Historiikki. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Historiikki. Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry 1977-2012"

Transkriptio

1 Historiikki Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry

2 Historiikki Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry Historiikin kokoaminen ja kirjoitustyö Clas Hindsberg Ohjausryhmä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen hallitus ja toiminnanjohtaja Ulkoasu ja taitto Paula Matikainen Valokuvat Yhdistyksen arkistot Painopaikka Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2012

3 Tervehdys Kehitettäessä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen toimintaa nousi useasti esille asioita joita piti tarkistaa ja selvittää eri lähteistä. Tämä tilanne herätti ajatuksen siitä, että yhdistyksellä olisi hyvä olla historiikki jossa olisi vuosien varrella kertynyt tärkeä tieto yksissä kansissa. Monet jo työelämästä pois siirtyneet aktiivitoimijat muistavat vielä hyvin asioita ja tapahtumia alkuajoilta joten viimeistään nyt olisi korkea aika kirjata tuo tärkeä hiljainen tieto talteen. Yhdistyksen hallituksen toimesta ryhdyttiin etsimään henkilöä, joka voisi koota yhteen vuosien toimintakertomuksista, hallitusten ja vuosikokousten pöytäkirjoista sekä jo työelämästä poistuneiden aktiivien muisteloista Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen historiikin. Clas Hindsberg suostui tähän tehtävään ja niin kutsuttiin koolle alalta jo eläkkeelle siirtyneitä aktiivihenkilöitä tammikuussa Tuolloin paikalla olivat Clas Hindsbergin lisäksi nyt jo edesmennyt Börje Nordberg, Mauri Mäkelä, Paul Pallasto ja Göran Westerholm sekä nykyinen puheenjohtaja Kalle Tuohimaa ja toiminnanjohtaja Anne Karhola. Clas Hindsberg oli laatinut tähän kokoukseen alustavan tekstiluonnoksen, jonka pohjalta muisteloita käytiin. Tämän tapaamisen pohjalta Clas Hindsberg ryhtyi koostamaan varsinasta historiikkitekstiä ja sparraustehtävät siirtyivät veteraaneilta nykyiselle hallitukselle. Teksti luetutettiin toki loppuvaiheessa myös tällä ensimmäisellä työryhmällä sekä pitkäaikaisella yhdistyksen yhteistyökumppanilla Kari Mäkiöllä. Vaikka historiikin kokoaminen muiden tehtävien ohella osoittautui varsin työlääksi, on historiikki nyt puolentoista vuoden työn jälkeen käsissämme. Historiikki sisältää oleellisen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen vaiheista ja alan tapahtumista perustamiskokouksesta lähtien. Yhdistyksen hallitus on erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Nyt voimme olla varmoja, että yhdistyksen historia on tallessa myös tuleville polville ja ennen kaikkea meitä itseämme varten. Hallitus kiittää kaikkia työhön osallistuneita, jotka mahdollistivat historiikin toteutumisen. Osalla ohjaustyöhön osallistuneista henkilöistä oli suurempi panos historiikin kokoamisessa ja erityiset kiitokset kuuluvat tietysti Clas Hinsbergille hänen pyyteettömästä ja ahkerasta työstään. Yhdistyksen 35-vuotisjuhlavuoden merkeissä toivotamme teille antoisia lukuhetkiä historiikin parissa. Helsingissä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n hallitus Kalle Tuohimaa, puheenjohtaja Harri Karlén Henri Mäkelä Tapio Lehti Ilari Orpana Harri Lehtola Timo Raikko 3

4

5 Hydrauliikan käyttösovelluksia Yhdistyksen perustaminen ja alkuvuosien toiminta 5

6

7 YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA ALKUVUOSIEN TOIMINTA Hydrauliikka ja Pneumatiikkayhdistys ry perustettiin vuonna 1977 edustamaan ja palvelemaan Suomessa toimivia hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yrityksiä. Aloitteentekijöitä yhdistyksen perustamiseksi olivat muutamat alalta jo vankan kokemuksen hankkineet suomalaisten yritysten avainhenkilöt, jotka näkivät selkeitä tarpeita hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan toimintaedellytysten kehittämiselle ja alan tunnettavuuden parantamiselle Suomen markkinoilla. Konkreettiset kehittämistarpeet nähtiin markkinakehityksen seuraamisessa, alan näyttely- ja messutoiminnassa sekä alan koulutuksen kehittämisessä. Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kehittyminen kaupallisena liiketoimintana Kaupallinen liiketoiminta hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteilla alkoi kehittyä Suomessa1950-luvulla ja laajemmassa mitassa 1960-luvulta alkaen. Tuolloin muutamat suomalaiset konealan laitteiden ja komponenttien maahantuontia ja kauppaa harjoittavat yritykset ja kauppatalot kiinnostuivat hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteista. Tuotteilla arveltiin olevan hyvät edellytykset täydentää maahantuojien teknisten tuotteiden tarjontaa. Maahantuojat hankkivat itselleen johtavien yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten hydrauliikka- ja pneumatiikkavalmistajien myyntiedustuksia Suomen markkinoille. Tarjolla olevista suhteellisen harvalukuisista edustuksista syntyi arvatenkin maahantuojien kesken kilpailua, joka silloisissa oloissa lienee viilentänyt yritysten välisiä suhteita. Hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden menestyksellinen myyntitoiminta edellytti totuttua kattavampaa teknistä tukipalvelua. Eräät maahantuontiyritykset, etenkin ne, joiden edustuksessa oleva tuoteohjelma edellytti kokonaisten järjestelmäratkaisujen toimituskykyä, alkoivat perustaa yrityksiinsä tarvittavaa suunnittelupalvelua ja verstaskapasiteettia kokonaisjärjestelmien rakentamista ja huoltotoimintaa varten. Näissä maahantuontiyritysten palveluorganisaatioissa kehittyi Suomeen ensimmäinen harvalukuinen hydrauliikka- ja pneumatiikkaosaajien sukupolvi. Monet näistä alan ammattimiehistä lähtivät rohkeasti yrittäjiksi perustamaan alaan erikoistunutta uutta liiketoimintaa. Perustettiin hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmärakentamiseen erikoistuneita insinööritoimistoja sekä verstas- ja konepajatoimintaan, huoltoon sekä alan komponentti- ja tarvikekauppaan keskittyviä yrityksiä. Monen tänä päivänä maineikkaan suomalaisen hydrauliikka ja pneumatiikka yrityksen syntyhistoria juontaa alkunsa juuri ja 1970-luvun kehityksestä ja yrittäjyydestä. Samalta ajalta on todettavissa rinnakkaisena kehitystrendinä, että eräät hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kansainväliset valmistajayritykset arvioivat Suomen mark- 7

8 kina-alueen siinä määrin kiinnostavaksi, että alkoivat perustaa omia myynti- ja palveluyhtiöitään Suomeen. Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan kehitykseen Suomessa on merkittävästi vaikuttanut myös Suomen koneenrakennusteollisuuden oma panos hydrauli- ja paineilmatekniikkaan perustuvien erikoislaitteiden ja sovellusten kehittäjänä. Kehitystyötä tarvittiin erityisesti sodan jälkeen 1940-luvun loppupuoliskolla sotakorvaustuotannossa ja hieman myöhemmin kehitettäessä suomalaisten koneenrakennusyritysten orastavaa vientikauppaa. Nämä yleisluontoiset kuvaukset hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan alkuajoista Suomessa ovat esimerkkejä asioista, joiden tuloksena Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n nykyinen jäsenkunta on kehittynyt. Alalla toimivat yritykset olivat, ja ovat vieläkin, omistuspohjaltaan ja suuruudeltaan hyvin erilaisia. Toimijoina löytyy useita kansainvälisten ulkomaisten suuryritysten myynti- ja palveluyhtiöitä sekä merkittävä määrä yrittäjävetoisia suomalaisia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet laitteiden ja kokonaisjärjestelmien rakentamiseen sekä huolto- ja koulutuspalveluihin luvulle tultaessa Suomen koneenrakennusalan markkinat olivat jo kehittyneet ja laajentuneet ja hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden edustukset Suomessa vakiintuneet. Suomea oli alettu pitää kiinnostavana ja kasvavana markkina-alueena, ja jo tuolloin se nähtiin myös siltana silloisen Neuvostoliiton markkinoille. Suomessa oli samoihin aikoihin kehittynyt myös omaa puhtaasti hydrauliikka- ja pneumatiikka-alaan kuuluvaa teollista tuotantoa, erityisesti sylinterivalmistusta. Sylinterivalmistajat, vaikkakin kilpailivat keskenään, kykenivät jo 1970-luvulla järjestäytymään yhteistyöhön esiintyen mm. Moskovassa järjestetyssä vienti-symposiumissa yhdessä Suomalaista koneenrakennusteollisuutta edustavien suuryritysten kanssa. Vielä 1970-luvullakin hydrauliikka ja pneumatiikka olivat kaupallisesti nuoria teknologia-aloja ja niitä edustavien yritysten voidaan hyvällä syyllä katsoa toimineen Suomessa alansa teknologian kehittäjinä ja uranuurtajina. Perustellusti voidaan sanoa, että hydrauliikka- ja pneumatiikkayritysten edustama teknologia ja asiantuntemus olivat osaltaan myötävaikuttamassa suomalaisen koneenrakennusteollisuuden voimistuvaan kilpailukykyyn ja menestykseen kehittyvillä vientimarkkinoilla. Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys perustetaan Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan yrityksille kävi ilmeiseksi, että tekninen osaaminen ja teknisten ratkaisujen ideointikyky eivät yksistään riittäneet tuloksellisen ja kehittyvän liiketoiminnan ylläpitämiseen. Teknologian ja laadun rinnalla oli tärkeätä analysoida markkinoiden suuruutta ja kehittymistä, edistää markkinointia, parantaa alan näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä tukea alan liiketoiminnan kannattavuusedellytyksiä. 8

9 Alan yritysten välisen yhteistyön alullepanijoita olivat Oy Sperry Rand Ab:n toimitusjohtaja Börje Nordberg ja Oy Mecman Ab:n toimitusjohtaja Keijo Koivisto. He päätyivät kutsumaan Suomessa toimivat yritykset koolle yhteiseen kokoukseen, joka pidettiin Helsingissä Kokoukseen osallistui edustajia yhteensä kahdestakymmenestäkahdesta alan yrityksestä. Kokouksessa yhteisesti sovittuja asioita ja päämääriä kehittämään valittiin komitea, jonka jäseniksi tulivat Börje Nordberg, Keijo Koivisto, sekä Atoy Oy:stä Antti Järvi. Antti Järvellä oli yhteys Tekniseen Kauppaliittoon, mikä nähtiin hyväksi ja tarpeelliseksi. Joitakin poimintoja kokouksen asialistasta pöytäkirjamerkintöjen perusteella: Markkinatutkimuksen aikaansaaminen oli tärkeimmällä sijalla kokouksessa. Tutkimuksen sisällöstä ja kattavuudesta keskusteltiin ja annettiin perustetulle komitealle evästyksiä markkinatutkimuksen toteuttamiseksi. Ajatusta alaa kokoavan yhdistyksen perustamisesta kehiteltiin sekä selviteltiin järjestäytymisen juridisia muotoja. Myös yhdistyksen ensimmäinen sääntöluonnos oli käsiteltävänä. Sovittiin, että komitea aloittaa asian johdosta keskustelut Teknisen Kauppaliiton toimitusjohtajan Klaus Vartiovaaran kanssa. Seuranneen selvitystyön tuloksena komitea päätyi esittämään, että perustetaan ja rekisteröidään Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry, joka liitetään jäseneksi Teknisen Tukkukaupan Keskusliittoon. Perustamiskokous, 1. toimintavuosi Komitea kutsui alan yritykset uudelleen koolle, ja yhteinen kokous pidettiin Tässä kokouksessa 16 alan yrityksen edustajaa päättivät Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n perustamisesta. Seuraavat yritykset olivat edustettuina perustamiskokouksessa: Alftan Oy Ab Atoy Oy Auramo Oy Cronvall Oy Ab Danfoss Oy Ab Finnhydo Oy Hydro-Pneumatik Oy Ab Ins.tsto Raimo Närhi Ky Julius Tallberg Oy Ab Mecman Oy Ab Mercantile Oy Ab Pimatic Oy Ripetuote Oy Sperry Rand Oy Ab, Vickers Valtameri Osakeyhtiö Volvo Auto Oy Ab Yhdistyksen kotipaikaksi merkittiin Helsingin kaupunki. Yhdistys päätettiin rekisteröidä ja liittää Teknisen Tukkukaupan Keskusliiton jäsenyhdistykseksi. Tekninen Tukkukaupan Keskusliitto hyväksyi sittemmin yhdistyksen jäsenyyden Poimintoja perustamiskokouksen pöytäkirjasta: Pöytäkirjassa vahvistetaan yhdistyksen perustaminen ja perustamiseen liittyvät juridiset ja käytännön asiat. Pöytäkirjassa määritellään jäsenten vuosimaksuksi 100 markkaa. Markkinatutkimuksen käytännön järjestelykustannusten oli määrä sisältyä vuosimaksuun. 9

10 Perustamiskokouksessa valittiin yhdistyksen ensimmäinen hallitus, jonka kokoonpano muodostui seuraavaksi: Hallituksen puheenjohtaja: Börje Nordberg, Oy Sperry Rand Ab, Vickers Hallituksen muut varsinaiset jäsenet: Keijo Koivisto, Oy Mecman Ab Antti Järvi, Atoy Oy Jyrki Auramo, Auramo Oy Lasse Peltola, Jämsän Konepaja ja Valimo Oy Hallituksen varajäsenet: Raimo Närhi, Ins. tsto Raimo Närhi Ky Ilmari Äikää, Finnhydo Oy Hallitus kokoontui ensimmäisen kerran Tärkeänä pidetyn markkinatutkimuksen valmisteluun ryhdyttiin välittömästi. Markkinatutkimuksen suorittaminen oli määritelty perustetun Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry:n yhdeksi päätehtäväksi. Vuoden 1976 myyntiä koskeva markkinatutkimus saatiinkin organisoiduksi ja toteutetuksi jo alkukesällä Markkinatutkimukseen liittyvät yrityskohtaiset myyntitiedot keräsi ja koosti puolueettomana ja luotettuna tahona Teknisen Tukkukaupan Keskusliiton toimitusjohtaja Klaus Vartiovaara. Tähän ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 20 jäsenyritystä, joiden arvioitiin edustavan 62% alan kokonaismarkkinoista. Tuloksen edustavuuden parantamiseksi hydrauliikan myyntivolyymiin lisättiin hallituksen arvion perusteella vielä 15,2 milj. mk, joka jakautui usealle eri tuoteryhmälle. Markkinatutkimuksen vuoden 1976 kokonaismyynti arviolisäyksineen vahvistettiin toimitusjohtaja Klaus Vartiovaaran päivätyllä kirjeellä seuraavasti: Hydrauliikka: 72,6 milj. mk (n.12,2 milj. ) Pneumatiikka13,9 milj. mk (n.2,3 milj. ) Yhdistyksen suorittaman ensimmäisen markkinatutkimuksen kokonaismyynnin volyymiksi saatiin siis 86,5 milj. mk (n.14,5 milj. ). Tutkimuksen tulos oli hyvä alku Suomen markkinoiden suuruuden ja markkinakehityksen arvioimisessa, vaikka tulosta olikin vielä pidettävä edustavuudeltaan vajavaisena. Alkuvuosien myyntikehityksien havainnollistamiseksi seuraavaan taulukkoon on koottu kahden ensimmäisen toimintavuoden markkinatutkimuksen antamat myynnin volyymit: Tutkimusta koskeva vuosi: Hydrauliikka: 159,9 milj. mk (n.26,9 milj. ) 174,9 milj. mk (n.29,4 milj. ) Pneumatiikka: 34,6 milj. mk (n.5,8 milj. ) 41,7 milj. mk (n.7,0 milj. ) Kokonaismyynti: 194,5 milj. mk (n.32,7 milj. ) 216,6 milj. mk (n.36,4 milj. ) 10

11 Vuoden 1977 sääntömääräinen vaali- ja syyskokous kutsuttiin koolle Kokouskutsun asialistalla oli: Markkinatutkimuksen suorittaminen v Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan erikoisnäyttely talvella/keväällä Alan tarjous-, myynti- ja toimitusehdot. Ensimmäisen toimintavuoden 1977 vuosikertomus julkistettiin Edellä esitettyjen asioiden lisäksi oli Tullilaitoksen kanssa käsitelty paineastia-asetuksen tulkintaan liittyviä ongelmia. 2. toimintavuosi 1978 Vuosikokouksessa olivat tärkeimpinä asioina Vuoden 1977 myyntiä koskeva markkinatutkimus. Keväällä 1979 pidettävä Hydrauliikka- ja Pneumatiikkanäyttely sekä hallituksen evästäminen näyttelyn suunnittelussa. Näyttelyn teemaksi määriteltiin: Mahdollisimman informoiva. Kokouksen puheenjohtaja Börje Nordberg huomioi avauspuheessaan erityisesti teollisuusneuvos Arvi Jämsän, joka nyt ensimmäistä kertaa osallistui yhdistyksen toimintaan. Arvi Jämsän johtama Jämsän Konepaja ja Valimo Oy todettiin jo pidempään olleen Metalliteollisuuden Keskusliiton (MET:n) jäsen. MET:n hydrauliikkajaoksen toiminta ja rooli herätti kokouksessa paljon kiinnostusta ja keskustelua. Arvi Jämsän myötävaikutuksella saatiin järjestötasolla luoduksi yhteys MET:iin, jolla jo tällöin oli aktiivisesti toimiva hydrauliikkajaos ja vakiintunut yhteys hydrauliikka- ja pneumatiikka alan eurooppalaiseen kattojärjestöön CETOP:iin (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques). 3. toimintavuosi 1979 Vuoden 1979 keväällä yhdistyksen jäsenmäärä oli noussut 55 yritykseen. Vuoden 1978 kokonaismyyntiä koskevaan markkinatutkimukseen osallistui 95% hydrauliikkayrityksistä ja 90% pneumatiikkayrityksistä. Markkinatutkimuksen tulos on esitetty edellä. Ensimmäinen Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan erikoisnäyttely järjestettiin Espoossa Teknillisen Korkeakoulun tiloissa Dipolissa. Osallistujina oli 41 alan yritystä. Näyttelyn ensimmäiseksi päiväksi oli järjestetty teemaluento, jonka aiheena oli Puhtaus Hydrauliikassa. Näyttely oli yhdistyksen jäsenyritysten ensimmäinen yhteinen esiintyminen, ja siitä alkoi ja kehittyi merkittävä säännöllisesti toistuva alan tapahtuma, joka kerta kerralta keräsi suuren joukon alan asiakaskuntaa sekä alasta kiinnostuneita asiantuntijoita ja opiskelijoita tutustumaan hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan tarjontaan ja kehitykseen. Uusina asioina yhdistyksessä koettiin tärkeäksi hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan koulutustarve ja mahdolliset yhteistyökumppanit koulutusasioissa. Potentiaalisina yhteistyökumppaneina mainitaan Tampereen teknillinen korkeakoulu, Helsingin ja Jyväskylän teknilliset opistot sekä Ammattikasvatushallitus. Myös alaa koskevat pätevyysvaatimukset ja pätevöityminen todistuksineen otettiin ensi kerran puheeksi. Vuoden 1979 hallituksesta huomionarvoista on Teollisuusneuvos Arvi Jämsän, Jämsän Konepaja ja Valimo Oy:n perustajan, sekä toimitusjohtaja Mauri Mäkelän, merkittävän hydrauliikka-alan myynti- ja jakeluorganisaation M-Tek Oy:n perustajan, valinta yhdistyksen hallitukseen 11

12 Börje Nordbergilla ollessa vankka asema yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitus toteaa kokouspöytäkirjassaan , että neuvottelut on päätetty aloittaa seuraavien koulutusorganisaatioiden kanssa: Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Insinöörijärjestöjen Koulutuskeskus INSKO Ammattienedistämislaitos (AEL) Tavoitteeksi asetettiin monitasoisen kurssitoiminnan kehittäminen asentajatasosta alkaen insinööritasolle saakka. Myynti- ja Toimitusehtoja päätettiin ryhtyä valmistelemaan lähtien Pohjoismaiden yleisistä toimitusehdoista NL70 (komponenttimyynti) ja NLM 71 (järjestelmämyynti). Hydrauliikka- ja pneumatiikka-alojen yleiset myynti- ja toimitusehdot vahvistettiin ja otettiin käyttöön vuonna Alan myynti- ja toimitusehdot koettiin tärkeäksi aikana, jolloin inflaatio oli Suomessa voimakasta ja kustannustaso oli jatkuvassa nousussa. Suomen teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi markka devalvoitiin useaan otteeseen, mikä vuorostaan nosti hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden markkamääräisiä maahantuontihintoja. Suomen liittyminen Euroopan unioniin, kilpailulainsäädännön kehittyminen sekä liiketoiminnan yleinen kansainvälistyminen tekivät kuitenkin omat kotimaiset myynti- ja toimitusehdot 1990-luvulla tarpeettomiksi. Yhdistyksen alkuvuosien toiminnan painopistealueita olivat: Messu- ja näyttelytoiminta Markkinatutkimus Alan koulutuksen kehittäminen ja tukeminen, sekä yhteyksien luominen viranomaisiin ja teknisen koulutuksen instituutioihin Yhteyksien luominen eurooppalaiseen hydrauliikkaja pneumatiikka alan järjestöön CETOP:iin Myynti- ja toimitusehtojen aikaansaaminen Edellä esitetyistä kuvauksista yhdistyksen alkutaipaleelta ilmenee, että tarpeellisiksi koettujen asioidten valmistelu ja toteutus käynnistyivät tehokkaasti ja viivytyksettä, erityisesti vuosittaisten markkinatutkimusten toteuttaminen ja alan erikoisnäyttelyn järjestäminen. Yhdistys ryhtyi nopeasti laajentamaan ja syventämään toimintakenttäänsä myös uusille jäsenyritysten tärkeiksi kokemille alueille. 12

13 YHDISTYKSEN HALLINNON JA PALVELUTOIMINTOJEN KEHITTYMINEN 13

14

15 YHDISTYKSEN HALLINNON JA PALVELUTOIMINTOJEN KEHITTYMINEN Uuden vuosikymmenen 1980 alkaessa Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistys oli vakiinnuttanut asemansa hydrauliikka- ja pneumatiikka-alalla toimivia yrityksiä kokoavana ja palvelevana yhteisönä ja edunvalvontajärjestönä. Markkinatutkimus oli jo muodostunut vuosittaiseksi toimintarutiiniksi, näyttely- ja messutoiminta oli saatu hy- välle alulle ja yhteydet koulutuksesta sekä tutkimuksesta vastaaviin viranomaisiin ja koulutusjärjestöihin oli luotu. Hyvin onnistuneet alan erikoisnäyttelyt vuosina 1979 ja 1981 lisäsivät yhdistyksen jäsenmäärää, joka vuonna 1981 oli noussut 62 yritykseen. Tällöin olivat käytännöllisesti Hydrauliikan Hydrauliikan ja pneumatiikan ja pneumatiikan myynti myynti sekä sekä teollisuustuotanto Suomessa Suomessa logaritmisella logaritmisella asteikolla asteikolla Teoll.tuot. dameur Hydauliikka MEUR Pneumatiikka MEUR Esityksessä nähdään hydrauliikka- ja pneumatiikkatuotteiden vuotuisen kokonaismyynnin kehitys vuodesta 1976 alkaen. Esitetyt myyntiluvut perustuvat yhdistyksen vuosittain tekemään markkinatutkimukseen. 15

16 katsoen kaikki Suomessa vakinaisesti toimivat alan yritykset jo liittyneet yhdistyksen jäseneksi. Alan myynnin kehittyminen muuttuvissa taloudellisissa olosuhteissa. Yhdistyksen vuosittain toimeenpanema markkinatutkimus osoittautui oivalliseksi työkaluksi jäsenyritysten myynnin seurannassa ja markkinointi- ja myyntipanostusten suunnittelussa. Sivujen 15 ja 16 kaavioissa on esitetty hydrauliikan ja pneumatiikan myynti Suomessa vuosina yhdessä Suomen teollisuuden kokonaistuotannon kehityskuvaajan kanssa. (Luvut on graafiseen muotoon koostanut Raimo Laine, Nestepaine Oy.) Vertailtaessa alan myyntivolyymin kehitystä ja vastaavaan teollisuustuotannon kehitykseen havaitaan yleistrendinä, että hydrauliikka- ja pneumatiikka-alan myynti on noussut vuosittain lähes säännönmukaisesti nopeammin kuin vastaavan ajan teollisuustuotannon nousu luvun loppuun mennessä alan myynnin nousu ylitti teollisuustuotannonnousun noin 2,5-kertaisesti, ja 2010 ylitys oli jo noin 3,2-kertainen. Hydrauliikan Hydraulikan ja pneumatiikan ja pneumatiikan myynti myynti sekä sekä teollisuustuotanto teollisuustuotanto Suomessa Suomessa indeksisarjoina indeksisarjoina 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Teoll.tuot.indeksi -76=1 Hydrauliikka indeksi -76=1 Pneumatiikka indeksi -76=1 16

17 Hydrauliikan ja pneumatiikan myynti Suomesssa (MEUR) Hydrauliikan ja pneumatiikan myynti Suomessa (MEUR) 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0, Hydauliikka MEUR Pneumatiikka MEUR Kasvukehityksen osalta on kuitenkin syytä huomata, että sekä myynnin että teollisuustuotannon kehityskuvaajat antavat epärealistisen myönteisen kuvan todellisten myynti- ja tuotantovolyymien kehittymisestä. Syynä tähän on 1960-luvulta 1990-luvun alkuun saakka tapahtunut Suomen kotoperäisen kustannustason nopea nousu, jota useaan eri otteeseen jouduttiin kompensoimaan Suomen markan devalvoinneilla, mikä tuohon aikaan oli Suomessa liiankin vakiintunut menettely maan hintakilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Näistä asioista on jäljempänä joitakin kommentteja kulloinkin käsiteltävän vuoden ja ajanjakson kohdalla. 17

18 Hydrauliikan ja pneumatiikan myynti ( ) asukasta kohti Euroopassa 2010 Kaavion otsikko Alamme merkityksestä Suomelle kertoo havainto, että hydrauliikan ja pneumatiikan myynti asukasta kohti (78 ) on Suomessa Euroopan korkein. Tästä tosiseikasta on helppo tehdä johtopäätös, että se on todennäköisesti suurin myös koko maailmassa. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että niiden Suomen teollisuudessa valmistettavien koneiden ja laitteiden osuus, joissa hydrauliikan ja pneumatiikan määrä on suuri, on suhteellisesti ottaen korkea, oli kysymys liikkuvan kaluston, laivapuolen tai teollisuuden sovelluksista. Oheinen taulukko antaa myynnistä asukasta kohti Euroopassa havainnollisen kuvan. SUOMI RUOTSI SVEITSI SAKSA ITALIA BELGIA RANSKA UK HOLLANTI SLOVENIA ESPANJA TURKKI PUOLA ROMANIA EURO/AS. YHTEENSÄ EURO/AS. PNEUM. EURO/AS. HYDR. Tiedot perustuvat CETOP:n tilastoon vuodelta 2010 ja Euroopan maiden väkilukuihin samalta vuodelta (Wikipedia). 18

19 Hallintoresursseja kehitetään Alan myynnin kasvaessa ja yhdistyksen toiminnan kehittyessä ja monipuolistuessa hallinnolliset tehtävät sekä työmäärä lisääntyivät yhdistyksessä. Tämä johti osaltaan yhdistyksen vetovastuun, lähinnä puheenjohtajuuden, vaihdoksiin muutaman vuoden välein. Puheenjohtajavaihdokset tapahtuivat tietysti jäsenistön äänestyksen tuloksena, mutta aina järkevin perustein ja ilman dramatiikkaa. Hallinnollisen työtaakan keventämiseksi yhdistys kiinnitti 1980-luvun lopulla ulkopuolisen henkilön hoitamaan ja kehittämään yhdistyksen hallinnollisia tehtäviä sekä messu- ja tiedotustoimintaa. Tehtävään valittiin Kari Mäkiö, Suomen Erikoismessut Oy, joka oli jo vuodesta 1983 alkaen hoitanut yhdistyksen Hydrauliikka- ja Pneumatiikkamessujen järjestämisen sekä markkinatutkimuksen koostamisen. Vuonna 1997 yhdistys sai pysyvän kiinteän osoitteen yhteydenpitoa varten, kun Kari Mäkiö nimitettiin yhdistyksen toiminnanjohtajaksi luvun lopulla markkina- ja trenditutkimusten sisältöä kehitettiin jatkuvasti seuraten jäsenkunnan ja myös CETOP:n lisääntyvää informaation tarvetta. Toteutuksessa siirryttiin tietokonepohjaiseen myyntitietojen keräilyyn ja tulosten julkaisuun. Osana yhdistyksen ammattimaisen ja lainmukaisen toiminnan varmentamista yhdistyksen sääntöjä ajanmukaistettiin vuonna Tämän jälkeenkin on yhdistyksen sääntöjä aika ajoin päivitetty vastaamaan ajan ja kehittyvän lainsäädännön vaatimuksia. Viimeksi säännöt on päivitetty vuonna Kari Mäkiön luopuessa tehtävistään yhdistyksessä vuonna 1999 valittiin yhdistyksen uudeksi toiminnanjohtajaksi Anne Karhola, joka yrityksensä Yrityspalvelu An-Net Oy:n tarjoamin resurssein ryhtyi hoitamaan yhdistyksen laaja-alaiseksi kehittynyttä hallinnointia alkaen. Markkinatutkimuksen suorittaminen kehittyi edelleen ja muuttui nettipohjaiseksi vuosituhannen vaihteessa. Yhdistyksen puheenjohtajakaudet ja hallitukset On mielenkiintoista havaita, miten jäsenyritysten nimet vuosien kuluessa ovat muuttuneet, vaikka alalla toimivien vastuuhenkilöiden nimet ovat vaihtuneet harvakseltaan. Yritysten nimimuutokset heijastelevat osaltaan läntisten teollisuusmaiden alan valmistajayritysten omistusjärjestelyjä, yritysfuusioita ja strategisia yhteistyö-sopimuksia, joiden tarkoituksena oli saada aikaan kilpailukykyisempiä tuoteohjelmakokonaisuuksia ja kattavampia ja tehokkaampia myynti- ja palveluorganisaatioita. Edellä kuvattu kehitys heijastui luonnollisesti myös Suomessa toimiviin tuoteedustuksiin ja palveluorganisaatioihin. Puheenjohtajakaudet Börje Nordberg Mauri Mäkelä Börje Nordberg Mauri Mäkelä Paul Pallasto Mauri Mäkelä 1992 Paul Pallasto Tuomo Väänänen Paul Pallasto Ilari Orpana Kalle Tuohimaa

20 Puheenjohtajat vasemmalta Börje Nordberg, Mauri Mäkelä, Paul Pallasto ja Tuomo Väänänen. Ilari Orpana toimi puheenjohtajana vuosina Kalle Tuohimaa on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2008 alkaen. 20

21 Joitakin tunnusomaisimpia toiminnan pirteitä puheenjohtajakausittain Vuodet: , Toimitusjohtaja Börje Nordberg (Sperry Oy Ab, Vickers) Yhdistys muodostettiin ja yhdistyksen toiminnalle luotiin suuntaviivat Markkinatutkimus- ja näyttelytoiminta käynnistyi yhdistyksen käytännön toiminnaksi Koulutusasioita ryhdyttiin selvittämään ja kehittämään yhteistyötä soveltuvien koulutusinstituutioiden kanssa Vuodet: , , 1992 Toimitusjohtaja Mauri Mäkelä (M-Tek Oy) Alan erikoisnäyttelykonsepti kehittyi ammattimaiseksi markkinointihenkiseksi messutoiminnaksi. Aiemmin aloitettuja palvelutoimintoja kehitettiin Vuodet: lukuun ottamatta vuosia 1992 ja Toimitusjohtaja Paul Pallasto (Rexroth Oy, Bosch Rexroth Oy) Paul Pallasto voidaan katsoa edustaneen seuraavaa nuorempaa sukupolvea uusin näkemyksin ja nykyaikaisin toimintatavoin Yhdistyksen hallinnon ja toiminnan kaikinpuolinen kehittäminen ja kansainvälistäminen Suhteiden vakiinnuttaminen Tampereen Teknilliseen Yliopistoon Vuodet: Toimialajohtaja Tuomo Väänänen (Berendsen PMC Oy) 20-vuotisjuhlamessujen ja CETOP:iin liittymisen valmistelutyö Suomen päämarkkinoihin suunnattu markkinatutkimus asiakaskyselynä Tuomo Väänänen jätti puheenjohtajantehtävänsä , siirtyessään työurallaan toiselle alalle. Tällöin varapuheenjohtajana ollut Paul Pallasto nousi jälleen yhdistyksen puheenjohtajaksi ja toimi tässä tehtävässä vuoteen 2003 saakka. Vuodet: Varatoimitusjohtaja Ilari Orpana (Polarteknik PMC Oy Ab) Osallistuminen jäsenenä CETOP:in toimintaan CETOP:in koulutusohjelman implementointi yhdistyksen palvelukonseptiin Messujen järjestämisoikeuden myynti Vuodet: 2008 Toimitusjohtaja Kalle Tuohimaa (Bosch Rexroth Oy) Yhdistyksen strategian ja nykyaikaisen imagon kehittäminen Yhdistyksen valmiudet tukea jäsenyrityksiä palveluiden ja liikekumppanuuden kehittämisessä Toiminnan perusteet mietittiin ja päivitettiin ilmentämään yhdistyksen arvoja ja tavoitteita, Määriteltiin Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen visio, missio ja strategia Uudistettiin yhdistyksen ilme, teetettiin uusi logo ja kotisivut uusittiin 21

22 Yhdistyksen juhlavuosi 1997 Hydrauliikka- ja pneumatiikkayhdistyksen perustamisesta oli kulunut 20 vuotta. Yhdistys halusi osoittaa ja tuoda näkyville tämän alaa koskevan virstanpylvään ja vahvistaa yhdistyksen merkitystä alalla toimivien yritysten ja alaan liittyvien sidosryhmien kokoajana ja yhteistyön kehittäjänä. Juhlavuoden kunniaksi tehtiin 20-vuotisjuhlajulkaisu, jossa esiteltiin Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistyksen asemaa ja merkitystä Suomen markkinoilla. Monikielinen julkaisu oli suunnattu erityisesti ulkomaisille CETOPvuosikokoukseen osallistuville vieraille. Messujärjestäjän toteuttaman juhlajulkaisun ja CETOPvuosikokouksen vapaamuotoisen kokousohjelman avulla yhdistys halusi esitellä Suomea kehittyneenä teollisuusmaana, sen korkeatasoista koneenrakennusteollisuutta ja kehittynyttä aikaansa seuraavaa koulutus- ja tutkimustoimintaa. Lisäksi julkaisussa esiteltiin Suomen markkinoita ja markkinavolyymin kehitystä sekä Suomen asemaa ns. Baltian Ryhmän markkina-alueen keskuksessa, josta käsin oli hyvät ja toimivat yhteydet lähialueille mukaan lukien Länsi-Venäjän ja Murmanskin alueet. Julkaisussa tukijoina esiintyivät alan korkeimman opetuksen ja tutkimuksen tahoja edustavat Tampereen teknillisen korkeakoulun (TTKK) Hydrauliikan ja automatiikan laitos ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT). Erinomaisesti onnistuneet järjestelyt sekä samanaikaiset messut olivat arvatenkin vaikuttavina tekijöinä, kun Hydrauliikka- ja Pneumatiikkayhdistys ry hyväksyttiin CETOP:n viralliseksi jäseneksi samana vuonna Poimintoja joiltakin yhdistyksen toimintavuosilta Seuraavassa esitetään katsaus yhdistyksen hallituskausiin aluksi 5:n ja myöhemmin 10 vuoden välein sekä esimerkkejä yhdistyksen hallituskokoonpanoista ja kyseiselle ajalle tunnusomaisesta maan talouden tilasta. Liiteosassa lueteltuna yhdistyksen jäsenyritykset ja hallitukset vuosittain. Yhdistyksen 5. toimintavuosi 1981 Hallituksen kokoonpano: Puheenjohtaja: Börje Nordberg (Sperry Oy Ab, Vickers) Hallituksen varsinaiset jäsenet: Tapio Heino (Pimatic Oy) Keijo Koivisto (Oy Mecman Ab) Raimo Närhi (Ins. tsto Raimo Närhi Ky) Ilmari Äikää (Finnhydo Oy) Jäsenyritysten lukumääräksi vuonna 1981 kirjattiin 62 alan yritystä. Huomioita ajankohdan taloustilanteesta Suomessa Sivun 16 graafisesta esityksestä nähdään alan myynnin kehittyneen ripeästi vuosina Myynnin todellinen volyymin kasvu oli kuitenkin huomattavasti hitaampaa johtuen siitä, että Suomen markka devalvoitiin peräti 3 otteeseen vuosien aikana. Tällöin Suomen markka heikentyi n.17 %:lla valuuttakoriin kuuluviin valuuttoihin nähden. Vuonna 1982 markka devalvoitiin vielä uudelleen n.10 %. Toistuvat ja ennalta arvaamattomasti toimeenpannut markan devalvoinnit aikaansaivat jäsenyrityksille usein työläitä ja hankalia tilanteita, kun maahan tuotavien tuotteiden markkamääräiset hinnat saattoivat nousta devalvointiprosentin verran ilman ennakkovaroitusta. 22

Juhlajulkaisu marraskuu 2009

Juhlajulkaisu marraskuu 2009 20 vuotta Juhlajulkaisu marraskuu 2009 HAI on Huolenpitoa, Ammattimaisuutta sekä Iloa ja Innostusta HAI on tässä matkalla Vilnaan. Kuva Heikki Kylliäinen Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n toimintaa

Lisätiedot

Kati Halonen. Muoviset vuodet

Kati Halonen. Muoviset vuodet Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviteollisuus ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu Julkaisija: Muoviteollisuus ry 2011 Teksti:

Lisätiedot

Järjestäytyneen mehiläishoidon kehittyminen Keski-Suomessa. Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry:n 60-vuotishistoria

Järjestäytyneen mehiläishoidon kehittyminen Keski-Suomessa. Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry:n 60-vuotishistoria Järjestäytyneen mehiläishoidon kehittyminen Keski-Suomessa Keski-Suomen Mehiläishoitajat ry:n 60-vuotishistoria Mehiläinen, liukas lintu, jopa lenti löyhäytti mieluisahan Metsolahan, tarkkahan Tapiolahan.

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki KHT:n täyttäessään 20 vuotta vuonna 1997 hallituksessa päätettiin juhlistaa juhlavuotta tekemällä historiikki, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta perustamisvuodesta

Lisätiedot

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys

Luottomiehet-Kreditmännen ry on elinvoimainen ja vireä yhdistys 1/2000 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 Syyskokous... 4 Puheenjohtajan palsta Toiminta- ja strategiasuunnitelma... 6 Luottomiehet-Kreditmännen ry säännöt... 10-11 Kunniajäsenistä... 11 Luottomiehet-Kreditmännen

Lisätiedot

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA

Hyvät kummit, kummiyritykset ja yhteistyökumppanit. n Vuosi 2013 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Nyt kuluva TOIMINNAN- JOHTAJAN PALSTA Julku on Pirkanmaan Yrityskummit ry:n tiedotuslehti Lehden nimi viittaa tamperelaisen kirjailijan Lauri Viidan tekstiin: Meidät on reivattu ristiin ja rastiin, kytketty, kätketty julkujen kastiin... Julkuja

Lisätiedot

ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004

ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 ALTIA VIINIKERHON MESSUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VIINIEXPOSSA 2004 Anu Ojala Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 3/2011 1961 2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija,

Lisätiedot

SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015

SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015 SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015 Dassault Aviation s. 53 Euroopan puolustusja ilmailuteollisuudessa vain muutos on varmaa Sisällys 5 Pääkirjoitus 6 Kotimaista osaamista

Lisätiedot

Erikoisnumero: Yva ry:n historia

Erikoisnumero: Yva ry:n historia 1 2014 YVA RY Lehti ympäristövaikutusten arvioinnista Erikoisnumero: Yva ry:n historia 2 Pääkirjoitus impakti 1 2014 Yva-ajan lyhyt historia Erkki Ik äheimo Tämä Impakti-lehden numero on Historia-Impakti,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

laatu, LAATU, laatu Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio

laatu, LAATU, laatu Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio laatu, LAATU, laatu Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio Suomen Toivo -ajatuspaja 2013 Yliopistojen elinehto Toimittanut Kari Raivio Suomen Toivo -ajatuspaja 2013 Suomen Toivo -ajatuspaja Runeberginkatu

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Teksti on otettu syksyllä 2010 julkaistusta Granlundin 50-vuotishistoriikista Insinööritoimisto Olof Granlund Oy suomalaista talotekniikan suunnittelua ja konsultointia vuodesta 1960 Osa 6: Kehitystoiminnan

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004 Sisältö Aina Group lyhyesti 3 Keskeisimmät tiedotteet 2004 4 Avainluvut graafisesti 5 Uusi toimintamalli 6 Konsernijohtajan katsaus 8 Liiketoimintakatsaukset Hämeen Sanomat -konserni

Lisätiedot

Leipä- ja kulttuuripolitiikkaa

Leipä- ja kulttuuripolitiikkaa 1 Leipä- ja kulttuuripolitiikkaa Suomen Teatterityöntekijäin Yhteisjärjestö STY ry:n historiikki 1973-1998 Kirjoittanut Olli Vesala 2 Lukijalle Ajatus STY:n 25-vuotishistoriikin kirjoittamisesta syntyi

Lisätiedot

4 8 Suomen Veneteollisuusyhdistys. 14 17 Venenäyttely jossa kauppa todella käy! 18 Kiitos hyvästä yhteistyöstä

4 8 Suomen Veneteollisuusyhdistys. 14 17 Venenäyttely jossa kauppa todella käy! 18 Kiitos hyvästä yhteistyöstä 22005 22005 Finnboat Floating Show 1976 Airistolla. Kuvassa toimittajien keskellä tuore miss Skandinavia Anneli Björkling. Tiesitkö historiasta että: 1946 perustetun Veneveistämöyhdistyksen ensimmäinen

Lisätiedot

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta

Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottomiehet - Kreditmännen ry 40 vuotta Luottolinkki 3/2001 1 SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus... 3 In Memoriam Raimo Järvisalo... 4 Puheenjohtajan palsta... 5 Anne Björk Kontino Oy:stä uusi päätoimittaja...

Lisätiedot

HTA Pro 90v muistelot

HTA Pro 90v muistelot HTA Pro 90v muistelot Helsingin Sähkö- ja Konerakentajat ry, Helsingin Teollisuusteknikot ry, Helsingin Teollisuusteknikkojen Yhdistys ry, Helsingin Teollisuusteknikot ry, Helsingin Metallialan Toimihenkilöt

Lisätiedot

Ornamon jäsenistö vuosina 1911-2004

Ornamon jäsenistö vuosina 1911-2004 Soile Hovila Ornamon jäsenistö vuosina 1911-2004 Tilastoja digitalisoidusta jäsentiedosta Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry O R N A M O N ALENNUSLISTA 18.2.2007 Ornamon jäsenkorttia vastaan myönnettävät

Lisätiedot

Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla. Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss.

Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla. Teollisuuden Näytelehden internet -palveluosoitteisto. www.selcast.fi. .teijovi. k.fi. www.zeiss. Kauko-ohjattavat kopterit syntyvät 3D-tekniikalla Lisätietoja: Puh. 09-8622 0100 www.guehring.fi Futuristiset pikkukopterit löytävät muotonsa Dassault Systèmesin SolidWorks Industrial Design -sovelluksen

Lisätiedot

Messuja alihankinnan ammattilaisille jo vuodesta 1988. ALIHANKINTA 20 VUOTTA 20th Anniversary

Messuja alihankinnan ammattilaisille jo vuodesta 1988. ALIHANKINTA 20 VUOTTA 20th Anniversary ALIHANKINTA 20 VUOTTA 20th Anniversary Alihankinta-messujen tie YDINKYSYMYKSESTÄ MESSUILMIÖKSI Alihankinta-messut on erinomaisen elävä esimerkki siitä, kuinka hittituote syntyy, kun kysyntä ja tarjonta

Lisätiedot

Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla

Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla TUOTANTOTALOUDEN LAITOS Työnjohtaja johtajuusverkoissa - Työnjohtotyön sisältö, muutos ja kehittäminen 2010-luvulla 1manager-tutkimushankkeen loppuraportti Liiri, Tuomas Virtaharju, Jouni Kostamo, Tuukka

Lisätiedot

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä.

Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Autosalpa 50-vuotta, ole hyvä. Tarina puoli vuosisadan takaa. ESIPUHE Tervetuloa aikamatkalle Autosalpa Oy:n viiteenkymmeneen vuoteen 1957-2007. Aikamatka on kirjoitettu tarkoituksellisesti tarinan muotoon,

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot