Suomen Cheerleadingliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Cheerleadingliitto ry"

Transkriptio

1 Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Yleistä Organisaatio Vakaa talous ja varainhankinta Näkyvyyden lisääminen ja mediat Määrällinen kasvu Koulutustoiminta Lajitaitokoulutus Valmentajakoulutus Tuomarikoulutus Muut koulutukset Kilpailutoiminta Kansainvälinen toiminta Yhteinen toiminta Markkinointi ja viestintä Hallinto ja talous Edunvalvonta ja yhteistyö Liite: Tapahtumakalenteri

3 1 Johdanto Suomen Cheerleadingliiton toiminta vuonna 2012 pohjautuu aikaisempien vuosien aikana tehtyyn kehitystyöhön, jossa toiminta pohjautuu jäsenistön tarpeisiin ja toiveisiin. Kehitystyö painottuu toiminnan pitkäjänteiseen suunnitelmallisuuteen ja käytännön toteutuksen parantamiseen. Liiton tarjoaman koulutus- ja kehitystoiminnan tarkoituksena on parantaa ja kehittää liiton jäsenseurojen toimintaedellytyksiä ja samalla muokata liiton toimintatapoja paremmin jäseniä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Toiminnan jako osa-alueisiin takaa kaikkien eri toiminnanalojen tasapuolisen kehittämisen ja mahdollisuuden lajin tason jatkuvaan paranemiseen Suomessa. Suomen Cheerleadingliitto on käynnistänyt vuonna 2011 strategiatyön, jota jatketaan vuonna Strategiatyön tavoitteena on asettaa pitkän tähtäimen tavoitteet eri osaalueiden kehittämiselle, liiton jäsenmäärän kasvulle, jäsenistön tuelle, liittojohtoiselle huippu-urheilun kehittämiselle sekä koulutuksien edelleen kehittämiselle. Vuoden 2012 painopistealueet ovat seuraavat: 1. Lasten ja nuorten toiminnan laadun ja määrän lisääminen 2. Liiton tarjoamien palveluiden monipuolistaminen, laajentaminen ja lisääminen yhteistyössä jäsenseurojen kanssa 3. Lajitaitoleiri- ja valmentajakoulutustoiminnan laadun ja määrän kehittäminen 4. Strategian valmistelu vuoteen 2018 saakka 2 Yleistä Suomen Cheerleadingliiton toiminta on jaettu neljään osa-alueeseen: järjestötoiminta, 2.1 Organisaatio lasten ja nuorten liikunta, aikuisten liikunta sekä kilpa- ja huippu-urheilu. Toiminnan suunnittelu, talouden arviointi ja toiminnan toteuttaminen tapahtuu näissä neljässä toiminnanalassa. Suomen Cheerleadingliiton toimintaa johtaa liittohallitus. Liittohallituksen alaisuudessa toimii vuonna 2012 tuomarivaliokunta, kilpailuvaliokunta sekä kilpailusääntövaliokunta. Valiokuntien avulla nostetaan ja monipuolistetaan SCL:n jäsenilleen tarjoamien palveluiden ja tapahtumien tasoa sekä luodaan uusia monipuolisia harraste- ja kilpailumahdollisuuksia jäsenille. 3

4 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta Vuoden 2011 toiminnallisesta tuloksesta on tulossa jälleen positiivinen. Toiminnasta saaduilla varoilla rahoitetaan toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat Näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä lisätään tehokkaamman markkinoinnin sekä tiedottamisen avulla. Pääpaino huippukilpaurheilun tiedottamisen lisäksi on lajiliiton ja lajin imagon vahvistamisessa kasvavana, yhä suurempia massoja liikuttavana urheilumuotona. 2.4 Määrällinen kasvu Jäsenseurojen ja harrastajien määrät ovat kasvaneet edelleen. Tavoitteena on pitää kasvuvauhtia yllä ja kannustaa edelleen jäseniksi niitä seuroja, joissa on cheerleading-toimintaa ja jotka eivät ole vielä liittyneet SCL:on jäseniksi. Edelleen SCL kartoittaa ja pyrkii tukemaan toiminnan käynnistämistä myös niillä paikkakunnilla, joilla lajin harrastemahdollisuutta ei toistaiseksi ole, tarjoamalla työkaluja koululiikunnan valinnaiseen liikuntatuntiin ja tukemalla aktiivisesti uusia käynnistymässä olevia seuroja. Liiton tavoitteena on myös aktivoida niitä jäsenseuroja, jotka eivät vielä aktiivisesti hyödynnä liiton koulutus- ja muita palveluita oman toimintansa kehittämiseksi. Kilpa- ja huippu-urheilun lisäksi tuetaan myös sellaisia jäsenseuroja, joiden toiminta on harrastuspainotteista, monipuolistamalla liiton tarjoamia palveluita harrasteliikunnan kehittämiseksi niin harrastekilpailujen tarjonnan lisäämisellä kuin koulutuksen kehittämiselläkin. Tavoitteena on myös luoda ja kehittää nykyistä yhteistyötä SCL:n ja koulujen välille sekä tuoda cheerleading vaihtoehtona osaksi valinnaista koululiikuntaa. Vuonna 2011 valmistuneen liikunnanopettajille suunnatun opettajan oppaan ja opetusvideon tavoitteena on tarjota yhä useammalle mahdollisuus lajin kokeiluun ja tutustumiseen perusopetuksen yhteydessä, koululiikuntatunnilla. 3 Koulutustoiminta Suomen Cheerleadingliiton koulutustoimintaan kuuluvat lajitaito-, valmentaja- ja tuomarikoulutukset. Syksylle painottuvan kilpailukalenterin myötä koulutukset ja 4

5 leirit painottuvat vuonna 2012 kevääseen. Koulutustoimintaa ohjaa vakinainen työntekijä, koulutussuunnittelija, yhdessä hallituksen kanssa. 3.1 Lajitaitokoulutus Suomen Cheerleadingliiton lajitaitokoulutuksien tavoitteena on opettaa lajin harrastajille perustaitoja, turvallisuutta sekä kehittää harrastajien ja urheilijoiden fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. Lajitaitokoulutusta lapsille ja nuorille pyritään toteuttamaan vuonna 2012 SCL:n perinteisellä cheer-kesäleirillä, junioreiden stunttileirillä, mini- ja mikropäivillä, tanssileireillä, akrobatialeireillä sekä junioreiden SM-karsintakilpailuun valmistavalla joukkueleirillä. Cheertanssijoiden leiritarjontaa lisätään vuonna 2012 järjestämällä erillinen tanssin kesäleiri ensimmäistä kertaa. Lisäksi lajitaitokoulutusta toteutetaan seuroille järjestetyillä koulutuksilla ja valmennusavun antamisella seuroille. Suosittuja lasten Minipäivä-tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea, yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. Minipäivät järjestettäväkseen saanut jäsenseura vastaa käytännön järjestelyistä: Minipäivät on hyvä tilaisuus seuroille harjoitella tapahtuman järjestämistä ja antaa myös valmentajille mahdollisuuden hankkia valmennuskokemusta isommista ryhmistä sekä muiden joukkueiden harrastajien valmentamisesta. Minipäivien tavoitteena on myös antaa pienille harrastajille mahdollisuus solmia ystävyyssuhteita muiden seurojen harrastajiin ja näin vahvistaa lajiimme me-henkeä. SCL panostaa voimakkaasti Minipäivä-toimintaan taloudellisesti, jolloin puuhapäivä on jäsenseurojen lapsille maksuton ja matkakuluiltaan erittäin huokea. Lasten ja nuorten lajitaitokoulutuksen tavoitteet vuonna 2012: 1. Osallistujamäärien kasvattaminen leiritoiminnassa 5 % 2. Lajitaitokoulutuksien toteuttaminen kohdistetuilla seuravierailuilla 3. Jäsenseurojen valmentajien järjestäminen ohjaajiksi SCL:n, muiden urheiluliittojen sekä erityislasten leireille ja tapahtumiin Aikuisten kilpa- ja huippu-urheilijoiden lajitaitoja pyritään kehittämään vuonna 2012 järjestämällä cheerin stuntleiri, SM-karsintakilpailuihin valmistava leiri sekä huippuurheilijoille että harrastelijoille yhteinen akrobatialeiri. Cheertanssin kilpa- ja harrastetason urheilijoille järjestetään tanssin alueellinen leiri sekä SMkarsintakilpailuleiri. Lisäksi lajitaitokoulutusta toteutetaan seuroille järjestetyissä seurakohtaisissa koulutuksissa. SCL:n tavoitteena on käyttää maailmanliitto 5

6 International Cheerleading Unionin (ICU) valmentajia tai muita ulkomaisia huippuvalmentajia kouluttajina kilpa- ja huippu-urheilijoille suunnatuilla cheer- ja tanssileireillä mahdollisimman paljon. Aikuisten kilpa- sekä huippu-urheilun tapahtumat ja tavoitteet vuonna 2011: 1. Aikuisten leiritoiminnan laadun ja määrän parantaminen 2. Osallistujamäärien kasvattaminen leiritoiminnassa 3.2 Valmentajakoulutus Cheer-valmentajien koulutusjärjestelmää jatketaan nykymuotoisesti neliportaisena. Cheerleadingin perustason ohjaajakoulutusta laajennetaan ja muokataan kolmivaiheiseksi siten, että se antaa jatkossa laajemmat perustiedot ja taidot lajin ohjaamiseen. Aloitteleva ohjaaja saa perusvalmiudet lajin ohjaamiseen ja SCL Ohjaaja statuksen käytyään kolme päiväkurssia: Ohjauksen perusteet I, Akrobatiatekniikka I ja Stunttitekniikka I. Nämä muodostavat ohjaajakoulutuksen perustason. Akrobatiatekniikka I ja Stunttitekniikka I käyvät läpi eri osa-alueiden tekniikkaa ja opettamista. Ohjauksen perusteet kurssi sisältää pedagogiiikkaa, koreografian suunnittelun perusteita sekä huudon, tanssin ja hyppyjen perusopetukseen liittyvät koulutuksen osat. Tanssivalmentajien perustaso on kaksivaiheinen ja sisältää kaksi päiväkurssia: Ohjauksen perusteet I ja Tanssitekniikka I, jossa käydään läpi cheertanssin perustekniikat ja niiden opettaminen. Valmentajakoulutusta järjestetään hajautetusti ympäri Suomea niin, että osallistumisen kynnys olisi mahdollisimman pieni ja kaikki aloittelevat valmentajat saadaan aktivoitua peruskursseille. Yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa valmentajakoulutuksen tasoilla I ja II jatketaan edelleen vuonna Vuonna 2012 järjestetään cheer-valmentajien valmentajakoulutuksen molemmat tasot I ja II kerran kokonaisuudessaan. Uutena koulutuksena aloitetaan tanssivalmentajien valmentajakoulutuksen taso I, jonka yleiset luennot ovat yhdessä cheer-valmentajien kanssa ja käytännön harjoitteet eriytettynä cheertanssin ohjaajille. 6

7 Kokeneemmille, pitkään valmentaneille valmentajille tarjotaan koulutus- ja keskustelumahdollisuus vuonna 2012 Workshop-päivillä, jotka järjestetään nyt neljättä kertaa. Vuosittain kerättävän palautteen ja valmentajien toiveiden mukaisesti koulutuksen luennot suunnitellaan valmentajien tarpeita vastaaviksi. Myös tanssin valmentajille järjestetään vuosittainen Workshop-päivä, jolloin on mahdollisuus tutustua muihin suomalaisiin tanssivalmentajiin sekä lisätä omaa valmennusosaamistaan eri luennoitsijoiden tunneilla. Valmentajille tarjotaan myös lisäkouluttautumismahdollisuuksia lajin eri osa-alueiden tekniikan jatkokoulutuksissa. Akrobatiatekniikka II syventää maa-akrobatian opetusta ja uutena vuonna 2012 järjestettävä Stunttitekniikka II jatkaa ilma-akrobatian tekniikoiden syventämistä. Uutena päiväkurssina vuonna 2012 aloitetaan Ideapäivä lasten valmentajille kurssi, jossa käydään läpi erityispiirteitä lasten valmentamisesta ja taitojen opettamisesta. Aiheina muun muassa 6-12-vuotiaiden oppiminen ja fyysiset ominaisuudet, kuinka harjoittaa cheerleadingin liikkeitä lapsilla turvallisesti ja monipuolisesti sekä ideoita innostavaan lasten ohjaamiseen. SCL tiedottaa SLU:n koulutuksista jäsenistöä vuoden mittaan ja välittää niistä aluekohtaisesti tietoa jäsenseuroille. Valmentajakoulutuksen tavoitteet vuodelle 2012: 1. Kehittää ja laajentaa cheerleadingin koulutustarjontaa 2. Kehittää cheertanssivalmentajien koulutustarjontaa 3. Tiedottaa muiden urheilujärjestöjen (SLU, Nuori Suomi) kurssitarjonnasta ja kansainvälisistä valmentajakoulutuksista 3.3 Tuomarikoulutus Tuomarikoulutuksissa keskitytään vuonna 2012 tuomareiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Koulutusta tarjotaan sekä viimeksi valmistuneille tuomareille että jo pidempään toiminnassa mukana olleille. Vuosina koulutettujen ja valmistuneiden tuomarien sekä kokeneiden tuomareiden toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen täydentävillä koulutuksilla, 7

8 muun muassa tuomariklinikoilla. Vuoden 2012 aikana järjestetään kaksi tuomariklinikkaa, joista toinen keskittyy basket-heittoihin ja toinen teknisten tuomareiden kouluttamiseen. Vuonna 2012 järjestetään ensimmäistä kertaa tanssituomareiden erikoistumiskoulutus Tanssi II, joka on avoin kaikille jo toimiville tuomareille. Kansainvälistä koulutusta tarjotaan kokeneimmille tuomareille maailmanliitto International Cheer Unionin vetämillä tuomariklinikoilla. Virallisten koulutusten lisäksi tuomareille tarjotaan videoworkshopeja ja keskustelutilaisuuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Tuomarivaliokunta on mukana järjestämässä kilpajoukkueiden valmentajille suunnattua Tuomaroinnin workshop -vinkkikoulutusta, jonka tarkoituksena on antaa ohjeita hyvän kilpailuesityksen laatimisesta tuomarien näkökulmasta sekä auttaa valmentajia ymmärtämään paremmin arvostelukaavakkeita ja tuomariarvostelua. Tuomarikoulutuksen tavoitteet vuodelle 2012: 1. Tanssin erikoistumiskurssi jo toimiville tuomareille 2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen tuomareille 3. Valmentajille tarkoitetut vinkkikoulutukset (workshop) 3.4 Muut koulutukset Liiton tavoitteena on tarjota tukea jäsenseuroille myös seuraorganisaation kehittämiseen sekä lisätä valmentajien ja joukkueenjohtajien antidoping-tietoutta. Vuonna 2012 järjestetään yhteistyössä SLU:n kouluttajien kanssa kaksi kurssia seuratoiminnan ja seurajohtamisen parissa toimiville. Kevään seuratoimijoiden koulutuksen aiheita ovat innostava urheiluseuran johtaminen ja työntekijän palkkaaminen cheerleading-seuraan. Syksyn seuratoimijoiden koulutuksessa käsitellään seuran varainkeräystä. Valmentajille, joukkueenjohtajille ja seurajohdolle suunnattu antidoping-koulutus järjestetään vuonna 2012 viidettä kertaa, yhdessä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Tavoitteena on lisätä adt-tietoutta seuroissa ja valmennuksessa ja tiedottaa muuttuneista testauskäytännöistä sekä kielletyistä aineista kattavasti. Tarkoituksena 8

9 on antaa seuroille riittävät voimavarat huolehtia harrastajien terveestä harrastamisesta sekä vastata mahdollisiin kysymyksiin koskien antidopingia. 4 Kilpailutoiminta Suomen mestaruus -kilpailuiden perusteella SCL valitsee vuosittain Suomen edustajat kansainvälisten arvokilpailuiden suuriin joukkuesarjoihin ja pienryhmien sarjoihin. SM-kilpailut järjestetään SCL:n toimesta joulukuussa. SM-kilpailuun karsitaan osallistujat marraskuussa järjestettävästä SM-karsintakilpailusta, joka järjestetään yhteistyössä jäsenseuran kanssa, jäsenseuran paikkakunnalla. Suomen mestaruuskilpailuiden lisäksi erittäin tärkeä osa kilpailutoimintaa ovat harrastelijoille suunnatut kilpailut, joihin uudemmat lajin harrastajat ja jäsenseurat voivat helpommin osallistua. Vuonna 2012 SCL uudistaa kilpailutoimintaa ja taitotasoluokkia lisäämällä uuden harraste-taitoluokan kilpailusääntöihin. Vuonna 2012 tarjotaan kilpailuja jo olemassa olevien aloittelija- ja sm-tasojen lisäksi myös uudella harrastetasolla. Vuonna 2012 aloittelijatason päätapahtuma, May Madness -kevätkilpailut järjestetään kahdeksatta kertaa omana tapahtumanaan, jolloin aloittelijoille ja harrastelijoille tarjotaan mahdollisuutta kilpailla omalla tasollaan. Uutena taitoluokkana May Madness tapahtumassa kilpaillaan myös aloittelija minit kilpailusarja, joka tarjoaa uusille aloittaville lasten ryhmille hyvän tilaisuuden osallistua kilpailutoimintaan. Vuoden 2012 kevätkilpailut järjestetään yksipäiväisenä tapahtumana SCL:n toimesta. Syksyn kotimaisen kilpailukauden avaavat vuonna 2012 lajin Syyskilpailut, jotka järjestetään yhteistyössä jäsenseuran kanssa. Syyskilpailuissa kilpaillaan laajalti eritasoisia sarjoja sekä myös niin kutsuttuja yhdistettyjen ikäluokkien sarjoja, joihin pienemmät jäsenseurat voivat koota eri-ikäisistä harrastajistaan joukkueen ja osallistua näin harrastetason kilpailutoimintaan. Myöhemmin syksyllä järjestetään uutena kilpailuna harrastetason päätapahtuma, jossa kilpaillaan minien sarjat sekä uudet harrastesarjat junioreissa ja aikuisissa. Samassa tapahtumassa kilpaillaan myös lasten päätapahtuma, minien Super Cheer kilpailu. 9

10 Kilpailutapahtumien ja tuomaritoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen ja vuonna 2012 investoidaan ohjelmisto sekä tarvittavat työvälineet tuloslaskennan reaaliaikaiseen pisteenlaskuun. Tuloslaskennan ohjelmisto otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana kotimaisissa kilpailuissa. Kilpailutoiminnan tavoitteet vuodelle 2012: 1. Laajentaa kilpailutarjontaa ja mahdollisuuksia myös harrastetason joukkueille 2. Panostaa kilpailuiden ammattimaiseen järjestämiseen ja kilpailutapahtumien laadukkuuteen 3. Kasvattaa entisestään yleisömääriä tehostamalla näkyvyyttä ja hankkimalla yhteistyökumppaneita eri kilpailutapahtumille 4. Rekrytoida uusia jäseniä toimimaan aktiivisena osana kilpailuvaliokuntaa 5 Kansainvälinen toiminta Suomen Cheerleadingliitto osallistuu aktiivisesti lajin kattojärjestöjen, Euroopan - ja maailmanliittojen päätöksentekoon. SCL valvoo kokouksissa suomalaisten jäsenseurojen etua ottamalla osaa kilpailusääntöjen luontiin, jäsenasioiden käsittelemiseen sekä auttamalla kansainvälisten lajiliittojen mahdollisuuksia lisätä cheerleadingin tunnettavuutta ja arvostusta maailmanlaajuisesti. Suomen Cheerleadingliitto pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen toimintaan edustajiensa kautta kansainvälisten kattojärjestöjen kokouksissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kv-liittojen sääntövaliokunnissa sekä tuomarivaliokunnissa. Lisäksi SCL seuraa tiiviisti lajin ja lajiliittojen kehitystä Euroopassa. Liiton kautta jäsenseurat pystyvät osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin ja koulutuksiin. Vuoden 2012 merkittävin kansainvälinen tapahtuma on maailman mestaruus -kilpailu maajoukkueille Floridassa, Yhdysvalloissa. Lisäksi vuonna 2012 järjestetään lajin Euroopan mestaruus -kilpailut ja junioreiden Euroopan mestaruus -kilpailut Riccionessa, Italiassa. Toista kertaa järjestetään myös Pohjoismaiden mestaruus -kilpailut, jotka Ruotsi isännöi Boråsissa. Lisäksi liitto lähettää osallistujia kansainvälisiin tuomarikoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan muihin kansainvälisiin avoimiin kilpailuihin. 10

11 SCL kokoaa vuoden 2013 maailman mestaruus -kilpailuihin tanssin maajoukkueen. Tanssimaajoukkueen projekti käynnistyy vuoden 2012 loppupuolella valmentajien ja koreografien hakuprosessilla, urheilijavalinnoilla ja yhdellä projektin aloitusleirillä, joka järjestetään vuoden 2012 loppupuolella. Kansainvälisen toiminnan tavoitteet vuodelle 2012: 1. Tiedottaa jäsenilleen kansainvälisissä kokouksissa tehdyistä päätöksistä 2. Edistää suomalaisen cheerleading-osaamisen tunnettuutta maailmalla 3. Kartoittaa, seurata ja vaikuttaa aktiivisesti lajin kv-liittojen toimintaan 4. Tiedottaa jäsenille kattavasti kansainvälisistä kilpailutapahtumista 5. Luoda ja vahvistaa yhteyksiä kansainvälisiin alan toimijoihin 6 Yhteinen toiminta 6.1 Markkinointi ja viestintä Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä pyritään lisäämään lajin tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä kasvattamaan jäsenseurojen määrää sekä jäsenseuroissa harrastavien harrastajien ja urheilijoiden lukumäärää. Kohdistetulla tapahtumamarkkinoinnilla tavoitellaan kilpailuiden katsojamäärien kasvua sekä uusia yhteistyökumppanuuksia. Sisäinen viestintä tapahtuu pääosin jäsenistölle lähetettävien jäsentiedotteiden ja liiton internet-sivujen avulla. Viestinnän tavoitteena on informoida tulevista tapahtumista ja kilpailuista sekä lisätä avoimuutta hallitustoimintaa kohtaan. Ulkoinen viestintä keskittyy tulostiedottamiseen kotimaan ja kansainvälisten arvokilpailujen osalta. Internet-sivuille toteutetaan vuoden 2012 aikana mittava uudistus, jonka avulla internet-sivustosta luodaan entistä informatiivisempi ja helppokäyttöisempi niin jäsenille kuin lajin ulkopuolisille vierailijoillekin. SCL siirtyy myös vuoden 2012 aikana voimakkaammin sosiaaliseen mediaan ja tehostaa tätä kautta myös tavoitettavuutta ja tiedotusta. 6.2 Hallinto ja talous Suomen Cheerleadingliiton organisaatiorakennetta ja hallintoa kehitetään edelleen, tavoitteena palvella paremmin jatkuvasti kasvavaa jäsenistöä. 11

12 Vuoden 2012 alussa liitossa jatkaa kaksi vakituista työntekijää. Koulutussuunnittelija tehostaa ja kehittää liiton ohjaaja- sekä valmentajakoulutusten ja lajitaitoleirien toimintaa, lajikouluttajien jatkokoulutusta sekä niiden laatua ja määrää. Tapahtumakoordinaattori kehittää liiton tapahtumajärjestämistä ja vastaa vuosittain kasvavien kilpailutapahtumien laadusta ja operatiivisesta puolesta. Tapahtumakoordinaattorin tehtäviin kuuluvat myös liiton toimistorutiinit ja erikseen osoitetut järjestötoiminnan toimet. Kirjanpitopalveluiden ostamista ulkopuoliselta taholta jatketaan. Vuonna 2012 Suomen Cheerleadingliiton tarkoituksena on kehittää liiton valiokuntien ja toimihenkilöiden toimintoja siten, että SCL:n hallituksen työ voi jatkossa painottua entistä enemmän strategisten linjojen suunnittelutyöhön kuin varsinaisten tapahtumien käytännön järjestelytyöhön. Vuoden 2012 syksyllä Suomen Cheerleadingliitto palkkaa kolmannen työntekijän vastaamaan jäsenistön tarpeisiin. Toiminnanjohtaja toimii liiton muille työntekijöille esimiehenä, koordinoi valiokuntien toimintaa sekä vastaa liiton taloudesta ja kokonaistoiminnasta vuositasolla. Hallituksen toiminnassa painottuu vuonna 2012 laajemman strategisen suunnittelutyön valmistelu, jonka tavoitteena on kirjata Suomen Cheerleadingliitolle pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma, yhteinen visio ja strategia lajin kehittämiseksi tulevaisuudessa. Strategiatyön suunnittelussa seurataan Suomen Liikunta ja Urheilun Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio suunitelman puitteissa päättettyjä strategisia valintoja liikunnan edistämiseksi. Talousarvio vuodelle 2012 on laadittu lähelle nollatulosta. Edellisen vuoden kertynyttä ylijäämää tarvitaan puskurina vuonna 2012 liiton toiminnan laajentumisen kustannuksiin ja kertaluontoiseen hankekuluun reaaliaikaisen pisteenlaskun mahdollistavan tuloslaskentaohjelmiston hankintaan. SCL:n järjestämien peruskoulutusten hinnoitteluperiaatteet on tarkistettu ja yhdenmukaistettu, ja lasten ja nuorten koulutuksien ja lajitaitoleirien tukeminen jatkuu voimakkaana edelleen. Jäsenmaksuihin vuodelle 2012 ei esitetä korotusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustukseen haetaan euron korotusta. Suomen Cheerleadingliiton tavoitteena on liiton taloudellisen tilan vakauden ja maksuvalmiuden ylläpitäminen. 12

13 Tavoitteet vuodelle 2012: 1. Laajemman kehitysstrategian suunnittelutyön valmistelu, strategiavalintojen päättäminen ja toimenpiteiden käynnistäminen 2. Toiminnanjohtajan palkkaaminen tukemaan liiton toimintoja, jäsenseurojen kehitystä ja jäsenmäärän kasvua 3. Valiokuntien, toimihenkilöiden ja hallituksen toimintojen tehostaminen ja tätä kautta liiton jäsenpalveluiden parantaminen 6.3 Edunvalvonta ja yhteistyö Suomen Cheerleadingliiton rooli cheerleadingin puolestapuhujana kaikilla yhteiskunnan tasoilla on kasvanut jatkuvasti. Suomen Cheerleadingliiton toiminnassa on mukana jäsenseurojen kautta lähes 5000 cheerleaderia, heidän valmentajiaan ja muita seura-aktiiveja. SCL tukee paikallistason edunvalvontatyötä, jota tehdään yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. SCL:n tehtävänä on pitää jäsenjärjestönsä tietoisina oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan toimintansa kehittämisessä ja turvaamisessa sekä valvoa näiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista ja täyttämistä. SCL antaa myös asiantuntijalausuntoja esimerkiksi paikallisista harjoitusolosuhteista. Valtakunnallisella tasolla Suomen Cheerleadingliitto korostaa cheerleadingiä urheilulajina ja toimii luontevien yhteistyötahojen kanssa cheerleadingin edistämiseksi. Valtakunnallisella tasolla kehitetään edelleen yhteistyötä muiden valtakunnallisten lajiliittojen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) ja Nuoren Suomen kanssa. 13

14 TAPAHTUMAKALENTERI 2012 TAMMIKUU 14.1 Ohjauksen perusteet (Cheer) Seinäjoki Valmentajakoulutus taso I lähijakso 1 Vierumäki 20.1 Tuomareiden erikoistumiskoulutus Tanssi II Helsinki Akrobatialeiri Vaasa HELMIKUU Ryhmä- ja paristuntleiri Kisakeskus, Fiskars 11.2 Akrobatiatekniikka I Tampere 12.2 Ohjauksen perusteet (Cheer) Tampere Alueellinen tanssileiri Oulu 18.2 Akrobatiatekniikka II Järvenpää 26.2 Tuomaroinnin erikoistumiskoulutus Tanssi II Helsinki MAALISKUU 3.3 Stunttitekniikka II Tampere 4.3 Ideapäivä mini- ja mikrovalmentajille Tampere Valmentajakoulutus taso I lähijakso 2 Vierumäki Valmentajakoulutus taso II lähijakso 1 Vierumäki 24.3 Stunttitekniikka I Jyväskylä 24.3 Pohjoismaiden mestaruus -kilpailut Borås, Ruotsi 25.3 Minipäivä Jyväskylä 31.1 Akrobatiatekniikka I Oulu HUHTIKUU 1.4 Tuomaroinnin workshop valmentajille (cheer) Helsinki 14.4 Tuomariklinikka Helsinki 14.4 Seurakoulutus: Johda innostavasti & työntekijän palkkaus Turku 15.4 Antidoping-koulutus Turku 15.4 SCL Kevätkokous Turku Maailman mestaruus -kilpailut Orlando, Florida TOUKOKUU Valmentajakoulutus taso II lähijakso 2 Vierumäki May Madness -kilpailut Valtti Areena, Vantaa 26.5 Minipäivä Tampere 27.5 Tanssivalmentajien workshop Helsinki KESÄKUU Kokeneidenvalmentajien workshop Helsinki 14

15 30.6. Euroopan mestaruus -kilpailut Riccione, Italia HEINÄKUU 1.7. Euroopan mestaruus -kilpailut Riccione, Italia Cheertanssi kesäleiri Tampere Cheerleading kesäleiri Vierumäki ELOKUU 25.8 Ohjauksen perusteet (Cheer) Helsinki 25.8 Ohjauksen perusteet (Tanssi) Helsinki 26.8 Stunttitekniikka I Helsinki 26.8 Tanssitekniikka I Helsinki SYYSKUU Valmentajakoulutus taso II lähijakso 3 Vierumäki 8.9 SCL kouluttajien ja ohjaajien virike- ja koulutuspäivä Helsinki 15.9 Tuomariklinikka Helsinki SM-karsintakilpailuleiri, juniorit Vierumäki SM-karsintakilpailuleiri, aikuiset Vierumäki SM-karsintakilpailuleiri, tanssijoukkueet Vierumäki LOKAKUU avoin Syyskilpailut paikka avoin MARRASKUU avoin SM-karsintakilpailut paikka avoin Harrastekilpailu Vierumäki Cup Suomen Urheiluopisto, Heinola Seurakoulutus: Rahaa seuran kassaan - SLU koulutus Jyväskylä SCL Syyskokous Jyväskylä JOULUKUU 7.12 Tuomareiden ICU-klinikka Helsinki Suomen mestaruus -kilpailut Helsingin Jäähalli, Helsinki 15

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2017 TAMMIKUU 13.1.2017 Active Cheer -ohjaaja Turku 14.1.2017 Ohjauksen perusteet, cheer, Helsinki 15.1.2017 Stunttitekniikka I, Helsinki 21.1.2017 Active Cheer

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

KUOPION UIMASEURA RY

KUOPION UIMASEURA RY Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 KUOPION UIMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2007-31.8.2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.11.2007 Kuopion Uimaseura ry vuosikokous 2007 2 TOIMINNAN TAVOITTEET Seuran

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2015 Syystervehdys kaikille jäsenillemme! Syyskauden startin myötä olemme saaneet seuraamme jälleen paljon uusia jäseniä.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Suomen Ringetteliitto ry

Suomen Ringetteliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Ringetteliitto ry SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN RINGETTELIITON PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON STRATEGISET VALINNAT VUOTEEN 2010 3 SUOMEN RINGETTELIITON ORGANISAATIO

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry LEIRIKALENTERI 2017 TAMMIKUU 8.-10.1.2017 Yläkoululeiritys leiri I, Kisakallio Lohja UUTUUS! 30.1.-2.2.2017 Yläkoululeiritys leiri II, Kisakallio Lohja UUTUUS! HELMIKUU 4.-5.2.2017

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

TENNISLIITON STRATEGIA

TENNISLIITON STRATEGIA TENNISLIITON STRATEGIA 2017-2020 Haluamme kehittää ja edistää elinikäistä tenniksen pelaamista seuroissa kaikilla taitotasoilla." Tennisliiton missio Haluamme luoda monipuolisia kilpailemisen ja harrastamisen

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 04.11.2013 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.Yleistä Vuoden 2014 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, kultahippufinaalin onnistunut

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 30.10.2016 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2017 30.4.2018 1. YLEISTÄ - Kehitetään yhteistyötä alueellisen yläkoululeiritystoiminnan

Lisätiedot

Tarinan strategia 2020

Tarinan strategia 2020 Tarinan strategia 2020 Suomen golfin strategia Visio Parasta vapaa aikaa Missio Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yhdessä luonnossa liikkumisen Strateginen tahtotila Golfyhteisöjen toimintatapoja uudistamalla

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016

TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015-31.10.2016 Vuosikokouksessa 16.12.2015 1993-2015 2015 - SISÄLLYSLUETTELO 2 Organisaatiokaavio 2015-2016... 3 Painopistealueet 2015-2016... 3 Strategia 2015-2016 (pohjautuu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Kisakallio Toimintasuunnitelma 2012 A. NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALA Kilpailutapahtumien monipuolistaminen Taitokisat Show Your Skills Harjoittelukulttuurin kehittäminen seuroissa Yksilön valmentaminen joukkueurheilussa

Lisätiedot

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016

Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 Lounais Suomen alueen Lajinlevityssuunnitelma Kaudelle 2015-2016 1. TAUSTAA 3 2. LAJINLEVITYSVASTAAVAN TOIMENKUVA 4 3. ALUEEN TAVOITTEET KAUDELLA 2015-2016 5 3.1 Ringettekoulu 5 3.2 Aluesarja ja kilpasarjatoiminta

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 4/2014 Syyskausi käynnistyy pian Hyvä jäsenemme, tässä on vuoden 2014 neljäs jäsentiedote. Jäsentiedotteesta saat paljon tärkeää

Lisätiedot

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta

Wiurila Golf & Country Club ry. Nuorisotoimikunta Wiurila Golf & Country Club ry Nuorisotoimikunta 2013 Nuorisotoimikunta ja ohjaajat: (yhteystiedot) Puheenjohtaja: Pasi Kuhalainen pasi.kuhalainen(at)wgcc.fi 040 823 8781 PRO: Miikka Heinonen miikka.heinonen(at)wgcc.fi

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton visio 2018

Suomen Cheerleadingliiton visio 2018 Suomen Cheerleadingliiton visio 2018 Cheerleading on kiinnostava ja menestyvä liikuntamuoto. Suomen Cheerleadingliitto toimii näkyvänä vaikuttajana kotimaassa ja kansainvälisesti. Strategian päävalinnat

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2016 Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Suomen Agilityliitto www.agilityliitto.fi Mitä agilityon? Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii

Lisätiedot

SPV:n strategia

SPV:n strategia SPV:n strategia 2015-2020 SPV:n visio 2020 Järjestäytynyt veneily on tavoiteltua. Veneurheilu on suosittua ja tuo kansainvälistä mainetta ja menestystä. SPV:n missio 2020 SPV kehittää yhteistyössä jäsenseurojen

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen

Jari Lämsä. Kommentit: Hannu Tolonen Jari Lämsä Kommentit: Hannu Tolonen Yleistä arvioinnista Arviointi: liittyy nykyisin vallalla olevaan hallintotapaan on toiminnan arvottamista tiettyjen kriteerien suhteen ei siis arvostelua! jaetaan sisäiseen

Lisätiedot

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com.

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com. SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com Puheenjohtajalta Marko Ahtiainen puheenjohtaja p. 044 3044626 marko.ahtiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa

Visio. The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa. PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa SSF Strategia 2021 Visio The Winning Attitude Ski Sport Finland tuottaa voittajia kaikissa ikäluokissa PODIUM lajitoimintojen organisoijana Suomessa PODIUM talvilajien arvostuksessa Suomessa PODIUM arvokilpailuissa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Haetaanko yhtäläisyyksiä vai eroja? Omaperäisyyttä?

Haetaanko yhtäläisyyksiä vai eroja? Omaperäisyyttä? TUL-aluetoiminta ja länsisuomalaisuus pohjalaisuuden, satakuntalaisuuden, varsinaissuomalaisuuden ja hämäläisyyden soppa seinäjokisuuden, porilaisuuden, turkulaisuuden ja tamperelaisuuden sekoitus Esko

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014. Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014. Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 1.10.2013-30.09.2014 Jatkovuosikokouksessa 27.1.2014 2 Sisällysluettelo Toimintasuunnitelma... 1 Organisaatiokaavio... 3 HauPan strategia 2014-2015... 3 Arvot... 4 Tehtävä... 4 Visio...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016

ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 ELISE VANTAA RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 TOIMINNAN TAVOITTEET... 2 3 HARRASTELIIKUNTA... 2 3.1. Lapset ja nuoret... 3 3.2 Perheliikunta... 3 4 VALMENNUSTOIMINTA...

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola .

Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, Kokkola  . Keski-Pohjanmaan liikunta ry Seuramentor ohjaajien tukena hanke Hankekoordinaattori Samu Martinmäki Torikatu 16 A 2, 67100 Kokkola E-mail. samu.martinmaki@kepli.fi Puh. 044 091 6073 Päivitetty 15.11.2016

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia

Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Suomalaisen huippusuunnistuksen strategia Visio Suunnistus on menestyvä, houkutteleva, näkyvä, arvostettu ja kaikille sopiva urheilulaji. Suunnistus oivalluksia ja onnistumisia! Huippusuunnistajat sekä

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016

Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Strategiset tavoitteemme ohjaavat vuotta 2016 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland puhelin 02 919 333 20 office@stll.fi www.stll.fi www.facebook.com/taitoluistelu Visio Koko Suomi

Lisätiedot

STUL rock'n swing toiminta 2007

STUL rock'n swing toiminta 2007 Suomen Tanssiurheiluliitto rock'n swing valiokunta STUL rock'n swing toiminta 2007 Sisällys: RS-valiokunta Tehtävät ja vastuut Valiokunnan muodostuminen ja kokoonpano 2007 Toiminta vuonna 2007 Kilpailuasiat

Lisätiedot

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist.

1 (6) liikuntatoiminta TOIMINTASELVITYS VUODELTA. Viranomaisen merkintä. Seura täyttää 1. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. (6) TOIMINTASELVITYS VUODELTA. JÄSENMÄÄRÄ KERTOMUSVUODEN LOPUSSA á yht.pist. - tytöt alle v - pojat alle v. - naiset - miehet 2. KILPAILUTOIMINNAN LAATU a) Seuraluokitus -valio, SM-sarha joukkuetta tai

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n. Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n Antidoping- ja eettisen toiminnan ohjelma 2016-2018 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, VAU:n toiminnan tarkoituksena on monipuolisen

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Toimintasuunnitelma 2016 Varsinainen toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastus- ja kilpailutoimintaa Pohjanmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen toimintasuunnitelma Valitut akatemiat ja valmennuskeskukset muodostavat kokonaisuuden ja toimivat yhteisen toimintasuunnitelman ja resurssin alaisuudessa.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta

Suunnistajaa suoritusta. Tausta 1/2. Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu suunnistajaa suoritusta Suomen liitto ry Suomen liitto Suunnistuksen toimintaympäristö muuttuu 2010 2015 Tausta 1/2 2020 15 000 kilpailijaa (lisenssi) 12 000 Kilpailijaa 60 000 Suunnistajaa suunnistajat 50 000 suunnistajaa 400

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta?

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Tunti liikettä koulupäivään/lisää liikettä Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Lisätiedot