Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma. Sisällysluettelo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus 2001-2003. Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma. Sisällysluettelo:"

Transkriptio

1 Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus Hankesuunnitelma ja toteuttamisohjelma Sisällysluettelo: I Tausta ja tavoitteet. 2 II Rakennuskanta 3 III Väestö 4 IV Palvelut.. 4 V Lähiöuudistushankkeen toteuttamisohjelma toimintalinjoittain Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen Tausta ja lähtökohdat Esteettömyyskartoitus Hissiprojekti Korjausrakentaminen ja asuinympäristön parantaminen Lähiöt elämänympäristöinä Aluetyön ja asukastupatoiminnan kehittäminen Vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteet Lähiökulttuuriprojekti Sosiaalitalkkariprojekti Lähiöt ja tietoyhteiskuntakehitys. 12 VI Hankkeen organisointi ja yhteistyöosapuolet. 13 VII Rahoitus VIII Seuranta, arviointi IX Viestintä 14 1

2 I Tausta ja tavoitteet Lähiöuudistus 2000 on viiden eri ministeriön (YM, OPM, TM, STM, SM), valtion asuntorahaston ja kuntien yhteinen sateenvarjohanke, jonka avulla tuetaan lähiöiden uudistamistyötä. Hanke perustuu Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmaan. Sen mukaan lähiöiden uudistamista on jatkettava asukasrakenteeltaan ja asumismuodoltaan monipuolisten asuinalueiden turvaamiseksi. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen asuntopoliittisesta strategiasta, jossa asetetaan tavoitteeksi, että Lähiöuudistus 2000 ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota elinkaariasumisen mahdollistavan esteettömyyden edistämiseen, sosiaaliseen toimivuuteen ja turvallisuuteen sekä informaatioteknologiaan palvelujen saatavuuden ja kansalaisten osallistumisen mahdollistajana. Näitä lähtökohtia noudattaen ympäristöministeriö asetti työryhmän, joka johtaa Lähiöuudistus ohjelman valmistelua ja toteutusta. Ohjelmalla pyritään edistämään ministeriöiden välistä yhteistyötä Ohjelman valmistelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon ohjelmaan osallistuvien ministeriöiden ja kuntien sekä Suomen Kuntaliiton lähiöiden kehittämisen tavoitteet. Hanke jakaantuu neljään toiminta-linjaan: I II III IV Lähiöt yhdyskuntarakenteessa - Täydennysrakentaminen - Väestöltään vähenevät lähiöt Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen - Ympäristön ja asumisen esteettömyys ja toimivuus - Asuntojen elinkaarikorjaaminen ja julkisen kaupunkitilan kohentaminen Lähiöt elämänympäristöinä - Asuinyhteisön sosiaalinen toimivuus ja turvallisuus - Palveleva isännöinti Lähiöt ja tietoyhteiskuntakehitys - Tietoyhteiskunnan taidot kaikille - Lähiö - asuinalue verkossa Lähiöuudistus 2000 ohjelmaan on valittu 15 hanketta eri puolilta Suomea. Oulun kaupungista ohjelmaan valittiin Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistushanke. Kaukovainio-Höyhtyä lähiöuudistus sisältyy Oulun kaupungin asuntoohjelmaan jatkaen lähiöiden uudistamista Oulun kaupungissa Rajakylän lähiöuudistusprojektin päätyttyä. Tekninen lautakunta järjesti seminaarin 2

3 Tavoitteena esteetön Oulu kaupunki meille kaikille, jossa käsiteltiin esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyviä teemoja asuin- ja liikkumisympäristön sekä ikääntyvän väestön asumisen kannalta sekä pohdittiin keinoja hissirakentamisen ja muun esteettömyyden edistämiseksi. Kaukovainio-Höyhtyä, esteetöntä elämää projektialue on valittu alueen väestön ikärakenteen sekä rakennuskannan iän ja siitä johtuvan korjaustarpeen ja hissittömyyden perusteella (tekninen lautakunta , kaupunginhallitus ). Hankkeen tavoitteena on tukea ikääntyvän väestön kotona asumisen mahdollisuuksia sekä tuottaa kaikille soveltuvaa esteetöntä ja turvallista elinympäristöä. Tavoitteisiin pyritään rakennuskantaa korjaamalla, hissejä rakentamalla, asuinympäristöä parantamalla sekä vanhustenhuollon kehittämistoimenpitein. Kaikille esteetöntä ja turvallista asuinympäristöä edistetään myös alueellista yhteistyötä edistävällä, kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia parantavalla osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelmalla sekä asukastupatoimintaa kehittämällä. Uusina toimintamuotoina kehitetään monipuolisesti kuntalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia sekä vahvistetaan omaehtoista toimintaa ja positiivista asumiskulttuuria lähiökulttuuriprojektin tarjoamin keinoin. Projektialue käsittää Kaukovainion ja Höyhtyän suualueet eli Kaukovainion, Hiirosen, Karjasillan, Nokelan, Höyhtyän, Lintulan ja Mäntylän kaupunginosat. Hankkeen tarkoituksena on toimia pilottina esteettömyyden ja hissirakentamisen edistämiseksi myös muissa kaupunginosissa. (kartat 1 ja 2) II Rakennuskanta Kaukovainion kaupunginosa on kerrostalovaltainen, pääosin 1960-luvulla rakennettu lähiö. Kaukovainion suuralueeseen kuuluvaan Hiiroseen rakennetaan lähivuosina asunto-ohjelman mukaisesti uusia asuntoja n. 900 kpl, joista kerrostalojen osuus on 70 %. Karjasilta, johon kuuluu 1940-luvulla rakennettu yhtenäinen pientaloalue sekä pääosin 1950-luvulla rakennettu kerrostaloalue on luokiteltu suojeltavaksi aluekohteeksi Arvokkaita alueita Oulussa selvityksessä. Karjasilta sijoittuu n. 1.5 km etäisyydelle kaupungin keskustasta osaksi sisintä lähiökehää. Suojelualueeksi on esitetty myös Nokelan kaupunginosaa, jonka rakennuskanta on pääosin 1950-luvulta. Nokela sijoittuu kaupunkirakenteessa lähiökehään. Höyhtyän ja Oulun ensimmäisen aluerakennuskohteen Lintulan kerrostalot ovat pääosin 1960-luvulta. Mäntylän kaupunginosa on rakentunut luvulla. Selvaakitalojen ryhmä Höyhtyällä on arvioitu maakunnallisesti merkittäväksi alueeksi Arvokkaita alueita Oulussa selvityksessä. 3

4 Projektialueella on asuntoja yhteensä 7745 kpl, joista kerrostaloasuntoja 70 %. Kaupungin vuokrataloyhtiöllä Oulun Sivakka Oy / Oulun Tervatalot Oy:llä on alueella asuntoja yht. 916 kpl. Rakennuskannan iästä johtuen suurimmat korjaustarpeet koskevat julkisivuja, parvekkeita ja LVI-järjestelmiä. Alueen 223 kerrostalosta on hissittömiä 117 kpl, joissa on asuntoja yhteensä 2876 kpl (Oulu aluettain 2000 selvitys). Lähivuosina Karjasillan kaupunginosaan Takalyötyn alueelle tullaan rakentamaan ns. Caritas-kylä, joka on esteettömän, turvallisen ja elinikäisen asumisen mahdollistava asuinkerrostaloalue. Asunnot suunnitellaan mm. vanhusten ja vammaisten tarpeita varten. III Väestö Projektialueella on yhteensä asukasta jakautuen suuralueittain siten, että Kaukovainiolla 5931 ja Höyhtyällä 8660 henkeä. Väestö on ikääntynyttä molemmilla suuralueilla (Oulun kaupungin väestötiedot ). Kaukovainiolla väestön keski-ikä on 41 vuotta, kun se koko kaupungissa on noin 36 vuotta. Vanhusväestön (65-vuotta täyttäneiden) osuus 16,4 %, on kaupungin korkeimpia (koko kaupungissa keskimäärin 11,1 %). Asuntokuntia on Kaukovainion suuralueella kaikkiaan 3173 kpl, joista vähän yli puolet (n. 53 %) asuu vuokralla (koko kaupungissa n. 37 %). Asunnoista lähes yhdeksän kymmenestä on kerrostaloissa. Työttömänä on joka viides työvoimaan kuuluvista henkilöistä ja työttömyysaste 22.7 % on suuralueiden toiseksi korkein vuoden 1998 työssäkäyntitilaston mukaan. Myös työpaikkaomavaraisuus jää vaatimattomalle 66 %:n tasolle (kaupungissa keskimäärin 122 %). Vva-tulot tulonsaajaa kohti vuonna 1998 olivat vain mk (toiseksi alhaisimmat kaikista suuralueista) kun tulotaso kaupungissa keskimäärin oli mk. Höyhtyän suuralueella väestön keski-ikä on noin 40 vuotta ja vanhusten suhteellinen osuus 15,2 %. Asuntokuntien määrä on 4256 kpl, joista vuokralla asuvia on noin 27 %. Työttömyysaste on 15,6 % eli hiukan kaupungin keskimääräistä matalampi ja työpaikkaomavaraisuus on 83 %. Kerrostaloasuntojen osuus kaikista asunnoista on 58 % (kaupungin keskimääräinen osuus 60 %). Vva-tulot tulonsaajaa kohti olivat mk eli melkein kaupungin keskimääräistä tasoa. IV Palvelut Alueen palvelut on esitetty kartoilla 3 ja 4. Kaukovainion ostoskeskuksen ympäristön parantamisesta on tehty yleissuunnitelma vuonna Ostoskeskus tulee toimimaan osaltaan myös rakennettavan Hiirosen kaupunginosan palvelualueena. Suunnittelualueella sijaitsee kolme päivittäistavaramyymälää, kaksi elintarvikekioskia, 4

5 kolme ravintolaa, apteekki sekä muutama muu kaupallinen palvelu. Kaukovainion suuralueen asukastupa sekä lähiökulttuuriprojektin toimipiste sijaitsevat myös ostoskeskuksessa. Lisäksi alueelta löytyvät seurakuntatalo, päiväkoti ja nuorisotilat. Suunnittelun tavoitteena on ollut ympäristö- ja kaupunkikuvan parantaminen, joka on toteutettu liikennejärjestelyjä selkeyttämällä sekä maisemaan ja rakennuksiin kohdistuvalla suunnittelulla. Liikuntarajoitteisten esteet ja tarpeettomat tasoerot on pyritty poistamaan. Suunnittelua on jatkettu yleissuunnitelman pohjalta siten, että rakentaminen voidaan toteuttaa vuonna Kaukovainion seurakuntatalon peruskorjaushanke on käynnistynyt vuoden 2001 alussa. Yleissuunnitelman mukaiset piha-alueiden kunnostustyöt on toteutettu seurakuntatalon osalta kesällä Oulun kaupungin palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2010 mukaiset projektialueen palveluiden kehittämishankkeet: Kaukovainion koulun perusparannus Kaukovainion kirjaston perusparannus Höyhtyän terveysaseman laajennus V Lähiöuudistushankkeen toteuttamisohjelma toimintalinjoittain 5.1 Rakennusten ja elinympäristöjen kehittäminen (II) Tausta ja lähtökohdat Rakennusten ja elinympäristöjen esteettömyys on noussut merkittäväksi laatukriteeriksi kaupunkiyhteisöjen kehittämisessä. Kaikille soveltuvuus, esteettömyys ja turvallisuus on kirjattu suunnittelun ja rakentamisen tavoitteiksi vuoden 2000 alusta voimaan astuneeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin (maankäyttö- ja rakennuslaki 12, 117, 166, maankäyttö- ja rakennusasetus 50, 51, 53) luvun erityissuunnittelusta veteraaneille ja vammaisille esteettömyys on kehittynyt uuden vuosituhannen strategiaksi. Nykytilannetta edelsi 1990-luvun väestörakenteen muutoksen tiedostaminen luvuilla esteettömästä suunnittelusta julkaistiin runsaasti ohjeita; vammaisten ihmisten oikeuksiin yhteiskunnassa ryhdyttiin kiinnittämään huomiota. (Esteetön katuympäristö 2000, Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2001:9, katuosasto). Kansainvälisellä tasolla Espanjan Barcelona, Barcelona A city for us all esteettömyysohjelma on yksi esimerkki kokonaisvaltaisesta esteettömän kaupungin kehittämisestä. Barcelonan esteettömyyssuunnitelman päätavoite on esteetön kaupunki vuoteen 2006 mennessä. Kymmenvuotisessa toteuttamisohjelmassa esteettömien kohteiden määrä nousee asteittaisesti lähtöprosentista 100 prosenttiin. 5

6 Suomessa esimerkiksi Helsingin kaupunki on laatinut liikkumisesteettömyysstrategian sekä toteutusohjelman, jonka tavoitteena on esteetön Helsinki vuonna 2010 (Esteetön Helsinki - kaupunki meille kaikille, osa I, Esteetön Helsinki toteutusohjelma, osa II) Esteettömyyskartoitus Kaukovainio-Höyhtyä suuralueilla toteutettava esteettömyyskartoitus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: I katuympäristö ja kevyenliikenteen väylät, II piha-alueet, porraskäynnit ja yhteistilat tyyppikohteista, III kartoitus kotona asuvien yli 75-vuotiaiden koti- ja asumisympäristöstä sekä toimintakyvystä. I Katuympäristön ja kevyenliikenteen väylien kartoitus Katuympäristöstä kartoitetaan: jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät, aukiot, yksittäiset vaaralliset paikat, joukkoliikenteen pysäkit sekä erityisesti suojatiet. II Piha-alueet, porraskäynnit ja yhteistilat Valituista rakennusten tyyppikohteista kartoitetaan hissittömyys, portaiden tasoero, liittyminen katualueelle ja luiskan olemassaolo, - julkiset palvelurakennukset (päiväkodit, koulut, terveysasemat, kirjastot, kirkot jne.) - yksityiset palvelurakennukset (ostoskeskukset) - yhteistilat (esim. asukastuvat) - asuinrakennukset. Tavoitteena on luoda esteettömyyskartoituksen osa-alueista I ja II paikkatietopohjainen (GIS) malli kartoituksen tulosten siirtämiseksi kartoilla käsiteltävään ja helposti analysoitavaan muotoon. Esteettömyystietojärjestelmän avulla on mahdollista arvioida kohteen nykytilanteen esteettömyys, luokitella kohde valittujen kriteerien pohjalta sekä analysoida mahdollisuudet korjata se esteettömäksi. III Kartoitus kotona asuvien yli 75-vuotiaiden koti- ja asumisympäristöstä sekä toimintakyvystä Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön toimesta kartoitetaan kotona asuvien yli 75-vuotiaiden toimintakyky sekä koti- ja asuinympäristö. Vastaava kartoitus on toteutettu yli 85-vuotiaiden osalta. Kartoituksen tulokset analysoidaan ja laaditaan yksilölliset kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat vuosille , jolloin toteutetaan uusi toimintakyvyn mittaus ja analysoidaan seurantatulokset. Kartoitus käynnistyy viimeistään 1/

7 Esteettömyyskartoitusta täydentää Oulun Invalidiyhdistyksen Esteetön Oulun seutu -julkaisu, jossa vapaaehtoistoimijat kiertävät yleisimmät palvelu-, liike- ja yleisötilat sekä reitit liikuntaesteisten kanssa. Julkaisu valmistuu vuoden 2001 loppuun mennessä. Esteettömyyskartoituksen osat I ja II laaditaan konsulttityönä. Kartoitukseen liittyen on mahdollista teettää osaselvityksiä yhteistyönä eri oppilaitosten kanssa. Kartoitus kilpailutetaan 8-9/2001, kartoitus käynnistyy 9-10/ Hissiprojekti Kaupunginhallituksen asettaman hissityöryhmän toimeksiantona on selvittää hissien rakentamismahdollisuudet Oulun kaupungissa, laatia hissiselvitys sekä toteuttaa taloyhtiöille suunnattu tiedotus- ja markkinointikampanja hissirakentamisen edistämiseksi. Hissiselvitys sisältää: hissittömät kerrostalot, hissien rakentamistarpeen, viranomaismääräykset sekä tekniset ratkaisut. Tiedotus ja markkinointikampanja sisältää: tekniset ratkaisut ja sijoitusvaihtoehdot, lupamenettelyn, kustannukset, rahoituksen sekä päätöksentekomenettelyn. Valtion asuntorahasto myöntää avustusta hissien rakentamiseen ja liikuntaesteiden poistoon aravalainoitetuille vuokrataloille 50 % ja asuntoosakeyhtiöille 40 % kustannuksista. Kaupunginhallituksen päätöksellä ( ) vuosina myönnetään kaupungin avustusta hissien rakentamiseen 15 % asuntoosakeyhtiöille ja 5 % aravalainoitetuille vuokrataloille. Hissityöryhmä tekee esitykset avustuksen kohdentamisesta sekä toimii Oulun kaupungissa toteutettavan hissirakentamisen seurantaryhmänä kaupungin hissiavustuskauden ajan. Jäsenet: Tapani Mäkikyrö rakennusvalvontavirasto, pj. Matti Kuusisto Oulun Sivakka Rauni Väänänen-Sainio sosiaali- ja terveystoimi, vanhustyö Maarit Alikoski keskusvirasto Leena Olsbo-Rusanen tekninen keskus, tontti- ja asumispalvelut, sihteeri Toimeksiannon kesto saakka. Hissityöryhmän tulee laatia hissiselvitys mennessä. Työryhmä käyttää tarvittaessa asiantuntijoita. Kaukovainio-Höyhtyä suuralueiden 65-vuotiaista asukkaista asuu tehdyn selvityksen mukaan 30 % hissittömissä kerrostaloissa. 7

8 5.1.4 Korjausrakentaminen ja asuinympäristön parantaminen Alustava Oulun Sivakan kiinteistöjen viisivuotinen perusparannus- ja korjaussuunnitelma sisältää Kaukovainio-Höyhtyä suuralueille yhteensä kahdeksan eri kohdetta: kiinteistöjen perusparannus ja korjaushankkeita, parvekkeiden ja julkisivujen uusimisia sekä piha-alueiden perusparannus- ja korjaushankkeita. Lintulan Lämpö Oy suunnittelee usean taloyhtiön julkisivujen, parvekkeiden, vesijohtojen ja viemärien, ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien, antennijärjestelmien ja vesikaton korjausta. Alueella sijaitseviin kiinteistöihin ei ole suunniteltu käyttötarkoituksen muutoksia. Oulun Tervatalot Oy:n Liesitie 3:n rivitalot ovat kuitenkin purkuuhan alla kuntoarviossa havaittujen vikojen vuoksi. Vapautuvalle tontille rakennetaan mahdollisesti asuinkerrostalo. Lähiöuudistusalueen vuoden 2001 korjausavustushakemuksista 25 % koskee ulkoalueita. Niiden korjaus- tai perusparannustoimenpiteitten kustannusarvio on yhteensä mk. Markkamääräisesti eniten avustusta vuodelle 2001 on haettu vesijohto- ja viemärijärjestelmien korjaukseen, joiden kustannusarvio on yhteensä mk. Parvekekorjauksiin on suunniteltu käytettäväksi yhteensä mk, lämmitysjärjestelmiin mk, yhteistilojen korjaus- ja muutostöihin mk ja julkisivukorjauksiin mk. Korjaustoimenpiteitä on suunniteltu yhteensä 94 kohteeseen. Korjausten kustannusarvio on yhteensä mk. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto (arkkitehti yo Sari Hirvonen) on laatinut Kaukovainio-Höyhtyä aluetta koskevan Rakennuskannan toiminnallisen perusparannuksen suunnitteluohjelman esiselvityksen. Esiselvitys liittyy Kaukovainio-Höyhtyä suuralueilta valittaviin yleisiin tyyppikohteisiin joihin laaditaan esteettömän elinkaariasumisen mahdollistavat perusparannusratkaisut. Tavoitteena on saada sisällytetyksi suunnittelukohteisiin myös huoneistokohteita joiden perusparannuksen toteutusta ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan poikkitieteellisin tutkimusmenetelmin. Korjausrakentamista ja asuinympäristön parantamista edistetään myös Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistuksen tiedotuskampanjalla. 8

9 5.2 Lähiöt elämänympäristöinä (III) Aluetyön ja asukastupatoiminnan kehittäminen Kaukovainio-Höyhtyä suuralueilla toimivat asukasyhdistykset - lähidemokratiayhteisöt - ovat kaupungin yhteistyökumppaneita joiden toiminta rakentuu aloitetoiminnasta, alueellisesta tiedottamisesta, yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta edistävästä toiminnasta, asukastupa- ja tietotyötoritoiminnasta, kolmannen sektorin palvelutuotannosta sekä valvontarengastoiminnasta. Asukastupatoiminta sisältyy kaupungin palveluverkkosuunnitelmaan Lisäksi lähidemokratiayhteisöt toteuttavat asukasosallisuutta liittyen kaupungin linjaorganisaation perus- sekä kehittämistoimintaan. Alueilla toimii kolme asukastupaa. Lintulammen asukastuvan toiminnasta vastaa Lintulammen asukasyhdistys yhteistyössä tupaemännän, usean kymmenen työllistetyn sekä projektityöntekijöiden kanssa. Lintulammen asukastupa on toiminut Höyhtyän ostoskeskuksessa vuodesta 1997 lähtien. Toiminnassa huomioidaan erityisesti vanhukset ja työelämän ulkopuolella olevat. Tuvan laajaan toimintaan kuuluvat kotipalvelu-toiminta lapsiperheille sekä vanhusten ja vammaisten kotona asumisen tukeminen, perhekahvila- ja lapsiparkkitoiminta, kerho- ja harrastustoiminnot. Karjasillan asukastupa Rehulantiellä on aloittanut toimintansa lokakuussa Toiminnasta vastaa Karjasillan asukasyhdistys parin tupatyöntekijän kanssa. Kaukovainion suuralueen asukastupa sekä lähiökulttuuriprojekti toimivat Kaukovainion ostoskeskuksen tiloissa. Sekä Kaukovainion että Höyhtyän suuralueilla toimivat alueelliset yhteistyöryhmät. Alueelliset yhteistyöryhmät toimivat suuralueiden tuntosarvina reagoiden alueen tapahtumiin nopeasti joko yhteistyönä tai oman vastuualueen arkityön kautta. Yhteistyöryhmät järjestävät myös monipuolisesti yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta edistävää toimintaa, tapahtumia sekä koulutusta. Toiminta huomioi alueelliset erityispiirteet ja tarpeet. Yhteistyöryhmien toiminnassa on mukana alueen kunnallisten peruspalvelujen sekä muiden julkisten palvelujen edustajia, asukasyhdistykset, vanhempainryhmät, seurakunta, poliisi sekä järjestöjen edustajia. Asuinyhteisön sosiaalista toimivuutta ja turvallisuutta kehitetään Oulun kaupungin Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen strategiaan ja toimenpideohjelmaan sekä Oulun kaupungin turvallisuussuunnitelmaan 2001 (toimenpide-ehdotukset 2001, alustavat toimenpide-ehdotukset ) sisältyen. Strategian ja toimenpideohjelman on valmistellut kaupunginhallituksen asettama neuvottelukunta, jossa on edustus kaikista valtuustoryhmistä, hallintokunnista sekä neljä kuntalaisia edustavaa jäsentä. Hallinnonrajat ylittävä aluetyö sekä alueellinen toiminta esitetään toimenpideohjelmassa organisoitavaksi suuralueittain toimivien aluekokousten ja alueellisten yhteistyöryhmien kautta. Osallisuuden ja vaikuttamisen toimenpideohjelman osa-alueet ovat aluetyö ja alueellinen toiminta, lasten ja nuorten osallisuus, 9

10 tietoyhteiskunnan kehittäminen kansalaisyhteiskuntana sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Toiminta resurssoidaan osaksi kuntayhteisön linjaorganisaation sekä luottamushenkilöhallinnon perustoimintaa. Aluetyön sekä alueellisen toiminnan koordinoinnista vastaavat suuralueittain valittavat alueellisen yhteistyön vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilönä toimivat Oulun kaupungin peruspalveluja edustavat henkilöt. Aluetyön käytännön toteuttajina toimivat aluetyöntekijät. Aluetyöntekijän resurssi linkitetään asukastupatoimintaan. Toiminta rahoitetaan lähidemokratiaan budjetoitavasta alueellisesta toimintarahasta. Osallisuuden ja vaikuttamisen lähtökohtana ovat yhteistyö ja verkottuminen. Suunniteltu malli korostaa yhteisvastuuta, yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista ajattelua. Toimenpideohjelma käsitellään kaupunginvaltuustossa 10/2001 ja resurssien osalta 11/ Vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteet Vanhustenhuolto on yksi sosiaali- ja terveystoimen painopistealueista. Ensisijaisena tavoitteena on, että vanhukset selviytyvät omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Valtakunnallisen suosituksen mukaisesti tavoitteeksi on asetettu, että 90 % yli 75-vuotiaista voi asua omassa kodissaan tarvittavien palveluiden tukemana. Kotihoidon palveluja saa säännöllisesti n. 30 % yli 75-vuotiaista. Kaupunginvaltuustossa hyväksytyn Vanhustenhuollon toimintastrategia vuoteen 2005 mukaisia toimenpiteitä ovat mm. Kotihoidon sisällön kehittämishanke osana laadunhallintajärjestelmää (käynnistäminen vuoden 2001 aikana, sisältää etsivän vanhustyön kehittämisen) Yli 85-vuotiaiden henkilöiden toimintakyvyn kartoituksen tulokset analysoidaan ja laaditaan yksilölliset kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat vuosille , jolloin tehdään uusi toimintakyvyn mittaus ja analysoidaan seurantatulokset. Asumisoloja ja elinympäristöä koskevan kartoituksen perusteella tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteistä. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen vanhustyön toimesta kartoitetaan kotona asuvien yli 75-vuotiaiden toimintakyky sekä koti- ja asuinympäristö Kartoitetaan hissittömät kerrotalokohteet joissa asuu runsaasti yli 75- vuotiaita ja joiden kotona selviytymiselle hissittömyys voi muodostua esteeksi Kartoitetaan palvelujen piirissä olevien yksinasuvien muistihäiriöisten määrä Tarkistetaan hissittömien kerrostalojen kartoitus yli 65-vuotiaille. Selvitetään ja tiedotetaan korjausrakentamisen mahdollisuuksista yhteistyössä teknisen keskuksen kanssa. Kartoitetaan lähipalvelut asuinalueittain. Kartoitetaan erityispalveluiden tarve sekä elinympäristön toimivuus osana lähiöuudistusta 10

11 Kartoitetaan vanhustyön asiakkaiden mielipiteet ja tarpeet asukastupatoiminnan edelleen kehittämisestä Kaukovainio-Höyhtyä suuralueilla Henkilöstörakennetta vahvistetaan vuosittain muuttamalla kotiavustajan vakansseja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan perustutkintoa edellyttäviksi hoitajan vakansseiksi, tuetaan henkilöstön urakehitystä Henkilökunnan täydennys- ja lisäkoulutusta jatketaan (mm. oppisopimuskoulutus) Lähiökulttuuriprojekti Lähiökulttuuriprojektin tavoitteena on vahvistaa alueen asukkaiden hyvän elämän ja omaehtoisen toiminnan mallia, ehkäistä syrjäytymistä ja näin osaltaan luoda positiivista asumiskulttuuria. Toiminta sisältää muistelutuokioita, perinnetoimintaa, vierailuja, teemapäiviä, alueellisia arjen kulttuuritapahtumien suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä Kaukovainio-Höyhtyä suuralueiden vanhainkotien, palvelutalojen, päiväkotien, koulujen ja asukastupien kanssa. Toiminta käynnistyy 8/2001 yhteistyöllä Kaukovainio-Höyhtyä suuralueiden vanhainkotien ja palvelutalojen kanssa sekä perinnenäyttelyllä Kaukovainion asukastuvan tiloissa. Vuoden 2001 painopistealue ovat ikä-ihmiset vuoden aikana luodaan yhteistyösuhteet alueen vanhainkoteihin, palvelutaloihin sekä hissittömissä taloissa asuviin vanhuksiin. Vuonna 2002 vanhuskulttuurityö jatkuu, painopistealueena on sukupolvien välinen vuorovaikutus: vanhuksilta saatua tietoa siirretään lapsille ja nuorille. Vuoden 2003 lähiökulttuuritoiminnan painopisteenä on aikuisväestö. Arvoja, suvaitsevaisuutta ja itsensä ilmaisemista sisältävän toiminnan avulla luodaan räätälöityjä hyvinvointia lisääviä toiminnan malleja Sosiaalitalkkariprojekti Sosiaalitalkkariprojekti on Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Kumppanuuskeskuksen hanke, joka linkittyy lähiöuudistusprojektiin vuoden 2002 aikana mikäli rahoitus saadaan järjestettyä. Sosiaalisen isännöinnin projektin tavoitteena on, että lähiöuudistusalueen kiinteistöjenomistajat yhteistyössä asukastupatoimintaa toteuttavien yhdistysten kanssa työllistävät sosiaalitalkkareita tukityöllistämismuotoja hyödyntäen. Yhdistelmätukityöllistämisen määrärahojen vajeesta Oulun työvoimapiirissä johtuen projektin aloitusajankohta on siirretty vuoden 2002 puolelle. 11

12 5.3 Lähiöt ja tietoyhteiskuntakehitys (IV) Valtakunnallisissa kehittämisohjelmissa mm. Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiassa korostetaan, että kaikille kansalaisille tulee tarjota mahdollisuus kehittää tietoyhteiskuntataitoja osana elin- Ikäistä oppimista. Oulun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Oulussa toimivien asukastupien liittämisestä kaupungin kiinteään tietoliikenneverkkoon osana kaupungin palvelujen kehittämistä. Asukastuvilla järjestettävillä kursseilla ja koulutuksella on kehitetään eri ikäisten asukkaiden tietoyhteiskuntavalmiuksia. Yhteistyötä on tehty mm. Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Terveysteknologian opiskelijat ovat ohjanneet kursseja mm. yli 70-vuotiaille. Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistus toimii yhteistyökumppanina it-koulutushankkeessa Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön/teknokeskuksen kanssa. Koulutushankkeen tavoitteet Ikääntyvät kaupunkilaiset pysyvät mukana tietoyhteiskuntakehityksessä, pystyvät käyttämään tavallisimpia tietoverkoissa tarjottavia palveluita ja hyvinvointiteknologiaa. Työelämästä poissa olevat ja sen myötä syrjäytymisvaaraan joutuvat kaupunkilaiset saavat paremmat edellytykset hakeutua tietoyhteiskunta-ajan työtehtäviin. Työelämässä mukana olevat, puutteellisten atk-taitojen vuoksi työelämän kehityksestä syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt säilyttävät työpaikkojen ja työtehtävien valinnanmahdollisuuden. Koulutustarve on kartoitettu Oulun kaupungin lähidemokratiatoimintaan sisältyen on todettu tietotekniikkavalmiuksia nostavan koulutuksen ja tukitoiminnan tarve. Tietoyhteiskuntaohjelmat sisältävät kannanoton koulutustarpeeseen vastaamisesta. Toiminta Tavoitteena on järjestää 10 kahden opintoviikon koulutusjaksoa vuosina alkaen loppuvuodesta Osallistujamäärä 18 henkilöä per jakso. Koulutuksen aikana opiskelija voi suuntautua joko atk-ajokortin suorittamiseen eli työelämässä painottuviin atk-valmiuksiin tai lähiö- ja yhdistystoiminnassa käyttöön tuleviin taitoihin. Kouluttajana toimivat OAMK:n Koulutus- ja kehittämispalvelujen vakituiset opettajat. Ensimmäisten jaksojen kokemusten pohjalta luodaan toimiva malli tavoitteissa ilmaistuja koulutustarpeita omaavien väestöryhmien koulutus- ja tukitoiminnaksi. Tukihenkilöinä käytetään ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Toiminta on opiskelijoille harjoittelua tai projektiopintoja. 12

13 Koulutustoiminta linkitetään Tietoyhteiskuntakaupunki Oulu koordinaatiohankkeeseen, jossa kuntalaisten koulutus Oulun kaupungissa huomioidaan laajemmin. Syksyllä 2001 järjestetään ensimmäinen kahden opintoviikon koulutusjakso, johon lääninhallitus on myöntänyt koulutusrahaa päätöksellään 4/2001. VI Hankkeen organisointi ja yhteistyöosapuolet Hankkeen organisoinnista ja suunnittelusta vastaa kaupunginhallituksen asettama lähiökehittämistyöryhmä, jossa on edustettuna tekninen keskus, keskusvirasto, rakennusvalvontavirasto, sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi sekä Oulun Sivakka Oy. Hankkeen vetäjänä ja koordinaattorina toimii tehtävään palkattu lähiökoordinaattori. Projektin yhteistyötahoja ovat kaupungin eri hallintokunnat sekä muu julkinen sektori, alueen asukkaat, asukasyhdistykset, muut kolmannen sektorin toimijat, kiinteistöjen omistajat ja isännöitsijät, Oulun yliopisto sekä konsultointitehtävistä vastaavat tahot. VII Rahoitus Esteetöntä elämää Kaukovainio-Höyhtyä lähiöuudistuksen henkilöstömenojen ja toiminnan rahoitukseen esitetään Oulun kaupungin talousarvion 2002 valmistelussa varattavaksi yhteensä markkaa (79385 euroa). Hissiavustus määrärahaa esitetään Oulun kaupungin talousarvion 2002 valmistelussa varattavaksi markkaa (84094 euroa). VIII Seuranta, arviointi Kaupunginhallituksen päätöksellä asetettu lähiökehittämistyöryhmä toimii myös hankkeen seurantaryhmänä. Hankkeesta raportoidaan väliraporteilla vuoden 2001 ja 2002 osalta. Loppuraportti hankkeen tuloksista valmistuu mennessä. Lähiöuudistus 2000 toimesta järjestetään hankkeille sarja ohjausseminaareja. Hankkeen asetetuista tuloksista, tuloksia mittaavista ja arvioivista indikaattoreista, arvioinnin painopisteistä sekä tulosten hyödyntämisestä laaditaan erillinen selvitys mennessä. 13

14 IX Viestintä Lähiöuudistuksen viestinnän lähtökohta on tiedottaa lähiöuudistuksen etenemisestä välineillä jotka tavoittavat kaikki kotitaloudet mahdollistaen alueen asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen. Kuntalaisten antama palaute käsitellään lähiökehittämistyöryhmässä. Tässä tarkoituksessa hyödynnetään myös Kaukovainio-Höyhtyä suuralueella toimivien lähidemokratiayhteisöjen alueellista tiedottamista; asukasyhdistysten lehtiä, tiedotteita sekä www-sivuja. Lähiöuudistuksesta tiedotetaan paikallisten joukkoviestimien ohella kaupungin tiedotuslehti Rumputuksessa sekä Oulun kaupungin henkilöstölehti Pyörteessä. Kaukovainio-Höyhtyä Esteetöntä elämää lähiöuudistuksesta toteutetaan esite. Esitteen tavoitteena on mm. edistää korjausrakentamista ja asuinympäristön parantamista. Kaupunginhallituksen asettama hissityöryhmä toteuttaa taloyhtiöille suunnatun tiedotus- ja markkinointikampanjan hissirakentamisen edistämiseksi. Esiteparin toteutus aikataulutetaan toisiaan tukeviksi. Syksyn 2001 aikana täydennetään Esteetöntä elämää Kaukovainio-Höyhtyä www-sivustoa. Sivuille luodaan ajantasalla pidettävä esittelymateriaali sekä vuorovaikutus- ja palautekanava. Internetin tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään lähiöuudistuksessa tavoitteena Kaukovainio-Höyhtyä suuralueiden kaikkien toimijoiden erityisesti kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöiden, kiinteistöhuoltoyhtiöiden, vanhainkotien ja palvelutalojen, asukasyhdistysten sekä alueellisten yhteistyöryhmien - saaminen osallisiksi prosessiin. 14

15 15

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Kaukovainio. Asuinalueiden kehittämisohjelma Tulevaisuuden Kaukovainio Asuinalueiden kehittämisohjelma 2013-15 Mervi Uusimäki 28.5.2013 KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 4700 asukasta Kaukovainio kehittämisalueena Kaukovainion

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä

Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä Hyvän asumisen malleja -kehittämispäivä 26.11.2015 ryhmätyöosio (3 ryhmää,) Ryhmätöiden ohjeistus, jakaantuminen ryhmiin, työpajatyöskentelyä klo 14.15 Ryhmätöiden purku ja yhteiskeskustelu RYHMÄ 2. PJ.

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Asuntoyhteisöjen korjaukset TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry

Asuntoyhteisöjen korjaukset TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Asuntoyhteisöjen korjaukset 2005 2007 TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry 24.11.2008 Asunto-osakeyhtiöiden korjauskohteet 2005 2006 Ulkorakenteet LVI-järjestelmät Sisärakenteet Huoneistokorjaukset

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon 1 Esiselvitys: Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen yrittäjyys - PALKE -hanke 1.6.2009-31.12.2009

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta

Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta Ajankohtaista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta 2013-2017 Ikä-asuntoseminaari 27.10.2016, Lappeenrannan vanhusneuvosto ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä

Mediakoulutuksen ja -yritysten keskittymä Tesomaan. Yhteistyössä kohti omavoimaista yhteisöä Oma Tesoma Oma Tesoma -hanke on useista projekteista koostuva laaja-alainen kehityshanke, jolla tavoitellaan Tesoman asuin- ja palvelualueelle uudenlaista hyvinvointia sekä houkuttelevuutta kehittämällä

Lisätiedot

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta

Valokuva: 2012 BLOM. Ikäystävällinen Hervanta Valokuva: 2012 BLOM Ikäystävällinen Hervanta Vanhusneuvostopäivä Helsinki, 6.4.2016 Ikäystävällinen Hervannan palvelualue -projekti Ikäystävällisen kaupungin teemat, WHO Ympäristö ja julkiset rakennukset

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaukovainio

Tulevaisuuden Kaukovainio Tulevaisuuden Kaukovainio Ikääntyneiden asuinalueena Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Mervi Uusimäki KAUKOVAINIO 3 km keskustasta Rakennettu v. 1965-1975 noin 4700 asukasta Aluesuhdelukuja

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

LÄHIÖUUDISTUSHANKE 2001-2003 LOPPURAPORTTI. ESTEETÖNTÄ elämää KAUKOVAINIO HÖYHTYÄ

LÄHIÖUUDISTUSHANKE 2001-2003 LOPPURAPORTTI. ESTEETÖNTÄ elämää KAUKOVAINIO HÖYHTYÄ LÄHIÖUUDISTUSHANKE 2001-2003 LOPPURAPORTTI ESTEETÖNTÄ elämää KAUKOVAINIO HÖYHTYÄ Vihreä ja vireä lähes valmis alue... 5 TAVOITTEET... 6 Keskeiset toimintatavat ja tulokset... 7 Rahoitus... 7 Organisointi

Lisätiedot

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa

Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikääntyvä väestö Asuinalueiden kehittämisohjelmassa Ikäystävällinen asuinalue -seminaari 12.5.2014 Hanna Dhalmann 12.10.2007 Tekijän nimi Projektipäällikkö, FT 13 kasvukeskuskaupunkia: Helsinki, Vantaa,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet vuosina 2016-2017 Vanhusneuvostopäivä 6.4.2016, Helsinki, Wanha Satama Sari Hosionaho, FT, ohjelmapäällikkö ympäristöministeriö, Ikääntyneiden

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto LähiöOppi 1.9.2013 30.6.2015 TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä + Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä Satu Huuhka arkkitehti SAFA,

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen

Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Esteettömyyskartoittajatapaaminen 21.10.2016 Tampere Esteettömyyskartoitus tarjouksesta toteutukseen Niina Kilpelä esteettömyysasiantuntija, arkkitehti (SAFA) Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE p.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Senioreiden toimintatilat ja asuminen

Senioreiden toimintatilat ja asuminen Senioreiden toimintatilat ja asuminen Suuralue Ikääntyneen väestön kehitys Espoon suuralueilla 2013-2023 ja muutoksen suuruus Yli 65 vuotias väestö 2014 Yli 65 vuotias väestö 2024 Muutos (%) Koko Espoo

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus

Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Ote pöytäkirjasta. Hallitus Etelä-Karjalan sosiaali - ja terveydenhuollon kuntayhtymä Ote pöytäkirjasta 2 1. 01. 2016 Hallitus 8 13.01.2016 Seniori - ja yhteisöasumisen uusien mallien kehittäminen Etelä -Karjalan alueella 20/00.04.01.00/2016

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Vaihtoehtoja ikäihmisen asumiseen -seminaari 11.2.2016, Jyväskylä Sari Hosionaho, FT, ohjelmapäällikkö ympäristöministeriö, Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS?

ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? ALUEELLINEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖ UHKA VAI MAHDOLLISUUS? UHKA 25.9.2012 2 MAHDOLLISUUS! 25.9.2012 3 Aluehallinnon yhteisen sisäisen turvallisuuden sihteeristön asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA

Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Kehitetään kyliä yhdessä KEHITTÄMISEN PERUSTAA Maarit Alikoski 15.9.2015 ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski 15.92015 Kuva: Pasi Tarvainen 2015 Rovaniemen maaseudun kehittämisohjelma 2013-2020 Laaja yhteys

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI

Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö. Tausta: DI Katja Outinen Ohjelmapäällikkö, Kosteus- ja hometalkoot/ympäristöministeriö Tausta: DI Hometalkoiden kuulumisia Katja Outinen Kosteus- ja hometalkoiden tausta Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta

Lisätiedot

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie) 1(5) Suolamännyntie 13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taskilan kaupunginosan korttelin 20 tonttia nro 3 (Suolamännyntie 13) koskeva asemakaavan muutos (Koskelantie, Suolamännyntie, Sumukellontie)

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu

Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt. Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyyden edistäminen Espoon käytännöt Jaana Länkelin Tekninen keskus/katu- ja viherpalvelut Erityissuunnittelu Esteettömyysasiamies aloittanut toukokuussa 2006 Esteettömyystyö Espoossa toimii Teknisessä

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikkien etu!

Esteetön ympäristö kaikkien etu! Esteetön ympäristö kaikkien etu! Kajaani 3.12.2012 Harri Leivo, ry www.esteetön.fi 1 Esteettömyys koskee koko yhteiskuntaa Kaikille soveltuva, esteetön yhteiskunta työ, harrastukset, kulttuuri, opiskelu,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen päätöksellä veteraaniasiaintoimikunta on sulautettu vanhusneuvostoon alkaen.

Kaupunginhallituksen päätöksellä veteraaniasiaintoimikunta on sulautettu vanhusneuvostoon alkaen. 1 (5) Imatran kaupungin vanhusneuvosto Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma Toiminnan tarkoitus Vanhusneuvosto on kaupunginhallituksen alainen yhteistyöelin, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto

Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto Korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitto VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA Valtakunnallinen korjausneuvojaorganisaatio 15 alueellista korjausneuvojaa Sotainvalidien ja veteraanien asunnonmuutostöiden

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta 20.11.2014, KUKE Oulun kaupunki TULOSLASKELMA TOT/ BUDJ/ TOT-% ENNUSTE YLITYS+ YLITYS+ TOT KUMUL TOT ED. KUMUL VUOSI ALITUS- ALITUS- % ED. VUOSI VUOSI Toimintatuotot

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Hissi esteetön Suomi 2017 ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21osaamiskeskusta Lahden tiede ja yrityspuisto

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot