JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNAN EDUSTAJA KUTSUNTALAUTAKUNTAAN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN/ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN TEHTÄVIEN SEURANTARYHMÄÄN VALTUUSTON PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA KUNNAN OSALLISTUMINEN STRATEGIATAKOMO 2013 PIENTEN KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN STRATEGIATYÖN OHJELMAAN VALTIOVARAINMINISTERIÖN KUTSUMA PARAS -PUITELAIN MUKAISIA YHTEISTOIMINTAJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA TILANNEKATSAUSNEUVOTTELU VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina klo Läsnäolevat jäsenet Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut läsnäolevat Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Lea Nurminen Sirkka Viiala Mervi Korhonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja klo kunnanjohtaja tekninen johtaja klo sivistystoimenjohtaja, klo perusturvajohtaja klo pöytäkirjanpitäjä Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Markkula ja Mirja Saarinen. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Hannu Hämylä Pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Anne Markkula pöytäkirjantarkastaja Mirja Saarinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hyväksyttiin käsittelyjärjestyksen muuttaminen siten, että ensin käsitellään pykälä SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, p Juupajoen kunta hakee lupaa noin 180 krs-m²:n suuruisen omakotitalon ja 100 krsm²:n suuruisen talousrakennuksen rakentamiseen 0,2950 ha:n suuruiselle tilalle Koivula RN:o 9:3 Voitilan kylässä. Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee MRL 16 :n mukaisella suunnittelutarvealueella. Naapurien kuuleminen suoritettu, ei huomautettavaa. Kiinteistö voidaan liittää kunnan vesi- ja jätevesiverkostoon. Liite n:o 1, sijaintikartta ja asemapiirros. Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityksen ja antaa suunnittelutarveratkaisun. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, ja on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonto- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista, MRL 137. Päätös on voimassa päätöksen antopäivästä lukien 2 vuotta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, p Tekninen lautakunta Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää teknistä lautakuntaa antamaan lausuntonsa Kaino Murtosen tekemästä valituksesta, koskien lautakunnan myöntämän terassin toimenpideluvan 43/2011 lupaehtoja. Lausuntopyyntö ja Kaino Murtosen tekemä valitus liitteenä n:o 7. EHDOTUS (Tj): Teknisen lautakunnan päätös (lupa 43/2011) perustuu Korkeakosken asemakaavan määräykseen; Rakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään neljä metriä. Tekninen lautakunta suoritti katselmuksen tontilla Naapuri on vastustanut luvan myöntämistä. Tekninen lautakunta esittää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen hylkäämistä perusteettomana. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti. Kunnanhallitus Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään hyväksynyt Kaino Murtosen valituksen ja poistanut valituksenalaisen päätöksen toimenpidelupaan liitetyn ehdon, jonka mukaan terassin katetun osan etäisyys naapurin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. Kaino Murtonen on valittanut Juupajoen teknisen lautakunnan tekemästä päätöksestä, jolla tekninen lautakunta myönsi Murtoselle toimenpideluvan terassin rakentamiseen Juupajoen kunnan Höyden tilalle Rauhamäki RN:o 2:37. Rakennuspaikka sijaitsee Juupajoen kunnan Korkeakosken rakennuskaava-alueella korttelin 101 tontilla 2. Päätöksen mukaan terassin katetun osan etäisyys naapurin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. Vaatimuksenaan hallinto-oikeuden käsittelyssä Murtonen esitti, että teknisen lautakunnan päätös tulee kumota siltä osin, kun siinä on kielletty kattamasta neljää metriä lähempänä rajaa oleva terassin osa.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tontilla oleva talo sijoittuu 3,25 metrin etäisyydelle rajasta ja terassi jatkuu talon suuntaisesti rajaa pitkin 3 metriä. Osa terassista jää ilman valokatetta, mikäli päätöstä ei muuteta. Naapurirakennuksen etäisyys rajasta on noin kuusi metriä. Naapurirakennuksen laajentaminen Murtosen omistaman kiinteistön suuntaan ei ole mahdollista, sillä pidennys voisi olla vain metrin. Terassi on puuttuvine katteineen keskeneräisen näköinen ja pilaa koko talon ilmeen. Tekninen lautakunta on lausunnossaan muun ohella todennut päätöksen perustuvan Korkeakosken asemakaavan määräykseen, jonka mukaan rakennuksen etäisyys naapuritontin rajasta on oltava vähintään neljä metriä. Murtonen on antanut selityksen. Hallinto-oikeus on hyväksynyt valituksen ja poistanut valituksenalaisen päätöksen toimenpidelupaan liitetyn ehdon, jonka mukaan terassin katetun osan etäisyys naapurin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä. Rakennushanketta koskeva selvitys ja hallinto-oikeuden johtopäätös Hankkeessa on kyse katetun terassin rakentamisesta Juupajoen kunnan Höyden kylän tilalle Rauhamäki RN:o 2:37. Rakennuspaikka sijaitsee Juupajoen kunnan Korkeakosken asemakaava-alueella korttelin 101 tontilla 2. Kaavamääräysten mukaan rakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä. Terassien ja muiden rakennelmien osalta kaavassa ei ole annettu määräyksiä. Asiakirjoissa olevan piirustuksen mukaan terassi on pinta-alaltaan 2,3 m x 4,9 m ja se rakennetaan pilareiden varaan. Terassin korkeus etureunasta mitattuna on piirustusten mukaan 1,9 metriä. Pilariperustuksen korkeus on noin puoli metriä ja katteen kaltevuuskulman mukainen lisäkorkeus noin puoli metriä. Teknisen lautakunnan päätöksestä ei ilmene niitä seikkoja eikä säännöksiä, joiden perusteella on määrätty, ettei terassin kate saa ulottua 4 metriä lähemmäksi rajaa. Lautakunta on lausunnossaan todennut päätöksen perustuvan Korkeakosken asemakaavan määräykseen, jonka mukaan rakennuksen etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään 4 metriä. Kun nyt on kuitenkin kyseessä toimenpidelupaa edellyttävä terassi ja sen kattaminen valokatteella, ei sovelleta asemakaavamääräystä vaan Juupajoen kunnan rakennusjärjestystä. Terassin etäisyys naapurin rajasta ei ylitä rakennelman kokonaiskorkeutta. Lisäksi on huomioitava, että terassi rakennetaan asuintalon yhteyteen ja asuintalo jo itsessään on asemakaavan edellyttämää 4 metrin etäisyyttä lähempänä naapurin rajaa. Näissä olosuhteissa terassin katteen ulottuminen samalle etäisyydelle kuin rakennuksen seinä ei tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuta naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Toimenpidelupapäätökseen ei ole tullut liittää ehtoa 4 metrin etäisyydestä.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Anita Koskinen ja muut kiinteistön omistajat ovat valittaneet korkeimpaan hallintooikeuteen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä. Valitus ohessa. Korkein hallinto-oikeus pyytää Juupajoen kunnan selvitystä Anita Koskisen valituksesta mennessä. Hallitus toteaa, että Juupajoen kunta tyytyy Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KUNNAN EDUSTAJA KUTSUNTALAUTAKUNTAAN Asevelvollisuuslain 22 :n mukaisesti kunnan tulee nimetä kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja ja tälle tarpeellinen määrä varahenkilöitä. Juupajoen nuorten kutsuntatilaisuus on Ruovedellä tai Juupajoella Kunnan edustajana on ollut vuonna 2012 Aarno Niemelä ja varaedustajana Jani Jauhiainen. Nimetään edustaja ja varaedustaja kutsuntatilaisuuteen vuosiksi Nimettiin kutsuntalautakuntaan kunnan edustajaksi Jani Jauhiainen ja varaedustajaksi Aarno Niemelä.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMINEN/ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN TEHTÄVIEN SEURANTARYHMÄÄN Kunnanhallitus Uusi laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa on tullut voimaan Lain perusteella mm. tulee kuntien maaseutuhallinto koota nykyistä suurempiin hallinnollisiin kokonaisuuksiin. Lain mukaan kunnat velvoitetaan eräin poikkeuksin muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita, joilla tulee olla vähintään 800 tukihallinnon asiakasta ja tehtävien hoitoon tulee osallistua vähintään 5 henkilöä. Yhteistoiminta-alueella tehtävien järjestämisvastuu siirtyy kuntien välisen sopimuksen perusteella yhdelle kunnista tai perustettavalle kuntayhtymälle. Juupajoen kunta on neuvotellut osallistumisesta vaihtoehtoisesti pohjoisen puolella olevaan yhteistoiminta-alueeseen, johon kuuluisi yhteensä kymmenkunta kuntaa ja toisaalta kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen, johon kuuluisi pääasiassa ensi vuoden alusta aloittavan terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntia. Molemmissa vaihtoehdoissa maaseutusihteeri Marja-Leena Valkeajoen toimipaikka säilyy Juupajoella. Nykyisiin kustannuksiin perustuvan ehdotetun kustannustenjaon perusteella Oriveden isännöimän hallinnon kustannukset olisivat n alhaisemmat kuin ns. pohjoisen alueen vastaavat kustannukset olisivat Juupajoen osalta. Lisäksi toimipisteiden väliset matkat muodostuvat keskimäärin lyhyemmiksi eteläisessä vaihtoehdossa. Vaihtoehtoisten alueiden hallintokustannusten jakoehdotus on esitetty liitteessä n:o 1. Varsinainen yhteistoimintasopimus on valmisteltavana ja se on tarkoitus hyväksyä kunnissa elokuussa. Kunnanhallitus päättää, että Juupajoen kunta liittyy maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen yhdessä Oriveden, Kangasalan, Tampereen ja Pälkäneen kaupunkien ja kuntien kanssa alkaen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi sopimuksen maaseutuhallinnon järjestämisestä yhdessä Oriveden, Kangasalan, Tampereen ja Pälkäneen kuntien kanssa. Sopimuksen mukaan Juupajoen kunnanhallitus valitsee maaseutuhallinnon seurantakokoukseen yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen. Juupajoen jäsenenä toimi kaudella Aarno Niemelä.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistoimintasopimuksen 6 mukaan osapuolten välistä yhteistyön toteutumista seurataan vähintään kalenterivuosittain. Seurannasta vastaa kuntien ja tuottajajärjestöjen edustajista koottu seurantaryhmä. Jokainen alueen kunta nimeää seurantaryhmään yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Lisäksi kustakin kunnasta tuottajayhdistykset nimeävät seurantaryhmään yhden yhteisen edustajan ja hänelle varaedustajan. Seurantaryhmän kutsuu koolle Oriveden kaupungin maaseutuhallintoyksikkö ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuorovuosin eri puolilla yhteistoiminta-aluetta. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan maaseutuhallinnon seurantakokoukseen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Nimettiin kunnan edustajaksi Aarno Niemelä ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tarja-Riitta Koskinen.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ VALTUUSTON PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Kunnanhallituksen tehtävänä on valtuuston päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Valtuusto on pitänyt kokouksensa ja käsitellyt pykälät Valtuusto teki päätökset seuraavista asioista: - Keskeneräiset aloitteet Antolaina Juupajoen vanhustenkotiyhdistys ry:lle - Lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus päättää todeta kunnanvaltuuston pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset laillisiksi ja valitusajan jälkeen täytäntöönpanokelpoisiksi. Päätösten osalta voidaan ryhtyä täytäntöönpanotoimiin myös ennen lainvoimaisuutta siltä osin, kun se on Kuntalain 98 :n mukaan mahdollista. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TOIMIVALTA KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROSTA VAPAUTTAMISESSA Kuntaliitto on lähettänyt kunnille yleiskirjeen koskien toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa. Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyy Verohallinnolle alkaen. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Veronkantolakia on muutettu voimaan tulleella lailla (882/2012). Verosta vapauttamista koskevat säännökset ovat lakiin lisätyssä 7 a luvussa. Lainmuutoksen yhteydessä myös termistöä on muutettu siten, että veronhuojennuksen sijasta käytetään termiä verosta vapauttaminen. Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä. Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen veronkantolain 38 a :ää, jossa mm. säädetään vapautuksen myöntämisperusteista ja valituskiellosta. Oikeuskäytännön mukaan kunnan viranomaisen verosta vapauttamishakemukseen antamaan päätökseen voi kuitenkin hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella. Jos kunta haluaa pidättää ratkaisuvallan itsellään, kunnan on tehtävä ilmoitus Verohallinnolle mennessä. Ratkaisuvalta koskee tällöin kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamishakemuksia, jotka tulevat vireille aikavälillä Kunta voi halutessaan pidättää ratkaisuvallan vain toisessa asiaryhmässä. Jos kunta ei ilmoita Verohallinnolle ratkaisuvallan pidättämisestä ao. määräaikaan mennessä, on seuraava mahdollisuus ilmoittamiseen vasta vuonna 2015 koskien ajanjaksoa Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta. Ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle alkaen suoraan lain nojalla. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole hallintosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle. Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus päättää, että Juupajoen kunta ei pidätä itsellään ratkaisuvaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KUNNAN OSALLISTUMINEN STRATEGIATAKOMO 2013 PIENTEN KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN STRATEGIATYÖN OHJELMAAN Uusi valtuustokausi on käynnistymässä ja tulossa on edellistä kautta haasteellisempi toimintakenttä. Luottamushenkilötoimielinten kokoonpano on uudistunut monessa kunnassa huomattavassa määrin. Lisäksi samaan aikaan palvelutarpeet muuttuvat, kuntatalous kiristyy ja valtakunnalliset reformit pyrkivät uudistamaan kuntasektoria. Tässä tilanteessa vaateet yhteisen vision jakamiselle, tavoitteiden mukaiselle toiminnalle ja punaisen langan löytämiselle ovat ehkä suuremmat kuin koskaan. Kuntaliitto/FCG tarjoaa verkostoprojektina toimivaa pienille kunnille ja kuntayhtymille tarkoitettua strategiatakomo projektia, joka pyrkii vastaamaan näihin vaateisiin. Hankkeeseen osallistuville kunnille tarjotaan tiedollista ja konsultatiivista tukea oman organisaation tai useamman organisaation yhteisen kunta- tai toimialakohtaisen strategian laadintaan, toimeenpanoon ja arviointiin. Strategiatakomo projekti on tarkoitus toteuttaa huhti-syyskuu välisellä ajanjaksolla. Strategiatakomo painottuu strategisen johtamisen ja strategian toimeenpanon sekä strategisen luottamushenkilötyön ja kaksoisjohtamisen kehittämiseen. Keskeisessä roolissa on myös muilta kunnilta saatava vertais- ja benchmarking-tuki omaan strategian laadintaan, strategiseen johtamiseen ja käytettäviin työkaluihin. Näiden tavoitteena on vahvistaa ja kehittää kuntien strategista johtamista, strategiaprosesseja sekä strategian ohjaavuutta johtamisjärjestelmässä. Strategiatakomo tarjoaa kumppanuuskunnille mm: Tukea uuden valtuustokauden strategiseen johtamiseen, strategian uudistamiseen ja toimeenpanoon. Strategiatyöhön liittyvää muutostukea. Poliittisen ja ammatillisen johtamisen yhteistyön kehittämistä. Mahdollisuudet hyvien strategiakäytäntöjen ja -työkalujen levittämiseen. Tukea pitkäjänteiseen strategiseen suunnitteluun Strategiatakomo 2013 työmuotoina ovat valtakunnalliset teemakohtaiset seminaarit sekä kuntakohtainen konsultointi. Strategiatakomon projektirahoitus muodostuu kuntien omarahoitusosuudesta ja mahdollisesta ulkopuolisesta rahoituksesta. Kunnan omarahoitusosuus varmistuu lopullisen osallistujamäärän mukaan, mutta on arviomme mukaan enintään alv 24 %.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Projektin organisoinnista ja toteutuksesta vastaa kuntaliittokonserniin kuuluva Finnish Consulting Group yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Ilmoittautuminen hankkeeseen tulee tehdä viimeistään Lisätietoja Strategiatakomo projektista antavat Suomen Kuntaliitosta tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen sekä FCG:sta asiantuntija Anssi Hietaharju ja kehitysjohtaja Jarmo Asikainen. Myös Juupajoella on tarve käynnistää strategiatyö uuden valtuuston kanssa. Kuntauudistusten paineissa on syytä miettiä Juupajoen tulevaisuuden suuntaa ja linjauksia, kunnan vahvuuksia sekä mahdollisia uhkia. Ennen kuntarakennelakiin tulossa olevien selvitysvelvollisuuksien mahdollista käynnistämistä on hyvä paneutua ja keskittyä oman kunnan tärkeiden asioiden kirkastamiseen. Strategiatakomon kautta on mahdollista osallistua keskusteluun muiden vastaavanlaisessa asemassa/kokoluokassa olevien kuntien edustajien kanssa. Verkostohanke tuo laajempaa näkemystä ja hankkeen avulla kunnan oman strategian käytännön työstäminen on ohjattua ja asiantuntijavetoista. Strategiatakomon alustavan työsuunnitelman mukaan hanke sisältää: - yhteinen aloitusseminaari (huhtikuu 2013) asiantuntija-alustukset tutustutaan toisten kuntien strategian laadintaprosesseihin, vertaillaan ja arvioidaan eri kuntien strategioita - kuntakonsultointipäivät (2 kpl) (touko-elokuu 2013) räätälöidään kullekin hankkeen kunnalle oma strategian laadintaprosessi asiantuntija-apu ja alustukset, fasilitointi, kyselyt sekä strategia-asiakirjan työstäminen strategian laadintaprosessin aikana toimintaympäristöanalyysi tuloksena on strategiaehdotus KH, KV - yhteinen päätösseminaari (syyskuu 2013) strategia-asiakirja hyväksytty, miten tästä eteenpäin kokemuksia strategiaprosessista toimeenpanon/jalkautuksen ideointi ja suunnittelu - lisäksi hankkeen aikana on tarkoitus tarjota kumppanuuskunnille ajankohtaista strategia-aiheista kirjallisuutta tukemaan strategian laadintaa ja toimeenpanoa Kuluvan vuoden talousarviossa on varauduttu strategiatyön tekemiseen.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus päättää, että Juupajoen kunta osallistuu strategiatakomo hankkeeseen, jonka tukemana käynnistetään kunnan strategiaprosessi. Juha Soikka ei nähnyt tarpeelliseksi osallistumista hankkeeseen. Hänen esitystään ei kannatettu, joten se raukesi, Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen esittelijän päätösehdotuksen.

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ VALTIOVARAINMINISTERIÖN KUTSUMA PARAS -PUITELAIN MUKAISIA YHTEISTOIMINTAJÄRJESTELYJÄ KOSKEVA TILANNEKATSAUSNEUVOTTELU Valtiovarainministeriö kutsui Oriveden, Kangasalan, Pälkäneen, Juupajoen ja Tampereen edustajat tilannekatsausneuvotteluun ministeriöön Puheenjohtajana toimi valtiovarainministeriön ylijohtaja Päivi Laajala. Muita läsnäolijoita olivat sosiaali- ja terveysministeriöstä hallitusneuvos Päivi Salo, lääkintöneuvos Jukka Mattila sekä neuvotteleva virkamies VM:stä Anu Hernesmaa. Lisäksi paikalla olivat kunkin kunnan virkamies- ja/tai luottamushenkilöedustajat. Päivi Laajala kertoi tilaisuuden aluksi, että neuvottelun tarkoituksena on saada tilannekuva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tilanteesta ja Paras - puitelain mukaisten yhteistoimintavelvoitteiden täyttymisestä alueella. Puitelain mukaiset yhteistoimintavelvoitteet ovat voimassa vuoden 2014 loppuun saakka, vaikka puitelain voimassaolo lakina päättyikin vuoden 2012 lopussa. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestelyissä tehdään muutoksia, tulee ministeriön arvioida uusien ratkaisujen puitelainmukaisuutta ja peilata uusia ratkaisuja kuntien aiemmin valtioneuvostolle ilmoittamiin ratkaisuihin. Hallitus on linjannut, että se käyttää tarvittaessa puitelain mukaista toimivaltaansa velvoittaa kunnat pysymään ilmoittamassaan yhteistoiminnassa. Valtioneuvosto on tehnyt Tohmajärven kuntaa koskevan velvoittamispäätöksen yhteistoiminnasta. Muiden neuvottelutapausten osalta on päästy puitelain mukaiseen ratkaisuun eikä valtioneuvoston toimivaltaa ole ollut tarvetta käyttää. Näistä joidenkin kuntien ratkaisujen toteutumista päätetyllä tavalla kuitenkin ministeriöiden toimesta seurataan. Hallitusneuvos Päivi Salo kertoi, että uuden sote -järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta lukien, kun puitelain mukaiset yhteistoimintavelvoitteet lakkaavat. Hallituksen jo tekemien linjausten mukaan tavoitteena on laaja integraatio perus- ja erityistason välillä. Laajan perustason tehtävien järjestämisvastuun kantamiseen tarvitaan nykyistä kantokykyisemmät alueet, joilla on vähintään noin väestöpohja. Jos kunnan väestö on vähintään noin asukasta ja sillä on muutenkin riittävä kantokyky, kunnalla voi poliittisten linjausten mukaan olla mahdollisuus järjestää joitakin peruspalveluja itse, mutta näitä palveluita ei ole toistaiseksi määritelty tarkemmin. Tässäkin tilanteessa kunnan tulee kuulua asukkaan sote -alueeseen. Ennen järjestämislain voimaantuloa ei ole tarkoituksenmukaista purkaa olemassa olevia rakenteita. Tällä voidaan estää mm. toiminnan uudelleenjärjestelystä ja henkilöstön siirtämisestä aiheutuvat ongelmat ja kustannusten kasvu. Tilanteissa, joissa kunta päättää yksipuolisesti irtaantua jo toiminnassa olevasta yhteistoiminta-

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ alueesta, on tarpeen suojata muiden yhteistoiminta-alueen kuntien luottamusta puitelain nojalla perustettujen rakenteiden pysyvyyteen ja palvelujen järjestämiseen. Yhden kunnan ratkaisu vaikuttaa muihin kuntiin ja tilannetta on tarvetta tarkastella koko alueen näkökulmasta. Kunnittain käydyssä keskustelussa todettiin seuraavaa: Kangasalan kunnan edustajat kertoivat yhteistoiminta-alueen valmistelusta ja käynnistämisestä kahdessa vaiheessa 2009 ja Vuoden 2011 kesällä Orivesi irtisanoi yhteistoimintaa koskevan sopimuksensa. Isäntäkunta Kangasala irtisanoi tämän jälkeen koko sopimuksen sen jälkeen koska katsoi, että Juupajoen peruspalvelujen hoitaminen ilman Orivettä olisi vaikeaa mm. etäisyyksien vuoksi ja siksi, että Juupajoen terveyspalvelut tukeutuvat suurelta osin Oriveden palveluihin. Kangasala ja Pälkäne jatkavat yhteistoimintaa ja ovat tehneet periaatepäätöksen siitä, että kaikki Pälkäneen kunnan sosiaalipalvelut siirretään vuoden 2015 alusta Kangasalan yhteistoiminta-alueelle. Nyt tätä prosessia on tarkoitus nopeuttaa vuodella. Ympäristöterveydenhuolto on tarkoitus irrottaa kokonaisuudesta, tätä koskevia neuvotteluja käydään parhaillaan. Juupajoen kunnan edustajat kertoivat, että kunta on pienenä, noin 2000 asukkaan kuntana tilanteessa, jossa kunnan terveydenhuollon järjestäminen on avoinna lukien ja tätä kautta kuntalaisten terveyspalvelut ovat vaarantuneet. Kunta on esittänyt Kangasalle sopimuksen jatkoa, mutta Kangasala on siitä kieltäytynyt. Yhteistoimintajärjestelyä on esitetty myös Tampereelle, mutta Tampereen kanta on ollut, että Juupajoen palvelut voidaan hoitaa vain jos Juupajoki liittyisi Oriveteen. Juupajoki yritti myös päästä Tampereen kaupunkiseudun selvitykseen tuloksetta. Juupajoen kunnan edustajat katsoivat että kunnalla on tulevaisuuden ensisijaisena vaihtoehtona se, että Tampere järjestäisi Juupajoen palvelut osana Tampereen ja Oriveden muodostamaa yhteistoiminta-aluetta. Tämä olisi luontaisin suunta, koska Juupajoen terveyspalvelut liittyvät hyvin olennaisesti Oriveden palveluihin, ja myös muissa palveluissa tukeudutaan Oriveteen. Suurempi yksikkö toisi turvaa myös sosiaalipalveluiden järjestämisessä. Juupajoen valtuusto on seminaarissaan linjannut, että tämän kevään aikana käynnistetään keskustelut Oriveden kanssa kuntaliitosselvitykseen ryhtymisestä. Tämä päätös huomioiden ei olisi järkevää toteuttaa väliaikaisia ratkaisuja toisaalle. Toisena vaihtoehtona Juupajoki näki sen, että Kangasala järjestäisi Juupajoen terveydenhuollon palvelut vielä yhden vuoden ajan. Ylä-Pirkanmaan tai Jämsän suunnat eivät ole kunnan kannalta toiminnallisia suuntia tai realistisia vaihtoehtoja. Juupajoen toive oli, että valtio tukisi alueen tilanteen selvittämistä. Tampereen kaupungin edustajat kertoivat, että kaupunki ymmärtää Juupajoen tilanteen, mutta omasta näkökulmastaan Juupajoen palveluiden järjestäminen olisi haasteellista jo kuntien suuren kokoeron ja välimatkan vuoksi. Juupajoki ei kuulu

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tampereen kaupunkiseutuun, ja Juupajokeen nähden Tampereen palvelutaso on täysin erilainen. Tällöin palveluiden järjestäminen yhdenmukaisin perustein olisi vaikeaa. Myös demokraattinen ohjausmalli voisi olla haasteellista muodostaa. Tampereen edustajat katsoivat, että Juupajoen yhdistymisellä Oriveteen myös Juupajoen palvelut voitaisiin järjestää. Osa Oriveden sosiaalihuollon palveluista on siirtynyt Tampereen palvelutuotantoon vuoden 2013 alusta, ja muut sote -palvelut siirtyvät vuoden 2014 alusta lukien. Oriveden kaupungin edustajat toivat esiin, että käytännössä yhteistoimintavalmistelut ensi vuoden osalta Tampereen kanssa ovat jo erittäin pitkällä, eikä valmisteluja ole millään tavalla järkevää keskeyttää. Juupajoen osalta kysymys on yhden vuoden järjestelystä. Liitosselvitykseen Juupajoen kanssa suhtaudutaan lähtökohtaisesti positiivisesti. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan ratkaisun tulisi tukea tulevaa kuntarakenneratkaisua. Pälkäneen kunnan edustajat kertoivat, että kunta täyttää puitelain mukaiset velvoitteensa Kangasalan kanssa. Jatkoa Kangasalan kanssa valmistellaan pitkälti vanhalta pohjalta ottaen huomioon sosiaalihuoltoa koskeva yhteistoiminnan laajentuminen. Neuvottelun yhteenveto: Puheenjohtaja totesi keskeisen kysymyksen olevan se, että Juupajoen kunnalle tulee löytää kestävä ratkaisu jolla sen palvelut turvataan vuoden 2014 ajan. Vaikka Juupajoki ja Orivesi ryhtyisivät selvittämään yhdistymistä, ei sillä pystytä turvaamaan Juupajoen palveluita vielä tulevana vuonna. Jotta kuntaliitos voisi ratkaista Juupajoen palvelut tulevan vuoden alusta lukien, tulisi kuntien tehdä yhdistymispäätös heti ja valmistella palvelujen järjestäminen Juupajoelle niin, että palvelut toimivat Juupajoella jo vuoden 2014 alusta lukien. Keskusteltiin eri etenemisvaihtoehdoista. Puheenjohtaja totesi, että kaikkien neuvotteluun kutsuttujen kuntien tulee toukokuun 2013 loppuun mennessä ilmoittaa valtiovarainministeriölle valtuustotasoisin päätöksin näkemyksensä siitä, kuinka alueen tilanne ratkaistaan ja kuinka sote -palvelut Juupajoella vuoden 2014 alkaen järjestetään. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Valtiovarainministeriön kanssa käydyn neuvottelun sekä kokouksessa annettavan selvityksen asian jatkovalmistelusta. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Luonnos Juupajoen kunnan tilinpäätös- ja toimintakertomukseksi vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä n:o 2. Toimintakertomukseen sisältyy konsernituloslaskelma, konsernitase ja konsernin rahoituslaskelma sekä niihin liittyviä tunnuslukuja. Esityslistan liitteenä n:o 3 ovat tuloslaskelman toteutumavertailu ja toteutumavertailu tulo- ja menolajeittain. Tilikauden tulos on ,04 euroa alijäämäinen. Tuloslaskelmassa tuloutetaan tehtyjä poistoeroja ,96 euroa, jonka jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu ,08 euroa. Tilinpäätös on selkeästi talousarviossa arvioitua heikompi. Heikon tuloksen merkittävimpinä tekijöinä ovat verotulojen romahtaminen ja menojen ylitykset erityisesti perusterveydenhuollossa.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Verotulokertymä jäi n. 10 % talousarviossa arvioitua pienemmäksi eli n euroa alle arvion, jossa laskua vuoden 2011 verokertymämäärään on peräti 6 %. Verokertymä on viimeksi vuonna 2007 ollut tilinpäätösvuotta heikompi. Verotulot kokonaisuudessaan olivat tilinpäätösvuonna 5,5 milj. euroa. Selvityksen perusteella kunnan verotulojen heikkoon kehitykseen ovat vaikuttaneet seuraavat tekijät: - yhteisöverojen osalta kuntien jako-osuus laski vuoden ,99 %:sta vuoden ,34 %:iin. Tämä selittää yhteisöveron tilityksen tippumisesta suuren osan. - yhteisöveron koko kertymä on laskenut vuodesta 2011 ennakoitua enemmän kaikilla veronsaajilla suhdannetilanteesta johtuen - kunnan oma jako-osuus kuntien saamasta ryhmäosuudesta on laskenut kohtuullisen paljon vuodesta 2011 vuoteen marraskuun tilityksissä kunnilta perittiin takaisin vuosien yhteisöveroa silloisten jako-osuuksien mukaisesti, koska Verohallinto joutui palauttamaan verovelvollisen maksamia veroja kyseisiltä vuosilta noin 350 milj. euroa. Juupajoen osuus palautuksesta on n euroa - kunnallisveron osalta Juupajoelle on vuoden 2011 aikana tilitetty edellistä vuotta enemmän kuluvan vuoden veroja, joka on oikaistu marraskuussa 2011, mikä on ollut n euroa suurempi kuin edellisenä vuonna (johtuu kunnan kehityksestä epäsuotuisaan ja ennakoitua huonompaan suuntaan esim. asukasluku, verotulot) - lisäksi joulukuussa oikaistiin koko kuntaryhmän jako-osuutta alemmaksi, koska vuodelta 2011 verotettavien pääomatulojen määrä osoittautui ennakoitua suuremmaksi ja tästä syystä valtion tuli saada suurempi osuus verotuloista, tämä oikaisu oli Juupajoen osalta n euroa - kiinteistöverojen osalta ei erityistä poikkeamaa. Valtionosuudet kertyivät ennakoidusti ja niiden kokonaismäärä on 4,7 milj. euroa. Toimintamenot ylittyivät eurolla ollen kokonaisuudessaan ,61 euroa. Toimintamenojen kasvu vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna on 8 %. Toimintatuloja kertyi euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Toimintatulojen kokonaismäärä on ,59 euroa. Talousarvion ylitykset aiheutuivat merkittävimmin yhteistoiminta-alueen järjestämästä perusterveydenhuollosta. Perusterveydenhuollon (lääkärien vastaanotto, päivystys, vuodeosastohoito, röntgen, hammashuolto, mielenterveystoimisto) menojen ylitys on n euroa. Koko sosiaali- ja terveystoimen ylitys on n euroa. Terveydenhuollon kustannusten nousuun vaikuttivat Oriveden terveyskeskuksen vuodeosaston tilapäisratkaisut ja evakkotilat. Hoitopäivän hinta nousi tilausvaiheen

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO 19 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUDULLISEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN / JÄSENEN VALINTA YHTEISLAUTAKUNTAAN... 36 20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 VALTUUSTO SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 VALTUUSTO SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 SISÄLLYSLUETTELO 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 24 12 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 25 13 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS... 26 14 VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUS...

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 VALTUUSTO 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 99 33 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 100 34 KIINTEISTÖVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015... 101

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi

Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Tarkastuslautakunta 2009-2012 15.04.2010 1 KOKOUSAIKA Torstaina 15.04.2010 klo 15.00 19.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Kunnanhallituksen kokoushuone Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 6 / 2017 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 27. maaliskuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 50 Vuoden 2016 tilinpäätöksen allekirjoittaminen, luovuttaminen tilintarkastajan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 14:10-15:22 Paikka Hotelli Vuolake, Suolahdentie 84, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet et Anttonen Juhani Heikkinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 VIRANOMAISLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 VIRANOMAISLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 LYLYNRINTEENTIEN YKSITYISTIEN PERUSTAMINEN... 2 2 HONKAVUOREN JA LAKKAHARJUN METSÄTIEN JAKAMINEN KAHDEKSI ERI TIEKUNNAKSI... 3 3 RAKENNUSLUPA 9/2017,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98

48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 SISÄLLYSLUETTELO 48 LISÄMÄÄRÄRAHA / KISKOBUSSILIIKENTEEN YHTEYKSIEN PARANTAMISEN KUNTARAHAOSUUS... 98 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 97 KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015 -3, KH 14.9.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 14.9.2015 Esityslista 18/2015 -2, KH 14.9.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 14.9.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä. Palvelut Oy, :t 16 Rönnholm Riku kunnanjohtaja, 16 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Aika Torstai 21.04.2016 klo 18:00-20:03 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Savelainen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 84 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2016 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.3.2016 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = ) 84

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot