ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Laissa otettaisiin huomioon kuntien toimintaympäristön ja kuntahallinnon rakenteiden sekä lainsäädännön muuttuminen. Lain rakennetta ja käsitteitä uudistettaisiin. Yleisissä säännöksissä säädettäisiin lain tarkoituksesta, kunnan toiminta-ajatuksesta, lain soveltamisalasta sekä keskeisistä määritelmistä. Kuntalain tarkoituksena olisi edistää kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista sekä kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Laissa otettaisiin käyttöön uusi kunnan toiminnan käsite, joka sisältäisi juridisen kuntakonsernin lisäksi kuntien yhteistoiminnan, kunnan omistukseen perustuvan toiminnan sekä ostopalvelut. Kuntalakia sovellettaisiin kunnan talouden ja hallinnon järjestämiseen ja kunnan toimintaan, jollei lailla toisin säädetä. Konserninäkökulma otetaan laissa erityisesti huomioon johtamista ja taloutta koskevassa sääntelyssä. Laissa säädettäisiin yleisellä tasolla kunnan toimialasta ja tehtävistä. Uusia säännöksiä ehdotetaan kunnan järjestämisvastuusta ja palvelujen tuottamisesta. Valtion ja kunnan suhdetta koskevissa säännöksissä uudistettaisiin valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä. Neuvottelumenettely liitettäisiin osaksi uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Nykyisen peruspalveluohjelman ja -budjetin korvaisi kuntatalousohjelma, joka kattaisi kuntatalouden kokonaisuudessaan ja sisältäisi myös julkisen talouden suunnitelman edellyttämät yksilöidyt toimenpiteet kuntatalouden tasapainottamiseksi. Laissa säädettäisiin kuntavaaleista ja valtuuston kokoonpanosta sekä tehtävistä. Valtuusto olisi edelleen asemaltaan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Kunta voisi päättää valtuuston koosta siten, että laissa säädettäisiin ainoastaan valtuutettujen vähimmäismäärästä asukasluvultaan erilaisissa kunnissa. Kuntavaalien siirtyessä huhtikuuhun valtuuston toimikauden ehdotetaan alkavan kesäkuun alusta. Laissa säädettäisiin kunnan asukkaiden äänioikeudesta, äänestysoikeudesta, aloiteoikeudesta ja kansanäänestysaloiteoikeudesta. Säännöksiä kunnan käytettävissä olevista keinoista asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksien edistämiseksi täydennettäisiin. Lakiin koottaisiin vaikuttamistoimielimiä koskeva sääntely. Kunnalla olisi uusi velvollisuus asettaa nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto sekä nykyistä sääntelyä vastaavasti vanhusneuvosto. Kunta voisi asettaa alueellisia toimielimiä, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädettäisiin laissa. Lisäksi osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuettaisiin säätämällä viestinnästä sekä tietojen saatavuudesta yleisessä tietoverkossa. Kunnan toimielimiä, toimielinten kokoonpanoa sekä kunnan johtamista koskevat säännökset vastaisivat perusperiaatteiltaan nykyisiä säännöksiä. Kunnan toimielimiä ja johtamista koskevat säännökset jaettaisiin omiin lukuihinsa. Kunnan pakollisia toimielimiä valtuuston lisäksi olisivat kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. Muutoin luottamushenkilöorganisaatio olisi valtuuston päätettävissä. Luottamushenkilöiden asemaa päätöksenteossa vahvistavina malleina laissa tuotaisiin esille valiokunta- ja puheenjohtajamallit. Valtuusto voisi myös päättää, että toimielinten puheenjohtajat toimivat päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä.

2 2 Kunnan johdon tehtäviä ja työnjakoa pyritään selkiyttämään. Laissa säädettäisiin kuntastrategiasta, jolla valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista ja jonka mukaisesti kuntaa johdetaan. Kunnanhallituksen tehtävistä säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin. Kuntaa johtaisi kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari. Myös kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä säädettäisiin. Kunnan ja kunnanjohtajan välillä olisi tehtävä johtajasopimus. Kunnan toiminnan kokonaisohjauksen vahvistamiseksi lakiin ehdotetaan uusia säännöksiä omistajaohjauksesta sekä kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeesta. Luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä parannettaisiin laajentamalla oikeutta saada vapaata luottamustoimen hoitamista varten. Päätoimisella luottamushenkilöllä olisi oikeus virka- tai työvapaaseen sekä vuosiloma- ja muut vastaavat oikeudet. Luottamushenkilön tietojensaantioikeutta koskevaa sääntelyä selkeytettäisiin. Luottamustoimeen valitseminen edellyttäisi aina henkilön suostumusta. Esteellisyyssäännöksiä muutettaisiin siten, että kuntakonserniin kuuluvan yhteisön tai säätiön hallituksen jäsen olisi esteellinen käsittelemään yhteisöä tai säätiötä koskevaa asiaa kunnan toimielimessä. Päätöksenteon riippumattomuutta ja läpinäkyvyyttä edistettäisiin myös säätämällä keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden uudesta velvollisuudesta ilmoittaa sidonnaisuuksistaan. Puoluerahoituksen läpinäkyvyyden edistämiseksi kuntien tulisi ilmoittaa tilinpäätöksessään valtuustoryhmille maksetun tuen ja puolueille tilitettyjen luottamushenkilöpalkkioiden määrä. Kuntien yhteistoiminnan muotoina säädettäisiin kuntayhtymästä, yhteisestä toimielimestä, yhteisestä virasta ja sopimuksesta viranomaistehtävän hoitamisesta. Kuntien luottamushenkilöiden asemaa yhteistoimintaa koskevassa päätöksenteossa pyrittäisiin vahvistamaan säätämällä nykyistä yksityiskohtaisemmin yhteistoimintaorganisaatioiden toimielimistä ja yhteistoimintasopimusten sisällöstä. Säännökset kunnallisten liikelaitosten johtamisesta ja toimielimistä vastaisivat voimassa olevaa lakia. Kunnallisten liikelaitosten talouteen ehdotetaan sovellettavaksi kunnan taloutta koskevia säännöksiä eräin poikkeuksin. Lakiin sisältyisivät voimassa olevaa lakia vastaavat säännökset henkilöstöstä. Lain päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevissa säännöksissä kunnan hallintosäännön merkitystä ja sisältöä ehdotetaan laajennettavaksi. Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi (otto-oikeus) rajattaisiin lähtökohtaisesti kunnanhallituksen käytettäväksi. Laissa mahdollistettaisiin sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely sekä edellytettäisiin kunnan ilmoitusten julkaisemista yleisessä tietoverkossa. Kunnan toiminnan taloudellista kestävyyttä pyrittäisiin turvaamaan vahvistamalla alijäämän kattamisvelvollisuuden sitovuutta ja ulottamalla alijäämän kattamisvelvollisuus myös kuntayhtymiin. Kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulisi kattaa enintään neljän vuoden määräajassa. Jos alijäämää ei katettaisi määräajassa, kunta tai kuntayhtymä voisi joutua arviointimenettelyyn. Arviointimenettely vastaisi erityisen heikossa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä, jota koskevat säännökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetusta laista ehdotetaan siirrettäväksi osaksi kuntalain taloussääntelyä. Kuntayhtymien arviointimenettelyä koskevat säännökset olisivat kokonaan uusia. Muutoin kunnan taloutta koskevat säännökset vastaisivat pääosin voimassa olevaa lakia. Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevissa säännöksissä täydennettäisiin erityisesti tarkastuslautakuntaa koskevaa sääntelyä. Tarkastuslautakunnalla olisi arviointitehtäviä, tilintarkastukseen liittyviä ja muita valmistelutehtäviä. Tilintarkastusta koskevat säännökset vastaavat pääosiltaan voimaan olevaa lakia, mutta tilintarkastajana voisi jatkossa toimia vain tilintarkastusyhteisö. Kuntalakiin sisältyisivät myös säännökset kunnan toiminnasta markkinoilla. Kunnan yhtiöittämisvelvollisuudesta, poikkeuksista yhtiöittämisvelvollisuudesta ja hinnoittelusta markkinoilla toimittaessa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavasti. Kunnan takauksia, kiinteistön luovutusta ja palveluvelvoi-

3 3 tetta koskevat menettelysäännökset olisivat uusia. Niillä selkiytettäisiin erityisesti kansallisen sääntelyn suhdetta EU-sääntelyyn. Oikaisuvaatimusta ja kunnallisvalitusta koskevissa säännöksissä tuotaisiin esille suhde yleislainsäädäntöön. Päätösten tiedoksiannossa kunnan jäsenille tulisi ottaa käyttöön pöytäkirjojen julkaiseminen yleisessä tietoverkossa. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutoksia kielilakiin, kuntarakennelakiin sekä eräisiin muihin lakeihin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2015 mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Kunnan toimielimiä ja johtamista, asukkaiden osallistumisoikeutta, luottamushenkilöitä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä oikaisuvaatimusta ja kunnallisvalitusta koskevia uusia säännöksiä ehdotetaan sovellettavaksi vasta vuonna 2017 ensimmäisen lain voimaantulon jälkeen valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Lisäksi alijäämän kattamisvelvollisuutta ja arviointimenettelyjä koskeviin säännöksiin sekä eräisiin muihin säännöksiin ehdotetaan siirtymäsäännöksiä.

4 4 SISÄLLYS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...1 SISÄLLYS...4 YLEISPERUSTELUT JOHDANTO Yleistä Kuntien toimintaympäristön muutokset...10 Väestökehitys ja henkilöstön eläköityminen...10 Muuttoliike, alueiden erilaistuminen ja toimintaympäristön kansainvälistyminen.10 Kunta- ja palvelurakenteiden kehitys...11 Kuntatalouden kehitys...11 Kunnan johtamisen haasteet...11 Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen...12 EU-sääntelystä ja kilpailuneutraliteettivaatimuksista johtuvat vaikutukset...12 Teknologiakehitys ja kuntien hallinnon sähköistyminen NYKYTILA Perustuslaki ja kansainväliset sopimukset Kuntalaki ja siihen liittyvä muu lainsäädäntö Kuntalain yleiset säännökset Kunnan tehtävät ja toimiala Valtion ja kunnan suhde Valtuusto Kunnan toimielimet ja johtaminen Kuntakonserni Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus Luottamushenkilöt Henkilöstö Kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettely Kunnan talous Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely Hallinnon ja talouden tarkastus Kuntien yhteistoiminta Kunnallinen liikelaitos Kuntia koskeva EU-sääntely ja kunnan toiminta markkinoilla Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus Kielilain ja saamen kielilain säännökset kunnan hallinnon ja palvelujen järjestämisestä Muiden Pohjoismaiden kuntalait Nykytilan arviointi...61

5 2.4.1 Kuntalain yleiset säännökset Kunnan tehtävät ja toimiala Valtion ja kunnan suhde Valtuusto Kunnan toimielimet Kunnan johtaminen Kuntakonserni ja kunnan toiminta Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus Luottamushenkilöt Henkilöstö Kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettely Kunnan talous Erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettely Hallinnon ja talouden tarkastus Kuntien yhteistoiminta Kunnallinen liikelaitos Kunnan toiminta markkinoilla Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus Kielellisten oikeuksien toteutuminen TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET Kuntalain uudistamisen tavoitteet Lain rakenne ja yleiset säännökset Kunnan tehtävät ja järjestämisvastuu Valtion ja kunnan suhde Valtuusto Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus Kunnan toimielimet Kunnan johtaminen, kunnanhallitus ja kunnan toiminnan kokonaisohjaus Kuntien yhteistoiminta Kunnallinen liikelaitos Luottamushenkilön vaalikelpoisuus ja luottamushenkilönä toimimisen edellytykset Henkilöstö Päätöksenteko- ja hallintomenettely Kunnan taloussäännökset Kunnan ja kuntayhtymän arviointimenettely Hallinnon ja talouden tarkastus Kunnan toiminta markkinoilla Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus Esitykseen liittyvät lakiesitykset ESITYKSEN VAIKUTUKSET Vaikutuksista yleisesti Taloudelliset vaikutukset Yleistä esityksen taloudellisista vaikutuksista Vaikutukset julkistalouteen

6 6 Vaikutukset kuntien tehtäviin Vaikutukset yrityksiin ja työnantajiin Vaikutukset kuntien toimintaan Valtuuston toimikauden aikaistaminen Valtuuston koko Kunnan toimielimiä koskevat ehdotukset Kunnan johtamista koskevat ehdotukset Omistajaohjaus ja muut kuntakonsernia koskevat ehdotukset Kunnan asukkaiden osallistumisoikeuksia koskevat ehdotukset Luottamushenkilön toimintaedellytyksiä koskevat ehdotukset Kunnan toimintaa markkinoilla koskevat ehdotukset Ympäristövaikutukset Yhteiskunnalliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Sukupuolivaikutukset Tietoyhteiskuntavaikutukset Aluekehitysvaikutukset ASIAN VALMISTELU Valmisteluvaiheet Muu kuntalakiin liittyvä valmistelu Lausuntojen huomioon ottaminen Lausuntojen keskeinen sisältö Lausuntojen huomioon ottaminen RIIPPUVUUS MUISTA ESITYKSISTÄ YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT Kuntalaki luku Yleiset säännökset luku Kunnan tehtävät ja järjestämisvastuu luku Valtion ja kunnan suhde luku Valtuusto luku Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus luku Kunnan toimielimet luku Kunnan johtaminen ja kunnanhallitus luku Kuntien yhteistoiminta luku Kunnallinen liikelaitos luku Luottamushenkilöt luku Henkilöstö luku Päätöksenteko- ja hallintomenettely luku Kunnan talous luku Hallinnon ja talouden tarkastus...222

7 15 luku Kunnan toiminta markkinoilla luku Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus luku Voimaantulo Kuntarakennelaki Kielilaki Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta Pelastuslaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Työsopimuslaki Laki kunnallisesta viranhaltijasta Valtion virkamieslaki Merityösopimuslaki TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET VOIMAANTULO SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS Kunnan asukkaiden itsehallinto ja kansanvaltaisuusperiaate Lailla säätämisen vaatimus Rahoitusperiaatteen toteutuminen Kansalliskieliä koskevat kielelliset oikeudet Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja sekä julkisuusperiaate LAKIEHDOTUKSET Kuntalaki Laki kuntarakennelain muuttamisesta Laki kielilain muuttamisesta Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta Lakikunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n kumoamisesta Laki pelastuslain 24 :n muuttamisesta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 11 :n muuttamisesta Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13 :n muuttamisesta Laki työsopimuslain 2 luvun 18 :n muuttamisesta Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta Laki valtion virkamieslain 66 a :n muuttamisesta Laki merityösopimuslain 2 luvun 23 :n muuttamisesta LIITE RINNAKKAISTEKSTIT Laki kuntarakennelain muuttamisesta Laki kielilain muuttamisesta

8 8 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta Laki pelastuslain 24 :n muuttamisesta Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 11 :n muuttamisesta Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 13 :n muuttamisesta Laki työsopimuslain 2 luvun 18 :n muuttamisesta Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta Laki valtion virkamieslain 66 a :n muuttamisesta Laki merityösopimuslain 2 luvun 23 :n muuttamisesta...316

9 9 YLEISPERUSTELUT 1 Johdanto 1.1 Yleistä Kuntalaki on kunnan hallinnon ja talouden järjestämistä koskeva yleislaki. Kuntalaissa säädetään kunnan asukkaiden keskeisistä kunnalliseen itsehallintoon liittyvistä oikeuksista sekä kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Kuntalaki on yleislaki ja sen lähtökohtana on, ettei erityislaeissa tulisi säätää kunnan hallinnon ja talouden järjestämisestä erikseen, vaan keskeiset kunnan hallinnon ja talouden järjestämistä koskevat säännökset sisältyvät kuntalakiin. Nykyinen laki tuli taloussäännöksiä lukuun ottamatta voimaan vuonna Taloussäännökset tulivat voimaan vuonna Sen jälkeen kuntalakia on osittain uudistettu 22 kertaa. Lainmuutokset ovat koskeneet erityisesti kunnan henkilöstön asemaa, pormestarijärjestelmää, talouden tasapainottamista, kuntakonsernia, kunnallista liikelaitosta sekä kunnan toimintaa markkinoilla. Kuntalain voimaantulon jälkeen kuntien toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti. Vaikka kuntalakia on muutettu useaan eri otteeseen, osaa toimintaympäristön muutoksista ei ole otettu riittävästi huomioon ja osa toimintaympäristön muutoksista edellyttää kunnan toiminnan kokonaistarkastelua. Keskeiset kunnan toimintaympäristön muutokset liittyvät väestökehitykseen, kuntakoon kasvuun ja kuntien erilaistumiskehitykseen, kunnan toiminnan monimuotoistumiseen, kunnan taloudenhoidon haasteisiin, sähköisiin toimintamahdollisuuksiin sekä EU-kilpailuoikeuden vaatimuksiin. Kuntatalouden tasapainon varmistaminen tulevaisuudessa korostuu erityisesti ikärakenteen muutosten ja muuttoliikkeen johdosta, jotta varmistetaan kunnan mahdollisuudet järjestää palveluja ja huolehtia niiden rahoituksesta. Kuntakoon kasvu edellyttää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien, luottamustoimen hoitamista koskevien edellytysten sekä poliittisen ja ammatillisen johtamisen vahvistamista ja työnjaon selkeyttämistä. Kuntakoon kasvu tuo paineita uudistaa myös kunnanosahallintoa koskevia säännöksiä. Kuntien erilaistuminen luo paineita kunnan hallinnon ja talouden järjestämiselle erilaisin tavoin erilaisissa kunnissa. Kunnan toiminta on monimuotoistunut yhteistoiminnan lisääntymisen, toiminnan yhtiöittämisten sekä ostopalvelutoiminnan lisääntymisen vuoksi. Kunta ei enää välttämättä tuota itse palveluja ja palveluiden tuottaminen on eriytymässä palveluiden järjestämisvastuusta. Kunta- ja palvelurakenteet ovat eriytymässä aiempaa enemmän toisistaan ja palvelurakenteiden ja -tuotannon eriytyminen vaikeuttaa kunnan mahdollisuuksia ohjata palveluja ja niiden rahoitusta. Tarve suunnitella ja ohjata kunnan toimintaa kokonaisuutena edellyttää kunnan strategisen suunnittelun ja omistajaohjauksen vahvistamista. Sähköiset toimintatavat mahdollistavat kunnan päätöksentekojärjestelmän uudistamisen sekä muun kunnan toimintatapojen uudistamisen. Sähköiset toimintatavat mahdollistavat myös uusien vuorovaikutusmahdollisuuksien luomisen asukkaiden ja kunnan kesken. Sähköisten toimintatapojen käyttöönotolle luo paineita myös kunnallisen henkilöstön voimakas eläköityminen seuraavana kymmenenä vuonna. Kuntien palvelutuotanto on osittain markkinaehtoistunut ja EU-kilpailuoikeus asettaa vaatimuksia toiminnalle. EU-kilpailuoikeus rajoittaa myös kuntien mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä yhteistoiminnassa sekä tukea yleisen toimialan perusteella yritystoimintaa. Lisäksi EU-säännökset, erityisesti vakaus- ja kasvusopimus, edellyttävät julkisen talouden tarkastelua kokonaisuutena. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistus muodostaa perustan kuntalain kokonaisuu-

10 10 distukselle. Kuntalain uudistuksessa tarkastellaan uusien kuntahallinnon rakenteiden ja kuntien muuttuvan toimintaympäristön näkökulmasta erityisesti kunnan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johtamisjärjestelmiä, luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityislakien välistä suhdetta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta. 1.2 Kuntien toimintaympäristön muutokset Seuraavassa tarkastellaan kuntalain kokonaisuudistuksen taustalla olevia keskeisiä toimintaympäristön muutostekijöitä. Väestökehitys ja henkilöstön eläköityminen Kuntien toimintaympäristön muutostekijöistä useat liittyvät välittömästi tai välillisesti väestökehitykseen. Tilastokeskuksen vuoden 2012 väestöennusteen mukaan työikäisen väestön (15 64-vuotiaiden) määrän ennustetaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä henkilöllä nykyisestä. Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja eläkeikäisten määrä sataa työikäistä kohden nousee. Ennusteen mukaan 60 huollettavan raja ylittyisi vuonna 2017 ja 70 huollettavan raja vuoteen 2028 mennessä. Syntyneiden määrä kasvaa koko maan tasolla, mutta alueellisesti kehitys eriytyy voimakkaasti. Suomessa oli jo vuosina yhteensä 136 kuntaa, joissa lapsia syntyi vuosittain keskimäärin alle 50. Väestön ikärakenteen muutos vaikeuttaa ratkaisevalla tavalla kuntien mahdollisuuksia huolehtia palveluista ja niiden rahoituksesta. Varsinkin ikääntyvän väestön määrän voimakas kasvu asettaa haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden järjestämiselle ja rahoittamiselle. Noin puolet arvioidusta julkisten menojen kasvupaineesta kohdistuu kuntiin. Tämä edellyttää talouskasvua ja talouden kestävyyttä vahvistavia rakenteellisia uudistuksia sekä erityisesti kuntasektorilla tuottavuuden parantamista. Palveluiden järjestämisedellytyksiin vaikuttaa myös kuntien henkilöstön voimakas eläköityminen. Kevan tilastojen mukaan kunta-alalta siirtyy eläkkeelle henkeä vuoteen 2030 mennessä, mikä on yli puolet nykyisistä kunta-alan työntekijöistä. Poistuma jakaantuu alueellisesti ja kunnittain epätasaisesti. Kunnat joutuvat entistä voimakkaammin kilpailemaan ammattitaitoisesta ja motivoituneesta henkilöstöstä muiden työnantajien kanssa. Muuttoliike, alueiden erilaistuminen ja toimintaympäristön kansainvälistyminen Muuttoliike on saanut vähitellen aikaan ikärakenteisiin ja syntyvyyteen suuret alueelliset erot. Pääosa muuttovirroista suuntautuu suurille kaupunkiseuduille ja niiden välittömän vaikutusalueen läheisyyteen. Kolme viidestä suomalaisesta asuu kymmenellä suurimmalla kaupunkiseudulla ja neljä viidestä 20 suurimmalla kaupunkiseudulla. Taajamissa asuu neljä viidestä suomalaisesta, vaikka taajamien yhteenlaskettu pinta-ala on vain noin kaksi prosenttia koko maan maapintaalasta. Tuotanto, työpaikat ja väestö keskittyvät kiihtyvällä vauhdilla elinvoimaisiin kasvu- ja maakuntakeskuksiin ja niiden vaikutusalueella oleviin kehyskuntiin. Alueellisen erilaistumisen vuoksi kansalaisten yhdenvertaisuus palvelujen saannissa heikkenee entisestään. Kasvavilla alueilla erityisenä haasteena on huolehtia palvelujärjestelmän kattavuudesta ja fyysisen ympäristön toimivuudesta. Taantuvilla alueilla haasteena on kehittää kilpailukykyistä yrityskantaa ja vetovoimaista ympäristöä, jotta väestökanta saataisiin säilytettyä ja työvoimaa houkuteltua. Kansallisen keskittymiskehityksen lisäksi globalisaatio eli kansainvälinen talouden yhdentymiskehitys asettaa haasteita kunnille. Huolena on se, että paikalliset yritykset siirtävät toimintansa matalapalkkaisempiin ja halvempiin maihin tai jopa lopettavat toimintansa kannattamattomuuden vuoksi. Lisäksi väestön monikulttuurisuuden lisääntyminen ja kansainvälistyminen vaikuttaa monella tapaa kunnan palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä edellyttää myös muun muassa asukkaiden vaikuttamisja osallistumismuotojen kehittämistä. Kunnilla on tärkeä tehtävä maahanmuuttajien osalli-

11 11 suuden ja yhdenvertaisuuden sekä eri väestöryhmien välisten suhteiden edistämisessä. Kunta- ja palvelurakenteiden kehitys Kunta- ja palvelurakenteet ovat muuttuneet viime vuosina muun muassa toteutettujen kuntaliitosten ja lisääntyneen kuntien yhteistoiminnan johdosta. Vuosina toteutetulla kunta- ja palvelurakenneuudistuksella sekä parhaillaan käynnissä olevalla kuntauudistuksella sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksella rakenteita pyritään uudistamaan ja palveluja kokoamaan vahvempiin kokonaisuuksiin. Kuntien lukumäärä on vähentynyt liki kolmanneksella 2000-luvulla. Kuntia oli 2000-luvun alkaessa 452 ja vuoden 2014 alussa 320. Vaikka yhdistymiset ovat vähentäneet erityisesti kaikkein pienimpien kuntien määrää, kuntarakenne on edelleen hyvin pirstaleinen ja Suomessa on paljon pieniä ja resursseiltaan heikkoja kuntia. Vain noin sadassa Suomen kunnassa on yli asukasta ja alle asukkaan kuntia on yhteensä 31. Kunta- ja palvelurakenteet ovat eriytyneet toisistaan voimakkaasti viime vuosina. Kunnan asema palvelujen järjestäjänä ja tuottajana on muuttunut. Kuntien välinen yhteistoiminta on lisääntynyt, kunnat ovat yhtiöittäneet toimintaansa ja kunnallisia palveluja tuotetaan aikaisempaa enemmän yksityisten palvelujentarjoajien toimesta. Kehitys vaikeuttaa erityisesti kuntien mahdollisuuksia ohjata palvelujen järjestämistä ja niiden rahoitusta. Lisäksi valinnanvapaussäännökset muuttavat kunnan asemaa kuntalaisten palvelujen tuottajana. Kuntatalouden kehitys Kuntatalouden tila on viime vuosina pysynyt jatkuvasti kireänä, nimellinen kunnallisveroaste on kohonnut vuosittain ja kuntien lainakanta on yli kaksinkertaistanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuntien lakisääteiset tehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet. Toisaalta palvelujen tuotannon rakenteet eivät ole muuttuneet riittävästi. Kuntien menojen kasvu on ollut muuta kansantaloutta nopeampaa ja kunta-alan henkilöstön määrä on noussut. Tämä on tapahtunut ajanjaksolla, jolloin väestön kokonaishuoltosuhde on ollut suosiollinen. Työikäisen väestön pienentyminen vaikuttaa Suomen talouskehitykseen heikentämällä pitkän aikavälin kasvuedellytyksiä ja siten rahoituspohjaa. Talouskasvu uhkaa hidastua samanaikaisesti, kun eläkkeet sekä vanhusten hoito- ja hoivamenot kasvavat. Julkisen talouden kestävyysvaje ja valtion velan kasvu koskettaa myös kuntien rahoitusta. Muun muassa kuntien velkaantumisen ja alijäämäisten kuntien lukumäärän kasvaminen osoittaa tarvetta kunnan talouden ohjausta koskevan sääntelyn terävöittämiseen. Myös EU-sääntely edellyttää julkisen talouden alijäämän entistä tiukempaa hallintaa. Kuntatalouden hoito edellyttää kuntataloutta koskevien oikeiden ja vertailukelpoisten tietojen varmistamista. Kunnat järjestävät yhä enemmän toimintojaan peruskunnan kirjanpidon ulkopuolelle. Koska konsernitilinpäätöstietoja ei tilastoida, kuntien ja kuntayhtymien taloudellisesta tilanteesta on vaikea saada luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa. Kunnan johtamisen haasteet Muutokset kuntien toimintatavoissa ovat vaikuttaneet kunnan toimielinten asemaan ja kunnan johtamiseen. Valtuusto on muuttunut luonteeltaan enemmän kunnan strategisen päätösvallan käyttäjäksi ja sen päätösvaltaa yksittäisissä asioissa on siirretty kunnanhallitukselle ja lautakunnille ja edelleen viranhaltijoille. Kunnanhallituksesta on muodostunut käytännössä kunnan keskeinen toimielin, joka johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja toimintaa. Kunnan kehittyminen kuntakonserniksi, johon kunnan oman organisaation lisäksi kuuluu kunnan yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa omistamia yhteisöjä, on myös keskittänyt valtaa kunnanhallitukselle. Kunta voi säilyttää asemansa asukkaiden yhteisönä, kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan elinvoiman kehittämisestä vastuussa olevana tahona vain, jos sen valtuustolla on muodollisen aseman lisäksi myös tosiasiallinen mahdollisuus päättää kunnan keskeisistä asioista.

12 12 Kuntien toimintaympäristön muutokset ja toimintaympäristön monimutkaistuminen edellyttävät sekä kunnan poliittisen että ammatillisen johtamisen vahvistamista ja niiden työnjaon selkeyttämistä. Esimerkiksi vaikeiden taloutta koskevien päätösten valmistelussa virkatoiminnasta vastaavalle johdolle tulisi saada nykyistä selkeämpi poliittisen johdon tuki. Muun muassa kunnan kilpailukyvystä ja elinvoimasta huolehtiminen, palvelurakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen, tuloksellisuuden lisääminen ja talouden hallinta edellyttävät johdon tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kasvattamista. Kunnan johtamisjärjestelmän muuttaminen edellyttää johdon aseman ja tehtävien sekä toimielinten aseman kokonaistarkastelua. Asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Viime vuosikymmeninä kansalaisten poliittinen osallistuminen on muuttunut ja luottamus demokraattisiin instituutioihin heikentynyt. Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa on pääsääntöisesti laskenut ja kiinnostus luottamustehtävien hoitoon vähentynyt. Tutkimukset osoittavat, että suoran osallistumisen kannatus kuntalaisten keskuudessa on kasvanut: kansalaiset haluaisivat lisää suoran demokratian mahdollisuuksia, kuten kansanäänestyksiä ja erilaista vuorovaikutusta päätöksenteon tukena. Nykyinen edustuksellinen demokratia ei yksin vastaa riittävästi kansalaisten vaatimuksiin. Kuntakoon suurenemisella voi olla kielteisiä vaikutuksia kuntalaisten luottamukselle demokratian toimivuuteen. Toisaalta myös monimutkainen yhteistyörakenne aiheuttaa kuntalaisten luottamuksen vähenemistä. Kuntakoon suurentuminen voi kuitenkin heikentää demokratian toteutumista ns. lähidemokratiana ja vaikuttaa muun muassa valtuutettujen määrään, luottamushenkilöiden alueelliseen edustavuuteen sekä kuntalaisten etääntymiseen päätöksenteosta. Kuntakoon kasvu voi tuoda myös paineita luoda kunnanosahallintoa Yleiset toimintaympäristömuutokset kuten ikärakennemuutokset, kuntatalouden kiristyminen, sosiaalisten ongelmien keskittyminen tiettyihin kaupunginosiin, periytyvä köyhyys ja työttömyys voivat merkitä yhä suurempaa eriarvoistumista osallistumisessa. Muun muassa nuoret, taloudellisesti heikosti toimeentulevat, vähemmän koulutetut sekä maahanmuuttajat eivät välttämättä voi osallistua täysipainoisesti elinoloihinsa vaikuttavien asioiden käsittelyyn. Osallistumismahdollisuuksien edellytys on myös riittävä tieto eli se, että kunta tiedottaa valmistelusta ja päätöksistä kaikenikäisille ymmärrettävästi. Palvelujen järjestämisen ja tuotantotapojen muutokset sekä kuntakonsernikehitys merkitsevät sitä, että kuntalaisten tulisi voida vaikuttaa ja osallistua ei vain peruskunnan, vaan laajemmin kunnan toimintaa koskevaan päätöksentekoon. Lisääntyvä tarve käyttää palveluja kuntarajat ylittäen edellyttää käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tarkastelua. Tietotekniikka mahdollistaa uusien vuorovaikutusmahdollisuuksien luomisen. Luottamustoimissa toimiminen vie nykyisin yhä enemmän aikaa, millä saattaa olla vaikutusta luottamustyöhön hakeutumiseen ja luottamushenkilöiden sosiaaliseen edustavuuteen. Tämä voi olla ongelma myös kuntalaisten ja luottamushenkilöiden vuorovaikutuksen näkökulmasta. Edustuksellisen demokratian toimivuus edellyttää luottamushenkilötyön toimintaedellytysten vahvistamista. EU-sääntelystä ja kilpailuneutraliteettivaatimuksista johtuvat vaikutukset Suomen liittyminen Euroopan unioniin on tuonut mukanaan uusia vaatimuksia kuntien toiminnalle. Muun muassa EU:n sisämarkkinasäännöksiin kuuluva kilpailuoikeus, valtiontukisääntely ja hankintalainsäädäntö koskevat myös kuntien toimintaa. EUsäännökset rajoittavat osittain kuntien mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä omassa organisaatiossaan, tukea kunnan alueella harjoitettua yritystoimintaa sekä hoitaa tehtäviä yhteistoiminnassa. Erityisesti EU:n kilpailuoikeus ja valtiontukisäännökset eivät ole kunnissa yleisesti tiedossa, vaikka niitä sovelletaan EU- ja kansallisissa tuomioistuimissa. Kunnan toiminnan suuntautuessa entistä enemmän markki-

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 10.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki metropolihallinnosta, laki metropolialueen

Lisätiedot

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää.

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Kunnanhallitus 25.8.2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA / RANTASALMEN KUNTA kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta:

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Yleistä: Kuntalain kokonaisuudistukselle, jolla korvataan vuoden 1995 kuntalaki, on perusteltu tarve ottaen huomioon kuntien toimintaympäristössä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 26.11.2013 1(52) TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017... 1 1 Taustaa...

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sosiaalihuoltolaki. Lain tarkoitus

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012

KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 1 Lausuntopyynnön liite 1. KUNTARAKENNELAKI lakiluonnos perusteluineen 15.11.2012 Sisältö 1 Keskeiset ehdotukset... 2 Yleistä... 2 Kuntajaon kehittämistä ja uusien kuntien muodostamista ohjaavat säännökset...

Lisätiedot

Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys

Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys Naantalin kaupungin ja Maskun, Taivassalon ja Kustavin kuntien yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen 26.11.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI

JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:45 Sosiaali- ja terveydenhuollon JÄRJESTÄMISLAIN VALMISTELU- RYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Sosiaali-

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 339/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhdenvertaisuuslaki. Lisäksi ehdotetaan

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

LUONNOS 29.10.2013. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 92/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kielilaki ja annettavaksi

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (VM065:00/2012) kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (VM065:00/2012) kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Suonenjoen kaupunki Keskuskatu 3 77600 Suonenjoki Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A 00023 Valtioneuvosto Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (VM065:00/2012) kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot