1. Johdanto Omaishoito Mielenterveyspalvelut 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7"

Transkriptio

1

2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö Vuodeosasto Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry Kotona asumisen tukeminen 5 - Kotipalvelu 6 - Kotisairaanhoito 6 3. Omaishoito 6 4. Mielenterveyspalvelut 7 5. Kuntoutumisen tukeminen Eri toimintayksiköiden kuntoutumista tukeva apuvälineistö Seniorisyynit Urheilutempaukset Henkilöstön koulutus 8 6. Kehitysvammahuolto Toimari Kotikontu Muut toiminnot Vanhus- ja vammaistyön päätavoitteet Liitteet - Ikäihmisten Palveluopas - Vammaispalvelujen Palveluopas

3 3 JOHDANTO Kolarissa edelliset vanhus- ja vammaistyön suunnitelmat on laadittu vuosille ja Tämän suunnitelman tehtävä on toimia kiinteänä jatko-osana edellisiin suunnitelmiin ja käytännön työrukkasena seuraavalle viidelle vuodelle. Suunnitelma tukeutuu Kolarissa 2008 valtuuston hyväksymään hyvinvointikertomukseen ja on sen tavoitteiden kanssa samansuuntainen. Vuosien suunnitelmasta voidaan todeta, että vanhainkodin remontti ja muutos palvelukodiksi on toteutunut. Samoin on toteutunut kehitysvammahuollossa päiväpalveluiden yhdistäminen. Asukkaiden turvapuhelin- ja ateriapalveluja on lisätty tarpeen mukaan. Omaishoidontuen määrärahoja on lisätty: v.2006 määrärahan käyttö oli euroa ja v euroa. Kotitalkkarikokeilua on jatkettu vuosittain talvikuukausina. Luoteis-Lapin seudullisen ikäihmisten palvelurakenteen ja prosessien kehittämishankkeen painopiste suunnattiin Kolarissa Palvelukoti Tannan muutokseen laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi, tuotoksena mm. Tannan palveluopas. Hankkeesta saatiin tukea myös esim. kotihoidon voimavarakeskeisemmän hoito- ja palvelusuunnitelman luomiseen. Teknologian kehitystä on seurattu ja esimerkiksi soivia lääkeannostelijoita muistihäiriöisille on otettu käyttöön. Samoin automaattisten ovi- ja savuhälyttimien määrää on lisätty tarpeen mukaan. Terveydenedistämishankkeen tuella aloitettiin etäjumppakokeilu lokakuussa Siivouspalvelut muuttuivat palvelusetelillä tuetuksi palveluksi vuoden 2009 alusta, kun työllistämispalvelun kautta ei ollut enää saatavissa työntekijöitä. Samoin henkilökohtaisten avustajien saanti työllistämispalvelun kautta vaikeutui samanaikaisesti. Kunnassa vakinaistettiin työllistämistuella tuettuja toimia kotipalvelussa ja kehitysvammahuollossa vuonna 2009 sekä vuoden 2011 alusta vuodeosastolla. Ikääntyneiden toimintakykyä kartoitetaan vuosittain tapahtuvilla seniorisyyneillä, joihin kutsutaan vuosittain 65-, 70-,80-, ja 90- vuotiaat kotona asuvat. Eläkeläisille on järjestetty liikuntaryhmiä Palvelutalolla ja Länsirajan Fysikaalisessa Hoitolaitoksessa. Kaikessa suunnittelussa huomioidaan ikäihmisten lihaskunnon ylläpito. Muistihoitajina ja yhdyshenkilöinä ovat toimineet alueterveydenhoitajat. Palvelukoti Tannassa on järjestetty muistihäiriöisten hoivaparkkitoimintaa kerran kuukaudessa. Suunnitelmana oli ryhmäkodin perustaminen muistihäiriöisille. Tämä ei toteutunut. Tällä hetkellä vaikeammin muistihäiriöiset asuvat palvelukoti Tannassa ja Palvelutalolla. Tannaan on suunnitteilla noin paikan lisäsiipi ikäihmisille ja oma siipi kehitysvammaisten käyttöön. Suuri muutos vuonna 2010 on ollut psykiatrisen hoivakoti Lapponican toiminnan loppuminen. Asukkaat ovat siirtyneet Palvelutalolle ja psykiatrista henkilökuntaa on lisätty. Suunnitelmana on edelleen kehittää psykiatrisille asukkaille virikkeellistä ja toiminnallista ympäristöä. Tavoitteena on vastata valtakunnallisiin vanhus- ja vammaistyön tavoitteisiin, joista mainittakoon palvelusuunnitelmien laatiminen kaikille tarvitsijoille, omaishoidon tuen edelleen kehittäminen,

4 4 sekä laitospaikkojen vähentäminen siten, että vain kolme prosenttia yli 75-vuotiaita on laitospaikalla. 2. VANHUSTYÖ Tulevaisuutta ennustetaan Kolarin väestömäärän perusteella ja väestön ikärakenteen muuttumisen vuoksi. Ikäihmisten määrä lisääntyy. Ennaltaehkäisevän työn merkitys kasvaa. Kaikkien kuntalaisten on itse osallistuttava oman elämän etukäteisarviointiin ja pyrittävä tekemään jotain vanhuusvuosien eteen. Oman kunnon hoitaminen on yksi kaikkein tärkeimmistä tavoitteista. Hyväkuntoinen ihminen selviää paremmin leikkauksista ja tilapäisistä vuodelevoista kuin heikkokuntoinen. On arvioitu, että lihaskunto vähentyy 50%:lla, jos ihminen joutuu viikoksi täydelliseen vuodelepoon. Vanhus- ja vammaistyöryhmän työn tuloksena on syntymässä aktiivista toimintaa kansalaisvaikuttajien kanssa. Yksi niistä on suunnitteilla oleva vuosikalenteri. Se on yksi hyvä aktivaattori, jota pystyvät rakentamaan järjestöt, ammattilaiset, virkamiehet ja muut luottamusmiehet yhdessä. Vanhustyössä on haastettu kyliä, kouluja ja kansalaisopistoa yhteistyöhön järjestämään erilaisia tempauksia. Palvelutalon ja Tannan viihtyvyyttä kehitetään niin, että sinne olisi helppo ja mukava tulla käymään. Kolarilaisille esitetään haasteena täyttää oma hoitotahtolomake, jota myös elämänlaatutestamentiksi kutsutaan. Näin tulevaisuudessa voidaan auttaa paremmin ihmisiä heidän oman tahtonsa mukaisesti. Kylillä, järjestöissä ja mahdollisimman useissa ikäihmisten tapahtumissa esitellään asiaa. Laitoshoidossa paikkojen rakenteita ja määriä sekä henkilöstömääriä joudutaan arvioimaan uudelleen asukasmäärien kehityksen mukaisesti. Samoin avoterveydenhuolto tulee yhä tärkeämmäksi osaksi tulevaisuuden ikäihmisten palveluketjua, sillä kaikkia ei voida hoitaa laitoksissa. 2.1 Vuodeosasto Vuodeosastolla on ympärivuorokautista hoitoa ja osastolle pääsee tarvittaessa hoitoon myös öisin ja viikonloppuisin. Vuodeosastolla on nykyisin 30 potilaspaikkaa. Suunnitelmana on kehittää vuodeosaston toimintaa paremmin sekä pitkäaikaispotilaiden että akuutti-, kuntoutus- ja vuorottelupotilaiden tarpeita vastaavaksi. Tarkoitus on työskennellä osastolla kahdessa modulissa; pitkäaikaispotilaiden puoli (9 potilaspaikkaa) ja akuutti/kuntoutus/vuorottelupotilaiden puoli (19 potilaspaikkaa). Tämän suunnitelman mukaan paikkaluku vähenee osastolla kahteenkymmeneenkahdeksaan. Terveyskeskusten vuodeosastoilla vähimmäismitoitus on 0,6-0,7 ja hyvä mitoitus 0,8 hoitotyöntekijää asiakasta kohden (STM:n julkaisu 2008:3; Ikäihmisten palveluiden laatusuositus). Suunnitelmakaudella tavoitellaan työntekijämäärässä hieman tämänhetkistä parempaa mitoitusta 0,7 hoitotyöntekijää asiakasta kohti.

5 5 Vuodeosasto on remontoitu vuonna 2000, joten moduulijako suunnitellaan mahdollisimman pitkälle olemassa olevien resurssien mukaan ja tarvittavaa uutta teknologiaa hyödyntäen. 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen; Palvelukoti Tanna Palvelukoti Tanna on 25-paikkainen hoivakoti, joka kehittää toimintoja tulevina vuosina ja tarjoaa hoivaa niille kolarilaisille, jotka eivät tule toimeen muissa avopalveluasunnoissa tai kotona. Vuonna 2013 Tannakoti laajenee paikkaiseksi. Laajennetussa yksikössä tarvitaan monipuolinen ammattitaitoinen henkilökunta, joka on mitoitettu valtakunnalliselle vanhustyösuunnitelman mukaiselle tasolle eli 0,65 hoitajaa hoidettavaa kohden. Muistisairaiden kuntouttavaa hoitotyötä ja hoitohenkilöstön osaamista kehitetään. Vuonna 2011 valmistuu Kolariin 2 koulutettua muistihoitajaa. Tannassa toimivaa kerran kuukaudessa kokoontuvaa Hoivaparkkia kehitetään ja mukaan otetaan muitakin kuin muistisairaita. Kolarin Palvelutalo Palvelutalo tarjoaa asumispalveluja vanhuksille ja vammaisille. Palvelutalossa on 22 vuokraasuntoa ja mielenterveyskuntoutujien ryhmäkoti. Kunnan kotipalveluhenkilökunta antaa asukkaille tarvittavat hoito- ja hoivapalvelut. Tulevalla kaudella pohditaan asumisviihtyvyyden parantamismahdollisuuksia ja tekniikan mahdollista hyödyntämistä huomioiden asukkaiden ja hoitohenkilökunnan tarpeet. Kolarin Vanhustenyhdistys ry Vanhustenyhdistys tarjoaa asumispalveluja pääsääntöisesti vanhuksille. Vuonna 2011 valmistuu uusi 10 asunnon rivitalo kesällä 2010 palaneen 9 asunnon tilalle. Asukasvalinnoissa Palvelutalolle ja Tannaan huomioidaan mm. hakijan kuntoisuus ja tarvittavan avun määrä. Yhteistä asukasvalintaa ja suunnitelmallisuutta kehitetään edelleen esim. luomalla Palvelutalolle ja Palvelukoti Tannaan yhtenäinen hakulomake tai lisälomake asuntohakemuksen yhteyteen. 2.3 Kotona asumisen tukeminen Kolarissa on säännöllisen kotihoidon piirissä v v täyttäneistä 12,1%, valtakunnallinen suositus on 13-14%.

6 6 Kotipalvelun henkilöstön työpanos on suuntautunut entistä huonokuntoisempien asiakkaiden hoitoon. Hoivatyön lisäksi ammatillisen kotipalvelutyön tulee ennaltaehkäistä asiakkaiden kunnon heikkenemistä ja tukea asiakkaiden aktiivisuutta jokapäiväisissä toiminnoissa. Viime vuodet on panostettu kuntoutumisen tukemiseen ja tätä linjaa tulee pyrkiä jatkamaan. Lapin seniori- ja vanhustyöhanke on tukemassa kunnassa vanhustyön kehittämistä. Hankkeen kautta kunta saa geriatrin palveluja sekä kunnan oma työntekijä irrotetaan 1-3 kuukaudeksi vuodessa kunnan valitsemaan kehittämistehtävään. Sivukylillä asuvien ikäihmisten palveluiden parantamiseksi kuljetuspalvelut otetaan yhdeksi kehittämisen painopistealueeksi. Kulkuyhteyksien turvaaminen ikääntyneille on usean hallinnonalan yhteinen tehtävä. Vanhustyön yksi avainhaaste on kaikkien toimijoiden yhteistyö ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Pyritään edistämään suunnitelmallisuutta ja monitoimijuutta. Esim. yhteistyö yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa lisääntyy kun tapahtumista tehdään vuosittain seniorikalenteri. Tukipalveluista kotitalkkaritoimintaa jatketaan talvikuukausina yhteistyössä nuorten työpajan tai työttömien yhdistyksen kanssa. Palveluseteli mahdollistaa myös pienituloisten siivouspalvelujen ostamisen yksityisiltä palveluntarjoajilta. Palvelusetelijärjestelmä lisää palveluohjauksen ja neuvonnan tarvetta. Palvelutarpeen kartoitus/neuvontakotikäynteihin sekä perhepalavereihin varataan edelleen aikaa suunnitelmallisuuden ja voimavarojen yhdistämisen edistämiseksi. Kotipalvelun asiakkaiden erityisryhmistä mielenterveyskuntoutujien ja muistisairauksia sairastavien määrä lisääntyy edelleen. Ryhmämuotoisen asumisen tarpeen määrä kasvaa. Palvelutalon yhteydessä on 4-paikkainen mielenterveyskuntoutujien Ryhmis, joka on liian pieni jo nykyiseen tarpeeseen nähden. Mikäli kehitysvammaisten asuntola Kotikontu muuttaa laajenevan Tannan yhteyteen, tarvitaan Kotikonnulta vapautuva 6-paikkainen asuntola erityisryhmien käyttöön. Erityisryhmien kasvu edellyttää henkilöstön osaamisen lisäämistä ja tukemista. Ikäihmisten palveluketjussa kotona asumisen tukeminen on ensisijaista. Ikääntyneiden määrän kasvaessa jo viime vuosina kotisairaanhoidon kysyntä on lisääntynyt ja vaativankin sairaanhoidollisen osaamisen tarvetta on ollut. Kotisairaanhoito reagoi ennakoivasti asiakkaiden terveydentilan ja toimintakyvyn muutoksiin. Omaisten tukeminen on osa kotisairaanhoidon työtä. Kotisairaanhoitoa tehdään tiiviissä yhteistyössä kotipalvelun kanssa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Yhteistyöverkostossa sovitaan yksilölliset palvelukokonaisuudet hyödyntäen esim. lääkkeiden annosjakelupalvelua. 3. OMAISHOITO

7 7 Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositusten mukaisesti palveluissa on turvattava asiakkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laadun kehittämiseen. Paikallistasolla toimivalta omaishoitajien yhdistykseltä pyydettiin vanhus- ja vammaistyön suunnitelmaan lausunto omaishoitoa tukevien palveluiden kehittämiseksi. Omaishoidontukea maksetaan kohtuullisen laajasti Tunturi-Lapissa ja Kolarissa muuhun maahan verrattuna. STM:n laatusuosituksen mukaan kunnan yli 75-vuotiaista vähintään 5-6% tulisi saada omaishoidontukea, Kolarissa tämä luku oli v %. Seuraavalla strategiakaudella kehitetään omaishoidontukiasiakkaiden hoitajien vapaan pitämistä. Vapaiden pitämistä voidaan kehittää esim. siten, että omaishoitajien lakisääteinen vapaa, 3 vrk/kk olisi maksutonta kunnan hoivayksiköissä ja vapaan pitäminen olisi mahdollista myös ns. läheislomituksen avulla. Tannan yhdessä SPR:n vapaaehtoistyön kanssa kuukausittain järjestämä Hoivaparkkipäivä tukee erityisesti omaishoitoperheitä. Jatkossa järjestetään kerran vuodessa Tannan hoivaparkkipäivänä myös Omaishoitajien parkki. Omaishoitajien parkkipäivä toteutetaan yhteistyössä seurakunnan ja terveyden- ja sosiaalihuollon eri toimijoiden kanssa. Päivän aikana omaishoitajat voivat käydä terveys- ja kuntotarkastuksessa, kuunnella alustuksia ja osallistua vertaiskeskusteluihin. Vuoden 2011 teema on omaishoitajien jaksaminen. 4. MIELENTERVEYSPALVELUT Kolarissa noudatetaan valtakunnallisia suosituksia mielenterveyskuntoutujien asuttamisesta omiin koteihinsa. Tämä toteutetaan lisäämällä psykiatrisia avopalveluja niin, että syrjäisimmissäkin paikoissa asuvat mielenterveyskuntoutujat tavoitetaan ja heille pystytään tarjoamaan riittävä tuki. Yksityisen hoitokoti Lapponican lopetettua toimintansa toukokuussa 2010, jouduttiin uuteen tilanteeseen, sen neljälle asukkaalle piti löytää uusi koti. Tämän seurauksena ryhdyttiin kehittämään mielenterveyskuntoutujille suunnattuja asumispalveluita. Kolarin mallissa mielenterveyskuntoutujien asumista omassa kodissaan tuetaan kotiin viedyillä psykiatrisen kotisairaanhoidon palveluilla ja kouluttamalla kotipalvelun henkilöstöä tunnistamaan psyykkisten sairauksien varhais- ja pahenemisvaiheen oireet. Terveyskeskuksessa ja palvelutalossa tapahtuvaa mielenterveyskuntoutujien vuorotteluhoitoa lisätään. Mielenterveyskuntoutujien omaisille järjestetään mahdollisuus yksilö- ja ryhmäkeskusteluihin sekä viriketoimintaa tukemaan jaksamista. Mielenterveyskuntoutujien omatoimisuutta ja toimintakykyä ylläpidetään säännöllisillä terveystarkastuksilla, fysioterapialla ja erilaisilla toiminnallisilla ryhmillä.

8 8 5. KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN 5.1 Eri toimintayksiköiden kuntoutumista tukeva apuvälineistö Fysioterapeutti suorittaa kuntoiluvälineistön alkukartoituksen eri toimintayksiköissä yhdessä henkilökunnan kanssa ja antaa suosituksen hankittavista laitteista. Kukin yksikkö omalta osaltaan budjetoi varoja mahdollisuuksien mukaan välineistön hankintaan. Lisärahoitusta välineistön hankintaan suunnitellaan yhdessä eri toimintayksiköiden kanssa ja mietitään mahdollisia rahoittajia (kunta, järjestöt ym.). Välineistö kirjataan terveyskeskuksen fysioterapian tietokantaan, josta käy selville missä välineet milloinkin ovat (Palvelutalo, Tanna, Terveyskeskus, Kehitysvammahuolo, Ryhmis/Mielenterveyskuntoutujat). Välineistöä voidaan siirtää toimintayksiköiden välillä tarpeen mukaan. Vuosittain kuntoutuksen budjettiin varataan rahaa välineistön huoltoon ja korjauksiin. Välineistön kunto arvioidaan vuosittain, sekä tehdään suositukset uusista hankittavista välineistä. 5.2 Seniorisyynit Jokainen tarkastusvuonna 65, 70, 80 ja 90 vuotta täyttävä kotona asuva kolarilainen kutsutaan seniorisyyniin. Seniorisyyni on syksyllä tapahtuva, laaja-alainen terveystarkastus, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sairauksia ja tukea kotona asumista. Seniorisyyneissä on mukana fysioterapeutti, jonka tehtävänä on puuttua niihin fyysisiin ongelmiin, joita asiakkailla on. Fysioterapeutti antaa vinkkejä ja ohjeita esimerkiksi lihaskunnon ylläpitämiseksi. Hyvä peruskunto tukee seniori-ikäisten kotona selviytymistä. 5.3 Urheilutempaukset Eri toimintayksiköissä on nimetty henkilö, joka vastaa kuntoutusvälineistä ja erilaisten urheilutapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta muiden yksiköiden yhteyshenkilöiden kanssa. Tällöin tulee huomioiduksi liikuntaan erikoistuneiden ammattitaito sekä hoitohenkilökunnan tietämys oman yksikkönsä asiakkaiden kyvyistä. Vähintään kaksi kertaa vuodessa järjestetään yhteinen urheilutapahtuma (kevät/kesä ja syksy), johon osallistuvat myös nuoriso- ja liikuntatoimi sekä terveyskeskuksen fysioterapiaosasto. 5.4 Henkilöstön koulutus Fysioterapeutti pitää koulutuksen eri toimintayksiköiden työntekijöille vähintään kerran vuodessa kuntouttavan työotteen merkityksestä hoitotyössä. Samalla myös aktivoidaan ja motivoidaan henkilökuntaa oman työkyvyn ylläpitämiseen liikunnallisin keinoin.

9 9 6. KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammahuollon tehtävänä on järjestää asiakkailleen asumispalveluita, päivä- ja työtoimintaa sekä työllistää kehitysvammaisia avo- ja tuettuun työhön. Tavoitteena on tukea asiakkaiden täysivaltaisuutta ja itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa ja näin tukea integroitumista yhteiskuntaan. Kehitysvammahuollon tehtävänä on varmistaa asiakkailleen heidän tarvitsemansa kuntoutus, opetus, hoito ja huolenpito. Kehitysvammaisten lasten varhaiskuntoutus ja heidän perheidensä tukeminen kuuluu myös osaksi kehitysvammahuoltoa. Kehitysvammahuolto järjestää kehitysvammalain mukaiset palvelut, joita ei voi saada vammaispalvelulain eikä peruspalveluiden puitteissa. 6.1 Toimari Toimari on päivätoiminta- ja työkeskus. Toimarista järjestetään avotyötoimintaa sekä autetaan kehitysvammaisia sijoittumaan tuettuun työhön avoimille työmarkkinoille. Seuraavan viiden vuoden aikana tavoitteena on saada työllistettyä kaksi asiakasta avoimille työmarkkinoille. Päivätoiminta on kuntouttavaa toimintaa, jossa kiinnitetään ennen kaikkea huomiota fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitoon. Toimarissa käy myös työvoimatoimiston ja vakuutusyhtiöiden kautta työkokeilussa olevia henkilöitä ja työharjoittelijoita. 6.2 Kotikontu Kotikontu muodostuu kuuden asunnon autetun asumisen yksiköstä ja yhdestä ohjatun asumisen kaksiosta. Ympärillä on neljä normaalia asuntoa joiden asukkaat saavat tarvittaessa tukea elämiseen ja asumiseen Kotikonnusta. Lisäksi tilapäistä asumispalvelua annetaan kotona asuville vammaisille omaisten lepopäivien ajaksi. Asuntojen tarve on lisääntynyt vanhempien ja omaisten ikääntymisen myötä sekä nuorien kehitysvammaisten halutessa muuttaa pois kotoa omaan elämään. Tavoitteena on saada vuonna uusi asumisyksikkö, jossa olisi sekä autetun että ohjatun asumisen yksiköt. Henkilökunnan tarve uuden asumisyksikön myötä nousee. Tarvitaan yksi henkilökohtainen avustaja ja yksi avustaja ohjatun asumisen puolelle iltaan. Yövalvonta on järjestetty Kotikonnusta Palvelutalolle ja sen lähiympäristössä asuville vanhuksille. Heiltä tulee ranne- tai ovihälytykset klo välisenä aikana Kotikontuun. Kotikonnun siirtyessä kauemmas on Palvelutalon yövalvonnan ratkaisu mietittävä uudella tavalla sen hetkisen tarpeen mukaan.

10 10 Kolpeneen palvelukeskuksessa on yksi asiakas laitoshoidossa ja neljä asumisyksikössä. Uuden asumisyksikön valmistuessa on tavoitteena siirtää kaksi asiakasta asumisyksiköstä Kolariin. 6.3 Muut toiminnot Kansalaisopiston kanssa järjestetään erilaisia musiikki-, tanssi- ja teatteriryhmiä. Pajalan kehitysvammahuollon kanssa on yhteistoimintaa vapaa-ajan retkien, tapahtumien ja leirien merkeissä. 7.VANHUS- JA VAMMAISTYÖN PÄÄTAVOITTEET Investoinnit: Tannan laajennus + Kotikonnun siirtyminen Tannan yhteyteen - Yöpäivystyksen uudelleen organisointi, kun Kotikontu muuttaa Tannan läheisyyteen. Tarkoitus on suunnitella toiminta mahdollisimman pitkälle olemassa olevilla resursseilla teknologiaa hyödyntäen. - Vuodeosastolla ja Hoitokoti Tannassa tavoitellaan ikäihmisten laatusuosituksen mukaista (STM julkaisuja 2008:3) kohtuullista henkilökunnan määrää, mikä on vuodeosastolla 0,7 ja Hoitokoti Tannassa 0,65 hoitajaa asukasta/potilasta kohti. Hyvä mitoitus olisi vuodeosastolla 0,8 ja Tannassa 0,7 ja hoitajaa asukasta/potilasta kohden. - Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen edelleen kehittäminen - Kehitysvammaisille, joilla ei ole KELA:n kuntoutussuunnitelmaa ja mielenterveyskuntoutujille luodaan seniorisyynin kaltainen säännöllinen terveystarkastus - Omaishoidontukivapaiden kehittäminen - Kuljetuspalveluiden kehittäminen - Elämänlaatutestamentin käyttöönotto ja sen kehittäminen

11 11 Vanhus- ja vammaistyöryhmä v. 2010: Ulla Ylläsjärvi, sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö, puheenjohtaja Pirjo Satta, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Kirsti Viuhkola, vastaava sosiaalityöntekijä Erja Hurskainen, Tannan vastaava sairaanhoitaja Seija Jaako, vuodeosaston osastonhoitaja Eeva Palomaa, terveydenhoitaja Taru Vaarala, toimintakeskuksen johtaja Marjatta Pakola, diakoni Harri Mäkelä, psykiatrian erikoissairaanhoitaja Taina Pudas, palvelutalon toiminnanohjaaja Minna Paasilinna, fysioterapeutti Suoma Bergman, kodinhoitaja Anri Marjamaa, sosiaaliohjaaja, sihteeri

12 12

13 Liite 1 KOLARIN KUNTA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveystoimi (Päivitetty )

14 SISÄLTÖ: 1. Palvelutarpeen arviointi 2. Kotipalvelu, omaishoidontuki, tukipalvelut (mm. ateriapalvelu, siivouspalvelu, turvapuhelin, lääkeannostelija) 3. Kotisairaanhoito 4. Apuvälinelainaamo (fysioterapia) 5. Kolarin Palvelutalo ja Kolarin Vanhustenyhdistys ry:n asunnot 6. Palvelukoti Tanna, Muistikuntoutus Hoivaparkki 7. Terveyskeskus ja vuodeosasto 8. Mielenterveystoimisto 9. Seniorisyynit 10. Omaissyyni 11. Yksityiset hoivayrittäjät, siivouspalvelut 12. Toimeentulotuki, vammaispalveluasiat 13. Muut yhteystiedot Hätänumero KELA, Kolari Matkapalvelukeskus SPR Ystävänpalvelu / Kolari Kolarin seurakunta Länsi-Lapin fysikaalinen hoitolaitos Tornion Sairas- ja kuntoutuskoti Lapin keskussairaala

15 1. PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAAN JOKAINEN YLI 75-VUOTIAS ON OIKEUTETTU PALVELUTARPEEN ARVIOINTIIN, EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA VIIKON SISÄLLÄ YTEYDENOTOSTA JA KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA VIIPYMÄTTÄ. PALVELUTARPEEN ARVIOINNISSA ASIAKKAAN YKSILÖLLINEN KOKONAISTILANNE KARTOITETAAN SEKÄ HÄNEN TARVE SOSIAALIPALVELUIHIN, JOITA OVAT ESIM. KOTIHOITO, KOTIHOIDON TUKIPALVELUT, OMAISHOIDONTUKI JA TOIMEENTULOTUKI. YTEYDENOTOT SOSIAALIOJAAJA Anri Marjamaa puh KOTIPALVELU KOTIPALVELU ON ASIAKKAAN KOTONA TAPAHTUVAA HOITO- JA HUOLENPITOTYÖTÄ. KOTIPALVELUN TAVOITTEENA ON TUKEA ASIAKKAAN KOTONA SELVIYTYMISTÄ. ETUSIJALLA OVAT ASIAKKAAT, JOTKA TARVITSEVAT HENKILÖKOHTAISTA HOIVAA. KOTIPALVELUA VOI TIEDUSTELLA SOSIAALIOHJAAJA, Anri Marjamaa PUH KOTIPALVELUN ALUERYHMÄT JA YHTEYSTIEDOT: POHJOINEN ALUE, MA-TO KLO 8-16, PE KLO 8-14 Aila Mellajärvi Sinikka Koivumaa KIRKONKYLÄ, MA-SU, KLO Kotipalvelu Kotipalvelu Ryhmis

16 ETELÄINEN ALUE, MA-TO KLO 8-16, PE KLO 8-14 Raili Ajanki Lilja Koskenniemi Sari Pellikka-Kylmämaa Tuija Kylmämaa PERHETYÖ Ellen Vaattovaara OMAISHOIDONTUKI OMAISHOIDONTUELLA TARKOITETAAN VANHUKSEN, VAMMAISEN TAI SAIRAAN HENKILÖN KOTONA TAPAHTUVAN HOIDON TAI MUUN HUOLENPIDON TURVAAMISEKSI ANNETTAVAA HOITOPALKKIOTA TAI PALVELUJA. OMAISHOIDONTUKI ON MÄÄRÄRAHASIDONNAINEN. KUNTA MÄÄRITTELEE PERUSTEET, JOILLA OMAISHOIDONTUKEA MYÖNNETÄÄN. OMAISHOIDONTUKIHAKEMUKSIA SAA KUNNANVIRASTON AULASTA, SOSIAALITOIMEN NEUVONNASTA JA INTERNET SIVULTA /KUNNAN PALVELUT/LOMAKKEET. OMAISHOIDONTUKI TIEDUSTELUIHIN VASTAA SOSIAALIOHJAAJA PUH

17 TUKIPALVELUT KOTIHOIDON TUKIPALVELUJA OVAT ATERIAPALVELU, AUTOMAATTINEN LÄÄKEANNOSTELIJA, TURVAPUHELIN SEKÄ TURVAPUHELIMEN LISÄLAITTEET (GSM-LISÄLAITE, SAVUHÄLYTIN, OVIHÄLYTIN) SEKÄ SIIVOUSPALVELU. SIIVOUSPALVELU SIIVOUKSEN JÄRJESTÄMISEEN KUNTA MYÖNTÄÄ PALVELUSETELIN ASIAKKALLE, JONKA TOIMINTAKYKY ON ALENTUNUT JA JONKA BRUTTOTULOT EIVÄT YLITÄ SÄÄDETTYJÄ TULORAJOJA. NE ASIAKKAAT, JOILLE EI MYÖNNETÄ PALVELUSETELIÄ VOIVAT HAKEA TALOUDELLISEN TUEN VEROTUKSESSA KOTITALOUSVÄHENNYKSENÄ. PALVELUSETELIHAKEMUKSIA SAA KUNNANVIRASTON AULASTA JA INTERNET SIVULTA PALVELUT/LOMAKKEET. LISÄTIETOJA TUKIPALVELUISTA SOSIAALIOHJAAJA PUH KOTISAIRAANHOITO KOTISAIRAANHOITO ON ASIAKKAAN KOTONA TAPAHTUVAA SAIRAANHOITOA. KOTISAIRAANHOITOTYÖ ON MUUN MUASSA HOIDON SUUNNITTELUA, ENNALTAEHKÄISYÄ, LÄÄKITYKSESTÄ HUOLEHTIMISTA, VERIKOKEIDEN OTTAMISTA. KOTISAIRAANHOITO JAKAANTUU SEURAAVASTI ALUEITTAIN: KIRKONKYLÄ, PUH , POHJOINEN ALUE, PUH ETELÄINEN ALUE, PUH

18 4. APUVÄLINELAINAAMO (FYSIOTERIA) TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIASTA VOI TIEDUSTELLA LAINAAN ERILAISIA APUVÄLINEITÄ, JOTKA HELPOTTAVAT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ. TARVITTAESSA FYSIOTERAPEUTTI KÄY KOTONA KARTOITTAMASSA APUVÄLINEIDEN TAI KODIN MUUTOSTÖIDEN TARPEEN. APUVÄLINEITÄ VOI KYSELLÄ TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIASTA, PUH AJANVARAUS MA-KE, PE KLO 8-9, TO KLO KOLARIN PALVELUTALO PALVELUTALO TARJOAA ASUMISPALVELUJA VANHUKSILLE JA VAMMAISILLE. PALVELUASUNNOT ON TARKOITETTU PALJON JA USEITA KERTOJA PÄIVÄSSÄ APUA TARVITSEVILLE. VUOROTTELUHOITOON ON MYÖS MAHDOLLISUUS. PALVELUTALOLLA ON YKSI VUOROTTELUHUONE TARJOLLA ESIMERKIKSI OMAISHOITAJAN LOMAN AJAKSI. KIRKONKYLÄN KOTIPALVELU TOIMII PALVELUTALON TILOISSA ANTAEN KOTIPALVELUAPUA PALVELU-ASUNNOISSA JA LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVILLE. PALVELUTALON YHTEYDESSÄ TOIMII MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RYHMÄKOTI. RYHMÄKOTI TARJOAA TUKIPALVELUJA MYÖS MUILLE PALVELUTALOSSA JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVILLE MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE. PALVELUTALOLLE VOI TULLA PÄIVÄSAIKAAN PIIPAHTAMAAN, TAPAAMAAN TUTTUJA, LUKEMAAN LEHTIÄ/KIRJOJA TAI MUUTEN

19 VAIN KULUTTAMAAN AIKAA ESIM. ASIOINTIEN YHTEYDESSÄ KIRKONKYLÄLLÄ. PALVELUTALON ASUNNOISTA LISÄTIETOJA HALUAVAT VOIVAT OTTAA YHTEYTTÄ TOIMINNANOHJAAJAAN, TAINA PUDAS, PUH KOLARIN OMAKOTI RY:N ASUNNOT ON TARKOITETTU LÄHINNÄ ITSENÄISESTI TOIMEENTULEVILLE JA TILAPÄISTÄ KOTIPALVELUAPUA TARVITSEVILLE VANHUKSILLE. RIVITALOASUNNOT SIJAITSEVAT KOLARIN KESKUSTASSA PAPPILANTIELLÄ. TIEDUSTELUIHIN ASUNNOISTA VASTAA PALVELUTALON TOIMINNANOHJAAJA, TAINA PUDAS PUH PALVELUKOTI TANNA PALVELUKOTI TANNATARJOAA IKÄIHMISILLE YMPÄRIVUOROKAUTISTA HUOLENPITOA JA VALVONTAA. YHDEN AVUSTAJAN TURVIN SELVIYTYVÄN VANHUKSEN PAIKKANA ON PALVELUKOTI TANNA. TANNA TARJOAA MYÖS SAUNA- JA RUOKA- PALVELUA, PÄIVÄ- JA YÖHOITOA. LISÄKSI ON MAHDOLLISUUS VUOROTTELUHOITOON ESIMERKIKSI OMAISHOITAJAN LOMIEN AJAKSI. VANHUSTEN YLLÄPITÄVÄÄ KUNTOUTUSTA VARTEN VARATAAN MYÖS PAIKKOJA VUODEOSASTOLTA. TANNAAN VOI TULLA PÄIVÄSAIKAAN PIIPAHTAMAAN, TAPAAMAAN TUTTUJA, LUKEMAAN LEHTIÄ/KIRJOJA TAI MUUTEN VAIN KULUTTAMAAN AIKAA ESIM. ASIOINTIEN YHTEYDESSÄ KIRKONKYLÄLLÄ.

20 TANNAN PALVELUJA JA ASUNTOTILANNETTA VOI TIEDUSTELLA VASTAAVALTA SAIRAANHOITAJALTA, ERJA HURSKAINEN, PUH HOIVAPARKKI TOIMINNALLINEN, VIRIKKEELLINEN, KUNTOUTUMISTA TUKEVA PÄIVÄTOIMINTA JOKA KUUKAUDEN 2. TIISTAI KLO PALVELUKOTI TANNASSA. TOIMINTA ON TARKOITETTU ERITYISESTI OMAISHOIDON TUEKSI KOTONA ASUVILLE. LISÄTIETOJA PUH TUULA MANTOVAARA 7. TERVEYSKESKUS JA VUODEOSASTO VASTAANOTTO, AJANVARAUS MA-PE KLO POHJOINEN ALUE, PUH KIRKONKYLÄ, PUH ETELÄINEN ALUE, PUH PÄIVYSTYS, AJANVARAUS PUH , MA-PE KLO LABORATORIO AJANVARAUS, PUH LABORATORIOTUTKIMUSTEN TULOKSET VOI KYSYÄ MA-PE KLO TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA 10 PAIKKAA ON VARATTU PITKÄAIKAISPOTILAIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISTA HOITOA VARTEN. TIEDUSTELUIHIN VASTAA VUODEOSASTON OSASTONHOITAJA, SEIJA JAAKO, PUH

21 8. MIELENTERVEYSTOIMISTO MIELENTERVEYSPALVELUJA KAIKENIKÄISILLE ASIAKKAILLE. YHTEYDENOTOT PSYKOLOGI KIRSI HEINÄLÄ, PUH , PSYKIATRIAN SAIRAANHOITAJA SIRPA KANGAS, PUH JA PSYKIATRIAN SAIRAANHOITAJA HARRI MÄKELÄ, PUH SENIORISYYNI JOKAINEN TARKASTUSVUONNA TÄYTTÄVÄ 65, 70, 80 JA 90 KOTONA ASUVA KOLARILAINEN KUTSUTAAN SENIORISYYNIIN. SENIORISYYNI ON SYKSYLLÄ TAPAHTUVA, LAAJA-ALAINEN TERVEYSTARKASTUS, JONKA TARKOITUKSENA ON ENNALTAEKÄISTÄ SAIRAUKSIA JA TUKEA KOTONA ASUMISTA. YTEYDENOTOT PUH OMAISSYYNI OMAISHOITAJIEN TERVEYSTARKASTUKSET PIDETÄÄN KERRAN VUODESSA HOIVAPARKIN YHTEYDESSÄ. OMAISSYYNIEN YHTEYDESSÄ JÄRJESTETÄÄN AIHEESEEN LIITTYVÄ, ASIANTUNTIJAN PITÄMÄ ALUSTUS. TERVEYDENHOITAJA TEKEE TERVEYSTARKASTUKSET. FYSIOTERAPEUTTI ON MUKANA TESTAAMASSA OMAISHOITAJIEN PERUSKUNTOA JA ASIANTUNTIJANA. SEURAKUNTA ON MUKANA JÄRJESTÄMÄSSÄ TILAT JA TARJOILUN. TAPAHTUMAAN LIITETÄÄN MUKAAN MUKAVAA YHDESSÄOLOA KESKUSTELUN, LAULUN YM. MERKEISSÄ.

22 11. YKSITYISET HOIVA- JA SIIVOUSPALVELU YRITTÄJÄT (KOTITALOUSVÄHENNYSMAHDOLLISUUS) 1. ARJAN SIIVOUS- JA KOTIPALVELU; SIIVOUS- JA HOITOTYÖTÄ KAIKILLE IKÄIHMISILLE. LÄHIHOITAJA ARJA TARVAINEN PUH KOIVUMAA JA KUMPPANIT; SIIVOUSPALVELUA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE. TARMO KOIVUMAA PUH LUOTEIS-KAIRAN SIIVOUS; KAIKKI ALAN SIIVOUSTYÖT. SARI RISTIMELLA PUH SIIVOUS JA HUOLINTA PIRTTIHIRMUT: SIIVOUSTYÖT. SIRPA PAASO PUH SIIVOUS JA KOTIPALVELU HELENA HUHTA; SIIVOUS- JA KOTITYÖT. HELENA HUHTA PUH TMI ANITA LIIKAMAA: SIIVOUS- JA HOITOTYÖ. LÄHIHOITAJA ANITA LIIKAMAA PUH TMI KATJA KURU; SIIVOUSPALVELUA. KATJA KURU PUH YLLÄS-KRISTA; SIIVOUSTYÖ. KUNTOHOITAJA KRISTIINA PARTALA, PUH Listan yrittäjät numeroilla 2,4,5,6,7 ja 8 tekevät myös palvelu-seteli siivouksia.

23 11. TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUASIAT TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN KIRJALLISESTI TÄYTTÄMÄLLÄ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA TOIMITTAMALLA SE LIITTEINEEN SOSIAALITOIMISTOON. TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSIA SAA KUNNANVIRASTON AULASTA, SOSIAALITOIMESTA TAI INTERNET SIVULTA PALVELUT-LOMAKKEET. AJANVARAUKSELLA SEURAAVASTI: AJANVARAUS JA PUHELINAIKA MA-PE KLO VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Kirsti Viuhkola, PUH SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Maarit Kumpula, PUH VAMMAISPALVELUASIOIHIN (MM. KULJETUSPALVELUT) VASTAA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Maarit Kumpula, PUH MA-PE KLO MUUT YHTEYSTIEDOT HÄLYTYSNUMERO 112 KELA, KOLARI MATKAPALVELUKESKUS KOLARIN SEURAKUNTA SPR YSTÄVÄPALVELU KOLARI LÄNSIRAJAN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS TORNION SAIRAS- JA KUNTOUTUSKOTI (VAIHDE) LAPIN KESKUSSAIRAALA (VAIHDE)

24 KOLARIN KUNTA Liite 2 VAMMAISPALVELUJEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveystoimi Päivitetty

25 Sisällysluettelo Laki Vammainen henkilö Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus Palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi Kuljetuspalvelu ja siihen liittyvä saattajapalvelu Vaikeavammaisten palveluasuminen Asunnon muutostyöt Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Päivätoiminta Henkilökohtainen avustaja Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet Päivittäisten toimintojen apuvälineet, koneet ja laitteet Kuntoutusohjaus Sopeutumisvalmennus Ylimääräiset vaatekustannukset Ylimääräiset ravintokustannukset Kehitysvammahuolto Erityishuolto-ohjelma Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Kuntoutus- neuvola- ja laitospalvelut Apuvälinepalvelut KELA:n vammaispalvelut Kuntoutus Vammaistuki aikuisille Alle 16-vuotiaan vammaistuki Ruokavaliokorvaus Vammaisten tulkkauspalvelut Yhteystiedot

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1

Vammais- palveluopas. www.nurmijarvi.fi 1 2011 Vammais- palveluopas www.nurmijarvi.fi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Apuvälinelainaus ja hoitotarvikejakelu 6 3. Asuminen 6 4. Asunnon muutos- ja korjaustyöt 7 5. Edunvalvojatoiminta 9 6.

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS

KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS KAINUUN VAMMAISPALVELUOPAS Kainuun maakunta -kuntayhtymä LUKIJALLE Tämä vammaispalveluopas on tarkoitettu Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella vammaispalveluja tarvitseville ja heidän omaisilleen sekä

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013

VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 VAMMAISPALVELUOPAS Riihimäen kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelut Tammikuu 2013 Lukijalle Tämän palveluoppaan tarkoitus on edistää ja helpottaa tiedonsaantiasi erilaisista Riihimäen kaupungin tarjoamista

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta

ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta ikäihmisten palveluopas Jokioisten kunta Sisällys: LUKIJALLE... 1 JOKIOISTEN KUNNAN VANHUSTYÖN OHJELMA... 2 APUVÄLINEET JA HOITOTARVIKKEET... 3 ASIAKKAAN JA POTILAAN OIKEUDET... 4 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES...

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE

PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE PALVELUOPAS IKÄIHMISILLE Rautalammin kunta Kunnanvirasto Kuopiontie 11 77700 Rautalampi puh.vaihde 040 164 2000 www.rautalampi.fi 2 3 Lukijalle IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Tämä palveluopas on tarkoitettu ikäihmisille,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot