Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Kari Hakomäki jäsen Sisko Nyrhilä jäsen (klo lähtien) Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Esko Mastomäki varajäsen Poissa Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Muut osallistujat Ahti Latvala Markku Muilu Pirjo Muilu kaupungininsinööri, esittelijä kaupunginhallituksen edustaja toimistosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Jussi Kontola puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT 1-15 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka , tekninen keskus Allekirjoitukset Anneli Mäenpää Kari Hakomäki PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo , tekninen keskus Todistaa Toimistosihteeri Pirjo Muilu

2 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Ilmoitusasiat 4 Vaasan hallinto-oikeuden päätös ns. ruokalarakennuksen purkamislupa-asiassa/ Lapuan kaupungin valitus / Vastaselitys / Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 5 Vuoden 2007 eduskuntavaalit, vaalien ulkomainonta 6 Jaakko Palmun anomus jätevesimaksun hyvittämisestä 7 Asunto-osakkeiden arviokirja 8 Korttelin 1411 tonttijaon muutos 9 Korttelin 1413 tonttijako 10 Talousarvio 2007 / Käyttötalous / Investointitalous / Tavoitteet / Käyttösuunnitelma 11 Rataosan Seinäjoki - Oulu palvelutason parantaminen / Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta / Lausunto yleissuunnitelmasta 12 Työhyvinvointitutkimus raportti 13 Keskustan osayleiskaavan muutosehdotus Honkimetsän alueella / Lausunto 14 Kokouksen päättäminen 15 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

3 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anneli Mäenpään ja Kari Hakomäen.

4 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Ympäristöministeriön tiedotteet : Vaikutusten arviointi kaavoituksessa -opas ja yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa -julkaisu. 2. Pöytäkirjat keskuskoulun peruskorjauksen ja laajennuksen työmaakokouksista ja Tiehallinnon päätös : Hirvijoen Yhdystien yksityistien parantamistyön hyväksyminen. Tarkastuksen perusteella työstä aiheutuneista kustannuksista on hyväksytty valtionavustukseen oikeuttaviksi ,00, vahvistettu avustusprosentti on 50 % eli kaupungin tilille maksetaan , Valtion asuntorahaston vahvistuspäätös : Lapuan Saarenpään Palvelukoti ry/lepola:lle on myönnetty avustusta hissin korjaamista varten , Valtion asuntorahasto kirje : Asuntorahasto on varannut valtion talousarvioon perustuen Asunto Oy Härsiläntie 26:n hissin rakentamiseen tarkoitettua avustusta ,00. Lopullinen avustus tulee olemaan enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. 6. Länsi-Suomen lääninhallituksen maksatuspäätös : Lääninhallitus on myöntänyt valtionavustusta 5.900,53 matkakeskuksen suunnitteluhankkeen laatimiseen. 7. Viranhaltijapäätökset ja 5: Kaupungin etuosto-oikeus lokakuun ja marraskuun 2006 kiinteistökaupoissa. LIITE 3a / Tekla Kaupunginvaltuuston päätökset : 4 Harjoitushallin rakentaminen/kustannusarvio/määrärahat 5 Vuoden 2007 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille LIITE 3b / Tekla Lausuntopyyntö Etelä-Pohjanmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutokseen sekä uuden sopimuksen hyväksyminen 13 Teollisuushallin ja tontin myyminen Plate Power Oy:lle 14 Asemakaavan muutos/10. Siirilä, kortteli 1047 (osa) ja Piispankatu

5 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 3 K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

6 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 4 VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS NS. RUOKALARAKENNUKSEN PURKAMISLUPA-ASIASSA/ LAPUAN KAUPUNGIN VALITUS/VASTASELITYS/KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Kh Vaasan hallinto-oikeus on antamallaan päätöksellä kumonnut Lapuan kaupungin ympäristölautakunnan ja rakennustarkastajan päätökset ja hylännyt ns. ruokalarakennuksen purkamisluvan. Vaasan hallinto-oikeuden päätös LIITE 14/Kh Koska purkamisluvan hakeminen on perustunut Lapuan kaupunginhallituksen päätökseen , valitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty Lapuan kaupunginhallituksen nimissä. Valitus LIITE 15/Kh Kj: Kaupunginhallitus hyväksyy tehdyn valituksen. Kh: Hyväksyi esityksen. Kh Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Lapuan kaupungilta vastaselitystä Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon ja Nurkkakivi ry:n selityksestä, jotka on annettu kaupungin valituksen johdosta. Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon selitys LIITE 9/Kh Nurkkakivi ry:n selitys LIITE 10/Kh Kj: Kaupunginhallitus antaa asiasta liitteen mukaisen vastaselityksen. Vastaselitys LIITE 11/Kh Kh: Hyväksyi esityksen.

7 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 5 Kh Korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksensä. Päätös LIITE 12/Kh = LIITE 4a / Tekla Kj: Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen. Kh: Hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Jokinen, puh. (06) tai ja rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi, puh. (06) tai Tekla K-ins: Lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen. Lautakunta hyväksyi esityksen.

8 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 6 VUODEN 2007 EDUSK UNTAVAALIT, VAALIEN ULKOMAINONTA Tekla Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään 15/80/2006 suositellut, että eduskuntavaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla sallittaisiin aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa Kuntaliiton yleiskirje LIITE 5a / Tekla Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että eduskuntavaalien ulkomainonta kaupungin luvanvaraisilla alueilla voidaan aloittaa Ulkomainonta on sallittua kaupungin asettamissa mainoskehikoissa, jotka asetetaan Lassilantien varteen torin puolelle. Mainospaikkoja varataan kaksi (2), puoluetta, yhteislistaa tai valitsijayhdistystä kohti. Aikaisemman käytännön mukaisesti mainoskehikkoihin merkitään kaupunginkanslian toimesta etukäteen kunkin mainosala. Ulkomainonta näissä kaupungin asettamissa mainoskehikoissa on maksuton. Päätös saatetaan tiedoksi vaaliasiamiehille ja kaupunginhallitukselle. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

9 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 7 JAAKKO PALMUN ANOMUS JÄTEVESIMAKSUN HYVITTÄMISESTÄ Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh Jaakko Palmu on anonut jätevesimaksun hyvittämistä. Palmun omistamassa kiinteistössä on ollut vesivuoto, mutta vuotanut vesi ei ollut mennyt jätevesiviemäriin, vaan imeytynyt maahan. Anomus LIITE 6a / Tekla Koska vuotovesi ei ole päässyt viemäriverkostoon, voidaan arvioidusta vuotovedestä johtuva jätevesimaksu jättää perimättä. Vuoden 2006 kulutus ( ) on ollut 187 m³. Keskimääräinen vuosikulutus edellisten neljän vuoden ajalta on ollut noin 47 m³. Arvioitu vuotoveden määrä on näin ollen ollut 140 m³. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta päättää hyvittää Jaakko Palmulle jätevesimaksua 140 m³ osalta. (140 m³ * 1,60 /m³ = 224,00 + alv 22 %, yhteensä 273,28 ). K-ins: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan päällikön esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

10 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 8 ASUNTO-OSAKKEIDEN ARVIOKIRJA Tekla Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Asunto- ja tilapalvelu on pyytänyt lapualaisilta kiinteistövälittäjiltä tarjoukset arviokirjan laatimisesta seuraavissa asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevien osakkeiden arvioinnista: Asunto Oy Lapuan Myllytie 1 11 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Kravatti 1 huoneisto Asunto Oy Yllinkulma 2 huoneistoa Asunto Oy Lapuan Keltasirkku 1 huoneisto Edullisimman tarjouksen arviokirjan laatimisesta jätti Lapuan Kiinteistömarkkinointi Ylitalo. Markus Ylitalo on jättänyt päivätyn arviokirjan LIITE 7a / Tekla Asukkaille on lähetetty erillinen tiedoksianto. LIITE 7b / Tekla Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun arviokirjan ja tarjota liitteen mukaisilla hinnoilla mahdollisuutta vuokralaisten lunastaa nyt vuokralla oleva asunto omaksi. Vastaukset pyydetään mennessä. Lautakunta päättää jatkotoimenpiteistä vastaukset saatuaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

11 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 9 KORTTELIN 1411 TONTTIJAON MUUTOS Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijaon muutosehdotus 14. Honkimäen kaupunginosan kortteliin 1411 koskien tontteja 2 ja 3, jotka yhdistetään tontiksi 5. Tonttijakoehdotus LIITE 8a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 8b / Tekla Tonttijakoalue on kaupungin omistuksessa ja alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistaja on antanut suostumuksensa tonttijaon muutokseen. Hyväksyminen LIITE 8c / Tekla Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä 14. Honkimäen kaupunginosan korttelin 1411 tonttijaon muutosehdotuksen, jossa tontit 2 ja 3 yhdistetään tontiksi 5. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

12 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 10 KORTTELIN 1413 TONTTIJAKO Tekla Valmistelija: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Maankäyttö- ja kiinteistöosastolla on laadittu MRA 8 luvun mukaisesti tonttijakoehdotus 14. Honkimäen kaupunginosan kortteliin 1413 koskien tonttia 1 sekä Liuhtarin kylään kuuluvaa tilaa Honkimetsä 34:0. Tontti sijaitsee Metsäkiventiellä. Tonttijakoehdotus LIITE 9a / Tekla Kartta sijainnista LIITE 9b / Tekla Kaupunki omistaa tonttijakoalueen. Kaupungingeodeetin esitys: Lautakunta päättää hyväksyä 14. Honkimetsän kaupunginosan korttelin 1413 tonttia 1 koskevan tonttijakoehdotuksen. K-ins: Lautakunta hyväksyy kaupungingeodeetin esityksen. Lisäksi lautakunta määrää MRL:n 202 :n nojalla, että tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lisätietoja: Kaupungingeodeetti Tapio Moisio puh Lautakunta hyväksyi esityksen.

13 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 11 TALOUSARVIO 2007 / KÄYTTÖTALOUS / INVESTOINTITALOUS / TAVOITTEET / KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Talousarvion laadintaohjeet LIITE 307a / Tekla Talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2007 talousarvio - kuten viime vuosien talousarviot - laaditaan toimintamenojen osalta kuluvan vuoden tasolle huomioiden kuitenkin vähennyksenä kertaluonteisesti myönnetyt määrärahat ja toiminnan muutoksesta johtuvat vähennykset. Käyttötalous Tekninen lautakunta on kokonaisuudessaan nettobudjetoinnissa. Vesihuoltolaitoksen osalta noudatetaan lainsäädännön vaatimaa erilliskirjanpitoa. Teknisen lautakunnan talouteen vaikuttaa Lapualla jo useana peräkkäisenä vuotena tapahtunut vilkas rakentaminen, jonka arvioidaan edelleen jatkuvan vuonna Siitä syystä palvelujen kysyntä on ollut jatkuvassa kasvussa. Kysynnän kasvu muodostuu lähinnä seuraavista ryhmistä: - kuntalaisiin kohdistuvat palvelut - kaupungin tarvitsemat sisäiset tukipalvelut - laajentuvan kaupunkirakenteen ylläpitokulut Myös lainsäädännön muuttuminen on aiheuttanut lisävaatimuksia. Asukkaiden ja asiakkaiden odotukset ja vaatimukset ovat kasvaneet. Tämä näkyy monilla alueilla, joiden johdosta paine toimintamenojen kasvuun on kova. Mainittakoon tässä vain muutamia esimerkkejä. - Kaavoitustoiminta on monimutkaistunut. Kaavaprosessit ovat pidentyneet - Hankintatoiminta on hankaloitunut ja hidastunut - Kaupungin toimitiloihin ja kiinteistöihin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet. Tämä näkyy erityisesti sisäilman laatuodotuksissa - Uusien asunto- ja teollisuusalueiden syntyminen aiheuttaa lisää kustannuksia katujen, vesihuollon, puistojen ja viheralueiden ylläpitoon. Käyttötalouteen esitetään seuraavia muutoksia vuoteen 2006 verrattuna: Tuloarvio: lisäystä tuloarvio sisältää, kuten aiemminkin, valmistus omaan käyttöön -osuuden, jonka kasvu on noin Menoarvio: lisäystä Toimintakate: vähennystä (Mikäli otetaan huomioon vuoden 2006 talousarvioon tehdyt kertaluonteiset muutokset, niin toimintakate olisi vuonna 2007 kuitenkin noin parempi kuin vuoden 2006 talousarviossa). Esityksen mukaan toimintakate heikkenisi 0,35 % vuoden 2006 talousarvioon verrattuna ja vuoden 2006

14 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 12 kertaluonteiset talousarviomuutokset mukaan lukien se paranisi noin 0,35 %. Tämän lisäksi on huomattava, että vesihuoltolaitoksen tulokertymää rasittaa investoinneista aiheutuvien pääomakulujen kasvu. Keskeisimmät lisäykset menoihin vuoden 2006 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat: - palvelujen oston lisäys (suurimpina asiantuntijapalvelujen osto ja kunnossapitopalvelujen osto) hankinnat ja muut kulut (suurimpana energian hankinnan lisäys) Yksityiskohtaisemmin muutosesitykset ovat seuraavat: Hallinto Ulkopuolelta ostettaviin asiantuntijapalveluihin esitetään lisäystä. Atk Esitetään perustettavaksi atk-suunnittelijan toimi, josta aiheutuu menoja noin Perustelut: Keskitetyn atk:n hoitamisen työmäärä on tuntuvasti kasvanut. Erityisesti perusturvan ohjelmistohankinnat ovat vaatineet lisää palvelimia. Neljän uuden palvelimen hoitaminen ja muutenkin virus- ja vakoiluohjelmien yleistyminen on lisännyt ylläpidon työmäärää tuntuvasti ja vahinkojen ennalta ehkäisy sitoo paljon voimavaroja. Erilaisten tietoturvaohjeistuksien laatiminen on kesken. Lisääntyneen sähköisen tiedonsiirron yleistyminen esim. sairaanhoitopiirin kanssa on tuonut uusia laitteita, joiden häiriötön toiminta vaatii yhä enemmän ylläpitotyötä. Tällä hetkellä kahden henkilön työpanos yli kahtasataa työasemaa ja 12 palvelinta kohden ei riitä riittävän palvelutason tarjoamiseen. Odotusajat esim. uuden työaseman asentamiseen tai pikkuvikojen korjaamiseen ovat pitkiä. Monet kehittämistä ja dokumentointia vaativat työt ovat jääneet taka-alalle päivärutiinien vietyä kaiken ajan. Dokumentoinnin puutteen ja liian ohuen organisaation takia toiminta on tullut erittäin haavoittuvaksi. Kaupungin tilintarkastus on huomauttanut tästä jo vuoden 2003 arvioinnissa. Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Tulojen lisäystä esitetään , mikä johtuu vilkkaan rakentamisen aiheuttamasta mittaus- ja viranomaistoiminnan määrän lisäyksestä. Asiantuntijapalvelujen ostokuluihin esitetään noin lisäystä. Asia liittyy pääosin yleiskaavan laadinnan aloittamiseen.

15 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 13 Liikenneväylät Tuloihin esitetään lisäystä, mikä johtuu pääosin tiekarhun laskutuksen lisäyksestä. Menoihin esitetään noin lisäystä. Se muodostuu seuraavasti: Henkilöstö- ym. kulujen jako vesihuollon kesken, vähennys Katujen kunnossapidon määrän kasvu Katujen valaistuskulujen kasvu Konekeskuksen menojen kasvu Yksityisteiden menojen kasvu Yksityistiejaoston esitys määrärahojen lisäyksestä muodostuu seuraavasti: - tasokorotus pölynsidonta asutuksen osalle ajoradan pintojen vahvistukseen Yksityistiejaoston pöytäkirjanote LIITE 307b / Tekla Puistot Puistojen hoitoon esitetään noin lisäystä, mikä aiheutuu puistojen määrän lisääntymisestä. Metsät Puun myyntituloihin ja metsänhoitotöihin esitetään lisäystä. Asunto- ja tilapalvelu Tulot: Vuokratulojen kasvun arvioidaan olevan noin Menojen lisäyksen arvioidaan olevan noin Menoryhmittäin suurimpina tekijöinä ovat lisääntyvät palvelujen ostot; jätehuolto ja kunnossapitopalvelut yht ; lämmön, sähkön ja veden ostokulujen lisääntyminen ja kunnossapitotarpeen kasvuun liittyvän tavarahankinnan lisääntyminen Kiinteistömassa on vähentynyt elinkeinotilojen ja koulutilojen osalta mistä aiheutuu vajaan kulujen vähennys. Liikelaitokset Vesihuolto on erilliskirjanpidossa. Pitkällä tähtäimellä menot rahoitetaan täysimääräisinä kuluttajilta perittävillä maksuilla. Tulokertymän lisäyksellä rahoitetaan kasvaneiden investointien pääomakuluja. Tulojen kasvu on noin , mikä merkitsee käyttötaksoihin ko-

16 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 14 rotusta puhtaan korotusta veden osalta 0,2 ja jäteveden osalta 0,3 ja perusmaksuihin 10 /vuosi. Menojen arvioidaan vähenevän noin , mikä aiheutuu pääosin jäteveden menojen vähentymisestä. Pelastuslaitos Aluepelastuslaitos ei ole vahvistanut talousarviotaan. Luvut perustuvat saatuihin ennakkotietoihin. Lapuan osalta menojen arvioidaan kasvavan , mikä vastaisi noin 4,7 % kasvua. K-ins: Lautakunta päättää antaa talousarvioesityksen käyttötalouden osalta liitteen 307c mukaisena ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä siihen tarvittavia muutoksia. LIITE 307c / Tekla Lautakunta hyväksyi esityksen. Tekla K-ins: Lautakunta käy alustavan keskustelun vuoden 2006 tavoitteista ja investoinneista. Lautakunta hyväksyi esityksen. Käydyssä keskustelussa käytiin läpi tulevaa investointiohjelmaa. Tekla Investointeihin liittyviä anomuksia ja ehdotuksia: Ison Prässin kahvila / Toimitojen kehittäminen, kirje LIITE 331a/ Tekla Tiitun Liiveri Oy:n kirje LIITE 331b/ Tekla Peipontien varren asukkaiden esitys Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331c/ Tekla

17 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 15 Kuntalaisaloite Alanurmon koulunolojen parantamiseksi Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta LIITE 331d/ Tekla Juha Ojalan ym. pyyntö riittävän korkean meluvallin rakentamisesta Liuhtarissa LIITE 331e/ Tekla Toijanniemen koulun apulaisrehtori Anne Kankaan kirje : Anomus Toijanniemen koulun pihavalojen uusimiseksi LIITE 331f/ Tekla Esa Hytin ym. anomus Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331g/ Tekla Investoinnit vuoden 2007 talousarvioon Ote vapaa-ajanlautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331h/ Tekla Lapuan yläasteen rehtorin kirje : Hankesuunnitelma / Tekninen työ / Yläaste LIITE 331i/ Tekla Asunto Oy Fröökynänkuja 2: pyyntö: Ote teknisen lautakunnan pöytäkirjasta LIITE 331j/ Tekla Investointien kiireellisyyden arvioinnin pohjaksi on laadittu investointien luokittelu, jonka perusteella arviointia on tarkoitus tehdä. LIITE 331k/ Tekla Investointiehdotus LIITE 331l/ Tekla K-ins: Lautakunta päättää antaa teknisen lautakunnan investointiehdotuksen liitteen 331l mukaisena. Kaupungininsinöörille annetaan oikeus tehdä ehdotukseen tarvittavia muutoksia. Lautakunta hyväksyi esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän liikenneväylien käsittelyn aikana oli kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala.

18 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 16 Tekla Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lapuan strategian vuoteen Teknisen lautakunnan osalta valtuustotason tarkasteluun tarkoitetut tavoitteet on johdettu suoraan kaupungin strategiasta. Tarkastelun helpottamiseksi strategian eri kohdat numeroidaan. LAPUAN STRATEGIA VUOTEEN 2015 VISIO Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. A. YRITTÄJYYS JA ELINKEINOELÄMÄ Päämäärä: Lapuan työpaikat kasvavat monilla toimialoilla. Keinot: a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 Vahvistetaan yrittäjyyttä, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Markkinoidaan kaupunkia uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. Tarjotaan monipuolisia ja ympäristöltään korkeatasoisia teollisuustontteja. Luodaan dynaaminen ja joustava innovaation henki, joka toimii yksilöä tukien sekä yrityksiä ja koko yhteisöä kannustaen. Edistetään uusien työpaikkojen syntymistä mm. palveluissa, matkailussa, teknologiateollisuudessa sekä luonto- ja kulttuuriyrityksissä. Edistetään yhteistyössä toteuttajatahojen kanssa NovaParkin kaupallisen keskuksen rakentumista ja kehittymistä. Luodaan edellytykset Simpsiön kehittämiseksi maakunnalliseksi vapaa-aikakeskukseksi ja läntisen Suomen merkittävimpiin kuuluvaksi matkailukohteeksi. B. KOULUTUS JA OSAAMINEN Päämäärä: Lapua on osaavien ja itseään kehittävien ihmisten kaupunki. Keinot: b1 Tuetaan kuntalaisten elinikäistä oppimista ja kasvamista yhteisöllisyyteen, yrittämiseen, suvaitsevaisuuteen sekä kansainvälisyyteen.

19 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 17 b2 b3 b4 Huolehditaan siitä, että kaupunkilaisten saavutettavissa ovat hyvät yleissivistävän koulutuksen palvelut, yhteiskunnan muutoksiin reagoivat ammatillisen koulutuksen palvelut sekä monipuoliset itsensä kehittämisen mahdollisuudet. Osallistutaan ammattikorkeakoulun kehittämiseen verkostomallin pohjalta. Varmistetaan sivistys- ja koulutuspalvelujen laatu, sisältö, luovuus ja kysyntään vastaaminen henkilöstön koulutuksella, riittävillä resursseilla ja asiakaskeskeisyydellä. C. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Päämäärä: Lapua on virikkeellinen, omaleimainen ja turvallinen kaupunki. Keinot: c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 Kehitetään liikenneväyliä ja kevyen liikenteen reittejä saavutettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä edistetään liikenneturvallisuustyötä. Pidetään huolta koko kaupungin luonnonläheisyydestä, vihreydestä ja väljyydestä. Tarjotaan monipuolisia tontti- ja asumisvaihtoehtoja esteetön elinkaariasuminen huomioon ottaen ja huolehditaan kaupunkirakenteen laajennusmahdollisuuksista. Tehostetaan maapolitiikkaa kaavoituksen ja rakentamisen edistämiseksi. Kehitetään toimintavarmaa vesihuoltoa ja laajennetaan kaukolämpöverkkoa uusille alueille. Kehitetään kaupungin rakennuskantaa palvelutarjontaa vastaavaksi. Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. D. HYVINVOINTI JA TURVALLISUUS Päämäärä: Lapua turvaa asukkaidensa hyvinvoinnin. Keinot: d1 d2 d3 Edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, ehkäistään sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien syntymistä ja tuetaan omatoimista selviytymistä. Painopistealueena on perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Kehitetään alue- ja väestövastuutoimintaa.

20 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 18 d4 d5 Tehdään aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Kehitetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja suhtaudutaan ennakkoluulottomasti uusiin toimintamalleihin. E. KULTTUURI Päämäärä: Lapualla on tärkeää asukkaiden hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä viihtyvyys. Keinot: e1 e2 e3 e4 e5 Edistetään alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön panostamalla oman kulttuurin parhaiden piirteiden tunnistamista ja kehittämismahdollisuuksien havaitsemista. Ylläpidetään ja kehitetään vahvaa liikuntakulttuuria ja henkistä kulttuuria terveyden ja mielenterveyden edistäjänä. Vahvistetaan Lapuaa kirkollisena ja hengellisenä keskuksena. Arvostetaan historiaa, esi-isien työtä ja isänmaallisuutta samalla katsoen avoimesti tulevaisuuteen. Luodaan kulttuurimyönteinen, luova ja yritysystävällinen Lapuan henki. F. PÄÄOMA JA YHTEISTYÖ Päämäärä: Lapualaiset ohjaavat omaa kehitystään. Keinot: f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 Huomioidaan taloudelliset rajoitteet kehityksen ohjaamisessa. Vahvistetaan kuntaidentiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Tehostetaan kuntien välistä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä palvelutuotannossa. Strategista yhteistyötä kehitetään erityisesti Seinäjoen suuntaan. Sitoutetaan kaupunkikonsernin osat kaupungin strategioihin. Painotetaan johtamisessa osaamisen ja luovuuden johtamista. Huolehditaan päätöksenteon läpinäkyvyydestä, myönteisestä ilmapiiristä ja sitoutumisesta. Edistetään henkilökunnan työkykyä ja hyvinvointia.

21 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 19 K-ins: Lautakunta hyväksyy tavoitteet seuraavasti ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä siihen tarvittavia muutoksia. * -merkityt tavoitteet ovat kaupunginvaltuustoon nähden asetettavia tavoitteita. Muut tavoitteet ovat teknisen lautakunnan sisäisiä. Keskitetty atk Strategiset tavoitteet c7 Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. - Kaupunki tarjoaa tietoliikenneyhteyksiä omalle organisaatiolle. Sisäinen verkko ylläpidetään riittävän nopeana. - Tietoturva ylläpidetään riittävän hyvänä, vaikka uhkat lisääntyvät. Käyttäjiä ohjeistetaan. Kehittämistavoitteet 1. Palvelutason parantaminen - Vaatii yhden henkilön lisäystä, jolloin palvelun nopeus ja toimintojen kehittäminen paranisi. Nykyisillä resursseilla palvelutaso laskee, koska uudet lisätoiminnat kuluttavat vanhoja resursseja. Palvelutavoitteet 1. Ylläpidetään kaupungin atk-laitteet ja ohjelmistot tarkoituksenmukaisella hyvällä tasolla. 2. Pyritään noin viiden vuoden konekiertoon, jonka aikana konekanta uusitaan. 3. Palvelimissa pyritään takuuajoista johtuen kolmen vuoden konekiertoon. 4. Ohjelmistoissa päivitetään ohjelmat valmistajien tekemien uusien versioiden tasolle. 5. *Verkon ja palvelinten palvelukyky ajassa mitattuna on vähintään 99 %. Toiminta tunnuslukuina Tavoite Tavoitetaso Toteutuma Palvelutason parantaminen yksi henkilö lisää konekierto 4-5 vuotta 8 vuotta mää rärahoja leikattu Ohjelm istot a janta salla valmistajien viimeiset versiot toteutunut Verkon ja palvelinten palvelutaso 99 % ajassa mitattuna 99,9% Tilasto ja v.2005 v.2006 Työa sem ia 275 kpl 280 kpl Palve limia 13 kpl 15 kpl

22 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 20 Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Strategiset tavoitteet a2 Markkinoidaan kaupunkia uusien yritysten ja asukkaiden saamiseksi. a3 Tarjotaan monipuolisia ja ympäristöltään korkeatasoisia teollisuustontteja. a6 Edistetään yhteistyössä toteuttajatahojen kanssa NovaParkin kaupallisen keskuksen rakentumista ja kehittymistä. a7 Luodaan edellytykset Simpsiön kehittämiseksi maakunnalliseksi vapaaaikakeskukseksi ja läntisen Suomen merkittävimpiin kuuluvaksi matkailukohteeksi. c2 Pidetään huolta koko kaupungin luonnonläheisyydestä, vihreydestä ja väljyydestä. c3 Tarjotaan monipuolisia tontti- ja asumisvaihtoehtoja esteetön elinkaariasuminen huomioon ottaen ja huolehditaan kaupunkirakenteen laajennusmahdollisuuksista. c4 Tehostetaan maapolitiikkaa kaavoituksen ja rakentamisen edistämiseksi. c7 Parannetaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta ja palvelutarjontaa. f3 Tehostetaan kuntien välistä seudullista ja maakunnallista yhteistyötä palvelutuotannossa. Strategista yhteistyötä kehitetään erityisesti Seinäjoen suuntaan. f6 Huolehditaan päätöksenteon läpinäkyvyydestä, myönteisestä ilmapiiristä ja sitoutumisesta. Kehittämistavoitteet 1. Kehittämismyönteinen ja markkinointisuuntautunut asiakaspalvelu (a2, c7 ja f6) - asiakaspalvelun vastuujakoa, toimitiloja ja välineitä kehitetään 2. Paikkaan sidottujen tietojen käytettävyyden parantaminen (c7) - paikkatietojärjestelmän kehittämisselvityksen laatiminen - käytössä olevien paikkatieto-ohjelmien käyttäjäkunnan laajentaminen - kartta- ja paikkatietoaineistojen numeeristaminen 3. Maapolitiikan pitkäjänteisyydestä huolehtiminen (c4) - maapoliittisen ohjelman laatiminen - * raakamaavarantoa kasvatetaan vuosittain noin 1milj. euron arvosta Palvelutavoitteet ja taloudelliset tavoitteet 1. Raakamaata hankitaan eri käyttötarkoituksiin riittävästi ja pitkäjänteisesti (c3, c4 ja a7) - maanhankinnoilla pyritään eheyttämään ja tiivistämään kaupunkirakennetta kiinnittämällä erityistä huomiota jo rakennetun kunnallistekniikan hyödyntämiseen - taajamarakenteen sisältä hankitaan maata vuosittain vähintään 7 ha 2. Kaavojen ja karttojen ajan tasaisuuden ja kattavuuden parantaminen (a6, a7, c2, c3, f3 ja f6) - kaavan pohjakartta ulotetaan Ruhan kylätaajamaan ja karttaa laajennetaan mm. Simpsiöllä

23 LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Sivu 21 - yleiskaavan laatiminen Nurmonjokivarren suunnassa käynnistetään - * NovaPark-alue saatetaan asemakaavan piiriin - asemakaavoja laaditaan ja ajantasaistetaan rakentamispainetta omaavilla alueilla 3. Tonttivarannon riittävyydestä ja monipuolisuudesta huolehtiminen (a2, a3, c2,c3) - * asuintonttivarantoa vähintään kahden vuoden tarvetta vastaavasti uutta pientalotonttia vuosittain kahdelle eri asuntoalueelle hehtaarin tonttialue teollisuuskäyttöön 4. Tonttien rakentamiskelpoisuuden turvaaminen (a3 ja c3) - uusien alueiden tonttijaot laaditaan asemakaavoituksen yhteydessä - kaupungin myymät tontit lohkotaan ja rekisteröidään ennen tonttien luovuttamista - tonttien lohkomiset saatetaan vireille 5 työpäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta - rakennusten paikkojen merkitsemiset ja sijaintikatselmukset suoritetaan 5 työpäivän kuluessa 5. Tontteja myydään/vuokrataan kysyntää vastaavasti (a2, a3 ja c3) - * omakotitontteja 25 kpl, rivi- ja kerrostalotontteja 4-5 kpl ja teollisuustontteja 2-3 kpl - tonttien myyntitulot vuosittain Maankäyttö- ja kiinteistöosaston toiminta tunnuslukuina Tunnusluvut / vuosi Maanhankinta ha 66, Maanhankinnan menot Uutta pohjakarttaa ha (pohja + käyrät) Asemakaavaa ha 11, (uudet + muutokset) Tonttijakoja kpl Rekisteröityjä tontteja kpl Myytyjä omakotitontteja kpl Myytyjä muita tontteja kpl Tonttien myyntitulot Maastoon merkityt rakennusten paikat kpl

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Anneli Mäenpää. Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 17 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.00-15.35 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.25 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Rauno

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.45 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone. Mauri Alakoskela. Riitta Ampiala jäsen. Maire Huhdanpää LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 16 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.9.2004 klo 9.00-11.40 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSAL LISTU JAT Jorma Hyyppä puheenjohtaja Päätöksentekijät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1. Päätöksenteko ja yleispalvelut Tekninen lautakunta huolehtii teknisen alan palveluista, kaupungin kiinteän käyttöomaisuuden ylläpidosta ja investoinneista.

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 14 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-16.05 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 83 Kaupunginhallitus 10.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 86 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 87 45 TÄYTTÖLUPA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kaupunkirakennelautakunta 15.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (56) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3

Sisällysluettelo. 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta 20.08.2014 Sisällysluettelo Sivu 65 Naantalin vanhan kaupungin pienvenesataman käyttöoikeussopimus 3 66 Teknisen lautakunnan talouden ja toteutuman

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot