3522 N:o 1123 LIITE. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3522 N:o 1123 LIITE. Johdanto"

Transkriptio

1 3522 N:o 1123 LIITE Johdanto CLP-asetuksen liitteen VI taulukoissa 3.1 ja 3.2 luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. Mainitun asetuksen liitteessä VI säädetään kyseisten aineiden luokitus ja merkinnät sekä tarvittaessa pitoisuusrajat ja huomautukset. CLP-asetuksen liitteessä VI mainittujen aineiden nimet on CLP-asetuksessa annettu ainoastaan englanniksi. Suomessa markkinoilla ja käytössä olevan kemikaalin varoitusetiketissä aineen nimen on oltava suomeksi ja ruotsiksi. Tämä asetus on annettu näiden suomen- ja ruotsinkielisten nimien hakua varten. Tunnistenumeroita käyttäen aineen luokitus ja merkinnät haetaan CLP-asetuksen liitteen VI taulukosta 3.1 ja/tai 3.2 ja sen jälkeen aineen nimi suomeksi ja ruotsiksi haetaan tästä asetuksesta. CLP-asetuksen liitteen VI taulukoiden 3.1 ja 3.2 mukaisten luokitusten ja merkintöjen käyttämisen määräajoista säädetään CLP-asetuksen artiklassa 61 ja 62 sekä kemikaalilain muuttamisesta annetun lain(408/2009) voimaantulosäännöksessä.

2 N:o Vety Alumiinilitiumhydridi X Natriumhydridi Kalsiumhydridi Litium X n-heksyylilitium (2-metyylipropyyli)litium; isobutyylilitium Beryllium Berylliumyhdisteet, paitsi alumiiniberylliumsilikaatit, ja muualla tässä luettelossa mainitut Berylliumoksidi X Booritrifluoridi Booritrikloridi Booritribromidi Trialkyyliboraanit Trialkyyliboraanit, nestemäinen Trimetyyliboraatti Dibutyylitinavetyboraatti Boorihappo; [1] boorihappo, raaka luonnon boorihappo, joka sisältää enintään 85 % H3BO kuivapainosta laskettuna [2] Dibooritrioksidi; boorioksidi Tetrabutyyliammoniumbutyylitrifenyyliboraatti N,N-Dimetyylianiliniumtetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti Dinatriumtetraboraatti, vedetön; boorihapon dinatriumsuola; [1] tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti; [2] ortoboorihapon natriumsuola [3] Dinatriumtetraboraattidekahydraatti; booraksidekahydraatti Dinatriumtetraboraattipentahydraatti; booraksipentahydraatti X Dietyyli-{4-[1,5,5-tris(4-dietyyliaminofenyyli)penta-2,4-dienylideeni]sykloheksa-2, dienylideeni}ammonium butyylitrifenyyliboraatti Dietyylimetoksiboraani formyylifenyyliboronihappo

3 3524 N:o Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoroboraatti) Tetrabutyyliammoniumbutyyli-tris(4-tert-butyylifenyyli)boraatti natriumperboraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola; [2] perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3] natriumperoksometaboraatti; [4] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5] natriumperoksoboraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] natriumperboraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola;[2] perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3] natriumperoksometaboraatti; [4] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5] natriumperoksoboraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3] natriumperoksoboraattiheksahydraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] X perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti;[1] perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3] natriumperoksoboraattiheksahydraatti; [sisältää = 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] perboorihappo, natriumsuola; perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksometaboraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoboraatti; sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm

4 N:o perboorihappo, natriumsuola; perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksometaboraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoboraatti; sisältää >= 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm Hiilimonoksidi Fosgeeni Rikkihiili Kalsiumkarbidi Tiraami; tetrametyylitiuraamidisulfidi X Syaanivety Syaanivety...% Syaanivetyhapon suolat lukuunottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyanidit - - ja elohopeaoksisyanidi Antu Isolaani Dimetani Karbaryyli; 1-naftyylimetyylikarbamaatti Ziraami ; sinkkibis(dimetyyliditiokarbamaatti) Metaami-Na ; natriummetyyliditiokarbamaatti Nabami;; Dinatriumetyleenibisditiokarbamaatti Diuroni; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Propoksuuri ; 2-(1-metyylietoksifenyyli)metyylikarbamaatti X Aldikarbi; 2-metyyli-2-(metyylitio)propanaali-O-(N-metyylikarbamoyyli)oksiimi Aminokarbi; 4-dimetyyliamino-3-tolyylimetyylikarbamaatti Di-allaatti; S-(2,3-diklooriallyyli)-N,N-di-isopropyylitiokarbamaatti Barbaani; 4-klooribut-2-ynyyli-N-(3-kloorifenyyli)karbamaatti Linuroni ; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea Dekarbofuraani

5 3526 N:o Merkaptodimetuuri; metiokarbi; 3,5-dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylimetyylikarbamaatti Proksaani-Na; Proksaani-natrium;Natrium-O-isopropyyliditiokarbonaatti Alletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyyli (2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [1]; bioalletriini [1];(RS)-3-allyyli metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1r,3r)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli) syklopropaanikarboksylaatti [1]; S-bioalletriini [2];(S)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2- enyyli(1r,3r)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [2]; esbiotriini [3];(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1- enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [3] Karbofuraani; 2,3-dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuranyylimetyylikarbamaatti X Dinobutoni; 2-(1-metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenyyli-isopropyylikarbonaatti Dioksakarbi; 2-(1,3-dioksolan-2-yyli)fenyylimetyylikarbamaatti EPTC Formetanaatti Monolinuroni; 3-(4-Kloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea Metoksuroni; 3-(3-kloori-4-metoksifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Pebulaatti; S-propyylibutyylietyylikarbamotioaatti Pirimikarbi; 5,6-dimetyyli-2-dimetyyliaminopyrimidin-4-yyli-N,N-dimetyylikarbamaatti Bentsotiatsuroni Promekarbi; 5-isopropyyli-3-tolyylimetyylikarbamaatti Sulfallaatti; 2-klooriallyylidietyyliditiokarbamaatti X Triallaatti; S-2,3,3-triklooriallyylidi-isopropyylitiokarbamaatti Monometilaani Dimetyylikarbamyylikloridi Monuroni; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Monuroni-TCA; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliuroniumtriklooriasetaatti Isoproturoni; 3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Metomyyli; 1-metyylitioetylideeniamiinimetyylikarbamaatti Bendiokarbi; 2,2-dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-yylimetyylikarbamaatti Bufenkarbi; 3-(1-metyylibutyyli)fenyylimetyylikarbamaatin ja 3-(1-etyylipropyyli) fenyylimetyylikarbamaatin seos Etiofenkarbi; 2-etyylitiometyylifenyylimetyylikarbamaatti

6 N:o Diksantogeeni X Fenuroni-TCA; 1,1-dimetyyli-3-fenyyliuroniumtriklooriasetaatti Ferbami Formetanaattihydrokloridi Isoprokarbi; o-kumenyylimetyylikarbamaatti Meksakarbaatti; 4-dimetyyliamino-3,5-ksylyylimetyylikarbamaatti Ksylyylikarbi Metolikarbi Nitrapyriini; 2-kloori-6-trikloorimetyylipyridiini Noruroni Oksamyyli Oksikarboksiini; 5,6-dihydro-2-metyyli-1,4-oksati-iini-3-karboksanilidi-4,4-dioksidi X Protiokarbihydrokloridi Metyyli-3,4-dikloorifenyylikarbamaatti Tiobenkarbi Tiofanoksi Kloori-6-syaani-bisyklo(2,2,1)heptaani-2-oni-O-(N-metyylikarbamyyli)oksimi Vernolaatti ,5-Ksylyylimetyylikarbamaatti Diatsometaani Tiofanaatti-metyyli; 1,2-Di(3-metoksikarbonyyli-2-tioureidi)bentseeni Furmesykloksi; N-sykloheksyyli-N-metoksi-2,5-dimetyyli-3-furamidi Syklo-okt-4-en-1-yylimetyylikarbonaatti X Prosulfokarbi; S-bentsyyli-N,N-dipropyylitiokarbamaatti (Dimetyyliamino)propyyliurea (3-(1-Propeeni-2-yyli)fenyyli)-2-propyyli-isosyanaatti Mankotsebi Manebi Zinebi

7 3528 N:o Disulfiraami; tetraetyylitiuraamidisulfidi Tetrametyylitiuraamimonosulfidi Sinkkibis(dibutyyliditiokarbamaatti) Sinkkibis(dietyyliditiokarbamaatti) X Butokarboksiimi; 3-(metyylitio)-2-butanoni-O-[(metyyliamino)karbonyyli]oksiimi ,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli[(dibutyyliamino)tio]metyylikarbamaatti; karbosulfaani Butyylifenyylimetyylikarbamaatti; fenobukarbi Etyyli[2-(4-fenoksifenoksi)etyylikarbamaatti; fenoksikarbi ,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli-2,4-dimetyyli-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diatsadekanoaatti; furatiokarbi Benfurakarbi; etyyli-n-[2,3-dihydro-2,2-dimetyylibentsofuran-7-yylioksikarbonyyli(metyyli) aminotio]-n-isopropyyli-β-alaninaatti Klooridioksidi X Klooridioksidi... % ((3-Jodi-2-propynyyli)oksi)etyylifenyylikarbamaatti Propinebi ; polymeerinensinkkipropyleenibis(ditiokarbamaatti) Tert-butyyli(1S)-N-[1-((2S)-2-oksiranyyli)-2-fenyylietyyli]karbamaatti ,2 -Ditiodi(etylammonium)-bis(dibentsyyliditiokarbamaatti) X O-isobutyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti Fosetyyli-alumiini ; alumiinitrietyylitrifosfonaatti Klorprofaami ; isopropyyli-3-kloorikarbanilaatti fenyyli-3-(p-tolueenisulfonyyli)urea Tert-butyyli(1R,5S)-3-atsabisyklo[3.1.0]heks-6-yylikarbamaatti N-(p-tolueenisulfonyyli)-N'-(3-(p-tolueenisulfonyloksi)fenyyli)urea; 3-({[(4-metyylifenyyli) sulfonyyli]karbamoyyli}amino)fenyyli-4-metyylibentseenisulfonaatti Seos: N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-fenyyliurea]; N-(4-[[4-[[(fenyyliamino) karbonyyli]amino]fenyylimetyyli]fenyyli]-n'-sykloheksyyliurea; N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni) bis[n'-sykloheksyyliurea O-heksyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-oktyyli]urea Ammoniakki, vedetön Ammoniakkiliuos... %

8 N:o Typpidioksidi [1];dityppitetroksidi [2] Kloorimekvattikloridi Typpihappo... % Etyylinitriitti Etyylinitraatti Hydratsiini Disykloheksyyliammoniumnitriitti Natriumnitriitti X Kaliumnitriitti N,N-Dimetyylihydratsiini; 1,1-dimetyylihydratsiini ,2-Dimetyylihydratsiini; N,N'-dimetyylihydratsiini Hydratsiinin suolat O-Etyylihydroksyyliamiini Butyylinitriitti Isobutyylinitriitti sek-butyylinitriitti tert-butyylinitriitti Pentyylinitriitti [1]; "amyylinitriitti", isomeerien seos [2] Hydratsobentseeni X Hydratsiini-bis(3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti) Natrium-3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)propyylikarbamyyli)bentseenisulfonaatti (Dekyylitio)etyyliammoniumkloridi (4-Hydratsiinifenyyli)-N-metyylimetaanisulfonamidihydrokloridi Okso-((2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)amino)karbonyyliasetohydratsidi ,6-bis(3,3-bis((1-Metyylipentylideeni-imino)propyyli)ureido)heksaani Hydroksyyliammoniumnitraatti Dietyylidimetyyliammoniumhydroksidi Happi, nesteytetty

9 3530 N:o Vetyperoksidiliuos... % Fluori Fluorivety Fluorivetyhappo... % Natriumfluoridi Kaliumfluoridi Ammoniumfluoridi Natriumbifluoridi; natriumvetydifluoridi Kaliumbifluoridi Ammoniumbifluoridi X Fluoriboorihappo... % Fluoripiihappo...% Natrium-[1] kalium-[2] ammonium-[3] fluorisilikaatit Fluorisilikaatit, paitsi muualla luettelossa mainitut Lyijyheksafluorisilikaatti Sulfuryylidifluoridi Alumiinitrinatriumheksafluoridi; kryoliitti Kalium-µ-fluori-bis(trietyylialumiini) Magnesiumheksafluorisilikaatti Natrium Natriumhydroksidi Natriumperoksidi Natriumatsidi Natriumkarbonaatti Natriumsyanaatti Propoksikarbatsoni-natrium Magnesiumjauhe (stabiloimaton) Magnesium, jauhe tai lastut (stabiloitu)

10 N:o Magnesiumalkyylit, hiiliatomien määrä X Alumiinimagnesiumkarbonaattihydroksidiperkloraattihydraatti Alumiinijauhe (stabiloimaton) Alumiinijauhe (stabiloitu) Alumiinikloridi, vedetön Alumiinialkyylit, hiiliatomien määrä Dietyyli(etyylidimetyylisilanolaatti)alumiini (Etyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)(2-dimetyyliaminoetanolaatti)(1-metoksi-2-propanolaatti) alumiini(iii), dimerisoitu Poly(okso(2-butoksietyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)alumiini) di-n-oktyylialumiinijodidi X Natrium((n-butyyli)x(etyyli)y-1,5-dihydro)aluminaatti) x = 0,5 y = 1, Hydroksialumiini-bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyyli-6-hydroksi-12H dibentso[d,g][1.3.2]dioksafosfosin-6-oksidi Trikloorisilaani Piitetrakloridi X Dimetyylidikloorisilaani Trikloorimetyylisilaani Tetraetyylisilikaatti bis(4-fluorifenyyli)metyyli(1,2,4-triatsol-4-yylimetyyli)silaanihydrokloridi Trietoksi-isobutyylisilaani (Kloorimetyyli)bis(4-fluorifenyyli)metyylisilaani Isobutyyli-isopropyylidimetoksisilaani Dinatriummetasilikaatti Sykloheksyylidimetoksimetyylisilaani bis(3-(trimetoksisilyyli)propyyli)amiini α-hydroksipoly(metyyli-(3-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini-4-yylioksi)propyyli)siloksaani) X 6-(2-Kloorietyyli)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani; etaselasiili Α-Trimetyylisilanyyli-ω-trimetyylisiloksipoly[oksi(metyyli-3-(2-(2-metoksipropoksi) propoksi)propyylisilaanidiyyli]-ko-oksi(dimetyylisilaani))

11 3532 N:o Seos: 1,3-diheks-5-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyylidisiloksaani; 1,3-diheks-n-en-1-yyli-1,1,3, tetrametyylidisiloksaani Flusilatsoli; bis(4-fluorifenyyli)(metyyli)(1h-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)silaani Oktametyylisyklotetrasiloksaani Seos: 4-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-4H-1,2,4-triatsoli; 1-[[bis-( fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-1h-1,2,4-triatsoli bis(1,1-dimetyyli-2-propynyylioksi)dimetyylisilaani tris(isopropenyylioksi)fenyylisilaani Reaktiotuote: (2-Hydroksi-4-(3-propenoksi)bentsofenonin ja trietoksisilaanin) sekä piidioksidin ja metyylitrimetoksilaanin hydrolyysituote α,ω-dihydroksipoly-(heks-5-en-1-yylimetyylisiloksaani) ((3-(3-Kloori-4-fluorifenyyli)propyl)dimetyylisilanyyli)-4-etoksibentseeni X 4-[3-(Dietoksimetyylisilyylipropoksi)-2,2,6,6-tetrametyyli]piperidiini Dikloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)metyylisilaani Kloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani α-[3-(1-oksoprop-2-enyyli)-1-oksipropyyli]dimetoksisilyylioksi-?-[3-(1-oksoprop-2-enyyli) oksipropyyli]dimetoksisilyylipoly(dimetyylisiloksaani) O,O'-(Etenyylimetyylisilyleeni)di[(4-metyylipentan-2-oni)oksiimi] [(Dimetyylisilyleeni)bis((1,2,3,3a,7a-?)-1H-inden-1-ylideeni)dimetyyli]hafnium bis(1-metyylietyyli)dimetoksisilaani Disyklopentyylidimetoksisilaani Metyyli-3-(trimetoksisilyyli)propyyli-2-propenoaatti, hydrolyysituote silikan kanssa Heksyyliheptametyylitrisiloksaani (3,4-Epoksisykloheksyyli)etyylitrietoksisilaani X (4-etoksifenyyli)(3-(4-fluori-3-fenoksifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani butanoni-O,O',O''-(fenyylisilylidyyni)trioksiimi S-(3-(trietoksisilyyli)propyyli)oktaanitioaatti (2,3-dimetyylibut-2-yyli)-trimetoksisilaani N,N-bis(trimetyylisilyyli)aminopropyylimetyylidietoksisilaani Seos: O,O',O'',O'''-silaanitetrayylitetrakis(4-metyyli-2-pentanonioksiimi) (3 stereoisomeeria) Reaktiotuote: amorfinen silika (50-85 %), butyyli(1-metyylipropyyli)magnesium (3-15 %), tetraetyyliortosilikaatti (5-15%) ja titaanitetrakloridi (5-20 %)

12 N:o [(4'-asetoksi-3'-metoksifenyyli)propyyli]trimetoksisilaani Magnesiumnatriumfluoridisilikaatti Fosfori, valkoinen ja keltainen Fosfori, punainen Kalsiumfosfidi; Trikalsiumdifosfidi Alumiinifosfidi Magnesiumfosfidi; Trimagnesiumdifosfidi Trisinkkidifosfidi; Sinkkifosfidi Fosforitrikloridi X Fosforipentakloridi Fosforioksikloridi Fosforipentoksidi Fosforihappo... % Fosforiseskvisulfidi Trietyylifosfaatti Tributyylifosfaatti Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p X Diklorvossi; 2,2-Dikloorivinyylidimetyylifosfaatti Mevinfossi ; 2-metoksikarbonyyli-1- metyylivinyylidimetyylifosfaatti Triklorfoni ; dimetyyli-2,2,2-trikloori-1-hydroksietyylifosfonaatti Fosfamidoni;; 2-Kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti Pyratsoksoni Triamifossi TEPP;; Tetraetyylipyrofosfaatti Sradani Sulfoteppi ; O,O,O,O-tetraetyyliditiopyrofosfaatti Demetoni-O; O,O-Dietyyli-O-2-etyylitioetyylifosforitioaatti Demetoni-S

13 3534 N:o X Demetoni-O-metyyli Demetoni-S-metyyli;; S-2-Etyylitioetyylidimetyylifosforitioaatti Protoaatti ; O,O-dietyyli-isopropyylikarbamoyylimetyylifosforiditioaatti Foraatti ; O,O-dietyylietyylitiometyylifosforiditioaatti Parationi ; O,O-dietyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti Parationi-metyyli ; O,O-dimetyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti O-Etyyli-O-(4-nitrofenyyyli) fenyylifosfonotioaatti; EPN Fenkaptoni;; S-(2,5-Dikloorifenyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti Kumafossi Atsiinifossi-metyyli ; atsinfossi-metyyli; O,O-dimetyyli-4-oksobentsotriatsin yylimetyyliditiofosfaatti Diatsinoni X Malationi ; 1,2-bis(etoksikarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti Klortioni ; O-(3-kloori-4-nitrofenyyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti Fosnikloori Karbofenotioni Mekarbami;; N-Etoksikarbonyyli-N-metyylikarbamoyylimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Oksidemetoni-metyyli;; S-2-(Etyylisulfinyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Etioni ; O,O,O,O -tetraetyyli-s,s'-metyleenidi(fosforiditioaatti) Fentioni ; O,O-dimetyyli-O-(4-metyylitio-m-tolyyli)tiofosfaatti Endotioni Tiometoni Dimetoaatti X Fenklorfossi ; O,O-dimetyyli-O-2,4,5-trikloorifenyylifosforitioaatti Menatsoni Fenitrotioni Naledi ; 1,2-dibromi-2,2-dikloorietyylidimetyylifosfaatti Atsiinifossi-etyyli ; atsinfossi-etyyli; O,O-dietyyli-4-oksobentsotriatsin yylimetyyliditiofosfaatti Formotioni

14 N:o Morfotioni;; O,O-Dimetyyli-S-(morfoliinikarbonyylimetyyli)fosforiditioaatti Vamidotioni;; O,O-Dimetyyli-S-2-(1-metyylikarbamoyylietyylitio)etyylifosforitioaatti Disulfotoni Dimefoksi Mipafoksi X Dioksationi ; 1,4-dioksaani-2,3-diyyli-O,O,O,O -tetraetyylidi(fosforiditioaatti) Bromofossi-etyyli S-[2-(Etyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforiditioaatti Ometoaatti;; O,O-Dimetyyli-S-metyylikarbamoyylimetyylifosforitioaatti Fosaloni;; S-(6-Kloori-2-oksobentsoksatsoliini-3-yylimetyyli)-O,O-dietyylifosforiditioaatti Diklofentioni;; O-2,4-Dikloorifenyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti Metidationi;; 2,3-Dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yylimetyyli-O,O dimetyylifosforiditioaatti Syantoaatti Klorfenvinfossi Monokrotofossi;; Dimetyyli-1-metyyli-2-(metyylikarbamoyyli)vinyylifosfaatti Dikrotofossi;; (Z)-2-Dimetyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti X Krufomaatti;; 4-Tert-butyyli-2-kloorifenyylimetyylimetyylifosforiamidaatti S-[2-(Isopropyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforitioaatti Potasaani; O,O-dietyyli-O-(4-metyylikumariini-7-yyli)fosforitioaatti ,2-Dikloorivinyyli-2-etyylisulfinyylietyylimetyylifosfaatti Demetoni-S-metyylisulfoni ; S-2-etyylisulfonyylietyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Asefaatti Amiditioni O,O,O',O'-Tetrapropyyliditiopyrofosfaatti Atsotoaatti Bensulidi ; O,O-di-isopropyyli-2-fenyylisulfonyyliaminoetyylifosforiditioaatti Klorpyrifossi ; O,O-dietyyli-O-3,5,6-trikloori-2-pyridyylifosforitioaatti X Klorfoniumikloridi Kumitoaatti

15 3536 N:o Syanofossi;; O-4-Syanofenyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Dialifossi;; ); 2-Kloori-1-ftaali-imidoetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Etoaatti-metyyli Fensulfotioni;; O,O-Dietyyli-O-4-metyylisulfinyylifenyylifosforitioaatti Fonofossi Fosasetimi;; O,O-bis(4-Kloorifenyyli)-N-asetimidoyylifosforiamiditioaatti Leptofossi;; O-4-Bromi-2,5-dikloorifenyyli-O-metyylifenyylifosforitioaatti Mefosfolaani;; Dietyyli-4-metyyli-1,3-ditiolani-2-ylideenifosforiamidaatti Metamidofossi ; O,S-dimetyylifosforiamidotioaatti X Oksidisulfotoni ; O,O-dietyyli-S-[2-(etyylisulfinyyli)etyyli]fosforiditioaatti Fentoaatti ; etyyli-2-(dimetoksifosfiinotioyylitio)-2-fenyyliasetaatti Trikloronaatti;; O-Etyyli-O,2,4,5-trikloorifenyylietyylifosfonitioaatti Pirimifossietyyli;; O,O-Dietyyli-O-2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yylifosforitioaatti X Foksiimi ; α-(dietoksifosfiinotioyylioksi-imino)fenyyliasetonitriili Fosmetti ; O,O-dimetyyliftaali-imidometyyli-S-fosforiditioaatti Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti Fosforitribromidi Fosforipentasulfidi Trifenyylifosfiitti Heksametyylifosforitriamidi; Heksametyylifosforiamidi Etoprofossi ; etyyli-s,s-dipropyylifosforiditioaatti Bromofossi ; O-4-bromi-2,5-dikloorifenyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Krotoksifossi ; 1-fenyylietyyli-3-(dimetoksifosfinyylioksi)isokrotonaatti Syanofenfossi ; O-4-syanofenyyli-O-etyylifenyylifosfonotioaatti X Fosfolani Tionatsiini Tolklofossi-metyyli ; O-(2,6-dikloori-p-tolyyli)-O,O-dimetyylitiofosfaatti Klormefossi ; S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Klortiofossi

16 N:o Demefioni-O Demefioni-S Demetoni Dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylifosfaatti Ditalimfossi Edifenfossi; O-Etyyli-S,S-difenyylifosforiditioaatti X Etrimfossi ; O-6-etoksi-2-etyylipyrimidin-4-yyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Fenamifossi ; etyyli-4-metyylitio-m-tolyyli-isopropyylifosforiamidaatti Fostietaani Glyfosiini Heptenofossi ; 7-klooribisyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yylidimetyylifosfaatti Iprobenfossi ; S-bentsyyli-O,O-di-isopropyylifosforitioaatti IPSP ; S-etyylisulfinyylimetyyli-O,O-di-isopropyylifosforiditioaatti Isofenfossi ; O-etyyli-O-2-isopropoksikarbonyylifenyyli-isopropyylifosforiamidotioaatti Isotioaatti Isoksationi ; O,O-dietyyli-O-5-fenyyli-isoksatsol-3-yylifosforitioaatti Metyylikarbofenotioni ; S-(kloorifenyylitiometyyli)-O,O-dimetyylifosforiditioaatti X Piperofossi ; S-2-metyylipiperidiinokarbonyylimetyyli-O,O-dipropyylifosforiditioaatti Pirimifossi-metyyli ; O-(2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti Profenofossi ; O-(4-bromi-2-kloorifenyyli)-O-etyyli-S-propyylifosforitioaatti Propetamfossi ; trans-isopropyyli-3-[[(etyyliamino)metoksifosfiinotioyyli]oksi]krotonaatti; Isopropyyli-3-[[(etyyliamino)metoksifosfiinotioyyli]oksi]isokrotonaatti Pyratsofossi; O,O-Dietyyli-O-(6-etoksikarbonyyli-5-metyylipyratsoli[2,3-a]pyrimidin-2-yyli) fosforitioaatti Kinalfossi ; O,O-dietyyli-O-kinoksalin-2-yylifosforitioaatti Terbufossi ; S-tert-butyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Triatsofossi ; O,O-dietyyli-O-1-fenyyli-1,2,4-triatsol-3-yylitiofosfaatti Etyleenidiammonium-O,O-bis(oktyyli)-fosforiditionaatti, isomeerien seos Butyyli(dialkyylioksi(dibutoksifosforyylioksi))titaani(trialkyylioksi)titaanifosfaatti Kloorietyyliklooripropyyli-2-kloorietyylifosfonaatti, isomeerien seos ja kloorietyyliklooripropyyli-2-klooripropyylifosfonaatti, isomeerien seos

17 3538 N:o X Pentyylimetyylifosfinaatin [1] ja 2-metyylibutyylimetyylifosfinaatin [2] seos Kupari(I)-O,O-di-isopropyylifosforiditionaatin ja kupari(i)-o-isopropyyli-o-(4-metyyli-2-pentyyli) fosforiditioaatin ja kupari(i)-o,o-bis(4-metyyli-2-pentyyli)fosforiditioaatin seos S-(Trisyklo( '2,6)deka-3-en-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai etyyliheksyyli)-o-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)fosforiditioaatti C12-14-tert-Alkyyliammoniumdifenyylifosforitioaatin [1] ja dinonyylisulfidin (tai disulfidin) [2] seos (Difosfonimetyyli)meripihkahappo Trioktyylifosfiinioksidin ja triheksyylifosfiinioksidin ja heksyylidioktyylifosfiinioksidin ja diheksyylioktyylifosfiinioksidin seos (2-(1,3-Dioksolaani-2-yyli)etyyli)trifenyylifosfoniumbromidi Isopropyyli/tert-butyylifenyyli)fosfaatti Metoksi-4H-1,3,2-bentsodioksafosforiini-2-sulfidi; dioksabentsofossi O-(5-Kloori-1-isopropyyli-1,2,4-triatsoli-3-yyli)-O,O-dietyylifosforitioaatti; isatsofossi Etefoni; 2-kloorietyylifosfonihappo X Ammonium-2-amino-4-(hydroksimetyylifosfinyyli)butyraatti; glufosinaatti-ammonium Metyyli-3-[(dimetoksifosfiinitioyyli)oksi]metakrylaatti [1]; Metakrifossi [2]; Metyyli-(E) [(dimetoksifosfiinitioyyli)oksi]metakrylaatti [2] Fosfonihappo [1]; Fosforihapoke [2] (η-syklopentadienyyli)(η-kumenyyli)rauta(1+)heksafluorifosfaatti(1-) Hydroksifosfonietikkahappo Vanadyylipyrofosfaatti Divanadyylipyrofosfaatti Vanadium(IV)oksidivetyfosfaattihemihydraatti, litium-, sinkki-, molybdeeni-, rauta- ja klooriseostettu bis(2,6-dimetoksibentsoyyli)-2,4,4-trimetyylipentyylifosfiinioksidi Kalsium-P,P'-(1-hydroksietyleeni)bis(vetyfosfonaatti)dihydraatti Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-s,s,s',s'-tetrafenyylidisulfoniumbisheksafluorofosfaatti;difenyyli( fenyylitiofenyyli)sulfoniumheksafluorofosfaatti X 3,9-bis(2,6-di-tert-Butyyli-4-metyylifenoksi)-2,4,8,10-tetraoksi-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani (Hydroksifenyylifosfinyyli)propaanihappo Fostiatsaatti;(RS)-S-sek-Butyyli-O-etyyli-2-okso-1,3-tiatsolidin-3-yylifosfonitioaatti

18 N:o Tributyylitetradekyylifosfonium tetrafluoriboraatti Seos: di(1-oktaani-n,n,n-trimetyyliammonium) oktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N trimetyyliammoniumdioktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium oktyylifosfaatti O,O,O-tris(2(tai 4)-C9-10-Isoalkyylifenyyli)fosforotioaatti Seos: bis(isotridekyyliammonium)mono(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyyli-isopropyyli) fosfaatti; isotridekyyliammoniumbis(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyyli-isopropyyli)fosfaatti Metyyli-[2-(1,1-dimetyylietyyli)-6-metoksipirimidin-4-yyli]etyylifosfonotioaatti Kloori-N,N-dietyyli-1,1-difenyyli-1-(fenyylimetyyli)fosforamiini tert-butyyli-(trifenyylifosforanyylideeni)asetaatti P,P,P',P'-Tetrakis(o-metoksifenyyli)propaani-1,3-difosfiini X ((4-Fenyylibutyyli)hydroksifosforyyli)etikkahappo (R)-α-Fenyylietyyliammonium-(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoksipropyyli)fosfonaatti monohydraatti UVCB kondensointituote: tetrakis-hydroksimetyylifosfoniumkloridi, urea ja tislattu, hydrogenoitu C16-18-talialkyyliamiini [R-(R*,S*)]-[[2-Metyyli-1-(1-oksopropoksi)propoksi]-(4-fenyylibutyyli)fosfinyyli]etikkahappo, (-) kinkonidiini (1:1)suola Fosfiini Tetraisopropyylidikloorimetyleenibisfosfonaatti (1-Hydroksidodekylideeni)difosfonihappo Glyfosaatin suolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut Klorpyrifossi-metyyli Seos: tetranatrium(((2-hydroksietyyli)imino)bis(metyleeni))bisfosfonaatti, N-oksidi; ; trinatrium((tetrahydro-2-hydroksi-4h-1,4,2-oksatsafosforin-4-yyli)metyyli)fosfonaatti, N-oksidi, P- oksidi X (1-Metyylietylideeni)di-4,1-fenyleenitetrafenyylidifosfaatti Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi Bis(2,4-dikumyylifenyyli)neopentyylidifosfiitti; 3,9-bis[2,4-bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli) fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani Dodekyylidifenyylifosfaatti Tetrakis(2,6-dimetyylifenyyli)-m-fenyleenibifosfaatti Trifenyyli(fenyylimetyyli)fosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluori-N-metyyli-1-butaanisulfonamidi (1:1) Tetrabutyylifosfoniumnonafluoributaani-1-sulfonaatti

19 3540 N:o Seos: kalium-o-tolueenifosfonaatti; kalium-m-tolueenifosfonaatti; kalium-p-tolueenifosfonaatti Seos: dimetyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti; dietyyli-( (hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti; metyylietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli) fosfonaatti Bis(2,4,4-trimetyylipentyyli)ditiofosfonihappo (4-fenyylibutyyli)fosfiinihappo Rikkivety ; vetysulfidi X Bariumsulfidi Bariumpolysulfidit Kalsiumsulfidi Kalsiumpolysulfidit Kaliumsulfidi Kaliumpolysulfidit Ammoniumpolysulfidit Natriumsulfidi Natriumpolysulfidit Rikkidioksidi Dirikkidikloridi X Rikkidikloridi Rikkitetrakloridi Tionyylikloridi Sulfuryylikloridi Kloorisulfonihappo Fluorisulfonihappo Oleum... % SO Rikkihappo... % Metaanitioli ; metyylimerkaptaani Etaanitioli; etyylimerkaptaani Dimetyylisulfaatti X Dimeksaani ; bis(metoksitiokarbonyyli)disulfidi

20 N:o Disuli; 2,4-DES Sulfamiinihappo Dietyylisulfaatti Natriumditioniitti p-tolueenisulfonihappo, joka sisältää >5% rikkihappoa p-tolueenisulfonihappo, joka sisältää =<5% rikkihappoa Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksidi; sulfolaani ,3-Propaanisultoni Dimetyylisulfamyylikloridi Tetranatrium-3,3'-(piperatsiini-1,4-diyylibis((6-kloori-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)imiini( asetamidi)-4,1-fenyleeniatso))bis(naftaleeni-1,5-disulfonaatti) X Pentanatrium-5-aniliini-3-(4-(4-(6-kloori-4-(3-sulfonaattianiliini-1,3,5-triatsin-2-yyliamino) ,5-dimetyylifenyyliatso)-2,5-disulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti Tetranatrium-5'-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidiini-2-yyliamino)-4'-hydroksi-2,3'-atsodinaftaleeni ,2',5,7'-disulfonaatti Dinatrium-1-amino-4-(4-bentseenisulfonamidi-3-sulfonaattianiliini)antrakinoni-2-sulfonaatti Dinatrium-6-((4-kloori-6-(N-metyyli)-2-toluidiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-1-hydroksi-2-( metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaatti Tetranatrium-2-(6-kloori-4-(4-(2,5-dimetyyli-4-(2,5-disulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso) ureidoaniliini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)bentseeni-1,4-disulfonaatti Dinatrium-6-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-dihydroksifenyyliatso-aniliini sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [1] ja dinatrium-6-(2,4- diaminofenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-diaminofenyyliatso)aniliini)-3-sulfonaattifenyyliatso)-4- hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [3] seos Kalsium-2,5-dikloori-4-(4-((5-kloori-4-metyyli-2-sulfonaattifenyyli)atso)-5-hydroksi metyylipyratsoli-1-yyli)bentseenisulfonaatti Tetranatrium-5-bentsamidi-3-(5-(4-fluori-6-(1-sulfonaatti-2-naftyyliamiini)-1,3,5-triatsin yyliamiini)-2-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti Dilitium-6-asetamidi-4-hydroksi-3-(4-((2-sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni sulfonaatti Dinatrium-S,S'-heksaani-1,6-diyylidi(tiosulfaatti)dihydraatti Litiumnatriumvety-4-amino-6-(5-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidiini-4-yyliamino) sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni- 2,7-disulfonaatti X Natriumvetysulfaatti

SISÄLLYS. N:o 1123. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1123. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1123 1124 SISÄLLYS N:o Sivu 1123 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista

Lisätiedot

34 N:o 5 LIITE. Johdanto

34 N:o 5 LIITE. Johdanto 34 N:o 5 LIITE Johdanto CLP-asetuksen liitteen VI taulukoissa 3.1 ja 3.2 luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. Mainitun asetuksen liitteessä

Lisätiedot

LIITTEESSÄ 1 OLEVIEN AINEIDEN NIMET INDEKSINUMERON MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ

LIITTEESSÄ 1 OLEVIEN AINEIDEN NIMET INDEKSINUMERON MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ N:o 164 681 LIITTEESSÄ 1 OLEVIEN AINEIDEN NIMET INDEKSINUMERON MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ LIITE 5 001-001-00-9 Vety 001-002-00-4 Alumiinilitiumhydridi 001-003-00-X Natriumhydridi 001-004-00-5 Kalsiumhydridi

Lisätiedot

2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. EYnumero

2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. EYnumero 1 SYÖPÄSAIRAUDEN VAARAA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT A. Työmenetelmät 1. Auramiinin valmistus. 2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. 3. Työ, johon liittyy altistuminen

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä 1,1,2-Trikloorietaani 236S 10 100ppm 1,1-Dikloorietaani 235S 10 160ppm 1,2,4-Trimetyylibentseeni 111U 20 250ppm 1,2-Dikloorietaani 230S 5 50ppm 1,2-Dikloorietyleeni 145S 5 400ppm 1,3-Butadieeni 168SA 0.03

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3

Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3 Sisällysluettelo 3 (163) Sisällysluettelo Esipuhe 9. painokseen...1 Sisällysluettelo...3 1. Työturvallisuuslainsäädäntö...9 1.1. Erilaiset säädökset...9 1.2. Työturvallisuuslaki...9 1.3. Kemialliset tekijät...11

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211. Laki. N:o 1204

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211. Laki. N:o 1204 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211 SISÄLLYS N:o Sivu 1204 Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta... 4223 1205

Lisätiedot

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero 3306 I. Taulukko (aakkosjärjestyksessä oleva) Tämä aakkosjärjestyksessä oleva taulukko sisältää näiden määräysten eri luokkien aineluetteloissa luetellut aineet ja esineet edellä kohdassa "aineiden ja

Lisätiedot

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA = Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (889/2006): 2 = Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle

Lisätiedot

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat Kertapullot Kaasuseokset ja puhtaat kaasut kertakäyttöisissä pulloissa. Kaasuvuotohälyttimien testaukseen, instrumenttien kalibrointiin, laboratoriokäyttöön tai erilaisiin prosesseihin. Testikaasut 314456

Lisätiedot

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Method used for determination of releases/off-site transfers Measurement methodologies: Mittausmenetelmät Internationally approved measurement standard Kansainvälisesti

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus* 5.6.2012 12-3259 #1 1 (3) Kangaslahden vesiosuuskunta Pauli Korhonen (email) Kangaslahdentie 405 73990 KANGASLAHTI

Lisätiedot

LIITE. Lisäys. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. Lisäys. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2014 COM(2014) 652 final ANNEX 1 LIITE Lisäys NEUVOSTON PÄÄTÖS teollisuusonnettomuuksien rajojen yli ulottuvia vaikutuksia koskevan Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolten

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015. Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015 Näytteenottaja: Nurmi Henri TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 15-7482 #2 1 (4) Laitilan kaupunki Vesihuoltolaitos Leena Grönholm PL 25 23801 LAITILA Tilausnro 185003 (WLAIT/P2), saapunut 6.10.2015, näytteet otettu 6.10.2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 22. Liikenneministeriön päätös. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 22. Liikenneministeriön päätös. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1999 N:o 22 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Liikenneministeriön päätösvaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

DRÄGER-kaasuntoteamislaitteet ja -ilmaisinputket

DRÄGER-kaasuntoteamislaitteet ja -ilmaisinputket DRÄGER-kaasuntoteamislaitteet ja -ilmaisinputket Sisällysluettelo Sivu 1. CMS (Chip Measurement System) 1 1.1 CMS-kortit 1 2. Dräger-ilmaisinputket 2 2.1 Lyhytaikaismittauksiin 2 2.1.1 Yhden painalluksen

Lisätiedot

Tärkeää tietää hengityksensuojauksesta

Tärkeää tietää hengityksensuojauksesta Hengityksensuojaimet ärkeää tietää hengityksensuojauksesta 4 ärkeää tietää hengityksensuojauksesta Hengityksensuojaimet Suojauskerroin Suodattava puolinaamari Suodatinluokka EN 49:99 EN 49:00 uolinaamari

Lisätiedot

SISÄLLYS. 790 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 790 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1997 N:o 790 SISÄLLYS N:o Sivu 790 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

LUETTELO YLEISIMMISTÄ PALAVISTA NESTEISTÄ

LUETTELO YLEISIMMISTÄ PALAVISTA NESTEISTÄ TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu LUETTELO YLEISIMMISTÄ PALAVISTA NESTEISTÄ Helsinki 1999 1 Sisällysluettelo Yleistä. 3 Luettelon sisältö 3 Nimi 3 Luokitus.. 3 Kemiallinen kaava 4 Leimahduspiste 4 Itsesyttymislämpötila

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016 Talousvesitutkimus 27.4.2016 16-2340 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189592 (WUKI/Lähtevä), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 (11:45) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä?

Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä? Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä? Sisällys 3 Ihon pinta-ala on suuri 4 Määräykset 5 Kemikaaleilta suojaavien käsineiden standardit 6 Varoitusmerkit ja vaaralausekkeet 8 Näin valitset oikeanlaiset kemikaaleilta

Lisätiedot

LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 6.1. Myrkylliset aineet. 1. Aineluettelo

LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat. Luokka 6.1. Myrkylliset aineet. 1. Aineluettelo 916 N:o 313 LIITE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET II OSA Eri kuljetusluokat Luokka 6.1. Myrkylliset aineet 1. Aineluettelo 600 (1) Luokan 6.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 1/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 24.1.2007 4743/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 8.2.2007 - toistaiseksi Kumoaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.11.2015. Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.11.2015. Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Euran kunta Vesilaitos Sorkkistentie 10 27510 EURA Tilausnro 186005 (WEURA/09), saapunut 2.11.2015, näytteet otettu 2.11.2015 (10:35) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.10.2016 16-6736 #1 1 (2) Paimion kaupunki Paimion Vesihuolto Oy PL 50 21531 PAIMIO Tilausnro 195343 (WPAIMIO/V3a), saapunut 20.9.2016, näytteet otettu 19.9.2016 (09:25)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 28.8.2014

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 28.8.2014 Talousvesitutkimus 28.8.2014 14-5631 #2 1 (4) Utön vesiosuuskunta Ismo Willström 21740 UTÖ Tilausnro 170711 (WUTÖ/VERKOSTO), saapunut 11.8.2014, näytteet otettu 10.8.2014 Näytteenottaja: Ismo Willström

Lisätiedot

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1.

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1. 3444 N:o 899 III. Taulukko Tämä YK-numerojärjestyksessä oleva taulukko sisältää kaikki eri luokkien aineluetteloissa mainitut YK-numerolla varustetut aineet ja esineet, mukaanlukien ryhmänimikkeet ja n.o.s.-nimikkeet.

Lisätiedot

N:o 430 OSA II: LIITTEEN B LISÄYKSET LISÄYKSET B.1: Säiliöitä koskevat määräykset

N:o 430 OSA II: LIITTEEN B LISÄYKSET LISÄYKSET B.1: Säiliöitä koskevat määräykset 1282 N:o 430 211 200-211 209 OSA III LIITTEEN B LISÄYKSET LISÄYKSET B.1: Säiliöitä koskevat määräykset LISÄYS B.1a KIINTEITÄ (SÄILIÖAJONEUVO) JA IRROTETTAVIA SÄILIÖITÄ SEKÄ MONISÄILIÖAJONEUVOJA KOSKEVAT

Lisätiedot

SISÄLLYS. 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta...

SISÄLLYS. 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta... SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1997 SISÄLLYS N:o Sivu 899 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

Kemikaaliriskien kartoitusohjelma yrityksille: tietomääritykset ja testaus. Loppuraportti 105132 Työsuojelurahastolle

Kemikaaliriskien kartoitusohjelma yrityksille: tietomääritykset ja testaus. Loppuraportti 105132 Työsuojelurahastolle Kemikaaliriskien kartoitusohjelma yrityksille: tietomääritykset ja testaus Loppuraportti 105132 Työsuojelurahastolle Työterveyslaitos Kimmo Louekari, Kirsi Karjalainen 13.4.2006 Sisällysluettelo sivu Saatteeksi

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

31.10.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 312/843 LIITE 4

31.10.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 312/843 LIITE 4 31.10.2014 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 312/843 LIITE 4 LUETTELO PREFIKSEISTÄ JA SUFFIKSEISTA, JOILLA YHDISTETTYNÄ LIITTEEN 3 INN-NIMIIN NIMETÄÄN INN-AINEIDEN SUOLAT, ESTERIT JA HYDRAATIT; NÄMÄ

Lisätiedot

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ

N:o 697 3725 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ N:o 697 3725 Liite 1 REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ Regeneroitu selluloosakalvo on ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättämättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus 4311 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta Liite 2 Kielletyt aineet Nro Aine 167 4-Aminobentsoehapon esterit,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI

303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VIRTAIN KAUPUNKI 2.5.2011 303236 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET Virtain upunki 2.5.2011 Tilaaja Virtain upunki Ympäristösuunnittelija Sanna Marknen PL 85 34801 VIRRAT

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014 14-9242 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

ASA 2007. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2007. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2007 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa Anja Saalo Eila Länsimäki Maija Heikkilä Timo Kauppinen TYÖTERVEYSLAITOS HELSINKI 1 Tilaukset

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WEURA/06), saapunut , näytteet otettu (09:15) Näytteenottaja: TS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WEURA/06), saapunut , näytteet otettu (09:15) Näytteenottaja: TS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Euran kunta Vesilaitos 27510 EURA Tilausnro 123186 (WEURA/06), saapunut 17.5.2010, näytteet otettu 17.5.2010 (09:15) Näytteenottaja: TS NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 6098 Vanhustentalo

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 3948 N:o 901 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Kauppa- ja

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

MiniWarn. Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen ST-134-98/ST-157-98

MiniWarn. Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen ST-134-98/ST-157-98 MiniWarn Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen valvontaan. ST-134-98/ST-157-98 jätevesi kemikaalit öljy ja kaasut Niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin on työturvallisuudessa

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava)

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) L 331/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2455/2001/EY, tehty 20 päivänä marraskuuta 2001, vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelon vahvistamisesta

Lisätiedot

Sisältö. Oy FF-Chemicals Ab Teollisuustie 4 FI-90830 Haukipudas. Puh. +358 (0)8 5563 193 Fax +358 (0)8 5563 194

Sisältö. Oy FF-Chemicals Ab Teollisuustie 4 FI-90830 Haukipudas. Puh. +358 (0)8 5563 193 Fax +358 (0)8 5563 194 FF-Chemicals Tuoteluettelo Sisältö FF-Chemicals........................................................ 3 Farmakopea....................................................... 4-5 Tuotanto............................................................

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1253. Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1253. Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1253 1255 SISÄLLYS N:o Sivu 1253 Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

Clean Carbo Käyttö- ja huolto-ohje

Clean Carbo Käyttö- ja huolto-ohje Clean Carbo Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

ÄIDINMAIDONKORVIKKEEN PERUSKOOSTUMUS

ÄIDINMAIDONKORVIKKEEN PERUSKOOSTUMUS 4728 N:o 1216 Liite I ÄIDINMAIDONKORVIKKEEN PERUSKOOSTUMUS Ilmoitetut arvot koskevat nautintavalmista tuotetta, joko sellaisenaan myytävää tai valmistajan ohjeiden mukaan nautittavaksi valmistettua. 1.

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

H Formaldehydin Lewis-rakenne

H Formaldehydin Lewis-rakenne Vastaus kappaleen 1.7 tehtävään Ammoniumioni on rakenteeltaan tetraedrinen aivan kuten metaani. Sen sidoskulmat ovat n.109 ja typellä on sp 3 -hybridisaatio. sidoskulma n. 109 o Ammoniumioni Vastaus kappaleen

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

VNa 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta

VNa 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 1 VNa 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta LIITE 1, OSA 1: Kemikaaliluokat ja kemikaalin luokitukseen perustuvat vähimmäismäärät Kemikaaliluokat/ CLPasetuksen mukaiset

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

ASA 2013. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2013. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2013 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2013 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

ORGAANISTEN YHDISTEIDEN NIMEÄMINEN

ORGAANISTEN YHDISTEIDEN NIMEÄMINEN RGAAISTE YDISTEIDE IMEÄMIE rgaanisia yhdisteitä on miljoonia ja niiden rakenteet ovat erittäin monimuotoisia. Yhdisteiden kuvaaminen kirjoitetussa tekstissä ja yhdisteen ja sen nimen yhdistäminen olisi

Lisätiedot

Koti- ja ulkomaiset populää

Koti- ja ulkomaiset populää Limnologipäivät Haitalliset aineet 15.11.2007 SYKE Koti- ja ulkomaiset populää äärilistat Jaakko Mannio, SYKE Haitallisten aineiden ja riskien tutkimusohjelma Yhteys paineiden, kuormituksen ja seurannan

Lisätiedot

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit 8. Alkoholit, fenolit ja eetterit SM -08 Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,

Lisätiedot

Teollisuuslaitoksen liittäminen viemäriverkkoon

Teollisuuslaitoksen liittäminen viemäriverkkoon TEOLLISUUSJÄTEVESISEMINAARI 16.3.2012 KÄYTÖSSÄ OLEVIA PITOISUUSRAJA-ARVOJA JA RAJOITUSTEN ASETTAMINEN ERI PARAMETREILLE KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Jukka Lammentausta jukka.lammentausta@kvvy.fi

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin

Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin 1.4 Tehtävä. Täydennä nuolella osoitettujen atomien vapaat elektroniparit ja muodolliset varaukset

Lisätiedot

Haitallisien kuluttajakemikaalien poistuminen jätevesistä. Ympäristökemia K2016 Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Haitallisien kuluttajakemikaalien poistuminen jätevesistä. Ympäristökemia K2016 Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Haitallisien kuluttajakemikaalien poistuminen jätevesistä Ympäristökemia K2016 Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Sisältö Mitkä kuluttajakemikaalit? Miksi aineet ovat haitallisia ympäristössä? Aineiden analysointi

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 53/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 53/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 53/04 Pvm Dnro 21.7.2004 3261/01/2004 Voimaantulo ja voimassaoloaika 1.8.2004 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 Vastaavat EY-säädökset Komission

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 11 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Tekstiilit

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Tekstiilit Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Tekstiilit Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat

Lisätiedot

Teflon Silikoni tai FPM

Teflon Silikoni tai FPM Teflon Silikoni tai FPM FEP-O-renkaat ovat PTFE kuorrutettuja silikoni ja FPM O-renkaita. Kuorrutus on PTFE-FEPartsia, joka ylittää L-P-39A ja ASTM-D-116 vaatimukset. PTFE-artsit sopivat käytettäviksi

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 25 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty

Lisätiedot

Materiaalin perässä kerrotaan suluissa, mille alueelle materiaalin luonnonvarakulutus on laskettu.

Materiaalin perässä kerrotaan suluissa, mille alueelle materiaalin luonnonvarakulutus on laskettu. Taulukossa on raaka aineiden materiaali intensiteettejä, eli MI kertoimia. Ne kertovat, paljonko luonnonvaroja kuluu yhden tietyn materiaalikilogramman valmistamiseen. Materiaalin perässä kerrotaan suluissa,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys

TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Maaperän pilaantuneisuusselvitys Liikennevirasto Suonenjoen liikennepaikka 2.2.2015 - 1-1 Johdanto Suomen GPS-Mittaus Oy on Liikenneviraston toimeksiannosta tehnyt maaperän pilaantuneisuusselvityksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2013. 155/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2013. 155/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2013 155/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011. 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 1020/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2011

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 30.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 30.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 30.5.2016 16-3116 #3 1 (4) Turun Seudun Vesi Oy Maariankatu 1 20100 TURKU Tilausnro 190604 (WTSV/SVL-MV9), saapunut 9.5.2016, näytteet otettu 9.5.2016 (10:30) Näytteenottaja:

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukaiset rajoitukset. Eliisa Irpola Neuvotteleva virkamies

REACH-asetuksen mukaiset rajoitukset. Eliisa Irpola Neuvotteleva virkamies REACH-asetuksen mukaiset rajoitukset Eliisa Irpola Neuvotteleva virkamies REACH-rajoitukset Rajoituksia käytetään ei-hyväksyttävien yhteisötason terveys- ja ympäristöriskien hallintaan Sovelletaan aineeseen

Lisätiedot

ASA 2009. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2009. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2009 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2009 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

Reagenan farmakopeareagenssit

Reagenan farmakopeareagenssit Reagenan farmakopeareagenssit 2014 Tuotenimi AMMONIAKKI R n. 10,3 mol/l, n. 17,5 % m/v 45880 130903 50 24 AMMONIAKKI, LAIMEA R1 n. 6 mol/l, n. 10,2 % m/v 45748 130458 50 24 AMMONIAKKI, LAIMEA R1 n. 6 mol/l,

Lisätiedot

ASA 2005. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2005. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2005 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa Anja Saalo Eila Länsimäki Annely Soosaar Maija Heikkilä Timo Kauppinen TYÖTERVEYSLAITOS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

Työympäristön kemikaalien altistumismittaukset 2004 2007

Työympäristön kemikaalien altistumismittaukset 2004 2007 Työympäristön kemikaalien altistumismittaukset Anja Saalo, Sinikka Vainiotalo, Mirja Kiilunen, Tapani Tuomi TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN RAPORTTISARJA 47 TYÖYMPÄRISTÖN KEMIKAALIEN ALTISTUMISMITTAUKSET 2004

Lisätiedot

ASA 2006. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2006. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2006 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa Anja Saalo Eila Länsimäki Maija Heikkilä Timo Kauppinen TYÖTERVEYSLAITOS HELSINKI 1 Tilaukset

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.4.2013. Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 153993 (WRAISIO/R1), saapunut 25.3.2013, näytteet otettu 25.3.2013 (09:00) Näytteenottaja: JS NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet

Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöministeriö 23.8.2012, lopullinen versio 21.9.2015, lisätty liite 2 Janne Juvonen

Lisätiedot

Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan:

Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan: Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan: TUNNISTA NESTEET (JOS NE OVAT TUNTEMATTOMIA) KEMIKAALIEN LUOKITTELU KATSO SIVU 314 MUKANA HAPPOJA TAI EMÄKSIÄ? KATSO SIVU 3342 MUKANA ON VAARALLISIA NESTEITÄ

Lisätiedot

Kemia 7. luokka. Nimi

Kemia 7. luokka. Nimi Kemia 7. luokka Nimi 1. Turvallinen työskentely Varoitusmerkit Kaasupolttimen käyttö Turvallinen työskentely Turvallinen työskentely Kaasupolttimen käyttö 1. Varmista että ilma-aukot ovat kiinni. 2. Sytytä

Lisätiedot

LFS Luettelo 2010/2011. Asennus- ja johtokanavat

LFS Luettelo 2010/2011. Asennus- ja johtokanavat FS uettelo 2010/2011 Asennus- ja johtokanavat Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: www.obo.fi

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2012 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2012 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot