LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9."

Transkriptio

1 LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark

2 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavahankkeen aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu kaava-alueen laajentumisen ja oleellisesti muuttuneen aikataulun vuoksi. Lisäksi on mm. tarkennettu kaavan lähtökohtia ja tavoitteita, voimassa olevien kaavojen sisältöä sekä lisätty Kanta-Hämeen 1 vaihemaakuntakaava. Perusselvitysten listaa on täydennetty ja osallisluettelo tarkistettu. Myös muita vähäisempiä muutoksia on tehty. Tekstissä käytetyt lyhenteet: MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus 1. Perustiedot kaavahankkeesta 1.1. Ranta-asemakaavoitettava alue ja sijainti Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Tyrvännön niemessä Vanajaveden rannassa, maanteitse n. 15 km päässä Hattulan keskustasta pohjoiseen. Hotelli Petäys Resort sijaitsee n. 300 m länteen. Kaavoitettava alue käsittää Hattulan kunnan Suotalan kylän kiinteistöt 1:5, 1:14, 1:18, 1:31, 1:37, 1:42, 1:43, 1:55 ja 1:64 sekä osan kiinteistöstä 1:83, osan yleisestä tiestä 895:2:15 (mt 3061, Tyrvännöntie) ja vesialueesta 876:8. Osalla kaavoitettavaa aluetta on voimassa ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan muutos koskee korttelia 3 sekä lähivirkistys- ja yleisen tien alueita. Ks. tarkemmin kohta 1.3. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 6,6 ha. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty kansilehden kuvassa. Alueen rajausta voidaan tarpeen mukaan muuttaa kaavahankkeen aikana Kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet Aloitteen ranta-asemakaavan muuttamisesta ja laajentamisesta on tehnyt Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, joka omistaa tilat 1:37 (Kuntala) sekä 1:64 (Pihlaja). PAM Ry omistaa myös läheisen Hotelli Petäys Resortin, jonka toimintaedellytyksiä kaavahankkeella on tarkoitus parantaa. Hattulan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen ranta-asemakaavoituksesta ja kaavan vireille tulosta. Kaavan tavoitteena on parantaa Hotelli Petäys Resortin toimintaedellytyksiä varteenotettavana matkailuja kokouspalveluiden tuottajana. Hotellialueella olevien palveluiden lisäksi riittävä ja monipuolinen majoitustarjonta on ehdoton perusedellytys. Nyt laadittavalla ranta-asemakaavalla on tarkoitus vastata tähän tarpeeseen. Kiinteistöille 1:37 ja 1:64 on ajateltu toteutettavan pienimuotoisia lomahuoneistotyyppisiä majoitusrakennuksia. Rakennukset olisivat kokoluokaltaan pari- ja rivitaloja, jotka sopeutuvat maastoon ja maisemaan kerrostaloratkaisuja paremmin. Kiinteistöllä 1:37 sijaitsee entinen Tyrvännön kunnantalo sekä kunnalliskoti, jotka edustavat funktionalismia. Em. tavoitteita tukien kaavassa tutkitaan myös mahdollisuutta siirtää osa yleistä tietä (mt 3061, Tyrvännöntie) kauemmas järvenrannasta mm. kiinteistöjen 1:37 ja 1:64 eteläpuolelle. Suunnittelualueeseen on otettu mukaan myös joitakin Tyrvännöntien varren tai siihen liikenteellisesti liittyviä kiinteistöjä, jotka ovat nykyisin loma-asuntokäytössä tai rakentamattomia. Tyrvännöntien mahdollisen siirtämisen vuoksi liikenneyhteydet näille kiinteistöille ovat myös kaavassa ratkaistava asia. Lisäksi

3 HATTULAN KUNTA 3 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark mukaan on otettu muutama kiinteistö, jolloin syntyy yhtenäinen kaavoitettu kokonaisuus aina Elolankärkeen asti (ks. kuva 2). Tavoitteena on huomioida laaditut perusselvitykset sekä mm. vesiensuojelu ja tarkastella alueen kehittämistä myös kulttuuriympäristön arvojen näkökulmasta. Myös kulkuyhteyksien turvaaminen mm. rannan yhteisalueelle tulee turvata. Ranta-asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidon yhteydessä (teknisen lautakunnan päätös ) Yleispiirteisten kaavojen antamat lähtökohdat Maakuntakaava Aluetta koskee Kanta-Hämeen maakuntakaava 2006, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa Kaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen Korkein hallinto-oikeus kumosi Ympäristöministeriön valmistelemasta vahvistuspäätöksestä 44 turvetuotantoaluetta, jotka eivät kuitenkaan liity tähän ranta-asemakaava-alueeseen. Ote maakuntakaavasta ja suunnittelualueen sijainti on kuvassa 1. Kuva 1. Ote maakuntakaavasta. Maakuntakaavassa noin puolelle suunnittelualuetta ei ole osoitettu aluevarauksia. Suunnittelualueen länsiosa sijoittuu osittain RM-alueelle (matkailupalvelujen alue; n:o 12, Suotaalan kylän kulttuurimaisema) ja kaakkoiskärki MT-alueelle (maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue; n:o 21, Tyrvännön

4 HATTULAN KUNTA 4 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark kylä; maisemakuvaltaan yhtenäinen viljelykäytössä säilytettävä pelto). Koko alue sisältyy maisemaaluemerkintään ma (kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue) sekä pohjavesialueeseen (tärkeä ja muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue). Kuntalan tilalla sijaitseva pohjavedenpumppaamo on osoitettu kohdemerkinnällä vedenottamo tai pohjaveden imeytys. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuva venevalkama on osoitettu kohdemerkinnällä virkistyskohde, matkailu- tai venesatama. Venesatamaan johtaa laivaväylä, vesimatkailureitti. Suunnittelualueelta n. 300 m kaakkoon sijaitsee Tyrvännön kirkko, joka on osoitettu kohdemerkinnällä arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Kaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä. 1. vaihemaakuntakaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Ko. kaavassa ei ole käsitelty kaikkia maankäytön kysymyksiä, ja nykyinen maakuntakaava onkin voimassa niiltä osin kuin alueita ei ole muutettu tai kumottu 1. vaihemaakuntakaavassa. 1. vaihemaakuntakaavassa ei Tyrvännön alueelle ole osoitettu aluevarauksia tai toimintoja. Kaavassa on osoitettu ainoastaan Tyrvännöntie ja kolme kiinteää muinaisjäännöstä ranta-asemakaava-alueelta länteen (Antiala) ja kaakkoon (Anttila 1 ja 2). Yleiskaava Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Ranta-asemakaava Osalla kaavoitettavaa aluetta on voimassa ranta-asemakaava, joka on hyväksytty Hattulan kunnanvaltuustossa Päätöksestä jätettiin valitus. Hattulan kunnanhallituksen tekemän päätöksen nojalla kaava on tullut voimaan valituksen alaista aluetta lukuun ottamatta Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen , joten kaava on tullut myös muilta osin voimaan Ranta-asemakaava on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Voimassa oleva ranta-asemakaava (harmaat alueet). Tämän kaavahankkeen likimääräinen rajaus esitetty punaisella viivalla.

5 HATTULAN KUNTA 5 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Ranta-asemakaavan muutosalueelle on osoitettu seuraavia aluevarausmerkintöjä: Kuntalan tila 1:37 on osoitettu merkinnällä AKP/s (Asuinpienkerrostalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden uuden asuinpienkerrostalon kahden olemassa olevan asuinpienkerrostalon lisäksi. Rakennusoikeus rakennuspaikalla saa olla enintään 1500 k-m2. Olemassa olevat kerrostalot tulee säilyttää ulkoasultaan nykyisessä muodossaan eikä niitä saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Mahdollisesta purkamisesta on pyydettävä museoviraston lausunto. Uusi kerrostalo pitää sopeuttaa vanhojen rakennusten tyyliin, ulkoasuun ja ympäröivän alueen muuhun vanhaan kulttuuriympäristöön.). Kerroslukumäärä on II. Alue muodostaa korttelin 3 tontin 1. Kuntalan kaakkoispuolelle sijoittuva tilan 1:64 Pihlaja alue on osoitettu merkinnällä RA-1 (Lomaasuntorakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja enintään 500 k-m2. Kerrosala yhtä erillistä rakennusta kohti saa olla enintään 100 k-m2. Rakennusten suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee huomioida rakennuspaikan kuuluminen osana Vanajaveden laakson maisemaselvityksessä mainittua arvokasta avointa viljelymaisemaa. Rakennuslupien myöntämisen yhteydessä tulee esittää sitova rakennuspaikkakohtainen toteuttamissuunnitelma rakentamisesta ja kaavamääräysten mukaisista suojaistutuksista. Rakennuspaikkaa ei saa lohkoa useammaksi tilaksi.). Kerroslukumäärä on Iu1/2. Alue muodostaa korttelin 3 tontin 2. Rantavyöhyke on osoitettu merkinnällä VL (Lähivirkistysalue. Alueelle saa rakentaa ulkoilupolkuja ja ulkoilua palvelevia rakenteita ja laitteita. Alue on tarkoitettu kaava-alueen tilojen käyttöön.) Korttelialueiden ja rantavyöhykkeen väliin jää yleisen tien aluetta LT. Kaavassa on annettu yleismääräyksiä liittyen rakennusten, rakenteiden ja laitureiden sopivuudesta luontoon ja toteutuneeseen rakennuskantaan, rakentamattomien alueiden säilyttämiseen luonnonmukaisina ja rannan suojapuuston säilyttämiseen. Koko alue on myös I-luokan pohjavesialuetta, ja kaavassa on annettu myös tähän liittyviä määräyksiä, kuten myös autopaikkojen lukumäärään ja vesihuoltoon liittyen. 2. Vuorovaikutusmenettelyt 2.1. Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 ). Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: kaavoitettavan alueen maanomistajat lähialueiden maanomistajat ja asukkaat kaavoitettavan alueen ja siihen rajautuvien yhteisalueiden osakkaat Viranomaiset ja yhteisöt: Hattulan kunta Hämeenlinnan Ympäristöpalvelut (Hattulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena) Hämeen ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus (yleiset tiet) Hämeen liitto Museovirasto Kanta-Hämeen Pelastuslaitos HS-Vesi Vanajavesikeskus Tyrväntö-Seura ry Elenia Verkko Oy Suotaalan-Lahdentaan kyläyhdistys ry

6 HATTULAN KUNTA 6 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Tiedotustavat Kaavahankkeen eri vaiheista ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, lehtikuulutuksilla, kunnan internetsivuilla (www.hattula.fi > Rakentaminen ja tekniikka) sekä kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden omistajille sekä viranomaisille ja yhteisöille. (MRL 6 ) 2.3. Osallistumismenettelyt, palautteen antaminen Asukastilaisuus järjestettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pvm ) on asetettu teknisen lautakunnan tekemällä päätöksellä julkisesti nähtäville ja siitä on pyydetty lausunnot. Myös muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipiteensä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antoi palautetta yhdeksän viranomaistahoa, yhteisöä tai yritystä sekä 12 yksityistä, joista monessa oli useita allekirjoittaneita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty Osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavoituksen eri vaiheissa. Ks. tarkemmin kohta 5, kaavaprosessin eteneminen Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavasta pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä valmistelu- että ehdotusvaiheessa. Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan (MRL 66, MRA 26 ). Toistaiseksi viranomaisyhteistyötä on järjestetty seuraavasti: järjestettiin alustava viranomaistyöneuvottelu Tyrvännöntien siirrosta Uudenmaan ELY-keskuksessa Museoviraston edustajien kanssa käytiin alustava katselmus paikalla. Katselmuksessa käsiteltiin olemassa olevat rakennukset ja tien siirron vaikutukset Museovirastolta saatiin kirjallinen lausunto Tyrvännön vanhan kunnantalon ja kunnalliskodin purkamisesta solmittiin Uudenmaan ELY-keskuksen ja PAM Ry:n välinen sopimus tiesuunnittelusta (tien siirto) järjestettiin kokous, jossa käsiteltiin tien siirron suunnittelua järjestettiin MRL:n mukainen tavoitevaiheen viranomaisneuvottelu Hattulan kunnassa järjestettiin kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien sekä kaavan laatijan välinen työneuvottelu koskien yleisen tien siirtoa 3. Selvitykset ja suunnitelmat 3.1. Aiemmin tehdyt selvitykset Voimassa olevan ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä on tehty maisemaselvitys (DI Juha Poutanen, ). Vuonna 2001 on laadittu luontoselvitys (FK Teppo Häyhä, 2001). Sekä maisemaselvitys että luontoselvitys on laadittu uudestaan tämän kaavahankkeen yhteydessä; ks. kohta 3.2. Aluetta koskevat julkaisut ja päätökset: Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuuriympäristö ja luonto (lisäksi perusselvityskartta), Mikkola Marja, et al.; Alueelliset ympäristöjulkaisut 245, Hämeen Ympäristökeskus, 2001 Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö, Putkonen Lauri, et al.; Hämeen liitto, 2003 Kyliä ja kortteleita Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys, Putkonen Lauri, Ivars Marja; Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, 2003 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi (valtioneuvoston periaatepäätös 1995)

7 HATTULAN KUNTA 7 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Uudet selvitykset Kaava-aluetta koskien on laadittu seuraavat selvitykset tai suunnitelmat: arkeologinen inventointi, (Mikroliitti Oy) tien siirtoa koskevat suunnitelmat, (Destia Oy) luontoselvitys, (Teppo Häyhä) maisemaselvitys, (Arkkitehtitoimisto Neva Oy) Muita selvityksiä tehdään tarpeen mukaan (MRL 9 ). 4. Vaikutusten arviointi 4.1. Arvioitavat vaikutukset Ranta-asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään ja arvioidaan kaavan toteutumisesta aiheutuvia vaikutuksia seuraavasti (MRL 9, MRA 1 ): Vaikutukset luonnonympäristöön, mm. maisemaan, kasvillisuuteen sekä pinta- ja pohjavesiin. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kuten taajamakuvaan, yhdyskuntarakenteeseen ja kulttuuriympäristöön. Taloudelliset vaikutukset (mm. uudet työpaikat, tiestön ja vesihuoltoverkon rakentaminen ym.) Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, melu, savu, pöly). Sosiaaliset vaikutukset (työllisyys, turvallisuus, palveluiden riittävyys, viihtyisyys). Vaikutukset maisemaan ja ympäristökuvaan. Vaikutukset NATURA -alueisiin, joista lähimmät sijaitsevat Vanajaveden Retulansaaressa. Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, tulee ranta-asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin ottaa huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (MRL 39 ) sekä selvittää kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan (MRA 25 ). Lisäksi ranta-asemakaavan ollessa kyseessä on otettava huomioon ranta-alueiden loma-asutusta koskevat erityiset sisältövaatimukset (MRL 73 ) Vaikutusalue Ranta-asemakaavan vaikutusalue on suunnittelualueen lisäksi lähiympäristö. Maiseman kannalta vaikutukset ulottuvat avoimille peltoalueille sekä mahdollisesti vesialueelle Vaikutusten arviointimenetelmät Ranta-asemakaavan vaikutusten arviointia tehdään kaavoitushankkeen aikana lähtötietoihin, maastokäynteihin ja tehtyihin selvityksiin perustuen. Apuna käytetään lisäksi kartta- ja valokuva-aineistoa Osallistuminen vaikutusten arviointiin Osallisilla on mahdollisuus arvioida kaavan vaikutuksia jättämällä mielipiteitä kaavoitushankkeen eri vaiheissa. Ks. tarkemmin kohta 5, kaavaprosessin eteneminen. 5. Kaavaprosessin eteneminen 5.1. Suunnittelun vaiheet ja päätöksenteon aikataulu Vaihe Laatija / päätöksen tekijä / osapuolet Ajankohta Kaavoituksen aloittaminen, vireille tulo ja valmisteluvaihe Päätös ranta-asemakaavan muutoksen laatimisesta khall

8 HATTULAN KUNTA 8 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Infotilaisuus alueen asukkaille ja naapureille Tavoitevaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) viranom., kaavan laatija, kunta Arkeologinen inventointi Mikroliitti Oy Päätös kaavoituksen vireilletulosta khall Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavan laatija Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen, kaavahankkeesta kuuluttaminen tekn. ltk Kaavoituksen pohjakartan hyväksyminen Maanmittauslaitos Luontoselvitys selvityksen laatija Maisemaselvitys selvityksen laatija Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistus kaavan laatija viranomaistyöneuvottelu viranom., kaavan laatija, kunta 10 / 2013 Kaavaluonnokset liiteaineistoineen, 2 kpl kaavan laatija 10 / 2013 Valmisteluaineisto julkisesti nähtäville, lausuntopyynnöt kunta (ltk / khall) / 2013 Valmisteluvaiheen nähtävilläpito (30 vrk), lausunnot ja mielipiteet / 2013 Vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen palautteen ja vastineiden käsittely kaavan laatija 4 / 2014 Ehdotusvaihe 2. viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ) viranom., kaavan laatija, kunta 4 / 2014 Kaavaehdotusaineisto, rakentamistapaohjeet kaavan laatija 5-6 / 2014 Kaavaehdotus julkisesti nähtäville (MRL 65 ), lausuntopyynnöt kunta (ltk / khall) 6-7 / 2014 Ehdotusvaiheen nähtävilläpito (30 vrk), lausunnot ja muistutukset / 2014 Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen palautteen ja vastineiden käsittely kaavan laatija kunta (ltk / khall) 9-10 / 2014 Kaavan hyväksyminen tekn. ltk, khall, kvalt 11 / 2014 Voimaantulo - 12 / 2014 Esitetty aikataulu on arvio, joka saattaa muuttua suunnittelun aikana. Eri vaiheet voivat myös limittyä keskenään Suunnittelun, vuorovaikutuksen ja vaikutusten arvioinnin liittyminen toisiinsa Osallisilta saatu palaute huomioidaan suunnittelutyössä ja sitä hyödynnetään myös vaikutusten arvioinnissa.

9 HATTULAN KUNTA 9 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Lisätietojen antajien yhteystiedot Hattulan kunta, Parolantie 42, Parola, > Rakentaminen ja tekniikka. Sähköposti: Tekninen johtaja Janne Teeriaho. Puh. (03) Asemakaavan laatija Arkkitehtitoimisto Neva Oy, Sorsapuisto 1, Tampere. Sähköpostit: Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Petteri Neva, arkkitehti SAFA. Puh Jukka Salonen, RA. Puh Pasi Vierimaa, RA, ark.yo., YKS 492. Puh Tampereella, 20. päivänä syyskuuta 2013 Petteri Neva, kaavan laatija Pasi Vierimaa, RA, YKS 492 Arkkitehtitoimisto Neva Oy

10 1 Hattula Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Kustantaja: PAM ry

11 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi ja havainnot... 2 Karttoja... 5 Kansikuva: Tasaista savipeltoa Petäykseen menevän tien lounaispuolella Perustiedot Alue: Hattulan Tyrvännössä, Vanajaveden niemessä, Hotelli Petäyksen kaakkoispuolella ja Enolankärjen nimen eteläpuolella sijaitseva kaavamuutosalue, laajuudeltaan noin 460 x 140 m. Tarkoitus: Alueen kattava tarkastus. Selvittää onko alueella muinaisjäännöksiä. Kustantaja: PAM ry. Kaavoittaja Arkkitehtitoimisto Neva Oy. Työaika: Kenttätyöaika: Tekijät: Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen. Valmistelu ja raportin viimeistely T. Jussila Tulokset: Alueelta ei tunnettu muinaisjäännöksiä. Alue tarkastettiin kattavasti silmänvaraisesti. Alueella ei havaittu muinaisjäännöksiä. Tutkimusalueen sijainti osoitettu ympyrällä. Lähiseudun muinaisjäännökset eri symbolein. Inventointi ja havainnot Aluetta ollaan kaavoittamassa ja sinne suunnitellaan uutta matkailuun liittyvää rakentamista. Nykyinen Petäykseen vievä tie siirretään rannasta kulkemaan kaavoitettavan alueen länsireunaa. Maanomistaja tilasi Mikroliitti Oy:ltä alueen muinaisjäännösinventoinnin. Inventointi suoritettiin joulukuun puolessa välissä v Olosuhteet olivat havainnoinnin kannalta hyvät, joskin valoisan päivän aika lyhyenpuoleinen, mutta sinä aikana alue voitiin tutkia kattavasti yhden

12 3 päivän aikana. Sää, valaistus ja muut olosuhteet olivat inventoinnin kannalta erinomaiset. Inventoitava alue käveltiin järjestelmällisesti läpi m alueen länsipuolella sijaitsee Antialan laaja röykkiöalue sekä sen eteläpuolella Anttilan miekanhiontakivi ja röykkiö. Alueella voisi siten periaatteessa sijaita rautakautisia muinaisjäännöksiä sekä rantasidonnaisia kivikautisia muinaisjäännöksiä. Inventointimenetelminä käytettiin lapionpistoja, koekuopitusta, pintapoimintaa (vähäisessä määrin), maanäytekairauksia ja silmänvaraista havainnointia. Alue tutkittiin täysin kattavasti, myös suunnitellun uuden tielinjan alue. Alueen kaikki pellot olivat inventointiajankohtana joko nurmella, kesannolla tai muutoin peitteisiä, joskin paikka paikoin oli pintamaata näkyvissä. Vanajaveden rannassa oli pieni pelto avoimena. Maalaji osoittautui olevan savea/hiesua/savimultamaata. Piha-alueet ovat käsiteltyjä, tasattuja ja rakennettuja. Metsänhakkuita alueella oli tehty hiljattain Petäykseen menevän tien kaakkoispuolen kostealla ja alavalla vesijättömaalla. Tien koillis- ja luoteispuoli Vanajaveden rannassa ja/tai sen tuntumassa on alavaa ja osin lohkareista sekä kosteaa vesijättömaata. Maantie on perustettu pitkällä matkalla aivan entisen rantatörmän päälle. Maantien lounaispuolella pelto on tasaista savimaata. Tien kaakkoispuolella kaava-alueen pohjoisosassa maasto on alavaa ja kosteaa vesijättöä. Petäykseen menevän tien lounaispuolella pellolla aivan maantien reunassa havaittiin raivauskivikasa 15x5x1 m (N E ). Kyseessä ei ole muinaisjäännös. Muita kulttuurihistoriallisesti (tai arkeologisesti) mainittavia kohteita ei nyt suoritetun maastotyön aikana kaava-alueella todettu. Espoo Hannu Poutiainen, puolesta Timo Jussila Vesijättöä Petäykseen menevän tien koillispuolella

13 4 Raivauskivikasa Petäykseen menevän tien lounaispuolella. Kaava-alueen keskiosaa. Kesannolla olevaa tasaista savipeltoa Petäykseen menevän tien lounaispuolella. Hakattua savista vesijättöä Petäykseen menevän tien kaakkoispuolella..

14 5 Rantaa ja vesijättöä Petäykseen menevän tien koillispuolella. Karttoja Tutkimusalue rajattu vihreällä. Läheiset muinaisjäännökset punaisella pallolla - muinaisjäännösalueet laajempia.

15 Tutkimusalue rajattu vihreällä. Havaittu raivausröykkiö = punainen pallo. Kyseessä ei ole muinaisjäännös. 6

16 Hattula Petäys Asemakaavan luontoselvitys Teppo Häyhä

17 2 1 JOHDANTO 1.1 Tavoitteet Tämä luontoselvitys on tehty Hattulan Petäyksen asemakaava-alueen suunnittelun pohjaksi. Selvityksen tarkoituksena on kattaa maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitukselle asettamat elinympäristöjen- ja lajiensuojelun vaatimukset. Työhön sisältyvät: (1) kasvillisuus- ja kasvistoselvitys (2) arvokkaiden luontotyyppien paikantaminen (3) liito-oravaselvitys (4) linnustoselvitys (5) sudenkorentojen havainnointi (6) viitasammakon havainnointi Tulosten pohjalta on määritetty ranta-asemakaavan laatimista varten tavoitteet ja suositukset, joita noudattamalla luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tähän selvitykseen ei sisälly kaavahankkeen vaikutusten arviointi. Selvityksen on tehnyt FM Teppo Häyhä ja välisenä aikana. 1.2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Hattulan Tyrvännössä, Vanajanselän eteläosan rannalla. Asemakaava-alue sijoittuu Petäyksen hotellin kaakkoispuoliselle alueelle. Selvitysalueeseen on rajattu kaava-alueen lisäksi hotellin ja kaava-alueen väliset osat mukaan lukien Elolankärjen ja Petäyksenniemen välinen lahti rantoineen (kuva 1). Selvitysalueen pinta-ala on noin kymmenen hehtaaria, ja rantaviivaa on noin 600 metriä. Maakuntakaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta (RM). Venereitti alkaa hotellin venerannasta. Kuva 1. Luontoselvityksen aluerajaus (sinisellä).

18 3 2 MENETELMÄT 2.1 Kasvillisuus- ja kasvistoselvitykset Suunnittelualueen kasvillisuus selvitettiin jakamalla alue puuston ja aluskasvillisuuden perusteella kasvillisuuskuvioihin. Kuvioiden rajat piirrettiin maastossa suurimittakaavaiselle (1:5000) kartalle (kuva 3). Kultakin kuviolta selvitettiin ja merkittiin ylös geomorfologiset perustiedot sekä arvioitiin luonnontilaan ja kasvillisuuden kehitykseen vaikuttaneet ja vaikuttavat tekijät. Kuvioiden kasvisto tutkittiin kerroksittain (puu-, pensas-, kenttä- ja pohjakerros), ja havaitut lajit jaoteltiin valta- ja seuralaislajeihin. Alueen kasvillisuus on kuvattu kuvioittain luvussa 3.2. Kasvillisuustutkimuksen yhteydessä kirjattiin kaikki alueella havaitut putkilokasvit (liite 1). Rakennettujen osien, kuten pihojen ja pysäköintialueiden, kasvillisuutta ei selvitetty. Kasvillisuuskuviointi ja kasvistolista tehtiin Tietoja täydennettiin sekä kevään 2012 linnusto- ja liito-oravaselvitysten yhteydessä. 2.2 Arvokkaiden luontotyyppikohteiden paikantaminen Tässä luontoselvityksessä on pyritty paikantamaan lakisääteisten suojelualueiden, kuten luonnonsuojelulain (29 ) suojeltavien luontotyyppien, metsäasetuksen (10 ) erityisen arvokkaiden elinympäristöjen ja vesilain (15a ja 17a ) luontotyyppien, lisäksi kaikenlaiset luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset perustuvat kasvillisuusselvitykseen. Lajistotietojen, luonnontilan ja edustavuuden perustella kullekin arvokohteelle on määritetty luonnonsuojelullista arvoa kuvastava arvoluokka. Luokituksessa on sovellettu perinnemaisemien luontotyyppikohteiden seitsemänasteista arvoluokitusta: 2.3 Linnustoselvitys P- = lähiympäristöstä poikkeava kohde P = paikallisesti arvokas P+ = paikallisesti arvokas, lähellä maakunnallista tasoa M- = maakunnallisesti arvokas, puutteita luonnontilassa M = maakunnallisesti arvokas M+ = maakunnallisesti arvokas, lähellä valtakunnallista tasoa V = valtakunnallisesti arvokas Alueen maalinnustoa selvitettiin kartoituslaskentamenetelmällä, jossa tarkoituksena on selvittää alueen pesimälinnusto, pesivien parien määrät ja linnuston kannalta tärkeät kohteet. Selvitettävä alue rajattiin kaava-alueen rajausta laajemmaksi. Selvitysalueen kaikki osat kierrettiin hitaasti kävellen, välillä pysähdellen ja samalla lintuja havainnoiden. Lintujen havaintopaikat merkittiin kartalle, ja havainnoista kirjattiin mahdollisuuksien mukaan ylös laji, sukupuoli, ikä ja käyttäytyminen (laulava, varoitteleva, lentävä jne.). Laskentojen jälkeen havainnoista tulkittiin huomionarvoisten lajien pesinnät ja reviirit. Huomionarvoisia lajeja ovat lintudirektiivin liitteessä mainitut linnut, uhanalaiset ja silmälläpidettävät linnut sekä paikallisesti harvinaiset linnut. Pesiviksi on tulkittu pesälle ruokaa kantavat, varoittelevat ja laulavat yksilöt. Laskentakertoja oli kolme: (1) , klo Sää: melkein selkeää (pilvisyys 2/8), lämpötila + 4 C, tuulta 0 m/s (2) , klo Sää: aurinkoinen (pilvisyys 0/8), lämpötila + 7 C, SE-tuulta 1-3 m/s, laskennan lopussa lämpötila + 12 C (3) , klo Sää: melko selkeää (pilvisyys 3/8), lämpötila C, S-tuulta 2-4 m/s

19 4 Kaikilla kerroilla oli lintujen havainnointiin erinomainen sää. Lisäksi lintuja havainnoitiin , , ja Liito-oravaselvitys Liito-orava on luokiteltu Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi lajiksi. EU:n luontodirektiivissä se on yhteisön tärkeänä pitämä laji, jonka suojelutaso tulee säilyttää suotuisana. Tämä edellyttää lajin ja sen elinympäristöjen tarkastelua. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 :ssä liito-oravan selvästi havaittavan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueiden paikantaminen tehtiin etsimällä uloste-, virtsaja syöntijälkiä kaava-alueen ja lähimetsien puustoisista osista. Liito-orava on tunnetusti havumetsien laji, joka elää useimmiten kuusivaltaisissa vanhoissa tai varttuneissa metsissä. Oleellinen liito-oravalle sopivan metsän piirre on lehtipuustoisuus, koska leppä, koivu ja haapa ovat lajin ravintopuita ja viimeksi mainitut usein myös pesäpaikkoja. Etsintä tehtiin Etsinnässä havainnoitiin kaikkien isojen (runkoläpimitta yli 15 senttimetriä) puiden tyvet. 2.5 Sudenkorentojen havainnointi Sudenkorentojen havainnoinnin tavoite oli (1) selvittää alueen rantakosteikoissa elävät sudenkorentolajit, (2) paikantaa selvitysalueen sudenkorennoille tärkeät alueet ja (3) paikantaa alueella mahdollisesti esiintyvien harvinaisten lajien sekä luontodirektiivin liitteissä II ja IVa mainittujen lajien esiintymät. Sudenkorentoja elää lähes kaikenlaisissa vesistöissä. Rehevät, runsaasti vesi- ja rantakasvillisuutta sisältävät, suojaisat ja matalat vesialueet ovat sudenkorentojen suosimia elinympäristöjä. Sudenkorentojen koko elinkierto eli toukkavaiheet, kuoriutuminen, aikuisten ravinnonhankinta ja lisääntyminen tapahtuvat usein samalla paikalla. Isoilla järvillä laji- ja yksilömäärät ovat korkeimmillaan matalissa ja runsaskasvustoisissa lahdissa. Kaava-alueelta valittiin tarkemman havainnoinnin kohteeksi alueen kolme rantakosteikkoa: (1) Elolanlahti, (2) Elolankärjen ja Petäyksenniemen välinen lahti ja (3) Petäyksenniemen länsipuolinen lahti. Rantakosteikoilla havainnoitiin aikuisia, lentäviä sudenkorentoja kahdesti, ensimmäisen kerran (keski- ja loppukesän lajit) ja toisen kerran (alkukesän lajit). Havainnointi tehtiin rannalta käsin kiikaria apuna käyttäen. Elolanlahdella liikuttiin myös vesialueella kanootilla. Rantakosteikkojen lisäksi sudenkorentoja havainnoitiin selvitysalueen aurinkoisilla metsänreunoilla ja paisteisilla kohdilla. Havaitut sudenkorentolajit kirjattiin ylös, ja havainnoinnin päätteeksi kullekin lajille annettiin runsausarvo asteikolla 1-5. Runsausasteikko: yksilöä yksilöä yksilöä yksilöä 5 - yli 1000 yksilöä Havainnoinnin tulokset on esitetty luvussa Viitasammakon havainnointi Viitasammakko (Rana arvalis) on Euroopan unionin luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43, ETY, liite IVa) suojelema laji, jonka kaikenlainen häirintä sekä lisääntymispaikkojen

20 5 hävittäminen ja heikentäminen ovat kiellettyjä. Viitasammakkojen havainnoinnin tarkoituksena oli selvittää alueella mahdollisesti sijaitsevat lisääntymispaikat. Lajin esiintymistä selvitettiin havainnoimalla kutuaikaan kurnuttavia yksilöitä. Havainnointi tehtiin iltahämärissä ja pimeällä , klo TULOKSET 3.1 Kasvillisuus ja luontotyypit Yleiskuvaus Selvitysalueesta noin 60 % on rakennettua (piha-alueita, teitä, pysäköintialue ja urheilukenttiä), 10 % peltoa ja loput 30 % metsää. Petäyksen niemen kärjessä on vanhaa metsää kasvava kangasmetsäkumpare. Vanha männikkö on enimmäkseen lehtomaista kangasta, joskin mäen kuivimmissa osissa on kuivien lehtojen piirteitä. Toinen, kasvillisuudeltaan enemmän lehtomainen, metsäkumpare sijaitsee niemen tyvellä. Kummankin metsän kasvillisuudessa näkyy aiempi laidunkäyttö niittykasvien runsautena. Muut suunnittelualueen metsät ovat vanhan rantatörmän alapuolelle kasvaneita rantalehtoja. Metsät ovat tervaleppävaltaisia, kasvillisuudeltaan pääasiassa kosteaa suurruoholehtoa (FiT). Kaikkia rantalepikoita luonnehtii tiheä kerroksellinen lehtipuusto ja varjostuksen takia niukka kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus. Tervalepikoiden aluskasvillisuutta luonnehtivat metsäalvejuuri, hiirenporrras, mesiangervo, vuohenputki, punakoiso ja käenkaali. Petäyksen niemen ja Elolankärjen rannat ovat kaltevasti viettäviä, kivikkoisiksi ja lohkareisiksi huuhtoutuneita kivennäismaarantoja. Alueen suojaiset rannat ovat vesirajan molemmin puolin loivasti viettäviä ja pehmeäpohjaisia. Kauas vesirajasta ulottuvalla matalan veden alueella on runsasta vesikasvillisuutta. Lahtien pohjukoissa on isoulpukan, uistinvidan ja palpakon muodostamaa harvahkoa kelluslehtistä vesikasvillisuutta. Vesirajan molemmin puolin on vaihtelevan laajuisia isosorsimovaltaisia rantaniittyjä. Näiden kasvillisuus on hyvin yksipuolista, koska tiheissä isosorsimokasvustoissa ei juurikaan kasva muita kosteikkokasveja Kasvillisuuskuviot Kuvio 1. Varttunutta lehtomaisen kankaan ja tuoreen lehdon sekametsää, jonka valtapuusto on harvennettu väljäksi ja tasaikäiseksi. Kuvion koilliskulmassa on kahdeksan isoa haapaa, muualla valtapuuston muodostavat mänty ja rauduskoivu. Harvennuksissa lähes kokonaan poistettuun aluspuustoon on jätetty muutama vaahtera, pihlaja ja haapa. Pensaskerroksessa on lehtipuiden taimia, etenkin haapaa sekä paikoin vadelmaa ja terttuseljaa. Laikuittain vaihteleva kenttäkerros on ruohovaltainen, paikoin kulutuksen ja aiemman tiheäpuustoisen vaiheen jäljiltä aukkoinen. Yleisesti kasvustoja muodostavat maitohorsma, nokkonen, rönsyleinikki, valkovuokko ja vuohenputki. Melko runsaina kasvavat myös hiirenporras, mesiangervo, niittyleinikki, voikukka ja ahomansikka. Lehtomaisuutta kasvillisuudessa ilmentävät edellä mainitut kosteiden lehtojen kasvit mesiangervo ja hiirenporras sekä niukkoina kasvavat mustakonnanmarja, sinivuokko ja näsiä.

Hattula Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Hattula Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Hattula Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Kustantaja: PAM ry 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi ja havainnot... 2 Karttoja...

Lisätiedot

Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012

Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012 Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012 HATTULAN KUNTA 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO

Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava 30.10.2008 1 STORÖRENIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTO Storörenin asemakaava-alueen luonto 30.10.2008 2 1. YLEISKUVAUS 3 2. TULOKSET 3 2.1 Kasvillisuus 3 2.2 Linnusto 6 2.3 Lepakot 7 2.4

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK Air-Ix Ympäristö Oy 13.10.2005 Sanna Tolonen Kettumäen asemakaavan 2. laajennus 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAISEMA 3 3 MAA-

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUOMUSSALMEN KUNTA KAUNISNIEMEN HUVILAKORTTELIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KimmoKaava Ekotoni Ky 1. Tausta ja lähtökohdat Huvilakorttelin alueelle on SKOY:n toimesta laadittu ranta-asemakaava

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 SUUNNITTELUALUE 2 ALOITE

1 SUUNNITTELUALUE 2 ALOITE 82121904 Hausjärven kunta Puutarhakylän ranta-asemakaavan muutos ja ranta-asemakaavan laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.3.2009, päivitetty 14.8.2009 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelukohde

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Tekninen virasto Savonlinnan kaupungin kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2009

Savonlinnan kaupunki Tekninen virasto Savonlinnan kaupungin kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2009 Savonlinnan kaupunki Tekninen virasto Savonlinnan kaupungin kaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2009 Asemanjatke, Vääräsaari, Nätkin teollisuusalue ja Nojanmaan tontti 17 Petri Parkko 8.7.2009 Sisällys

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 PARAINEN. KIRJAIS RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 205 Maanmittari Oy Öhman/Mikko Siitonen 205 JOHDANTO Selvitysalue sijaitsee Paraisten saaristossa, Nauvon Kirjaisissa. Selvitysalueeseen kuuluu

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 1.6.2011, 19.2.2013, 27.1.2014 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01.

KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01. 0 KOLARI 2. KUNNANOSAN Äkäslompolon asemakaavan laajennus ja muutos koskien Nilivaaran aluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) (16.01.2012) KOLARIN KUNTA SEITAP OY 2012 1 Äkäslompolon asemakaavan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos RAPORTTI LIITE 3 20.10.2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Mustolan tienvarsialueen asemakaavan muutos Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KYRÖSKOSKEN ETELÄNTIEN ITÄPÄÄN ASEMAKAAVANMUUTOS Vireilletulo: xx.xx.xxxx Versio: 11.6.2015, AK Anttila HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualueen likimääräinen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA

LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA 14 LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA 15 LIITE 2 FORSSAN KIIMASSUON OSAYLEISKAAVAN LUONNOS SITO OY, SYYSKUU 2008, PIENENNÖS 16 LIITE 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUPASUON ASEMAKAAVA TAMMELAN KUNTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

luontoselvitys Petri Parkko

luontoselvitys Petri Parkko 2016 Hämeenlinnan Huvikummun rantaosayleiskaavan muutokseen liittyvä luontoselvitys Petri Parkko 26.7.2016 1 1. Taustoja Kaavahankkeen tarkoituksena on siirtää voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukainen

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tammelan kunta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 2.

Tammelan kunta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 2. LIITE 2. Tammelan kunta (Korttelin 6 rakennuspaikka 5 sekä kaavatiealueen osaa.) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.4.2017 Kartta: Maanmittauslaitoksen maastokartta 1:100 000, 3/2017 TAMMELAN KUNTA

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot