoitettuun Kellonlahdentiehen ja lounaisosaltaan Kellonlahden loma-asutusalueen asemakaavaan. Kuva 5. Ote voimassaolevasta asemakaavasta. Suunnittelualueen rajaus sinisellä.

5 5(7) 4.4 Käyttösuunnitelma Kunnanvaltuuston hyväksymä käyttösuunnitelma on laadittu ohjeeksi alueen toimintoja järjestettäessä ja asemakaavaa laajennettaessa. Käyttösuunnitelmassa on osoitettu alueen tieverkko, alueen liittyminen ympäröiviin alueisiin, toimintojen sijoittuminen, toiminnan laajenemisen alueet sekä alueen reitistöt. Nyt laadittavalla asemakaavalla on tarkoitus tulkita ja ajantasaistaa laadittua käyttösuunnitelmaa eläinurheilutoimintojen suunnitelmalliseksi ohjaamiseksi. Kuva 6: Eläinurheilualueen käyttösuunnitelma 5. Suunnittelun eteneminen ja siihen vaikuttaminen SUUNNITTELUN TYÖVAIHE: 1. Tiedon kerääminen ja analysointi Suunnittelun alkuvaiheessa kerätään suunnittelu- ja vaikutusaluetta koskevaa tietoa ja analysoidaan sen avulla alueen ominaisuuksia. Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tarvittaessa tehdään täydentäviä erillisselvityksiä. OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS: Kaavan vireilletulosta ilmoitetaan ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla ja pääkirjastossa, paikallislehti Rantapohjassa ja kunnan nettisivuilla. 2. Kaavaluonnos Kerätyn ja analysoidun tiedon pohjalta laaditaan kaavaluonnos, jossa esitetään pääpiirteittäin suunnittelualueen tieverkko, kevyen liikenteen väylät sekä korttelialueet ja niiden käyttötarkoitus. Arvioidaan kaavaratkaisun vaikutukset. Luonnoksesta pyydetään viranomaislausunnot ja pidetään yhteyttä hallintokuntiin. Asemakaavaluonnos on nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti 14 päivää, jolloin kaikilla osallisilla on mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun kaavaa valmisteltaessa. Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta suullisen tai kirjallisen mielipiteensä. Nähtävillä olosta tiedotetaan Rantapohjassa. Kuulutus ja kaavaluonnos ovat nähtävillä kunnan virastossa ja pääkirjastossa sekä kunnan nettisivuilla.

6 6(7) 3. Kaavaehdotus Kaavaluonnosta tarkistetaan viranomaisilta, osallisilta ja kunnan jäseniltä saadun palautteen perusteella ja tehdään lopullinen kaavaehdotus. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavaehdotus selostuksineen asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi MRA 27 :n mukaisesti, jolloin kaikilla kunnan asukkailla ja osallisilla on oikeus tehdä siitä kirjallinen muistutus. Nähtävilläolosta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, sanomalehti Kalevassa ja paikallislehti Rantapohjassa sekä kunnan nettisivuilla. Kaavaehdotus on nähtävillä kunnanvirastossa, pääkirjastossa ja kunnan nettisivuilla. Jos kaavaehdotusta muutetaan muistutusten tai lausuntojen johdosta oleellisesti, se käsitellään uudestaan kunnanhallituksessa ja asetetaan uudestaan nähtäville. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 6. Arvioitavat vaikutukset Kaavamuutoksen vaikutukset selvitetään ja arvioidaan MRL:n mukaisesti. Kaavoituksen aikana arvioidaan ainakin seuraavat vaikutukset: Ympäristövaikutukset Sosiaaliset vaikutukset: Liikenteelliset vaikutukset: Taloudelliset vaikutukset: Alue- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset Vaikutukset Virpiniemen toimintoihin, palveluihin ja eläinurheilun kehittämiseen 7. Osalliset Osallisia ovat MRL 62 :n mukaan suunnittelualueella ja vaikutusalueella olevat maanomistajat ja - haltijat, asukkaat sekä muut, joiden oloihin asemakaavan muutos saattaa vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelu koskee. Osallisia ovat mm. seuraavat tahot: Maanomistajat ja asukkaat Alueen vuokratonttien haltijat Viranomaiset: Haukiputaan kunta (hallintokunnat) kunnanhallitus lautakunnat Haukiputaan Vesi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus; Ympäristö- ja luonnonvarat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus; Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois-Pohjanmaan liitto Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitos Pohjois-Pohjanmaan museo Museovirasto Alueen yritykset, yhteisöt ja yhdistykset: Haukiputaan Sähköosuuskunta Oy Dna Palvelut/Pohjois-Suomi Oy Oulun Energia Oy Haukipudas-seura ry Haukiputaan latu ry Haukiputaan luonnonsuojeluyhdistys ry

7 7(7) Alueella toimivat yritykset ja yhteisöt Virpiniemen liikuntaopisto 8. Arvioitu aikataulu Kunnanhallituksen päätös kaavoituksen käynnistämisestä 6/2010 Kaavan vireilletulosta ilmoittaminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 6/2010 Kaavaluonnoksen laatiminen (yhteydenpito viranomaisiin ja yhdyskuntatekniikan yhteistyötahoihin) 8-9/2010 Luonnoksen nähtävilläolo, mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun 10/2010 Yhteydenpito viranomaisiin (lausuntopyynnöt) 11-12/2010 Luonnoksen kehittäminen kaava-ehdotukseksi 1-2/2011 Kaavaehdotuksen asettaminen virallisesti nähtäville 3/ Palaute Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavissa kunnan kaavoitusyksiköstä, minkä lisäksi se on nähtävillä kunnan nettisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa ja täydentää suunnittelutyön aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n mukaan osallisella on lisäksi mahdollisuus esittää ELY - keskukselle neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kuin lopullinen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Suunnittelun etenemistä voi seurata kunnan kotisivuilta osoitteesta: Yhteystiedot: Haukiputaan kunta Maankäyttö PL 14, Haukipudas Markku Uusimaa Janne Vierelä kaavoituspäällikkö kaavasuunnittelija p p Arkkitehtiasema Oy, Asemakatu 18, Oulu Timo Takala Arkkitehti SAFA p ,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOKKOLAN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA

GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA GRANHOLMSBACKENIN I VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.6.2011 2/13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) HAAPAVESI Jäähallin alue ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo 19.12.2013 suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 10.12.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot