METSO:n käytännön toteutus: luonnonsuojelulain keinovalikoima. METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maaja metsätalousministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "METSO:n käytännön toteutus: luonnonsuojelulain keinovalikoima. METSO-koulutus 2009 Ympäristöministeriö & Maaja metsätalousministeriö"

Transkriptio

1 METSO:n käytännön toteutus: luonnonsuojelulain keinovalikoima 1

2 METSO -toimintaohjelman AYK vastaa luonnonsuojelulain mukaisesta toiminnasta LsL keinovalikoima Kauppa, vaihto, YSA, määräaikainen rauhoittaminen METSO-kriteerien soveltaminen ja alueiden valinta Yleistavoitteet, alueelliset tavoitteet, suojelualueverkoston täydentäminen Neuvottelut maanomistajan kanssa toteutustavasta ja korvauksista Rahankäyttö ja suojelupäätökset METSOn ls-lain mukaisessa toiminnassa mukana kaikki maanomistajatahot valtiota lukuunottamatta 2

3 METSO -toimintaohjelman Ympäristökeskukset: toteutuksen säädöspohja Kauppa Valtioneuvoston asetus valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta, hallinnasta ja hoitamisesta ( /1070) Ministeriö voi päättää enintään 5 M kaupasta Ympäristöministeriön päätös alueellisten ympäristökeskusten tehtävistä luonnonsuojelun toteuttamisessa Dnro YM5/00/2007 Ympäristökeskuksilla valtuus päättää enintään euron kaupasta Vaihto Laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta ( /973) 3

4 METSO -toimintaohjelman 4 Ympäristökeskukset: toteutuksen säädöspohja LSL 24 Luonnonsuojelualueen perustaminen Alueellinen ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella perustaa muun luonnonsuojelualueen. Päätökseen luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta. Päätökseen otettavalla määräyksellä voidaan luonnonsuojelualueella tai sen osalla myös kieltää liikkuminen tai rajoittaa sitä edellyttäen, että alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sitä vaatii. Luonnonsuojelualueen perustamispäätöstä ei saa antaa, elleivät maanomistaja ja alueellinen ympäristökeskus ole sopineet alueen rauhoitusmääräyksistä ja aluetta koskevista korvauksista. Luonnonsuojelualueen perustamisesta on tehtävä merkintä myös kiinteistörekisteriin. Suojelutavoitteet usein pysyviä (rauhoituksen lakkauttaminen hyvin harvinaista) Ei tavallisesti metsästyksen tai kalastuksen rajoituksia 27 Luonnonsuojelualueen rauhoituksen lakkauttaminen jos alueen luonnonarvot ovat oleellisesti vähentyneet tai jos alueen rauhoitus estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

5 METSO -toimintaohjelman Ympäristökeskukset: Yksityinen luonnonsuojelualue (YSA) LSL 24 Ympäristökeskuksen päätös Valitusoikeus Merkintä kiinteistörekisteriin Maastoon merkintä Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelu-alueen rajojen merkitsemisestä (53/2008) 5

6 METSO -toimintaohjelman Ympäristökeskukset: toteutuksen säädöspohja 25 Alueen määräaikainen rauhoittaminen Alueellinen ympäristökeskus ja maanomistaja voivat luonnon- tai maisemansuojelun edistämiseksi tehdä sopimuksen alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta joko kokonaan tai tiettyjen toimenpiteiden osalta. Sopimus voidaan tehdä enintään 20 vuodeksi kerrallaan. Edellä 1 momentissa tarkoitettu sopimus on voimassa, vaikka alue siirtyy uudelle omistajalle. Sopimuksesta on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin. 6

7 METSO -toimintaohjelman Ympäristökeskukset: hinnoittelun periaatteet Rauhoitussäännöksistä aiheutuvat taloudelliset menetykset korvataan (= METSOssa pääasiassa luonnonpoistuma) Korvaustaso vaihdellut n % puuston arvosta Kohteella tehtävästä luonnonhoitotyöstä voidaan maksaa erikseen korvausta Määräaikaisen suojelun käyttö tapauskohtaisesti harkittava Melko vähän kokemuksia 7 Marjukka Mähönen / MMM

8 METSO -toimintaohjelman Ympäristökeskukset: hinnoittelun periaatteet Kauppa tai vaihto (myynti valtiolle pysyvään suojeluun tai maanvaihto toiseen palstaan) käypä hinta (maapohja, puusto ym.) Yksityinen suojelualue (YSA) (omistusoikeus säilyy) rauhoitussäännöksistä aiheutuvat taloudelliset menetykset korvataan = METSO:ssa pääosin puunmyyntitulojen menetys Arviointi ja hinnoittelu Kuvioittainen relaskooppiarviointi Mahdolliset erityisarvot (harvoin METSO-kohteilla) Hinnoittelu summa-arvomenetelmällä Metsähallituksen taulukot maapohjalle ja taimikoille Puun hinta pidemmän ajan keskihinta 8

9 METSO toimintaohjelman Ympäristökeskukset: kaupan tekninen toteutus Ympäristökeskuksilla lakimiehet valmistelevat kaupat Kauppakirjojen laadinta, rasitusten selvittely ja poistaminen, valtakirjojen hankinta ym. Ympäristökeskus maksaa kaupantekokulut Kaupanvahvistajan palkkio Kiinteistötoimitusmaksu Rasitusten poistaminen Hallinnan siirto Metsähallitukselle 9

10 METSO toimintaohjelman Ympäristökeskukset: verotus eri suojelukeinoissa Kauppa valtio ostajana luonnonsuojeluun, hankintameno-olettama 80 % (tuloverolaki 49 4 mom) vero 5,6 %. Vuosi 2009? jaksotetulle kauppasummalle 6 % korko pääomatuloa Vaihto vaihdettavat alueet samanarvoisia, ei veroa (tuloverolaki 48, varainsiirtoverolaki 13 ) valtio maksaa välirahaa, vero 5,6 % välirahasta yksityinen maksaa välirahaa, varainsiirtovero 4 % välirahasta Yksityismaan luonnonsuojelualue verosta vapaa (tuloverolaki 80 7 kohta) jaksotetun korvauksen korko pääomatuloa 10

11 METSO toimintaohjelman Ympäristökeskukset: METSO-tarjonta 2008 (Eero Melantie YM) on YM:ön tullut hyväksyttäväksi 165 METSO -kohdetta; yhteispinta-ala 1687 ha Keskikoko 10,2 ha Mediaani 6,0 ha Alustavasti 54 haluaa kauppaa, YSA-aluetta 108 ja 3 määrä-aikaista rauhoittamista Kokojakauma Lkm % lkm:stä % pinta-alasta 1-4,9 ha 67 kpl 41 % 11 % 5-9,9 ha 43 kpl 26 % 17 % 10 19,9 ha 33 kpl 20 % 27 % 20 49,9 ha 17 kpl 10 % 26 % Yli 50 ha 5 kpl 3 % 19 % 11 Huom! Metsälön keskikoko Suomessa reilut 30 ha

12 METSO toimintaohjelman Ympäristökeskukset: METSO-toteutus 2008 Yksityiset suojelualueet 54 kpl, yhteensä 412 ha, keskikoko 7,6 ha Keskikorvaus 6896 /ha (aluekeskusten keskiarvon vaihtelu /ha) Hankinnat 47 kpl, yhteensä 589 ha, keskikoko 13 ha Keskihinta 5924 /ha (aluekeskusten keskiarvon vaihtelu /ha) 12

13 METSO toimintaohjelman Ympäristökeskukset: METSO-toteutus jotta valtioneuvoston asettama pysyvän suojelun tavoite saavutetaan, on tehtävä 96000:10,2= 9400 kauppaa, vaihtoa tai suojelualueen perustamista eli vuosina noin 1300 tapausta per vuosi Jos keskikoko nousisi suurmaanomistajien osallistumisen seurauksena esim. 15 hehtaariin, tapauksia olisi 6400 kpl eli noin 900 per vuosi VRT. Vv tehtiin kiinteistömarkkinoilla metsäkiinteistökauppoja (yli 2 ha) kpl/v (v ) 13

14 METSO toimintaohjelman Ympäristökeskukset: Alueelliset sopimukset ympäristökeskusten kanssa TAE 2009: yhteistyösopimukset aluetasolla niiden organisaatioiden kanssa, jotka voivat välittää METSOtarjouksia Toimintapalkkioita voidaan maksaa välitetyistä tarjouksista, jotka johtavat suojelupäätökseen. Sopimus toimijan tai toimijatahon kanssa, jolla yhteydet maanomistajiin METSO-ohjelman tuntemus metsäalan asiantuntemus ja kokemus 14

15 METSO toimintaohjelman Ympäristökeskukset: Alueelliset sopimukset ympäristökeskusten kanssa METSO on ympäristöhallinnon ja metsätalouden yhteinen projekti Yhteys kansalliseen metsäohjelmaan Metsänhoitoyhdistyksillä, metsäkeskuksilla, yhtiöillä laajat yhteydet maanomistajiin sekä laajat kenttäorganisaatiot, joilla paikallistuntemus toteutus yhteistyönä 15

16 METSO toimintaohjelman Ympäristökeskukset: Alueelliset sopimukset ympäristökeskusten kanssa Sopimuksen sisältö Sopimuskumppani hakee asiakkaita /suojelukohteita tiedottaa suojelumahdollisuudesta kannustaa maanomistajia suojelutarjouksen tekemiseen tarkistaa alueen soveltuvuuden METSOon/METSO-kriteerit arvioi alueen puuston välittää tarjouksen AYKlle yhtenäisellä lomakepohjalla Valmistelukorvaus maksetaan välitetystä tarjouksesta, joka johtaa suojelutoimenpiteeseen Palkkioita ei tule sanottavasti vielä maksettavaksi vuonna 2009 ls-ohjelmien toteuttaminen etusijalla METSO-määräraha vielä vähäinen (TAE 2009: ) kohteita on jo käsittelyssä melko paljon 16

17 METSO toimintaohjelman Ympäristökeskukset: Alueelliset sopimukset ympäristökeskusten kanssa Korvaus Koostuu peruskorvauksesta 180 /omistusyksikkö ja pinta-alaperustaisesta korvauksesta Yhteistyösopimusten mukaiset valmistelukorvaukset Alueen pinta-ala, ha Alaraja Yläraja Sopimuskohtainen korvaus, euroa Pinta-alakohtainen korvaus, euroa/ha Korvaus yhteensä, euroa Alarajalla Ylärajalla , , , , , , ,6 100, ,6 17

18 METSO toimintaohjelman YM/ Liite 1 TARJOUS ALUEESTA METSO OHJELMAN LUONNONARVOJEN KAUPPAAN MAANOMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: KIINTEISTÖN TIEDOT (kunta, kylä, tilan nimi, RN:o, kiinteistötunnus) METSO -KOHTEEN YLEISKUVAUS (rastita/rengasta vaihtoehto ja kohteen arvioitu pinta-ala) Lehto ha Runsaslahopuustoinen kangasmetsä ha Pienveden lähimetsä ha Korpi/ räme/ suon reunametsä ha Metsäluhta tai tulvametsä ha Maankohoamisrannikon kohde ha Harjun paahdeympäristö ha Puustoinen perinneympäristö ha Muu kallio-, jyrkänne- tai louhikkometsä ha Kalkkikallion tai ultraemäksisen maan metsä ha Muu monimuotoisuudelle merkittävä kohde tai merkittävää lajistoa, mikä, Kohteen kokonaispinta-ala on noin hehtaaria, josta METSOn valintaperusteiden luokan I kriteerit täyttävä pinta-ala noin hehtaaria luokan II kriteerit täyttävä pinta-ala noin hehtaaria luokan III (luonnonhoitokohteita) kriteerit täyttävä pinta-ala noin hehtaaria, sekä muu pinta-ala noin hehtaaria. 18

19 Ikä, vuotta Pinta-ala ha Tarvittavien luonnonhoito- tai ennallistamistöiden tarpeellisuus METSOKOHTEESSA ON (rastita vaihtoehto / rengasta): Lahopuuta: laho maapuu/pökkelöt/kelot/pystypuut/kolopuut/tuulenkaadot: tuoreet/vanhat Vanhoja kookkaita lehtipuita: haapa/ koivut/ raita/ pihlaja/ lepät/ tuomi/ halava Jaloja lehtipuita: metsälehmus/ vaahtera/ jalava/ saarni/ tammi/ pähkinäpensas Vanhoja kookkaita havupuita: lahovikaiset kuuset/ kilpikaarnamännyt/ylispuumännyt Palanutta järeää puuainesta Lehtoisuutta / korpisuutta / lähteisyyttä / tihkuisuutta / luhtaisuutta / lettoisuutta/ muu pohjavesivaikutus Luonnontilaista / ennallistamiskelpoista vesitaloutta Kalkkivaikutusta / ravinteista kallioperää tai maaperää / ruohoisuutta / lehtopensaita Puuston erirakenteisuutta / latvusaukkoisuutta / monipuolista puulajistoa Pienvesiä/joen- / järven- / tai merenrantaa Irtolohkareita/ louhikkoa / jyrkänteitä / kalliotörmiä / jyrkkiä rinteitä Kohteen lyhyt sanallinen kuvaus (esim. kasvupaikka/metsätyyppi, mahdolliset tiedot uhanalaisista lajeista muut luontoarvot):

20 PUUSTO Elävän puuston arviointi: puulajien -osuudet (%) mänty [ ] kuusi [ ] koivut [ ] haapa [ ] muut lehtipuut [ ] Kuolleen puuston määrä: Kuollutta järeää (läpimitta yli 15 cm) maapuuta, m3 /ha, josta lehtipuuta m3 /ha Kuollutta järeää (läpimitta yli 15 cm) pystypuuta, m3 /ha, josta lehtipuuta m3 /ha Palanutta tai hiiltynyttä puuta, m3 /ha MUUTA Kohteeseen sisältyy metsälain 10 :n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä: kyllä/ei: jos kyllä, niin mitä? noin ha Etäisyys lähimmälle luonnonsuojelualueelle noin km Suojelualueen nimi: Kohteen monimuotoisuusarvoilla on sosiaalista tai taloudellista merkitystä (kuten virkistys, marjastus, metsästys, sienestys, maatilamatkailu): Maanomistajalla on mahdollisuus/halukkuus tehdä tarvittaessa töitä luonnonarvojen turvaamiseksi kohteella: kyllä/ei METSÄKOHDETTA TARJOTAAN (rastita vaihtoehdot): Yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi, jolloin alue jää maanomistajan omistukseen Hankittavaksi valtion omistukseen luonnonsuojelualueeksi Määräaikaiseksi rauhoitusalueeksi, jolloin alue jää maanomistajan omistukseen

21 Paikka ja aika: Maanomistajan allekirjoitus: Kohteen luontoarvojen arvioinnissa maanomistajaa avustanut ja METSO -mahdollisuudesta maanomistajalle tietoa antanut metsäasiantuntija: Henkilön nimi: Yhteystiedot: LIITTEET METSO -kohteen kasvupaikka- ja puustotiedot kuvioittain Kartta Valokuvia (tarvittaessa) Muut (tarvittaessa) 21 Marjukka Mähönen / MMM

22 KIITOS MIELENKIINNOSTA! 22

METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu

METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu Pysyvä suojelu Kohteen arviointi Alueen rajaus yhdessä maanomistajan kanssa Puuston määrän arviointi Luontoarvojen arviointi valintaperusteet, rakennepiirteet lahopuusto,

Lisätiedot

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus

Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Yksityismetsien luontoarvot ja niiden taloudellinen hyödyntäminen - Katsaus Marjatta Hytönen, Luonnonvarakeskus, PL 18, 01301

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016, METSO, METSO-seminaari, Seinäjoki, 11.3.2009

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016, METSO, METSO-seminaari, Seinäjoki, 11.3.2009 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008 2016, METSO, METSO-seminaari, Seinäjoki, 11.3.2009 1 METSO -toimintaohjelman tavoitteet ja lähtökohdat METSO -toimintaohjelman tavoitteena on

Lisätiedot

METSO-ohjelmaan sopivien kohteiden valintaperusteet

METSO-ohjelmaan sopivien kohteiden valintaperusteet METSO-ohjelmaan sopivien kohteiden valintaperusteet KUVA: Mikko Kuusinen Sisällysluettelo 3 METSO-ohjelma 4 Lehdot 6 Runsaslahopuustoiset kangasmetsät 8 Pienvesien lähimetsät 10 Puustoiset suot 12 Metsäluhdat

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005

LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 LIITE 1. Metsäneuvoston toimintasuunnitelma 2002 2005 1. Metsäneuvosto ja sen sihteeristö Metsäneuvoston tehtävät ja kokoonpano Valtioneuvosto asetti 19.6.2002 uuden metsäneuvoston maa- ja metsätalous

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Suomen FSC-standardi

Suomen FSC-standardi Asiakirjatyyppi: Kansallinen FSC-standardi Asiakirjan käsittelyvaihe: Suomennos Päiväys: 12.5.2011 Valmistelija: Standardikehitystyöryhmä Jatkokäsittely: Suomen FSC-yhdistyksen hallitus FSC-viite nr: FSC

Lisätiedot

FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla

FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla 1(17) FFCS 1002-1:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen toimialueen tasolla Tämä standardi sisältää suomenkielisen tekstin Suomen metsäsertifiointistandardista FFCS 1002-1:2003 Ryhmäsertifioinnin

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2011 klo 18 Asialista 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 37 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020

KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 KAINUUN LUONNONVARASUUNNITELMA KAUSI 2015-2020 1 TIIVISTELMÄ 2 1. Johdanto Valtio omistaa Kainuun maakunnan alasta reilut 40 %. Valtion mailla ja vesillä on ollut aina merkittävä rooli Kainuulaisten elämässä

Lisätiedot

FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla 1(16) FFCS 1002-2:2003, Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Tämä standardi sisältää suomenkielisen tekstin Suomen metsäsertifiointistandardista FFCS 1002-2:2003 Ryhmäsertifioinnin

Lisätiedot

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095. Metsälaki. N:o 1093. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1093 1095 SISÄLLYS N:o Sivu 1093 Metsälaki... 3217 1094 Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta... 3226 1095 Laki rikoslain

Lisätiedot

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013.

Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Sivulla on ELY-keskusten vuoden 2014 uusimmat tiedotteet. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto ja Tiedotteet 2013. Tiedotteet 2014 Iitin Löllänvuori luonnonsuojelualueeksi

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. toteutuskeinona. KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus

Kestävän metsätalouden. toteutuskeinona. KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus Kestävän metsätalouden rahoituslaki (KEMERA) METSOn toteutuskeinona METSOn toteuttaminen KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 KEMERA METSO -toimintaohjelmassa KEMERA kohdentaminen

Lisätiedot

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Sinisen polun virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2008 2017 Heidi Hyvönen 25.02.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...4 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma

Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelma Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 78 Översättning: Mikael Nordström Kansikuva: Hans-Erik Nyman Metsähallitus 2012 ISSN-L

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6 09.01.2012 Kunnanhallitus 117 04.06.2012 Valtuusto 11 18.06.2012. Luonnonsuojelualueen perustaminen Uusi-Koiskalan alueelle

Kunnanhallitus 6 09.01.2012 Kunnanhallitus 117 04.06.2012 Valtuusto 11 18.06.2012. Luonnonsuojelualueen perustaminen Uusi-Koiskalan alueelle Kunnanhallitus 6 09.01.2012 Kunnanhallitus 117 04.06.2012 Valtuusto 11 18.06.2012 Luonnonsuojelualueen perustaminen Uusi-Koiskalan alueelle 389/41.411/2009 KH 6 Uusi-Koiskalan alueen hankkeen tarkoitus

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE

LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE LUONNONSUOJELUALOITE KALMUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ALUEELLE VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KALMUN OSAYLEISKAAVAAN LIITTYVÄ SELVITYS Riihimäen kaupunki, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2.12.2010 LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Nimi: Stor-Ramsiön luonnonsuojelualue Aluetunnus: YSA014191. Casimir de la Chapelle

Nimi: Stor-Ramsiön luonnonsuojelualue Aluetunnus: YSA014191. Casimir de la Chapelle Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 5.6.2008 0101L0510-251 PÄÄTÖS LUO 406 EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS ASIA Luonnonsuojelualueen perustaminen LUONNONSUOJELUALUEEN NIMI JA TUNNUS Nimi: Stor-Ramsiön luonnonsuojelualue

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista

Alueelliset metsäohjelmat. Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista 4 2006 Alueelliset metsäohjelmat 2006 2010 Yhteenveto metsäkeskusten metsäohjelmista Maa- ja metsätalousministeriö 4/2006 Julkaisun

Lisätiedot

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi. Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Työryhmämuistio MMM 2011:1 Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot