Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Kari Hakomäki jäsen Sisko Nyrhilä jäsen (klo lähtien) Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen Poissa Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Muut osallistujat Ahti Latvala Markku Muilu Pirjo Muilu kaupungininsinööri, esittelijä kaupunginhallituksen edustaja toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jussi Kontola puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT 1-15 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Anneli Mäenpää Kari Hakomäki PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ilmoitusasiat 4 Vaasan hallinto-oikeuden päätös ns. ruokalarakennuksen purkamislupa-asiassa/ Lapuan kaupungin valitus / Vastaselitys / Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5 Vuoden 2007 eduskuntavaalit, vaalien ulkomainonta 6 Jaakko Palmun anomus jätevesimaksun hyvittämisestä 7 Asunto-osakkeiden arviokirja 8 Korttelin 1411 tonttijaon muutos 9 Korttelin 1413 tonttijako 10 Talousarvio 2007 / Käyttötalous / Investointitalous / Tavoitteet / Käyttösuunnitelma 11 Rataosan Seinäjoki - Oulu palvelutason parantaminen / Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta / Lausunto yleissuunnitelmasta 12 Työhyvinvointitutkimus raportti 13 Keskustan osayleiskaavan muutosehdotus Honkimetsän alueella / Lausunto 14 Kokouksen päättäminen 15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Mäenpään ja Kari Hakomäen.

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Ympäristöministeriön tiedotteet : Vaikutusten arviointi kaavoituksessa -opas ja yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa -julkaisu. 2. Pöytäkirjat keskuskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen työmaakokouksista ja Tiehallinnon päätös : Hirvijoen Yhdystien yksityistien parantamistyön hyväksyminen. Tarkastuksen perusteella työstä aiheutuneista kustannuksista on hyväksytty valtionavustukseen oikeuttaviksi ,00, vahvistettu avustusprosentti on 50 % eli kaupungin tilille maksetaan , Valtion asuntorahaston vahvistuspäätös : Lapuan Saarenpään Palvelukoti ry/lepola:lle on myönnetty avustusta hissin korjaamista varten , Valtion asuntorahasto kirje : Asuntorahasto on varannut valtion talousarvioon perustuen Asunto Oy Härsiläntie 26:n hissin rakentamiseen tarkoitettua avustusta ,00. Lopullinen avustus tulee olemaan enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. 6. Länsi-Suomen lääninhallituksen maksatuspäätös : Lääninhallitus on myöntänyt valtionavustusta 5.900,53 matkakeskuksen suunnitteluhankkeen laatimiseen. 7. Viranhaltijapäätökset ja 5: Kaupungin etuosto-oikeus lokakuun ja marraskuun 2006 kiinteistökaupoissa. LIITE 3a / Tekla Kaupunginvaltuuston päätökset : 4 Harjoitushallin rakentaminen/kustannusarvio/määrärahat 5 Vuoden 2007 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille LIITE 3b / Tekla Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutokseen sekä uuden sopimuksen hyväksyminen 13 Teollisuushallin ja tontin myyminen Plate Power Oy:lle 14 Asemakaavan muutos/10. Siirilä, kortteli 1047 (osa) ja Piispankatu

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 3 K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 4 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS NS. RUOKALARAKENNUKSEN PURKAMISLUPA-ASIASSA/ LAPUAN KAUPUNGIN VALITUS/VASTASELITYS/KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Kh Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä kumonnut Lapuan kaupungin ympäristölautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset ja hylännyt ns. ruokalarakennuksen purkamisluvan. Vaasan hallinto-oikeuden päätös LIITE 14/Kh Koska purkamisluvan hakeminen on perustunut Lapuan kaupunginhallituksen päätökseen , valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty Lapuan kaupunginhallituksen nimissä. Valitus LIITE 15/Kh Kj: Kaupunginhallitus hyväksyy tehdyn valituksen. Kh: Hyväksyi esityksen. Kh Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Lapuan kaupungilta vastaselitystä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon ja Nurkkakivi ry:n selityksestä, jotka on annettu kaupungin valituksen johdosta. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon selitys LIITE 9/Kh Nurkkakivi ry:n selitys LIITE 10/Kh Kj: Kaupunginhallitus antaa asiasta liitteen mukaisen vastaselityksen. Vastaselitys LIITE 11/Kh Kh: Hyväksyi esityksen.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 5 Kh Korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä. Päätös LIITE 12/Kh = LIITE 4a / Tekla Kj: Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen. Kh: Hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Jokinen, puh. (06) tai ja rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi, puh. (06) tai Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 6 VUODEN 2007 EDUSK UNTAVAALIT, VAALIEN ULKOMAINONTA Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään 15/80/2006 suositellut, että eduskuntavaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sallittaisiin aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa Kuntaliiton yleiskirje LIITE 5a / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että eduskuntavaalien ulkomainonta kaupungin luvanvaraisilla alueilla voidaan aloittaa Ulkomainonta on sallittua kaupungin asettamissa mainoskehikoissa, jotka asetetaan Lassilantien varteen torin puolelle. Mainospaikkoja varataan kaksi (2), puoluetta, yhteislistaa tai valitsijayhdistystä kohti. Aikaisemman käytännön mukaisesti mainoskehikkoihin merkitään kaupunginkanslian toimesta etukäteen kunkin mainosala. Ulkomainonta näissä kaupungin asettamissa mainoskehikoissa on maksuton. Päätös saatetaan tiedoksi vaaliasiamiehille ja kaupunginhallitukselle. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 7 JAAKKO PALMUN ANOMUS JÄTEVESIMAKSUN HYVITTÄMISESTÄ Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh Jaakko Palmu on anonut jätevesimaksun hyvittämistä. Palmun omistamassa kiinteistössä on ollut vesivuoto, mutta vuotanut vesi ei ollut mennyt jätevesiviemäriin, vaan imeytynyt maahan. Anomus LIITE 6a / Tekla Koska vuotovesi ei ole päässyt viemäriverkostoon, voidaan arvioidusta vuotovedestä johtuva jätevesimaksu jättää perimättä. Vuoden 2006 kulutus ( ) on ollut 187 m³. Keskimääräinen vuosikulutus edellisten neljän vuoden ajalta on ollut noin 47 m³. Arvioitu vuotoveden määrä on näin ollen ollut 140 m³. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta päättää hyvittää Jaakko Palmulle jätevesimaksua 140 m³ osalta. (140 m³ * 1,60 /m³ = 224,00 + alv 22 %, yhteensä 273,28 ). K-ins: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan päällikön esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 8 ASUNTO-OSAKKEIDEN ARVIOKIRJA Tekla Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Asunto- ja tilapalvelu on pyytänyt lapualaisilta kiinteistövälittäjiltä tarjoukset arviokirjan laatimisesta seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien osakkeiden arvioinnista: Asunto Oy Lapuan Myllytie 1 11 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Kravatti 1 huoneisto Asunto Oy Yllinkulma 2 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Keltasirkku 1 huoneisto Edullisimman tarjouksen arviokirjan laatimisesta jätti Lapuan Kiinteistömarkkinointi Ylitalo. Markus Ylitalo on jättänyt päivätyn arviokirjan LIITE 7a / Tekla Asukkaille on lähetetty erillinen tiedoksianto. LIITE 7b / Tekla Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun arviokirjan ja tarjota liitteen mukaisilla hinnoilla mahdollisuutta vuokralaisten lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Vastaukset pyydetään mennessä. Lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä vastaukset saatuaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 9 KORTTELIN 1411 TONTTIJAON MUUTOS Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijaon muutosehdotus 14. Honkimäen kaupunginosan kortteliin 1411 koskien tontteja 2 ja 3, jotka yhdistetään tontiksi 5. Tonttijakoehdotus LIITE 8a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 8b / Tekla Tonttijakoalue on kaupungin omistuksessa ja alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistaja on antanut suostumuksensa tonttijaon muutokseen. Hyväksyminen LIITE 8c / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä 14. Honkimäen kaupunginosan korttelin 1411 tonttijaon muutosehdotuksen, jossa tontit 2 ja 3 yhdistetään tontiksi 5. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 10 KORTTELIN 1413 TONTTIJAKO Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotus 14. Honkimäen kaupunginosan kortteliin 1413 koskien tonttia 1 sekä Liuhtarin kylään kuuluvaa tilaa Honkimetsä 34:0. Tontti sijaitsee Metsäkiventiellä. Tonttijakoehdotus LIITE 9a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 9b / Tekla Kaupunki omistaa tonttijakoalueen. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä 14. Honkimetsän kaupunginosan korttelin 1413 tonttia 1 koskevan tonttijakoehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 11 TALOUSARVIO 2007 / KÄYTTÖTALOUS / INVESTOINTITALOUS / TAVOITTEET / KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Talousarvion laadintaohjeet LIITE 307a / Tekla Talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2007 talousarvio - kuten viime vuosien talousarviot - laaditaan toimintamenojen osalta kuluvan vuoden tasolle huomioiden kuitenkin vähennyksenä kertaluonteisesti myönnetyt määrärahat ja toiminnan muutoksesta johtuvat vähennykset. Käyttötalous Tekninen lautakunta on kokonaisuudessaan nettobudjetoinnissa. Vesihuoltolaitoksen osalta noudatetaan lainsäädännön vaatimaa erilliskirjanpitoa. Teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa Lapualla jo useana peräkkäisenä vuotena tapahtunut vilkas rakentaminen, jonka arvioidaan edelleen jatkuvan vuonna Siitä syystä palvelujen kysyntä on ollut jatkuvassa kasvussa. Kysynnän kasvu muodostuu lähinnä seuraavista ryhmistä: - kuntalaisiin kohdistuvat palvelut - kaupungin tarvitsemat sisäiset tukipalvelut - laajentuvan kaupunkirakenteen ylläpitokulut Myös lainsäädännön muuttuminen on aiheuttanut lisävaatimuksia. Asukkaiden ja asiakkaiden odotukset ja vaatimukset ovat kasvaneet. Tämä näkyy monilla alueilla, joiden johdosta paine toimintamenojen kasvuun on kova. Mainittakoon tässä vain muutamia esimerkkejä. - Kaavoitustoiminta on monimutkaistunut. Kaavaprosessit ovat pidentyneet - Hankintatoiminta on hankaloitunut ja hidastunut - Kaupungin toimitiloihin ja kiinteistöihin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet. Tämä näkyy erityisesti sisäilman laatuodotuksissa - Uusien asunto- ja teollisuusalueiden syntyminen aiheuttaa lisää kustannuksia katujen, vesihuollon, puistojen ja viheralueiden ylläpitoon. Käyttötalouteen esitetään seuraavia muutoksia vuoteen 2006 verrattuna: Tuloarvio: lisäystä tuloarvio sisältää, kuten aiemminkin, valmistus omaan käyttöön -osuuden, jonka kasvu on noin Menoarvio: lisäystä Toimintakate: vähennystä (Mikäli otetaan huomioon vuoden 2006 talousarvioon tehdyt kertaluonteiset muutokset, niin toimintakate olisi vuonna 2007 kuitenkin noin parempi kuin vuoden 2006 talousarviossa). Esityksen mukaan toimintakate heikkenisi 0,35 % vuoden 2006 talousarvioon verrattuna ja vuoden 2006

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 12 kertaluonteiset talousarviomuutokset mukaan lukien se paranisi noin 0,35 %. Tämän lisäksi on huomattava, että vesihuoltolaitoksen tulokertymää rasittaa investoinneista aiheutuvien pääomakulujen kasvu. Keskeisimmät lisäykset menoihin vuoden 2006 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat: - palvelujen oston lisäys (suurimpina asiantuntijapalvelujen osto ja kunnossapitopalvelujen osto) hankinnat ja muut kulut (suurimpana energian hankinnan lisäys) Yksityiskohtaisemmin muutosesitykset ovat seuraavat: Hallinto Ulkopuolelta ostettaviin asiantuntijapalveluihin esitetään lisäystä. Atk Esitetään perustettavaksi atk-suunnittelijan toimi, josta aiheutuu menoja noin Perustelut: Keskitetyn atk:n hoitamisen työmäärä on tuntuvasti kasvanut. Erityisesti perusturvan ohjelmistohankinnat ovat vaatineet lisää palvelimia. Neljän uuden palvelimen hoitaminen ja muutenkin virus- ja vakoiluohjelmien yleistyminen on lisännyt ylläpidon työmäärää tuntuvasti ja vahinkojen ennalta ehkäisy sitoo paljon voimavaroja. Erilaisten tietoturvaohjeistuksien laatiminen on kesken. Lisääntyneen sähköisen tiedonsiirron yleistyminen esim. sairaanhoitopiirin kanssa on tuonut uusia laitteita, joiden häiriötön toiminta vaatii yhä enemmän ylläpitotyötä. Tällä hetkellä kahden henkilön työpanos yli kahtasataa työasemaa ja 12 palvelinta kohden ei riitä riittävän palvelutason tarjoamiseen. Odotusajat esim. uuden työaseman asentamiseen tai pikkuvikojen korjaamiseen ovat pitkiä. Monet kehittämistä ja dokumentointia vaativat työt ovat jääneet taka-alalle päivärutiinien vietyä kaiken ajan. Dokumentoinnin puutteen ja liian ohuen organisaation takia toiminta on tullut erittäin haavoittuvaksi. Kaupungin tilintarkastus on huomauttanut tästä jo vuoden 2003 arvioinnissa. Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Tulojen lisäystä esitetään , mikä johtuu vilkkaan rakentamisen aiheuttamasta mittaus- ja viranomaistoiminnan määrän lisäyksestä. Asiantuntijapalvelujen ostokuluihin esitetään noin lisäystä. Asia liittyy pääosin yleiskaavan laadinnan aloittamiseen.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 13 Liikenneväylät Tuloihin esitetään lisäystä, mikä johtuu pääosin tiekarhun laskutuksen lisäyksestä. Menoihin esitetään noin lisäystä. Se muodostuu seuraavasti: Henkilöstö- ym. kulujen jako vesihuollon kesken, vähennys Katujen kunnossapidon määrän kasvu Katujen valaistuskulujen kasvu Konekeskuksen menojen kasvu Yksityisteiden menojen kasvu Yksityistiejaoston esitys määrärahojen lisäyksestä muodostuu seuraavasti: - tasokorotus pölynsidonta asutuksen osalle ajoradan pintojen vahvistukseen Yksityistiejaoston pöytäkirjanote LIITE 307b / Tekla Puistot Puistojen hoitoon esitetään noin lisäystä, mikä aiheutuu puistojen määrän lisääntymisestä. Metsät Puun myyntituloihin ja metsänhoitotöihin esitetään lisäystä. Asunto- ja tilapalvelu Tulot: Vuokratulojen kasvun arvioidaan olevan noin Menojen lisäyksen arvioidaan olevan noin Menoryhmittäin suurimpina tekijöinä ovat lisääntyvät palvelujen ostot; jätehuolto ja kunnossapitopalvelut yht ; lämmön, sähkön ja veden ostokulujen lisääntyminen ja kunnossapitotarpeen kasvuun liittyvän tavarahankinnan lisääntyminen Kiinteistömassa on vähentynyt elinkeinotilojen ja koulutilojen osalta mistä aiheutuu vajaan kulujen vähennys. Liikelaitokset Vesihuolto on erilliskirjanpidossa. Pitkällä tähtäimellä menot rahoitetaan täysimääräisinä kuluttajilta perittävillä maksuilla. Tulokertymän lisäyksellä rahoitetaan kasvaneiden investointien pääomakuluja. Tulojen kasvu on noin , mikä merkitsee käyttötaksoihin ko-

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 14 rotusta puhtaan korotusta veden osalta 0,2 ja jäteveden osalta 0,3 ja perusmaksuihin 10 /vuosi. Menojen arvioidaan vähenevän noin , mikä aiheutuu pääosin jäteveden menojen vähentymisestä. Pelastuslaitos Aluepelastuslaitos ei ole vahvistanut talousarviotaan. Luvut perustuvat saatuihin ennakkotietoihin. Lapuan osalta menojen arvioidaan kasvavan , mikä vastaisi noin 4,7 % kasvua. K-ins: Lautakunta päättää antaa talousarvioesityksen käyttötalouden osalta liitteen 307c mukaisena ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä siihen tarvittavia muutoksia. LIITE 307c / Tekla Lautakunta hyväksyi esityksen. Tekla K-ins: Lautakunta käy alustavan keskustelun vuoden 2006 tavoitteista ja investoinneista. Lautakunta hyväksyi esityksen. Käydyssä keskustelussa käytiin läpi tulevaa investointiohjelmaa. Tekla Investointeihin liittyviä anomuksia ja ehdotuksia: Ison Prässin kahvila / Toimitojen kehittäminen, kirje LIITE 331a/ Tekla Tiitun Liiveri Oy:n kirje LIITE 331b/ Tekla Peipontien varren asukkaiden esitys Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331c/ Tekla

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 15 Kuntalaisaloite Alanurmon koulunolojen parantamiseksi Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta LIITE 331d/ Tekla Juha Ojalan ym. pyyntö riittävän korkean meluvallin rakentamisesta Liuhtarissa LIITE 331e/ Tekla Toijanniemen koulun apulaisrehtori Anne Kankaan kirje : Anomus Toijanniemen koulun pihavalojen uusimiseksi LIITE 331f/ Tekla Esa Hytin ym. anomus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331g/ Tekla Investoinnit vuoden 2007 talousarvioon Ote vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331h/ Tekla Lapuan yläasteen rehtorin kirje : Hankesuunnitelma / Tekninen työ / Yläaste LIITE 331i/ Tekla Asunto Oy Fröökynänkuja 2: pyyntö: Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331j/ Tekla Investointien kiireellisyyden arvioinnin pohjaksi on laadittu investointien luokittelu, jonka perusteella arviointia on tarkoitus tehdä. LIITE 331k/ Tekla Investointiehdotus LIITE 331l/ Tekla K-ins: Lautakunta päättää antaa teknisen lautakunnan investointiehdotuksen liitteen 331l mukaisena. Kaupungininsinöörille annetaan oikeus tehdä ehdotukseen tarvittavia muutoksia. Lautakunta hyväksyi esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän liikenneväylien käsittelyn aikana oli kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 16 Tekla Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lapuan strategian vuoteen Teknisen lautakunnan osalta valtuustotason tarkasteluun tarkoitetut tavoitteet on johdettu suoraan kaupungin strategiasta. Tarkastelun helpottamiseksi strategian eri kohdat numeroidaan. LAPUAN STRATEGIA VUOTEEN 2015 VISIO Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. A. YRITTÄJYYS JA ELINKEINOELÄMÄ Päämäärä: Lapuan työpaikat kasvavat monilla toimialoilla. Keinot: a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 Vahvistetaan yrittäjyyttä, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Markkinoidaan kaupunkia uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. Tarjotaan monipuolisia ja ympäristöltään korkeatasoisia teollisuustontteja. Luodaan dynaaminen ja joustava innovaation henki, joka toimii yksilöä tukien sekä yrityksiä ja koko yhteisöä kannustaen. Edistetään uusien työpaikkojen syntymistä mm. palveluissa, matkailussa, teknologiateollisuudessa sekä luonto- ja kulttuuriyrityksissä. Edistetään yhteistyössä toteuttajatahojen kanssa NovaParkin kaupallisen keskuksen rakentumista ja kehittymistä. Luodaan edellytykset Simpsiön kehittämiseksi maakunnalliseksi vapaa-aikakeskukseksi ja läntisen Suomen merkittävimpiin kuuluvaksi matkailukohteeksi. B. KOULUTUS JA OSAAMINEN Päämäärä: Lapua on osaavien ja itseään kehittävien ihmisten kaupunki. Keinot: b1 Tuetaan kuntalaisten elinikäistä oppimista ja kasvamista yhteisöllisyyteen, yrittämiseen, suvaitsevaisuuteen sekä kansainvälisyyteen.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 17 b2 b3 b4 Huolehditaan siitä, että kaupunkilaisten saavutettavissa ovat hyvät yleissivistävän koulutuksen palvelut, yhteiskunnan muutoksiin reagoivat ammatillisen koulutuksen palvelut sekä monipuoliset itsensä kehittämisen mahdollisuudet. Osallistutaan ammattikorkeakoulun kehittämiseen verkostomallin pohjalta. Varmistetaan sivistys- ja koulutuspalvelujen laatu, sisältö, luovuus ja kysyntään vastaaminen henkilöstön koulutuksella, riittävillä resursseilla ja asiakaskeskeisyydellä. C. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Päämäärä: Lapua on virikkeellinen, omaleimainen ja turvallinen kaupunki. Keinot: c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 Kehitetään liikenneväyliä ja kevyen liikenteen reittejä saavutettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä edistetään liikenneturvallisuustyötä. Pidetään huolta koko kaupungin luonnonläheisyydestä, vihreydestä ja väljyydestä. Tarjotaan monipuolisia tontti- ja asumisvaihtoehtoja esteetön elinkaariasuminen huomioon ottaen ja huolehditaan kaupunkirakenteen laajennusmahdollisuuksista. Tehostetaan maapolitiikkaa kaavoituksen ja rakentamisen edistämiseksi. Kehitetään toimintavarmaa vesihuoltoa ja laajennetaan kaukolämpöverkkoa uusille alueille. Kehitetään kaupungin rakennuskantaa palvelutarjontaa vastaavaksi. Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. D. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS Päämäärä: Lapua turvaa asukkaidensa hyvinvoinnin. Keinot: d1 d2 d3 Edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, ehkäistään sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien syntymistä ja tuetaan omatoimista selviytymistä. Painopistealueena on perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Kehitetään alue- ja väestövastuutoimintaa.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 18 d4 d5 Tehdään aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Kehitetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja suhtaudutaan ennakkoluulottomasti uusiin toimintamalleihin. E. KULTTUURI Päämäärä: Lapualla on tärkeää asukkaiden hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä viihtyvyys. Keinot: e1 e2 e3 e4 e5 Edistetään alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön panostamalla oman kulttuurin parhaiden piirteiden tunnistamista ja kehittämismahdollisuuksien havaitsemista. Ylläpidetään ja kehitetään vahvaa liikuntakulttuuria ja henkistä kulttuuria terveyden ja mielenterveyden edistäjänä. Vahvistetaan Lapuaa kirkollisena ja hengellisenä keskuksena. Arvostetaan historiaa, esi-isien työtä ja isänmaallisuutta samalla katsoen avoimesti tulevaisuuteen. Luodaan kulttuurimyönteinen, luova ja yritysystävällinen Lapuan henki. F. PÄÄOMA JA YHTEISTYÖ Päämäärä: Lapualaiset ohjaavat omaa kehitystään. Keinot: f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 Huomioidaan taloudelliset rajoitteet kehityksen ohjaamisessa. Vahvistetaan kuntaidentiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Tehostetaan kuntien välistä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä palvelutuotannossa. Strategista yhteistyötä kehitetään erityisesti Seinäjoen suuntaan. Sitoutetaan kaupunkikonsernin osat kaupungin strategioihin. Painotetaan johtamisessa osaamisen ja luovuuden johtamista. Huolehditaan päätöksenteon läpinäkyvyydestä, myönteisestä ilmapiiristä ja sitoutumisesta. Edistetään henkilökunnan työkykyä ja hyvinvointia.

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 19 K-ins: Lautakunta hyväksyy tavoitteet seuraavasti ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä siihen tarvittavia muutoksia. * -merkityt tavoitteet ovat kaupunginvaltuustoon nähden asetettavia tavoitteita. Muut tavoitteet ovat teknisen lautakunnan sisäisiä. Keskitetty atk Strategiset tavoitteet c7 Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. - Kaupunki tarjoaa tietoliikenneyhteyksiä omalle organisaatiolle. Sisäinen verkko ylläpidetään riittävän nopeana. - Tietoturva ylläpidetään riittävän hyvänä, vaikka uhkat lisääntyvät. Käyttäjiä ohjeistetaan. Kehittämistavoitteet 1. Palvelutason parantaminen - Vaatii yhden henkilön lisäystä, jolloin palvelun nopeus ja toimintojen kehittäminen paranisi. Nykyisillä resursseilla palvelutaso laskee, koska uudet lisätoiminnat kuluttavat vanhoja resursseja. Palvelutavoitteet 1. Ylläpidetään kaupungin atk-laitteet ja ohjelmistot tarkoituksenmukaisella hyvällä tasolla. 2. Pyritään noin viiden vuoden konekiertoon, jonka aikana konekanta uusitaan. 3. Palvelimissa pyritään takuuajoista johtuen kolmen vuoden konekiertoon. 4. Ohjelmistoissa päivitetään ohjelmat valmistajien tekemien uusien versioiden tasolle. 5. *Verkon ja palvelinten palvelukyky ajassa mitattuna on vähintään 99 %. Toiminta tunnuslukuina Tavoite Tavoitetaso Toteutuma Palvelutason parantaminen yksi henkilö lisää konekierto 4-5 vuotta 8 vuotta mää rärahoja leikattu Ohjelm istot a janta salla valmistajien viimeiset versiot toteutunut Verkon ja palvelinten palvelutaso 99 % ajassa mitattuna 99,9% Tilasto ja v.2005 v.2006 Työa sem ia 275 kpl 280 kpl Palve limia 13 kpl 15 kpl

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 20 Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Strategiset tavoitteet a2 Markkinoidaan kaupunkia uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. a3 Tarjotaan monipuolisia ja ympäristöltään korkeatasoisia teollisuustontteja. a6 Edistetään yhteistyössä toteuttajatahojen kanssa NovaParkin kaupallisen keskuksen rakentumista ja kehittymistä. a7 Luodaan edellytykset Simpsiön kehittämiseksi maakunnalliseksi vapaaaikakeskukseksi ja läntisen Suomen merkittävimpiin kuuluvaksi matkailukohteeksi. c2 Pidetään huolta koko kaupungin luonnonläheisyydestä, vihreydestä ja väljyydestä. c3 Tarjotaan monipuolisia tontti- ja asumisvaihtoehtoja esteetön elinkaariasuminen huomioon ottaen ja huolehditaan kaupunkirakenteen laajennusmahdollisuuksista. c4 Tehostetaan maapolitiikkaa kaavoituksen ja rakentamisen edistämiseksi. c7 Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. f3 Tehostetaan kuntien välistä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä palvelutuotannossa. Strategista yhteistyötä kehitetään erityisesti Seinäjoen suuntaan. f6 Huolehditaan päätöksenteon läpinäkyvyydestä, myönteisestä ilmapiiristä ja sitoutumisesta. Kehittämistavoitteet 1. Kehittämismyönteinen ja markkinointisuuntautunut asiakaspalvelu (a2, c7 ja f6) - asiakaspalvelun vastuujakoa, toimitiloja ja välineitä kehitetään 2. Paikkaan sidottujen tietojen käytettävyyden parantaminen (c7) - paikkatietojärjestelmän kehittämisselvityksen laatiminen - käytössä olevien paikkatieto-ohjelmien käyttäjäkunnan laajentaminen - kartta- ja paikkatietoaineistojen numeeristaminen 3. Maapolitiikan pitkäjänteisyydestä huolehtiminen (c4) - maapoliittisen ohjelman laatiminen - * raakamaavarantoa kasvatetaan vuosittain noin 1milj. euron arvosta Palvelutavoitteet ja taloudelliset tavoitteet 1. Raakamaata hankitaan eri käyttötarkoituksiin riittävästi ja pitkäjänteisesti (c3, c4 ja a7) - maanhankinnoilla pyritään eheyttämään ja tiivistämään kaupunkirakennetta kiinnittämällä erityistä huomiota jo rakennetun kunnallistekniikan hyödyntämiseen - taajamarakenteen sisältä hankitaan maata vuosittain vähintään 7 ha 2. Kaavojen ja karttojen ajan tasaisuuden ja kattavuuden parantaminen (a6, a7, c2, c3, f3 ja f6) - kaavan pohjakartta ulotetaan Ruhan kylätaajamaan ja karttaa laajennetaan mm. Simpsiöllä

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 21 - yleiskaavan laatiminen Nurmonjokivarren suunnassa käynnistetään - * NovaPark-alue saatetaan asemakaavan piiriin - asemakaavoja laaditaan ja ajantasaistetaan rakentamispainetta omaavilla alueilla 3. Tonttivarannon riittävyydestä ja monipuolisuudesta huolehtiminen (a2, a3, c2,c3) - * asuintonttivarantoa vähintään kahden vuoden tarvetta vastaavasti uutta pientalotonttia vuosittain kahdelle eri asuntoalueelle hehtaarin tonttialue teollisuuskäyttöön 4. Tonttien rakentamiskelpoisuuden turvaaminen (a3 ja c3) - uusien alueiden tonttijaot laaditaan asemakaavoituksen yhteydessä - kaupungin myymät tontit lohkotaan ja rekisteröidään ennen tonttien luovuttamista - tonttien lohkomiset saatetaan vireille 5 työpäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta - rakennusten paikkojen merkitsemiset ja sijaintikatselmukset suoritetaan 5 työpäivän kuluessa 5. Tontteja myydään/vuokrataan kysyntää vastaavasti (a2, a3 ja c3) - * omakotitontteja 25 kpl, rivi- ja kerrostalotontteja 4-5 kpl ja teollisuustontteja 2-3 kpl - tonttien myyntitulot vuosittain Maankäyttö- ja kiinteistöosaston toiminta tunnuslukuina Tunnusluvut / vuosi Maanhankinta ha 66, Maanhankinnan menot Uutta pohjakarttaa ha (pohja + käyrät) Asemakaavaa ha 11, (uudet + muutokset) Tonttijakoja kpl Rekisteröityjä tontteja kpl Myytyjä omakotitontteja kpl Myytyjä muita tontteja kpl Tonttien myyntitulot Maastoon merkityt rakennusten paikat kpl

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 20 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 9.10.2006 klo 14.30-16.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 10 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-14.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 20 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-17.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE 1. kaupunginosan asemakaavan muutos 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 136, MATKAKESKUSHANKE Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen

Marianne Hietala Harri Paavola. Ismo Jäätteenmäki Ari Perälä Pentti Kangasluoma Kai Pöntinen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2006 Kaupunginvaltuusto KOKOUSTIEDOT Aika 6.2.2006 klo 17.00-18.25 Paikka Kaupungintalo kaupunginvaltuuston istuntosali OSALLIS TUJAT Päätöksentekijät Juhani Aho Hillevi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 01.11.2012 kello 17.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Aika 20.09.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Kuntala, kokoushuone 1 Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Vekki Esko Jurvanen Heikki Finni Arja

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 / 2011 KOKOUSAIKA Tiistai 01.11.2011 kello 17.00 20.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012. Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2012 Aika: Torstai 7.6.2012 klo. 19.00-20.25 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

Talouden toteutuma

Talouden toteutuma 1 Talouden toteutuma 1.1.- TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Yhteiskunnan taloudellinen tila ja siitä tulevat seurannaisvaikutukset aiheuttavat kovia haasteita palvelutuotantoon.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 3/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 3/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. [Kirjoita teksti] RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 28.2.2013 kello 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2 3 4 16 17 18 19 20 21 22

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 22 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.50 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 11.4.2007 klo 14.00-14.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7 /2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Sivu 76 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.00 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot