1. Johdanto Omaishoito Mielenterveyspalvelut 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7"

Transkriptio

1

2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö Vuodeosasto Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry Kotona asumisen tukeminen 5 - Kotipalvelu 6 - Kotisairaanhoito 6 3. Omaishoito 6 4. Mielenterveyspalvelut 7 5. Kuntoutumisen tukeminen Eri toimintayksiköiden kuntoutumista tukeva apuvälineistö Seniorisyynit Urheilutempaukset Henkilöstön koulutus 8 6. Kehitysvammahuolto Toimari Kotikontu Muut toiminnot Vanhus- ja vammaistyön päätavoitteet Liitteet - Ikäihmisten Palveluopas - Vammaispalvelujen Palveluopas

3 3 JOHDANTO Kolarissa edelliset vanhus- ja vammaistyön suunnitelmat on laadittu vuosille ja Tämän suunnitelman tehtävä on toimia kiinteänä jatko-osana edellisiin suunnitelmiin ja käytännön työrukkasena seuraavalle viidelle vuodelle. Suunnitelma tukeutuu Kolarissa 2008 valtuuston hyväksymään hyvinvointikertomukseen ja on sen tavoitteiden kanssa samansuuntainen. Vuosien suunnitelmasta voidaan todeta, että vanhainkodin remontti ja muutos palvelukodiksi on toteutunut. Samoin on toteutunut kehitysvammahuollossa päiväpalveluiden yhdistäminen. Asukkaiden turvapuhelin- ja ateriapalveluja on lisätty tarpeen mukaan. Omaishoidontuen määrärahoja on lisätty: v.2006 määrärahan käyttö oli euroa ja v euroa. Kotitalkkarikokeilua on jatkettu vuosittain talvikuukausina. Luoteis-Lapin seudullisen ikäihmisten palvelurakenteen ja prosessien kehittämishankkeen painopiste suunnattiin Kolarissa Palvelukoti Tannan muutokseen laitoksesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi, tuotoksena mm. Tannan palveluopas. Hankkeesta saatiin tukea myös esim. kotihoidon voimavarakeskeisemmän hoito- ja palvelusuunnitelman luomiseen. Teknologian kehitystä on seurattu ja esimerkiksi soivia lääkeannostelijoita muistihäiriöisille on otettu käyttöön. Samoin automaattisten ovi- ja savuhälyttimien määrää on lisätty tarpeen mukaan. Terveydenedistämishankkeen tuella aloitettiin etäjumppakokeilu lokakuussa Siivouspalvelut muuttuivat palvelusetelillä tuetuksi palveluksi vuoden 2009 alusta, kun työllistämispalvelun kautta ei ollut enää saatavissa työntekijöitä. Samoin henkilökohtaisten avustajien saanti työllistämispalvelun kautta vaikeutui samanaikaisesti. Kunnassa vakinaistettiin työllistämistuella tuettuja toimia kotipalvelussa ja kehitysvammahuollossa vuonna 2009 sekä vuoden 2011 alusta vuodeosastolla. Ikääntyneiden toimintakykyä kartoitetaan vuosittain tapahtuvilla seniorisyyneillä, joihin kutsutaan vuosittain 65-, 70-,80-, ja 90- vuotiaat kotona asuvat. Eläkeläisille on järjestetty liikuntaryhmiä Palvelutalolla ja Länsirajan Fysikaalisessa Hoitolaitoksessa. Kaikessa suunnittelussa huomioidaan ikäihmisten lihaskunnon ylläpito. Muistihoitajina ja yhdyshenkilöinä ovat toimineet alueterveydenhoitajat. Palvelukoti Tannassa on järjestetty muistihäiriöisten hoivaparkkitoimintaa kerran kuukaudessa. Suunnitelmana oli ryhmäkodin perustaminen muistihäiriöisille. Tämä ei toteutunut. Tällä hetkellä vaikeammin muistihäiriöiset asuvat palvelukoti Tannassa ja Palvelutalolla. Tannaan on suunnitteilla noin paikan lisäsiipi ikäihmisille ja oma siipi kehitysvammaisten käyttöön. Suuri muutos vuonna 2010 on ollut psykiatrisen hoivakoti Lapponican toiminnan loppuminen. Asukkaat ovat siirtyneet Palvelutalolle ja psykiatrista henkilökuntaa on lisätty. Suunnitelmana on edelleen kehittää psykiatrisille asukkaille virikkeellistä ja toiminnallista ympäristöä. Tavoitteena on vastata valtakunnallisiin vanhus- ja vammaistyön tavoitteisiin, joista mainittakoon palvelusuunnitelmien laatiminen kaikille tarvitsijoille, omaishoidon tuen edelleen kehittäminen,

4 4 sekä laitospaikkojen vähentäminen siten, että vain kolme prosenttia yli 75-vuotiaita on laitospaikalla. 2. VANHUSTYÖ Tulevaisuutta ennustetaan Kolarin väestömäärän perusteella ja väestön ikärakenteen muuttumisen vuoksi. Ikäihmisten määrä lisääntyy. Ennaltaehkäisevän työn merkitys kasvaa. Kaikkien kuntalaisten on itse osallistuttava oman elämän etukäteisarviointiin ja pyrittävä tekemään jotain vanhuusvuosien eteen. Oman kunnon hoitaminen on yksi kaikkein tärkeimmistä tavoitteista. Hyväkuntoinen ihminen selviää paremmin leikkauksista ja tilapäisistä vuodelevoista kuin heikkokuntoinen. On arvioitu, että lihaskunto vähentyy 50%:lla, jos ihminen joutuu viikoksi täydelliseen vuodelepoon. Vanhus- ja vammaistyöryhmän työn tuloksena on syntymässä aktiivista toimintaa kansalaisvaikuttajien kanssa. Yksi niistä on suunnitteilla oleva vuosikalenteri. Se on yksi hyvä aktivaattori, jota pystyvät rakentamaan järjestöt, ammattilaiset, virkamiehet ja muut luottamusmiehet yhdessä. Vanhustyössä on haastettu kyliä, kouluja ja kansalaisopistoa yhteistyöhön järjestämään erilaisia tempauksia. Palvelutalon ja Tannan viihtyvyyttä kehitetään niin, että sinne olisi helppo ja mukava tulla käymään. Kolarilaisille esitetään haasteena täyttää oma hoitotahtolomake, jota myös elämänlaatutestamentiksi kutsutaan. Näin tulevaisuudessa voidaan auttaa paremmin ihmisiä heidän oman tahtonsa mukaisesti. Kylillä, järjestöissä ja mahdollisimman useissa ikäihmisten tapahtumissa esitellään asiaa. Laitoshoidossa paikkojen rakenteita ja määriä sekä henkilöstömääriä joudutaan arvioimaan uudelleen asukasmäärien kehityksen mukaisesti. Samoin avoterveydenhuolto tulee yhä tärkeämmäksi osaksi tulevaisuuden ikäihmisten palveluketjua, sillä kaikkia ei voida hoitaa laitoksissa. 2.1 Vuodeosasto Vuodeosastolla on ympärivuorokautista hoitoa ja osastolle pääsee tarvittaessa hoitoon myös öisin ja viikonloppuisin. Vuodeosastolla on nykyisin 30 potilaspaikkaa. Suunnitelmana on kehittää vuodeosaston toimintaa paremmin sekä pitkäaikaispotilaiden että akuutti-, kuntoutus- ja vuorottelupotilaiden tarpeita vastaavaksi. Tarkoitus on työskennellä osastolla kahdessa modulissa; pitkäaikaispotilaiden puoli (9 potilaspaikkaa) ja akuutti/kuntoutus/vuorottelupotilaiden puoli (19 potilaspaikkaa). Tämän suunnitelman mukaan paikkaluku vähenee osastolla kahteenkymmeneenkahdeksaan. Terveyskeskusten vuodeosastoilla vähimmäismitoitus on 0,6-0,7 ja hyvä mitoitus 0,8 hoitotyöntekijää asiakasta kohden (STM:n julkaisu 2008:3; Ikäihmisten palveluiden laatusuositus). Suunnitelmakaudella tavoitellaan työntekijämäärässä hieman tämänhetkistä parempaa mitoitusta 0,7 hoitotyöntekijää asiakasta kohti.

5 5 Vuodeosasto on remontoitu vuonna 2000, joten moduulijako suunnitellaan mahdollisimman pitkälle olemassa olevien resurssien mukaan ja tarvittavaa uutta teknologiaa hyödyntäen. 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen; Palvelukoti Tanna Palvelukoti Tanna on 25-paikkainen hoivakoti, joka kehittää toimintoja tulevina vuosina ja tarjoaa hoivaa niille kolarilaisille, jotka eivät tule toimeen muissa avopalveluasunnoissa tai kotona. Vuonna 2013 Tannakoti laajenee paikkaiseksi. Laajennetussa yksikössä tarvitaan monipuolinen ammattitaitoinen henkilökunta, joka on mitoitettu valtakunnalliselle vanhustyösuunnitelman mukaiselle tasolle eli 0,65 hoitajaa hoidettavaa kohden. Muistisairaiden kuntouttavaa hoitotyötä ja hoitohenkilöstön osaamista kehitetään. Vuonna 2011 valmistuu Kolariin 2 koulutettua muistihoitajaa. Tannassa toimivaa kerran kuukaudessa kokoontuvaa Hoivaparkkia kehitetään ja mukaan otetaan muitakin kuin muistisairaita. Kolarin Palvelutalo Palvelutalo tarjoaa asumispalveluja vanhuksille ja vammaisille. Palvelutalossa on 22 vuokraasuntoa ja mielenterveyskuntoutujien ryhmäkoti. Kunnan kotipalveluhenkilökunta antaa asukkaille tarvittavat hoito- ja hoivapalvelut. Tulevalla kaudella pohditaan asumisviihtyvyyden parantamismahdollisuuksia ja tekniikan mahdollista hyödyntämistä huomioiden asukkaiden ja hoitohenkilökunnan tarpeet. Kolarin Vanhustenyhdistys ry Vanhustenyhdistys tarjoaa asumispalveluja pääsääntöisesti vanhuksille. Vuonna 2011 valmistuu uusi 10 asunnon rivitalo kesällä 2010 palaneen 9 asunnon tilalle. Asukasvalinnoissa Palvelutalolle ja Tannaan huomioidaan mm. hakijan kuntoisuus ja tarvittavan avun määrä. Yhteistä asukasvalintaa ja suunnitelmallisuutta kehitetään edelleen esim. luomalla Palvelutalolle ja Palvelukoti Tannaan yhtenäinen hakulomake tai lisälomake asuntohakemuksen yhteyteen. 2.3 Kotona asumisen tukeminen Kolarissa on säännöllisen kotihoidon piirissä v v täyttäneistä 12,1%, valtakunnallinen suositus on 13-14%.

6 6 Kotipalvelun henkilöstön työpanos on suuntautunut entistä huonokuntoisempien asiakkaiden hoitoon. Hoivatyön lisäksi ammatillisen kotipalvelutyön tulee ennaltaehkäistä asiakkaiden kunnon heikkenemistä ja tukea asiakkaiden aktiivisuutta jokapäiväisissä toiminnoissa. Viime vuodet on panostettu kuntoutumisen tukemiseen ja tätä linjaa tulee pyrkiä jatkamaan. Lapin seniori- ja vanhustyöhanke on tukemassa kunnassa vanhustyön kehittämistä. Hankkeen kautta kunta saa geriatrin palveluja sekä kunnan oma työntekijä irrotetaan 1-3 kuukaudeksi vuodessa kunnan valitsemaan kehittämistehtävään. Sivukylillä asuvien ikäihmisten palveluiden parantamiseksi kuljetuspalvelut otetaan yhdeksi kehittämisen painopistealueeksi. Kulkuyhteyksien turvaaminen ikääntyneille on usean hallinnonalan yhteinen tehtävä. Vanhustyön yksi avainhaaste on kaikkien toimijoiden yhteistyö ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Pyritään edistämään suunnitelmallisuutta ja monitoimijuutta. Esim. yhteistyö yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa lisääntyy kun tapahtumista tehdään vuosittain seniorikalenteri. Tukipalveluista kotitalkkaritoimintaa jatketaan talvikuukausina yhteistyössä nuorten työpajan tai työttömien yhdistyksen kanssa. Palveluseteli mahdollistaa myös pienituloisten siivouspalvelujen ostamisen yksityisiltä palveluntarjoajilta. Palvelusetelijärjestelmä lisää palveluohjauksen ja neuvonnan tarvetta. Palvelutarpeen kartoitus/neuvontakotikäynteihin sekä perhepalavereihin varataan edelleen aikaa suunnitelmallisuuden ja voimavarojen yhdistämisen edistämiseksi. Kotipalvelun asiakkaiden erityisryhmistä mielenterveyskuntoutujien ja muistisairauksia sairastavien määrä lisääntyy edelleen. Ryhmämuotoisen asumisen tarpeen määrä kasvaa. Palvelutalon yhteydessä on 4-paikkainen mielenterveyskuntoutujien Ryhmis, joka on liian pieni jo nykyiseen tarpeeseen nähden. Mikäli kehitysvammaisten asuntola Kotikontu muuttaa laajenevan Tannan yhteyteen, tarvitaan Kotikonnulta vapautuva 6-paikkainen asuntola erityisryhmien käyttöön. Erityisryhmien kasvu edellyttää henkilöstön osaamisen lisäämistä ja tukemista. Ikäihmisten palveluketjussa kotona asumisen tukeminen on ensisijaista. Ikääntyneiden määrän kasvaessa jo viime vuosina kotisairaanhoidon kysyntä on lisääntynyt ja vaativankin sairaanhoidollisen osaamisen tarvetta on ollut. Kotisairaanhoito reagoi ennakoivasti asiakkaiden terveydentilan ja toimintakyvyn muutoksiin. Omaisten tukeminen on osa kotisairaanhoidon työtä. Kotisairaanhoitoa tehdään tiiviissä yhteistyössä kotipalvelun kanssa asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Yhteistyöverkostossa sovitaan yksilölliset palvelukokonaisuudet hyödyntäen esim. lääkkeiden annosjakelupalvelua. 3. OMAISHOITO

7 7 Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositusten mukaisesti palveluissa on turvattava asiakkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laadun kehittämiseen. Paikallistasolla toimivalta omaishoitajien yhdistykseltä pyydettiin vanhus- ja vammaistyön suunnitelmaan lausunto omaishoitoa tukevien palveluiden kehittämiseksi. Omaishoidontukea maksetaan kohtuullisen laajasti Tunturi-Lapissa ja Kolarissa muuhun maahan verrattuna. STM:n laatusuosituksen mukaan kunnan yli 75-vuotiaista vähintään 5-6% tulisi saada omaishoidontukea, Kolarissa tämä luku oli v %. Seuraavalla strategiakaudella kehitetään omaishoidontukiasiakkaiden hoitajien vapaan pitämistä. Vapaiden pitämistä voidaan kehittää esim. siten, että omaishoitajien lakisääteinen vapaa, 3 vrk/kk olisi maksutonta kunnan hoivayksiköissä ja vapaan pitäminen olisi mahdollista myös ns. läheislomituksen avulla. Tannan yhdessä SPR:n vapaaehtoistyön kanssa kuukausittain järjestämä Hoivaparkkipäivä tukee erityisesti omaishoitoperheitä. Jatkossa järjestetään kerran vuodessa Tannan hoivaparkkipäivänä myös Omaishoitajien parkki. Omaishoitajien parkkipäivä toteutetaan yhteistyössä seurakunnan ja terveyden- ja sosiaalihuollon eri toimijoiden kanssa. Päivän aikana omaishoitajat voivat käydä terveys- ja kuntotarkastuksessa, kuunnella alustuksia ja osallistua vertaiskeskusteluihin. Vuoden 2011 teema on omaishoitajien jaksaminen. 4. MIELENTERVEYSPALVELUT Kolarissa noudatetaan valtakunnallisia suosituksia mielenterveyskuntoutujien asuttamisesta omiin koteihinsa. Tämä toteutetaan lisäämällä psykiatrisia avopalveluja niin, että syrjäisimmissäkin paikoissa asuvat mielenterveyskuntoutujat tavoitetaan ja heille pystytään tarjoamaan riittävä tuki. Yksityisen hoitokoti Lapponican lopetettua toimintansa toukokuussa 2010, jouduttiin uuteen tilanteeseen, sen neljälle asukkaalle piti löytää uusi koti. Tämän seurauksena ryhdyttiin kehittämään mielenterveyskuntoutujille suunnattuja asumispalveluita. Kolarin mallissa mielenterveyskuntoutujien asumista omassa kodissaan tuetaan kotiin viedyillä psykiatrisen kotisairaanhoidon palveluilla ja kouluttamalla kotipalvelun henkilöstöä tunnistamaan psyykkisten sairauksien varhais- ja pahenemisvaiheen oireet. Terveyskeskuksessa ja palvelutalossa tapahtuvaa mielenterveyskuntoutujien vuorotteluhoitoa lisätään. Mielenterveyskuntoutujien omaisille järjestetään mahdollisuus yksilö- ja ryhmäkeskusteluihin sekä viriketoimintaa tukemaan jaksamista. Mielenterveyskuntoutujien omatoimisuutta ja toimintakykyä ylläpidetään säännöllisillä terveystarkastuksilla, fysioterapialla ja erilaisilla toiminnallisilla ryhmillä.

8 8 5. KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN 5.1 Eri toimintayksiköiden kuntoutumista tukeva apuvälineistö Fysioterapeutti suorittaa kuntoiluvälineistön alkukartoituksen eri toimintayksiköissä yhdessä henkilökunnan kanssa ja antaa suosituksen hankittavista laitteista. Kukin yksikkö omalta osaltaan budjetoi varoja mahdollisuuksien mukaan välineistön hankintaan. Lisärahoitusta välineistön hankintaan suunnitellaan yhdessä eri toimintayksiköiden kanssa ja mietitään mahdollisia rahoittajia (kunta, järjestöt ym.). Välineistö kirjataan terveyskeskuksen fysioterapian tietokantaan, josta käy selville missä välineet milloinkin ovat (Palvelutalo, Tanna, Terveyskeskus, Kehitysvammahuolo, Ryhmis/Mielenterveyskuntoutujat). Välineistöä voidaan siirtää toimintayksiköiden välillä tarpeen mukaan. Vuosittain kuntoutuksen budjettiin varataan rahaa välineistön huoltoon ja korjauksiin. Välineistön kunto arvioidaan vuosittain, sekä tehdään suositukset uusista hankittavista välineistä. 5.2 Seniorisyynit Jokainen tarkastusvuonna 65, 70, 80 ja 90 vuotta täyttävä kotona asuva kolarilainen kutsutaan seniorisyyniin. Seniorisyyni on syksyllä tapahtuva, laaja-alainen terveystarkastus, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä sairauksia ja tukea kotona asumista. Seniorisyyneissä on mukana fysioterapeutti, jonka tehtävänä on puuttua niihin fyysisiin ongelmiin, joita asiakkailla on. Fysioterapeutti antaa vinkkejä ja ohjeita esimerkiksi lihaskunnon ylläpitämiseksi. Hyvä peruskunto tukee seniori-ikäisten kotona selviytymistä. 5.3 Urheilutempaukset Eri toimintayksiköissä on nimetty henkilö, joka vastaa kuntoutusvälineistä ja erilaisten urheilutapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta muiden yksiköiden yhteyshenkilöiden kanssa. Tällöin tulee huomioiduksi liikuntaan erikoistuneiden ammattitaito sekä hoitohenkilökunnan tietämys oman yksikkönsä asiakkaiden kyvyistä. Vähintään kaksi kertaa vuodessa järjestetään yhteinen urheilutapahtuma (kevät/kesä ja syksy), johon osallistuvat myös nuoriso- ja liikuntatoimi sekä terveyskeskuksen fysioterapiaosasto. 5.4 Henkilöstön koulutus Fysioterapeutti pitää koulutuksen eri toimintayksiköiden työntekijöille vähintään kerran vuodessa kuntouttavan työotteen merkityksestä hoitotyössä. Samalla myös aktivoidaan ja motivoidaan henkilökuntaa oman työkyvyn ylläpitämiseen liikunnallisin keinoin.

9 9 6. KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammahuollon tehtävänä on järjestää asiakkailleen asumispalveluita, päivä- ja työtoimintaa sekä työllistää kehitysvammaisia avo- ja tuettuun työhön. Tavoitteena on tukea asiakkaiden täysivaltaisuutta ja itsenäistä selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa ja näin tukea integroitumista yhteiskuntaan. Kehitysvammahuollon tehtävänä on varmistaa asiakkailleen heidän tarvitsemansa kuntoutus, opetus, hoito ja huolenpito. Kehitysvammaisten lasten varhaiskuntoutus ja heidän perheidensä tukeminen kuuluu myös osaksi kehitysvammahuoltoa. Kehitysvammahuolto järjestää kehitysvammalain mukaiset palvelut, joita ei voi saada vammaispalvelulain eikä peruspalveluiden puitteissa. 6.1 Toimari Toimari on päivätoiminta- ja työkeskus. Toimarista järjestetään avotyötoimintaa sekä autetaan kehitysvammaisia sijoittumaan tuettuun työhön avoimille työmarkkinoille. Seuraavan viiden vuoden aikana tavoitteena on saada työllistettyä kaksi asiakasta avoimille työmarkkinoille. Päivätoiminta on kuntouttavaa toimintaa, jossa kiinnitetään ennen kaikkea huomiota fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitoon. Toimarissa käy myös työvoimatoimiston ja vakuutusyhtiöiden kautta työkokeilussa olevia henkilöitä ja työharjoittelijoita. 6.2 Kotikontu Kotikontu muodostuu kuuden asunnon autetun asumisen yksiköstä ja yhdestä ohjatun asumisen kaksiosta. Ympärillä on neljä normaalia asuntoa joiden asukkaat saavat tarvittaessa tukea elämiseen ja asumiseen Kotikonnusta. Lisäksi tilapäistä asumispalvelua annetaan kotona asuville vammaisille omaisten lepopäivien ajaksi. Asuntojen tarve on lisääntynyt vanhempien ja omaisten ikääntymisen myötä sekä nuorien kehitysvammaisten halutessa muuttaa pois kotoa omaan elämään. Tavoitteena on saada vuonna uusi asumisyksikkö, jossa olisi sekä autetun että ohjatun asumisen yksiköt. Henkilökunnan tarve uuden asumisyksikön myötä nousee. Tarvitaan yksi henkilökohtainen avustaja ja yksi avustaja ohjatun asumisen puolelle iltaan. Yövalvonta on järjestetty Kotikonnusta Palvelutalolle ja sen lähiympäristössä asuville vanhuksille. Heiltä tulee ranne- tai ovihälytykset klo välisenä aikana Kotikontuun. Kotikonnun siirtyessä kauemmas on Palvelutalon yövalvonnan ratkaisu mietittävä uudella tavalla sen hetkisen tarpeen mukaan.

10 10 Kolpeneen palvelukeskuksessa on yksi asiakas laitoshoidossa ja neljä asumisyksikössä. Uuden asumisyksikön valmistuessa on tavoitteena siirtää kaksi asiakasta asumisyksiköstä Kolariin. 6.3 Muut toiminnot Kansalaisopiston kanssa järjestetään erilaisia musiikki-, tanssi- ja teatteriryhmiä. Pajalan kehitysvammahuollon kanssa on yhteistoimintaa vapaa-ajan retkien, tapahtumien ja leirien merkeissä. 7.VANHUS- JA VAMMAISTYÖN PÄÄTAVOITTEET Investoinnit: Tannan laajennus + Kotikonnun siirtyminen Tannan yhteyteen - Yöpäivystyksen uudelleen organisointi, kun Kotikontu muuttaa Tannan läheisyyteen. Tarkoitus on suunnitella toiminta mahdollisimman pitkälle olemassa olevilla resursseilla teknologiaa hyödyntäen. - Vuodeosastolla ja Hoitokoti Tannassa tavoitellaan ikäihmisten laatusuosituksen mukaista (STM julkaisuja 2008:3) kohtuullista henkilökunnan määrää, mikä on vuodeosastolla 0,7 ja Hoitokoti Tannassa 0,65 hoitajaa asukasta/potilasta kohti. Hyvä mitoitus olisi vuodeosastolla 0,8 ja Tannassa 0,7 ja hoitajaa asukasta/potilasta kohden. - Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen edelleen kehittäminen - Kehitysvammaisille, joilla ei ole KELA:n kuntoutussuunnitelmaa ja mielenterveyskuntoutujille luodaan seniorisyynin kaltainen säännöllinen terveystarkastus - Omaishoidontukivapaiden kehittäminen - Kuljetuspalveluiden kehittäminen - Elämänlaatutestamentin käyttöönotto ja sen kehittäminen

11 11 Vanhus- ja vammaistyöryhmä v. 2010: Ulla Ylläsjärvi, sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö, puheenjohtaja Pirjo Satta, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Kirsti Viuhkola, vastaava sosiaalityöntekijä Erja Hurskainen, Tannan vastaava sairaanhoitaja Seija Jaako, vuodeosaston osastonhoitaja Eeva Palomaa, terveydenhoitaja Taru Vaarala, toimintakeskuksen johtaja Marjatta Pakola, diakoni Harri Mäkelä, psykiatrian erikoissairaanhoitaja Taina Pudas, palvelutalon toiminnanohjaaja Minna Paasilinna, fysioterapeutti Suoma Bergman, kodinhoitaja Anri Marjamaa, sosiaaliohjaaja, sihteeri

12 12

13 Liite 1 KOLARIN KUNTA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveystoimi (Päivitetty )

14 SISÄLTÖ: 1. Palvelutarpeen arviointi 2. Kotipalvelu, omaishoidontuki, tukipalvelut (mm. ateriapalvelu, siivouspalvelu, turvapuhelin, lääkeannostelija) 3. Kotisairaanhoito 4. Apuvälinelainaamo (fysioterapia) 5. Kolarin Palvelutalo ja Kolarin Vanhustenyhdistys ry:n asunnot 6. Palvelukoti Tanna, Muistikuntoutus Hoivaparkki 7. Terveyskeskus ja vuodeosasto 8. Mielenterveystoimisto 9. Seniorisyynit 10. Omaissyyni 11. Yksityiset hoivayrittäjät, siivouspalvelut 12. Toimeentulotuki, vammaispalveluasiat 13. Muut yhteystiedot Hätänumero KELA, Kolari Matkapalvelukeskus SPR Ystävänpalvelu / Kolari Kolarin seurakunta Länsi-Lapin fysikaalinen hoitolaitos Tornion Sairas- ja kuntoutuskoti Lapin keskussairaala

15 1. PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAAN JOKAINEN YLI 75-VUOTIAS ON OIKEUTETTU PALVELUTARPEEN ARVIOINTIIN, EI-KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA VIIKON SISÄLLÄ YTEYDENOTOSTA JA KIIREELLISISSÄ TAPAUKSISSA VIIPYMÄTTÄ. PALVELUTARPEEN ARVIOINNISSA ASIAKKAAN YKSILÖLLINEN KOKONAISTILANNE KARTOITETAAN SEKÄ HÄNEN TARVE SOSIAALIPALVELUIHIN, JOITA OVAT ESIM. KOTIHOITO, KOTIHOIDON TUKIPALVELUT, OMAISHOIDONTUKI JA TOIMEENTULOTUKI. YTEYDENOTOT SOSIAALIOJAAJA Anri Marjamaa puh KOTIPALVELU KOTIPALVELU ON ASIAKKAAN KOTONA TAPAHTUVAA HOITO- JA HUOLENPITOTYÖTÄ. KOTIPALVELUN TAVOITTEENA ON TUKEA ASIAKKAAN KOTONA SELVIYTYMISTÄ. ETUSIJALLA OVAT ASIAKKAAT, JOTKA TARVITSEVAT HENKILÖKOHTAISTA HOIVAA. KOTIPALVELUA VOI TIEDUSTELLA SOSIAALIOHJAAJA, Anri Marjamaa PUH KOTIPALVELUN ALUERYHMÄT JA YHTEYSTIEDOT: POHJOINEN ALUE, MA-TO KLO 8-16, PE KLO 8-14 Aila Mellajärvi Sinikka Koivumaa KIRKONKYLÄ, MA-SU, KLO Kotipalvelu Kotipalvelu Ryhmis

16 ETELÄINEN ALUE, MA-TO KLO 8-16, PE KLO 8-14 Raili Ajanki Lilja Koskenniemi Sari Pellikka-Kylmämaa Tuija Kylmämaa PERHETYÖ Ellen Vaattovaara OMAISHOIDONTUKI OMAISHOIDONTUELLA TARKOITETAAN VANHUKSEN, VAMMAISEN TAI SAIRAAN HENKILÖN KOTONA TAPAHTUVAN HOIDON TAI MUUN HUOLENPIDON TURVAAMISEKSI ANNETTAVAA HOITOPALKKIOTA TAI PALVELUJA. OMAISHOIDONTUKI ON MÄÄRÄRAHASIDONNAINEN. KUNTA MÄÄRITTELEE PERUSTEET, JOILLA OMAISHOIDONTUKEA MYÖNNETÄÄN. OMAISHOIDONTUKIHAKEMUKSIA SAA KUNNANVIRASTON AULASTA, SOSIAALITOIMEN NEUVONNASTA JA INTERNET SIVULTA /KUNNAN PALVELUT/LOMAKKEET. OMAISHOIDONTUKI TIEDUSTELUIHIN VASTAA SOSIAALIOHJAAJA PUH

17 TUKIPALVELUT KOTIHOIDON TUKIPALVELUJA OVAT ATERIAPALVELU, AUTOMAATTINEN LÄÄKEANNOSTELIJA, TURVAPUHELIN SEKÄ TURVAPUHELIMEN LISÄLAITTEET (GSM-LISÄLAITE, SAVUHÄLYTIN, OVIHÄLYTIN) SEKÄ SIIVOUSPALVELU. SIIVOUSPALVELU SIIVOUKSEN JÄRJESTÄMISEEN KUNTA MYÖNTÄÄ PALVELUSETELIN ASIAKKALLE, JONKA TOIMINTAKYKY ON ALENTUNUT JA JONKA BRUTTOTULOT EIVÄT YLITÄ SÄÄDETTYJÄ TULORAJOJA. NE ASIAKKAAT, JOILLE EI MYÖNNETÄ PALVELUSETELIÄ VOIVAT HAKEA TALOUDELLISEN TUEN VEROTUKSESSA KOTITALOUSVÄHENNYKSENÄ. PALVELUSETELIHAKEMUKSIA SAA KUNNANVIRASTON AULASTA JA INTERNET SIVULTA PALVELUT/LOMAKKEET. LISÄTIETOJA TUKIPALVELUISTA SOSIAALIOHJAAJA PUH KOTISAIRAANHOITO KOTISAIRAANHOITO ON ASIAKKAAN KOTONA TAPAHTUVAA SAIRAANHOITOA. KOTISAIRAANHOITOTYÖ ON MUUN MUASSA HOIDON SUUNNITTELUA, ENNALTAEHKÄISYÄ, LÄÄKITYKSESTÄ HUOLEHTIMISTA, VERIKOKEIDEN OTTAMISTA. KOTISAIRAANHOITO JAKAANTUU SEURAAVASTI ALUEITTAIN: KIRKONKYLÄ, PUH , POHJOINEN ALUE, PUH ETELÄINEN ALUE, PUH

18 4. APUVÄLINELAINAAMO (FYSIOTERIA) TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIASTA VOI TIEDUSTELLA LAINAAN ERILAISIA APUVÄLINEITÄ, JOTKA HELPOTTAVAT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ. TARVITTAESSA FYSIOTERAPEUTTI KÄY KOTONA KARTOITTAMASSA APUVÄLINEIDEN TAI KODIN MUUTOSTÖIDEN TARPEEN. APUVÄLINEITÄ VOI KYSELLÄ TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIASTA, PUH AJANVARAUS MA-KE, PE KLO 8-9, TO KLO KOLARIN PALVELUTALO PALVELUTALO TARJOAA ASUMISPALVELUJA VANHUKSILLE JA VAMMAISILLE. PALVELUASUNNOT ON TARKOITETTU PALJON JA USEITA KERTOJA PÄIVÄSSÄ APUA TARVITSEVILLE. VUOROTTELUHOITOON ON MYÖS MAHDOLLISUUS. PALVELUTALOLLA ON YKSI VUOROTTELUHUONE TARJOLLA ESIMERKIKSI OMAISHOITAJAN LOMAN AJAKSI. KIRKONKYLÄN KOTIPALVELU TOIMII PALVELUTALON TILOISSA ANTAEN KOTIPALVELUAPUA PALVELU-ASUNNOISSA JA LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVILLE. PALVELUTALON YHTEYDESSÄ TOIMII MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN RYHMÄKOTI. RYHMÄKOTI TARJOAA TUKIPALVELUJA MYÖS MUILLE PALVELUTALOSSA JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ ASUVILLE MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE. PALVELUTALOLLE VOI TULLA PÄIVÄSAIKAAN PIIPAHTAMAAN, TAPAAMAAN TUTTUJA, LUKEMAAN LEHTIÄ/KIRJOJA TAI MUUTEN

19 VAIN KULUTTAMAAN AIKAA ESIM. ASIOINTIEN YHTEYDESSÄ KIRKONKYLÄLLÄ. PALVELUTALON ASUNNOISTA LISÄTIETOJA HALUAVAT VOIVAT OTTAA YHTEYTTÄ TOIMINNANOHJAAJAAN, TAINA PUDAS, PUH KOLARIN OMAKOTI RY:N ASUNNOT ON TARKOITETTU LÄHINNÄ ITSENÄISESTI TOIMEENTULEVILLE JA TILAPÄISTÄ KOTIPALVELUAPUA TARVITSEVILLE VANHUKSILLE. RIVITALOASUNNOT SIJAITSEVAT KOLARIN KESKUSTASSA PAPPILANTIELLÄ. TIEDUSTELUIHIN ASUNNOISTA VASTAA PALVELUTALON TOIMINNANOHJAAJA, TAINA PUDAS PUH PALVELUKOTI TANNA PALVELUKOTI TANNATARJOAA IKÄIHMISILLE YMPÄRIVUOROKAUTISTA HUOLENPITOA JA VALVONTAA. YHDEN AVUSTAJAN TURVIN SELVIYTYVÄN VANHUKSEN PAIKKANA ON PALVELUKOTI TANNA. TANNA TARJOAA MYÖS SAUNA- JA RUOKA- PALVELUA, PÄIVÄ- JA YÖHOITOA. LISÄKSI ON MAHDOLLISUUS VUOROTTELUHOITOON ESIMERKIKSI OMAISHOITAJAN LOMIEN AJAKSI. VANHUSTEN YLLÄPITÄVÄÄ KUNTOUTUSTA VARTEN VARATAAN MYÖS PAIKKOJA VUODEOSASTOLTA. TANNAAN VOI TULLA PÄIVÄSAIKAAN PIIPAHTAMAAN, TAPAAMAAN TUTTUJA, LUKEMAAN LEHTIÄ/KIRJOJA TAI MUUTEN VAIN KULUTTAMAAN AIKAA ESIM. ASIOINTIEN YHTEYDESSÄ KIRKONKYLÄLLÄ.

20 TANNAN PALVELUJA JA ASUNTOTILANNETTA VOI TIEDUSTELLA VASTAAVALTA SAIRAANHOITAJALTA, ERJA HURSKAINEN, PUH HOIVAPARKKI TOIMINNALLINEN, VIRIKKEELLINEN, KUNTOUTUMISTA TUKEVA PÄIVÄTOIMINTA JOKA KUUKAUDEN 2. TIISTAI KLO PALVELUKOTI TANNASSA. TOIMINTA ON TARKOITETTU ERITYISESTI OMAISHOIDON TUEKSI KOTONA ASUVILLE. LISÄTIETOJA PUH TUULA MANTOVAARA 7. TERVEYSKESKUS JA VUODEOSASTO VASTAANOTTO, AJANVARAUS MA-PE KLO POHJOINEN ALUE, PUH KIRKONKYLÄ, PUH ETELÄINEN ALUE, PUH PÄIVYSTYS, AJANVARAUS PUH , MA-PE KLO LABORATORIO AJANVARAUS, PUH LABORATORIOTUTKIMUSTEN TULOKSET VOI KYSYÄ MA-PE KLO TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA 10 PAIKKAA ON VARATTU PITKÄAIKAISPOTILAIDEN YMPÄRIVUOROKAUTISTA HOITOA VARTEN. TIEDUSTELUIHIN VASTAA VUODEOSASTON OSASTONHOITAJA, SEIJA JAAKO, PUH

21 8. MIELENTERVEYSTOIMISTO MIELENTERVEYSPALVELUJA KAIKENIKÄISILLE ASIAKKAILLE. YHTEYDENOTOT PSYKOLOGI KIRSI HEINÄLÄ, PUH , PSYKIATRIAN SAIRAANHOITAJA SIRPA KANGAS, PUH JA PSYKIATRIAN SAIRAANHOITAJA HARRI MÄKELÄ, PUH SENIORISYYNI JOKAINEN TARKASTUSVUONNA TÄYTTÄVÄ 65, 70, 80 JA 90 KOTONA ASUVA KOLARILAINEN KUTSUTAAN SENIORISYYNIIN. SENIORISYYNI ON SYKSYLLÄ TAPAHTUVA, LAAJA-ALAINEN TERVEYSTARKASTUS, JONKA TARKOITUKSENA ON ENNALTAEKÄISTÄ SAIRAUKSIA JA TUKEA KOTONA ASUMISTA. YTEYDENOTOT PUH OMAISSYYNI OMAISHOITAJIEN TERVEYSTARKASTUKSET PIDETÄÄN KERRAN VUODESSA HOIVAPARKIN YHTEYDESSÄ. OMAISSYYNIEN YHTEYDESSÄ JÄRJESTETÄÄN AIHEESEEN LIITTYVÄ, ASIANTUNTIJAN PITÄMÄ ALUSTUS. TERVEYDENHOITAJA TEKEE TERVEYSTARKASTUKSET. FYSIOTERAPEUTTI ON MUKANA TESTAAMASSA OMAISHOITAJIEN PERUSKUNTOA JA ASIANTUNTIJANA. SEURAKUNTA ON MUKANA JÄRJESTÄMÄSSÄ TILAT JA TARJOILUN. TAPAHTUMAAN LIITETÄÄN MUKAAN MUKAVAA YHDESSÄOLOA KESKUSTELUN, LAULUN YM. MERKEISSÄ.

22 11. YKSITYISET HOIVA- JA SIIVOUSPALVELU YRITTÄJÄT (KOTITALOUSVÄHENNYSMAHDOLLISUUS) 1. ARJAN SIIVOUS- JA KOTIPALVELU; SIIVOUS- JA HOITOTYÖTÄ KAIKILLE IKÄIHMISILLE. LÄHIHOITAJA ARJA TARVAINEN PUH KOIVUMAA JA KUMPPANIT; SIIVOUSPALVELUA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE. TARMO KOIVUMAA PUH LUOTEIS-KAIRAN SIIVOUS; KAIKKI ALAN SIIVOUSTYÖT. SARI RISTIMELLA PUH SIIVOUS JA HUOLINTA PIRTTIHIRMUT: SIIVOUSTYÖT. SIRPA PAASO PUH SIIVOUS JA KOTIPALVELU HELENA HUHTA; SIIVOUS- JA KOTITYÖT. HELENA HUHTA PUH TMI ANITA LIIKAMAA: SIIVOUS- JA HOITOTYÖ. LÄHIHOITAJA ANITA LIIKAMAA PUH TMI KATJA KURU; SIIVOUSPALVELUA. KATJA KURU PUH YLLÄS-KRISTA; SIIVOUSTYÖ. KUNTOHOITAJA KRISTIINA PARTALA, PUH Listan yrittäjät numeroilla 2,4,5,6,7 ja 8 tekevät myös palvelu-seteli siivouksia.

23 11. TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUASIAT TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN KIRJALLISESTI TÄYTTÄMÄLLÄ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA TOIMITTAMALLA SE LIITTEINEEN SOSIAALITOIMISTOON. TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSIA SAA KUNNANVIRASTON AULASTA, SOSIAALITOIMESTA TAI INTERNET SIVULTA PALVELUT-LOMAKKEET. AJANVARAUKSELLA SEURAAVASTI: AJANVARAUS JA PUHELINAIKA MA-PE KLO VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Kirsti Viuhkola, PUH SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Maarit Kumpula, PUH VAMMAISPALVELUASIOIHIN (MM. KULJETUSPALVELUT) VASTAA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ Maarit Kumpula, PUH MA-PE KLO MUUT YHTEYSTIEDOT HÄLYTYSNUMERO 112 KELA, KOLARI MATKAPALVELUKESKUS KOLARIN SEURAKUNTA SPR YSTÄVÄPALVELU KOLARI LÄNSIRAJAN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS TORNION SAIRAS- JA KUNTOUTUSKOTI (VAIHDE) LAPIN KESKUSSAIRAALA (VAIHDE)

24 KOLARIN KUNTA Liite 2 VAMMAISPALVELUJEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveystoimi Päivitetty

25 Sisällysluettelo Laki Vammainen henkilö Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus Palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen arviointi Kuljetuspalvelu ja siihen liittyvä saattajapalvelu Vaikeavammaisten palveluasuminen Asunnon muutostyöt Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Päivätoiminta Henkilökohtainen avustaja Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet Päivittäisten toimintojen apuvälineet, koneet ja laitteet Kuntoutusohjaus Sopeutumisvalmennus Ylimääräiset vaatekustannukset Ylimääräiset ravintokustannukset Kehitysvammahuolto Erityishuolto-ohjelma Asumispalvelut Päivä- ja työtoiminta Kuntoutus- neuvola- ja laitospalvelut Apuvälinepalvelut KELA:n vammaispalvelut Kuntoutus Vammaistuki aikuisille Alle 16-vuotiaan vammaistuki Ruokavaliokorvaus Vammaisten tulkkauspalvelut Yhteystiedot

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS

KOLARIN KUNTA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS KOLARIN KUNTA IKÄIHMISTEN PALVELUOPAS Sosiaali- ja terveystoimi (Päivitetty 1.8.2013) SISÄLTÖ: 1.Palvelutarpeen arviointi 2. Kotipalvelu, omaishoidontuki, tukipalvelut (mm. ateriapalvelu, siivouspalvelu,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus

Vammaisetuudet. Alle 16-vuotiaan vammaistuki 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Eläkettä saavan hoitotuki Ruokavaliokorvaus Vammaisetuudet Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten tai pitkäaikaisesti sairaiden selviytymistä jokapäiväisessä elämässä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vammaisetuuksia ovat: Alle 16-vuotiaan

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUIDEN VAMMAISPALVELUT JA KEHITYSVAMMAHUOLTO Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta arviolta

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Vammaisten palvelut VAMMAISTEN PALVELUT

Vammaisten palvelut VAMMAISTEN PALVELUT Vammaispalvelut VAMMAISTEN PALVELUT Vammaisten palvelut Lapuan kaupunki tarjoaa arkea helpottavia ja elämänlaatua parantavia palveluita vammaisille ja/tai pitkäaikaissairaille asukkailleen vammaislain

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8. VAMMAISTEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ- RAHASIDONNAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN TOIMINTAOHJE ESPOOSSA Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.8.2009 Kumoaa Vammaisten henkilöiden määrärahasidonnaisten palveluiden ja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot

SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Palveluhakemus. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet. Kotikunta. Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Ammatti Osoite Postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kotikunta Lähiomainen tai edunvalvoja, nimi- ja yhteystiedot Hakijan kotitaloudessa asuvien

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012

Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua. KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Henkilökohtainen apu ja erityishuolto osana palvelusuunnittelua KVTL Salla Pyykkönen 9.11.2012 Palvelujen suunnittelun olemassa oleva säädöspohja Perustuslaki yhdenvertaisuus, sosiaaliturva, oikeusturva

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008

EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 1 EVIJÄRVEN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2005-2008 Johdanto Vammaispoliittisen ohjelman on laatinut Evijärvellä järjestöjen edustajista ja viranhaltijoista koostunut työryhmä. Vammaispoliittinen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Sosiaalityö- ja perhepalvelut/vammaispalvelut OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.11.2009 lähtien Pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset ja nuoret alle 18 vuotta, sekä yli 18-vuotiaat kehitysvammaiset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu

KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu KELAN HOITOTUKI mihin se on tarkoitettu Kristiina Aaltonen 9.11.2005 Kelan vammaisetuudet lapsen hoitotuki vammaistuki eläkkeensaajien hoitotuki ruokavaliokorvaus (keliakia) Perustuvat eri aikoina säädettyihin

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot