Historiikki. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Historiikki. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry 1977-2012"

Transkriptio

1 Historiikki Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry

2 Historiikki Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry Historiikin kokoaminen ja kirjoitustyö Clas Hindsberg Ohjausryhmä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen hallitus ja toiminnanjohtaja Ulkoasu ja taitto Paula Matikainen Valokuvat Yhdistyksen arkistot Painopaikka Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2012

3 Tervehdys Kehitettäessä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen toimintaa nousi useasti esille asioita joita piti tarkistaa ja selvittää eri lähteistä. Tämä tilanne herätti ajatuksen siitä, että yhdistyksellä olisi hyvä olla historiikki jossa olisi vuosien varrella kertynyt tärkeä tieto yksissä kansissa. Monet jo työelämästä pois siirtyneet aktiivitoimijat muistavat vielä hyvin asioita ja tapahtumia alkuajoilta joten viimeistään nyt olisi korkea aika kirjata tuo tärkeä hiljainen tieto talteen. Yhdistyksen hallituksen toimesta ryhdyttiin etsimään henkilöä, joka voisi koota yhteen vuosien toimintakertomuksista, hallitusten ja vuosikokousten pöytäkirjoista sekä jo työelämästä poistuneiden aktiivien muisteloista Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen historiikin. Clas Hindsberg suostui tähän tehtävään ja niin kutsuttiin koolle alalta jo eläkkeelle siirtyneitä aktiivihenkilöitä tammikuussa Tuolloin paikalla olivat Clas Hindsbergin lisäksi nyt jo edesmennyt Börje Nordberg, Mauri Mäkelä, Paul Pallasto ja Göran Westerholm sekä nykyinen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa ja toiminnanjohtaja Anne Karhola. Clas Hindsberg oli laatinut tähän kokoukseen alustavan tekstiluonnoksen, jonka pohjalta muisteloita käytiin. Tämän tapaamisen pohjalta Clas Hindsberg ryhtyi koostamaan varsinasta historiikkitekstiä ja sparraustehtävät siirtyivät veteraaneilta nykyiselle hallitukselle. Teksti luetutettiin toki loppuvaiheessa myös tällä ensimmäisellä työryhmällä sekä pitkäaikaisella yhdistyksen yhteistyökumppanilla Kari Mäkiöllä. Vaikka historiikin kokoaminen muiden tehtävien ohella osoittautui varsin työlääksi, on historiikki nyt puolentoista vuoden työn jälkeen käsissämme. Historiikki sisältää oleellisen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen vaiheista ja alan tapahtumista perustamiskokouksesta lähtien. Yhdistyksen hallitus on erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Nyt voimme olla varmoja, että yhdistyksen historia on tallessa myös tuleville polville ja ennen kaikkea meitä itseämme varten. Hallitus kiittää kaikkia työhön osallistuneita, jotka mahdollistivat historiikin toteutumisen. Osalla ohjaustyöhön osallistuneista henkilöistä oli suurempi panos historiikin kokoamisessa ja erityiset kiitokset kuuluvat tietysti Clas Hinsbergille hänen pyyteettömästä ja ahkerasta työstään. Yhdistyksen 35-vuotisjuhlavuoden merkeissä toivotamme teille antoisia lukuhetkiä historiikin parissa. Helsingissä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n hallitus Kalle Tuohimaa, puheenjohtaja Harri Karlén Henri Mäkelä Tapio Lehti Ilari Orpana Harri Lehtola Timo Raikko 3

4

5 Hydrauliikan käyttösovelluksia Yhdistyksen perustaminen ja alkuvuosien toiminta 5

6

7 YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA ALKUVUOSIEN TOIMINTA Hydrauliikka ja Pneumatiikkayhdistys ry perustettiin vuonna 1977 edustamaan ja palvelemaan Suomessa toimivia hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yrityksiä. Aloitteentekijöitä yhdistyksen perustamiseksi olivat muutamat alalta jo vankan kokemuksen hankkineet suomalaisten yritysten avainhenkilöt, jotka näkivät selkeitä tarpeita hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan toimintaedellytysten kehittämiselle ja alan tunnettavuuden parantamiselle Suomen markkinoilla. Konkreettiset kehittämistarpeet nähtiin markkinakehityksen seuraamisessa, alan näyttely- ja messutoiminnassa sekä alan koulutuksen kehittämisessä. Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kehittyminen kaupallisena liiketoimintana Kaupallinen liiketoiminta hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteilla alkoi kehittyä Suomessa1950-luvulla ja laajemmassa mitassa 1960-luvulta alkaen. Tuolloin muutamat suomalaiset konealan laitteiden ja komponenttien maahantuontia ja kauppaa harjoittavat yritykset ja kauppatalot kiinnostuivat hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteista. Tuotteilla arveltiin olevan hyvät edellytykset täydentää maahantuojien teknisten tuotteiden tarjontaa. Maahantuojat hankkivat itselleen johtavien yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten hydrauliikka- ja pneumatiikkavalmistajien myyntiedustuksia Suomen markkinoille. Tarjolla olevista suhteellisen harvalukuisista edustuksista syntyi arvatenkin maahantuojien kesken kilpailua, joka silloisissa oloissa lienee viilentänyt yritysten välisiä suhteita. Hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden menestyksellinen myyntitoiminta edellytti totuttua kattavampaa teknistä tukipalvelua. Eräät maahantuontiyritykset, etenkin ne, joiden edustuksessa oleva tuoteohjelma edellytti kokonaisten järjestelmäratkaisujen toimituskykyä, alkoivat perustaa yrityksiinsä tarvittavaa suunnittelupalvelua ja verstaskapasiteettia kokonaisjärjestelmien rakentamista ja huoltotoimintaa varten. Näissä maahantuontiyritysten palveluorganisaatioissa kehittyi Suomeen ensimmäinen harvalukuinen hydrauliikka- ja pneumatiikkaosaajien sukupolvi. Monet näistä alan ammattimiehistä lähtivät rohkeasti yrittäjiksi perustamaan alaan erikoistunutta uutta liiketoimintaa. Perustettiin hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmärakentamiseen erikoistuneita insinööritoimistoja sekä verstas- ja konepajatoimintaan, huoltoon sekä alan komponentti- ja tarvikekauppaan keskittyviä yrityksiä. Monen tänä päivänä maineikkaan suomalaisen hydrauliikka ja pneumatiikka yrityksen syntyhistoria juontaa alkunsa juuri ja 1970-luvun kehityksestä ja yrittäjyydestä. Samalta ajalta on todettavissa rinnakkaisena kehitystrendinä, että eräät hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kansainväliset valmistajayritykset arvioivat Suomen mark- 7

8 kina-alueen siinä määrin kiinnostavaksi, että alkoivat perustaa omia myynti- ja palveluyhtiöitään Suomeen. Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kehitykseen Suomessa on merkittävästi vaikuttanut myös Suomen koneenrakennusteollisuuden oma panos hydrauli- ja paineilmatekniikkaan perustuvien erikoislaitteiden ja sovellusten kehittäjänä. Kehitystyötä tarvittiin erityisesti sodan jälkeen 1940-luvun loppupuoliskolla sotakorvaustuotannossa ja hieman myöhemmin kehitettäessä suomalaisten koneenrakennusyritysten orastavaa vientikauppaa. Nämä yleisluontoiset kuvaukset hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan alkuajoista Suomessa ovat esimerkkejä asioista, joiden tuloksena Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n nykyinen jäsenkunta on kehittynyt. Alalla toimivat yritykset olivat, ja ovat vieläkin, omistuspohjaltaan ja suuruudeltaan hyvin erilaisia. Toimijoina löytyy useita kansainvälisten ulkomaisten suuryritysten myynti- ja palveluyhtiöitä sekä merkittävä määrä yrittäjävetoisia suomalaisia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet laitteiden ja kokonaisjärjestelmien rakentamiseen sekä huolto- ja koulutuspalveluihin luvulle tultaessa Suomen koneenrakennusalan markkinat olivat jo kehittyneet ja laajentuneet ja hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden edustukset Suomessa vakiintuneet. Suomea oli alettu pitää kiinnostavana ja kasvavana markkina-alueena, ja jo tuolloin se nähtiin myös siltana silloisen Neuvostoliiton markkinoille. Suomessa oli samoihin aikoihin kehittynyt myös omaa puhtaasti hydrauliikka- ja pneumatiikka-alaan kuuluvaa teollista tuotantoa, erityisesti sylinterivalmistusta. Sylinterivalmistajat, vaikkakin kilpailivat keskenään, kykenivät jo 1970-luvulla järjestäytymään yhteistyöhön esiintyen mm. Moskovassa järjestetyssä vienti-symposiumissa yhdessä Suomalaista koneenrakennusteollisuutta edustavien suuryritysten kanssa. Vielä 1970-luvullakin hydrauliikka ja pneumatiikka olivat kaupallisesti nuoria teknologia-aloja ja niitä edustavien yritysten voidaan hyvällä syyllä katsoa toimineen Suomessa alansa teknologian kehittäjinä ja uranuurtajina. Perustellusti voidaan sanoa, että hydrauliikka- ja pneumatiikkayritysten edustama teknologia ja asiantuntemus olivat osaltaan myötävaikuttamassa suomalaisen koneenrakennusteollisuuden voimistuvaan kilpailukykyyn ja menestykseen kehittyvillä vientimarkkinoilla. Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys perustetaan Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yrityksille kävi ilmeiseksi, että tekninen osaaminen ja teknisten ratkaisujen ideointikyky eivät yksistään riittäneet tuloksellisen ja kehittyvän liiketoiminnan ylläpitämiseen. Teknologian ja laadun rinnalla oli tärkeätä analysoida markkinoiden suuruutta ja kehittymistä, edistää markkinointia, parantaa alan näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä tukea alan liiketoiminnan kannattavuusedellytyksiä. 8

9 Alan yritysten välisen yhteistyön alullepanijoita olivat Oy Sperry Rand Ab:n toimitusjohtaja Börje Nordberg ja Oy Mecman Ab:n toimitusjohtaja Keijo Koivisto. He päätyivät kutsumaan Suomessa toimivat yritykset koolle yhteiseen kokoukseen, joka pidettiin Helsingissä Kokoukseen osallistui edustajia yhteensä kahdestakymmenestäkahdesta alan yrityksestä. Kokouksessa yhteisesti sovittuja asioita ja päämääriä kehittämään valittiin komitea, jonka jäseniksi tulivat Börje Nordberg, Keijo Koivisto, sekä Atoy Oy:stä Antti Järvi. Antti Järvellä oli yhteys Tekniseen Kauppaliittoon, mikä nähtiin hyväksi ja tarpeelliseksi. Joitakin poimintoja kokouksen asialistasta pöytäkirjamerkintöjen perusteella: Markkinatutkimuksen aikaansaaminen oli tärkeimmällä sijalla kokouksessa. Tutkimuksen sisällöstä ja kattavuudesta keskusteltiin ja annettiin perustetulle komitealle evästyksiä markkinatutkimuksen toteuttamiseksi. Ajatusta alaa kokoavan yhdistyksen perustamisesta kehiteltiin sekä selviteltiin järjestäytymisen juridisia muotoja. Myös yhdistyksen ensimmäinen sääntöluonnos oli käsiteltävänä. Sovittiin, että komitea aloittaa asian johdosta keskustelut Teknisen Kauppaliiton toimitusjohtajan Klaus Vartiovaaran kanssa. Seuranneen selvitystyön tuloksena komitea päätyi esittämään, että perustetaan ja rekisteröidään Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry, joka liitetään jäseneksi Teknisen Tukkukaupan Keskusliittoon. Perustamiskokous, 1. toimintavuosi Komitea kutsui alan yritykset uudelleen koolle, ja yhteinen kokous pidettiin Tässä kokouksessa 16 alan yrityksen edustajaa päättivät Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n perustamisesta. Seuraavat yritykset olivat edustettuina perustamiskokouksessa: Alftan Oy Ab Atoy Oy Auramo Oy Cronvall Oy Ab Danfoss Oy Ab Finnhydo Oy Hydro-Pneumatik Oy Ab Ins.tsto Raimo Närhi Ky Julius Tallberg Oy Ab Mecman Oy Ab Mercantile Oy Ab Pimatic Oy Ripetuote Oy Sperry Rand Oy Ab, Vickers Valtameri Osakeyhtiö Volvo Auto Oy Ab Yhdistyksen kotipaikaksi merkittiin Helsingin kaupunki. Yhdistys päätettiin rekisteröidä ja liittää Teknisen Tukkukaupan Keskusliiton jäsenyhdistykseksi. Tekninen Tukkukaupan Keskusliitto hyväksyi sittemmin yhdistyksen jäsenyyden Poimintoja perustamiskokouksen pöytäkirjasta: Pöytäkirjassa vahvistetaan yhdistyksen perustaminen ja perustamiseen liittyvät juridiset ja käytännön asiat. Pöytäkirjassa määritellään jäsenten vuosimaksuksi 100 markkaa. Markkinatutkimuksen käytännön järjestelykustannusten oli määrä sisältyä vuosimaksuun. 9

10 Perustamiskokouksessa valittiin yhdistyksen ensimmäinen hallitus, jonka kokoonpano muodostui seuraavaksi: Hallituksen puheenjohtaja: Börje Nordberg, Oy Sperry Rand Ab, Vickers Hallituksen muut varsinaiset jäsenet: Keijo Koivisto, Oy Mecman Ab Antti Järvi, Atoy Oy Jyrki Auramo, Auramo Oy Lasse Peltola, Jämsän Konepaja ja Valimo Oy Hallituksen varajäsenet: Raimo Närhi, Ins. tsto Raimo Närhi Ky Ilmari Äikää, Finnhydo Oy Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran Tärkeänä pidetyn markkinatutkimuksen valmisteluun ryhdyttiin välittömästi. Markkinatutkimuksen suorittaminen oli määritelty perustetun Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n yhdeksi päätehtäväksi. Vuoden 1976 myyntiä koskeva markkinatutkimus saatiinkin organisoiduksi ja toteutetuksi jo alkukesällä Markkinatutkimukseen liittyvät yrityskohtaiset myyntitiedot keräsi ja koosti puolueettomana ja luotettuna tahona Teknisen Tukkukaupan Keskusliiton toimitusjohtaja Klaus Vartiovaara. Tähän ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 20 jäsenyritystä, joiden arvioitiin edustavan 62% alan kokonaismarkkinoista. Tuloksen edustavuuden parantamiseksi hydrauliikan myyntivolyymiin lisättiin hallituksen arvion perusteella vielä 15,2 milj. mk, joka jakautui usealle eri tuoteryhmälle. Markkinatutkimuksen vuoden 1976 kokonaismyynti arviolisäyksineen vahvistettiin toimitusjohtaja Klaus Vartiovaaran päivätyllä kirjeellä seuraavasti: Hydrauliikka: 72,6 milj. mk (n.12,2 milj. ) Pneumatiikka13,9 milj. mk (n.2,3 milj. ) Yhdistyksen suorittaman ensimmäisen markkinatutkimuksen kokonaismyynnin volyymiksi saatiin siis 86,5 milj. mk (n.14,5 milj. ). Tutkimuksen tulos oli hyvä alku Suomen markkinoiden suuruuden ja markkinakehityksen arvioimisessa, vaikka tulosta olikin vielä pidettävä edustavuudeltaan vajavaisena. Alkuvuosien myyntikehityksien havainnollistamiseksi seuraavaan taulukkoon on koottu kahden ensimmäisen toimintavuoden markkinatutkimuksen antamat myynnin volyymit: Tutkimusta koskeva vuosi: Hydrauliikka: 159,9 milj. mk (n.26,9 milj. ) 174,9 milj. mk (n.29,4 milj. ) Pneumatiikka: 34,6 milj. mk (n.5,8 milj. ) 41,7 milj. mk (n.7,0 milj. ) Kokonaismyynti: 194,5 milj. mk (n.32,7 milj. ) 216,6 milj. mk (n.36,4 milj. ) 10

11 Vuoden 1977 sääntömääräinen vaali- ja syyskokous kutsuttiin koolle Kokouskutsun asialistalla oli: Markkinatutkimuksen suorittaminen v Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan erikoisnäyttely talvella/keväällä Alan tarjous-, myynti- ja toimitusehdot. Ensimmäisen toimintavuoden 1977 vuosikertomus julkistettiin Edellä esitettyjen asioiden lisäksi oli Tullilaitoksen kanssa käsitelty paineastia-asetuksen tulkintaan liittyviä ongelmia. 2. toimintavuosi 1978 Vuosikokouksessa olivat tärkeimpinä asioina Vuoden 1977 myyntiä koskeva markkinatutkimus. Keväällä 1979 pidettävä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkanäyttely sekä hallituksen evästäminen näyttelyn suunnittelussa. Näyttelyn teemaksi määriteltiin: Mahdollisimman informoiva. Kokouksen puheenjohtaja Börje Nordberg huomioi avauspuheessaan erityisesti teollisuusneuvos Arvi Jämsän, joka nyt ensimmäistä kertaa osallistui yhdistyksen toimintaan. Arvi Jämsän johtama Jämsän Konepaja ja Valimo Oy todettiin jo pidempään olleen Metalliteollisuuden Keskusliiton (MET:n) jäsen. MET:n hydrauliikkajaoksen toiminta ja rooli herätti kokouksessa paljon kiinnostusta ja keskustelua. Arvi Jämsän myötävaikutuksella saatiin järjestötasolla luoduksi yhteys MET:iin, jolla jo tällöin oli aktiivisesti toimiva hydrauliikkajaos ja vakiintunut yhteys hydrauliikka- ja pneumatiikka alan eurooppalaiseen kattojärjestöön CETOP:iin (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques). 3. toimintavuosi 1979 Vuoden 1979 keväällä yhdistyksen jäsenmäärä oli noussut 55 yritykseen. Vuoden 1978 kokonaismyyntiä koskevaan markkinatutkimukseen osallistui 95% hydrauliikkayrityksistä ja 90% pneumatiikkayrityksistä. Markkinatutkimuksen tulos on esitetty edellä. Ensimmäinen Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan erikoisnäyttely järjestettiin Espoossa Teknillisen Korkeakoulun tiloissa Dipolissa. Osallistujina oli 41 alan yritystä. Näyttelyn ensimmäiseksi päiväksi oli järjestetty teemaluento, jonka aiheena oli Puhtaus Hydrauliikassa. Näyttely oli yhdistyksen jäsenyritysten ensimmäinen yhteinen esiintyminen, ja siitä alkoi ja kehittyi merkittävä säännöllisesti toistuva alan tapahtuma, joka kerta kerralta keräsi suuren joukon alan asiakaskuntaa sekä alasta kiinnostuneita asiantuntijoita ja opiskelijoita tutustumaan hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan tarjontaan ja kehitykseen. Uusina asioina yhdistyksessä koettiin tärkeäksi hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan koulutustarve ja mahdolliset yhteistyökumppanit koulutusasioissa. Potentiaalisina yhteistyökumppaneina mainitaan Tampereen teknillinen korkeakoulu, Helsingin ja Jyväskylän teknilliset opistot sekä Ammattikasvatushallitus. Myös alaa koskevat pätevyysvaatimukset ja pätevöityminen todistuksineen otettiin ensi kerran puheeksi. Vuoden 1979 hallituksesta huomionarvoista on Teollisuusneuvos Arvi Jämsän, Jämsän Konepaja ja Valimo Oy:n perustajan, sekä toimitusjohtaja Mauri Mäkelän, merkittävän hydrauliikka-alan myynti- ja jakeluorganisaation M-Tek Oy:n perustajan, valinta yhdistyksen hallitukseen 11

12 Börje Nordbergilla ollessa vankka asema yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitus toteaa kokouspöytäkirjassaan , että neuvottelut on päätetty aloittaa seuraavien koulutusorganisaatioiden kanssa: Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Insinöörijärjestöjen Koulutuskeskus INSKO Ammattienedistämislaitos (AEL) Tavoitteeksi asetettiin monitasoisen kurssitoiminnan kehittäminen asentajatasosta alkaen insinööritasolle saakka. Myynti- ja Toimitusehtoja päätettiin ryhtyä valmistelemaan lähtien Pohjoismaiden yleisistä toimitusehdoista NL70 (komponenttimyynti) ja NLM 71 (järjestelmämyynti). Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alojen yleiset myynti- ja toimitusehdot vahvistettiin ja otettiin käyttöön vuonna Alan myynti- ja toimitusehdot koettiin tärkeäksi aikana, jolloin inflaatio oli Suomessa voimakasta ja kustannustaso oli jatkuvassa nousussa. Suomen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi markka devalvoitiin useaan otteeseen, mikä vuorostaan nosti hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden markkamääräisiä maahantuontihintoja. Suomen liittyminen Euroopan unioniin, kilpailulainsäädännön kehittyminen sekä liiketoiminnan yleinen kansainvälistyminen tekivät kuitenkin omat kotimaiset myynti- ja toimitusehdot 1990-luvulla tarpeettomiksi. Yhdistyksen alkuvuosien toiminnan painopistealueita olivat: Messu- ja näyttelytoiminta Markkinatutkimus Alan koulutuksen kehittäminen ja tukeminen, sekä yhteyksien luominen viranomaisiin ja teknisen koulutuksen instituutioihin Yhteyksien luominen eurooppalaiseen hydrauliikkaja pneumatiikka alan järjestöön CETOP:iin Myynti- ja toimitusehtojen aikaansaaminen Edellä esitetyistä kuvauksista yhdistyksen alkutaipaleelta ilmenee, että tarpeellisiksi koettujen asioidten valmistelu ja toteutus käynnistyivät tehokkaasti ja viivytyksettä, erityisesti vuosittaisten markkinatutkimusten toteuttaminen ja alan erikoisnäyttelyn järjestäminen. Yhdistys ryhtyi nopeasti laajentamaan ja syventämään toimintakenttäänsä myös uusille jäsenyritysten tärkeiksi kokemille alueille. 12

13 YHDISTYKSEN HALLINNON JA PALVELUTOIMINTOJEN KEHITTYMINEN 13

14

15 YHDISTYKSEN HALLINNON JA PALVELUTOIMINTOJEN KEHITTYMINEN Uuden vuosikymmenen 1980 alkaessa Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys oli vakiinnuttanut asemansa hydrauliikka- ja pneumatiikka-alalla toimivia yrityksiä kokoavana ja palvelevana yhteisönä ja edunvalvontajärjestönä. Markkinatutkimus oli jo muodostunut vuosittaiseksi toimintarutiiniksi, näyttely- ja messutoiminta oli saatu hy- välle alulle ja yhteydet koulutuksesta sekä tutkimuksesta vastaaviin viranomaisiin ja koulutusjärjestöihin oli luotu. Hyvin onnistuneet alan erikoisnäyttelyt vuosina 1979 ja 1981 lisäsivät yhdistyksen jäsenmäärää, joka vuonna 1981 oli noussut 62 yritykseen. Tällöin olivat käytännöllisesti Hydrauliikan Hydrauliikan ja pneumatiikan ja pneumatiikan myynti myynti sekä sekä teollisuustuotanto Suomessa Suomessa logaritmisella logaritmisella asteikolla asteikolla Teoll.tuot. dameur Hydauliikka MEUR Pneumatiikka MEUR Esityksessä nähdään hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden vuotuisen kokonaismyynnin kehitys vuodesta 1976 alkaen. Esitetyt myyntiluvut perustuvat yhdistyksen vuosittain tekemään markkinatutkimukseen. 15

16 katsoen kaikki Suomessa vakinaisesti toimivat alan yritykset jo liittyneet yhdistyksen jäseneksi. Alan myynnin kehittyminen muuttuvissa taloudellisissa olosuhteissa. Yhdistyksen vuosittain toimeenpanema markkinatutkimus osoittautui oivalliseksi työkaluksi jäsenyritysten myynnin seurannassa ja markkinointi- ja myyntipanostusten suunnittelussa. Sivujen 15 ja 16 kaavioissa on esitetty hydrauliikan ja pneumatiikan myynti Suomessa vuosina yhdessä Suomen teollisuuden kokonaistuotannon kehityskuvaajan kanssa. (Luvut on graafiseen muotoon koostanut Raimo Laine, Nestepaine Oy.) Vertailtaessa alan myyntivolyymin kehitystä ja vastaavaan teollisuustuotannon kehitykseen havaitaan yleistrendinä, että hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan myynti on noussut vuosittain lähes säännönmukaisesti nopeammin kuin vastaavan ajan teollisuustuotannon nousu luvun loppuun mennessä alan myynnin nousu ylitti teollisuustuotannonnousun noin 2,5-kertaisesti, ja 2010 ylitys oli jo noin 3,2-kertainen. Hydrauliikan Hydraulikan ja pneumatiikan ja pneumatiikan myynti myynti sekä sekä teollisuustuotanto teollisuustuotanto Suomessa Suomessa indeksisarjoina indeksisarjoina 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Teoll.tuot.indeksi -76=1 Hydrauliikka indeksi -76=1 Pneumatiikka indeksi -76=1 16

17 Hydrauliikan ja pneumatiikan myynti Suomesssa (MEUR) Hydrauliikan ja pneumatiikan myynti Suomessa (MEUR) 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Hydauliikka MEUR Pneumatiikka MEUR Kasvukehityksen osalta on kuitenkin syytä huomata, että sekä myynnin että teollisuustuotannon kehityskuvaajat antavat epärealistisen myönteisen kuvan todellisten myynti- ja tuotantovolyymien kehittymisestä. Syynä tähän on 1960-luvulta 1990-luvun alkuun saakka tapahtunut Suomen kotoperäisen kustannustason nopea nousu, jota useaan eri otteeseen jouduttiin kompensoimaan Suomen markan devalvoinneilla, mikä tuohon aikaan oli Suomessa liiankin vakiintunut menettely maan hintakilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Näistä asioista on jäljempänä joitakin kommentteja kulloinkin käsiteltävän vuoden ja ajanjakson kohdalla. 17

18 Hydrauliikan ja pneumatiikan myynti ( ) asukasta kohti Euroopassa 2010 Kaavion otsikko Alamme merkityksestä Suomelle kertoo havainto, että hydrauliikan ja pneumatiikan myynti asukasta kohti (78 ) on Suomessa Euroopan korkein. Tästä tosiseikasta on helppo tehdä johtopäätös, että se on todennäköisesti suurin myös koko maailmassa. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että niiden Suomen teollisuudessa valmistettavien koneiden ja laitteiden osuus, joissa hydrauliikan ja pneumatiikan määrä on suuri, on suhteellisesti ottaen korkea, oli kysymys liikkuvan kaluston, laivapuolen tai teollisuuden sovelluksista. Oheinen taulukko antaa myynnistä asukasta kohti Euroopassa havainnollisen kuvan. SUOMI RUOTSI SVEITSI SAKSA ITALIA BELGIA RANSKA UK HOLLANTI SLOVENIA ESPANJA TURKKI PUOLA ROMANIA EURO/AS. YHTEENSÄ EURO/AS. PNEUM. EURO/AS. HYDR. Tiedot perustuvat CETOP:n tilastoon vuodelta 2010 ja Euroopan maiden väkilukuihin samalta vuodelta (Wikipedia). 18

19 Hallintoresursseja kehitetään Alan myynnin kasvaessa ja yhdistyksen toiminnan kehittyessä ja monipuolistuessa hallinnolliset tehtävät sekä työmäärä lisääntyivät yhdistyksessä. Tämä johti osaltaan yhdistyksen vetovastuun, lähinnä puheenjohtajuuden, vaihdoksiin muutaman vuoden välein. Puheenjohtajavaihdokset tapahtuivat tietysti jäsenistön äänestyksen tuloksena, mutta aina järkevin perustein ja ilman dramatiikkaa. Hallinnollisen työtaakan keventämiseksi yhdistys kiinnitti 1980-luvun lopulla ulkopuolisen henkilön hoitamaan ja kehittämään yhdistyksen hallinnollisia tehtäviä sekä messu- ja tiedotustoimintaa. Tehtävään valittiin Kari Mäkiö, Suomen Erikoismessut Oy, joka oli jo vuodesta 1983 alkaen hoitanut yhdistyksen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkamessujen järjestämisen sekä markkinatutkimuksen koostamisen. Vuonna 1997 yhdistys sai pysyvän kiinteän osoitteen yhteydenpitoa varten, kun Kari Mäkiö nimitettiin yhdistyksen toiminnanjohtajaksi luvun lopulla markkina- ja trenditutkimusten sisältöä kehitettiin jatkuvasti seuraten jäsenkunnan ja myös CETOP:n lisääntyvää informaation tarvetta. Toteutuksessa siirryttiin tietokonepohjaiseen myyntitietojen keräilyyn ja tulosten julkaisuun. Osana yhdistyksen ammattimaisen ja lainmukaisen toiminnan varmentamista yhdistyksen sääntöjä ajanmukaistettiin vuonna Tämän jälkeenkin on yhdistyksen sääntöjä aika ajoin päivitetty vastaamaan ajan ja kehittyvän lainsäädännön vaatimuksia. Viimeksi säännöt on päivitetty vuonna Kari Mäkiön luopuessa tehtävistään yhdistyksessä vuonna 1999 valittiin yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi Anne Karhola, joka yrityksensä Yrityspalvelu An-Net Oy:n tarjoamin resurssein ryhtyi hoitamaan yhdistyksen laaja-alaiseksi kehittynyttä hallinnointia alkaen. Markkinatutkimuksen suorittaminen kehittyi edelleen ja muuttui nettipohjaiseksi vuosituhannen vaihteessa. Yhdistyksen puheenjohtajakaudet ja hallitukset On mielenkiintoista havaita, miten jäsenyritysten nimet vuosien kuluessa ovat muuttuneet, vaikka alalla toimivien vastuuhenkilöiden nimet ovat vaihtuneet harvakseltaan. Yritysten nimimuutokset heijastelevat osaltaan läntisten teollisuusmaiden alan valmistajayritysten omistusjärjestelyjä, yritysfuusioita ja strategisia yhteistyö-sopimuksia, joiden tarkoituksena oli saada aikaan kilpailukykyisempiä tuoteohjelmakokonaisuuksia ja kattavampia ja tehokkaampia myynti- ja palveluorganisaatioita. Edellä kuvattu kehitys heijastui luonnollisesti myös Suomessa toimiviin tuoteedustuksiin ja palveluorganisaatioihin. Puheenjohtajakaudet Börje Nordberg Mauri Mäkelä Börje Nordberg Mauri Mäkelä Paul Pallasto Mauri Mäkelä 1992 Paul Pallasto Tuomo Väänänen Paul Pallasto Ilari Orpana Kalle Tuohimaa

20 Puheenjohtajat vasemmalta Börje Nordberg, Mauri Mäkelä, Paul Pallasto ja Tuomo Väänänen. Ilari Orpana toimi puheenjohtajana vuosina Kalle Tuohimaa on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2008 alkaen. 20

21 Joitakin tunnusomaisimpia toiminnan pirteitä puheenjohtajakausittain Vuodet: , Toimitusjohtaja Börje Nordberg (Sperry Oy Ab, Vickers) Yhdistys muodostettiin ja yhdistyksen toiminnalle luotiin suuntaviivat Markkinatutkimus- ja näyttelytoiminta käynnistyi yhdistyksen käytännön toiminnaksi Koulutusasioita ryhdyttiin selvittämään ja kehittämään yhteistyötä soveltuvien koulutusinstituutioiden kanssa Vuodet: , , 1992 Toimitusjohtaja Mauri Mäkelä (M-Tek Oy) Alan erikoisnäyttelykonsepti kehittyi ammattimaiseksi markkinointihenkiseksi messutoiminnaksi. Aiemmin aloitettuja palvelutoimintoja kehitettiin Vuodet: lukuun ottamatta vuosia 1992 ja Toimitusjohtaja Paul Pallasto (Rexroth Oy, Bosch Rexroth Oy) Paul Pallasto voidaan katsoa edustaneen seuraavaa nuorempaa sukupolvea uusin näkemyksin ja nykyaikaisin toimintatavoin Yhdistyksen hallinnon ja toiminnan kaikinpuolinen kehittäminen ja kansainvälistäminen Suhteiden vakiinnuttaminen Tampereen Teknilliseen Yliopistoon Vuodet: Toimialajohtaja Tuomo Väänänen (Berendsen PMC Oy) 20-vuotisjuhlamessujen ja CETOP:iin liittymisen valmistelutyö Suomen päämarkkinoihin suunnattu markkinatutkimus asiakaskyselynä Tuomo Väänänen jätti puheenjohtajantehtävänsä , siirtyessään työurallaan toiselle alalle. Tällöin varapuheenjohtajana ollut Paul Pallasto nousi jälleen yhdistyksen puheenjohtajaksi ja toimi tässä tehtävässä vuoteen 2003 saakka. Vuodet: Varatoimitusjohtaja Ilari Orpana (Polarteknik PMC Oy Ab) Osallistuminen jäsenenä CETOP:in toimintaan CETOP:in koulutusohjelman implementointi yhdistyksen palvelukonseptiin Messujen järjestämisoikeuden myynti Vuodet: 2008 Toimitusjohtaja Kalle Tuohimaa (Bosch Rexroth Oy) Yhdistyksen strategian ja nykyaikaisen imagon kehittäminen Yhdistyksen valmiudet tukea jäsenyrityksiä palveluiden ja liikekumppanuuden kehittämisessä Toiminnan perusteet mietittiin ja päivitettiin ilmentämään yhdistyksen arvoja ja tavoitteita, Määriteltiin Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen visio, missio ja strategia Uudistettiin yhdistyksen ilme, teetettiin uusi logo ja kotisivut uusittiin 21

22 Yhdistyksen juhlavuosi 1997 Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistyksen perustamisesta oli kulunut 20 vuotta. Yhdistys halusi osoittaa ja tuoda näkyville tämän alaa koskevan virstanpylvään ja vahvistaa yhdistyksen merkitystä alalla toimivien yritysten ja alaan liittyvien sidosryhmien kokoajana ja yhteistyön kehittäjänä. Juhlavuoden kunniaksi tehtiin 20-vuotisjuhlajulkaisu, jossa esiteltiin Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen asemaa ja merkitystä Suomen markkinoilla. Monikielinen julkaisu oli suunnattu erityisesti ulkomaisille CETOPvuosikokoukseen osallistuville vieraille. Messujärjestäjän toteuttaman juhlajulkaisun ja CETOPvuosikokouksen vapaamuotoisen kokousohjelman avulla yhdistys halusi esitellä Suomea kehittyneenä teollisuusmaana, sen korkeatasoista koneenrakennusteollisuutta ja kehittynyttä aikaansa seuraavaa koulutus- ja tutkimustoimintaa. Lisäksi julkaisussa esiteltiin Suomen markkinoita ja markkinavolyymin kehitystä sekä Suomen asemaa ns. Baltian Ryhmän markkina-alueen keskuksessa, josta käsin oli hyvät ja toimivat yhteydet lähialueille mukaan lukien Länsi-Venäjän ja Murmanskin alueet. Julkaisussa tukijoina esiintyivät alan korkeimman opetuksen ja tutkimuksen tahoja edustavat Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) Hydrauliikan ja automatiikan laitos ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Erinomaisesti onnistuneet järjestelyt sekä samanaikaiset messut olivat arvatenkin vaikuttavina tekijöinä, kun Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry hyväksyttiin CETOP:n viralliseksi jäseneksi samana vuonna Poimintoja joiltakin yhdistyksen toimintavuosilta Seuraavassa esitetään katsaus yhdistyksen hallituskausiin aluksi 5:n ja myöhemmin 10 vuoden välein sekä esimerkkejä yhdistyksen hallituskokoonpanoista ja kyseiselle ajalle tunnusomaisesta maan talouden tilasta. Liiteosassa lueteltuna yhdistyksen jäsenyritykset ja hallitukset vuosittain. Yhdistyksen 5. toimintavuosi 1981 Hallituksen kokoonpano: Puheenjohtaja: Börje Nordberg (Sperry Oy Ab, Vickers) Hallituksen varsinaiset jäsenet: Tapio Heino (Pimatic Oy) Keijo Koivisto (Oy Mecman Ab) Raimo Närhi (Ins. tsto Raimo Närhi Ky) Ilmari Äikää (Finnhydo Oy) Jäsenyritysten lukumääräksi vuonna 1981 kirjattiin 62 alan yritystä. Huomioita ajankohdan taloustilanteesta Suomessa Sivun 16 graafisesta esityksestä nähdään alan myynnin kehittyneen ripeästi vuosina Myynnin todellinen volyymin kasvu oli kuitenkin huomattavasti hitaampaa johtuen siitä, että Suomen markka devalvoitiin peräti 3 otteeseen vuosien aikana. Tällöin Suomen markka heikentyi n.17 %:lla valuuttakoriin kuuluviin valuuttoihin nähden. Vuonna 1982 markka devalvoitiin vielä uudelleen n.10 %. Toistuvat ja ennalta arvaamattomasti toimeenpannut markan devalvoinnit aikaansaivat jäsenyrityksille usein työläitä ja hankalia tilanteita, kun maahan tuotavien tuotteiden markkamääräiset hinnat saattoivat nousta devalvointiprosentin verran ilman ennakkovaroitusta. 22

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2011

SIEVI CAPITAL OYJ - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2011 SIEVI CAPITAL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 2/2011 Sievissä 22. päivänä marraskuuta 2011 SIEVI CAPITAL OYJ - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 22.11.2011 alkaen klo. 10:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna

HPK Kannattajat ry VUOSIKOKOUS. Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna VUOSIKOKOUS Klo 18:00, ABC Tiiriö, Hämeenlinna 10.08.2016 1. Kokouksen avaus Kokous alkoi klo 18:00. 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Marko Hoikkala valittiin

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 21.4.2015 klo 11.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

ASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Epävirallinen käännös AKTIA OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 25.3.2010 Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1 YIT Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus YIT Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä Toimikunta ) on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT

RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT RATSASTUSSEURAN SÄÄNNÖT (R. Y.) \ i 1. Yhdistys, jonka nimi on Ratsastusseura ja kotipaikka Helsingin kaupunki, on edempänä 2 :ssäl mainittujen ratsastusurheilun harrastajien yhteenliittymä, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae r.y.:n säännöt

Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae r.y.:n säännöt Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae r.y.:n säännöt l. Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Societas Biochemica, Biophysica et Microbiologica Fenniae r.y. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot