s e u d u l l i s t a y h t e i s t y ö t ä ra j a t t o m a s t i 1 /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s e u d u l l i s t a y h t e i s t y ö t ä ra j a t t o m a s t i 1 / 2 0 0 7"

Transkriptio

1 s e u d u l l i s t a y h t e i s t y ö t ä ra j a t t o m a s t i 1 / Päijät-Hämeen maakunnan PARASta kaikille kunnille -hankkeen julkaisu.

2 Palapeli kootaan yhteistyöllä Väestö ikääntyy ja väkiluku vähenee syntyvyyden alenemisen myötä. Tämä tarkoittaa sitä, että lähitulevaisuudessa on yhä haasteellisempaa löytää koulutettua ja osaavaa henkilökuntaa erilaisiin ammatteihin. Jos maakunta ei saa uutta työvoimaa, niin jo viiden vuoden kuluttua kahden eläkkeelle jäävän työt tekee yksi työntekijä. Miten palvelut järjestetään uudella tavalla niin, että tämä henkilö selviytyy tehtävästään normaalein ponnistuksin? Miten taataan, että peruspalvelut pysyvät laadukkaina tulevaisuudessakin, sillä julkisten palveluiden käyttäjäkunta tulee olemaan entistä laatutietoisempaa. Palveluiden tuottamistapoihin tehtävillä muutoksilla ennakoidaan näitä uusia tarpeita ja kulutustottumuksia. Haasteisiin vastaa valtakunnallinen kunta- ja palvelurakenneuudistus. Sen tavoitteena on kannustaa kuntia löytämään keinoja, joiden avulla lakisääteiset palvelut tuotetaan taloudellisesti ja riittävän laadukkaasti. Kunnan perustehtävänä on huolehtia asukkaiden hyvinvoinnista kaikissa olosuhteissa. Väestörakenteen muuttuminen ja kuntatalouden nopea heikkeneminen vaativat väistämättä muutoksia sekä rakenteissa että toimintatavoissa. Jokaisen kunnan on selvitettävä elokuun 2007 loppuun mennessä, miten palvelut järjestetään tulevaisuudessa ja kuinka saavutetaan taloudellinen tasapaino. Päijät-Hämeen 12 kuntaa ovat päättäneet, että kuntaliitosten sijasta palvelut pyritään ensisijaisesti hoitamaan yhteistyönä. Tällä hetkellä tutkitaan, miten palvelut on mahdollista toteuttaa kuntien kesken. Tämä lehti kertoo Sinulle siitä, miten palvelurakennemuutoksen haasteisiin pyritään vastaamaan Sinun kotikulmillasi. Jaana Simola Paras-hankkeen pääsihteeri Valtakunnallinen kunta- ja palvelurakenneuudistus Keväällä 2005 Valtioneuvosto käynnisti PARAShankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Sen tavoitteena on taata kuntien elinvoimaisuus ja toimintakykyisyys sekä laadukkaat ja saavutettavat palvelut. Elokuun 2007 loppuun mennessä kaikkien Suomen kuntien on annettava selvitys siitä, kenen kanssa ja miten ne tulevat tekemään yhteistyötä. Uudistuksen toteuttamiseksi on säädetty puitelaki, joka antaa kunnille raamit, joiden pohjalta syntyy alueellisia erityispiirteitä vahvistava kunta- ja palvelurakenne. Kunta- ja palvelurakenneuudistus pitää toteuttaa siksi, että 1) palvelut voidaan turvata kansalaisille tulevinakin vuosina. 2) demokraattinen kuntajärjestelmä säilyy. 3) toiminnalle luodaan taloudelliset edellytykset jatkossakin. Lähde: 36,95% Päijät-Hämeen kuntatyöntekijöistä jää eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä. Jos huomioidaan myös työkyvyttömyyseläkkeelle jäävät, luku on 50,5 %. 2 Sosiaali - ja terveydenhuolto Tekninen toimi kunta- ja palvelurakenneuudistus Hallinto Sivistys Päijät-Hämeen kuntien menojakauma. Yli 65-vuotiaiden osuus Päijät-Hämeen väestöstä. Perusterveydenhuollon kustannukset ikäryhmittäin Päijät-Hämeessä.

3 Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistus Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun seutuhallinto käynnistivät palvelurakenneuudistusprojektin, jonka toteuttamisesta vastaavat alueen kunnat. Joulukuun lopussa 2008 päättyvän hankkeen tavoitteena on selvittää kuntien palvelutuotannon yhteistyömahdollisuuksia ja -menetelmiä sekä tehdä ehdotukset kuntien vastuulla olevien palveluiden toteuttamisesta ja järjestämisestä. Uudistushankkeen aikana pyritään ratkaisemaan 1) mitkä palvelut voidaan tuottaa paikallisesti 2) mitkä seudullisesti tai maakunnallisesti 3) mitkä palvelukokonaisuudet on mielekästä tuottaa jopa laajemmalla aluejaolla Päijät-Hämeen kunnat ovat yhtä mieltä siitä, että * kuntien yhdistäminen ainoana keinona ei paranna kuntasektorin rahoituskriisiä. * kunnallisten toimijoiden määrää vähennetään ja toimintarakenteita selkeytetään taloudellisuuden että tehokkuuden lisäämiseksi. * kuntalaisten arkiseen turvallisuuteen liittyvät tehtävät ovat tulevaisuudessakin osa kunnallishallintoa. * on etsittävä uusia keinoja ja kannusteita asukkaiden omavastuisuuden ja velvollisuudentunteen lisäämiseksi, sillä tulevaisuudessa yhteiskunta ei kykene tarjoamaan kaikkia niitä palveluita ilmaiseksi, joita kansalaiset ovat tottuneet saamaan. Päätavoite Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistushankkeen päätavoitteena on päijäthämäläisten hyvinvoinnin turvaaminen. Keskeisin toimintatapa on kunnallisten palveluiden yhteinen suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Jos kuntien omat kehittämissuunnitelmat osoittavat, että kuntaliitos naapurin kanssa on järkevää, niin nyt tehtävä suunnittelutyö ei ainakaan estä sitä. Kuntaliitosten toteuttaminen ei ole hankkeen ensisijainen tavoite. Valtakunnallisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen aikataulu syksy 2005: kuntien näkemyksiä selvittänyt aluevaihe helmikuu 2006: puitelakiesityksen laatiminen aloitettiin alueiden raporttien pohjalta kesäkuu 2006: poliittinen sopimus uudistuksen toteutuksesta valmistui ja hyväksyttiin syyskuu 2006: hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä kuntajakolain muuttamisesta helmikuu 2007: puitelain voimaantulo elokuu 2007: mennessä kuntien on tehtävä selvitykset vireillä olevista mahdollisista kuntaliitoksista ja yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta sekä suunnitelmat niiden toteuttamisesta joulukuu 2007: mennessä kuntien on tehtävä päätökset vuoden 2009 alussa tehtävistä kuntajaon muutoksista vuonna 2009: valtioneuvosto esittää eduskunnalle selvityksen puitelain tavoitteiden toteutumisesta * nykyisten toimintamallien kyseenalaistaminen ja rohkeiden uudenlaisten järjestämis- ja tuottamistapojen etsiminen ja muutostyö on aloitettava heti. Lähde: joulukuu 2012: puitelain voimassaolo päättyy Kunta- ja palvelurakenteen muutokset tulisi olla toteutettuina puitelain voimassaoloaikana eli viimeistään vuoden 2013 alusta. Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistus 3

4 Kuntayhteistyö lisää seudullista päätöksentekoa Seutuhallitus Seutuvaltuusto Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Seutuvaltuusto valitsee seutuhallitukseen 12 jäsentä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin valitsemista jäsenistä. Varapuheenjohtajan tehtävät kiertävät kunnittain ja toimikausittain kuntien aakkosjärjestystä noudattaen. Seutuyhteistyöstä päättävä ylin julkisoikeudellinen luottamushenkilöelin on 43jäseninen seutuvaltuusto. Sen päätösvallan perusteista säädetään seutuyhteistyökokeilulaissa. Yhteistyökuntien kunnallisvaltuustot valitsevat keskuudestaan seutuvaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Päijät-Hämeen liiton ylintä päätösvaltaa käyttää 39-jäseninen maakuntavaltuusto. Se vastaa maakunnallisesta päätöksenteosta sekä aluekehityksen ja -suunnittelun poliittisista linjauksista ja edunvalvonnan ja yhteistyön järjestämisestä. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen maakuntahallituksen. Siihen kuuluu neljätoista jäsentä, vähintään yksi jäsen kustakin jäsenkunnasta. * toteuttaa seutuvaltuuston sille ohjaamat asiat * valmistelee seutuvaltuuston käsittelyyn tulevat asiat, tekee niitä koskevat esitykset sekä hoitaa niiden täytäntöönpanon. * seutuvaltuuston tehtävät koostuvat yhteistyökunnilta siirrettävistä tehtävistä sekä seutuyhteistyökokeilulain perusteella valtion viranomaisilta siirrettävistä tehtävistä. * hyväksyy maakuntasuunnitelman sekä sitä toteuttavat kehittämisohjelmat ja maakuntakaavat * ohjaa Päijät-Hämeen liiton toimintaa ja hyväksyy liiton tilinpäätöksen * valmistelee asiat maakuntavaltuustolle ja panee ne täytäntöön * vastaa kehittämisohjelmien ja maakuntastrategian toteuttamisesta sekä maakunnan kehittämisrahojen käytöstä * vastaa maakuntakaavan valmistelusta ja sen toteuttamisesta Maakunnan yhteistyöryhmä Päijäthämäläinen päätöksentekomalli perustuu läpinäkyvyyteen Palvelurakenneuudistukseen liittyviä päätöksentekorakenteita sekä demokratian toteutumista pohtinut työryhmä toteaa, että * hyvä hallinto edellyttää avoimuutta, läpinäkyvyyttä, vastuun selkeyttä ja tilivelvollisuutta. * poliittisella johdolla tulee olla valmiutta ja halua uudistuksiin sekä vahvaa sitoutumista linjausten ja päätösten toteuttamiseen. 4 * poliittisen päätöksentekojärjestelmän tehokkuutta ja kannustavuutta tulee vahvistaa. * päätöksentekomalli ei voi perustua vain rakenteisiin ja laajaan luottamushenkilöhallintoon. * kansalaisille pitää taata mahdollisuus päätöksentekoon sekä palveluiden toimivuuteen vaikuttamiseen ja keskusteluun päättäjien kanssa. seudullinen päätöksenteko * päätöksenteosta syrjäytymistä tulee ehkäistä, ja siksi eri ikäluokille, sukupuolille, pienille väestöryhmille sekä kuntien reuna-alueilla asuville pitää taata tasavertaiset vaikuttamismahdollisuudet. Lähde: Yhteenveto palvelurakenneuudistusprojektin työ- ja teemaryhmien raporteista Yhteistyöryhmä sovittaa yhteen EU-rahoituksen ja vastaavan kansallisen rahoituksen sekä kohdentaa varat maakunnassa eri viranomaisten päätettäväksi. * Yhteistyöryhmään kuuluvat maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot, alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Yhteistyöryhmässä voi myös olla pysyviä asiantuntijoita.

5 Seutuvaltuustosta merkittävä suunnannäyttäjä Läpinäkyvyyttä kunnallishallintoon keilulain perusteella valtion viranomaisilta siirtyvien tehtävien hoitoon, seutuvaltuuston puheenjohtaja Ilkka Viljanen sanoo. Seutuvaltuuston pitää ottaa entistä vahvempi seudullisen toimijan poliittinen rooli. Toivon, että seutuvaltuusto on merkittävä suunnannäyttäjä nyt, kun kunnat kehittävät ja toteuttavat tulevaisuuden palveluiden tuottamista. Valtuuston tärkein rooli on lisätä kuntien päättäjien yhteistyötä sekä vaikuttaa yhteisen tahtotilan saavuttamiseen. Seutuvaltuuston rooli vahvistui, kun seutuhallinto laajeni lähes koko maakuntaan. Yhteistyön piiriin tulivat Hämeenkoski, Heinola, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä. Seutuvaltuustossa kuntia edustavat niiden johtavat päättäjät, ja se tekee siitä merkittävän poliittisen foorumin. Seutuvaltuusto on seutuyhteistyöstä päättävä ylin luottamushenkilöelin. Meidän työmme keskittyy yhteistyökunnilta siirtyvien toimintojen sekä seutuyhteistyöko- Nykyinen kuntien hallintomalli on liian monikerroksinen. Tulevaisuudessa hallintomuodot pitää rakentaa ymmärrettäviksi, yksinkertaisiksi ja läpinäkyviksi. Valtuustoilla tulee olla strategisesti merkittävissä tehtävissä selkeämpi päätöksentekoon vaikuttava ohjaustehtävä. Koska hallintojärjestelmät ovat monimutkaisia, vastaavat luottamushenkilöt entistä vähemmän muun muassa siitä, mihin suun- taan palvelut kehittyvät organisaatioissa, joiden päätöksentekoon valtuutetut eivät juuri pääse vaikuttamaan, maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari toteaa. Päijät-Hämeessä, asukkaan maakunnassa, 12 erilaista kunnallishallintoa tuottaa ja maksaa palveluita, joita voivat käyttää pääasiassa vain oman kunnan asukkaat. Enemmän kuin itsenäisyydestään, kuntien tulee olla huolissaan siitä, mikä on niiden todellinen kyky tuottaa palvelut nopeasti ja voimakkaasti muuttuvalla väestörakenteella. Uskon, että Lahden yhteyteen syntyy lähitulevaisuudessa laajempi yhteisiä palveluita tuottava organisaatio. Se tulee järjestämään palvelutuotannon huomattavasti toisella tavalla kuin nyt, sillä ennusteiden perusteella tiedämme, etteivät nykyrakenteet riitä tulevaisuuden palveluiden tuottamiseen. Maakunnan kaikkien päättäjien tulee pitää meneillään oleva kehittämisprosessi läpinäkyvänä, kuunnella toisiaan, hankkia ja jakaa tietoa sekä tukea avoimen ja aidon vuoropuhelun ilmapiiriä. seudullinen päätöksenteko 5

6 Lautakuntien päätösvalta säilyy Monista asioista päätetään maakuntavaltuustossa, maakuntahallituksessa tai erilaisissa yli kuntarajojen menevissä työryhmissä. Laajasta yhteistyöstä huolimatta kuntien lautakunnilla on se viimeinen sana sanottavanaan useasta tärkeästä asiasta päätettäessä. Leila Perkiö Seudullisesta yhteistyöstä huolimatta kunnissa päätetään vielä monista asioista. Me huolehdimme muun muassa siitä, miten opetukseen ja kulttuuriin varatut resurssit jaetaan. Vastaamme päivähoidosta, perusopetuksesta ja lähiliikuntapaikoista, kuten uimahallista, kentistä, laduista ja nuorten kokoontumispaikasta sekä vaikkapa paikallisten museoiden asioista, sanoo Leila Perkiö Padasjoen sivistyslautakunnan puheenjohtaja. Martti Aslamaa Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntien yhteinen, sosiaali- ja terveyspalvelut järjestävä peruspalvelukeskus Oiva aloitti toimintansa Peruspalvelukeskus huolehtii läntisen perusturvapiirin kuntien perustason sosiaali- ja terveyspalveluista lukuun ottamatta lasten päivähoidon palveluita, joista vastaavat kuntien sivistystoimet. Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos perustettiin Hollolan kunnan organisaatioon. Tässä yhteydessä melkein kaikki perusturvalautakunnassamme käsiteltävät asiat siirtyivät peruspalvelukeskus Oivaan. Kärkölän oma perusturvalautakunta käsittelee pelkästään viime vuoden perusturva-asioita koskevat valitukset ja oikaisut. Kärkölän kunnan edustajina tilaamme peruspalvelukeskukselta palveluja, joita Oiva tuottaa kohtuuhintaan. Esimerkiksi omaishoidontuki nousee Kärkölässäkin samalle tasolle kuin muissa kunnissa, toteaa Kärkölän perusturvalautakunnan puheenjohtaja Martti Aslamaa. Arto Hottola Palvelurakenneuudistuksen myötä palveluiden tuottaminen etääntyy kuntalaisesta, ja niin on ehkä tapahduttavakin, jotta riittävä tuotannon tehostuminen ja kustannussäästöt saavutetaan. Lautakunnan on kuitenkin - palveluiden tilaajana - pystyttävä päätöksillään ja toimillaan takaamaan, että asukkaat tuntevat olonsa palveluiden saatavuuden suhteen turvatuksi ja mahdollisimman tasa-arvoiseksi. Teknisen toimialan laajuuden vuoksi pohdittavaa ja päätettävää lautakunnalla riittää jatkossakin, eikä päätösten merkitys suinkaan vähene, toteaa Hollolan teknisen lautakunnan puheenjohtaja Arto Hottola. Ilpo Ylikoski Vaikka oppilaat voivat käydä lähinnä kotiaan olevaa koulua kuntarajoista huolimatta, esi- ja perusopetus ovat lähipalveluja, jotka haluamme hoitaa hyvin. Voimavarat tulee saada paremmin yhteiseen käyttöön, ja paikallisten palveluiden pitää säilyä järkevinä ja tasapuolisina. Palvelut voidaan jakaa ja keskittää seudullisesti. Esimerkiksi erityisopetuksen sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä on mielekästä ja kaikkien etu, toteaa Heinolan koulutuslautakunnan puheenjohtaja Ilpo Ylikoski. Merja-Liisa Kerkkä Lautakuntien jäsenet ovat kuntalaisten ääniä. Lautakuntia tarvitaan tulevaisuudessakin, sillä vain niiden avulla säilytetään päätöksenteko lähellä asukkaita. Lautakunnissa luodaan linjaukset, joiden varaan rakennetaan järkevät ja suunnitelmalliset palvelut. Kun tulevaisuuden haasteet ja niihin käytettävät varat jaetaan eri lautakuntien vastuille, saadaan näistä kysymyksistä ymmärrettävämpiä kokonaisuuksia, eivätkä kuntalaista lähellä olevat asiat huku isoon koneistoon. Työskentely on vastaisuudessakin hyvää vuoropuhelua asukkaiden kanssa, vakuuttaa Lahden sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Merja-Liisa Kerkkä 6 kuntien päätösvalta

7 Yhteistyö on toiminut jo vuosia Kuntien omat resurssit eivät riitä palveluiden ylläpitämiseen, kehittämiseen ja erikoistumiseen. Yhteistyöllä saavutetaan toiminnallisia etuja sekä taloudellisesti tuotettuja palveluita. Voimia yhdistämällä vastataan paremmin sekä ikärakenteen muutoksen tuomiin haasteisiin että globalisaation vaikutuksiin alueen kilpailukykyyn. Päijät-Hämeen kuntien menoista 80 prosenttia kohdistuu tehtäviin, jotka hoidetaan usean kunnan kanssa yhteistyössä. Yhteisesti omistettuja toimintoja ovat esimerkiksi Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Lakes Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Heimo-hyvinvointipiiri, Peruspalvelukeskus Oiva, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja Lahden seudun kuntatekniikka. Esimerkki sivistyspalveluiden järjestämisen suunnitelmasta Sivistyspalvelut (ammatillinen aikuiskoulutus, lukio ja II-asteen koulutus, perusopetus, varhaiskasvatus ja nuorisopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut sekä kirjasto ja aikuiskoulutuspalvelut) voidaan jakaa lähi-, alue- ja maakuntatason palveluihin. Vastaavanalaisella jaotuksella voidaan tarkastella muitakin palvelukokonaisuuksia. Tärkeintä on pohtia sitä, minkä kokoiseksi kunnat määrittelevät lähipalvelualueen. 1) Lähipalveluina tuotetaan edelleen päivähoito ja perusopetus. 2) Alueellisten palveluiden, kuten lukio-opetuksen tai kansalaisopiston, saatavuus pitää olla hyvä tai ainakin riittävä. Opiskelun ei tulisi aiheuttaa ylimääräisiä tai hankalia järjestelyitä. 3) Maakuntatasoisen palvelun, kuten ammattikorkeakoulun, saavutettavuus vaatii kuntalaiselta hiukan enemmän vaivaa. seudullista yhteistyötä 7

8 Ympäristö on yhteinen asiamme Lahden seudun ympäristölautakunta Lahti, Hollola ja Nastola aloittivat seudullisen ympäristöyhteistyön Näille kunnille perustettiin yhteinen Lahden seudun ympäristölautakunta ja sen alaiseksi organisaatioksi Lahden seudun ympäristöpalvelut. Yhteistyön tavoitteena on tehostaa vaativiksi ja monimutkaisiksi muotoutuneiden ympäristönsuojelutehtävien hoitoa. Samaan organisaatioon kuuluvien kuntien viranhaltijoiden erityisosaamista voidaan nyt hyödyntää paremmin koko seudun alueella sekä yhdenmukaistaa kuntien ympäristö- ja valvontakäytännöt. Seudullista kuntatekniikkaa Syökää kalaa! Kautta aikojen Vesijärvi on ollut hyvin kalaisa. Vieläkin puhutaan Vesijärven lahnoista ja muikuista. Hollolan kirkonkelloja ei saanut soittaa lahnan kutuaikana, niin tärkeä tuo suurikokoinen Paimelan lahna oli. Sitä saadaan edelleen jonkin verran, mutta julkkis se ei enää ole, sanoo Vesijärvi-projektin projektipäällikkö limnologi Juha Keto. Kuhaa istutettiin järveen vasta Vesijärvi-projektin ansiosta. Onneksi valittiin kuha, sillä lämpöhakuisena se hyötyy ilmastonmuutoksesta. Se on ollut Suomessa menestymisensä äärirajoilla eikä ole oikein viihtynyt, mutta nyt se tuntee olonsa kotoisaksi. Talvisin ja syksyisin suoritetaan hoitokalastuksia vapaaehtoisten kalastajien voimin. Viime vuonna järvestä nostettiin 111 tonnia rehukalaa. Vesijärven hyvinvointi on riippuvainen kansalaisliikkeestä ja talkooporukoista. Kalastustoiminta ja -tekniikka ovat paikallisten ihmisten kehittämiä. Neljäntoista vuoden ajan on järjestetty pyydystalkoita, jolloin henkeä tekee nuottia, rysiä ja katiskoita, Juha Keto kertoo. Kaikkia järviä ei voida tervehdyttää samalla tavalla, sillä jokainen järvi on yhtä yksilöllinen kuin ihminen ja siten samat toimet eivät sovi kaikille. Vedet saadaan kirkkaiksi kalastuksen avulla, ja tämä hoitotapa sopii suomalaiseen kulttuuriin kuin nenä päähän. Valinnoilla vaikutetaan ympäristöön Ympäristönsuojelu on hankala asia. Elinkeinoelämän pitäisi lisätä tuotantoaan ja samanaikaisesti torjua päästöjä ja saasteita. Ympäristöystävällisyys sisältää paljon pieniä juttuja suurilla arvoilla. Lahden seudun ympäristöpalvelut huolehtii asuinympäristömme luonnonmukaisesta hoidosta, toteuttaa kestävää kehitystä ja pyrkii kaikilla toimillaan lisäämään ympäristönsuojelua. Vesijärven Ystävät ry on perustettu viime vuonna ylläpitämään Vesijärven suojeluhenkeä ja kokoamaan voimia järven tilan säilyttämiseksi. Lahden seudun kuntatekniikka aloitti Asikkalan, Hollolan, Lahden, Nastolan ja Orimattilan kuntien omistamana liikelaitoksena. Se toimii Lahden kaupunkiseudun seutuhallinnon alaisuudessa. Kuntatekniikka huolehtii yleisten alueiden ja liikennealueiden ylläpidosta sekä kunnallistekniikan rakentamisesta ja rakennuttamisesta. Kunnilla yhteiset tiehöylät Kuntayhteistyöllä saadaan parempia koneita myös pienten kuntien käyttöön. Kaikkia laitteita ei tarvitse hankkia omaan omistukseen, vaan voidaan hyödyntää naapurikunnassa olevaa kalustoa. Näin syntyy säästöä ja koneet saadaan useammin tositoimiin tien päälle, sanoo tiehöylänkuljettaja Olli Järnström Lahden seudun kuntatekniikan kadunhoidosta. Tiehöylän ajolistat tehdään siinä järjestyksessä, missä eniten on tiellä kulkijoita. Koneita tarvitaan yleensä aina samanaikaisesti, mutta hyvässä yhteistyössä ja ymmärryksessä kaikki tiet saadaan hoidettua. Aluksi aikaa kului, kun piti opetella toisen kunnan tieverkosto ja tavat, mutta nopeasti ovat kaikki asiat loksahtaneet paikoilleen. Ihmiset liikkuvat päivittäin monen kunnan alueella, ja yhteistyöllä luodaan kadunhoitopalveluita meidän kaikkien parhaaksi, Järnström toteaa. 8 seudullista yhteistyötä

9 Me olemme kumppaneita ihan jokainen Parhaimmillaan seudullisella yhteistyöllä pystytään saamaan aikaan tuloksia, jotka takaavat kaikille voittopotin. Päijät-Hämeen kunnat ovat ajoissa varautuneet tuleviin muutoksiin ja toteuttaneet seudullisia palveluita jo vuosien ajan. Yhdessä tekemisen meininki on ollut luovaa ja sitoutunutta. Lajittele ja kierrätä Ympäristöinsinööriksi valmistuva Akseli Syyrakki on seurannut kolmen vuoden ajan aitiopaikalla, miten Päijät-Hämeen Jätehuollon osakaskuntien asukkaiden jätteenkäsittelytaidot ovat kehittyneet. Kaikkien kuntien asukkaat osaavat lajitella pienjäteasemalle tuomansa jätteet tosi hyvin. Neuvontaa tarvitaan nykyään harvemmin, ja valituksia lajittelun vaikeudesta ei enää juurikaan kuule. Seudullinen toiminta on hyvä asia. Kaatopaikkoja ei enää ole joka kunnassa, sillä yhtä isoa seudullista jätteiden käsittelykeskusta pystytään hallitsemaan paremmin ja valvomaan tarkemmin sinne tuotavan jätteen laatua. Mielestäni olisi tärkeää, että me asukkaat pystyisimme vähentämään jätteiden tuottamista. Pienjäteasema Pilleri opastaa lajittelemaan oikein. Samalla tulee pakostakin ajatelleeksi, mitkä tavarat voisi kierrättää tai uusiokäyttää kaatopaikalle heittämisen sijasta, Akseli Syyrakki toteaa. Seutulippu säästää rahaa Henkilökohtaisella Lahden alueen seutulipulla voi matkustaa rajattomasti 30 päivän aikana vakiovuoroliikenteessä Artjärven, Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän, Lahden, Lammin, Myrskylän, Mäntsälän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kuntien alueella. Seutulipun hinta määräytyy kotikunnan mukaan. Lippu käy osamaksuna myös Lahti-Helsinki välillä, mikäli linjaauto ajaa Mäntsälän kautta. Pikavuoroissa peritään lisämaksu. Anna Vesanen asuu Uudessakylässä ja kulkee bussilla Lahteen kerran pari viikossa. Eläinlääkintähuolto murroksessa Kuntien on järjestettävä hyöty- ja lemmikkieläimien eläinlääkäripäivystys kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Vuoden 2007 alusta 11 kunnan eläinlääkintähuolto kuuluu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän piiriin. Palvelu rakenneuudistuksen myötä eläinlääkintähuoltoon tulee muutoksia, sanoo eläinlääkäri Markku Kärkkäinen. Päijät-Hämeessä päivystykset on hoidettu neljän erillisen sopimuksen avulla. Nämä yhdistetään koko maakunnan kokoiseksi päivystysalueeksi vuoden 2007 aikana. Maatalousyrittäjille päivystysjärjestelmien toiminta on tuttua. Pieneläinten omistajat ovat monesti yllättyneet, kun potilas on kuljetettava päivystysaikana toiseen kuntaan, Kärkkäinen toteaa. Jäteneuvonta (03) Ambulanssi yli rajan Sairaankuljettaja Sonja Vilhunen ja palomies Juha Rautava ovat työparina hoitaneet satoja sairaankuljetuksia Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ambulanssilla. Kuntayhteistyöllä poistuvat tarkat kuntarajat, ja eniten tästä toimintamallista hyötyvät tietenkin apua tarvitsevat kuntalaiset, Vilhunen sanoo. Hätäkeskus järjestää paikalle aina lähimmän yksikön, olkoon se sitten kenen tahansa ambulanssi. Hoito aloitetaan jo potilaan luona, ja siksi autojen pitää olla hyvin varusteltuja. Kaikissa pelastuslaitoksen autoissa pystytään esimerkiksi ottamaan tarkat sydänfilmit. Seudullinen toiminta tuo lisää haastetta ja mielenkiintoa työhön, sillä ambulanssiväen hoitovelvoitteet lisääntyvät yhteistyön kehittymisen myötä. Me olemme ihmisiä varten, asuvat he sitten Hartolassa, Hämeenkoskella tai Lahdessa, Sonja Vilhunen ja Juha Rautava vakuuttavat. seudullista yhteistyötä 9

10 Heimo pitää huolen omistaan Päijäthämäläisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehditaan nyt koko maakunnan voimin. Uusi Heimo-hyvinvointipiiri kattaa koko Päijät-Hämeen alueen ja edustaa aivan uudenlaista ajattelua Suomessa. Hyvinvointipiirin nimeksi valittiin Heimo, sillä heimo kuvaa perinteisesti ihmisiä, joita yhdistää sama asuinpaikka, yhteiset tavat ja halu pitää huolta toisistaan. Heimo-hyvinvointipiiriä rakennetaan portaittain. Kunnissa asiat edistyvät eri vauhdilla, ja siitä syystä liikkeelle on lähdetty hieman erilaisin mallein. Tavoitteena on, että lähivuosina yksi maakunnallinen piiri hoitaisi suuren osan kuntien sosiaali- ja terveysasioista. Varmistetaan resurssit Nykyaikaiset hoidot ovat tehokkaita, mutta vaativat paljon teknisiä laitteita ja henkilöitä, jotka hallitsevat niiden käytön. Kun vaativat hoidot keskitetään, tarjotaan kaikille maakuntalaisille yhdenmukaiset palvelut, varmistetaan hoitohenkilökunnan osaaminen ja hyödynnetään nykyaikaista tietotekniikkaa. Samalla varmistetaan, ettei asioita tehdä päällekkäin. Kustannusten kasvu hallintaan Sosiaalijohtaja Risto Kajaste toteaa, että Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä ei aiheuta muutoksia lahtelaisten sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluissa, sillä Lahti tuottaa ne edelleen itse. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä tuottaa Lahdelle erikoissairaanhoidon. Lahti järjestää keskuskuntamallin mukaisesti palveluja, joista on tehty kuntien kanssa sopimuksia. Näitä ovat muun muassa sovittelutoiminta ja velkaneuvonta. Lisäksi Lahden sosiaali- ja terveystoimi myy tarvittaessa sosiaali- ja terveysyhtymälle ja muille kunnille palveluja, muun muassa vaikeavammaisten asumispalveluja. Kun palvelut keskitetään, saadaan kustannusten kasvu hallintaan, ja palvelut tuotetaan taloudellisemmin ja tehokkaammin.. Heimo-hyvinvointipiiri * Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä järjestää alueellaan jäsenkuntien puolesta laissa säädetyt erikoissairaanhoidon sekä hoitaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut siltä osin kuin kunnat siirtävät nämä tehtävät sen hoidettavaksi. * Lahti muodostaa oman perusturvapiirinsä ja järjestää sosiaali- ja perusterveyspalvelunsa itse. Lahti hankkii erikoissairaanhoidon palvelut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä. * Heinola muodostaa oman perusturvapiirinsä ja järjestää sosiaali- ja perusterveyspalvelunsa itse. Heinola hankkii sopimuksin erikoissairaanhoidon lisäksi kaupungin erikseen päättämät palvelut Päijät- Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä. Palvelurakenneuudistus tuo muutoksia * Palvelut, joille ei ole kysyntää, järjestetään sovittuina aikoina. * Terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoito erotetaan akuuttista hoidosta ja muutetaan vanhusten hoiva- ja palveluasumiseksi. * Palveluja toteutetaan yhä enemmän asiakkaan kotona. * Erityisasiantuntemusta vaativat palvelut keskitetään. * Sosiaali- ja terveyspiiri hoitaa kaikki ne palvelut, jotka vaativat laajaa väestöpohjaa, yhteisiä linjauksia sekä tuovat taloudellista hyötyä toimintoja keskittämällä. * Erikoislääkäreiden konsultaatiot voivat olla seudullisia palveluita. * Vaativan erikoissairaanhoidon määrittelyssä saattaa tapahtua uudelleen arviointia Heimo hyvinvointipiirin tunnus on Sydän keskellä kämmentä. Se kuvaa sitä, että työtä tehdään sydämellä ja työtä tehdään käsin. Päijät-Hämeen alueella asuu noin ihmistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluksessa Päijät-Hämeessä on noin 7000 työntekijää. Yhteenlasketut menot ovat noin 450 miljoonaa euroa. * Nastolan, Iitin, Sysmän, Hartolan, Orimattilan, Artjärven, Pukkilan ja Myrskylän sosiaali- ja terveyshuollot siirtyivät Heimo-hyvinvointipiiriin niin sanottuna kuntakahdeksikkona. * Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä ja Padasjoki perustivat liikelaitoksen, Peruspalvelukeskus Oivan eli läntisen perusturvapiirin, joka vastaa näiden kuntien sosiaalija terveydenhuollosta. Lähde: Lähipalvelut säilyvät Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen peruspalvelut tarjotaan edelleen lähellä ihmisiä. Alueellisesti ja keskitetysti hoidetaan erityisosaamista vaativat palvelut sekä toiminnot, joissa suurtuotannolla saadaan kustannustehokkuutta. Hallintoa keskitetään purkamalla päällekkäisyyksiä. 10 sosiaali- ja terveystoimi

11 Silmäklinikalla huippuosaamista Keskussairaalan silmäklinikan ylilääkäri Juha Välimäki kehuu kaksi vuotta sitten avatun osaston tiloja ja henkilökunnan osaamisen tasoa. 102-vuotiaan silmäklinikan juuret ja ammattitaito juontavat Viipurin silmäsairaalaan, joka muutti sotaevakkoon Lahteen. Klinikalla työskentelee oman sektorimme huippuosaajat. Meillä on erinomaiset välineet ja hyvä henkilökunta, ja siksi pystymme suorittamaan leikkauksia, joita ei Lahden lisäksi tehdä muualla kuin Helsingissä. Hoitotakuun ansiosta jonot silmäleikkauksiin ovat pienet. Potilaamme tulevat eri puolilta Suomea. Silmäsairaudet ovat lisääntyneet väestön ikääntyessä. Jos näkökyky huononee, myös omatoimisuus ja itsestään huolehtiminen heikkenevät. Esimerkiksi kaihileikkaus on kustannustehokkain tapa auttaa ihmisiä tulemaan toimeen kotona pidempään. Huippuosaajat täytyy sitoa taloon muuten kuin rahalla. Sairaalan hyvä maine, koulutusmahdollisuudet, huippuluokan laitteet ja työvälineet sekä uudet tilat saivat minut siirtymään Päijät-Hämeeseen. Peruspalvelut säilyvät entisellään Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän peruspalvelukeskuksen johtajan Sirkka-Liisa Pylvään mukaan tarkoituksena on tarjota kuntakahdeksikon alueella tasavertaista palvelua. Tulevaisuudessa Heimo-hyvinvointipiirin tavoitteena koko Päijät-Hämeessä on kehittää ja yhdenmukaistaa muun muassa hoito- ja palveluprosesseja, jolloin toimintaperiaatteet vähitellen samankaltaistuvat koko alueella. Tässä vaiheessa sosiaali- ja terveyspiiri ei vaikuta millään lailla esimerkiksi orimattilalaisten elämään. Peruspalvelut säilyvät ennallaan ja ne tuotetaan samoissa toimipisteissä kuin aiemminkin. Tiivistä yhteistyötä Heinolan kaupunginvaltuusto teki päätöksen, että kaupunki ei lähde mukaan sotepiiriin, vaan pitää kiinni omista perusturvan lähipalveluistaan. Erikoissairaanhoidon osalta Heinola jatkaa edelleen sairaanhoitopiirissä. Heinolaisille tämä tarkoittaa nykyisen toiminnan jatkumista ennallaan, eikä yhteistyön loppumista, vaan jatkossakin lähtökohtana on, että palveluja kehitetään yhdessä kaikin tavoin, va. sosiaalijohtaja Sirkka Sokka sanoo. Palvelut turvataan rohkeilla päätöksillä Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen keskeisin tavoite on, että kansalaisten oikeudet yhdenvertaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin säilyvät maan kaikissa osissa. Rohkeilla päätöksillä vastataan sosiaali- ja terveydenhuollon edessä oleviin haasteisiin tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Kunnat voivat selvittää myös palveluiden alueellisen ja valtakunnallisen keskittämisen tarvetta. Lähipalvelut turvataan entistä paremmin. Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut tuotetaan tehokkaammin, sillä palveluiden järjestämisvastuu laajenee ja palveluiden tarjonta- ja tuottamistavat uudistuvat. Tällä hetkellä pyrimme järkiperäistämään toimintaa ja alentamaan kustannuksia karsimalla päällekkäisyyksiä. Näin saadaan lisää resursseja itse palvelun tuottamiseen ja se taas parantaa laatua. Tarkoituksena on myös kehittää uusia työtapoja. Toimenpiteillä taataan hoidon ja palveluiden jatkuvuus kunnissa myös tulevaisuudessa, Pylväs sanoo ja muistuttaa, että näin isossa projektissa tuloksia voidaan odottaa aikaisintaan kahden tai kolmen vuoden päästä. Lähipalvelut * Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut * Laboratoriotutkimuksiin liittyvä näytteenotto * Kotipalvelut * Terveyskeskuslääkärien vastaanotot * Hammaslääkärien vastaanotot Alueelliset palvelut * Terveyskeskusten akuuttihoitoa vaativat vuodeosastot * Erikoislääkärien konsultaatiot * Sosiaalitoimen erityispalvelut * Eritystyöntekijöiden palvelut * Mielenterveyspalvelut * Päihdepalvelut Keskitetyt tai yhteisesti järjestävät palvelut * Erikoissairaanhoito * Terveydenhuollon yhteispäivystys * Vaativat kuvantamispalvelut * Apuvälinen keskus * Vaativat laboratoriopalvelut Valtakunnallisilta tuottajilta hankittavat palvelut * Erityistason sairaanhoito * Erityistason tutkimukset * Neuvolat * Saattohoito * Kotipalvelut * Perustason kuvantamispalvelut sosiaali- ja terveystoimi 11

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9

Lähisuhde- ja perheväkivallan. ehkäiseminen 2004 2007. Esitteitä 2004:9 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen 2004 2007 Esitteitä 2004:9 Turvallisuus on perusoikeus Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS 9.2.2010 Lahti Selvittäjän toiveet toimikunnalle: A. Tiivis informaatio: nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus B. Rajaus muihin toimikuntiin C. Aikataulu: Mitä

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sosiaali- ja terveyspalvelut mega-luokan muutoksessa avaimet onnistumiseen luodaan yhdessä Sirkka-Liisa Olli, kehittämisjohtaja, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki / Popsterhankkeen asiantuntija/ Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM

PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet. Kari Haavisto, STM PÄIHDEPALVELUT 2006 Nykytila ja haasteet Kari Haavisto, STM Alkoholin kulutus ennätystasolla 100 % alkoholia henkeä kohti 1901-2004 9 8 7 1919 kieltolaki 2004 matkustajatuonti + alkoholiveron alennukset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere

Pirkanmaan kuntapäivä Tampere Pirkanmaan kuntapäivä Tampere 19.9.2012 Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Tulevaisuuden palvelujärjestelmä. Kansliapäällikkö Kari Välimäki 20.5.2010

Tulevaisuuden palvelujärjestelmä. Kansliapäällikkö Kari Välimäki 20.5.2010 Tulevaisuuden palvelujärjestelmä Kansliapäällikkö Kari Välimäki 20.5.2010 Strategisia vaihtoehtoja Kunnallinen järjestämisvastuu kansallinen järjestelmä Julkisia palveluja yksityisiä palveluja Verorahoitus

Lisätiedot

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ

Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Ihanteista todellisuuteen selvitysmiesten työ Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen Palvelurakenneuudistus opittiinko menneestä, miten ohjata tulevaa? Seminaari 22.8.2013, STAS ja Lääkäriliitto, Helsinki

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petri Lempinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä?

Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen integraatio sote-uudistuksessa mitä se on käytännössä? Asiantuntijalääkäri Markku Puro Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen Sote

Lisätiedot

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014

SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa. Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 SOTE palveluiden tuottaminen Pohjois-Savossa Jussi Huttunen Neuvottelutilaisuus, Tahko 19.9.2014 Tuottajalle asetetut vaatimukset Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Aika: Perjantai klo Paikka: Lahden kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, 3.krs. Harjukatu 31, Lahti

Aika: Perjantai klo Paikka: Lahden kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, 3.krs. Harjukatu 31, Lahti UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys Sivistyspalveluiden toimikunta Muistio2/2010 UusiKunta Sivistyspalveluiden toimikunnan kokous 2/2010 Aika: Perjantai 19.3.2010 klo 9.15-11.50 Paikka: Lahden kaupungintalo,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tarve Terveys- ja hyvinvointierot suuria ja kasvussa. Rahoituspohja ja henkilöstöresurssit heikkenevät väestörakenteen muutoksen seurauksena. Palvelujärjestelmä

Lisätiedot

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Paikalliset erityispiirteet ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Väestö 1970 Väestö 2007 Asukkaita neliökilometrillä Asukkaita neliökilometrillä Asuttamaton alue Asuttamaton alue 14.10.2014

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIETOJEN HALLINNAN KEHITTÄMISTARPEET

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIETOJEN HALLINNAN KEHITTÄMISTARPEET SOSIAALIHUOLLON ASIAKASTIETOJEN HALLINNAN KEHITTÄMISTARPEET PHSOTEY / PERUSPALVELUKESKUS tuottaa Artjärven, Hartolan, Iitin, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Pukkilan ja Sysmän sosiaali- ja perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Maakunnat ja palvelut

Maakunnat ja palvelut Maakunnat ja palvelut Alivaltiosihteeri, OTT Tuomas Pöysti Peruspalveluiden arvioinnin yhteistyöoorumi 18.3.2016 17.3.2016 1 Vaikuttava ja kustannustehokas yhteiskuntapolitiikka ja hallinto Asiakaskeskeinen

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Palvelujärjestelmä -seminaari 27.5.09 TP 270509 1 Soten toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 4.3.2016 6.3.2016 1 Miksi sote -uudistus: tavoitteet Julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen VM arvio 3

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Arene ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Riitta Rissanen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto

Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Kunnanvaltuusto 1 26.01.2016 Hallituksen linjaukset itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi, kunnanvaltuuston lausunto 557/05.00.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma

Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma Maakuntauudistuksen aloituskokous Kainuun liiton näkökulma 20.6.2016 Pentti Malinen Tuleva kolmitasoinen hallinto Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on työnjako kunnan, maakunnan

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa?

Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Terveyden edistäminen ja ehkäisevätyö kehittyy - Mikä on kuntoutuslaitosten rooli tulevaisuudessa? Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry:n tulevaisuus

Lisätiedot

Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa

Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa Terveydenhuolto Etelä-Kymenlaaksossa l Maakuntatilaisuus 22.4.2010 Kouvola Tauno Telaranta Palvelujohtaja Kotkan kaupunki 0400 659925 tauno.telaranta@kotka.fi Etelä-Kymenlaakso 87 371 asukasta 2 279 2,6%

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot