TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto. ANTTI VIRTANEN Visuaalinen tulkki ohjelmoinnin opetukseen Diplomityö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto. ANTTI VIRTANEN Visuaalinen tulkki ohjelmoinnin opetukseen Diplomityö"

Transkriptio

1 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto ANTTI VIRTANEN Visuaalinen tulkki ohjelmoinnin opetukseen Diplomityö Aihe hyväksytty osastoneuvoston kokouksessa Tarkastajat: Prof. Hannu-Matti Järvinen (TTY) DI Essi Lahtinen (TTY) 1

2 Alkulause Haluan kiittää työn ohjaajia professori Hannu-Matti Järvistä ja tutkija Essi Lahtista, jotka pysyivät kärsivällisinä tekemisen kangerrellassa. Molemmat jaksoivat korjata kirjoitusvirheitäni ja antoivat hedelmällistä palautetta sisällöstä ahkerasti. Lämpimät kiitokset kaikille työn tekemisessä kannustaneille ja auttaneille ystäville ja kollegoille. Erityiskiitokset Mira Tammiselle, Mika Valtolalle sekä #titeplanets IRCkeskustelukanavan väelle, jotka saivat suurimman osan työhön liittyvästä tilityksestä. Tampereella Antti Virtanen Insinöörinkatu 68 B

3 Sisällysluettelo 1 Johdanto Ohjelmien visualisointi TTY:n perusohjelmoinnin opetus Tietokonepohjaisen visualisoinnin tarve Visualisoinnin hyödyt Visualisoinnin käyttöönoton ongelmat Hyvän visualisointityökalun ominaisuudet Visualisoinnin hyötyjen arviointi Olemassaolevat järjestelmät Tango, X-Tango, Polka Trakla, Trakla Blue, BlueJ Jeliot-perhe SDE (SIMPLESEM) Yhteenveto Lausekielten jäsentäminen Formaalit kielet ja kielioppi Vasemmalle rekursiivisuus Säännöllisten kielten luokittelu (LALR, LR, LL) Kurkistus Lausekielten määrittely Jäsennyspuu Yksikäsitteisyys Presedenssi ja sitovuus Jäsennystekniikat Lausekielten jäsentäminen käytännössä Selaaja Jäsentäjä Välikieli Postfix Yleisassembler Tavukoodi

4 3.4.4 Puurakenne (AST) Tulkit ja virtuaalikoneet Kääntämisen ja tulkkaamisen ero Virtuaalikone Tulkkaamisen edut Tulkkien toteuttaminen Symbolitulkin perusrakenne Käskykanta Puurakenne (AST) tulkin välikielenä Tulkkaamisen nopeus Konekielelle kääntäminen tulkissa Muistimalli Automaattinen roskienkeruu Symbolitaulu Aktivaatiopino Ajonaikaiset semanttiset tarkistukset VIP visualisaattorin toteutus Perusrakenne Käytetyt apukirjastot Ongelmat CUP:n kanssa Välikieli Suoritusaskel Kääntäjä Staattiset semanttiset tarkistukset Profiloija Testaus Loki Regressiotestaus Käyttöliittymä Muuttujien ja funktiokutsujen esittäminen Hallintapainikkeet Visualisointien tekeminen Ohjekommentit

5 5.10 Koodieditori Lausekkeiden evaluoinnin esittäminen Tulkki Tulkkialgoritmi Dynaamiset semanttiset tarkistukset Symbolitaulu Aktivaatiopino Muisti Muuttujien toteutus VIP:n ohjelmointikieli C Tyypitys ja tietotyypit Ominaisuuksia, joita ei ole toteutettu Tiedon luku ja kirjoitus Funktiot Lauseet Jatkokehitysajatuksia Räätälöinti Kielen muokkaaminen Välikielen esittäminen Muisti-ikkuna Uudet C-- ominaisuudet Askelten rajoittaminen Undo-toiminto Käyttöliittymä C++:n STL-standardikirjaston toteuttaminen Yhteenveto Lähdeluettelo...63 Liite 1 Selaajan JFlex-tiedosto Liite 2 Jäsentäjän CUP-tiedosto 5

6 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto Ohjelmistotekniikka VIRTANEN, ANTTI: Visuaalinen tulkki ohjelmoinnin opetukseen Diplomityö, 51 s., 21 liites. Tarkastajat: prof. Hannu-Matti Järvinen, tutkija Essi Lahtinen Rahoittajat: TTY, Codewitz/Minerva, Virtuaali-yliopisto. Toukokuu 2005 Avainsanat: tulkki, C++, visualisointi, opetus Ohjelmien visualisointia on tutkittu paljon ja visualisointiin on kehitetty erilaisia työkaluja. Opetuskäyttössä erityisesti tietorakenteiden ja algoritmien visualisointi on osoittautunut hyödylliseksi. Oppikirjoissa esitetään usein ohjelmien toimintaa kuvien ja symbolien avulla esimerkiksi piirtämällä nuolia kuvaamaan osoittimia. Tässä työssä toteutettiin visuaalinen tulkki C++-kielen osajoukolle ohjelmoinnin peruskurssin tarpeisiin. Toteutettu tulkki visualisoi ohjelman tilan ja esittää suorituksen etenemisen askel kerrallaan. Tulkki on suunniteltu ohjelmoinnin perusopetukseen, joten tehokkuuteen ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. C++-kielen perusrakenteet toteutettiin työn puitteissa, mutta mallit, oliot ja poikkeukset jätettiin toteuttamatta. Vastaavia järjestelmiä on toteutettu muissa yliopistoissa, mutta mikään tutkituista vaihtehdoista ei soveltunut TTY:n käyttöön, joten tässä työssä toteutettiin kokonaan itse tehty visualisaattori. Erityistä huomiota kiinnitettiin helppokäyttöisyyteen sekä opiskelijan että opettajan näkökulmasta. Järjestelmän lähdekoodi on kokonaisuudessaan saatavilla ilmaiseksi ei-kaupalliseen käyttöön. Tulkki on toteutettu Java-applettina, joten sitä voi käyttää millä tahansa käyttöjärjestelmällä. WWW-palvelinta sijaan visualisointeja voidaan ajaa paikalliselta kovalevyltä selaimella. Tulkkia on käytetty TTY:llä perusohjelmoinnin opetuksessa ja uusien visualisointien luominen on osoittautunut helpoksi. Työkalun käytöstä on kerätty opiskelijapalautetta, joka on ollut melko neutraalia. Tulkin käyttö on ollut täysin vapaaehtoista, joten aineiston pohjalta on vaikea arvioida sen hyödyllisyyttä. 6

7 TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science, Institute of Software Systems VIRTANEN, ANTTI: Visual interpreter for learning programming Master of Science Thesis, 51 pages, 21 enclosure pages Examiner: Dr. Hannu-Matti Järvinen and Res. Essi Lahtinen May 2005 Keywords: interpreter, C++, visualization, learning Programming books often present the structure and behavior of programs using pictures and symbols. For example, arrows commonly present pointers. Consequently, there has been significant amount of research on visualizing programs and a variety of tools have been developed. A visual interpreter for a subset of C++ programming language was developed in this project. The interpreter visualizes the state of a given program and it's execution step by step. The interpreter has not been optimized for speed as the system was desigend for teaching introductory programming. The basic constructs of C++ were implemented but advanced features like templates, object oriented programming and exceptions were left out. Similar systems have been developed in other universities but all examined systems lacked some important features from our point of view. Thus, a completely new system was developed instead of tailoring an existing one. Ease of use, from both student's and teacher's point of view, was considered especially important. The full source code of the system is available on request for non-commercial use. Being a Java-applet, the interpreter is available on virtually all platforms. The system is still a stand-alone program and can be used without a WWW server. The interpreter has been used on Tampere University of Technology for introductory programming course and creating new visualizations has proven to be easy. Survey was made among the students and generally the feedback was neutral. As using the system has been voluntary it is difficult to estimate whether the visualization had any impact on the students. 7

8 Termit ja lyhenteet Työssä käytettyjen termien ja lyhenteiden selityksiä. Mikäli työssä on haluttu viitata tiettyyn versioon esimerkiksi JDK:sta, versio on mainittu erikseen. lyhenne selitys viite Java Java-ohjelmointikieli yleensä AWT Abstract Window Toolkit, Javan alkuperäinen käyttöliittymäkirjasto JDK Java Developer's Kit, Sun Microsystemsin julkaisema Javan kehitysympäristö Swing Javan nykyinen käyttöliittymäkirjasto JIT Just-In-Time, (virtuaalikoneissa) konekielelle kääntäminen juuri ennen operaation suorittamista WWW World Wide Web HTTP HyperText Transfer Protocol CGI Common Gateway Interface MVC Model-View-Controller, arkkitehtuurimalli TTY Tampereen Teknillinen Yliopisto VIP Visual InterPreter Perl Perl-ohjelmointikieli LR Left-to-right, Right-most derivation LALR Left-to-right, Right-most derivation AST Abstract Syntax Tree, ohjelmaa esittävä puurakenne BNF Backus-Naur Form 8

9 lyhenne selitys viite CFG Context-Free Grammar UML Unified Modeling Language ITiCSE Information Technology in Computer Science Education STL Standard Template Library HTML HyperText Mark-up Language ACM Association for Computing Machinery SIGCSE The ACM Special Interest Group on Computer Science VM Virtual Machine, virtuaalikone SDE Simplesem Development Environment, visualisointiympäristö ja virtuaalikone Simplesemarkkitehtuurille TRAKLA Teknillisessä Korkeakoulussa kehitetty järjestelmä tietorakententeiden ja algoritmien visualisointiin 9

10 1 Johdanto Ohjelmien, tietorakenteiden ja algoritmien koneellista visualisointia ja opettamista on tutkittu kauan. Tutkimus ja kehitystyö on eriytynyt käsittelemään ohjelmien eri piirteiden visualisointia ohjelmistokehityksessä ja ohjelmoinnin opetuksessa. Ohjelmoinnin eri osa-alueille on havaittu hedelmälliseksi käyttää erilaisia visualisointeja: erityisesti tietorakenteet ja algoritmit esitetään usein abstraktilla tasolla nuolien, laatikoiden yms. avulla. Laajasta tutkimuksesta huolimatta visualisoinnin hyödyllisyydestä oppimisen kannalta ei ole selvyyttä. Yleisesti kuitenkin oletetaan visualisoinnista olevan hyötyä oppimisen kannalta. Interaktiivisuus on nähty olennaiseksi itseopiskeluun ja opetuksen tueksi tarkoitetuissa visualisoinneissa. Mikäli opiskelija voi kokeilla eri lähestymistapoja ja ratkaisuja, ongelman eri aspektien ymmärtäminen on syvällisempää. Vapaan interaktiivisuuden saavuttaminen ohjelmien visualisoinnissa edellyttää mahdollisuutta muokata visualisoitavaa ohjelmakoodia ja siten jonkinlaisen tulkin toteuttamista. Ohjelmointikielten tulkin toteuttaminen mielivaltaiselle ohjelmointikielelle on kääntäjän toteuttamiselle läheinen ongelma. Kuten kääntäjän, tulkin täytyy jäsentää lähdekoodi, suorittaa sille syntaksin ja semantiikan tarkistuksia ja muodostaa ohjelmasta välikielinen versio. Konekielikoodin generoinnin sijaan tulkki voi toteuttaa kielen operaatiot korkean tason kielellä, jolla tulkki itse on kirjoitettu. Koska tulkkaaminen hidastaa ohjelman suoritusta, erityistä huomiota tulkkien tutkimuksessa on kiinnitetty tehokkuuteen. Tehokkaiden tulkkien toteuttaminen on kuitenkin erittäin monimutkaista. Tämän diplomityön tavoitteena oli rakentaa erityisesti ohjelmoinnin perusopetukseen soveltuva visuaalinen tulkki, jossa yksinkertaisten ohjelmien ajonaikaista toimintaa voi tarkastella yksityiskohtaisella tasolla. Tavoitteena oli, että työssä kehitetty visuaalinen tulkki (Visual InterPreter, VIP) tukisi mahdollisimman hyvin ohjelmoinnin perusopetusta TTY:n kurssilla Laaja 10

11 ohjelmointi. Koska tulkkia oli tarkoitus käyttää perusohjelmoinnin opetuksessa, tulkilla suoritettavat koodiesimerkit olivat yksinkertaisia. Näin ollen tulkin tehokkuus oli toissijaista ylläpidettävyyden ja selkeyden rinnalla. Jotta tulkin käyttö olisi mahdollisimman helppoa uusien esimerkkien tuottamisen piti vaatia mahdollisimman vähän vaivaa opettajalta, eikä työkalun asentaminen ja käyttöönotto saanut olla työlästä. VIP:n simuloima ohjelmointikieli on C++:n aito osajoukko, jolle on annettu nimi C--. C-- sisältää C++:n perusrakenteet, mutta olio-ohjelmointi, vuot ja poikkeukset on jätetty toteuttamatta. Luvussa 2 luodaan katsaus muihin ohjelmoinnin opetukseen tarkoitettuihin visualisointiympäristöihin ja määritellään perusohjelmoinnin opetuksen kannalta olennaisia ominaisuuksia sekä käsitellään työkalujen arviointikriteereitä. Lausekielten jäsentämisen teoriaa, tulkkien ja kääntäjien eroja sekä tulkkien toteutustekniikoita käsitellään luvuissa 3-5. Tulkkien ja virtuaalikoneiden tehokkuusoptimointia ja lausekielten erityiskysymyksiä ei käsitellä. Luvussa 6 esitetään varsinainen toteutettu visualisointiympäristö. Luvut 7 ja 8 käsittelevät työn onnistumista ja jatkokehitysajatuksia. 11

12 2 Ohjelmien visualisointi Ohjelmointikielten visualisointia opetustarkoituksiin on tutkittu ja kehitetty ainakin 1960-luvulta alkaen [Knowlton 1966]. Graafinen visualisointi on luonnollinen tapa opettaa algoritmeja ja ohjelmointikielten semantiikkaa. Ohjelmoinnin opetuksessa eri kursseilla on erilaiset lähtötasot, tavoitteet ja siten erilaiset tarpeet visualisoinnille. Algoritmien ja tietorakenteiden visualisoinnissa käytetään erilaista asioiden esitystapaa kuin perusohjelmoinnissa. Myös samalla kurssilla voidaan joitakin asioita esittää hyvin abstraktilla tasolla ja toisia hyvin yksityiskohtaisella. Tässä luvussa arvioidaan ja esitellään olemassa olevia visualisointijärjestelmiä, käsitellään TTY:n perusohjelmoinnin opetuksen ongelmia ja määritellään perusteet visualisointityökalujen arviointiin. 2.1 TTY:n perusohjelmoinnin opetus TTY:n perusohjelmointikursseilla on vuosittain noin tuhat opiskelijaa. Näin suuri opiskelijamäärä on itsessään merkittävä haaste kurssien järjestelyille. Opiskelijoiden tarve ohjaukselle on hyvin yksilöllistä, koska osalla opiskelijoista on jo alan työkokemusta opiskelut aloittaessaan. Osa taas ei tiedä ohjelmoinnista ja tietokoneiden toiminnasta mitään. Peruskoulu ja lukio eivät automaattisesti luo riittäviä valmiuksia ohjelmoinnissa tarvittavien abstraktien käsitteiden hahmottamiseen. Matemaattisten formalismien sijaan ohjelmoinnin peruskäsitteiden konkretisointi visualisoimalla ja esimerkeillä onkin oleellinen osa opetusta. TTY:llä on käytetty menestyksellisesti ohjelmoinnin opetuksessa harjoitustöiden automaattiseen tarkistamiseen ja arviointiin Ceilidh- ja Style++-järjestelmiä, jotka arvioivat ohjelmien toteutuksen oikeellisuutta ja ohjelmointityyliä. Automaattitarkistus antaa opiskelijalle välittömästi palautetta, minkä jälkeen kurssihenkilökunta tarkastaa manuaalisesti hyväksytysti palautetut, toimivat ohjelmat. Automaattitarkistimet eivät kuitenkaan yksin auta oppimaan ohjelmointia, eivätkä ne voi täysin korvata opettajia. 12

13 Täysin hyödyttömiä automaattiset tarkistimet eivät oppimisen kannalta kuitenkaan ole. Automaattisen tyylianalysaattorin käyttö kursseilla pakottaa opiskelijat lukemaan ja noudattamaan Ohjelmistotekniikan laitoksen C++tyyliohjetta [Rintala & Jokinen 2004], mikä on selvästi parantanut harjoitustöiden rakennetta ja luettavuutta. 2.2 Tietokonepohjaisen visualisoinnin tarve Algoritmien ja ohjelmien toimintaa voidaan simuloida paperin ja kynän avulla, mutta tämä on usein työlästä ja siinä on helppo tehdä virheitä. Hyvin tehdyssä tietokonepohjaisessa simuloinnissa ohjelman toiminnan seuraaminen on huomattavasti helpompaa. Ensisijaisesti visualisoinnit tukevat itsenäistä opiskelua ja opitun asian kertaamista. Automaattisilla visualisoinneilla on myös mahdollista esittää asioita, joiden simuloiminen manuaalisesti olisi käytännössä mahdotonta. Esimerkiksi lajittelualgoritmien toimintaa isoilla aineistoilla on hyvin näppärää esittää graafisesti simulaattorilla. 2.3 Visualisoinnin hyödyt Visualisointia on tutkittu kauan ja sitä pidetään hyödyllisenä, mutta hyödyn arviointi ja toimivan visualisoinnin suunnittelu ovat kiistanalaisia kysymyksiä, joista on monia eri näkemyksiä. ITiCSE:n vuonna 2002 teettämä tutkimus [Almstrum et al. 2002] esittää pääteesinään, että edistääkseen oppimista visualisoinnin pitää mahdollistaa kokeilu ja aktiivinen oppiminen (käännetty englannista) Visualisoinnin käyttöönoton ongelmat Opettajien mielestä viisi tärkeintä ongelmatekijää visualisoinnin käytössä ohjelmistotekniikan opetukseen olivat SIGCSE:n vuonna 2003 tehdyn kyselyn mukaan [Naps et al. 2003]: 13

14 hyvien esimerkkien etsimiseen kuluva aika uuden työkalun käytön opetteluun kuluva aika uusien visualisointien tekemiseen kuluva aika hyvien kehitystyökalujen puute visualisoinnin integroimiseen kurssin käytäntöihin kuluva aika. Opetushenkilökunnan näkökulmasta työkalun asentamiseen ja visualisointien rakentamiseen kuluva aika on selvästi kriittinen tekijä, joten hyvän työkalun tulee olla mahdollisimman helppokäyttöinen ja helposti asennettava Hyvän visualisointityökalun ominaisuudet Visualisointityökaluilla on aina kaksi käyttäjäryhmää, opettajat ja oppilaat, joilla on hieman erilaiset arviointikriteerit työkalun hyödyllisyydelle. Kuten jo aiemmin todettiin, opettajien näkökulmasta aika ja helppokäyttöisyys ovat kriittisiä tekijöitä. Oppilaan näkökulmasta visualisointien kehittämiseen ja etsimiseen kuluva työmäärä on irrelevanttia. ITiCSE:n tutkimuksessa [Almstrum et al. 2002] määritellään seuraavia ominaisuuksia hyvälle visualsointityökalulle: 1) Visualisoinnin tulkintaohjeet. Opiskelijalle on tarjottava selkeä kuvaus siitä, miten eri asiat visualisoinnissa esitetään. 2) Asioiden oikea esitystaso ja esitystapa. Opiskelijalle pitää esittää asiat riittävällä tarkkuudella ja sopivalla abstraktiotasolla, jotta olennainen ei huku yksityiskohtien sekaan. 3) Useiden eri näkymien tarjoaminen. Ohjelman suoritusta ja toimintaa on hyvä pystyä tarkkailemaan mahdollisimman monesta eri näkökulmasta. Näkökulmaa on voitava vaihtaa kesken ohjelman suorituksen. 14

15 4) Tehokkuusanalyysin esittäminen. Algoritmien tehokkuuden analysointi on usein hyödyllinen ja olennainen osa niiden ymmärtämistä. 5) Ohjelman suoritushistorian esittäminen. Algoritmien toiminnan ymmärtämistä helpottaa, jos aiemmin suoritettujen operaatioiden suoritusjärjestys voidaan nähdä. 6) Joustavien suoritusmahdollisuuksien tarjoaminen. Ohjelman tai algoritmin toimintaa pitäisi pystyä kontrolloimaan ja suoritusaskelia peruuttamaan. 7) Mahdollisuus kokeilla ja tutkia eri vaihtoehtoja interaktiivisesti. Staattisen visualisoinnin sijaan opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus muokata algoritmia ja kokeilla eri vaihtoehtoja mahdollisimman vapaasti. 8) Mahdollisuus kokeilla eri syötteitä. Ohjelman syötettä ei tulisi kiinnittää, vaan opiskelijalle pitää antaa mahdollisuus omien mielivaltaisten syötteiden käyttämiseen. 9) Dynaamisten kysymysten esittäminen. Visualisoinnin lisäksi opiskelijalle olisi hyvä esittää kysymyksiä ohjelmasta. Erityisesti kysymykset, jotka pyytävät opiskelijaa ennustamaan ohjelman tulevaa käyttäytymistä, ovat oppimisen kannalta hyödyllisiä. 10)Automaattisen palautteen antaminen. Hyvä visualisointi antaa ajonaikaisesti automaattista palautetta opiskelijan osaamisesta. 11)Selitysten integroiminen visualisointiin. Hyvä visualisointi ei pohjaudu pelkästään asioiden esittämiseen graafisesti, vaan opettajan tulee voida liittää visualisointiin erillisiä selittäviä tekstejä. Käytännössä kaikki menestyneet visualisointityökalut ohjelmoinnin opetuksessa noudattavat näitä perusperiaatteita. Näiden periaatteiden noudattaminen käytännössä edellyttää visualisoinnin toteuttamista jonkinlaisen tulkin avulla, mikä tekee hyvän visualisointityökalun toteuttamisesta haastavaa. 15

16 2.3.3 Visualisoinnin hyötyjen arviointi Aiemmin todettiin visualisoinnin hyötyjen arvioinnin olevan hankalaa ja saatujen tulosten ristiriitaisia. Hyötyjen arviointia varten olisi hyvä kerätä ainakin seuraavia tietoja visualisointityökalun käytöstä [Naps et al. 2003]: opiskelijoiden tarkkailu työkalun käytön yhteydessä työkalun käyttöön kulunut aika opiskelijoille tehdyt kyselyt kollegoiden arviot työkalusta opiskelijoiden haastattelu. Näin kerätyn informaation analysointi ja kyselyjen suunnittelu on oma ongelmakenttänsä, eikä sen käsittely kuulu tämän diplomityön piiriin. Haastattelujen ja opiskelijoiden suoranaisen tarkkailun toteuttaminen on rahallisesti ja ajallisesti kallista ja hankalaa, joten sitä ei yleensä tehdä. Sen sijaan työkalun käyttöön kulunutta aikaa ja työkalun käyttöä voidaan tilastoida epäsuorasti minimaalisin kustannuksin, mikäli työkalu mahdollistaa käyttöä koskevien tietojen keräämisen näkymättömästi. 2.4 Olemassaolevat järjestelmät Tässä kohdassa luodaan lyhyt katsaus olemassaoleviin visualisointijärjestelmiin. Katsaus ei ole kattava, vaan esittää poikkileikkauksen erilaisista lähestymistavoista visualisointiin ohjelmoinnin opetuksessa. Järjestelmien yksityiskohtiin ei mennä Tango, X-Tango, Polka Tango on 1993-kehitetty visualisointiympäristö algoritmien visualisointiin. X- Tango on X-Window toteutus Tangosta ja Polka on myöhemmin tehty Javatoteutus. 16

17 Tango on tarkoitettu 2-ulotteisten algoritmianimaatioiden tekoon. Animaatiot rakennetaan Tangon omalla ohjelmointikielellä, jonka jälkeen niitä voidaan askeltaa ja ajaa Tangolla. Tangon ohjelmointikieli tarjoaa yksinkertaiset grafiikkaprimitiivit, kuten laatikon ja ympyrän, sekä rakenteita näiden liikuttamiseen ja manipulointiin [Hartley 1994] Trakla, Trakla2 Trakla on Teknillisessä korkeakoulussa kehitetty järjestelmä tietorakenteiden ja algoritmien opettamiseen. Jatkokehitysversiot Matrix ja Trakla2 osaavat esittää graafisesti algoritmeja ja perustietorakenteita sekä sisältävät tarvittavat työkalut erilaisten visualisointien ja testien rakentamiseen. Trakla mahdollistaa interaktiivisten visualisointien tekemisen sekä erilaisten tehtävien tarjoamisen opiskelijalle. Trakla esittää algoritmien ja tietorakenteiden toiminnan abstraktilla tasolla, eikä visualisointia sidota minkään tietyn ohjelmointikielten rakenteisiin. Trakla2 kerää taustalla hyvin yksityiskohtaista tietoa opiskelijoiden toimenpiteistä työkalua käyttäessä. Kyseisistä tiedoista on jo nyt ollut selvää etua opiskelijoiden oppimisen analysoinnissa. [Korhonen et al. 2002] Blue, BlueJ Blue on erityisesti opetuskäyttöön suunniteltu oliokieli ja sen päälle rakennettu visuaalinen kehitysympäristö. Bluen kehittäminen ja tukeminen loppui vuonna BlueJ on Bluesta saatujen kokemusten pohjalta rakennettu Javaohjelmointikielen opetukseen tarkoitettu visuaalinen kehitysympäristö. BlueJ antaa opiskelijoille mahdollisuuden editoida ohjelman lähdekoodia, katsella oliohierarkiaa graafisesti ja tarjoaa debuggausmahdollisuudet jne. BlueJ:n käyttö käytännössä vaatii perinteisestä poikkeavaa lähestymistapaa ohjelmoinnin opetukseen siten, että ohjelmoinnin perusrakenteita lähdetään opettamaan rinnan olio-ohjelmoinnin kanssa [Kolling et al. 2003]. BlueJ on osoittautunut käytännössä erittäin hyväksi [Kolling et al. 2003], mutta kaikki opettajat eivät ole yhtä mieltä opetettavien asioiden jaksottamisesta eri kurssien kesken. TTY:llä käytetään perinteistä jakoa olio-ohjelmointia käsittelevään ja ohjelmoinnin 17

18 perusrakenteita käsittelevään kurssiin Jeliot-perhe Jeliot on joukko hieman toisistaan poikkeavia visualisointiympäristöjä. Jeliotin uusin versio, Jeliot 3 on Java-pohjainen ympäristö, jossa Java-ohjelmien toimintaa voidaan visualisoida dynaamisesti ja editoida niitä. Jeliot voidaan integroida osaksi BlueJ ympäristöä ja siinä on sama lähestymistapa ohjelmoinnin opetukseen: Kielenä on Java ja olio-ohjelmoinnista aletaan puhua heti alkeita opetettaessa. Jeliotin toimivuutta on tutkittu runsaasti. Helsingin yliopistolla havaittiin 1998, että Jeliotin käyttö ja hyöty jäi vähäiseksi [Lattu, Meisalo, Tarhio 1998]. Jeliotin uudemmat versiot ovat kuitenkin osoittautuneet hyödyllisemmiksi. Tulokset ovat kuitenkin edelleen ristiriitaisia Uusimman Joensuun yliopistolla tehdyn tutkimuksen mukaan noin 15% opiskelijoista koki hyötyvänsä Jeliotista, mutta noin 30% koki Jeliotin hidastavan opiskelua [Kannusmäki et al. 2002] SDE (SIMPLESEM) Simplesem on kuvitteellinen tietokonearkkitehtuuri, joka on esitelty kirjassa Programming Language Concepts [Ghezzi & Mehdi 1997]. SDE on Javapohjainen toteutus tästä arkkitehtuurista [Hauswirth et al. 1998]. Simplesemmäärittely kuvaa yksinkertaisen suorittimen ja sen käskykannan. SDE mahdollistaa Simplesem-ohjelman suorituksen seuraamisen konekielitasolla ja esittää ohjelman käytössä olevien rekisterien ja muistin visuaalisesti. SDE:n käyttö perusohjelmoinnin opetuksessa on hankalaa, koska opiskelijan on ymmärrettävä suorittimien yleiset toimintaperiaatteet, eikä korkean tason ohjelman toiminnan hahmottaminen suoritettavasta konekielisestä koodista ole helppoa. SDE ja Simplesem soveltuvat parhaiten konekielen, suorittimien ja matalan tason ohjelmoinnin opetukseen. 18

19 2.4.6 Yhteenveto Vaikka kaikissa järjestelmissä on omat vahvuutensa, yksikään niistä ei sellaisenaan soveltunut TTY:n tarpeisiin. Jeliotin ja BlueJ:n käyttö vaatii opetuskieleksi Javan, minkä lisäksi BlueJ vaatii erilaista lähestymistapaa kuin TTY:llä on valittu. Jeliotia ei myöskään ole tarkoitus laajentaa ymmärtämään muita ohjelmointikieliä [Levy, Ben-Ari, Uronen 2003]. Sekä Jeliot että BlueJ noudattavat aiemmin esitettyjä hyvien visualisointien suunnitteluperiaatteita esimerkillisesti. Tango:n ja SDE:n abstraktiotaso sopii huonosti perusohjelmointiin. SDE:n käyttö vaatisi prosessorin ja konekielen selittämistä opiskelijoille aivan alussa. Tango taas soveltuu parhaiten algoritmien ja abstraktien asioiden visualisointiin. Trakla on on hyvä järjestelmä tietorakenteiden ja algoritmien visualisointiin abstraktilla tasolla, mutta siitä on vain vähän hyötyä ohjelmoinnin perusopetuksessa. 19

20 3 Lausekielten jäsentäminen Tässä luvussa esitetään aluksi formaalien kielten teoriaa ja joukko määritelmiä, joita tarvitaan käytännön sovellusten ymmärtämiseksi. Myöhemmin esitetään lausekielten jäsentämisen yleisiä tekniikoita. Virheenkorjausta jäsentämisessä ei käsitellä. 3.1 Formaalit kielet ja kielioppi Formaali kieli koostuu joukosta aakkosia ja määrittelee mitkä kaikista aakkosista muodostettavissa olevista aakkosten jonoista (merkkijonoista) kuuluvat kieleen. Formaalin kielen aakkoset ovat abstrakteja symboleita, eikä niillä välttämättä ole suoraa kytkentää reaalimaailman aakkosiin ja merkkeihin. Mikäli kieli on äärellinen, se voidaan määritellä luettelemalla kaikki kieleen kuuluvat merkkijonot. Kieleen kuuluvia leksikaalialkioita, jakamattomia äärellisiä merkkijonoja, kutsutaan terminaaleiksi. Terminaaleista käytetään myös termejä terminaalisymboli ja päätemerkki. Äärettömiä merkkijonoja sisältäville kielille voidaan rakentaa määritelmä neljästä elementistä: Ei-terminaalien äärellinen joukko N. Terminaalien äärellinen joukko T, T N =. Aloitussymboli S, S N. Reduktiosääntöjen joukko P. Jokainen P:n alkio on muotoa u v, missä u ( N T )+ j a v ( N T)*. Mielivaltainen merkkijono kuuluu kieleen, jos ja vain jos se voidaan sääntöjen avulla redusoida aloitussymboliksi. 20

21 3.1.1 Vasemmalle rekursiivisuus Kieliopin sääntö on vasemmalle rekursiivinen, mikäli kaikki sen säännöt ovat muotoa: A t tai A tb, missä t on terminaalisymboli ja B ja A ovat ei-terminaaleja. Oikealle rekursiiviset kieliopit ovat myös mahdollisia, mutta usein lausekielet esitetään käytännön syistä vasemmalle rekursiivisina tai muunnetaan vasemmalle rekursiivisiksi. Vasemmalle rekursiivisuudesta käytetään myös ilmausta vasemmalle lineaarinen. Mikäli kielioppi on vasemmalle rekursiivinen tai oikealle rekursiivinen, kielioppi on säännöllinen. Säännöllinen kielioppi määrittelee säännöllisen kielen Säännöllisten kielten luokittelu (LALR, LR, LL) Säännölliset kielet voidaan jakaa eri luokkiin, joista LL, LR ja LALR ovat tärkeimmät. LR-kieliopilla määritelty kieli voidaan jäsentää lukemalla symbolijonoa vasemmalta oikealle (left-to-right), käyttämällä pelkistyssäännöistä valintatilanteissa aina oikeanpuolimmaisen osan luetusta redusoivaa sääntöä (rightmost reduction). LALR on LR:n osajoukko, joka on hyödyllinen kahdesta syystä: Käytännössä kaikki mielenkiintoiset LR-kieliopit ovat LALR-kielioppeja LALR-kieliopin jäsentäminen on huomattavasti helpompaa kuin LR-kielen. LL-kieliopit ovat tärkeä luokka, koska ne voidaan jäsentää tekniikalla, josta käytetään nimeä rekursiivinen laskeutuminen (recursive descent) tai kokoava jäsentäminen. Rekursiivinen laskeutuminen on erittäin yksinkertainen toteuttaa, mikäli jäsentäjä joudutaan tekemään ilman automaattityökaluja. 21

22 3.1.3 Kurkistus Sääntöjen jäsentäminen yksikäsitteisesti vaatii useimmiten vähintään yhden symbolin mittaisen ikkunan käsittelemättömään osaan symbolijonoa. Seuraavaksi tulevaa symbolia tutkimalla voidaan ratkaista joitakin muuten hankalia ristiriitatilanteita. Jäsennettävän symbolijonon esikatselusta käytetään nimitystä kurkistus (look-ahead englanninkielisessä materiaalissa). LR(k) tarkoittaa LR-kielioppia, jossa esikatselupuskurin koko on k symbolia. Vastaavasti käytetään merkintöjä LALR(k) ja LL(k). Erityisesti LALR(1) ja LR (1) ovat tärkeitä luokkia, koska näille tunnetaan tehokkaita jäsennystekniikoita, joita ei voida kuitenkaan soveltaa yleisesti LALR(k)-kielen jäsentämiseen Lausekielten määrittely Useimmat ohjelmointikielet voidaan esittää LR(1)-kielioppina [Backhouse 1979, sivu 172]. Matemaattisen määrittelyn sijaan lausekielen kielioppi esitetään yleensä BNF-notaatiolla, joka sallii muunmuassa loogisen TAI-operaation käytön. Usein terminaalit erotetaan ei-terminaaleista kirjoittamalla terminaalit isoilla kirjaimilla ja ei-terminaalit pienillä. Kuvassa 3.1 on esimerkki yksinkertaisesta lausekkeita kuvaavasta kieliopista. lauseke ::= tekijä tekijä + lauseke tekijä ::= termi termi * tekijä termi ::= MUUTTUJA VAKIO Kuva 3.1 Yksinkertainen kielioppi Jäsennyspuu Aiemmin esitetty riittää määrittelemään yksikäsitteisesti, mitkä merkkijonot kuuluvat kieleen ja mitkä eivät. Merkkijonoa tutkittaessa voidaan rakentaa jäsennyspuu, joka esittää kuinka kieliopin sääntöjä on käytetty. Jokaista käytettyä sääntöä kuvaa solmu, ja kunkin solmun lapsina ovat rekursiivisesti jäsennyksessä käytetyt säännöt. 22

23 3.1.6 Yksikäsitteisyys Kielioppi on yksikäsitteinen, mikäli jokaista laillista (kieleen kuuluvaa) merkkijonoa kohti on vain yksi jäsennyspuu. Kuvan 3.1 kielioppi on esitetty yksinkertaisemmassa muodossa kuvassa 3.2. Kuvan 3.2 kielioppi ei kuitenkaan ole yksikäsitteinen. termi ::= MUUTTUJA VAKIO lauseke ::= termi termi + lauseke termi * lauseke Kuva 3.2 Monikäsitteinen kielioppi Lause i = 2 * kuuluu molempiin kieliin, mutta kuvan 3.2 kieliopissa se voidaan tulkita joko muodossa i = (2 * 3) + 4 tai i = 2 * (3 + 4) Presedenssi ja sitovuus Presedenssi tarkoittaa operaattoreiden (sääntöjen) keskinäistä merkitsevyysjärjestystä. Mikäli kertolaskulle määritellään yhteenlaskua korkeampi presedenssi, se suoritetaan ensin, jolloin edellisen kappaleen kieliopista saadaan yksikäsitteinen. Sitovuus määrittelee suoritusjärjestyksen vasemmalta tai oikealta aloitettavaksi. Useimmiten lausekkeet sidotaan vasemmalle, mutta muun muassa potenssilasku sidotaan oikealle. Joissakin operaatiossa sitomissuunnalla ei ole merkitystä lopputuloksen kannalta (esimerkiksi yhteenlasku). Esimerkkikielioppiin voidaan lisätä vähennyslasku esimerkiksi muuttamalla lausekkeen määrittelevää sääntöä. lauseke ::= tekijä tekijä + termi tekijä - termi 23

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö

HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö HARRI LUOMA Tulkin toteutus ohjelmoinnin perusopetuksen tarpeisiin Diplomityö Tarkastajat: professori Hannu-Matti Järvinen ja tutkija Essi Lahtinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty tietotekniikan osaston

Lisätiedot

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma Perusasiat 1 Perusasiat Tässä ensimmäisessä luvussa käsittelemme C++:n perusominaisuuksia. Kaikkiin tässä käsiteltäviin asioihin palataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa - tarkoituksena on nyt vain hieman

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä

Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä Olli Kalmari Moniperintä ja tyypitys olio-ohjelmointikielissä Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 12. toukokuuta 2008 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Olli Kalmari Yhteystiedot:

Lisätiedot

Java ja olioiden pysyvyys

Java ja olioiden pysyvyys Java ja olioiden pysyvyys Jarkko Rouvinen 31.8.2004 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Pysyväksi olioksi sanotaan oliota, joka voi säilyttää tilansa sovelluksen

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna Diplomityö Tarkastajat: Kari Systä ja Terhi Kilamo Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

OHJ-1100 Ohjelmointi I

OHJ-1100 Ohjelmointi I OHJ-1100 Ohjelmointi I lukuvuosi 2012 2013 Luentomoniste Ari Suntioinen ari.suntioinen@tut.fi Sisällysluettelo Sisältö OHJ-1100 Ohjelmointi I Mitä on ohjelmointi?.......................................

Lisätiedot

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastajat: Erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) Professori Seppo Pohjolainen

Lisätiedot

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0

JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN. Versio 1.0 JAVAN PERUSTEITA MAURI HEINONEN Versio 1.0 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse javan perusteita, lähtien liikkeelle siitä, että mitkä ovat javan perusjutut, eli mitä tarvitaan kun luodaan itsenäisesti

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit II

Tietorakenteet ja algoritmit II Tietorakenteet ja algoritmit II Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä uuden TRAII kurssin luentomateriaali on kutakuinkin edellisen

Lisätiedot

TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSESSÄ

TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSESSÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Timo Rauta TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO JA SOVELLUSTEN INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUDEN

Lisätiedot

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä Diplomityö Tarkastaja: Antti Valmari Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA

SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA Risto Moilanen SOVELLUSALUEMALLINNUS OHJELMISTOTUOTANNON TUKENA Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniikan linja 28.11.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Tekijä: Risto Moilanen

Lisätiedot

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Käsikirjat 13 Manuals 13 Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE

WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Jarno Lehto WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE Työn tarkastaja: Professori Kari Smolander

Lisätiedot

Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä

Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä Jouni Smed Harri Hakonen Timo Raita Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä Jouni Smed Harri Hakonen Timo Raita Turun yliopisto, Informaatioteknologian

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja Tietorakenteet ja algoritmit I Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä moniste perustuu valtaosaltaan aiemman Tietorakenteet ja algoritmit

Lisätiedot

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Linda Blåfield 30. huhtikuuta 2009 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Verkko-opetuksen käsitteistö 2 3 TKK:n ja VHB:n matematiikan

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot