WIEM. V rdlands verenskommelse mellan Finlands regering och Nordiska utvecklingsfonden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WIEM. V rdlands verenskommelse mellan Finlands regering och Nordiska utvecklingsfonden"

Transkriptio

1 WIEM V rdlands verenskommelse mellan Finlands regering och Nordiska utvecklingsfonden Finlands regering (nedan "Regeringen") och Nordiska utvecklingsfonden (nedan "Fonden"), som konstaterar att enligt verenskommelsen den 9 november 1998 mellan Danmarks, Finlands, Islands, Norgs och Sveiiges regeringar om Nordiska utvecklingsfonden (nedan " verenskonimelsen") Fondens huvuds te r fbrlagt tili Helsingfors, som beaktar att verenskommelsen innehaller best mmelser sav l om Fondens r ttsst llning som om vissa slag av privilegier och immunitet, som beaktar att Nordiska ministerrmet den 10 november 1997 konstaterat att vissa fr gor betr ifande Fonden och dess personal kommer att n rmare regieras i en v rdlands verenskommelse mellan Regenngen och Fonden, har kommit verens om fiiljande: ARTJKEL 1 Lokaliteter Fondens lokaliteter r okr nkbara. Ingen finsk myndighet eller annan person som ut var offentlig myndighet 1 Finland ifir komma in i Fondens lokaliteter fir att d r utf ra tj nste- 5liggande annat n mcd verkst llande direkt rens eller av honom utsedd st llfirelr dares utttyckhga samlycke och under av dessa godk nda omst ndigheter der p n mnda personers beg ran. Delgivning av st mning eller konfiskering av privat egendom f r inte ske inom lokaliteterna annat n mcd verkst llande direkt rens eller av honom utsedd st llf&etr dares uttiyckhga samtycke och under av honom godk nda omst ndighcter. Vcrkst llande direkt ren eller av honom utsedd ~n vidtar p beg ran l mpiiga Atg rder fiir att bereda beh riga samh llsserviceorgan m jlighet att inspektera, reparera, undeflialla, bygga om och fiytta servicefonner, och mcd dessa sammanh ngande anl ggningar inom Fondens lokaler. 1 fail av eldsv da eller annan n&isituation som ventyrar personalens s kerhet der Fondens lokaliteter och som kr ver omedeibara Atg rder presumeras Fondens samtycke tili att beh riga myndigheter vidtar sk liga titg rder for alt skydda Fondens personal och lokaliteter. Fonden tillttter inte att personer som nskat undga alt gripas der dclgivning av st mning der r rande vilka utl mnings- eller utvisningsorder utfiirdats tar sin tillflykt tili dess loka11- teter mcd undantag for Fo4dens personal i den m5n denna Atnjuter r ttslig immunitet i enlighet mcd artikel 10 i verenskommelsen.

2 I fali d r allm n ordning eller s kerhet vcntyras, vilket kr ver omedeibara Atg rdcr, och i s dana fail d r olisen skall gripa en person p flyende fot, presumeras Fondens samtycke tili att polisen vidtar n dv ndiga Atg rder i enlighet mcd dc lagar och Rirordningar som reg- Icrar polisens verksamhet och mcd b av de ailm nna principer som styr polisens vcrksamhet. PA samma s tt presumeras Fondens samtycke i smana fail d r n gon frn Fonden tilikallar polis eller d det r fraga om tilikallande av polis p teknisk v g. ARTIKEL 2 F rfarande vid befrie1sefrtn skatt och tullavgft Befrielse frn skatt och tullavgift som avses i artikel 9 stycke 4 i verenskommelsen beviljas, ailtefter som llande flnska regier fdruts tter, antingen utan ans kan genom att skatten eller tullavgiften inte uppb rs, eller p ans kan genom att skatten Aterbetalas till Fonden. ARTIKEL 3 V rdlandsers ttning Det inbetalda belqppet av f rskott som inneh llits och av slutlig l neskatt som uppburits, enligt finsk skattelagstiftning, p personalens l n fr n Fonden skall i enlighet mcd beslut av Nordiska ministerr det den 10 november 1997 Aterbetalas tili Fonden. Regeringen kommer rligen i budgetfirslaget att reservera ett anslag fiir detta ndam l. Fondenskall rligen fdre utgngen av mars tillst lla finansministeriet beh vliga uppgifter om beloppen av det f rskott som inneh llits och av slutlig l neskatt som uppburits under det n rmast fliregende ka1enderret. Dessa belopp Aterbetalas av Nylands skatteverk utan ans kan senast under)uni mnad av det andra ka1enderret, som fi5ljer efter det kalender r da firskottet innehmhts och l neskatten uppburits, dock s lunda, att den f rsta v rdlandsers ttningen utbetalas f r r Det Aterbetalade beloppet skall i Fondens r kenskaper fraxng som eget bokf rt belopp. ARTIKEL 4 Personalens pensionsskydd Fonden svarar f r personalenspensionsskydd. Fonden kari uppr tta ett eget pensionssystem f& personalen eller ordna pensionsskyddet p n got annat s tt. Personalen kari hitas i Finlands pensionsordning f& statsanst llda. Om Fonden s nskar kari hela personalen der vissa anst llda pensionfbrs kras i den privata sektoms arbetspensionssystem i Finland. Om socialskydd fi3r personalen best ms i den Nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet

3 4WI1 Bil ggande av lvister De tvister om toikningen eller till znpningen av denna verenskommelsc som kan uppkomma bil ggs genom verl ggningar mellan Regeringen och Fonden. Om en tvist inte kan bi.. l ggas genom verl ggningar mellan Regeringen och Fonden h nskjuts tvisten f r att avg ras av Nordiska ministerradet, niinistrania f r ekonomi och finans. S rskilda best mmelser Utan f rfng f r privilegiema och inimuniteten enhigt verenskommelsen r Fonden och alla personer som Atnjutcr privilegier och ixnmunitet skyldiga att iaktta g llande lagar och andra f reskrifter i Finland. Denna v rdlands verenskommelse skall tolkas ut ende fr n dess huvudsakliga syfte att g ra det m jligt f r Fonden att till fullo och effektivt utf ra sina uppgifter. Denna v rdlands verenskommelse tr der i kraft trettio dagar efter den dag dapartema har meddelat varandrp, att v rdlands verenskommelsen bar godk nts i vederb rhg ordning, dock tidigast da verenskommelsen tr der i krafi. F rhandiingar om ndring av v rdlands verenskommelsen inleds p beg ran av Regeringen eller Fonden. Denna v rdlands verenskommelse r uppjord i Helsingfors den 14 oktober 1999 i tv exemplar p finska och svenska sprmcen, vilka b.da texter har samma giltighet. F r Finlands regering: Satu Hassi F r Nordiska utvecklingsfonden: Jens Lund Słrensen MM Raimo Anttola

4 Suomen hallituksen ja Pohjoismaiden kehitysrahaston v linen is nt maasopimus Suomen hallitus (j ljemp n "hallitus") ja Pohjoismaiden kehitysrahasto (j ljemp n "rahasto"), jotka toteavat, ett Tanskan, Suomen, Islannin, Noijanja Ruotsin v lill 9 p iv n marraskuuta 1998 tehdyn Pohjoismaiden kehitysrahastoa koskevan sopimuksen (j l- jemp n "sopimus") mukaan rahaston p toimipaikka on Helsinki, ottavat huomioon, ett sopimuksessa on m r yksi sek rahaston oikeudellisesta asemasta ett er ist erioikeuksistaja vapauksista, ottavat huomioon, ett Pohjoismaiden ministerineuvosto on 10 p iv n marraskuuta 1997 todennut, ett er ist rahastoa ja sen henkil kuntaa koskevista kysymyksist m r t n tarkemmin hallituksen ja rahaston v lisess is nt maasopimuksessa, ovat sopineet seuraavasta: "1 Toimitilat Rahaston toimitilat ovat loukkaamattomat. Mik n suomalainen viranomainen tai muu Suomessa viranomaistoimintaa haijoittava henkil ei saa tulla rahaston toimitiloihin hoitaakseen siell virkateht vi n muutoin kuin toimitusjohtajan tai t m n valitseman s jaisen nimenomaisella suostumuksella tai heid n hyv ksyiniss n olosuhteissa tai mainittujen henkil iden pyynn st. Haasteen tiedoksianto tai yksityisomaisuuden takavarikointi ei saa tapahtua toimitiloissa muutoin kuin toimitusjohtajan tai t m n valitseman sijaisen nimenomaisella suostumuksella ja h nen hyv ksy miss n olosuhteissa. Toimitusj toimenpit tarkasta laitteita ra tai t m n valitsema henkil ryhtyy pyynn st tarkoituksenmukais toimitiloissa. Henkil kunnan turvallisuuden tai rahaston toimitiloja vaarantavan ja v litt mi toimenpiteit vaativan tulipalon tai muun h t tilanteen sattuessa oletetaan rahaston suostuneen siihen, ett toimivaltaiset viranomaiset ryhtyv t kohtuullisin toimenpiteisiin suojellakseen rahaston henkil kuntaa ja toimitiloja.. Rahasto ei salli henkil iden, jotka haluavat v ltt kiinnioton tai haasteen tiedoksiannon tai joista on annettu luovutus- tai karkotusmaarays, pakenevan rahaston toimitiloihin, lukuunottamatta rahaston henkil kuntaa siin laajuudessa kuin sille on my nnetty vapaus laink ytt vallasta sopimuksen 10 artiidan mukaisesti. iin

5 Yleisen j ijestyksen tai turvallisuuden vaarantavissa tapauksissa, jotka vaativat v litt mi toimenpiteit, sek sellaisissa tapauksissa,joissa poliisi aikoo ottaa kiinni pakenevan henkil n, rahaston oletetaan suostuneen siihen, ett poliisi ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin poliisin toimintaa s ntelevien lakien ja asetusten mukaisesti ja ottaen huomioon yleiset poliisin toimintaa ohjaavat periaatteet. Samoin rahaston oletetaan antaneen suostumuksensa sellaisissa tapauksissa, joissa joku rahastosta kutsuu poliisin tai joissa on kysymys poliisin kutsumisesta teknisin keinoin. 2 ARTIKLA Veroista ja tulleista vapauttamisen yhteydess noudatettava menettely Vapautus sopimuksen 9 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetuista veroista ja tulleista my nnet n sen mukaan kuin Suomen voimassa olevat m r ykset sit edellytt v t, joko hakemuksetta siten, ett veroa tai tullia ei kanneta, tai hakemuksesta siten, ett vero maksetaan rahastolle takaisin. Is nt maakorvaus Suomen verolains d nn n mukaan rahaston henkil kunnan paikasta pid tetyn ennakonja perityn lopullisen palkkaveron m r maksetaan takaisin rahastolle Pohjoismaiden ministermeuvoston 10 p iv n marraskuuta 1997 tekem n p t ksen mukaisesti. Hallitus varaa vuosittain talousarvioesitykseens maararahant t tarkoitusta varten. Rahasto toimittaa vuosittain ennen maaliskuun loppua valtiovarainministeri lle tarvittavat tiedot l hinn edelt neen kalenterivuoden aikana pid tetyn ennakonja peiityn lopullisen p 11ckavemn m r st. Uudenmaan verovirasto maksaa t m n m r n takaisin hakemuksetta viimeist n sen toisen kalenteiivuoden kes kuun aikana, joka seuraa sit kalenterivuotta, jona ennakko on pid tetty ja palkkavero peritty, kuitenkin siten, ett ensimm inen is nt inaakorvaus maksetaan vuodelta Takaisin maksetun m r n tulee n ky rahaston tileiss erikseen kirjattuna er n. 4 ARTIKLA Henkil kunnan el keturva Rahasto vastaa henkil kunnan el keturvasta. Rahasto voi perustaa oman el kej rjestehn nhenkil kuntaa varten tai j rjest el keturvan jollakin muulla tavalla. Henkil kunta voidaan ottaa mukaan Suomen valtion el kej rjestelm n. Jos rahasto niin haluaa, koko henkil kunta tai tietyt ty ntekij t voidaan vakuuttaa Suomen yksityisen alan ty el kej rjestelm n mukaisesti. Henkil kunnan sosiaaliturvasta m r t n 15 p iv n kes kuuta 1992 tehdyss pohjoismaisessa sosiaahturvasopimuksessa.

6 5 ARTIKLA Riitojen ratkaisu T m n sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta mandollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan haifituksenja rahaston v lisin neuvotteluin. Jos riitaa ei voida ratkaista hallituksenja rahaston v lisin neuvotteluin, se saatetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston, talous- ja valtiovarainministereiden ratkaistavaksi. Erityiset m r ykset T m n sopimuksen mukaisia erioikeuksiaja vapauksia heikent m tt rahasto ja kaikki erioikeuksiaja vapauksia nauttivat henkil t ovat velvollisia noudattamaan Suomen voimassa olevia lakeja ja muita m r yksi. T m n is nt maasqpimuksen tulkinnassa l hdet n siit, ett sen p tarkoituksena on tehd rahastolle mandolliseksi hoitaa teht v ns t ysim r isesti ja tehokkaasti. T m is nt maasopimus tulee voimaan kolmantenakymmenenten p iv n siit p i- v~jonasopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, ett is nt maasopimus on y asianmukaisessaj ijestyksess, kuitenkin aikaisintaan silloin, kun sopimus tulee voimaan. Is nt maasopimuksen muuttamista koskevat neuvottelut aloitetaan hallituksen tai rahaston pyynn st. T m is nt maasopinius on tehty Helsingiss 14. p iv n lokakuuta 1999 kahtena suomen-ja ruotsinkielisen kappaleena, molempien tekstien ollessa yht todistusvoimaiset. Suomen hallituksen puolesta: Satu Hassi Pohjoismaiden kehitysrahaston puolesta: /Z Lund Słrensen, /L Raimo Anttola

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2010 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT

RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT RAY ETUASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT SUOMI SVENSKA ENGLISH RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PL 32, 02601 Espoo, p. 0100 87 900 www.ray.fi RAY Etuasiakkuuden sopimusehdot Voimaan RAY Etuasiakkuuden lanseerauksen yhteydessä

Lisätiedot

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar

Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar Helsingin Osuuskauppa Elannon säännöt Helsingfors Handelslag Elantos stadgar 1.1.2009 alkaen Helsingin Osuuskauppa Elanto säännöt Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi Helsingin

Lisätiedot

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu

MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN. Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 25 2015 Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu Mietintöjä ja lausuntoja 25/2015 ISSN 1798-7105

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin

Lisätiedot

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Maanpäällisen digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Satelliitti-digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet

Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet VESSÖNET ANL OSK STADGAR 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Vessönet Anl Osk och dess hemort är Borgå. Andelslaget har parallellnamnet Vessonet 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga,

Lisätiedot

(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG

(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG C 134/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.13. V (Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS FINNORSZÁG C 12/2009 (ex N 19/2009) számú állami támogatás

Lisätiedot

Edunvalvojien valvonta Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa

Edunvalvojien valvonta Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:21 Edunvalvojien valvonta Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa Anne Oksanen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:21 Edunvalvojien valvonta Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa Anne Oksanen

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 342/2013 vp Lainauskorvaukseen varatun määrärahan taso Eduskunnan puhemiehelle Tekijänoikeuteen perustuva lainauskorvausjärjestelmä on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2007. Kirjallisuuden

Lisätiedot

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA C 134/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.6.2009 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA FINLANDIA Pomoc państwa nr C 12/2009 (ex N 19/2009) potencjalna

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...4 Sammandrag...8 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...12 YLEISPERUSTELUT...13

SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...4 Sammandrag...8 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...12 YLEISPERUSTELUT...13 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...4 Sammandrag...8 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...12 YLEISPERUSTELUT...13 1. Nykytila...13 1.1. Asetuksen voimaantulo...13 1.2. Neuvoston asetuksen pääasiallinen sisältö...13

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS

MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS MALLIVASTAUKSET JA TENTTI PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS 1.4.2015 Tehtävä 1 Ks. Urpo Kangas, Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet, erit. s. 526-527, 530-539. Tehtävässä tuli huomata, että yhden testamentin saajan

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN 2014 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA KUNNITTAIN STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND EFTER KOMMUN Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Eläketurvakeskus

Lisätiedot

KOMISJI EUROPEJSKIEJ

KOMISJI EUROPEJSKIEJ C 58/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.3.2010 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ POMOC PAŃSTWA FINLANDIA Pomoc państwa C 12/09 (ex N 19/09)

Lisätiedot

(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 58/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.10. V (Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS FINNORSZÁG C 12/09 (korábbi N 19/09) számú állami

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4. Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:4 Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Julkaisun päivämäärä 6.5.2003 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Osakeyhtiölakityöryhmä

Lisätiedot

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp Linkki 30.9.2013 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_613_2013_p.shtml#vastaus KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistettu versio 2.0 KK 613/2013 vp - Jari Lindström

Lisätiedot

Basic Texts. Suomennos

Basic Texts. Suomennos Basic Texts Suomennos Basic Texts Suomennos Sisällysluettelo OSA I YLEISSOPIMUS, RAHOITUSPÖYTÄKIRJA JA ERIOIKEUKSIA JA -VAPAUKSIA KOSKEVA PÖYTÄ- KIRJA 1 YLEISSOPIMUS ETELÄISEN PALLONPUOLISKON TÄHTITIETEELLISTÄ

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003

SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003 SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003 SENAATTI-KIINTEISTÖLAKITYÖRYHMÄ 24/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ BUDJETTIOSASTO TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009

Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009 Rahastoraportti Erikoissijoitusrahastojen osavuosikatsaus 31.3.2009 Sisällysluettelo Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset

Lisätiedot

Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot

Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2003:3 Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot Keskustelumuistio KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

Lisätiedot

Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä

Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä JULKAISU 2006:10 Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä Hallintolain seurantatutkimuksen osaraportti II Tarmo Miettinen Elisa Kuosmanen JULKAISU 2006:10 Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7. Kansainväliset isyyskysymykset

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7. Kansainväliset isyyskysymykset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7 Kansainväliset isyyskysymykset TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:7 Kansainväliset isyyskysymykset OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-477-6 (nid.) ISBN 978-952-466-478-3

Lisätiedot

Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Den första undsättande och skyddande myndighetslänken i den hjälpande kedjan

Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa. Den första undsättande och skyddande myndighetslänken i den hjälpande kedjan 1 Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa Den första undsättande och skyddande myndighetslänken i den hjälpande kedjan 112.fi Sisällys Innehåll Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut

Lisätiedot

EX NUNC JUSTUS RY/RF 1/2014

EX NUNC JUSTUS RY/RF 1/2014 EX NUNC JUSTUS RY/RF 1/2014 2 Ex Nunc 1/2014 Innehåll 4 Pääkirjoitus 5 Puheenjohtajan Palsta 6 Justitieminister Anna-Maja Henriksson svarar på frågor gällande förändringar i fånglagen 11 Hallitus esittäytyy

Lisätiedot