MIXIE-VERKKOTYÖKALU KEMIKAALIEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIXIE-VERKKOTYÖKALU KEMIKAALIEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN"

Transkriptio

1 MIXIE-VERKKOTYÖKALU KEMIKAALIEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN Työkalun kuvaus Mixie-verkkotyökalu on Montrealin yliopiston ja IRSST-instituutin (Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail) kehittämä ja ylläpitämä työkalu työympäristössä esiintyvien kemikaalien yhteisvaikutusten arviointiin. Työkalun taustalla olevaan tietokantaan on kerätty tiedot lähes 700 Quebecin provinssin työhygieenisten ohjeraja-arvojen luetteloon sisältyvän aineen kohde-elimistä ja/tai vaikutustavoista sekä mahdollisista tutkimuksissa havaituista yhteisvaikutuksista. Aineiden kohde-elimet ja vaikutustavat on jaoteltu 32:een vaikutustapaluokkaan (esim. silmävaikutukset, vaikutukset alahengitysteihin, vaikutukset sydämen toimintaan) (liite 1). Ensimmäisessä vaiheessa ohjelma ilmoittaa, kuuluvatko jotkin käyttäjän valitsemista aineista samoihin vaikutustapaluokkiin. Jos käyttäjä syöttää ohjelmaan aineiden mitatut tai arvioidut ilmapitoisuudet, ohjelma laskee seoksen pitoisuuden ja ohjeraja-arvon (PEL) suhteen kyseisille vaikutuksille yhtälön (1) mukaan: C 1 /PEL 1 + C 2 /PEL C n /PEL n (1) jossa C 1, C 2... on ko. vaikutustapaluokkaan kuuluvien aineiden pitoisuus ja PEL 1, PEL 2... aineille Quebecissä annettu työhygieeninen ohjeraja-arvo. PEL vastaa Suomen HTP-arvoa, mutta on huomattava, että PEL voi poiketa HTP-arvosta. Mikäli osamäärien summa yhtälössä (1) ylittää arvon 1 (tai 100 %), seoksen laskennallinen ohjeraja-arvo kyseisen vaikutuksen suhteen ylittyy. Yhtälön (1) taustalla on oletus, että samalla tavalla vaikuttavien aineiden vaikutus on summautuva (additiivinen), mitä voidaan pitää hyvänä lähtöoletuksena silloin, kun aineiden vaikutusmekanismeista tai yhteisvaikutuksista ei ole tarkempaa tietoa. Toisessa vaiheessa ohjelma kertoo, onko käyttäjän valitsemilla aineilla tutkimuksissa todettuja summautuvia (additiivisia), toisiaan voimistavia (supra-additiivisia; synergistisiä) tai toisiaan heikentäviä (infra-additiivisia; antagonistisia) vaikutuksia. 1

2 Työkalun käyttö Tarkasteltavat aineet (enintään 8 kpl) valitaan alasvetovalikosta kohdassa Product. Aineita voi myös hakea tietokannasta kirjoittamassa kohtaan Search criteria osan aineen englanninkielisestä nimestä ja painamalla S -kuvaketta. Kun aine on valittu, näkyy kohdassa Permissible Exposure Limit (PEL) aineelle Quebecin provinssissa annettu työhygieeninen ohjeraja-arvo. Ohjeraja-arvon vertailuaikaa ja yksikköä (mg/m 3 tai ppm) voi vaihtaa alasvetovalikosta. Vertailuajat: TWA = 8 h raja-arvo; STEL = 15 min raja-arvo; Ceiling = <15 min raja-arvo (kattoarvo). Kohtaan Exposure (E) kirjoitetaan aineen mitattu tai arvioitu ilmapitoisuus. Huomaa, että pitoisuuden yksikön tulee vastata PEL-arvon yksikköä (mg/m 3 tai ppm). Mikäli kohta Exposure jätetään tyhjäksi (esim. jos ilmapitoisuuksia ei tiedetä), ohjelmasta nähdään, kuuluvatko jotkin aineista samoihin vaikutusluokkiin, mutta ohjelma ei laske yhtälön (1) mukaista seoksen pitoisuuden ja ohjeraja-arvon suhdetta. Kohdassa E/PEL ohjelma ilmoittaa altistumistason ja ohjeraja-arvon suhteen prosentteina niille aineille, joille käyttäjä on syöttänyt arvon kohtaan Exposure. Ohjelma hakee aineiden vaikutustiedot ja suorittaa yhtälön (1) mukaiset laskut painamalla -kuvaketta. Valikon voi tyhjentää painamalla -kuvaketta. Esimerkki: Työpaikalla käytetään tolueenia ja ksyleeniä sisältävää liuotinseosta ja työntekijät altistuvat lisäksi styreenihöyryille. Mittausten perusteella kunkin aineen keskipitoisuuden työpaikan ilmassa työpäivän aikana on arvioitu olevan 100 mg/m 3. Käyttäjä poimii tarkasteltavat aineet alasvetovalikosta kohdassa Product, valitsee aineille 8 tunnin ohjeraja-arvon (mg/m 3 ) kohdassa Permissible Exposure Limit ja syöttää aineiden keskipitoisuudet työpaikan ilmassa kohtaan Exposure. 2

3 Tulosten tulkinta First level analysis -osiossa ohjelma ilmoittaa, kuuluvatko jotkin käyttäjän valitsemista aineista samoihin vaikutustapaluokkiin (C1, C2, C3...) ja laskee seoksen pitoisuuden ja ohjeraja-arvon suhteen kyseisille vaikutuksille yhtälön (1) mukaan. Jos aineet eivät kuuluu samoihin vaikutustapaluokkiin, ohjelma ilmoittaa tästä huomautuksella No combination found. Valittujen aineiden kaikki vaikutustapaluokat on esitetty Toxicological classes usage summary -taulukossa. Tarkempia tietoja vaikutustapaluokista saa klikkaamalla sarakkeiden otsikkoja (C1, C2, C3...). Vaikutustapaluokat on esitetty liitteessä 1. Yksittäisten aineiden tietokortit avautuvat aineen nimeä klikkaamalla. Tietokorteissa on kuvattu tarkemmin aineen vaikutukset sekä annettu viitteet dokumentteihin, joiden perusteella aine on luokiteltu ko. vaikutustapaluokkiin. Esimerkki: Tolueeni, ksyleeni ja styreeni kuuluvat kolmeen kuuluvat kolmeen yhteiseen vaikutustapaluokkaan (C1: silmävaikutukset; C2: ylähengitysteiden ärsytys ja C19: keskushermostovaikutukset). Edellisessä kohdassa esitetyillä altistumistiedoilla seoksen pitoisuuden ja ohjeraja-arvon suhde yhtälön (1) mukaan laskettuna on 1,232 (123,2 %) eli seoksen laskennallinen raja-arvo ylittyy. Lisäksi ohjelma huomauttaa, että yksi tarkasteltavista aineista, styreeni, on syöpävaarallinen, minkä vuoksi altistuminen on pyrittävä pitämään mahdollisimman alhaisena (ALARA-periaate). Tolueenin, ksyleenin ja styreenin kaikki vaikutustapaluokat on esitetty Toxicological classes usage summary -taulukossa. Yhteisten vaikutustapaluokkien (C1, C2 ja C19) lisäksi tolueeni (P1) on luokiteltu sikiötoksiseksi (C30) ja styreeni (P3) alahengitystievaikutuksia (astmaa) aiheuttavaksi (C3), ääreishermostoon vaikuttavaksi (P20) ja syöpävaaralliseksi (P32). 3

4 Second level analysis -osiossa ohjelma ilmoittaa, onko käyttäjän valitsemilla aineilla tutkimuksissa todettuja summautuvia (additiivisia), toisiaan voimistavia (supra-additiivisia; synergistisiä) tai toisiaan heikentäviä (infra-additiivisia; antagonistisia) vaikutuksia. Ohjelma tarkastelee näitä vaikutuksia ainepareittain, sillä ohjelman taustalla olevaan tietokantaan ei ole sisällytetty tutkimuksia, joissa on tarkasteltu useampaa kuin kahta komponenttia sisältäviä seoksia. Esimerkki: Tolueenille, ksyleenille ja styreenille ohjelma tunnistaa kaksi aineparia, joiden yhteisvaikutuksia on tutkittu: Tolueenin ja ksyleenin on neljässä tutkimuksessa todettu hidastavan toistensa metaboliaa ja ko. vuorovaikutus on yhdessä tutkimuksessa liitetty keskushermostovaikutusten voimistumiseen (supra-additiivisuus; synergismi). Seoksen yhteisvaikutuksen keskushermostovaikutuksen osalta voidaan siis olettaa olevan voimakkaampi kuin First level analysis -osiossa on arvioitu. Tolueenin ja styreenin yhteisvaikutuksen tyypistä ei ole tutkimuksissa saatu selvää näyttöä. 4

5 Tulosten tulkinnassa huomioitavaa Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että ohjelman First level analysis -osiossa yhtälön (1) mukaisissa laskuissa käyttämät kanadalaiset ohjeraja-arvot (PEL) voivat poiketa HTParvoista. Erityisesti on huomattava, että ohjelma käyttää yhtälössä (1) vertailuarvona korkeampaa lyhytaikaisen altistumisen (esim. 15 min) ohjeraja-arvoa silloin, kun aineelle ei ole määritetty kahdeksan tunnin ohjeraja-arvoa. Ohjelma kuitenkin varoittaa tästä huomautuksella Warning, more than one type of PEL is used!. Tulosten varmistamiseksi on suositeltavaa laskea itse yhtälön (1) mukaiset laskut ohjelman ehdottamille aineille ja vaikutuksille käyttäen vertailuarvoina aineiden HTP-arvoja 1! Vaikutustapaluokkien laajuus voi aiheuttaa virhetulkintoja, minkä vuoksi aineiden tarkempi vaikutustapa tulee tarkistaa yksittäisten aineiden tietokorteista. Esimerkiksi metanoli ja etanoli kuuluvat silmävaikutustensa perusteella saman vaikutustapaluokkaan, vaikka etanolin kohdalla kyseessä on ärsytysvaikutus ja metanolin kohdalla metaboliatuotteen aiheuttama näköhermon vaurioituminen. Tulosten tulkinnassa on lisäksi huomioitava, että ohjelma käyttää yhtälössä (1) aineen kaikille vaikutusluokille samaa ohjeraja-arvoa, riippumatta siitä, onko raja-arvo annettu kyseisen vaikutuksen perusteella vai ei. Ohjelma ei sovella yhtälöä (1) karsinogeenisen vaikutuksen suhteen syöpävaarallisille aineille, vaan muistuttaa käyttäjää ALARA-periaatteesta, jonka mukaan altistuminen syöpävaarallisille aineille on aina pidettävä mahdollisimman alhaisena. First level analysis ja Second level analysis ovat erillisiä osioita, joihin ohjelma hakee tiedot kahdesta eri tietokannasta. Second level analysis -osiossa mahdollisesti esitettyjen supratai infra-additiivisten vaikutusten merkitys kokonaisvaikutuksen kannalta jää käyttäjän arvioitavaksi. 1 HTP-arvot Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. STM, 2009: 5

6 LIITE 1 Kemikaalien vaikutustapaluokat Mixie-verkkotyökalussa Vaikutustapaluokka Kohde-elin Vaikutukset C1 silmät kaihi, nekroosi, silmä-ärsytys, silmävaurio C2 ylemmät hengitystiet ylähengitysteiden ärsytys C3 alemmat hengitystiet alahengitysteiden ärsytys, astma, beryllioosi, bronkiitti, keuhkoedeema, keuhkoemfyseema, keuhkofibroosi, keuhkovaurio, metallikuume, pölykeuhko C4 verenkiertoelimistö hapenkuljetuksen häiriöt; anemia, asfyksia, hemin synteesin inhibitio, hemolyysi, karboksihemoglobinemia, methemoglobinemia, sytokromioksidaasin inhibitio C5 verenkiertoelimistö koagulaatio-ongelmat, verihiutaleiden määrän kasvu C6 verenkiertoelimistö leukosytopenia C7 koko elimistö metabolinen asidoosi C8 koko elimistö metabolian stimulaatio C9 kilpirauhanen tyreostaattinen vaikutus C10 immuunijärjestelmä immuunijärjestelmän heikkeneminen C11 maksa maksanekroosi, maksavaurio C12 perna pernavaurio C13 munuaiset erilaiset munuaisvauriot C14 ruuansulatuskanava ruuansulatuskanavan vauriot C15 sydän vaikutukset sydämen toimintaan C16 verisuonisto vasokonstriktio C17 verisuonisto vasodilataatio C18 autonominen hermosto vaikutukset autonomiseen hermostoon, mm. koliiniesteraasin inhibiitio C19 keskushermosto keskushermoston lamaantuminen, kouristukset ja muut keskushermostovaikutukset C20 ääreishermosto vaikutukset ääreishermostoon C21 keskushermosto/sisäkorva kuulon ja tasapainoaistin häiriöt C22 koko elimistö lihasten stimulaatio C23 luusto luustovaurio C24 hampaat hammasfluoroosi C25 hampaat hampaiden eroosio C26 iho argyria C27 iho klooriakne, kosketusihottuma, ihovaurio, ihoärsytys, ihon herkistyminen C28 C29 lisääntymisjärjestelmä, mies vaikutukset lisääntymisterveyteen, kivesvauriot lisääntymisjärjestelmä, nainen vaikutukset lisääntymisterveyteen C30 sikiö alkio/sikiövaikutukset (paitsi teratogeeniset) C31 sikiö teratogeeniset vaikutukset C32 koko elimistö syövät eri kohde-elimissä, mutageeninen vaikutus 6

Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen

Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET. Niina Kallio Milja Koponen Stoffenmanager -opas STOFFENMANAGER KEMIKAALIRISKINHALLINTATYÖKALUN KÄYTTÖOHJEET Niina Kallio Milja Koponen SISÄLTÖ: 1. Yleistä... 4 1.1 Työturvallisuuslainsäädäntö ja kemikaaliriskien hallinta työpaikalla...

Lisätiedot

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi.

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi. N:o 807 2417 iite 1 VAARAISTEN KEMIKAAIEN YEISET UOKITUS- JA MERKINTÄVAATIMUKSET 1. YEISTÄ Kemikaalilla tarkoitetaan sekä aineita että aineiden seoksia (valmisteita). Kemikaali on määritelty kemikaalilain

Lisätiedot

PAH-YHDISTEIDEN TAVOITETASOPERUSTELUMUISTIO

PAH-YHDISTEIDEN TAVOITETASOPERUSTELUMUISTIO 1.6.2010 PAH-YHDISTEIDEN TAVOITETASOPERUSTELUMUISTIO Eero Priha, Piia Anttila, Ilpo Ahonen, Eivor Elovaara, Mauri Mäkelä, Sinikka Vainiotalo, Antti Zitting ja Tiina Santonen Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Dieselpakokaasujen tavoitetasoperustelumuistio

Dieselpakokaasujen tavoitetasoperustelumuistio Dieselpakokaasujen tavoitetasoperustelumuistio Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki puh. 030 4741, faksi 030 474 2779 Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Tärinäntorjuntaohjelma -

Tärinäntorjuntaohjelma - Tärinäntorjuntaohjelma - Rajavartiointiin käytettyjen moottorikelkkojen tärinän vaikutusten arviointi Rajavartiolaitos Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Alkusanat... 3 Johdanto... 4 Käsitteet... 4

Lisätiedot

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys

Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Kaavamuutokseen liittyvä hajuselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.4.2013 141-P19858 Raportti 1 (19) Sippola Hannu 16.4.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA

TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Kemian tekniikan osasto TYÖTURVALLISUUS LABORATORIOSSA Toimittanut: Kimmo Karinen Espoo, 2000 Esipuhe Työturvallisuus on yksi keskeisimpiä asioita työntekijöiden työn sekä

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. 1 Yleistä Raportista... 3. 1.1 Raportin käyttöönotto... 3. 2 Raportin määrittelyt... 3

Sisällysluettelo... 1. 1 Yleistä Raportista... 3. 1.1 Raportin käyttöönotto... 3. 2 Raportin määrittelyt... 3 Raportti 2 Optima - Raportti -ohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1 Yleistä Raportista... 3 1.1 Raportin käyttöönotto... 3 2 Raportin määrittelyt... 3 2.1 Kohteet ja tehtävät, joita raportissa

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

Alipäällystön koulutusohjelma

Alipäällystön koulutusohjelma Alipäällystön koulutusohjelma Alipäällystökurssi 34 PELASTUSHENKILÖSTÖN ALTISTUSTEN VÄHENTÄMINEN HAITALLISILLE AINEILLE Jarno Lamminpää 2 PELASTUSOPISTO Koulutusohjelma Alipäällystön koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Rosvojärjestelmien tunnistaminen

Rosvojärjestelmien tunnistaminen Product Guide McAfee Rogue System Detection 4.7.1 Tarkoitettu käytettäväksi epo 5.0.0 -ohjelmiston kanssa Rosvojärjestelmien tunnistaminen Suojaamattomat järjestelmät, joita kutsutaan rosvojärjestelmiksi,

Lisätiedot

Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet

Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet Perustelumuistio virtsan arseenin toimenpiderajaksi 1(10) Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet PERUSTELUMUISTIO ARSEENIN BIOLOGISEN ALTISTUMISINDIKAATTORIN OHJERAJA-ARVOLLE Yksilöinti ja ominaisuudet

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa

Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa Timo Hautalampi, Maj-Len Henriks-Eckerman, Kerstin Engström, Hannu Koskela, Pekka Saarinen ja Jarmo Välimaa Työterveyslaitos, Turku Työympäristötutkimuksen

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet: 3 Mikäli DAFO järjestelmää käyttävä yritys on joko tuotteita valmistava tai valmistuttaa niitä alihankintana, DAFOn Materiaalihallinta on merkittävä apuväline selvitettäessä valmistuksessa käytettävien

Lisätiedot

Rekisterit TUOTEREKISTERI

Rekisterit TUOTEREKISTERI Rekisterit TUOTEREKISTERI 1 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Ylävalikon toiminnot... 5 Toiminnot... 5 Tietue... 5 Fivaldi... 5 Rekisteri... 5 Ohje... 5 Ikkuna... 5 Vasemman laidan painikkeet... 6 Tallenna...

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zevalin 1,6 mg/ml valmisteyhdistelmä radioaktiivista infuusionestettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Zevalin on valmisteyhdistelmä yttrium-90:llä

Lisätiedot

LTO Opettajan työkalu Käyttöohje

LTO Opettajan työkalu Käyttöohje LTO Opettajan työkalu Käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiskuvaus... 1 2. Ohjelman käyttö ylläpito-oikeuksin... 2 2.1. Opettajien tietojen ylläpito... 3 2.2. Luokkien ylläpito... 5 2.3. Luokkien oppilaiden

Lisätiedot

Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa

Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa Loppuraportti TRS-hanke 108323 Beatrice Bäck, Henna Kinnari, Markku Sainio, Rauno Holopainen, Kari Salmi, Hanna Kaisa Hyvärinen, Outi Kammonen, Ritva

Lisätiedot

Käyttöopas. Sijaisrekisteri KUNTAREKRY 6.4

Käyttöopas. Sijaisrekisteri KUNTAREKRY 6.4 Käyttöopas Sijaisrekisteri KUNTAREKRY 6.4 Elbit Oy/ KL-Kuntarekry Oy 2014 Page 1 of 84 Päivämäärä: Heinäkuu 2014 Tekijänoikeus 2014 Elbit Oy Ohjelmisto: "Elbit Skills versio 6.4" Huomautus Elbit Oy varaa

Lisätiedot