Oikaisuvaatimus/Juntunen Anja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikaisuvaatimus/Juntunen Anja"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimus/Juntunen Anja 201/13/134/2007 STLTK 265 Anja Juntunen, asiamiehenään varatuomari Riikka Kolkkala on esittänyt liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkösen tekemästä viranhaltijapäätöksestä 610. Liite nro: 1 Oikaisuvaatimuksen liitteet ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Valittaja on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut, että sosiaali- ja terveyslautakunnan on kumottava sosiaali- ja terveysjohtajan päätös Valittaja on esittänyt, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja on siten kuntalain 90 :n 2 momentin 1. kohdan vastainen. Perusteina valittaja on esittänyt seuraavaa; kutsu päätöstä edeltäneeseen kuulemistilaisuuteen on nimetty ainoastaan kutsuksi " selvittelymenettelyn mukaiseen neuvotteluun" sekä päätös on perustunut puutteelliseen irtisanomisperusteiden selvitykseen päivätyssä valittajalle osoitetussa kirjeessä on seuraavanlainen otsikointi; "Kutsumme sinut kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiseen selvittelymenettelyyn, joka koskee maakuntavaltuuston kokouksessaan tekemää päätöstä virkojen lakkauttamisesta" Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen luku VIII 2 1. momentissa ovat määräykset selvittelymenettelystä. Määräyksen mukaisesti; ennen kuin työantaja päättää irtisanomisesta taloudellisista tai tuotannollisista syistä, työnantajan on neuvoteltava toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista niiden viranhaltijoiden/työntekijöiden tai heitä edustavana luottamusmiehen kanssa, joita asia koskee. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ei edellytä selvitysmenettelyn mukaisten neuvottelujen käymistä vähintään kahdessa eri tilaisuudessa, jos irtisanomiset kohdistuvat ilmeisesti enintään 10 viranhaltijaan/työntekijään. Valittajan osalta selvittelymenettelyn mukainen neuvottelu on käyty kuitenkin kahdessa eri neuvottelussa ja Viimeistään käydyssä neuvottelussa on valittajan pitänyt olla tietoinen neuvottelun luonteesta.

2 Kainuun maakunta - kuntayhtymän taloushallinnon toimintojen muutoksien ja uudelleenjärjestelyjen johdosta valittajan tehtävät talouspäällikkönä ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi, joten taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste on ollut olemassa. Päätös ei ole perustunut puutteelliseen selvitykseen ja ei ole siten syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Valittaja on esittänyt, että päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa ja on siten kuntalain 90 :n 2 mom. 2 k. vastainen. Perusteina valittaja on esittänyt seuraavaa; sosiaalija terveysjohtaja ei ole ollut toimivaltainen päättämään virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi ja päätös on perustunut virheelliseen päätöksenteko-oikeuteen sekä työnantaja on käyttänyt harkintavaltaansa väärin. Käydyissä selvittelymenettelyn mukaisissa neuvotteluissa valittajalle on tarjottu irtisanomisen vaihtoehtona työtä johon hänet voidaan hänen ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa. Valittaja on klo sosiaali- ja terveysjohtajalle saapuneella sähköpostiviestillä ilmoittanut ottavansa vastaan esitetyn työsopimussuhteisen tehtävän. Päätöksen tehnyt viranomainen on perustanut valituksensa alaisen päätöksensä valittajan ilmoitukseen, käytyihin selvittelymenettelyn mukaisiin neuvotteluihin ja työantajalle olevaan irtisanomisperusteeseen. Päätöksen talouspäälliköiden virkojen lakkauttamisesta on tehnyt maakuntavaltuusto Päätöksen tehnyt viranhaltija on toimialajohtaja. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti toimialajohtajat päättävät alaisensa henkilöstön siirtämisestä tulosalueelta toiselle kuultuaan tulosalueen johtajia ja asianosaisia. Valittaja on valituksen alaisella päätöksellä siirretty tulosalueelta toiselle. Perhepalveluiden tulosalueen johtaja on ollut mukana käydyissä selvittelymenettelyn mukaisissa neuvotteluissa ja hän on täten tullut kuulluksi asiassa. Valituksen alaisen päätöksen mukaista taloushallinnon toimintojen muutoksia ja uudelleenjärjestelyjä ja sen myötä syntynyttä tilannetta kahden talouspäällikön työtehtävien vähentymistä olennaisesti ja pysyvästi on käsitelty kahdessa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa sekä yhdessä maakuntavaltuuston kokouksessa. Päätöksen tehnyt viranomainen on perustanut päätöksen em. toimielinten päätöksiin ja ei ole täten käyttänyt harkintavaltaansa väärin. Päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa. Valittaja on esittänyt, että päätös on hallinnon yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen, koska virkojen lakkauttaminen ja virkasuhteiden muuttaminen työsuhteiksi on aloitettu muun henkilökunnan osalta vasta tänä vuonna.

3 Valittaja on esittänyt myös käsityksensä, että työantajan menettely samankaltaisissa tapauksissa ei olisi ollut samanlaista. Kainuun maakunta - kuntayhtymässä on aloitettu valmistelu keväällä 2007 virkasuhteiden muuttamiseksi työsuhteiksi. Valmistelu perustuu lakiin kunnallisesta viranhaltijasta (304/03) ja lakiin kuntalain muuttamisesta (305/03) jotka ovat tulleet voimaan Lain muutoksen myötä kunnassa voi olla virkoja ja työsuhteita. Muutoksen myötä on selkeytetty sitä, millainen työ edellyttää virkasuhdetta. Kuntalain mukaan vain sellaista tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Lisäksi virkasuhteesta voi olla määräys erityislainsäädännössä. Valittajan tapauksessa ei ole kysymys virkasuhteen muuttamisesta työsopimussuhteeksi em. perustein. Aikaisemmissa vastaavissa tilanteissa, joissa työnantajalla on ollut taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet on toimittu vastaavalla tavalla. Päätöstä ei ole tehty hallinnon yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Valittaja on esittänyt, ettei työantajalla ole ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :n mukaista irtisanomisperustetta. Valituksen alaisen päätöksen mukaista taloushallinnon toimintojen muutoksia ja uudelleenjärjestelyjä ja sen myötä syntynyttä tilannetta kahden talouspäällikön työtehtävien vähentymisestä olennaisesti ja pysyvästi on käsitelty kahdessa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa ja , yhdessä maakuntahallituksen kokouksessa sekä maakuntavaltuuston kokouksessa. Em. toimielinten päätösten mukaisesti työnantajalla on ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 :n mukainen irtisanomisperuste. Valittaja on esittänyt, että hän ei ole suostunut siihen, että hänen tehtäväkohtainen palkkansa alenee, eikä töiden vaativuus ole olennaisesti alentunut. Valittaja on lähettämällään sähköpostiviestillä (liite) ilmoittanut ottavansa vastaan selvittelymenettelyssä esitetyn tehtävän. Samalla hän on ilmoittanut, ettei työantajalla olisi irtisanomisperustetta eikä perustetta palkan alentamiseen. Valittajalle tarjottu ja hänen vastaanottamansa tehtävä on perhepalvelusihteerin tehtävä. Perhepalvelusihteerin tehtäväkohtainen palkka on kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen

4 mukaisen TOI I0 hinnoittelutunnuksen mukainen. Tehtävä sijoittuu hinnoittelutunnuksen sisällä Kainuun maakunta - kuntayhtymässä toteutetun työnvaativuuden mukaiseen vaativimpaan tasoon. Perhepalvelusihteerin tehtäväkohtainen palkka on kyseisen hinnoittelutunnuksen ja sen vaativuustason mukaisen alarajan mukaan korkein toimistotyöstä maksettava tehtäväkohtainen palkka. Tehtävää ei voida yhdenvertaisuuden perusteella sijoittaa muuhun hinnoittelutunnukseen ja tehtäväkohtainen palkka perustuu työnvaativuuteen. Tehtäväkohtaisen palkan määrittämisessä on tässä tapauksessa kysymys virka- ja työehtosopimuksen tulkinnasta. Viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa asiaa oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana käsiteltäväksi. Viranhaltijalla tai työntekijällä taikka viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna tällainen asia vireille työtuomioistuimessa. Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös ei ole lain vastainen eikä päätöksen muuttamiseen ole muutoinkaan syytä. Lisätietoja asiasta antaa vs. henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esteellisenä kokouksesta poistuivat klo 12:01 sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, sh-palvelujen tulosalueenjohtaja Esa Ahonen, vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara ja talouspäällikkö Pirjo Selesniemi. Esteellisyysperusteena on yleislausekejääviys. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin vs. henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläistä. Hän oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 12:01-12:30. Keskustelun kuluessa Raili Tervo esitti ja mm. Sanni Väisänen ja Tauno Ronkainen kannattivat, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää panna täytäntöön sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän päätöksen :n 610 vasta sen jälkeen kun päätös on saanut lainvoiman. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys on asiasta suoritettava äänestys. Ne, jotka kannattavat puheenjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Raili Tervon esitystä äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA-ääntä (Tapani Kemppainen ja Ilkka Horto) ja yhdeksän (9) EI-ääntä (Anja Jokelainen, Pauliina Haataja, Ahti Leinonen, Pentti Moilanen, Anneli

5 Määttä, Tauno Ronkainen, Raili Tervo, Pekka Turpeinen ja Sanni Väisänen). Puheenjohtaja totesi, että lautakunta on äänin 9-2 hyväksynyt Raili Tervon tekemän esityksen. STLTK 203 Talouspäällikkö Anja Juntunen asiamiehe nään varatuomari Riitta Kolkkala Julkis- ja yksityis alojen toimihenki löliitto Jyty ry:stä on Oulun hallinto-oikeudel le tekemällään vali tuksella vaati nut kumot tavaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaali- ja terveysjoh tajan asiassa teke mät päätökset. Oulun hallinto-oikeus on antamallaan pää tök sel lä 09/0210/1 kumonnut sosiaali- ja terveyslau takunnan päätök sen ja palauttanut asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväk si. Hallinto-oikeus on velvoittanut Kainuun maakunta -kuntayhtymän korvaamaan Anja Juntusel le oikeudenkäyn tikulut kohtuullisek si katsomallaan eu rolla. Maksun vii västyessä on vii västyneelle määrälle mak settava korkolain 4 :n 1 mo mentin mukai sesti määräytyvää viiväs tys korkoa siitä läh tien, kun kuukausi on kulu nut tämän pää töksen antopäivästä. Perusteena päätöksen kumoamiselle on esitetty mm. se, että lautakunnan käsitelles sä asiaa kokouksessaan on läs nä ollut ylimääräisinä ym päristöterveyden huollon tulos aluejohtaja ja vs. terveysjohta ja. Oulun hallinto-oikeuden antama päätös 09/0210/1 on saanut lainvoiman. Hallin to-oikeuden vel voittamat oikeuden käyntikulut on maksettu Oulun hallinto-oi keuden asetta massa mää räajassa. Anja Juntunen on jää eläkkeelle Asianomaiselle maksetaan virasta palkka vir kaehtosopimuk sen mukaisesti eläk keelle siirty mi seen asti. Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Kalevi Yliniemi, puh tai säh köpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjoh tajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) merkitsee tiedoksi Oulun hallinto-oikeu den antaman päätöksen 09/0210/1 ja 2) kumoaa sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän viranhaltijan päätöksen 610.

6 Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkö nen ilmoitti esteellisyytensä ja poistui ko kouksesta tämän asian kä sittelyn alkaessa klo 10:02. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys. Hyväksyi päätösehdotuksen.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00444/15/2206. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus

Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00444/15/2206. Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto kunnallisvalitusta koskevassa asiassa diaarinro 00444/15/2206 LAUSUNNON ANTAJA Savon koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus ASIAMIES JA PROSESSIOSOITE Asianajaja

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muutoksenhaku henkilöstöasioissa

Muutoksenhaku henkilöstöasioissa IV Muutoksenhaku henkilöstöasioissa Yleistä Henkilöstöasioissa tehtyihin muutoksenhakukelpoisiin päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta kuntalain mukaan (ks. luku II). Perustuslain 21.1 :n mukaan

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102

Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014. Teknlk 07.11.2014 102 Tekninen lautakunta 102 07.11.2014 Tekninen lautakunta 111 28.11.2014 Tekninen lautakunta 6 05.02.2015 Kunnanhallitus 125 13.04.2015 Kenttälän yksityistien selvityspyyntö hoitosopimuksesta 294/10.03.01/2014

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2012 1. Maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros, kokoushuone Kanerva

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2012 1. Maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros, kokoushuone Kanerva KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 15/2012 1 Maakuntahallitus I 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 Klo 10:12-11:35 PAIKKA Maakunnan kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros, kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liitteineen on kokouksessa nähtävillä. Kaupunginhallitus 33 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 02.02.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valtuuston päätöksestä 8.12.2014 133 tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kunnanvaltuusto Nro 9/28.11.2014 140 Kokousaika Perjantai 28.11.2014 klo 19.00 20.24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2009 1. Kunnanhallituksen huone PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 19/2009 1 Kunnanhallitus 08.12.2009 AKA 17:00-18:15 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-18:15 Jäsen, pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot