3522 N:o 1123 LIITE. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3522 N:o 1123 LIITE. Johdanto"

Transkriptio

1 3522 N:o 1123 LIITE Johdanto CLP-asetuksen liitteen VI taulukoissa 3.1 ja 3.2 luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. Mainitun asetuksen liitteessä VI säädetään kyseisten aineiden luokitus ja merkinnät sekä tarvittaessa pitoisuusrajat ja huomautukset. CLP-asetuksen liitteessä VI mainittujen aineiden nimet on CLP-asetuksessa annettu ainoastaan englanniksi. Suomessa markkinoilla ja käytössä olevan kemikaalin varoitusetiketissä aineen nimen on oltava suomeksi ja ruotsiksi. Tämä asetus on annettu näiden suomen- ja ruotsinkielisten nimien hakua varten. Tunnistenumeroita käyttäen aineen luokitus ja merkinnät haetaan CLP-asetuksen liitteen VI taulukosta 3.1 ja/tai 3.2 ja sen jälkeen aineen nimi suomeksi ja ruotsiksi haetaan tästä asetuksesta. CLP-asetuksen liitteen VI taulukoiden 3.1 ja 3.2 mukaisten luokitusten ja merkintöjen käyttämisen määräajoista säädetään CLP-asetuksen artiklassa 61 ja 62 sekä kemikaalilain muuttamisesta annetun lain(408/2009) voimaantulosäännöksessä.

2 N:o Vety Alumiinilitiumhydridi X Natriumhydridi Kalsiumhydridi Litium X n-heksyylilitium (2-metyylipropyyli)litium; isobutyylilitium Beryllium Berylliumyhdisteet, paitsi alumiiniberylliumsilikaatit, ja muualla tässä luettelossa mainitut Berylliumoksidi X Booritrifluoridi Booritrikloridi Booritribromidi Trialkyyliboraanit Trialkyyliboraanit, nestemäinen Trimetyyliboraatti Dibutyylitinavetyboraatti Boorihappo; [1] boorihappo, raaka luonnon boorihappo, joka sisältää enintään 85 % H3BO kuivapainosta laskettuna [2] Dibooritrioksidi; boorioksidi Tetrabutyyliammoniumbutyylitrifenyyliboraatti N,N-Dimetyylianiliniumtetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti Dinatriumtetraboraatti, vedetön; boorihapon dinatriumsuola; [1] tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti; [2] ortoboorihapon natriumsuola [3] Dinatriumtetraboraattidekahydraatti; booraksidekahydraatti Dinatriumtetraboraattipentahydraatti; booraksipentahydraatti X Dietyyli-{4-[1,5,5-tris(4-dietyyliaminofenyyli)penta-2,4-dienylideeni]sykloheksa-2, dienylideeni}ammonium butyylitrifenyyliboraatti Dietyylimetoksiboraani formyylifenyyliboronihappo

3 3524 N:o Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoroboraatti) Tetrabutyyliammoniumbutyyli-tris(4-tert-butyylifenyyli)boraatti natriumperboraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola; [2] perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3] natriumperoksometaboraatti; [4] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5] natriumperoksoboraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] natriumperboraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola;[2] perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3] natriumperoksometaboraatti; [4] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5] natriumperoksoboraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3] natriumperoksoboraattiheksahydraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] X perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti;[1] perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3] natriumperoksoboraattiheksahydraatti; [sisältää = 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] perboorihappo, natriumsuola; perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksometaboraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoboraatti; sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm

4 N:o perboorihappo, natriumsuola; perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksometaboraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoboraatti; sisältää >= 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm Hiilimonoksidi Fosgeeni Rikkihiili Kalsiumkarbidi Tiraami; tetrametyylitiuraamidisulfidi X Syaanivety Syaanivety...% Syaanivetyhapon suolat lukuunottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyanidit - - ja elohopeaoksisyanidi Antu Isolaani Dimetani Karbaryyli; 1-naftyylimetyylikarbamaatti Ziraami ; sinkkibis(dimetyyliditiokarbamaatti) Metaami-Na ; natriummetyyliditiokarbamaatti Nabami;; Dinatriumetyleenibisditiokarbamaatti Diuroni; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Propoksuuri ; 2-(1-metyylietoksifenyyli)metyylikarbamaatti X Aldikarbi; 2-metyyli-2-(metyylitio)propanaali-O-(N-metyylikarbamoyyli)oksiimi Aminokarbi; 4-dimetyyliamino-3-tolyylimetyylikarbamaatti Di-allaatti; S-(2,3-diklooriallyyli)-N,N-di-isopropyylitiokarbamaatti Barbaani; 4-klooribut-2-ynyyli-N-(3-kloorifenyyli)karbamaatti Linuroni ; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea Dekarbofuraani

5 3526 N:o Merkaptodimetuuri; metiokarbi; 3,5-dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylimetyylikarbamaatti Proksaani-Na; Proksaani-natrium;Natrium-O-isopropyyliditiokarbonaatti Alletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyyli (2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [1]; bioalletriini [1];(RS)-3-allyyli metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1r,3r)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli) syklopropaanikarboksylaatti [1]; S-bioalletriini [2];(S)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2- enyyli(1r,3r)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [2]; esbiotriini [3];(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1- enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [3] Karbofuraani; 2,3-dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuranyylimetyylikarbamaatti X Dinobutoni; 2-(1-metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenyyli-isopropyylikarbonaatti Dioksakarbi; 2-(1,3-dioksolan-2-yyli)fenyylimetyylikarbamaatti EPTC Formetanaatti Monolinuroni; 3-(4-Kloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea Metoksuroni; 3-(3-kloori-4-metoksifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Pebulaatti; S-propyylibutyylietyylikarbamotioaatti Pirimikarbi; 5,6-dimetyyli-2-dimetyyliaminopyrimidin-4-yyli-N,N-dimetyylikarbamaatti Bentsotiatsuroni Promekarbi; 5-isopropyyli-3-tolyylimetyylikarbamaatti Sulfallaatti; 2-klooriallyylidietyyliditiokarbamaatti X Triallaatti; S-2,3,3-triklooriallyylidi-isopropyylitiokarbamaatti Monometilaani Dimetyylikarbamyylikloridi Monuroni; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Monuroni-TCA; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliuroniumtriklooriasetaatti Isoproturoni; 3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Metomyyli; 1-metyylitioetylideeniamiinimetyylikarbamaatti Bendiokarbi; 2,2-dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-yylimetyylikarbamaatti Bufenkarbi; 3-(1-metyylibutyyli)fenyylimetyylikarbamaatin ja 3-(1-etyylipropyyli) fenyylimetyylikarbamaatin seos Etiofenkarbi; 2-etyylitiometyylifenyylimetyylikarbamaatti

6 N:o Diksantogeeni X Fenuroni-TCA; 1,1-dimetyyli-3-fenyyliuroniumtriklooriasetaatti Ferbami Formetanaattihydrokloridi Isoprokarbi; o-kumenyylimetyylikarbamaatti Meksakarbaatti; 4-dimetyyliamino-3,5-ksylyylimetyylikarbamaatti Ksylyylikarbi Metolikarbi Nitrapyriini; 2-kloori-6-trikloorimetyylipyridiini Noruroni Oksamyyli Oksikarboksiini; 5,6-dihydro-2-metyyli-1,4-oksati-iini-3-karboksanilidi-4,4-dioksidi X Protiokarbihydrokloridi Metyyli-3,4-dikloorifenyylikarbamaatti Tiobenkarbi Tiofanoksi Kloori-6-syaani-bisyklo(2,2,1)heptaani-2-oni-O-(N-metyylikarbamyyli)oksimi Vernolaatti ,5-Ksylyylimetyylikarbamaatti Diatsometaani Tiofanaatti-metyyli; 1,2-Di(3-metoksikarbonyyli-2-tioureidi)bentseeni Furmesykloksi; N-sykloheksyyli-N-metoksi-2,5-dimetyyli-3-furamidi Syklo-okt-4-en-1-yylimetyylikarbonaatti X Prosulfokarbi; S-bentsyyli-N,N-dipropyylitiokarbamaatti (Dimetyyliamino)propyyliurea (3-(1-Propeeni-2-yyli)fenyyli)-2-propyyli-isosyanaatti Mankotsebi Manebi Zinebi

7 3528 N:o Disulfiraami; tetraetyylitiuraamidisulfidi Tetrametyylitiuraamimonosulfidi Sinkkibis(dibutyyliditiokarbamaatti) Sinkkibis(dietyyliditiokarbamaatti) X Butokarboksiimi; 3-(metyylitio)-2-butanoni-O-[(metyyliamino)karbonyyli]oksiimi ,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli[(dibutyyliamino)tio]metyylikarbamaatti; karbosulfaani Butyylifenyylimetyylikarbamaatti; fenobukarbi Etyyli[2-(4-fenoksifenoksi)etyylikarbamaatti; fenoksikarbi ,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli-2,4-dimetyyli-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diatsadekanoaatti; furatiokarbi Benfurakarbi; etyyli-n-[2,3-dihydro-2,2-dimetyylibentsofuran-7-yylioksikarbonyyli(metyyli) aminotio]-n-isopropyyli-β-alaninaatti Klooridioksidi X Klooridioksidi... % ((3-Jodi-2-propynyyli)oksi)etyylifenyylikarbamaatti Propinebi ; polymeerinensinkkipropyleenibis(ditiokarbamaatti) Tert-butyyli(1S)-N-[1-((2S)-2-oksiranyyli)-2-fenyylietyyli]karbamaatti ,2 -Ditiodi(etylammonium)-bis(dibentsyyliditiokarbamaatti) X O-isobutyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti Fosetyyli-alumiini ; alumiinitrietyylitrifosfonaatti Klorprofaami ; isopropyyli-3-kloorikarbanilaatti fenyyli-3-(p-tolueenisulfonyyli)urea Tert-butyyli(1R,5S)-3-atsabisyklo[3.1.0]heks-6-yylikarbamaatti N-(p-tolueenisulfonyyli)-N'-(3-(p-tolueenisulfonyloksi)fenyyli)urea; 3-({[(4-metyylifenyyli) sulfonyyli]karbamoyyli}amino)fenyyli-4-metyylibentseenisulfonaatti Seos: N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-fenyyliurea]; N-(4-[[4-[[(fenyyliamino) karbonyyli]amino]fenyylimetyyli]fenyyli]-n'-sykloheksyyliurea; N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni) bis[n'-sykloheksyyliurea O-heksyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-oktyyli]urea Ammoniakki, vedetön Ammoniakkiliuos... %

8 N:o Typpidioksidi [1];dityppitetroksidi [2] Kloorimekvattikloridi Typpihappo... % Etyylinitriitti Etyylinitraatti Hydratsiini Disykloheksyyliammoniumnitriitti Natriumnitriitti X Kaliumnitriitti N,N-Dimetyylihydratsiini; 1,1-dimetyylihydratsiini ,2-Dimetyylihydratsiini; N,N'-dimetyylihydratsiini Hydratsiinin suolat O-Etyylihydroksyyliamiini Butyylinitriitti Isobutyylinitriitti sek-butyylinitriitti tert-butyylinitriitti Pentyylinitriitti [1]; "amyylinitriitti", isomeerien seos [2] Hydratsobentseeni X Hydratsiini-bis(3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti) Natrium-3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)propyylikarbamyyli)bentseenisulfonaatti (Dekyylitio)etyyliammoniumkloridi (4-Hydratsiinifenyyli)-N-metyylimetaanisulfonamidihydrokloridi Okso-((2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)amino)karbonyyliasetohydratsidi ,6-bis(3,3-bis((1-Metyylipentylideeni-imino)propyyli)ureido)heksaani Hydroksyyliammoniumnitraatti Dietyylidimetyyliammoniumhydroksidi Happi, nesteytetty

9 3530 N:o Vetyperoksidiliuos... % Fluori Fluorivety Fluorivetyhappo... % Natriumfluoridi Kaliumfluoridi Ammoniumfluoridi Natriumbifluoridi; natriumvetydifluoridi Kaliumbifluoridi Ammoniumbifluoridi X Fluoriboorihappo... % Fluoripiihappo...% Natrium-[1] kalium-[2] ammonium-[3] fluorisilikaatit Fluorisilikaatit, paitsi muualla luettelossa mainitut Lyijyheksafluorisilikaatti Sulfuryylidifluoridi Alumiinitrinatriumheksafluoridi; kryoliitti Kalium-µ-fluori-bis(trietyylialumiini) Magnesiumheksafluorisilikaatti Natrium Natriumhydroksidi Natriumperoksidi Natriumatsidi Natriumkarbonaatti Natriumsyanaatti Propoksikarbatsoni-natrium Magnesiumjauhe (stabiloimaton) Magnesium, jauhe tai lastut (stabiloitu)

10 N:o Magnesiumalkyylit, hiiliatomien määrä X Alumiinimagnesiumkarbonaattihydroksidiperkloraattihydraatti Alumiinijauhe (stabiloimaton) Alumiinijauhe (stabiloitu) Alumiinikloridi, vedetön Alumiinialkyylit, hiiliatomien määrä Dietyyli(etyylidimetyylisilanolaatti)alumiini (Etyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)(2-dimetyyliaminoetanolaatti)(1-metoksi-2-propanolaatti) alumiini(iii), dimerisoitu Poly(okso(2-butoksietyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)alumiini) di-n-oktyylialumiinijodidi X Natrium((n-butyyli)x(etyyli)y-1,5-dihydro)aluminaatti) x = 0,5 y = 1, Hydroksialumiini-bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyyli-6-hydroksi-12H dibentso[d,g][1.3.2]dioksafosfosin-6-oksidi Trikloorisilaani Piitetrakloridi X Dimetyylidikloorisilaani Trikloorimetyylisilaani Tetraetyylisilikaatti bis(4-fluorifenyyli)metyyli(1,2,4-triatsol-4-yylimetyyli)silaanihydrokloridi Trietoksi-isobutyylisilaani (Kloorimetyyli)bis(4-fluorifenyyli)metyylisilaani Isobutyyli-isopropyylidimetoksisilaani Dinatriummetasilikaatti Sykloheksyylidimetoksimetyylisilaani bis(3-(trimetoksisilyyli)propyyli)amiini α-hydroksipoly(metyyli-(3-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini-4-yylioksi)propyyli)siloksaani) X 6-(2-Kloorietyyli)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani; etaselasiili Α-Trimetyylisilanyyli-ω-trimetyylisiloksipoly[oksi(metyyli-3-(2-(2-metoksipropoksi) propoksi)propyylisilaanidiyyli]-ko-oksi(dimetyylisilaani))

11 3532 N:o Seos: 1,3-diheks-5-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyylidisiloksaani; 1,3-diheks-n-en-1-yyli-1,1,3, tetrametyylidisiloksaani Flusilatsoli; bis(4-fluorifenyyli)(metyyli)(1h-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)silaani Oktametyylisyklotetrasiloksaani Seos: 4-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-4H-1,2,4-triatsoli; 1-[[bis-( fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-1h-1,2,4-triatsoli bis(1,1-dimetyyli-2-propynyylioksi)dimetyylisilaani tris(isopropenyylioksi)fenyylisilaani Reaktiotuote: (2-Hydroksi-4-(3-propenoksi)bentsofenonin ja trietoksisilaanin) sekä piidioksidin ja metyylitrimetoksilaanin hydrolyysituote α,ω-dihydroksipoly-(heks-5-en-1-yylimetyylisiloksaani) ((3-(3-Kloori-4-fluorifenyyli)propyl)dimetyylisilanyyli)-4-etoksibentseeni X 4-[3-(Dietoksimetyylisilyylipropoksi)-2,2,6,6-tetrametyyli]piperidiini Dikloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)metyylisilaani Kloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani α-[3-(1-oksoprop-2-enyyli)-1-oksipropyyli]dimetoksisilyylioksi-?-[3-(1-oksoprop-2-enyyli) oksipropyyli]dimetoksisilyylipoly(dimetyylisiloksaani) O,O'-(Etenyylimetyylisilyleeni)di[(4-metyylipentan-2-oni)oksiimi] [(Dimetyylisilyleeni)bis((1,2,3,3a,7a-?)-1H-inden-1-ylideeni)dimetyyli]hafnium bis(1-metyylietyyli)dimetoksisilaani Disyklopentyylidimetoksisilaani Metyyli-3-(trimetoksisilyyli)propyyli-2-propenoaatti, hydrolyysituote silikan kanssa Heksyyliheptametyylitrisiloksaani (3,4-Epoksisykloheksyyli)etyylitrietoksisilaani X (4-etoksifenyyli)(3-(4-fluori-3-fenoksifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani butanoni-O,O',O''-(fenyylisilylidyyni)trioksiimi S-(3-(trietoksisilyyli)propyyli)oktaanitioaatti (2,3-dimetyylibut-2-yyli)-trimetoksisilaani N,N-bis(trimetyylisilyyli)aminopropyylimetyylidietoksisilaani Seos: O,O',O'',O'''-silaanitetrayylitetrakis(4-metyyli-2-pentanonioksiimi) (3 stereoisomeeria) Reaktiotuote: amorfinen silika (50-85 %), butyyli(1-metyylipropyyli)magnesium (3-15 %), tetraetyyliortosilikaatti (5-15%) ja titaanitetrakloridi (5-20 %)

12 N:o [(4'-asetoksi-3'-metoksifenyyli)propyyli]trimetoksisilaani Magnesiumnatriumfluoridisilikaatti Fosfori, valkoinen ja keltainen Fosfori, punainen Kalsiumfosfidi; Trikalsiumdifosfidi Alumiinifosfidi Magnesiumfosfidi; Trimagnesiumdifosfidi Trisinkkidifosfidi; Sinkkifosfidi Fosforitrikloridi X Fosforipentakloridi Fosforioksikloridi Fosforipentoksidi Fosforihappo... % Fosforiseskvisulfidi Trietyylifosfaatti Tributyylifosfaatti Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p X Diklorvossi; 2,2-Dikloorivinyylidimetyylifosfaatti Mevinfossi ; 2-metoksikarbonyyli-1- metyylivinyylidimetyylifosfaatti Triklorfoni ; dimetyyli-2,2,2-trikloori-1-hydroksietyylifosfonaatti Fosfamidoni;; 2-Kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti Pyratsoksoni Triamifossi TEPP;; Tetraetyylipyrofosfaatti Sradani Sulfoteppi ; O,O,O,O-tetraetyyliditiopyrofosfaatti Demetoni-O; O,O-Dietyyli-O-2-etyylitioetyylifosforitioaatti Demetoni-S

13 3534 N:o X Demetoni-O-metyyli Demetoni-S-metyyli;; S-2-Etyylitioetyylidimetyylifosforitioaatti Protoaatti ; O,O-dietyyli-isopropyylikarbamoyylimetyylifosforiditioaatti Foraatti ; O,O-dietyylietyylitiometyylifosforiditioaatti Parationi ; O,O-dietyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti Parationi-metyyli ; O,O-dimetyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti O-Etyyli-O-(4-nitrofenyyyli) fenyylifosfonotioaatti; EPN Fenkaptoni;; S-(2,5-Dikloorifenyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti Kumafossi Atsiinifossi-metyyli ; atsinfossi-metyyli; O,O-dimetyyli-4-oksobentsotriatsin yylimetyyliditiofosfaatti Diatsinoni X Malationi ; 1,2-bis(etoksikarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti Klortioni ; O-(3-kloori-4-nitrofenyyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti Fosnikloori Karbofenotioni Mekarbami;; N-Etoksikarbonyyli-N-metyylikarbamoyylimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Oksidemetoni-metyyli;; S-2-(Etyylisulfinyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Etioni ; O,O,O,O -tetraetyyli-s,s'-metyleenidi(fosforiditioaatti) Fentioni ; O,O-dimetyyli-O-(4-metyylitio-m-tolyyli)tiofosfaatti Endotioni Tiometoni Dimetoaatti X Fenklorfossi ; O,O-dimetyyli-O-2,4,5-trikloorifenyylifosforitioaatti Menatsoni Fenitrotioni Naledi ; 1,2-dibromi-2,2-dikloorietyylidimetyylifosfaatti Atsiinifossi-etyyli ; atsinfossi-etyyli; O,O-dietyyli-4-oksobentsotriatsin yylimetyyliditiofosfaatti Formotioni

14 N:o Morfotioni;; O,O-Dimetyyli-S-(morfoliinikarbonyylimetyyli)fosforiditioaatti Vamidotioni;; O,O-Dimetyyli-S-2-(1-metyylikarbamoyylietyylitio)etyylifosforitioaatti Disulfotoni Dimefoksi Mipafoksi X Dioksationi ; 1,4-dioksaani-2,3-diyyli-O,O,O,O -tetraetyylidi(fosforiditioaatti) Bromofossi-etyyli S-[2-(Etyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforiditioaatti Ometoaatti;; O,O-Dimetyyli-S-metyylikarbamoyylimetyylifosforitioaatti Fosaloni;; S-(6-Kloori-2-oksobentsoksatsoliini-3-yylimetyyli)-O,O-dietyylifosforiditioaatti Diklofentioni;; O-2,4-Dikloorifenyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti Metidationi;; 2,3-Dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yylimetyyli-O,O dimetyylifosforiditioaatti Syantoaatti Klorfenvinfossi Monokrotofossi;; Dimetyyli-1-metyyli-2-(metyylikarbamoyyli)vinyylifosfaatti Dikrotofossi;; (Z)-2-Dimetyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti X Krufomaatti;; 4-Tert-butyyli-2-kloorifenyylimetyylimetyylifosforiamidaatti S-[2-(Isopropyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforitioaatti Potasaani; O,O-dietyyli-O-(4-metyylikumariini-7-yyli)fosforitioaatti ,2-Dikloorivinyyli-2-etyylisulfinyylietyylimetyylifosfaatti Demetoni-S-metyylisulfoni ; S-2-etyylisulfonyylietyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Asefaatti Amiditioni O,O,O',O'-Tetrapropyyliditiopyrofosfaatti Atsotoaatti Bensulidi ; O,O-di-isopropyyli-2-fenyylisulfonyyliaminoetyylifosforiditioaatti Klorpyrifossi ; O,O-dietyyli-O-3,5,6-trikloori-2-pyridyylifosforitioaatti X Klorfoniumikloridi Kumitoaatti

15 3536 N:o Syanofossi;; O-4-Syanofenyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Dialifossi;; ); 2-Kloori-1-ftaali-imidoetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Etoaatti-metyyli Fensulfotioni;; O,O-Dietyyli-O-4-metyylisulfinyylifenyylifosforitioaatti Fonofossi Fosasetimi;; O,O-bis(4-Kloorifenyyli)-N-asetimidoyylifosforiamiditioaatti Leptofossi;; O-4-Bromi-2,5-dikloorifenyyli-O-metyylifenyylifosforitioaatti Mefosfolaani;; Dietyyli-4-metyyli-1,3-ditiolani-2-ylideenifosforiamidaatti Metamidofossi ; O,S-dimetyylifosforiamidotioaatti X Oksidisulfotoni ; O,O-dietyyli-S-[2-(etyylisulfinyyli)etyyli]fosforiditioaatti Fentoaatti ; etyyli-2-(dimetoksifosfiinotioyylitio)-2-fenyyliasetaatti Trikloronaatti;; O-Etyyli-O,2,4,5-trikloorifenyylietyylifosfonitioaatti Pirimifossietyyli;; O,O-Dietyyli-O-2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yylifosforitioaatti X Foksiimi ; α-(dietoksifosfiinotioyylioksi-imino)fenyyliasetonitriili Fosmetti ; O,O-dimetyyliftaali-imidometyyli-S-fosforiditioaatti Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti Fosforitribromidi Fosforipentasulfidi Trifenyylifosfiitti Heksametyylifosforitriamidi; Heksametyylifosforiamidi Etoprofossi ; etyyli-s,s-dipropyylifosforiditioaatti Bromofossi ; O-4-bromi-2,5-dikloorifenyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Krotoksifossi ; 1-fenyylietyyli-3-(dimetoksifosfinyylioksi)isokrotonaatti Syanofenfossi ; O-4-syanofenyyli-O-etyylifenyylifosfonotioaatti X Fosfolani Tionatsiini Tolklofossi-metyyli ; O-(2,6-dikloori-p-tolyyli)-O,O-dimetyylitiofosfaatti Klormefossi ; S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Klortiofossi

16 N:o Demefioni-O Demefioni-S Demetoni Dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylifosfaatti Ditalimfossi Edifenfossi; O-Etyyli-S,S-difenyylifosforiditioaatti X Etrimfossi ; O-6-etoksi-2-etyylipyrimidin-4-yyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Fenamifossi ; etyyli-4-metyylitio-m-tolyyli-isopropyylifosforiamidaatti Fostietaani Glyfosiini Heptenofossi ; 7-klooribisyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yylidimetyylifosfaatti Iprobenfossi ; S-bentsyyli-O,O-di-isopropyylifosforitioaatti IPSP ; S-etyylisulfinyylimetyyli-O,O-di-isopropyylifosforiditioaatti Isofenfossi ; O-etyyli-O-2-isopropoksikarbonyylifenyyli-isopropyylifosforiamidotioaatti Isotioaatti Isoksationi ; O,O-dietyyli-O-5-fenyyli-isoksatsol-3-yylifosforitioaatti Metyylikarbofenotioni ; S-(kloorifenyylitiometyyli)-O,O-dimetyylifosforiditioaatti X Piperofossi ; S-2-metyylipiperidiinokarbonyylimetyyli-O,O-dipropyylifosforiditioaatti Pirimifossi-metyyli ; O-(2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti Profenofossi ; O-(4-bromi-2-kloorifenyyli)-O-etyyli-S-propyylifosforitioaatti Propetamfossi ; trans-isopropyyli-3-[[(etyyliamino)metoksifosfiinotioyyli]oksi]krotonaatti; Isopropyyli-3-[[(etyyliamino)metoksifosfiinotioyyli]oksi]isokrotonaatti Pyratsofossi; O,O-Dietyyli-O-(6-etoksikarbonyyli-5-metyylipyratsoli[2,3-a]pyrimidin-2-yyli) fosforitioaatti Kinalfossi ; O,O-dietyyli-O-kinoksalin-2-yylifosforitioaatti Terbufossi ; S-tert-butyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Triatsofossi ; O,O-dietyyli-O-1-fenyyli-1,2,4-triatsol-3-yylitiofosfaatti Etyleenidiammonium-O,O-bis(oktyyli)-fosforiditionaatti, isomeerien seos Butyyli(dialkyylioksi(dibutoksifosforyylioksi))titaani(trialkyylioksi)titaanifosfaatti Kloorietyyliklooripropyyli-2-kloorietyylifosfonaatti, isomeerien seos ja kloorietyyliklooripropyyli-2-klooripropyylifosfonaatti, isomeerien seos

17 3538 N:o X Pentyylimetyylifosfinaatin [1] ja 2-metyylibutyylimetyylifosfinaatin [2] seos Kupari(I)-O,O-di-isopropyylifosforiditionaatin ja kupari(i)-o-isopropyyli-o-(4-metyyli-2-pentyyli) fosforiditioaatin ja kupari(i)-o,o-bis(4-metyyli-2-pentyyli)fosforiditioaatin seos S-(Trisyklo( '2,6)deka-3-en-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai etyyliheksyyli)-o-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)fosforiditioaatti C12-14-tert-Alkyyliammoniumdifenyylifosforitioaatin [1] ja dinonyylisulfidin (tai disulfidin) [2] seos (Difosfonimetyyli)meripihkahappo Trioktyylifosfiinioksidin ja triheksyylifosfiinioksidin ja heksyylidioktyylifosfiinioksidin ja diheksyylioktyylifosfiinioksidin seos (2-(1,3-Dioksolaani-2-yyli)etyyli)trifenyylifosfoniumbromidi Isopropyyli/tert-butyylifenyyli)fosfaatti Metoksi-4H-1,3,2-bentsodioksafosforiini-2-sulfidi; dioksabentsofossi O-(5-Kloori-1-isopropyyli-1,2,4-triatsoli-3-yyli)-O,O-dietyylifosforitioaatti; isatsofossi Etefoni; 2-kloorietyylifosfonihappo X Ammonium-2-amino-4-(hydroksimetyylifosfinyyli)butyraatti; glufosinaatti-ammonium Metyyli-3-[(dimetoksifosfiinitioyyli)oksi]metakrylaatti [1]; Metakrifossi [2]; Metyyli-(E) [(dimetoksifosfiinitioyyli)oksi]metakrylaatti [2] Fosfonihappo [1]; Fosforihapoke [2] (η-syklopentadienyyli)(η-kumenyyli)rauta(1+)heksafluorifosfaatti(1-) Hydroksifosfonietikkahappo Vanadyylipyrofosfaatti Divanadyylipyrofosfaatti Vanadium(IV)oksidivetyfosfaattihemihydraatti, litium-, sinkki-, molybdeeni-, rauta- ja klooriseostettu bis(2,6-dimetoksibentsoyyli)-2,4,4-trimetyylipentyylifosfiinioksidi Kalsium-P,P'-(1-hydroksietyleeni)bis(vetyfosfonaatti)dihydraatti Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-s,s,s',s'-tetrafenyylidisulfoniumbisheksafluorofosfaatti;difenyyli( fenyylitiofenyyli)sulfoniumheksafluorofosfaatti X 3,9-bis(2,6-di-tert-Butyyli-4-metyylifenoksi)-2,4,8,10-tetraoksi-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani (Hydroksifenyylifosfinyyli)propaanihappo Fostiatsaatti;(RS)-S-sek-Butyyli-O-etyyli-2-okso-1,3-tiatsolidin-3-yylifosfonitioaatti

18 N:o Tributyylitetradekyylifosfonium tetrafluoriboraatti Seos: di(1-oktaani-n,n,n-trimetyyliammonium) oktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N trimetyyliammoniumdioktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium oktyylifosfaatti O,O,O-tris(2(tai 4)-C9-10-Isoalkyylifenyyli)fosforotioaatti Seos: bis(isotridekyyliammonium)mono(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyyli-isopropyyli) fosfaatti; isotridekyyliammoniumbis(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyyli-isopropyyli)fosfaatti Metyyli-[2-(1,1-dimetyylietyyli)-6-metoksipirimidin-4-yyli]etyylifosfonotioaatti Kloori-N,N-dietyyli-1,1-difenyyli-1-(fenyylimetyyli)fosforamiini tert-butyyli-(trifenyylifosforanyylideeni)asetaatti P,P,P',P'-Tetrakis(o-metoksifenyyli)propaani-1,3-difosfiini X ((4-Fenyylibutyyli)hydroksifosforyyli)etikkahappo (R)-α-Fenyylietyyliammonium-(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoksipropyyli)fosfonaatti monohydraatti UVCB kondensointituote: tetrakis-hydroksimetyylifosfoniumkloridi, urea ja tislattu, hydrogenoitu C16-18-talialkyyliamiini [R-(R*,S*)]-[[2-Metyyli-1-(1-oksopropoksi)propoksi]-(4-fenyylibutyyli)fosfinyyli]etikkahappo, (-) kinkonidiini (1:1)suola Fosfiini Tetraisopropyylidikloorimetyleenibisfosfonaatti (1-Hydroksidodekylideeni)difosfonihappo Glyfosaatin suolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut Klorpyrifossi-metyyli Seos: tetranatrium(((2-hydroksietyyli)imino)bis(metyleeni))bisfosfonaatti, N-oksidi; ; trinatrium((tetrahydro-2-hydroksi-4h-1,4,2-oksatsafosforin-4-yyli)metyyli)fosfonaatti, N-oksidi, P- oksidi X (1-Metyylietylideeni)di-4,1-fenyleenitetrafenyylidifosfaatti Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi Bis(2,4-dikumyylifenyyli)neopentyylidifosfiitti; 3,9-bis[2,4-bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli) fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani Dodekyylidifenyylifosfaatti Tetrakis(2,6-dimetyylifenyyli)-m-fenyleenibifosfaatti Trifenyyli(fenyylimetyyli)fosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluori-N-metyyli-1-butaanisulfonamidi (1:1) Tetrabutyylifosfoniumnonafluoributaani-1-sulfonaatti

19 3540 N:o Seos: kalium-o-tolueenifosfonaatti; kalium-m-tolueenifosfonaatti; kalium-p-tolueenifosfonaatti Seos: dimetyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti; dietyyli-( (hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti; metyylietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli) fosfonaatti Bis(2,4,4-trimetyylipentyyli)ditiofosfonihappo (4-fenyylibutyyli)fosfiinihappo Rikkivety ; vetysulfidi X Bariumsulfidi Bariumpolysulfidit Kalsiumsulfidi Kalsiumpolysulfidit Kaliumsulfidi Kaliumpolysulfidit Ammoniumpolysulfidit Natriumsulfidi Natriumpolysulfidit Rikkidioksidi Dirikkidikloridi X Rikkidikloridi Rikkitetrakloridi Tionyylikloridi Sulfuryylikloridi Kloorisulfonihappo Fluorisulfonihappo Oleum... % SO Rikkihappo... % Metaanitioli ; metyylimerkaptaani Etaanitioli; etyylimerkaptaani Dimetyylisulfaatti X Dimeksaani ; bis(metoksitiokarbonyyli)disulfidi

20 N:o Disuli; 2,4-DES Sulfamiinihappo Dietyylisulfaatti Natriumditioniitti p-tolueenisulfonihappo, joka sisältää >5% rikkihappoa p-tolueenisulfonihappo, joka sisältää =<5% rikkihappoa Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksidi; sulfolaani ,3-Propaanisultoni Dimetyylisulfamyylikloridi Tetranatrium-3,3'-(piperatsiini-1,4-diyylibis((6-kloori-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)imiini( asetamidi)-4,1-fenyleeniatso))bis(naftaleeni-1,5-disulfonaatti) X Pentanatrium-5-aniliini-3-(4-(4-(6-kloori-4-(3-sulfonaattianiliini-1,3,5-triatsin-2-yyliamino) ,5-dimetyylifenyyliatso)-2,5-disulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti Tetranatrium-5'-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidiini-2-yyliamino)-4'-hydroksi-2,3'-atsodinaftaleeni ,2',5,7'-disulfonaatti Dinatrium-1-amino-4-(4-bentseenisulfonamidi-3-sulfonaattianiliini)antrakinoni-2-sulfonaatti Dinatrium-6-((4-kloori-6-(N-metyyli)-2-toluidiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-1-hydroksi-2-( metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaatti Tetranatrium-2-(6-kloori-4-(4-(2,5-dimetyyli-4-(2,5-disulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso) ureidoaniliini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)bentseeni-1,4-disulfonaatti Dinatrium-6-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-dihydroksifenyyliatso-aniliini sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [1] ja dinatrium-6-(2,4- diaminofenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-diaminofenyyliatso)aniliini)-3-sulfonaattifenyyliatso)-4- hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [3] seos Kalsium-2,5-dikloori-4-(4-((5-kloori-4-metyyli-2-sulfonaattifenyyli)atso)-5-hydroksi metyylipyratsoli-1-yyli)bentseenisulfonaatti Tetranatrium-5-bentsamidi-3-(5-(4-fluori-6-(1-sulfonaatti-2-naftyyliamiini)-1,3,5-triatsin yyliamiini)-2-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti Dilitium-6-asetamidi-4-hydroksi-3-(4-((2-sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni sulfonaatti Dinatrium-S,S'-heksaani-1,6-diyylidi(tiosulfaatti)dihydraatti Litiumnatriumvety-4-amino-6-(5-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidiini-4-yyliamino) sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni- 2,7-disulfonaatti X Natriumvetysulfaatti

HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET

HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET HTP-arvot 2009 HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Julkaisuja 2009:11 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:11 HTP-arvot 2009 HAITALLISIKSI TUNNETUT PITOISUUDET

Lisätiedot

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä.

AINELUETTELO. 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. N:o 509 2697 Liite 1 AINELUETTELO 1. Johdanto Aineluettelossa luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. 2. Aineen nimi Aineet luetellaan liitteessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 623. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 623. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 623 SISÄLLYS N:o Sivu 623 Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia

Lisätiedot

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi

kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi e m ia1 kemian harjoitustehtäviä kurssit1 5 ilari niemi Turun kristillisen opiston oppimateriaaleja Kemia ja integroivat tehtävät: Ilari Niemi, 2014. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015. Tilausnro 178791 (WTSV/SVL-MV9), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 (09:30) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015. Tilausnro 178791 (WTSV/SVL-MV9), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 (09:30) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 15-2835 #1 1 (3) Turun Seudun Vesi Oy Maariankatu 1 20100 TURKU Tilausnro 178791 (WTSV/SVL-MV9), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 (09:30) Näytteenottaja:

Lisätiedot

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson,

Lisätiedot

YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO

YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO 3198 Liite YLEISIMPIEN JÄTTEIDEN SEKÄ ONGELMAJÄTTEIDEN LUETTELO Johdanto Luettelo on esimerkkiluettelo jätteistä. Se ei sisällä kaikkia jätteitä, eivätkä siinä mainitut esineet tai aineet aina ole jätteitä.

Lisätiedot

Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille

Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille CMYK -värimääritykset: - punainen = c0 m73 y76 k0 - sininen = c82 m62 y0 k0 2 Tietoa kemikaalistandardeista vesilaitoksille Tämä lehti sisältää tietoa vedenkäsittelyssä

Lisätiedot

Kouvolan seudun asukkaille

Kouvolan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kouvolan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET

N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET N:o 736 2321 LUOKKA 4.1. HELPOSTI SYTTYVÄT KIINTEÄT AINEET 1. Aineluettelo 2400 (1) Luokan 4.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä niitä, jotka on lueteltu reunanumerossa 2401 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

Kerapoxy. LUOKITTELU EN 13888 MUKAISESTI Kerapoxy on reaktiohartsipohjainen (R) saumamassa (G) luokassa RG.

Kerapoxy. LUOKITTELU EN 13888 MUKAISESTI Kerapoxy on reaktiohartsipohjainen (R) saumamassa (G) luokassa RG. Kerapoxy EN 12004 TÄYTTÄÄ EUROOPPALAISEN STANDARDIN LUOKASSA REAKTIOHARTSIPOHJAISET KIINNITYSAINEET EN 13888 TÄYTTÄÄ EUROOPPALAISEN STANDARDIN LUOKASSA EPOKSIPOHJAISET SAUMA-AINEET Kaksikomponenttinen

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

LISÄ- JA VIERASAINEET. alkoholijuomissa sekä yliherkkyys

LISÄ- JA VIERASAINEET. alkoholijuomissa sekä yliherkkyys LISÄ- JA VIERASAINEET alkoholijuomissa sekä yliherkkyys Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 LISÄAINEET, VIERASAINEET JA APUAINEET... 4 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 TERVEYSRISKIN ARVIOINTI... 6 NUMEROTUNNUS (E-koodi)...

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Kotkan seudun asukkaille

Kotkan seudun asukkaille JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN TALOUKSIIN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS 2010 TURVALLISUUSTIEDOTE SUURONNETTOMUUDEN VARALTA Kotkan seudun asukkaille Tässä EU:n Seveso-direktiivin edellyttämässä turvallisuustiedotteessa

Lisätiedot

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14

Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 VTT-M-01931-14 l 10.10.2014 Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön VTT-M-01931-14 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry Snellmaninkatu

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT

LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT LÄÄKETIEDE VALINTAKOE 2015 VALMENNUSKESKUKSEN TEKEMÄT KEMIAN TEHTÄVIEN MALLIRATKAISUT 2015 / 1B Tehtävässä esitettiin oikein-väärin-väittämiä sähkökemiaan (k-m) ja orgaaniseen kemiaan (n-p) liittyen. -

Lisätiedot

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö

REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Maarit Priha 12.4.2014 REACH- ja CLP-lainsäädäntö: kemikaalien vaarat, merkinnät ja turvallinen käyttö Sisältö EU:n kemikaalilainsäädäntö: o REACH- ja CLP-asetusten

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut...

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut... Bensiiniopas Sisällysluettelo Lukijalle... 6 Lyhenteet ja sanasto... 7 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8 1.1 Bensiinimoottoreiden kehitys... 8 1.2 Bensiinin suoraruiskutus... 8 1.3 Bensiiniautojen osuus

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALIT. Laatinut KAI HYTÖNEN

SUOMEN MINERAALIT. Laatinut KAI HYTÖNEN SUOMEN MINERAALIT Laatinut KAI HYTÖNEN Hytönen, Kai 1999. Suomen Mineraalit. Geologian tutkimuskeskus. Erillisjulkaisu. 399 sivua, 214 kuvaa ja yksi taulukko. Teoksessa on esitetty noin 670:n Suomessa

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010 Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010 1: Aineen/seoksen ja yhtiön/yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Kalsiumkloridi 75-99 %, CC road, CC tech, CC food, CC

Lisätiedot

OVA-ohje: MOOTTORIBENSIINI

OVA-ohje: MOOTTORIBENSIINI OVA-etusivulle OVA-ohje: MOOTTORIBENSIINI Tässä ohjeessa käsitellään hiilivetypohjaisia moottoribensiinilaatuja (95E5, 95E10, 98E5 ja 99). Sisällysluettelo Synonyymit 1. Aineen ominaisuudet, merkinnät

Lisätiedot

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Reaktioyhtälö Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Empiirinen kaava (suhdekaava) ilmoittaa, missä suhteessa yhdiste sisältää eri alkuaineiden

Lisätiedot

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) 13 artiklan 1 mukainen käyttöopas Tämä käyttöopas on tarkoitettu kaikille kosmeettisia valmisteita koskevien

Lisätiedot