Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Kari Hakomäki jäsen Sisko Nyrhilä jäsen (klo lähtien) Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen Poissa Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Muut osallistujat Ahti Latvala Markku Muilu Pirjo Muilu kaupungininsinööri, esittelijä kaupunginhallituksen edustaja toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jussi Kontola puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT 1-15 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Anneli Mäenpää Kari Hakomäki PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ilmoitusasiat 4 Vaasan hallinto-oikeuden päätös ns. ruokalarakennuksen purkamislupa-asiassa/ Lapuan kaupungin valitus / Vastaselitys / Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5 Vuoden 2007 eduskuntavaalit, vaalien ulkomainonta 6 Jaakko Palmun anomus jätevesimaksun hyvittämisestä 7 Asunto-osakkeiden arviokirja 8 Korttelin 1411 tonttijaon muutos 9 Korttelin 1413 tonttijako 10 Talousarvio 2007 / Käyttötalous / Investointitalous / Tavoitteet / Käyttösuunnitelma 11 Rataosan Seinäjoki - Oulu palvelutason parantaminen / Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta / Lausunto yleissuunnitelmasta 12 Työhyvinvointitutkimus raportti 13 Keskustan osayleiskaavan muutosehdotus Honkimetsän alueella / Lausunto 14 Kokouksen päättäminen 15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Mäenpään ja Kari Hakomäen.

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Ympäristöministeriön tiedotteet : Vaikutusten arviointi kaavoituksessa -opas ja yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa -julkaisu. 2. Pöytäkirjat keskuskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen työmaakokouksista ja Tiehallinnon päätös : Hirvijoen Yhdystien yksityistien parantamistyön hyväksyminen. Tarkastuksen perusteella työstä aiheutuneista kustannuksista on hyväksytty valtionavustukseen oikeuttaviksi ,00, vahvistettu avustusprosentti on 50 % eli kaupungin tilille maksetaan , Valtion asuntorahaston vahvistuspäätös : Lapuan Saarenpään Palvelukoti ry/lepola:lle on myönnetty avustusta hissin korjaamista varten , Valtion asuntorahasto kirje : Asuntorahasto on varannut valtion talousarvioon perustuen Asunto Oy Härsiläntie 26:n hissin rakentamiseen tarkoitettua avustusta ,00. Lopullinen avustus tulee olemaan enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. 6. Länsi-Suomen lääninhallituksen maksatuspäätös : Lääninhallitus on myöntänyt valtionavustusta 5.900,53 matkakeskuksen suunnitteluhankkeen laatimiseen. 7. Viranhaltijapäätökset ja 5: Kaupungin etuosto-oikeus lokakuun ja marraskuun 2006 kiinteistökaupoissa. LIITE 3a / Tekla Kaupunginvaltuuston päätökset : 4 Harjoitushallin rakentaminen/kustannusarvio/määrärahat 5 Vuoden 2007 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille LIITE 3b / Tekla Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutokseen sekä uuden sopimuksen hyväksyminen 13 Teollisuushallin ja tontin myyminen Plate Power Oy:lle 14 Asemakaavan muutos/10. Siirilä, kortteli 1047 (osa) ja Piispankatu

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 3 K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 4 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS NS. RUOKALARAKENNUKSEN PURKAMISLUPA-ASIASSA/ LAPUAN KAUPUNGIN VALITUS/VASTASELITYS/KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Kh Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä kumonnut Lapuan kaupungin ympäristölautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset ja hylännyt ns. ruokalarakennuksen purkamisluvan. Vaasan hallinto-oikeuden päätös LIITE 14/Kh Koska purkamisluvan hakeminen on perustunut Lapuan kaupunginhallituksen päätökseen , valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty Lapuan kaupunginhallituksen nimissä. Valitus LIITE 15/Kh Kj: Kaupunginhallitus hyväksyy tehdyn valituksen. Kh: Hyväksyi esityksen. Kh Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Lapuan kaupungilta vastaselitystä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon ja Nurkkakivi ry:n selityksestä, jotka on annettu kaupungin valituksen johdosta. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon selitys LIITE 9/Kh Nurkkakivi ry:n selitys LIITE 10/Kh Kj: Kaupunginhallitus antaa asiasta liitteen mukaisen vastaselityksen. Vastaselitys LIITE 11/Kh Kh: Hyväksyi esityksen.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 5 Kh Korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä. Päätös LIITE 12/Kh = LIITE 4a / Tekla Kj: Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen. Kh: Hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Jokinen, puh. (06) tai ja rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi, puh. (06) tai Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 6 VUODEN 2007 EDUSK UNTAVAALIT, VAALIEN ULKOMAINONTA Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään 15/80/2006 suositellut, että eduskuntavaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sallittaisiin aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa Kuntaliiton yleiskirje LIITE 5a / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että eduskuntavaalien ulkomainonta kaupungin luvanvaraisilla alueilla voidaan aloittaa Ulkomainonta on sallittua kaupungin asettamissa mainoskehikoissa, jotka asetetaan Lassilantien varteen torin puolelle. Mainospaikkoja varataan kaksi (2), puoluetta, yhteislistaa tai valitsijayhdistystä kohti. Aikaisemman käytännön mukaisesti mainoskehikkoihin merkitään kaupunginkanslian toimesta etukäteen kunkin mainosala. Ulkomainonta näissä kaupungin asettamissa mainoskehikoissa on maksuton. Päätös saatetaan tiedoksi vaaliasiamiehille ja kaupunginhallitukselle. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 7 JAAKKO PALMUN ANOMUS JÄTEVESIMAKSUN HYVITTÄMISESTÄ Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh Jaakko Palmu on anonut jätevesimaksun hyvittämistä. Palmun omistamassa kiinteistössä on ollut vesivuoto, mutta vuotanut vesi ei ollut mennyt jätevesiviemäriin, vaan imeytynyt maahan. Anomus LIITE 6a / Tekla Koska vuotovesi ei ole päässyt viemäriverkostoon, voidaan arvioidusta vuotovedestä johtuva jätevesimaksu jättää perimättä. Vuoden 2006 kulutus ( ) on ollut 187 m³. Keskimääräinen vuosikulutus edellisten neljän vuoden ajalta on ollut noin 47 m³. Arvioitu vuotoveden määrä on näin ollen ollut 140 m³. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta päättää hyvittää Jaakko Palmulle jätevesimaksua 140 m³ osalta. (140 m³ * 1,60 /m³ = 224,00 + alv 22 %, yhteensä 273,28 ). K-ins: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan päällikön esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 8 ASUNTO-OSAKKEIDEN ARVIOKIRJA Tekla Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Asunto- ja tilapalvelu on pyytänyt lapualaisilta kiinteistövälittäjiltä tarjoukset arviokirjan laatimisesta seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien osakkeiden arvioinnista: Asunto Oy Lapuan Myllytie 1 11 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Kravatti 1 huoneisto Asunto Oy Yllinkulma 2 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Keltasirkku 1 huoneisto Edullisimman tarjouksen arviokirjan laatimisesta jätti Lapuan Kiinteistömarkkinointi Ylitalo. Markus Ylitalo on jättänyt päivätyn arviokirjan LIITE 7a / Tekla Asukkaille on lähetetty erillinen tiedoksianto. LIITE 7b / Tekla Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun arviokirjan ja tarjota liitteen mukaisilla hinnoilla mahdollisuutta vuokralaisten lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Vastaukset pyydetään mennessä. Lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä vastaukset saatuaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 9 KORTTELIN 1411 TONTTIJAON MUUTOS Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijaon muutosehdotus 14. Honkimäen kaupunginosan kortteliin 1411 koskien tontteja 2 ja 3, jotka yhdistetään tontiksi 5. Tonttijakoehdotus LIITE 8a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 8b / Tekla Tonttijakoalue on kaupungin omistuksessa ja alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistaja on antanut suostumuksensa tonttijaon muutokseen. Hyväksyminen LIITE 8c / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä 14. Honkimäen kaupunginosan korttelin 1411 tonttijaon muutosehdotuksen, jossa tontit 2 ja 3 yhdistetään tontiksi 5. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 10 KORTTELIN 1413 TONTTIJAKO Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotus 14. Honkimäen kaupunginosan kortteliin 1413 koskien tonttia 1 sekä Liuhtarin kylään kuuluvaa tilaa Honkimetsä 34:0. Tontti sijaitsee Metsäkiventiellä. Tonttijakoehdotus LIITE 9a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 9b / Tekla Kaupunki omistaa tonttijakoalueen. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä 14. Honkimetsän kaupunginosan korttelin 1413 tonttia 1 koskevan tonttijakoehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 11 TALOUSARVIO 2007 / KÄYTTÖTALOUS / INVESTOINTITALOUS / TAVOITTEET / KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Talousarvion laadintaohjeet LIITE 307a / Tekla Talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2007 talousarvio - kuten viime vuosien talousarviot - laaditaan toimintamenojen osalta kuluvan vuoden tasolle huomioiden kuitenkin vähennyksenä kertaluonteisesti myönnetyt määrärahat ja toiminnan muutoksesta johtuvat vähennykset. Käyttötalous Tekninen lautakunta on kokonaisuudessaan nettobudjetoinnissa. Vesihuoltolaitoksen osalta noudatetaan lainsäädännön vaatimaa erilliskirjanpitoa. Teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa Lapualla jo useana peräkkäisenä vuotena tapahtunut vilkas rakentaminen, jonka arvioidaan edelleen jatkuvan vuonna Siitä syystä palvelujen kysyntä on ollut jatkuvassa kasvussa. Kysynnän kasvu muodostuu lähinnä seuraavista ryhmistä: - kuntalaisiin kohdistuvat palvelut - kaupungin tarvitsemat sisäiset tukipalvelut - laajentuvan kaupunkirakenteen ylläpitokulut Myös lainsäädännön muuttuminen on aiheuttanut lisävaatimuksia. Asukkaiden ja asiakkaiden odotukset ja vaatimukset ovat kasvaneet. Tämä näkyy monilla alueilla, joiden johdosta paine toimintamenojen kasvuun on kova. Mainittakoon tässä vain muutamia esimerkkejä. - Kaavoitustoiminta on monimutkaistunut. Kaavaprosessit ovat pidentyneet - Hankintatoiminta on hankaloitunut ja hidastunut - Kaupungin toimitiloihin ja kiinteistöihin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet. Tämä näkyy erityisesti sisäilman laatuodotuksissa - Uusien asunto- ja teollisuusalueiden syntyminen aiheuttaa lisää kustannuksia katujen, vesihuollon, puistojen ja viheralueiden ylläpitoon. Käyttötalouteen esitetään seuraavia muutoksia vuoteen 2006 verrattuna: Tuloarvio: lisäystä tuloarvio sisältää, kuten aiemminkin, valmistus omaan käyttöön -osuuden, jonka kasvu on noin Menoarvio: lisäystä Toimintakate: vähennystä (Mikäli otetaan huomioon vuoden 2006 talousarvioon tehdyt kertaluonteiset muutokset, niin toimintakate olisi vuonna 2007 kuitenkin noin parempi kuin vuoden 2006 talousarviossa). Esityksen mukaan toimintakate heikkenisi 0,35 % vuoden 2006 talousarvioon verrattuna ja vuoden 2006

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 12 kertaluonteiset talousarviomuutokset mukaan lukien se paranisi noin 0,35 %. Tämän lisäksi on huomattava, että vesihuoltolaitoksen tulokertymää rasittaa investoinneista aiheutuvien pääomakulujen kasvu. Keskeisimmät lisäykset menoihin vuoden 2006 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat: - palvelujen oston lisäys (suurimpina asiantuntijapalvelujen osto ja kunnossapitopalvelujen osto) hankinnat ja muut kulut (suurimpana energian hankinnan lisäys) Yksityiskohtaisemmin muutosesitykset ovat seuraavat: Hallinto Ulkopuolelta ostettaviin asiantuntijapalveluihin esitetään lisäystä. Atk Esitetään perustettavaksi atk-suunnittelijan toimi, josta aiheutuu menoja noin Perustelut: Keskitetyn atk:n hoitamisen työmäärä on tuntuvasti kasvanut. Erityisesti perusturvan ohjelmistohankinnat ovat vaatineet lisää palvelimia. Neljän uuden palvelimen hoitaminen ja muutenkin virus- ja vakoiluohjelmien yleistyminen on lisännyt ylläpidon työmäärää tuntuvasti ja vahinkojen ennalta ehkäisy sitoo paljon voimavaroja. Erilaisten tietoturvaohjeistuksien laatiminen on kesken. Lisääntyneen sähköisen tiedonsiirron yleistyminen esim. sairaanhoitopiirin kanssa on tuonut uusia laitteita, joiden häiriötön toiminta vaatii yhä enemmän ylläpitotyötä. Tällä hetkellä kahden henkilön työpanos yli kahtasataa työasemaa ja 12 palvelinta kohden ei riitä riittävän palvelutason tarjoamiseen. Odotusajat esim. uuden työaseman asentamiseen tai pikkuvikojen korjaamiseen ovat pitkiä. Monet kehittämistä ja dokumentointia vaativat työt ovat jääneet taka-alalle päivärutiinien vietyä kaiken ajan. Dokumentoinnin puutteen ja liian ohuen organisaation takia toiminta on tullut erittäin haavoittuvaksi. Kaupungin tilintarkastus on huomauttanut tästä jo vuoden 2003 arvioinnissa. Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Tulojen lisäystä esitetään , mikä johtuu vilkkaan rakentamisen aiheuttamasta mittaus- ja viranomaistoiminnan määrän lisäyksestä. Asiantuntijapalvelujen ostokuluihin esitetään noin lisäystä. Asia liittyy pääosin yleiskaavan laadinnan aloittamiseen.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 13 Liikenneväylät Tuloihin esitetään lisäystä, mikä johtuu pääosin tiekarhun laskutuksen lisäyksestä. Menoihin esitetään noin lisäystä. Se muodostuu seuraavasti: Henkilöstö- ym. kulujen jako vesihuollon kesken, vähennys Katujen kunnossapidon määrän kasvu Katujen valaistuskulujen kasvu Konekeskuksen menojen kasvu Yksityisteiden menojen kasvu Yksityistiejaoston esitys määrärahojen lisäyksestä muodostuu seuraavasti: - tasokorotus pölynsidonta asutuksen osalle ajoradan pintojen vahvistukseen Yksityistiejaoston pöytäkirjanote LIITE 307b / Tekla Puistot Puistojen hoitoon esitetään noin lisäystä, mikä aiheutuu puistojen määrän lisääntymisestä. Metsät Puun myyntituloihin ja metsänhoitotöihin esitetään lisäystä. Asunto- ja tilapalvelu Tulot: Vuokratulojen kasvun arvioidaan olevan noin Menojen lisäyksen arvioidaan olevan noin Menoryhmittäin suurimpina tekijöinä ovat lisääntyvät palvelujen ostot; jätehuolto ja kunnossapitopalvelut yht ; lämmön, sähkön ja veden ostokulujen lisääntyminen ja kunnossapitotarpeen kasvuun liittyvän tavarahankinnan lisääntyminen Kiinteistömassa on vähentynyt elinkeinotilojen ja koulutilojen osalta mistä aiheutuu vajaan kulujen vähennys. Liikelaitokset Vesihuolto on erilliskirjanpidossa. Pitkällä tähtäimellä menot rahoitetaan täysimääräisinä kuluttajilta perittävillä maksuilla. Tulokertymän lisäyksellä rahoitetaan kasvaneiden investointien pääomakuluja. Tulojen kasvu on noin , mikä merkitsee käyttötaksoihin ko-

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 14 rotusta puhtaan korotusta veden osalta 0,2 ja jäteveden osalta 0,3 ja perusmaksuihin 10 /vuosi. Menojen arvioidaan vähenevän noin , mikä aiheutuu pääosin jäteveden menojen vähentymisestä. Pelastuslaitos Aluepelastuslaitos ei ole vahvistanut talousarviotaan. Luvut perustuvat saatuihin ennakkotietoihin. Lapuan osalta menojen arvioidaan kasvavan , mikä vastaisi noin 4,7 % kasvua. K-ins: Lautakunta päättää antaa talousarvioesityksen käyttötalouden osalta liitteen 307c mukaisena ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä siihen tarvittavia muutoksia. LIITE 307c / Tekla Lautakunta hyväksyi esityksen. Tekla K-ins: Lautakunta käy alustavan keskustelun vuoden 2006 tavoitteista ja investoinneista. Lautakunta hyväksyi esityksen. Käydyssä keskustelussa käytiin läpi tulevaa investointiohjelmaa. Tekla Investointeihin liittyviä anomuksia ja ehdotuksia: Ison Prässin kahvila / Toimitojen kehittäminen, kirje LIITE 331a/ Tekla Tiitun Liiveri Oy:n kirje LIITE 331b/ Tekla Peipontien varren asukkaiden esitys Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331c/ Tekla

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 15 Kuntalaisaloite Alanurmon koulunolojen parantamiseksi Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta LIITE 331d/ Tekla Juha Ojalan ym. pyyntö riittävän korkean meluvallin rakentamisesta Liuhtarissa LIITE 331e/ Tekla Toijanniemen koulun apulaisrehtori Anne Kankaan kirje : Anomus Toijanniemen koulun pihavalojen uusimiseksi LIITE 331f/ Tekla Esa Hytin ym. anomus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331g/ Tekla Investoinnit vuoden 2007 talousarvioon Ote vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331h/ Tekla Lapuan yläasteen rehtorin kirje : Hankesuunnitelma / Tekninen työ / Yläaste LIITE 331i/ Tekla Asunto Oy Fröökynänkuja 2: pyyntö: Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331j/ Tekla Investointien kiireellisyyden arvioinnin pohjaksi on laadittu investointien luokittelu, jonka perusteella arviointia on tarkoitus tehdä. LIITE 331k/ Tekla Investointiehdotus LIITE 331l/ Tekla K-ins: Lautakunta päättää antaa teknisen lautakunnan investointiehdotuksen liitteen 331l mukaisena. Kaupungininsinöörille annetaan oikeus tehdä ehdotukseen tarvittavia muutoksia. Lautakunta hyväksyi esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän liikenneväylien käsittelyn aikana oli kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 16 Tekla Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lapuan strategian vuoteen Teknisen lautakunnan osalta valtuustotason tarkasteluun tarkoitetut tavoitteet on johdettu suoraan kaupungin strategiasta. Tarkastelun helpottamiseksi strategian eri kohdat numeroidaan. LAPUAN STRATEGIA VUOTEEN 2015 VISIO Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. A. YRITTÄJYYS JA ELINKEINOELÄMÄ Päämäärä: Lapuan työpaikat kasvavat monilla toimialoilla. Keinot: a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 Vahvistetaan yrittäjyyttä, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Markkinoidaan kaupunkia uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. Tarjotaan monipuolisia ja ympäristöltään korkeatasoisia teollisuustontteja. Luodaan dynaaminen ja joustava innovaation henki, joka toimii yksilöä tukien sekä yrityksiä ja koko yhteisöä kannustaen. Edistetään uusien työpaikkojen syntymistä mm. palveluissa, matkailussa, teknologiateollisuudessa sekä luonto- ja kulttuuriyrityksissä. Edistetään yhteistyössä toteuttajatahojen kanssa NovaParkin kaupallisen keskuksen rakentumista ja kehittymistä. Luodaan edellytykset Simpsiön kehittämiseksi maakunnalliseksi vapaa-aikakeskukseksi ja läntisen Suomen merkittävimpiin kuuluvaksi matkailukohteeksi. B. KOULUTUS JA OSAAMINEN Päämäärä: Lapua on osaavien ja itseään kehittävien ihmisten kaupunki. Keinot: b1 Tuetaan kuntalaisten elinikäistä oppimista ja kasvamista yhteisöllisyyteen, yrittämiseen, suvaitsevaisuuteen sekä kansainvälisyyteen.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 17 b2 b3 b4 Huolehditaan siitä, että kaupunkilaisten saavutettavissa ovat hyvät yleissivistävän koulutuksen palvelut, yhteiskunnan muutoksiin reagoivat ammatillisen koulutuksen palvelut sekä monipuoliset itsensä kehittämisen mahdollisuudet. Osallistutaan ammattikorkeakoulun kehittämiseen verkostomallin pohjalta. Varmistetaan sivistys- ja koulutuspalvelujen laatu, sisältö, luovuus ja kysyntään vastaaminen henkilöstön koulutuksella, riittävillä resursseilla ja asiakaskeskeisyydellä. C. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Päämäärä: Lapua on virikkeellinen, omaleimainen ja turvallinen kaupunki. Keinot: c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 Kehitetään liikenneväyliä ja kevyen liikenteen reittejä saavutettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä edistetään liikenneturvallisuustyötä. Pidetään huolta koko kaupungin luonnonläheisyydestä, vihreydestä ja väljyydestä. Tarjotaan monipuolisia tontti- ja asumisvaihtoehtoja esteetön elinkaariasuminen huomioon ottaen ja huolehditaan kaupunkirakenteen laajennusmahdollisuuksista. Tehostetaan maapolitiikkaa kaavoituksen ja rakentamisen edistämiseksi. Kehitetään toimintavarmaa vesihuoltoa ja laajennetaan kaukolämpöverkkoa uusille alueille. Kehitetään kaupungin rakennuskantaa palvelutarjontaa vastaavaksi. Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. D. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS Päämäärä: Lapua turvaa asukkaidensa hyvinvoinnin. Keinot: d1 d2 d3 Edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, ehkäistään sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien syntymistä ja tuetaan omatoimista selviytymistä. Painopistealueena on perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Kehitetään alue- ja väestövastuutoimintaa.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 18 d4 d5 Tehdään aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Kehitetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja suhtaudutaan ennakkoluulottomasti uusiin toimintamalleihin. E. KULTTUURI Päämäärä: Lapualla on tärkeää asukkaiden hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä viihtyvyys. Keinot: e1 e2 e3 e4 e5 Edistetään alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön panostamalla oman kulttuurin parhaiden piirteiden tunnistamista ja kehittämismahdollisuuksien havaitsemista. Ylläpidetään ja kehitetään vahvaa liikuntakulttuuria ja henkistä kulttuuria terveyden ja mielenterveyden edistäjänä. Vahvistetaan Lapuaa kirkollisena ja hengellisenä keskuksena. Arvostetaan historiaa, esi-isien työtä ja isänmaallisuutta samalla katsoen avoimesti tulevaisuuteen. Luodaan kulttuurimyönteinen, luova ja yritysystävällinen Lapuan henki. F. PÄÄOMA JA YHTEISTYÖ Päämäärä: Lapualaiset ohjaavat omaa kehitystään. Keinot: f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 Huomioidaan taloudelliset rajoitteet kehityksen ohjaamisessa. Vahvistetaan kuntaidentiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Tehostetaan kuntien välistä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä palvelutuotannossa. Strategista yhteistyötä kehitetään erityisesti Seinäjoen suuntaan. Sitoutetaan kaupunkikonsernin osat kaupungin strategioihin. Painotetaan johtamisessa osaamisen ja luovuuden johtamista. Huolehditaan päätöksenteon läpinäkyvyydestä, myönteisestä ilmapiiristä ja sitoutumisesta. Edistetään henkilökunnan työkykyä ja hyvinvointia.

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 19 K-ins: Lautakunta hyväksyy tavoitteet seuraavasti ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä siihen tarvittavia muutoksia. * -merkityt tavoitteet ovat kaupunginvaltuustoon nähden asetettavia tavoitteita. Muut tavoitteet ovat teknisen lautakunnan sisäisiä. Keskitetty atk Strategiset tavoitteet c7 Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. - Kaupunki tarjoaa tietoliikenneyhteyksiä omalle organisaatiolle. Sisäinen verkko ylläpidetään riittävän nopeana. - Tietoturva ylläpidetään riittävän hyvänä, vaikka uhkat lisääntyvät. Käyttäjiä ohjeistetaan. Kehittämistavoitteet 1. Palvelutason parantaminen - Vaatii yhden henkilön lisäystä, jolloin palvelun nopeus ja toimintojen kehittäminen paranisi. Nykyisillä resursseilla palvelutaso laskee, koska uudet lisätoiminnat kuluttavat vanhoja resursseja. Palvelutavoitteet 1. Ylläpidetään kaupungin atk-laitteet ja ohjelmistot tarkoituksenmukaisella hyvällä tasolla. 2. Pyritään noin viiden vuoden konekiertoon, jonka aikana konekanta uusitaan. 3. Palvelimissa pyritään takuuajoista johtuen kolmen vuoden konekiertoon. 4. Ohjelmistoissa päivitetään ohjelmat valmistajien tekemien uusien versioiden tasolle. 5. *Verkon ja palvelinten palvelukyky ajassa mitattuna on vähintään 99 %. Toiminta tunnuslukuina Tavoite Tavoitetaso Toteutuma Palvelutason parantaminen yksi henkilö lisää konekierto 4-5 vuotta 8 vuotta mää rärahoja leikattu Ohjelm istot a janta salla valmistajien viimeiset versiot toteutunut Verkon ja palvelinten palvelutaso 99 % ajassa mitattuna 99,9% Tilasto ja v.2005 v.2006 Työa sem ia 275 kpl 280 kpl Palve limia 13 kpl 15 kpl

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 20 Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Strategiset tavoitteet a2 Markkinoidaan kaupunkia uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. a3 Tarjotaan monipuolisia ja ympäristöltään korkeatasoisia teollisuustontteja. a6 Edistetään yhteistyössä toteuttajatahojen kanssa NovaParkin kaupallisen keskuksen rakentumista ja kehittymistä. a7 Luodaan edellytykset Simpsiön kehittämiseksi maakunnalliseksi vapaaaikakeskukseksi ja läntisen Suomen merkittävimpiin kuuluvaksi matkailukohteeksi. c2 Pidetään huolta koko kaupungin luonnonläheisyydestä, vihreydestä ja väljyydestä. c3 Tarjotaan monipuolisia tontti- ja asumisvaihtoehtoja esteetön elinkaariasuminen huomioon ottaen ja huolehditaan kaupunkirakenteen laajennusmahdollisuuksista. c4 Tehostetaan maapolitiikkaa kaavoituksen ja rakentamisen edistämiseksi. c7 Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. f3 Tehostetaan kuntien välistä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä palvelutuotannossa. Strategista yhteistyötä kehitetään erityisesti Seinäjoen suuntaan. f6 Huolehditaan päätöksenteon läpinäkyvyydestä, myönteisestä ilmapiiristä ja sitoutumisesta. Kehittämistavoitteet 1. Kehittämismyönteinen ja markkinointisuuntautunut asiakaspalvelu (a2, c7 ja f6) - asiakaspalvelun vastuujakoa, toimitiloja ja välineitä kehitetään 2. Paikkaan sidottujen tietojen käytettävyyden parantaminen (c7) - paikkatietojärjestelmän kehittämisselvityksen laatiminen - käytössä olevien paikkatieto-ohjelmien käyttäjäkunnan laajentaminen - kartta- ja paikkatietoaineistojen numeeristaminen 3. Maapolitiikan pitkäjänteisyydestä huolehtiminen (c4) - maapoliittisen ohjelman laatiminen - * raakamaavarantoa kasvatetaan vuosittain noin 1milj. euron arvosta Palvelutavoitteet ja taloudelliset tavoitteet 1. Raakamaata hankitaan eri käyttötarkoituksiin riittävästi ja pitkäjänteisesti (c3, c4 ja a7) - maanhankinnoilla pyritään eheyttämään ja tiivistämään kaupunkirakennetta kiinnittämällä erityistä huomiota jo rakennetun kunnallistekniikan hyödyntämiseen - taajamarakenteen sisältä hankitaan maata vuosittain vähintään 7 ha 2. Kaavojen ja karttojen ajan tasaisuuden ja kattavuuden parantaminen (a6, a7, c2, c3, f3 ja f6) - kaavan pohjakartta ulotetaan Ruhan kylätaajamaan ja karttaa laajennetaan mm. Simpsiöllä

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 21 - yleiskaavan laatiminen Nurmonjokivarren suunnassa käynnistetään - * NovaPark-alue saatetaan asemakaavan piiriin - asemakaavoja laaditaan ja ajantasaistetaan rakentamispainetta omaavilla alueilla 3. Tonttivarannon riittävyydestä ja monipuolisuudesta huolehtiminen (a2, a3, c2,c3) - * asuintonttivarantoa vähintään kahden vuoden tarvetta vastaavasti uutta pientalotonttia vuosittain kahdelle eri asuntoalueelle hehtaarin tonttialue teollisuuskäyttöön 4. Tonttien rakentamiskelpoisuuden turvaaminen (a3 ja c3) - uusien alueiden tonttijaot laaditaan asemakaavoituksen yhteydessä - kaupungin myymät tontit lohkotaan ja rekisteröidään ennen tonttien luovuttamista - tonttien lohkomiset saatetaan vireille 5 työpäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta - rakennusten paikkojen merkitsemiset ja sijaintikatselmukset suoritetaan 5 työpäivän kuluessa 5. Tontteja myydään/vuokrataan kysyntää vastaavasti (a2, a3 ja c3) - * omakotitontteja 25 kpl, rivi- ja kerrostalotontteja 4-5 kpl ja teollisuustontteja 2-3 kpl - tonttien myyntitulot vuosittain Maankäyttö- ja kiinteistöosaston toiminta tunnuslukuina Tunnusluvut / vuosi Maanhankinta ha 66, Maanhankinnan menot Uutta pohjakarttaa ha (pohja + käyrät) Asemakaavaa ha 11, (uudet + muutokset) Tonttijakoja kpl Rekisteröityjä tontteja kpl Myytyjä omakotitontteja kpl Myytyjä muita tontteja kpl Tonttien myyntitulot Maastoon merkityt rakennusten paikat kpl

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 20 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 9.10.2006 klo 14.30-16.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-14.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 20 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-17.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2006 Kaupunginvaltuusto KOKOUSTIEDOT Aika 6.2.2006 klo 17.00-18.25 Paikka Kaupungintalo kaupunginvaltuuston istuntosali OSALLIS TUJAT Päätöksentekijät Juhani Aho Hillevi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 8/2010 82 Tekninen lautakunta. Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20. Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 8/2010 82 Tekninen lautakunta Tiistai 26.10.2010 klo 18.00 19.20 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 22 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.50 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.4.2007 klo 14.00-14.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 16.10.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 10.10.2014 Nro 7/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKKOLAN KAMPUSALUE PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN VIREILLE TULON SYY Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012 Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt

Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt Pelastuslautakunta 17 16.06.2015 Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. KAAVOITUS Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. Laajat kaupunkisuunnittelutehtävät ja yleiskaavoitus tapahtuvat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Valmistelevana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot