Tullittomuus tullittomuusasetuksen perusteella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tullittomuus tullittomuusasetuksen perusteella"

Transkriptio

1 Tullittomuus tullittomuusasetuksen perusteella Tullittomuus voi perustua neuvoston asetukseen (EY) n:o 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta. Seuraava luettelo ei ole tyhjentävä, ja tapauksiin liittyy usein lisäedellytyksiä. Asetuksen perusteella tullittomia ovat 1. Kolmannesta maasta yhteisöön vakituisen asuinpaikkansa siirtävien luonnollisten henkilöiden omaisuus. (art. 3-11) Tullittomuutta voidaan soveltaa henkilöihin, joiden vakituinen asuinpaikka on ollut yhteisön ulkopuolella vähintään kaksitoista kuukautta. Tullittomuuden edellytyksenä on, että muuttotavarat ovat olleet muuttajan omistuksessa kuuden kuukauden ajan yhteisön ulkopuolella. Jos kysymyksessä ovat muut kuin kulutustavarat, muuttotavaroiden on pitänyt olla myös asianomaisen käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan ennen muuttoa. Muuttajan tulee varautua osoittamaan tulliviranomaiselle, että tavarat ovat olleet käytössä kyseisen ajan. Kahdentoista kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tavarat on tullittomina luovutettu vapaaseen liikkeeseen, niitä ei saa lainata, pantata, vuokrata, myydä eikä vastikkeettakaan luovuttaa ilmoittamatta siitä ennakolta tullitoimipaikkaan, jossa tavarat on tullattu. Tullihallitus ja eräissä tapauksissa tullipiiri tai tullitoimipaikka voi erityistapauksissa myöntää poikkeuksia määräaikoihin. Henkilökohtaisella omaisuudella tarkoitetaan mm. koti-irtaimistoa, polku- ja moottoripyöriä, yksityiskäyttöön tarkoitettuja moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja, huviveneitä, yksityislentokoneita, kotieläimiä ja ratsuhevosia sekä teknisten ja vapaiden ammattien harjoittamisessa tarvittavia kannettavia työvälineitä, Henkilökohtaisen omaisuuden luonne tai määrä ei saa ilmentää mitään kaupallista tarkoitusta. Lisäksi muuttotavaroiden tulee olla tarkoitettu samaan käyttöön uudessa vakituisessa asuinpaikassa. Tullittomuutta ei sovelleta alkoholi- eikä tupakkatuotteisiin, hyötykuljetusvälineisiin eikä muihin ammattikäyttöön tarkoitettuihin esineisiin kuin teknisten tai vapaiden ammattien harjoittamiseen tarvittaviin siirrettäviin työvälineisiin. Yksityistalouteen kuuluvan verollisen ajoneuvon tuontiin on autoverolaissa omat säännöksensä. Yksityiskohtaiset ohjeet muuttotavaroiden tuonnista Suomeen on julkaistu Tullihallituksen asiakastiedotteessa Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen. 2. Avioliiton solmimisen yhteydessä tuotavat tavarat (art ) Tullittomuus myönnetään avioliiton solmimisen vuoksi kolmannesta maasta vakituisen asuinpaikkansa yhteisön tullialueelle muuttavalle henkilölle kuuluville myötäjäis- ja taloustavaroille sekä häälahjoille. Viimeksi mainittujen yksikköarvo ei kuitenkaan saa ylittää tuhatta euroa. Tullittomuutta voidaan soveltaa vain henkilöihin, joiden vakituinen asuinpaikka on ollut yhteisön ulkopuolella yhtäjaksoisesti vähintään kaksitoista kuukautta. Tullittomuutta voidaan soveltaa tavaroihin, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen aikaisintaan kaksi kuukautta ennen avioliiton solmimispäivää tai viimeistään neljä kuukautta solmimispäivän jälkeen. Kahdentoista kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tavarat on tullittomina luovutettu vapaaseen liikkeeseen, niitä ei saa lainata, pantata, vuokrata, myydä eikä vastikkeettakaan luovuttaa ilmoittamatta siitä ennakolta tullitoimipaikkaan, jossa tavarat on tullattu. Tullihallitus voi erityistapauksissa myöntää poikkeuksia määräaikoihin. 3. Perintönä saadut tavarat (art ) Tullittomia ovat yhteisön tullialueella vakituisesti asuvan luonnollisen henkilön perimä tai testamentilla saama omaisuus. Tullittomuutta ei sovelleta mm. alkoholi- ja tupakkatuotteisiin, hyötykuljetusvälineisiin eikä eräisiin muihin ammattikäyttöön tarkoitettuihin tavaroihin. Tullittomuus myönnetään vain henkilökohtaiselle omaisuudelle, joka ilmoitetaan vapaaseen liikkeeseen kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona omaisuus on siirtynyt asianomaisen omistukseen. Tullihallitus voi erityistapauksissa myöntää poikkeuksia määräaikoihin. 4. Opiskelua ja koulunkäyntiä varten tarvittavat vaatteet, tarvikkeet ja kotitaloustavarat, jotka tulevat opiskelijan käyttöön yhteisössä tapahtuvan opiskelun aikana. (art )

2 5. Vähäarvoiset lähetykset (art ) Tullittomia ovat vähäarvoisista tavaroista koostuvat lähetykset, joiden arvo on enintään 150 euroa. Tullittomuus ei koske alkoholi- ja tupakkatuotteita eikä hajuvesiä. 6. Muut kuin kaupalliset pienlähetykset (art ) Tullittomia ovat yksityishenkilöltä toiselle maksutta lähetetyt ei-kaupalliset lähetykset, joiden arvo on enintään 45 euroa. Alkoholi- ja tupakkatuotteille sekä hajuvesille on lisäksi määrällisiä rajoituksia. Tarkempia ohjeita lahjatavaroiden tuonnista Suomeen on Tullihallituksen asiakastiedotteessa Ulkomailta vastaanotetun lahjan tulli- ja verokohtelu. 7. Pääomatavarat ja muut laitteet, jotka tuodaan yhteisöön toiminnan siirtämisen vuoksi (art ) Investointitavarat ja muut pääomahyödykkeet ovat tullittomia, jos ne kuuluvat yrityksille, jotka lopettavat kokonaan toimintansa kolmannessa maassa siirtyäkseen harjoittamaan samankaltaista toimintaa yhteisön tullialueella. Edellytyksenä on, että yritys on käyttänyt tavaroita kolmannessa maassa vähintään kahdentoista kuukauden ajan ennen toiminnan lakkaamista ja että niitä käytetään siirtymisen jälkeen samaan tarkoitukseen. Tullittomuutta ei sovelleta kuljetusvälineisiin, jotka eivät ole tuotannon tai palvelun välineitä, elintarvikkeisiin, polttoaineisiin, raaka-aineiden tai valmiiden tai puolivalmiiden tuotteiden varastoihin eikä karjankauppiaiden omistuksessa olevaan karjaan. Tämän säännöksen mukaan tullitta tuotuja tavaroita ei saa ilmoittamatta etukäteen asiasta tulliviranomaisille lainata, pantata, vuokrata eikä luovuttaa vastikkeellisesti tai ilman vastiketta kahdentoista kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin ne on luovutettu vapaaseen liikkeeseen. 8. Tuotteet, jotka yhteisön maanviljelijät saavat kolmannessa maassa sijaitsevilta tiloilta (art ) Tullittomuus myönnetään yhteisön tullialueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kolmansissa maissa sijaitsevilta tiloilta tuleville maatalouden kotieläintalouden, mehiläistenhoidon, puutarhanhoidon ja metsätalouden tuotteille, joita hyödyntävän maataloustuottajan toimipaikka sijaitsee kyseisen kolmannen maan välittömässä läheisyydessä. Kotieläintuotteiden tulee olla peräisin yhteisöstä lähtöisin olevista eläimistä. 9. Siemenet, lannoitteet ja maaperän ja kasviston hoitoon tarkoitetut tuotteet, joita kolmansien maiden maataloustuottajat tuovat käytettäväksi näihin maihin rajoittuvilla maatiloilla (art ) 10. Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat (art. 41) Tullittomuusasetuksen 41 artiklan mukaan tuontitullittomuus myönnetään kolmannesta maasta tulevien matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyville tavaroille edellyttäen, että tästä tuonnista ei kanneta arvonlisäveroa kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston direktiivin 2007/74/EY säännösten mukaisesti annettujen kansallisen lainsäädännön säännösten nojalla. Matkatavaradirektiivillä yhtenäistetään Euroopan unionin ulkopuolelta tulevien matkustajien mukanaan tuomien tavaroiden arvonlisä- ja valmisteverovapauksia koskeva lainsäädäntö. Yhteisön veroalueen ulkopuolisille alueille, kuten Ahvenanmaalle, kolmannesta maasta tuotuihin tavaroihin sovelletaan samoja tullittomuutta koskevia säännöksiä kuin tavaroihin, jotka tuodaan asianomaisen jäsenvaltion alueelle mihin tahansa muuhun osaan. Tarkemmat ohjeet matkustajatuomisten tullittomuudesta sisältyvät Tullihallituksen esitteeseen Tullin ohjeita matkustajille. 11. Opetus-, tiede- ja kulttuuriaineisto sekä tieteelliset kojeet ja laitteet (art , tullittomuusasetuksen soveltamisasetus 2290/83, muutokset 1745/85, 3893/88, 1843/89, 734/92) Tullittomuus myönnetään tullittomuusasetuksen liitteissä I ja II mainituille tavaroille, joita ovat mm. kirjat, julkaisut ja asiakirjat sekä luonteeltaan kasvatuksellinen, tieteellinen tai sivistyksellinen visuaalinen ja auditiivinen aineisto. Tullittomuus koskee myös tieteellisiä välineitä ja laitteita, jotka tuodaan yhteisöön

3 muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Välineet ja laitteet on tarkoitettu julkisille, yleishyödyllisille tai Tullihallituksen hyväksymille yksityisille laitoksille, joiden pääasiallisena toimintana on opetus tai tieteellinen tutkimus. 12. Laboratorioeläimet sekä tutkimustarkoituksiin tuodut biologiset tai kemialliset aineet (art. 53, tullittomuusasetuksen soveltamisasetus 2288/83, muutokset 1798/84, 2340/86, 3692/87, 213/89) Tullittomuus myönnetään eläimille, jotka on erityisesti kasvatettu käytettäviksi laboratorioissa, sekä soveltamisasetuksen (2288/83) liitteessä luetelluille biologisille tai kemiallisille aineille, joita vastaavia ei tuoteta yhteisön tullialueella ja joita tuodaan yksinomaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Tuojana voivat olla julkiset tai yleishyödylliset tai Tullihallituksen hyväksymät yksityiset laitokset jotka harjoittavat pääasiassa opetusta tai tieteellistä tutkimusta. 13. Ihmisperäiset terapeuttiset aineet sekä veriryhmä- ja kudostyyppireagenssit (art ) Tullittomuus rajoittuu tuotteisiin, jotka on tarkoitettu tullitoimipaikan hyväksymille toimielimille tai laboratorioille yksinomaan ei-kaupalliseen lääketieteelliseen tai tieteelliseen käyttöön. Tavaroiden mukana pitää olla lähtömaan valtuutettujen toimielinten antama vaatimusten mukaisuustodistus, ja tavaroiden tulee olla pakattu erityisellä tunnistusmerkinnällä varustettuihin astioihin. 14. Lääketieteelliseen tutkimukseen, taudinmääritykseen tai lääketieteellisen hoidon antamiseen tarkoitetut instrumentit ja laitteet (art , tullittomuusasetuksen soveltamisasetus 2290/83, muutokset 1745/85, 3399/85, 3893/88, 1843/89, 734/92, 1792/2006) Tullittomuus koskee välineitä ja laitteita, jotka hyväntekeväisyysjärjestö tai yksityishenkilö lahjoittaa tullitoimipaikan hyväksymälle terveysjärjestölle, sairaalan osastolle tai tutkimuslaitokselle ei-kaupallisessa tarkoituksessa, sekä välineitä ja laitteita, jotka viimeksi mainitut ostavat hyväntekeväisyysjärjestöjen hankkimien varojen tai vapaaehtoisten lahjoitusten turvin. Edellytyksenä on, ettei lahjoitukseen liity lahjoittajan taholta mitään kaupallisia tarkoituksia ja että lahjoittaja ei ole sidoksissa välineiden tai laitteiden valmistajaan. 15. Kansainvälisissä urheilutilaisuuksissa käytettävät lääkevalmisteet (art. 60) Tullittomuus myönnetään kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuville, kolmansista maista tuleville ihmisille tai eläimille tarkoitetuille lääkevalmisteille. 16. Hyväntekeväisyysjärjestöjen tuomat tavarat (art ) Tullittomuus koskee perustarvikkeita, joita valtion toimielimet tai Tullihallituksen hyväksymät hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöt tuovat jaettavaksi vastikkeetta puutteenalaisille. Lisäksi tullittomuus koskee tavaroita, jotka tällaiset järjestöt saavat vastikkeetta käytettäväksi varojen keräämiseksi hyväntekeväisyystilaisuuksissa, sekä varusteita ja toimistotarvikkeita, joita järjestöt saavat vastikkeetta käytettäväksi toiminnassaan. 17. Erityisesti sokeiden tai muiden fyysisesti tai henkisesti vammaisten käyttöön tarkoitetut tavarat heidän koulutustaan, työskentelyään tai sosiaalista edistymistään varten (art ), tullittomuusasetuksen soveltamisasetus 2289/83, muutokset 1746/85, 3399/85, 735/92, 1792/2006) Tullittomuus koskee tullittomuusasetuksen liitteissä III ja IV lueteltuja, erityisesti sokeiden opetus-, tieteellisja kulttuuriluonteiseksi kehittämiseksi suunniteltuja tavaroita. Tullittomuus myönnetään myös tavaroille, jotka on suunniteltu muiden vammaisten koulutukseen, työllistämiseen tai sosiaalisten olojen parantamiseen. Tuojien pitää olla sokeita tai vammaisia tai Tullihallituksen hyväksymiä laitoksia tai järjestöjä. 18. Katastrofien uhreille tuodut, heille tai heidän käyttöönsä ilmaiseksi annetut tavarat (art ) Tullittomuus edellyttää komission päätöstä tullittomuuden soveltamisen laajuudesta ja edellytyksistä. Tullittomuus ei koske tuhoalueiden jälleenrakentamiseen tarkoitettuja tavaroita.

4 19. Kunniamerkit, palkinnot ym. vastaavat tavarat (art. 81) Tullittomuus koskee kunniamerkkien lisäksi vain maljoja, mitaleja ja vastaavia tavaroita, jotka ovat luonteeltaan olennaisesti vertauskuvallisia ja joilla ei ole kaupallista tarkoitusta. 20. Kansainvälisessä yhteydenpidossa saadut lahjat (art ) Tullittomuus koskee virallisten vierailujen yhteydessä joko kolmannessa maassa tai yhteisössä annettuja lahjoja. Tullittomuus koskee lisäksi tavaroita, joita kolmanteen maahan sijoittautunut viranomainen tai julkisyhteisö lahjoittaa yhteisöön sijoittuvalle vastaavalle yhteisölle, jonka tullitoimipaikka on hyväksynyt vastaanottamaan näitä tavaroita tullitta. Tullittomuutta ei sovelleta alkoholituotteisiin eikä tupakkaan tai tupakkatuotteisiin. 21. Hallitsijoiden ja valtionpäämiesten käyttöön tulevat tavarat (art. 85) Tullittomuuden soveltaminen edellyttää Tullihallituksen lupaa. 22. Vähäarvoiset tavaranäytteet (art. 86) Tullittomuus koskee tavaroita, jotka esillepanonsa tai kutakin tavaralajia ja laatua vastaavan määränsä perusteella soveltuvat ainoastaan tilausten hankintaan. Tulliviranomaiset voivat myös vaatia, että tavarat merkitään tai muuten tehdään käyttökelvottomiksi. 23. Mainosluonteiset painotuotteet ja materiaali (art ) Luettelot, hinnastot, käyttöohjeet tai kaupalliset tiedotteet, jotka koskevat yhteisön ulkopuolelle sijoittuneen henkilön tarjoamia tavaroita tai palveluja, ovat tullittomia. Lähetyksessä saa olla vain yksi asiakirja tai yksi kappale kutakin lähetykseen sisältyvää asiakirjaa. Jos asiakirjoja on enemmän kuin yksi, tullittomuus voidaan myöntää, jos lähetyksen bruttopaino on enintään yksi kilo. Kysymyksessä ei myöskään saa olla ryhmälähetys. Mainosmateriaalia ovat toimittajien vastikkeetta asiakkailleen osoittamat tavarat, joilla ei ole kaupallista arvoa ja joita ei voida käyttää muihin kuin mainostarkoituksiin. 24. Messuilla tai vastaavanlaisissa tilaisuuksissa käytettävät tai kulutettavat tavarat (art ) Tullittomuus myönnetään pienille näytteille, tavaroille, joita tuodaan yhteisöön yksinomaan niiden esittelyä varten, vähäarvoisille materiaaleille, joita käytetään näyttelyosastojen rakentamiseen, sekä erilaisille painotuotteille, joita tuodaan vastikkeetta näytteillä olevien tavaroiden mainostamiseen. Messut ja vastaavat tilaisuudet eivät tässä tarkoita yksityisesti järjestettäviä myyntinäyttelyitä. Tullittomuutta ei sovelleta tupakkatai alkoholituotteisiin eikä polttoaineisiin. 25. Tutkimus-, analyysi- tai testaustarkoituksiin tuotavat tavarat (art ) Tullittomuus myönnetään tavaroille, jotka tuodaan maahan niiden koostumuksen, laadun tai muiden teknisten ominaisuuksien selvittämiseksi taikka tiedotustarkoituksessa tai teollisessa tai kaupallisessa tutkimustarkoituksessa suoritettavaan tutkimus-, analyysi- tai koekäyttöön. Tullittomuuden edellytyksenä on, että tavarat kulutetaan tai hävitetään testien aikana. Jos näin ei tapahdu, tavarat on testien jälkeen hävitettävä, luovutettava valtiolle tai asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa vietävä yhteisön tullialueen ulkopuolelle. Muussa tapauksessa jäljelle jäävistä tuotteista kannetaan tuontitulli niiden muuhun käyttöön ottamisen päivänä voimassa olevan tullikannan ja tulliviranomaisen kyseisenä päivänä toteaman tai hyväksymän tavaran lajin ja tullausarvon mukaan. 26. Tekijänoikeuksia taikka teollista tai kaupallista omaisuutta suojaaville järjestöille lähetetyt tavarat (art. 102) Tullittomuus koskee tavaramerkkejä, malleja, piirustuksia, patentinhakuasiakirjoja ja sen kaltaisia tavaroita.

5 27. Kirjallinen matkailutiedote ja matkailunedistämisaineisto (art. 103) Tullittomuus koskee matkailua edistäviä painotuotteita, hotellien luetteloita ja vuosikirjoja sekä aikatauluja, jotka jaetaan vastikkeetta ja joihin saa sisältyä enintään 25 % kaupallista mainontaa lukuun ottamatta yhteisön yrityksiä esittelevää kaupallista mainontaa. Lisäksi tullittomuus koskee teknistä materiaalia, jota lähetetään kansallisten matkailutoimielinten edustajille ja niiden nimeämille kirjeenvaihtajille ja jota ei ole tarkoitettu jaettavaksi edelleen. 28. Erinäiset asiakirjat ja tuotteet (art. 104) Tullittomuus koskee lähinnä viranomaisille, yhteisöille ja järjestöille tulevaa asiakirja-aineistoa sekä tietotallenteita. Artiklassa on näistä tavaroista yksityiskohtainen luettelo. 29. Ahtausta ja kuljetuksen aikana tavaroiden suojaamista varten tarvittava materiaali, jota ei normaalisti käytetä uudelleen (art. 105) 30. Eläinten kuljetuksen aikana tarvittavat pahnat, rehut ja ruoat (art. 106) 31. Maantieliikenteen moottoriajoneuvojen poltto- ja voiteluaineet (art ) Tullittomuus myönnetään yhteisön tullialueelle tulevien henkilöajoneuvojen, hyötyajoneuvojen, moottoripyörien ja erikoiskonttien tavanomaisten polttoainesäiliöiden sisältämälle polttoaineelle sekä henkilöajoneuvoissa ja moottoripyörissä olevien kannettavien säiliöiden sisältämälle polttoaineelle 10 litran rajaan saakka ajoneuvolta. Lisäksi tullittomuus myönnetään ajoneuvoissa oleville voiteluaineille, jotka vastaavat niiden toiminnan tavanomaisia tarpeita käynnissä olevan kuljetuksen aikana. (ks. myös osio Tullittomuus tullilain perusteella, kohdan 1. rajoitukset) 32. Sodan uhrien muistomerkkien tai hautausmaiden rakentamiseen, ylläpitoon tai koristamiseen tarkoitetut materiaalit (art. 112) Tullittomuuden edellytyksenä on, että tuojana on tullipiirin tähän tarkoitukseen valtuuttama järjestö. 33. Vainajan ruumiin sisältävät arkut, tuhkan sisältävät uurnat sekä hautajaissomisteet, seppeleet ja kukat, myös haudan hoitoon tulevat (art. 113) 34. Tullittomuus kansainvälisten sopimusten perusteella (art. 128) Jäsenmaat voivat myöntää tullittomuuden artiklassa mainituissa tapauksissa. Muissa tapauksissa tullittomuuden myöntäminen vaatii komission hyväksyntää. Tullittomuus tullikoodeksin perusteella Käytetyt lyhenteet: TK = tullikoodeksi, SovA = tullikoodeksin soveltamisasetus Palautustavarat (TK art., SovA art.) Yhteisön tullialueelta viedyt ja sinne kolmen vuoden kuluessa palautetut ja vapaaseen liikkeeseen luovutetut yhteisötavarat on asianomaisen hakemuksesta vapautettava tuontitulleista. Kolmen vuoden määräaikaa voidaan erityistapauksissa pidentää. Vapautus tuontitulleista voidaan myöntää vain, jos tavarat jälleentuodaan samassa tilassa kuin ne on viety. Tavaroita voidaan kuitenkin käsitellä yhteisön ulkopuolella tavaroiden kunnon säilyttämiseksi tai ulkonäön muuttamiseksi. Lisäksi sallitaan korjaus ja kunnostus, joka tapahtuu siitä syystä, että tavarat on yhteisön tullialueen ulkopuolella havaittu viallisiksi tai suunniteltuun käyttöön soveltumattomiksi. Ulkoisessa jalostusmenettelyssä viedyille tavaroille ei myönnetä tullittomuutta, jollei niitä palauteta samassa tilassa kuin ne on viety.

6 Jos tavaroiden viennistä on maksettu tai on maksettava vientitukea tai muita yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia tukia, on todistettava, että tällainen vientituki tai muu määrä on joko maksettu takaisin tai näitä rahallisia etuja ei ole saatu. Tullittomuuden edellytyksenä on kuitenkin tällöin, että tavaroita ei määrämaassa ole voitu luovuttaa vapaaseen liikkeeseen siellä sovellettavien säännösten johdosta tai että vastaanottaja on palauttanut tavarat viallisina tai sopimuksen vastaisina tai olosuhteet ovat muutoin sellaiset, että viejä ei ole niihin vaikuttanut ja olosuhteet ovat estäneet tavaroiden käyttämisen siihen tarkoitukseen, johon ne oli aiottu. Merikalastustuotteet ja muut merestä saadut tuotteet (TK 188 art., SovA 856 art.) Tullittomia ovat kolmannen maan aluemerestä saadut kalastustuotteet ja muut tuotteet, jotka on pyydetty yhteisön jäsenvaltion alusrekisteriin merkityllä ja sen lipun alla purjehtivalla aluksella. Samoin ovat tullittomia tällaisilla tehdasaluksilla kyseisistä tuotteista valmistetut tuotteet. Tullittomuus edellyttää, että vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä esitetään soveltamisasetuksen liitteessä 110 olevan mallin mukainen todistus. Tullittomuus tullilain perusteella 1. Ammattimaisessa Suomen ja kolmannen maan välisessä liikenteessä olevien vesi- tai ilma-aluksen muonitustavarat (9 1 ja 2 mom.) Tullittomuus koskee tavanomaisia muonitustavaroita, poltto- ja voiteluaineita sekä myös aluksessa Suomen tullialueella kulutettavia tavaroita. Suomen tullialueelle Euroopan talousalueen ulkopuolelta maanteitse saapuvan hyötyajoneuvon polttoainesäiliön sisältämä polttoaine on tullitonta enintään 400 litraa asti ja erikoiskontin polttoainesäiliön sisältämä polttoaine enintään 200 litraan asti matkaa kohti. (9 3 mom.) Tullittomia eivät ole tavarat, jotka myydään yhteisön sisäisellä matkalla matkatavaroissa mukaan otettaviksi. Yhteisön sisäisellä matkalla tarkoitetaan matkaa, johon ei sisälly pysähtymistä yhteisön tulli- ja veroalueen ulkopuolella. Matkustajille myytävien tavaroiden tullinalaisuudesta on lisäksi voimassa, mitä ulkomaanliikenteessä olevista matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa säädetään. (9 4 mom.) 2. Diplomaattikäyttöön tuotavat tavarat (10 ) Tullittomia ovat tavarat, jotka tulevat ulkovaltojen Suomessa toimiville diplomaattisille edustustoille tai lähetettyjen konsulien virastoille viralliseen käyttöön taikka niiden ulkomaan kansallisuutta olevan henkilökunnan tai heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön sen mukaan kuin diplomaattisia suhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa (SopS 4/70) ja konsulisuhteita koskevassa Wienin yleissopimuksessa (SopS 50/80) määrätään. Ulkoasiainministeriö vahvistaa yleissopimusten mukaisten edellytysten olemassaolon. 3. Siviililentoliikenteen lentotoiminnassa käytettävät tavarat (11 ) Tullittomia ovat kansainväliseen siviili-ilmailusopimukseen liittyneen kolmannen maan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kyseisin sopimusvaltion lentoyhtiön kansainvälisessä lentoliikennetoiminnassa käyttämät maa- ja turvalaitteet, opetusvälineet ja näiden tavaroiden varaosat ja tarvikkeet.

1. Kolmannesta maasta EU:hun vakituisen asuinpaikkansa siirtävien luonnollisten henkilöiden henkilökohtainen omaisuus (artiklat 3 11)

1. Kolmannesta maasta EU:hun vakituisen asuinpaikkansa siirtävien luonnollisten henkilöiden henkilökohtainen omaisuus (artiklat 3 11) Tullittomuus tullittomuusasetuksen perusteella Tullittomuus voi perustua neuvoston asetukseen (EY) n:o 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta (tullittomuusasetus). Seuraava luettelo ei

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ

PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN ALKUPERÄTUOTTEET MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ PÖYTÄKIRJA KÄSITTEEN "ALKUPERÄTUOTTEET" MÄÄRITTELYSTÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMISTÄ EU/KR/P1/fi 1 SISÄLLYSLUETTELO A JAKSO ALKUPERÄSÄÄNNÖT I OSASTO YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 artikla MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Sivumäärä: 101 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS

EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS EUROOPAN KOMISSIO PÄÄOSASTO VEROTUS JA TULLIUNIONI AJONEUVOJEN YHTEISÖNSISÄISTÄ SIIRTOA SEKÄ NIIDEN RAJATYLITTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVA VEROTUS TAUSTA-ASIAKIRJA EUROOPAN KANSALAISTEN OIKEUKSISTA JA VELVOLLISUUKSISTA

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI. julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2013 COM(2013) 143 final LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä FI FI LIITE PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

TULLIVARASTOINTI. Tullaukseen liittyvän käsitteistön selventäminen. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Logistiikan koulutusohjelma. Forssa, syksy 2013

TULLIVARASTOINTI. Tullaukseen liittyvän käsitteistön selventäminen. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Logistiikan koulutusohjelma. Forssa, syksy 2013 TULLIVARASTOINTI Tullaukseen liittyvän käsitteistön selventäminen Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Logistiikan koulutusohjelma Forssa, syksy 2013 Jyrki Rantanen TIIVISTELMÄ FORSSA Logistiikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Suomen autoverotus Eurooppaoikeuden, ympäristön ja talouden näkökulmasta

Suomen autoverotus Eurooppaoikeuden, ympäristön ja talouden näkökulmasta Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka Suomen autoverotus Eurooppaoikeuden, ympäristön ja talouden näkökulmasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle tulliselvitysrikoksia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset tulliselvitysrikoksista. Näiden rikosten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707 SISÄLLYS N:o Sivu 700 Laki lääkelain muuttamisesta... 3603 701 Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9.

Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9. Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9.2010 Luennon sisältö 1. Tullilaitos ja sen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2005 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Basic Texts. Suomennos

Basic Texts. Suomennos Basic Texts Suomennos Basic Texts Suomennos Sisällysluettelo OSA I YLEISSOPIMUS, RAHOITUSPÖYTÄKIRJA JA ERIOIKEUKSIA JA -VAPAUKSIA KOSKEVA PÖYTÄ- KIRJA 1 YLEISSOPIMUS ETELÄISEN PALLONPUOLISKON TÄHTITIETEELLISTÄ

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

HE 10/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 74 79 SISÄLLYS N:o Sivu 74 Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot