3522 N:o 1123 LIITE. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3522 N:o 1123 LIITE. Johdanto"

Transkriptio

1 3522 N:o 1123 LIITE Johdanto CLP-asetuksen liitteen VI taulukoissa 3.1 ja 3.2 luetellaan ne vaaralliset aineet, joiden luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu Euroopan yhteisössä. Mainitun asetuksen liitteessä VI säädetään kyseisten aineiden luokitus ja merkinnät sekä tarvittaessa pitoisuusrajat ja huomautukset. CLP-asetuksen liitteessä VI mainittujen aineiden nimet on CLP-asetuksessa annettu ainoastaan englanniksi. Suomessa markkinoilla ja käytössä olevan kemikaalin varoitusetiketissä aineen nimen on oltava suomeksi ja ruotsiksi. Tämä asetus on annettu näiden suomen- ja ruotsinkielisten nimien hakua varten. Tunnistenumeroita käyttäen aineen luokitus ja merkinnät haetaan CLP-asetuksen liitteen VI taulukosta 3.1 ja/tai 3.2 ja sen jälkeen aineen nimi suomeksi ja ruotsiksi haetaan tästä asetuksesta. CLP-asetuksen liitteen VI taulukoiden 3.1 ja 3.2 mukaisten luokitusten ja merkintöjen käyttämisen määräajoista säädetään CLP-asetuksen artiklassa 61 ja 62 sekä kemikaalilain muuttamisesta annetun lain(408/2009) voimaantulosäännöksessä.

2 N:o Vety Alumiinilitiumhydridi X Natriumhydridi Kalsiumhydridi Litium X n-heksyylilitium (2-metyylipropyyli)litium; isobutyylilitium Beryllium Berylliumyhdisteet, paitsi alumiiniberylliumsilikaatit, ja muualla tässä luettelossa mainitut Berylliumoksidi X Booritrifluoridi Booritrikloridi Booritribromidi Trialkyyliboraanit Trialkyyliboraanit, nestemäinen Trimetyyliboraatti Dibutyylitinavetyboraatti Boorihappo; [1] boorihappo, raaka luonnon boorihappo, joka sisältää enintään 85 % H3BO kuivapainosta laskettuna [2] Dibooritrioksidi; boorioksidi Tetrabutyyliammoniumbutyylitrifenyyliboraatti N,N-Dimetyylianiliniumtetrakis(pentafluorifenyyli)boraatti Dinatriumtetraboraatti, vedetön; boorihapon dinatriumsuola; [1] tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti; [2] ortoboorihapon natriumsuola [3] Dinatriumtetraboraattidekahydraatti; booraksidekahydraatti Dinatriumtetraboraattipentahydraatti; booraksipentahydraatti X Dietyyli-{4-[1,5,5-tris(4-dietyyliaminofenyyli)penta-2,4-dienylideeni]sykloheksa-2, dienylideeni}ammonium butyylitrifenyyliboraatti Dietyylimetoksiboraani formyylifenyyliboronihappo

3 3524 N:o Kloorimetyyli-4-fluoro-1,4-diatsoniabisyklo[2.2.2]oktaanibis(tetrafluoroboraatti) Tetrabutyyliammoniumbutyyli-tris(4-tert-butyylifenyyli)boraatti natriumperboraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola; [2] perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3] natriumperoksometaboraatti; [4] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5] natriumperoksoboraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] natriumperboraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola;[2] perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; [3] natriumperoksometaboraatti; [4] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; [5] natriumperoksoboraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti; [1] perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3] natriumperoksoboraattiheksahydraatti; [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] X perboorihappo, (H3BO2(O2)), mononatriumsuola, trihydraatti;[1] perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti; [2] perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, tetrahydraatti; [3] natriumperoksoboraattiheksahydraatti; [sisältää = 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm] perboorihappo, natriumsuola; perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksometaboraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoboraatti; sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm

4 N:o perboorihappo, natriumsuola; perboorihappo, natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksometaboraatti; perboorihappo (HBO(O2)), natriumsuola, monohydraatti; natriumperoksoboraatti; sisältää >= 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 µm Hiilimonoksidi Fosgeeni Rikkihiili Kalsiumkarbidi Tiraami; tetrametyylitiuraamidisulfidi X Syaanivety Syaanivety...% Syaanivetyhapon suolat lukuunottamatta kompleksisia syanideja kuten ferrosyanidit, ferrisyanidit - - ja elohopeaoksisyanidi Antu Isolaani Dimetani Karbaryyli; 1-naftyylimetyylikarbamaatti Ziraami ; sinkkibis(dimetyyliditiokarbamaatti) Metaami-Na ; natriummetyyliditiokarbamaatti Nabami;; Dinatriumetyleenibisditiokarbamaatti Diuroni; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Propoksuuri ; 2-(1-metyylietoksifenyyli)metyylikarbamaatti X Aldikarbi; 2-metyyli-2-(metyylitio)propanaali-O-(N-metyylikarbamoyyli)oksiimi Aminokarbi; 4-dimetyyliamino-3-tolyylimetyylikarbamaatti Di-allaatti; S-(2,3-diklooriallyyli)-N,N-di-isopropyylitiokarbamaatti Barbaani; 4-klooribut-2-ynyyli-N-(3-kloorifenyyli)karbamaatti Linuroni ; 3-(3,4-dikloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea Dekarbofuraani

5 3526 N:o Merkaptodimetuuri; metiokarbi; 3,5-dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylimetyylikarbamaatti Proksaani-Na; Proksaani-natrium;Natrium-O-isopropyyliditiokarbonaatti Alletriini [1]; (RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyyli (2-metyyli-prop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [1]; bioalletriini [1];(RS)-3-allyyli metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1r,3r)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli) syklopropaanikarboksylaatti [1]; S-bioalletriini [2];(S)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2- enyyli(1r,3r)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [2]; esbiotriini [3];(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1- enyyli)syklopropaanikarboksylaatti [3] Karbofuraani; 2,3-dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuranyylimetyylikarbamaatti X Dinobutoni; 2-(1-metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenyyli-isopropyylikarbonaatti Dioksakarbi; 2-(1,3-dioksolan-2-yyli)fenyylimetyylikarbamaatti EPTC Formetanaatti Monolinuroni; 3-(4-Kloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea Metoksuroni; 3-(3-kloori-4-metoksifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Pebulaatti; S-propyylibutyylietyylikarbamotioaatti Pirimikarbi; 5,6-dimetyyli-2-dimetyyliaminopyrimidin-4-yyli-N,N-dimetyylikarbamaatti Bentsotiatsuroni Promekarbi; 5-isopropyyli-3-tolyylimetyylikarbamaatti Sulfallaatti; 2-klooriallyylidietyyliditiokarbamaatti X Triallaatti; S-2,3,3-triklooriallyylidi-isopropyylitiokarbamaatti Monometilaani Dimetyylikarbamyylikloridi Monuroni; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Monuroni-TCA; 3-(4-kloorifenyyli)-1,1-dimetyyliuroniumtriklooriasetaatti Isoproturoni; 3-(4-isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea Metomyyli; 1-metyylitioetylideeniamiinimetyylikarbamaatti Bendiokarbi; 2,2-dimetyyli-1,3-bentsodioksol-4-yylimetyylikarbamaatti Bufenkarbi; 3-(1-metyylibutyyli)fenyylimetyylikarbamaatin ja 3-(1-etyylipropyyli) fenyylimetyylikarbamaatin seos Etiofenkarbi; 2-etyylitiometyylifenyylimetyylikarbamaatti

6 N:o Diksantogeeni X Fenuroni-TCA; 1,1-dimetyyli-3-fenyyliuroniumtriklooriasetaatti Ferbami Formetanaattihydrokloridi Isoprokarbi; o-kumenyylimetyylikarbamaatti Meksakarbaatti; 4-dimetyyliamino-3,5-ksylyylimetyylikarbamaatti Ksylyylikarbi Metolikarbi Nitrapyriini; 2-kloori-6-trikloorimetyylipyridiini Noruroni Oksamyyli Oksikarboksiini; 5,6-dihydro-2-metyyli-1,4-oksati-iini-3-karboksanilidi-4,4-dioksidi X Protiokarbihydrokloridi Metyyli-3,4-dikloorifenyylikarbamaatti Tiobenkarbi Tiofanoksi Kloori-6-syaani-bisyklo(2,2,1)heptaani-2-oni-O-(N-metyylikarbamyyli)oksimi Vernolaatti ,5-Ksylyylimetyylikarbamaatti Diatsometaani Tiofanaatti-metyyli; 1,2-Di(3-metoksikarbonyyli-2-tioureidi)bentseeni Furmesykloksi; N-sykloheksyyli-N-metoksi-2,5-dimetyyli-3-furamidi Syklo-okt-4-en-1-yylimetyylikarbonaatti X Prosulfokarbi; S-bentsyyli-N,N-dipropyylitiokarbamaatti (Dimetyyliamino)propyyliurea (3-(1-Propeeni-2-yyli)fenyyli)-2-propyyli-isosyanaatti Mankotsebi Manebi Zinebi

7 3528 N:o Disulfiraami; tetraetyylitiuraamidisulfidi Tetrametyylitiuraamimonosulfidi Sinkkibis(dibutyyliditiokarbamaatti) Sinkkibis(dietyyliditiokarbamaatti) X Butokarboksiimi; 3-(metyylitio)-2-butanoni-O-[(metyyliamino)karbonyyli]oksiimi ,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli[(dibutyyliamino)tio]metyylikarbamaatti; karbosulfaani Butyylifenyylimetyylikarbamaatti; fenobukarbi Etyyli[2-(4-fenoksifenoksi)etyylikarbamaatti; fenoksikarbi ,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuryyli-2,4-dimetyyli-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diatsadekanoaatti; furatiokarbi Benfurakarbi; etyyli-n-[2,3-dihydro-2,2-dimetyylibentsofuran-7-yylioksikarbonyyli(metyyli) aminotio]-n-isopropyyli-β-alaninaatti Klooridioksidi X Klooridioksidi... % ((3-Jodi-2-propynyyli)oksi)etyylifenyylikarbamaatti Propinebi ; polymeerinensinkkipropyleenibis(ditiokarbamaatti) Tert-butyyli(1S)-N-[1-((2S)-2-oksiranyyli)-2-fenyylietyyli]karbamaatti ,2 -Ditiodi(etylammonium)-bis(dibentsyyliditiokarbamaatti) X O-isobutyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti Fosetyyli-alumiini ; alumiinitrietyylitrifosfonaatti Klorprofaami ; isopropyyli-3-kloorikarbanilaatti fenyyli-3-(p-tolueenisulfonyyli)urea Tert-butyyli(1R,5S)-3-atsabisyklo[3.1.0]heks-6-yylikarbamaatti N-(p-tolueenisulfonyyli)-N'-(3-(p-tolueenisulfonyloksi)fenyyli)urea; 3-({[(4-metyylifenyyli) sulfonyyli]karbamoyyli}amino)fenyyli-4-metyylibentseenisulfonaatti Seos: N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-fenyyliurea]; N-(4-[[4-[[(fenyyliamino) karbonyyli]amino]fenyylimetyyli]fenyyli]-n'-sykloheksyyliurea; N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni) bis[n'-sykloheksyyliurea O-heksyyli-N-etoksikarbonyylitiokarbamaatti N,N''-(metyleenidi-4,1-fenyleeni)bis[N'-oktyyli]urea Ammoniakki, vedetön Ammoniakkiliuos... %

8 N:o Typpidioksidi [1];dityppitetroksidi [2] Kloorimekvattikloridi Typpihappo... % Etyylinitriitti Etyylinitraatti Hydratsiini Disykloheksyyliammoniumnitriitti Natriumnitriitti X Kaliumnitriitti N,N-Dimetyylihydratsiini; 1,1-dimetyylihydratsiini ,2-Dimetyylihydratsiini; N,N'-dimetyylihydratsiini Hydratsiinin suolat O-Etyylihydroksyyliamiini Butyylinitriitti Isobutyylinitriitti sek-butyylinitriitti tert-butyylinitriitti Pentyylinitriitti [1]; "amyylinitriitti", isomeerien seos [2] Hydratsobentseeni X Hydratsiini-bis(3-karboksi-4-hydroksibentseenisulfonaatti) Natrium-3,5-bis(3-(2,4-di-tert-pentyylifenoksi)propyylikarbamyyli)bentseenisulfonaatti (Dekyylitio)etyyliammoniumkloridi (4-Hydratsiinifenyyli)-N-metyylimetaanisulfonamidihydrokloridi Okso-((2,2,6,6-tetrametyylipiperidin-4-yyli)amino)karbonyyliasetohydratsidi ,6-bis(3,3-bis((1-Metyylipentylideeni-imino)propyyli)ureido)heksaani Hydroksyyliammoniumnitraatti Dietyylidimetyyliammoniumhydroksidi Happi, nesteytetty

9 3530 N:o Vetyperoksidiliuos... % Fluori Fluorivety Fluorivetyhappo... % Natriumfluoridi Kaliumfluoridi Ammoniumfluoridi Natriumbifluoridi; natriumvetydifluoridi Kaliumbifluoridi Ammoniumbifluoridi X Fluoriboorihappo... % Fluoripiihappo...% Natrium-[1] kalium-[2] ammonium-[3] fluorisilikaatit Fluorisilikaatit, paitsi muualla luettelossa mainitut Lyijyheksafluorisilikaatti Sulfuryylidifluoridi Alumiinitrinatriumheksafluoridi; kryoliitti Kalium-µ-fluori-bis(trietyylialumiini) Magnesiumheksafluorisilikaatti Natrium Natriumhydroksidi Natriumperoksidi Natriumatsidi Natriumkarbonaatti Natriumsyanaatti Propoksikarbatsoni-natrium Magnesiumjauhe (stabiloimaton) Magnesium, jauhe tai lastut (stabiloitu)

10 N:o Magnesiumalkyylit, hiiliatomien määrä X Alumiinimagnesiumkarbonaattihydroksidiperkloraattihydraatti Alumiinijauhe (stabiloimaton) Alumiinijauhe (stabiloitu) Alumiinikloridi, vedetön Alumiinialkyylit, hiiliatomien määrä Dietyyli(etyylidimetyylisilanolaatti)alumiini (Etyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)(2-dimetyyliaminoetanolaatti)(1-metoksi-2-propanolaatti) alumiini(iii), dimerisoitu Poly(okso(2-butoksietyyli-3-oksobutanoaatti-O'1,O'3)alumiini) di-n-oktyylialumiinijodidi X Natrium((n-butyyli)x(etyyli)y-1,5-dihydro)aluminaatti) x = 0,5 y = 1, Hydroksialumiini-bis(2,4,8,10-tetra-tert-butyyli-6-hydroksi-12H dibentso[d,g][1.3.2]dioksafosfosin-6-oksidi Trikloorisilaani Piitetrakloridi X Dimetyylidikloorisilaani Trikloorimetyylisilaani Tetraetyylisilikaatti bis(4-fluorifenyyli)metyyli(1,2,4-triatsol-4-yylimetyyli)silaanihydrokloridi Trietoksi-isobutyylisilaani (Kloorimetyyli)bis(4-fluorifenyyli)metyylisilaani Isobutyyli-isopropyylidimetoksisilaani Dinatriummetasilikaatti Sykloheksyylidimetoksimetyylisilaani bis(3-(trimetoksisilyyli)propyyli)amiini α-hydroksipoly(metyyli-(3-(2,2,6,6-tetrametyylipiperidiini-4-yylioksi)propyyli)siloksaani) X 6-(2-Kloorietyyli)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaunidekaani; etaselasiili Α-Trimetyylisilanyyli-ω-trimetyylisiloksipoly[oksi(metyyli-3-(2-(2-metoksipropoksi) propoksi)propyylisilaanidiyyli]-ko-oksi(dimetyylisilaani))

11 3532 N:o Seos: 1,3-diheks-5-en-1-yyli-1,1,3,3-tetrametyylidisiloksaani; 1,3-diheks-n-en-1-yyli-1,1,3, tetrametyylidisiloksaani Flusilatsoli; bis(4-fluorifenyyli)(metyyli)(1h-1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)silaani Oktametyylisyklotetrasiloksaani Seos: 4-[[bis-(4-fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-4H-1,2,4-triatsoli; 1-[[bis-( fluorifenyyli)metyylisilyyli]metyyli]-1h-1,2,4-triatsoli bis(1,1-dimetyyli-2-propynyylioksi)dimetyylisilaani tris(isopropenyylioksi)fenyylisilaani Reaktiotuote: (2-Hydroksi-4-(3-propenoksi)bentsofenonin ja trietoksisilaanin) sekä piidioksidin ja metyylitrimetoksilaanin hydrolyysituote α,ω-dihydroksipoly-(heks-5-en-1-yylimetyylisiloksaani) ((3-(3-Kloori-4-fluorifenyyli)propyl)dimetyylisilanyyli)-4-etoksibentseeni X 4-[3-(Dietoksimetyylisilyylipropoksi)-2,2,6,6-tetrametyyli]piperidiini Dikloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)metyylisilaani Kloori(3-(3-kloori-4-fluorifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani α-[3-(1-oksoprop-2-enyyli)-1-oksipropyyli]dimetoksisilyylioksi-?-[3-(1-oksoprop-2-enyyli) oksipropyyli]dimetoksisilyylipoly(dimetyylisiloksaani) O,O'-(Etenyylimetyylisilyleeni)di[(4-metyylipentan-2-oni)oksiimi] [(Dimetyylisilyleeni)bis((1,2,3,3a,7a-?)-1H-inden-1-ylideeni)dimetyyli]hafnium bis(1-metyylietyyli)dimetoksisilaani Disyklopentyylidimetoksisilaani Metyyli-3-(trimetoksisilyyli)propyyli-2-propenoaatti, hydrolyysituote silikan kanssa Heksyyliheptametyylitrisiloksaani (3,4-Epoksisykloheksyyli)etyylitrietoksisilaani X (4-etoksifenyyli)(3-(4-fluori-3-fenoksifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani butanoni-O,O',O''-(fenyylisilylidyyni)trioksiimi S-(3-(trietoksisilyyli)propyyli)oktaanitioaatti (2,3-dimetyylibut-2-yyli)-trimetoksisilaani N,N-bis(trimetyylisilyyli)aminopropyylimetyylidietoksisilaani Seos: O,O',O'',O'''-silaanitetrayylitetrakis(4-metyyli-2-pentanonioksiimi) (3 stereoisomeeria) Reaktiotuote: amorfinen silika (50-85 %), butyyli(1-metyylipropyyli)magnesium (3-15 %), tetraetyyliortosilikaatti (5-15%) ja titaanitetrakloridi (5-20 %)

12 N:o [(4'-asetoksi-3'-metoksifenyyli)propyyli]trimetoksisilaani Magnesiumnatriumfluoridisilikaatti Fosfori, valkoinen ja keltainen Fosfori, punainen Kalsiumfosfidi; Trikalsiumdifosfidi Alumiinifosfidi Magnesiumfosfidi; Trimagnesiumdifosfidi Trisinkkidifosfidi; Sinkkifosfidi Fosforitrikloridi X Fosforipentakloridi Fosforioksikloridi Fosforipentoksidi Fosforihappo... % Fosforiseskvisulfidi Trietyylifosfaatti Tributyylifosfaatti Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p Trikresyylifosfaatti; tritolyylifosfaatti; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p X Diklorvossi; 2,2-Dikloorivinyylidimetyylifosfaatti Mevinfossi ; 2-metoksikarbonyyli-1- metyylivinyylidimetyylifosfaatti Triklorfoni ; dimetyyli-2,2,2-trikloori-1-hydroksietyylifosfonaatti Fosfamidoni;; 2-Kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti Pyratsoksoni Triamifossi TEPP;; Tetraetyylipyrofosfaatti Sradani Sulfoteppi ; O,O,O,O-tetraetyyliditiopyrofosfaatti Demetoni-O; O,O-Dietyyli-O-2-etyylitioetyylifosforitioaatti Demetoni-S

13 3534 N:o X Demetoni-O-metyyli Demetoni-S-metyyli;; S-2-Etyylitioetyylidimetyylifosforitioaatti Protoaatti ; O,O-dietyyli-isopropyylikarbamoyylimetyylifosforiditioaatti Foraatti ; O,O-dietyylietyylitiometyylifosforiditioaatti Parationi ; O,O-dietyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti Parationi-metyyli ; O,O-dimetyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti O-Etyyli-O-(4-nitrofenyyyli) fenyylifosfonotioaatti; EPN Fenkaptoni;; S-(2,5-Dikloorifenyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti Kumafossi Atsiinifossi-metyyli ; atsinfossi-metyyli; O,O-dimetyyli-4-oksobentsotriatsin yylimetyyliditiofosfaatti Diatsinoni X Malationi ; 1,2-bis(etoksikarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti Klortioni ; O-(3-kloori-4-nitrofenyyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti Fosnikloori Karbofenotioni Mekarbami;; N-Etoksikarbonyyli-N-metyylikarbamoyylimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Oksidemetoni-metyyli;; S-2-(Etyylisulfinyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Etioni ; O,O,O,O -tetraetyyli-s,s'-metyleenidi(fosforiditioaatti) Fentioni ; O,O-dimetyyli-O-(4-metyylitio-m-tolyyli)tiofosfaatti Endotioni Tiometoni Dimetoaatti X Fenklorfossi ; O,O-dimetyyli-O-2,4,5-trikloorifenyylifosforitioaatti Menatsoni Fenitrotioni Naledi ; 1,2-dibromi-2,2-dikloorietyylidimetyylifosfaatti Atsiinifossi-etyyli ; atsinfossi-etyyli; O,O-dietyyli-4-oksobentsotriatsin yylimetyyliditiofosfaatti Formotioni

14 N:o Morfotioni;; O,O-Dimetyyli-S-(morfoliinikarbonyylimetyyli)fosforiditioaatti Vamidotioni;; O,O-Dimetyyli-S-2-(1-metyylikarbamoyylietyylitio)etyylifosforitioaatti Disulfotoni Dimefoksi Mipafoksi X Dioksationi ; 1,4-dioksaani-2,3-diyyli-O,O,O,O -tetraetyylidi(fosforiditioaatti) Bromofossi-etyyli S-[2-(Etyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforiditioaatti Ometoaatti;; O,O-Dimetyyli-S-metyylikarbamoyylimetyylifosforitioaatti Fosaloni;; S-(6-Kloori-2-oksobentsoksatsoliini-3-yylimetyyli)-O,O-dietyylifosforiditioaatti Diklofentioni;; O-2,4-Dikloorifenyyli-O,O-dietyylifosforitioaatti Metidationi;; 2,3-Dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yylimetyyli-O,O dimetyylifosforiditioaatti Syantoaatti Klorfenvinfossi Monokrotofossi;; Dimetyyli-1-metyyli-2-(metyylikarbamoyyli)vinyylifosfaatti Dikrotofossi;; (Z)-2-Dimetyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti X Krufomaatti;; 4-Tert-butyyli-2-kloorifenyylimetyylimetyylifosforiamidaatti S-[2-(Isopropyylisulfinyyli)etyyli]-O,O-dimetyylifosforitioaatti Potasaani; O,O-dietyyli-O-(4-metyylikumariini-7-yyli)fosforitioaatti ,2-Dikloorivinyyli-2-etyylisulfinyylietyylimetyylifosfaatti Demetoni-S-metyylisulfoni ; S-2-etyylisulfonyylietyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Asefaatti Amiditioni O,O,O',O'-Tetrapropyyliditiopyrofosfaatti Atsotoaatti Bensulidi ; O,O-di-isopropyyli-2-fenyylisulfonyyliaminoetyylifosforiditioaatti Klorpyrifossi ; O,O-dietyyli-O-3,5,6-trikloori-2-pyridyylifosforitioaatti X Klorfoniumikloridi Kumitoaatti

15 3536 N:o Syanofossi;; O-4-Syanofenyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Dialifossi;; ); 2-Kloori-1-ftaali-imidoetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Etoaatti-metyyli Fensulfotioni;; O,O-Dietyyli-O-4-metyylisulfinyylifenyylifosforitioaatti Fonofossi Fosasetimi;; O,O-bis(4-Kloorifenyyli)-N-asetimidoyylifosforiamiditioaatti Leptofossi;; O-4-Bromi-2,5-dikloorifenyyli-O-metyylifenyylifosforitioaatti Mefosfolaani;; Dietyyli-4-metyyli-1,3-ditiolani-2-ylideenifosforiamidaatti Metamidofossi ; O,S-dimetyylifosforiamidotioaatti X Oksidisulfotoni ; O,O-dietyyli-S-[2-(etyylisulfinyyli)etyyli]fosforiditioaatti Fentoaatti ; etyyli-2-(dimetoksifosfiinotioyylitio)-2-fenyyliasetaatti Trikloronaatti;; O-Etyyli-O,2,4,5-trikloorifenyylietyylifosfonitioaatti Pirimifossietyyli;; O,O-Dietyyli-O-2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yylifosforitioaatti X Foksiimi ; α-(dietoksifosfiinotioyylioksi-imino)fenyyliasetonitriili Fosmetti ; O,O-dimetyyliftaali-imidometyyli-S-fosforiditioaatti Tris(2-kloorietyyli)fosfaatti Fosforitribromidi Fosforipentasulfidi Trifenyylifosfiitti Heksametyylifosforitriamidi; Heksametyylifosforiamidi Etoprofossi ; etyyli-s,s-dipropyylifosforiditioaatti Bromofossi ; O-4-bromi-2,5-dikloorifenyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Krotoksifossi ; 1-fenyylietyyli-3-(dimetoksifosfinyylioksi)isokrotonaatti Syanofenfossi ; O-4-syanofenyyli-O-etyylifenyylifosfonotioaatti X Fosfolani Tionatsiini Tolklofossi-metyyli ; O-(2,6-dikloori-p-tolyyli)-O,O-dimetyylitiofosfaatti Klormefossi ; S-kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Klortiofossi

16 N:o Demefioni-O Demefioni-S Demetoni Dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylifosfaatti Ditalimfossi Edifenfossi; O-Etyyli-S,S-difenyylifosforiditioaatti X Etrimfossi ; O-6-etoksi-2-etyylipyrimidin-4-yyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti Fenamifossi ; etyyli-4-metyylitio-m-tolyyli-isopropyylifosforiamidaatti Fostietaani Glyfosiini Heptenofossi ; 7-klooribisyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-yylidimetyylifosfaatti Iprobenfossi ; S-bentsyyli-O,O-di-isopropyylifosforitioaatti IPSP ; S-etyylisulfinyylimetyyli-O,O-di-isopropyylifosforiditioaatti Isofenfossi ; O-etyyli-O-2-isopropoksikarbonyylifenyyli-isopropyylifosforiamidotioaatti Isotioaatti Isoksationi ; O,O-dietyyli-O-5-fenyyli-isoksatsol-3-yylifosforitioaatti Metyylikarbofenotioni ; S-(kloorifenyylitiometyyli)-O,O-dimetyylifosforiditioaatti X Piperofossi ; S-2-metyylipiperidiinokarbonyylimetyyli-O,O-dipropyylifosforiditioaatti Pirimifossi-metyyli ; O-(2-dietyyliamino-6-metyylipyrimidin-4-yyli)-O,O-dimetyylifosforitioaatti Profenofossi ; O-(4-bromi-2-kloorifenyyli)-O-etyyli-S-propyylifosforitioaatti Propetamfossi ; trans-isopropyyli-3-[[(etyyliamino)metoksifosfiinotioyyli]oksi]krotonaatti; Isopropyyli-3-[[(etyyliamino)metoksifosfiinotioyyli]oksi]isokrotonaatti Pyratsofossi; O,O-Dietyyli-O-(6-etoksikarbonyyli-5-metyylipyratsoli[2,3-a]pyrimidin-2-yyli) fosforitioaatti Kinalfossi ; O,O-dietyyli-O-kinoksalin-2-yylifosforitioaatti Terbufossi ; S-tert-butyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti Triatsofossi ; O,O-dietyyli-O-1-fenyyli-1,2,4-triatsol-3-yylitiofosfaatti Etyleenidiammonium-O,O-bis(oktyyli)-fosforiditionaatti, isomeerien seos Butyyli(dialkyylioksi(dibutoksifosforyylioksi))titaani(trialkyylioksi)titaanifosfaatti Kloorietyyliklooripropyyli-2-kloorietyylifosfonaatti, isomeerien seos ja kloorietyyliklooripropyyli-2-klooripropyylifosfonaatti, isomeerien seos

17 3538 N:o X Pentyylimetyylifosfinaatin [1] ja 2-metyylibutyylimetyylifosfinaatin [2] seos Kupari(I)-O,O-di-isopropyylifosforiditionaatin ja kupari(i)-o-isopropyyli-o-(4-metyyli-2-pentyyli) fosforiditioaatin ja kupari(i)-o,o-bis(4-metyyli-2-pentyyli)fosforiditioaatin seos S-(Trisyklo( '2,6)deka-3-en-8(tai 9)-yyli-O-(isopropyyli tai isobutyyli tai etyyliheksyyli)-o-(isopropyyli tai isobutyyli tai 2-etyyliheksyyli)fosforiditioaatti C12-14-tert-Alkyyliammoniumdifenyylifosforitioaatin [1] ja dinonyylisulfidin (tai disulfidin) [2] seos (Difosfonimetyyli)meripihkahappo Trioktyylifosfiinioksidin ja triheksyylifosfiinioksidin ja heksyylidioktyylifosfiinioksidin ja diheksyylioktyylifosfiinioksidin seos (2-(1,3-Dioksolaani-2-yyli)etyyli)trifenyylifosfoniumbromidi Isopropyyli/tert-butyylifenyyli)fosfaatti Metoksi-4H-1,3,2-bentsodioksafosforiini-2-sulfidi; dioksabentsofossi O-(5-Kloori-1-isopropyyli-1,2,4-triatsoli-3-yyli)-O,O-dietyylifosforitioaatti; isatsofossi Etefoni; 2-kloorietyylifosfonihappo X Ammonium-2-amino-4-(hydroksimetyylifosfinyyli)butyraatti; glufosinaatti-ammonium Metyyli-3-[(dimetoksifosfiinitioyyli)oksi]metakrylaatti [1]; Metakrifossi [2]; Metyyli-(E) [(dimetoksifosfiinitioyyli)oksi]metakrylaatti [2] Fosfonihappo [1]; Fosforihapoke [2] (η-syklopentadienyyli)(η-kumenyyli)rauta(1+)heksafluorifosfaatti(1-) Hydroksifosfonietikkahappo Vanadyylipyrofosfaatti Divanadyylipyrofosfaatti Vanadium(IV)oksidivetyfosfaattihemihydraatti, litium-, sinkki-, molybdeeni-, rauta- ja klooriseostettu bis(2,6-dimetoksibentsoyyli)-2,4,4-trimetyylipentyylifosfiinioksidi Kalsium-P,P'-(1-hydroksietyleeni)bis(vetyfosfonaatti)dihydraatti Seos: tiobis(4,1-fenyleeni)-s,s,s',s'-tetrafenyylidisulfoniumbisheksafluorofosfaatti;difenyyli( fenyylitiofenyyli)sulfoniumheksafluorofosfaatti X 3,9-bis(2,6-di-tert-Butyyli-4-metyylifenoksi)-2,4,8,10-tetraoksi-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani (Hydroksifenyylifosfinyyli)propaanihappo Fostiatsaatti;(RS)-S-sek-Butyyli-O-etyyli-2-okso-1,3-tiatsolidin-3-yylifosfonitioaatti

18 N:o Tributyylitetradekyylifosfonium tetrafluoriboraatti Seos: di(1-oktaani-n,n,n-trimetyyliammonium) oktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N trimetyyliammoniumdioktyylifosfaatti; 1-oktaani-N,N,N-trimetyyliammonium oktyylifosfaatti O,O,O-tris(2(tai 4)-C9-10-Isoalkyylifenyyli)fosforotioaatti Seos: bis(isotridekyyliammonium)mono(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyyli-isopropyyli) fosfaatti; isotridekyyliammoniumbis(di(4-metyyli-2-pentyyli)fosforotionyyli-isopropyyli)fosfaatti Metyyli-[2-(1,1-dimetyylietyyli)-6-metoksipirimidin-4-yyli]etyylifosfonotioaatti Kloori-N,N-dietyyli-1,1-difenyyli-1-(fenyylimetyyli)fosforamiini tert-butyyli-(trifenyylifosforanyylideeni)asetaatti P,P,P',P'-Tetrakis(o-metoksifenyyli)propaani-1,3-difosfiini X ((4-Fenyylibutyyli)hydroksifosforyyli)etikkahappo (R)-α-Fenyylietyyliammonium-(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoksipropyyli)fosfonaatti monohydraatti UVCB kondensointituote: tetrakis-hydroksimetyylifosfoniumkloridi, urea ja tislattu, hydrogenoitu C16-18-talialkyyliamiini [R-(R*,S*)]-[[2-Metyyli-1-(1-oksopropoksi)propoksi]-(4-fenyylibutyyli)fosfinyyli]etikkahappo, (-) kinkonidiini (1:1)suola Fosfiini Tetraisopropyylidikloorimetyleenibisfosfonaatti (1-Hydroksidodekylideeni)difosfonihappo Glyfosaatin suolat, paitsi muualla tässä luettelossa mainitut Klorpyrifossi-metyyli Seos: tetranatrium(((2-hydroksietyyli)imino)bis(metyleeni))bisfosfonaatti, N-oksidi; ; trinatrium((tetrahydro-2-hydroksi-4h-1,4,2-oksatsafosforin-4-yyli)metyyli)fosfonaatti, N-oksidi, P- oksidi X (1-Metyylietylideeni)di-4,1-fenyleenitetrafenyylidifosfaatti Fenyylibis(2,4,6-trimetyylibentsoyyli)fosfiinioksidi Bis(2,4-dikumyylifenyyli)neopentyylidifosfiitti; 3,9-bis[2,4-bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli) fenoksi]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekaani Dodekyylidifenyylifosfaatti Tetrakis(2,6-dimetyylifenyyli)-m-fenyleenibifosfaatti Trifenyyli(fenyylimetyyli)fosfonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluori-N-metyyli-1-butaanisulfonamidi (1:1) Tetrabutyylifosfoniumnonafluoributaani-1-sulfonaatti

19 3540 N:o Seos: kalium-o-tolueenifosfonaatti; kalium-m-tolueenifosfonaatti; kalium-p-tolueenifosfonaatti Seos: dimetyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti; dietyyli-( (hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli)fosfonaatti; metyylietyyli-(2-(hydroksimetyylikarbamoyyli)etyyli) fosfonaatti Bis(2,4,4-trimetyylipentyyli)ditiofosfonihappo (4-fenyylibutyyli)fosfiinihappo Rikkivety ; vetysulfidi X Bariumsulfidi Bariumpolysulfidit Kalsiumsulfidi Kalsiumpolysulfidit Kaliumsulfidi Kaliumpolysulfidit Ammoniumpolysulfidit Natriumsulfidi Natriumpolysulfidit Rikkidioksidi Dirikkidikloridi X Rikkidikloridi Rikkitetrakloridi Tionyylikloridi Sulfuryylikloridi Kloorisulfonihappo Fluorisulfonihappo Oleum... % SO Rikkihappo... % Metaanitioli ; metyylimerkaptaani Etaanitioli; etyylimerkaptaani Dimetyylisulfaatti X Dimeksaani ; bis(metoksitiokarbonyyli)disulfidi

20 N:o Disuli; 2,4-DES Sulfamiinihappo Dietyylisulfaatti Natriumditioniitti p-tolueenisulfonihappo, joka sisältää >5% rikkihappoa p-tolueenisulfonihappo, joka sisältää =<5% rikkihappoa Tetrahydrotiofeeni-1,1-dioksidi; sulfolaani ,3-Propaanisultoni Dimetyylisulfamyylikloridi Tetranatrium-3,3'-(piperatsiini-1,4-diyylibis((6-kloori-1,3,5-triatsiini-2,4-diyyli)imiini( asetamidi)-4,1-fenyleeniatso))bis(naftaleeni-1,5-disulfonaatti) X Pentanatrium-5-aniliini-3-(4-(4-(6-kloori-4-(3-sulfonaattianiliini-1,3,5-triatsin-2-yyliamino) ,5-dimetyylifenyyliatso)-2,5-disulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti Tetranatrium-5'-(4,6-dikloori-5-syanopyrimidiini-2-yyliamino)-4'-hydroksi-2,3'-atsodinaftaleeni ,2',5,7'-disulfonaatti Dinatrium-1-amino-4-(4-bentseenisulfonamidi-3-sulfonaattianiliini)antrakinoni-2-sulfonaatti Dinatrium-6-((4-kloori-6-(N-metyyli)-2-toluidiini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)-1-hydroksi-2-( metoksi-2-sulfonaattifenyyliatso)naftaleeni-3-sulfonaatti Tetranatrium-2-(6-kloori-4-(4-(2,5-dimetyyli-4-(2,5-disulfonaattifenyyliatso)fenyyliatso) ureidoaniliini)-1,3,5-triatsin-2-yyliamino)bentseeni-1,4-disulfonaatti Dinatrium-6-(2,4-dihydroksifenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-dihydroksifenyyliatso-aniliini sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [1] ja dinatrium-6-(2,4- diaminofenyyliatso)-3-(4-(4-(2,4-diaminofenyyliatso)aniliini)-3-sulfonaattifenyyliatso)-4- hydroksinaftaleeni-2-sulfonaatin [3] seos Kalsium-2,5-dikloori-4-(4-((5-kloori-4-metyyli-2-sulfonaattifenyyli)atso)-5-hydroksi metyylipyratsoli-1-yyli)bentseenisulfonaatti Tetranatrium-5-bentsamidi-3-(5-(4-fluori-6-(1-sulfonaatti-2-naftyyliamiini)-1,3,5-triatsin yyliamiini)-2-sulfonaattifenyyliatso)-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti Dilitium-6-asetamidi-4-hydroksi-3-(4-((2-sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni sulfonaatti Dinatrium-S,S'-heksaani-1,6-diyylidi(tiosulfaatti)dihydraatti Litiumnatriumvety-4-amino-6-(5-(5-kloori-2,6-difluoripyrimidiini-4-yyliamino) sulfonaattifenyyliatso)-5-hydroksi-3-(4-(2-(sulfonaattioksi)etyylisulfonyyli)fenyyliatso)naftaleeni- 2,7-disulfonaatti X Natriumvetysulfaatti

2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. EYnumero

2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. EYnumero 1 SYÖPÄSAIRAUDEN VAARAA AIHEUTTAVAT TEKIJÄT A. Työmenetelmät 1. Auramiinin valmistus. 2. Työ, johon liittyy altistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille. 3. Työ, johon liittyy altistuminen

Lisätiedot

LIITTEESSÄ 1 OLEVIEN AINEIDEN NIMET INDEKSINUMERON MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ

LIITTEESSÄ 1 OLEVIEN AINEIDEN NIMET INDEKSINUMERON MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ N:o 164 681 LIITTEESSÄ 1 OLEVIEN AINEIDEN NIMET INDEKSINUMERON MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ LIITE 5 001-001-00-9 Vety 001-002-00-4 Alumiinilitiumhydridi 001-003-00-X Natriumhydridi 001-004-00-5 Kalsiumhydridi

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket aakkosjärjestyksessä 1,1,2-Trikloorietaani 236S 10 100ppm 1,1-Dikloorietaani 235S 10 160ppm 1,2,4-Trimetyylibentseeni 111U 20 250ppm 1,2-Dikloorietaani 230S 5 50ppm 1,2-Dikloorietyleeni 145S 5 400ppm 1,3-Butadieeni 168SA 0.03

Lisätiedot

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä

Kitagawa -ilmaisinputket numerojärjestyksessä 100 Hiilimonoksidi 5 1000ppm 114 Bromi 1 20ppm 116 Klooridioksidi 1 20ppm 129 Karbonyylinikkeli 20 700ppm 131 Epäorgaaninen kaasu (Kvalitatiivinen) Kvalitatiivinen mittaus 136 Akroleiini 0.005 1.8% 186

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211. Laki. N:o 1204

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211. Laki. N:o 1204 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1204 1211 SISÄLLYS N:o Sivu 1204 Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain 1 ja 4 :n muuttamisesta... 4223 1205

Lisätiedot

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat

Kertapullot. Testikaasut. Kaatopaikkakaasujen analyysikaasut. Puhtaat Kertapullot Kaasuseokset ja puhtaat kaasut kertakäyttöisissä pulloissa. Kaasuvuotohälyttimien testaukseen, instrumenttien kalibrointiin, laboratoriokäyttöön tai erilaisiin prosesseihin. Testikaasut 314456

Lisätiedot

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA

TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA TOIMINNAHARJOITTAJAN ILMOITUS KÄYTTÄMISTÄÄN HAITALLISISTA JA VAARALLISISTA AINEISTA = Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta (889/2006): 2 = Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle

Lisätiedot

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero

Taulukoiden otsikoissa lyhenteillä tarkoitetaan seuraavaa: YK-no = YK-numero Lk = Luokka Vra = Vaaran tunnusnumero 3306 I. Taulukko (aakkosjärjestyksessä oleva) Tämä aakkosjärjestyksessä oleva taulukko sisältää näiden määräysten eri luokkien aineluetteloissa luetellut aineet ja esineet edellä kohdassa "aineiden ja

Lisätiedot

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät

Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Liite: Mittaus- ja laskentamenetelmät Method used for determination of releases/off-site transfers Measurement methodologies: Mittausmenetelmät Internationally approved measurement standard Kansainvälisesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 22. Liikenneministeriön päätös. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 22. Liikenneministeriön päätös. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1999 N:o 22 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Liikenneministeriön päätösvaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenneministeriön

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.10.2016 16-6733 #1 1 (2) Paimion kaupunki Paimion Vesihuolto Oy PL 50 21531 PAIMIO Tilausnro 195341 (WPAIMIO/P4), saapunut 20.9.2016, näytteet otettu 20.9.2016 (08:50)

Lisätiedot

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä

Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 3330 N:o 341 Liite 2 a Tarvittaessa laadittava lisäselvitys pohjavesien ominaispiirteistä 1. Pohjavesimuodostuman geologiset ominaispiirteet, mukaan lukien geologisen muodostuman laajuus ja tyyppi; 2.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.4.2016 Talousvesitutkimus 27.4.2016 16-2340 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189592 (WUKI/Lähtevä), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016 (11:45) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä?

Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä? Käytätkö oikeanlaisia suojakäsineitä? Sisällys 3 Ihon pinta-ala on suuri 4 Määräykset 5 Kemikaaleilta suojaavien käsineiden standardit 6 Varoitusmerkit ja vaaralausekkeet 8 Näin valitset oikeanlaiset kemikaaleilta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 1/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 24.1.2007 4743/01/2006 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 8.2.2007 - toistaiseksi Kumoaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 12.10.2016 16-6736 #1 1 (2) Paimion kaupunki Paimion Vesihuolto Oy PL 50 21531 PAIMIO Tilausnro 195343 (WPAIMIO/V3a), saapunut 20.9.2016, näytteet otettu 19.9.2016 (09:25)

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt

RAPORTTI. Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna YMPÄRISTÖARVIOINTI 22.10.2014. Raportti numero: 14502130180 Ver. A0. Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt 22.10.2014 YMPÄRISTÖARVIOINTI Suomen kasarmit Selkäsuonkatu Hämeenlinna Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt RAPORTTI Raportti numero: 1402130180 Ver. A0 Jakelu: Senaatti-kiinteistöt Golder Associates Oy Ympäristöarvion

Lisätiedot

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1.

III. Taulukko. Vra YK-no Nimi Lk ja kohta Lipuke NHM. 1.1D 0004 Ammoniumpikraatti, (kuiva tai alle 10 paino-% vettä sisältävänä) 1. 3444 N:o 899 III. Taulukko Tämä YK-numerojärjestyksessä oleva taulukko sisältää kaikki eri luokkien aineluetteloissa mainitut YK-numerolla varustetut aineet ja esineet, mukaanlukien ryhmänimikkeet ja n.o.s.-nimikkeet.

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 3948 N:o 901 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Kauppa- ja

Lisätiedot

MiniWarn. Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen ST-134-98/ST-157-98

MiniWarn. Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen ST-134-98/ST-157-98 MiniWarn Henkilökohtaiseen, jopa neljän kaasun samanaikaiseen valvontaan. ST-134-98/ST-157-98 jätevesi kemikaalit öljy ja kaasut Niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin on työturvallisuudessa

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WEURA/06), saapunut , näytteet otettu (09:15) Näytteenottaja: TS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WEURA/06), saapunut , näytteet otettu (09:15) Näytteenottaja: TS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Euran kunta Vesilaitos 27510 EURA Tilausnro 123186 (WEURA/06), saapunut 17.5.2010, näytteet otettu 17.5.2010 (09:15) Näytteenottaja: TS NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 6098 Vanhustentalo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2014 116/2014 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

H Formaldehydin Lewis-rakenne

H Formaldehydin Lewis-rakenne Vastaus kappaleen 1.7 tehtävään Ammoniumioni on rakenteeltaan tetraedrinen aivan kuten metaani. Sen sidoskulmat ovat n.109 ja typellä on sp 3 -hybridisaatio. sidoskulma n. 109 o Ammoniumioni Vastaus kappaleen

Lisätiedot

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l

Liite 1 (1/2) ISO/DIS µg/l Liite 1 (1/2) Mittausmenetelmät ja määritysrajat (1/2) Määritys Mittausmenetelmä Määritysraja Yksikkö ph, titraattori SFS 3021:1979 Kokonaistyppi vesistövedestä SFS-EN ISO 11905-1:1998 50 µg/l Kokonaisfosfori

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 31.12.2014 14-9242 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

VNa 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta

VNa 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 1 VNa 685/2015 vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta LIITE 1, OSA 1: Kemikaaliluokat ja kemikaalin luokitukseen perustuvat vähimmäismäärät Kemikaaliluokat/ CLPasetuksen mukaiset

Lisätiedot

ASA 2013. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2013. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2013 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2013 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

TOLKKISTENTIEN MAANKAATOPAIKKA VESITARKKAILURA- PORTTI 2015

TOLKKISTENTIEN MAANKAATOPAIKKA VESITARKKAILURA- PORTTI 2015 Vastaanottaja Porvoon kaupunki, tekninen keskus Asiakirjatyyppi Vesitarkkailuraportti Päivämäärä 7.4.2016 TOLKKISTENTIEN MAANKAATOPAIKKA VESITARKKAILURA- PORTTI 2015 Päivämäärä 7.4.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit 8. Alkoholit, fenolit ja eetterit SM -08 Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 31.3.2016 L 80/17 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/460, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden

Lisätiedot

Koti- ja ulkomaiset populää

Koti- ja ulkomaiset populää Limnologipäivät Haitalliset aineet 15.11.2007 SYKE Koti- ja ulkomaiset populää äärilistat Jaakko Mannio, SYKE Haitallisten aineiden ja riskien tutkimusohjelma Yhteys paineiden, kuormituksen ja seurannan

Lisätiedot

KPL1 Hiili ja sen yhdisteet. KPL2 Hiilivedyt

KPL1 Hiili ja sen yhdisteet. KPL2 Hiilivedyt KPL1 Hiili ja sen yhdisteet 1. Mikä on hiilen kemiallinen kaava? C 2. Mitkä ovat hiilen 4 eri esiintymismuotoa? Miten ne eroavat toisistaan? Timantti, grafiitti, fullereeni, nanoputki. Eroavat rakenteelta

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin

Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin Kemian perusteet, osa II: orgaaniset yhdisteet (3.0 ov, 4.5 op) Vastaukset luentomonisteen 2011 tehtäviin 1.4 Tehtävä. Täydennä nuolella osoitettujen atomien vapaat elektroniparit ja muodolliset varaukset

Lisätiedot

Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan:

Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan: Opas vaarallisten nesteiden vuodontorjuntaan: TUNNISTA NESTEET (JOS NE OVAT TUNTEMATTOMIA) KEMIKAALIEN LUOKITTELU KATSO SIVU 314 MUKANA HAPPOJA TAI EMÄKSIÄ? KATSO SIVU 3342 MUKANA ON VAARALLISIA NESTEITÄ

Lisätiedot

Kemia 7. luokka. Nimi

Kemia 7. luokka. Nimi Kemia 7. luokka Nimi 1. Turvallinen työskentely Varoitusmerkit Kaasupolttimen käyttö Turvallinen työskentely Turvallinen työskentely Kaasupolttimen käyttö 1. Varmista että ilma-aukot ovat kiinni. 2. Sytytä

Lisätiedot

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ JASOLLINEN JÄRJESTELMÄ Oppitunnin tavoite: Oppitunnin tavoitteena on opettaa jaksollinen järjestelmä sekä sen historiaa alkuainepelin avulla. Tunnin tavoitteena on, että oppilaat oppivat tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 25 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

LIITTEET. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

LIITTEET. ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI elintarvikkna käytettäviä kasineja ja kasnaatteja koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukaiset rajoitukset. Eliisa Irpola Neuvotteleva virkamies

REACH-asetuksen mukaiset rajoitukset. Eliisa Irpola Neuvotteleva virkamies REACH-asetuksen mukaiset rajoitukset Eliisa Irpola Neuvotteleva virkamies REACH-rajoitukset Rajoituksia käytetään ei-hyväksyttävien yhteisötason terveys- ja ympäristöriskien hallintaan Sovelletaan aineeseen

Lisätiedot

Haitallisien kuluttajakemikaalien poistuminen jätevesistä. Ympäristökemia K2016 Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Haitallisien kuluttajakemikaalien poistuminen jätevesistä. Ympäristökemia K2016 Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Haitallisien kuluttajakemikaalien poistuminen jätevesistä Ympäristökemia K2016 Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Sisältö Mitkä kuluttajakemikaalit? Miksi aineet ovat haitallisia ympäristössä? Aineiden analysointi

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Tekstiilit

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Tekstiilit Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Tekstiilit Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat

Lisätiedot

Reagenan farmakopeareagenssit

Reagenan farmakopeareagenssit Reagenan farmakopeareagenssit 2014 Tuotenimi AMMONIAKKI R n. 10,3 mol/l, n. 17,5 % m/v 45880 130903 50 24 AMMONIAKKI, LAIMEA R1 n. 6 mol/l, n. 10,2 % m/v 45748 130458 50 24 AMMONIAKKI, LAIMEA R1 n. 6 mol/l,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

ASA 2005. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2005. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2005 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa Anja Saalo Eila Länsimäki Annely Soosaar Maija Heikkilä Timo Kauppinen TYÖTERVEYSLAITOS

Lisätiedot

ASA 2006. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2006. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2006 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa Anja Saalo Eila Länsimäki Maija Heikkilä Timo Kauppinen TYÖTERVEYSLAITOS HELSINKI 1 Tilaukset

Lisätiedot

Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet

Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet Ohje pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan luokitteluun päivitetyt arviointiperusteet Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöministeriö 23.8.2012, lopullinen versio 21.9.2015, lisätty liite 2 Janne Juvonen

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

Reagenan farmakopeareagenssit Apteekeille / Tutkimukseen / Teollisuuteen

Reagenan farmakopeareagenssit Apteekeille / Tutkimukseen / Teollisuuteen Apteekeille / Tutkimukseen / Teollisuuteen Reagena valmistaa korkealaatuiset, kotimaiset laboratoriokemikaalit terveydenhuollon, teollisuuden ja tutkimuksen käyttöön. Valikoimastamme löytyvät Ph.Eur. reagenssit,

Lisätiedot

LFS Luettelo 2010/2011. Asennus- ja johtokanavat

LFS Luettelo 2010/2011. Asennus- ja johtokanavat FS uettelo 2010/2011 Asennus- ja johtokanavat Tervetuloa asiakaspalveluun Palvelunumero: 0207 417 500 Faksi kyselyille: 0207 417 501 Faksi tilauksille: 0207 417 501 Sähköposti: info@obo.fi Internet: www.obo.fi

Lisätiedot

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2012 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2012 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS 101001964 17.3.2016 TORNION KAUPUNKI MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PILAANTUNEISUUDEN TUTKIMUKSET Tornion ratapiha 101001964 17.3.2016 1 Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen

YLEINEN KEMIA. Alkuaineiden esiintyminen maailmassa. Alkuaineet. Alkuaineet koostuvat atomeista. Atomin rakenne. Copyright Isto Jokinen YLEINEN KEMIA Yleinen kemia käsittelee kemian perusasioita kuten aineen rakennetta, alkuaineiden jaksollista järjestelmää, kemian peruskäsitteitä ja kemiallisia reaktioita. Alkuaineet Kaikki ympärillämme

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset

Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ohjeita opetukseen ja odotettavissa olevat tulokset Ensimmäinen sivu on työskentelyyn orientoiva johdatteluvaihe, jossa annetaan jotain tietoja ongelmista, joita happamat sateet aiheuttavat. Lisäksi esitetään

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 30.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 30.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 30.5.2016 16-3116 #3 1 (4) Turun Seudun Vesi Oy Maariankatu 1 20100 TURKU Tilausnro 190604 (WTSV/SVL-MV9), saapunut 9.5.2016, näytteet otettu 9.5.2016 (10:30) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Liite 1. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 8.6.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri

Liite 1. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 8.6.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri Liite 1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 8.6.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Riitta Soveri Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan

Lisätiedot

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2011 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2011 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

Perusteita kuljetuskonteissa esiintyvien kaasujen. turvalliseen käsittelyyn. Tuula Kajolinna Marja Pitkänen Tuula Pellikka Johannes Roine

Perusteita kuljetuskonteissa esiintyvien kaasujen. turvalliseen käsittelyyn. Tuula Kajolinna Marja Pitkänen Tuula Pellikka Johannes Roine SEARCH 246 O G HL I G H T S VI S I Tuula Kajolinna Marja Pitkänen Tuula Pellikka Johannes Roine HI NS SC IE N CE T RE Perusteita kuljetuskonteissa esiintyvien kaasujen turvalliseen käsittelyyn ISBN 978-951-38-8394-2

Lisätiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon A. Mikä seuraavista hapoista on heikko happo? a) etikkahappo b) typpihappo c) vetykloridihappo d) rikkihappo

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

Terveydelle vaaralliset kemikaalit pääsevät elimistöön tai muuten kosketuksiin sen kanssa (mm. myrkyt, hapot, emäkset)

Terveydelle vaaralliset kemikaalit pääsevät elimistöön tai muuten kosketuksiin sen kanssa (mm. myrkyt, hapot, emäkset) KEMIALLINEN TYÖTURVALLISUUS KEMIALLISET VAARATEKIJÄT VÄLITTÖMÄT VAARAT Terveydelle vaaralliset kemikaalit pääsevät elimistöön tai muuten kosketuksiin sen kanssa (mm. myrkyt, hapot, emäkset) VÄLILLISET

Lisätiedot

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit 8. Alkoholit, fenolit ja eetterit Alkoholit ovat orgaanisia yhdisteitä, joissa on yksi tai useampia -ryhmiä. Fenoleissa -ryhmä on kiinnittynyt aromaattiseen renkaaseen. Alkoholit voivat olla primäärisiä,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 18. syyskuuta 2008 (OR. en) 2006/0129 (COD) PE-CONS 3644/08 ENV 409 CODEC 869 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

DIN EN :n muk Avoimet järjestelmät. höyryjärjestelmät. Matalapaineiset. suljettu järjestelmä. Kaivovesi. Vesihöyry

DIN EN :n muk Avoimet järjestelmät. höyryjärjestelmät. Matalapaineiset. suljettu järjestelmä. Kaivovesi. Vesihöyry Putket ja puristusliittimet siirrettävät väliaineet Vedet, jäätymisenestoaineet ja korroosionestoaineet, lämmönsiirtoaineet Profipress Profipress S Sanpress Prestabo Prestabo Seapress Putkimateriaali Kuumasinkitty

Lisätiedot

Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys

Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro selvitys 3.8.2011 17 Kalasataman keskus, Maaperän kunnostussuunnitelman täydennys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys KALASATAMAN KESKUS Asemakaavan muutoksen nro 12070 selvitys 17 Kalasataman

Lisätiedot

(Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen)

(Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen) KE2-kurssi: Kemian mikromaalima Osio 1 (Huom! Oikeita vastauksia voi olla useita ja oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen) Monivalintatehtäviä 1. Etsi seuraavasta aineryhmästä: ioniyhdiste molekyyliyhdiste

Lisätiedot

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1

HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka Pienvesitapaaminen/Paula Nurmi 1 HULEVEDEN LAATU HELSINGISSÄ Johanna Airola, Paula Nurmi ja Katja Pellikka 1 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää huleveden yleistä laatua Helsingissä Arvioida huleveden puhdistustarvetta Vertailla huleveden

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Pac III. Henkilökohtaiset yhden kaasun mittarit. Litho neu

Pac III. Henkilökohtaiset yhden kaasun mittarit. Litho neu Pac III. Henkilökohtaiset yhden kaasun mittarit Litho neu Pac = Personal Air Control Vain yksi mittari ja laaja valikoima Dräger-antureita myrkyllisten kaasujen ja hapen mittaukseen. Luja, taskukokoinen,

Lisätiedot

Kuljetuskonttien sisältämien kaasumaisten aineiden aineominaisuudet ja esiintyminen

Kuljetuskonttien sisältämien kaasumaisten aineiden aineominaisuudet ja esiintyminen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03144-15 Kuljetuskonttien sisältämien kaasumaisten aineiden aineominaisuudet ja esiintyminen Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Marja Pitkänen, Tuula Kajolinna, Antti Wemberg Julkinen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) FI L 273/18 Euroopan unionin virallinen lehti 15.10.2013 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 985/2013, annettu 14 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I

Lisätiedot

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE

MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE Vastaanottaja Kimmo Raski, HPT-Invest Oy Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 2.12.2015 MESSUKYLÄNKATU 30 32, TAMPERE MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIOINTI MESSUKYLÄNKATU 30-32,

Lisätiedot

N:o 736 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET

N:o 736 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 2376 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET 1. Aineluettelo 2500 (1) Luokan 5.1 otsikon tarkoittamista aineista ja esineistä ne, jotka on lueteltu reunanumerossa 2501 tai jotka kuuluvat

Lisätiedot

Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialueeksi nimeäminen

Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialueeksi nimeäminen Pohjavesimuodostumien merkittävien paineiden tunnistaminen ja riskialueeksi nimeäminen ELY-keskukset tunnistavat luokkiin I ja II kuuluvien pohjavesialueiden osalta ihmistoiminnasta aiheutuvat paineet

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 20.7.2016 FI L 195/11 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/1179, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona. 3 Tehtävä 1. (8 p) Seuraavissa valintatehtävissä on esitetty väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkitse paikkansapitävät väittämät rastilla ruutuun. Kukin kohta voi sisältää yhden tai useamman

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 22.8.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 22.8.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 193522 (WRAISIO/R6), saapunut 2.8.2016, näytteet otettu 2.8.2016 (11:05) Näytteenottaja: LSVYT Oy, Sari Koivunen

Lisätiedot

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra sisältää parhaat luonnon raaka-aineet kunnioittaen eläimen luonnollisia syömistapoja. Terra täyttää eläimen ruokinnalliset tarpeet. KOOSTUMUS: Kasvisperäiset

Lisätiedot

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1494513 13.2.2013 Tilastovertailu 1494513 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.2.2013 Sivu 1:15 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2014 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2014 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

Maaperän pilaantuneisuustutkimus

Maaperän pilaantuneisuustutkimus FCG Finnish Consulting Group Oy NUUTISARAN LIIKEKULMA OY SARANKULMA PIMA-SELVITYS Maaperän pilaantuneisuustutkimus P17497P001 9.2.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Maaperän pilaantuneisuustutkimus 2(6)

Lisätiedot

LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 3. PALAVAT NESTEET

LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 3. PALAVAT NESTEET N:o 302 801 1. Aineluettelo LIITE A VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN II OSA Eri kuljetusluokat LUOKKA 3. PALAVAT NESTEET 2300 (1) Luokan 3 otsikon tarkoittamista aineista

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

FMI dispersion modelling systems. Air Quality Research

FMI dispersion modelling systems. Air Quality Research FMI dispersion modelling systems Air Quality Research Modelling system - FMI Weather prediction models Dispersion models - long-range, regional Dispersion and effects models urban, local ECMWF HIRLAM North-Europe

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös

SISÄLLYS. N:o Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1151 SISÄLLYS N:o Sivu 1151 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä

Lisätiedot