LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9."

Transkriptio

1 LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark

2 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavan laadinnan yhteydessä tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavahankkeen aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu kaava-alueen laajentumisen ja oleellisesti muuttuneen aikataulun vuoksi. Lisäksi on mm. tarkennettu kaavan lähtökohtia ja tavoitteita, voimassa olevien kaavojen sisältöä sekä lisätty Kanta-Hämeen 1 vaihemaakuntakaava. Perusselvitysten listaa on täydennetty ja osallisluettelo tarkistettu. Myös muita vähäisempiä muutoksia on tehty. Tekstissä käytetyt lyhenteet: MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki MRA Maankäyttö- ja rakennusasetus 1. Perustiedot kaavahankkeesta 1.1. Ranta-asemakaavoitettava alue ja sijainti Ranta-asemakaava-alue sijaitsee Tyrvännön niemessä Vanajaveden rannassa, maanteitse n. 15 km päässä Hattulan keskustasta pohjoiseen. Hotelli Petäys Resort sijaitsee n. 300 m länteen. Kaavoitettava alue käsittää Hattulan kunnan Suotalan kylän kiinteistöt 1:5, 1:14, 1:18, 1:31, 1:37, 1:42, 1:43, 1:55 ja 1:64 sekä osan kiinteistöstä 1:83, osan yleisestä tiestä 895:2:15 (mt 3061, Tyrvännöntie) ja vesialueesta 876:8. Osalla kaavoitettavaa aluetta on voimassa ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan muutos koskee korttelia 3 sekä lähivirkistys- ja yleisen tien alueita. Ks. tarkemmin kohta 1.3. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 6,6 ha. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty kansilehden kuvassa. Alueen rajausta voidaan tarpeen mukaan muuttaa kaavahankkeen aikana Kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet Aloitteen ranta-asemakaavan muuttamisesta ja laajentamisesta on tehnyt Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, joka omistaa tilat 1:37 (Kuntala) sekä 1:64 (Pihlaja). PAM Ry omistaa myös läheisen Hotelli Petäys Resortin, jonka toimintaedellytyksiä kaavahankkeella on tarkoitus parantaa. Hattulan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen ranta-asemakaavoituksesta ja kaavan vireille tulosta. Kaavan tavoitteena on parantaa Hotelli Petäys Resortin toimintaedellytyksiä varteenotettavana matkailuja kokouspalveluiden tuottajana. Hotellialueella olevien palveluiden lisäksi riittävä ja monipuolinen majoitustarjonta on ehdoton perusedellytys. Nyt laadittavalla ranta-asemakaavalla on tarkoitus vastata tähän tarpeeseen. Kiinteistöille 1:37 ja 1:64 on ajateltu toteutettavan pienimuotoisia lomahuoneistotyyppisiä majoitusrakennuksia. Rakennukset olisivat kokoluokaltaan pari- ja rivitaloja, jotka sopeutuvat maastoon ja maisemaan kerrostaloratkaisuja paremmin. Kiinteistöllä 1:37 sijaitsee entinen Tyrvännön kunnantalo sekä kunnalliskoti, jotka edustavat funktionalismia. Em. tavoitteita tukien kaavassa tutkitaan myös mahdollisuutta siirtää osa yleistä tietä (mt 3061, Tyrvännöntie) kauemmas järvenrannasta mm. kiinteistöjen 1:37 ja 1:64 eteläpuolelle. Suunnittelualueeseen on otettu mukaan myös joitakin Tyrvännöntien varren tai siihen liikenteellisesti liittyviä kiinteistöjä, jotka ovat nykyisin loma-asuntokäytössä tai rakentamattomia. Tyrvännöntien mahdollisen siirtämisen vuoksi liikenneyhteydet näille kiinteistöille ovat myös kaavassa ratkaistava asia. Lisäksi

3 HATTULAN KUNTA 3 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark mukaan on otettu muutama kiinteistö, jolloin syntyy yhtenäinen kaavoitettu kokonaisuus aina Elolankärkeen asti (ks. kuva 2). Tavoitteena on huomioida laaditut perusselvitykset sekä mm. vesiensuojelu ja tarkastella alueen kehittämistä myös kulttuuriympäristön arvojen näkökulmasta. Myös kulkuyhteyksien turvaaminen mm. rannan yhteisalueelle tulee turvata. Ranta-asemakaavan vireille tulosta on ilmoitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidon yhteydessä (teknisen lautakunnan päätös ) Yleispiirteisten kaavojen antamat lähtökohdat Maakuntakaava Aluetta koskee Kanta-Hämeen maakuntakaava 2006, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa Kaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen Korkein hallinto-oikeus kumosi Ympäristöministeriön valmistelemasta vahvistuspäätöksestä 44 turvetuotantoaluetta, jotka eivät kuitenkaan liity tähän ranta-asemakaava-alueeseen. Ote maakuntakaavasta ja suunnittelualueen sijainti on kuvassa 1. Kuva 1. Ote maakuntakaavasta. Maakuntakaavassa noin puolelle suunnittelualuetta ei ole osoitettu aluevarauksia. Suunnittelualueen länsiosa sijoittuu osittain RM-alueelle (matkailupalvelujen alue; n:o 12, Suotaalan kylän kulttuurimaisema) ja kaakkoiskärki MT-alueelle (maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue; n:o 21, Tyrvännön

4 HATTULAN KUNTA 4 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark kylä; maisemakuvaltaan yhtenäinen viljelykäytössä säilytettävä pelto). Koko alue sisältyy maisemaaluemerkintään ma (kulttuurimaiseman, rakennetun kulttuuriympäristön tai kulttuurihistorian kannalta tärkeä alue) sekä pohjavesialueeseen (tärkeä ja muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue). Kuntalan tilalla sijaitseva pohjavedenpumppaamo on osoitettu kohdemerkinnällä vedenottamo tai pohjaveden imeytys. Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuva venevalkama on osoitettu kohdemerkinnällä virkistyskohde, matkailu- tai venesatama. Venesatamaan johtaa laivaväylä, vesimatkailureitti. Suunnittelualueelta n. 300 m kaakkoon sijaitsee Tyrvännön kirkko, joka on osoitettu kohdemerkinnällä arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Kaava on vahvistettavana ympäristöministeriössä. 1. vaihemaakuntakaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Ko. kaavassa ei ole käsitelty kaikkia maankäytön kysymyksiä, ja nykyinen maakuntakaava onkin voimassa niiltä osin kuin alueita ei ole muutettu tai kumottu 1. vaihemaakuntakaavassa. 1. vaihemaakuntakaavassa ei Tyrvännön alueelle ole osoitettu aluevarauksia tai toimintoja. Kaavassa on osoitettu ainoastaan Tyrvännöntie ja kolme kiinteää muinaisjäännöstä ranta-asemakaava-alueelta länteen (Antiala) ja kaakkoon (Anttila 1 ja 2). Yleiskaava Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Ranta-asemakaava Osalla kaavoitettavaa aluetta on voimassa ranta-asemakaava, joka on hyväksytty Hattulan kunnanvaltuustossa Päätöksestä jätettiin valitus. Hattulan kunnanhallituksen tekemän päätöksen nojalla kaava on tullut voimaan valituksen alaista aluetta lukuun ottamatta Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen , joten kaava on tullut myös muilta osin voimaan Ranta-asemakaava on esitetty kuvassa 2. Kuva 2. Voimassa oleva ranta-asemakaava (harmaat alueet). Tämän kaavahankkeen likimääräinen rajaus esitetty punaisella viivalla.

5 HATTULAN KUNTA 5 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Ranta-asemakaavan muutosalueelle on osoitettu seuraavia aluevarausmerkintöjä: Kuntalan tila 1:37 on osoitettu merkinnällä AKP/s (Asuinpienkerrostalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden uuden asuinpienkerrostalon kahden olemassa olevan asuinpienkerrostalon lisäksi. Rakennusoikeus rakennuspaikalla saa olla enintään 1500 k-m2. Olemassa olevat kerrostalot tulee säilyttää ulkoasultaan nykyisessä muodossaan eikä niitä saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Mahdollisesta purkamisesta on pyydettävä museoviraston lausunto. Uusi kerrostalo pitää sopeuttaa vanhojen rakennusten tyyliin, ulkoasuun ja ympäröivän alueen muuhun vanhaan kulttuuriympäristöön.). Kerroslukumäärä on II. Alue muodostaa korttelin 3 tontin 1. Kuntalan kaakkoispuolelle sijoittuva tilan 1:64 Pihlaja alue on osoitettu merkinnällä RA-1 (Lomaasuntorakennusten korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa erillisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja enintään 500 k-m2. Kerrosala yhtä erillistä rakennusta kohti saa olla enintään 100 k-m2. Rakennusten suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee huomioida rakennuspaikan kuuluminen osana Vanajaveden laakson maisemaselvityksessä mainittua arvokasta avointa viljelymaisemaa. Rakennuslupien myöntämisen yhteydessä tulee esittää sitova rakennuspaikkakohtainen toteuttamissuunnitelma rakentamisesta ja kaavamääräysten mukaisista suojaistutuksista. Rakennuspaikkaa ei saa lohkoa useammaksi tilaksi.). Kerroslukumäärä on Iu1/2. Alue muodostaa korttelin 3 tontin 2. Rantavyöhyke on osoitettu merkinnällä VL (Lähivirkistysalue. Alueelle saa rakentaa ulkoilupolkuja ja ulkoilua palvelevia rakenteita ja laitteita. Alue on tarkoitettu kaava-alueen tilojen käyttöön.) Korttelialueiden ja rantavyöhykkeen väliin jää yleisen tien aluetta LT. Kaavassa on annettu yleismääräyksiä liittyen rakennusten, rakenteiden ja laitureiden sopivuudesta luontoon ja toteutuneeseen rakennuskantaan, rakentamattomien alueiden säilyttämiseen luonnonmukaisina ja rannan suojapuuston säilyttämiseen. Koko alue on myös I-luokan pohjavesialuetta, ja kaavassa on annettu myös tähän liittyviä määräyksiä, kuten myös autopaikkojen lukumäärään ja vesihuoltoon liittyen. 2. Vuorovaikutusmenettelyt 2.1. Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 ). Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat: kaavoitettavan alueen maanomistajat lähialueiden maanomistajat ja asukkaat kaavoitettavan alueen ja siihen rajautuvien yhteisalueiden osakkaat Viranomaiset ja yhteisöt: Hattulan kunta Hämeenlinnan Ympäristöpalvelut (Hattulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena) Hämeen ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus (yleiset tiet) Hämeen liitto Museovirasto Kanta-Hämeen Pelastuslaitos HS-Vesi Vanajavesikeskus Tyrväntö-Seura ry Elenia Verkko Oy Suotaalan-Lahdentaan kyläyhdistys ry

6 HATTULAN KUNTA 6 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Tiedotustavat Kaavahankkeen eri vaiheista ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, lehtikuulutuksilla, kunnan internetsivuilla (www.hattula.fi > Rakentaminen ja tekniikka) sekä kirjeitse kaavoitettavan alueen ja siihen rajoittuvien alueiden omistajille sekä viranomaisille ja yhteisöille. (MRL 6 ) 2.3. Osallistumismenettelyt, palautteen antaminen Asukastilaisuus järjestettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pvm ) on asetettu teknisen lautakunnan tekemällä päätöksellä julkisesti nähtäville ja siitä on pyydetty lausunnot. Myös muilla osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipiteensä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antoi palautetta yhdeksän viranomaistahoa, yhteisöä tai yritystä sekä 12 yksityistä, joista monessa oli useita allekirjoittaneita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty Osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavoituksen eri vaiheissa. Ks. tarkemmin kohta 5, kaavaprosessin eteneminen Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavasta pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä valmistelu- että ehdotusvaiheessa. Viranomaisneuvotteluja järjestetään tarpeen mukaan (MRL 66, MRA 26 ). Toistaiseksi viranomaisyhteistyötä on järjestetty seuraavasti: järjestettiin alustava viranomaistyöneuvottelu Tyrvännöntien siirrosta Uudenmaan ELY-keskuksessa Museoviraston edustajien kanssa käytiin alustava katselmus paikalla. Katselmuksessa käsiteltiin olemassa olevat rakennukset ja tien siirron vaikutukset Museovirastolta saatiin kirjallinen lausunto Tyrvännön vanhan kunnantalon ja kunnalliskodin purkamisesta solmittiin Uudenmaan ELY-keskuksen ja PAM Ry:n välinen sopimus tiesuunnittelusta (tien siirto) järjestettiin kokous, jossa käsiteltiin tien siirron suunnittelua järjestettiin MRL:n mukainen tavoitevaiheen viranomaisneuvottelu Hattulan kunnassa järjestettiin kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajien sekä kaavan laatijan välinen työneuvottelu koskien yleisen tien siirtoa 3. Selvitykset ja suunnitelmat 3.1. Aiemmin tehdyt selvitykset Voimassa olevan ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä on tehty maisemaselvitys (DI Juha Poutanen, ). Vuonna 2001 on laadittu luontoselvitys (FK Teppo Häyhä, 2001). Sekä maisemaselvitys että luontoselvitys on laadittu uudestaan tämän kaavahankkeen yhteydessä; ks. kohta 3.2. Aluetta koskevat julkaisut ja päätökset: Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuuriympäristö ja luonto (lisäksi perusselvityskartta), Mikkola Marja, et al.; Alueelliset ympäristöjulkaisut 245, Hämeen Ympäristökeskus, 2001 Rakennettu Häme Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö, Putkonen Lauri, et al.; Hämeen liitto, 2003 Kyliä ja kortteleita Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys, Putkonen Lauri, Ivars Marja; Hattulan kunta, Hämeenlinnan kaupunki, 2003 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi (valtioneuvoston periaatepäätös 1995)

7 HATTULAN KUNTA 7 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Uudet selvitykset Kaava-aluetta koskien on laadittu seuraavat selvitykset tai suunnitelmat: arkeologinen inventointi, (Mikroliitti Oy) tien siirtoa koskevat suunnitelmat, (Destia Oy) luontoselvitys, (Teppo Häyhä) maisemaselvitys, (Arkkitehtitoimisto Neva Oy) Muita selvityksiä tehdään tarpeen mukaan (MRL 9 ). 4. Vaikutusten arviointi 4.1. Arvioitavat vaikutukset Ranta-asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään ja arvioidaan kaavan toteutumisesta aiheutuvia vaikutuksia seuraavasti (MRL 9, MRA 1 ): Vaikutukset luonnonympäristöön, mm. maisemaan, kasvillisuuteen sekä pinta- ja pohjavesiin. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, kuten taajamakuvaan, yhdyskuntarakenteeseen ja kulttuuriympäristöön. Taloudelliset vaikutukset (mm. uudet työpaikat, tiestön ja vesihuoltoverkon rakentaminen ym.) Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, melu, savu, pöly). Sosiaaliset vaikutukset (työllisyys, turvallisuus, palveluiden riittävyys, viihtyisyys). Vaikutukset maisemaan ja ympäristökuvaan. Vaikutukset NATURA -alueisiin, joista lähimmät sijaitsevat Vanajaveden Retulansaaressa. Koska alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, tulee ranta-asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin ottaa huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään (MRL 39 ) sekä selvittää kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan (MRA 25 ). Lisäksi ranta-asemakaavan ollessa kyseessä on otettava huomioon ranta-alueiden loma-asutusta koskevat erityiset sisältövaatimukset (MRL 73 ) Vaikutusalue Ranta-asemakaavan vaikutusalue on suunnittelualueen lisäksi lähiympäristö. Maiseman kannalta vaikutukset ulottuvat avoimille peltoalueille sekä mahdollisesti vesialueelle Vaikutusten arviointimenetelmät Ranta-asemakaavan vaikutusten arviointia tehdään kaavoitushankkeen aikana lähtötietoihin, maastokäynteihin ja tehtyihin selvityksiin perustuen. Apuna käytetään lisäksi kartta- ja valokuva-aineistoa Osallistuminen vaikutusten arviointiin Osallisilla on mahdollisuus arvioida kaavan vaikutuksia jättämällä mielipiteitä kaavoitushankkeen eri vaiheissa. Ks. tarkemmin kohta 5, kaavaprosessin eteneminen. 5. Kaavaprosessin eteneminen 5.1. Suunnittelun vaiheet ja päätöksenteon aikataulu Vaihe Laatija / päätöksen tekijä / osapuolet Ajankohta Kaavoituksen aloittaminen, vireille tulo ja valmisteluvaihe Päätös ranta-asemakaavan muutoksen laatimisesta khall

8 HATTULAN KUNTA 8 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Infotilaisuus alueen asukkaille ja naapureille Tavoitevaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) viranom., kaavan laatija, kunta Arkeologinen inventointi Mikroliitti Oy Päätös kaavoituksen vireilletulosta khall Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kaavan laatija Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen, kaavahankkeesta kuuluttaminen tekn. ltk Kaavoituksen pohjakartan hyväksyminen Maanmittauslaitos Luontoselvitys selvityksen laatija Maisemaselvitys selvityksen laatija Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistus kaavan laatija viranomaistyöneuvottelu viranom., kaavan laatija, kunta 10 / 2013 Kaavaluonnokset liiteaineistoineen, 2 kpl kaavan laatija 10 / 2013 Valmisteluaineisto julkisesti nähtäville, lausuntopyynnöt kunta (ltk / khall) / 2013 Valmisteluvaiheen nähtävilläpito (30 vrk), lausunnot ja mielipiteet / 2013 Vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen palautteen ja vastineiden käsittely kaavan laatija 4 / 2014 Ehdotusvaihe 2. viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ) viranom., kaavan laatija, kunta 4 / 2014 Kaavaehdotusaineisto, rakentamistapaohjeet kaavan laatija 5-6 / 2014 Kaavaehdotus julkisesti nähtäville (MRL 65 ), lausuntopyynnöt kunta (ltk / khall) 6-7 / 2014 Ehdotusvaiheen nähtävilläpito (30 vrk), lausunnot ja muistutukset / 2014 Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen palautteen ja vastineiden käsittely kaavan laatija kunta (ltk / khall) 9-10 / 2014 Kaavan hyväksyminen tekn. ltk, khall, kvalt 11 / 2014 Voimaantulo - 12 / 2014 Esitetty aikataulu on arvio, joka saattaa muuttua suunnittelun aikana. Eri vaiheet voivat myös limittyä keskenään Suunnittelun, vuorovaikutuksen ja vaikutusten arvioinnin liittyminen toisiinsa Osallisilta saatu palaute huomioidaan suunnittelutyössä ja sitä hyödynnetään myös vaikutusten arvioinnissa.

9 HATTULAN KUNTA 9 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, , tark Lisätietojen antajien yhteystiedot Hattulan kunta, Parolantie 42, Parola, > Rakentaminen ja tekniikka. Sähköposti: Tekninen johtaja Janne Teeriaho. Puh. (03) Asemakaavan laatija Arkkitehtitoimisto Neva Oy, Sorsapuisto 1, Tampere. Sähköpostit: Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Petteri Neva, arkkitehti SAFA. Puh Jukka Salonen, RA. Puh Pasi Vierimaa, RA, ark.yo., YKS 492. Puh Tampereella, 20. päivänä syyskuuta 2013 Petteri Neva, kaavan laatija Pasi Vierimaa, RA, YKS 492 Arkkitehtitoimisto Neva Oy

10 1 Hattula Petäyksen ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Hannu Poutiainen Kustantaja: PAM ry

11 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi ja havainnot... 2 Karttoja... 5 Kansikuva: Tasaista savipeltoa Petäykseen menevän tien lounaispuolella Perustiedot Alue: Hattulan Tyrvännössä, Vanajaveden niemessä, Hotelli Petäyksen kaakkoispuolella ja Enolankärjen nimen eteläpuolella sijaitseva kaavamuutosalue, laajuudeltaan noin 460 x 140 m. Tarkoitus: Alueen kattava tarkastus. Selvittää onko alueella muinaisjäännöksiä. Kustantaja: PAM ry. Kaavoittaja Arkkitehtitoimisto Neva Oy. Työaika: Kenttätyöaika: Tekijät: Mikroliitti Oy, Hannu Poutiainen. Valmistelu ja raportin viimeistely T. Jussila Tulokset: Alueelta ei tunnettu muinaisjäännöksiä. Alue tarkastettiin kattavasti silmänvaraisesti. Alueella ei havaittu muinaisjäännöksiä. Tutkimusalueen sijainti osoitettu ympyrällä. Lähiseudun muinaisjäännökset eri symbolein. Inventointi ja havainnot Aluetta ollaan kaavoittamassa ja sinne suunnitellaan uutta matkailuun liittyvää rakentamista. Nykyinen Petäykseen vievä tie siirretään rannasta kulkemaan kaavoitettavan alueen länsireunaa. Maanomistaja tilasi Mikroliitti Oy:ltä alueen muinaisjäännösinventoinnin. Inventointi suoritettiin joulukuun puolessa välissä v Olosuhteet olivat havainnoinnin kannalta hyvät, joskin valoisan päivän aika lyhyenpuoleinen, mutta sinä aikana alue voitiin tutkia kattavasti yhden

12 3 päivän aikana. Sää, valaistus ja muut olosuhteet olivat inventoinnin kannalta erinomaiset. Inventoitava alue käveltiin järjestelmällisesti läpi m alueen länsipuolella sijaitsee Antialan laaja röykkiöalue sekä sen eteläpuolella Anttilan miekanhiontakivi ja röykkiö. Alueella voisi siten periaatteessa sijaita rautakautisia muinaisjäännöksiä sekä rantasidonnaisia kivikautisia muinaisjäännöksiä. Inventointimenetelminä käytettiin lapionpistoja, koekuopitusta, pintapoimintaa (vähäisessä määrin), maanäytekairauksia ja silmänvaraista havainnointia. Alue tutkittiin täysin kattavasti, myös suunnitellun uuden tielinjan alue. Alueen kaikki pellot olivat inventointiajankohtana joko nurmella, kesannolla tai muutoin peitteisiä, joskin paikka paikoin oli pintamaata näkyvissä. Vanajaveden rannassa oli pieni pelto avoimena. Maalaji osoittautui olevan savea/hiesua/savimultamaata. Piha-alueet ovat käsiteltyjä, tasattuja ja rakennettuja. Metsänhakkuita alueella oli tehty hiljattain Petäykseen menevän tien kaakkoispuolen kostealla ja alavalla vesijättömaalla. Tien koillis- ja luoteispuoli Vanajaveden rannassa ja/tai sen tuntumassa on alavaa ja osin lohkareista sekä kosteaa vesijättömaata. Maantie on perustettu pitkällä matkalla aivan entisen rantatörmän päälle. Maantien lounaispuolella pelto on tasaista savimaata. Tien kaakkoispuolella kaava-alueen pohjoisosassa maasto on alavaa ja kosteaa vesijättöä. Petäykseen menevän tien lounaispuolella pellolla aivan maantien reunassa havaittiin raivauskivikasa 15x5x1 m (N E ). Kyseessä ei ole muinaisjäännös. Muita kulttuurihistoriallisesti (tai arkeologisesti) mainittavia kohteita ei nyt suoritetun maastotyön aikana kaava-alueella todettu. Espoo Hannu Poutiainen, puolesta Timo Jussila Vesijättöä Petäykseen menevän tien koillispuolella

13 4 Raivauskivikasa Petäykseen menevän tien lounaispuolella. Kaava-alueen keskiosaa. Kesannolla olevaa tasaista savipeltoa Petäykseen menevän tien lounaispuolella. Hakattua savista vesijättöä Petäykseen menevän tien kaakkoispuolella..

14 5 Rantaa ja vesijättöä Petäykseen menevän tien koillispuolella. Karttoja Tutkimusalue rajattu vihreällä. Läheiset muinaisjäännökset punaisella pallolla - muinaisjäännösalueet laajempia.

15 Tutkimusalue rajattu vihreällä. Havaittu raivausröykkiö = punainen pallo. Kyseessä ei ole muinaisjäännös. 6

16 Hattula Petäys Asemakaavan luontoselvitys Teppo Häyhä

17 2 1 JOHDANTO 1.1 Tavoitteet Tämä luontoselvitys on tehty Hattulan Petäyksen asemakaava-alueen suunnittelun pohjaksi. Selvityksen tarkoituksena on kattaa maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitukselle asettamat elinympäristöjen- ja lajiensuojelun vaatimukset. Työhön sisältyvät: (1) kasvillisuus- ja kasvistoselvitys (2) arvokkaiden luontotyyppien paikantaminen (3) liito-oravaselvitys (4) linnustoselvitys (5) sudenkorentojen havainnointi (6) viitasammakon havainnointi Tulosten pohjalta on määritetty ranta-asemakaavan laatimista varten tavoitteet ja suositukset, joita noudattamalla luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Tähän selvitykseen ei sisälly kaavahankkeen vaikutusten arviointi. Selvityksen on tehnyt FM Teppo Häyhä ja välisenä aikana. 1.2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Hattulan Tyrvännössä, Vanajanselän eteläosan rannalla. Asemakaava-alue sijoittuu Petäyksen hotellin kaakkoispuoliselle alueelle. Selvitysalueeseen on rajattu kaava-alueen lisäksi hotellin ja kaava-alueen väliset osat mukaan lukien Elolankärjen ja Petäyksenniemen välinen lahti rantoineen (kuva 1). Selvitysalueen pinta-ala on noin kymmenen hehtaaria, ja rantaviivaa on noin 600 metriä. Maakuntakaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta (RM). Venereitti alkaa hotellin venerannasta. Kuva 1. Luontoselvityksen aluerajaus (sinisellä).

18 3 2 MENETELMÄT 2.1 Kasvillisuus- ja kasvistoselvitykset Suunnittelualueen kasvillisuus selvitettiin jakamalla alue puuston ja aluskasvillisuuden perusteella kasvillisuuskuvioihin. Kuvioiden rajat piirrettiin maastossa suurimittakaavaiselle (1:5000) kartalle (kuva 3). Kultakin kuviolta selvitettiin ja merkittiin ylös geomorfologiset perustiedot sekä arvioitiin luonnontilaan ja kasvillisuuden kehitykseen vaikuttaneet ja vaikuttavat tekijät. Kuvioiden kasvisto tutkittiin kerroksittain (puu-, pensas-, kenttä- ja pohjakerros), ja havaitut lajit jaoteltiin valta- ja seuralaislajeihin. Alueen kasvillisuus on kuvattu kuvioittain luvussa 3.2. Kasvillisuustutkimuksen yhteydessä kirjattiin kaikki alueella havaitut putkilokasvit (liite 1). Rakennettujen osien, kuten pihojen ja pysäköintialueiden, kasvillisuutta ei selvitetty. Kasvillisuuskuviointi ja kasvistolista tehtiin Tietoja täydennettiin sekä kevään 2012 linnusto- ja liito-oravaselvitysten yhteydessä. 2.2 Arvokkaiden luontotyyppikohteiden paikantaminen Tässä luontoselvityksessä on pyritty paikantamaan lakisääteisten suojelualueiden, kuten luonnonsuojelulain (29 ) suojeltavien luontotyyppien, metsäasetuksen (10 ) erityisen arvokkaiden elinympäristöjen ja vesilain (15a ja 17a ) luontotyyppien, lisäksi kaikenlaiset luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden rajaukset perustuvat kasvillisuusselvitykseen. Lajistotietojen, luonnontilan ja edustavuuden perustella kullekin arvokohteelle on määritetty luonnonsuojelullista arvoa kuvastava arvoluokka. Luokituksessa on sovellettu perinnemaisemien luontotyyppikohteiden seitsemänasteista arvoluokitusta: 2.3 Linnustoselvitys P- = lähiympäristöstä poikkeava kohde P = paikallisesti arvokas P+ = paikallisesti arvokas, lähellä maakunnallista tasoa M- = maakunnallisesti arvokas, puutteita luonnontilassa M = maakunnallisesti arvokas M+ = maakunnallisesti arvokas, lähellä valtakunnallista tasoa V = valtakunnallisesti arvokas Alueen maalinnustoa selvitettiin kartoituslaskentamenetelmällä, jossa tarkoituksena on selvittää alueen pesimälinnusto, pesivien parien määrät ja linnuston kannalta tärkeät kohteet. Selvitettävä alue rajattiin kaava-alueen rajausta laajemmaksi. Selvitysalueen kaikki osat kierrettiin hitaasti kävellen, välillä pysähdellen ja samalla lintuja havainnoiden. Lintujen havaintopaikat merkittiin kartalle, ja havainnoista kirjattiin mahdollisuuksien mukaan ylös laji, sukupuoli, ikä ja käyttäytyminen (laulava, varoitteleva, lentävä jne.). Laskentojen jälkeen havainnoista tulkittiin huomionarvoisten lajien pesinnät ja reviirit. Huomionarvoisia lajeja ovat lintudirektiivin liitteessä mainitut linnut, uhanalaiset ja silmälläpidettävät linnut sekä paikallisesti harvinaiset linnut. Pesiviksi on tulkittu pesälle ruokaa kantavat, varoittelevat ja laulavat yksilöt. Laskentakertoja oli kolme: (1) , klo Sää: melkein selkeää (pilvisyys 2/8), lämpötila + 4 C, tuulta 0 m/s (2) , klo Sää: aurinkoinen (pilvisyys 0/8), lämpötila + 7 C, SE-tuulta 1-3 m/s, laskennan lopussa lämpötila + 12 C (3) , klo Sää: melko selkeää (pilvisyys 3/8), lämpötila C, S-tuulta 2-4 m/s

19 4 Kaikilla kerroilla oli lintujen havainnointiin erinomainen sää. Lisäksi lintuja havainnoitiin , , ja Liito-oravaselvitys Liito-orava on luokiteltu Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneeksi lajiksi. EU:n luontodirektiivissä se on yhteisön tärkeänä pitämä laji, jonka suojelutaso tulee säilyttää suotuisana. Tämä edellyttää lajin ja sen elinympäristöjen tarkastelua. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 49 :ssä liito-oravan selvästi havaittavan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueiden paikantaminen tehtiin etsimällä uloste-, virtsaja syöntijälkiä kaava-alueen ja lähimetsien puustoisista osista. Liito-orava on tunnetusti havumetsien laji, joka elää useimmiten kuusivaltaisissa vanhoissa tai varttuneissa metsissä. Oleellinen liito-oravalle sopivan metsän piirre on lehtipuustoisuus, koska leppä, koivu ja haapa ovat lajin ravintopuita ja viimeksi mainitut usein myös pesäpaikkoja. Etsintä tehtiin Etsinnässä havainnoitiin kaikkien isojen (runkoläpimitta yli 15 senttimetriä) puiden tyvet. 2.5 Sudenkorentojen havainnointi Sudenkorentojen havainnoinnin tavoite oli (1) selvittää alueen rantakosteikoissa elävät sudenkorentolajit, (2) paikantaa selvitysalueen sudenkorennoille tärkeät alueet ja (3) paikantaa alueella mahdollisesti esiintyvien harvinaisten lajien sekä luontodirektiivin liitteissä II ja IVa mainittujen lajien esiintymät. Sudenkorentoja elää lähes kaikenlaisissa vesistöissä. Rehevät, runsaasti vesi- ja rantakasvillisuutta sisältävät, suojaisat ja matalat vesialueet ovat sudenkorentojen suosimia elinympäristöjä. Sudenkorentojen koko elinkierto eli toukkavaiheet, kuoriutuminen, aikuisten ravinnonhankinta ja lisääntyminen tapahtuvat usein samalla paikalla. Isoilla järvillä laji- ja yksilömäärät ovat korkeimmillaan matalissa ja runsaskasvustoisissa lahdissa. Kaava-alueelta valittiin tarkemman havainnoinnin kohteeksi alueen kolme rantakosteikkoa: (1) Elolanlahti, (2) Elolankärjen ja Petäyksenniemen välinen lahti ja (3) Petäyksenniemen länsipuolinen lahti. Rantakosteikoilla havainnoitiin aikuisia, lentäviä sudenkorentoja kahdesti, ensimmäisen kerran (keski- ja loppukesän lajit) ja toisen kerran (alkukesän lajit). Havainnointi tehtiin rannalta käsin kiikaria apuna käyttäen. Elolanlahdella liikuttiin myös vesialueella kanootilla. Rantakosteikkojen lisäksi sudenkorentoja havainnoitiin selvitysalueen aurinkoisilla metsänreunoilla ja paisteisilla kohdilla. Havaitut sudenkorentolajit kirjattiin ylös, ja havainnoinnin päätteeksi kullekin lajille annettiin runsausarvo asteikolla 1-5. Runsausasteikko: yksilöä yksilöä yksilöä yksilöä 5 - yli 1000 yksilöä Havainnoinnin tulokset on esitetty luvussa Viitasammakon havainnointi Viitasammakko (Rana arvalis) on Euroopan unionin luontodirektiivin (Neuvoston direktiivi 92/43, ETY, liite IVa) suojelema laji, jonka kaikenlainen häirintä sekä lisääntymispaikkojen

20 5 hävittäminen ja heikentäminen ovat kiellettyjä. Viitasammakkojen havainnoinnin tarkoituksena oli selvittää alueella mahdollisesti sijaitsevat lisääntymispaikat. Lajin esiintymistä selvitettiin havainnoimalla kutuaikaan kurnuttavia yksilöitä. Havainnointi tehtiin iltahämärissä ja pimeällä , klo TULOKSET 3.1 Kasvillisuus ja luontotyypit Yleiskuvaus Selvitysalueesta noin 60 % on rakennettua (piha-alueita, teitä, pysäköintialue ja urheilukenttiä), 10 % peltoa ja loput 30 % metsää. Petäyksen niemen kärjessä on vanhaa metsää kasvava kangasmetsäkumpare. Vanha männikkö on enimmäkseen lehtomaista kangasta, joskin mäen kuivimmissa osissa on kuivien lehtojen piirteitä. Toinen, kasvillisuudeltaan enemmän lehtomainen, metsäkumpare sijaitsee niemen tyvellä. Kummankin metsän kasvillisuudessa näkyy aiempi laidunkäyttö niittykasvien runsautena. Muut suunnittelualueen metsät ovat vanhan rantatörmän alapuolelle kasvaneita rantalehtoja. Metsät ovat tervaleppävaltaisia, kasvillisuudeltaan pääasiassa kosteaa suurruoholehtoa (FiT). Kaikkia rantalepikoita luonnehtii tiheä kerroksellinen lehtipuusto ja varjostuksen takia niukka kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus. Tervalepikoiden aluskasvillisuutta luonnehtivat metsäalvejuuri, hiirenporrras, mesiangervo, vuohenputki, punakoiso ja käenkaali. Petäyksen niemen ja Elolankärjen rannat ovat kaltevasti viettäviä, kivikkoisiksi ja lohkareisiksi huuhtoutuneita kivennäismaarantoja. Alueen suojaiset rannat ovat vesirajan molemmin puolin loivasti viettäviä ja pehmeäpohjaisia. Kauas vesirajasta ulottuvalla matalan veden alueella on runsasta vesikasvillisuutta. Lahtien pohjukoissa on isoulpukan, uistinvidan ja palpakon muodostamaa harvahkoa kelluslehtistä vesikasvillisuutta. Vesirajan molemmin puolin on vaihtelevan laajuisia isosorsimovaltaisia rantaniittyjä. Näiden kasvillisuus on hyvin yksipuolista, koska tiheissä isosorsimokasvustoissa ei juurikaan kasva muita kosteikkokasveja Kasvillisuuskuviot Kuvio 1. Varttunutta lehtomaisen kankaan ja tuoreen lehdon sekametsää, jonka valtapuusto on harvennettu väljäksi ja tasaikäiseksi. Kuvion koilliskulmassa on kahdeksan isoa haapaa, muualla valtapuuston muodostavat mänty ja rauduskoivu. Harvennuksissa lähes kokonaan poistettuun aluspuustoon on jätetty muutama vaahtera, pihlaja ja haapa. Pensaskerroksessa on lehtipuiden taimia, etenkin haapaa sekä paikoin vadelmaa ja terttuseljaa. Laikuittain vaihteleva kenttäkerros on ruohovaltainen, paikoin kulutuksen ja aiemman tiheäpuustoisen vaiheen jäljiltä aukkoinen. Yleisesti kasvustoja muodostavat maitohorsma, nokkonen, rönsyleinikki, valkovuokko ja vuohenputki. Melko runsaina kasvavat myös hiirenporras, mesiangervo, niittyleinikki, voikukka ja ahomansikka. Lehtomaisuutta kasvillisuudessa ilmentävät edellä mainitut kosteiden lehtojen kasvit mesiangervo ja hiirenporras sekä niukkoina kasvavat mustakonnanmarja, sinivuokko ja näsiä.

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA

LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA 14 LIITE 1 OTE MAAKUNTAKAAVASTA 15 LIITE 2 FORSSAN KIIMASSUON OSAYLEISKAAVAN LUONNOS SITO OY, SYYSKUU 2008, PIENENNÖS 16 LIITE 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUPASUON ASEMAKAAVA TAMMELAN KUNTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen

Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit Aili Tamminen Simpsiön Rytilammen ympäryskasvit 22.7.2004 Aili Tamminen Kasvit on pyritty tunnistamaan ranta alueella kävellen, välillä piipahtaen vesirajan tuntumassa ja taas siirtyen kauemmas n. 10 15 metrin etäisyydelle

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK

HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK HATTULAN KUNTA KETTUMÄEN ASEMAKAAVAN 2. LAAJENNUS LUONTOSELVITYS 21454YK Air-Ix Ympäristö Oy 13.10.2005 Sanna Tolonen Kettumäen asemakaavan 2. laajennus 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 2 MAISEMA 3 3 MAA-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA

KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA HATTULA PAROLA KOTIRINTEEN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Mervin kylän tiloja Metsonsaari 13:51, Ketunsaari 14:11, Peuransaari 14:12 ja Hirvensaari 14:13, määräaloja tilasta Karhunsaari 13:52 sekä osaa Ventolan

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133

Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Rantayleiskaavan muutoskohteet VAHVAJÄRVI 892-401-1-133 Uurainen 2016 Mia Rahinantti Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 3. Vaikutusarviointi... 3 4. Kuvia kohteesta... 4 5. Kasvillisuusluettelo...

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot