RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA KLO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA KLO KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen Eero, pj. Korhonen Jorma OLLEET X Partanen Rauha,vpj. Tuppurainen Tarja X Parviainen Leena Korhonen Lilja X Pursiainen Markku Pursiainen Erkki H X Kekäläinen Kaarina Korhonen Elina X Rydenfelt Samuli Korhonen Seppo Kokkonen Kirsi Sissonen Eija MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helvi Mustonen, esittelijä, perusturvajohtaja Unto Murto, kunnanjohtaja Matti Ahonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄ- Perusturvalautakunnan kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi TÖSVALTAISUUS ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Parviainen ja Rauha Partanen TARKASTAJAT varalle Markku Pursiainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA Eero Kukkonen Helvi Mustonen VARMENNUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Leena Parviainen Rauha Parviainen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI KLO NÄHTÄVÄNÄ Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

2 KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 92 Talousarvion toteutumavertailu Sosiaalihuollon palvelujen maksut Toimintakeskus Touhutuvan toimintasuunnitelma 95 Sosiaalitoimen henkilöstön työaikajärjestelmä alkaen 96 Ilmoitusasiat 97 Perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteri alkaen 4 98 Kysterin palvelusopimus Rautavaara-Savotta: Kuntalaisaloite kotiapu yrittäjästä 100 Voimaa vanhuuteen kuntakutsu Vuokrasopimus/Rautavaaran kunta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kysteri 102 Palvelutalo Lepolan vuokran määrittäminen/medstar Oy 103 Lisämääräraha sosiaalitoimi 104 Ritva Pursiaisen irtisanoutuminen 105 Hoitajan työsuhteen muuttaminen lähihoitajan työsuhteeksi 106 Kotiavustajan työsuhteen muuttaminen lähihoitajan työsuhteeksi PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo MERK: EERO KUKKONEN ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Aune Kahelin

3 Rautavaaran kunta Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU Perusturvaltk 92 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukaan hallintokunnat antavat omalle lautakunnalle toteumaraportit ja tilanteen mukaan. Raporteissa käsitellään sekä talouden että tavoitteiden toteutuminen (liite 1 ja liite numerotta). Määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä. Perusturvalautakunnan toimintamenot ovat toteutuneet 71 % ja toimintatulot 101,7 %. Sosiaalitoimen vastuualueella toimintatulot ovat toteutuneet 104,3 %. Toimintatuloja on kertynyt arvioitua enemmän muun muassa kotihoidossa, avohuollossa ja tukipalveluissa. Toimintatuloja vääristää virheellinen budjetointi syksyllä Summa on budjetoitu menoksi tulopuolelle. Toimintamenojen toteutuma on 76,9 %, mihin on vaikuttanut muun muassa sijais- ja avohuollon kustannuspaikkojen voimakas kasvu ja kotihoidon kustannuspaikan menot. Lastensuojelun kustannukset kokonaisuudessaan ylittyvät muun muassa laitossijoitusten vuoksi. Toimintamenoihin on budjetoitu meno tulona, mikä vääristää menopuolta. Perusterveydenhuollon vastuualueen toimintatulojen toteutuma on 97,2 %. Tuloarvio tulee ylittymään muun muassa siksi, että laitoshoidon asiakasmaksuja kertyy arvioitua enemmän. Toimintamenot ovat toteutuneet 74 %. Erikoissairaanhoidon vastuualueen toimintamenot ovat toteutuneet 59,4 %. Erikoissairaanhoidon vastuualueella on saatu palautuksia. Perusturvajohtaja esittelee toteutumavertailun ja tavoitteiden toteutumisen yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta hyväksyy talouden ja tavoitteiden toteutuman liitteen 1 mukaisena todeten, että sosiaalitoimen vastuualueelle haetaan lisämäärärahaa vuonna 2011.

4 Rautavaaran kunta Perusturvalautakunta Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

5 Perusturvalautakunta SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN MAKSUT 2012 Perusturvaltk 93 Kunnanhallitus on päätöksellään / 235 ohjeistanut lautakuntia korottamaan taksoja ja maksuja 8 % alkaen huomioiden kuitenkin voimassa olevien lainsäädännön ja sopimusten rajoitukset. Sosiaalihuollon palveluille on laadittu tuotekuvaus ja myöntämiskriteerit. Perusturvalautakunta päättää sosiaalihuollon asiakasmaksulain ja asetuksen mukaisten maksujen perimisestä. Sosiaalipalvelut ovat joko maksuttomia tai asiakasmaksu on kaikille sama tai asiakasmaksu määräytyy tulojen ja perhesuhteiden mukaan. Lainsäädännöllä määrätyt maksut ovat enimmäismaksuja, joita ei voi kunnassa tehtävin päätöksin ylittää. Kunta voi päättää siitä, että asiakkailta peritään säädetyt maksut maksimimääräisinä, alennettuina tai että niitä ei joiltakin osin peritä lainkaan. Kunta ei saa periä palveluista niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua. Kunta voi alentaa tai jättää perimättä sosiaalihuollon maksun ja maksukyvyn mukaan määräytyvän terveydenhuollon maksun, jos periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai lakisääteisestä elatusvelvollisuudesta huolehtimisen. Asiakasmaksun pienentäminen tai perimättä jättäminen perustuu aina yksilölliseen tilannearvioon. Asiakasmaksujen alentamisen ratkaisuvalta on määritelty kunnan hallintosäännössä. Palveluista, joiden osalta kunta voi itse määrittää palveluista perittävät maksut, tulee maksujen kuitenkin olla kohtuullisia. Palveluista voidaan lisäksi periä palvelun laadun ja määrän, palvelujen käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Tulorajat määräytyvät valtakunnallisesti eikä kunta voi niihin vaikuttaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa säädettyjä asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Samalla tarkistetaan kotona annettavan hoidon tulorajoja ja laitoshoidon vähimmäiskäyttövaroja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Vuosien 2009 ja 2011 välillä kansaneläkeindeksin muutos oli 0,4 prosenttia ja työeläkeindeksin 1,62 prosenttia. Valtioneuvosto on tehnyt sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset. Uudet maksut ovat tulleet voimaan Terveydenhuollosta perittävät maksut lukien määrittyvät perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterin toimesta. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

6 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta päättää vahvistaa sosiaalihuollon palvelujen maksut vuodelle 2012 liitteen 2 mukaisesti. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

7 Perusturvalautakunta TOIMINTAKESKUS TOUHUTUVAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Perusturvaltk 94 Toimintakeskus Touhutupa toimii vuokratiloissa viitenä päivänä viikossa vakinaisen ohjaajan toimesta. Toimintaan osallistuu kehitysvammaisten lisäksi muiden erityisryhmien asiakkaita. Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (1977/519) ja asetuksen (988/1977, kehitysvamma-asetus) mukaan kehitysvammaisille henkilöille järjestetään osana erityishuoltoa työtoimintaa, jonka tarkoitus on edistää kehitysvammaisten henkilöiden yhteiskunnallista sopeutumista. Vuoden 2012 toiminta on suunnitelmallista, aikuisuutta ja yksilöllisyyttä tukevaa ohjausta. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asiakkaiden elämänhallintataitoja ja tukea heitä erilaisiin työtehtäviin toimintakeskuksen ulkopuolelle. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta hyväksyy toimintakeskus Touhutuvan toimintasuunnitelman vuodelle 2012 liitteen 3 mukaisena. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

8 Perusturvalautakunta SOSIAALITOIMEN HENKILÖSTÖN TYÖAIKAJÄRJESTELMÄ JA LEPOTAUKO alkaen Perusturvaltk 95 Työajaksi luetaan se aika, joka käytetään työntekoon ja jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Kunta-alalla työaikoihin liittyvistä kysymyksistä on sovittu suurelta osin kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Joiltain osin niissä viitataan työaikalain määräyksiin. Suurin osa henkilöstöstä on seuraavien yleisen kunnallisten virka- ja työehtosopimuksen mukaisten työaikojen piirissä: - yleistyöaika - toimistotyöaika - jaksotyöaika - säännöllinen työaika 37 tuntia viikossa Mm. opettajilla, lääkäreillä ja perhepäivähoitajilla on erityismääräyksiä työajoista. Lisäksi sopimuksessa on määräyksiä kaksi- ja kolmivuorotyöstä. Kunta valitsee työaikalain ja työ- ja virkaehtosopimuksen rajoissa sen työaikamuodon, joka on toiminnan ja tehtävien suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisin. Yleistyöaikaa sovelletaan henkilöstöön, johon ei sovelleta muuta työaikaa. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Toimistotyöaikaa sovelletaan virasto- ja toimistotehtävissä työskenteleviin. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. 37 tunnin työaikaa sovelletaan vain KVTES:ssä luetelluissa tehtävissä, mm. sosiaalityöntekijät, terveystarkastajat, mielenterveystoimistossa työskentelevä hoitohenkilökunta. Näissä kolmessa työaikamuodossa työaika voi olla myös keskimäärin mainittu enintään kuuden viikon ajanjaksossa. Näissä työaikamuodoissa työaika voidaan järjestää liukuvaksi. Jaksotyöaikaa voidaan soveltaa vain työaikalain 7 :ssä mainituissa töissä ja toimintayksiköissä (sairaaloissa, terveyskeskuksissa, huoltolaitoksissa, vammaisten asuntoloissa, vanhusten palvelutaloissa, kotipalvelussa sekä koko vuorokauden toimivissa lasten päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa) ja niissäkin sitä sovelletaan vain tehtävissä, joissa työnantajalla on tarvetta teettää yötyötä tai yli 9 tunnin työvuoroja.

9 Perusturvalautakunta Jos työantajalla ei ole toiminnallista tarvetta teettää yötyötä (klo ) eikä yli 9 tunnin pituisia työvuoroja, oikea työaikamuoto on yleistyöaika. Esimerkiksi kolmen viikon työaikajaksossa säännöllinen työaika on enintään 114 tuntia 45 minuuttia ja kuuden viikon työaikajaksossa 229 tuntia 30 minuuttia. Vuorokautista tai viikoittaista työaikaa ei ole määritelty. Samassa työyksikössä voi olla käytössä sekä yleistyöaikaa että jaksotyöaikaa, jos kaikki eivät tee yötyötä. Työaikajärjestelmän valinta vaikuttaa ruokailutaukoon. Ruokailutauko on tarkoitettu lepo- ja virkistymistauoksi, joka on mm. työajan tehokkaan käytön kannalta ja työsuojelullisista syistä tarpeen. Tällöin henkilö voi pitää ruokailutauon ilman jatkuvaa häiriötä ja hän voi myös poistua työstä, työn äärestä ja työpaikalta. Jaksotyötä tekeville työntekijöille on annettava sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa lepotauko tai heidän niin halutessaan tilaisuus joutuisaan ateriointiin työaikana työpaikassa tai työnantajan osoittamassa ao. laitoksen ruokalassa tai vastaavassa ruokailupaikassa. Tämä työntekijän oma valinta ruokailla työaikana työpaikalla koskee ainoastaan em. yksiköissä työskenteleviä jaksotyötä tekeviä. Poikkeusmääräys ei koske esim. kotipalvelussa, vanhusten palvelutalossa tai ympärivuorokauden toimivissa päiväkodeissa työskenteleviä, vaikka he tekisivätkin jaksotyötä. Jos henkilö voi omalla valinnallaan ruokailla työaikana, heidän työaikansa lyhenee noin 2,5 tuntia viikossa. Työvuoroja suunniteltaessa ruokailutauot pitää huomioida ja ajoittaa toiminnan mukaan. Kaikkien ei tarvitse olla ruokailemassa yhtä aikaa eikä samaan aikaan joka päivä. Ruokailutauot voidaan järjestää porrastetusti ja vuorotellen niin, ettei siitä aiheudu keskeytystä työn kululle tai annettavalle palvelulle. Vain harvat tehtävät ovat sellaisia, joissa ruokailutaukoa ei voida antaa. Rautavaaran kunnassa toteutetaan jaksotyöaikaa muun muassa kotipalvelussa, palveluasunnoilla ja vuodeosastolla. Toiminnallista tarvetta teettää yötyötä (klo ) tai yli 9 tunnin pituisia työvuoroja on pääosin kotihoidossa, palveluasunnoilla ja vuodeosastolla. Kun työantajalla ei ole toiminnallista tarvetta teettää yötyötä (klo ) eikä yli 9 tunnin pituisia työvuoroja, oikea työaikamuoto on yleistyöaika. Näin ollen Rautavaaran kunnan sosiaalitoimessa työaikajärjestelmä jaksotyöajasta yleistyöaikaan tulee muuttaa kaikkien niiden työntekijöiden osalta, jotka eivät tee yötyötä tai yli 9 tunnin pituisia työvuoroja. Tämä koskee kotipalvelussa ja asumisyksiköissä Päiväsini, Niittyvilla, Poutapilvi ja Hopeapaju työskenteleviä. Esityslistan liitteenä (numerotta) on Kuntatyönantaja lehden artikkelit työaikajärjestelmästä (KT 6/2006) ja ruokailutauosta (KT 2/2006),

10 Perusturvalautakunta Työaikajärjestelmistä ja niiden muuttamisesta on informoitu henkilöstöä hoivaketjun palaverissa ja asia on kirjattu palaverimuistioon. Ennen työaikajärjestelmän muutoksen toteuttamista työnantajan on kuultava työaikajärjestelmän piiriin kuuluvaa henkilöstöä eli käsiteltävä yhteistyömenettelyssä. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunta työnantajana ryhtyisi seuraaviin toimenpiteisiin 1. jaksotyöajasta siirrytään lukien yleistyöaikaan niissä toiminnoissa ja niiden työntekijöiden kohdalla, joissa ei ole tarvetta teettää yötyötä (klo ) tai yli 9 tunnin pituisia työvuoroja. 2. ruokailutauon pitäminen mahdollistetaan laajasti hoivatyössä ja yksiköissä, koska se on työajan tehokkaan käytön kannalta ja työsuojelullisista syistä tarpeellinen. Tätä taukoa ei lueta työaikaan. Ruokailutauot järjestetään porrastetusti. Jaksotyötä tekeville työntekijöille on annettava sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa lepotauko tai heidän niin halutessaan tilaisuus joutuisaan ateriointiin työaikana työpaikassa tai työnantajan osoittamassa ao. laitoksen ruokalassa tai vastaavassa ruokailupaikassa. Tämä työntekijän oma valinta ruokailla työaikana työpaikalla koskee ainoastaan em. yksiköissä työskenteleviä jaksotyötä tekeviä. Rautavaaran kunnassa ei alkaen ole KVTESin tarkoittamia yksiköitä, mistä syystä ruokailutauko tulee mahdollistaa. Tilapäistapauksissa, jolloin ruokailutauon pitäminen on mahdotonta asiakkaiden tarpeista johtuvista syistä, siitä sovitaan erikseen esimiehen kanssa ja se huomioidaan työvuorosuunnittelussa. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi. Päätös tarkistettiin kokouksessa julkilukemalla.

11 Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT Perusturvaltk 96 Saapuneet päätökset ja kirjeet: 1. Rautavaaran kunta/kunnanhallitus 1.1 Palkan tarkistaminen/kekäläinen Else lukien 1.2 Rautavaara-Savotta: Maksut ja taksat vuonna Lausunnon antaminen Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma- ja talousarviosta 2012 sekä taloussuunnitelmasta Perusturvajohtajan viran vastaanottaminen alkaen/ytm Helvi Mustonen/virkavaalin vahvistaminen 1.5 Vuokran määritys/asumisyksiköt Poutapilvi ja Niittyvilla sekä tukiasunnot 2. Rautavaaran kunta/perusturvajohtaja: 2.1 Kirje SaTuCon Oy:lle , lääkäripalvelusopimuksen irtisanominen lukien 2.2 Lääkehuoltosopimuksen irtisanominen lukien 3. Vaalijalan kuntayhtymä 3.1 Hallituksen ja yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävänäolo 3.2 Taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Vaalijaln kuntayhtymän perussopimus 4. Kuntaliitto 4.1 Yleiskirje : Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnan maksuosuuden määräytyminen vuonna Yleiskirje : Terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma 5. Valtiovarainministeriö: Kirje 27/ , kunta-asiat 6. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KYS/Ensihoitokeskus: Virve yhteistyöryhmän asettaminen 7. Suomen Terveydenhoitajaliito ry, kuntien on turvattava ennaltaehkäisevät terveydenhuollon palvelut

12 Perusturvalautakunta Sosiaali-ja terveysministeriö, tiedote 207/ : Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut voimaan Siilinjärven kunta/kunnanhallitus: Yleiskustannusten jakamisesta tehtävä sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella ja Kuopiossa 10. Siilinjärven kunta/ympäristöterveyspalvelut: Asuinhuoneen tarkastuspöytäkirja Valvira, ohje 13/2011, valtioneuvoston asetuksen (338/2011)toimeenpanon seuranta ja valvonta 12. Kuopion hallinto-oikeus: Päätökset 11/0437/2 ja 11/0436/2 13. Pielisen-Karjalan Dementiakoti Oy:n ilmoitus hinnan korotuksesta vuodelle Coronia Hoitoketju Oy, vahvistusilmoitus sopimuksen irtisanomisesta Rautavaaran kunnan kanssa 15. Perusturvan henkilöstön palaverimuistiot 15.1 Koko hoivaketju Asumispalveluyksikkö Sinikello Asumispalveluyksikkö Päivänsini Vuodeosasto/asumispalveluyksikkö Hopeapaju Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin lautakunnan päätökseksi.

13 Perusturvalautakunta PERUSTERVEYDEHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI ALKAEN/ PUITESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Perusturvaltk 56 Julkisen terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuden sisältö ja laajuus määritellään pääasiassa kansanterveyslain 14 :ssä ja erikoissairaanhoitolain 1 ja 3 :ssä. Kunnan velvollisuuteen järjestää asukkaidensa sairaanhoito kuuluu lääkärin suorittama tutkimus, hänen antamansa tai valvomansa hoito, lääkinnällinen kuntoutus sekä tarvittaessa mahdollisuus erikoislääkärijohtoiseen sairaanhoitoon toimintansa aloittaa Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERI, joka on yksi palvelualue sairaanhoitopiirin neljästä palvelualueesta. Juankosken kaupunki, Kaavin, Keiteleen, Leppävirran, Pielaveden, Rautavaaran, Tervon ja Vesannon kunnat siirtävät perusterveyden-huollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuun Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Kysterin kahdeksan kuntaa muodostavat kolme seudullista palvelu-yksikköä. Koillis-Savon palveluyksikköön kuuluvat Kaavi, Juankoski ja Rautavaara, joiden väestöpohja on ( ). Kysterin alueen kuntien väestön kokonaismäärä on Väestöstä vuotiaita on 13,9 %, vuotiaita 60,3 % ja yli 65 vuotiaita 25,8 % ja vuotiaiden osuus on pienempi ja yli 65 -vuotiaiden suurempi kuin muualla Pohjois-Savossa. Sairaanhoitopiiri vastaa yhdessä kuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja palvelujen järjestämisestä yhdenvertaisesti. Tavoitteena on, että palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kuntalaisten toimintakyky, terveydentila ja siihen vaikuttavat tekijät seurannan perusteella edellyttävät. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva puitesuunnitelma valtuustokausittain. Toiminnan liikkeenjohdollisia periaatteita ovat erityisesti: asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, kannustavuus, toiminnan ja talouden läpinäkyvyys sekä toimintavapauksien ja -vastuiden selkeys. Tuotettavat palvelut jäsentyvät lähipalveluiksi (jokaisessa kunnassa tuotettaviksi), seudullisiksi palveluiksi (useamman kunnan yhteisesti tuottamiksi) ja alueellisesti keskitettyinä palveluina tuotettaviksi (liikelaitostaso). Kunta- ja palvelurakenteen uudistamista koskeva PARAS - puitelaki tuli voimaan , mikä on voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. Puitelain mukaan perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen tehtävät tulee järjestää vähintään noin asukkaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella. Puitelaissa on määritelty 5 :ssä

14 Perusturvalautakunta säännöksen mukaisiksi pitkien etäisyyksien kunniksi 28 kuntaa, tämän ehdon Rautavaaran kunta täyttää. Palveluyksiköiden ja ryhmien toiminnan kuvaus (numerotta) Koillis- Savon osalta toimitetaan kokoukseen osallistuville. Valmistelija Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta merkitsee asian tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Perusturvaltk 97 Kysterin johtokunta on kokoontunut ja hyväksynyt :ssä 48 perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelusopimuksen ja valtuuttanut johtokunnan puheenjohtajan ja vt. toimitusjohtaja Mikko Korhosen allekirjoittamaan ko. sopimuksen edellyttäen, että kaikki valtuustot hyväksyvät puitesuunnitelman. Puitesuunnitelma (numerotta) toimitetaan kokoukseen osallistuville. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle puitesuunnitelman hyväksymistä. Keskustelun jälkeen perusturvajohtajan muutettu päätösehdotus: 1) Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle puitesuunnitelman hyväksymistä muilta osin paitsi lääkäripalvelujen osalta (puitesuunnitelma sivu 64). Rautavaaran kunta vetoaa kunnassa pidettyyn tiedotustilaisuuteen (vs. apulaisylilääkäri Ritva Vitri). Rautavaaran kunnalle lääkäripalvelut tuotetaan yhden ostopäivän lisäksi neljänä (4) päivänä viikossa Kysteri/Koillis-Savon palveluyksikön tuottamana. 2) Päätös tarkistetaan kokouksessa julkilukemalla. Perusturvajohtajan muutettu päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

15 Perusturvalautakunta KYSTERIN PALVELUSOPIMUS Perusturvaltk 98 Palvelusopimukset perustuvat puitesuunnitelmaan ja ne ovat tilaajatoimikunnan ja KYSTERIn sekä muiden palvelutuottajien kanssa tehtäviä, talousarviovuotta koskevia sopimuksia palvelujen tuottamisesta. Kyse on tilaaja-tuottaja -asetelman soveltamisesta. KYSTERIltä tilattavien palvelujen osalta kyseessä on ns. sisäinen toimintatapa. Palvelusopimusten tarkoitus on varmistaa se, että väestö saa puitesuunnitelmassa määritellyt palvelut sovitulla kustannustasolla. Palvelusopimus laaditaan vuodeksi, mutta siinä voidaan esittää myös toiminta- ja taloussuunnittelukautta (TA-vuosi + 2 vuotta) koskevia järjestelyjä. Palvelusopimuksessa käsitellään sovittavat muutokset KYSTERIn ja muiden tuottajien toimintaan sekä niiden aiheuttamat kustannus- ja palvelumäärävaikutukset. Palvelusopimuksessa sovitaan myös palvelujen tuottamisesta noudatettavista laadullisista asioista. Tilaajatoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt osaltaan palvelusopimuksen. Johtokunta hyväksyi kokouksessa nro 4/ :ssä 48 perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelusopimuksen vuodelle 2012 (liite 4) ja valtuutti johtokunnan puheenjohtajan ja vt. toimitusjohtaja Mikko Korhosen allekirjoittamaan ko. sopimuksen edellyttäen, että kaikki valtuustot hyväksyvät puitesuunnitelman. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvajohtaja päätösehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan KYSTERIn perusterveydenhuollon ja vanhusten Palvelusopimuksen 2012 liitteen 4 mukaisena ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi. Päätös tarkistettiin kokouksessa julkilukemalla.

16 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta RAUTAVAARA-SAVOTTA: KUNTALAISALOITE KOTIAPU-YRITTÄJÄSTÄ Khall 254 Maija-Liisa Kettunen on jättänyt päivätyn kuntalaisaloitteen (KuntaL 28): Rautavaaralla on paljon sellaisia vanhuksia (osa vammaisia), jotka haluavat asua kotonaan mahdollisimman kauan (mieluummin kuollakin kotona). He tarvitsevat enemmän tai vähemmän vieraan apua (omaisetkin kauempana), mutta palvelun antajia ei ole tarpeeksi. Kunnan kotiapu ei ehdi nykyisellään auttamaan jokaista avun tarvitsijaa. Tarvittaisiin yrittäjän apu, josta voisi maksaa joko veroja maksava vanhus tai hänen omaisensa ja saada siihen kotitalousvähennystä. Kunta voisi myös ostaa häneltä palveluja ja näin yhä useampi voisi asua kotonaan viimeisiä elinvuosiaan. Se tulisi kunnallekin halvemmaksi kuin asuttaminen laitoksessa. Esimerkkejä tuollaisesta palvelusta olisivat esim. puiden kanto uunin eteen tai mahdollisimman lähelle, pyykkihuolto, marjojen poiminta vanhuksen omista marjapensaista, ostoksilla käyttäminen tms. ja ennen kaikkea muutama vaikka vain puolituntinen tai enemmän seurustelua/ulkoiluttamista. Niihin ei kunnan nykyinen apu yllä. Kunnassa on yksi kotiapu-yrittäjä, mutta hän on jo täystyöllistetty, lisää kaivattaisiin. Nimimerkki: Kokemusta vanhus- ja vammaispalvelusta. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. antaa Maija-Liisa Kettusen tekemän kuntalaisaloitteen (KuntaL 28) valmistelun perusturvalautakunnan tehtäväksi. 2. kuntalaisaloitteen valmistelut kytketään kunnan normaaliin vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintatyöhön. Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Perusturvaltk 99 Rautavaaran kunnan kotihoito ei tuota siivouspalvelua. Kotihoidon työntekijät informoivat asiakkaita paikkakunnalla toimivista yrittäjistä. Kunnassa myös työttömien yhdistys tuottaa kyseisiä palveluja.

17 Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Kuntaan on saapunut myös kaavilaiselta yritykseltä (Tmi Hannan kotiapu) ilmoitus valmiudesta tehdä ko. työtä myös Rautavaaralla. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta saattaa kotiaputarjonnan kunnanhallitukselle tiedoksi todeten, ettei se ota kantaa mahdollisen uuden kotiapuyrityksen käynnistymiseen. Kuntalaisten, palvelun käyttäjien, kannalta merkitystä on palvelun hinnalla. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi. Päätös tarkistettiin kokouksessa julkilukemalla.

18 Perusturvalautakunta VOIMAA VANHUUTEEN KUNTAKUTSU Perusturvaltk 100 Ikäinstituutti kutsuu kuntia mukaan edistämään toimintakykyistä vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Hakuaika on ja päätös hyväksytyille kunnille (8-10) lähetetään mennessä. Kunnat saavat työnsä tueksi Ikäinstituutin toteuttaman laajan mentorointiohjelman. Kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta. Henkilötyöpanoksen lisäksi kustannuksia aiheutuu koulutuksiin liittyvistä matka- ja majoituskuluista. (liitteenä numerotta) Valtakunnallinen Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelma edistää kotona asuvien toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja lisäämällä liikuntaneuvontaa, lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittavaa liikuntatoimintaa, arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua kohderyhmän iäkkäille. Toiminta järjestetään järjestöjen ja julkisen sektorin eri hallintokuntien yhteistyönä ja eri ammattiryhmien yhteisellä ymmärryksellä. Ohjelma on laaja-alainen yhteistyöhanke, jota koordinoi Ikäinstituutti. Asiantuntemustaan antavat ohjausryhmän välityksellä: Rahaautomaattiyhdistys (päärahoittaja), sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, Gerontologian tutkimuskeskus (Jyväskylän yliopisto), UKK-instituutti, Suomen Kuntaliitto, KKI -ohjelma (LIKES), Suomen Voimisteluliitto (Svoli ry), Vanhustyön keskusliitto ja Eläkeläisjärjestöjen edustaja. Toimintaa ohjaavat Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. Mukaantulokriteereitä ovat Hakijana on kunta/yhteistoiminta-alue. Kunnilta edellytetään sitoutumista kolmivuotiseen kehitystyöhön. Kehitystyön toteutus tapahtuu sosiaali- ja terveystoimen, liikuntatoimen ja teknisen toimen sekä asiasta kiinnostuneiden järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Kunta on koonnut tai voi osoittaa poikkisektoriaalisen työryhmän tähän työhön. Sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi ja järjestökenttä ovat nimenneet työntekijöistään/jäsenistään yhteyshenkilön. Lopullinen kuntavalinta edellyttää kunnanhallituksen tai asiasta vastaavan lautakunnan päätöstä. Etusijalla haussa ovat kunnat, joiden asukasluku on yli ja/tai joiden väestöennuste painottuu iäkkäisiin. Keskeistä on myös tarve kehittää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden

19 Perusturvalautakunta ihmisten (+75) liikunta- ja liikuntaneuvontapalveluita monisektorisella yhteistyöllä. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta päättää 1) hakea Valtakunnallinen Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan. 2) esittää kunnanhallitukselle poikkisektoriaalisen työryhmän perustamista 3) pyytää terveystoimea, liikuntatoimea, vanhusneuvostoa ja järjestökenttää nimeämään yhteyshenkilön. 4) nimetä sosiaalitoimen yhteyshenkilöksi perusturvajohtajan Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi. Päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla.

20 Perusturvalautakunta VUOKRASOPIMUS/RAUTAVAARAN KUNTA JA POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ/KYSTERI Perusturvaltk 101 Rautavaaran kunta/kunnanjohtaja Unto Murto ja kunnan rakennusmestari Mikko Hartikainen ovat allekirjoittaneet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän/kysterin kanssa vuokrasopimuksen lukien terveyskeskuksen tiloista. (liitteenä numerotta) Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta merkitsee allekirjoitetun vuokrasopimuksen tiedokseen. Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi.

21 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta PALVELUTALO LEPOLAN VUOKRAN MÄÄRITTÄMINEN/MEDSTAR OY Khall 257 MedStar Oy on kiinnostunut vuokraamaan Rautavaaran kunnalta uuden palvelutalo LEPOLAn yhteyteen rakennetun autotallin, pinta-ala 43 m 2 sekä huoneiston, pinta-ala 66 m 2. Yhteensä 109 m2. Tilat ovat valmiina ja käyttöönotto on mahdollista. Näihin tiloihin ei ARA ole myöntänyt avustusta. Kunnan aravavuokrat ovat keskimäärin 6,00 euroa/asm2/kk. Vapaarahoitteiset vuokrat keskimäärin 5,71 euroa/asm2/kk. MedStar Oy vuokraisi huoneiston ja autotallin sairaankuljetusauton sekä henkilökunnan tiloiksi. MedStar Oy olisi valmis maksamaan vuokraa molemmista tiloista 6,50 /m 2. Vuokran kokonaishinnaksi tulisi 708,50 /kk. Rautavaaran kunnan perusturvalautakunta on kokouksessa :ssä 53 hyväksynyt sopimuksen Sairaankuljetuspalveluista MedStar Oy:n kanssa. Sopimuskausi on Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Palvelutalo Lepolan vuokrat vahvistetaan seuraavasti: 1. autotalli 6,50 euroa/m2 x 43 m2 = 279,50 euroa/kk. 2. asuinhuoneisto 9,57 euroa/m2 x 66 m2 = 631,62 euroa/kk. 3. vuokrattavien tilojen kokonaishinta 911,12 euroa/kk. Sähkö, lämpö ja vesi sisältyvät asukasvuokriin. 4. vuokra-sopimus on määräaikainen saakka. 5. muutoin vuokra-sopimus laaditaan kunnan yleisesti käyttämillä vuokrausehdoilla. Käydyn keskustelun aikana esittelijä ehdotti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten: asuinhuoneisto ja autotalli kunnan omaan käyttöön ja tilat ARAn avustuksen piiriin. Jäsen Toivo Rissanen ehdotti, että autotalli vuokrataan. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten ja jäsen Toivo Rissasen ehdotus on rauennut kannattamattomana.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100. Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2012 100 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 18.6.2015 KLO 13.30 17.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSKUTSU NRO 10/2012 Perusturvalautakunta 11.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 17.12.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 97 176 97 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSKUTSU NRO 17/2011 Kunnanhallitus 26.10.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 11.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 479 248 Sijoitusperiaatteet/Nordea

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Perusturvalautakunta 21.9.2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 21.9.2011 KOKOUSAIKA Maanantaina 26.9.2011 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 64 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2014 88 Perusturvalautakunta Kokousaika Tiistaina 8.4.2014 klo 12.00 15.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2013-30.6.2013 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE... 60 31 VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on tarkoitettu lepo- ja virkistymistauoksi. Se on tarpeellinen sekä työajan tehokkaan käytön kannalta että työsuojelullisista syistä. Pääsääntönä

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot