Toimintasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Cheerleadingliitto

2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Yleistä Organisaatio Vakaa talous ja varainhankinta Näkyvyyden lisääminen ja mediat Määrällinen kasvu 5 3 Koulutustoiminta Lajitaitokoulutus Valmentajakoulutus Tuomarikoulutus Muut koulutukset 8 4 Kilpailutoiminta 9 5 Kansainvälinen toiminta 10 6 Yhteinen toiminta Markkinointi ja viestintä Hallinto ja talous Edunvalvonta ja yhteistyö 11 Liite: Tapahtumakalenteri

3 1 Johdanto Suomen Cheerleadingliiton toiminta vuonna 2013 pohjautuu aikaisempien vuosien aikana tehtyyn kehitystyöhön, jossa toiminta painottuu toiminnan pitkäjänteiseen suunnitelmallisuuteen ja käytännön toteutuksen parantamiseen. Liiton tarjoamien toimintojen ja tapahtumien tarkoituksena on parantaa ja kehittää liiton jäsenseurojen toimintaedellytyksiä. Suomen Cheerleadingliiton strategia vuoteen 2018 saakka on valmisteltu loppuun vuoden 2012 aikana ja toteutus käynnistyy vaiheittain alkaen vuodesta Strategiaan on kirjattu tulevaisuuden tavoitteet lajin ja lajiliiton eri toimintojen osa-alueiden kehittämiselle, liiton jäsenmäärän kasvulle, jäsenistön tukitoiminnoille jäsenseurojen koon ja tarpeiden mukaan, liittojohtoiselle huippu-urheilun kehittämiselle, urheilijan polun luomiselle, lajin harrasteliikunnan mahdollisuuksien monipuolistamiselle sekä koulutuksien edelleen kehittämiselle. Cheerleadingin visio 2018 on: Cheerleading on kiinnostava ja menestyvä urheilu- ja liikuntamuoto. Liitto toimii näkyvänä vaikuttajana kotimaassa ja kansainvälisesti. Strategian kolme päävalintaa ovat: Seuratoiminnan kehittäminen Jäsenseuroja tuetaan monipuolisesti tarjoamalla työkaluja toiminnan vahvistamiseen, kasvattamiseen ja laadulliseen parantamiseen. Liitto vie lajia aktiivisesti uusille paikkakunnille. Kohti liittojohtoista huippu-urheilua Rakenteelliset ja järjestelmälliset puitteet luodaan takaamaan huippu-urheilun laadullista kehittymistä yhdeksi maailman johtavista cheerleading -maista. Urheilijapolun kuvaaminen. Harrasteliikunta kaiken perustana Tunnistetaan harrasteliikunnan tärkeys lajin kehityksen perustana ja luodaan lisää toimintamalleja jäsenseurojen harrastepohjan laajentamiseen. Seuratoiminnan kehittäminen jakautuu strategiassa kahteen eri osa-alueeseen: Uusien jäsenseurojen rekrytointiin ja olemassa olevien jäsenseurojen tukemiseen. Vuonna 2013 kehitystyö aloitetaan olemassa olevien jäsenseurojen tukitarpeiden kartoittamisella. Jäsenseuroille lähetettävällä kyselyllä kartoitetaan tukitoimet, joita SCL voi tarjota jäsenseuroilleen profiloidusti seurojen koon mukaan. Seuroille pyritään tarjoamaan tukipalveluita muun muassa neuvomalla ja ohjaamalla seuraedustajia toimintasuunnitelman ja/tai pitkäntähtäimen strategian laadinnassa, talous- ja varainhankinnan kysymyksissä, seuratoiminnan johtamisessa, viestinnässä tai markkinoinnin kysymyksissä. Vuoden 2013 aikana aloitetaan myös Cheerleadingseuran kehityspolku -manuaalin valmistelutyöt: Manuaalista jäsenseurat saavat tietoa kuinka seuratoimintaa kasvatetaan pienestä suureksi, mitä pitää olla kunnossa ja missä järjestyksessä seuran kehittämistä tehdään. Seuratoiminnan kehitystyön puitteissa kartoitetaan myös ne cheerleading-toimintaa harjoittavat seurat tai muut tahot, jotka eivät toistaiseksi ole SCL:n jäseniä. Vuonna 2013 luodaan myös nk. Starttipaketti uusille jäsenille ja cheerleading-toimintaa aloittaville seuroille. Starttipaketti sisältää tietoa ja neuvoja, minkälaisia asioita ja tehtäviä tarvitaan seuratoiminnan käynnistämiseen, mallidokumentteja ja toimintaohjeita seuran toimintaan ja cheerleadingin harjoittamiseen turvallisesti. Strategian toisen päävalinnan mukaisesti SCL tähtää kohti liittojohtoista huippu-urheilua. Tähän liittyy vuonna 2013 tanssimaajoukkueen toiminta kun ensimmäinen, vuonna 2012 koottu tanssimaajoukkue kilpailee huhtikuussa MM-kilpailuissa ja projekti päättyy toukokuussa Tämän projektin kautta saatua tietoa hyödynnetään seuraavaan tanssimaajoukkueprojektiin, joka käynnistetään urheilijavalinnoilla kesällä

4 Huippu-urheilun laadullista kehittymistä tavoitellaan myös strategiaan kirjatuilla maajoukkuerinkileirityksillä, joiden valmistelu aloitetaan vuoden 2013 aikana ja ensimmäiset rinkien leiritykset toteutetaan vuonna Maajoukkueringit on suunnattu vuosittain suomalaisille seurajoukkueille, jotka kilpailevat Suomen mestaruus -tason kärjessä. Rinkitoiminta aloitetaan ensimmäisessä vaiheessa tyttöjen ja naisten cheer-sarjoista ja maajoukkuerinkiin voivat hakea mukaan SMkilpailujen perusteella sijoille sijoittuneet joukkueet. Sijoilta voi hakea mukaan varasijalle ja päästä rinkiin, mikäli joku edelle sijoittuneista joukkueista ei ota paikkaansa vastaan. Rinkiin valituille seurajoukkueille järjestetään kaksi osittain omakustanteista leiriä vuodessa, joissa joukkueille ja valmentajille on tarjolla opetusta ja valmennusta kolmessa huippu-urheilun kannalta oleellisessa pääkohdassa: Oikeaoppinen fysiikkavalmennus, psyykkinen valmennus ja edistyneet lajitaidot. Liitto tuo nämä elementit leirille ja niitä toteuttavat kotimaiset ja ulkomaiset lajin ja eri osa-alueiden huippuvalmentajat - Tavoitteenaan nostaa suomalaisen cheerleadingin tasoa kohti maailman huippua. Kolmantena päävalintana SCL:n strategiassa tunnistetaan harrasteliikunnan tärkeys lajin kehityksen perustana ja luodaan lisää toimintamalleja jäsenseurojen harrastepohjan laajentamiseen. Tämä työ käynnistetään vuonna 2013 harjoitustunti-konseptien suunnittelulla, jossa tarkoituksena on luoda valmiita harjoitusmalleja ja -kokonaisuuksia eri-ikäisten harrasteryhmien vetämiseen. Konseptituntien avulla pyritään tarjoamaan jäsenseuroille lisätyökaluja esimerkiksi pienten lasten ryhmien perustamiseen ja aikuisten harrasteliikunnan käynnistämiseen seuroissa. Strategian seuraavassa vaiheessa kartoitetaan ja kehitetään koulutusta harrastevalmennukseen suuntautuneille valmentajille, tavoitteena laadukas ohjaus ja valmennus, joka ei painotu kilpailuihin tähtäävään harjoitteluun. Tällöin toiminnassa vallitsevat erilaiset painopistealueet ja ajattelumallit valmentamisessa. Tulevaisuudessa liitto järjestää myös täsmäkoulutuksia ja lyhytkursseja, joiden opetussisältö ei ole kilpailemiseen tähtäävää. Vuoden 2013 painopistealueet ovat seuraavat: 1. Seuratoiminnan kehittäminen kartoittamalla jäsenseurojen tukitarpeita ja kanavoimalla tukipalveluja profiloidusti seuroille koon ja tarpeiden mukaan 2. Uusien jäsenseurojen rekrytointi ja uusien seurojen Starttipaketti-manuaalin luominen 3. Lajin liittojohtoisen huippu-urheilun edelleen kehittäminen tanssimaajoukkuetoiminnan jatkamisella ja maajoukkuerinkien toiminnan valmistelutöillä 4. Harrastetoiminnan kehityksen tukeminen suunnittelemalla harrasteliikuntatuntien konsepteja eriikäisille harrasteryhmille jäsenseurojen toiminnan tueksi 2 Yleistä Suomen Cheerleadingliiton toiminta on jakautuu uuden strategian mukaisesti viiteen osaalueeseen: Lajitoiminta, koulutus, kilpailut, seuratoiminta ja hallinto. Toiminnan suunnittelu, talouden arviointi ja toiminnan toteuttaminen tapahtuu näissä viidessä toiminnanalassa. 2.1 Organisaatio Suomen Cheerleadingliiton toimintaa johtaa liittohallitus. Liittohallituksen alaisuudessa toimii vuonna 2013 tuomarivaliokunta, kilpailuvaliokunta ja kilpailusääntövaliokunta, joissa toimii noin 20 luottamustoimista henkilöä. Vuonna 2013 Suomen Cheerleadingliitossa työskentelee päätoimisesti kolme toimihenkilöä. Vuoden 2012 lopussa palkattu toiminnanjohtaja vastaa liiton operatiivisesta johdosta, taloudesta ja kokonaistoiminnasta vuositasolla. Koulutussuunnittelija tehostaa ja kehittää liiton ohjaaja- sekä valmentajakoulutusten ja lajitaitoleirien toimintaa, lajikouluttajien jatkokoulutusta sekä niiden laatua ja määrää. Järjestösihteeri vastaa vuosittain kasvavien kilpailutapahtumien järjestelyistä ja 4

5 operatiivisesta puolesta. Järjestösihteerin tehtäviin kuuluvat myös liiton toimistorutiinit ja erikseen osoitetut järjestötoiminnan toimet. Valiokuntien ja toimihenkilöiden avulla nostetaan ja monipuolistetaan SCL:n jäsenilleen tarjoamien palveluiden ja tapahtumien tasoa sekä luodaan uusia monipuolisia harraste- ja kilpailumahdollisuuksia jäsenille. Toiminnanjohtajan palkkauksen myötä liitto pystyy tarjoamaan entistä laajempaa palvelukonseptia jäsenjärjestöilleen. Toiminnanjohtajan työnkuvaan kuuluu muun muassa jäsenseurojen toiminnan tukeminen ja seurakehittäminen jäsenseurojen koon ja tarpeiden mukaan. Lisäksi uuden työntekijän avulla resurssit lajin levittämiseen Suomessa lisääntyvät. 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta Vuoden 2012 toiminnallisesta tuloksesta on tulossa positiivinen. Toiminnasta saaduilla varoilla rahoitetaan toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian mukaan toiminnanjohtajan myötä resursseja kanavoidaan seurakentän ja jäsenistön tarpeiden kartoitukseen ja seurapalvelujen lisäämiseen ja laadulliseen kehittämiseen. 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat Näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä lisätään tehokkaamman markkinoinnin sekä tiedottamisen avulla. Pääpaino huippukilpaurheilun tiedottamisen lisäksi on lajiliiton ja lajin imagon vahvistamisessa kasvavana, yhä suurempia massoja liikuttavana urheilumuotona. 2.4 Määrällinen kasvu Jäsenseurojen ja niissä harrastavien lasten, nuorten ja aikuisten määrät ovat kasvaneet edelleen. Tavoitteena on pitää kasvuvauhtia yllä ja kannustaa edelleen jäseniksi niitä seuroja, joissa on cheerleading-toimintaa ja jotka eivät ole vielä liittyneet SCL:on jäseniksi. Edelleen SCL kartoittaa ja pyrkii tukemaan toiminnan käynnistämistä myös niillä paikkakunnilla, joilla lajin harrastemahdollisuutta ei toistaiseksi ole, tarjoamalla työkaluja koululiikunnan valinnaiseen liikuntatuntiin ja tukemalla aktiivisesti uusia käynnistymässä olevia seuroja. Liiton tavoitteena on myös aktivoida niitä jäsenseuroja, jotka eivät vielä aktiivisesti hyödynnä liiton koulutus- ja muita palveluita oman toimintansa kehittämiseksi. Kilpa- ja huippu-urheilun lisäksi tuetaan myös sellaisia jäsenseuroja, joiden toiminta on harrastuspainotteista, monipuolistamalla liiton tarjoamia palveluita harrasteliikunnan kehittämiseksi niin harrastekilpailujen tarjonnan lisäämisellä kuin koulutuksen kehittämiselläkin. Nykyistä yhteistyötä SCL:n ja koulujen välillä pyritään edelleen kehittämään, tavoitteena tuoda cheerleading vaihtoehtona osaksi valinnaista koululiikuntaa. Suuren suosion saavuttanutta ja kouluille maksutonta, vuonna 2011 valmistunutta liikunnanopettajille suunnattua opettajan opasta ja opetusvideota markkinoidaan edelleen kouluille ja näin pyritään tarjoamaan yhä useammalle mahdollisuus lajin kokeiluun ja tutustumiseen perusopetuksen yhteydessä koululiikuntatunnilla. 5

6 3 Koulutustoiminta Suomen Cheerleadingliiton koulutustoimintaan kuuluvat lajitaito-, valmentaja- ja tuomarikoulutukset. Syksylle painottuvan kilpailukalenterin myötä koulutukset ja leirit painottuvat vuonna 2013 kevääseen. Koulutustoimintaa ohjaa vakinainen työntekijä, koulutussuunnittelija, yhdessä hallituksen kanssa. 3.1 Lajitaitokoulutus Suomen Cheerleadingliiton lajitaitokoulutuksien tavoitteena on opettaa lajin harrastajille perustaitoja, turvallisuutta sekä kehittää harrastajien ja urheilijoiden fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. Lajitaitokoulutusta lapsille ja nuorille pyritään toteuttamaan vuonna 2013 SCL:n perinteisellä cheerkesäleirillä, junioreiden stunttileirillä, mini- ja mikropäivillä, tanssileireillä, akrobatialeireillä sekä junioreiden SM-karsintakilpailuun valmistavalla joukkueleirillä. Cheertanssijoille tarjotaan vuonna 2013 erillinen tanssin kesäleiri. Lisäksi lajitaitokoulutusta toteutetaan seuroille järjestetyillä koulutuksilla ja valmennusavun antamisella seuroille. Suosittuja lasten Minipäivä-tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea, yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. Minipäivät järjestettäväkseen saanut jäsenseura vastaa käytännön järjestelyistä: Minipäivät on hyvä tilaisuus seuroille harjoitella tapahtuman järjestämistä ja ne antavat myös valmentajille mahdollisuuden hankkia valmennuskokemusta isommista ryhmistä ja muiden joukkueiden harrastajien valmentamisesta. Minipäivien tavoitteena on myös antaa nuorille harrastajille mahdollisuus solmia ystävyyssuhteita muiden seurojen harrastajiin ja näin vahvistaa lajiimme mehenkeä. Minipäivä-tapahtuma tähtää matalan osallistumiskynnyksen toimintaan, jolloin puuhapäivä on jäsenseurojen lapsille osallistumismaksuiltaan edullinen ja matkakuluiltaan huokea, sillä Minipäiville matkustavalla ulkopaikkakuntalaisella joukkueella on mahdollisuus hakea matkakuluihin osittaista korvausta liitosta. Lasten ja nuorten lajitaitokoulutuksen tavoitteet vuonna 2013: 1. Osallistujamäärien kasvattaminen edelleen leiritoiminnassa 30 % 2. Lajitaitokoulutuksien toteuttaminen kohdistetuilla seuravierailuilla ja uusien seurojen aktivointi mukaan liiton koulutustoimintaan Aikuisten kilpa- ja huippu-urheilijoiden lajitaitoja kehitetään vuonna 2013 järjestämällä cheerin stunttileiri, SM-karsintakilpailuihin valmistava leiri sekä huippu-urheilijoille ja harrastelijoille suunnattu yhteinen akrobatialeiri. Cheertanssin kilpa- ja harrastetason urheilijoille järjestetään vuonna 2013 tanssin alueellinen leiri sekä SM-karsintakilpailuleiri. Lisäksi uusille ja pienille jäsenseuroille tarjotaan kohdistetusti mahdollisuus maksuttomaan koulutussuunnittelijan tai toiminnanjohtajan vierailuun. Vierailun tavoite on antaa uusille tai vasta vähän cheerleading-toimintaa järjestäneille seuroille neuvoja ja lisäkoulutusta toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, kunkin seuran tarpeiden mukaan. Vierailun sisältö voi olla seuraorganisaation ja hallinnon kehittämiseen keskittyvää, tai koulutussuunnittelijan vetämänä ohjaajakoulutusta tai lajitaitojen läpikäymistä harrastajien kanssa. SCL:n tavoitteena on käyttää maailmanliitto International Cheerleading Unionin (ICU) ohjaajia tai muita ulkomaisia huippuvalmentajia kouluttajina kilpa- ja huippu-urheilijoille suunnatuilla cheer- ja tanssileireillä, lisäksi leiri- ja koulutustoiminnassa käytetään suomalaisia cheerleadingin huippuosaajia. Aikuisten kilpa- ja huippu-urheilun lajitaitoleirien tavoitteet vuonna 2013: 1. Aikuisten leiritoiminnan laadun ja määrän parantaminen 2. Osallistujamäärien kasvattaminen leiritoiminnassa 40 % 6

7 3.2 Valmentajakoulutus Cheer-valmentajien koulutusjärjestelmää jatketaan neliportaisena: SCL Ohjaaja perustason koulutus SCL Valmentaja jatkokoulutus I SCL Valmentaja SM-taso jatkokoulutus II Workshopit ja Ideapäivät, täydennyskoulutusta ja virikkeitä valmennustyöhön Cheerleadingin perustason koulutus jatkaa vuonna 2012 tehdyillä laajennuksilla suurempana kokonaisuutena, jotta se antaa jatkossa laajemmat perustiedot ja taidot lajin ohjaamiseen. Aloitteleva ohjaaja saa perusvalmiudet lajin ohjaamiseen ja SCL Ohjaaja statuksen käytyään kolme päiväkurssia: Ohjauksen perusteet I, Akrobatiatekniikka I ja Stunttitekniikka I. Nämä muodostavat ohjaajakoulutuksen perustason. Akrobatiatekniikka I ja Stunttitekniikka I käyvät läpi eri osa-alueiden tekniikkaa ja opettamista. Ohjauksen perusteet I kurssi sisältää pedagogiikkaa, koreografian suunnittelun perusteita sekä huudon, tanssin ja hyppyjen perusopetukseen liittyvät koulutuksen osat. Tanssivalmentajien perustaso on kaksivaiheinen ja sisältää kaksi päiväkurssia: Ohjauksen perusteet I ja Tanssitekniikka I, jossa käydään läpi cheertanssin perustekniikat ja niiden opettaminen. SCL Ohjaaja -koulutuksen moduulikursseja järjestetään hajautetusti ympäri Suomea siten, että osallistumisen kynnys on mahdollisimman pieni ja kaikki aloittelevat ohjaajat saadaan aktivoitua peruskursseille. Yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa valmentajakoulutuksen tasolla I jatketaan edelleen vuonna Vuonna 2013 järjestetään cheer-valmentajien valmentajakoulutuksen taso I kerran kokonaisuudessaan. Lisäksi järjestetään tanssivalmentajien valmentajakoulutuksen taso I, jonka yleiset luennot ovat yhdessä cheer-valmentajien kanssa ja käytännön harjoitteet eriytettynä cheertanssin ohjaajille. Valmentajakoulutuksen tason I käynyt ohjaaja saa SCL Valmentaja statuksen suoritettuaan lähijaksot sekä itsenäiset oppimistehtävät. Vuonna 2013 tarjotaan Valmentajakoulutuksen taso I:n käyneille cheer-valmentajille ensimmäistä kertaa jatkokoulutuskokonaisuus, jonka suorittamalla valmentaja saa SCL Valmentaja SM-taso statuksen. Kokonaisuus sisältää kolme erillistä moduulia: Akrobatiatekniikka II ja Stunttitekniikka II moduulit, sekä vuonna 2013 lanseerattavan viimeisen osamoduulin, joka käsittää psyykkisen valmennuksen, ravintovalmennuksen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen luentokokonaisuudet. Kolmas moduuli suoritetaan yhden viikonlopun lähijakson aikana Vierumäellä ja se toteutetaan yhdessä Suomen Urheiluopiston kouluttajien ja SCL:n lajikouluttajien kanssa. Kokeneemmille ja pitkään valmentaneille valmentajille tarjotaan koulutus- ja keskustelumahdollisuus vuonna 2013 Workshop-päivillä, jotka järjestetään nyt viidettä kertaa. Vuosittain kerättävän palautteen ja valmentajien toiveiden mukaisesti koulutuksen luennot suunnitellaan valmentajien tarpeita vastaaviksi. Myös tanssin valmentajille järjestetään vuosittainen Workshoppäivä, jolloin on mahdollisuus tutustua muihin suomalaisiin tanssivalmentajiin sekä lisätä omaa valmennusosaamistaan eri luennoitsijoiden tunneilla. Viime vuonna aloitettua ja suuren suosion saanutta Ideapäivä lasten valmentajille kurssia, jossa käydään läpi erityispiirteitä lasten valmentamisesta ja taitojen opettamisesta, jatketaan myös vuonna Aiheina muun muassa 6-12-vuotiaiden oppiminen ja fyysiset ominaisuudet, kuinka harjoittaa cheerleadingin liikkeitä lapsilla turvallisesti ja monipuolisesti sekä ideoita innostavaan lasten ohjaamiseen. 7

8 Tuomarivaliokunta on mukana järjestämässä kilpajoukkueiden valmentajille suunnattua Tuomaroinnin workshop -vinkkikoulutusta, jonka tarkoituksena on antaa ohjeita hyvän kilpailuesityksen laatimisesta tuomarien näkökulmasta sekä auttaa valmentajia ymmärtämään paremmin arvostelukaavakkeita ja tuomariarvostelua. Nuoren Suomen Kasva Urheilijaksi materiaalia sisällytetään Suomen Cheerleadingliiton koulutustarjontaan workshopeissa ja ideapäivillä, joissa materiaalin testausmahdollisuuksia ja liikuntamääräsuosituksia esitellään valmentajille. Valmentajiston tutustuttaminen Kasva Urheilijaksi -materiaaleihin on osa alustavaa työtä strategiassa vuosille sijoittuvaa Urheilijan polku cheerleadingissä projektia varten. Valmentajakoulutuksen tavoitteet vuodelle 2013: 1. Kehittää ja laajentaa cheerleadingin koulutustarjontaa edelleen 2. Kehittää cheertanssivalmentajien koulutustarjontaa ja saada yhä useampi valmentaja mukaan koulutuksiin 3. Tiedottaa liikunnan aluejärjestöjen kurssitarjonnasta ja kansainvälisistä valmentajakoulutuksista 3.3 Tuomarikoulutus Tuomarikoulutuksissa keskitytään vuonna 2013 tuomareiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi pyritään kehittämään cheerleading tuomarointia laajemmassa mittakaavassa; laajentamalla tuomariyhteistyötä lajin ulkopuolelle. Koulutusta tarjotaan sekä viimeksi valmistuneille tuomareille että jo pidempään toiminnassa mukana olleille. Vuosina koulutettujen ja valmistuneiden tuomarien sekä kokeneiden tuomareiden toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen täydentävillä koulutuksilla, muun muassa tuomariklinikoilla. Vuoden 2013 aikana järjestetään kaksi tuomariklinikkaa, joista toinen keskittyy teknisten tuomareiden kouluttamiseen ja toinen yhteistyössä Sääntövaliokunnan kanssa, jossa perehdytään syvällisemmin kauden aikana tehtyihin sääntötulkintoihin. Tuomaroinnin peruskurssia uudistetaan ja laajennnetaan, näin ollen tuomaroinnin peruskurssi järjestetään seuraavan kerran vasta vuonna Tällä varmistetaan jo koulutetuille tuomareille mahdollisuus tuomaroida riittävä määrä kilpailuja, jotta he pystyvät ylläpitämään taitotasonsa. Lisäksi pyritään laajentamaan tuomareiden kehittymistä järjestämällä yhteinen workshop taito- ja muodostelmaluistelu tuomareiden kanssa. Kansainvälistä koulutusta tarjotaan kokeneimmille tuomareille maailmanliitto International Cheer Unionin vetämillä tuomariklinikoilla. Lisäksi pyritään järjestämään International Cheer Unionin tarjoama tuomarikurssi Suomessa. Virallisten koulutusten lisäksi tuomareille tarjotaan videoworkshopeja ja keskustelutilaisuuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Tuomarikoulutuksen tavoitteet vuodelle 2013: 1. Täydennyskoulutuksen järjestäminen tuomareille 2. Laajentaa tuomariyhteistyötä lajin ulkopuolelle 3. Valmentajille tarkoitetut vinkkikoulutukset (workshop) 3.4 Muut koulutukset Liiton tavoitteena on tarjota tukea jäsenseuroille myös seuraorganisaation kehittämiseen, tuoda seurajohtajille lisää tietoa lajin ajankohtaisista asioista sekä lisätä valmentajien ja joukkueenjohtajien antidoping-tietoutta. Vuonna 2013 järjestetään yhteistyössä SLU:n aluejärjestöjen kouluttajien kanssa kaksi kurssia seuratoiminnan ja seurajohtamisen parissa toimiville. Kevään seuratoimijoiden koulutuksen aiheita ovat vapaaehtoisten hankkiminen seuran toimintaan ja cheerleadingin tulevaisuus, jossa keskustellaan SCL:n edustajien johdolla lajin kotimaisesta ja kansainvälisestä kentästä sekä lajin tulevaisuudennäkymistä. Syksyn seuratoimijoiden koulutuksessa käsitellään yhdistyslakia ja seuratoiminnan sääntöjä ja vastuita. 8

9 Valmentajille, joukkueenjohtajille ja seurajohdolle suunnattu antidoping-koulutus järjestetään vuonna 2013 kuudetta kertaa, yhdessä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Tavoitteena on lisätä adt-tietoutta seuroissa ja valmennuksessa ja tiedottaa muuttuneista testauskäytännöistä sekä kielletyistä aineista kattavasti. Tarkoituksena on antaa seuroille riittävät voimavarat huolehtia harrastajien terveestä harrastamisesta sekä vastata mahdollisiin kysymyksiin koskien antidopingia. 4 Kilpailutoiminta Vuonna 2013 järjestetään kotimaisia kilpailutapahtumia ja kilpailusarjoja aloittelija-, edistyneet- ja SM-tasoille. Suomen mestaruus -kilpailuiden perusteella SCL valitsee vuosittain Suomen edustajat kansainvälisten arvokilpailuiden suuriin joukkuesarjoihin ja pienryhmien sarjoihin niissä sarjoissa, joissa ei ole liittojohtoista maajoukkuetoimintaa. SM-kilpailut järjestetään SCL:n toimesta joulukuussa. SM-kilpailuun karsitaan osallistujat marraskuussa järjestettävästä SMkarsintakilpailusta, joka järjestetään yhteistyössä jäsenseuran kanssa, jäsenseuran paikkakunnalla. Suomen mestaruuskilpailuiden lisäksi erittäin tärkeä osa kilpailutoimintaa ovat harrastelijoille suunnatut kilpailut, joihin uudemmat lajin harrastajat ja jäsenseurat voivat helpommin osallistua. Aloittelijoille tarjotaan mahdollisuutta kilpailla omalla tasollaan yhdeksättä kertaa järjestettävässä May Madness kevätkilpailussa toukokuussa. Samana viikonloppuna toukokuun May Madness kilpailun kanssa Suomi emännöi ensimmäistä kertaa järjestettävän uuden kilpailutapahtuman, cheerleadingin Suomi-Ruotsi Maaottelun. Jatkossa Maaottelu järjestetään joka toinen vuosi PMkilpailujen välivuosina vuoroin molemmissa maissa. Syksyn kotimaisen kilpailukauden avaavat vuonna 2013 lajin Syyskilpailut, jotka järjestetään yhteistyössä jäsenseuran kanssa. Syyskilpailuissa kilpaillaan laajalti eritasoisia sarjoja sekä myös niin kutsuttuja yhdistettyjen ikäluokkien sarjoja, joihin pienemmät jäsenseurat voivat koota eriikäisistä harrastajistaan joukkueen ja osallistua näin harrastetason kilpailutoimintaan. Myöhemmin syksyllä järjestetään Super Cheer kilpailu, joka on edistyneet-tason sarjojen päätapahtuma. Super Cheer kilpailussa kilpaillaan lasten, junioreiden ja aikuisten ikäluokissa. Kilpailutapahtumien ja tuomaritoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen vuonna Vuonna 2012 investoitu ohjelmisto tuloslaskennan reaaliaikaiseen pisteenlaskuun otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana kotimaisissa kilpailuissa. Kilpailutoiminnan tavoitteet vuodelle 2013: 1. Panostaa kilpailuiden ammattimaiseen järjestämiseen ja kilpailutapahtumien laadukkuuteen 2. Kasvattaa entisestään yleisömääriä tehostamalla näkyvyyttä ja hankkimalla yhteistyökumppaneita eri kilpailutapahtumille 3. Rekrytoida uusia jäseniä toimimaan aktiivisena osana kilpailuvaliokuntaa 4. Kilpailujärjestelymanuaalin luominen jäsenseurojen kilpailujärjestelyiden tueksi 9

10 5 Kansainvälinen toiminta Suomen Cheerleadingliitto osallistuu aktiivisesti lajin kattojärjestöjen, Euroopan- ja maailmanliittojen päätöksentekoon. SCL valvoo kokouksissa suomalaisten jäsenseurojen etua ottamalla osaa kilpailusääntöjen luontiin ja muokkaamiseen, jäsenasioiden käsittelemiseen sekä auttamalla kansainvälisten lajiliittojen mahdollisuuksia lisätä cheerleadingin tunnettavuutta ja arvostusta maailmanlaajuisesti. Suomen Cheerleadingliitto pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen toimintaan edustajiensa kautta kansainvälisten kattojärjestöjen kokouksissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kv-liittojen sääntövaliokunnissa sekä tuomarivaliokunnissa. Liiton kautta jäsenseurat pääsevät osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin ja koulutuksiin. Vuoden 2013 merkittävin kansainvälinen lajitapahtuma on maailman mestaruus -kilpailut maajoukkueille Orlandossa Floridassa, Yhdysvalloissa. Lisäksi vuonna 2013 järjestetään lajin Euroopan mestaruus -kilpailut ja junioreiden Euroopan mestaruus -kilpailut Glasgowissa, Skotlannissa. Ensimmäistä kertaa Suomen ja Ruotsin lajiliittojen yhteistyön tuloksena järjestetään myös cheerleadingin Suomi-Ruotsi Maaottelu, lauantaina Vantaalla. Lisäksi liitto lähettää osallistujia kansainvälisiin tuomarikoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan muihin kansainvälisiin avoimiin kilpailuihin. Vuoden 2013 maailman mestaruus -kilpailuiden tanssisarjassa Suomea edustaa SCL:n kokoama tanssin maajoukkue, joka harjoittelee keväällä 2013 leiritysmuotoisesti tavoitteenaan parantaa suomalaista tanssisarjan mm-kilpailumenestystä aiemmilta vuosilta. Kansainvälisen toiminnan tavoitteet vuodelle 2013: 1. Vaikuttaa aktiivisesti kv-liittojen päätöksentekoon ja toimintaan 2. Tiedottaa lajin kansainvälisen kentän uutisista jäsenistöä 6 Yhteinen toiminta 6.1 Markkinointi ja viestintä Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä pyritään lisäämään lajin tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä kasvattamaan jäsenseurojen määrää sekä jäsenseuroissa harrastavien harrastajien ja urheilijoiden lukumäärää. Kohdistetulla tapahtumamarkkinoinnilla tavoitellaan kilpailuiden katsojamäärien kasvua sekä uusia yhteistyökumppanuuksia. Sisäinen viestintä tapahtuu pääosin jäsenistölle lähetettävien sähköisten jäsentiedotteiden, liiton internet-sivujen sekä facebook-sivun avulla. Viestinnän tavoitteena on informoida tulevista tapahtumista ja kilpailuista sekä lisätä avoimuutta liitotason toimintaa kohtaan. Vuonna 2013 sisäisessä tiedotuksessa painotetaan viestintää liiton strategisista valinnoista ja aloitetaan liiton strategian jalkauttaminen jäsenseuroihin tehokkaan tiedottamisen avulla. Ulkoinen viestintä painottuu tulostiedottamiseen kotimaan ja kansainvälisten arvokilpailujen osalta, sekä kilpailujen ennakkotiedottamiseen lehdistötiedotteiden ja -tilaisuuksien avulla. Sosiaalisessa mediassa pyritään toteuttamaan mahdollisimman reaaliaikaista kilpailu- ja tulosseurantaa kansainvälisten arvokilpailujen osalta. Vuoden 2013 viestinnässä painotetaan tanssin maajoukkueprojektin esilletuomista. Maajoukkueprojektin tiedotukseen panostetaan voimakkaasti ennen huhtikuussa käytäviä MMkilpailuja ja viestintää tehostetaan edelleen välittömästi kilpailujen jälkeen. Projektin viestintään 10

11 kuuluvia toimenpiteitä ovat joukkueen ja valmentajien esilletuonti liiton internetsivuilla haastatteluiden ja erillisten urheilijaprofiilien kautta sekä läpi kevään tehostettu ulkoinen tiedotus. Kilpailujen aikana tehdään mahdollisimman ajankohtaista kilpailu- ja tulosseurantaa sosiaalisessa mediassa. MM-kilpailuiden tulostiedotuksessa painotetaan tanssimaajoukkueen menestystä ja kilpailun jälkeen pyritään aktivoimaan mediaa edelleen tuomaan esille kilpailumatkalta palaavia maajoukkueurheilijoita. 6.2 Hallinto ja talous Suomen Cheerleadingliiton organisaatiorakennetta ja hallintoa kehitetään edelleen, tavoitteena palvella paremmin jatkuvasti kasvavaa jäsenistöä. Suomen Cheerleadingliiton tarkoituksena on kehittää edelleen liiton valiokuntien ja toimihenkilöiden toimintoja ja toimenkuvia siten, että SCL:n hallituksen työ voi jatkossa painottua entistä enemmän strategiseen johtamiseen. Hallituksen toiminta painottuu vuonna 2013 laajemman strategiatyön toiminnan seuraamiseen. SCL:n strategia vuoteen 2018 saakka on valmisteltu loppuun vuoden 2012 aikana ja toteutus käynnistyy vaiheittain alkaen vuodesta Strategiaan on kirjattu Suomen Cheerleadingliitolle pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma, yhteinen visio ja strategia lajin kehittämiseksi tulevaisuudessa. Talousarvio vuodelle 2013 on laadittu lähelle nollatulosta. Edellisten vuosien kertynyttä ylijäämää tarvitaan puskurina vuonna 2013 liiton toiminnan laajentumisen kustannuksiin. Jäsenmaksuihin vuodelle 2013 esitetään kahden (2) euron korotusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaavustukseen haetaan euron korotusta. Kirjanpitopalveluiden ostamista ulkopuoliselta taholta jatketaan. Suomen Cheerleadingliiton tavoitteena on liiton taloudellisen tilan vakauden ja hyvän maksuvalmiuden ylläpitäminen. Tavoitteet vuodelle 2013: 1. Uuden strategian täytäntöön paneminen strategisten valintojen mukaisesti 2. Jäsenseurojen määrän kasvu 10 % ja lisenssiurheilijoiden kasvu 5 % 6.3 Edunvalvonta ja yhteistyö Suomen Cheerleadingliiton rooli cheerleadingin puolestapuhujana kaikilla yhteiskunnan tasoilla on kasvanut jatkuvasti. Suomen Cheerleadingliiton toiminnassa on mukana jäsenseurojen kautta lähes 5000 cheerleaderia, heidän valmentajiaan ja muita seura-aktiiveja. SCL tukee paikallistason edunvalvontatyötä, jota tehdään yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. SCL:n tehtävänä on pitää jäsenjärjestönsä tietoisina oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan toimintansa kehittämisessä ja turvaamisessa sekä valvoa näiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista ja täyttämistä. SCL antaa tarvittaessa myös asiantuntijalausuntoja esimerkiksi paikallisista harjoitusolosuhteista. Valtakunnallisella tasolla Suomen Cheerleadingliitto korostaa cheerleadingiä urheilulajina ja toimii luontevien yhteistyötahojen kanssa cheerleadingin edistämiseksi. Valtakunnallisella tasolla kehitetään edelleen yhteistyötä muiden valtakunnallisten lajiliittojen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Uuden Liikuntajärjestön kanssa. 11

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Organisaatio... 3 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta... 4 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat... 4 2.4

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto

Suomen Cheerleadingliitto Suomen Cheerleadingliitto Vuosikertomus 2012 Suomen Cheerleadingliitto - SCL ry Vuosikertomus 2012 Sisällys Järjestötoiminta Jäsenistö Hallinto ja valiokunnat Järjestötoiminta Strategia ja visio Tiedotus

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YLEISTÄ Vuosi 2015 on Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n neljäs toimintavuosi. Toiminta-ajatus Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry on Suomessa toimivien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry

Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012. Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry Toimintasuunnitelma 2012 Talousarvio 2012 Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Yleistä...3 Hallinto...4 Tiedotuskanavat...4 Sähköpostilista...4 Suomen_kendoliitto@yahoogroups.com...4

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TUKITOIMINTA... 5 2.1 Talous ja markkinointi... 5 2.2 Viestintä... 6 2.3 Tietotekninen toiminta... 7 2.4 Lajipalvelut... 8 3. OLOSUHDEVALIOKUNTA...

Lisätiedot

Ratsastuksen Johtavat ajatukset

Ratsastuksen Johtavat ajatukset Ratsastuksen Johtavat ajatukset Suomen Ratsastajainliitto 2015 Ratsastuksen johtavat ajatukset s. 3 Strategisten valintojen lähtökohdat s.4 Toimintaamme ohjaavat arvot s. 4 Toimintamme tarkoitus s. 4 Strategiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Hallituksen esitys syysliittokokoukselle 22.11.2014 Suomen Judoliitto Perustettu 1958 2 Sisällys 1 Esipuhe... 5 2 Huippuvalmennustoiminta... 7 2.1

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013

Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Jaguars Spirit Athletes ry. TOIMINTAKÄSIKIRJA 2013 Toimintakäsikirja 1. Johdanto 4 2. Seuratoimintamme perusteet 4 2.1. Yhdistyksen perustiedot 4 2.2. Toiminta-ajatus 4 2.3. Visio Suomen paras seura 2017

Lisätiedot

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2013

Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2013 Suomen Judoliitto Toimintasuunnitelma ja budjetti 2013 Hyväksytty syysliittokokouksessa 24.11.2012 Suomen Judoliitto ry Perustettu 1958 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Huippuvalmennustoiminta... 4 2.1 Aikuisten

Lisätiedot

Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

Suomen Potkunyrkkeilyliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 24.11.2013 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ... 1 2. KOULUTUSTOIMINTA... 3 3. NUORISOTOIMINTA... 4 3.1 YLEISTÄ... 4 3.2 TOIMINTA... 4 4. GRADUOINTITOIMINTA... 4 4.1 YLEISTÄ... 4 4.2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Rantaperkiön Isku voimistelujaosto Sivu 1 Sisältö 1. YLEISTÄ SEURASTA 2. VOIMISTELUJAOSTO 3. TOIMISTO 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Painopisteet

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto Liiton syyskokouskutsun Liite 3 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. LÄHTÖTILANTEEMME TOIMINTAVUODEN 2014 ALKAESSA... 4

Lisätiedot

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta...

AKK-Motorsport ry... 2. Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12. Nuorisotoiminta... AKKMot or s por tr y T O I MI NT A S U U NNI T E L MA 2 0 1 4 1 SISÄLTÖ AKK-Motorsport ry... 2 Urheilutoiminta Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu...10 Valmennus: AKK Driver Academy... 12 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014

Ki Ken Tai Icchi ry. Toimintasuunnitelma 2014. Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 Ki Ken Tai Icchi ry Toimintasuunnitelma 2014 Syyskokouksen hyväksyttäväksi 9.12.2014 1. Johdanto 2. Seuran järjestämät tapahtumat 2.1. Leirit ja muut tapahtumat 2.1.1. Kendoleirit 2.1.2. Jodoleirit 2.1.3.

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML)... 3 1.2 SML:n edustamat moottoriurheilulajit... 3 2. TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT... 4 3. SML:N

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot