Suomen Cheerleadingliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Cheerleadingliitto ry"

Transkriptio

1 Suomen Cheerleadingliitto ry Toimintasuunnitelma 2012

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Yleistä Organisaatio Vakaa talous ja varainhankinta Näkyvyyden lisääminen ja mediat Määrällinen kasvu Koulutustoiminta Lajitaitokoulutus Valmentajakoulutus Tuomarikoulutus Muut koulutukset Kilpailutoiminta Kansainvälinen toiminta Yhteinen toiminta Markkinointi ja viestintä Hallinto ja talous Edunvalvonta ja yhteistyö Liite: Tapahtumakalenteri

3 1 Johdanto Suomen Cheerleadingliiton toiminta vuonna 2012 pohjautuu aikaisempien vuosien aikana tehtyyn kehitystyöhön, jossa toiminta pohjautuu jäsenistön tarpeisiin ja toiveisiin. Kehitystyö painottuu toiminnan pitkäjänteiseen suunnitelmallisuuteen ja käytännön toteutuksen parantamiseen. Liiton tarjoaman koulutus- ja kehitystoiminnan tarkoituksena on parantaa ja kehittää liiton jäsenseurojen toimintaedellytyksiä ja samalla muokata liiton toimintatapoja paremmin jäseniä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Toiminnan jako osa-alueisiin takaa kaikkien eri toiminnanalojen tasapuolisen kehittämisen ja mahdollisuuden lajin tason jatkuvaan paranemiseen Suomessa. Suomen Cheerleadingliitto on käynnistänyt vuonna 2011 strategiatyön, jota jatketaan vuonna Strategiatyön tavoitteena on asettaa pitkän tähtäimen tavoitteet eri osaalueiden kehittämiselle, liiton jäsenmäärän kasvulle, jäsenistön tuelle, liittojohtoiselle huippu-urheilun kehittämiselle sekä koulutuksien edelleen kehittämiselle. Vuoden 2012 painopistealueet ovat seuraavat: 1. Lasten ja nuorten toiminnan laadun ja määrän lisääminen 2. Liiton tarjoamien palveluiden monipuolistaminen, laajentaminen ja lisääminen yhteistyössä jäsenseurojen kanssa 3. Lajitaitoleiri- ja valmentajakoulutustoiminnan laadun ja määrän kehittäminen 4. Strategian valmistelu vuoteen 2018 saakka 2 Yleistä Suomen Cheerleadingliiton toiminta on jaettu neljään osa-alueeseen: järjestötoiminta, 2.1 Organisaatio lasten ja nuorten liikunta, aikuisten liikunta sekä kilpa- ja huippu-urheilu. Toiminnan suunnittelu, talouden arviointi ja toiminnan toteuttaminen tapahtuu näissä neljässä toiminnanalassa. Suomen Cheerleadingliiton toimintaa johtaa liittohallitus. Liittohallituksen alaisuudessa toimii vuonna 2012 tuomarivaliokunta, kilpailuvaliokunta sekä kilpailusääntövaliokunta. Valiokuntien avulla nostetaan ja monipuolistetaan SCL:n jäsenilleen tarjoamien palveluiden ja tapahtumien tasoa sekä luodaan uusia monipuolisia harraste- ja kilpailumahdollisuuksia jäsenille. 3

4 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta Vuoden 2011 toiminnallisesta tuloksesta on tulossa jälleen positiivinen. Toiminnasta saaduilla varoilla rahoitetaan toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat Näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä lisätään tehokkaamman markkinoinnin sekä tiedottamisen avulla. Pääpaino huippukilpaurheilun tiedottamisen lisäksi on lajiliiton ja lajin imagon vahvistamisessa kasvavana, yhä suurempia massoja liikuttavana urheilumuotona. 2.4 Määrällinen kasvu Jäsenseurojen ja harrastajien määrät ovat kasvaneet edelleen. Tavoitteena on pitää kasvuvauhtia yllä ja kannustaa edelleen jäseniksi niitä seuroja, joissa on cheerleading-toimintaa ja jotka eivät ole vielä liittyneet SCL:on jäseniksi. Edelleen SCL kartoittaa ja pyrkii tukemaan toiminnan käynnistämistä myös niillä paikkakunnilla, joilla lajin harrastemahdollisuutta ei toistaiseksi ole, tarjoamalla työkaluja koululiikunnan valinnaiseen liikuntatuntiin ja tukemalla aktiivisesti uusia käynnistymässä olevia seuroja. Liiton tavoitteena on myös aktivoida niitä jäsenseuroja, jotka eivät vielä aktiivisesti hyödynnä liiton koulutus- ja muita palveluita oman toimintansa kehittämiseksi. Kilpa- ja huippu-urheilun lisäksi tuetaan myös sellaisia jäsenseuroja, joiden toiminta on harrastuspainotteista, monipuolistamalla liiton tarjoamia palveluita harrasteliikunnan kehittämiseksi niin harrastekilpailujen tarjonnan lisäämisellä kuin koulutuksen kehittämiselläkin. Tavoitteena on myös luoda ja kehittää nykyistä yhteistyötä SCL:n ja koulujen välille sekä tuoda cheerleading vaihtoehtona osaksi valinnaista koululiikuntaa. Vuonna 2011 valmistuneen liikunnanopettajille suunnatun opettajan oppaan ja opetusvideon tavoitteena on tarjota yhä useammalle mahdollisuus lajin kokeiluun ja tutustumiseen perusopetuksen yhteydessä, koululiikuntatunnilla. 3 Koulutustoiminta Suomen Cheerleadingliiton koulutustoimintaan kuuluvat lajitaito-, valmentaja- ja tuomarikoulutukset. Syksylle painottuvan kilpailukalenterin myötä koulutukset ja 4

5 leirit painottuvat vuonna 2012 kevääseen. Koulutustoimintaa ohjaa vakinainen työntekijä, koulutussuunnittelija, yhdessä hallituksen kanssa. 3.1 Lajitaitokoulutus Suomen Cheerleadingliiton lajitaitokoulutuksien tavoitteena on opettaa lajin harrastajille perustaitoja, turvallisuutta sekä kehittää harrastajien ja urheilijoiden fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. Lajitaitokoulutusta lapsille ja nuorille pyritään toteuttamaan vuonna 2012 SCL:n perinteisellä cheer-kesäleirillä, junioreiden stunttileirillä, mini- ja mikropäivillä, tanssileireillä, akrobatialeireillä sekä junioreiden SM-karsintakilpailuun valmistavalla joukkueleirillä. Cheertanssijoiden leiritarjontaa lisätään vuonna 2012 järjestämällä erillinen tanssin kesäleiri ensimmäistä kertaa. Lisäksi lajitaitokoulutusta toteutetaan seuroille järjestetyillä koulutuksilla ja valmennusavun antamisella seuroille. Suosittuja lasten Minipäivä-tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea, yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. Minipäivät järjestettäväkseen saanut jäsenseura vastaa käytännön järjestelyistä: Minipäivät on hyvä tilaisuus seuroille harjoitella tapahtuman järjestämistä ja antaa myös valmentajille mahdollisuuden hankkia valmennuskokemusta isommista ryhmistä sekä muiden joukkueiden harrastajien valmentamisesta. Minipäivien tavoitteena on myös antaa pienille harrastajille mahdollisuus solmia ystävyyssuhteita muiden seurojen harrastajiin ja näin vahvistaa lajiimme me-henkeä. SCL panostaa voimakkaasti Minipäivä-toimintaan taloudellisesti, jolloin puuhapäivä on jäsenseurojen lapsille maksuton ja matkakuluiltaan erittäin huokea. Lasten ja nuorten lajitaitokoulutuksen tavoitteet vuonna 2012: 1. Osallistujamäärien kasvattaminen leiritoiminnassa 5 % 2. Lajitaitokoulutuksien toteuttaminen kohdistetuilla seuravierailuilla 3. Jäsenseurojen valmentajien järjestäminen ohjaajiksi SCL:n, muiden urheiluliittojen sekä erityislasten leireille ja tapahtumiin Aikuisten kilpa- ja huippu-urheilijoiden lajitaitoja pyritään kehittämään vuonna 2012 järjestämällä cheerin stuntleiri, SM-karsintakilpailuihin valmistava leiri sekä huippuurheilijoille että harrastelijoille yhteinen akrobatialeiri. Cheertanssin kilpa- ja harrastetason urheilijoille järjestetään tanssin alueellinen leiri sekä SMkarsintakilpailuleiri. Lisäksi lajitaitokoulutusta toteutetaan seuroille järjestetyissä seurakohtaisissa koulutuksissa. SCL:n tavoitteena on käyttää maailmanliitto 5

6 International Cheerleading Unionin (ICU) valmentajia tai muita ulkomaisia huippuvalmentajia kouluttajina kilpa- ja huippu-urheilijoille suunnatuilla cheer- ja tanssileireillä mahdollisimman paljon. Aikuisten kilpa- sekä huippu-urheilun tapahtumat ja tavoitteet vuonna 2011: 1. Aikuisten leiritoiminnan laadun ja määrän parantaminen 2. Osallistujamäärien kasvattaminen leiritoiminnassa 3.2 Valmentajakoulutus Cheer-valmentajien koulutusjärjestelmää jatketaan nykymuotoisesti neliportaisena. Cheerleadingin perustason ohjaajakoulutusta laajennetaan ja muokataan kolmivaiheiseksi siten, että se antaa jatkossa laajemmat perustiedot ja taidot lajin ohjaamiseen. Aloitteleva ohjaaja saa perusvalmiudet lajin ohjaamiseen ja SCL Ohjaaja statuksen käytyään kolme päiväkurssia: Ohjauksen perusteet I, Akrobatiatekniikka I ja Stunttitekniikka I. Nämä muodostavat ohjaajakoulutuksen perustason. Akrobatiatekniikka I ja Stunttitekniikka I käyvät läpi eri osa-alueiden tekniikkaa ja opettamista. Ohjauksen perusteet kurssi sisältää pedagogiiikkaa, koreografian suunnittelun perusteita sekä huudon, tanssin ja hyppyjen perusopetukseen liittyvät koulutuksen osat. Tanssivalmentajien perustaso on kaksivaiheinen ja sisältää kaksi päiväkurssia: Ohjauksen perusteet I ja Tanssitekniikka I, jossa käydään läpi cheertanssin perustekniikat ja niiden opettaminen. Valmentajakoulutusta järjestetään hajautetusti ympäri Suomea niin, että osallistumisen kynnys olisi mahdollisimman pieni ja kaikki aloittelevat valmentajat saadaan aktivoitua peruskursseille. Yhteistyötä Suomen Urheiluopiston kanssa valmentajakoulutuksen tasoilla I ja II jatketaan edelleen vuonna Vuonna 2012 järjestetään cheer-valmentajien valmentajakoulutuksen molemmat tasot I ja II kerran kokonaisuudessaan. Uutena koulutuksena aloitetaan tanssivalmentajien valmentajakoulutuksen taso I, jonka yleiset luennot ovat yhdessä cheer-valmentajien kanssa ja käytännön harjoitteet eriytettynä cheertanssin ohjaajille. 6

7 Kokeneemmille, pitkään valmentaneille valmentajille tarjotaan koulutus- ja keskustelumahdollisuus vuonna 2012 Workshop-päivillä, jotka järjestetään nyt neljättä kertaa. Vuosittain kerättävän palautteen ja valmentajien toiveiden mukaisesti koulutuksen luennot suunnitellaan valmentajien tarpeita vastaaviksi. Myös tanssin valmentajille järjestetään vuosittainen Workshop-päivä, jolloin on mahdollisuus tutustua muihin suomalaisiin tanssivalmentajiin sekä lisätä omaa valmennusosaamistaan eri luennoitsijoiden tunneilla. Valmentajille tarjotaan myös lisäkouluttautumismahdollisuuksia lajin eri osa-alueiden tekniikan jatkokoulutuksissa. Akrobatiatekniikka II syventää maa-akrobatian opetusta ja uutena vuonna 2012 järjestettävä Stunttitekniikka II jatkaa ilma-akrobatian tekniikoiden syventämistä. Uutena päiväkurssina vuonna 2012 aloitetaan Ideapäivä lasten valmentajille kurssi, jossa käydään läpi erityispiirteitä lasten valmentamisesta ja taitojen opettamisesta. Aiheina muun muassa 6-12-vuotiaiden oppiminen ja fyysiset ominaisuudet, kuinka harjoittaa cheerleadingin liikkeitä lapsilla turvallisesti ja monipuolisesti sekä ideoita innostavaan lasten ohjaamiseen. SCL tiedottaa SLU:n koulutuksista jäsenistöä vuoden mittaan ja välittää niistä aluekohtaisesti tietoa jäsenseuroille. Valmentajakoulutuksen tavoitteet vuodelle 2012: 1. Kehittää ja laajentaa cheerleadingin koulutustarjontaa 2. Kehittää cheertanssivalmentajien koulutustarjontaa 3. Tiedottaa muiden urheilujärjestöjen (SLU, Nuori Suomi) kurssitarjonnasta ja kansainvälisistä valmentajakoulutuksista 3.3 Tuomarikoulutus Tuomarikoulutuksissa keskitytään vuonna 2012 tuomareiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Koulutusta tarjotaan sekä viimeksi valmistuneille tuomareille että jo pidempään toiminnassa mukana olleille. Vuosina koulutettujen ja valmistuneiden tuomarien sekä kokeneiden tuomareiden toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen täydentävillä koulutuksilla, 7

8 muun muassa tuomariklinikoilla. Vuoden 2012 aikana järjestetään kaksi tuomariklinikkaa, joista toinen keskittyy basket-heittoihin ja toinen teknisten tuomareiden kouluttamiseen. Vuonna 2012 järjestetään ensimmäistä kertaa tanssituomareiden erikoistumiskoulutus Tanssi II, joka on avoin kaikille jo toimiville tuomareille. Kansainvälistä koulutusta tarjotaan kokeneimmille tuomareille maailmanliitto International Cheer Unionin vetämillä tuomariklinikoilla. Virallisten koulutusten lisäksi tuomareille tarjotaan videoworkshopeja ja keskustelutilaisuuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Tuomarivaliokunta on mukana järjestämässä kilpajoukkueiden valmentajille suunnattua Tuomaroinnin workshop -vinkkikoulutusta, jonka tarkoituksena on antaa ohjeita hyvän kilpailuesityksen laatimisesta tuomarien näkökulmasta sekä auttaa valmentajia ymmärtämään paremmin arvostelukaavakkeita ja tuomariarvostelua. Tuomarikoulutuksen tavoitteet vuodelle 2012: 1. Tanssin erikoistumiskurssi jo toimiville tuomareille 2. Täydennyskoulutuksen järjestäminen tuomareille 3. Valmentajille tarkoitetut vinkkikoulutukset (workshop) 3.4 Muut koulutukset Liiton tavoitteena on tarjota tukea jäsenseuroille myös seuraorganisaation kehittämiseen sekä lisätä valmentajien ja joukkueenjohtajien antidoping-tietoutta. Vuonna 2012 järjestetään yhteistyössä SLU:n kouluttajien kanssa kaksi kurssia seuratoiminnan ja seurajohtamisen parissa toimiville. Kevään seuratoimijoiden koulutuksen aiheita ovat innostava urheiluseuran johtaminen ja työntekijän palkkaaminen cheerleading-seuraan. Syksyn seuratoimijoiden koulutuksessa käsitellään seuran varainkeräystä. Valmentajille, joukkueenjohtajille ja seurajohdolle suunnattu antidoping-koulutus järjestetään vuonna 2012 viidettä kertaa, yhdessä Suomen Antidopingtoimikunnan kanssa. Tavoitteena on lisätä adt-tietoutta seuroissa ja valmennuksessa ja tiedottaa muuttuneista testauskäytännöistä sekä kielletyistä aineista kattavasti. Tarkoituksena 8

9 on antaa seuroille riittävät voimavarat huolehtia harrastajien terveestä harrastamisesta sekä vastata mahdollisiin kysymyksiin koskien antidopingia. 4 Kilpailutoiminta Suomen mestaruus -kilpailuiden perusteella SCL valitsee vuosittain Suomen edustajat kansainvälisten arvokilpailuiden suuriin joukkuesarjoihin ja pienryhmien sarjoihin. SM-kilpailut järjestetään SCL:n toimesta joulukuussa. SM-kilpailuun karsitaan osallistujat marraskuussa järjestettävästä SM-karsintakilpailusta, joka järjestetään yhteistyössä jäsenseuran kanssa, jäsenseuran paikkakunnalla. Suomen mestaruuskilpailuiden lisäksi erittäin tärkeä osa kilpailutoimintaa ovat harrastelijoille suunnatut kilpailut, joihin uudemmat lajin harrastajat ja jäsenseurat voivat helpommin osallistua. Vuonna 2012 SCL uudistaa kilpailutoimintaa ja taitotasoluokkia lisäämällä uuden harraste-taitoluokan kilpailusääntöihin. Vuonna 2012 tarjotaan kilpailuja jo olemassa olevien aloittelija- ja sm-tasojen lisäksi myös uudella harrastetasolla. Vuonna 2012 aloittelijatason päätapahtuma, May Madness -kevätkilpailut järjestetään kahdeksatta kertaa omana tapahtumanaan, jolloin aloittelijoille ja harrastelijoille tarjotaan mahdollisuutta kilpailla omalla tasollaan. Uutena taitoluokkana May Madness tapahtumassa kilpaillaan myös aloittelija minit kilpailusarja, joka tarjoaa uusille aloittaville lasten ryhmille hyvän tilaisuuden osallistua kilpailutoimintaan. Vuoden 2012 kevätkilpailut järjestetään yksipäiväisenä tapahtumana SCL:n toimesta. Syksyn kotimaisen kilpailukauden avaavat vuonna 2012 lajin Syyskilpailut, jotka järjestetään yhteistyössä jäsenseuran kanssa. Syyskilpailuissa kilpaillaan laajalti eritasoisia sarjoja sekä myös niin kutsuttuja yhdistettyjen ikäluokkien sarjoja, joihin pienemmät jäsenseurat voivat koota eri-ikäisistä harrastajistaan joukkueen ja osallistua näin harrastetason kilpailutoimintaan. Myöhemmin syksyllä järjestetään uutena kilpailuna harrastetason päätapahtuma, jossa kilpaillaan minien sarjat sekä uudet harrastesarjat junioreissa ja aikuisissa. Samassa tapahtumassa kilpaillaan myös lasten päätapahtuma, minien Super Cheer kilpailu. 9

10 Kilpailutapahtumien ja tuomaritoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen ja vuonna 2012 investoidaan ohjelmisto sekä tarvittavat työvälineet tuloslaskennan reaaliaikaiseen pisteenlaskuun. Tuloslaskennan ohjelmisto otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana kotimaisissa kilpailuissa. Kilpailutoiminnan tavoitteet vuodelle 2012: 1. Laajentaa kilpailutarjontaa ja mahdollisuuksia myös harrastetason joukkueille 2. Panostaa kilpailuiden ammattimaiseen järjestämiseen ja kilpailutapahtumien laadukkuuteen 3. Kasvattaa entisestään yleisömääriä tehostamalla näkyvyyttä ja hankkimalla yhteistyökumppaneita eri kilpailutapahtumille 4. Rekrytoida uusia jäseniä toimimaan aktiivisena osana kilpailuvaliokuntaa 5 Kansainvälinen toiminta Suomen Cheerleadingliitto osallistuu aktiivisesti lajin kattojärjestöjen, Euroopan - ja maailmanliittojen päätöksentekoon. SCL valvoo kokouksissa suomalaisten jäsenseurojen etua ottamalla osaa kilpailusääntöjen luontiin, jäsenasioiden käsittelemiseen sekä auttamalla kansainvälisten lajiliittojen mahdollisuuksia lisätä cheerleadingin tunnettavuutta ja arvostusta maailmanlaajuisesti. Suomen Cheerleadingliitto pyrkii vaikuttamaan kansainväliseen toimintaan edustajiensa kautta kansainvälisten kattojärjestöjen kokouksissa ja mahdollisuuksien mukaan myös kv-liittojen sääntövaliokunnissa sekä tuomarivaliokunnissa. Lisäksi SCL seuraa tiiviisti lajin ja lajiliittojen kehitystä Euroopassa. Liiton kautta jäsenseurat pystyvät osallistumaan kansainvälisiin kilpailuihin ja koulutuksiin. Vuoden 2012 merkittävin kansainvälinen tapahtuma on maailman mestaruus -kilpailu maajoukkueille Floridassa, Yhdysvalloissa. Lisäksi vuonna 2012 järjestetään lajin Euroopan mestaruus -kilpailut ja junioreiden Euroopan mestaruus -kilpailut Riccionessa, Italiassa. Toista kertaa järjestetään myös Pohjoismaiden mestaruus -kilpailut, jotka Ruotsi isännöi Boråsissa. Lisäksi liitto lähettää osallistujia kansainvälisiin tuomarikoulutuksiin mahdollisuuksien mukaan ja kannustaa jäsenistöä osallistumaan muihin kansainvälisiin avoimiin kilpailuihin. 10

11 SCL kokoaa vuoden 2013 maailman mestaruus -kilpailuihin tanssin maajoukkueen. Tanssimaajoukkueen projekti käynnistyy vuoden 2012 loppupuolella valmentajien ja koreografien hakuprosessilla, urheilijavalinnoilla ja yhdellä projektin aloitusleirillä, joka järjestetään vuoden 2012 loppupuolella. Kansainvälisen toiminnan tavoitteet vuodelle 2012: 1. Tiedottaa jäsenilleen kansainvälisissä kokouksissa tehdyistä päätöksistä 2. Edistää suomalaisen cheerleading-osaamisen tunnettuutta maailmalla 3. Kartoittaa, seurata ja vaikuttaa aktiivisesti lajin kv-liittojen toimintaan 4. Tiedottaa jäsenille kattavasti kansainvälisistä kilpailutapahtumista 5. Luoda ja vahvistaa yhteyksiä kansainvälisiin alan toimijoihin 6 Yhteinen toiminta 6.1 Markkinointi ja viestintä Markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteillä pyritään lisäämään lajin tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä kasvattamaan jäsenseurojen määrää sekä jäsenseuroissa harrastavien harrastajien ja urheilijoiden lukumäärää. Kohdistetulla tapahtumamarkkinoinnilla tavoitellaan kilpailuiden katsojamäärien kasvua sekä uusia yhteistyökumppanuuksia. Sisäinen viestintä tapahtuu pääosin jäsenistölle lähetettävien jäsentiedotteiden ja liiton internet-sivujen avulla. Viestinnän tavoitteena on informoida tulevista tapahtumista ja kilpailuista sekä lisätä avoimuutta hallitustoimintaa kohtaan. Ulkoinen viestintä keskittyy tulostiedottamiseen kotimaan ja kansainvälisten arvokilpailujen osalta. Internet-sivuille toteutetaan vuoden 2012 aikana mittava uudistus, jonka avulla internet-sivustosta luodaan entistä informatiivisempi ja helppokäyttöisempi niin jäsenille kuin lajin ulkopuolisille vierailijoillekin. SCL siirtyy myös vuoden 2012 aikana voimakkaammin sosiaaliseen mediaan ja tehostaa tätä kautta myös tavoitettavuutta ja tiedotusta. 6.2 Hallinto ja talous Suomen Cheerleadingliiton organisaatiorakennetta ja hallintoa kehitetään edelleen, tavoitteena palvella paremmin jatkuvasti kasvavaa jäsenistöä. 11

12 Vuoden 2012 alussa liitossa jatkaa kaksi vakituista työntekijää. Koulutussuunnittelija tehostaa ja kehittää liiton ohjaaja- sekä valmentajakoulutusten ja lajitaitoleirien toimintaa, lajikouluttajien jatkokoulutusta sekä niiden laatua ja määrää. Tapahtumakoordinaattori kehittää liiton tapahtumajärjestämistä ja vastaa vuosittain kasvavien kilpailutapahtumien laadusta ja operatiivisesta puolesta. Tapahtumakoordinaattorin tehtäviin kuuluvat myös liiton toimistorutiinit ja erikseen osoitetut järjestötoiminnan toimet. Kirjanpitopalveluiden ostamista ulkopuoliselta taholta jatketaan. Vuonna 2012 Suomen Cheerleadingliiton tarkoituksena on kehittää liiton valiokuntien ja toimihenkilöiden toimintoja siten, että SCL:n hallituksen työ voi jatkossa painottua entistä enemmän strategisten linjojen suunnittelutyöhön kuin varsinaisten tapahtumien käytännön järjestelytyöhön. Vuoden 2012 syksyllä Suomen Cheerleadingliitto palkkaa kolmannen työntekijän vastaamaan jäsenistön tarpeisiin. Toiminnanjohtaja toimii liiton muille työntekijöille esimiehenä, koordinoi valiokuntien toimintaa sekä vastaa liiton taloudesta ja kokonaistoiminnasta vuositasolla. Hallituksen toiminnassa painottuu vuonna 2012 laajemman strategisen suunnittelutyön valmistelu, jonka tavoitteena on kirjata Suomen Cheerleadingliitolle pitkän tähtäimen kehityssuunnitelma, yhteinen visio ja strategia lajin kehittämiseksi tulevaisuudessa. Strategiatyön suunnittelussa seurataan Suomen Liikunta ja Urheilun Suomalaisen liikunnan ja urheilun Visio suunitelman puitteissa päättettyjä strategisia valintoja liikunnan edistämiseksi. Talousarvio vuodelle 2012 on laadittu lähelle nollatulosta. Edellisen vuoden kertynyttä ylijäämää tarvitaan puskurina vuonna 2012 liiton toiminnan laajentumisen kustannuksiin ja kertaluontoiseen hankekuluun reaaliaikaisen pisteenlaskun mahdollistavan tuloslaskentaohjelmiston hankintaan. SCL:n järjestämien peruskoulutusten hinnoitteluperiaatteet on tarkistettu ja yhdenmukaistettu, ja lasten ja nuorten koulutuksien ja lajitaitoleirien tukeminen jatkuu voimakkaana edelleen. Jäsenmaksuihin vuodelle 2012 ei esitetä korotusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustukseen haetaan euron korotusta. Suomen Cheerleadingliiton tavoitteena on liiton taloudellisen tilan vakauden ja maksuvalmiuden ylläpitäminen. 12

13 Tavoitteet vuodelle 2012: 1. Laajemman kehitysstrategian suunnittelutyön valmistelu, strategiavalintojen päättäminen ja toimenpiteiden käynnistäminen 2. Toiminnanjohtajan palkkaaminen tukemaan liiton toimintoja, jäsenseurojen kehitystä ja jäsenmäärän kasvua 3. Valiokuntien, toimihenkilöiden ja hallituksen toimintojen tehostaminen ja tätä kautta liiton jäsenpalveluiden parantaminen 6.3 Edunvalvonta ja yhteistyö Suomen Cheerleadingliiton rooli cheerleadingin puolestapuhujana kaikilla yhteiskunnan tasoilla on kasvanut jatkuvasti. Suomen Cheerleadingliiton toiminnassa on mukana jäsenseurojen kautta lähes 5000 cheerleaderia, heidän valmentajiaan ja muita seura-aktiiveja. SCL tukee paikallistason edunvalvontatyötä, jota tehdään yhteistyössä jäsenseurojen kanssa. SCL:n tehtävänä on pitää jäsenjärjestönsä tietoisina oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan toimintansa kehittämisessä ja turvaamisessa sekä valvoa näiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista ja täyttämistä. SCL antaa myös asiantuntijalausuntoja esimerkiksi paikallisista harjoitusolosuhteista. Valtakunnallisella tasolla Suomen Cheerleadingliitto korostaa cheerleadingiä urheilulajina ja toimii luontevien yhteistyötahojen kanssa cheerleadingin edistämiseksi. Valtakunnallisella tasolla kehitetään edelleen yhteistyötä muiden valtakunnallisten lajiliittojen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) ja Nuoren Suomen kanssa. 13

14 TAPAHTUMAKALENTERI 2012 TAMMIKUU 14.1 Ohjauksen perusteet (Cheer) Seinäjoki Valmentajakoulutus taso I lähijakso 1 Vierumäki 20.1 Tuomareiden erikoistumiskoulutus Tanssi II Helsinki Akrobatialeiri Vaasa HELMIKUU Ryhmä- ja paristuntleiri Kisakeskus, Fiskars 11.2 Akrobatiatekniikka I Tampere 12.2 Ohjauksen perusteet (Cheer) Tampere Alueellinen tanssileiri Oulu 18.2 Akrobatiatekniikka II Järvenpää 26.2 Tuomaroinnin erikoistumiskoulutus Tanssi II Helsinki MAALISKUU 3.3 Stunttitekniikka II Tampere 4.3 Ideapäivä mini- ja mikrovalmentajille Tampere Valmentajakoulutus taso I lähijakso 2 Vierumäki Valmentajakoulutus taso II lähijakso 1 Vierumäki 24.3 Stunttitekniikka I Jyväskylä 24.3 Pohjoismaiden mestaruus -kilpailut Borås, Ruotsi 25.3 Minipäivä Jyväskylä 31.1 Akrobatiatekniikka I Oulu HUHTIKUU 1.4 Tuomaroinnin workshop valmentajille (cheer) Helsinki 14.4 Tuomariklinikka Helsinki 14.4 Seurakoulutus: Johda innostavasti & työntekijän palkkaus Turku 15.4 Antidoping-koulutus Turku 15.4 SCL Kevätkokous Turku Maailman mestaruus -kilpailut Orlando, Florida TOUKOKUU Valmentajakoulutus taso II lähijakso 2 Vierumäki May Madness -kilpailut Valtti Areena, Vantaa 26.5 Minipäivä Tampere 27.5 Tanssivalmentajien workshop Helsinki KESÄKUU Kokeneidenvalmentajien workshop Helsinki 14

15 30.6. Euroopan mestaruus -kilpailut Riccione, Italia HEINÄKUU 1.7. Euroopan mestaruus -kilpailut Riccione, Italia Cheertanssi kesäleiri Tampere Cheerleading kesäleiri Vierumäki ELOKUU 25.8 Ohjauksen perusteet (Cheer) Helsinki 25.8 Ohjauksen perusteet (Tanssi) Helsinki 26.8 Stunttitekniikka I Helsinki 26.8 Tanssitekniikka I Helsinki SYYSKUU Valmentajakoulutus taso II lähijakso 3 Vierumäki 8.9 SCL kouluttajien ja ohjaajien virike- ja koulutuspäivä Helsinki 15.9 Tuomariklinikka Helsinki SM-karsintakilpailuleiri, juniorit Vierumäki SM-karsintakilpailuleiri, aikuiset Vierumäki SM-karsintakilpailuleiri, tanssijoukkueet Vierumäki LOKAKUU avoin Syyskilpailut paikka avoin MARRASKUU avoin SM-karsintakilpailut paikka avoin Harrastekilpailu Vierumäki Cup Suomen Urheiluopisto, Heinola Seurakoulutus: Rahaa seuran kassaan - SLU koulutus Jyväskylä SCL Syyskokous Jyväskylä JOULUKUU 7.12 Tuomareiden ICU-klinikka Helsinki Suomen mestaruus -kilpailut Helsingin Jäähalli, Helsinki 15

Suomen Cheerleadingliitto

Suomen Cheerleadingliitto Suomen Cheerleadingliitto Vuosikertomus 2012 Suomen Cheerleadingliitto - SCL ry Vuosikertomus 2012 Sisällys Järjestötoiminta Jäsenistö Hallinto ja valiokunnat Järjestötoiminta Strategia ja visio Tiedotus

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Suomen Uimaliitto TOIMINTASUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 2. TUKITOIMINTA...5 Talous ja markkinointi...5 Viestintä...6 Tietotekniset palvelut...7 Lajipalvelut...7 3. OLOSUHDEASIAT...8 4. KANSALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi

Suomen Ratsastajainliitto ry. www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 www.ratsastus.fi Toimintasuunnitelma 2014 1. Esipuhe 3 2. Organisaatio 5 2.1. Organisaatiouudistus 6 2.2. Toimintatavat 6 2.3. Ratsastuksen

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8

1. YLEISTÄ 2 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2 2. TUKITOIMINTA 3 Talous- ja markkinointi Viestintä Tietotekniset palvelut 3. OLOSUHDEASIAT 7 4. KANSALLINEN TOIMINTA 7 5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 8 6. NUORISO-,

Lisätiedot

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007->

Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> Viipurin Urheilijat ry SEURAKÄSIKIRJA 2007-> SISÄLLYSLUETTELO 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu 1.1. Toiminnan perusperiaatteet 1.1.1. Arvot 1.1.2. Missio 1.1.3. Visio 1.1.4. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015

RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 RANTAPERKIÖN ISKUN VOIMISTELUJAOSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Rantaperkiön Isku voimistelujaosto Sivu 1 Sisältö 1. YLEISTÄ SEURASTA 2. VOIMISTELUJAOSTO 3. TOIMISTO 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 4.1. Painopisteet

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN MIEKKAILULIITTO FINLANDS FÄKTFÖRBUND R.Y. VUOSIKERTOMUS 2011 Liiton 80v juhlavuosi 1931-2011 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2011 menestymistä ja uuden mahdollistamista... 4 2. HALLINTO... 5

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit

Kumppanit 2013. Pääyhteistyökumppani. Kumppanit VUOSIKERTOMUS 2013 Kumppanit 2013 Pääyhteistyökumppani Vakuuttaja Kumppanit Sisällysluettelo Muutosten vuosi... 4 1 Toimintavuoden painopistealueet... 5 2 Harrasteliikunta koko elämänkaarella... 6 3 Seuratoiminta...

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3

Sisällysluettelo. Toiminnanjohtajan katsaus 3 Vuosikertomus 1 2 Sisällysluettelo Toiminnanjohtajan katsaus 3 Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 Toiminnan johtolinjat 4 Missio 4 Arvot 4 Lasten ja nuorten liikunta 5 Lasten liikunnan edistäminen yhteistyössä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:

Lisätiedot

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KAJAANIN JUDOKERHO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty sääntömääräisessä syyskokouksessa 15.12.2014 Sisällysluettelo JUDOKERHON HALLINTO 2015 JA SEURAJOHTAMINEN... 4 HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2015... 4 Judokerhon hallitus

Lisätiedot