Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2008"

Transkriptio

1 2008

2 1 Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus Toiminnanjohtajan katsaus 03 Verkställande direktörens översikt 04 Chief Executive Officer s review 05 Edunvalvonta 07 Yksityissektori 08 Järjestötoiminta 09 Jäsenpalvelut 11 Terveyspoliittinen toiminta 14 Eettiset kysymykset 15 Koulutusasiat 19 Tutkimukset 21 Kansainvälinen toiminta 22 Tiedotus ja julkaisut 24 Suomen Lääkärilehti 25 Talous 27 Jäsenistö ja organisaatio 31 Edustukset 32 Annetut lausunnot 33 Tilastoja - Lääkärit Työssä olevat lääkärit päätoimen työskentelysektorin mukaan Lääkärimäärän kehitys vuosina Työikäiset lääkärit sairaanhoitopiireittäin Erikoislääkärinoikeudet Erityispätevyydet Lääkärien säännöllisen työajan ansiot Kannen kuva: Lääkäritalon päätyyn tulevan Arvo Ylppö -muistomerkkikilpailun voitti kuvanveistäjä Jukka Tuomisen teos Hopeinen puu. Kuva: Sami Perttilä

3 2 Toiminnanjohtajan katsaus Heikki Pälve Vuoden 2008 päättyessä Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli yhteensä Heistä työikäisiä Suomessa asuvia oli Maamme lääkäritiheys onkin kansainvälisesti katsoen hyvä: 299 asukasta työikäistä lääkäriä kohden. Lääkärikunnasta 63 % on erikoistunut, 15 % on parhaillaan erikoistumassa ja 22 % on väitellyt tohtoriksi. Lääkäriliitto joutui eri yhteyksissä puolustamaan potilaiden tietosuojaa. Keskustelu vakuutusyhtiöiden vaatimien potilastietojen luovutustavasta jatkui, ja liitto korosti näiden tietojen luottamuksellisuutta. Myös Kauhajoen ampumatragedian jälkeen eri viranomaiset esittivät toiveita yhä helpommasta ja yksilöimättömämmästä potilastietojen saannista. Koskaan ennen liiton historiassa ei ole koettu yhtä hektistä terveydenhuollon uudistamisvauhtia kuin vuonna Valtionhallinto laati kiihtyvällä tahdilla suunnitelmia ja lakimuutoksia, joista liitto antoi peräti 62 lausuntoa. Terveydenhuolto oli murroksessa myös kuntatasolla. Valmisteilla oli lukuisia kuntaliitoksia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksia. Hallintoja johtojärjestelmiä pyrittiin useissa kunnissa muuttamaan tavalla, joka ei Lääkäriliiton mielestä edistänyt potilaiden hyvää hoitoa, lääkärintyön mielekkyyttä eikä myöskään kustannusten hallintaa. Kansainvälisellä tasolla tehtävät päätökset vaikuttavat yhä enemmän suomalaisten lääkärien toimintaan. Koko EUjäsenyytemme ajan esillä olleen työaikadirektiivin uudistaminen pääsi toimintavuonna loppusuoralle. Liitto keskusteli lääkäreille tärkeistä työaikakysymyksistä niin Suomen hallituksen ja ministeriöiden edustajien kuin EU:n parlamentaarikkojen ja komission edustajien kanssa. Maailman lääkäriliiton merkittävin eettinen julistus, Helsingin julistus, uudistettiin WMA:n yleiskokouksessa. Suomen Lääkäriliitto osallistui prosessiin aktiivisesti ja osa työskentelystä tapahtui julistuksen synnyinsijoilla Helsingissä liiton isännöimässä kokouksessa. Vuoden aikana nousi esiin useita hallintokiistoja, joista näkyvin oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmän ja strategian uudistamiseen liittynyt tapahtumasarja. Kiistat työllistivät niin Lääkäriliittoa kuin luottamusmiehiä ja yksittäisiä jäseniä eri paikkakunnilla. Suomen sirpaloitunut palvelujärjestelmä johti useisiin paikallisiin neuvotteluprosesseihin, joissa kuitenkin pääsääntöisesti saatiin lääkärien ääni kuulumaan ja heidän työolonsa turvatuiksi. Lääkäriliittoa pidetään vaikutusvaltaisena ammattijärjestönä ja sen asiantuntemus terveydenhuollon, koulutuksen ja lääkintäetiikan kysymyksissä on tunnustettu. Toimintavuonna tehty lääke- ja terveysalan mediabarometri osoitti myös liiton viestinnän toimivan erinomaisesti. Lääkäriliitto sai tutkimuksen kohteena olleista toimijoista parhaan kokonaisarvon viestinnän toimivuudesta. Terveydenhuollon jatkuvasti uudistuvat haasteet ovatkin pitäneet liiton toimeliaana sekä asioiden valmistelussa että julkisuudessa.

4 3 Verkställande direktör Heikki Pälve. Foto: Jukka Mykkänen Verkställande direktörens översikt Vid slutet av år 2008 fanns det sammanlagt legitimerade läkare i Finland. Av dem var i arbetsför ålder och bosatta i Finland. Läkartätheten är också god med internationella mått mätt: 299 invånare per läkare i arbetsför ålder. 63 % av läkarkåren har genomgått specialisering, 15 % håller på att specialisera sig och 22 % har disputerat för doktorsgrad. Aldrig förr under historiens gång har vi upplevt en lika hektisk reformtakt inom hälso- och sjukvården som år Statsförvaltningen förberedde i accelererande takt planer och lagändringar och förbundet gav hela 62 utlåtanden. Hälso- och sjukvården befann sig i ett brytningsskede också på det kommunala planet. Otaliga kommunsammanslagningar och reformer av tjänstestrukturen i hälsooch sjukvården bereddes. I flera kommuner försökte man ändra förvaltnings- och ledningssystemen på ett sätt som Läkarförbundet ansåg att varken främjade god patientvård, meningsfullt läkararbete eller kostnadskontroll. Under året uppkom flera förvaltningskonflikter. Synligast var händelsekedjan i samband med förnyelsen av ledningsstruktur och strategi för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Tvisterna sysselsatte såväl Läkarförbundet som förtroendemännen och enskilda medlemmar på olika orter. Finlands splittrade hälsotjänstsystem ledde till flera lokala förhandlingsprocesser. I dem kunde man i regel göra läkarnas röst hörd och trygga deras arbetsförhållanden. kräver ska överlåtas fortsatte och förbundet betonade att de är konfidentiella. Också efter skottdramat i Kauhajoki lade olika myndigheter fram önskemål om allt enklare tillgång till detaljerade patientuppgifter. Beslut som fattas internationellt påverkar i allt större utsträckning finländska läkares verksamhet. Reformen av arbetstidsdirektivet som varit aktuell under hela vårt EU-medlemskap kom under verksamhetsåret in på slutrakan. Förbundet diskuterade de viktiga arbetstidsfrågorna såväl med representanter för Finlands regering och ministerier som med EU-parlamentariker och representanter från kommissionen. Världsläkarförbundets viktigaste etiska deklaration, Helsingforsdeklarationen, förnyades under WMA:s generalförsamling. Finlands Läkarförbund deltog aktivt i processen och en del av arbetet utfördes där deklarationen på sin tid tog form, i Helsingfors, på ett möte som förbundet stod värd för. Läkarförbundet betraktas som en inflytelserik fackorganisation och dess sakkunskap om hälso- och sjukvård, utbildning och medicinsk-etiska frågor är erkänd. Den mediebarometer som under verksamhetsåret gjordes inom medicin och hälsovård visade också att förbundets informationsförmedling fungerar utmärkt. Av de aktörer som undersökningen omfattade var Läkarförbundet den som fick det bästa helhetsvitsordet för fungerande information. Ständigt nya utmaningar inom hälso- och sjukvården har hållit förbundet alert både vad gäller beredning av ärenden och offentlighet. Läkarförbundet blev i flera sammanhang tvunget att försvara den datasekretess som gäller patienter. Diskussionen om hur sådana patientuppgifter som försäkringsbolagen

5 4 Lääkäriliiton hallitus Ylärivi vas: varapj. Mikko Valkonen, Helena Nukari, Taina Autti, Raija Niemelä, pj. Olli Meretoja. Alarivi vas: Jaakko Halonen, Marjut Laurikka-Routti, Tinja Lääveri ja varapj. Samuli Saarni. Kuvasta puuttuu Antti Tamminen. Kuva: Jukka Uotila Chief Executive Officer s Review At the end of the year, there were as many as 22,951 physicians in Finland. 17,796 of them were of working age and resident in Finland. The physician density in Finland is quite good by international standards: 299 citizens for each physician of working age. A total of 63% of Finnish physicians have a Specialist degree, 15% are in the process of specialising, and 23% have a D. Med. Sc. degree. Never before in its history has the Finnish Medical Association witnessed such a hectic pace in health care reform as in Throughout the year, the government drafted plans and legislative amendments at an increasing rate, and the Association issued as many as 62 statements on them. confidentiality of these data. The Finnish school shooting tragedy at Kauhajoki also resulted in various authorities expressing a wish for even easier and more open-ended access to patient data. International decision-making increasingly affects the work of Finnish physicians. For example, the renewal of the Working Time Directive, which has been underway throughout Finland s membership in the EU, was nearing its completion during the year The Association discussed working time issues, which are very important to physicians, with the Finnish government as well as with members of the EU Parliament and representatives of the European Commission. The health care system faced radical changes at the municipal level as well. Numerous municipal consolidations and reforms of service structures in the health and social care system were in preparation. Several municipalities attempted to move administration and management systems in a direction that the Association perceived as furthering neither good patient care, meaningful medical work nor cost control. During the year, several administrative disputes arose, the most prominent of them being the events connected to the administrative system and strategy reform of the Hospital District of Helsinki and Uusimaa. These disputes resulted in activities of the Association as well as its representatives and individual members in various localities. The fragmentation of the Finnish service system also led to many local negotiation processes, but in most cases, physicians were heard and satisfactory working conditions were ensured. The Association was forced to defend the protection of patient data on various occasions. The debate about the insurance companies demand for patient data disclosure continued, while the Association emphasised the The most important ethical declaration of the World Medical Association, the Helsinki Declaration, was amended by the WMA General Assembly. The Finnish Medical Association participated actively in the process, and part of the work was done in Helsinki, the Declaration s birthplace, at a meeting hosted by the Association. The Finnish Medical Association is regarded as an influential professional association, and its expertise in health care, education and medical ethics issues is widely recognised. The results of a medicine and health industry media barometer showed that the Association s communications are also of the highest order. Of the organizations evaluated, the Finnish Medical Association received the highest total score in the functionality of its communications. This can be attributed to the constantly changing challenges of health care, which have kept the Association busy in preparation work and therefore continually in the public eye.

6 5 Edunvalvonta Neuvottelutoiminta Syksyllä 2007 tehtyjen kunnallisen lääkärisopimuksen ja valtion virkaehtosopimuksen sopimuskausi päättyy , joten toimintavuonna ei käyty keskitettyjä neuvotteluja julkisella sektorilla. Sopimusten paikallisesta soveltamisesta käytiin kuitenkin paikallisia neuvotteluja, joita liitto ohjeisti ja tuki monin tavoin. Yksityisellä sektorilla solmittiin syksyllä 2008 Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) lääkäreitä koskeva sopimus ajalle Sopimus muutti lääkäreiden palkkausjärjestelmää enemmän kunnallisen lääkärisopimuksen kaltaiseksi mm. kokemuslisäjärjestelmän ja vuosilomamääräysten osalta. Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevien lääkäreiden työsuhteen ehdoista käytiin neuvotteluja, joilla pyrittiin nostamaan henkilökohtaisen palkanosan määrää. Kunnallinen lääkärisopimus Lääkärisopimuksen liitteiden 1 5 hinnoittelumuutokset toteutettiin Samana ajankohtana oli jaossa myös paikallinen järjestelyerä, johon sairaanhoitopiireissä oli yhdistetty 1,9 %:n suuruinen erikoismaksuluokan lakkautuksesta maksettava kompensaatioerä. Erän käyttö toteutettiin Lääkäriliiton suositusten mukaan muualla paitsi Suomen suurimmassa erikoissairaanhoidon yksikössä HUSissa, jossa työnantaja yksipuolisesti päätti käyttää varat pääosin tehtäväkohtaisen palkan rakenteen uudistamiseen tehtävän vaativuuden perusteella. Sopimuskauden yleiskorotuksista ensimmäinen 3,4 % oli maksettu Syyskuun 2008 alusta palkkoihin tuli 2,4 %:n yleiskorotus. Sopimuksen viimeiselle vuodelle jäivät maksettava 2,4 %:n yleiskorotus ja toteutettava 0,8 %:n paikallinen järjestelyerä. Lääkärisopimuksen vuosilomaa koskevien palkkausmääräysten uudistaminen näkyi vuoden 2008 kesälomapalkan paranemisena. Kun normaalin työajan suoriteperusteiset korvaukset otettiin huomioon lomapalkan perusteena, nousi terveyskeskusten omalääkärien loma-ajan palkka keskimäärin noin 20 %. Terveyskeskusten toimintamallit ja palkkausjärjestelmät murroksessa Lääkärien työmäärän hallitsemattomuus koettiin pahenevaksi ongelmaksi erityisesti väestövastuujärjestelmässä. Tämän takia yhä useammassa terveyskeskuksessa alettiin suunnitella uudenlaisia toimintamalleja väestövastuun tilalle. Usein muutossuunnitelmiin liittyi myös uutta toimintatapaa tukevan palkkausmallin kehittely. Uusien palkkamallien valmistelussa oli nähtävissä kaksi linjaa. Joissain terveyskeskuksissa pyrittiin väestövastuuvirkaehtosopimustakin suoriteperusteisempaan palkkaukseen ja toisissa taas tavoitteena oli kokonaispalkkausjärjestelmä. Yhteistä kaikille malleille oli kuitenkin, että lääkäreille haluttiin normaali 37 tunnin viikkotuntimäärä ja työaikasuoja.

7 6 Lääkäriliiton neuvottelupäällikkö Mikko Kangas jäi eläkkeelle. Vasemmalta liiton tutkija Mira Kajantie, sihteeri Eeva-Maija Tallgren, Mikko Kangas, järjestöpäällikkö Riitta Keskitalo ja järjestösihteeri Mirkka Tilander. Kuva: Heidi Emmes Lääkäriliiton edunvalvontatoimialalla selviteltiin eri puolilla maata valmisteltavia palkkamalleja ja annettiin lääkäriluottamusmiehille ohjeita niiden kehittelyyn. Toimintavuoden aikana hyväksyttiin joitain uusia palkkausjärjestelmiä koskevia paikallisia virkaehtosopimuksia. Terveyskeskusten uusien toimintamallien suunnittelu käynnistyi myös kaikissa pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa. Kaikki kutsuivat niitä listautumismalliksi, vaikka suunnittelun lähtökohdat poikkesivat eri kaupungeissa huomattavasti toisistaan. Liitto hakeutui yhteistyöhön suunnittelusta vastaavien tahojen kanssa ja pyrki näin vaikuttamaan toimintamalleihin ja niihin liittyviin palkkausjärjestelmiin. Vastaavaa yhteistyötä tehtiin myös uusia ratkaisuja hakevien Turun ja Oulun kanssa. Toimintavuoden aikana puolustusvoimien lääkäreille saatiin uusi palkkausjärjestelmä, joka nosti heidän ansiotasoaan ja edisti rekrytointia alalle. Edunvalvonnallisesti merkittävä asia oli myös valtion vuosilomia koskevan työ- ja virkaehtosopimuksen kokonaisuudistus. Jäsenten verkkopalveluun perustettiin valtionsektoria koskeva sivusto, josta löytyy tilastoja valtion palveluksessa olevista lääkäreistä sekä ajankohtaista tietoa valtionsektorin valiokunnan toiminnasta. Valiokunnassa valmisteltiin liiton kannanottoja useisiin uudistushankkeisiin, jotka koskivat aluehallintoa, valtion virastojen yhdistämistä ja alueellistamista sekä yliopistojen hallintoa. Valtionsektorin edunvalvonta Valtion virastokohtaisen palkkausjärjestelmän voimaantulon nopeuttaminen nosti palkat uuden palkkausjärjestelmän loppupalkan tasolle vuoden 2008 alusta alkaen. Valtionsektorin yleiskorotus maksettiin ja sen suuruus oli 2,3 %. Lisäksi maaliskuun alusta alkaen oli paikallisesti käytettävissä yhteensä 1,6 % paikallista erää ja kehittämiserää. Osa erästä oli käytetty virastokohtaisesti uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton nopeuttamiseen ja jäljelle jäänyt osa suunnattiin ensisijaisesti järjestelmän rakenteen kehittämiseen.

8 7 Yksityissektori Yksityisen sektorin kasvava merkitys näkyi useissa terveyspalveluja koskevissa lainsäädäntöhankkeissa, joihin liitto otti toimintavuoden aikana kantaa. vuokraavan julkisen toimijan palveluksessa olevat lääkärit ja yksityiset ammatinharjoittajat että terveydenhuollon yksityiset palveluyritykset voisivat toimia myös julkisissa tiloissa. Vuoden 2008 alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka perusteella lakisääteisissä tapaturma-asioissa vakuutusyhtiöille potilastietoja luovuttavilla lääkäreillä on oikeus saada kohtuullinen korvaus aiheutuneesta työstä ja kustannuksista. Asiasta ryhdyttiin laatimaan tarkempia ohjeita STM:n johdolla. Yksityislääkärin verotukseen liittyvät kysymykset ja ennen kaikkea lääkäriyhtiöiden osinkoverotukseen suunnitellut muutokset olivat loppuvuodesta paljon esillä sekä liitossa että myös julkisuudessa. Konkreettiset esitykset jäivät kuitenkin seuraavan vuoden puolelle. Palvelusetelin valinnanvapautta korostettiin Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti kunnallisen palvelusetelin käytön laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Liitto oli jo pitkään ehdottanut palvelusetelin käyttöönottoa parantamaan potilaiden valinnanvapautta sekä lisäämään julkisten ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä, joten liitto suhtautui lakiesitykseen myönteisesti. Liitto korosti kuitenkin, että palvelusetelistä ei saa tulla hoitoa ohjaavaa elementtiä, vaan potilailla pitää säilyä oikeus valita lääkärinsä. Kannanotossa muistutettiin myös, että palvelusetelin arvo on syytä tarkistaa määrävälein ja että palveluntuottajaluettelon tulee olla valtakunnallinen. Julkisten tilojen hyödyntämistä kannatettiin Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä ehdotti, että terveyskeskuksissa ja julkisissa sairaaloissa voitaisiin antaa hoitoa myös yksityisesti siten, että hoitokustannuksista maksettaisiin sairausvakuutuskorvaus. Näin sekä tiloja Liitto piti myönteisenä sitä, että julkisia tiloja pyritään hyödyntämään tehokkaammin ja samalla luodaan lääkäreille uusia toimintamahdollisuuksia. Asiaa ei nähty kuitenkaan täysin ongelmattomana kilpailuneutraliteetin kannalta. Jäsenpalveluja yksityislääkäreille kehitettiin Yksityislääkärin työn ja ammatillisen osaamisen laadunarviointia ryhdyttiin valmistelemaan. Liitto kartoitti alaosastojen ja erikoislääkäriyhdistyksien näkemyksiä arvioinnin käynnistämisestä. Lisäksi selviteltiin Etsi lääkäri -verkkopalvelun kehittämistä. Uutena jäsenpalveluna suunniteltiin verkossa toimivaa Ansiotasolaskuria Palkkatohtorin mallin mukaisesti. Tarkoituksena on, että yksityislääkärit voisivat arvioida liiketoimintansa vastaanottopalkkiokertymiä ja kuluja sekä verrata niitä julkisen puolen vastaaviin ansioihin. Laskurin avulla yksityislääkäri voisi myös saada selville, kuinka monta potilasta hänen tulisi keskimäärin ottaa vastaan ja minkä tasoinen palkkion tulisi olla päästäkseen haluamaansa kuukausiansioon. Yksityislääkärien edunvalvonnan tehostamiseksi päätettiin ryhtyä tekemään säännöllisiä kyselytutkimuksia pää- ja sivutoimisesti yksityisvastaanottoa pitäville lääkäreille. Yksityislääkärin eri toimintamuotoja ja niitä koskevia viranomaiskäytäntöjä kartoittavaa selvitystä ja asiantuntijoiden kuulemista jatkettiin. Lääkäripalveluyritysten yhdistyksen jäsenyritysten johtaville lääkäreille järjestettiin seminaari, jossa käsiteltiin yksityislääkärinä toimimiseen liittyviä pätevyys- ja koulutusasioita, rekisterinpitoa ja sähköpostin käyttöä yksityislääkärin työssä.

9 8 Järjestötoiminta Aluepäälliköillä aktiivinen toimintavuosi Aluepäälliköt toimivat tärkeänä tiedonvälityksen linkkinä liiton ja kentän välillä. Toimintavuoden aikana he selvittivät kyselyin paikallisia palkka- ja päivystyssopimuksia sekä Parashankkeeseen liittyviä edunvalvonta-asioita. Aluepäälliköt osallistuivat aktiivisesti myös luottamusmiesten koulutuksen suunnitteluun. Aluepäällikköinä toimivat HUS-alueen erikoissairaanhoidossa Risto Avela ja Uudenmaan alueen perusterveydenhuollossa Jaana Puhakka. Varsinais-Suomessa tehtävää hoiti Tuija Tallila, Tampere itäinen -alueella Mikko Lavonius, Kaakkois-Suomessa Johanna Salmio, Kuopiossa Anne-Mari Kantanen, Vaasassa Anders Sjöholm ja Oulussa Jari Autti. Tampere läntisen aluepäällikkönä toimi syksyyn asti Outi Vanha-Kämppä. Luottamusmiehiä koulutettiin Toimintavuoden aikana lähetettiin 24 luottamusmiestiedotetta. Sähköiset tiedotteet ovat vakiinnuttaneet asemansa nopeana ja vaivattomana yhteydenpitokanavana. Luottamusmiesten verkkopalvelussa Luottamus-Extrassa olivat koottuina sopimukset, oppaat, tiedotteet, koulutuskalenteri, lomakkeet ja muu luottamusmiesten tarvitsema materiaali. Uudet luottamusmiehet valittiin Kunnallisen sektorin luottamusmiesten toimikausi päättyi kesällä. Heille toukokuussa tehdyn kyselyn mukaan luottamusmiehen työtä pidetään mielekkäänä, mutta siihen varattua aikaa liian niukkana. Uusien luottamusmiesten kausi alkoi elokuussa. Kuntauudistusten takia uusien yksiköiden luottamusmiesten vaaleja järjestettiin syksylläkin. Useita jäsentilaisuuksia Valtakunnallista luottamusmieskoulutusta järjestettiin Lääkärikartellin yhteistyönä. Päivillä käsiteltiin terveydenhuollon lainsäädäntöä sekä kuntien palvelurakenneuudistukseen liittyvää palkkojen harmosointia ja muutosjohtamista. Erityisaiheena olivat luottamusmiehen keinot puuttua terveydenhuollon työsuojeluongelmiin. Luottamusmiehille järjestettiin yhteistyössä kartellin kanssa myös hallinnon koulutuspäivä, neuvottelutaidon perus- ja jatkokurssit sekä ATK-kurssit. Valtakunnallisten koulutustapahtumien osanottajamäärä oli yhteensä 265. Lisäksi liitto järjesti omana toimintanaan luottamusmiesten alueellisia tilaisuuksia. Myös niiden keskeisenä teemana olivat Paras-hankkeeseen liittyvät paikallisneuvottelut ja uusien yksiköiden luottamusmiesjärjestelmien rakentaminen. Alueellisilla päivillä näitä kysymyksiä oli mahdollista käsitellä perusteellisesti ja luottamusmiesten verkostoitua keskenään. Osallistujamäärä kasvoi: 14 alueellisen tilaisuuteen osallistui yhteensä 260 luottamusmiestä. Liiton edustajat kävivät paikallisosastojen kokouksissa esittelemässä ajankohtaisia aiheita. Näissä tapaamisissa tavoitettiin lukuisia jäseniä ja keskusteltiin paikallisista ja valtakunnallisista edunvalvonta-asioista. Alaosastojen sekä paikallisosastojen puheenjohtajille ja sihteereille järjestettiin liitossa tapaamiset, joissa käsiteltiin osastojen toimintaa ja taloutta. Liitto järjesti 4. ja 6. vuosikurssin opiskelijoille tilaisuuksia kaikilla yliopistopaikkakunnilla sekä Upsalassa ja Tartossa. Kuudennen vuoden opiskelijoiden tapaamiset käynnistettiin toimintavuonna, aiemmin tilaisuuksia oli järjestetty vain 4. vuosikurssille. Tavoitteena on lisätä valmistuvien lääkärien kiinnostusta liittoa kohtaan. Eläkkeellä oleville jäsenille järjestettiin keväällä ja syksyllä esitelmä- ja keskustilaisuudet, jotka keräsivät Lääkäritalon auditorion täyteen väkeä. Ohjelmassa oli lääketieteellisten aiheiden lisäksi tietoiskuja liiton ajankohtaisista asioista.

10 9 Jäsenpalvelut Liiton tärkein jäsenpalvelu on edunvalvonta. Lääkäriliiton työ on perinteistä ammattijärjestötoimintaa laaja-alaisempaa, sillä palkkaedunvalvonnan lisäksi liitto valvoo jäsentensä oikeuksia myös kansallisessa ja EU-tason terveyspolitiikassa. Lausunnonantajana liitto vaikuttaa terveydenhuollon ja lääkärien toimintaa säätelevään lainsäädäntöön. Liitossa on monipuolinen terveydenhuollon juridiikan asiantuntemus. Jäseniä neuvotaan lääkärin työhön ja ammatinharjoittamiseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä. Liiton lakimiehet tarjoavat apua myös palvelussuhdeasioissa, ongelmallisissa potilasasioissa sekä veroja eläkekysymyksissä. Lomapalvelujen suosio kasvoi Jäsenten käyttöön viime vuosina hankitut liiton lomaosakkeet ovat saavuttaneet jäsenten suosion. Syksyllä 2008 toteutettu talvilomaviikkojen haku kiinnosti 426 jäsentä, joista 88 sai haluamansa lomapaikan. Vuotta aiemmin hakijoita oli 292. Myös kesäviikkojen hakijamäärä oli selvässä kasvussa. Liitolla on lomaosakkeita Katinkullassa, Kuusamossa, Punkaharjulla, Saariselällä, Tahkolla, Vierumäellä ja Tampereella sekä lisäksi Åressa Ruotsissa. Lomakohteiden huoneistot ovat laadukkaita, tilavia ja hyvin varusteltuja. Viikko-osakkeet ovat RCI-lomanvaihtojärjestelmän piirissä, joten jäsenillä oli mahdollisuus hyödyntää varaamatta jääneitä viikkoja myös ulkomaanmatkailuun. Vakuutusetuihin metsävakuutus Liiton ja Pohjola-yhtiöiden välinen vakuutussopimus tarjosi kaikille lääkärijäsenille vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä ammatinharjoittajalääkäreille potilasvakuutuksen. Lisäksi liitto on sopinut Pohjola-ryhmän kanssa jäsenalennuksista tai -eduista lukuisiin jäsenten itse hankkimiin vakuutuksiin. Liiton internetsivujen jäsenalueelta on linkki suoraan lääkärien vakuutusetuja koskevaan Pohjolan palveluun. Uutuutena näihin vakuutusetuihin liitettiin toimintavuonna metsävakuutus, josta jäsenet saavat 10 %:n jatkuvan alennuksen. Jäsenkortti Jäsenmaksuperinnän yhteydessä kaikille jäsenille lähetettiin liiton jäsenkortti. OP-kortti Oy:n kanssa tehty Mastercard-pohjainen kuvallinen jäsen-/maksu-/luottokorttisopimus oli aiempien vuosien tapaan voimassa. Luottokorttiominaisuuksin varustettuja kortteja oli käytössä noin kpl, joista yli oli 500 rinnakkaiskortteja. Lisäksi lähes jäsentä on hankkinut kuvallisen OP-jäsenkortin ilman maksu- tai luottokorttiominaisuutta. Luottamuslääkäritoiminta Liiton perustamasta luottamuslääkäriverkostosta on tullut tärkeä jäsenpalvelu, jonka ansiosta kymmenet jäsenet saivat toimintavuoden aikana apua omaan terveyteensä ja työssä jaksamiseensa liittyvien ongelmien selvittelyssä. Luottamuslääkäreille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta, joissa käsiteltiin mm. lääkärien psykiatrisia häiriöitä sekä päihdeongelmia. Toukokuussa Pohjoismaiden kollegaverkostojen edustajat kokoontuivat yhteiseen tapaamiseen Helsingissä. Keskusteluissa esillä olivat niin vastavalmistuneiden kuin ikääntyneidenkin lääkärien työssä kokemat ongelmat.

11 10 Lääkäriliiton työnvälitys auttoi erikoistumispaikkojen löytämisessä. Kuva: Luottamuslääkäritoimikunnan puheenjohtaja Kirsti Pakkala osallistui syksyllä Doctors Health Matters Finding The Balance -kongressiin Lontoossa sekä sen yhteydessä järjestettyyn European Networking -tapahtumaan. Yhä useampiin maihin on perustettu luottamuslääkärijärjestelmää vastaavia verkostoja ja niiden edustajat ovat kiinnostuneita edelläkävijämaiden, kuten Suomen, kokemuksista. Suomeen ulkomailta muuttaneita lääkäreitä neuvottiin kielikoulutuspaikkojen löytämisessä, lupien hankkimisessa sekä työ- ja harjoittelupaikkojen saamisessa. Ulkomaisista kyselyistä suurin osa tuli uusista Euroopan unionin jäsenmaista. Paljon kyselyjä tuli myös Espanjasta, Italiasta ja Kreikasta, joissa suuret koulutusmäärät aiheuttavat vastavalmistuneille työttömyyttä. Kansainvälinen yhteistyö on osaltaan lisännyt tarvetta monipuolistaa luottamuslääkäritoimintaa koskevien tietojen keruuta. Toimikunta suunnitteli luottamuslääkärien raporttilomakkeen ja tietojen tallennusjärjestelmän uudistamista. Liitto kerää toiminnasta vain tilastotietoja, joten potilaiden tietosuoja on turvattu. Luottamuslääkäritoimikunta päätti vuoden aikana myöntää kahdelle jäsenelle avustusta liiton avustusrahastosta. Työnvälitys Liiton työnvälitykseen tuli vuoden aikana yli 900 työpaikka- ja työnhakuilmoitusta. Internet-tauluilla työpaikkoja kävi katsomassa noin liiton jäsentä. Eniten työtilaisuuksia oli terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa ja psykiatrian alalla. Kotimaisista työnhakijoista suurin osa oli erikoistuvia lääkäreitä, jotka pyysivät apua koulutuspaikkojen ja sijaisuuksien etsinnässä. Työnvälitys neuvoi eri syistä työelämästä poissa olleita lääkäreitä työpaikan hakemisessa. Takaisin kotimaahan työhön pyrkivien lääkäreiden yhteydenottoja tuli eniten Saksasta ja Englannista. Suomesta ulkomaille haluavia jäseniä neuvottiin lupien ja työpaikkojen hankinnassa. Suosituimpia muuttomaita olivat Ruotsi, Iso-Britannia ja USA. Myös Välimeren maat kiinnostivat monia. Lääkärien työttömyyskassa Työttömyyskassalla oli vuoden lopussa jäsentä, joista oli Lääkäriliiton jäseniä. Jäsenmaksu oli 15 euroa. Lääkäriliitto maksoi työttömyyskassaan kuuluvien jäsentensä osalta työttömyyskassan jäsenmaksun. Työttömyysaste pysyi lääkärien osalta matalana. Kassa maksoi toimintavuoden aikana ansiopäivärahaa 51 liiton jäsenelle yhteensä euroa (vuonna 2007 maksettiin 42 jäsenelle euroa). Päivärahaa maksettiin korvauspäivältä keskimäärin 72,91 euroa päivässä. Vuorotteluvapaita pidettiin edellistä vuotta enemmän. Työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta 60 liiton jäsenelle yhteensä euroa (54 jäsenelle euroa). Vuorottelukorvausta maksettiin korvauspäivältä keskimäärin 71,06 euroa päivässä. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen etuuksia ei kertomusvuonna maksettu. Koulutuspäivärahaa maksettiin 10 päivältä.

12 11 Terveyspoliittinen toiminta Terveyspoliittinen toimintavuosi oli poikkeuksellisen vilkas, koska samanaikaisesti valmisteltiin useita toisiinsa liittyviä uudistuksia kunnallisen terveydenhuollon rakenteisiin ja toimintatapoihin. Lisäksi työn alla oli merkittäviä työelämän ja sosiaalipolitiikan uudistushankkeita sekä lääkepolitiikan linjauksia niin EU:ssa kuin kansallisellakin tasolla. Liitto neuvotteli uudistuksista lukuisten asiantuntijoiden kanssa ja esitti näkemyksensä hankkeiden valmistelijoille. Toimintavuonna annettiin ennätykselliset 62 lausuntoa. Paras-hankkeen tuloksena valmistauduttiin kuntien lukumäärän supistumiseen 80:llä vuoden lopussa. Lisäksi palvelurakenneuudistusta koskeva puitelaki ohjasi kuntia järjestämään terveyspalvelunsa vähintään asukkaan väestöpohjan mukaisiksi. Terveyskeskusten lukumäärän puolittaminen uhkasi johtaa hallintomalleihin, jotka eivät tue lääkärien toimintaa eivätkä kansanterveystyön kokonaisuutta. Liitto oli tiiviisti yhteydessä luottamusmiehiin ja terveyskeskusten johtaviin lääkäreihin ja antoi heille tukea paikallisiin neuvotteluihin. Terveydenhuoltolain valmistelu työllisti liittoa Kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain yhdistäminen terveydenhuoltolaiksi työllisti liiton toimistoa ja luottamuselimiä. Alkuvuonna liitto kommentoi lakia valmistelevan työryhmän työtä ja ehdotuksen valmistuttua sitä käsiteltiin perusteellisesti eri toimielimissä. Terveydenhuoltolakiesitys ei liiton mielestä tarjonnut myöskään riittäviä edellytyksiä perusterveydenhuollon vahvistamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriöön perustettiin Toimiva terveyskeskus -hanke, jonka tehtävänä on ratkoa perusterveydenhuollon ongelmia. Liitolla on edustajansa hankkeen johto- ja ohjausryhmissä. HUS taipui perumaan organisaatiouudistuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin uuden toimitusjohtajan suunnittelema organisaatiouudistus uhkasi alkusyksystä johtaa vakavaan kriisiin koko sairaanhoitopiirin toiminnassa. Konsernin uudessa johtamismallissa ylilääkärit oli tarkoitus korvata palvelujohtajilla, jotka päättäisivät potilaiden sairaalaan ottamisesta ja hoitamisesta, mutta eivät henkilöstöstä, tiloista eivätkä välineistä. Niistä vastaisivat resurssijohtajat. Henkilökunnasta yli 90 % epäili kaavaillun uuden talouspainotteisen strategian mielekkyyttä. Lääkärit ja muut henkilöstöryhmät arvostelivat myös sitä, että strategia ja johtamisjärjestelmä oli valmisteltu toimitusjohtajan kabinettityönä kuulematta työntekijöiden ääntä. Lääkäriliitto totesi kannanotossaan HUSin uuden johtamisjärjestelmän vaarantavan sairaaloiden keskeisen tehtävän eli potilaiden hoidon. Liitto vaati, että ylilääkäreillä on säilytettävä kokonaisvastuu myös hoidon vaatimista resursseissa, vaikka nimikkeet vaihtuvat. Myös HUSin lääkärit toivat aktiivisesti esiin organisaatiouudistukseen liittyviä epäkohtia. Liiton mielestä lakiehdotuksessa eivät riittävästi toteutuneet sen tavoitteet luoda toimiva ja eheä palvelurakenne sekä edistää asiakaslähtöisyyttä. Liitto korosti, että uudistuksella on pyrittävä terveyden- ja sairaanhoitoa haittaavien rajapintojen poistamiseen, sujuvampiin hoitoketjuihin ja potilaiden mahdollisimman suureen valinnanvapauteen. Lokakuussa sairaanhoitopiirin hallitus joutui perumaan uutta johtamisjärjestelmää koskevat päätöksensä. Lääkärien ja hoitotyön edustajat otettiin takaisin sairaanhoitopiirin johtoryhmään. Strategiaa ryhdyttiin tarkistamaan laajapohjaisessa työryhmässä.

Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2011

Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2011 Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2011 Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2011 02 Toiminnanjohtajan katsaus 03 Verkställande direktörens översikt 04 Chief Executive Officer s Review 05 Edunvalvonta

Lisätiedot

Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus

Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus Suomen Lääkäriliiton toimintakertomus 2014 Sisältö SUOMEN LÄÄKÄRILIITON TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERSIKT... 4 THE ANNUAL REPORT OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER...

Lisätiedot

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:17 Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäri koulutuksen UUDISTAMISTARPEET Erikoislääkärikoulutustyöryhmän loppuraportti SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

Projektista prosessiksi

Projektista prosessiksi Projektista prosessiksi Rationaalinen lääkehoito-ohjelma ROHTO 1998 2001 Arja Helin-Salmivaara ja Sirpa Sairanen RAPORTTI ROHTO-OHJELMAN ETENEMISESTÄ Kuvat: Arja Helin-Salmivaara (ellei toisin mainita)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28. Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI. Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:28 Uusi TERVEYDENHUOLTOLAKI Terveydenhuoltolakityöryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT HOITOALAN TYÖYHTEISÖISSÄ

MAAHANMUUTTAJAT HOITOALAN TYÖYHTEISÖISSÄ MAAHANMUUTTAJAT HOITOALAN TYÖYHTEISÖISSÄ Tehyn selvitys monikulttuurisuudesta Tehy ry Julkaisusarja B: Selvityksiä 3/2005 Kirsi Markkanen, Soile Tammisto 1 Kirsi Markkanen, Soile Tammisto Maahanmuuttajat

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA

HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA Sirpa Taskinen HOITOTAKUUN VAIKUTUKSET SAVONLINNAN PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN SAVONLINNAN HAMMASHOITOLOISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17

Esipuhe. Matti Rautalahti Pääsihteeri. Sivu 2 / 17 2011 Sivu 1 / 17 Esipuhe Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 130. toimintavuotta 2011 voi kuvata monilla tavoin. Maailman, Euroopan ja Suomen taloutta sävytti yleinen epävarmuus ja osakekurssien vuoristorata.

Lisätiedot

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4

Sisältö. Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010. Pääkirjoitus: Askel eteenpäin pitkällä tiellä 3. Ledare: Ett steg på den långa vägen 4 Sisältö Perusturva/ Grundtrygghet 1/2010 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net Koonnut Jaana Viemerö Painopaikka

Lisätiedot

Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla

Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla TEHYN JULKAISUSARJA 3 10 B S E LV I T Y K S I Ä Tehyläisten näkemyksiä ja kokemuksia työterveyshuollon toiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikoilla Jotenkin uskomatonta, että vaikka olen sairaalassa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI

LOPPURAPORTTI. Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI LOPPURAPORTTI Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI Terveydenhuollon osaajien liikkuvuuden edistäminen 1.11.2008-31.12.2010 Simo Mannila Ulla Parviainen ATTRAKTIIVINEN SUOMI Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 3/08 syyskuu september Sisältö Sairaalaviesti 3/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma. Maahanmuutto Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelma Maahanmuutto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 23/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 5.11.2009 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TYÖRYHMÄN MUISTIO 17:2002 KUVAILULEHTI Julkaisija Opetusministeriö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Erikoishammaslääkärikoulutuksen työryhmä

Lisätiedot

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013

HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO RY - FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND RF HALLITUKSEN KERTOMUS VUODELTA 2013 Sisällysluettelo 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 2 2. JÄSENISTÖ... 3 3. LIITON ORGANISAATIO.... 4 3.1 Yleistä...

Lisätiedot

EK:n toimintakertomus 2011

EK:n toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 2011 EK:n toimintakertomus 2011 Sisältö 3 Vuoden 2011 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä 10 Talouspolitiikka

Lisätiedot

SAK:n toimintakertomus 2006

SAK:n toimintakertomus 2006 SAK:n toimintakertomus 2006 Huhtikuu 2007 ISBN 978-951-714-252-6 Tilaukset: SAK puh. +358 20 774 00 SAK Toimintakertomus 2006 1 SISÄLLYS TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 3 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko E-RESEPTI SIVU 6 APTEEKKIEN VERKKOKAUPPA SIVU 9 TEEMA: RESEPTINKIRJOITUS OIKEUS SIVU 12 PROVIISORIPÄIVÄ SIVU 16 RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS SIVU 24 RESEPTINKIRJOITUS MUISSA MAISSA SIVU 28 VEROSUUNNITTELU

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:16. avohuollon apteekkitoiminnan kehittämistarpeet

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:16. avohuollon apteekkitoiminnan kehittämistarpeet Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:16 avohuollon apteekkitoiminnan kehittämistarpeet Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Tekijät Julkaisun nimi Avohuollon

Lisätiedot

Vaihtoehtona palveluseteli

Vaihtoehtona palveluseteli Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:8 Eija Kaskiharju, Marjaana Seppänen Vaihtoehtona palveluseteli Lahden seudun viiden kunnan palvelusetelikokeilu SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot