LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9."

Transkriptio

1 LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark

2 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavahankkeen aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu kaava-alueen laajentumisen ja oleellisesti muuttuneen aikataulun vuoksi. Lisäksi on mm. tarkennettu kaavan lähtökohtia ja tavoitteita, voimassa olevien kaavojen sisältöä sekä lisätty Kanta-Hämeen 1 vaihemaakuntakaava. Perusselvitysten listaa on täydennetty ja osallisluettelo tarkistettu. Myös muita vähäisempiä muutoksia on tehty. Tekstissä käytetyt lyhenteet: MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus 1. Perustiedot kaavahankkeesta 1.1. Ranta-asemakaavoitettava alue ja sijainti Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Tyrvännön niemessä Vanajaveden rannassa, maanteitse n. 15 km päässä Hattulan keskustasta pohjoiseen. Hotelli Petäys Resort sijaitsee n. 300 m länteen. Kaavoitettava alue käsittää Hattulan kunnan Suotalan kylän kiinteistöt 1:5, 1:14, 1:18, 1:31, 1:37, 1:42, 1:43, 1:55 ja 1:64 sekä osan kiinteistöstä 1:83, osan yleisestä tiestä 895:2:15 (mt 3061, Tyrvännöntie) ja vesialueesta 876:8. Osalla kaavoitettavaa aluetta on voimassa ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan muutos koskee korttelia 3 sekä lähivirkistys- ja yleisen tien alueita. Ks. tarkemmin kohta 1.3. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 6,6 ha. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty kansilehden kuvassa. Alueen rajausta voidaan tarpeen mukaan muuttaa kaavahankkeen aikana Kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet Aloitteen ranta-asemakaavan muuttamisesta ja laajentamisesta on tehnyt Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, joka omistaa tilat 1:37 (Kuntala) sekä 1:64 (Pihlaja). PAM Ry omistaa myös läheisen Hotelli Petäys Resortin, jonka toimintaedellytyksiä kaavahankkeella on tarkoitus parantaa. Hattulan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen ranta-asemakaavoituksesta ja kaavan vireille tulosta. Kaavan tavoitteena on parantaa Hotelli Petäys Resortin toimintaedellytyksiä varteenotettavana matkailuja kokouspalveluiden tuottajana. Hotellialueella olevien palveluiden lisäksi riittävä ja monipuolinen majoitustarjonta on ehdoton perusedellytys. Nyt laadittavalla ranta-asemakaavalla on tarkoitus vastata tähän tarpeeseen. Kiinteistöille 1:37 ja 1:64 on ajateltu toteutettavan pienimuotoisia lomahuoneistotyyppisiä majoitusrakennuksia. Rakennukset olisivat kokoluokaltaan pari- ja rivitaloja, jotka sopeutuvat maastoon ja maisemaan kerrostaloratkaisuja paremmin. Kiinteistöllä 1:37 sijaitsee entinen Tyrvännön kunnantalo sekä kunnalliskoti, jotka edustavat funktionalismia. Em. tavoitteita tukien kaavassa tutkitaan myös mahdollisuutta siirtää osa yleistä tietä (mt 3061, Tyrvännöntie) kauemmas järvenrannasta mm. kiinteistöjen 1:37 ja 1:64 eteläpuolelle. Suunnittelualueeseen on otettu mukaan myös joitakin Tyrvännöntien varren tai siihen liikenteellisesti liittyviä kiinteistöjä, jotka ovat nykyisin loma-asuntokäytössä tai rakentamattomia. Tyrvännöntien mahdollisen siirtämisen vuoksi liikenneyhteydet näille kiinteistöille ovat myös kaavassa ratkaistava asia. Lisäksi

3 HATTULAN KUNTA 3 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark mukaan on otettu muutama kiinteistö, jolloin syntyy yhtenäinen kaavoitettu kokonaisuus aina Elolankärkeen asti (ks. kuva 2). Tavoitteena on huomioida laaditut perusselvitykset sekä mm. vesiensuojelu ja tarkastella alueen kehittämistä myös kulttuuriympäristön arvojen näkökulmasta. Myös kulkuyhteyksien turvaaminen mm. rannan yhteisalueelle tulee turvata. Ranta-asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidon yhteydessä (teknisen lautakunnan päätös ) Yleispiirteisten kaavojen antamat lähtökohdat Maakuntakaava Aluetta koskee Kanta-Hämeen maakuntakaava 2006, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa Kaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen Korkein hallinto-oikeus kumosi Ympäristöministeriön valmistelemasta vahvistuspäätöksestä 44 turvetuotantoaluetta, jotka eivät kuitenkaan liity tähän ranta-asemakaava-alueeseen. Ote maakuntakaavasta ja suunnittelualueen sijainti on kuvassa 1. Kuva 1. Ote maakuntakaavasta. Maakuntakaavassa noin puolelle suunnittelualuetta ei ole osoitettu aluevarauksia. Suunnittelualueen länsiosa sijoittuu osittain RM-alueelle (matkailupalvelujen alue; n:o 12, Suotaalan kylän kulttuurimaisema) ja kaakkoiskärki MT-alueelle (maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue; n:o 21, Tyrvännön

4 HATTULAN KUNTA 4 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark kylä; maisemakuvaltaan yhtenäinen viljelykäytössä säilytettävä pelto). Koko alue sisältyy maisemaaluemerkintään ma (kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue) sekä pohjavesialueeseen (tärkeä ja muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue). Kuntalan tilalla sijaitseva pohjavedenpumppaamo on osoitettu kohdemerkinnällä vedenottamo tai pohjaveden imeytys. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuva venevalkama on osoitettu kohdemerkinnällä virkistyskohde, matkailu- tai venesatama. Venesatamaan johtaa laivaväylä, vesimatkailureitti. Suunnittelualueelta n. 300 m kaakkoon sijaitsee Tyrvännön kirkko, joka on osoitettu kohdemerkinnällä arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Kaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä. 1. vaihemaakuntakaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Ko. kaavassa ei ole käsitelty kaikkia maankäytön kysymyksiä, ja nykyinen maakuntakaava onkin voimassa niiltä osin kuin alueita ei ole muutettu tai kumottu 1. vaihemaakuntakaavassa. 1. vaihemaakuntakaavassa ei Tyrvännön alueelle ole osoitettu aluevarauksia tai toimintoja. Kaavassa on osoitettu ainoastaan Tyrvännöntie ja kolme kiinteää muinaisjäännöstä ranta-asemakaava-alueelta länteen (Antiala) ja kaakkoon (Anttila 1 ja 2). Yleiskaava Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Ranta-asemakaava Osalla kaavoitettavaa aluetta on voimassa ranta-asemakaava, joka on hyväksytty Hattulan kunnanvaltuustossa Päätöksestä jätettiin valitus. Hattulan kunnanhallituksen tekemän päätöksen nojalla kaava on tullut voimaan valituksen alaista aluetta lukuun ottamatta Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen , joten kaava on tullut myös muilta osin voimaan Ranta-asemakaava on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Voimassa oleva ranta-asemakaava (harmaat alueet). Tämän kaavahankkeen likimääräinen rajaus esitetty punaisella viivalla.

5 HATTULAN KUNTA 5 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Ranta-asemakaavan muutosalueelle on osoitettu seuraavia aluevarausmerkintöjä: Kuntalan tila 1:37 on osoitettu merkinnällä AKP/s (Asuinpienkerrostalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden uuden asuinpienkerrostalon kahden olemassa olevan asuinpienkerrostalon lisäksi. Rakennusoikeus rakennuspaikalla saa olla enintään 1500 k-m2. Olemassa olevat kerrostalot tulee säilyttää ulkoasultaan nykyisessä muodossaan eikä niitä saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Mahdollisesta purkamisesta on pyydettävä museoviraston lausunto. Uusi kerrostalo pitää sopeuttaa vanhojen rakennusten tyyliin, ulkoasuun ja ympäröivän alueen muuhun vanhaan kulttuuriympäristöön.). Kerroslukumäärä on II. Alue muodostaa korttelin 3 tontin 1. Kuntalan kaakkoispuolelle sijoittuva tilan 1:64 Pihlaja alue on osoitettu merkinnällä RA-1 (Lomaasuntorakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja enintään 500 k-m2. Kerrosala yhtä erillistä rakennusta kohti saa olla enintään 100 k-m2. Rakennusten suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee huomioida rakennuspaikan kuuluminen osana Vanajaveden laakson maisemaselvityksessä mainittua arvokasta avointa viljelymaisemaa. Rakennuslupien myöntämisen yhteydessä tulee esittää sitova rakennuspaikkakohtainen toteuttamissuunnitelma rakentamisesta ja kaavamääräysten mukaisista suojaistutuksista. Rakennuspaikkaa ei saa lohkoa useammaksi tilaksi.). Kerroslukumäärä on Iu1/2. Alue muodostaa korttelin 3 tontin 2. Rantavyöhyke on osoitettu merkinnällä VL (Lähivirkistysalue. Alueelle saa rakentaa ulkoilupolkuja ja ulkoilua palvelevia rakenteita ja laitteita. Alue on tarkoitettu kaava-alueen tilojen käyttöön.) Korttelialueiden ja rantavyöhykkeen väliin jää yleisen tien aluetta LT. Kaavassa on annettu yleismääräyksiä liittyen rakennusten, rakenteiden ja laitureiden sopivuudesta luontoon ja toteutuneeseen rakennuskantaan, rakentamattomien alueiden säilyttämiseen luonnonmukaisina ja rannan suojapuuston säilyttämiseen. Koko alue on myös I-luokan pohjavesialuetta, ja kaavassa on annettu myös tähän liittyviä määräyksiä, kuten myös autopaikkojen lukumäärään ja vesihuoltoon liittyen. 2. Vuorovaikutusmenettelyt 2.1. Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 ). Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: kaavoitettavan alueen maanomistajat lähialueiden maanomistajat ja asukkaat kaavoitettavan alueen ja siihen rajautuvien yhteisalueiden osakkaat Viranomaiset ja yhteisöt: Hattulan kunta Hämeenlinnan Ympäristöpalvelut (Hattulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena) Hämeen ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus (yleiset tiet) Hämeen liitto Museovirasto Kanta-Hämeen Pelastuslaitos HS-Vesi Vanajavesikeskus Tyrväntö-Seura ry Elenia Verkko Oy Suotaalan-Lahdentaan kyläyhdistys ry

6 HATTULAN KUNTA 6 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Tiedotustavat Kaavahankkeen eri vaiheista ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, lehtikuulutuksilla, kunnan internetsivuilla (www.hattula.fi > Rakentaminen ja tekniikka) sekä kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden omistajille sekä viranomaisille ja yhteisöille. (MRL 6 ) 2.3. Osallistumismenettelyt, palautteen antaminen Asukastilaisuus järjestettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pvm ) on asetettu teknisen lautakunnan tekemällä päätöksellä julkisesti nähtäville ja siitä on pyydetty lausunnot. Myös muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipiteensä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antoi palautetta yhdeksän viranomaistahoa, yhteisöä tai yritystä sekä 12 yksityistä, joista monessa oli useita allekirjoittaneita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty Osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavoituksen eri vaiheissa. Ks. tarkemmin kohta 5, kaavaprosessin eteneminen Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavasta pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä valmistelu- että ehdotusvaiheessa. Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan (MRL 66, MRA 26 ). Toistaiseksi viranomaisyhteistyötä on järjestetty seuraavasti: järjestettiin alustava viranomaistyöneuvottelu Tyrvännöntien siirrosta Uudenmaan ELY-keskuksessa Museoviraston edustajien kanssa käytiin alustava katselmus paikalla. Katselmuksessa käsiteltiin olemassa olevat rakennukset ja tien siirron vaikutukset Museovirastolta saatiin kirjallinen lausunto Tyrvännön vanhan kunnantalon ja kunnalliskodin purkamisesta solmittiin Uudenmaan ELY-keskuksen ja PAM Ry:n välinen sopimus tiesuunnittelusta (tien siirto) järjestettiin kokous, jossa käsiteltiin tien siirron suunnittelua järjestettiin MRL:n mukainen tavoitevaiheen viranomaisneuvottelu Hattulan kunnassa järjestettiin kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien sekä kaavan laatijan välinen työneuvottelu koskien yleisen tien siirtoa 3. Selvitykset ja suunnitelmat 3.1. Aiemmin tehdyt selvitykset Voimassa olevan ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä on tehty maisemaselvitys (DI Juha Poutanen, ). Vuonna 2001 on laadittu luontoselvitys (FK Teppo Häyhä, 2001). Sekä maisemaselvitys että luontoselvitys on laadittu uudestaan tämän kaavahankkeen yhteydessä; ks. kohta 3.2. Aluetta koskevat julkaisut ja päätökset: Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuuriympäristö ja luonto (lisäksi perusselvityskartta), Mikkola Marja, et al.; Alueelliset ympäristöjulkaisut 245, Hämeen Ympäristökeskus, 2001 Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö, Putkonen Lauri, et al.; Hämeen liitto, 2003 Kyliä ja kortteleita Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys, Putkonen Lauri, Ivars Marja; Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, 2003 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi (valtioneuvoston periaatepäätös 1995)

7 HATTULAN KUNTA 7 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Uudet selvitykset Kaava-aluetta koskien on laadittu seuraavat selvitykset tai suunnitelmat: arkeologinen inventointi, (Mikroliitti Oy) tien siirtoa koskevat suunnitelmat, (Destia Oy) luontoselvitys, (Teppo Häyhä) maisemaselvitys, (Arkkitehtitoimisto Neva Oy) Muita selvityksiä tehdään tarpeen mukaan (MRL 9 ). 4. Vaikutusten arviointi 4.1. Arvioitavat vaikutukset Ranta-asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään ja arvioidaan kaavan toteutumisesta aiheutuvia vaikutuksia seuraavasti (MRL 9, MRA 1 ): Vaikutukset luonnonympäristöön, mm. maisemaan, kasvillisuuteen sekä pinta- ja pohjavesiin. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kuten taajamakuvaan, yhdyskuntarakenteeseen ja kulttuuriympäristöön. Taloudelliset vaikutukset (mm. uudet työpaikat, tiestön ja vesihuoltoverkon rakentaminen ym.) Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, melu, savu, pöly). Sosiaaliset vaikutukset (työllisyys, turvallisuus, palveluiden riittävyys, viihtyisyys). Vaikutukset maisemaan ja ympäristökuvaan. Vaikutukset NATURA -alueisiin, joista lähimmät sijaitsevat Vanajaveden Retulansaaressa. Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, tulee ranta-asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin ottaa huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (MRL 39 ) sekä selvittää kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan (MRA 25 ). Lisäksi ranta-asemakaavan ollessa kyseessä on otettava huomioon ranta-alueiden loma-asutusta koskevat erityiset sisältövaatimukset (MRL 73 ) Vaikutusalue Ranta-asemakaavan vaikutusalue on suunnittelualueen lisäksi lähiympäristö. Maiseman kannalta vaikutukset ulottuvat avoimille peltoalueille sekä mahdollisesti vesialueelle Vaikutusten arviointimenetelmät Ranta-asemakaavan vaikutusten arviointia tehdään kaavoitushankkeen aikana lähtötietoihin, maastokäynteihin ja tehtyihin selvityksiin perustuen. Apuna käytetään lisäksi kartta- ja valokuva-aineistoa Osallistuminen vaikutusten arviointiin Osallisilla on mahdollisuus arvioida kaavan vaikutuksia jättämällä mielipiteitä kaavoitushankkeen eri vaiheissa. Ks. tarkemmin kohta 5, kaavaprosessin eteneminen. 5. Kaavaprosessin eteneminen 5.1. Suunnittelun vaiheet ja päätöksenteon aikataulu Vaihe Laatija / päätöksen tekijä / osapuolet Ajankohta Kaavoituksen aloittaminen, vireille tulo ja valmisteluvaihe Päätös ranta-asemakaavan muutoksen laatimisesta khall

8 HATTULAN KUNTA 8 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Infotilaisuus alueen asukkaille ja naapureille Tavoitevaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) viranom., kaavan laatija, kunta Arkeologinen inventointi Mikroliitti Oy Päätös kaavoituksen vireilletulosta khall Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavan laatija Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen, kaavahankkeesta kuuluttaminen tekn. ltk Kaavoituksen pohjakartan hyväksyminen Maanmittauslaitos Luontoselvitys selvityksen laatija Maisemaselvitys selvityksen laatija Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistus kaavan laatija viranomaistyöneuvottelu viranom., kaavan laatija, kunta 10 / 2013 Kaavaluonnokset liiteaineistoineen, 2 kpl kaavan laatija 10 / 2013 Valmisteluaineisto julkisesti nähtäville, lausuntopyynnöt kunta (ltk / khall) / 2013 Valmisteluvaiheen nähtävilläpito (30 vrk), lausunnot ja mielipiteet / 2013 Vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen palautteen ja vastineiden käsittely kaavan laatija 4 / 2014 Ehdotusvaihe 2. viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ) viranom., kaavan laatija, kunta 4 / 2014 Kaavaehdotusaineisto, rakentamistapaohjeet kaavan laatija 5-6 / 2014 Kaavaehdotus julkisesti nähtäville (MRL 65 ), lausuntopyynnöt kunta (ltk / khall) 6-7 / 2014 Ehdotusvaiheen nähtävilläpito (30 vrk), lausunnot ja muistutukset / 2014 Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen palautteen ja vastineiden käsittely kaavan laatija kunta (ltk / khall) 9-10 / 2014 Kaavan hyväksyminen tekn. ltk, khall, kvalt 11 / 2014 Voimaantulo - 12 / 2014 Esitetty aikataulu on arvio, joka saattaa muuttua suunnittelun aikana. Eri vaiheet voivat myös limittyä keskenään Suunnittelun, vuorovaikutuksen ja vaikutusten arvioinnin liittyminen toisiinsa Osallisilta saatu palaute huomioidaan suunnittelutyössä ja sitä hyödynnetään myös vaikutusten arvioinnissa.

9 HATTULAN KUNTA 9 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Lisätietojen antajien yhteystiedot Hattulan kunta, Parolantie 42, Parola, > Rakentaminen ja tekniikka. Sähköposti: Tekninen johtaja Janne Teeriaho. Puh. (03) Asemakaavan laatija Arkkitehtitoimisto Neva Oy, Sorsapuisto 1, Tampere. Sähköpostit: Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Petteri Neva, arkkitehti SAFA. Puh Jukka Salonen, RA. Puh Pasi Vierimaa, RA, ark.yo., YKS 492. Puh Tampereella, 20. päivänä syyskuuta 2013 Petteri Neva, kaavan laatija Pasi Vierimaa, RA, YKS 492 Arkkitehtitoimisto Neva Oy

10 1 Hattula Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Kustantaja: PAM ry

11 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi ja havainnot... 2 Karttoja... 5 Kansikuva: Tasaista savipeltoa Petäykseen menevän tien lounaispuolella Perustiedot Alue: Hattulan Tyrvännössä, Vanajaveden niemessä, Hotelli Petäyksen kaakkoispuolella ja Enolankärjen nimen eteläpuolella sijaitseva kaavamuutosalue, laajuudeltaan noin 460 x 140 m. Tarkoitus: Alueen kattava tarkastus. Selvittää onko alueella muinaisjäännöksiä. Kustantaja: PAM ry. Kaavoittaja Arkkitehtitoimisto Neva Oy. Työaika: Kenttätyöaika: Tekijät: Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen. Valmistelu ja raportin viimeistely T. Jussila Tulokset: Alueelta ei tunnettu muinaisjäännöksiä. Alue tarkastettiin kattavasti silmänvaraisesti. Alueella ei havaittu muinaisjäännöksiä. Tutkimusalueen sijainti osoitettu ympyrällä. Lähiseudun muinaisjäännökset eri symbolein. Inventointi ja havainnot Aluetta ollaan kaavoittamassa ja sinne suunnitellaan uutta matkailuun liittyvää rakentamista. Nykyinen Petäykseen vievä tie siirretään rannasta kulkemaan kaavoitettavan alueen länsireunaa. Maanomistaja tilasi Mikroliitti Oy:ltä alueen muinaisjäännösinventoinnin. Inventointi suoritettiin joulukuun puolessa välissä v Olosuhteet olivat havainnoinnin kannalta hyvät, joskin valoisan päivän aika lyhyenpuoleinen, mutta sinä aikana alue voitiin tutkia kattavasti yhden

12 3 päivän aikana. Sää, valaistus ja muut olosuhteet olivat inventoinnin kannalta erinomaiset. Inventoitava alue käveltiin järjestelmällisesti läpi m alueen länsipuolella sijaitsee Antialan laaja röykkiöalue sekä sen eteläpuolella Anttilan miekanhiontakivi ja röykkiö. Alueella voisi siten periaatteessa sijaita rautakautisia muinaisjäännöksiä sekä rantasidonnaisia kivikautisia muinaisjäännöksiä. Inventointimenetelminä käytettiin lapionpistoja, koekuopitusta, pintapoimintaa (vähäisessä määrin), maanäytekairauksia ja silmänvaraista havainnointia. Alue tutkittiin täysin kattavasti, myös suunnitellun uuden tielinjan alue. Alueen kaikki pellot olivat inventointiajankohtana joko nurmella, kesannolla tai muutoin peitteisiä, joskin paikka paikoin oli pintamaata näkyvissä. Vanajaveden rannassa oli pieni pelto avoimena. Maalaji osoittautui olevan savea/hiesua/savimultamaata. Piha-alueet ovat käsiteltyjä, tasattuja ja rakennettuja. Metsänhakkuita alueella oli tehty hiljattain Petäykseen menevän tien kaakkoispuolen kostealla ja alavalla vesijättömaalla. Tien koillis- ja luoteispuoli Vanajaveden rannassa ja/tai sen tuntumassa on alavaa ja osin lohkareista sekä kosteaa vesijättömaata. Maantie on perustettu pitkällä matkalla aivan entisen rantatörmän päälle. Maantien lounaispuolella pelto on tasaista savimaata. Tien kaakkoispuolella kaava-alueen pohjoisosassa maasto on alavaa ja kosteaa vesijättöä. Petäykseen menevän tien lounaispuolella pellolla aivan maantien reunassa havaittiin raivauskivikasa 15x5x1 m (N E ). Kyseessä ei ole muinaisjäännös. Muita kulttuurihistoriallisesti (tai arkeologisesti) mainittavia kohteita ei nyt suoritetun maastotyön aikana kaava-alueella todettu. Espoo Hannu Poutiainen, puolesta Timo Jussila Vesijättöä Petäykseen menevän tien koillispuolella

13 4 Raivauskivikasa Petäykseen menevän tien lounaispuolella. Kaava-alueen keskiosaa. Kesannolla olevaa tasaista savipeltoa Petäykseen menevän tien lounaispuolella. Hakattua savista vesijättöä Petäykseen menevän tien kaakkoispuolella..

14 5 Rantaa ja vesijättöä Petäykseen menevän tien koillispuolella. Karttoja Tutkimusalue rajattu vihreällä. Läheiset muinaisjäännökset punaisella pallolla - muinaisjäännösalueet laajempia.

15 Tutkimusalue rajattu vihreällä. Havaittu raivausröykkiö = punainen pallo. Kyseessä ei ole muinaisjäännös. 6

16 Hattula Petäys Asemakaavan luontoselvitys Teppo Häyhä

17 2 1 JOHDANTO 1.1 Tavoitteet Tämä luontoselvitys on tehty Hattulan Petäyksen asemakaava-alueen suunnittelun pohjaksi. Selvityksen tarkoituksena on kattaa maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitukselle asettamat elinympäristöjen- ja lajiensuojelun vaatimukset. Työhön sisältyvät: (1) kasvillisuus- ja kasvistoselvitys (2) arvokkaiden luontotyyppien paikantaminen (3) liito-oravaselvitys (4) linnustoselvitys (5) sudenkorentojen havainnointi (6) viitasammakon havainnointi Tulosten pohjalta on määritetty ranta-asemakaavan laatimista varten tavoitteet ja suositukset, joita noudattamalla luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tähän selvitykseen ei sisälly kaavahankkeen vaikutusten arviointi. Selvityksen on tehnyt FM Teppo Häyhä ja välisenä aikana. 1.2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Hattulan Tyrvännössä, Vanajanselän eteläosan rannalla. Asemakaava-alue sijoittuu Petäyksen hotellin kaakkoispuoliselle alueelle. Selvitysalueeseen on rajattu kaava-alueen lisäksi hotellin ja kaava-alueen väliset osat mukaan lukien Elolankärjen ja Petäyksenniemen välinen lahti rantoineen (kuva 1). Selvitysalueen pinta-ala on noin kymmenen hehtaaria, ja rantaviivaa on noin 600 metriä. Maakuntakaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta (RM). Venereitti alkaa hotellin venerannasta. Kuva 1. Luontoselvityksen aluerajaus (sinisellä).

18 3 2 MENETELMÄT 2.1 Kasvillisuus- ja kasvistoselvitykset Suunnittelualueen kasvillisuus selvitettiin jakamalla alue puuston ja aluskasvillisuuden perusteella kasvillisuuskuvioihin. Kuvioiden rajat piirrettiin maastossa suurimittakaavaiselle (1:5000) kartalle (kuva 3). Kultakin kuviolta selvitettiin ja merkittiin ylös geomorfologiset perustiedot sekä arvioitiin luonnontilaan ja kasvillisuuden kehitykseen vaikuttaneet ja vaikuttavat tekijät. Kuvioiden kasvisto tutkittiin kerroksittain (puu-, pensas-, kenttä- ja pohjakerros), ja havaitut lajit jaoteltiin valta- ja seuralaislajeihin. Alueen kasvillisuus on kuvattu kuvioittain luvussa 3.2. Kasvillisuustutkimuksen yhteydessä kirjattiin kaikki alueella havaitut putkilokasvit (liite 1). Rakennettujen osien, kuten pihojen ja pysäköintialueiden, kasvillisuutta ei selvitetty. Kasvillisuuskuviointi ja kasvistolista tehtiin Tietoja täydennettiin sekä kevään 2012 linnusto- ja liito-oravaselvitysten yhteydessä. 2.2 Arvokkaiden luontotyyppikohteiden paikantaminen Tässä luontoselvityksessä on pyritty paikantamaan lakisääteisten suojelualueiden, kuten luonnonsuojelulain (29 ) suojeltavien luontotyyppien, metsäasetuksen (10 ) erityisen arvokkaiden elinympäristöjen ja vesilain (15a ja 17a ) luontotyyppien, lisäksi kaikenlaiset luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset perustuvat kasvillisuusselvitykseen. Lajistotietojen, luonnontilan ja edustavuuden perustella kullekin arvokohteelle on määritetty luonnonsuojelullista arvoa kuvastava arvoluokka. Luokituksessa on sovellettu perinnemaisemien luontotyyppikohteiden seitsemänasteista arvoluokitusta: 2.3 Linnustoselvitys P- = lähiympäristöstä poikkeava kohde P = paikallisesti arvokas P+ = paikallisesti arvokas, lähellä maakunnallista tasoa M- = maakunnallisesti arvokas, puutteita luonnontilassa M = maakunnallisesti arvokas M+ = maakunnallisesti arvokas, lähellä valtakunnallista tasoa V = valtakunnallisesti arvokas Alueen maalinnustoa selvitettiin kartoituslaskentamenetelmällä, jossa tarkoituksena on selvittää alueen pesimälinnusto, pesivien parien määrät ja linnuston kannalta tärkeät kohteet. Selvitettävä alue rajattiin kaava-alueen rajausta laajemmaksi. Selvitysalueen kaikki osat kierrettiin hitaasti kävellen, välillä pysähdellen ja samalla lintuja havainnoiden. Lintujen havaintopaikat merkittiin kartalle, ja havainnoista kirjattiin mahdollisuuksien mukaan ylös laji, sukupuoli, ikä ja käyttäytyminen (laulava, varoitteleva, lentävä jne.). Laskentojen jälkeen havainnoista tulkittiin huomionarvoisten lajien pesinnät ja reviirit. Huomionarvoisia lajeja ovat lintudirektiivin liitteessä mainitut linnut, uhanalaiset ja silmälläpidettävät linnut sekä paikallisesti harvinaiset linnut. Pesiviksi on tulkittu pesälle ruokaa kantavat, varoittelevat ja laulavat yksilöt. Laskentakertoja oli kolme: (1) , klo Sää: melkein selkeää (pilvisyys 2/8), lämpötila + 4 C, tuulta 0 m/s (2) , klo Sää: aurinkoinen (pilvisyys 0/8), lämpötila + 7 C, SE-tuulta 1-3 m/s, laskennan lopussa lämpötila + 12 C (3) , klo Sää: melko selkeää (pilvisyys 3/8), lämpötila C, S-tuulta 2-4 m/s

19 4 Kaikilla kerroilla oli lintujen havainnointiin erinomainen sää. Lisäksi lintuja havainnoitiin , , ja Liito-oravaselvitys Liito-orava on luokiteltu Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi lajiksi. EU:n luontodirektiivissä se on yhteisön tärkeänä pitämä laji, jonka suojelutaso tulee säilyttää suotuisana. Tämä edellyttää lajin ja sen elinympäristöjen tarkastelua. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 :ssä liito-oravan selvästi havaittavan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueiden paikantaminen tehtiin etsimällä uloste-, virtsaja syöntijälkiä kaava-alueen ja lähimetsien puustoisista osista. Liito-orava on tunnetusti havumetsien laji, joka elää useimmiten kuusivaltaisissa vanhoissa tai varttuneissa metsissä. Oleellinen liito-oravalle sopivan metsän piirre on lehtipuustoisuus, koska leppä, koivu ja haapa ovat lajin ravintopuita ja viimeksi mainitut usein myös pesäpaikkoja. Etsintä tehtiin Etsinnässä havainnoitiin kaikkien isojen (runkoläpimitta yli 15 senttimetriä) puiden tyvet. 2.5 Sudenkorentojen havainnointi Sudenkorentojen havainnoinnin tavoite oli (1) selvittää alueen rantakosteikoissa elävät sudenkorentolajit, (2) paikantaa selvitysalueen sudenkorennoille tärkeät alueet ja (3) paikantaa alueella mahdollisesti esiintyvien harvinaisten lajien sekä luontodirektiivin liitteissä II ja IVa mainittujen lajien esiintymät. Sudenkorentoja elää lähes kaikenlaisissa vesistöissä. Rehevät, runsaasti vesi- ja rantakasvillisuutta sisältävät, suojaisat ja matalat vesialueet ovat sudenkorentojen suosimia elinympäristöjä. Sudenkorentojen koko elinkierto eli toukkavaiheet, kuoriutuminen, aikuisten ravinnonhankinta ja lisääntyminen tapahtuvat usein samalla paikalla. Isoilla järvillä laji- ja yksilömäärät ovat korkeimmillaan matalissa ja runsaskasvustoisissa lahdissa. Kaava-alueelta valittiin tarkemman havainnoinnin kohteeksi alueen kolme rantakosteikkoa: (1) Elolanlahti, (2) Elolankärjen ja Petäyksenniemen välinen lahti ja (3) Petäyksenniemen länsipuolinen lahti. Rantakosteikoilla havainnoitiin aikuisia, lentäviä sudenkorentoja kahdesti, ensimmäisen kerran (keski- ja loppukesän lajit) ja toisen kerran (alkukesän lajit). Havainnointi tehtiin rannalta käsin kiikaria apuna käyttäen. Elolanlahdella liikuttiin myös vesialueella kanootilla. Rantakosteikkojen lisäksi sudenkorentoja havainnoitiin selvitysalueen aurinkoisilla metsänreunoilla ja paisteisilla kohdilla. Havaitut sudenkorentolajit kirjattiin ylös, ja havainnoinnin päätteeksi kullekin lajille annettiin runsausarvo asteikolla 1-5. Runsausasteikko: yksilöä yksilöä yksilöä yksilöä 5 - yli 1000 yksilöä Havainnoinnin tulokset on esitetty luvussa Viitasammakon havainnointi Viitasammakko (Rana arvalis) on Euroopan unionin luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43, ETY, liite IVa) suojelema laji, jonka kaikenlainen häirintä sekä lisääntymispaikkojen

20 5 hävittäminen ja heikentäminen ovat kiellettyjä. Viitasammakkojen havainnoinnin tarkoituksena oli selvittää alueella mahdollisesti sijaitsevat lisääntymispaikat. Lajin esiintymistä selvitettiin havainnoimalla kutuaikaan kurnuttavia yksilöitä. Havainnointi tehtiin iltahämärissä ja pimeällä , klo TULOKSET 3.1 Kasvillisuus ja luontotyypit Yleiskuvaus Selvitysalueesta noin 60 % on rakennettua (piha-alueita, teitä, pysäköintialue ja urheilukenttiä), 10 % peltoa ja loput 30 % metsää. Petäyksen niemen kärjessä on vanhaa metsää kasvava kangasmetsäkumpare. Vanha männikkö on enimmäkseen lehtomaista kangasta, joskin mäen kuivimmissa osissa on kuivien lehtojen piirteitä. Toinen, kasvillisuudeltaan enemmän lehtomainen, metsäkumpare sijaitsee niemen tyvellä. Kummankin metsän kasvillisuudessa näkyy aiempi laidunkäyttö niittykasvien runsautena. Muut suunnittelualueen metsät ovat vanhan rantatörmän alapuolelle kasvaneita rantalehtoja. Metsät ovat tervaleppävaltaisia, kasvillisuudeltaan pääasiassa kosteaa suurruoholehtoa (FiT). Kaikkia rantalepikoita luonnehtii tiheä kerroksellinen lehtipuusto ja varjostuksen takia niukka kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus. Tervalepikoiden aluskasvillisuutta luonnehtivat metsäalvejuuri, hiirenporrras, mesiangervo, vuohenputki, punakoiso ja käenkaali. Petäyksen niemen ja Elolankärjen rannat ovat kaltevasti viettäviä, kivikkoisiksi ja lohkareisiksi huuhtoutuneita kivennäismaarantoja. Alueen suojaiset rannat ovat vesirajan molemmin puolin loivasti viettäviä ja pehmeäpohjaisia. Kauas vesirajasta ulottuvalla matalan veden alueella on runsasta vesikasvillisuutta. Lahtien pohjukoissa on isoulpukan, uistinvidan ja palpakon muodostamaa harvahkoa kelluslehtistä vesikasvillisuutta. Vesirajan molemmin puolin on vaihtelevan laajuisia isosorsimovaltaisia rantaniittyjä. Näiden kasvillisuus on hyvin yksipuolista, koska tiheissä isosorsimokasvustoissa ei juurikaan kasva muita kosteikkokasveja Kasvillisuuskuviot Kuvio 1. Varttunutta lehtomaisen kankaan ja tuoreen lehdon sekametsää, jonka valtapuusto on harvennettu väljäksi ja tasaikäiseksi. Kuvion koilliskulmassa on kahdeksan isoa haapaa, muualla valtapuuston muodostavat mänty ja rauduskoivu. Harvennuksissa lähes kokonaan poistettuun aluspuustoon on jätetty muutama vaahtera, pihlaja ja haapa. Pensaskerroksessa on lehtipuiden taimia, etenkin haapaa sekä paikoin vadelmaa ja terttuseljaa. Laikuittain vaihteleva kenttäkerros on ruohovaltainen, paikoin kulutuksen ja aiemman tiheäpuustoisen vaiheen jäljiltä aukkoinen. Yleisesti kasvustoja muodostavat maitohorsma, nokkonen, rönsyleinikki, valkovuokko ja vuohenputki. Melko runsaina kasvavat myös hiirenporras, mesiangervo, niittyleinikki, voikukka ja ahomansikka. Lehtomaisuutta kasvillisuudessa ilmentävät edellä mainitut kosteiden lehtojen kasvit mesiangervo ja hiirenporras sekä niukkoina kasvavat mustakonnanmarja, sinivuokko ja näsiä.

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys

Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys n a t a n s o y Kalimenkyläntie 212 90820 Kello Lassi Kalleinen gsm +358 407 592 277 lassi.kalleinen@natans.net y= 1833650-6 Iin keskusta 2013 osayleiskaavan luontoselvitys Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 11.05.2015 Kaavan nimi Oinila, Kiirulanpuiston asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013

SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus 20.11.2013 SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Ehdotus Pöyry Finland Oy Salon kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 4 2 JOHDANTO 5 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 6

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja

Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja Oulun Toppilansaaren viherrakentamiseen soveltuvia kasveja Toppilan kasvien historia eri vuosikymmenittäin Lassi Kalleinen, Ympit ja ympäristö -It Tuomas Kauppila, Oulun yliopiston kasvitieteellinen puutarha

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II

Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA. Selostus. Selostus. Asemakaava Vikby II Mustasaaren kunta KORSHOLMS KOMMUN/MUSTASAAREN KUNTA Selostus Selostus Asemakaava Vikby II FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24779-P001 Selostus 1 (36) Heinilä Maritta Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Siiki-Mutalan luontoselvitys

Siiki-Mutalan luontoselvitys 1 Täydennetty luontoselvitys 15.12.2008 Siiki-Mutalan luontoselvitys Tammelan kunta 15.12.2008 2 Täydennetty luontoselvitys 15.12.2008 SIIKI-MUTALAN LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot